Møde 24. august 2010 kl. 08:30 i mødelokale 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 24. august 2010 kl. 08:30 i mødelokale 3"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 24. august 2010 kl. 08:30 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 138 Budget , for hele kommunen Jegindø Efterskole, tab på garanti BusinessPark Struer Godkendelse af projekt for ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning Fjernvarme (lj) Demenssikring og IP-telefoni - frigivelse af midler Forbedring af gadelys i Tambohuse (hm) Energibesparende foranstaltninger, tag Rådhus, køkken Humlum, energimærkning - frigivelse af midler (joa) Frigivelse af midler til ensretning af Korsgade (ll) Udskiftning af IT i folkeskolerne - frigivelse af midler (jk) Fleksibel frokostordning i daginstitutioner (jt) Revideret samarbejdsaftale UU (jk) 19

2 Indholdsfortegnelse 149 Dagbeskæftigelse Fjordbo Elektronisk udsendelse af materiale til Byrådsmedlemmer (SBN) Orientering 24 Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 2

3 Budget , for hele kommunen Sagsfremstilling Efter Byrådets budgetseminar forelægges resultatet af prioriteringen med henblik på afklaring af budgetforslagets indhold. Specielt anmodes om stillingtagen til den skattemæssige del: 1. Om Struer Kommune ønsker at søge om andel i puljen til skatteforhøjelser (frist 7. september). 2. Om der skal indarbejdes en skattestigning i budgetforslaget: 1. Med fradrag af mulig sanktion 2. Uden fradrag af mulig sanktion 3. Hvis ja til enten 2.1 eller hvilken procent / promille skal der så regnes med (i 2010 er skatteprocenten 24,5 og grundskyldspromille 20,610). Se vedhæftede bilag med beregning af provenu ved forhøjelse af skatteprocenten og grundskyldspromillen til henholdsvis 25,2 og 24. Bilag Skatteforhøjelse, provenuberegning Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til ovennævnte. Beslutning Der udarbejdes udkast til ansøgning til ministeriet om skatteforhøjelse, med en skatteforhøjelse på 0,7 % til 25,2 % og en stigning på grundskyldspromillen på 3,39 til 24. Med hensyn til indtægtssiden indarbejdes øgede indtægter svarende til skattestigningen med sanktioner. Venstre og Konservative kunne ikke godkende udgangspunktet for skattestigning. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 1

4 Ø Jegindø Efterskole, tab på garanti Sagsfremstilling I forbindelse med etableringen af Jegindø Efterskole afgav Thyholm Kommune en garanti for et banklån på kr. i Hvidbjerg Bank. Da garantien ikke kunne rummes indenfor kommunens låneramme, blev der samtidig deponeret kr. på en konto i Sparekassen Limfjorden. Jegindø Efterskole er nu gået konkurs. Det betyder, at Struer Kommune skal indfri skolens lån med kommunegaranti. Udgiften hertil er på kr., som vil blive registreret i kommunens regnskab som en driftsudgift. Modsat kan deponeringen på kr. ophæves, så likviditetsmæssigt går det næsten lige op. Økonomiafdelingen sender sagen til orientering for Økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget tog sagen til efterretning. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 2

5 P BusinessPark Struer Sagsfremstilling Byrådet besluttede i april 2010, at der skulle etableres en BusinessPark i Struer og at den skulle konstitueres med en erhvervsdrivende fond. Det blev ligeledes bestemt, at der i en periode på 1-5 år indskydes en kommunal medfinansiering på kr. i årligt driftstilskud, og at der blev arbejdet videre med projektet jf. det udarbejdede statuspapir. Byrådet godkendte (25. maj 2010, pkt. 100) vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer samt taksterne for udlejning af lokaler. Byrådet godkendte (29. juni 2010, pkt. 129) aftalen med Ericsson vedrørende erhvervslejemål matr. 146 CG, 146 CL og 146 DS beliggende Fælledvej 13 og 17. Siden har 12 virksomheder underskrevet en lejekontrakt og flere virksomheder er undervejs med at underskrive en aftale. Byrådet skal nu udpege en bestyrelse for Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer og godkende det beslutningsoplæg som den fremtidige bestyrelse for fonden skal arbejde videre ud fra. Samtidig skal Byrådet på vegne af Struer Kommune, indtræde som garant for, at BusinessPark Struer overholder sine forpligtelser over for udlejeren af ejendommen. Businessplan / Beslutningsoplæg På baggrund af byrådsbeslutningen fra april er der blevet arbejdet videre med et oplæg som skulle frembringe de fornødne informationer til etableringen af BusinessPark Struer. Oplægget skulle også beskrive en forretningsplan/model og en overordnet strategi og samtidig danne grundlag for fremadrettede beslutninger. Oplægget skal bruges som et input til det videre arbejde for den bestyrelse der udpeges. Dette oplæg fremsendes nu til Byrådets godkendelse. Aftale med udlejeren af ejendommen Fælledvej 13 og 17 Indtægts- og omkostningsmodellen i beslutningsoplægget viser et samlet overskud hvis man ser på hele perioden Selv om der er muligheder for at nedbringe udgifter på omkostningssiden og der af Ericsson er afsat et beløb til bl.a. at dække huslejen, så skal Struer Kommune jf. aftale med udlejeren af ejendommen Fælledvej 13 og 17 indtræde som garant for, at BusinessPark Struer overholder sine forpligtelser over for udlejeren af ejendommen. Se vedlagte notat. Der er indledt forhandlinger med udlejer om en ny kontrakt om nedbringelse af huslejeudgiften. Udpegning af bestyrelse for Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 3

6 I henhold til fondens vedtægter, som Byrådet godkendte den 25. maj 2010, vil fonden blive ledet af en bestyrelse med 5 medlemmer udpeget af Struer Byråd, og hvor bestyrelsen har mulighed for at supplere med 2 yderligere medlemmer. Borgmesteren vil frem til 31. december 2013 deltage som kommitteret uden stemmeret i bestyrelsens møder. Byrådet skal nu udpege en bestyrelse for fonden. Bestyrelsen og sammensætningen af denne er essentiel i forhold til at etablere en bæredygtig og dynamisk udviklingspark. Det anbefales, at bestyrelsen kommer til at bestå af stærke erhvervsfolk med et stort netværk både lokalt, regionalt, nationalt og også gerne internationalt. Derudover vil det være godt med personer, som kender til det danske innovationssystem, venturekapitalmarkedet og som har et stærkt kendskab til mulighederne inden for anvendelsen af triple-helix modellen. Økonomi Økonomiafdelingen har fået oplyst, at udlejer ønsker sikkerhed for betaling af husleje mv. i uopsigelighedsperioden I forhold til dette kan oplyse følgende: Den tidligere lejer udbetaler et kompensationsbeløb på 11,3 mio. kr. til Business- Park Struer (BPS). Beløbet er fastsat på baggrund af en kapitalisering af de forpligtelser, herunder bl.a. vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligtelser, som BPS overtager i forbindelse med at BPS indtræder i erhvervslejemålet. Den årlige husleje er på 3,550 mio. kr. Dog er der aftalt en rabat på 25 % i årene så huslejen i hvert af disse år bliver på 2,663 mio. kr. Samlet husleje over alle årene er 15,1 mio. kr. Som nævnt ønsker udlejer en sikkerhed for huslejebetaling mv. i årene Dette ønske kan imødekommes helt eller delvist på flere måder: Model 1: En model herfor kan være, at BPS deponerer det modtagne kompensationsbeløb på 11,3 mio. kr. i et pengeinstitut, og at det kun er ejeren/udlejeren som kan anmode om frigivelse af beløb svarende til årets husleje mv. Model 2: En anden model kan være at Struer Kommune afgiver en garanti. Det vil have følgende kommunaløkonomiske konsekvenser: Afgivelse af en sådan garanti sidestilles med låneoptagelse, og da kommunen har disponeret lånerammen fuldt ud og da der ikke, jf. lånebekendtgørelsen, kan lånes til dette formål, vil der skulle deponeres et tilsvarende beløb i et pengeinstitut - i dette tilfælde til og med år Deponeringen tæller ikke med i kommunens likviditet. Dog kan renterne løbende hæves. Kommunens kassebeholdning vil derfor blive reduceret med det deponerede beløb. Såfremt denne model følges, hvor BPS forlods får udbetalt de 11,3 mio. kr., bør der etableres en sikkerhed for at pengene er til stede til betaling af husleje mv. Det kan f.eks. ske ved at BPS deponerer beløbet i et pengeinstitut - og at der kun kan frigives midler efter meddelelse fra kommunen. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 4

7 Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag Beslutningsoplæg red. udg. Administrationen indstiller, at beslutningsoplægget og dens anbefalinger godkendes og følges at imødekommelse af udlejers ønske om sikkerhed for huslejebetaling mv. sker i form af Model 1, som beskrevet ovenfor, og at der udpeges en bestyrelse for den erhvervsdrivende fond BusinessPark Struer. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at beslutningsoplægget og dens anbefalinger godkendes og følges at imødekommelse af udlejers ønske om sikkerhed for huslejebetaling mv. sker i form af Model 1, som beskrevet ovenfor, og at der udpeges en bestyrelse for den erhvervsdrivende fond BusinessPark Struer. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 5

8 P Godkendelse af projekt for ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning Fjernvarme (lj) Sagsfremstilling Byrådet vedtog (29. juni 2010, pkt. 117) at sende projektforslag fra Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S (VHS) om ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning i høring hos berørte parter. Projektet ønskes godkendt iht. Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med henvisning til Energiministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Struer Byråd godkendte (26. maj 2009, pkt. 73) projektforslag for øget varmeleverance fra Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S til Struer Forsyning Fjernvarme A/S. Siden godkendelse af dette projektforslag har der vist sig at være mere biogas tilgængeligt på Maabjerg BioEnergy end oprindelig forudsat, hvorfor det vil være nødvendigt at installere yderligere en biogasmotor for at udnytte den øgede biogasmængde. Den øgede mængde biogas på Maabjerg BioEnergy bevirker en større kraftvarmeproduktion og dermed en større varmeleverance til Varmetransmissionsselskabet Holstebro- Struer. Det er denne øgede varmeleverance til VHS, der søges godkendt. Projektforslaget har således været sendt i en 4 ugers høring hos HMN Naturgas. Naturgas har indsendt bemærkninger til projektforslaget, som er vedlagt som bilag. Af bemærkningerne fremgår, at Naturgas foreslår, at det undersøges nærmere, om en afsætning af biogas til naturgasnettet i Holstebro vil være attraktivt. Iht. projektforslaget forudsættes biogassen afsat til Vinderup Fjernvarme og VHS. Planafdelingen indstiller, sagen til udvalgets drøftelse. Bilag Høringssvar fra Naturgas Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 157) til Byrådet at projektforslaget godkendes. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at projektforslaget godkendes. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 6

9 G Demenssikring og IP-telefoni - frigivelse af midler Resumé Ombygning og renovering af Vestcenter Kilen. Sagsfremstilling Demenssikring Kommunale Bygninger ansøger udvalget om en tillægsbevilling til udførelse af ekstra demenssikring omkring demensboligerne samt ved demensdaghjem. Det som er indeholdt i udbudsmaterialet er sikring på udvendige døre og inde i bygningen i demensområdet. Der er nu senere i projektet fremkommet ønsker om en udvidelse af demenssikringen i terrænet udenfor demensdaghjem og udenfor demensboligerne. Der er indhentet en pris på dette arbejde fra totalentreprenøren Thyholm Murer. Der vedlægges udtalelse fra Grethe Riksted. IP-telefoni I forbindelse med byggeplanlægningen og udbuddet for 3 år siden var ovennævnte teknologi ikke kendt og afprøvet og for demenssikringens vedkommende, ej heller tilladt fra Folketingets side, hvorfor ansøgningen først kommer nu. Der ansøges ligeledes om tillægsbevilling til at få udført IP-telefoni på Vestcenter Kilen. Dette var ikke en del af udbudsmaterialet som byggeriet blev udbudt med. Der er nu taget en beslutning om, at man ønsker at udbygge telefoni fra almindelig telefon-system til IP-telefoni. Det er en beslutning som får indflydelse om IP-telefoni på hele plejeområdet. Udtalelse fra Ole Rønn Olsen vedlægges. Administrationen indstiller at der bevilges kr. excl. moms til udførelse af ekstra demenssikring "loops", samt at der bevilges kr. til installation af IP-telefoni. Samlet merbevilling der ønskes er kr. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i 2010 er følgende ikke frigivne budgetter til gennemførelse af Helhedsplan for ældreområdet: Konto 0.18 Servicearealer, kr. Konto 5.30 Plejeboliger, kr. Beløbene har hidtil været knyttet til gennemførelse af projektet på Enggård Centret. Dette projekts indhold er ikke endelig fastlagt endnu. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 7

10 Med baggrund heri kan det foreslås, såfremt ovennævnte ansøgning ønskes imødekommet, at finansiering sker af de ikke frigivne budgetbeløb således: Demenssikring: Konto 5.30 Plejeboliger, kr. minus 91 % låneoptagelse: kr. og minus 2 % beboerindskud: kr. Netto træk på budgettet herefter kr. IP-telefoni: Konto 0.18 Servicearealer kr. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag Demenssikring - loops ansøgning.doc Notat IP-telefoni generelt og i plejecentre Socialudvalget fremsender (11. august 2010, pkt. 106) sagen med anbefaling om frigivelse af kr. Finansieres fra kontoen vedrørende Helhedsplan for Ældreområdet Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om frigivelse af kr., finansieret fra kontoen vedrørende Helhedsplan for Ældreområdet Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 8

11 G Forbedring af gadelys i Tambohuse (hm) Sagsfremstilling Tambohus Bylaug har søgt om, at gadelyset gennem Tambohuse forbedres. Der er i dag ca. 65 m mellem masterne. Det betyder, at det er nødvendig med en mast mellem hver af de eksisterende master, for at opfylde retningslinierne i Vejreglerne. Tambohuse ligger indenfor de områder som Thyholm Kommune har lavet gadelysplan for i I planen er målsætningen, at man efterhånden skal leve op til vejreglerne. Struer Forsyning har lavet et overslag over opstilling af 10 nye master. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at der indstilles til Struer Byråd, at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, der sendes til behandling i Byrådet. Bilag Plan for Gadelys i Tambohuse Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 163) til Byrådet at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 9

12 P Energibesparende foranstaltninger, tag Rådhus, køkken Humlum, energimærkning - frigivelse af midler (joa) Sagsfremstilling Der er i budget 2010 afsat kr. til energibesparende foranstaltninger. Kommunale Bygninger søger indtil videre om frigivelse af midler til 3 projekter, samt til energimærkning. Kommunale bygninger gennemfører løbende en lang række energibesparende foranstaltninger, finansieret af overskud på energikontrakterne. Nedenstående arbejder falder udenfor energikontraktområderne, og der søges derfor om frigivelse af afsatte midler på anlægsbudgettet for energibesparende foranstaltninger. Energimærkning af skoler er en vigtig del for at komme videre i de energibesparende foranstaltninger for klarlæggelse af, at investeringerne vil blive placeret hvor der opnås størst udbytte. Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstue m.v. Fladt tag over bagbygning, renoveres med tagkiler i form af 200 mm isolering, samt kantisolering i udhæng Samlet pris for tagisolering tagdækning og udhæng kr. Humlum Sognegård og skolekøkken: Udføres i forbindelse med renovering af sognegårds- og skolekøkken Isolering af gulve, ydervægge, kælderydervægge Udskiftning af vinduer, inkl. kuldebroer Ny belysning, samt nye hårde hvidevarer kr kr kr. Rådhuset, Sekretariatet: Ovenlysbånd samt glas i kontor mod P-plads, 5 stk. højvinduer fra underetage til Sekretariatet Samtlige ruder udskiftet til lavenergiruder kr. Udskifte belysning til lavenergibelysning Energimærkning af folkeskoler: Bremdal Skole, Gimsing Skole, Hjerm Skole, Humlum Skole, Langhøjskolen, Parkskolen og Thyholm Skole I alt ca m2 udgiften til energimærkningen forventes at være 10 kr. pr. m kr kr. Samlet anmodes om frigivelse af kr. ekskl. moms Kommunale Bygninger indstiller, at der fra anlægsbudgettet frigives afsatte midler kr. - til energibesparende foranstaltninger til arbejderne. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 10

13 Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at frigivelse af midler fra anlægsbudgettet til energibesparende foranstaltninger forudsætter en tilbagebetalingstid på fem år på de enkelte projekter. Tilbagebetalingen er indregnet i budgettet som afledte driftsbesparelser. Kun to af de foreslåede projekter opfylder denne betingelse, hvorfor det også kun er disse projekter Teknik- og Miljøudvalget foreslår finansieret af anlægsbudgettet til energibesparende foranstaltninger. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 165) til Byrådet at der frigives kr. til Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstuen mv. Rådhuset, Sekretariatet. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at der frigives kr. til Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstuen mv. Rådhuset, Sekretariatet. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 11

14 P Frigivelse af midler til ensretning af Korsgade (ll) Sagsfremstilling I forbindelse med Vejdirektoratets trafiksanering af Holstebrovej har Vejdirektoratet et ønske om, at begrænse ind- og udkørslen til Holstebrovej. Primært for at give trafikken et bedre flow, men også for at mindske farlige situationer ved svingning. Afledt af projektet og Vejdirektoratets intentioner har der i foråret været afholdt høring blandt borgere og beboere om muligheden for at ensrette Korsgade og etablering af skråparkeringspladser i gaden. Idet der ingen negative tilkendegivelser var af en mulig ensretning har Teknisk Drift og Anlæg skitseret projektet samt udarbejdet et økonomisk overslag for etableringen på kr. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførsel af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, der sendes til behandling i Byrådet. Bilag overslag til dagsorden Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 164) til Byrådet at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførelse af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførelse af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 12

15 I Udskiftning af IT i folkeskolerne - frigivelse af midler (jk) Sagsfremstilling Med vedtagelsen af budget 2008 blev der afsat et årligt beløb til udskiftning af IT i folkeskolerne. Byrådets ambition var at fastholde niveauet i forlængelse af Undervisningsministeriets 3- årige tilskudsordning med IT til 3. klasse. Byrådet besluttede sig for at etablere en udskiftningsordning, hvor rådhusets stationære pc-ere som hidtil, tilgår skolerne i en 3-årig turnus. I øjeblikket drejer det sig om 450 stationære pc-ere. Der afsattes et fast årligt beløb i budget på kr. for at sikre, at kommunernes folkeskoler ikke har pc-ere, interaktive tavler mv., der er ældre end 5 år. Forslaget blev vedtaget som en del af den samlede IT-indsats på folkeskolerne, der udover centraliseringen af hele IT-serviceringen også rummede ansættelse af en deltids pædagogisk IT-konsulent, samt medarbejder-pc til samtlige lærere i skolerne. Forbindelsen (båndbredden) til skolerne er nu tilfredsstillende, og der arbejdes også med de trådløse netværk. En del af skolernes pc-ere er nu så brugte, at de bør udskiftes. Der er nedsat en ITstyregruppe bestående af IT-chef, IT-konsulent, 3 skoleledere og chefkonsulenten for undervisning, der planlægger indkøb af nye pc-ere. Med frigivelse af de afsatte midler, kan udskiftningsordningen på skolerne hermed fortsætte som vedtaget af Byrådet i Chefkonsulenten for undervisning indstiller: at udvalget sender sagen til behandling i Byrådet med anbefaling om, at det afsatte rådighedsbeløb frigives. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyses, der i 2009 blev frigivet kr. til formålet. Beløbet nåede ikke at blive brugt i 2009 og er derfor overført til I 2010 er der afsat kr. til IT i folkeskolerne. Samlet set er der således kr. til rådighed i Såfremt udvalget ønsker at imødekomme anmodningen, sendes sagen til behandling i Byrådet med henblik på frigivelse af de kr. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 13

16 Børne- og Uddannelsesudvalget sender (16. august 2010, pkt. 111) sagen til behandling i Byrådet med anbefaling om, at det afsatte rådighedsbeløb frigives. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om, at det afsatte rådighedsbeløb på kr. frigives. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 14

17 A Fleksibel frokostordning i daginstitutioner (jt) Sagsfremstilling Den 4. juni 2010 blev loven om fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v. vedtaget i Folketinget. Den oprindelige frokostordning er med lovændringen blevet gjort mere fleksibel og med større valgfrihed for forældrebestyrelserne. I lighed med tidligere er kommunen forpligtet til at tilbyde børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid, men mulighederne for helt at fravælge ordningen, eller etablere forældrearrangerede ordninger er kraftigt udvidet. Alle børn i daginstitutioner skal senest den 1. august 2011 tilbydes et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Frokostordning (kommunal) Frokostordning er et nyt begreb i lovændringen, der dækker over levering af den mad og drikke der tilbydes ved frokosttid. Frokostordningen indeholder således ikke mad på andre tidspunkter af dagen. Hvis kommunen vælger at tilbyde mad på andre tidspunkter end i forbindelse med frokosten vil disse måltider betegnes som en del af en madordning ud over frokostordningen. Forældrearrangeret frokostordning En forældrearrangeret frokostordning omfatter kun frokostmåltidet og træder i stedet for den kommunale frokostordning. En forældrearrangeret frokostordning kan således kun etableres, hvis institutionen fravælger den kommunale frokostordning. I de forældrearrangerede frokostordninger er det frivilligt for forældrene til det enkelte barn, om de ønsker at være med i ordningen. Forældrearrangeret madordning Forældrearrangeret madordning hed tidligere forældrebetalt madordning. Begrebet dækker den mad der tilbydes ud over frokosten, fx morgen, formiddag og eftermiddag. Ligesom med de forældrearrangerede frokostordninger er det frivilligt for forældrene til det enkelte barn, om de ønsker at være med i ordningen. Forældrebetaling Forældrenes betaling til frokostmåltidet fastsættes på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for et sundt frokostmåltid i den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et sundt frokostmåltid for daginstitutioner af samme type. For en forældrearrangeret frokostordning og en forældrearrangeret madordning udregnes der en individuel takst. Til de forældre som i forvejen får økonomisk tilskud (eks. socialpædagogisk, økonomisk friplads, søskende tilskud), gives der også tilskud til et sundt frokostmåltid. Der gives ikke søskende tilskud til de forældrearrangerede frokostordninger. Til de forældrearrangerede madordninger ydes der hverken søskende tilskud eller økonomisk tilskud. Det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om kommunen vil leve op til minimumsforpligtelsen, eller på anden vis yde tilskud og støtte til ordningen. F.eks. kan man lade måltiderne være en del af kerneydelsen, som det p.t. er i Krudtuglens Vuggestue. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 15

18 Forældrenes mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution har mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid minimum hvert andet år og ikke oftere end hvert år. For at sikre, at forældrenes fravalg træffes på et oplyst grundlag, skal kommunalbestyrelsen, forud for forældrenes eventuelle beslutning om fravalg af et sundt frokostmåltid, oplyse forældrene om kommunens forventede takst for et sundt frokostmåltid. Kommunen skal fastlægge retningslinjer for forældrenes fravalg. Retningslinjerne skal både omhandle de konkrete procedurer for forældrenes fravalg samt en beskrivelse af, hvordan forældrenes eventuelle beslutning om at fravælge et sundt frokostmåltid skal formidles til kommunalbestyrelsen herunder inden for hvilke frister (se vedhæftet udkast). I aldersintegrerede daginstitutioner kan kommunen beslutte, at forældrenes beslutning om fravalg kan differentieres på aldersgrupper, således at forældrebestyrelsen i en daginstitution eller forældrene i den enkelte enhed f.eks. kan træffe beslutning om at fravælge et sundt frokostmåltid for henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige børn. Kommunen har i perioden den 15. juni 2010 til den 31. december 2010 ansvaret for at sikre, at alle forældrebestyrelser i daginstitutioner og alle forældre i enheder får mulighed for at træffe beslutning om at fravælge et sundt frokostmåltid. Forældrenes eventuelle fravalg af et sundt frokostmåltid får virkning fra den 1. januar Chefkonsulenten indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter om de kan godkende følgende: Frokostordning (kommunal) 1. Frokostordningen tilbydes pr. 1. august Frokostordningen skal holdes udenfor dagtilbudsydelsen og finansieres 100 % af forældrene både i vuggestuerne og i børnehaverne. 3. Forældrenes betaling fastsættes på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et sundt frokostmåltid for daginstitutioner og prisen vil være ens uanset om barnet går i vuggestue eller i børnehave. 4. Prisniveauet for frokostordningen må maks. være 25 kr. pr. dag. 5. Daginstitutioner med et godkendt produktionskøkken kan selv vælge at lave maden, ligesom institutionerne er velkommen til selv, at lave aftale med en madleverandør, dette skal dog meddeles senest den 30. september Forældrebestyrelserne får frist indtil den 30. september 2010, hvis de ønsker at fravælge frokostordningen. 7. Hvis Forældrebestyrelsen fravælger frokostordningen skal de senest den 30. september 2010 tilkendegive, om de ønsker at etablere en forældrearrangeret frokostordning. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 16

19 8. Forældrebestyrelsens beslutning gælder for perioden 1. januar december Forældrearrangeret frokostordning 9. Den forældrearrangerede frokostordning kan tilbydes fra 1. august Hvis Forældrebestyrelsen fravælger frokostordningen skal de senest den 30. september 2010 tilkendegive, om de ønsker at etablere en forældrearrangeret frokostordning. 11. Den forældrearrangerede frokostordning skal finansieres 100 % af forældrene. 12. Prisniveauet for frokostordningen må maks. være 25 kr. pr. dag. 13. Daginstitutioner med et godkendt produktionskøkken kan selv vælge at lave maden, ligesom institutionerne er velkommen til selv, at lave aftale med en madleverandør, dette skal dog meddeles senest den 30. september Forældrebestyrelsens beslutning gælder for perioden 1. januar december Forældrearrangeret madordning 15. Forældrebestyrelsen kan til enhver tid beslutte, om de vil etablere en forældrearrangeret madordning. 16. Den forældrearrangerede madordning skal finansieres 100 % af forældrene. 17. Den forældrearrangerede madordning kan tilbydes uafhængig af valg eller fravalg af frokostordning. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse følgende: Kommunen: Kommunen skal vælge at tilbyde een af følgende muligheder: 1. Sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen Der skal budgetteres med udgifter til det sunde frokostmåltid. Den kommunale udgift er 75 % af de budgetterede udgifter og forældrebetalingen er 25 % af de budgetterede udgifter. Hertil kommer udgifter til økonomisk/socialpædagogisk friplads samt søskendetilskud. 2. Sundt frokostmåltid udenfor dagtilbudsydelsen Det sunde frokostmåltid finansieres 100 % af forældrene. Der kommer udgifter til økonomisk/socialpædagogisk friplads samt søskendetilskud. Herudover kan kommunen yde tilskud til nedsættelse af den generelle "frokosttakst". Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 17

20 Forældrene: Forældrene kan, efter regler fastsat af kommunen, fravælge kommunens tilbud og selv arrangere et sundt frokostmåltid. 3. Sundt frokostmåltid - forældrearrangeret Der vil være udgifter til økonomisk/socialpædagogisk friplads, men ikke søskendetilskud. Andet: Vuggestuen: I dag har vuggestuen både et frokostmåltid samt øvrige måltider indregnet i deres budget og dermed i forældrebetalingen. Der skal tages stilling til, hvordan ordningen skal være fra 1. august Skal det sunde frokostmåltid være en del af dagtilbudsydelsen (75 % kommunal udgift og 25 % forældrebetaling) eller være uden for dagtilbudsydelsen (100 % forældrebetalt). Endvidere skal der tages stilling til øvrige måltider. Skal øvrige måltider holdes helt uden for budgettet (fuld forældrearrangeret/forældrebetalt). Driftsbudget 2011 og årene fremover I forbindelse med budget 2010 blev der afsat et årligt rammebeløb på kr. fra budget 2011 (2011-pris) til et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne. Beløbet blev afsat som et rammebeløb i forbindelse med forhøjelse af bloktilskud (andel af 400 millioner kr.s puljen). Hvis man forudsætter, at prisen for et sundt frokostmåltid er 25 kr. og udleveringsdage er 251 dage om året gange med antallet af børn fra 0-5 årige i børnehaver og integrerede institutioner forventes den kommunale udgift ved de forskellige modeller at være: 1. Sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen - nettoudgiften vil være ca kr. om året eller kr. mere end der er afsat i budgettet. 2. Sundt frokostmåltid uden for dagtilbudsydelsen - nettoudgiften vil være ca kr. om året eller ca kr. mindre end der er afsat i budgettet. 3. Sundt frokostmåltid - forældrearrangeret - nettoudgiften vil være ca kr. om året eller ca kr. mindre end der er afsat i budgettet. Hertil kan komme administrationsudgifter. Der er uafklarede spørgsmål blandt andet omkring momsen hvorfor der ingen garanti er for tallene. Bilag Udkast til Retningslinjer for fleksibel frokostordning Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte (16. august 2010, pkt. 108) alle punkterne som indstillet. Aldersintegrerede institutioner kan dog differentiere deres tilbud. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at alle punkterne godkendes. Aldersintegrerede institutioner kan dog differentiere deres tilbud. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 18

21 A Revideret samarbejdsaftale UU (jk) Sagsfremstilling Nærværende aftale erstatter tidligere aftale gældende fra 1. januar Ændringen sker på grund af ny lovgivning på vejledningsområdet, der væsentligt ændrer UUcentrets opgaver og fokus i vejledningsindsatsen. Aftalen træder i kraft den 1. august Administrationen indstiller: at udvalget indstiller aftalen til godkendelse i Økonomiudvalget. Bilag HOVEDSAMARBEJDSAFTALE for UU Nordvestjylland.doc Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (16. august 2010, pkt. 114) aftalen til godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at aftalen godkendes. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 19

22 A Dagbeskæftigelse Fjordbo Resumé Fjordbo er et døgntilbud til 6 udviklingshæmmede borgere, svarende til alderstrin 2 til 5 år, alle med udadreagerende adfærd. Gruppen har behov for et særlig tilrettelagt dagtilbud med støtte af professionelle pædagoger som kender dem. Brugerne har på baggrund af deres kompleksitete behov for fysiske rammer der giver mulighed for skærmning af den enkelte. De sidste 3 år har dagtilbuddet indgået aftale om leje af industrilokaler tilhørende Hvidbjerg Vinduer. Det har længe været et ønske at flytte dagtilbuddet til en nedlagt gård på Thyholm. Sagsfremstilling Mellemvej 20 er en nedlagt gård med tilhørende stuehus og en mindre staldbygning hvor der gives mulighed for en række af nye aktiviteter som matcher målgruppens behov. Der er konkrete ønsker om dyrkning af egne grøntsager, dyrehold, udeliv, grovværksted, træværksted, kreative værksteder mv. Leje af gården på Mellemvej 20, Lyngs vil give disse efterspurte ønsker samt mulighed for at Struer Kommune kan udvide dagtilbuddet med 4 til 6 pladser til borgere med specielle behov og som ikke umiddelbart matcher de eksisterende dagtilbud i Struer. Jurist Mads Houe har gennemgået lejekontrakten samt beset ejendommen og har efterfølgende tilrettet lejekontrakten med ganske få bemærkninger. Årlig leje kr. Udgiften afholdes af dagtilbuddet Fjordbo inden for de nuværende økonomiske rammer. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der ved leje af lokaler, sædvanligvis skal deponeres et beløb svarende til værdien af lokalerne. Beløbet skal henstå i 10 år og kan derefter frigives over fem år. Dette kan dog fraviges hvis det nye lejemål erstatter et tilsvarende opsagt lejemål. Handicap og Psykiatri har oplyst, at værdien af dette lejemål erstatter det opsagte. Der skal derfor ikke deponeres i dette tilfælde. Bilag Lejekontrakt Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 20

23 Handicap og Psykiatri indstiller, at der gives tilladelse til leje af gård på Mellemvej 20, Lyngs. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om, at der gives tilladelse til leje af gård på Mellemvej 20, Lyngs. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 21

24 A Elektronisk udsendelse af materiale til Byrådsmedlemmer (SBN) Resumé På udvalgsmøderne i august måned 2010 blev forslag til ny procedure præsenteret, og konstitueret Sekretariatschef Sara Bilenberg har indhentet erfaringer og ønsker fra alle byrådspolitikere i Struer Kommune. På den baggrund fremsendes sagen til politisk beslutning. Sagsfremstilling Den nuværende procedure for udsendelse af dagsordner, bilag og referater fungerer ikke optimalt for hverken politikere eller administration, og det er nødvendigt at blive enige om en ny procedure. Sekretariatet er i gang med at udvikle nyt dagsordenssystem, som i betydelig grad forbedrer mulighederne for at arbejde digitalt. Når dette system er iværksat fra 1. oktober 2010 kan man argumentere for mange fordele og rationaliseringer ved 100 % digitalisering. Fx: hurtig tilgang og stort overblik over materialet omkostninger ifht. porto, print og papir er betydeligt reduceret ressourceforbruget ifht. medarbejdertimer kan anvendes mere rationelt og i højere grad sikre kvalitetssikring øget forberedelsestid. I henhold til Lov om Kommunernes styrelse, 8a, er det muligt for Byrådet at træffe en flertalsbeslutning: "Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at materialet, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse godtgøre medlemmernes udgifter til det fornødne udstyr m.v. eller stille dette udstyr m.v. til rådighed for medlemmerne." Bestemmelsen er indsat ved lov nr af 27. december 2009, der trådte i kraft den 1. januar Lovændringen har baggrund i en anbefaling fra Arbejdsgruppen om kommunalpolitikernes rolle og arbejdsvilkår. Lovændringen skal tillige ses som et led i regeringens afbureaukratiseringsprogram. Med 8a er der givet mulighed for, at Byrådet ved flertalsbeslutning kan bestemme, at materiale inden for de i loven anførte rammer kun formidles til medlemmerne elektronisk. Formålet hermed er at give kommunalbestyrelsen frihed til at beslutte den fornødne digitalisering og opnå den derved forbundne administrative lettelse. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 22

25 Sekretariatet indstiller til Byrådet at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til medlemmer af Byrådet ved Struer Kommune formidles elektronisk at udefrakommende materiale eller større producerede materialer fra Struer Kommune (kortbilag eller lignende) kan afhentes eller undtagelsesvis sendes. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til medlemmer af Byrådet ved Struer Kommune formidles elektronisk at udefrakommende materiale eller større producerede materialer fra Struer Kommune (kortbilag eller lignende) kan afhentes eller undtagelsesvis sendes. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 23

26 A Orientering Orienteret om bud på Venøsund II. Specialtandlægecentret - der er positivt tilsagn fra Skive, Thisted og Lemvig. Grønnedal - Renoveringsprojektet fra AAB er nu godkendt af Landsbyggefonden. Renoveringen vil pågå i 2011 og Venø Efterskole - Der er enighed fra såvel Christian Kjær, Venø Efterskole og Struer Kommune om alternativ placering af hallen. Dette forslag fremsendes nu til Naturklagenævnet. Den fremtidige organisering af Nordvestjysk Erhvervsråd drøftes på et kommende borgmestermøde mellem Holstebro, Struer og Lemvig. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 24

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger Retningslinjer for valg af frokostordninger 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningen... 3 2. Kommunalt arrangeret frokostordning... 4 2.1. Kommunalt arrangeret frokostordning (2.10-6

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2017 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? De overordnede linjer i kravene er, at: I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Det kommunale frokostmåltid i Skive Kommune Siden august 2011 har Skive Kommune

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Alle børn i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Information om frokostordning i daginstitutioner

Information om frokostordning i daginstitutioner Oktober 2016 Center for Dagtilbud & Skoler Information om frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet Forældrearrangerede

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Møde mandag, den 7. december 2009 kl. 14:30 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde mandag, den 7. december 2009 kl. 14:30 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde mandag, den 7. december 2009 kl. 14:30 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud/fraværende: Indkaldte: Kl. 15.00 - Britta Rasmussen vedr. punkt nr. 132 Kl. 15.20 - Frank

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: John Christoffersen, Orla Bjørkmann Pedersen indkaldt som suppleant. Caroline Kjelsmark deltog i pkt. 229 i stedet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Indstilling. Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling. Til Århus Byråd Via Magistraten.

Indstilling. Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Børn og Unge Den 24. januar 2006 Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling 1. Resume Folketinget vedtog den 17.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Øvrige bemærkninger: Anders Samuelsen deltog ikke

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. december 2010 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1.

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3

Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Pkt. Tekst Side 1 Orientering 1 2 Vedtægtsændring for Ensemble MidtVest 1 3 Fritidscenter Struer - høringssvar på

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Møde 9. august 2010 kl. 14:00 i Mødelokale 3

Møde 9. august 2010 kl. 14:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 9. august 2010 kl. 14:00 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Per Jakobsen Indkaldte: Kl. 14.10 Sara Bilenberg til pkt. 57 Kl. 15.45 Bent Birk til pkt. 64 og 65 Pkt. Tekst

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere