Baunebakkebogen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunebakkebogen 2014"

Transkript

1 Baunebakkebogen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baunebakkens historie... 3 Reguleringsplanen... 4 Projekteringsvejledningen... 5 Deklaration for fællesarealer... 6 Deklaration vedr. tagnedløb... 8 Alfabetisk emneliste Fyrings- og pasningsvejledning for pejse og brændeovne VEDTÆGTER Kapitel 1 Navn og formål Kapitel 2 Medlemskab Kapitel 3 Økonomi Kapitel 4 Bestyrelsen Kapitel 5 Generalforsamlingen Kapitel 6 Foreningens opløsning Kapitel 7 Påtaleretten Ordensregler Faste p-pladser Hvor er min faste P-plads? Carporte-regler Træhøjder i Haverne Området Terrasseoverdækning Godkendte facadeudformninger Godkendte farver Plankeværksfarver Telefon og internet YouSee Bredbånd Telefoni Bestyrelse og udvalg pr. maj Indeks Baunebakkebogen/2013/lyni Side 1

2 ET GODT STED AT BO - ET GODT STED AT LEVE. Et bosted er én ting - et hjem er meget mere. I hjemmet lever man, men først fuldt, når bostedet ligger det rigtige sted - i det rigtige miljø. De fleste af vore medlemmer har hus i Baunebakken i tillid til et godt miljø - stedet, hvor der er smukt - roligt - fri for trafik - et sikkert sted for børnene. Men miljø er ikke kun et spørgsmål om ydre rammer - skabt af andre - man er selv en del af det - er med til at skabe det. Alle beboere må altså - inden for de givne rammer - være med til at skabe miljøet. Det kan selvfølgelig koste lidt tid og kræfter, og blandt andet derfor er denne lille bog blevet til. Den er tænkt som en hjælp til at gøre hverdagen en smule lettere for foreningens medlemmer - som svar på nogle af hverdagens mere praktiske spørgsmål om at bo i Baunebakken - hvad man gør - hvad man skal - hvad man må - hvad man kan - o.s.v. Denne sjette udgave af "Baunebakkebogen", er i store træk en opdatering af de forrige udgaver, dog er visse fejl og mangler blevet rettet. Skulle der være flere eller gode ideer til forbedring af bogen, hører vi gerne fra dig. Og husk: hvis du sælger - lad den gå i arv til den nye ejer. Hvidovre maj 2013 Bestyrelsen Baunebakkebogen/2013/lyni Side 2

3 Baunebakkens historie. Den gamle Baunebakkegaards jorder blev i begyndelsen af 1930-erne udstykket til kolonihaver med små havehuse for københavnere, der savnede lys og luft. I 1933 var man nået så vidt, at man den 10. november kunne stifte Grundejerforeningen Baunebakken. Området udstykkedes i etaper, så det til sidst omfattede 265 parceller, de fleste på 300 m 2, der i 1933 kunne erhverves for 530,00 kr. Betalingen kunne afdrages med 1 krone om ugen. I de følgende årtier blev de omliggende jorder bebygget, og man gik i gang med at lægge Holbækmotorvejen, Avedøre Havnevej og Hvidovre Hospital. Det tidligere fritliggende område var pludselig en enklave i den hastigt voksende forstadskommune Hvidovre. I Baunebakken var der indlagt vand og el, men der manglede f.eks. kloakering og flere steder dræning. På trods af disse mangler og på trods af, at det var forbudt at bosætte sig her hele året, blev det mere og mere almindeligt at gøre det. Da kyniske bolighajer også begyndte at husere i området, blev situationen mere og mere uholdbar. I 1967 ændredes grundejerforeningens vedtægter, så de også kom til at omhandle, at man skulle arbejde for opnåelse af en byplanordning, som tilsikrede området en status, der gav medlemmerne adgang til lovlig helårsbeboelse. Dette skulle imidlertid vise sig at være en hård nød at knække. Allerede den 12. februar 1964 havde Boligministeriet udtalt, at de eksisterende grunde var alt for små: en individuel bebyggelse på så små grunde må forudsætte en række stramme bestemmelser til sikring af den nødvendige gensidige hensyntagen. Men sagen var ikke stoppet hermed: I 1968 besluttede Hvidovre Kommunalbestyrelse at lade udarbejde et forslag til reguleringsplan for Baunebakken. Det udarbejdede forslag blev af grundejerforeningen godkendt i oktober 1969, og med denne godkendelse som udgangspunkt arbejdedes der videre helt frem til 1975, hvor kommunalbestyrelsen vedtog reguleringsplanen, så den kunne tinglyses den 23. juni For mange blev denne vedtagelse en meget alvorlig indgriben i deres hverdag, og det kan derfor ikke undre, at der i den nærmest følgende tid derefter opstod mange - ofte alvorlige - kontroverser omkring reguleringsplanen og dens gennemførelse. Men enden på det hele blev, at grundejerforeningen på sin generalforsamling den 5. maj 1975 godkendte et forlig med kommunalbestyrelsen med den efter vedtægterne fornødne majoritet. Baunebakkebogen/2013/lyni Side 3

4 Reguleringsplanen Som før omtalt er forudsætningen for Baunebakken den tinglyste Reguleringsplan. Dertil kommer yderligere to bestemmelser, der senere omtales: Projekteringsvejledningen og Deklaration for fællesarealer. Tre omfattende regelsæt, som er nødvendiggjort af Boligministeriets krav for bebyggelse på så små grunde som Baunebakkens. Det vil føre for vidt at komme ind på alle enkeltheder i bestemmelserne. Dog vil vi opridse hovedpunkterne og komme lidt mere ind på de ting, der umiddelbart har indflydelse på vores hverdag. Nogle af punkterne vil man finde uddybet i den alfabetisk ordnede emneliste side 10. REGULERINGSPLANEN består af følgende paragraffer: 1. Fastslår planens område med angivelse af hvert enkelt matrikelnummer. 2. Udstykningsplanen: der fastlægger de fremtidige ejendomsskel. 3. Bebyggelsesplanen: angiver i grove træk byggeriets udformning - nedrivning af de gamle huse m.v. 4. Fællesarealer: fastlægger retningslinierne for anlæg af fællesarealer inkl. p-pladser og legepladser. 5. Bebyggelsens udformning, materialer m.v.. Indholdet giver sig selv, men angives kun i korte træk. Yderligere detaljer findes i Projekteringsvejledningen. 6. Støjafskærmning: omhandler støjafskærmning mod Avedøre Havnevej og Holbækmotorvejen. 7. Veje, stier og parkeringsanlæg: angiver bl.a. anlæggelse af stierne, bredden af Klardam og Rebæk Alle og kørselsadgang til P-pladserne. Stykkerne 1 og 2 er særlig betydningsfulde for Baunebakkens udformning og daglige liv, hvorfor de er afskrevet i deres fulde ordlyd: 1 Der etableres ikke kørende adgang til de af planen omfattede ejendomme. 2. Følgende veje med en anlægsbredde på 10,0 m nedlægges som kørevej: Bredkær, Drivkær, Dunkær, Engkær, Grundkær, Stendam, Stråkær (sydlige del) og Vesterskel. 8 Retsvirkningerne berører ikke vor dagligdag, hvorfor resume ikke er medtaget. Baunebakkebogen/2014/lyni Side 4

5 Projekteringsvejledningen Projekteringsvejledningen er et supplement til reguleringsplanen. Efter at reguleringsplanen trådte i kraft i 1975, kom der et nyt bygningsreglement, hvilket medførte nødvendige ændringer af visse detaljer. For Baunebakkens vedkommende gælder selvfølgelig det til enhver tid gældende bygningsreglement - dog med undtagelse visse regler i bygningsreglement for småhuse. Foruden overholdelsen af det til enhver tid gældende bygningsreglement skal såvel reguleringsplanens som projekteringsvejledningens bestemmelser overholdes. Vejledningen indeholder i korte træk følgende: BEBYGGELSENS PLACERING, OMFANG M. V.: Omhandler udformning af murværk, gavle, indgangspartier og postkassens placering. Desuden anvises retningslinier for udhuses udformning og placering. BYGGERIETS MATERIALER, FARVER M.V. Angiver typen af mursten (blødstrøgne gule), antal skifter pr. m, fuger, tag, facader m.v. HEGN: Indeholder bestemmelser om hegn mod sti og nabo. Desuden udformningen af eventuel havemur. KOTEFASTSÆTTELSE AF LANDINSPEKTØR. Retningslinier for kotefastsættelse, sokkelattest m.v. VEJ- OG STIAREAL, RÅDEN OVER. Fastslår i hvilket omfang, der kan rådes over stiareal m.v. under byggeri, hvor der ikke er flisebelagte stier. (For flisebelagte stier findes specielle bestemmelser). SKORSTENENE: Angiver retningslinier for muligheden for etablering af skorsten. Baunebakkebogen/2014/lyni Side 5

6 Deklaration for fællesarealer Deklaration for fællesarealer - tinglyst den omhandler flg. hovedpunkter: OMRÅDE: Det matrikulære område 10dc. BEBYGGELSE. Carporte kan tillades opført efter et af Hvidovre kommunalbestyrelse nærmere godkendt projekt. BEPLANTNING: Beskriver i detaljer jordens bearbejdning og gødskning, beplantningens art og placering, vedligeholdelsen af buske og træer, vintervedligeholdelse og meget mere af samme art. PARKERING: Parkering må alene foregå på de til parkering udlagte arealer (bilag 2, jvnf. 4 i reguleringsplanen). Det er forbudt uden grundejerforeningens særlige tilladelse at parkere vogne med en maksimalvægt på over 3 tons og at henstille campingvogne, både og lignende. ELFORSYNINGSANLÆG: Elforsyningsanlægget ejes og vedligeholdes af DONG (tidligere NESA). TERRÆNBELYSNING: ejes og vedligeholdes af DONG (tidligere NESA). Udgifter til drift og vedligeholdelse af parklygter påhviler Hvidovre kommune. VANDFORSYNING. Fastslår at hovedledninger og ledninger til brandhaner ejes og vedligeholdes af Hvidovre kommune. Kapitlet angiver en række bestemmelser for bebyggelse, beplantning og adgang i forbindelse med reparationsarbejder af vandforsyningen. AFLØB OG KLOAKERING: Hovedledningsnettet ejes og vedligeholdes af Hvidovre kommune. Øvrige ledninger i fællesarealet ejes og vedligeholdes af grundejerforeningen med undtagelse af stik fra hovedledningsnettet til de enkelte ejendomme, som ejes og vedligeholdes af den enkelte grundejer. Kapitlet angiver desuden en række bestemmelser for bebyggelse, beplantning og adgang i forbindelse med reparationsarbejder af kloakledningerne. ANTENNEANLÆG: Grundejerforeningen ejer og vedligeholder antenneanlæg fra og med antennemast til og med antennefordelingsskab. Antennestik fra antennefordelingsskab og ind til den enkelte beboelsesgrund ejes og vedligeholdes af den enkelte grundejer. TDC-ANLÆG: TDC ejer og vedligeholder telefonanlægget. ØVRIGE ANLÆG: Øvrige anlæg ejes og vedligeholdes af grundejerforeningen. Baunebakkebogen/2014/lyni Side 6

7 PÅTALERET: Påtaleberettiget er Hvidovre Kommunalbestyrelse og Grundejerforeningen Baunebakken. DISPENSATION: Hvidovre kommunalbestyrelse kan meddele grundejerforeningen dispensation fra deklarationens bestemmelser efter høring af grundejerforeningen og de af dispensationsforholdet berørte grundejere. TINGLYSNING: Deklarationen er den tinglyst servitutstiftende på ejendommen (fællesarealerne) forud for al pantegæld og kan ikke slettes af tingbogen uden samtykke fra Hvidovre Kommunalbestyrelse. VÆRNETINGSBESTEMMELSE: Alle sager vedrørende deklarationen skal anlægges ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende. Den fulde ordlyd af reguleringsplanen, projekteringsvejledningen og deklarationen for fællesarealerne vil normalt kunne fås hos Byggesags- og miljøforvaltningen mod betaling. Baunebakkebogen/2014/lyni Side 7

8 Deklaration vedr. tagnedløb 1. Undertegnede ejere af ejendommene matr. nr. [Matr Nr.] Hvidovre By Hvidovre, (herefter "Ejendommene"), erklærer hermed med virkning på egne og efterfølgende ejeres vegne vederlagsfrit at respektere og at lade forblive det af og henstå uforstyrret det af HOFOR Spildevand Hvidovre A/S (herefter "HOFOR Spildevand Hvidovre") på Ejendommen etablerede tagnedløb gennem mur (herefter samlet "Tagnedløbet"), som vist på vedlagte bilag. Formålet med denne deklaration er til stadighed at sikre en fraseparering af tagvand fra det traditionelle regnvandssystem til den i henhold til aftale med Grundejerforeningen Baunebakken og HOFOR Spildevand Hvidovre indgåede aftale om nyetablering af lokal regnvandshåndtering. Frasepareringen af tagvand er et led i den lokale klimatilpasning, som skal forbedre Baunebakkens regnvandssystemer i forhold til fremtidige kapacitetsproblemer samt en bedre sky-brudshåndtering af området. 2. Der må ikke uden forudgående tilladelse fra HOFOR Spildevand Hvidovre udføres ændringer i Tagnedløbet, som er en forudsætning for det samtidig på matr. nr. 10ps og 10 dc Hvidovre By Hvidovre etablerede afvandingsanlæg. Den eller de til enhver tid værende ejere af Ejendommene ejer Tagnedløbet og er forpligtet til at føre tilsyn med og foretage rensning af Tagnedløbet samt til at foretage nødvendige reparations- og vedligeholdelsesarbejder i fornødent omfang, så Tagnedløbet bevares og til enhver tid er funktionsdygtigt. 3. Såfremt den til enhver tid værende ejer af den enkelte Ejendom, eller parceller udstykket herfra, ønsker at foretage nybygning, ombygning, tilbygning eller væsentlige bygningsforandringer, opgravninger mv. eller i øvrigt at etablere anlæg, bygninger, som nødvendiggør en omlægning/ændring af Tagnedløbet, kan dette kun ske efter forudgående aftale med HOFOR Spildevand Hvidovre. Sådanne foranstaltninger sker for rekvirenten af det pågældende arbejdes regning. 4. Erstatningsansvar for eventuel skade forvoldt af HOFOR Spildevand Hvidovre henholdsvis den til enhver tid værende ejer eller bruger af Ejendommen på den anden parts ejendom fastsættes efter dansk rets almindelige regler. 5. Denne deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på Ejendommene, matr. nr. [Matr Nr.], Hvidovre By, Hvidovre, og på parceller, som måtte blive udstykket fra Ejendommene. Deklarationen respekterer de på tidspunktet for denne deklarations underskrivelse tinglyste panthæftelser, byrder og servitutter, idet der henvises til Ejendommenes blade i tingbogen. 6. HOFOR Spildevand Hvidovre er berettiget til, uden den til enhver tid værende ejer af Ejendommens godkendelse, at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne deklaration til enhver fysisk eller juridisk person, som måtte få overdraget ejerskabet eller brugsrettigheder til Kloakledningen, herunder at tinglyse påtegning på denne servitut om skift af påtaleret. 7. Påtaleberettiget ifølge denne deklaration er HOFOR Spildevand Hvidovre A/S Cvr-nr Baunebakkebogen/2014/lyni Side 8

9 BILAG TIL DEKLARATION VEDR. TAGNEDLØB Snit Ej målfast Baunebakkebogen/2014/lyni Side 9

10 Affald: Se Renovation side13 Alfabetisk emneliste Alarm: Ulykke 112 Politi 114 Ambulance: Ved ulykke: Drej 112. Falck Hvidovre, Avedøre Havnevej 35 tlf Antenne. I Baunebakken må der ikke opsættes private FM/TV- antenner. Kun fællesantenneanlægget -(tinglyst betalingspligt) - må benyttes. Belysning: Se EL side 11: Paraboler må dog benyttes, såfremt de placeres i haven, så de ikke kan ses udefra. Privatantenner må kun opsættes efter nærmere fastsatte regler, og kun efter foreningens godkendelse. Reglerne fås ved henvendelse til bestyrelsen. Antenneanlægget er tilsluttet YouSee. Anlægget ejes og drives af foreningen fra nettilslutningen til og med antennefordelingsskab. Efter renovering i 1988/89 og senest i 2001 er levering af signaler efter generalforsamlingsbeslutning overdraget YouSee Kontrakten med YuoSee indebærer, at vi p.t. modtager 30 TV-programmer og 30 radioprogrammer, YouSee internet og IP telefoni.. Vedligeholdelse af anlægget er kontraktligt overdraget til YouSee. Antennestik fra fordelingsskab og ind til den enkelte beboelse ejes og vedligeholdes af den enkelte grundejer. Installationer i huset er foreningen uvedkommende, men skal udføres i efter P & t`s bestemmelser. Betaling for vedligeholdelse og drift af anlægget betales over medlemskontingentet. Betaling af hybridnetafgift opkræves kvartalsvis sammen med medlemskontingentet. Fejl ved anlægget: Spørg først naboerne, om de har samme fejl. Er det tilfældet - ring da til YouSee: Bilvask: Bomme: Bilvaskepladsen Vesterskel vil normalt være åben fra april (efter nattefrostens ophør) til 1. oktober. På vaskepladsen findes vand og el. Indtil videre er der mulighed for at købe nøgler til bommene af foreningen på flg. betingelser: 1. Bommene må kun åbnes og lukkes for af- og pålæsning. De åbnes ved hjælp af en nøgle, der kun kan fjernes, når bommen er lukket. 2. De skal lukkes efter ind- og udkørsel. 3. Hver ejendom får 2 nummererede nøgler mod ejerens underskrift. Hvis man finder en nøgle i låsen, skal den lægges i postkassen ved Materialegården eller hos et af bestyrelsesmedlemmerne. Derved kan nøglens ejer afhente nøglen igen. Hvis nøglen bliver væk, kan der købes en ny nøgle. Baunebakkebogen/2014/lyni Side 10

11 Gebyret for Erstatningsnøgler: kr. Gebyr for afhentning af glemt nøgle: kr. Brand: Kald Bestyrelsen eller Hvidovre kommune kan til enhver tid i forbindelse med konstateret misbrug eller forsøgsordningens ophør forlange tilbagekøb af nøglen og/eller aflåse området eller dele deraf. Brændeovne: Se fyringsvejledningen side 17 Brændeskjul: Der må opføres brændeskjul inden for udhusets byggezone. Se Terrasseoverdækning side 30 Campingvogn: Foreningens medlemmer kan mod betaling af nummerskilt parkere indregistrerede campingvogne el.lign.. på Vesterskel. Campingvogne, trailere eller både må kun henstilles på de dertil indrettede pladser. Carporte: Døre: EL: Espalier: Foreningen har tilladelse til opførelse af et antal carporte. Man kan kun erhverve 1 carport og kun inden for et bestemt område (Som for faste p- pladser). Se i øvrigt Carportregler side 27. Udvendige døre: Farver efter eget valg. Fejl ved el-forsyning tlf Telefonen svarer hele døgnet. Stibelysningen ejes og vedligeholdes af DONG. Fejl (3 eller flere lamper) meldes til Man kan også benytte internet til at anmelde fejl DONG vil herefter komme og rette fejlen. Man kan også på denne side, se om lamperne allerede er fejlmeldt. Espalier på gavlen mod stien er tilladt, hvis udseende og vedligeholdelse er foreneligt med Baunebakkens øvrige udformning. Ved tvivl - kontakt bestyrelsen. Espalier mod nabo - se nabomur side 13. Falck: Falck, Hvidovre, Avedøre Havnevej 35 tlf Facader: Farver: Flytning: Det er tilladt at sætte vinduer i murstensfacaden mod stien. De skal udføres som angivet på tegningerne side 32. Der skal søges byggetilladelse. Alt murværk: gule blødstrøgne sten. Carporte: Saltgrøn træolie. Se farveskema side 34. Stern - sort. Underside af udhæng: - behandlet med klarlak eller lignende. Havefacade og udhuse - efter eget valg inden for jordfarvespektret. Plankeværk mod sti: Se skema side 34 Udvendige døre - farver efter eget valg. Skal meddeles kassereren senest 14 dage efter overdragelsen. Flyttevogne må køre ind på stierne. Denne bog overdrages til den nye ejer. Fuglehold: se hønsehold side 12. Fyring Røggener er et tilbagevendende problem. Derfor har vi udarbejdet en fyringsvejledning for brændeovne og pejse for at medvirke til, at man får mest muligt ud af brændselet med færrest mulige gener. Se side 17 Baunebakkebogen/2014/lyni Side 11

12 Fællesareal: Alle stiarealer, p-pladser, legepladser og plæner er fællesarealer. Græsslåning: Se ordensreglerne side 24. Foreningen Alle 233 ejendomme i Baunebakken er ved tinglyst deklaration pligtige at være medlemmer af grundejerforeningen, hvis opgave er at varetage såvel de enkelte medlemmers som fællesskabets interesser såvel indadtil som udadtil, i det omfang vedtægterne giver mulighed derfor. Vedtægterne er aftrykt side 20 Haveaffald: Se renovation side 13. Hegn: Hegnet mellem naboer er fælleshegn og kan enten være udformet som hegnet mod stien eller som en hæk. Hegnslovens bestemmelser er her gældende. Tvistigheder om udformning, vedligeholdelse og lignende er foreningen uvedkommende og henvises til hegnssynet. Hjemmeside: Foreningens hjemmeside har adressen: Højbede: Højbede der anlægges ind mod naboen, skal anlægges, så der er afstand mellem bedet og muren. Luften skal kunne cirkulere mellem bed og mur for at undgå fugtskader. Hønsehold: Der henvises til "Regulativ for fuglehold i Hvidovre Kommune". Fra kapitel 2 citeres: Indskud: Internet: IP-telefoni: Se side 35 Kloak: Kontingent: 2 stk. 3. "Etableres der fuglehuse og voliere, skal disse sikres mod rotter og andre skadedyr." 3. Placering af fuglehuse og voliere må ikke være tættere end 5 m fra skel til anden mands ejendom. 4. stk. 1: For hold af høns, ænder og duefugle gælder, at hver grundejer højst må holde 10 voksenindivider, dog for hønsefugle gælder, at der højst må holdes én hane. 4. stk. 3.: Hvis hønseholdet omfatter en hane skal denne holdes inde i et mørklagt lokale fra kl til kl mandag til fredag og fra kl til kl lørdage og søn- og helligdage. Der må ikke tændes lys i hønsehuset i ovennævnte tidsrum. Nye medlemmer betaler pr. parcel et af generalforsamlingen fastsat indskud. P.t. fastsat til 500 kr. Se side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. Antenneanlægget er udbygget så den enkelte grundejer kan tilmelde sig Bredbånd på telefon eller på Afregningen er individuel. Fejl ved hovedkloakkerne (dem i stierne) meldes HOFORs døgnvagt, tlf Svarer hele døgnet. Opkræves kvartalsvis. Kontingentet dækker også drift af antenneanlægget. Sammen hermed betales hybridnetafgift. Indbetaling skal ske via PBS. Vælges anden betalingsform pålægges et gebyr pr. kvartal til dækning af foreningens ekstraomkostninger. Gebyret er fastsat til 65 kr. Ved for sen indbetaling betales et af generalforsamlingen fastsat rykkergebyr. Baunebakkebogen/2014/lyni Side 12

13 Kørsel: Kørsel på stierne er kun tilladt i forbindelse med af- og pålæsning. I følge Reguleringsplanen er der ikke kørende adgang til de enkelte parceller. Foreningen har opnået dispensation til en forsøgsordning, der giver mulighed for af- og pålæsning. Ordningen kan uden varsel ophæves af Hvidovre Kommune eller bestyrelsen, hvis den misbruges. Kørsel - tung: Kørsel med lastvogne på stierne er ikke tilladt. Skal man have leveret brænde, fliser, grus eller lignende, må aflæsning ske på henholdsvis Rebæk Alle, P-plads Vesterskel, P-plads Store Klardam eller Runde P. Lægevagt: Akuttelefonen: tlf Materialegård: Foreningens materialegård er beliggende Bredkær 2. Den indeholder en lille frokoststue for personalet, toilet og garage for traktor. Udendørs er der plads til storskrald og grus m.v. Nabomur: Ordensregler: Se side 24 Parkering: Materialegården er forbeholdt den entreprenør, foreningen har kontrakt med om vedligeholdelse af området. Nabomuren tilhører naboen. Fæstner man f.eks. udhus, espalier, søm og skruer i den, giver det bl.a. støjgener, hvorfor det ikke er tilladt. Aftaler naboerne alligevel indbyrdes at gøre det, er det udelukkende en sag mellem dem og er foreningen uvedkommende. Hvis man enes om opsætning af espalier eller lignende, bør der laves en skriftlig aftale. Den skal indeholde alt, hvad man er enedes om, herunder forbehold for gener og hvorledes den kan opsiges. Aftalen vil kun være juridisk bindende ved ejerskifte, hvis den er tinglyst Parkering må kun ske på parkeringsarealerne. Parkering på stierne kan betyde hel eller delvis ophævelse af forsøgstilladelsen til af- og pålæsning. Parkeringspladserne er alene bygget til at bære kg.. De må derfor ikke benyttes af lastvogne eller lignende. P-plads - fast: Fast p-plads kan tildeles efter nærmere fastsatte regler - se side 25. Pas: Borgerservice på Rådhuset. Benyt evt. dette link Plankeværker: Plankeværkerne skal være udført i overensstemmelse med de for området gældende byggeregler. De skal således være halvåbne (Albertslundhegnet). Farverne skal overholde de tilladte. Se farveskema side 34. De skal altid fremstå velholdte. Politi: Københavns Vestegns Politi Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund Tlf Fax Rabatter: Rabatterne ud for husene er en del af foreningens fællesarealer. Se side 8. Den vedligeholder træer, buske og slyngplanter, samt sørger for en rimelig græsslåning. Foreningens planter må ikke fjernes. Regnbedet tilhører ens hus vedligeholdes af husejeren i overensstemmelse med vedligeholdelsesvejledningen. Man er særdeles velkommen til at slå græsset ud for sit hus. Renovation: Renovationen er opdelt i flere grupper: dagrenovationen - haveaffald - papircontainerne - flaskecontainerne - storskraldsordningen samt olie- og kemikalieordningen. Baunebakkebogen/2014/lyni Side 13

14 Storskrald: Rotter: Dagrenovation: Kun egentligt husholdningsaffald må lægges i skraldespandene. Til alt andet affald SKAL de øvrige ordninger benyttes. Skraldeposen afhentes hver mandag morgen/ formiddag. Mangler afhentning kontaktes vognmanden. Haveaffald: afhentes hver mandag fra 1. marts til 30. november, såfremt det er stillet ud senest klokken Grene må maksimalt være 1 meter lange. Der kun benyttes papirsække, som ikke må lukkes med snor el.lign.. Ved storskrald forstås her i området kasserede brugsgenstande som f.eks.. Genstandene skilles ad, så de bliver håndterbare. (f.eks. skabe). Løse effekter stilles ud i klare affaldssække eller i papkasser. Genstandens længde skal max. være 2 m. Det stilles ud ved stien, så sent som muligt men inden klokken 7 mandag morgen. Vor entreprenør transporterer det til foreningens materialegård, hvor det sorteres i pap - metaldele og andet skrald. Denne del af ordningen betales af foreningen, mens den videre transport betales over ejendomsskattebilletten. Glasemballage: afleveres i de opstillede containere. Papir: aviser, blade o.s.v. afleveres i papircontainerne. Olie- og kemikalieaffald afleveres på Genbrugspladsen, Avedøreholmen 97. Åben alle dage Batterier: afleveres på apoteker, farvehandlere m.fl. Fremkalder- og fikservæsker: afleveres hos fotohandlerne. Maling: maling, opløsningsmidler og lignende. Afleveres på genbrugspladsen eller hos de lokale farvehandlere og byggemarkeder. Plantegifte, insektmidler, syrer m.v.: afleveres på Genbrugspladsen, Avedøreholmen 97. Åben alle dage Medicinrester: afleveres på apotekerne. Problemer med renovationen meddeles Teknisk Forvaltning tlf Konstateres rotter eller man blot har mistanke om rotter, skal man omgående ringe til Hvidovre kommune, tlf Slyngplanter, der i. flg. den tinglyste beplantningsplan er opsat op ad plankeværker og mure ejes og vedligeholdes af foreningen, og må ikke fjernes eller beskadiges. Snerydning ud for de enkelte ejendomme er ejernes ansvar. Ved snefald vil foreningen så vidt muligt - og i det omfang, vi kan skaffe kapacitet til det - feje et gangspor på alle gangstier, ligesom vi i glatføre vil søge at gruse i det omfang, det skønnes nødvendigt. Dette annullerer ikke de enkelte ejeres ansvar. Kun grus må benyttes til glatførebekæmpelse. Under ekstreme forhold kan der anvendes Urea eller kalksalpeter. Almindeligt salt er giftigt for planter og ødelæggende for flisebelægningen. Baunebakkebogen/2014/lyni Side 14

15 Solvarme: Stern: Stibelysning: Se El side 11 Telefon: Terrasser: Trailere P-pladserne vil kun blive fejet i det omfang, der er kapacitet til det og normalt kun i køresporet. Solvarmeanlæg må etableres på følgende vilkår: 1. 2,5 meter fra murkronen. 2. Højst 0,5 meter over murkronen. 3. Hvert anlæg skal anmeldes til Hvidovre Kommune. Husets stern skal være sort. Er man tilmeldt YouSee Bredbånd kan med fordel installere IP-telefon som afløsning af fastnettelefonen. Det er langt det billigste. Se side 35 Overdækkede terrasser på maksimalt 18 m 2 må bygges inden for den markerede byggezone (se side 30(Kommunens tilladelse af ) Ønskes terrassen bygget op til naboskel, har kommunen den givet tilladelse til det, under forudsætning af naboens skriftlige samtykke. Retningslinierne, som angivet på side 30 skal overholdes. Overdækningen skal være helt åben på mindst én side - den længste side, der vender mod havearealet. Overdækningen er først lovlig, når anmeldelse er indsendt til kommunen og godkendelse foreligger fra kommunen. Trailere må kun parkeres på de dertil indrettede pladser på Vesterskel og Runde P. Der er ikke faste pladser. Træhøjder: De gældende regler for træhøjder i haverne se side 28 Træværk: Udestuer: Udhus: Husets facade mod haven: Farver efter eget valg. Dog skal benyttes farver afledt af jordfarver Udestuer er kun tilladt at bygge, hvis byggekvoten ikke er opbrugt. Udhuse må kun placeres inden for en zone beliggende 95 cm fra skel til max. 545 cm inde på grunden og max. 410 cm fra nabohuset. Byggezonen vil således være 410 x 450 cm. (se side30). Udhuset må max. være på 10 m 2. Det skal udføres i træ og udformes, så det falder naturligt ind i områdets øvrige byggestil. Udhuset kan eventuelt udføres med tagudhæng. Dette skal ligge inden for byggezonen. Udhusets højde må på intet punkt overstige 225 cm over det omgivende terræn. Udhus og eventuelt tagudhæng må ikke fastgøres til naboejendom, ligesom det skal friholdes fra den og afvandes til ejendommens regnvandssystem. Brændeskjul kan udføres som udhæng efter de ovenfor nævnte regler. Desuden som overdækning mellem udhusets byggezone og plankeværket på betingelse af: 1. at overdækningen mellem udhusets byggezone og plankeværket ligger under plankeværkets overkant. 2. at overdækningen ikke fastgøres til naboejendommen. 3. at overdækningen friholdes fra naboejendommen og afvandes til ejendommens regnvandssystem. Projekt vedrørende udhus og brændeskjul skal i hvert tilfælde fremsendes til Byggesagsforvaltningens godkendelse. Baunebakkebogen/2014/lyni Side 15

16 Udhæng: Vand: YouSee Undersiden skal være behandlet med klar træbeskyttelse. Hvis din vandforsyning svigter, eller hvis du oplever andre driftsforstyrrelser ved din vandforsyning eller spildevands- afledning, skal du ringe til HO- FORs vagtstation på tlf.: Vagtstationen er bemandet døgnet rundt. Fås i flere hastigheder. Oprettes og afregnes individuelt. Man tilmelder sig på YouSee Telefoni på telefon Fejlservice er Se side 35 Baunebakkebogen/2014/lyni Side 16

17 Fyrings- og pasningsvejledning for pejse og brændeovne Bestyrelsen modtager med jævne mellemrum henvendelser om røggener og forespørgsler om pasning af brændeovne og passende brændsel. Vi har derfor udarbejdet en fyringsvejledning for brændeovne og pejse i håbet om på denne måde at medvirke til, at man får mest muligt ud af brændslet og færrest mulige gener. Vejledningen er udarbejdet med flg. kilde som grundlag: "Fyring med træ" del 1, 1. december 1977, Teknologisk institut, Afd. for varme- og installationsteknik. FORBRÆNDING: For at træ kan brænde, skal det opvarmes, til det afgiver gasser og tjæredampe, som ved opblanding med atmosfærisk luft antændes, når temperaturen er nået så højt, at antændelsestemperaturen ca C er nået. Derved brænder gasserne og øvrige flygtige stoffer og temperaturen stiger så (ca C), at træmassens kulstofindhold antændes, hvorved der dannes nye gasser. I begge tilfælde kan forbrændingen være ufuldstændig, det vil sige sodende med et relativt stort tabe af bunden varme i form af uforbrændte gasser, tjæredampe og kulstof, der følger med røgen ud i skorstenen. FYRING- OG PASNING. For både pejse og brændeovne gælder følgende hovedregler: 1. Brændslet skal være lufttørt, det vil sige højest 25% træfugt. 2. Det skal have en dimension passende til fyrstedet. 3. Fyr ikke med imprægneret træ eller andet uegnet træ. 4. Fyrstedet skal renses for sod med passende mellemrum. 5. I den egentlige vintertid, hvor varmebehovet er størst, bør der fortrinsvis fyres med træ. 6 Der skal være rigelig lufttilførsel til fyringsstedet. 7. Brændeovne skal være tætte. FYRING I PEJSE: Al slags træ kan bruges, men forskellige træsorter er mere eller mindre velegnede. Nåletræ (fyr og gran) er harpiksholdigt og giver en knitrende, knaldende forbrænding og brænder hurtigt væk. Harpiksen bevirker, at der kan flyve gnister og gløder ud i stuen, hvorfor man bør holde ilden under kontrol og/eller forsyne frontåbningen med et gnistfangernet. Brændet skal have en passende størrelse, cm langt med et tværmål på mellem 5 og 10 cm. Småt brænde har i forhold til sin vægt en stor overflade og brænder derfor hurtigt bort, mens brændeknuder har en lille overflade i forhold til sin vægt og brænder langsomt bort, men er vanskelig at holde ild i, og kan derfor give mere synlig røg. For hurtigt at opnå tilfredsstillende skorstenstræk og en klar forbrænding, gælder det om at få ild i brændet så hurtigt som muligt. Optændingen foregår hurtigst ved hjælp af løst sammenkrøllet avispapir eller optændingsblokke (f.eks. til grilltænding) og en del tørt udpindet nåletræ eller birketræ, der stables op på skrå mod pejsens bag- Baunebakkebogen/2014/lyni Side 17

18 væg sammen med en del større træstykker. Afstanden mellem brændestykkerne bør være lille, idet for stor afstand mellem stykkerne bevirker, at de afkøles til under antændelsestemperaturen, og der udvikles mere synlig røg, der indeholder kulilte samt tjæredampe, som giver lugtgener for omgivelserne. Ved pålægning af nyt brænde lægges dette på en måde, så det hurtigt bryder i brand. FYRING I BRÆNDEOVNE. For fyring i brændeovne gælder i store træk samme regler som for fyring i pejse. Dog er man nødt til at tage nedenstående regler i anvendelse herudover. Ved optænding må lågen først lukkes, når der er god ild i brændet, og luftrosetten skal være helt åben. Denne indstilling af lufttilførslen skal bibeholdes indtil brændet er såkaldt "afblusset", det vil sige, at der næsten ikke forekommer gule flammer mere. Derefter kan der skrues ned for lufttilførslen ved hjælp af rosetten. Ved fyring med nyt brænde åbnes igen helt for rosetten, indtil brændet igen er "afblusset", hvorefter der igen kan skrues ned for lufttilførslen. Dette skal gøres ved hver påfyring, således at de udviklede gasser og tjæredampe bliver tilført og opblandet med tilstrækkelig luft, hvorved der er mulighed for, at gasserne og tjæredampene efterhånden forbrændes fuldstændig. Når brændet er afblusset, og det efterhånden er blevet til glødende trækul, kan luftrosetten lukkes næsten helt, og gløderne vil da kunne holde i meget lang tid, idet den fine træaske vil virke isolerende og derved hjælpe til med at holde gløderne ved lige. Derfor bør asken ikke tages ud af ovnen, før askelaget bliver for tykt, hvilket i almindelighed vil sige over 5. cm. Ved hjælp af gløderne fra asken kan man nemt få ild i brændeovnen næste morgen. Ofte kan det ske uden brug af papir. Nogle få stykker udpindet brænde er som regel nok. Ved denne fremgangsmåde er det muligt at opnå en relativt ren forbrænding, men helt at undgå soddannelse er ikke muligt. TØMNING AF BRÆNDEOVN/PEJS. Ved tømning af aske, skal man passe meget på de mange smågløder. Asken bør først fyldes i skraldespanden, når den har været opbevaret andetsteds i flere dage. Alt for mange ildebrande i skralderum opstår ved uforsigtighed med tømning af brændeovn/pejs. Et godt tip er at anskaffe sig en metalbeholder med låg på - f.eks. en udtjent stor gryde til opbevaringen. Hvis man så yderligere hælder en smule vand ud over asken, inden man stiller den væk, undgår man støvproblemerne, når asken skal tømmes ud i skraldespanden. RENSNING FOR SOD. Pejse og pejseskorstenene bliver normalt ikke særlig tilsodede, hvorfor rensning en gang om året vil være tilstrækkeligt. Anderledes forholder det sig, når pejsen bruges som brændeovn. Da bør røg- og aftræksrør renses ca. en gang om måneden, alt efter hvor meget ovnen bliver brugt. Skorstenen fejes to gange om året. Betalingen herfor opkræves over ejendomsskattebilletten. VÆR SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ: Lim- og limholdigt træ vil ved opvarmning kunne afgive dampe af formaldehyd og fenol, som giver lugtgener og som er direkte sundhedsfarlige for omgivelserne. Er der anvendt PVC- holdigt materiale vil røgen indeholde saltsyredampe. Træ med maling. Bindemidlet i maling vil normalt være et plasticholdigt materiale, der giver problemer af samme art som nævnt under lim- og limholdigt træ. Farvestofferne i malingen vil ofte være metalforbindelser, og asken vil derfor kunne indeholde de farlige tungmetaller, f.eks. bly, cadmium, krom og kobber. Glittet papir: Navnlig glittet papir med farvetryk, giver samme problemer som ovennævnte. Her er røgen særlig ubehagelig og farlig grundet den lave antændelsestemperatur. Imprægneret træ. Til imprægnering af træ anvendes en lang række forskellige kemikalier med mere eller mindre skadelige egenskaber ( almindelige, grønlige trykimprægnerede), der ved forbrænding giver giftig Baunebakkebogen/2014/lyni Side 18

19 aske indeholdende arsen, kobber og krom, samt klorphenolholdige bestrygningsmidler, der under uheldige omstændigheder fører til dannelsen af den overordentlige farlige dioxin ("servesogiften") TRÆBRÆNDSELS EGNETHED TIL FYRING I PEJSE OG BRÆNDEOVNE: Egnet: Brænde, grene, groft kvas Mindre egnet: Nedrivningstræ, haveaffald. Uegnet: Savsmuld, kutterspåner, flis, glittet papir, imprægneret træ. Baunebakkebogen/2014/lyni Side 19

20 Kapitel 1 Navn og formål VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Baunebakken. Dens hjemsted er Hvidovre Kommune under Hvidovre Ret, der er foreningens værneting. 2 Dens formål er at varetage medlemmernes interesser såvel indadtil som udadtil, herunder at medvirke til, at reguleringsplanens bestemmelser overholdes, samt at administrere de i tinglyst deklaration for fællesarealer givne bestemmelser. 3. Foreningen er upolitisk og kan i det omfang beslutning træffes herom på generalforsamlingen tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i Hvidovre eller en hovedorganisation af grundejerforeninger. Kapitel 2 Medlemskab 1. Enhver retmæssig ejer af de i bilag 1 viste parceller er i henhold til tinglyst deklaration pligtigt medlem af foreningen. Området begrænses mod nord af de syd for Kærmark liggende grunde, dog undtaget matr. nr. 13 mo, mod øst af Klardams vestlige side, mod syd af Allingvej og mod vest af Avedøre Havnevej. 2. Ethvert medlem er pligtig at underkaste sig foreningens vedtægter og ordensregler. 3. Til foreningens administration og drift er hvert medlem pligtig at betale et af generalforsamlingen vedtaget kontingent pr. parcel 4. Nye medlemmer betaler pr. parcel et af generalforsamlingen fastsat indskud. Indskud betales ikke ved mageskifte inden for foreningens område. Overgang til ægtefælle eller medejer udløser ikke indskud. 5. Kontingentrestancer medfører, at det pågældende medlems rettigheder suspenderes, indtil restancen og eventuelle omkostninger til advokat og lignende i forbindelse med dens opkrævning er betalt. En ejer af flere parceller betragtes som restant, såfremt kontingentet ikke er betalt for alle parceller. 6. Afhænder et medlem sin(e) parceller bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på eller andel i foreningens formue, idet den nye ejer indtræder i den tidligere ejers sted og overtager alle dennes rettigheder og forpligtigelser. 7. Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningens kasserer. 8. Eventuelle kontingentrestancer fra tidligere ejer overgår til og skal udredes af den nye ejer. Medlemskabet og deraf følgende rettigheder er først effektivt, når disse samt indskud og kontingenter betalt. Kapitel 3 Økonomi 1. Det i kapitel 2 3 nævnte kontingent skal dække udgifter i forbindelse med foreningens administration, vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg i øvrigt, renholdelse af stier, legepladser m.v. og foranstaltninger i det omfang medlemmer og myndigheder fremsætter berettiget krav herom. Desuden drift af materialegård med de deraf følgende udgifter til indkøb og vedligeholdelse af det til driften nødvendige udstyr. 2. Til udførelse af ovennævnte kan bestyrelsen antage den nødvendige arbejdskraft. 3. Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen på baggrund af et af bestyrelsen udarbejdet budget. Baunebakkebogen/2014/lyni Side 20

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret Grundejerforeningen Byholmene Vedtægter for Grundejerforeningen BYHOLMENE Strøby-, Nørby- og Vedbyholm 2650 hvidovre Vedtaget 06.05.1975 Sidst ændret 03.03.1998 1 Foreningens navn er: Byholmene. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING 1. Foreningens navn er Snebærhavens Grundejerforening", og dens område er de parceller som er udstykket fra matr. nr. 9 bo Herstedøster by og sogn. Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER Vedtægter for grundejerforeningen BOGHVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Boghvedemarken. Dens område er de I deklaration, lyst den 6.9.1977

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK.

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen KARBAK. Dens område omfatter foruden 64 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr. nr. 49 A og 45 H samt

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Maj 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Grundejerforeningens område... 2 2 Medlemsret og -pligt... 2 3 Formål... 2 4 Hæftelser... 2 5 Kontingent... 2 6 Græsslåning,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Skytteengen Syd

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Skytteengen Syd VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Skytteengen Syd 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skytteengen Syd. Dens område omfatter parceller omfattet af lokalplan nr. 36 beliggende vest for henholdsvis

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Ajourført frem til 25. februar 2010 1 Navn og Omfang Foreningens navn er Grundejerforeningen Søgården, dens område er den syd for Kirke Værløsevej beliggende

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER. for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området )

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) VEDTÆGTER for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dønnergården". Dens område er parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård Vedtægter 1 stk. 1, Foreningens navn er Grundejerforeningen Karmstensgård, dens område er matr. nr. 2a af Udlejre by, Ølstykke Sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra. Dens hjemsted er Ølstykke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge 23. november 2012 Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge. 1. Foreningens navn er grundejereningen»hjortlund«. Dens hjemsted er Vindinge, Roskilde Kommune. Foreningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mikkelhøj. Dens område er vejarealer, fællesarealer og parceller fra matr.nr. 21 a af Karrebæk by og sogn. Dens hjemsted

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Sandhøj. Dens område begrænses af følgende eksisterende eller projekterede veje: Sandhøjvej Smedegade ældre bebyggelse

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Baunebakkebogen 2008

Baunebakkebogen 2008 Baunebakkebogen 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baunebakkens historie.... 3 Reguleringsplanen... 4 Projekteringsvejledningen... 5 Deklaration for fællesarealer... 6 Alfabetisk emneliste...

Læs mere

Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1

Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1 Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1 Index: Navn, hjemsted og område... 2 Formål m.v.... 2 Medlemmerne og disses forhold til foreningen... 3 Bestyrelsen... 4 Regnskab og revision...5 Generalforsamling...

Læs mere

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Strandgården, Enø", og dens område er det på ved-hæftede plan viste areal, omfattende 113 parceller, vejarealer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER. Juni 1992

Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER. Juni 1992 Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER Juni 1992 Afskrift af hæfte udgivet i 1992. Juni 1992 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Husorden...3 Forord...4...5 1: Foreningens navn...5 2: Formål og virke...5

Læs mere

Vedtægter for Gartnerparkens Grundejerforening

Vedtægter for Gartnerparkens Grundejerforening Vedtægter for Gartnerparkens Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "GARTNERPARKENS GRUNDEJERFORENING", dens område er vejarealer, fællesarealer og parceller udstykket fra matr.nr. 15æ

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer Nuværende Forslag Kommentar samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til Meddelelse

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen

LOVE. for. Grundejerforeningen LOVE for Grundejerforeningen AGERVÆNGET 20. februar 2013-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

1 Stikordsregisteret er sidst opdateret d. 27. maj 2011 kl 21:19 2 Selve lovteksterne fra foreningens hæfte er indsat sidst i denne fil

1 Stikordsregisteret er sidst opdateret d. 27. maj 2011 kl 21:19 2 Selve lovteksterne fra foreningens hæfte er indsat sidst i denne fil Stikordsregister til love, ordensregler og deklarationer for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«1 Stikordsregisteret er sidst opdateret d. 27. maj 2011 kl 21:19 2 Selve lovteksterne fra foreningens hæfte

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Hermed Indkaldes. til. Ekstraordinær generalforsamling. Lørdag den 27 juni 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Hermed Indkaldes. til. Ekstraordinær generalforsamling. Lørdag den 27 juni 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Hermed Indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling Lørdag den 27 juni 2015 kl. 10.00 i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Med følgende Dagsorden.: Punkt 1. a. Valg af dirigent b.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TEGLGÅRDEN KYNDELØSE SYDMARK 4070 KIRKE HYLLINGE VEDTÆGTER

GRUNDEJERFORENINGEN TEGLGÅRDEN KYNDELØSE SYDMARK 4070 KIRKE HYLLINGE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TEGLGÅRDEN KYNDELØSE SYDMARK 4070 KIRKE HYLLINGE VEDTÆGTER 1 Værneting Grundejerforeningens navn er Teglgården, dens område er matr. Nr. 5c og 5f Kyndeløse by, Kirke Hyllinge og samtlige

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere