Lokalplan nr Lokalplan for Caroline Amalie-Gården i Augustenborg. Lokalplan nr Caroline Amalie-Gården i Augustenborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 23-1 Lokalplan for Caroline Amalie-Gården i Augustenborg. Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg"

Transkript

1 Lokalplan nr Caroline Amalie-Gården i Augustenborg 0

2 I N D H O L D Hvad er en lokalplan 2 Offentliggørelse 2 Fremlæggelse 2 B E S K R I VE L S E Lokalplanens baggrund 3 Områdets beliggenhed 3 Eksisterende forhold 4 Fremtidige forhold 4 R E D E G Ø R E L S E Forhold til anden planlægning Regionplanen 5 Kommuneplan 5 Miljøvurdering 6 Beliggenhed 7 Adgang, veje og parkering 7 Nybyggeri og ombygninger 8 Ude opholdsarealer 8 Bæredygtighed 9 Tilgængelighed 10 Forsyningsforhold 10 Tilladelser 11 SIDE L O K A L P L A N N R Lokalplanens formål 12 Område og zonestatus 13 Anvendelse 13 Udstykning 13 Veje, adgang, stier og parkering 13 Byggeriets omfang og placering 14 Byggeriets fremtræden 14 Ubebyggede arealer 15 Beplantning 16 Ledningsanlæg og antenner 16 Forsyning 16 Tilladelser 17 Aflysning af lokalplan nr Ibrugtagning 18 Retsvirkninger 18 Vedtagelsespåtegning 19 Tekstbilag 1, beplantning 20 Tekstbilag 2, miljøvurdering 21 K O R T B I L A G Bilag 1 Område med delområder 27 Bilag 2 Byggefelter 1,2 og 3 28 Bilag 3 Oversigtsplan 29 Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med Augustenborg Kommune af Carl Bro as, arkitekt maa Inger Ansbjerg. telefon Kortbilag 3 med oversigtsplan er udarbejdet af arkitektfirmaet maa Mads Thuesen Møller A/S 1

3 Hvad er en bevarende lokalplan En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om anvendelse og bebyggelse på de enkelte arealer i kommunen. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden der udføres et større byggeeller anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer i anvendelsen af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og udformning, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. Fremlæggelse Lokalplanforslaget har været fremlagt for offentligheden i 8 uger fra 18. juli til 28. september Lokalplaner kan ses på biblioteket, på Augustenborg Rådhus Storegade Augustenborg og på teknisk forvaltning, Skovsholm 1, Hørup Åbningstider: mandag til onsdag: torsdag: fredag: Telefon: Telefontider mandag til onsdag: torsdag: fredag: Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, således at alle interesserede kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen med eventuelle rettelser vedtages endeligt, hvorefter den tinglyses og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Ændringer af eksisterende forhold f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når de ikke strider mod planens overordnede idé. Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med borgerne i Ketting og Augustenborg Kommune af Carl Bro Gruppen, arkitekt maa Inger Ansbjerg. Tlf Lovbekendtgørelse nr. 883 fra den 18. august

4 B E S K R I V E L S E Lokalplanens baggrund I 2005 beslutter Augustenborg Kommune at forholdene på Caroline Amalie-Gården skal forbedres. De eksisterende lejligheder skal ombygges, så de lever op til nutidig standard for størrelse og udstyr, og der skal bygges flere plejeboliger på den grund, hvor Augustenborg Hus ligger. Lokalplanen skal etablere plangrundlag for om- og nybyggeri på lokalplan nr. 23 s område. Parkerings- og tilkørselsforhold ændres og bebyggelsesprocenten reguleres. Byrådet ønsker med lokalplanen at gøre det muligt at modernisere Caroline Amalie-Gården, således at den tilbyder tidssvarende boliger og servicefaciliteter for beboerne og gode arbejdsforhold for personalet. I tilknytning til Caroline Amalie-Gården ligger Augustenborg Hus. Det er byens forsamlingshus, Augustenborg Kommune erhvervede huset for nogle år siden efter det i længere tid havde været til salg. Augustenborg Hus har været i spil i en stor Kultur- og fritidsundersøgelse, som er gennemført i hele kommunen. Undersøgelsen skulle bl.a. kortlægge fritidsfaciliteter og lokaler. Birch og Svenning A/S Arkitekter maa har for Augustenborg Kommune gennemført en bygningsanalyse med henblik på at kvalificere Byrådets beslutning om ombygning, tilbygning og placering af plejecentret. Augustenborg Byråd har på baggrund af de to undersøgelser besluttet, at der ved ombygning og nybyggeri i og omkring den oprindelige Caroline Amalie Gård skal etableres et moderne og tidssvarende plejecenter. Caroline Amalie-Gårdens centrale placering i byen har ligeledes været en væsentlig faktor i beslutningen. Således at Augustenborgs plejeboliger fortsat vil være placeret i det centrale byområde. Områdets beliggenhed Caroline Amalie-Gården er centralt placeret i Augustenborg. Afgrænset mod syd af eksisterende boliger ved Møllegade, mod vest af Østergade, mod øst af Parkgade og mod nord af Kettingvej. 3

5 Eksisterende forhold Området er udbygget over en årrække. Det oprindelige alderdomshjem er tegnet af arkitekt maa Mogens Meyling, opført i 1949 for Augustenborg, Asserballe, Egen, Hørup, Kegnæs, Ketting, Notmark og Tandslet sogn. Senere tilbygninger har skullet medvirke til at øge kapaciteten og gøre alderdomshjemmet til plejehjem og senere plejecenter. Der er sket til- og ombygninger i perioden Augustenborg Hus med indkørsel fra Østergade er beliggende i lokalplanens område. Fremtidige forhold Der sker en modernisering af de eksisterende boliger, således at de opfylder beboernes og personalets behov for tidssvarende boliger og arbejdsforhold. Det sker ved ombygning og nybyggeri. Forbedringerne og udvidelse af plejehjemmet er: Der kan etableres nye boliger, således at den samlede kapacitet bliver max. 75 boliger. Nybyggeri vil omfatte max. 15 fritliggende ældreboliger som får adgang fra Østergade. Der åbnes mulighed for at parkeringsarealet kan reduceres, således at der kan bygges 3-4 ældreboliger med adgang fra Parkgade. Der kan etableres et aktivitetscenter for beboere og borgere der ikke bor på Caroline Amalie- Gården. Ved byggeri af aktivitetscenter vil behovet for parkeringspladser i nærområdet øges. Hvis der bygges på det eksisterende parkeringsområde skal der kunne anvises nye parkeringspladser i lokalplanens område. Der kan ved tilbygning etableres nye fællesarealer for beboerne på første sal. Tilbygningen udføres i materialer som det eksisterende glashus med et isoleret tag. For at minimere indbliksgener til og fra bygningen udføres brystningsglaspartierne i matteret glas. Afstand til skel er minimum 3,5 meter. (byggefelt 2) I byggefelt 3 ud mod Kettingvej er der planlagt et aktivitetscenter. Der er endnu ikke udarbejdet projekt for centret, for at sikre mulighed for at centret kan bygges i to etager er byggefeltet udlagt således at der kan bygges i en højde af 12,5 meter 4

6 De nye udearealer og gårdrum, der opstår i forbindelse med nybyggeriet, vil blive anlagt med fuld tilgængelighed. Anlæg og plantevalg skal udformes, så beboerne kan følge årstiderne både fra boligerne og i det fri. Adgangs- og parkeringsforhold vil i fremtiden skulle opfylde kravene om lettilgængelig adgang til hele centret og boligerne samt et antal parkeringspladser, som både er lettilgængelige og tilstrækkelige til at opfylde behovet fra besøgende og ansatte. Der vil fortsat være adgang til området fra Kettingvej, Østergade og Parkgade. R E D E G Ø R E L S E Lovgivning Lokalplanforslag nr er udarbejdet i henhold til lov om planlægning nr. 883 af 18. august A N D E N P L A N L Æ G N I N G Regionplan Området er i gældende regionplan udlagt til byformål, lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens arealudlæg. Kommuneplan 2005 Området er udlagt til offentligt formål og til restaurant (Augustenborg Hus) i kommuneplanen. Området har kommuneplanramme nr. 163 og er i byzone. Lokalplan nr følges af kommuneplantillæg nr. 30, idet det er nødvendigt at ændre kommuneplanens rammer på følgende punkter: Bebyggelsesprocenten ændres fra 40 til 60. Der fastlægges et maksimal etageantal 2½ og en maksimal bygningshøjde 12,5 meter. 5

7 EKSISTERENDE KOMMUNEPLANRAMME Område 163 En lokalplan skal sikre: Mål Caroline Amalie-Gården, Kettingvej Boligerne på Caroline Amalie-Gården renoveres og ombygges og der bygges nye boliger Anvendelse Bebyggelse Offentligt formål, plejehjem, omsorgscenter og restauration, og andre offentlige formål der kan indpasses på området uden genevirkning for de omkringliggende områder Plejehjem mm. Bebyggelsesprocent Må ikke overstige 40 Etageantal Må ikke overstige 2 Zonestatus Byzone, kommuneby Planlægning lokalplan nr. 23, august 1996 Varmeplan Fjernvarme NYE RAMMEBESTEMMELSER, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 30 Område 163 Caroline Amalie-Gården, Kettingvej En lokalplan skal sikre: Mål Boligerne på Caroline Amalie-Gården renoveres og ombygges og der bygges nye boliger Anvendelse Bebyggelse Offentligt formål, plejecenter og faciliteter til betjening af borgerne. Plejeboliger, plejecenter og andre servicefunktioner i tilknytning til ældreplejen Bebyggelsesprocent Må ikke overstige 60 Etageantal Zonestatus Planlægning Må ikke overstige 2½ og en maksimal bygningshøjde på 12,50 meter. Byzone, kommuneby. lokalplan nr. 23, lokalplan nr er under udarbejdelse. Varmeplan Fjernvarme. Ændringerne er angivet med kursiveret tekst. 6

8 Strategisk Miljøvurdering Den 27. juni 2001 vedtog Europaparlementet et direktiv 1 om Strategisk Miljø Vurdering kaldet SMV. Direktivet er fulgt op af dansk lovgivning i Lov 2 om miljøvurdering af planer og programmer. Lovens formål er at fremme en bæredygtigudvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet 9. Det betyder at der i fremtiden skal foretages en miljøvurdering før der udarbejdes planer. Da denne plan medfører ændringer af: Byggeriets omfang, Antal boliger, Tilkørselsforhold Parkeringsarealer Opholdsarealer mens andre forhold forbliver uændrede, er der alene foretaget en miljøvurdering af konsekvenserne af ændringerne af ovenstående forhold. Screeningen af forholdene kan ses som tekstbilag nr. 2 L O K A L P L A N E N Beliggenhed Lokalplanens område omfatter matr. nr. 242, 319, 1079, 1080, 1099 og litra 7000 e (offentlig vej) alle Augustenborg. Lokalplanen dækker et areal på m 2. Adgang, veje og parkering Der er vejadgang til området fra Kettingvej, Parkgade og Østergade. Der er hovedadgang til området fra Kettingvej. Overkørslerne fra Parkvej og Østergade giver adgang til parkeringspladserne 3. Interne stier forbinder områdets bygninger, parkanlæg og er passage til og fra Kettingvej, Parkvej og Østergade. Stierne er offentligt tilgængelige. 1Direktiv 2001/42/EF 2 Lov nr. 316 af 05/05/ Den ene parkeringsplads skal kunne fungere som den ene af to brandveje til det nye byggeri. 7

9 Tilkørselsforholdene kan ændres i forbindelse med projektering af ombygninger og tilbygninger i området. Det skal tilstræbes, at tilkørselsforholdene placeres og anlægges, så der er gode oversigts- og tilkørselsforhold. Parkeringen skal ved placering, indretning og antal være i harmoni med det behov der er på plejecentret. Det betyder at P-pladserne skal opfylde følgende: Parkeringspladserne bør fordeles således at de ligge i en bekvem afstand fra indgangen til boligerne og hovedindgangen til centret, og mindst have et omfang svarende til: 1 handikap p-plads pr. 8 parkeringspladser 1 gæsteplads pr. 5 boliger 1 p-plads pr. 2 ansatte 4 En del af P-pladserne kan anlægges og sikres udenfor lokalplanens område. Dog bør det eksisterende antal P-pladser i området opretholdes. Nybyggeri og ombygning 5 Der kan i området bygges i alt nye boliger i tilknytning til plejecentret. Et aktivitetscenter for beboerne og andre der har behov for at bruge centrets aktivitets- og servicetilbud. Det væsentligste formål med ombygning af de eksisterende boliger og faciliteter er, at opfylde behovet for modernisering, således at boliger og center kan leve op til de krav, der stilles fra beboerne og personalet. Ude opholdsarealer Nybyggeri og ombygninger skal placeres således at der opstår gode opholdsarealer. Opholdsarealerne skal indrettes således at der sikres tilgængelighed for beboerne og bevægelseshæmmede. Inventar i opholdsarealerne skal kunne bruges af beboerne og deres pårørende og være fuld tilgængelige. Stier rundt i området bør ved belysning eller andre ledelinjer kunne guide handikappede 4 Da der er døgnbemanding på centret skal dette forstås således at der på det tidspunkt hvor der er størst bemanding skal der være 1 p-plads pr. ansat. 5 Idéskitse til bebyggelsen, se bilag 2. 8

10 9 rundt i området. Stier eller sløjfer i stiforløbene kan anlægges med trapper, ru overflader eller lignende, som gør dem egnede til at indgå i genoptræning af beboere og brugere. Da mange af beboerne ofte er sengeliggende bør beplantningen placeres således, at årets gang kan følges inde fra boligerne. Bæredygtighed At bygge og bygge om forudsætter mange valg: Placering af bygninger Bygningernes størrelse Hvilke materialer der skal anvendes Hvordan skal bygninger opvarmes Alle valg har konsekvenser for bæredygtigheden. Placering af bygninger har indflydelse på den mængde af ressourcer samt tid, der bruges på at få institutionen og boligerne til at fungere. Placeringen af boliger og aktivitetsrum er vigtig for funktionaliteten, beboernes og de ansattes dagligdag. Boligens størrelse bestemmer hvor mange naturressourcer der skal anvendes til opførelse af boligen samt de energiressourcer der er nødvendige til opvarmning af den. I sidste ende om de er nedbrydelige eller kan genanvendes når boligens levetid ender. Materialevalg i boligen har betydning for miljøet. For eksempel er trægulve en fornyelig ressource og marmorgulve en ikke fornyelig ressource, der udvindes med relativt store miljømæssige konsekvenser. Bygherren står overfor en række valg og Augustenborg Byråd vil anvise valgmuligheder der kan ske på en bæredygtig måde. I fremtiden forventes energipriserne at stige, således at strøm og varme vil udgøre en væsentlig større del af leveomkostningerne. I henhold til gældende varmeplan er området fjernvarmeforsynet; men det er muligt at anvende vedvarende energiformer. Det skal være let og overkommeligt at vælge de former for affaldssortering, der også er bedst for miljøet.

11 En forudsætning for rent grundvand og dermed rent drikkevand beror i høj grad på at brugen af pesticider nedbringes. Derfor bør brugen af pesticider begrænses og anlæggene bør etableres så de er lette at vedligeholde uden brug af pesticider. Tilgængelighed Der skal være fuld tilgængelighed i plejeboliger, i center og på friarealer. Ombygning i eksisterende bygninger skal forbedre tilgængeligheden. At kunne bevæge sig frit rundt på private og offentlige arealer efter behov er noget, de fleste mennesker betragter som en helt naturlig ting. Men for mange mennesker, med funktionsnedsættelser, er det ikke en selvfølge. De er derimod tvunget til at tilpasse deres færden efter, hvad de fysiske omgivelser byder på af muligheder og forhindringer. Ønsket om at kunne klare sig selv så meget som muligt forudsætter som udgangspunkt tilgængelighed for alle, også bevægelseshæmmede. Plejekrævende mennesker skal ikke også lide under dårlig tilgængelig; fuld og let tilgængelig kan understøtte ønsket om, at kunne klare så meget som muligt selv. Indretning af plejecenter og boliger skal ske på en måde, så de er fleksible og tilpasset til de forskellige brugerbehov. Der er vigtigt at have tilgængelighed for øje i planlægningen af: Belægninger Belysning Ændringer i terræn Placering af parkering- og opholdsarealer. Ledespor, kan være f.eks. dufte eller belysning. Vand, åbne kanaler eller forsinkelsesbassin. Forsyning Området er tilsluttet offentlig kloak og er medtaget i kommunens spildevandsplan. Ved nybyggeri skal spildevandet separeres og overfladevandet kan genbruges i f.eks. toiletskyl, i vaskemaskiner eller anvendes i anlæg i området. 10

12 Lokalplanområdet skal vandforsynes fra fælles vandværk. Bebyggelse skal varmeforsynes med fjernvarme og/eller der kan anvendes vedvarende energikilder. Bebyggelse skal tilsluttes fællesantenneanlæg. Der må ikke opsættes antenner i området. Der skal i forbindelse med byggeri og ombygning forberedes til bredbånd og andre fremtidige kommunikationsmidler skal sikres. Der skal installeres strømtavler i centret og i boligerne med indgang til telefoni, EDB og antenne. Tilladelse Uanset foranstående kræver byggeri på arealet byggetilladelse fra byggemyndigheden. Nedrivning skal anmeldes til byggemyndigheden. Bortkørsel af overskudsjord skal ske efter aftale med Sønderborg Områdets Miljøcenter. Såfremt der under bygge- og anlægsarbejdet i området konstateres forurening skal det meldes til Sønderborg Områdets Miljøcenter. Arbejdet skal standses, forpligtelsen påhviler både ejendommens ejer og den der udfører arbejdet. 11

13 L O K A L P L A N 23-1 Caroline Amalie-Gården Augustenborg Kommune Lokalplanens bestemmelser I henhold til planloven, Lovbekendtgørelse nr. 883 fra den 18. august 2004 fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at etablere plangrundlag for om- og nybyggeri på Caroline Amalie-Gården i Augustenborg, således at de eksisterende boliger og faciliteter og de nye bygninger fremstår som et moderne og velfungerende plejecenter både ude og inde. 1.1 Lokalplanen udlægger areal til offentligt formål for at etablere plangrundlaget: For et moderne plejecenter med ældreboliger, aktivitetscenter og andre fællesfaciliteter for beboere og brugere, med udearealer der kan tilfredsstille beboernes behov for at komme ud i et lettilgængeligt have- og gårdmiljø. For en regulering af de eksisterende tilkørsels- og parkeringsforhold og stier med det formål at sikre tilgængeligheden og øge sikkerheden for de svage trafikanter. 1.2 Etableringen af det nye byggeri og om- og tilbygninger til de eksisterende bygninger skal ske i harmoni med den eksisterende bygningsmasse hvad angår materialer, farver, volumen og byggestil. 1.3 Området skal have gode adgangsforhold og rumme tilstrækkelige parkeringsarealer til personale, brugere og beboere. 1.4 Der skal etableres fuld tilgængelighed til bygninger og friarealer, således at beboere og brugere får let adgang og tilskyndes til at bruge faciliteterne. 12

14 2 Område og zonestatus Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag Lokalplanens område omfatter matr. nr. 242, 319, 1079, 1080, 1099 og litra 7000 e (offentlig vej) alle Augustenborg. 2.2 Området er beliggende i byzone. 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanens område udlægges til offentligt formål. Området kan bebygges med et plejecenter, boliger og fællesfaciliteter for beboere og brugere. 3.2 Centret kan f.eks. indeholde: Opholdsrum Værksteder Kiosk 6 Cafeteria med køkken Administration og personalerum Bygninger til opbevaring af redskaber, cykler, kørestole, el køretøjer, o.l. drivhuse og andre småhuse. 4 Udstykning 4.1 I forbindelse med ombygning og tilbygning til plejehjemmet vil matriklerne blive sammenlagt til én matrikel. 5 Adgang, veje, stier og parkering 5.1 Der er adgang til området fra Kettingvej, Parkgade og Østergade. Se kortbilag Der kan etableres overkørsler fra Kettingvej, Parkgade og Østergade i en maksimal bredde på 5 meter. 6 Der kan etableres en kiosk i centret, egentlig detailhandel må ikke finde sted. 13

15 5.3 Parkeringsarealer og stier i området skal anlægges og indrettes så de opfylder betingelserne for fuld tilgængelighed. 5.4 Der kan anlægges gårdsplads til vareindlevering, garager, carporte til centrets biler, samt reserveres plads til ambulancer. 5.5 Der skal udlægges parkeringspladser svarende til mindst: 1 handikap P-plads pr. 8 parkeringspladser 1 gæsteplads pr. 5 boliger 1 P-plads pr. 2 ansatte. 7 En del af P-pladserne kan anlægges og sikres udenfor lokalplanens område. 6 Byggeri, omfang og placering 6.1 Bebyggelsen skal placeres indenfor byggefelterne som vist på kortbilag Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 for området som helhed. 6.3 Byggefelt 1: Bebyggelsen må have 1 etage med en maksimal bygningshøjde på 7 m Byggefelt 2: Bebyggelsen må have 2 etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m Byggefelt 3: Bebyggelsen må have 2½ etage med en maksimal bygningshøjde på 12,5 m. 6.4 Alle bygningshøjder måles fra naturligt terræn. På skrånende terræn måles gennemsnithøjde. Alle reguleringer over +/- ½ meter skal godkendes af byggemyndigheden. 7 Byggeriets fremtræden 7.1 Byggeriet skal tilfører Augustenborg Kommune nye 7 Da der er døgnbemanding på centret skal dette forstås således, at der på det tidspunkt hvor der er størst bemanding skal der være en P- plads pr. ansat. 14

16 arkitektoniske kvaliteter. Samspillet mellem den nutidige og den ældre historiske bydel i Augustenborg skal kunne aflæses i de nye boliger. Der skal være respekt for de kvaliteter der findes i det eksisterende boligmiljø omkring Caroline Amalie-Gården. Caroline Amalie-Gårdens nye funktion, et samlet og publikumsåbent aktivitetscenter skal gives en form og et moderne udtryk som tydeligt kan aflæses i bymiljøet. Centret skal markerer sig som sådant i forhold til boligerne. 7.2 Valg af nye materialer og farver skal være i harmoni med de eksisterende bygninger. 7.3 Tage på boliger skal udføres som saddeltage beklædt med røde teglsten. 7.4 Tage skal udføres med hældninger mellem 25 og 45 grader. Ved tilbygninger skal der vælges den samme taghældning som den oprindelige bygning. 7.5 Vinduer og døre skal udføres i træ. Der kan anvendes trævinduer med dække af f.eks. aluminium. 7.6 Glas- og udestuer skal integreres og tilpasses hovedhusets arkitektur. I byggefelt 3 skal glaspartier mod syd udføres med matterede glas i brøstningshøjde. 7.7 Bygningsdele, der er nødvendige for at der kan etableres en energiforsyning med vedvarende energikilder kan udføres på eller i forbindelse med hovedhuset. 7.8 Småhuse, f.eks. drivhuse eller lysthuse kan opføres efter reglerne i bygningsreglementet. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Plejecentret skal etableres med udearealer, der kan tilfredsstille beboernes behov for at komme ud i det fri i et let tilgængeligt have- og gårdmiljø. 15

17 8.2 Udearealerne bør indrettes og anlægges med tilgængelighed der tilfredsstiller beboernes behov. Der kan dog indgå træningsgange og lignende i anlægget Udendørs belysning skal etableres så det ikke er til gene i boligerne. 8.4 Der må ikke finde udendørs oplag sted. 9 Beplantning Beplantning og plantevalg skal ske så udearealerne kan indgå som en del af beboernes dagligdag hele året. Beplantningen skal give mulighed for synsog dufteoplevelser og farveskift. 9.1 Levende hegn og hæk mod vej- og stiskel skal plantes mindst 30 cm inde på egen grund. 9.2 Der skal i områdets sydskel plantes et levende hegn af syren. 10 Ledningsanlæg og antenner Alle ledningsanlæg skal føres i jorden Områdets boliger skal tilsluttes fælles antenneanlæg. 11 Forsyning Området skal kollektivt varmeforsynes med fjernvarme og/eller vedvarende energikilder Spildevand ledes til offentligt renseanlæg Ved nybyggeri skal overfladevand og spildevand separeres og overfladevand kan genbruges i toiletskyl, vaskemaskiner, haver eller f.eks. anvendes i åbne kanaler i området. 8 Det kan f.eks. være trapper eller ru belægninger, der anlægges som sløjfer i det samlede stianlæg og derfor ikke er nødvendige for at færdes i området. 16

18 11.2 Vandforsyning sker fra fælles vandværk Affaldsspande og/eller containere skal placeres på dertil indrettede pladser og være lettilgængelige for brugere og operatører Eventuelle container- og affaldspladser skal afskærmes med bygning, fast hegn, levende hegn eller klippet hæk Indretning og placering af affaldsspande/beholdere eller containere til affaldssortering skal ske i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. 12 Tilladelser Uanset foranstående bestemmelser skal der opnås tilladelser fra: 12.1 Byggeri kan ikke påbegyndes før Augustenborg Kommune har givet byggetilladelse Hvis der i forbindelse med byggeriet findes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg skal arbejdet indstilles og Haderslev Museum kontaktes. Jf. museumslovens Fund af forurenet jord i lokalplanens område skal meldes til Sønderborg Områdets Miljøcenter og jordarbejdet skal standses. Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den der udfører arbejdet. Placering af overskudsjord fra byggeri og anlæg skal så vidt muligt ske indenfor lokalplanens område, anden placering skal aftales med og godkendes af Augustenborg Kommune. 13 Aflysning af lokalplan 14 Lokalplan nr. 23 ophæves med endelig vedtagelse af denne plan. Der er ingen deklarationer eller servitutter lyst på grunden som er i modstrid med lokalplanen. 17

19 14 Ibrugtagning Ibrugtagning af boliger kræver: At byggeriet er færdigmeldt Tilslutning til el, vand, fjernvarme og kloak. 15 Retsvirkninger 15.1 Midlertidige retsvirkninger Efter forslag til en lokalplan er offentliggjort må ejendomme indenfor området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold udgår når planen endelig vedtages retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger indtræder ved planens offentliggørelse. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. planlovens 19, stk. 1. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at en forudgående orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der efter bestemmelsen normalt skal orienteres, jf. planlovens 20. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. En ny lokalplan skal fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. 18

20 V E D T A G E L S E S P Å T E G N I N G Augustenborg Byråd har godkendt forslag til lokalplan nr til offentliggørelse den 21. juni 2006 Aase Nyegaard borgmester John Borggreen kommunaldirektør Augustenborg Byråd har vedtaget lokalplan nr Aase Nyegaard borgmester John Borggreen kommunaldirektør 19

21 Tekstbilag 1, beplantning Hegnsloven Hegnsloven regulerer hvordan hegn og hæk skal holdes. En hæk må være indtil 1,8 m. i skel, 2 m. hvis naboerne er enige om det. Hæk der plantes i skel er fælles hegn, naboerne deles om etableringsudgift og pasning. Grundejerforeningen kan lave vedtægter om hæk og hegn, der går forud for hegnslovens almindelige regler. Lokalplaner kan foreskrive regler om hæk og hegn, som også går forud for de almindelige regler i hegnsloven. For at minimere indblik og afgrænse området skal der i områdets sydlige skel plantes et levende hegn af syren. 20

22 FORSLAG politisk behandling UTM ØK BY Tekstbilag 2, Miljøvurdering 9 Den gældende lokalplan 23 er udarbejdet før loven om miljøvurdering blev vedtaget. Screening af behov for en egentlig miljøvurdering er sket for de forhold som kan ændres med den nye lokalplan. Det er: Byggeriets omfang Antallet af boliger Tilkørselsforhold Parkeringsarealer Ændring af opholdsarealer Screeningen af ændringerne er vurderet i forhold til lovens emner. Emnerne er listet op nedenfor med eksempler på, hvad der kan vurderes og hvad der bør indgå i en vurdering. 1. Visuel påvirkning: Påvirkning ved f.eks. bebyggelse, beplantning, større anlæg, specielt i værdifulde landskabstyper. Dette kan bidrage til en vurdering af om der skal foretages en visualisering. 2. Landskab: Indeholder en vurdering af f.eks.: landskab, grundvand (sikring af grundvand) landbrug (begrænsning af arealforbrug til byformål) skovbrug (konsekvenser for skovdriften i eksisterende skov) 3. Naturbeskyttelse: Beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven, beskyttelseslinjer mm. 4. Biologisk mangfoldighed: Flora, fauna, fredede eller truede planter eller dyrearter. 5. Jord og undergrund: Forurening, deponi; men også f.eks. blød bund. 6. Vand: Interesser i forhold til klassifikation for beskyttelse af grundvandet, særligt værdifulde indvindingsområder, boringer. 7. Luft: luftforurening, lugtgener, afkast fra ventilation eller produktion. 8. Klimapåvirkning: Vindforhold, turbulens vurdering, skygge. 9. Kulturarv: Kommuneatlas, bevarende lokalplan, fredede bygninger, kirkefredninger, jordfaste fortidsminder. 10. Befolkning: befolkningstal, socioøkonomisk påvirkning af lokalområdet, f.eks. beskæftigelse. 11. Menneskers sundhed: Det kan f.eks. være støjpåvirkning eller lugtgener. 12. Trafik: Hastighedsbegrænsninger, trafiktællinger, gennemkørselsområde. 13. Materielle goder: Ændringer, påvirkninger eller inddragelse af goder i området, f.eks. kolonihaver, grønt område, legeplads. Udsigt. 14. Naboområder: nævnes ikke som punkt i lovteksten; men det er taget ind i skemaet for at huske, at man er forpligtet til at vurdere konsekvenserne for naboerne. Det er også en huskeseddel i en vurdering af hvem der er høringsparter. 15. Alternativer, 0-løsninger:Er alternativer undersøgt, eller hvad vil det betyde hvis der ikke sker æn- 9 Direktiv 200/42/EF og Lov nr. 316 af 05/05/

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 407-1 Solvarmeanlæg og varmecentral i Vollerup PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL innovation@sonderborg.dk Vedtagelse Lokalplanen er endeligt

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere