Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534"

Transkript

1 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II Betænkning nr. 534

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 53 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 54 Betænkning om farlige hunde 55 Betænkning om det videnskabsetiske komitesystem i Danmark 56 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. 57 Beretning om elektronisk aftaleindgåelse og handel 58 Betænkning om ægtefælleskifter 59 Betænkning om revision af dødsboskifteloven 52 Betænkning om huseftersynsordningen 52 Betænkning om insiderhandel 522 Reform af den civile retspleje VI 523 Betænkning om en fremtidig statsadvokatordning 524 Betænkning om revision af hundeloven 525 Betænkning om konkurskarantæne 526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 527 Provstestillingen og provstiets funktion 528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 529 Betænkning om PET og FE 53 Reform af den civile retspleje VII 53 Strafudmåling samspillet mellem lovgiver og domstole 532 Betænkning om indsamlinger 533 Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål 534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser

3 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II Betænkning nr. 534 København 22

4 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Betænkning nr. 534 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 262 Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S Pris: 2 kr. pr. bog inkl. moms 2

5 Indhold Indholdsfortegnelse Indledning Historik Debatten om den nuværende kriminalisering af seksualforbrydelser Internationale forpligtelser og udviklingstendenser i hovedtræk Straffelovrådets overordnede overvejelser om kriminalisering af seksuelle overgreb Betegnelsen Forbrydelser mod kønssædeligheden Straffelovens 26 voldtægt Straffelovens 27 anden tvang Straffelovens 28 udnyttelse af forurettedes tilstand Straffelovens 29 institutionsanbragte Straffelovens 22 groft misbrug af afhængighed Straffelovens 22 svig Straffelovens 222 børn under 5 år Straffelovens 223 stedbørn, plejebørn mv. under 8 år Straffelovens 223 a køb af seksuelle ydelser hos personer under 8 år Straffelovens 224 og 225 anden kønslig omgængelse end samleje Straffelovens 226 uagtsomhed Straffelovens 227 indgåelse af ægteskab Straffelovens 228, 229, 23 og 233 prostitution Straffelovens 23 og 235 a pornomodeller under 8 år Straffelovens 232 blufærdighedskrænkelse Straffelovens 234 salg af pornografi til børn under 6 år Straffelovens 235 børnepornografi Straffelovens 236 pålæg Straffelovens 2 biologiske børn og søskende Forældelse Dansk straffemyndighed Lovudkast med bemærkninger Bilag

6 Indholdsfortegnelse Bind I Kapitel. Indledning Straffelovrådets kommissorium Straffelovrådets sammensætning Resumé af Straffelovrådets overvejelser og forslag Straffelovrådets overvejelser Overordnede overvejelser om kriminaliseringen af seksuelle overgreb Betegnelsen Forbrydelser mod kønssædeligheden Voldtægt Udnyttelse af forurettedes tilstand Institutionsanbragte Groft misbrug af afhængighed Svig og pression Børn under 5 år Incest, stedbørn, plejebørn mv Pornomodeller under 8 år Forældelse Uagtsomhed med hensyn til forurettedes tilstand eller alder Blufærdighedskrænkelse Prostitution Børnepornografi Pålæg til dømte Dansk straffemyndighed Straffelovrådets forslag Kapitel 2. Historik Baggrunden for kriminaliseringen af forbrydelser mod kønssædeligheden Straffelovens kapitel 24 i hovedtræk Kriminalitetsudviklingen de seneste 25 år

7 Kapitel 3. Debatten om den nuværende kriminalisering af seksualforbrydelser Indledning Kritik i den politiske debat Definitionen af voldtægt, betydningen af ægteskab og straffelovens Uagtsom voldtægt Strafniveau for voldtægt Seksuelt misbrug af børn Prostitution og kriminalisering af sexkunder Børnepornografi Rapport fra Amnesty International om voldtægt og menneskerettigheder mv Kapitel 4. Internationale forpligtelser og udviklingstendenser i hovedtræk Konventioner mv Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i sagen M.C. mod Bulgarien Rækkevidden af dommen M.C. mod Bulgarien Norsk reformarbejde i hovedtræk Svensk reformarbejde i hovedtræk Kapitel 5. Straffelovrådets overordnede overvejelser om kriminalisering af seksuelle overgreb Indledning Samtykke som en del af kriminaliseringen i kapitel Indholdet og opbygningen af kapitel Kapitel 6. Betegnelsen Forbrydelser mod kønssædeligheden Den gældende terminologi Straffelovrådets overvejelser

8 Kapitel 7. Straffelovens 26 voldtægt Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Indledning Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Beviskrav i voldtægtssager Generelt om bevisvurderingen Udtalelse fra Rigsadvokaten om bevisvurderingen i voldtægtssager Objektivitetsprincippet og domfældelsesprocenten i voldtægtssager Den bevismæssigt nedre grænse for voldtægt Falske anmeldelser af voldtægt Afgrænsningen af voldtægtsbestemmelsen Indledning Det gældende voldtægtsbegreb Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Indledning Definitionen af vold i voldtægsbestemmelsen Samlejebegrebet Et udvidet voldtægtsbegreb set i forhold til overgreb omfattet af navnlig straffelovens Uagtsom voldtægt Indledning Kravene til forsæt og uagtsomhed Forsæt Uagtsomhed

9 5.3. Kriminaliseringen af uagtsomhed efter de gældende bestemmelser i straffelovens kapitel Den juridiske litteratur om uagtsom voldtægt Norsk ret Kriminaliseringen af uagtsom voldtægt Norsk retspraksis om uagtsom voldtægt Straffelovrådets overvejelser Strafferammen i Den gældende strafferamme og det gældende strafniveau Straffelovrådets overvejelser Strafudmålingen ved forskellige former for voldtægt Den gældende strafudmåling Straffelovrådets overvejelser Kapitel 8. Straffelovens 27 anden tvang Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Retspraksis Straffelovrådets overvejelser Kapitel 9. Straffelovens 28 udnyttelse af forurettedes tilstand Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringerne i 98 og Retspraksis

10 3. Betydningen af ægteskab i forhold til visse sædelighedsforbrydelser Indledning Gældende ret om betydningen af ægteskab Straffelovrådets overvejelser Strafferammen i Den gældende strafferamme og det gældende strafniveau Straffelovrådets overvejelser Overrumplingstilfælde Kapitel. Straffelovens 29 institutionsanbragte Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel. Straffelovens 22 groft misbrug af afhængighed Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser

11 Kapitel 2. Straffelovens 22 svig Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Overvejelser om ophævelse af bestemmelsen i 22 samt om en opsamlende samtykkebaseret bestemmelse Strafferammen i Kapitel 3. Straffelovens 222 børn under 5 år Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmel- Sen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovforslag om nedsættelse af den seksuelle lavalder i Straffelovrådets udtalelse nr. 747/975 om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Lovændringen i 976 vedrørende den seksuelle lavalder for homoseksuelle forhold Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse

12 .2.9. Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Lovændringen i Strafferammen i Den gældende strafferamme og det gældende straffeniveau Tiltalefrafald uden vilkår Rammeafgørelsen og direktivet om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi Straffelovrådets overvejelser Særskilt bestemmelse om voldtægt af børn Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Den seksuelle lavalder Kapitel 4. Straffelovens 223 stedbørn, plejebørn mv. under 8 år Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapital 5. Straffelovens 223 a køb af seksuelle ydelser hos personer under 8 år Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i 223 a Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Straffelovrådets overvejelser

13 Kapitel 6. Straffelovens 224 og 225 anden kønslig omgængelse end samleje Gældende ret og baggrunden herfor Straffelovens Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Straffelovens Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Straffelovrådets overvejelser Kapitel 7. Straffelovens 226 uagtsomhed Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Kriminaliseringen af uagtsomhed i straffeloven i øvrigt Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser

14 Kapitel 8. Straffelovens 227 indgåelse af ægteskab Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Straffeloven af Borgerlig straffelov fra Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Lovændringen i Retspraksis Straffelovrådets overvejelser Bind II Kapitel 9. Straffelovens 228, 229, 23 og 233 prostitution Gældende ret og baggrunden herfor De gældende bestemmelser i 228, 229, 23 og Rufferi Alfonseri Gentagelsesvirkning Annoncering mv. 233 mv Bestemmelsernes tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelserne Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer

15 .2.. Lovændringen i Lovændringen i Retspraksis Straffelovens Straffelovens Straffelovens Straffelovens EU-retlige og internationale forpligtelser Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Finsk ret Andre europæiske lande Undersøgelser af prostitution i Danmark Straffelovrådets overvejelser Kriminalisering af prostituerede Kriminalisering af medvirken til andres prostitution Kriminalisering af køb af sex Kapitel 2. Straffelovens 23 og 235 a pornomodeller under 8 år Gældende ret og baggrunden herfor Straffelovens Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af be- Stemmelsen Straffelovens 235 a Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Straffelovrådets overvejelser Kapitel 2. Straffelovens 232 blufærdighedskrænkelse Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra

16 .2.2. Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Lovændringen i Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel 22. Straffelovens 234 salg af pornografi til børn under 6 år 597. Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Retspraksis Straffelovrådets overvejelser Kapitel 23. Straffelovens 235 børnepornografi Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i

17 .2.6. Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Oversigt over udviklingen i kriminaliseringen vedrørende børnepornografi Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Rammeafgørelsen og direktivet om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug Fremmed ret Norsk ret Generelt forbud mod pornografi Børnepornografi Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Gerningsindholdet i straffelovens Animeret børnepornografi Børneerotika Strafferammerne i Betinget dom med vilkår om sexologisk behandling Kapitel 24. Straffelovens 236 pålæg Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i

18 .2.4. Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Tilhold og opholdsforbud Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Pålæg om ikke at indfinde sig bestemte steder Pålæg vedrørende kontakt til personer under 8 år Kapitel 25. Straffelovens 2 biologiske børn og søskende Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser

19 Kapitel 26. Forældelse Gældende ret og baggrunden herfor De gældende regler om forældelse i straffelovens 93 og Baggrunden for de gældende regler om forældelse Straffeloven af Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Sammenfatning Tidligere overvejelser EU-retlige og internationale forpligtelser Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel 27. Dansk straffemyndighed Indledning Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i straffelovens 7, stk., nr. 2, litra a Den gældende bestemmelse i straffelovens 7 a, stk. 2, nr Bestemmelsernes tidligere indhold og tidligere ændringer af bestem- Melserne Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i EU-retlige og internationale forpligtelser

20 4. Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel 28. Lovudkast med bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastet Bilag Udviklingen i seksualforbrydelser (rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor, september 2) Ændringer i anmeldelsestilbøjeligheden for seksualforbrydelser (Justitsministeriets Forskningskontor, marts 22) Fiktiv børnepornografi (udtalelse fra Sexologisk Klinik og Visitations- og Behandlingsnetværket, september 2) Psykologiske eftervirkninger af voldtægt (udtalelse fra Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet, februar 22)

21 Kapitel 9 Straffelovens 228, 229, 23 og 233 prostitution. Gældende ret og baggrunden herfor.. De gældende bestemmelser i 228, 229, 23 og Rufferi 228 Efter straffelovens 228 straffes forskellige handlinger med tilknytning til kønslig usædelighed, hvorimod kønslig usædelighed som sådan ikke er kriminaliseret. Kønslig usædelighed i bestemmelsens forstand foreligger, når der ydes betaling for samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje. Justitsministeriet har i forarbejder til andre lovbestemmelser lagt til grund, at dette ikke alene gælder, hvor der er tale om et seksuelt forhold mellem en kunde og en person, som modtager betaling, men også hvor der er tale om et seksuelt forhold mellem personer, som begge modtager betaling. Sidstnævnte omfatter navnlig optagelse af pornofilm eller pornografiske forestillinger med samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje, hvor de medvirkende modtager betaling. I forarbejderne til lov nr. 224 af 4. juni 969 om ændring i borgerlig straffelov (Pornografiske billeder mv.) er således gengivet Justitsministeriets besvarelse af et spørgsmål om pornomodellers beskyttelse efter straffeloven, hvoraf fremgår bl.a. følgende (Folketingstidende , tillæg B, spalte 243): Straffelovens rufferi-, alfonseri- og prostitutionsbestemmelser i 228, 229 og 99 anvender udtrykkene kønslig usædelighed og utugt. Man har herved i første række tænkt på traditionelle prostitutionsforhold; der findes ikke i forarbejderne til disse bestemmelser udtalelser om, hvorvidt bestemmelserne omfatter kønsakter, der iværksættes med henblik på fotografering, lige så lidt som der er 469

22 trykt praksis herom. Det er imidletid nærliggende at antage, at man vil kunne anvende disse bestemmelser på modelarbejde af denne art, og man er under udarbejdelse af lovforslaget gået ud fra, at dette er tilfældet. Tilsvarende er i forarbejderne til lov nr. 579 af 9. december 969 om ændring af forskellige lovbestemmelser med 2 års aldersgrænser gengivet Justitsministeriets svar på et spørgsmål om, hvorvidt aldersgrænsen på 2 år i bl.a. straffelovens 228, stk. 2, vil kunne nedsættes til 2 år. I svaret citeres følgende fra svaret optrykt i forarbejderne til lovændringen i 969 (Folketingstidende 969-7, tillæg B, spalte 8): Med henblik på tilfælde, hvor der er tale om optagelser af egentlige kønsakter, bemærkes følgende: ( ) Er modellen under 2 år, vil producenten kunne straffes, hvis han tilskynder eller bistår den pågældende til at søge erhverv ved denne virksomhed d. v. s. hvor der er tale om mere regelmæssig beskæftigelse af den pågældende. Dette følger af straffelovens 228, stk. 2. ( ) Det samlede resultat vil herefter i forhold til producenterne blive: ( ) mere regelmæssig (erhvervsmæssig) beskæftigelse af den pågældende kan altid straffes, hvis den pågældende er under 2 år. Endvidere fremgår bl.a. følgende af forarbejderne til lov nr. 44 af 3. maj 2 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Forældelse, styrket indsats mod seksuelt misbrug af børn og unge samt IT-efterforskning) (Folketingstidende 999-2, tillæg A, side 7794): Udtrykket kønslig usædelighed tager i første række sigte på prostitutionsforhold, men det antages, at bestemmelserne [i 228 og 229] efter omstændighederne også kan anvendes i forbindelse med produktion af pornofilm og -billeder. Endvidere fremgår bl.a. følgende af forarbejderne til lov nr. 39 af 28. april 29 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug mv.) (Folketingstidende 28-9, tillæg A, side ): Visse af de forhold, som er omfattet af konventionens artikel 2, er kriminaliseret i gældende bestemmelser i dansk ret. Med hensyn til tilfælde, hvor en person f.eks. rekrutterer, tvinger eller udnytter et barn til at deltage i en pornografisk forestilling, drejer det sig navnlig om straffelovens 228 om rufferi, 229, stk., om den, der fremmer kønslig usædelighed, eller straffelovens 262 a, stk. 2, om menneskehandel. Det gælder dog kun i de grovere tilfælde, hvor den pornografi- 47

23 ske forestilling har karakter af kønslig usædelighed, herunder f.eks. hvis det optrædende barn indgår i et seksuelt forhold til andre. I forarbejderne til straffelovens 262 a, der blev indsat ved lov nr. 38 af 6. juni 22 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel mv.), og som er den eneste anden bestemmelse i straffeloven (ud over 228 og 229), der anvender udtrykket kønslig usædelighed, angives alene helt kort, at udtrykket skal fortolkes i overensstemmelse med 228, stk. (Folketingstidende 2-22, 2. samling, tillæg A, side 2957). Der ses fortsat ikke at være trykt retspraksis, der bringer 228 (eller 229) i anvendelse på andet end prostitution, og det kan give anledning til nogen tvivl, om bestemmelsen ud over prostitution også omfatter seksuelle forhold med henblik på optagelse af pornofilm eller som led i pornografiske forestillinger. De handlinger, der er kriminaliseret i 228, er af temmelig forskellig beskaffenhed. Rufferi kan for det første bestå i at forlede nogen til kønslig usædelighed, jf. stk., nr., og stk., nr. 2,. led. Kravet om forledelse betyder, at der skal være tale om en kvalificeret medvirken i form af overtalelse. Bistand til en, der allerede har besluttet sig, er ikke omfattet af denne del af bestemmelsen. Hvis gerningsmanden har handlet for vindings skyld, er forholdet omfattet af nr. 2,. led, og ellers af nr.. Kravet i nr. om, at der skal være tale om forledelse til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed har næppe nogen selvstændig betydning, da selve begrebet kønslig usædelighed forudsætter, at der betales. Straffelovens 262 a, der trådte i kraft den 8. juni 22, omfatter bl.a. den, der ved anvendelse af tvang, frihedsberøvelse, trusler, svig eller anden utilbørlig fremgangsmåde rekrutterer en person med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, og straffelovens 262 a om menneskehandel absorberer strafansvaret for en samtidig overtrædelse af straffelovens 228, stk., nr. 2, om rufferi, jf. UfR H. Den del af straffelovens 228, stk., nr. 2, som 47

24 angår forledelse til prostitution for vindings skyld, har på denne baggrund formentlig ikke længere noget selvstændigt indhold. Rufferi kan for det andet bestå i for vindings skyld at afholde nogen, der driver erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive det, jf. stk., nr. 2, 2. led. Her er det et krav, at der er tale om en person, der i forvejen driver erhverv ved kønslig usædelighed, men det kan selvfølgelig også forholde sig sådan, at gerningsmanden selv har forledt den pågældende hertil. Erhverv må forstås som et krav om en mere regelmæssig virksomhed, men det kræves ikke, at kønslig usædelighed er den pågældendes hovedbeskæftigelse. Kravet om afholdelse må forstås som spejlbilledet af forlede, og der kræves således overtalelse til ikke at stoppe eller, hvad der kommer ud på et, overtalelse til at fortsætte den kønslige usædelighed. Bistand i øvrigt til, at nogen driver erhverv ved kønslig usædelighed, er ikke omfattet af denne del af bestemmelsen. Rufferi kan for det tredje bestå i at holde bordel, jf. stk., nr. 3. Et bordel er et sted, hvor der er personer til stede, som mod betaling har samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje med kunder. Det er således en betingelse, at der findes bestemte lokaliteter, hvor aktiviteten foregår. Det er endvidere en betingelse (jf. kravet om at holde bordel), at driften af bordellet sker for gerningsmandens regning eller dog således, at gerningsmanden gennem andele i kundernes betaling eller på anden måde er direkte økonomisk interesseret i virksomheden. At holde bordel må afgrænses over for dels anden udlejning af lokaler til prostitution, dels flere prostitueredes fælles drift af et bordel. Udlejning af lokaler til prostitution er ikke omfattet af 228, stk., nr. 3, hvis lejen ikke væsentligt overstiger markedslejen (ved anden anvendelse), og hvis udlejeren heller ikke i øvrigt deltager i driften af bordellet. Flere prostitueredes fælles drift af et bordel er som udgangspunkt ikke omfattet af 228, stk., nr. 3. Hvis en prostitueret, der deltager i en sådan fælles drift af et bordel, har et økonomisk udbytte af de andres indtjening ved prostitution, som går ud over en deling af driftsudgifterne, vil den pågældende imidlertid holde bordel, jf. UfR H (domfældelse med stemmerne 5-2, da to andre prostitueredes deltagelse havde haft økonomisk betydning for tiltalte) og TfK Ø (frifindelse med stemmerne 3-3, da ca. syv andre prostitueredes betaling ikke havde haft så væsentlig betydning for 472

Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold

Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Betænkning nr. 747 København 1975 Ju 00-137-bet. ISBN 87 503 1728 8 L. MØLLERS BOGTR. A/S KBHVN. Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Retsudvalget 2012-13 L 141 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616 K O M M E

Læs mere

homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet

homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet betænkning nr. 1127 1988 ISBN 87-503-7120-7 Ju 00-200-bet. Eloni Tryk, Kbh. Indhold Indledning 7 0.1.

Læs mere

Betænkning om sagsomkostninger i straffesager. Betænkning nr. 1547

Betænkning om sagsomkostninger i straffesager. Betænkning nr. 1547 Betænkning om sagsomkostninger i straffesager Betænkning nr. 1547 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525 Betænkning om konkurskarantæne Betænkning nr. 1525 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om. de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens 140 om blasfemi

Straffelovrådets udtalelse om. de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens 140 om blasfemi Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens 140 om blasfemi Betænkning nr. 1548 København 2014 Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en

Læs mere

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v.

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Betænkning nr. 1462 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr. 1499 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1494 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven 1495 Evaluering

Læs mere

Kommenteret straffelov Speciel del

Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Speciel del 10. omarbejdede

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Betænkning nr. 1535

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Betænkning nr. 1535 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner Betænkning nr. 1535 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer

Læs mere

AFGIVET 7. JUNI 2012 1. DEL

AFGIVET 7. JUNI 2012 1. DEL ADVOKATUNDERSØGELSE AF SEKSUELLE KRÆNKELSER BEGÅET AF PRÆSTER OG ANDRE MEDARBEJDERE I DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK SAMT KIRKENS BEHANDLING AF HENVENDELSER HEROM I HENHOLD TIL BISKOP CZESLAW KOZONS KOMMISSORIUM

Læs mere

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme Indhold KAPITEL 1. FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME 3 1.1 Indledning...3 1.1.1 lig beskyttelse... 3 1.1.2 Inddeling... 3 1.2 Drabsforbrydelser...3 1.2.1 Indledning... 3 1.2.2 Forsætligt drab, strfl. 237...

Læs mere

Dansk straffemyndighed

Dansk straffemyndighed Dansk straffemyndighed Betænkning om Dansk straffemyndighed Afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg Betænkning nr. 1488 København 2007 Bilag 1 Betænkning om Dansk straffemyndighed Betænkning

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Politikommissionen. Betænkning om politilovgivning

Politikommissionen. Betænkning om politilovgivning Politikommissionen Betænkning om politilovgivning - 2 - - 3 - - 4 - Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Politikommissionens nedsættelse og kommissorium.... 9 Kapitel 2. Politikommissionens arbejde... 13 2.1.

Læs mere

Den islandske borgerlige straffelov nr. 19, 1940 med senere ændringer (pr. 1. januar 2004)

Den islandske borgerlige straffelov nr. 19, 1940 med senere ændringer (pr. 1. januar 2004) Oversættelse fra islandsk til dansk Den islandske borgerlige straffelov nr. 19, 1940 med senere ændringer (pr. 1. januar 2004) Trådte i kraft 12. august 1940. Ændret ved l. 47/1941 (trådte i kraft 30.

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 909 af 27/09/2005 (indholdsfortegnelse i dokumentets bund) Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 21. september 2004, med de ændringer,

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

Betænkning om Åger. Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604

Betænkning om Åger. Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604 Betænkning om Åger Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604 1971 SCHULTZJBOGTRYKKERI. KØBENHAVN Indhold Side Kapitel 1: Indledning 5 Kapitel 2: Ugyldighedsreglen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet

retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet betænkning nr. 1019 1984 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5173-7 Stougaard Jensen/København Ju

Læs mere

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Betænkning nr. 1550 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere