Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi"

Transkript

1 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: København J.nr. MST Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi Miljøstyrelsen Virksomheder giver hermed Audebo Affaldsdeponi påbud om ændring af moniteringsprogram for overovervågning af perkolat, grundvand og overfladvand. Påbuddet gives efter Miljøbeskyttelseslovens 1 41a, stk. 1. samt 72 Stk. 3. I Audebo Affaldsdeponi reviderede miljøgodkendelse af september 30. september 2005 fremgår det af vilkår 7.7 at: Analyseresultaterne af grundvandet skal vurderes ved hjælp af system (kontrolkort) med faste kontrolregler og niveauer for hver pumpebrønd. Såfremt analyserne overskrider de fastsatte kontrolniveauer skal analyseresultatet bekræftes via yderligere en prøvetagning der skal foretages senest 14 dage. Niveauet for kontrolgrænser skal godkendes af tilsynsmyndigheden efter oplæg fra NOVE- REN. Den 21. december 2010 fremsendte KARA/NOVEREN forslag til kontrolkort/alarmgrænser. Kontrolkort/alarmværdierne var beregnet ud fra middelværdien +/- 20 %. Gennemgangen af moniteringsdataene viste, at der var meget stor variation i de indsamlede moniteringsdata, og at de beregnede alarmværdier ikke kunne overholdes. Det var ikke muligt at vurdere, om der var en reel risiko for grundvandsforurening, eller den store variationer skyldes påvirkning fra marine aflejringer eller årsagen skulle findes i prøvetagningen og analysearbejdet. På mødet den 18. marts 2011 var der enighed om, at de foreslåede alarmgrænser KARA/NOVEREN havde fremsendt den 21. december 2010, ikke var tilstrækkelige til at fastsætte endelige alarmgrænser. Det blev aftalt, at Miljøstyrelsen skulle indhente tilbud fra et uvildigt rådgivningsfirma, som skulle belyse deponiernes miljømæssige risici, samt vurdere det fremtidige behov for monitering af grundvand, recipient og perkolat og fastsætte alarmkriterier. Med udgangspunkt i resultaterne af Rambølls rapport Miljørisikovurdering for Audebo deponi, revideres gældende egenkontrolvilkår for monitering af perkolat, grundvand og recipienter for Audebo deponi. Desuden præciseres, at grundvandstrykket under deponiet skal være opadrettet. Rambølls rapport vedlægges som bilag 1, som bilag 2 lægges Rambølls notat vedrørende monitering af grundvand. Følgende egenkontrolvilkår ophæves i den reviderede miljøgodkendelse/påbud til Audebo Affaldsdeponi af 30. september 2005: 1 Lov om Miljøbeskyttelse, lovbek. Nr 879, 26/6 2010

2 2 vilkår 6.4, 6.5 og 6.6 monitering af perkolat vilkår 7.3, 7.4, 7,7 og 7.9 monitering af grundvand vilkår 8.9 og 8.10 monitering af overfladevand. Vilkårene erstattes med følgende moniteringskrav: Perkolat Vilkår 1 Perkolatprøverne skal udtages fra samlebrønde på hver enkelt deponeringsenhed. Perkolatprøverne skal udtages og analyseres af et DANARK akkrediteret laboratorium. Ved skift af analysemetode eller analyselaboratorium skal der gøres rede herfor i den kommende årsrapport, og evt. konsekvenser ved tolkning af analyseresultater skal beskrives. Vilkår 2 Perkolatet skal moniteres som følger; Fra celle 1, 2 og 4, der er under efterbehandling, udtages perkolatprøver fra hver celle 4 gange årligt til analyse i en 2-årig periode, herunder 3 gange med et rutineprogram og 1 gang med et udvidet program. Fra de aktive celler 5 og 7 udtages perkolatprøver til analyse 4 gange årligt, herunder 3 gange med et rutineprogram og 1 gang med et udvidet program. Analyseprogrammet skal omfatte parametrene angivet i tabel 1. Analysepakke Rutine Udvidet Parameter ph Ledningsevne COD Chlorid Ammonium Fluorid Sulfat Natrium Kalium ph Ledningsevne COD og NVOC Chlorid Fluorid Sulfat Ammonium Natrium Kalium Total kulbrinter og BTEX ved GD-MS PAH, total Chlorerede opløsningsmidler; trichlormethan, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, trichlorethylen og tetrachlor-ethylen. Hvis der efter 4 års monitering ikke påvist væsentlige indhold af chlorerede opløsningsmidler i perkolatet, kan de chlorerede opløsningsmidler udtages af

3 3 analyseprogrammet. Phenoler; phenol, cresoler, xylenoler Metaller; Arsen, Barium, Bly, Cadmium, Chrom total, Kobber, Kviksølv, Molybdæn, Nikkel, Antimon, Selen, Zink Tabel 1. Analyseprogram, perkolatmonitering Vilkår 3 Vilkår 4 Vilkår 5 Prøverne til rutineprogrammet udtages i januar, april og juli. Prøverne til det udvidede program udtages i oktober hvert år. Er der ikke perkolat til stede ved prøvetagningen, skal der udtages en prøve for det pågældende kvartal, når der igen kan pumpes perkolat op fra cellen. Tilsynsmyndigheden skal regelmæssigt foretage en vurdering af behovet for justeringer af de opstillede analyseprogrammer på baggrund af de foreliggende analyseresultater, hver gang, der forelægger resultater fra det udvidede analyseprogram. Vurderingen tager udgangspunkt i årsrapporten og virksomhedens redegørelse for ændringer af analysefrekvens. Der opstilles følgende alarmkriterier for perkolat: Prøvetype Bemærkninger Tabel 2. Alarmkriterier for perkolat. Alarmkriterier Perkolat Stiger perkolatstanden i en celle til over 20 cm over bundmembranen, så skal der straks (indenfor en uge) foretages en pejling af vandstanden i drænlaget under cellen (det øvre sekundære grundvand) og i boring DGU nr , midterste sekundære magasin. Er grundvandsspejlene lavere end perkolatvandstanden så skal der straks (indenfor en uge) iværksættes en oppumpning af perkolat til perkolattanken. Er grundvandsspejlene væsentligt højere end perkolatvandstanden i en uge bør det overvejes, om der skal iværksættes en oppumpning af grundvand i drænlaget under cellen for at sikre, at der ikke trænger for meget uforurenet grundvand ind i cellen. Grundvand Vilkår 6 Vilkår 7 Vilkår 8 Vilkår 9 Vilkår 10 Der skal til stadighed være en opadrettet grundvandsgradient under deponienhederne. Hvis der ved pejling af de dybe undersøgelsesboringer konstateres en nedadrettet grundvandsgradient skal tilsynsmyndigheden kontaktes inden en uge. Tilsynsmyndigheden kan forlange vandstandsregulerende tiltag samt forlange yderlige grundvandsanalyser. Grundvandsprøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Ved eventuelt skift af analysemetode eller analyselaboratorium skal der redegøres herfor i den kommende årsrapport. og eventuelt konsekvenser ved tolkning af analyseresultater skal beskrives. KARA/NOVEREN skal udarbejde en procedure for prøvetagningen med beskrivelse af bl.a. forpumpning og prøvetagning. Proceduren skal forlægges tilsynsmyndigheden til kommentering. Grundvandsprøverne skal udtages i februar, maj, august og november.

4 4 Prøverne i februar og august skal analyseres efter et rutineprogram, og prøverne i maj og november efter et udvidet program jf. vilkår 11. Er der ikke grundvand til stede ved prøvetagningen, skal der udtages en prøve for det pågældende kvartal, når der igen kan pumpes grundvand op fra drænlaget under cellen. Vilkår 11 Vilkår 12 Analyseprogrammet skal omfatte parametrene angivet i tabel 3 under henvisning til afsnit 6 og tabel 2.3 og 2.5 i deponeringsbekendtgørelsens bilag 2. Analysepakke Rutine Udvidet Parameter ph Ledningsevne NVOC Chlorid Ammonium Fluorid Sulfat Natrium Kalium Total kulbrinter og BTEX ved GD-MS Chlorerede opløsningsmidler; trichlormethan, tetrachlormethan, 1,1,1- trichlorethan, trichlorethylen og tetrachlorethylen ph Ledningsevne NVOC Chlorid Fluorid Sulfat Ammonium Natrium Kalium PAH, total Phenoler; phenol, cresoler, xylenoler Metaller; Arsen, Barium, Bly, Cadmium, Chrom total, Kobber, Kviksølv, Molybdæn, Nikkel, Antimon, Selen, Zink Tabel 3. Analyseprogram, grundvandsmonitering Der opstilles følgende alarmkriterier for grundvand: Analyseparameter Alarmkriterier Afværgekriterier Total kulbrinter Benzen 50 µg/l 5 µg/l 100 µg/l 10 µg/l Phenoler, sum 2,5 µg/l 5 µg/l Chlorerede opløsningsmidler 5 µg/l 10 µg/l PAH total 0,5 µg/l 1 µg/l Metaller 5 x grundvandskvalitetskravene 10 x grundvandskvalitetskravene Prøvetype Grundvand Grundvand Bemærkninger Alarmkriteriet gælder for 2 på hinanden følgende overskridelser af kriteriet. Er alarmkriteriet overskredet skal årsagerne vurderes og der skal igangsættes en intensiveret monitering i grundvand og evt. i overfladevand. Kriteriet suppleres med, at indholdet af salte og næringsstoffer skal vise en stabil eller aftagende tendens. Konstateres en stigende tendens skal årsagerne vurderes i forhold til naturligt baggrundsniveau og perkolatkvalitet Ved overskridelse af et afværgekriterium skal der indenfor 2 uger efter analyseresultaterne er modtaget, udtages en ny prøve af grundvandet til analyse. Overskrides afværgekriteriet stadig skal der tages aktion inden for 1 uge efter analyseresultaterne er modtaget. Dog max en måned efter prøvetagningen. Kriteriet suppleres med, at indholdet af salte og næringsstoffer skal vise en stabil eller aftagende tendens. Konstateres en kraftigt stigende tendens svarende til en markant stigning på 100 % skal årsagerne vurderes i forhold til naturligt baggrundsniveau og per-

5 5 Tabel 4. Alarm- og afværgekriterier for grundvandsmonitering kolatkvalitet. Viser fejlfindingen, at der er tale om et muligt udslip, skal der straks igangsættes oppumpning til perkolattanken Vilkår 13 Vilkår 14 Ved overskridelse af et alarmkriterium for grundvandet 2 gange, skal der indenfor to uger efter analyseresultaterne er modtaget, udtages en nye vandprøver til verificering af, om alarmen er positiv eller falsk. Er alarmen reel skal det vurderes, om der er tegn på stigende indhold af forureningsparametre i grundvandet, og årsagen til alarmen skal vurderes. Desuden skal det vurderes, om der skal iværksættes en mere intensiv monitering af grundvandet og overfladevandet (f.eks. øget hyppighed for parametre omfattet af de udvidede program for overfladevandsmoniteringen). Den intensive monitering omfatter bl.a., at tidsserier skal granskes for at finde tegn på ændrede tendenser. Resultatet af vurderingerne skal indrapporteres til tilsynsmyndigheden indenfor en måned. Ved overskridelse af et af afværgekriterierne for grundvandet skal der gennemføres en fejlfinding (kvalitetssikring af resultater). Indenfor to uger, efter analyseresultaterne er modtaget, skal der udtages en ny prøve fra det pågældende prøvetagningssted til analyse for samtlige analyseparametre. Overskrides et alarmkriterium for de miljøfremmede organiske stoffer eller for metallerne skal tilsynsmyndigheden orienteres herom indenfor en uge og afværge skal igangsættes straks. Afværge kan bestå i oppumpning af det forurenede grundvand til perkolattanken, indtil afværgekriterier igen er overholdt i grundvandet. Overfladevand Vilkår 15 1 gang per. måned skal der udtages overfladevandsprøver til rutineprogram fra: Efter overløbsbygværk fra omfangskanal til sø Grøften 2 meter nedstrøms søen, grøften der løber til rørledningen nord for deponiet. To gange årligt, dvs. hvert halvår, skal rutineprogrammet erstattes af et udvidet analyseprogram. Prøver til det udvidede program anbefales udtaget i maj og november. Parameter sammensætningen fremgår af analyseprogrammet i vilkår 17. Vilkår 16 To gange årligt skal der udtages en prøve fra søen til analyse for rutineprogrammet. Viser de udvidede analyser af søvandet eller afløbsvandet fra søen, at der er væsentligt indhold af miljøfremmede stoffer, som kan stamme fra deponiet, skal analyseprogrammet for søen og grøften erstattes af det udvidede program. Vilkår 17 Analyseprogrammet for overfladevand skal omfatte parametrene angivet i tabel 4.

6 6 Analysepakke Rutine Udvidet Parameter ph Ledningsevne COD Chlorid Fluorid Sulfat Ammonium Total N Total phosphor ph Ledningsevne COD og NVOC Chlorid Fluorid Sulfat Ammonium Total N Total phosphor Natrium Kalium Total kulbrinter ved GD-MS Chlorerede opløsningsmidler; trichlormethan, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, trichlorethylen og tetrachlor-ethylen. Det skal vurderes om der skal opstilles alarmkriterier for disse i Phenoler; phenol, cresoler, xylenoler Metaller; Arsen, Barium, Bly, Cadmium, Chrom total, Kobber, Kviksølv, Molybdæn, Nikkel, Antimon, Selen, Zink Tabel 4. Analyseprogram, overfladevand. Vilkår 18 Vilkår 19 Overfladevandsprøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Ved eventuelt skift af analysemetode eller analyselaboratorium skal der gøres rede herfor i den kommende årsrapport og eventuelt konsekvenser ved tolkning af analyseresultater skal beskrives. Med udgangspunkt i de foreliggende moniteringsresultater og deponeringsbekendtgørelsens retningslinjer foreslås følgende sæt alarm- og afværgekriterier: Analyse parameter Alarmkriterier Afværgekriterier Total kulbrinter Benzen 50 µg/l 40 µg/l 100 µg/l 80 µg/l Phenoler, sum 4 µg/l 8 µg/l Metaller 5 x udlederkravene 10 x udlederkravene Prøvetype Overfladevand Overfladevand Bemærkninger Alarmkriteriet gælder for 2 på hinanden følgende overskridelser af kriteriet i en overfladevandstype. Er alarmkriteriet Ved overskridelse af et afværgekriterie skal der indenfor 2 uger, efter analyseresultaterne er modtaget, udtages en ny prøve af

7 7 overskredet skal årsagerne vurderes og der skal igangsættes en intensiveret monitering i de to andre overfladevandstyper. Kriteriet suppleres med, at indholdet af salte og næringsstoffer skal vise en stabil eller aftagende tendens. Konstateres en stigende tendens skal årsagerne vurderes i forhold til naturligt baggrundsniveau og perkolatkvalitet overfladevand. Tabel 5. Alarm- og afværgekriterier for overfladevand. overfladevandet til analyse. Overskrides afværgekriteriet stadig, skal der tages aktion indenfor 1 uge. Kriteriet suppleres med, at indholdet af salte og næringsstoffer skal vise en stabil eller aftagende tendens. Konstateres en kraftigt stigende tendens svarende til en markant stigning på 100 % skal årsagerne vurderes i forhold til naturligt baggrundsniveau og perkolatkvalitet. Viser fejlfindingen, at der er tale om et muligt udslip, skal der indenfor 14 dage lukkes for afløbet fra det pågældende Vilkår 20 En gang årligt skal der udarbejdes en moniteringsrappport. Moniteringsrapportrapporteringen skal indeholde: Beskrivelse af moniteringen Moniteringsresultater, herunder dokumentation af prøvetagning Vurdering af gradientforhold perkolat/grundvand - perkolat/ omfangsdræn og omfangsdræn/søen. Vurdering af udvikling i forureningskoncentrationer, tidsserier Vurdering af mulige årsager til fund af miljøfremmede organiske stoffer i grundvandet Orientering om overskridelse af kriterier samt beskrivelse og resultat af udførte aktioner Evt. forslag til justering af moniteringsprogrammet. Moniteringsresultater skal indrapporteres til tilsynsmyndigheden en gang årligt sammen med årsrapporten jf. vilkår 15.1 i gældende miljøgodkendelse for Audebo Affaldsdeponi fra 30. september Miljøteknisk vurdering Beliggenhed Audebo deponi ejes af KARA/NOVEREN og ligger på Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge, matr. nr. 1 ai og 12 af Lammefjorden, Hagested. Virksomhedens areal udgør ca. 44 ha. Deponiets beliggenhed er vist på figur 1. På ejendommen ligger desuden en modtageplads og et komposteringsanlæg. Til matriklen hører desuden et større grønt areal med en sø, der er en del af de miljøbeskyttende foranstaltninger på deponiet. På affaldsdeponiet findes også mellemdepoter for bygge- og anlægsaffald, jern og metal, forbrændingsegnet affald samt balleteret forbrændingsegnet affald. Desuden er der en sorteringshal, en containerplads, en modtageplads for glas og flasker og et komposteringsanlæg til haveaffald. I figur 2 ses gradientforholdene i grundvandsmagasinerne i forhold til overfladerecipienterne. Der er plastmembran i bunden af alle celler og membranen ligger som

8 8 gennemsnit i kote -2,75 m. Membranen har et fald på 5 promille mod perkolatopsamlingsbrøndene, så membranen på det højeste punkt ligger i kote -2,25 m og i det laveste punkt i kote -3,25 m. N Containerplads Perkolattank Sø Biovækst Overløbsbygværk fra omfangskanal til sø Kompostering Omfangskanal Svinninge-Audebo Landkanal Figur 1 Deponiets beliggenhed Drikkevandsinteresser Audebo deponi ligger udenfor områder med drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til vandværker. Der sker ingen indvinding af drikkevand nedstrøms deponiet. Nærmeste almen vandindvinding sker fra boring ca. 1,5 km sydøst for deponiet. Boringen tilhører Hagested vandværk, der har tilladelse til at indvinde m 3 /år. Indvinding sker fra et sandlag i m's dybde.

9 9 Hydrogeologi Der er en opadrettet gradient mellem det dybest liggende grundvandsmagasin og det midterste sekundære magasin, hvilket gør, at der er indadrettet vandtryk på lossepladsens bundmembran. Disse forhold skulle sikrer mod en evt. udsivning af lossepladsperkolat fra deponiet til det dybest liggende grundvand og til det midterste sekundære magasin. Figur 2 Gradientforholdene i grundvandsmagasiner og overfladerecipienter Vandkemi Gennemgangen af analyseresultaterne fra grundvandsmoniteringen i perioden 2006 til 2010 viste, at der i grundvandet under celle 2 er påvist markant højere saltindhold end under de øvrige celler. Der er i påvist kulbrinter i grundvandet i drænlaget under nogle af cellerne, der i et mindre omfang kan stamme fra de naturlige organiske forekomster i området. Forekomst af miljøfremmede stoffer i grundvandet under de enkelte celler er ikke vurderet i årsrapporten i 2010, og der er således ikke taget stilling til, hvorfra kulbrinterne stammer. I november 2011 udtog KARA/NOVEREN grundvandsprøver til GC-ECD-analyse for at belyse, om AOX-indholdet skyldes indhold af chlorerede opløsningsmidler i grundvandet. Analyseresultaterne viser, at der ikke er påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler i grundvandet i november 2011 til trods for et AOX-indhold i 2 af prøverne på 0,2-0,4 mg/l. AOX kan også stamme fra naturlige chlorphenoler, som ofte findes i inddæmmede områder, og fra chlorerede pesticider og deres nedbrydningsprodukter.

10 10 Overfladevand Audebo Affaldsdeponi ligger ca. 2,5 km syd/vest for Lammefjorden. Audebo-Svinninge kanalen løber ca. 500 m syd for deponiet og er målsat som B3, Karpefiskevand, i ht. Regionplan , Ifølge Regionplanen er målsætningen opfyldt. Mod nord i en afstand af ca. 2,5 km ligger Søkanalen, der i ht. Regionplanen har en lempet målsætning (C, afledning af vand). Målsætningen overholdes. Ifølge et COWI notat om deponi for forurenet jord ved Audebo Affaldsdeponi 2 er vandspejlet i Svinninge-Audebo kanalen i kote 0 m, hvorimod det er i kote -7 m for Søkanalen. I COWI notatet vurderes, at grundvandsstrømmen er nordlig mod Søkanalen fra Audebo Deponi. Derudover er der jf. Arealinfo.dk og som vist på figur 3 en række 3 moser, søer og overdrev i området. Nærmeste 3 recipient er udover søen, der hører til deponiets afvandingssystem, en mose ca. 240 m sydøst for deponiet. Drænvand og vand fra grøfter og kanaler benyttes hovedsageligt til markvanding. Trykniveauet i de øvre magasiner varierer med årstiden og er i høj grad bestemt af den udbredte dræning af fjordbunden og af de fysiske forhold omkring gennemløbsbrønde, grøfter og kanaler. Området omkring affaldsdeponiet afdrænes via drænrør og -grøfter til Søkanalen mod nord, hvorfra vandet via pumpestationen ved Lammefjordsdæmningen pumpes ud i den ikke-tørlagte del af Lammefjorden. Omkring deponiet ligger trykniveauet i det øvre sekundære magasin tæt på terræn og typisk mellem kote -0,7 og -2,2 m. 2 COWI. Notat om Deponi for forurenet jord ved Audebo Affaldsdeponi. Miljøbeskrivelse. Bilag 3 til regionplan Tillæg 16, jorddepot ved Audebo og udvidelse af Audebo Affaldsdeponi, VVM-redegørelse, december Vestsjællands Amt

11 11 Figur 3. Naturbeskyttelse, Rundt om affaldsdeponiet er der etableret en omfangskanal. Vandet i kanalen løber videre til en kunstigt anlagt sø øst for deponiet. Fra søen løber vandet til en grøft der afvander mod nord. I miljøgodkendelsen af 2005 blev det påbudt, at omfangskanalen og søen skal bibeholdes i mindst 10 år efter afslutning af deponering. Risikovurderingen I COWI notatet 2 er tidligere foretaget en risikovurdering af udledning af tungmetaller fra Audebo affaldsdeponi og et planlagt deponi for forurenet jord til Søkanalen mod nord. Ud fra en forudsætning om udsivning af m 3 perkolat/år og opblanding i en vandmængde i Søkanalen på 15 mill. m 3 /år er det beregnet, at koncentrationerne i Søkanalen ikke overskrider den daværende udlederbekendtgørelses krav. Beregningen er konservativ, da den ikke medtager tilbageholdelse af tungmetallerne i sedimentet undervejs eller fortynding i magasinet. Hovedparten af den udsivede mængde metaller er beregnet at stamme fra det planlagte (men ikke gennemførte) deponi for forurenet jord. Ved sammenligning af de beregnede resulterende koncentrationer i Søkanalen med kravene i det gældende udlederbekendtgørelse, i bekendtgørelse nr om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledninger af forurenende stoffer til vandløb og søer eller havet af bemærkes, at indholdene af bly, kobber og zink

12 12 overskrider kravene for salt- og ferskvand, og at indholdet af nikkel overskrider kravene for saltvand. Overskridelserne svarer til en faktor max. 10. Det må forventes, at hovedparten af ud sivende metaller fra affaldsdeponiet aldrig når Søkanalen pga. tilbageholdelse i jorden ved sorption og udfældning. På denne baggrund vurderes i Cowis rapport, at en udsivning af metaller fra Audebo deponi ikke vil medføre en overskridelse af udlederkravene i Søkanalen eller i Lammefjorden. Betragtes deponiets samlede belastning med salte, organiske stoffer, metaller og miljøfremmede organiske stoffer vurderes, at udsivning af perkolat kan medføre en miljømæssig risiko for recipienterne i området. Søen øst for deponiet er en 3 sø. Søen indgår dog som en af de miljøbeskyttende foranstaltninger på deponiet og en evt. belastning af søen må på et tidspunkt forventes. En yderligere spredning af forurening fra søen kan dog udgøre en miljømæssig risiko.

13 13 Miljøteknisk vurdering, kommentarer til vilkår. Perkolat Vilkår 1 For at kunne vurdere den kemiske udviklingen i de enkelt deponienhed, stilles der krav om at, prøverne skal udtages i samlebrønden under de enkelte enheder. Audebo deponis miljøgodkendelse af september 2005 giver mulighed for, at virksomheden selv kan udtage og analysere perkolatprøverne, dog skal virksomheden to gange årligt lade et laboratorium udtage og analysere perkolatprøverne. Ved gennemgangen af perkolat analyserne fra 2006 til 2010 er det vurderet, at analyseusikkerheden ved at skifte prøvetager og laboratorium er for stor, derfor stilles der krav om at alle perkolatprøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Endvidere stilles der krav om, at virksomheden skal redegøre for konsekvenserne ved evt. skift af metode eller laboratorium, så årsagen et analyseudsving løbende bliver vurderet og kommenteret. Vilkår 2 Analyseprogrammet for perkolat i vilkår 2 tager udgangspunkt i afsnit 4 i deponeringsbekendtgørelsens 3 bilag 2. Parametrene er omfattet af rutineprogrammet Parmetrene er valgt så de oversigtligt repræsenterer perkolatets generelle kvalitet, og er baseret på resultaterne af det hidtidige moniteringsprogram. Således er det valgt, at udelade total N og nitrit-nitrat-n, da disse ikke findes i perkolatet i væsentligt omfang og da kvælstofindholdet bedst repræsenteres af ammonium. Desuden er total phosphor udeladt, da det ikke vurderes at give ekstra information om perkolat kvaliteten, hvilket hænger sammen med indholdet af ammonium og organisk stof. Parametrene i det udvidede program omfatter udover rutineparametrene også de miljøfremmede stoffer. Her bemærkes, at de chlorerede opløsningsmidler er medtaget, da der i grundvandet og overfladevandet stedvist er påvist forhøjede indhold af AOX (adsorberbare organiske halogener bl.a. chlorerede opløsningsmidler og chlorphenoler fra f.eks. pesticider), der ligger over det niveau, der findes i uforurenede områder. Er der efter 4 års monitering ikke påvist væsentlige indhold af chlorerede opløsningsmidler i perkolatet og overfladevandet (dvs. under grundvandskvalitetskriteriet på 1 µg/l) kan de chlorerede opløsningsmidler udtages af analyseprogrammet. Analyseparametrene er desuden valgt, således at de også kan sammenholdes med parametrene omfattet af moniteringsprogrammet for overfladevand, så et evt. udslip af perkolat hurtigt kan følges. 3 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, BEK nr.719 af 24/06/2011

14 14 Vilkår 3 Jf. bilag 2 i Deponeringsbekendtgørelsens afsnit 4 skal perkolat analyseres 4 gang årligt. Der stilles vilkår om, prøverne til rutinemæssigkontrol analyseres i januar, april og juli, og prøverne til det udvidede program udtages i oktober, kravet videreføres fra miljøgodkendelsen af 30. september Vilkår 4 Jf. bilag 2 i Deponeringsbekendtgørelsens afsnit 4 skal tilsynsmyndigheden regelmæssigt foretage en vurdering af behovet for justeringer af de opstillede analyseprogrammer på baggrund af de foreliggende analyseresultater, hver gang, der forelægger resultater fra det udvidede analyseprogram. I praksis vil vurderingen ske i forbindelse med gennemgangen af årsrapporten og med udgangspunkt i virksomhedens redegørelse. Vilkår 5 En af forudsætningerne for miljøgodkendelse af Audebo deponi er, at der er til stadighed er en opad rettet gradient mellem det dybest liggende grundvandsmagasin og det midterste sekundære magasin, og at der er et indadrettet vandtryk på lossepladsens bundmembran. Alarmkriterierne for perkolat er sammensat sådan, at stiger perkolatstanden i en celle til over 20 cm over bundmembranen, så skal der straks (indenfor en uge) foretages en pejling af vandstanden i drænlaget under cellen (det øvre sekundære grundvand) og i boring DGU nr , midterste sekundære magasin. Er grundvandsspejlene lavere end perkolatvandstanden skal der straks (indenfor en uge) iværksættes en oppumpning af perkolat til perkolattanken. Er grundvandsspejlene væsentligt højere end perkolatvandstanden bør det overvejes, om der skal iværksættes en oppumpning af grundvand i drænlaget under cellen. GRUNDVAND Vilkår 6 Grundvandspotentialet under og omkring deponianlægget er primært styret af den permanente dræning af hele den inddæmmede del af Lammefjorden med de tre kanaler Nordkanal og Landkanal i kanten af fjordområdet og Hovedkanalen centralt i området. I afgørelsen om anlægsklassificering af 28. december 2010 har KA- RA/NOVEREN beskrevet, at der er et vedvarende indadrettede grundvandstryk der sikrer, at der ikke kan ske en udsivning af perkolat fra deponeringsanlægget til grundvandsmagasinet. I nærværende afgørelse er der i vilkår 6 stillet krav om, at der til stadighed skal være en opadrettet grundvandsgradient under deponienhederne. Vilkår 7 En af forudsætningerne for at lægge Audebo deponi på det inddæmmede areal i Lammefjorden var, at der er indadrettet grundvandtryk. I den gældende miljøgodkendelse for Audebo deponi fra 30. september 2005 er vilkår 7.1 videre ført med krav om, at grundvandstanden under membranen i hver deponeringsenhed skal pejles dagligt f.eks. ved hjælp af SRO anlæg. Endvidere er der i vilkår 7.2 stillet krav om pej-

15 15 ling af vandstande i de to dybe undersøgelsesboring med minimum 20 dages mellemrum. For at sikre der følges op på pejlingerne, er der i nærværende godkendelse stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal kontaktes, hvis det ved en pejling konstateres, at der er nedadrettet grundvandsgradient. Hvorefter det videre forløb aftales med tilsynsmyndingheden. Vilkår 8 Audebo deponis miljøgodkendelse af september 2005 vilkår 7.9 giver mulighed for, at virksomheden selv kan udtage og analysere grundvandsprøverne. Dog skal virksomheden to gange årligt lade et laboratorium udtage og analysere grundvandsprøverne. Med udgangspunkt i gennemgangen af grundvandsanalyserne fra 2006 til 2010 er det vurderet, at analyseusikkerheden ved skift af prøvetager og laboratorium er for stor. Derfor stilles der i nærværende afgørelse krav om, at alle grundvandsprøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Endvidere stilles der krav om, at virksomheden skal redegøre for konsekvenserne ved evt. skift af analysemetode eller laboratorium skift for løbende at vurdere evt. årsager til analyseudsving. Vilkår 9 For at sikre prøvetagning og prøvepumpningen er ensartet, stilles i vilkår 9 krav om udarbejdelse af procedure for prøvepumpning og prøvetagning. Vilkår 10 Grundvandsprøverne skal udtages en gang i kvartalet i henhold til deponeringsbekendtgørelsens retningslinjer (bilag 2 i bekendtgørelse 4 ). I vilkår 10 er der krav om, at prøverne skal udtages i februar, maj, august og november. Prøverne i februar og august skal analyseres efter et rutine program, og prøverne i maj og november efter et udvidet program. For at sikre at der udtages prøver 4 gange årlig, stilles der krav om, at hvis der ikke er grundvand til stede ved prøvetagningen, skal der udtages en prøve for det pågældende kvartal, når der igen kan pumpes grundvand op fra drænlaget under cellen. Vilkår 11 Analyseprogrammet i vilkår 11 tager udgangspunkt i deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 afsnit 6 og tabel 2.3 og 2.5. Parametre omfattet af rutineprogrammet er valgt, så de oversigtligt repræsenterer grundvandets generelle kvalitet og er baseret på resultaterne af det hidtidige moniteringsprogram for perkolat, grundvand og overfladevand. Det er således valgt at medtage saltene (chlorid, fluorid, sulfat, ammonium, kalium, natrium) til trods for, at indholdet heraf veksler meget over året og mellem cellerne. Analyse for kulbrinter og chlorerede opløsningsmidler er medtaget i rutineprogrammet, da der tidligere er påvist forhøjede indhold af kulbrinter og AOX (adsorberbare 4 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg bek. nr. 719 af 24/06/2011

16 16 organiske halogener) i grundvandsprøverne, og da disse parametre er kritiske i forhold til det omgivende miljø. Prøvetagningshyppigheden for disse parametre vurderes efter de første 2 års monitering med henblik på at afklare, om de i stedet skal omfattes af det udvidede program. Parametrene i det udvidede program omfatter udover rutineparametrene også de miljøfremmede stoffer; PAH, phenoler og metaller. Disse stofgrupper er valgt, da de kan være kritiske i forhold til recipienterne i området. Det bemærkes, at nogle af metallerne f.eks. barium og molybdæn muligvis kan bruges til at adskille overfladevand og grundvand fra perkolatpåvirket vand. Analyseparametrene er desuden valgt, således at de også kan sammenholdes med parametrene omfattet af moniteringsprogrammet for perkolat og overfladevand, så evt. sammenhæng mellem de forskellige vandes kvalitet bedre kan vurderes, f.eks. ved perkolatudslip. Vilkår 12 Alarmkriterierne er fastsat med udgangspunkt i de foreliggende moniteringsresultater og deponeringsbekendtgørelsens. De opstillede retningslinjer er sat sådan at: Alarmkriterier, der angiver tegn på stigende forureningspåvirkning, som skal overvåges intenst for at sikre, at der ikke sker uacceptabel påvirkning af recipienterne i området. Afværgekriterier, der kræver en øjeblikkelig aktion til sikring af, at grundvandsforureningen ikke spredes yderligere. I henhold til deponeringsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 6 skal der i moniteringsprogrammet fastsættes grænseværdier for, hvornår en signifikant ændring af grundvandets kvalitet anses for at være indtrådt. En signifikant ændring anses for at være indtrådt, hvis en analyse af en grundvandsprøve viser, at krav til grundvandskvaliteten ikke kan overholdes. I bekendtgørelsens tabel 2.3 er således givet en række grundvandskvalitetskrav. På Audebo Deponi overskrider grundvandets naturlige indhold af f.eks. chlorid grundvandskvalitetskravene. Det er derfor valgt at tage udgangspunkt i de hidtidige moniteringsresultater for grundvandet ved fastsættelse af alarm- og afværgekriterier. I forbindelse med gennemgang af moniteringsresultaterne er det konstateret, at der er meget stor spredning på analyseresultaterne set i et tidsperspektiv. Dette skyldes bl.a. naturlige variationer, og at en del af analyserne er foretaget af henholdsvis Eurofins og deponiets personale. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at basere alarm- og afværgekriterierne på statistiske kriterier (spredning og variationskoefficient). Der er derfor valgt en model, hvor det uforurenede niveau svarer til deponeringsbekendtgørelsens grundvandskvalitetskrav. Alarmkriterierne i vilkår 13 er fastsat som 5 gange grundvandskvalitetskravet. Afværgekriteriet er 10 gange grundvandskvalitetskravet, idet dette krav vurderes at sikre, at en initialfortynding af grundvandet ved udløb til recipienten medfører, at der ikke er risiko for recipienten. På Audebo deponi er der ikke opstillet en total vandbalance for

17 17 alle vandtyper, og det er derfor ikke muligt at vurdere, om en initialfortynding på 10 er rimelig. Dog vil grundvand, der siver eller pumpes ud fra drænlaget under hver celle, ende i omfangskanalen. Da overfladevandet er omfattet af en månedlig analyse, vurderes faktor 10 at være et rimeligt udgangspunkt for fastsættelse af et afværgekriterium for grundvand. I tabel 4 er foreslået alarm- og afværgekriterieværdier for grundvand. Der er ikke opstillet alarm- og afværgekriterier for salte, da mange af de typiske lossepladsparametre også findes naturligt i saltvandspåvirkede inddæmmede områder og dermed naturligt i det øvre sekundære grundvand. Saltenes udvikling i grundvandet bør dog følges nøje med henblik på at påvise eventuelle små stigninger, der kan skyldes udslip fra rørsystemer eller andet på deponiet. For chlorerede opløsningsmidler er der taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier (Listen over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, 2010), idet der ikke findes et kvalitetskrav i deponeringsbekendtgørelsen. Vilkår 13 Ved overskridelse af et alarmkriterium for grundvandet i to på hinanden følgende gange, skal der indenfor to uger udtages nye vandprøver til verificering af, om alarmen er positiv eller falsk. Er alarmen reel, skal det vurderes, om der er tegn på stigende indhold af forureningsparametre i grundvandet, og årsagen til alarmen skal vurderes. Desuden skal det vurderes, om der skal iværksættes en mere intensiv monitering af grundvandet og overfladevandet (f.eks. øget hyppighed for parametre omfattet af de udvidede program for overfladevandsmoniteringen). Den intensive monitering omfatter bl.a., at tidsserier skal granskes for at finde tegn på ændrede tendenser. Resultatet af vurderingerne skal rapporteres til tilsynsmyndigheden indenfor en måned. Vilkår 14 For at sikre, at der bliver fulgt op på overskrider af afværgekriterierne for grundvand, stilles der krav om, at analyseresultaterne kvalitetssikres, og at der indenfor to uger skal udtages en ny prøve fra det pågældende prøvetagningssted. Overskrides et alarmkriterium for de miljøfremmede organiske stoffer eller for metallerne, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom indenfor en uge, og afværge sættes i gang i form af oppumpning af forurenet grundvand, som køres til perkolattanken. Overfladevand Vilkår 15 og 16 For at sikre mod uacceptabel udledning af perkolat forurenet overfladevand fra deponiet til recipient skal der i ht. Deponeringsbekendtgørelsen udtages månedligt prøver. For at kunne beskrive en evt. forurening af recipienten er følgende lokaliteter valgt til analyse efter et rutineprogram: Overløbsbygværk fra omfangskanal til sø 2 meter nedstrøms søen i grøften, der løber til rørføringen nord for deponiet.

18 18 To gange årligt, dvs. hvert halvår, skal rutineprogrammet erstattes af et udvidet analyseprogram. Prøver til det udvidede program anbefales udtaget i maj og november svarende til hhv. en måned med forholdsvist lidt nedbør og en måned med forholdsvist meget nedbør (gennemsnitligt set). Månedlig kontrol er valgt, da der indenfor relativt kort tid skal kunne tages aktion på evt. alarm, således at det sikres, at der ikke slipper uacceptable mængder perkolat forurenet overfladevand ud til recipienterne. Prøveudtagningsstedet i Svenninge-Audebo kanal er sløjfet, i det der ikke er nogen direkte forbindelse mellem Audebo kanalen og Svinninge-Audebo kanalen. Vilkår 17 Parametrene i vilkår 17, som er omfattet af rutineprogrammet, er valgt så de oversigtligt repræsenterer overfladevandets generelle kvalitet, og de er baseret på resultaterne af det hidtidige moniteringsprogram. Således er det valgt at medtage total N, da ammonium i perkolat, der siver ud af deponiet, vil blive iltet til nitrat i det iltholdige overfladevand i omfangskanalen og søen. Desuden er total N og total phosphor medtaget af hensyn til faren for næringsstofbelastning af recipienterne. Mineralsk olie var medtaget i det tidligere moniteringsprogram, men er erstattet af en GC-MS analyse for total kulbrinter, der giver større information om hvorvidt kulbrinteindholdet skyldes et olieprodukt eller naturlige organiske stoffer i det inddæmmede område. Tjærestofferne napthalen, antracen og benz(a)pyren er udeladt af analyseprogrammet, da de er tungtopløselige stoffer og ikke er påvist i væsentligt omfang i perioden Det udvidede program omfatter derudover de chlorerede opløsningsmidler, da der i grundvandet og overfladevandet stedvist er påvist forhøjede indhold af AOX, der ligger over det niveau, der findes i uforurenede områder. Er der efter 4 års monitering ikke påvist væsentlige indhold af chlorerede opløsningsmidler i perkolatet eller overfladevandet, kan de chlorerede opløsningsmidler udtages af analyseprogrammet. Endvidere indeholder det udvidede program også metaller og phenoler, da disse stoffer er kritiske for recipientkvaliteten. Analyseparametrene er desuden valgt, således at de også kan sammenholdes med parametrene omfattet af moniteringsprogrammet for perkolat, så et evt. udslip af perkolat hurtigt kan følges. Vilkår 18 Audebo deponis miljøgodkendelse af september 2005 vilkår 8.9 og 8.10 giver mulighed for, at virksomheden selv kan udtage og analysere overfladevandsprøverne. Dog skal virksomheden to gange årligt lade et laboratorium udtage og analysere overfladevandsprøverne.

19 19 Med udgangspunkt i gennemgangen af overfladevandsanalyserne fra 2006 til 2010 er det vurderet, at analyseusikkerheden ved at skifte prøvetager og laboratorium er for stor. Derfor stilles der i vilkår 30 krav om, at alle overfladevandsprøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Endvidere stilles der krav om, at virksomheden skal redegøre for konsekvenserne ved evt. skift af metode eller laboratorium for løbende at vurdere årsagen til analyseudsving. Vilkår 19 Alarmkriterierne er sat som 5 gange grundvandskvalitets- eller udlederkriterierne. Afværgekriterierne i vilkår 19 er sat som 10 gange grundvandskvalitets- eller udleder kriterierne for at sikre, at en initialfortynding af overfladevandet ved udløb til recipienten medfører, at der ikke er risiko for recipienten. I forbindelse med gennemgang af moniteringsresultaterne er det konstateret, at der er meget stor spredning på analyseresultaterne set i et tidsperspektiv. Dette skyldes bl.a. at en del af analyserne er foretaget af henholdsvis Eurofins og deponiets personale. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at basere alarm- og afværgekriterierne på statistiske kriterier (spredning og variationskoefficient), som foreslået i /10/. Der er derfor valgt en model, hvor det uforurenede niveau svarer til udlederbekendtgørelsens krav til marine områder (for phenol og benzen) eller til grundvandskvalitetskriterierne (for total kulbrinter), hvor der ikke findes udlederkrav. Der er ikke opstillet kriterier for salte, da mange af de typiske lossepladsparametre også findes naturligt i saltvandspåvirkede inddæmmede områder. Saltenes udvikling i overfladevandet bør dog følges nøje med henblik på at påvise eventuelle små stigninger, der kan skyldes udslip fra rørsystemer eller andet på deponiet. Der er ikke opstillet kriterier for chlorerede opløsningsmidler, idet det endnu ikke vides, om denne type stoffer findes i perkolatet og overfladevandet. Det skal i forbindelse med afslutning af moniteringen i 2015 vurderes, om der skal opstilles kriterier for denne stofgruppe. Der skal tages udgangspunkt i virksomhedens forslag til kriterier. Ved overskridelse af et alarmkriterium for overfladevandet i to på hinanden følgende gange skal der indenfor to uger udtages nye vandprøver til verificering af, om alarmen er positiv eller falsk. Er alarmen reel, skal det vurderes, om der er tegn på stigende indhold af forureningsparametre i overfladevandet og de øvrige overfladevandsprøver, og årsagen til alarmen skal vurderes. Desuden skal det vurderes, om der skal iværksættes en mere intensiv monitering af overfladevandet og evt. grundvandet i drænlaget under deponicellerne. Den intensive monitering omfatter bl.a. at tidsserier skal granskes for at finde tegn på ændrede tendenser. Resultatet af vurderingerne skal indrapporteres til tilsynsmyndigheden indenfor en måned.

20 20 Ved overskridelse af et af afværgekriterierne for overfladevandet skal der gennemføres en fejlfinding (kvalitetssikring af resultater), og indenfor to uger skal udtages en ny prøve fra det pågældende prøvetagningssted til analyse for samtlige analyseparametre. Overskrides et alarmkriterium for de miljøfremmede organiske stoffer eller for metallerne skal tilsynsmyndigheden orienteres herom indenfor en uge, og afværge skal igangsættes indenfor 2 uger. Valg af afværgetiltag kan bestå i oppumpning af det forurenede overfladevand til perkolattanken, indtil alarmkriterier igen er overholdt i overfladevandet. Vilkår 20 For at sikre, at der er overblik over anlæggets belastning af omgivelserne, stilles der krav om en årlig rapportering af moniteringsdata, hvor samtlige kontrol- og overvågningsdata skal vurderes og kommenteres. Vilkår 20 er et supplement til vilkår 15.1 i gældende miljøgodkendelse for Audebo Affaldsdeponi fra 30. september Udtalelser og høringssvar Udtalelser fra andre myndigheder Høringsudkast til afgørelse om påbud af ændring af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi har den 9. januar 2013 været tilsendt Holbæk Kommune. Miljøstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger fra Holbæk Kommune til udkast til afgørelse om påbud af ændring af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi. Udtalelser fra virksomheden Høringsudkast til afgørelse om påbud af ændring af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi har den 9. januar 2013 været tilsendt KARA/NOVEREN. Miljøstyrelsen har den 8. februar 2013 modtaget følgende bemærkninger til udkast til afgørelse: Virksomheden har følgende bemærkning til det indledende afsnit: KA- RA/NOVEREN er blevet opmærksom på, at Audebo Pumpestation har en hjemmeside, hvor saltindholdet er omtalt, hvor vi medsender link hertil. Miljøstyrelsen kvitterer for orienteringen om linket til saltmålingerne i vandområdet til Audebo Pumpestation. Miljøstyrelsen vil dog henlede opmærksomheden på, at der ikke er fastsat alarm- eller afværgekriterier relateret til chlorid koncentrationerne pga. af de store variationer, der er knyttet til denne parameter. Virksomheden har følgende bemærkning til vilkår 12 afsnittet: bør det ikke specificeres, at de hhv. 2 uger og 1 uge er fra analyseresultaterne modtages. Miljøstyrelsen har tilføjet, at henholdsvis 2 uger og 1 uge efter analyseresultaterne er modtaget, skal der tages aktion på overskridelserne. Dog max en måned efter prøvetagningen. Virksomhedens bemærkning til tabel 5: grundvand erstattes af overfladevand Miljøstyrelsen har rettet tabelteksten, så der nu står overfladevand.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 I/S KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Virksomheder J.nr. MST-1272-00702 Ref. suand/loped Den 13. januar 2015 Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 Miljøstyrelsen giver

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011.

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011. Naur Losseplads Vembvej 12 7500 Holstebro Sendt med digital post til cvr. nr. 29189927 Virksomheder J.nr. MST-1272-01245 Ref. LOBMA/BEVCH Den 6. april 2017 Påbud om supplement til eksisterende egenkontrolprogram

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald.

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, Postboks 209 5100 Odense C Att.: Civilingeniør Rasmus Olsen Kun sendt pr. e-mail til rao@hjhansen.dk Aarhus J.nr. AAR-430-00358 Ref. anaje/katam Den 21.

Læs mere

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen.

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen. Haldor Topsøe A/S Linderupvej 2 3600 Frederikssund Roskilde J.nr. MST-1272-00754 Ref. bebha/damoe/perje Den 19. august 2011 Påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfasen for jord- og grundvandsforureningen

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Placering af Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S og grundvandsboringer fremgår af bilag 1.

Placering af Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S og grundvandsboringer fremgår af bilag 1. Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S Bogensevej 89 5500 Middelfart Att: Morten Bang-Møller Virksomheder J.nr. MST-1272-01239 Ref. chccl/jemma Den 17. december 2014 Sendt med digital post til CVR:33540558

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016 Ekokem A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Erhverv, Bolig og Kultur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til nedsivning af drænvand fra etape

Læs mere

Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, og Køge Kommune, Niels Erik Andersen,

Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, og Køge Kommune, Niels Erik Andersen, Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, JAE@ramboll.dk og Køge Kommune, Niels Erik Andersen, nielserik.andersen@koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag.

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag. DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Dongenergy@dongenergy.dk Odense J.nr. MST-1272-00967 Ref. hecla og rukso Den 14. december 2011 Påbud om monitering af olieforurening på Enstedværket DONG

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår G1 i afgørelse om revurdering af Prøvestensdepotets miljøgodkendelse, Prøvestensdepotet, B-vej 6, 2300 København S.

Påbud om ændring af vilkår G1 i afgørelse om revurdering af Prøvestensdepotets miljøgodkendelse, Prøvestensdepotet, B-vej 6, 2300 København S. Til Kontorchef Jens Nejrup Københavns Kommune, Center for Miljø Kalvebod Miljøcenter Selinevej 2 2300 København S Roskilde J.nr. MST-1272-00900 Ref. Anbri/loped Den 21. september 2011 Påbud om ændring

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01707 Ref. LOPED / BEVCH Dato: 30. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189129 Virksomhedstype

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn Sendes kun på e-mail til lbhu@forsyningen.dk og tovd@forsyningen.dk Aarhus J.nr. MST-1272-00132 Ref. bevch/anaje Den 14. juni 2012 Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej

Læs mere

2. Egedal Kommune skal 2 gange årligt foretage analyse af perkolat fra de nedenstående 6 brønde kaldet 0 til 5.

2. Egedal Kommune skal 2 gange årligt foretage analyse af perkolat fra de nedenstående 6 brønde kaldet 0 til 5. Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Sendt som digital post til CVR-nr. 29188386. Kopi til: Mads Ærtebjerg Nielsen (mads.aertebjerg@egekom.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01510 Ref. loped

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek- A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01022 Ref. Klhou/subjo 5. december 2012 Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell

Læs mere

Påbuddet gives på følgende vilkår, som er et tillæg til Miljøgodkendelse af deponeringsanlæg for forurenet jord i Nordhavnen, juni 2011 :

Påbuddet gives på følgende vilkår, som er et tillæg til Miljøgodkendelse af deponeringsanlæg for forurenet jord i Nordhavnen, juni 2011 : KMC Nordhavn Københavns Kommune Nordsøvej 4 2150 N0rdhavn Virksomheder J.nr. MST-1272-00962 Ref. loped / anbri Den 12. december 2014 Att.: Jens Nejrup og CVR-nr. 64942212 Påbud om tæt og stabil spuns i

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Tilløb til

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR A/S, Vand Ørestads Boulevanrd 35 2300 København S Att.: Bibi Shabeer Sendt til miljøafdelingen miljoe@hofor.dk 10. august 2015 Journalnr. 163-2015-46506 CVR 10073022

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01646 Ref. DIBIV/NIJOL Dato: 23. juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 12517270 Virksomhedstype Kallerup

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2. Dong Energy Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01026 Ref. zuyuk/vba Den 17. september 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser. Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1272-00847 Ref. Anbri/amgha Den 7. marts 2014 v/ Kim Crillesen, KC@vestfor.dk og Henrik Ørnebjerg, hoe@vestfor.dk Påbud om undersøgelse

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen.

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen. Leca, Saint-Gobain Denmark A/S Randersvej 75 8940 Randers SV Virksomheder J.nr. MST-1272-01701 Ref. Tisch/cllch Den 10. feb. 2017 Att. Anne Mette Nielsen Påbud om undersøgelse af jordforurening ved dieselstander

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Pumpeydelse Samlet vandmængde

Pumpeydelse Samlet vandmængde Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 141.120 m³ grundvand 05. oktober 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand tilladelse til

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Skødshoved Vandværk Afgørelse om nedsat analysefrekvens

Skødshoved Vandværk Afgørelse om nedsat analysefrekvens 1 of 5 Andelsselskabet Skødshoved Vandværk 03-07-2014 v/ Niels Juel Nielsen Sagsnr.: 07/562 Blomstervangen 56 Sagsbehandler: 8250 Egå Anna Okkerlund Brahe Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Skødshoved

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli.

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand A/S tilladelse til

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå.

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Att.: Marianne Jeppesen og Aksel Olsen Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150330179 Udledningstilladelse for

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a Tøndervej 3 6520 Toftlund Sendt pr. e-mail til: post@a-k-s.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-127o-00960 Ref. benjo/idhan Den 11. juni

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Tilladelse til Lejre Stationsby Vandværk til permanent opsætning og anvendelse af ultralydskalkknuser.

Tilladelse til Lejre Stationsby Vandværk til permanent opsætning og anvendelse af ultralydskalkknuser. Lejre Stationsby Vandværk Amba. Kongebrovej 2 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4963 E soba@lejre.dk

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 59 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 18. august 2017 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr.

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr. Frederiksberg Forsyning Att.: Herman Juhl Sendt pr. mail til: hju@frb-forsyning.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens

Læs mere

Jordkvalitetskriterium mg/kg

Jordkvalitetskriterium mg/kg Foreningen Danske Olieberedskabslagre Tingskovvej 3 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01188 Ref. sidpe/perbe/tiska 10. juli 2014 Påbud om oprydning af olieforurening FDO-2010-03 Miljøstyrelsen

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods Krenkerupvej 33 4990 Sakskøbing 26. JUNI 2014 TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods har den 28. februar 2014 søgt om

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Engholmvej 19 7470 karup J Sendt pr. mail til: kk@kkmel.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00968 Ref. benjo/idhan Den 16. august 2013 Afgørelse om

Læs mere

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning Brøndboringsfirmaet Brøker A/S Spånnebæk 7 4300 Holbæk 20. december 2016 Brevid: 3890181 Sagsnr.: 347049 Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Postadresse Jernbanegade 7 4930 Maribo Tlf.: 54 67 67

Læs mere

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016 Teknik og Miljø Rakkeby Dambrug v. Aquapri A/S Durupvej 44, Glyngøre 7870 Roslev Dato: 08-06-2017 Sagsnr.: 773-2015-30322 Navn: Jette Vester Direkte tlf.nr.: 99707072 E-mail jette.vester@morsoe.dk Vilkårsændringer

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter anden lovgivning. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00805. Ref. evnis/ullse Den 3. oktober 2012 Afgørelse om ingen godkendelsespligt for udskiftning af afsaltningsanlæg

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst:

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Sendt som digital post og på mail til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: skvv@skvv.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01109 Ref. mschu/johje Den 10.

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Steen Sørensen Majgårdvej 7 Majgårde 7840 Højslev 11. juli 2016 Majgårdvej 7, Majgård, 7840 Højslev - TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL MARKVANDING AnlægsID: 779-V40-62625 AFGØRELSE Skive Kommune

Læs mere

Grontmij A/S Att.: Hans-Henrik Clausen Kokbjerg 5 6000 Kolding. Tilladelse til miljøboringer 9 moniteringsboringer på 4 ejendomme i Kolding Kommune.

Grontmij A/S Att.: Hans-Henrik Clausen Kokbjerg 5 6000 Kolding. Tilladelse til miljøboringer 9 moniteringsboringer på 4 ejendomme i Kolding Kommune. Grontmij A/S Att.: Hans-Henrik Clausen Kokbjerg 5 6000 Kolding Tilladelse til miljøboringer 9 moniteringsboringer på 4 ejendomme i Kolding Kommune. Kolding Kommune har d. 8. august 2012 modtaget fire ansøgninger

Læs mere

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 65.000 m³ grundvand 4. august 2014 Billund Kommune meddeler hermed Billund

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. juli Herefter ophører den uden yderligere varsel.

Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. juli Herefter ophører den uden yderligere varsel. Nørregaard ApS Tevringevej 49 5462 Morud Att: Anders Nielsen Teknik, Erhverv og Kultur 10. juni 2016 Sagsnummer 480-2016-21856 Dokument nr. 480-2016-183063 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 14048 Tilladelse til udledning

Læs mere

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand Stevnstrup Vandværk v/ Rene Dyrholm Stationsvej 37, Stevnstrup 8870 Langå Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 07-05-2015

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 og 28 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 og 28 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 05. februar 2016 J.nr.: NMK-10-00815 Ref.: BJENS/JCH AFGØRELSE i sag om nedsivning af overfladevand ved Gørlevhallen Natur-

Læs mere

VVM tilladelse. Til Etablering af havbrug ved Endelave. 7. Maj 2014

VVM tilladelse. Til Etablering af havbrug ved Endelave. 7. Maj 2014 VVM tilladelse Til Etablering af havbrug ved Endelave. 7. Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave. Med en årlig ørredproduktion på op til 2105 tons fisk

Læs mere

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene PARTSHØRING Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-12-2017 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 17/18835 Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund

Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed Lego System A/S tilladelse

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Envidan Att. Johan Pedersen J F Kennedys Plads 1 K, 2.sal 9000 Aalborg email: jpe@envidan.dk Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING. Vilkårsændringen omfatter: Ændring af vilkår vedrørende sikkerhedsstillelse for etape 6.2.

VILKÅRSÆNDRING. Vilkårsændringen omfatter: Ændring af vilkår vedrørende sikkerhedsstillelse for etape 6.2. Nordgroup a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01664 Ref. jemma/anved Den 29.april 2015 Sendt til nord@nordgroup.eu MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Nordgroup a/s, ændring af vilkår

Læs mere

SK Forsyning A/S Nordvej 7 4200 Slagelse Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 korsør

SK Forsyning A/S Nordvej 7 4200 Slagelse Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 korsør SK Forsyning A/S Nordvej 7 4200 Slagelse Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til udledning af filterskyllevand fra Nordre

Læs mere