Generalforsamlingsreferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat"

Transkript

1 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum 1. juni 2005 Generalforsamlingsreferat År 2005, den 18. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET FRUGT- VANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende dagsorden: Formanden, Preben Skovbjerg, bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat John Jantzen som dirigent. John Jantzen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år. Bestyrelsens beretning vedhæftes som bilag til nærværende referat. Sia Olesen, lejlighed nr. 274, bad herefter om ordet og under henvisning til den af hende netop udsendte cirkulæreskrivelse tilkendegav hun, at det var hendes opfattelse, at beslutning om låneoptagelse skulle have været taget i Ejerforeningen Frugtvangens regi, idet etablering af bredbåndsanlæg og senere vedtagelse ikke hørte under Antenne-foreningen. Hun henviste til 19 i vedtægterne for Ejerforeningen, samt udstyknings-deklarationens 8. Ken Nielsen, lejlighed nr. 178, forespurgte Sia Olesen hvilken hensigt hun havde med den skarpe forfølgelse af bestyrelsen. Sia Olesen, lejlighed nr. 274, tilkendegav at afstemningerne skulle være korrekte og der i modsat fald måtte være et bestyrelsesansvar og dermed nogle penge at hente i ansvarsforsikringen. På forespørgelse kunne hun meddele, at hun ikke agtede at indtræde i bestyrelsen for at rette op på tingene, idet hun påtænkte at flytte, men hun opfattede sagen som spændende og ville følge op på den. Ken Nielsen, lejlighed nr. 178 tilkendegav, at han ikke syntes det var hyggeligt at være tilhører i denne sag. Han havde til dato været neutral i denne og ønskede arbejdsro for bestyrelsen. Tilkendegivelsen fik bred opbakning fra generalforsamlingen. Arne Kristensen, lejlighed nr. 212, var utilfreds med kvaliteten af telefoni fra ComX og tilkendegav, at han i formandens beretning savnede en vejledning i, hvordan beboere kunne skifte tilbage til TDC uden omkostninger. Formanden, Preben Skovbjerg, tilkendegav, at han var bekendt med, at Arne Kristensen havde opsagt sit abonnement hos ComX og i den forbindelse havde lagt stor vægt på, at ComX skulle betale omkostningerne ved flytningen. Der er imidlertid ingen omkostninger forbundet med at skifte fra et selskab til et andet, når man først én gang har fået oprettet en telefonforbindelse. Det følger helt naturligt af konkurrencen mellem selskaberne, at de

2 hellere end gerne tager imod nye kunder. Det kan man meget nemt forvisse sig om ved at se på de enkelte selskabers hjemmesider. Aase Ringberg, lejlighed nr. 116, var forundret over, at der ikke var stillet sikkerhed for det optagne lån i Nordea. Hun meddelte i øvrigt, at man ikke optrådte i TDC s telefonbog, når man ikke havde abonnement i TDC. Herdis Kvarnø, lejlighed nr. 142, tilkendegav at hun havde konstateret mange problemer med ComX. Formanden, Preben Skovbjerg, svarede, at bestyrelsen meget gerne går ind og støtter beboere, der mener ikke at kunne trænge igennem over for ComX. Men det kræver, at beboerne orienterer bestyrelsen. I Herdis Kvarnøs tilfælde havde hun givet udtryk for, at hun ikke orkede at klage til ComX og i så fald er det vanskeligt at bebrejde ComX, at fejl ikke bliver rettet. Formanden opfordrede beboerne til fremover at kontakte ComX hver gang, man er utilfreds meget gerne med kopi til bestyrelsen. John Schmidt, lejlighed nr. 209, opfordrede såvel bestyrelse som beboere til at lægge låg på stridighederne og begynde på en frisk. Det tjente alles interesser. Sven Andersen, lejlighed nr.131, tilkendegav sin forundring over, at Sia Olesen ikke havde fremsat forslag om en vedtægtsændring for så vidt angik afstemningsprocedure hvis hun var utilfredshed med de nuværende vedtægter. På forespørgsel meddelte formanden, Preben Skovbjerg, at der var indhentet tilbud på lån i 3 banker, Danske Bank, Nordea og Forstædernes Bank. Der var ikke stillet sikkerhed for lånene, men pengeinstituttet havde fået den gulerod, at Ejerforeningen Frugtvangens engagement ville blive optaget samme sted som Bolignet Frugtvangens engagement. Nordea havde meddelt de gunstigste vilkår. Beretningen blev herefter taget til efterretning. 3. Aflæggelse af regnskab. Revisor Bøje Petersen gennemgik regnskabet og præciserede herunder proratahæftelsen for de optagne lån i Nordea. Sia Olesen spurgte bestyrelsen, hvorfor der allerede var optaget lån til TV delen, der endnu ikke var installeret. Preben Skovbjerg meddelte, at det hele tiden har været planen at etablere nettet som en totrinsraket, hvor man ventede med at investere i TV-delen til teknologien og juraen omkring rettigheder er på plads, men bestyrelsen arbejdede på sagen. Regnskabet blev bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget. 4. Eventuelle forslag. Bestyrelsen henviste til det i dagsordenen fremsatte forslag, om nedsættelse af det månedlige betaling af investeringen i Bolignettet midlertidigt fra og med den 1. juli 2005 fra kr. 120,00 til kr. 110,00 pr. husstand. Forslaget lød oprindeligt fra den 1. juni, men på grund 2

3 af den udsatte generalforsamling, ville det ikke være muligt at foretage ændringen tidligere end fra 1. juli. Forslaget blev bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Carl Linnet. Denne påtænkte at flytte og modtog ikke genvalg. Anette Nielsen, lejlighed 179, blev foreslået og valgt uden modkandidater. 6. Valg af bestyrelsessuppleant: Michael Harjo, lejlighed 64, blev foreslået som suppleant og valgt uden modkandidater. 7. Eventuelt: Ingen ønskede ordet. Generalforsamlingen blev hævet kl Som dirigent: John Jantzen Som referent: Margit Jantzen 3

4 18. maj 2005 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling 18. maj 2005 I denne beretning, der dækker perioden siden budgetgeneralforsamlingen i november, vil bestyrelsen give en status på driften af bolignettet og svare på en række spørgsmål fra en beboer. Vi begynder med det sidste: Svar på spørgsmål For et år siden diskuterede vi på generalforsamlingen en række spørgsmål vedrørende indgåelsen af kontrakten med Com-X og den efterfølgende finansiering af nettet gennem optagelse af lån i Nordea. Også det faktum, at der er forskel på beslutningsprocessen i Ejerforeningen og Bolignettet var oppe at vende på sidste års generalforsamling. Vi har dog tilsyneladende ikke fået afsluttet diskussionen, for igen i år har et medlem bedt om at få svar på en række spørgsmål. (Disse spørgsmål er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.) Aase Ringberg, lejlighed 116, har spurgt, hvordan man forholder sig, når der er uoverensstemmelse mellem vedtægterne for Ejerforeningen og Bolignettet. Samtidig spørger hun, hvor i vedtægterne man finder reglerne for afstemninger. Svaret er, at der er tale om to selvstændige foreninger med hver sine vedtægter. De to foreninger har ganske vist den samme medlemskreds, Ejerforeningen har ret og pligt til at have et medlem med taleret i Bolignettets bestyrelse, og Bolignettets vedtægter stiller krav om, at administrator og revisor skal være de samme, som Ejerforeningen benytter. Men der er tale om to selvstændige foreninger med hver sine vedtægter. I Ejerforeningens vedtægter reguleres afstemninger i 9. Her finder man et krav om, at der skal et kvalificeret flertal til for at træffe beslutning om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse... Kravet er, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer for og at mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret. I Bolignettets vedtægter finder man reglerne om afstemninger i 6. Og her lyder teksten: Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. De til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset mødedeltagernes antal. Hver ejerlejlighed tæller for et medlem og har en stemme. Ud fra en sådan læsning af de to foreningers vedtægter, kan der ikke være tvivl om lovligheden af beslutningen om at etablere et nyt bolignet i Frugtvangen på Bolignettets generalfor- 4

5 samling 30. april Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 66 stemmer for, 12 imod og tre, der undlod at stemme. Store Bededag havde jeg imidlertid lejlighed til at mødes med Aase Ringberg og Sia Olesen, der havde bedt om at se lånedokumenter og kontrakten med Com-X igennem. På mødet uddybede de deres kritikpunkter, der bl.a. er, at beslutningen om etablering af det nye net er truffet i den forkerte forening. De henviser til 3 i Bolignettets vedtægter, der fastslår foreningens formål. Og de peger på, at 10 i vores vedtægter om medlemmernes rådighedsret og vedligeholdelse alene er en henvisning til 18, 15, 16 og 17 i Ejerforeningens vedtægter. Det var et godt og konstruktivt møde, og de to medlemmer argumenterede godt for deres synspunkter. Blandt andet pegede de på, at foreningen Bolignettet, jf. 3 har til formål at forestå driften og vedligeholdelsen af bolignettet. Men et nærmere studium af de to foreningers vedtægter efterlader ingen tvivl om, at bestyrelsen har -- og hele tiden har haft -- fast grund under fødderne. Det er ganske vist korrekt, at 3 i vore vedtægter fastslår, at formålet med foreningen Bolignet Frugtvangen er at forestå driften og vedligeholdelsen af bolignettet. Men den fulde ordlyd af første afsnit i paragraffen lyder således: Foreningens formål er at varetage medlemmernes eller grupper af medlemmers fælles interesser samt at forestå driften og vedligeholdelsen af bolignettet. Når man får den fulde ordlyd med, er det jo unægtelig en meget bredere formålsparagraf, end Aase Ringberg og Sia Olesen fremhæver. De to bruger som nævnt også bestemmelserne om rådighedsret og vedligeholdelse som argument for, at beslutningen om at etablere et nyt bolignet burde have været taget i regi af Ejerforeningen. Men læser man de omtalte paragraffer 15, 16, 17, 18 er det vanskeligt at finde belæg for deres påstand. Intet sted omtales antenneanlæg eller bolignet. Det er derfor vanskeligt at se, hvordan nogen kan få den tanke, at bolignettet skulle høre hjemme i Ejerforeningens regi. Noget helt andet er så, at en gennemlæsning af de fire nævnte paragraffer i Ejerforeningens vedtægter gør det tydeligt, at det ikke giver mening, når vi i Bolignettets vedtægter henviser til dem. Måske har det engang været relevant med en sådan henvisning men med den nuværende formulering, hvor man meget detaljeret opregner hvilke installationer, der hører under individuel vedligeholdelse, og hvilke der er omfattet af fælles vedligeholdelse, er det nærmest absurd. Så her ligger nok en opgave for bestyrelsen i Bolignettet, nemlig at komme med et forslag til revidering af foreningens vedtægter. Måske er der også en opgave for bestyrelsen i Ejerforeningen, for det virker ikke gennemtænkt, når Bolignettets vedtægter fastslår at Ejerforeningen har ret og pligt til at have et medlem med taleret i Bolignettets bestyrelse. For at give mening skal pligten statueres i Ejerforeningens vedtægter. 5

6 Siden vi sidst var samlet, har Sia og René Olesen så omdelt et orienteringsbrev til samtlige beboere i Frugtvangen. I dette brev inddrager de nu ud over de tidligere nævnte paragraffer også 19 i foreningens vedtægter. I brevet bygger de i øvrigt en argumentation op, der baserer sig på rent ordkløveri nemlig om foreningen hedder Antenneforeningen eller Bolignettet. Dertil er blot at sige, at de grundliggende karakteristika ved foreningen ikke er ændret, selv om vi nu hedder Bolignet i stedet for Antenneforening. Vi driver et net, der skal fordele radio- og tv-signaler til medlemmerne. Samtidig kan nettet så bruges til at give medlemmerne god og billig telefoni og adgang til internettet. Derfor man også kalde det et bredbåndsanlæg eller et bolignet. Men som det hele tiden har været tilfældet får alle medlemmer de samme muligheder, uanset om de bor i en stor eller en lille lejlighed. Derfor er anlægget skilt ud fra Ejerforeningen i en selvstændig forening med egne regler for fordeling af omkostninger og med egne regler for, hvordan man træffer beslutninger. Lad mig kort sammenfatte mit svar på dette spørgsmål: Det er bestyrelsens opfattelse, at etableringen af det nye bolignet ligger inden for foreningen Bolignet Frugtvangens formål, som det er beskrevet i 3 i foreningens vedtægter. Der står også klart, at beslutningsprocessen i forbindelse med vedtagelsen at etablere det nye bolignet er helt i overensstemmelse med vedtægternes regler om beslutninger, som beskrevet i 6. Der kan således ikke herske tvivl om, at beslutningen er truffet på et korrekt grundlag. Sia Olesen og Aase Ringberg giver udtryk for, at de har konsulteret jurister, der mener noget andet. Dertil er blot at svare, at hvis de virkelig mener, at der er begået uret imod dem, så bør de anlægge sag mod os, så vi én gang for alle kan få den sag afklaret. Aase Ringberg beder om en forklaring på, hvorfor medlemmerne ikke har fået kontrakten med Com-X og aftalegrundlaget vedrørende banklånene forelagt. Bestyrelsen har den opfattelse, at det ikke er rimeligt over for vore leverandører at offentliggøre de forretningsaftaler, vi har indgået med dem. I et stærkt konkurrencepræget marked vil det simpelthen gøre os til en utroværdig samarbejdspartner. Og vi vil skabe en situation, hvor vi ikke opnår de bedste priser og vilkår i øvrigt, fordi vi lader informationerne tilflyde konkurrenter og andre kunder. På den anden side finder vi det helt naturligt, at medlemmerne ønsker indsigt i de dispositioner, som bestyrelsen foretager for medlemmernes penge. Det er et dilemma. Men da det nu er omkring halvandet år siden, vi indgik kontrakten med Com-X og i betragtning af, at markedet udvikler sig meget hurtigt finder vi det ikke urimeligt at give vore medlemmer adgang til at se aftalerne nu. Derfor har medlemmerne nu haft adgang til at gennemse papirerne på vores kontor, ligesom der er adgang til at se papirerne her i aften på generalforsamlingen. Dermed håber vi at have fjernet enhver tvivl om de aftaler, der ligger til grund for det nye bolignet. Og skulle der stadig være en smule tvivl hos nogle enkelte, har vi i hvert fald skabt grundlag for en mere kvalificeret diskussion. 6

7 Aase Ringberg spørger også om det er rigtigt at bestyrelsen vil udvide aftalen med Com-X, hvad aftalen går ud på, og hvilke uforudsete udgifter det eventuelt indebærer for ejerne. Bestyrelsen har ingen planer om at udvide aftalen med Com-X ud over, hvad der allerede er kendt. Endelig peger Aase Ringberg på, at referat af generalforsamlingen kommer for sent og henstiller, at referat bliver udsendt senest tre uger efter afholdelse af generalforsamlingen. Dertil er blot at sige, at bestyrelsen er helt enig. Et referat af en generalforsamling bør være medlemmerne i hænde så hurtigt, at folk stadig har en frisk erindring om, hvad der rent faktisk skete på generalforsamlingen og kan gøre indsigelse, hvis de ikke er enige i referatets ordlyd. I praksis vil det vel sige, referatet skal være udsendt to-tre uger efter generalforsamlingen. Nedsættelse af ydelsen på lån Når vi om lidt skal behandle regnskabet for 2004, vil vi se, at vi betaler lidt for meget af på de lån, vi har optaget i Nordea for at finansiere det nye net. Bestyrelsen foreslår derfor, at den månedlige ydelse til betaling af investeringen i bolignettet nedsættes midlertidigt fra og med 1. juni 2005 fra 120 kr. til 110 kr. pr. husstand. Dog således, at såfremt de nuværende forudsætninger for beregning af den månedlige ydelse ændres, er bestyrelsen bemyndiget til at hæve den månedlige ydelse til henholdsvis 120/128 kr. for at overholde en afviklingsperiode på 10 år. Begrundelsen for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at holde fast i den oprindelige grundtanke, at nettet skal betales af de beboere, der har fornøjelse af det. I øjeblikket afvikler vi lånet hurtigere end de oprindeligt aftalte 10 år. Det skyldes i hovedsagen, at vi endnu ikke har investeret i tv-delen og derfor ikke har brugt den bevilgede ramme. Når investeringen i tv-delen gennemføres, eller de nuværende forudsætninger i øvrigt ændres, vil det være nødvendigt helt eller delvist at annullere den midlertidige nedsættelse for at overholde tilbagebetalingsperioden på 10 år. Rentefradrag på selvangivelsen Flere har spurgt, om ikke vi på et tidligere tidspunkt kan udsende dokumentation for den enkeltes andel af renteudgiften på lånene til det nye bolignet. Nu er fristen for almindelige lønmodtageres indsendelse af selvangivelsen engang i maj, så man kan bruge foreningens regnskab som dokumentation. Men mange ønsker at få den sag ud af verden på et tidligere tidspunkt Derfor har vi aftalt med administrator, at vi fremover udsender den fornødne dokumentation allerede i slutningen af januar eller begyndelsen af februar, når administrator har fået årsopgørelsen fra banken. Driften af det nye net Det nye anlæg er nu i almindelig drift. Installation og indkøring er overstået, og der er for så vidt angår telefon og internet tale om ren og skær drift, der som bekendt er udliciteret til Com- X. 7

8 Det er bestyrelsens opfattelse, at driften i almindelighed kører godt. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være problemer indimellem. I sidste uge 11. maj havde vi møde med ComX, hvor vi bad om en forklaring på, at der stadig forekommer tilfælde, hvor man ikke kan ringe ud eller forbindelsen pludselig forsvinder. Ifølge ComX er forklaringen, at de har haft problemer med deres leverandør Telia der uden varsel har skiftet udstyr, der ikke fungerer gnidningsløst med udstyret hos ComX. Der skulle dog nu være lavet en løsning, der sikrer, at vi altid får en forbindelse ud. Og der arbejdes i øjeblikket på at finde årsagen til, at forbindelsen af og til forsvinder. Samtidig har ComX oplyst os om, at de er i gang med at udbygge deres overvågning af nettet og deres kundeservice. De udvider telefonkapaciteten, så det bliver nemmere at komme igennem til dem. Fra 1. juni udvider de åbningstiden i Kundeservice, og fra eftersommeren er det planen at holde åbent hver dag fra 8 til 18. Alt er altså ikke gnidningsløst. Men hvis nogen endnu kan huske, hvordan det var at være kunde hos TDC eller andre telefonselskaber, vil de nok give mig ret i, at kvalitet og service på vores net tåler sammenligning med andre net. Vi har fået færdiggjort installationen i fælleshuset, så der nu er placeret et edb-stik ved baren. Det betyder, at der er mulighed for at tilslutte en telefon eller en pc, når man holder arrangementer i huset. Muligheden har allerede været brugt, da vi i begyndelsen af året lagde hus til et arrangement for en række af vore yngre beboere, der tilbragte et hektisk døgn i huset, hvor de spillede diverse computerspil mod hinanden. Vi har også fået Com-X til at tilrette deres løsning, så alle beboere kan komme på vores interne net uanset om de er kunder hos Com-X eller ej. Den mulighed arbejder vi i øjeblikket på at udnytte til et intranet, som kan bruges til information beboerne imellem. Men ud over det kan beboerne koble sig op mod hinanden og udveksle data eller spille mod hinanden uden nødvendigvis at være abonnenter hos Com-X. Vi har løbende henvendelser fra og besøg af bestyrelser i andre boligforeninger, der vil høre om vores net, og hvordan vi har styret igennem etableringsfasen. Og i de officielle statistikker fra It- og telestyrelsen kan man se, at det lille, nystartede firma, vi indgik kontrakt med for halvandet år siden, i dag har omkring tilsluttede husstande. Samtidig kan vi se, at den teknologi, vi har valgt, trænger frem på markedet med nærmest eksplosiv fart. Jeg tænker her på den såkaldte internet protokol eller IP som den normalt forkortes. Vi var helt frem på forkanten, da vi valgte ip-telefoni i april meddelte It- og telestyrelsen, at der nu er omkring danskere, der har ip-telefoni, og yderligere forventer at bruge ip-telefoni i løbet af det næste halve år. Ser vi på internet-delen ser vi, at TDC presses hårdere og hårdere af el-selskaber, der er ved at rulle en teknologi magen til den, vi har brugt, ud til en stor del af deres kunder. TDC stritter imod og kæmper for i fred og ro at få lov at malke de sidste dråber ud af sit gamle telefonnet. Det sker ad tre veje: Dels forsøger TDC at lokke politikerne til at gribe ind over for elselskaberne. Dels forsøger TDC at forlænge levetiden af det gamle net ved at øge båndbredden, så næsten alle vil kunne få op til 8 Mbit/s i løbet af i år. Det er da flot, men blegner jo unægtelig noget i sammenligning med vores net, der i øjeblikket har en kapacitet på 100 Mbit/s og som for små midler kan opgraderes til 1000 Mbit/s pr. husstand. 8

9 Dels markedsfører TDC sig med at halvere priserne på deres såkaldte bredbånd. Trods det er deres priser fortsat godt og vel dobbelt så høje som det, vi betaler. Hvornår får vi ip-tv Det fører frem til spørgsmålet, hvornår vi så kan få tv over det nye net altså såkaldt ip-tv. Da vi sidst var samlet, så det ud til, at Com-X var lige på trapperne med en løsning. Derfor udsendte vi spørgeskemaer til alle, hvori vi bad jer fortælle, hvilke kanaler, I er interesseret i. Jeres svar er lagt ind i en database, så vi har et godt overblik over, hvilke kanaler, der efterspørges. Desværre skete der det, at Com-X røg uklar med sin påtænkte leverandør af programmer, fordi man ikke kunne enes om pris og øvrige vilkår for samhandlen. Siden har Com-X selv forhandlet direkte med de enkelte tv-stationer. Og det forlyder nu, at man venter at være klar til at levere her sidst på foråret eller først på sommeren. Den sang har vi jo hørt før. Men denne gang er der måske lidt mere grund til at tro på den, fordi det ser ud til, at der generelt er ved at gå hul på markedet for ip-tv. TDC har annonceret, at de er klar, og Cybercity har meddelt, at de også vil være på banen inden udgangen af dette år. Dertil kommer mindre spillere som f.eks. Streamtv, som tilbyder løsninger til individuelle brugere eller til hele foreninger over det åbne internet. Det forlyder også, at Viasat er ved at være moden til at give adgang til deres kanaler over iptv. Men fra samme kilder forlyder det, at Viasat har tænkt sig at tage sig urimeligt godt betalt. I bestyrelsen følger vi udviklingen nøje. ComX oplyser, at de inden for en måneds tid er klar til at begynde at levere ip-tv. I første omgang bliver det de såkaldte sprogpakker og Copydan-kanalerne, de kan tilbyde. De dyre betalingskanaler kommer først senere. Det betyder, at beboerne i Frugtvangen på individuel basis vil kunne begynde at supplere udbudet i det gamle antennenet. Men tiden er endnu ikke moden til, at vi lukker det gamle net og samlet skifter over til ip-tv. Spørgsmålet er naturligvis, hvor længe vi skal blive ved med at vente. Der er tale om en balancegang, men i bestyrelsen er det opfattelsen, at vi skal vente lidt endnu. Blandt andet også fordi branchen er midt i et teknologisk skifte fra den såkaldte MPEG2- standard til MPEG4. Det ville være mere end dumt af os at investere i set-top-bokse af en gammel standard, lige som branchen er ved at skifte standard. Derfor er det måske i virkeligheden ganske udmærket, at vi foretager en drypvis overgang, så de mest avancerede f.eks. dem, der allerede har anskaffet nye fladskærme og andet avanceret udstyr skifter først. Digital tv leveret over det nye net vil nemlig give et langt bedre billede og en bedre lyd, end det er muligt at fordele over det gamle analoge net. Driften af det gamle antenneanlæg Vores gamle antennenet kører ellers udmærket. Vi har netop fået geninstalleret nicam-stereo på et par kanaler, efter at det forsvandt i forbindelse med flytningen fra det gamle antennehus, og anlægget er blevet fin-tunet i forbindelse med det årlige serviceeftersyn. 9

10 Mange af dem, der har været ude at investere i de nye fladskærme vil nok ikke være enig med mig i denne betragtning. Efter at de har taget deres nye skærm på måske 40 tommer i brug oplever de et dårligere billede på skærmen. Men forklaringen er ikke, at vores signal er blevet ringere. De analoge tv-signaler, vi bruger i Danmark, består af 576 vandrette linier. Og hver af disse linier består af 720 punkter. Det er nok til at give et flot billede på et almindeligt fjernsynsapparat på måske 32 tommer. Men forsøger man at forstørre et billede op til f.eks. 40 tommer uden at øge antallet af linier og punkter få man et dårligere og mere uklart billede. Den effekt kender alle, der har forsøgt at forstørre et billede på deres pc. Og bedre bliver det ikke, hvis man falder for fristelsen til at købe et billigt fladskærms-apparat med en opløsning, der følger den amerikanske tv-standard. I USA består et tv-billede ikke af 576 linier med kun af 480. Vi fraråder ikke, at man køber et fladskærms-tv. Men vi anbefaler, at man sikrer sig, at apparatet har en opløsning, så man får fuld fornøjelse af det også når vi går over til digitale signaler. Det vil sige, at apparatet skal kunne gengive billeder med en lodret opløsning på mindst 720 linier. Vil man have fuld fornøjelse af sin DVD-afspiller eller måske en harddiskoptager bør man samtidig sikre sig, at skærmen har digitale indgange for såvel lyd som billede. Med disse ord vil jeg slutte denne beretning. 10

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 26. april 2006

Referat af generalforsamlingen 26. april 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 11. maj 2006 Referat af generalforsamlingen 26. april 2006 År 2006, den 26. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling april 2013

Referat af ordinær generalforsamling april 2013 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af ordinær generalforsamling april 2013 År 2013, den 24. april kl. 21.52 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET

Læs mere

Referat af generalforsamling 29. april 2009

Referat af generalforsamling 29. april 2009 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 10. maj 2009 Referat af generalforsamling 29. april 2009 År 2009, den 29. april kl. 21.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 8. maj 2007 Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 År 2007, den 18.april kl. 21.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Generalforsamlingsreferat År 2004, den 28. april kl. 10.30 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling

Referat af den ordinære generalforsamling Referat af den ordinære generalforsamling År 2012, den 15. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i BO- LIGNET FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68, 2765 Smørum. Formand Preben Skovbjerg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningens formand Kurt Olsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling

Grundejerforeningens formand Kurt Olsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling Hyldekærparkens Grundejerforening Hyldekærparken 20 Telefon 46 73 05 47 27.06.2007 Referat af Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, tirsdag, den 26.06. 2007 Margretheskolen klokken 19.00

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Bornholms Travselskab

V E D T Æ G T E R. Bornholms Travselskab ADVOKATFIRMAET BO HANSEN Landsretssagfører Bent V. Christophersens eftf. BO HANSEN CHRISTA WESTH HANSEN MORTEN HARTELIUS Advokat Møderet for Højesteret Advokat Advokat Møderet for Landsret Aut. bobestyrer

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Budgetgeneralforsamling

Budgetgeneralforsamling Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.net www.frugtvangen.dk Budgetgeneralforsamling År 2003, den 27. november kl. 20.00 afholdtes budgetgeneralforsamling i ANTENNEFOR-

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT ---------------------------------------------------

GENERALFORSAMLINGSREFERAT --------------------------------------------------- Ejerforeningen Sølvgade 102 104 1307 København K www 1307.dk Side 1 af 6 GENERALFORSAMLINGSREFERAT --------------------------------------------------- År 2010, onsdag den 20. januar kl. 18.00 afholdtes

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2007 den 18. april kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset salen, Flodvej 68. Formand Helge Dyregaard

Læs mere

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1.

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1. Side 1 af 5 1.1 Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014 Navn & Hjemsted 1. Foreningens navn er Sundbynet, dens hjemsted er Sundby postdistrikt 2300, og blev oprindeligt dannet

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014 Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Velkomst ved formand Claus Skytte

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT RIALTO ADVOKATER FALKONER ALLÉ 1 DK-2000 FREDERIKSBERG TELEFON +45 38 38 08 30 CVR 74 70 53 16 HENRIK OEHLENSCHLÆGER (H) JENS LARSEN (L) i kontorfællesskab med BJØRN NIELSEN J.nr. 600211 HO/mh 600211 HO

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Birkager

Grundejerforeningen Birkager Grundejerforeningen Birkager Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 18. marts 2003. Til stede var 26 personer repræsenterende 18 parceller. Formanden Steen Hansen bød velkommen. Punkt 1. Valg

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere