Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534"

Transkript

1 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II Betænkning nr. 534

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 53 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 54 Betænkning om farlige hunde 55 Betænkning om det videnskabsetiske komitesystem i Danmark 56 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. 57 Beretning om elektronisk aftaleindgåelse og handel 58 Betænkning om ægtefælleskifter 59 Betænkning om revision af dødsboskifteloven 52 Betænkning om huseftersynsordningen 52 Betænkning om insiderhandel 522 Reform af den civile retspleje VI 523 Betænkning om en fremtidig statsadvokatordning 524 Betænkning om revision af hundeloven 525 Betænkning om konkurskarantæne 526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 527 Provstestillingen og provstiets funktion 528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 529 Betænkning om PET og FE 53 Reform af den civile retspleje VII 53 Strafudmåling samspillet mellem lovgiver og domstole 532 Betænkning om indsamlinger 533 Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål 534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser

3 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II Betænkning nr. 534 København 22

4 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Betænkning nr. 534 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 262 Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S Pris: 2 kr. pr. bog inkl. moms 2

5 Indhold Indholdsfortegnelse Indledning Historik Debatten om den nuværende kriminalisering af seksualforbrydelser Internationale forpligtelser og udviklingstendenser i hovedtræk Straffelovrådets overordnede overvejelser om kriminalisering af seksuelle overgreb Betegnelsen Forbrydelser mod kønssædeligheden Straffelovens 26 voldtægt Straffelovens 27 anden tvang Straffelovens 28 udnyttelse af forurettedes tilstand Straffelovens 29 institutionsanbragte Straffelovens 22 groft misbrug af afhængighed Straffelovens 22 svig Straffelovens 222 børn under 5 år Straffelovens 223 stedbørn, plejebørn mv. under 8 år Straffelovens 223 a køb af seksuelle ydelser hos personer under 8 år Straffelovens 224 og 225 anden kønslig omgængelse end samleje Straffelovens 226 uagtsomhed Straffelovens 227 indgåelse af ægteskab Straffelovens 228, 229, 23 og 233 prostitution Straffelovens 23 og 235 a pornomodeller under 8 år Straffelovens 232 blufærdighedskrænkelse Straffelovens 234 salg af pornografi til børn under 6 år Straffelovens 235 børnepornografi Straffelovens 236 pålæg Straffelovens 2 biologiske børn og søskende Forældelse Dansk straffemyndighed Lovudkast med bemærkninger Bilag

6 Indholdsfortegnelse Bind I Kapitel. Indledning Straffelovrådets kommissorium Straffelovrådets sammensætning Resumé af Straffelovrådets overvejelser og forslag Straffelovrådets overvejelser Overordnede overvejelser om kriminaliseringen af seksuelle overgreb Betegnelsen Forbrydelser mod kønssædeligheden Voldtægt Udnyttelse af forurettedes tilstand Institutionsanbragte Groft misbrug af afhængighed Svig og pression Børn under 5 år Incest, stedbørn, plejebørn mv Pornomodeller under 8 år Forældelse Uagtsomhed med hensyn til forurettedes tilstand eller alder Blufærdighedskrænkelse Prostitution Børnepornografi Pålæg til dømte Dansk straffemyndighed Straffelovrådets forslag Kapitel 2. Historik Baggrunden for kriminaliseringen af forbrydelser mod kønssædeligheden Straffelovens kapitel 24 i hovedtræk Kriminalitetsudviklingen de seneste 25 år

7 Kapitel 3. Debatten om den nuværende kriminalisering af seksualforbrydelser Indledning Kritik i den politiske debat Definitionen af voldtægt, betydningen af ægteskab og straffelovens Uagtsom voldtægt Strafniveau for voldtægt Seksuelt misbrug af børn Prostitution og kriminalisering af sexkunder Børnepornografi Rapport fra Amnesty International om voldtægt og menneskerettigheder mv Kapitel 4. Internationale forpligtelser og udviklingstendenser i hovedtræk Konventioner mv Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i sagen M.C. mod Bulgarien Rækkevidden af dommen M.C. mod Bulgarien Norsk reformarbejde i hovedtræk Svensk reformarbejde i hovedtræk Kapitel 5. Straffelovrådets overordnede overvejelser om kriminalisering af seksuelle overgreb Indledning Samtykke som en del af kriminaliseringen i kapitel Indholdet og opbygningen af kapitel Kapitel 6. Betegnelsen Forbrydelser mod kønssædeligheden Den gældende terminologi Straffelovrådets overvejelser

8 Kapitel 7. Straffelovens 26 voldtægt Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Indledning Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Beviskrav i voldtægtssager Generelt om bevisvurderingen Udtalelse fra Rigsadvokaten om bevisvurderingen i voldtægtssager Objektivitetsprincippet og domfældelsesprocenten i voldtægtssager Den bevismæssigt nedre grænse for voldtægt Falske anmeldelser af voldtægt Afgrænsningen af voldtægtsbestemmelsen Indledning Det gældende voldtægtsbegreb Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Indledning Definitionen af vold i voldtægsbestemmelsen Samlejebegrebet Et udvidet voldtægtsbegreb set i forhold til overgreb omfattet af navnlig straffelovens Uagtsom voldtægt Indledning Kravene til forsæt og uagtsomhed Forsæt Uagtsomhed

9 5.3. Kriminaliseringen af uagtsomhed efter de gældende bestemmelser i straffelovens kapitel Den juridiske litteratur om uagtsom voldtægt Norsk ret Kriminaliseringen af uagtsom voldtægt Norsk retspraksis om uagtsom voldtægt Straffelovrådets overvejelser Strafferammen i Den gældende strafferamme og det gældende strafniveau Straffelovrådets overvejelser Strafudmålingen ved forskellige former for voldtægt Den gældende strafudmåling Straffelovrådets overvejelser Kapitel 8. Straffelovens 27 anden tvang Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Retspraksis Straffelovrådets overvejelser Kapitel 9. Straffelovens 28 udnyttelse af forurettedes tilstand Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringerne i 98 og Retspraksis

10 3. Betydningen af ægteskab i forhold til visse sædelighedsforbrydelser Indledning Gældende ret om betydningen af ægteskab Straffelovrådets overvejelser Strafferammen i Den gældende strafferamme og det gældende strafniveau Straffelovrådets overvejelser Overrumplingstilfælde Kapitel. Straffelovens 29 institutionsanbragte Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel. Straffelovens 22 groft misbrug af afhængighed Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser

11 Kapitel 2. Straffelovens 22 svig Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Overvejelser om ophævelse af bestemmelsen i 22 samt om en opsamlende samtykkebaseret bestemmelse Strafferammen i Kapitel 3. Straffelovens 222 børn under 5 år Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmel- Sen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovforslag om nedsættelse af den seksuelle lavalder i Straffelovrådets udtalelse nr. 747/975 om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Lovændringen i 976 vedrørende den seksuelle lavalder for homoseksuelle forhold Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse

12 .2.9. Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Lovændringen i Strafferammen i Den gældende strafferamme og det gældende straffeniveau Tiltalefrafald uden vilkår Rammeafgørelsen og direktivet om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi Straffelovrådets overvejelser Særskilt bestemmelse om voldtægt af børn Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Den seksuelle lavalder Kapitel 4. Straffelovens 223 stedbørn, plejebørn mv. under 8 år Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapital 5. Straffelovens 223 a køb af seksuelle ydelser hos personer under 8 år Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i 223 a Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Straffelovrådets overvejelser

13 Kapitel 6. Straffelovens 224 og 225 anden kønslig omgængelse end samleje Gældende ret og baggrunden herfor Straffelovens Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Straffelovens Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Straffelovrådets overvejelser Kapitel 7. Straffelovens 226 uagtsomhed Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Kriminaliseringen af uagtsomhed i straffeloven i øvrigt Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser

14 Kapitel 8. Straffelovens 227 indgåelse af ægteskab Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Straffeloven af Borgerlig straffelov fra Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Lovændringen i Retspraksis Straffelovrådets overvejelser Bind II Kapitel 9. Straffelovens 228, 229, 23 og 233 prostitution Gældende ret og baggrunden herfor De gældende bestemmelser i 228, 229, 23 og Rufferi Alfonseri Gentagelsesvirkning Annoncering mv. 233 mv Bestemmelsernes tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelserne Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer

15 .2.. Lovændringen i Lovændringen i Retspraksis Straffelovens Straffelovens Straffelovens Straffelovens EU-retlige og internationale forpligtelser Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Finsk ret Andre europæiske lande Undersøgelser af prostitution i Danmark Straffelovrådets overvejelser Kriminalisering af prostituerede Kriminalisering af medvirken til andres prostitution Kriminalisering af køb af sex Kapitel 2. Straffelovens 23 og 235 a pornomodeller under 8 år Gældende ret og baggrunden herfor Straffelovens Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af be- Stemmelsen Straffelovens 235 a Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Straffelovrådets overvejelser Kapitel 2. Straffelovens 232 blufærdighedskrænkelse Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra

16 .2.2. Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Lovændringen i Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel 22. Straffelovens 234 salg af pornografi til børn under 6 år 597. Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Retspraksis Straffelovrådets overvejelser Kapitel 23. Straffelovens 235 børnepornografi Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i

17 .2.6. Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Oversigt over udviklingen i kriminaliseringen vedrørende børnepornografi Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Rammeafgørelsen og direktivet om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug Fremmed ret Norsk ret Generelt forbud mod pornografi Børnepornografi Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Gerningsindholdet i straffelovens Animeret børnepornografi Børneerotika Strafferammerne i Betinget dom med vilkår om sexologisk behandling Kapitel 24. Straffelovens 236 pålæg Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i

18 .2.4. Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Tilhold og opholdsforbud Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Pålæg om ikke at indfinde sig bestemte steder Pålæg vedrørende kontakt til personer under 8 år Kapitel 25. Straffelovens 2 biologiske børn og søskende Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser

19 Kapitel 26. Forældelse Gældende ret og baggrunden herfor De gældende regler om forældelse i straffelovens 93 og Baggrunden for de gældende regler om forældelse Straffeloven af Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Sammenfatning Tidligere overvejelser EU-retlige og internationale forpligtelser Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel 27. Dansk straffemyndighed Indledning Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i straffelovens 7, stk., nr. 2, litra a Den gældende bestemmelse i straffelovens 7 a, stk. 2, nr Bestemmelsernes tidligere indhold og tidligere ændringer af bestem- Melserne Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i EU-retlige og internationale forpligtelser

20 4. Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel 28. Lovudkast med bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastet Bilag Udviklingen i seksualforbrydelser (rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor, september 2) Ændringer i anmeldelsestilbøjeligheden for seksualforbrydelser (Justitsministeriets Forskningskontor, marts 22) Fiktiv børnepornografi (udtalelse fra Sexologisk Klinik og Visitations- og Behandlingsnetværket, september 2) Psykologiske eftervirkninger af voldtægt (udtalelse fra Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet, februar 22)

21 Kapitel 9 Straffelovens 228, 229, 23 og 233 prostitution. Gældende ret og baggrunden herfor.. De gældende bestemmelser i 228, 229, 23 og Rufferi 228 Efter straffelovens 228 straffes forskellige handlinger med tilknytning til kønslig usædelighed, hvorimod kønslig usædelighed som sådan ikke er kriminaliseret. Kønslig usædelighed i bestemmelsens forstand foreligger, når der ydes betaling for samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje. Justitsministeriet har i forarbejder til andre lovbestemmelser lagt til grund, at dette ikke alene gælder, hvor der er tale om et seksuelt forhold mellem en kunde og en person, som modtager betaling, men også hvor der er tale om et seksuelt forhold mellem personer, som begge modtager betaling. Sidstnævnte omfatter navnlig optagelse af pornofilm eller pornografiske forestillinger med samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje, hvor de medvirkende modtager betaling. I forarbejderne til lov nr. 224 af 4. juni 969 om ændring i borgerlig straffelov (Pornografiske billeder mv.) er således gengivet Justitsministeriets besvarelse af et spørgsmål om pornomodellers beskyttelse efter straffeloven, hvoraf fremgår bl.a. følgende (Folketingstidende , tillæg B, spalte 243): Straffelovens rufferi-, alfonseri- og prostitutionsbestemmelser i 228, 229 og 99 anvender udtrykkene kønslig usædelighed og utugt. Man har herved i første række tænkt på traditionelle prostitutionsforhold; der findes ikke i forarbejderne til disse bestemmelser udtalelser om, hvorvidt bestemmelserne omfatter kønsakter, der iværksættes med henblik på fotografering, lige så lidt som der er 469

22 trykt praksis herom. Det er imidletid nærliggende at antage, at man vil kunne anvende disse bestemmelser på modelarbejde af denne art, og man er under udarbejdelse af lovforslaget gået ud fra, at dette er tilfældet. Tilsvarende er i forarbejderne til lov nr. 579 af 9. december 969 om ændring af forskellige lovbestemmelser med 2 års aldersgrænser gengivet Justitsministeriets svar på et spørgsmål om, hvorvidt aldersgrænsen på 2 år i bl.a. straffelovens 228, stk. 2, vil kunne nedsættes til 2 år. I svaret citeres følgende fra svaret optrykt i forarbejderne til lovændringen i 969 (Folketingstidende 969-7, tillæg B, spalte 8): Med henblik på tilfælde, hvor der er tale om optagelser af egentlige kønsakter, bemærkes følgende: ( ) Er modellen under 2 år, vil producenten kunne straffes, hvis han tilskynder eller bistår den pågældende til at søge erhverv ved denne virksomhed d. v. s. hvor der er tale om mere regelmæssig beskæftigelse af den pågældende. Dette følger af straffelovens 228, stk. 2. ( ) Det samlede resultat vil herefter i forhold til producenterne blive: ( ) mere regelmæssig (erhvervsmæssig) beskæftigelse af den pågældende kan altid straffes, hvis den pågældende er under 2 år. Endvidere fremgår bl.a. følgende af forarbejderne til lov nr. 44 af 3. maj 2 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Forældelse, styrket indsats mod seksuelt misbrug af børn og unge samt IT-efterforskning) (Folketingstidende 999-2, tillæg A, side 7794): Udtrykket kønslig usædelighed tager i første række sigte på prostitutionsforhold, men det antages, at bestemmelserne [i 228 og 229] efter omstændighederne også kan anvendes i forbindelse med produktion af pornofilm og -billeder. Endvidere fremgår bl.a. følgende af forarbejderne til lov nr. 39 af 28. april 29 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug mv.) (Folketingstidende 28-9, tillæg A, side ): Visse af de forhold, som er omfattet af konventionens artikel 2, er kriminaliseret i gældende bestemmelser i dansk ret. Med hensyn til tilfælde, hvor en person f.eks. rekrutterer, tvinger eller udnytter et barn til at deltage i en pornografisk forestilling, drejer det sig navnlig om straffelovens 228 om rufferi, 229, stk., om den, der fremmer kønslig usædelighed, eller straffelovens 262 a, stk. 2, om menneskehandel. Det gælder dog kun i de grovere tilfælde, hvor den pornografi- 47

23 ske forestilling har karakter af kønslig usædelighed, herunder f.eks. hvis det optrædende barn indgår i et seksuelt forhold til andre. I forarbejderne til straffelovens 262 a, der blev indsat ved lov nr. 38 af 6. juni 22 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel mv.), og som er den eneste anden bestemmelse i straffeloven (ud over 228 og 229), der anvender udtrykket kønslig usædelighed, angives alene helt kort, at udtrykket skal fortolkes i overensstemmelse med 228, stk. (Folketingstidende 2-22, 2. samling, tillæg A, side 2957). Der ses fortsat ikke at være trykt retspraksis, der bringer 228 (eller 229) i anvendelse på andet end prostitution, og det kan give anledning til nogen tvivl, om bestemmelsen ud over prostitution også omfatter seksuelle forhold med henblik på optagelse af pornofilm eller som led i pornografiske forestillinger. De handlinger, der er kriminaliseret i 228, er af temmelig forskellig beskaffenhed. Rufferi kan for det første bestå i at forlede nogen til kønslig usædelighed, jf. stk., nr., og stk., nr. 2,. led. Kravet om forledelse betyder, at der skal være tale om en kvalificeret medvirken i form af overtalelse. Bistand til en, der allerede har besluttet sig, er ikke omfattet af denne del af bestemmelsen. Hvis gerningsmanden har handlet for vindings skyld, er forholdet omfattet af nr. 2,. led, og ellers af nr.. Kravet i nr. om, at der skal være tale om forledelse til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed har næppe nogen selvstændig betydning, da selve begrebet kønslig usædelighed forudsætter, at der betales. Straffelovens 262 a, der trådte i kraft den 8. juni 22, omfatter bl.a. den, der ved anvendelse af tvang, frihedsberøvelse, trusler, svig eller anden utilbørlig fremgangsmåde rekrutterer en person med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, og straffelovens 262 a om menneskehandel absorberer strafansvaret for en samtidig overtrædelse af straffelovens 228, stk., nr. 2, om rufferi, jf. UfR H. Den del af straffelovens 228, stk., nr. 2, som 47

24 angår forledelse til prostitution for vindings skyld, har på denne baggrund formentlig ikke længere noget selvstændigt indhold. Rufferi kan for det andet bestå i for vindings skyld at afholde nogen, der driver erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive det, jf. stk., nr. 2, 2. led. Her er det et krav, at der er tale om en person, der i forvejen driver erhverv ved kønslig usædelighed, men det kan selvfølgelig også forholde sig sådan, at gerningsmanden selv har forledt den pågældende hertil. Erhverv må forstås som et krav om en mere regelmæssig virksomhed, men det kræves ikke, at kønslig usædelighed er den pågældendes hovedbeskæftigelse. Kravet om afholdelse må forstås som spejlbilledet af forlede, og der kræves således overtalelse til ikke at stoppe eller, hvad der kommer ud på et, overtalelse til at fortsætte den kønslige usædelighed. Bistand i øvrigt til, at nogen driver erhverv ved kønslig usædelighed, er ikke omfattet af denne del af bestemmelsen. Rufferi kan for det tredje bestå i at holde bordel, jf. stk., nr. 3. Et bordel er et sted, hvor der er personer til stede, som mod betaling har samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje med kunder. Det er således en betingelse, at der findes bestemte lokaliteter, hvor aktiviteten foregår. Det er endvidere en betingelse (jf. kravet om at holde bordel), at driften af bordellet sker for gerningsmandens regning eller dog således, at gerningsmanden gennem andele i kundernes betaling eller på anden måde er direkte økonomisk interesseret i virksomheden. At holde bordel må afgrænses over for dels anden udlejning af lokaler til prostitution, dels flere prostitueredes fælles drift af et bordel. Udlejning af lokaler til prostitution er ikke omfattet af 228, stk., nr. 3, hvis lejen ikke væsentligt overstiger markedslejen (ved anden anvendelse), og hvis udlejeren heller ikke i øvrigt deltager i driften af bordellet. Flere prostitueredes fælles drift af et bordel er som udgangspunkt ikke omfattet af 228, stk., nr. 3. Hvis en prostitueret, der deltager i en sådan fælles drift af et bordel, har et økonomisk udbytte af de andres indtjening ved prostitution, som går ud over en deling af driftsudgifterne, vil den pågældende imidlertid holde bordel, jf. UfR H (domfældelse med stemmerne 5-2, da to andre prostitueredes deltagelse havde haft økonomisk betydning for tiltalte) og TfK Ø (frifindelse med stemmerne 3-3, da ca. syv andre prostitueredes betaling ikke havde haft så væsentlig betydning for 472

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Retsudvalget 2012-13 L 141 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616 K O M M E

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Betænkning nr. 1526

Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Betænkning nr. 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Betænkning nr. 1526 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554

Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554 Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554 1554 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold

Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Betænkning nr. 747 København 1975 Ju 00-137-bet. ISBN 87 503 1728 8 L. MØLLERS BOGTR. A/S KBHVN. Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

VISSE STRAFFERETLIGE og CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED ARBEJDSKONFLIKTER

VISSE STRAFFERETLIGE og CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED ARBEJDSKONFLIKTER VISSE STRAFFERETLIGE og CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED ARBEJDSKONFLIKTER Udtalelser afgivet af straffelovrådet og retsplejerådet BETÆNKNING NR. 759 KØBENHAVN 1976 ISBN 87-503-1892-6 Statens trykningskontor

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold

Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold GJELLERUP This page intentionally left blank Jørn Vestergaard, Anders Dorph, Hanne Rahbæk, Jens Røn & Thomas Rørdam Strafferet Forbrydelser og andre strafbare

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere