Lokalplan nr Lokalplan for Caroline Amalie-Gården i Augustenborg. Lokalplan nr Caroline Amalie-Gården i Augustenborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 23-1 Lokalplan for Caroline Amalie-Gården i Augustenborg. Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg"

Transkript

1 Lokalplan nr Caroline Amalie-Gården i Augustenborg 0

2 I N D H O L D Hvad er en lokalplan 2 Offentliggørelse 2 Fremlæggelse 2 B E S K R I VE L S E Lokalplanens baggrund 3 Områdets beliggenhed 3 Eksisterende forhold 4 Fremtidige forhold 4 R E D E G Ø R E L S E Forhold til anden planlægning Regionplanen 5 Kommuneplan 5 Miljøvurdering 6 Beliggenhed 7 Adgang, veje og parkering 7 Nybyggeri og ombygninger 8 Ude opholdsarealer 8 Bæredygtighed 9 Tilgængelighed 10 Forsyningsforhold 10 Tilladelser 11 SIDE L O K A L P L A N N R Lokalplanens formål 12 Område og zonestatus 13 Anvendelse 13 Udstykning 13 Veje, adgang, stier og parkering 13 Byggeriets omfang og placering 14 Byggeriets fremtræden 14 Ubebyggede arealer 15 Beplantning 16 Ledningsanlæg og antenner 16 Forsyning 16 Tilladelser 17 Aflysning af lokalplan nr Ibrugtagning 18 Retsvirkninger 18 Vedtagelsespåtegning 19 Tekstbilag 1, beplantning 20 Tekstbilag 2, miljøvurdering 21 K O R T B I L A G Bilag 1 Område med delområder 27 Bilag 2 Byggefelter 1,2 og 3 28 Bilag 3 Oversigtsplan 29 Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med Augustenborg Kommune af Carl Bro as, arkitekt maa Inger Ansbjerg. telefon Kortbilag 3 med oversigtsplan er udarbejdet af arkitektfirmaet maa Mads Thuesen Møller A/S 1

3 Hvad er en bevarende lokalplan En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om anvendelse og bebyggelse på de enkelte arealer i kommunen. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden der udføres et større byggeeller anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer i anvendelsen af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og udformning, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. Fremlæggelse Lokalplanforslaget har været fremlagt for offentligheden i 8 uger fra 18. juli til 28. september Lokalplaner kan ses på biblioteket, på Augustenborg Rådhus Storegade Augustenborg og på teknisk forvaltning, Skovsholm 1, Hørup Åbningstider: mandag til onsdag: torsdag: fredag: Telefon: Telefontider mandag til onsdag: torsdag: fredag: Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, således at alle interesserede kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen med eventuelle rettelser vedtages endeligt, hvorefter den tinglyses og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Ændringer af eksisterende forhold f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når de ikke strider mod planens overordnede idé. Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med borgerne i Ketting og Augustenborg Kommune af Carl Bro Gruppen, arkitekt maa Inger Ansbjerg. Tlf Lovbekendtgørelse nr. 883 fra den 18. august

4 B E S K R I V E L S E Lokalplanens baggrund I 2005 beslutter Augustenborg Kommune at forholdene på Caroline Amalie-Gården skal forbedres. De eksisterende lejligheder skal ombygges, så de lever op til nutidig standard for størrelse og udstyr, og der skal bygges flere plejeboliger på den grund, hvor Augustenborg Hus ligger. Lokalplanen skal etablere plangrundlag for om- og nybyggeri på lokalplan nr. 23 s område. Parkerings- og tilkørselsforhold ændres og bebyggelsesprocenten reguleres. Byrådet ønsker med lokalplanen at gøre det muligt at modernisere Caroline Amalie-Gården, således at den tilbyder tidssvarende boliger og servicefaciliteter for beboerne og gode arbejdsforhold for personalet. I tilknytning til Caroline Amalie-Gården ligger Augustenborg Hus. Det er byens forsamlingshus, Augustenborg Kommune erhvervede huset for nogle år siden efter det i længere tid havde været til salg. Augustenborg Hus har været i spil i en stor Kultur- og fritidsundersøgelse, som er gennemført i hele kommunen. Undersøgelsen skulle bl.a. kortlægge fritidsfaciliteter og lokaler. Birch og Svenning A/S Arkitekter maa har for Augustenborg Kommune gennemført en bygningsanalyse med henblik på at kvalificere Byrådets beslutning om ombygning, tilbygning og placering af plejecentret. Augustenborg Byråd har på baggrund af de to undersøgelser besluttet, at der ved ombygning og nybyggeri i og omkring den oprindelige Caroline Amalie Gård skal etableres et moderne og tidssvarende plejecenter. Caroline Amalie-Gårdens centrale placering i byen har ligeledes været en væsentlig faktor i beslutningen. Således at Augustenborgs plejeboliger fortsat vil være placeret i det centrale byområde. Områdets beliggenhed Caroline Amalie-Gården er centralt placeret i Augustenborg. Afgrænset mod syd af eksisterende boliger ved Møllegade, mod vest af Østergade, mod øst af Parkgade og mod nord af Kettingvej. 3

5 Eksisterende forhold Området er udbygget over en årrække. Det oprindelige alderdomshjem er tegnet af arkitekt maa Mogens Meyling, opført i 1949 for Augustenborg, Asserballe, Egen, Hørup, Kegnæs, Ketting, Notmark og Tandslet sogn. Senere tilbygninger har skullet medvirke til at øge kapaciteten og gøre alderdomshjemmet til plejehjem og senere plejecenter. Der er sket til- og ombygninger i perioden Augustenborg Hus med indkørsel fra Østergade er beliggende i lokalplanens område. Fremtidige forhold Der sker en modernisering af de eksisterende boliger, således at de opfylder beboernes og personalets behov for tidssvarende boliger og arbejdsforhold. Det sker ved ombygning og nybyggeri. Forbedringerne og udvidelse af plejehjemmet er: Der kan etableres nye boliger, således at den samlede kapacitet bliver max. 75 boliger. Nybyggeri vil omfatte max. 15 fritliggende ældreboliger som får adgang fra Østergade. Der åbnes mulighed for at parkeringsarealet kan reduceres, således at der kan bygges 3-4 ældreboliger med adgang fra Parkgade. Der kan etableres et aktivitetscenter for beboere og borgere der ikke bor på Caroline Amalie- Gården. Ved byggeri af aktivitetscenter vil behovet for parkeringspladser i nærområdet øges. Hvis der bygges på det eksisterende parkeringsområde skal der kunne anvises nye parkeringspladser i lokalplanens område. Der kan ved tilbygning etableres nye fællesarealer for beboerne på første sal. Tilbygningen udføres i materialer som det eksisterende glashus med et isoleret tag. For at minimere indbliksgener til og fra bygningen udføres brystningsglaspartierne i matteret glas. Afstand til skel er minimum 3,5 meter. (byggefelt 2) I byggefelt 3 ud mod Kettingvej er der planlagt et aktivitetscenter. Der er endnu ikke udarbejdet projekt for centret, for at sikre mulighed for at centret kan bygges i to etager er byggefeltet udlagt således at der kan bygges i en højde af 12,5 meter 4

6 De nye udearealer og gårdrum, der opstår i forbindelse med nybyggeriet, vil blive anlagt med fuld tilgængelighed. Anlæg og plantevalg skal udformes, så beboerne kan følge årstiderne både fra boligerne og i det fri. Adgangs- og parkeringsforhold vil i fremtiden skulle opfylde kravene om lettilgængelig adgang til hele centret og boligerne samt et antal parkeringspladser, som både er lettilgængelige og tilstrækkelige til at opfylde behovet fra besøgende og ansatte. Der vil fortsat være adgang til området fra Kettingvej, Østergade og Parkgade. R E D E G Ø R E L S E Lovgivning Lokalplanforslag nr er udarbejdet i henhold til lov om planlægning nr. 883 af 18. august A N D E N P L A N L Æ G N I N G Regionplan Området er i gældende regionplan udlagt til byformål, lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens arealudlæg. Kommuneplan 2005 Området er udlagt til offentligt formål og til restaurant (Augustenborg Hus) i kommuneplanen. Området har kommuneplanramme nr. 163 og er i byzone. Lokalplan nr følges af kommuneplantillæg nr. 30, idet det er nødvendigt at ændre kommuneplanens rammer på følgende punkter: Bebyggelsesprocenten ændres fra 40 til 60. Der fastlægges et maksimal etageantal 2½ og en maksimal bygningshøjde 12,5 meter. 5

7 EKSISTERENDE KOMMUNEPLANRAMME Område 163 En lokalplan skal sikre: Mål Caroline Amalie-Gården, Kettingvej Boligerne på Caroline Amalie-Gården renoveres og ombygges og der bygges nye boliger Anvendelse Bebyggelse Offentligt formål, plejehjem, omsorgscenter og restauration, og andre offentlige formål der kan indpasses på området uden genevirkning for de omkringliggende områder Plejehjem mm. Bebyggelsesprocent Må ikke overstige 40 Etageantal Må ikke overstige 2 Zonestatus Byzone, kommuneby Planlægning lokalplan nr. 23, august 1996 Varmeplan Fjernvarme NYE RAMMEBESTEMMELSER, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 30 Område 163 Caroline Amalie-Gården, Kettingvej En lokalplan skal sikre: Mål Boligerne på Caroline Amalie-Gården renoveres og ombygges og der bygges nye boliger Anvendelse Bebyggelse Offentligt formål, plejecenter og faciliteter til betjening af borgerne. Plejeboliger, plejecenter og andre servicefunktioner i tilknytning til ældreplejen Bebyggelsesprocent Må ikke overstige 60 Etageantal Zonestatus Planlægning Må ikke overstige 2½ og en maksimal bygningshøjde på 12,50 meter. Byzone, kommuneby. lokalplan nr. 23, lokalplan nr er under udarbejdelse. Varmeplan Fjernvarme. Ændringerne er angivet med kursiveret tekst. 6

8 Strategisk Miljøvurdering Den 27. juni 2001 vedtog Europaparlementet et direktiv 1 om Strategisk Miljø Vurdering kaldet SMV. Direktivet er fulgt op af dansk lovgivning i Lov 2 om miljøvurdering af planer og programmer. Lovens formål er at fremme en bæredygtigudvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet 9. Det betyder at der i fremtiden skal foretages en miljøvurdering før der udarbejdes planer. Da denne plan medfører ændringer af: Byggeriets omfang, Antal boliger, Tilkørselsforhold Parkeringsarealer Opholdsarealer mens andre forhold forbliver uændrede, er der alene foretaget en miljøvurdering af konsekvenserne af ændringerne af ovenstående forhold. Screeningen af forholdene kan ses som tekstbilag nr. 2 L O K A L P L A N E N Beliggenhed Lokalplanens område omfatter matr. nr. 242, 319, 1079, 1080, 1099 og litra 7000 e (offentlig vej) alle Augustenborg. Lokalplanen dækker et areal på m 2. Adgang, veje og parkering Der er vejadgang til området fra Kettingvej, Parkgade og Østergade. Der er hovedadgang til området fra Kettingvej. Overkørslerne fra Parkvej og Østergade giver adgang til parkeringspladserne 3. Interne stier forbinder områdets bygninger, parkanlæg og er passage til og fra Kettingvej, Parkvej og Østergade. Stierne er offentligt tilgængelige. 1Direktiv 2001/42/EF 2 Lov nr. 316 af 05/05/ Den ene parkeringsplads skal kunne fungere som den ene af to brandveje til det nye byggeri. 7

9 Tilkørselsforholdene kan ændres i forbindelse med projektering af ombygninger og tilbygninger i området. Det skal tilstræbes, at tilkørselsforholdene placeres og anlægges, så der er gode oversigts- og tilkørselsforhold. Parkeringen skal ved placering, indretning og antal være i harmoni med det behov der er på plejecentret. Det betyder at P-pladserne skal opfylde følgende: Parkeringspladserne bør fordeles således at de ligge i en bekvem afstand fra indgangen til boligerne og hovedindgangen til centret, og mindst have et omfang svarende til: 1 handikap p-plads pr. 8 parkeringspladser 1 gæsteplads pr. 5 boliger 1 p-plads pr. 2 ansatte 4 En del af P-pladserne kan anlægges og sikres udenfor lokalplanens område. Dog bør det eksisterende antal P-pladser i området opretholdes. Nybyggeri og ombygning 5 Der kan i området bygges i alt nye boliger i tilknytning til plejecentret. Et aktivitetscenter for beboerne og andre der har behov for at bruge centrets aktivitets- og servicetilbud. Det væsentligste formål med ombygning af de eksisterende boliger og faciliteter er, at opfylde behovet for modernisering, således at boliger og center kan leve op til de krav, der stilles fra beboerne og personalet. Ude opholdsarealer Nybyggeri og ombygninger skal placeres således at der opstår gode opholdsarealer. Opholdsarealerne skal indrettes således at der sikres tilgængelighed for beboerne og bevægelseshæmmede. Inventar i opholdsarealerne skal kunne bruges af beboerne og deres pårørende og være fuld tilgængelige. Stier rundt i området bør ved belysning eller andre ledelinjer kunne guide handikappede 4 Da der er døgnbemanding på centret skal dette forstås således at der på det tidspunkt hvor der er størst bemanding skal der være 1 p-plads pr. ansat. 5 Idéskitse til bebyggelsen, se bilag 2. 8

10 9 rundt i området. Stier eller sløjfer i stiforløbene kan anlægges med trapper, ru overflader eller lignende, som gør dem egnede til at indgå i genoptræning af beboere og brugere. Da mange af beboerne ofte er sengeliggende bør beplantningen placeres således, at årets gang kan følges inde fra boligerne. Bæredygtighed At bygge og bygge om forudsætter mange valg: Placering af bygninger Bygningernes størrelse Hvilke materialer der skal anvendes Hvordan skal bygninger opvarmes Alle valg har konsekvenser for bæredygtigheden. Placering af bygninger har indflydelse på den mængde af ressourcer samt tid, der bruges på at få institutionen og boligerne til at fungere. Placeringen af boliger og aktivitetsrum er vigtig for funktionaliteten, beboernes og de ansattes dagligdag. Boligens størrelse bestemmer hvor mange naturressourcer der skal anvendes til opførelse af boligen samt de energiressourcer der er nødvendige til opvarmning af den. I sidste ende om de er nedbrydelige eller kan genanvendes når boligens levetid ender. Materialevalg i boligen har betydning for miljøet. For eksempel er trægulve en fornyelig ressource og marmorgulve en ikke fornyelig ressource, der udvindes med relativt store miljømæssige konsekvenser. Bygherren står overfor en række valg og Augustenborg Byråd vil anvise valgmuligheder der kan ske på en bæredygtig måde. I fremtiden forventes energipriserne at stige, således at strøm og varme vil udgøre en væsentlig større del af leveomkostningerne. I henhold til gældende varmeplan er området fjernvarmeforsynet; men det er muligt at anvende vedvarende energiformer. Det skal være let og overkommeligt at vælge de former for affaldssortering, der også er bedst for miljøet.

11 En forudsætning for rent grundvand og dermed rent drikkevand beror i høj grad på at brugen af pesticider nedbringes. Derfor bør brugen af pesticider begrænses og anlæggene bør etableres så de er lette at vedligeholde uden brug af pesticider. Tilgængelighed Der skal være fuld tilgængelighed i plejeboliger, i center og på friarealer. Ombygning i eksisterende bygninger skal forbedre tilgængeligheden. At kunne bevæge sig frit rundt på private og offentlige arealer efter behov er noget, de fleste mennesker betragter som en helt naturlig ting. Men for mange mennesker, med funktionsnedsættelser, er det ikke en selvfølge. De er derimod tvunget til at tilpasse deres færden efter, hvad de fysiske omgivelser byder på af muligheder og forhindringer. Ønsket om at kunne klare sig selv så meget som muligt forudsætter som udgangspunkt tilgængelighed for alle, også bevægelseshæmmede. Plejekrævende mennesker skal ikke også lide under dårlig tilgængelig; fuld og let tilgængelig kan understøtte ønsket om, at kunne klare så meget som muligt selv. Indretning af plejecenter og boliger skal ske på en måde, så de er fleksible og tilpasset til de forskellige brugerbehov. Der er vigtigt at have tilgængelighed for øje i planlægningen af: Belægninger Belysning Ændringer i terræn Placering af parkering- og opholdsarealer. Ledespor, kan være f.eks. dufte eller belysning. Vand, åbne kanaler eller forsinkelsesbassin. Forsyning Området er tilsluttet offentlig kloak og er medtaget i kommunens spildevandsplan. Ved nybyggeri skal spildevandet separeres og overfladevandet kan genbruges i f.eks. toiletskyl, i vaskemaskiner eller anvendes i anlæg i området. 10

12 Lokalplanområdet skal vandforsynes fra fælles vandværk. Bebyggelse skal varmeforsynes med fjernvarme og/eller der kan anvendes vedvarende energikilder. Bebyggelse skal tilsluttes fællesantenneanlæg. Der må ikke opsættes antenner i området. Der skal i forbindelse med byggeri og ombygning forberedes til bredbånd og andre fremtidige kommunikationsmidler skal sikres. Der skal installeres strømtavler i centret og i boligerne med indgang til telefoni, EDB og antenne. Tilladelse Uanset foranstående kræver byggeri på arealet byggetilladelse fra byggemyndigheden. Nedrivning skal anmeldes til byggemyndigheden. Bortkørsel af overskudsjord skal ske efter aftale med Sønderborg Områdets Miljøcenter. Såfremt der under bygge- og anlægsarbejdet i området konstateres forurening skal det meldes til Sønderborg Områdets Miljøcenter. Arbejdet skal standses, forpligtelsen påhviler både ejendommens ejer og den der udfører arbejdet. 11

13 L O K A L P L A N 23-1 Caroline Amalie-Gården Augustenborg Kommune Lokalplanens bestemmelser I henhold til planloven, Lovbekendtgørelse nr. 883 fra den 18. august 2004 fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at etablere plangrundlag for om- og nybyggeri på Caroline Amalie-Gården i Augustenborg, således at de eksisterende boliger og faciliteter og de nye bygninger fremstår som et moderne og velfungerende plejecenter både ude og inde. 1.1 Lokalplanen udlægger areal til offentligt formål for at etablere plangrundlaget: For et moderne plejecenter med ældreboliger, aktivitetscenter og andre fællesfaciliteter for beboere og brugere, med udearealer der kan tilfredsstille beboernes behov for at komme ud i et lettilgængeligt have- og gårdmiljø. For en regulering af de eksisterende tilkørsels- og parkeringsforhold og stier med det formål at sikre tilgængeligheden og øge sikkerheden for de svage trafikanter. 1.2 Etableringen af det nye byggeri og om- og tilbygninger til de eksisterende bygninger skal ske i harmoni med den eksisterende bygningsmasse hvad angår materialer, farver, volumen og byggestil. 1.3 Området skal have gode adgangsforhold og rumme tilstrækkelige parkeringsarealer til personale, brugere og beboere. 1.4 Der skal etableres fuld tilgængelighed til bygninger og friarealer, således at beboere og brugere får let adgang og tilskyndes til at bruge faciliteterne. 12

14 2 Område og zonestatus Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag Lokalplanens område omfatter matr. nr. 242, 319, 1079, 1080, 1099 og litra 7000 e (offentlig vej) alle Augustenborg. 2.2 Området er beliggende i byzone. 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanens område udlægges til offentligt formål. Området kan bebygges med et plejecenter, boliger og fællesfaciliteter for beboere og brugere. 3.2 Centret kan f.eks. indeholde: Opholdsrum Værksteder Kiosk 6 Cafeteria med køkken Administration og personalerum Bygninger til opbevaring af redskaber, cykler, kørestole, el køretøjer, o.l. drivhuse og andre småhuse. 4 Udstykning 4.1 I forbindelse med ombygning og tilbygning til plejehjemmet vil matriklerne blive sammenlagt til én matrikel. 5 Adgang, veje, stier og parkering 5.1 Der er adgang til området fra Kettingvej, Parkgade og Østergade. Se kortbilag Der kan etableres overkørsler fra Kettingvej, Parkgade og Østergade i en maksimal bredde på 5 meter. 6 Der kan etableres en kiosk i centret, egentlig detailhandel må ikke finde sted. 13

15 5.3 Parkeringsarealer og stier i området skal anlægges og indrettes så de opfylder betingelserne for fuld tilgængelighed. 5.4 Der kan anlægges gårdsplads til vareindlevering, garager, carporte til centrets biler, samt reserveres plads til ambulancer. 5.5 Der skal udlægges parkeringspladser svarende til mindst: 1 handikap P-plads pr. 8 parkeringspladser 1 gæsteplads pr. 5 boliger 1 P-plads pr. 2 ansatte. 7 En del af P-pladserne kan anlægges og sikres udenfor lokalplanens område. 6 Byggeri, omfang og placering 6.1 Bebyggelsen skal placeres indenfor byggefelterne som vist på kortbilag Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 for området som helhed. 6.3 Byggefelt 1: Bebyggelsen må have 1 etage med en maksimal bygningshøjde på 7 m Byggefelt 2: Bebyggelsen må have 2 etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m Byggefelt 3: Bebyggelsen må have 2½ etage med en maksimal bygningshøjde på 12,5 m. 6.4 Alle bygningshøjder måles fra naturligt terræn. På skrånende terræn måles gennemsnithøjde. Alle reguleringer over +/- ½ meter skal godkendes af byggemyndigheden. 7 Byggeriets fremtræden 7.1 Byggeriet skal tilfører Augustenborg Kommune nye 7 Da der er døgnbemanding på centret skal dette forstås således, at der på det tidspunkt hvor der er størst bemanding skal der være en P- plads pr. ansat. 14

16 arkitektoniske kvaliteter. Samspillet mellem den nutidige og den ældre historiske bydel i Augustenborg skal kunne aflæses i de nye boliger. Der skal være respekt for de kvaliteter der findes i det eksisterende boligmiljø omkring Caroline Amalie-Gården. Caroline Amalie-Gårdens nye funktion, et samlet og publikumsåbent aktivitetscenter skal gives en form og et moderne udtryk som tydeligt kan aflæses i bymiljøet. Centret skal markerer sig som sådant i forhold til boligerne. 7.2 Valg af nye materialer og farver skal være i harmoni med de eksisterende bygninger. 7.3 Tage på boliger skal udføres som saddeltage beklædt med røde teglsten. 7.4 Tage skal udføres med hældninger mellem 25 og 45 grader. Ved tilbygninger skal der vælges den samme taghældning som den oprindelige bygning. 7.5 Vinduer og døre skal udføres i træ. Der kan anvendes trævinduer med dække af f.eks. aluminium. 7.6 Glas- og udestuer skal integreres og tilpasses hovedhusets arkitektur. I byggefelt 3 skal glaspartier mod syd udføres med matterede glas i brøstningshøjde. 7.7 Bygningsdele, der er nødvendige for at der kan etableres en energiforsyning med vedvarende energikilder kan udføres på eller i forbindelse med hovedhuset. 7.8 Småhuse, f.eks. drivhuse eller lysthuse kan opføres efter reglerne i bygningsreglementet. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Plejecentret skal etableres med udearealer, der kan tilfredsstille beboernes behov for at komme ud i det fri i et let tilgængeligt have- og gårdmiljø. 15

17 8.2 Udearealerne bør indrettes og anlægges med tilgængelighed der tilfredsstiller beboernes behov. Der kan dog indgå træningsgange og lignende i anlægget Udendørs belysning skal etableres så det ikke er til gene i boligerne. 8.4 Der må ikke finde udendørs oplag sted. 9 Beplantning Beplantning og plantevalg skal ske så udearealerne kan indgå som en del af beboernes dagligdag hele året. Beplantningen skal give mulighed for synsog dufteoplevelser og farveskift. 9.1 Levende hegn og hæk mod vej- og stiskel skal plantes mindst 30 cm inde på egen grund. 9.2 Der skal i områdets sydskel plantes et levende hegn af syren. 10 Ledningsanlæg og antenner Alle ledningsanlæg skal føres i jorden Områdets boliger skal tilsluttes fælles antenneanlæg. 11 Forsyning Området skal kollektivt varmeforsynes med fjernvarme og/eller vedvarende energikilder Spildevand ledes til offentligt renseanlæg Ved nybyggeri skal overfladevand og spildevand separeres og overfladevand kan genbruges i toiletskyl, vaskemaskiner, haver eller f.eks. anvendes i åbne kanaler i området. 8 Det kan f.eks. være trapper eller ru belægninger, der anlægges som sløjfer i det samlede stianlæg og derfor ikke er nødvendige for at færdes i området. 16

18 11.2 Vandforsyning sker fra fælles vandværk Affaldsspande og/eller containere skal placeres på dertil indrettede pladser og være lettilgængelige for brugere og operatører Eventuelle container- og affaldspladser skal afskærmes med bygning, fast hegn, levende hegn eller klippet hæk Indretning og placering af affaldsspande/beholdere eller containere til affaldssortering skal ske i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. 12 Tilladelser Uanset foranstående bestemmelser skal der opnås tilladelser fra: 12.1 Byggeri kan ikke påbegyndes før Augustenborg Kommune har givet byggetilladelse Hvis der i forbindelse med byggeriet findes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg skal arbejdet indstilles og Haderslev Museum kontaktes. Jf. museumslovens Fund af forurenet jord i lokalplanens område skal meldes til Sønderborg Områdets Miljøcenter og jordarbejdet skal standses. Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den der udfører arbejdet. Placering af overskudsjord fra byggeri og anlæg skal så vidt muligt ske indenfor lokalplanens område, anden placering skal aftales med og godkendes af Augustenborg Kommune. 13 Aflysning af lokalplan 14 Lokalplan nr. 23 ophæves med endelig vedtagelse af denne plan. Der er ingen deklarationer eller servitutter lyst på grunden som er i modstrid med lokalplanen. 17

19 14 Ibrugtagning Ibrugtagning af boliger kræver: At byggeriet er færdigmeldt Tilslutning til el, vand, fjernvarme og kloak. 15 Retsvirkninger 15.1 Midlertidige retsvirkninger Efter forslag til en lokalplan er offentliggjort må ejendomme indenfor området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold udgår når planen endelig vedtages retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger indtræder ved planens offentliggørelse. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. planlovens 19, stk. 1. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at en forudgående orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der efter bestemmelsen normalt skal orienteres, jf. planlovens 20. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. En ny lokalplan skal fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. 18

20 V E D T A G E L S E S P Å T E G N I N G Augustenborg Byråd har godkendt forslag til lokalplan nr til offentliggørelse den 21. juni 2006 Aase Nyegaard borgmester John Borggreen kommunaldirektør Augustenborg Byråd har vedtaget lokalplan nr Aase Nyegaard borgmester John Borggreen kommunaldirektør 19

21 Tekstbilag 1, beplantning Hegnsloven Hegnsloven regulerer hvordan hegn og hæk skal holdes. En hæk må være indtil 1,8 m. i skel, 2 m. hvis naboerne er enige om det. Hæk der plantes i skel er fælles hegn, naboerne deles om etableringsudgift og pasning. Grundejerforeningen kan lave vedtægter om hæk og hegn, der går forud for hegnslovens almindelige regler. Lokalplaner kan foreskrive regler om hæk og hegn, som også går forud for de almindelige regler i hegnsloven. For at minimere indblik og afgrænse området skal der i områdets sydlige skel plantes et levende hegn af syren. 20

22 FORSLAG politisk behandling UTM ØK BY Tekstbilag 2, Miljøvurdering 9 Den gældende lokalplan 23 er udarbejdet før loven om miljøvurdering blev vedtaget. Screening af behov for en egentlig miljøvurdering er sket for de forhold som kan ændres med den nye lokalplan. Det er: Byggeriets omfang Antallet af boliger Tilkørselsforhold Parkeringsarealer Ændring af opholdsarealer Screeningen af ændringerne er vurderet i forhold til lovens emner. Emnerne er listet op nedenfor med eksempler på, hvad der kan vurderes og hvad der bør indgå i en vurdering. 1. Visuel påvirkning: Påvirkning ved f.eks. bebyggelse, beplantning, større anlæg, specielt i værdifulde landskabstyper. Dette kan bidrage til en vurdering af om der skal foretages en visualisering. 2. Landskab: Indeholder en vurdering af f.eks.: landskab, grundvand (sikring af grundvand) landbrug (begrænsning af arealforbrug til byformål) skovbrug (konsekvenser for skovdriften i eksisterende skov) 3. Naturbeskyttelse: Beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven, beskyttelseslinjer mm. 4. Biologisk mangfoldighed: Flora, fauna, fredede eller truede planter eller dyrearter. 5. Jord og undergrund: Forurening, deponi; men også f.eks. blød bund. 6. Vand: Interesser i forhold til klassifikation for beskyttelse af grundvandet, særligt værdifulde indvindingsområder, boringer. 7. Luft: luftforurening, lugtgener, afkast fra ventilation eller produktion. 8. Klimapåvirkning: Vindforhold, turbulens vurdering, skygge. 9. Kulturarv: Kommuneatlas, bevarende lokalplan, fredede bygninger, kirkefredninger, jordfaste fortidsminder. 10. Befolkning: befolkningstal, socioøkonomisk påvirkning af lokalområdet, f.eks. beskæftigelse. 11. Menneskers sundhed: Det kan f.eks. være støjpåvirkning eller lugtgener. 12. Trafik: Hastighedsbegrænsninger, trafiktællinger, gennemkørselsområde. 13. Materielle goder: Ændringer, påvirkninger eller inddragelse af goder i området, f.eks. kolonihaver, grønt område, legeplads. Udsigt. 14. Naboområder: nævnes ikke som punkt i lovteksten; men det er taget ind i skemaet for at huske, at man er forpligtet til at vurdere konsekvenserne for naboerne. Det er også en huskeseddel i en vurdering af hvem der er høringsparter. 15. Alternativer, 0-løsninger:Er alternativer undersøgt, eller hvad vil det betyde hvis der ikke sker æn- 9 Direktiv 200/42/EF og Lov nr. 316 af 05/05/

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken,

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-007

LOKALPLAN NR. 10-007 S i l k e b o r g L a n g sø SØ VE J ADE RG TE ØS TORVET LUFTFOTO AF 2008 CENTEROMRÅDE MELLEM ØSTERGADE, TORVET OG SØVEJ LOKALPLAN NR. 10-007 Lokalplan nr. 10-007 Centerområde mellem Østergade, Torvet

Læs mere