Generalforsamlingsreferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat"

Transkript

1 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum 1. juni 2005 Generalforsamlingsreferat År 2005, den 18. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET FRUGT- VANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende dagsorden: Formanden, Preben Skovbjerg, bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat John Jantzen som dirigent. John Jantzen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år. Bestyrelsens beretning vedhæftes som bilag til nærværende referat. Sia Olesen, lejlighed nr. 274, bad herefter om ordet og under henvisning til den af hende netop udsendte cirkulæreskrivelse tilkendegav hun, at det var hendes opfattelse, at beslutning om låneoptagelse skulle have været taget i Ejerforeningen Frugtvangens regi, idet etablering af bredbåndsanlæg og senere vedtagelse ikke hørte under Antenne-foreningen. Hun henviste til 19 i vedtægterne for Ejerforeningen, samt udstyknings-deklarationens 8. Ken Nielsen, lejlighed nr. 178, forespurgte Sia Olesen hvilken hensigt hun havde med den skarpe forfølgelse af bestyrelsen. Sia Olesen, lejlighed nr. 274, tilkendegav at afstemningerne skulle være korrekte og der i modsat fald måtte være et bestyrelsesansvar og dermed nogle penge at hente i ansvarsforsikringen. På forespørgelse kunne hun meddele, at hun ikke agtede at indtræde i bestyrelsen for at rette op på tingene, idet hun påtænkte at flytte, men hun opfattede sagen som spændende og ville følge op på den. Ken Nielsen, lejlighed nr. 178 tilkendegav, at han ikke syntes det var hyggeligt at være tilhører i denne sag. Han havde til dato været neutral i denne og ønskede arbejdsro for bestyrelsen. Tilkendegivelsen fik bred opbakning fra generalforsamlingen. Arne Kristensen, lejlighed nr. 212, var utilfreds med kvaliteten af telefoni fra ComX og tilkendegav, at han i formandens beretning savnede en vejledning i, hvordan beboere kunne skifte tilbage til TDC uden omkostninger. Formanden, Preben Skovbjerg, tilkendegav, at han var bekendt med, at Arne Kristensen havde opsagt sit abonnement hos ComX og i den forbindelse havde lagt stor vægt på, at ComX skulle betale omkostningerne ved flytningen. Der er imidlertid ingen omkostninger forbundet med at skifte fra et selskab til et andet, når man først én gang har fået oprettet en telefonforbindelse. Det følger helt naturligt af konkurrencen mellem selskaberne, at de

2 hellere end gerne tager imod nye kunder. Det kan man meget nemt forvisse sig om ved at se på de enkelte selskabers hjemmesider. Aase Ringberg, lejlighed nr. 116, var forundret over, at der ikke var stillet sikkerhed for det optagne lån i Nordea. Hun meddelte i øvrigt, at man ikke optrådte i TDC s telefonbog, når man ikke havde abonnement i TDC. Herdis Kvarnø, lejlighed nr. 142, tilkendegav at hun havde konstateret mange problemer med ComX. Formanden, Preben Skovbjerg, svarede, at bestyrelsen meget gerne går ind og støtter beboere, der mener ikke at kunne trænge igennem over for ComX. Men det kræver, at beboerne orienterer bestyrelsen. I Herdis Kvarnøs tilfælde havde hun givet udtryk for, at hun ikke orkede at klage til ComX og i så fald er det vanskeligt at bebrejde ComX, at fejl ikke bliver rettet. Formanden opfordrede beboerne til fremover at kontakte ComX hver gang, man er utilfreds meget gerne med kopi til bestyrelsen. John Schmidt, lejlighed nr. 209, opfordrede såvel bestyrelse som beboere til at lægge låg på stridighederne og begynde på en frisk. Det tjente alles interesser. Sven Andersen, lejlighed nr.131, tilkendegav sin forundring over, at Sia Olesen ikke havde fremsat forslag om en vedtægtsændring for så vidt angik afstemningsprocedure hvis hun var utilfredshed med de nuværende vedtægter. På forespørgsel meddelte formanden, Preben Skovbjerg, at der var indhentet tilbud på lån i 3 banker, Danske Bank, Nordea og Forstædernes Bank. Der var ikke stillet sikkerhed for lånene, men pengeinstituttet havde fået den gulerod, at Ejerforeningen Frugtvangens engagement ville blive optaget samme sted som Bolignet Frugtvangens engagement. Nordea havde meddelt de gunstigste vilkår. Beretningen blev herefter taget til efterretning. 3. Aflæggelse af regnskab. Revisor Bøje Petersen gennemgik regnskabet og præciserede herunder proratahæftelsen for de optagne lån i Nordea. Sia Olesen spurgte bestyrelsen, hvorfor der allerede var optaget lån til TV delen, der endnu ikke var installeret. Preben Skovbjerg meddelte, at det hele tiden har været planen at etablere nettet som en totrinsraket, hvor man ventede med at investere i TV-delen til teknologien og juraen omkring rettigheder er på plads, men bestyrelsen arbejdede på sagen. Regnskabet blev bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget. 4. Eventuelle forslag. Bestyrelsen henviste til det i dagsordenen fremsatte forslag, om nedsættelse af det månedlige betaling af investeringen i Bolignettet midlertidigt fra og med den 1. juli 2005 fra kr. 120,00 til kr. 110,00 pr. husstand. Forslaget lød oprindeligt fra den 1. juni, men på grund 2

3 af den udsatte generalforsamling, ville det ikke være muligt at foretage ændringen tidligere end fra 1. juli. Forslaget blev bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Carl Linnet. Denne påtænkte at flytte og modtog ikke genvalg. Anette Nielsen, lejlighed 179, blev foreslået og valgt uden modkandidater. 6. Valg af bestyrelsessuppleant: Michael Harjo, lejlighed 64, blev foreslået som suppleant og valgt uden modkandidater. 7. Eventuelt: Ingen ønskede ordet. Generalforsamlingen blev hævet kl Som dirigent: John Jantzen Som referent: Margit Jantzen 3

4 18. maj 2005 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling 18. maj 2005 I denne beretning, der dækker perioden siden budgetgeneralforsamlingen i november, vil bestyrelsen give en status på driften af bolignettet og svare på en række spørgsmål fra en beboer. Vi begynder med det sidste: Svar på spørgsmål For et år siden diskuterede vi på generalforsamlingen en række spørgsmål vedrørende indgåelsen af kontrakten med Com-X og den efterfølgende finansiering af nettet gennem optagelse af lån i Nordea. Også det faktum, at der er forskel på beslutningsprocessen i Ejerforeningen og Bolignettet var oppe at vende på sidste års generalforsamling. Vi har dog tilsyneladende ikke fået afsluttet diskussionen, for igen i år har et medlem bedt om at få svar på en række spørgsmål. (Disse spørgsmål er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.) Aase Ringberg, lejlighed 116, har spurgt, hvordan man forholder sig, når der er uoverensstemmelse mellem vedtægterne for Ejerforeningen og Bolignettet. Samtidig spørger hun, hvor i vedtægterne man finder reglerne for afstemninger. Svaret er, at der er tale om to selvstændige foreninger med hver sine vedtægter. De to foreninger har ganske vist den samme medlemskreds, Ejerforeningen har ret og pligt til at have et medlem med taleret i Bolignettets bestyrelse, og Bolignettets vedtægter stiller krav om, at administrator og revisor skal være de samme, som Ejerforeningen benytter. Men der er tale om to selvstændige foreninger med hver sine vedtægter. I Ejerforeningens vedtægter reguleres afstemninger i 9. Her finder man et krav om, at der skal et kvalificeret flertal til for at træffe beslutning om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse... Kravet er, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer for og at mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret. I Bolignettets vedtægter finder man reglerne om afstemninger i 6. Og her lyder teksten: Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. De til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset mødedeltagernes antal. Hver ejerlejlighed tæller for et medlem og har en stemme. Ud fra en sådan læsning af de to foreningers vedtægter, kan der ikke være tvivl om lovligheden af beslutningen om at etablere et nyt bolignet i Frugtvangen på Bolignettets generalfor- 4

5 samling 30. april Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 66 stemmer for, 12 imod og tre, der undlod at stemme. Store Bededag havde jeg imidlertid lejlighed til at mødes med Aase Ringberg og Sia Olesen, der havde bedt om at se lånedokumenter og kontrakten med Com-X igennem. På mødet uddybede de deres kritikpunkter, der bl.a. er, at beslutningen om etablering af det nye net er truffet i den forkerte forening. De henviser til 3 i Bolignettets vedtægter, der fastslår foreningens formål. Og de peger på, at 10 i vores vedtægter om medlemmernes rådighedsret og vedligeholdelse alene er en henvisning til 18, 15, 16 og 17 i Ejerforeningens vedtægter. Det var et godt og konstruktivt møde, og de to medlemmer argumenterede godt for deres synspunkter. Blandt andet pegede de på, at foreningen Bolignettet, jf. 3 har til formål at forestå driften og vedligeholdelsen af bolignettet. Men et nærmere studium af de to foreningers vedtægter efterlader ingen tvivl om, at bestyrelsen har -- og hele tiden har haft -- fast grund under fødderne. Det er ganske vist korrekt, at 3 i vore vedtægter fastslår, at formålet med foreningen Bolignet Frugtvangen er at forestå driften og vedligeholdelsen af bolignettet. Men den fulde ordlyd af første afsnit i paragraffen lyder således: Foreningens formål er at varetage medlemmernes eller grupper af medlemmers fælles interesser samt at forestå driften og vedligeholdelsen af bolignettet. Når man får den fulde ordlyd med, er det jo unægtelig en meget bredere formålsparagraf, end Aase Ringberg og Sia Olesen fremhæver. De to bruger som nævnt også bestemmelserne om rådighedsret og vedligeholdelse som argument for, at beslutningen om at etablere et nyt bolignet burde have været taget i regi af Ejerforeningen. Men læser man de omtalte paragraffer 15, 16, 17, 18 er det vanskeligt at finde belæg for deres påstand. Intet sted omtales antenneanlæg eller bolignet. Det er derfor vanskeligt at se, hvordan nogen kan få den tanke, at bolignettet skulle høre hjemme i Ejerforeningens regi. Noget helt andet er så, at en gennemlæsning af de fire nævnte paragraffer i Ejerforeningens vedtægter gør det tydeligt, at det ikke giver mening, når vi i Bolignettets vedtægter henviser til dem. Måske har det engang været relevant med en sådan henvisning men med den nuværende formulering, hvor man meget detaljeret opregner hvilke installationer, der hører under individuel vedligeholdelse, og hvilke der er omfattet af fælles vedligeholdelse, er det nærmest absurd. Så her ligger nok en opgave for bestyrelsen i Bolignettet, nemlig at komme med et forslag til revidering af foreningens vedtægter. Måske er der også en opgave for bestyrelsen i Ejerforeningen, for det virker ikke gennemtænkt, når Bolignettets vedtægter fastslår at Ejerforeningen har ret og pligt til at have et medlem med taleret i Bolignettets bestyrelse. For at give mening skal pligten statueres i Ejerforeningens vedtægter. 5

6 Siden vi sidst var samlet, har Sia og René Olesen så omdelt et orienteringsbrev til samtlige beboere i Frugtvangen. I dette brev inddrager de nu ud over de tidligere nævnte paragraffer også 19 i foreningens vedtægter. I brevet bygger de i øvrigt en argumentation op, der baserer sig på rent ordkløveri nemlig om foreningen hedder Antenneforeningen eller Bolignettet. Dertil er blot at sige, at de grundliggende karakteristika ved foreningen ikke er ændret, selv om vi nu hedder Bolignet i stedet for Antenneforening. Vi driver et net, der skal fordele radio- og tv-signaler til medlemmerne. Samtidig kan nettet så bruges til at give medlemmerne god og billig telefoni og adgang til internettet. Derfor man også kalde det et bredbåndsanlæg eller et bolignet. Men som det hele tiden har været tilfældet får alle medlemmer de samme muligheder, uanset om de bor i en stor eller en lille lejlighed. Derfor er anlægget skilt ud fra Ejerforeningen i en selvstændig forening med egne regler for fordeling af omkostninger og med egne regler for, hvordan man træffer beslutninger. Lad mig kort sammenfatte mit svar på dette spørgsmål: Det er bestyrelsens opfattelse, at etableringen af det nye bolignet ligger inden for foreningen Bolignet Frugtvangens formål, som det er beskrevet i 3 i foreningens vedtægter. Der står også klart, at beslutningsprocessen i forbindelse med vedtagelsen at etablere det nye bolignet er helt i overensstemmelse med vedtægternes regler om beslutninger, som beskrevet i 6. Der kan således ikke herske tvivl om, at beslutningen er truffet på et korrekt grundlag. Sia Olesen og Aase Ringberg giver udtryk for, at de har konsulteret jurister, der mener noget andet. Dertil er blot at svare, at hvis de virkelig mener, at der er begået uret imod dem, så bør de anlægge sag mod os, så vi én gang for alle kan få den sag afklaret. Aase Ringberg beder om en forklaring på, hvorfor medlemmerne ikke har fået kontrakten med Com-X og aftalegrundlaget vedrørende banklånene forelagt. Bestyrelsen har den opfattelse, at det ikke er rimeligt over for vore leverandører at offentliggøre de forretningsaftaler, vi har indgået med dem. I et stærkt konkurrencepræget marked vil det simpelthen gøre os til en utroværdig samarbejdspartner. Og vi vil skabe en situation, hvor vi ikke opnår de bedste priser og vilkår i øvrigt, fordi vi lader informationerne tilflyde konkurrenter og andre kunder. På den anden side finder vi det helt naturligt, at medlemmerne ønsker indsigt i de dispositioner, som bestyrelsen foretager for medlemmernes penge. Det er et dilemma. Men da det nu er omkring halvandet år siden, vi indgik kontrakten med Com-X og i betragtning af, at markedet udvikler sig meget hurtigt finder vi det ikke urimeligt at give vore medlemmer adgang til at se aftalerne nu. Derfor har medlemmerne nu haft adgang til at gennemse papirerne på vores kontor, ligesom der er adgang til at se papirerne her i aften på generalforsamlingen. Dermed håber vi at have fjernet enhver tvivl om de aftaler, der ligger til grund for det nye bolignet. Og skulle der stadig være en smule tvivl hos nogle enkelte, har vi i hvert fald skabt grundlag for en mere kvalificeret diskussion. 6

7 Aase Ringberg spørger også om det er rigtigt at bestyrelsen vil udvide aftalen med Com-X, hvad aftalen går ud på, og hvilke uforudsete udgifter det eventuelt indebærer for ejerne. Bestyrelsen har ingen planer om at udvide aftalen med Com-X ud over, hvad der allerede er kendt. Endelig peger Aase Ringberg på, at referat af generalforsamlingen kommer for sent og henstiller, at referat bliver udsendt senest tre uger efter afholdelse af generalforsamlingen. Dertil er blot at sige, at bestyrelsen er helt enig. Et referat af en generalforsamling bør være medlemmerne i hænde så hurtigt, at folk stadig har en frisk erindring om, hvad der rent faktisk skete på generalforsamlingen og kan gøre indsigelse, hvis de ikke er enige i referatets ordlyd. I praksis vil det vel sige, referatet skal være udsendt to-tre uger efter generalforsamlingen. Nedsættelse af ydelsen på lån Når vi om lidt skal behandle regnskabet for 2004, vil vi se, at vi betaler lidt for meget af på de lån, vi har optaget i Nordea for at finansiere det nye net. Bestyrelsen foreslår derfor, at den månedlige ydelse til betaling af investeringen i bolignettet nedsættes midlertidigt fra og med 1. juni 2005 fra 120 kr. til 110 kr. pr. husstand. Dog således, at såfremt de nuværende forudsætninger for beregning af den månedlige ydelse ændres, er bestyrelsen bemyndiget til at hæve den månedlige ydelse til henholdsvis 120/128 kr. for at overholde en afviklingsperiode på 10 år. Begrundelsen for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at holde fast i den oprindelige grundtanke, at nettet skal betales af de beboere, der har fornøjelse af det. I øjeblikket afvikler vi lånet hurtigere end de oprindeligt aftalte 10 år. Det skyldes i hovedsagen, at vi endnu ikke har investeret i tv-delen og derfor ikke har brugt den bevilgede ramme. Når investeringen i tv-delen gennemføres, eller de nuværende forudsætninger i øvrigt ændres, vil det være nødvendigt helt eller delvist at annullere den midlertidige nedsættelse for at overholde tilbagebetalingsperioden på 10 år. Rentefradrag på selvangivelsen Flere har spurgt, om ikke vi på et tidligere tidspunkt kan udsende dokumentation for den enkeltes andel af renteudgiften på lånene til det nye bolignet. Nu er fristen for almindelige lønmodtageres indsendelse af selvangivelsen engang i maj, så man kan bruge foreningens regnskab som dokumentation. Men mange ønsker at få den sag ud af verden på et tidligere tidspunkt Derfor har vi aftalt med administrator, at vi fremover udsender den fornødne dokumentation allerede i slutningen af januar eller begyndelsen af februar, når administrator har fået årsopgørelsen fra banken. Driften af det nye net Det nye anlæg er nu i almindelig drift. Installation og indkøring er overstået, og der er for så vidt angår telefon og internet tale om ren og skær drift, der som bekendt er udliciteret til Com- X. 7

8 Det er bestyrelsens opfattelse, at driften i almindelighed kører godt. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være problemer indimellem. I sidste uge 11. maj havde vi møde med ComX, hvor vi bad om en forklaring på, at der stadig forekommer tilfælde, hvor man ikke kan ringe ud eller forbindelsen pludselig forsvinder. Ifølge ComX er forklaringen, at de har haft problemer med deres leverandør Telia der uden varsel har skiftet udstyr, der ikke fungerer gnidningsløst med udstyret hos ComX. Der skulle dog nu være lavet en løsning, der sikrer, at vi altid får en forbindelse ud. Og der arbejdes i øjeblikket på at finde årsagen til, at forbindelsen af og til forsvinder. Samtidig har ComX oplyst os om, at de er i gang med at udbygge deres overvågning af nettet og deres kundeservice. De udvider telefonkapaciteten, så det bliver nemmere at komme igennem til dem. Fra 1. juni udvider de åbningstiden i Kundeservice, og fra eftersommeren er det planen at holde åbent hver dag fra 8 til 18. Alt er altså ikke gnidningsløst. Men hvis nogen endnu kan huske, hvordan det var at være kunde hos TDC eller andre telefonselskaber, vil de nok give mig ret i, at kvalitet og service på vores net tåler sammenligning med andre net. Vi har fået færdiggjort installationen i fælleshuset, så der nu er placeret et edb-stik ved baren. Det betyder, at der er mulighed for at tilslutte en telefon eller en pc, når man holder arrangementer i huset. Muligheden har allerede været brugt, da vi i begyndelsen af året lagde hus til et arrangement for en række af vore yngre beboere, der tilbragte et hektisk døgn i huset, hvor de spillede diverse computerspil mod hinanden. Vi har også fået Com-X til at tilrette deres løsning, så alle beboere kan komme på vores interne net uanset om de er kunder hos Com-X eller ej. Den mulighed arbejder vi i øjeblikket på at udnytte til et intranet, som kan bruges til information beboerne imellem. Men ud over det kan beboerne koble sig op mod hinanden og udveksle data eller spille mod hinanden uden nødvendigvis at være abonnenter hos Com-X. Vi har løbende henvendelser fra og besøg af bestyrelser i andre boligforeninger, der vil høre om vores net, og hvordan vi har styret igennem etableringsfasen. Og i de officielle statistikker fra It- og telestyrelsen kan man se, at det lille, nystartede firma, vi indgik kontrakt med for halvandet år siden, i dag har omkring tilsluttede husstande. Samtidig kan vi se, at den teknologi, vi har valgt, trænger frem på markedet med nærmest eksplosiv fart. Jeg tænker her på den såkaldte internet protokol eller IP som den normalt forkortes. Vi var helt frem på forkanten, da vi valgte ip-telefoni i april meddelte It- og telestyrelsen, at der nu er omkring danskere, der har ip-telefoni, og yderligere forventer at bruge ip-telefoni i løbet af det næste halve år. Ser vi på internet-delen ser vi, at TDC presses hårdere og hårdere af el-selskaber, der er ved at rulle en teknologi magen til den, vi har brugt, ud til en stor del af deres kunder. TDC stritter imod og kæmper for i fred og ro at få lov at malke de sidste dråber ud af sit gamle telefonnet. Det sker ad tre veje: Dels forsøger TDC at lokke politikerne til at gribe ind over for elselskaberne. Dels forsøger TDC at forlænge levetiden af det gamle net ved at øge båndbredden, så næsten alle vil kunne få op til 8 Mbit/s i løbet af i år. Det er da flot, men blegner jo unægtelig noget i sammenligning med vores net, der i øjeblikket har en kapacitet på 100 Mbit/s og som for små midler kan opgraderes til 1000 Mbit/s pr. husstand. 8

9 Dels markedsfører TDC sig med at halvere priserne på deres såkaldte bredbånd. Trods det er deres priser fortsat godt og vel dobbelt så høje som det, vi betaler. Hvornår får vi ip-tv Det fører frem til spørgsmålet, hvornår vi så kan få tv over det nye net altså såkaldt ip-tv. Da vi sidst var samlet, så det ud til, at Com-X var lige på trapperne med en løsning. Derfor udsendte vi spørgeskemaer til alle, hvori vi bad jer fortælle, hvilke kanaler, I er interesseret i. Jeres svar er lagt ind i en database, så vi har et godt overblik over, hvilke kanaler, der efterspørges. Desværre skete der det, at Com-X røg uklar med sin påtænkte leverandør af programmer, fordi man ikke kunne enes om pris og øvrige vilkår for samhandlen. Siden har Com-X selv forhandlet direkte med de enkelte tv-stationer. Og det forlyder nu, at man venter at være klar til at levere her sidst på foråret eller først på sommeren. Den sang har vi jo hørt før. Men denne gang er der måske lidt mere grund til at tro på den, fordi det ser ud til, at der generelt er ved at gå hul på markedet for ip-tv. TDC har annonceret, at de er klar, og Cybercity har meddelt, at de også vil være på banen inden udgangen af dette år. Dertil kommer mindre spillere som f.eks. Streamtv, som tilbyder løsninger til individuelle brugere eller til hele foreninger over det åbne internet. Det forlyder også, at Viasat er ved at være moden til at give adgang til deres kanaler over iptv. Men fra samme kilder forlyder det, at Viasat har tænkt sig at tage sig urimeligt godt betalt. I bestyrelsen følger vi udviklingen nøje. ComX oplyser, at de inden for en måneds tid er klar til at begynde at levere ip-tv. I første omgang bliver det de såkaldte sprogpakker og Copydan-kanalerne, de kan tilbyde. De dyre betalingskanaler kommer først senere. Det betyder, at beboerne i Frugtvangen på individuel basis vil kunne begynde at supplere udbudet i det gamle antennenet. Men tiden er endnu ikke moden til, at vi lukker det gamle net og samlet skifter over til ip-tv. Spørgsmålet er naturligvis, hvor længe vi skal blive ved med at vente. Der er tale om en balancegang, men i bestyrelsen er det opfattelsen, at vi skal vente lidt endnu. Blandt andet også fordi branchen er midt i et teknologisk skifte fra den såkaldte MPEG2- standard til MPEG4. Det ville være mere end dumt af os at investere i set-top-bokse af en gammel standard, lige som branchen er ved at skifte standard. Derfor er det måske i virkeligheden ganske udmærket, at vi foretager en drypvis overgang, så de mest avancerede f.eks. dem, der allerede har anskaffet nye fladskærme og andet avanceret udstyr skifter først. Digital tv leveret over det nye net vil nemlig give et langt bedre billede og en bedre lyd, end det er muligt at fordele over det gamle analoge net. Driften af det gamle antenneanlæg Vores gamle antennenet kører ellers udmærket. Vi har netop fået geninstalleret nicam-stereo på et par kanaler, efter at det forsvandt i forbindelse med flytningen fra det gamle antennehus, og anlægget er blevet fin-tunet i forbindelse med det årlige serviceeftersyn. 9

10 Mange af dem, der har været ude at investere i de nye fladskærme vil nok ikke være enig med mig i denne betragtning. Efter at de har taget deres nye skærm på måske 40 tommer i brug oplever de et dårligere billede på skærmen. Men forklaringen er ikke, at vores signal er blevet ringere. De analoge tv-signaler, vi bruger i Danmark, består af 576 vandrette linier. Og hver af disse linier består af 720 punkter. Det er nok til at give et flot billede på et almindeligt fjernsynsapparat på måske 32 tommer. Men forsøger man at forstørre et billede op til f.eks. 40 tommer uden at øge antallet af linier og punkter få man et dårligere og mere uklart billede. Den effekt kender alle, der har forsøgt at forstørre et billede på deres pc. Og bedre bliver det ikke, hvis man falder for fristelsen til at købe et billigt fladskærms-apparat med en opløsning, der følger den amerikanske tv-standard. I USA består et tv-billede ikke af 576 linier med kun af 480. Vi fraråder ikke, at man køber et fladskærms-tv. Men vi anbefaler, at man sikrer sig, at apparatet har en opløsning, så man får fuld fornøjelse af det også når vi går over til digitale signaler. Det vil sige, at apparatet skal kunne gengive billeder med en lodret opløsning på mindst 720 linier. Vil man have fuld fornøjelse af sin DVD-afspiller eller måske en harddiskoptager bør man samtidig sikre sig, at skærmen har digitale indgange for såvel lyd som billede. Med disse ord vil jeg slutte denne beretning. 10

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 8. maj 2007 Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 År 2007, den 18.april kl. 21.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Budgetgeneralforsamling

Budgetgeneralforsamling Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.net www.frugtvangen.dk Budgetgeneralforsamling År 2003, den 27. november kl. 20.00 afholdtes budgetgeneralforsamling i ANTENNEFOR-

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2007 den 18. april kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset salen, Flodvej 68. Formand Helge Dyregaard

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANTENNEFORENINGEN FRUGTVANGEN Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum antenne@frugtvangen.dk REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2002, den 2. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Antenneforeningen

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere