Indendørs Mobildækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indendørs Mobildækning"

Transkript

1 Indendørs Mobildækning

2 Indledning Hovedparten af al mobilkommunikation foregår i dag indendørs. Ifølge en rapport fra den britiske teleregulator Ofcom foregår 80 pct. af al brug af mobiltelefoner indendørs, og tallet forventes at stige til over 90 pct. Samtidig er der stadig flere, både virksomheder og private, der går helt over til mobiltelefoni. Langt det meste af dækningen med mobiltelefoni indendørs stammer i dag fra det overordnede mobilnet, d.v.s. fra de master og antenner, som teleselskaberne opsætter i det fri. Nye bygninger opføres i dag efter moderne, energieffektive standarder. Også mange ældre bygninger energirenoveres, hvilket bl.a. betyder, at der opsættes energibesparende vinduer. De energieffektive materialer i vægge og vinduer betyder imidlertid, at radiobølger fra det overordnede mobilnet får sværere ved at trænge ind i bygningerne. Energieffektive bygninger kan således føre til dårlig indendørs mobildækning. Derfor er det vigtigt at medtænke indendørs mobildækning, når man planlægger nybyggeri eller større renoveringer. Som opfølgning på aftalen om vækstplanen for digitalisering i Danmark har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for byggeriet og telebranchen udarbejdet denne vejledning. Vejledningen er rettet mod dem, som professionelt beskæftiger sig med byggeri og indendørs mobildækning, d.v.s. arkitekter, bygningsingeniører, installatører m.v. Vejledningen har til formål at rette opmærksomheden på problemerne med indendørs mobildækning og en række forskellige løsningsmuligheder den er ikke tænkt som det endelige svar, men snarere som en opregning af en række spørgsmål, man bør have med i sine overvejelser, når man planlægger et nybyggeri eller en større ombygning. 1

3 Radiosignalers dæmpning ved byggematerialer Dækningen fra det overordnede mobilnet i en given bygning afhænger af, hvor meget signalet dæmpes af vægge og vinduer. Dæmpningen af radiosignalet afhænger af flere faktorer såsom materialetype (beton, mursten, træ, gips, glas, metal), materialetykkelse, radiosignalets indfaldsvinkel til huset m.v. Figur 1. Mobilsignalerne dæmpes, når de passerer gennem vægge og vinduer. Moderne huse er energieffektive de er bygget til at holde varmen inde. Dette betyder desværre også, at radiosignaler holdes ude med forringet indendørs mobildækning til følge. Det er først og fremmest indførelsen af energibesparende vinduer, der fører til en stor forværring af den indendørs mobildækning fra det overordnede mobilnet. En oversigt over dæmpningen af radiosignalerne i forskellige byggematerialer kan findes i det notat fra Statens Byggeforskningsinstitut, som der er henvist til sidst i vejledningen. 2

4 Radiosignalers dæmpning ved byggematerialer I huse med traditionelle vinduer er det særligt gennem vinduerne, at radiosignaler kan nå ind i bygningen. Hvis vinduerne skiftes ud med energibesparende vinduer, vil signalerne primært skulle gennem væggene. Lavenergivinduerne har et varmetab, der er ca. 25 pct. af varmetabet gennem en traditionel tolags termorude (uden metal-belægninger), og det er derfor usandsynligt, at brugen af denne type ruder vil blive reduceret med henblik på at forbedre den inden-dørs mobildækning. Der forskes i dag i vinduestyper, som reducerer dæmpningen af radiosignaler uden væsentligt at forringe isoleringsevnen. En anden mulighed vil være at etablere åbninger i en bygnings klimaskærm, hvor radiobølger kan trænge igennem og skabe den fornødne indendørs dækning. Også dette kræver dog yderligere forskning og udvikling. 3

5 Mobiltekniske løsninger Da mobiltelefoni blev indført, blev det især benyttet til tale, og dækningen var primært beregnet til udendørs brug fastmonteret i biler. I dag benyttes mobiltelefonen over alt, både udendørs og indendørs, og den benyttes både til tale og til datatjenester. Denne ændrede adfærd stiller andre krav til mobildækning. Eksempelvis kan der i et givent område være god dækning for tale, men ikke for datatjenester med høje hastigheder, mens problemstillingen et andet sted kan være den omvendte. Mobilselskaberne udbygger løbende deres mobilnetværk ved at opsætte maste- og antennepositioner over alt i landet. Mobilsignalet dæmpes, når det skal trænge udefra og ind i bygninger. Der findes dog en række muligheder for lokalt at forbedre den indendørs mobildækning, hvis bygningsejer vurderer, at der er behov for det. De forskellige løsningsmuligheder gennemgås i det følgende. 4

6 Mobiltekniske løsninger Small cells Small cells (også kendt som femtoceller eller pico cells) er et apparat, som kobles til en bredbåndsforbindelse eller det mobile transmissionsnetværk og dermed skaber indendørs mobildækning med tale og mobilt bredbånd i en husstand eller på et mindre kontor. Small cells anvender mobilselskabernes radiofrekvenser og skal anvendes efter aftale med dem. Nogle af mobilselskaberne markedsfører i dag small cells, foreløbig primært til erhvervsbrug. Figur 2. Small cells kan tilsluttes til fastnet bredbånd eller det mobile transmissionsnetværk og udsender mobilsignaler indendørs. 5

7 Mobiltekniske løsninger Signalforstærkere En signalforstærker (også kaldet repeater ) er et apparat, som opfanger et radiosignal og forstærker dette. En signalforstærker, evt. forbundet til en udendørs antenne, kan skabe bedre dækning i bygninger med dårlig dækning indendørs. En signalforstærker må imidlertid kun anvendes efter aftale med mobilselskaberne for at sikre, at den ikke forringer dækningen for andre i området eller forstyrrer mobilselskabernes anlæg. I Danmark er det mobilselskaberne, som har tilladelse til at anvende de radiofrekvenser, som er afsat til mobiltelefoni. Hvis man anvender frekvenserne uden, at man har en tilladelse, vil det være en overtrædelse af de gældende regler, som vil kunne straffes med bøde. Figur 3. Signalforstærkeren modtager mobilsignalet, forstærker det og udsender det igen indendørs. 6

8 Mobiltekniske løsninger Distribuerede antennesystemer (DAS) Et distribueret antennesystem (DAS) består af antenner og kabler rundt omkring i bygningen koblet til en signalkilde som f.eks. en basestation. DAS anvendes til at skabe både den nødvendige dækning og tilstrækkelig kapacitet til at servicere brugerne i bygningen. Ved større nybyggerier anbefales det i planlægningsfasen at overveje, om der skal etableres et DAS. I givet fald kan anlægget medtænkes i planlægningen, og man kan søge tilsagn fra en eller flere operatører om tilslutning af radioteknisk udstyr til anlægget. Man kan enten vælge en løsning, som er knyttet til én mobiloperatør eller en løsning, som skaber dækning for alle operatører. DAS bruges for eksempel i store bygninger, indkøbscentre, stadioner, tunneler og undergrundsbaner. DAS anvendes for tiden i mindre grad i boligblokke, fordi det er en forholdsvis dyr løsning, særligt hvis den skal eftermonteres i bestående bygninger. Figur 4. DAS skaber indendørs dækning i store bygninger. 7

9 Mobiltekniske løsninger Distribuerede antennesystemer (DAS) Også selvom man ikke umiddelbart vurderer, at der er behov for et DAS fra starten, vil det ofte være en god idé at etablere de nødvendige føringsveje i form af tomrør el.lign., når en ny bygning opføres. Fra 1. juli 2016 er det krav, at nyopførte bygninger og bygninger, der gennemgår større renovering, er udstyret med bygningsintern fysisk infrastruktur, dvs. kabelkanaler m.v., der kan anvendes til højhastighedsbredbånd. Kravet vil omfatte nyopførelse og større renoveringsarbejder, som der er ansøgt om byggetilladelse til efter 31. december Disse krav følger af EU s infrastrukturdirektiv, som i Danmark er implementeret ved en ændring af graveloven. 8

10 Mobiltekniske løsninger WiFi WiFi er navnet på den teknologi, der typisk anvendes til trådløse datanet. WiFi er primært beregnet til indendørs brug. I sin enkleste form består et WiFi-net af en trådløs router, der er koblet til en internetforbindelse og giver de forskellige apparater som mobiltelefoner, PC er og tablets adgang hertil. WiFi er meget udbredt i boliger, på kontorer og på mange offentlige steder som uddannelsesinstitutioner, biblioteker, caféer m.v. Internetforbindelsen kan enten leveres over bredbånd via fastnet eller over mobilt bredbånd. Hvis man benytter en router med SIM-kort til at få adgang til mobilt bredbånd, kan man anvende en ekstern, retningsbestemt antenne til at forbedre dækningen. Antennen placeres højt og gerne med frit udsyn til den nærmeste basestation. Signalet fordeles indendørs via WiFi. De fleste nyere mobiltelefoner kan koble sig på et WiFi-net og benytte dette til datakommunikation. WiFi er som udgangspunkt ikke beregnet til taleopkald fra mobiltelefonen, selvom det kan benyttes til tjenester som Skype, Facetime m.v. Der arbejdes dog på at gøre det muligt at benytte WiFi også til almidelig taletelefoni, såkaldt WiFi calling eller Voice over WiFi. Hvis dette bliver udbredt, kan det medvirke til at løse problemerne med dårlig indendørs mobildækning. Figur 5. En WiFi-router tilsluttes til internetforbindelsen, enten fastnet eller mobilt bredbånd. Routeren skaber dækning med trådløst internet indendørs. 9

11 Hvordan kommer jeg i gang? Inden man vælger en løsning til at skabe indendørs mobildækning, skal man gøre sig klart, hvad man har brug for: Hvilken type bygning er det, som skal dækkes? Hvor mange brugere forventes der? Hvilke tjenester vil blive brugt? Hvordan er bygningen opført? Ved nybyggeri anbefales det at medtænke den indendørs mobildækning allerede i planlægningsfasen. I den forbindelse er det vigtigt, at: de forskellige trådløse systemer planlægges så tidligt i projektforløbet som muligt og integreres i bygningen. de planlagte systemer i deres design og egenskaber lettest og bedst muligt kan opfylde nuværende - og ved mindst mulig modifikation / opdatering / opgradering - også kan dække de fremtidige bygherrekrav til trådløs dækning. koordinationen forløber gennem alle byggeprojektets faser. forskellige leverandører af trådløs radiodækning koordinerer indbyrdes mht. systemer, komponent- og kabelplaceringer. forskellige leverandører af trådløs radiodækning sikrer sameksistens med alle trådløse systemer også systemer, der ikke kræver infrastruktur (kortrækkende systemer). Det må forventes, at stadig flere apparater og bygningselementer som f.eks. varme- og ventilationsysstemer, forbrugsmålere m.v. kobles på internettet og har brug for adgang til trådløs kommunikation. Det er derfor vigtigt at sikre, at der er dækning med den rette trådløse teknologi der, hvor sådanne apparater kan forventes installeret. Valget af indendørs løsning afhænger naturligvis også af pris og økonomisk formåen. Det er endvidere en god idé at kontrollere mobildækningen i lokalområdet. På mastedatabasen.dk kan man se, hvor mobilselskaberne har antenner i lokalområdet. På tjekditnet.dk kan man se den forventede aktuelle mobildækning på den enkelte adresse. Man skal dog være opmærksom på, at mobildækningen hele tiden udvikler sig i takt med, at mobilnettene udbygges. 10

12 Hvordan kommer jeg i gang? I nedenstående tabel kan det ses, hvilke typer af løsningen, der ud fra en teknisk betragtning kan være relevante for forskellige typer af byggeri. Tabellen er meget forenklet og tager f.eks. ikke højde for faktorer som bygningens placering i forhold til det overordnede mobilnet, hvorledes bygningen er opført, økonomiske forhold eller de frekvensbånd, som anvendes i området. Boliger (én-familiehus, enkelt lejlighed) Små kontorer Store kontorer Indkøbscentre Signalforstærker X X Small cells X X DAS X X WiFi X X X X 11

13 Dialog med operatørerne ved større tekniske løsninger For at sikre bedre indendørs mobildækning i moderne bygninger tilbyder teleudbyderne, at entreprenører og rådgivere kan kontakte dem for at starte en dialog om behov og mulige løsninger for et givet indendørs anlæg. Mobilselskaberne ønsker involvering og dialog så tidligt som muligt i projekteringsstadiet for at sikre løsninger, der tilgodeser alle hensyn. Det anbefales derfor, at man kontakter et eller flere mobilselskaber tidligt i planlægningen. Kontakten kan evt. gå gennem brancheorganisationen Teleindustrien 12

14 Referencer Ofcom 2013: Options for improving In-Building Mobile Coverage. Ofcom 2015: Building Materials and Propagation. PTS 2015: Inomhustäckning - sammanställning av lösningar. Kommunikationsministeriet (Finland), 2013: Mobile network reception problems in low energy buildings. Statens Byggeforskningsinstitut, 2016: Byggematerialers indflydelse på indendørs mobildækning Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation (infrastrukturdirektivet). Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven. 13

Indendørs Mobildækning

Indendørs Mobildækning Indendørs Mobildækning Indledning Hovedparten af al mobilkommunikation foregår i dag indendørs. Ifølge en rapport fra den britiske teleregulator Ofcom foregår 80 pct. af al brug af mobiltelefoner indendørs,

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Vejledning til etablering af Radiosprinkling

Vejledning til etablering af Radiosprinkling Vejledning til etablering af Radiosprinkling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Etableringsomkostninger... 4 1.2 Dækning... 4 2. Information til Beredskabet... 4 2.1 Orientering... 4 2.2 Placering

Læs mere

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING Juni 2014 SINE dækker udendørs SINE (sikkerhedsnet) er beredskabernes fælles radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskabssektorerne i

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Indendørsdækning regulerings- og forretningsmodelsaspekter KNUD ERIK SKOUBY CMI

Indendørsdækning regulerings- og forretningsmodelsaspekter KNUD ERIK SKOUBY CMI Indendørsdækning regulerings- og forretningsmodelsaspekter KNUD ERIK SKOUBY CMI 2 Adgang til mobilkommunikation i nye bygninger Kommisorium Det opleves i stigende grad, at moderne højisolerede bygninger

Læs mere

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be Vi forbedrer dækningen - vil du hjælpe? It s good to be It s good to be Vi har brug for din hjælp. 3 er på jagt efter nye placeringer til antenner, og vi håber, at du og den forening, du repræsenterer,

Læs mere

WiFi og kabling i det digitale hjem indendørs dækning

WiFi og kabling i det digitale hjem indendørs dækning WiFi og kabling i det digitale hjem indendørs dækning Bygningsintern fysisk infrastruktur 9 i. Alle nyopførte bygninger på en slutbrugers område, som der i henhold til byggeloven er ansøgt om byggetilladelse

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur 2. november 2012 /allvil/pemima Skabelon for en kommunal mastepolitik Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur Erhvervsstyrelsen ønsker at bidrage til, at rammerne for en forbedret mobildækning er på

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Mobilkortlægning 2012

Mobilkortlægning 2012 Mobilkortlægning 2012 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 17. december 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 5 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUKTUR. Mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn. -- // Digital Infrastruktur // -- FSDI. Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur

DIGITAL INFRASTRUKTUR. Mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn. -- // Digital Infrastruktur // -- FSDI. Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur DIGITAL INFRASTRUKTUR Mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn -- // Digital Infrastruktur // -- FSDI Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur INTRO FYN DIGITAL INFRASTRUKTUR: Mobil- og bredbåndsdækningen

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Installationsguide 1

Installationsguide 1 Installationsguide Indhold i din pakke Følgende udstyr medfølger i din pakke A En router Sagemcom Fast 3890V3. B En strømforsyning (230V). C Et netværkskabel (hvid med gule stik). D Coax kabel (hvid med

Læs mere

Hvordan løser vi sammen den digitale infrastruktur i Danmark?

Hvordan løser vi sammen den digitale infrastruktur i Danmark? Hvordan løser vi sammen den digitale infrastruktur i Danmark? - Samarbejde om opsætning og drift af mobilmaster og antennepositioner mellem branche og offentlige myndigheder - TI Rejsehold Agenda 1. Status

Læs mere

Aktiviteter til udbygning af den digitale infrastruktur i Fredensborg Kommune

Aktiviteter til udbygning af den digitale infrastruktur i Fredensborg Kommune Aktiviteter til udbygning af den digitale infrastruktur i Fredensborg Kommune Digitalisering, april 2019 Planlagte aktiviteter i 2019 For at kunne sikre en løbende udbygning af den digitale infrastruktur

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Fra: Erik Mortensen Sendt: 9. juni 2016 16:45 Til: Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Emne: Vedr. sags ID 16/2004 etablering af ny antennemast ved Krebseparken, JS0705B.

Læs mere

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

SIG FARVEL TIL DÅRLIGT WIFI.

SIG FARVEL TIL DÅRLIGT WIFI. SIG FARVEL TIL DÅRLIGT WIFI. DÅRLIGT/MANGELFULDT WIFI ER ET PROBLEM FOR MANGE Du kender sikkert problematikken. Du oplever kun en brøkdel af den hastighed på din WiFi forbindelse, i forhold til hvad du

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Ved mastefoden opsættes teknikkabine (bilag 5) til etablering af nødvendigt teknikudstyr på mastearealet

Ved mastefoden opsættes teknikkabine (bilag 5) til etablering af nødvendigt teknikudstyr på mastearealet Ringsted Kommune Rådhuset Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Att.: Byg og Miljø Ulf Lindeneg Lindeneg ApS Jernbanegade 48, 2. 4800 Nykøbing F. www.lindeneg.com ul@lindeneg.com Cvr-nr: 26 09 69 95 15-01 -

Læs mere

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme.

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme. AGENDA 8. oktober 2015 FSTA 01 02 03 04 05 Om AnyCom A/S Krav til kommunikation i sundhedssektoren Udviklingen i telefoni Fremtidige kommunikationsplatforme Spørgsmål 06 07 08 09 10 OM ANYCOM A/S Firmaprofil

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

3940 Modem med WIFI. Med dette blad beskrive lidt om Technicolor 3940 modem, specielt med hensyn til brug af WIFI.

3940 Modem med WIFI. Med dette blad beskrive lidt om Technicolor 3940 modem, specielt med hensyn til brug af WIFI. 3940 Modem med WIFI Med dette blad beskrive lidt om Technicolor 3940 modem, specielt med hensyn til brug af WIFI. Placer modem rigtigt? Vi har i store træk følgende anbefalinger med hensyn til placering

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Indledning Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen er enige om, at det er vigtigt at bringe mobiltelefoni og bredbåndsdækningen op på et tidssvarende

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Kedelig tur på lokum: Derfor virker dit wi-fi ikke i alle rum

Kedelig tur på lokum: Derfor virker dit wi-fi ikke i alle rum Kedelig tur på lokum: Derfor virker dit wi-fi ikke i alle rum Et stort hus, betonvægge eller mange naboer med trådløst netværk, kan skabe døde zoner hjemme hos dig. Få den videnskabelige på hvorfor det

Læs mere

På vegne af TDC A/S søger vi hermed om byggetilladelse til opsætning af antennemast med dertil hørende mobilantennesystem på grundareal:

På vegne af TDC A/S søger vi hermed om byggetilladelse til opsætning af antennemast med dertil hørende mobilantennesystem på grundareal: Ringkøbing-Skjern Kommune Byggesagsafdelingen KM Telecom SA Navervej 12 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27742734 René Lau Jørgensen Team Manager Tlf.: +45 27 600 406 Fax.: +45 63 404 069 E-mail: rla@km-telecom.com

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne Antenne Guide Få bedre forbindelse med en antenne Denne guide rådgiver omkring valg af rigtig antenne til at opnå forbedret signal, for en hurtigere og mere stabil dataforbindelse! Dataframobiltbredbåndoverføresaldfrateleoperatørensmastviaradiosignaler.Hvorlangtradiosignalernerækkera

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Fra: Glenna Nielsen Sendt: 3. oktober 2016 11:47 Til: Lauridsen Dorthe Hjort. DHK; Bagge Peter. PEBA Cc: Peder Hansen Emne: SV: Sagsgangen og nyt udvalgsmøde

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 157 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. maj til

Forslag. Til lovforslag nr. L 157 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. maj til Til lovforslag nr. L 157 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. maj 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål,

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Sådan sikrer du det bedste antennesignal

Sådan sikrer du det bedste antennesignal Lystbåde og campingvogne er af praktiske årsager ofte udstyret med UFO antenner, men de sikrer ikke altid et godt signal. Nyttige links: Interaktive dækningskort: www.dr.dk/retning Frekvenser og polarisering:

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Godkendelse af fælles mastepolitik

Godkendelse af fælles mastepolitik Punkt 10. Godkendelse af fælles mastepolitik 2016-016668 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune prisfastsætter lejeaftaler for mobiludstyr efter de fælles principper,

Læs mere

Lyn hurtigt bredbånd via luften, også til der hvor fibernettet ikke når ud

Lyn hurtigt bredbånd via luften, også til der hvor fibernettet ikke når ud Lyn hurtigt bredbånd via luften, også til der hvor fibernettet ikke når ud Elvernet lancerer ved årsskiftet 2018/19 bredbånd via luften med sendepunkter i Hårlev og. Dermed kan Elvernet tilbyde en større

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Resultat af spørgeskemaundersøgelse Teleselskaber - Dækningskort - Mastepositioner Teknologier -hvad forskelle er der? Mobiltelefoner og antenner - undersøgelser for forskellige modeller - generelle råd

Læs mere

Bilag 4E Præsentation: Bedre Bredbånd i Nordjylland. ved projektleder Thomas Kampmann

Bilag 4E Præsentation: Bedre Bredbånd i Nordjylland. ved projektleder Thomas Kampmann Bilag 4E Præsentation: Bedre Bredbånd i Nordjylland ved projektleder Thomas Kampmann 1 Fælles udbud - Markedsdialog Vil godt kunne byde ind på udbud - men ikke alle er begejstrede Præmis anerkendes Udbudsform

Læs mere

LOV nr 741 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017

LOV nr 741 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 LOV nr 741 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-3614 Senere

Læs mere

Bestyrelsesberetning år 2017

Bestyrelsesberetning år 2017 Bestyrelsesberetning år 2017 I år 2016 er medlemstallet hos Kalundborgegnens Antennelaug steget til ca. 9.500 en fremgang på næsten 800. Den 1. juli 2016 blev datoen hvor det på bestemte adresser, nu er

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

sikre dataforbindelser når det skal fungere

sikre dataforbindelser når det skal fungere sikre dataforbindelser når det skal fungere Robust, sikkert og redundant Nu og i fremtiden Hos Net1 ønsker vi, at alle virksomheder, uanset branche eller geografisk placering, skal have adgang til sikker

Læs mere

Tillæg nr. 6 til FORSLAG. Kommuneplan Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til FORSLAG. Kommuneplan Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Retningslinjer for master og antenner Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Planforslaget

Læs mere

Bredbånd Skive Kommune. Den 28. juni 2017

Bredbånd Skive Kommune. Den 28. juni 2017 Bredbånd Skive Kommune Den 28. juni 2017 Vi ved ikke hvad vi bruger nettet til om 5-10 år Dagsorden Bredbåndsdækningen i Skive Kommune 15 min Bredbånd via kabelnettet, mobilnettet og gennem luften! Fordele

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale fiberselskab HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status.

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status. af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT 1. Status. Der er nu gået mere end et år siden, vi afholdt konference om Bredbånd og mobil-telefoni

Læs mere

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Der kan på forskellige måder fra tele- og elektronikbranchen side tages forskellige beskyttende forholdsregler imod radiofrekvent strålings sundhedsskadelige

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Klargøring inden installationen

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Klargøring inden installationen INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Klargøring inden installationen HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling af Waoo Fiber. Vi glæder os til at levere

Læs mere

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR M I D T J Y L L A N D 2016 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR REGION MIDTJYLLAND OG DE 19 KOMMUNER I DEN MIDTJYSKE REGION TIDSSVARENDE DIGITAL INFRASTRUKTUR TU ER EN FORUDSÆTNING FOR

Læs mere

Internet til byens folk

Internet til byens folk Internet til byens folk Etableret i 2004 på Vesterbro I dag ca. 20.000 kunder i 600+ boligforeninger i Storkøbenhavn 20+ fuldtidsansatte incl. egne netværksspecialister og serviceteknikere 5 x Gazellevirksomhed

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

Tele- og dataudbud. 6 kommuner i Midt- og Vestjylland

Tele- og dataudbud. 6 kommuner i Midt- og Vestjylland Tele- og dataudbud 6 kommuner i Midt- og Vestjylland 19-06-2014 1 Oversigt Baggrund Begrænsede handlemuligheder Dilemmaet Pressemeddelelse Muligheder i eget udbud Mulige stramninger af krav Hvad håber

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Problemer med dit trådløse netværk? Vi fortæller, hvordan du sætter et stabilt netværk op til dine trådløse apparater og ordner problemerne med det net, du allerede har.

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Bjarne Højgaard. Skelagervej Aalborg. Prinsensgade Aalborg. Syddjurs Kommune Att.: Team byggeri Lundbergsvej Ebeltoft

Bjarne Højgaard. Skelagervej Aalborg. Prinsensgade Aalborg. Syddjurs Kommune Att.: Team byggeri Lundbergsvej Ebeltoft Syddjurs Kommune Att.: Team byggeri Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft BYGGE OG LANDZONE ANSØGNING FOR OPSÆTNING AF TELENOR MAST I FORBINDELSE MED ETABLERING AF ANTENNEPOSITION På vegne af Telenor A/S fremsendes

Læs mere

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Kontor/afdeling Center for Tele Dato 28. juni 2016 J nr. 2016-6571 Energistyrelsen har i perioden fra den 31. maj 2016 til og med

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 NOTAT 11. september 2015 Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 Indledning Jeg er rigtig glad for at være med her i dag, og glæder mig til at høre, hvor I ser mulighederne for at styrke

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse

Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse Vi har samlet nogle tips til, hvordan du får det bedste ud af din bredbåndsforbindelse. Følg nedenstående råd, og du er godt på vej mod et stabilt

Læs mere

Forslag OMTRYK. Lovforslag nr. L 157 Folketinget OMTRYK 2. omtryk. Rettelser i de specielle bemærkninger side 19, 22, 24, 26 og

Forslag OMTRYK. Lovforslag nr. L 157 Folketinget OMTRYK 2. omtryk. Rettelser i de specielle bemærkninger side 19, 22, 24, 26 og Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2014-15 OMTRYK 2. omtryk. Rettelser i de specielle bemærkninger side 19, 22, 24, 26 og 29-35. Fremsat den 27. februar 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater

RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater Fondsbørsmeddelelse Til Københavns Fondsbørs og pressen Nørresundby, den 3. november 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2005 Antal sider: 5 RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning

Indholdsfortegnelse. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Svar på indsendte spørgsmål fra tilbudsgivere (anonymiseret)... 3 3. Oversigt over rettelser og præciseringer til udbudsmaterialet... 10 Indledning Dette dokument

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Rudersdal Kommune Teknik og Miljø

Rudersdal Kommune Teknik og Miljø Rudersdal Kommune Teknik og Miljø KM Telecom Danmark A/S Navervej 12 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Erdmann Site Manager Tlf.: +45 27 60 04 13 Fax.: +45 63 40 40 69 E-mail: ker@km-telecom.com

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere