Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534"

Transkript

1 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II Betænkning nr. 534

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 53 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 54 Betænkning om farlige hunde 55 Betænkning om det videnskabsetiske komitesystem i Danmark 56 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. 57 Beretning om elektronisk aftaleindgåelse og handel 58 Betænkning om ægtefælleskifter 59 Betænkning om revision af dødsboskifteloven 52 Betænkning om huseftersynsordningen 52 Betænkning om insiderhandel 522 Reform af den civile retspleje VI 523 Betænkning om en fremtidig statsadvokatordning 524 Betænkning om revision af hundeloven 525 Betænkning om konkurskarantæne 526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 527 Provstestillingen og provstiets funktion 528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 529 Betænkning om PET og FE 53 Reform af den civile retspleje VII 53 Strafudmåling samspillet mellem lovgiver og domstole 532 Betænkning om indsamlinger 533 Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål 534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser

3 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II Betænkning nr. 534 København 22

4 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Betænkning nr. 534 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside ( eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 262 Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S Pris: 2 kr. pr. bog inkl. moms 2

5 Indhold Indholdsfortegnelse Indledning Historik Debatten om den nuværende kriminalisering af seksualforbrydelser Internationale forpligtelser og udviklingstendenser i hovedtræk Straffelovrådets overordnede overvejelser om kriminalisering af seksuelle overgreb Betegnelsen Forbrydelser mod kønssædeligheden Straffelovens 26 voldtægt Straffelovens 27 anden tvang Straffelovens 28 udnyttelse af forurettedes tilstand Straffelovens 29 institutionsanbragte Straffelovens 22 groft misbrug af afhængighed Straffelovens 22 svig Straffelovens 222 børn under 5 år Straffelovens 223 stedbørn, plejebørn mv. under 8 år Straffelovens 223 a køb af seksuelle ydelser hos personer under 8 år Straffelovens 224 og 225 anden kønslig omgængelse end samleje Straffelovens 226 uagtsomhed Straffelovens 227 indgåelse af ægteskab Straffelovens 228, 229, 23 og 233 prostitution Straffelovens 23 og 235 a pornomodeller under 8 år Straffelovens 232 blufærdighedskrænkelse Straffelovens 234 salg af pornografi til børn under 6 år Straffelovens 235 børnepornografi Straffelovens 236 pålæg Straffelovens 2 biologiske børn og søskende Forældelse Dansk straffemyndighed Lovudkast med bemærkninger Bilag

6 Indholdsfortegnelse Bind I Kapitel. Indledning Straffelovrådets kommissorium Straffelovrådets sammensætning Resumé af Straffelovrådets overvejelser og forslag Straffelovrådets overvejelser Overordnede overvejelser om kriminaliseringen af seksuelle overgreb Betegnelsen Forbrydelser mod kønssædeligheden Voldtægt Udnyttelse af forurettedes tilstand Institutionsanbragte Groft misbrug af afhængighed Svig og pression Børn under 5 år Incest, stedbørn, plejebørn mv Pornomodeller under 8 år Forældelse Uagtsomhed med hensyn til forurettedes tilstand eller alder Blufærdighedskrænkelse Prostitution Børnepornografi Pålæg til dømte Dansk straffemyndighed Straffelovrådets forslag Kapitel 2. Historik Baggrunden for kriminaliseringen af forbrydelser mod kønssædeligheden Straffelovens kapitel 24 i hovedtræk Kriminalitetsudviklingen de seneste 25 år

7 Kapitel 3. Debatten om den nuværende kriminalisering af seksualforbrydelser Indledning Kritik i den politiske debat Definitionen af voldtægt, betydningen af ægteskab og straffelovens Uagtsom voldtægt Strafniveau for voldtægt Seksuelt misbrug af børn Prostitution og kriminalisering af sexkunder Børnepornografi Rapport fra Amnesty International om voldtægt og menneskerettigheder mv Kapitel 4. Internationale forpligtelser og udviklingstendenser i hovedtræk Konventioner mv Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i sagen M.C. mod Bulgarien Rækkevidden af dommen M.C. mod Bulgarien Norsk reformarbejde i hovedtræk Svensk reformarbejde i hovedtræk Kapitel 5. Straffelovrådets overordnede overvejelser om kriminalisering af seksuelle overgreb Indledning Samtykke som en del af kriminaliseringen i kapitel Indholdet og opbygningen af kapitel Kapitel 6. Betegnelsen Forbrydelser mod kønssædeligheden Den gældende terminologi Straffelovrådets overvejelser

8 Kapitel 7. Straffelovens 26 voldtægt Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Indledning Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Beviskrav i voldtægtssager Generelt om bevisvurderingen Udtalelse fra Rigsadvokaten om bevisvurderingen i voldtægtssager Objektivitetsprincippet og domfældelsesprocenten i voldtægtssager Den bevismæssigt nedre grænse for voldtægt Falske anmeldelser af voldtægt Afgrænsningen af voldtægtsbestemmelsen Indledning Det gældende voldtægtsbegreb Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Indledning Definitionen af vold i voldtægsbestemmelsen Samlejebegrebet Et udvidet voldtægtsbegreb set i forhold til overgreb omfattet af navnlig straffelovens Uagtsom voldtægt Indledning Kravene til forsæt og uagtsomhed Forsæt Uagtsomhed

9 5.3. Kriminaliseringen af uagtsomhed efter de gældende bestemmelser i straffelovens kapitel Den juridiske litteratur om uagtsom voldtægt Norsk ret Kriminaliseringen af uagtsom voldtægt Norsk retspraksis om uagtsom voldtægt Straffelovrådets overvejelser Strafferammen i Den gældende strafferamme og det gældende strafniveau Straffelovrådets overvejelser Strafudmålingen ved forskellige former for voldtægt Den gældende strafudmåling Straffelovrådets overvejelser Kapitel 8. Straffelovens 27 anden tvang Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Retspraksis Straffelovrådets overvejelser Kapitel 9. Straffelovens 28 udnyttelse af forurettedes tilstand Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringerne i 98 og Retspraksis

10 3. Betydningen af ægteskab i forhold til visse sædelighedsforbrydelser Indledning Gældende ret om betydningen af ægteskab Straffelovrådets overvejelser Strafferammen i Den gældende strafferamme og det gældende strafniveau Straffelovrådets overvejelser Overrumplingstilfælde Kapitel. Straffelovens 29 institutionsanbragte Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel. Straffelovens 22 groft misbrug af afhængighed Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser

11 Kapitel 2. Straffelovens 22 svig Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Overvejelser om ophævelse af bestemmelsen i 22 samt om en opsamlende samtykkebaseret bestemmelse Strafferammen i Kapitel 3. Straffelovens 222 børn under 5 år Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmel- Sen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovforslag om nedsættelse af den seksuelle lavalder i Straffelovrådets udtalelse nr. 747/975 om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Lovændringen i 976 vedrørende den seksuelle lavalder for homoseksuelle forhold Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse

12 .2.9. Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Lovændringen i Strafferammen i Den gældende strafferamme og det gældende straffeniveau Tiltalefrafald uden vilkår Rammeafgørelsen og direktivet om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi Straffelovrådets overvejelser Særskilt bestemmelse om voldtægt af børn Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Den seksuelle lavalder Kapitel 4. Straffelovens 223 stedbørn, plejebørn mv. under 8 år Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapital 5. Straffelovens 223 a køb af seksuelle ydelser hos personer under 8 år Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i 223 a Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Straffelovrådets overvejelser

13 Kapitel 6. Straffelovens 224 og 225 anden kønslig omgængelse end samleje Gældende ret og baggrunden herfor Straffelovens Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Straffelovens Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Straffelovrådets overvejelser Kapitel 7. Straffelovens 226 uagtsomhed Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Kriminaliseringen af uagtsomhed i straffeloven i øvrigt Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser

14 Kapitel 8. Straffelovens 227 indgåelse af ægteskab Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Straffeloven af Borgerlig straffelov fra Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Lovændringen i Retspraksis Straffelovrådets overvejelser Bind II Kapitel 9. Straffelovens 228, 229, 23 og 233 prostitution Gældende ret og baggrunden herfor De gældende bestemmelser i 228, 229, 23 og Rufferi Alfonseri Gentagelsesvirkning Annoncering mv. 233 mv Bestemmelsernes tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelserne Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer

15 .2.. Lovændringen i Lovændringen i Retspraksis Straffelovens Straffelovens Straffelovens Straffelovens EU-retlige og internationale forpligtelser Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Finsk ret Andre europæiske lande Undersøgelser af prostitution i Danmark Straffelovrådets overvejelser Kriminalisering af prostituerede Kriminalisering af medvirken til andres prostitution Kriminalisering af køb af sex Kapitel 2. Straffelovens 23 og 235 a pornomodeller under 8 år Gældende ret og baggrunden herfor Straffelovens Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af be- Stemmelsen Straffelovens 235 a Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Straffelovrådets overvejelser Kapitel 2. Straffelovens 232 blufærdighedskrænkelse Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra

16 .2.2. Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Lovændringen i Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel 22. Straffelovens 234 salg af pornografi til børn under 6 år 597. Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Retspraksis Straffelovrådets overvejelser Kapitel 23. Straffelovens 235 børnepornografi Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i

17 .2.6. Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Oversigt over udviklingen i kriminaliseringen vedrørende børnepornografi Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Rammeafgørelsen og direktivet om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug Fremmed ret Norsk ret Generelt forbud mod pornografi Børnepornografi Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Gerningsindholdet i straffelovens Animeret børnepornografi Børneerotika Strafferammerne i Betinget dom med vilkår om sexologisk behandling Kapitel 24. Straffelovens 236 pålæg Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i

18 .2.4. Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Tilhold og opholdsforbud Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Pålæg om ikke at indfinde sig bestemte steder Pålæg vedrørende kontakt til personer under 8 år Kapitel 25. Straffelovens 2 biologiske børn og søskende Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser

19 Kapitel 26. Forældelse Gældende ret og baggrunden herfor De gældende regler om forældelse i straffelovens 93 og Baggrunden for de gældende regler om forældelse Straffeloven af Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Sammenfatning Tidligere overvejelser EU-retlige og internationale forpligtelser Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel 27. Dansk straffemyndighed Indledning Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i straffelovens 7, stk., nr. 2, litra a Den gældende bestemmelse i straffelovens 7 a, stk. 2, nr Bestemmelsernes tidligere indhold og tidligere ændringer af bestem- Melserne Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i EU-retlige og internationale forpligtelser

20 4. Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel 28. Lovudkast med bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastet Bilag Udviklingen i seksualforbrydelser (rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor, september 2) Ændringer i anmeldelsestilbøjeligheden for seksualforbrydelser (Justitsministeriets Forskningskontor, marts 22) Fiktiv børnepornografi (udtalelse fra Sexologisk Klinik og Visitations- og Behandlingsnetværket, september 2) Psykologiske eftervirkninger af voldtægt (udtalelse fra Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet, februar 22)

21 Kapitel 9 Straffelovens 228, 229, 23 og 233 prostitution. Gældende ret og baggrunden herfor.. De gældende bestemmelser i 228, 229, 23 og Rufferi 228 Efter straffelovens 228 straffes forskellige handlinger med tilknytning til kønslig usædelighed, hvorimod kønslig usædelighed som sådan ikke er kriminaliseret. Kønslig usædelighed i bestemmelsens forstand foreligger, når der ydes betaling for samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje. Justitsministeriet har i forarbejder til andre lovbestemmelser lagt til grund, at dette ikke alene gælder, hvor der er tale om et seksuelt forhold mellem en kunde og en person, som modtager betaling, men også hvor der er tale om et seksuelt forhold mellem personer, som begge modtager betaling. Sidstnævnte omfatter navnlig optagelse af pornofilm eller pornografiske forestillinger med samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje, hvor de medvirkende modtager betaling. I forarbejderne til lov nr. 224 af 4. juni 969 om ændring i borgerlig straffelov (Pornografiske billeder mv.) er således gengivet Justitsministeriets besvarelse af et spørgsmål om pornomodellers beskyttelse efter straffeloven, hvoraf fremgår bl.a. følgende (Folketingstidende , tillæg B, spalte 243): Straffelovens rufferi-, alfonseri- og prostitutionsbestemmelser i 228, 229 og 99 anvender udtrykkene kønslig usædelighed og utugt. Man har herved i første række tænkt på traditionelle prostitutionsforhold; der findes ikke i forarbejderne til disse bestemmelser udtalelser om, hvorvidt bestemmelserne omfatter kønsakter, der iværksættes med henblik på fotografering, lige så lidt som der er 469

22 trykt praksis herom. Det er imidletid nærliggende at antage, at man vil kunne anvende disse bestemmelser på modelarbejde af denne art, og man er under udarbejdelse af lovforslaget gået ud fra, at dette er tilfældet. Tilsvarende er i forarbejderne til lov nr. 579 af 9. december 969 om ændring af forskellige lovbestemmelser med 2 års aldersgrænser gengivet Justitsministeriets svar på et spørgsmål om, hvorvidt aldersgrænsen på 2 år i bl.a. straffelovens 228, stk. 2, vil kunne nedsættes til 2 år. I svaret citeres følgende fra svaret optrykt i forarbejderne til lovændringen i 969 (Folketingstidende 969-7, tillæg B, spalte 8): Med henblik på tilfælde, hvor der er tale om optagelser af egentlige kønsakter, bemærkes følgende: ( ) Er modellen under 2 år, vil producenten kunne straffes, hvis han tilskynder eller bistår den pågældende til at søge erhverv ved denne virksomhed d. v. s. hvor der er tale om mere regelmæssig beskæftigelse af den pågældende. Dette følger af straffelovens 228, stk. 2. ( ) Det samlede resultat vil herefter i forhold til producenterne blive: ( ) mere regelmæssig (erhvervsmæssig) beskæftigelse af den pågældende kan altid straffes, hvis den pågældende er under 2 år. Endvidere fremgår bl.a. følgende af forarbejderne til lov nr. 44 af 3. maj 2 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Forældelse, styrket indsats mod seksuelt misbrug af børn og unge samt IT-efterforskning) (Folketingstidende 999-2, tillæg A, side 7794): Udtrykket kønslig usædelighed tager i første række sigte på prostitutionsforhold, men det antages, at bestemmelserne [i 228 og 229] efter omstændighederne også kan anvendes i forbindelse med produktion af pornofilm og -billeder. Endvidere fremgår bl.a. følgende af forarbejderne til lov nr. 39 af 28. april 29 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug mv.) (Folketingstidende 28-9, tillæg A, side ): Visse af de forhold, som er omfattet af konventionens artikel 2, er kriminaliseret i gældende bestemmelser i dansk ret. Med hensyn til tilfælde, hvor en person f.eks. rekrutterer, tvinger eller udnytter et barn til at deltage i en pornografisk forestilling, drejer det sig navnlig om straffelovens 228 om rufferi, 229, stk., om den, der fremmer kønslig usædelighed, eller straffelovens 262 a, stk. 2, om menneskehandel. Det gælder dog kun i de grovere tilfælde, hvor den pornografi- 47

23 ske forestilling har karakter af kønslig usædelighed, herunder f.eks. hvis det optrædende barn indgår i et seksuelt forhold til andre. I forarbejderne til straffelovens 262 a, der blev indsat ved lov nr. 38 af 6. juni 22 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel mv.), og som er den eneste anden bestemmelse i straffeloven (ud over 228 og 229), der anvender udtrykket kønslig usædelighed, angives alene helt kort, at udtrykket skal fortolkes i overensstemmelse med 228, stk. (Folketingstidende 2-22, 2. samling, tillæg A, side 2957). Der ses fortsat ikke at være trykt retspraksis, der bringer 228 (eller 229) i anvendelse på andet end prostitution, og det kan give anledning til nogen tvivl, om bestemmelsen ud over prostitution også omfatter seksuelle forhold med henblik på optagelse af pornofilm eller som led i pornografiske forestillinger. De handlinger, der er kriminaliseret i 228, er af temmelig forskellig beskaffenhed. Rufferi kan for det første bestå i at forlede nogen til kønslig usædelighed, jf. stk., nr., og stk., nr. 2,. led. Kravet om forledelse betyder, at der skal være tale om en kvalificeret medvirken i form af overtalelse. Bistand til en, der allerede har besluttet sig, er ikke omfattet af denne del af bestemmelsen. Hvis gerningsmanden har handlet for vindings skyld, er forholdet omfattet af nr. 2,. led, og ellers af nr.. Kravet i nr. om, at der skal være tale om forledelse til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed har næppe nogen selvstændig betydning, da selve begrebet kønslig usædelighed forudsætter, at der betales. Straffelovens 262 a, der trådte i kraft den 8. juni 22, omfatter bl.a. den, der ved anvendelse af tvang, frihedsberøvelse, trusler, svig eller anden utilbørlig fremgangsmåde rekrutterer en person med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, og straffelovens 262 a om menneskehandel absorberer strafansvaret for en samtidig overtrædelse af straffelovens 228, stk., nr. 2, om rufferi, jf. UfR H. Den del af straffelovens 228, stk., nr. 2, som 47

24 angår forledelse til prostitution for vindings skyld, har på denne baggrund formentlig ikke længere noget selvstændigt indhold. Rufferi kan for det andet bestå i for vindings skyld at afholde nogen, der driver erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive det, jf. stk., nr. 2, 2. led. Her er det et krav, at der er tale om en person, der i forvejen driver erhverv ved kønslig usædelighed, men det kan selvfølgelig også forholde sig sådan, at gerningsmanden selv har forledt den pågældende hertil. Erhverv må forstås som et krav om en mere regelmæssig virksomhed, men det kræves ikke, at kønslig usædelighed er den pågældendes hovedbeskæftigelse. Kravet om afholdelse må forstås som spejlbilledet af forlede, og der kræves således overtalelse til ikke at stoppe eller, hvad der kommer ud på et, overtalelse til at fortsætte den kønslige usædelighed. Bistand i øvrigt til, at nogen driver erhverv ved kønslig usædelighed, er ikke omfattet af denne del af bestemmelsen. Rufferi kan for det tredje bestå i at holde bordel, jf. stk., nr. 3. Et bordel er et sted, hvor der er personer til stede, som mod betaling har samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje med kunder. Det er således en betingelse, at der findes bestemte lokaliteter, hvor aktiviteten foregår. Det er endvidere en betingelse (jf. kravet om at holde bordel), at driften af bordellet sker for gerningsmandens regning eller dog således, at gerningsmanden gennem andele i kundernes betaling eller på anden måde er direkte økonomisk interesseret i virksomheden. At holde bordel må afgrænses over for dels anden udlejning af lokaler til prostitution, dels flere prostitueredes fælles drift af et bordel. Udlejning af lokaler til prostitution er ikke omfattet af 228, stk., nr. 3, hvis lejen ikke væsentligt overstiger markedslejen (ved anden anvendelse), og hvis udlejeren heller ikke i øvrigt deltager i driften af bordellet. Flere prostitueredes fælles drift af et bordel er som udgangspunkt ikke omfattet af 228, stk., nr. 3. Hvis en prostitueret, der deltager i en sådan fælles drift af et bordel, har et økonomisk udbytte af de andres indtjening ved prostitution, som går ud over en deling af driftsudgifterne, vil den pågældende imidlertid holde bordel, jf. UfR H (domfældelse med stemmerne 5-2, da to andre prostitueredes deltagelse havde haft økonomisk betydning for tiltalte) og TfK Ø (frifindelse med stemmerne 3-3, da ca. syv andre prostitueredes betaling ikke havde haft så væsentlig betydning for 472

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II Betænkning nr. 534 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 53 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 54 Betænkning

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind I

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind I Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind I Betænkning nr. 1534 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene Dalgaard Sagsnr.: 2015-731-0057 Dok.: 1753663 UDKAST Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2008/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-730-0764 Fremsat den 10. december 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0598 Fremsat den 9. maj 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Retsudvalget L 170 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Retsudvalget L 170 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 170 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Spørgsmål nr. 8 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

FT 1960/61 A.583 ff. Se også Kriminalforsorgsudvalgets betænkning (678/1973) om prostitution, kap. VIII (prostitutionsbetænkning II).

FT 1960/61 A.583 ff. Se også Kriminalforsorgsudvalgets betænkning (678/1973) om prostitution, kap. VIII (prostitutionsbetænkning II). Hvis betingelsen for strafbortfald er opfyldt allerede på tidspunktet for tiltalerejsning, og det må antages (»kan«), at strafbortfald vil blive statueret, bør tiltale ud fra et ønske om ikke at forstyrre

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

straffastsættelse og strafferammer II

straffastsættelse og strafferammer II Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer II Speciel del BETÆNKNING NR. 1424 KØBENHAVN 2002 Kapitel 14 Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed og mod statsforfatningen

Læs mere

DANSK STRAFFEMYNDIGHED I FORHOLD TIL SEKSUEL UDNYTTELSE AF BØRN I

DANSK STRAFFEMYNDIGHED I FORHOLD TIL SEKSUEL UDNYTTELSE AF BØRN I DANSK STRAFFEMYNDIGHED I FORHOLD TIL SEKSUEL UDNYTTELSE AF BØRN I UDLANDET BETÆNKNING Nr. 1470 KØBENHAVN 2006 JUSTITSMINISTERIET Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457 Markedsføring og prisoplysning

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2011/1 LSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2011-731-0011 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 Sag 122/2016 Anklagemyndigheden vedrørende Foranstaltning under efterforskning (advokat Stefan Reinel) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0135 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0135 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0135 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. maj 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2009-305-0779 Dok.: DNW40590 G R U N D N O T A T vedrørende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov. Udkast til. (Seksualforbrydelser mv.)

Forslag. Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov. Udkast til. (Seksualforbrydelser mv.) Civilafdelingen Dato: 29. november 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Sabine Heestermans Svendsen Sagsnr.: 2014-731-0039 Dok.: 2128086 Udkast til Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 267 Offentligt

Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 267 Offentligt Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 267 Offentligt Folketinget Kulturudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 28. november 2014 Kontor:

Læs mere

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0091 Bilag 3 Offentligt Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Ombudsmanden udtalte over for politimesteren i Gladsaxe og justitsministeriet, at han måtte finde det beklageligt, at en gæst, der efter begæring af en restauratør

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven

Lov om ændring af straffeloven 2005/1 LSF 40 Offentliggørelsesdato: 31-10-2005 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 44 Sagsforløb 2005/1 LF 40 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 27. oktober 2005 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov 2007/2 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0596 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, adoptionsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, adoptionsloven og retsplejeloven 2002/1 LSF 117 Offentliggørelsesdato: 11-12-2002 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 34 Sagsforløb 2002/1 LF 117 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 10. december 2002 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 1999/1 LSF 281 Offentliggørelsesdato: 27-04-2000 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 24 Sagsforløb 1999/1 LF 281 Lovforslag som fremsat Bilag 2 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Fremsat den 27.

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Retsudvalget 2012-13 L 141 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616 K O M M E

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af anvendelsesområde) Afgivet

Læs mere

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 6 8 H A L @ H U M A N R I G H

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. december 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2013-1219 bgn 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven (Vold og seksuelle

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere