Generalforsamlingsreferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat"

Transkript

1 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum 1. juni 2005 Generalforsamlingsreferat År 2005, den 18. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET FRUGT- VANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende dagsorden: Formanden, Preben Skovbjerg, bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat John Jantzen som dirigent. John Jantzen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år. Bestyrelsens beretning vedhæftes som bilag til nærværende referat. Sia Olesen, lejlighed nr. 274, bad herefter om ordet og under henvisning til den af hende netop udsendte cirkulæreskrivelse tilkendegav hun, at det var hendes opfattelse, at beslutning om låneoptagelse skulle have været taget i Ejerforeningen Frugtvangens regi, idet etablering af bredbåndsanlæg og senere vedtagelse ikke hørte under Antenne-foreningen. Hun henviste til 19 i vedtægterne for Ejerforeningen, samt udstyknings-deklarationens 8. Ken Nielsen, lejlighed nr. 178, forespurgte Sia Olesen hvilken hensigt hun havde med den skarpe forfølgelse af bestyrelsen. Sia Olesen, lejlighed nr. 274, tilkendegav at afstemningerne skulle være korrekte og der i modsat fald måtte være et bestyrelsesansvar og dermed nogle penge at hente i ansvarsforsikringen. På forespørgelse kunne hun meddele, at hun ikke agtede at indtræde i bestyrelsen for at rette op på tingene, idet hun påtænkte at flytte, men hun opfattede sagen som spændende og ville følge op på den. Ken Nielsen, lejlighed nr. 178 tilkendegav, at han ikke syntes det var hyggeligt at være tilhører i denne sag. Han havde til dato været neutral i denne og ønskede arbejdsro for bestyrelsen. Tilkendegivelsen fik bred opbakning fra generalforsamlingen. Arne Kristensen, lejlighed nr. 212, var utilfreds med kvaliteten af telefoni fra ComX og tilkendegav, at han i formandens beretning savnede en vejledning i, hvordan beboere kunne skifte tilbage til TDC uden omkostninger. Formanden, Preben Skovbjerg, tilkendegav, at han var bekendt med, at Arne Kristensen havde opsagt sit abonnement hos ComX og i den forbindelse havde lagt stor vægt på, at ComX skulle betale omkostningerne ved flytningen. Der er imidlertid ingen omkostninger forbundet med at skifte fra et selskab til et andet, når man først én gang har fået oprettet en telefonforbindelse. Det følger helt naturligt af konkurrencen mellem selskaberne, at de

2 hellere end gerne tager imod nye kunder. Det kan man meget nemt forvisse sig om ved at se på de enkelte selskabers hjemmesider. Aase Ringberg, lejlighed nr. 116, var forundret over, at der ikke var stillet sikkerhed for det optagne lån i Nordea. Hun meddelte i øvrigt, at man ikke optrådte i TDC s telefonbog, når man ikke havde abonnement i TDC. Herdis Kvarnø, lejlighed nr. 142, tilkendegav at hun havde konstateret mange problemer med ComX. Formanden, Preben Skovbjerg, svarede, at bestyrelsen meget gerne går ind og støtter beboere, der mener ikke at kunne trænge igennem over for ComX. Men det kræver, at beboerne orienterer bestyrelsen. I Herdis Kvarnøs tilfælde havde hun givet udtryk for, at hun ikke orkede at klage til ComX og i så fald er det vanskeligt at bebrejde ComX, at fejl ikke bliver rettet. Formanden opfordrede beboerne til fremover at kontakte ComX hver gang, man er utilfreds meget gerne med kopi til bestyrelsen. John Schmidt, lejlighed nr. 209, opfordrede såvel bestyrelse som beboere til at lægge låg på stridighederne og begynde på en frisk. Det tjente alles interesser. Sven Andersen, lejlighed nr.131, tilkendegav sin forundring over, at Sia Olesen ikke havde fremsat forslag om en vedtægtsændring for så vidt angik afstemningsprocedure hvis hun var utilfredshed med de nuværende vedtægter. På forespørgsel meddelte formanden, Preben Skovbjerg, at der var indhentet tilbud på lån i 3 banker, Danske Bank, Nordea og Forstædernes Bank. Der var ikke stillet sikkerhed for lånene, men pengeinstituttet havde fået den gulerod, at Ejerforeningen Frugtvangens engagement ville blive optaget samme sted som Bolignet Frugtvangens engagement. Nordea havde meddelt de gunstigste vilkår. Beretningen blev herefter taget til efterretning. 3. Aflæggelse af regnskab. Revisor Bøje Petersen gennemgik regnskabet og præciserede herunder proratahæftelsen for de optagne lån i Nordea. Sia Olesen spurgte bestyrelsen, hvorfor der allerede var optaget lån til TV delen, der endnu ikke var installeret. Preben Skovbjerg meddelte, at det hele tiden har været planen at etablere nettet som en totrinsraket, hvor man ventede med at investere i TV-delen til teknologien og juraen omkring rettigheder er på plads, men bestyrelsen arbejdede på sagen. Regnskabet blev bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget. 4. Eventuelle forslag. Bestyrelsen henviste til det i dagsordenen fremsatte forslag, om nedsættelse af det månedlige betaling af investeringen i Bolignettet midlertidigt fra og med den 1. juli 2005 fra kr. 120,00 til kr. 110,00 pr. husstand. Forslaget lød oprindeligt fra den 1. juni, men på grund 2

3 af den udsatte generalforsamling, ville det ikke være muligt at foretage ændringen tidligere end fra 1. juli. Forslaget blev bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Carl Linnet. Denne påtænkte at flytte og modtog ikke genvalg. Anette Nielsen, lejlighed 179, blev foreslået og valgt uden modkandidater. 6. Valg af bestyrelsessuppleant: Michael Harjo, lejlighed 64, blev foreslået som suppleant og valgt uden modkandidater. 7. Eventuelt: Ingen ønskede ordet. Generalforsamlingen blev hævet kl Som dirigent: John Jantzen Som referent: Margit Jantzen 3

4 18. maj 2005 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling 18. maj 2005 I denne beretning, der dækker perioden siden budgetgeneralforsamlingen i november, vil bestyrelsen give en status på driften af bolignettet og svare på en række spørgsmål fra en beboer. Vi begynder med det sidste: Svar på spørgsmål For et år siden diskuterede vi på generalforsamlingen en række spørgsmål vedrørende indgåelsen af kontrakten med Com-X og den efterfølgende finansiering af nettet gennem optagelse af lån i Nordea. Også det faktum, at der er forskel på beslutningsprocessen i Ejerforeningen og Bolignettet var oppe at vende på sidste års generalforsamling. Vi har dog tilsyneladende ikke fået afsluttet diskussionen, for igen i år har et medlem bedt om at få svar på en række spørgsmål. (Disse spørgsmål er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.) Aase Ringberg, lejlighed 116, har spurgt, hvordan man forholder sig, når der er uoverensstemmelse mellem vedtægterne for Ejerforeningen og Bolignettet. Samtidig spørger hun, hvor i vedtægterne man finder reglerne for afstemninger. Svaret er, at der er tale om to selvstændige foreninger med hver sine vedtægter. De to foreninger har ganske vist den samme medlemskreds, Ejerforeningen har ret og pligt til at have et medlem med taleret i Bolignettets bestyrelse, og Bolignettets vedtægter stiller krav om, at administrator og revisor skal være de samme, som Ejerforeningen benytter. Men der er tale om to selvstændige foreninger med hver sine vedtægter. I Ejerforeningens vedtægter reguleres afstemninger i 9. Her finder man et krav om, at der skal et kvalificeret flertal til for at træffe beslutning om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse... Kravet er, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer for og at mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret. I Bolignettets vedtægter finder man reglerne om afstemninger i 6. Og her lyder teksten: Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. De til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset mødedeltagernes antal. Hver ejerlejlighed tæller for et medlem og har en stemme. Ud fra en sådan læsning af de to foreningers vedtægter, kan der ikke være tvivl om lovligheden af beslutningen om at etablere et nyt bolignet i Frugtvangen på Bolignettets generalfor- 4

5 samling 30. april Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 66 stemmer for, 12 imod og tre, der undlod at stemme. Store Bededag havde jeg imidlertid lejlighed til at mødes med Aase Ringberg og Sia Olesen, der havde bedt om at se lånedokumenter og kontrakten med Com-X igennem. På mødet uddybede de deres kritikpunkter, der bl.a. er, at beslutningen om etablering af det nye net er truffet i den forkerte forening. De henviser til 3 i Bolignettets vedtægter, der fastslår foreningens formål. Og de peger på, at 10 i vores vedtægter om medlemmernes rådighedsret og vedligeholdelse alene er en henvisning til 18, 15, 16 og 17 i Ejerforeningens vedtægter. Det var et godt og konstruktivt møde, og de to medlemmer argumenterede godt for deres synspunkter. Blandt andet pegede de på, at foreningen Bolignettet, jf. 3 har til formål at forestå driften og vedligeholdelsen af bolignettet. Men et nærmere studium af de to foreningers vedtægter efterlader ingen tvivl om, at bestyrelsen har -- og hele tiden har haft -- fast grund under fødderne. Det er ganske vist korrekt, at 3 i vore vedtægter fastslår, at formålet med foreningen Bolignet Frugtvangen er at forestå driften og vedligeholdelsen af bolignettet. Men den fulde ordlyd af første afsnit i paragraffen lyder således: Foreningens formål er at varetage medlemmernes eller grupper af medlemmers fælles interesser samt at forestå driften og vedligeholdelsen af bolignettet. Når man får den fulde ordlyd med, er det jo unægtelig en meget bredere formålsparagraf, end Aase Ringberg og Sia Olesen fremhæver. De to bruger som nævnt også bestemmelserne om rådighedsret og vedligeholdelse som argument for, at beslutningen om at etablere et nyt bolignet burde have været taget i regi af Ejerforeningen. Men læser man de omtalte paragraffer 15, 16, 17, 18 er det vanskeligt at finde belæg for deres påstand. Intet sted omtales antenneanlæg eller bolignet. Det er derfor vanskeligt at se, hvordan nogen kan få den tanke, at bolignettet skulle høre hjemme i Ejerforeningens regi. Noget helt andet er så, at en gennemlæsning af de fire nævnte paragraffer i Ejerforeningens vedtægter gør det tydeligt, at det ikke giver mening, når vi i Bolignettets vedtægter henviser til dem. Måske har det engang været relevant med en sådan henvisning men med den nuværende formulering, hvor man meget detaljeret opregner hvilke installationer, der hører under individuel vedligeholdelse, og hvilke der er omfattet af fælles vedligeholdelse, er det nærmest absurd. Så her ligger nok en opgave for bestyrelsen i Bolignettet, nemlig at komme med et forslag til revidering af foreningens vedtægter. Måske er der også en opgave for bestyrelsen i Ejerforeningen, for det virker ikke gennemtænkt, når Bolignettets vedtægter fastslår at Ejerforeningen har ret og pligt til at have et medlem med taleret i Bolignettets bestyrelse. For at give mening skal pligten statueres i Ejerforeningens vedtægter. 5

6 Siden vi sidst var samlet, har Sia og René Olesen så omdelt et orienteringsbrev til samtlige beboere i Frugtvangen. I dette brev inddrager de nu ud over de tidligere nævnte paragraffer også 19 i foreningens vedtægter. I brevet bygger de i øvrigt en argumentation op, der baserer sig på rent ordkløveri nemlig om foreningen hedder Antenneforeningen eller Bolignettet. Dertil er blot at sige, at de grundliggende karakteristika ved foreningen ikke er ændret, selv om vi nu hedder Bolignet i stedet for Antenneforening. Vi driver et net, der skal fordele radio- og tv-signaler til medlemmerne. Samtidig kan nettet så bruges til at give medlemmerne god og billig telefoni og adgang til internettet. Derfor man også kalde det et bredbåndsanlæg eller et bolignet. Men som det hele tiden har været tilfældet får alle medlemmer de samme muligheder, uanset om de bor i en stor eller en lille lejlighed. Derfor er anlægget skilt ud fra Ejerforeningen i en selvstændig forening med egne regler for fordeling af omkostninger og med egne regler for, hvordan man træffer beslutninger. Lad mig kort sammenfatte mit svar på dette spørgsmål: Det er bestyrelsens opfattelse, at etableringen af det nye bolignet ligger inden for foreningen Bolignet Frugtvangens formål, som det er beskrevet i 3 i foreningens vedtægter. Der står også klart, at beslutningsprocessen i forbindelse med vedtagelsen at etablere det nye bolignet er helt i overensstemmelse med vedtægternes regler om beslutninger, som beskrevet i 6. Der kan således ikke herske tvivl om, at beslutningen er truffet på et korrekt grundlag. Sia Olesen og Aase Ringberg giver udtryk for, at de har konsulteret jurister, der mener noget andet. Dertil er blot at svare, at hvis de virkelig mener, at der er begået uret imod dem, så bør de anlægge sag mod os, så vi én gang for alle kan få den sag afklaret. Aase Ringberg beder om en forklaring på, hvorfor medlemmerne ikke har fået kontrakten med Com-X og aftalegrundlaget vedrørende banklånene forelagt. Bestyrelsen har den opfattelse, at det ikke er rimeligt over for vore leverandører at offentliggøre de forretningsaftaler, vi har indgået med dem. I et stærkt konkurrencepræget marked vil det simpelthen gøre os til en utroværdig samarbejdspartner. Og vi vil skabe en situation, hvor vi ikke opnår de bedste priser og vilkår i øvrigt, fordi vi lader informationerne tilflyde konkurrenter og andre kunder. På den anden side finder vi det helt naturligt, at medlemmerne ønsker indsigt i de dispositioner, som bestyrelsen foretager for medlemmernes penge. Det er et dilemma. Men da det nu er omkring halvandet år siden, vi indgik kontrakten med Com-X og i betragtning af, at markedet udvikler sig meget hurtigt finder vi det ikke urimeligt at give vore medlemmer adgang til at se aftalerne nu. Derfor har medlemmerne nu haft adgang til at gennemse papirerne på vores kontor, ligesom der er adgang til at se papirerne her i aften på generalforsamlingen. Dermed håber vi at have fjernet enhver tvivl om de aftaler, der ligger til grund for det nye bolignet. Og skulle der stadig være en smule tvivl hos nogle enkelte, har vi i hvert fald skabt grundlag for en mere kvalificeret diskussion. 6

7 Aase Ringberg spørger også om det er rigtigt at bestyrelsen vil udvide aftalen med Com-X, hvad aftalen går ud på, og hvilke uforudsete udgifter det eventuelt indebærer for ejerne. Bestyrelsen har ingen planer om at udvide aftalen med Com-X ud over, hvad der allerede er kendt. Endelig peger Aase Ringberg på, at referat af generalforsamlingen kommer for sent og henstiller, at referat bliver udsendt senest tre uger efter afholdelse af generalforsamlingen. Dertil er blot at sige, at bestyrelsen er helt enig. Et referat af en generalforsamling bør være medlemmerne i hænde så hurtigt, at folk stadig har en frisk erindring om, hvad der rent faktisk skete på generalforsamlingen og kan gøre indsigelse, hvis de ikke er enige i referatets ordlyd. I praksis vil det vel sige, referatet skal være udsendt to-tre uger efter generalforsamlingen. Nedsættelse af ydelsen på lån Når vi om lidt skal behandle regnskabet for 2004, vil vi se, at vi betaler lidt for meget af på de lån, vi har optaget i Nordea for at finansiere det nye net. Bestyrelsen foreslår derfor, at den månedlige ydelse til betaling af investeringen i bolignettet nedsættes midlertidigt fra og med 1. juni 2005 fra 120 kr. til 110 kr. pr. husstand. Dog således, at såfremt de nuværende forudsætninger for beregning af den månedlige ydelse ændres, er bestyrelsen bemyndiget til at hæve den månedlige ydelse til henholdsvis 120/128 kr. for at overholde en afviklingsperiode på 10 år. Begrundelsen for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at holde fast i den oprindelige grundtanke, at nettet skal betales af de beboere, der har fornøjelse af det. I øjeblikket afvikler vi lånet hurtigere end de oprindeligt aftalte 10 år. Det skyldes i hovedsagen, at vi endnu ikke har investeret i tv-delen og derfor ikke har brugt den bevilgede ramme. Når investeringen i tv-delen gennemføres, eller de nuværende forudsætninger i øvrigt ændres, vil det være nødvendigt helt eller delvist at annullere den midlertidige nedsættelse for at overholde tilbagebetalingsperioden på 10 år. Rentefradrag på selvangivelsen Flere har spurgt, om ikke vi på et tidligere tidspunkt kan udsende dokumentation for den enkeltes andel af renteudgiften på lånene til det nye bolignet. Nu er fristen for almindelige lønmodtageres indsendelse af selvangivelsen engang i maj, så man kan bruge foreningens regnskab som dokumentation. Men mange ønsker at få den sag ud af verden på et tidligere tidspunkt Derfor har vi aftalt med administrator, at vi fremover udsender den fornødne dokumentation allerede i slutningen af januar eller begyndelsen af februar, når administrator har fået årsopgørelsen fra banken. Driften af det nye net Det nye anlæg er nu i almindelig drift. Installation og indkøring er overstået, og der er for så vidt angår telefon og internet tale om ren og skær drift, der som bekendt er udliciteret til Com- X. 7

8 Det er bestyrelsens opfattelse, at driften i almindelighed kører godt. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være problemer indimellem. I sidste uge 11. maj havde vi møde med ComX, hvor vi bad om en forklaring på, at der stadig forekommer tilfælde, hvor man ikke kan ringe ud eller forbindelsen pludselig forsvinder. Ifølge ComX er forklaringen, at de har haft problemer med deres leverandør Telia der uden varsel har skiftet udstyr, der ikke fungerer gnidningsløst med udstyret hos ComX. Der skulle dog nu være lavet en løsning, der sikrer, at vi altid får en forbindelse ud. Og der arbejdes i øjeblikket på at finde årsagen til, at forbindelsen af og til forsvinder. Samtidig har ComX oplyst os om, at de er i gang med at udbygge deres overvågning af nettet og deres kundeservice. De udvider telefonkapaciteten, så det bliver nemmere at komme igennem til dem. Fra 1. juni udvider de åbningstiden i Kundeservice, og fra eftersommeren er det planen at holde åbent hver dag fra 8 til 18. Alt er altså ikke gnidningsløst. Men hvis nogen endnu kan huske, hvordan det var at være kunde hos TDC eller andre telefonselskaber, vil de nok give mig ret i, at kvalitet og service på vores net tåler sammenligning med andre net. Vi har fået færdiggjort installationen i fælleshuset, så der nu er placeret et edb-stik ved baren. Det betyder, at der er mulighed for at tilslutte en telefon eller en pc, når man holder arrangementer i huset. Muligheden har allerede været brugt, da vi i begyndelsen af året lagde hus til et arrangement for en række af vore yngre beboere, der tilbragte et hektisk døgn i huset, hvor de spillede diverse computerspil mod hinanden. Vi har også fået Com-X til at tilrette deres løsning, så alle beboere kan komme på vores interne net uanset om de er kunder hos Com-X eller ej. Den mulighed arbejder vi i øjeblikket på at udnytte til et intranet, som kan bruges til information beboerne imellem. Men ud over det kan beboerne koble sig op mod hinanden og udveksle data eller spille mod hinanden uden nødvendigvis at være abonnenter hos Com-X. Vi har løbende henvendelser fra og besøg af bestyrelser i andre boligforeninger, der vil høre om vores net, og hvordan vi har styret igennem etableringsfasen. Og i de officielle statistikker fra It- og telestyrelsen kan man se, at det lille, nystartede firma, vi indgik kontrakt med for halvandet år siden, i dag har omkring tilsluttede husstande. Samtidig kan vi se, at den teknologi, vi har valgt, trænger frem på markedet med nærmest eksplosiv fart. Jeg tænker her på den såkaldte internet protokol eller IP som den normalt forkortes. Vi var helt frem på forkanten, da vi valgte ip-telefoni i april meddelte It- og telestyrelsen, at der nu er omkring danskere, der har ip-telefoni, og yderligere forventer at bruge ip-telefoni i løbet af det næste halve år. Ser vi på internet-delen ser vi, at TDC presses hårdere og hårdere af el-selskaber, der er ved at rulle en teknologi magen til den, vi har brugt, ud til en stor del af deres kunder. TDC stritter imod og kæmper for i fred og ro at få lov at malke de sidste dråber ud af sit gamle telefonnet. Det sker ad tre veje: Dels forsøger TDC at lokke politikerne til at gribe ind over for elselskaberne. Dels forsøger TDC at forlænge levetiden af det gamle net ved at øge båndbredden, så næsten alle vil kunne få op til 8 Mbit/s i løbet af i år. Det er da flot, men blegner jo unægtelig noget i sammenligning med vores net, der i øjeblikket har en kapacitet på 100 Mbit/s og som for små midler kan opgraderes til 1000 Mbit/s pr. husstand. 8

9 Dels markedsfører TDC sig med at halvere priserne på deres såkaldte bredbånd. Trods det er deres priser fortsat godt og vel dobbelt så høje som det, vi betaler. Hvornår får vi ip-tv Det fører frem til spørgsmålet, hvornår vi så kan få tv over det nye net altså såkaldt ip-tv. Da vi sidst var samlet, så det ud til, at Com-X var lige på trapperne med en løsning. Derfor udsendte vi spørgeskemaer til alle, hvori vi bad jer fortælle, hvilke kanaler, I er interesseret i. Jeres svar er lagt ind i en database, så vi har et godt overblik over, hvilke kanaler, der efterspørges. Desværre skete der det, at Com-X røg uklar med sin påtænkte leverandør af programmer, fordi man ikke kunne enes om pris og øvrige vilkår for samhandlen. Siden har Com-X selv forhandlet direkte med de enkelte tv-stationer. Og det forlyder nu, at man venter at være klar til at levere her sidst på foråret eller først på sommeren. Den sang har vi jo hørt før. Men denne gang er der måske lidt mere grund til at tro på den, fordi det ser ud til, at der generelt er ved at gå hul på markedet for ip-tv. TDC har annonceret, at de er klar, og Cybercity har meddelt, at de også vil være på banen inden udgangen af dette år. Dertil kommer mindre spillere som f.eks. Streamtv, som tilbyder løsninger til individuelle brugere eller til hele foreninger over det åbne internet. Det forlyder også, at Viasat er ved at være moden til at give adgang til deres kanaler over iptv. Men fra samme kilder forlyder det, at Viasat har tænkt sig at tage sig urimeligt godt betalt. I bestyrelsen følger vi udviklingen nøje. ComX oplyser, at de inden for en måneds tid er klar til at begynde at levere ip-tv. I første omgang bliver det de såkaldte sprogpakker og Copydan-kanalerne, de kan tilbyde. De dyre betalingskanaler kommer først senere. Det betyder, at beboerne i Frugtvangen på individuel basis vil kunne begynde at supplere udbudet i det gamle antennenet. Men tiden er endnu ikke moden til, at vi lukker det gamle net og samlet skifter over til ip-tv. Spørgsmålet er naturligvis, hvor længe vi skal blive ved med at vente. Der er tale om en balancegang, men i bestyrelsen er det opfattelsen, at vi skal vente lidt endnu. Blandt andet også fordi branchen er midt i et teknologisk skifte fra den såkaldte MPEG2- standard til MPEG4. Det ville være mere end dumt af os at investere i set-top-bokse af en gammel standard, lige som branchen er ved at skifte standard. Derfor er det måske i virkeligheden ganske udmærket, at vi foretager en drypvis overgang, så de mest avancerede f.eks. dem, der allerede har anskaffet nye fladskærme og andet avanceret udstyr skifter først. Digital tv leveret over det nye net vil nemlig give et langt bedre billede og en bedre lyd, end det er muligt at fordele over det gamle analoge net. Driften af det gamle antenneanlæg Vores gamle antennenet kører ellers udmærket. Vi har netop fået geninstalleret nicam-stereo på et par kanaler, efter at det forsvandt i forbindelse med flytningen fra det gamle antennehus, og anlægget er blevet fin-tunet i forbindelse med det årlige serviceeftersyn. 9

10 Mange af dem, der har været ude at investere i de nye fladskærme vil nok ikke være enig med mig i denne betragtning. Efter at de har taget deres nye skærm på måske 40 tommer i brug oplever de et dårligere billede på skærmen. Men forklaringen er ikke, at vores signal er blevet ringere. De analoge tv-signaler, vi bruger i Danmark, består af 576 vandrette linier. Og hver af disse linier består af 720 punkter. Det er nok til at give et flot billede på et almindeligt fjernsynsapparat på måske 32 tommer. Men forsøger man at forstørre et billede op til f.eks. 40 tommer uden at øge antallet af linier og punkter få man et dårligere og mere uklart billede. Den effekt kender alle, der har forsøgt at forstørre et billede på deres pc. Og bedre bliver det ikke, hvis man falder for fristelsen til at købe et billigt fladskærms-apparat med en opløsning, der følger den amerikanske tv-standard. I USA består et tv-billede ikke af 576 linier med kun af 480. Vi fraråder ikke, at man køber et fladskærms-tv. Men vi anbefaler, at man sikrer sig, at apparatet har en opløsning, så man får fuld fornøjelse af det også når vi går over til digitale signaler. Det vil sige, at apparatet skal kunne gengive billeder med en lodret opløsning på mindst 720 linier. Vil man have fuld fornøjelse af sin DVD-afspiller eller måske en harddiskoptager bør man samtidig sikre sig, at skærmen har digitale indgange for såvel lyd som billede. Med disse ord vil jeg slutte denne beretning. 10

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 8. maj 2007 Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 År 2007, den 18.april kl. 21.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Budgetgeneralforsamling

Budgetgeneralforsamling Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.net www.frugtvangen.dk Budgetgeneralforsamling År 2003, den 27. november kl. 20.00 afholdtes budgetgeneralforsamling i ANTENNEFOR-

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere