Lokalplan nr Lokalplan for Caroline Amalie-Gården i Augustenborg. Lokalplan nr Caroline Amalie-Gården i Augustenborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 23-1 Lokalplan for Caroline Amalie-Gården i Augustenborg. Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg"

Transkript

1 Lokalplan nr Caroline Amalie-Gården i Augustenborg 0

2 I N D H O L D Hvad er en lokalplan 2 Offentliggørelse 2 Fremlæggelse 2 B E S K R I VE L S E Lokalplanens baggrund 3 Områdets beliggenhed 3 Eksisterende forhold 4 Fremtidige forhold 4 R E D E G Ø R E L S E Forhold til anden planlægning Regionplanen 5 Kommuneplan 5 Miljøvurdering 6 Beliggenhed 7 Adgang, veje og parkering 7 Nybyggeri og ombygninger 8 Ude opholdsarealer 8 Bæredygtighed 9 Tilgængelighed 10 Forsyningsforhold 10 Tilladelser 11 SIDE L O K A L P L A N N R Lokalplanens formål 12 Område og zonestatus 13 Anvendelse 13 Udstykning 13 Veje, adgang, stier og parkering 13 Byggeriets omfang og placering 14 Byggeriets fremtræden 14 Ubebyggede arealer 15 Beplantning 16 Ledningsanlæg og antenner 16 Forsyning 16 Tilladelser 17 Aflysning af lokalplan nr Ibrugtagning 18 Retsvirkninger 18 Vedtagelsespåtegning 19 Tekstbilag 1, beplantning 20 Tekstbilag 2, miljøvurdering 21 K O R T B I L A G Bilag 1 Område med delområder 27 Bilag 2 Byggefelter 1,2 og 3 28 Bilag 3 Oversigtsplan 29 Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med Augustenborg Kommune af Carl Bro as, arkitekt maa Inger Ansbjerg. telefon Kortbilag 3 med oversigtsplan er udarbejdet af arkitektfirmaet maa Mads Thuesen Møller A/S 1

3 Hvad er en bevarende lokalplan En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om anvendelse og bebyggelse på de enkelte arealer i kommunen. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden der udføres et større byggeeller anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer i anvendelsen af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og udformning, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. Fremlæggelse Lokalplanforslaget har været fremlagt for offentligheden i 8 uger fra 18. juli til 28. september Lokalplaner kan ses på biblioteket, på Augustenborg Rådhus Storegade Augustenborg og på teknisk forvaltning, Skovsholm 1, Hørup Åbningstider: mandag til onsdag: torsdag: fredag: Telefon: Telefontider mandag til onsdag: torsdag: fredag: Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, således at alle interesserede kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen med eventuelle rettelser vedtages endeligt, hvorefter den tinglyses og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Ændringer af eksisterende forhold f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når de ikke strider mod planens overordnede idé. Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med borgerne i Ketting og Augustenborg Kommune af Carl Bro Gruppen, arkitekt maa Inger Ansbjerg. Tlf Lovbekendtgørelse nr. 883 fra den 18. august

4 B E S K R I V E L S E Lokalplanens baggrund I 2005 beslutter Augustenborg Kommune at forholdene på Caroline Amalie-Gården skal forbedres. De eksisterende lejligheder skal ombygges, så de lever op til nutidig standard for størrelse og udstyr, og der skal bygges flere plejeboliger på den grund, hvor Augustenborg Hus ligger. Lokalplanen skal etablere plangrundlag for om- og nybyggeri på lokalplan nr. 23 s område. Parkerings- og tilkørselsforhold ændres og bebyggelsesprocenten reguleres. Byrådet ønsker med lokalplanen at gøre det muligt at modernisere Caroline Amalie-Gården, således at den tilbyder tidssvarende boliger og servicefaciliteter for beboerne og gode arbejdsforhold for personalet. I tilknytning til Caroline Amalie-Gården ligger Augustenborg Hus. Det er byens forsamlingshus, Augustenborg Kommune erhvervede huset for nogle år siden efter det i længere tid havde været til salg. Augustenborg Hus har været i spil i en stor Kultur- og fritidsundersøgelse, som er gennemført i hele kommunen. Undersøgelsen skulle bl.a. kortlægge fritidsfaciliteter og lokaler. Birch og Svenning A/S Arkitekter maa har for Augustenborg Kommune gennemført en bygningsanalyse med henblik på at kvalificere Byrådets beslutning om ombygning, tilbygning og placering af plejecentret. Augustenborg Byråd har på baggrund af de to undersøgelser besluttet, at der ved ombygning og nybyggeri i og omkring den oprindelige Caroline Amalie Gård skal etableres et moderne og tidssvarende plejecenter. Caroline Amalie-Gårdens centrale placering i byen har ligeledes været en væsentlig faktor i beslutningen. Således at Augustenborgs plejeboliger fortsat vil være placeret i det centrale byområde. Områdets beliggenhed Caroline Amalie-Gården er centralt placeret i Augustenborg. Afgrænset mod syd af eksisterende boliger ved Møllegade, mod vest af Østergade, mod øst af Parkgade og mod nord af Kettingvej. 3

5 Eksisterende forhold Området er udbygget over en årrække. Det oprindelige alderdomshjem er tegnet af arkitekt maa Mogens Meyling, opført i 1949 for Augustenborg, Asserballe, Egen, Hørup, Kegnæs, Ketting, Notmark og Tandslet sogn. Senere tilbygninger har skullet medvirke til at øge kapaciteten og gøre alderdomshjemmet til plejehjem og senere plejecenter. Der er sket til- og ombygninger i perioden Augustenborg Hus med indkørsel fra Østergade er beliggende i lokalplanens område. Fremtidige forhold Der sker en modernisering af de eksisterende boliger, således at de opfylder beboernes og personalets behov for tidssvarende boliger og arbejdsforhold. Det sker ved ombygning og nybyggeri. Forbedringerne og udvidelse af plejehjemmet er: Der kan etableres nye boliger, således at den samlede kapacitet bliver max. 75 boliger. Nybyggeri vil omfatte max. 15 fritliggende ældreboliger som får adgang fra Østergade. Der åbnes mulighed for at parkeringsarealet kan reduceres, således at der kan bygges 3-4 ældreboliger med adgang fra Parkgade. Der kan etableres et aktivitetscenter for beboere og borgere der ikke bor på Caroline Amalie- Gården. Ved byggeri af aktivitetscenter vil behovet for parkeringspladser i nærområdet øges. Hvis der bygges på det eksisterende parkeringsområde skal der kunne anvises nye parkeringspladser i lokalplanens område. Der kan ved tilbygning etableres nye fællesarealer for beboerne på første sal. Tilbygningen udføres i materialer som det eksisterende glashus med et isoleret tag. For at minimere indbliksgener til og fra bygningen udføres brystningsglaspartierne i matteret glas. Afstand til skel er minimum 3,5 meter. (byggefelt 2) I byggefelt 3 ud mod Kettingvej er der planlagt et aktivitetscenter. Der er endnu ikke udarbejdet projekt for centret, for at sikre mulighed for at centret kan bygges i to etager er byggefeltet udlagt således at der kan bygges i en højde af 12,5 meter 4

6 De nye udearealer og gårdrum, der opstår i forbindelse med nybyggeriet, vil blive anlagt med fuld tilgængelighed. Anlæg og plantevalg skal udformes, så beboerne kan følge årstiderne både fra boligerne og i det fri. Adgangs- og parkeringsforhold vil i fremtiden skulle opfylde kravene om lettilgængelig adgang til hele centret og boligerne samt et antal parkeringspladser, som både er lettilgængelige og tilstrækkelige til at opfylde behovet fra besøgende og ansatte. Der vil fortsat være adgang til området fra Kettingvej, Østergade og Parkgade. R E D E G Ø R E L S E Lovgivning Lokalplanforslag nr er udarbejdet i henhold til lov om planlægning nr. 883 af 18. august A N D E N P L A N L Æ G N I N G Regionplan Området er i gældende regionplan udlagt til byformål, lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens arealudlæg. Kommuneplan 2005 Området er udlagt til offentligt formål og til restaurant (Augustenborg Hus) i kommuneplanen. Området har kommuneplanramme nr. 163 og er i byzone. Lokalplan nr følges af kommuneplantillæg nr. 30, idet det er nødvendigt at ændre kommuneplanens rammer på følgende punkter: Bebyggelsesprocenten ændres fra 40 til 60. Der fastlægges et maksimal etageantal 2½ og en maksimal bygningshøjde 12,5 meter. 5

7 EKSISTERENDE KOMMUNEPLANRAMME Område 163 En lokalplan skal sikre: Mål Caroline Amalie-Gården, Kettingvej Boligerne på Caroline Amalie-Gården renoveres og ombygges og der bygges nye boliger Anvendelse Bebyggelse Offentligt formål, plejehjem, omsorgscenter og restauration, og andre offentlige formål der kan indpasses på området uden genevirkning for de omkringliggende områder Plejehjem mm. Bebyggelsesprocent Må ikke overstige 40 Etageantal Må ikke overstige 2 Zonestatus Byzone, kommuneby Planlægning lokalplan nr. 23, august 1996 Varmeplan Fjernvarme NYE RAMMEBESTEMMELSER, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 30 Område 163 Caroline Amalie-Gården, Kettingvej En lokalplan skal sikre: Mål Boligerne på Caroline Amalie-Gården renoveres og ombygges og der bygges nye boliger Anvendelse Bebyggelse Offentligt formål, plejecenter og faciliteter til betjening af borgerne. Plejeboliger, plejecenter og andre servicefunktioner i tilknytning til ældreplejen Bebyggelsesprocent Må ikke overstige 60 Etageantal Zonestatus Planlægning Må ikke overstige 2½ og en maksimal bygningshøjde på 12,50 meter. Byzone, kommuneby. lokalplan nr. 23, lokalplan nr er under udarbejdelse. Varmeplan Fjernvarme. Ændringerne er angivet med kursiveret tekst. 6

8 Strategisk Miljøvurdering Den 27. juni 2001 vedtog Europaparlementet et direktiv 1 om Strategisk Miljø Vurdering kaldet SMV. Direktivet er fulgt op af dansk lovgivning i Lov 2 om miljøvurdering af planer og programmer. Lovens formål er at fremme en bæredygtigudvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet 9. Det betyder at der i fremtiden skal foretages en miljøvurdering før der udarbejdes planer. Da denne plan medfører ændringer af: Byggeriets omfang, Antal boliger, Tilkørselsforhold Parkeringsarealer Opholdsarealer mens andre forhold forbliver uændrede, er der alene foretaget en miljøvurdering af konsekvenserne af ændringerne af ovenstående forhold. Screeningen af forholdene kan ses som tekstbilag nr. 2 L O K A L P L A N E N Beliggenhed Lokalplanens område omfatter matr. nr. 242, 319, 1079, 1080, 1099 og litra 7000 e (offentlig vej) alle Augustenborg. Lokalplanen dækker et areal på m 2. Adgang, veje og parkering Der er vejadgang til området fra Kettingvej, Parkgade og Østergade. Der er hovedadgang til området fra Kettingvej. Overkørslerne fra Parkvej og Østergade giver adgang til parkeringspladserne 3. Interne stier forbinder områdets bygninger, parkanlæg og er passage til og fra Kettingvej, Parkvej og Østergade. Stierne er offentligt tilgængelige. 1Direktiv 2001/42/EF 2 Lov nr. 316 af 05/05/ Den ene parkeringsplads skal kunne fungere som den ene af to brandveje til det nye byggeri. 7

9 Tilkørselsforholdene kan ændres i forbindelse med projektering af ombygninger og tilbygninger i området. Det skal tilstræbes, at tilkørselsforholdene placeres og anlægges, så der er gode oversigts- og tilkørselsforhold. Parkeringen skal ved placering, indretning og antal være i harmoni med det behov der er på plejecentret. Det betyder at P-pladserne skal opfylde følgende: Parkeringspladserne bør fordeles således at de ligge i en bekvem afstand fra indgangen til boligerne og hovedindgangen til centret, og mindst have et omfang svarende til: 1 handikap p-plads pr. 8 parkeringspladser 1 gæsteplads pr. 5 boliger 1 p-plads pr. 2 ansatte 4 En del af P-pladserne kan anlægges og sikres udenfor lokalplanens område. Dog bør det eksisterende antal P-pladser i området opretholdes. Nybyggeri og ombygning 5 Der kan i området bygges i alt nye boliger i tilknytning til plejecentret. Et aktivitetscenter for beboerne og andre der har behov for at bruge centrets aktivitets- og servicetilbud. Det væsentligste formål med ombygning af de eksisterende boliger og faciliteter er, at opfylde behovet for modernisering, således at boliger og center kan leve op til de krav, der stilles fra beboerne og personalet. Ude opholdsarealer Nybyggeri og ombygninger skal placeres således at der opstår gode opholdsarealer. Opholdsarealerne skal indrettes således at der sikres tilgængelighed for beboerne og bevægelseshæmmede. Inventar i opholdsarealerne skal kunne bruges af beboerne og deres pårørende og være fuld tilgængelige. Stier rundt i området bør ved belysning eller andre ledelinjer kunne guide handikappede 4 Da der er døgnbemanding på centret skal dette forstås således at der på det tidspunkt hvor der er størst bemanding skal der være 1 p-plads pr. ansat. 5 Idéskitse til bebyggelsen, se bilag 2. 8

10 9 rundt i området. Stier eller sløjfer i stiforløbene kan anlægges med trapper, ru overflader eller lignende, som gør dem egnede til at indgå i genoptræning af beboere og brugere. Da mange af beboerne ofte er sengeliggende bør beplantningen placeres således, at årets gang kan følges inde fra boligerne. Bæredygtighed At bygge og bygge om forudsætter mange valg: Placering af bygninger Bygningernes størrelse Hvilke materialer der skal anvendes Hvordan skal bygninger opvarmes Alle valg har konsekvenser for bæredygtigheden. Placering af bygninger har indflydelse på den mængde af ressourcer samt tid, der bruges på at få institutionen og boligerne til at fungere. Placeringen af boliger og aktivitetsrum er vigtig for funktionaliteten, beboernes og de ansattes dagligdag. Boligens størrelse bestemmer hvor mange naturressourcer der skal anvendes til opførelse af boligen samt de energiressourcer der er nødvendige til opvarmning af den. I sidste ende om de er nedbrydelige eller kan genanvendes når boligens levetid ender. Materialevalg i boligen har betydning for miljøet. For eksempel er trægulve en fornyelig ressource og marmorgulve en ikke fornyelig ressource, der udvindes med relativt store miljømæssige konsekvenser. Bygherren står overfor en række valg og Augustenborg Byråd vil anvise valgmuligheder der kan ske på en bæredygtig måde. I fremtiden forventes energipriserne at stige, således at strøm og varme vil udgøre en væsentlig større del af leveomkostningerne. I henhold til gældende varmeplan er området fjernvarmeforsynet; men det er muligt at anvende vedvarende energiformer. Det skal være let og overkommeligt at vælge de former for affaldssortering, der også er bedst for miljøet.

11 En forudsætning for rent grundvand og dermed rent drikkevand beror i høj grad på at brugen af pesticider nedbringes. Derfor bør brugen af pesticider begrænses og anlæggene bør etableres så de er lette at vedligeholde uden brug af pesticider. Tilgængelighed Der skal være fuld tilgængelighed i plejeboliger, i center og på friarealer. Ombygning i eksisterende bygninger skal forbedre tilgængeligheden. At kunne bevæge sig frit rundt på private og offentlige arealer efter behov er noget, de fleste mennesker betragter som en helt naturlig ting. Men for mange mennesker, med funktionsnedsættelser, er det ikke en selvfølge. De er derimod tvunget til at tilpasse deres færden efter, hvad de fysiske omgivelser byder på af muligheder og forhindringer. Ønsket om at kunne klare sig selv så meget som muligt forudsætter som udgangspunkt tilgængelighed for alle, også bevægelseshæmmede. Plejekrævende mennesker skal ikke også lide under dårlig tilgængelig; fuld og let tilgængelig kan understøtte ønsket om, at kunne klare så meget som muligt selv. Indretning af plejecenter og boliger skal ske på en måde, så de er fleksible og tilpasset til de forskellige brugerbehov. Der er vigtigt at have tilgængelighed for øje i planlægningen af: Belægninger Belysning Ændringer i terræn Placering af parkering- og opholdsarealer. Ledespor, kan være f.eks. dufte eller belysning. Vand, åbne kanaler eller forsinkelsesbassin. Forsyning Området er tilsluttet offentlig kloak og er medtaget i kommunens spildevandsplan. Ved nybyggeri skal spildevandet separeres og overfladevandet kan genbruges i f.eks. toiletskyl, i vaskemaskiner eller anvendes i anlæg i området. 10

12 Lokalplanområdet skal vandforsynes fra fælles vandværk. Bebyggelse skal varmeforsynes med fjernvarme og/eller der kan anvendes vedvarende energikilder. Bebyggelse skal tilsluttes fællesantenneanlæg. Der må ikke opsættes antenner i området. Der skal i forbindelse med byggeri og ombygning forberedes til bredbånd og andre fremtidige kommunikationsmidler skal sikres. Der skal installeres strømtavler i centret og i boligerne med indgang til telefoni, EDB og antenne. Tilladelse Uanset foranstående kræver byggeri på arealet byggetilladelse fra byggemyndigheden. Nedrivning skal anmeldes til byggemyndigheden. Bortkørsel af overskudsjord skal ske efter aftale med Sønderborg Områdets Miljøcenter. Såfremt der under bygge- og anlægsarbejdet i området konstateres forurening skal det meldes til Sønderborg Områdets Miljøcenter. Arbejdet skal standses, forpligtelsen påhviler både ejendommens ejer og den der udfører arbejdet. 11

13 L O K A L P L A N 23-1 Caroline Amalie-Gården Augustenborg Kommune Lokalplanens bestemmelser I henhold til planloven, Lovbekendtgørelse nr. 883 fra den 18. august 2004 fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at etablere plangrundlag for om- og nybyggeri på Caroline Amalie-Gården i Augustenborg, således at de eksisterende boliger og faciliteter og de nye bygninger fremstår som et moderne og velfungerende plejecenter både ude og inde. 1.1 Lokalplanen udlægger areal til offentligt formål for at etablere plangrundlaget: For et moderne plejecenter med ældreboliger, aktivitetscenter og andre fællesfaciliteter for beboere og brugere, med udearealer der kan tilfredsstille beboernes behov for at komme ud i et lettilgængeligt have- og gårdmiljø. For en regulering af de eksisterende tilkørsels- og parkeringsforhold og stier med det formål at sikre tilgængeligheden og øge sikkerheden for de svage trafikanter. 1.2 Etableringen af det nye byggeri og om- og tilbygninger til de eksisterende bygninger skal ske i harmoni med den eksisterende bygningsmasse hvad angår materialer, farver, volumen og byggestil. 1.3 Området skal have gode adgangsforhold og rumme tilstrækkelige parkeringsarealer til personale, brugere og beboere. 1.4 Der skal etableres fuld tilgængelighed til bygninger og friarealer, således at beboere og brugere får let adgang og tilskyndes til at bruge faciliteterne. 12

14 2 Område og zonestatus Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag Lokalplanens område omfatter matr. nr. 242, 319, 1079, 1080, 1099 og litra 7000 e (offentlig vej) alle Augustenborg. 2.2 Området er beliggende i byzone. 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanens område udlægges til offentligt formål. Området kan bebygges med et plejecenter, boliger og fællesfaciliteter for beboere og brugere. 3.2 Centret kan f.eks. indeholde: Opholdsrum Værksteder Kiosk 6 Cafeteria med køkken Administration og personalerum Bygninger til opbevaring af redskaber, cykler, kørestole, el køretøjer, o.l. drivhuse og andre småhuse. 4 Udstykning 4.1 I forbindelse med ombygning og tilbygning til plejehjemmet vil matriklerne blive sammenlagt til én matrikel. 5 Adgang, veje, stier og parkering 5.1 Der er adgang til området fra Kettingvej, Parkgade og Østergade. Se kortbilag Der kan etableres overkørsler fra Kettingvej, Parkgade og Østergade i en maksimal bredde på 5 meter. 6 Der kan etableres en kiosk i centret, egentlig detailhandel må ikke finde sted. 13

15 5.3 Parkeringsarealer og stier i området skal anlægges og indrettes så de opfylder betingelserne for fuld tilgængelighed. 5.4 Der kan anlægges gårdsplads til vareindlevering, garager, carporte til centrets biler, samt reserveres plads til ambulancer. 5.5 Der skal udlægges parkeringspladser svarende til mindst: 1 handikap P-plads pr. 8 parkeringspladser 1 gæsteplads pr. 5 boliger 1 P-plads pr. 2 ansatte. 7 En del af P-pladserne kan anlægges og sikres udenfor lokalplanens område. 6 Byggeri, omfang og placering 6.1 Bebyggelsen skal placeres indenfor byggefelterne som vist på kortbilag Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 for området som helhed. 6.3 Byggefelt 1: Bebyggelsen må have 1 etage med en maksimal bygningshøjde på 7 m Byggefelt 2: Bebyggelsen må have 2 etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m Byggefelt 3: Bebyggelsen må have 2½ etage med en maksimal bygningshøjde på 12,5 m. 6.4 Alle bygningshøjder måles fra naturligt terræn. På skrånende terræn måles gennemsnithøjde. Alle reguleringer over +/- ½ meter skal godkendes af byggemyndigheden. 7 Byggeriets fremtræden 7.1 Byggeriet skal tilfører Augustenborg Kommune nye 7 Da der er døgnbemanding på centret skal dette forstås således, at der på det tidspunkt hvor der er størst bemanding skal der være en P- plads pr. ansat. 14

16 arkitektoniske kvaliteter. Samspillet mellem den nutidige og den ældre historiske bydel i Augustenborg skal kunne aflæses i de nye boliger. Der skal være respekt for de kvaliteter der findes i det eksisterende boligmiljø omkring Caroline Amalie-Gården. Caroline Amalie-Gårdens nye funktion, et samlet og publikumsåbent aktivitetscenter skal gives en form og et moderne udtryk som tydeligt kan aflæses i bymiljøet. Centret skal markerer sig som sådant i forhold til boligerne. 7.2 Valg af nye materialer og farver skal være i harmoni med de eksisterende bygninger. 7.3 Tage på boliger skal udføres som saddeltage beklædt med røde teglsten. 7.4 Tage skal udføres med hældninger mellem 25 og 45 grader. Ved tilbygninger skal der vælges den samme taghældning som den oprindelige bygning. 7.5 Vinduer og døre skal udføres i træ. Der kan anvendes trævinduer med dække af f.eks. aluminium. 7.6 Glas- og udestuer skal integreres og tilpasses hovedhusets arkitektur. I byggefelt 3 skal glaspartier mod syd udføres med matterede glas i brøstningshøjde. 7.7 Bygningsdele, der er nødvendige for at der kan etableres en energiforsyning med vedvarende energikilder kan udføres på eller i forbindelse med hovedhuset. 7.8 Småhuse, f.eks. drivhuse eller lysthuse kan opføres efter reglerne i bygningsreglementet. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Plejecentret skal etableres med udearealer, der kan tilfredsstille beboernes behov for at komme ud i det fri i et let tilgængeligt have- og gårdmiljø. 15

17 8.2 Udearealerne bør indrettes og anlægges med tilgængelighed der tilfredsstiller beboernes behov. Der kan dog indgå træningsgange og lignende i anlægget Udendørs belysning skal etableres så det ikke er til gene i boligerne. 8.4 Der må ikke finde udendørs oplag sted. 9 Beplantning Beplantning og plantevalg skal ske så udearealerne kan indgå som en del af beboernes dagligdag hele året. Beplantningen skal give mulighed for synsog dufteoplevelser og farveskift. 9.1 Levende hegn og hæk mod vej- og stiskel skal plantes mindst 30 cm inde på egen grund. 9.2 Der skal i områdets sydskel plantes et levende hegn af syren. 10 Ledningsanlæg og antenner Alle ledningsanlæg skal føres i jorden Områdets boliger skal tilsluttes fælles antenneanlæg. 11 Forsyning Området skal kollektivt varmeforsynes med fjernvarme og/eller vedvarende energikilder Spildevand ledes til offentligt renseanlæg Ved nybyggeri skal overfladevand og spildevand separeres og overfladevand kan genbruges i toiletskyl, vaskemaskiner, haver eller f.eks. anvendes i åbne kanaler i området. 8 Det kan f.eks. være trapper eller ru belægninger, der anlægges som sløjfer i det samlede stianlæg og derfor ikke er nødvendige for at færdes i området. 16

18 11.2 Vandforsyning sker fra fælles vandværk Affaldsspande og/eller containere skal placeres på dertil indrettede pladser og være lettilgængelige for brugere og operatører Eventuelle container- og affaldspladser skal afskærmes med bygning, fast hegn, levende hegn eller klippet hæk Indretning og placering af affaldsspande/beholdere eller containere til affaldssortering skal ske i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. 12 Tilladelser Uanset foranstående bestemmelser skal der opnås tilladelser fra: 12.1 Byggeri kan ikke påbegyndes før Augustenborg Kommune har givet byggetilladelse Hvis der i forbindelse med byggeriet findes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg skal arbejdet indstilles og Haderslev Museum kontaktes. Jf. museumslovens Fund af forurenet jord i lokalplanens område skal meldes til Sønderborg Områdets Miljøcenter og jordarbejdet skal standses. Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den der udfører arbejdet. Placering af overskudsjord fra byggeri og anlæg skal så vidt muligt ske indenfor lokalplanens område, anden placering skal aftales med og godkendes af Augustenborg Kommune. 13 Aflysning af lokalplan 14 Lokalplan nr. 23 ophæves med endelig vedtagelse af denne plan. Der er ingen deklarationer eller servitutter lyst på grunden som er i modstrid med lokalplanen. 17

19 14 Ibrugtagning Ibrugtagning af boliger kræver: At byggeriet er færdigmeldt Tilslutning til el, vand, fjernvarme og kloak. 15 Retsvirkninger 15.1 Midlertidige retsvirkninger Efter forslag til en lokalplan er offentliggjort må ejendomme indenfor området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold udgår når planen endelig vedtages retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger indtræder ved planens offentliggørelse. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. planlovens 19, stk. 1. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at en forudgående orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der efter bestemmelsen normalt skal orienteres, jf. planlovens 20. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. En ny lokalplan skal fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. 18

20 V E D T A G E L S E S P Å T E G N I N G Augustenborg Byråd har godkendt forslag til lokalplan nr til offentliggørelse den 21. juni 2006 Aase Nyegaard borgmester John Borggreen kommunaldirektør Augustenborg Byråd har vedtaget lokalplan nr Aase Nyegaard borgmester John Borggreen kommunaldirektør 19

21 Tekstbilag 1, beplantning Hegnsloven Hegnsloven regulerer hvordan hegn og hæk skal holdes. En hæk må være indtil 1,8 m. i skel, 2 m. hvis naboerne er enige om det. Hæk der plantes i skel er fælles hegn, naboerne deles om etableringsudgift og pasning. Grundejerforeningen kan lave vedtægter om hæk og hegn, der går forud for hegnslovens almindelige regler. Lokalplaner kan foreskrive regler om hæk og hegn, som også går forud for de almindelige regler i hegnsloven. For at minimere indblik og afgrænse området skal der i områdets sydlige skel plantes et levende hegn af syren. 20

22 FORSLAG politisk behandling UTM ØK BY Tekstbilag 2, Miljøvurdering 9 Den gældende lokalplan 23 er udarbejdet før loven om miljøvurdering blev vedtaget. Screening af behov for en egentlig miljøvurdering er sket for de forhold som kan ændres med den nye lokalplan. Det er: Byggeriets omfang Antallet af boliger Tilkørselsforhold Parkeringsarealer Ændring af opholdsarealer Screeningen af ændringerne er vurderet i forhold til lovens emner. Emnerne er listet op nedenfor med eksempler på, hvad der kan vurderes og hvad der bør indgå i en vurdering. 1. Visuel påvirkning: Påvirkning ved f.eks. bebyggelse, beplantning, større anlæg, specielt i værdifulde landskabstyper. Dette kan bidrage til en vurdering af om der skal foretages en visualisering. 2. Landskab: Indeholder en vurdering af f.eks.: landskab, grundvand (sikring af grundvand) landbrug (begrænsning af arealforbrug til byformål) skovbrug (konsekvenser for skovdriften i eksisterende skov) 3. Naturbeskyttelse: Beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven, beskyttelseslinjer mm. 4. Biologisk mangfoldighed: Flora, fauna, fredede eller truede planter eller dyrearter. 5. Jord og undergrund: Forurening, deponi; men også f.eks. blød bund. 6. Vand: Interesser i forhold til klassifikation for beskyttelse af grundvandet, særligt værdifulde indvindingsområder, boringer. 7. Luft: luftforurening, lugtgener, afkast fra ventilation eller produktion. 8. Klimapåvirkning: Vindforhold, turbulens vurdering, skygge. 9. Kulturarv: Kommuneatlas, bevarende lokalplan, fredede bygninger, kirkefredninger, jordfaste fortidsminder. 10. Befolkning: befolkningstal, socioøkonomisk påvirkning af lokalområdet, f.eks. beskæftigelse. 11. Menneskers sundhed: Det kan f.eks. være støjpåvirkning eller lugtgener. 12. Trafik: Hastighedsbegrænsninger, trafiktællinger, gennemkørselsområde. 13. Materielle goder: Ændringer, påvirkninger eller inddragelse af goder i området, f.eks. kolonihaver, grønt område, legeplads. Udsigt. 14. Naboområder: nævnes ikke som punkt i lovteksten; men det er taget ind i skemaet for at huske, at man er forpligtet til at vurdere konsekvenserne for naboerne. Det er også en huskeseddel i en vurdering af hvem der er høringsparter. 15. Alternativer, 0-løsninger:Er alternativer undersøgt, eller hvad vil det betyde hvis der ikke sker æn- 9 Direktiv 200/42/EF og Lov nr. 316 af 05/05/

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR Storegade 74, Nordborg

LOKALPLAN NR Storegade 74, Nordborg LOKALPLAN NR. 138-1 Storegade 74, Nordborg Storegade Toften Løkken Th. Brorsensvej SØNDERBORG KOMMUNE MAJ 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er den eneste plantype, som Byrådet kan anvende til at

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 603-2 Adventure Efterskolen i Skelde september 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN 701-3. bevarende lokalplan for området omkring. september 2009

FORSLAG TIL LOKALPLAN 701-3. bevarende lokalplan for området omkring. september 2009 Forslag til LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 01- bevarende lokalplan for området omkring Elleygade september 2009 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 00 SØNDERBORG TLF 88200 FAX 882 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere