Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi"

Transkript

1 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: København J.nr. MST Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi Miljøstyrelsen Virksomheder giver hermed Audebo Affaldsdeponi påbud om ændring af moniteringsprogram for overovervågning af perkolat, grundvand og overfladvand. Påbuddet gives efter Miljøbeskyttelseslovens 1 41a, stk. 1. samt 72 Stk. 3. I Audebo Affaldsdeponi reviderede miljøgodkendelse af september 30. september 2005 fremgår det af vilkår 7.7 at: Analyseresultaterne af grundvandet skal vurderes ved hjælp af system (kontrolkort) med faste kontrolregler og niveauer for hver pumpebrønd. Såfremt analyserne overskrider de fastsatte kontrolniveauer skal analyseresultatet bekræftes via yderligere en prøvetagning der skal foretages senest 14 dage. Niveauet for kontrolgrænser skal godkendes af tilsynsmyndigheden efter oplæg fra NOVE- REN. Den 21. december 2010 fremsendte KARA/NOVEREN forslag til kontrolkort/alarmgrænser. Kontrolkort/alarmværdierne var beregnet ud fra middelværdien +/- 20 %. Gennemgangen af moniteringsdataene viste, at der var meget stor variation i de indsamlede moniteringsdata, og at de beregnede alarmværdier ikke kunne overholdes. Det var ikke muligt at vurdere, om der var en reel risiko for grundvandsforurening, eller den store variationer skyldes påvirkning fra marine aflejringer eller årsagen skulle findes i prøvetagningen og analysearbejdet. På mødet den 18. marts 2011 var der enighed om, at de foreslåede alarmgrænser KARA/NOVEREN havde fremsendt den 21. december 2010, ikke var tilstrækkelige til at fastsætte endelige alarmgrænser. Det blev aftalt, at Miljøstyrelsen skulle indhente tilbud fra et uvildigt rådgivningsfirma, som skulle belyse deponiernes miljømæssige risici, samt vurdere det fremtidige behov for monitering af grundvand, recipient og perkolat og fastsætte alarmkriterier. Med udgangspunkt i resultaterne af Rambølls rapport Miljørisikovurdering for Audebo deponi, revideres gældende egenkontrolvilkår for monitering af perkolat, grundvand og recipienter for Audebo deponi. Desuden præciseres, at grundvandstrykket under deponiet skal være opadrettet. Rambølls rapport vedlægges som bilag 1, som bilag 2 lægges Rambølls notat vedrørende monitering af grundvand. Følgende egenkontrolvilkår ophæves i den reviderede miljøgodkendelse/påbud til Audebo Affaldsdeponi af 30. september 2005: 1 Lov om Miljøbeskyttelse, lovbek. Nr 879, 26/6 2010

2 2 vilkår 6.4, 6.5 og 6.6 monitering af perkolat vilkår 7.3, 7.4, 7,7 og 7.9 monitering af grundvand vilkår 8.9 og 8.10 monitering af overfladevand. Vilkårene erstattes med følgende moniteringskrav: Perkolat Vilkår 1 Perkolatprøverne skal udtages fra samlebrønde på hver enkelt deponeringsenhed. Perkolatprøverne skal udtages og analyseres af et DANARK akkrediteret laboratorium. Ved skift af analysemetode eller analyselaboratorium skal der gøres rede herfor i den kommende årsrapport, og evt. konsekvenser ved tolkning af analyseresultater skal beskrives. Vilkår 2 Perkolatet skal moniteres som følger; Fra celle 1, 2 og 4, der er under efterbehandling, udtages perkolatprøver fra hver celle 4 gange årligt til analyse i en 2-årig periode, herunder 3 gange med et rutineprogram og 1 gang med et udvidet program. Fra de aktive celler 5 og 7 udtages perkolatprøver til analyse 4 gange årligt, herunder 3 gange med et rutineprogram og 1 gang med et udvidet program. Analyseprogrammet skal omfatte parametrene angivet i tabel 1. Analysepakke Rutine Udvidet Parameter ph Ledningsevne COD Chlorid Ammonium Fluorid Sulfat Natrium Kalium ph Ledningsevne COD og NVOC Chlorid Fluorid Sulfat Ammonium Natrium Kalium Total kulbrinter og BTEX ved GD-MS PAH, total Chlorerede opløsningsmidler; trichlormethan, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, trichlorethylen og tetrachlor-ethylen. Hvis der efter 4 års monitering ikke påvist væsentlige indhold af chlorerede opløsningsmidler i perkolatet, kan de chlorerede opløsningsmidler udtages af

3 3 analyseprogrammet. Phenoler; phenol, cresoler, xylenoler Metaller; Arsen, Barium, Bly, Cadmium, Chrom total, Kobber, Kviksølv, Molybdæn, Nikkel, Antimon, Selen, Zink Tabel 1. Analyseprogram, perkolatmonitering Vilkår 3 Vilkår 4 Vilkår 5 Prøverne til rutineprogrammet udtages i januar, april og juli. Prøverne til det udvidede program udtages i oktober hvert år. Er der ikke perkolat til stede ved prøvetagningen, skal der udtages en prøve for det pågældende kvartal, når der igen kan pumpes perkolat op fra cellen. Tilsynsmyndigheden skal regelmæssigt foretage en vurdering af behovet for justeringer af de opstillede analyseprogrammer på baggrund af de foreliggende analyseresultater, hver gang, der forelægger resultater fra det udvidede analyseprogram. Vurderingen tager udgangspunkt i årsrapporten og virksomhedens redegørelse for ændringer af analysefrekvens. Der opstilles følgende alarmkriterier for perkolat: Prøvetype Bemærkninger Tabel 2. Alarmkriterier for perkolat. Alarmkriterier Perkolat Stiger perkolatstanden i en celle til over 20 cm over bundmembranen, så skal der straks (indenfor en uge) foretages en pejling af vandstanden i drænlaget under cellen (det øvre sekundære grundvand) og i boring DGU nr , midterste sekundære magasin. Er grundvandsspejlene lavere end perkolatvandstanden så skal der straks (indenfor en uge) iværksættes en oppumpning af perkolat til perkolattanken. Er grundvandsspejlene væsentligt højere end perkolatvandstanden i en uge bør det overvejes, om der skal iværksættes en oppumpning af grundvand i drænlaget under cellen for at sikre, at der ikke trænger for meget uforurenet grundvand ind i cellen. Grundvand Vilkår 6 Vilkår 7 Vilkår 8 Vilkår 9 Vilkår 10 Der skal til stadighed være en opadrettet grundvandsgradient under deponienhederne. Hvis der ved pejling af de dybe undersøgelsesboringer konstateres en nedadrettet grundvandsgradient skal tilsynsmyndigheden kontaktes inden en uge. Tilsynsmyndigheden kan forlange vandstandsregulerende tiltag samt forlange yderlige grundvandsanalyser. Grundvandsprøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Ved eventuelt skift af analysemetode eller analyselaboratorium skal der redegøres herfor i den kommende årsrapport. og eventuelt konsekvenser ved tolkning af analyseresultater skal beskrives. KARA/NOVEREN skal udarbejde en procedure for prøvetagningen med beskrivelse af bl.a. forpumpning og prøvetagning. Proceduren skal forlægges tilsynsmyndigheden til kommentering. Grundvandsprøverne skal udtages i februar, maj, august og november.

4 4 Prøverne i februar og august skal analyseres efter et rutineprogram, og prøverne i maj og november efter et udvidet program jf. vilkår 11. Er der ikke grundvand til stede ved prøvetagningen, skal der udtages en prøve for det pågældende kvartal, når der igen kan pumpes grundvand op fra drænlaget under cellen. Vilkår 11 Vilkår 12 Analyseprogrammet skal omfatte parametrene angivet i tabel 3 under henvisning til afsnit 6 og tabel 2.3 og 2.5 i deponeringsbekendtgørelsens bilag 2. Analysepakke Rutine Udvidet Parameter ph Ledningsevne NVOC Chlorid Ammonium Fluorid Sulfat Natrium Kalium Total kulbrinter og BTEX ved GD-MS Chlorerede opløsningsmidler; trichlormethan, tetrachlormethan, 1,1,1- trichlorethan, trichlorethylen og tetrachlorethylen ph Ledningsevne NVOC Chlorid Fluorid Sulfat Ammonium Natrium Kalium PAH, total Phenoler; phenol, cresoler, xylenoler Metaller; Arsen, Barium, Bly, Cadmium, Chrom total, Kobber, Kviksølv, Molybdæn, Nikkel, Antimon, Selen, Zink Tabel 3. Analyseprogram, grundvandsmonitering Der opstilles følgende alarmkriterier for grundvand: Analyseparameter Alarmkriterier Afværgekriterier Total kulbrinter Benzen 50 µg/l 5 µg/l 100 µg/l 10 µg/l Phenoler, sum 2,5 µg/l 5 µg/l Chlorerede opløsningsmidler 5 µg/l 10 µg/l PAH total 0,5 µg/l 1 µg/l Metaller 5 x grundvandskvalitetskravene 10 x grundvandskvalitetskravene Prøvetype Grundvand Grundvand Bemærkninger Alarmkriteriet gælder for 2 på hinanden følgende overskridelser af kriteriet. Er alarmkriteriet overskredet skal årsagerne vurderes og der skal igangsættes en intensiveret monitering i grundvand og evt. i overfladevand. Kriteriet suppleres med, at indholdet af salte og næringsstoffer skal vise en stabil eller aftagende tendens. Konstateres en stigende tendens skal årsagerne vurderes i forhold til naturligt baggrundsniveau og perkolatkvalitet Ved overskridelse af et afværgekriterium skal der indenfor 2 uger efter analyseresultaterne er modtaget, udtages en ny prøve af grundvandet til analyse. Overskrides afværgekriteriet stadig skal der tages aktion inden for 1 uge efter analyseresultaterne er modtaget. Dog max en måned efter prøvetagningen. Kriteriet suppleres med, at indholdet af salte og næringsstoffer skal vise en stabil eller aftagende tendens. Konstateres en kraftigt stigende tendens svarende til en markant stigning på 100 % skal årsagerne vurderes i forhold til naturligt baggrundsniveau og per-

5 5 Tabel 4. Alarm- og afværgekriterier for grundvandsmonitering kolatkvalitet. Viser fejlfindingen, at der er tale om et muligt udslip, skal der straks igangsættes oppumpning til perkolattanken Vilkår 13 Vilkår 14 Ved overskridelse af et alarmkriterium for grundvandet 2 gange, skal der indenfor to uger efter analyseresultaterne er modtaget, udtages en nye vandprøver til verificering af, om alarmen er positiv eller falsk. Er alarmen reel skal det vurderes, om der er tegn på stigende indhold af forureningsparametre i grundvandet, og årsagen til alarmen skal vurderes. Desuden skal det vurderes, om der skal iværksættes en mere intensiv monitering af grundvandet og overfladevandet (f.eks. øget hyppighed for parametre omfattet af de udvidede program for overfladevandsmoniteringen). Den intensive monitering omfatter bl.a., at tidsserier skal granskes for at finde tegn på ændrede tendenser. Resultatet af vurderingerne skal indrapporteres til tilsynsmyndigheden indenfor en måned. Ved overskridelse af et af afværgekriterierne for grundvandet skal der gennemføres en fejlfinding (kvalitetssikring af resultater). Indenfor to uger, efter analyseresultaterne er modtaget, skal der udtages en ny prøve fra det pågældende prøvetagningssted til analyse for samtlige analyseparametre. Overskrides et alarmkriterium for de miljøfremmede organiske stoffer eller for metallerne skal tilsynsmyndigheden orienteres herom indenfor en uge og afværge skal igangsættes straks. Afværge kan bestå i oppumpning af det forurenede grundvand til perkolattanken, indtil afværgekriterier igen er overholdt i grundvandet. Overfladevand Vilkår 15 1 gang per. måned skal der udtages overfladevandsprøver til rutineprogram fra: Efter overløbsbygværk fra omfangskanal til sø Grøften 2 meter nedstrøms søen, grøften der løber til rørledningen nord for deponiet. To gange årligt, dvs. hvert halvår, skal rutineprogrammet erstattes af et udvidet analyseprogram. Prøver til det udvidede program anbefales udtaget i maj og november. Parameter sammensætningen fremgår af analyseprogrammet i vilkår 17. Vilkår 16 To gange årligt skal der udtages en prøve fra søen til analyse for rutineprogrammet. Viser de udvidede analyser af søvandet eller afløbsvandet fra søen, at der er væsentligt indhold af miljøfremmede stoffer, som kan stamme fra deponiet, skal analyseprogrammet for søen og grøften erstattes af det udvidede program. Vilkår 17 Analyseprogrammet for overfladevand skal omfatte parametrene angivet i tabel 4.

6 6 Analysepakke Rutine Udvidet Parameter ph Ledningsevne COD Chlorid Fluorid Sulfat Ammonium Total N Total phosphor ph Ledningsevne COD og NVOC Chlorid Fluorid Sulfat Ammonium Total N Total phosphor Natrium Kalium Total kulbrinter ved GD-MS Chlorerede opløsningsmidler; trichlormethan, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, trichlorethylen og tetrachlor-ethylen. Det skal vurderes om der skal opstilles alarmkriterier for disse i Phenoler; phenol, cresoler, xylenoler Metaller; Arsen, Barium, Bly, Cadmium, Chrom total, Kobber, Kviksølv, Molybdæn, Nikkel, Antimon, Selen, Zink Tabel 4. Analyseprogram, overfladevand. Vilkår 18 Vilkår 19 Overfladevandsprøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Ved eventuelt skift af analysemetode eller analyselaboratorium skal der gøres rede herfor i den kommende årsrapport og eventuelt konsekvenser ved tolkning af analyseresultater skal beskrives. Med udgangspunkt i de foreliggende moniteringsresultater og deponeringsbekendtgørelsens retningslinjer foreslås følgende sæt alarm- og afværgekriterier: Analyse parameter Alarmkriterier Afværgekriterier Total kulbrinter Benzen 50 µg/l 40 µg/l 100 µg/l 80 µg/l Phenoler, sum 4 µg/l 8 µg/l Metaller 5 x udlederkravene 10 x udlederkravene Prøvetype Overfladevand Overfladevand Bemærkninger Alarmkriteriet gælder for 2 på hinanden følgende overskridelser af kriteriet i en overfladevandstype. Er alarmkriteriet Ved overskridelse af et afværgekriterie skal der indenfor 2 uger, efter analyseresultaterne er modtaget, udtages en ny prøve af

7 7 overskredet skal årsagerne vurderes og der skal igangsættes en intensiveret monitering i de to andre overfladevandstyper. Kriteriet suppleres med, at indholdet af salte og næringsstoffer skal vise en stabil eller aftagende tendens. Konstateres en stigende tendens skal årsagerne vurderes i forhold til naturligt baggrundsniveau og perkolatkvalitet overfladevand. Tabel 5. Alarm- og afværgekriterier for overfladevand. overfladevandet til analyse. Overskrides afværgekriteriet stadig, skal der tages aktion indenfor 1 uge. Kriteriet suppleres med, at indholdet af salte og næringsstoffer skal vise en stabil eller aftagende tendens. Konstateres en kraftigt stigende tendens svarende til en markant stigning på 100 % skal årsagerne vurderes i forhold til naturligt baggrundsniveau og perkolatkvalitet. Viser fejlfindingen, at der er tale om et muligt udslip, skal der indenfor 14 dage lukkes for afløbet fra det pågældende Vilkår 20 En gang årligt skal der udarbejdes en moniteringsrappport. Moniteringsrapportrapporteringen skal indeholde: Beskrivelse af moniteringen Moniteringsresultater, herunder dokumentation af prøvetagning Vurdering af gradientforhold perkolat/grundvand - perkolat/ omfangsdræn og omfangsdræn/søen. Vurdering af udvikling i forureningskoncentrationer, tidsserier Vurdering af mulige årsager til fund af miljøfremmede organiske stoffer i grundvandet Orientering om overskridelse af kriterier samt beskrivelse og resultat af udførte aktioner Evt. forslag til justering af moniteringsprogrammet. Moniteringsresultater skal indrapporteres til tilsynsmyndigheden en gang årligt sammen med årsrapporten jf. vilkår 15.1 i gældende miljøgodkendelse for Audebo Affaldsdeponi fra 30. september Miljøteknisk vurdering Beliggenhed Audebo deponi ejes af KARA/NOVEREN og ligger på Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge, matr. nr. 1 ai og 12 af Lammefjorden, Hagested. Virksomhedens areal udgør ca. 44 ha. Deponiets beliggenhed er vist på figur 1. På ejendommen ligger desuden en modtageplads og et komposteringsanlæg. Til matriklen hører desuden et større grønt areal med en sø, der er en del af de miljøbeskyttende foranstaltninger på deponiet. På affaldsdeponiet findes også mellemdepoter for bygge- og anlægsaffald, jern og metal, forbrændingsegnet affald samt balleteret forbrændingsegnet affald. Desuden er der en sorteringshal, en containerplads, en modtageplads for glas og flasker og et komposteringsanlæg til haveaffald. I figur 2 ses gradientforholdene i grundvandsmagasinerne i forhold til overfladerecipienterne. Der er plastmembran i bunden af alle celler og membranen ligger som

8 8 gennemsnit i kote -2,75 m. Membranen har et fald på 5 promille mod perkolatopsamlingsbrøndene, så membranen på det højeste punkt ligger i kote -2,25 m og i det laveste punkt i kote -3,25 m. N Containerplads Perkolattank Sø Biovækst Overløbsbygværk fra omfangskanal til sø Kompostering Omfangskanal Svinninge-Audebo Landkanal Figur 1 Deponiets beliggenhed Drikkevandsinteresser Audebo deponi ligger udenfor områder med drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til vandværker. Der sker ingen indvinding af drikkevand nedstrøms deponiet. Nærmeste almen vandindvinding sker fra boring ca. 1,5 km sydøst for deponiet. Boringen tilhører Hagested vandværk, der har tilladelse til at indvinde m 3 /år. Indvinding sker fra et sandlag i m's dybde.

9 9 Hydrogeologi Der er en opadrettet gradient mellem det dybest liggende grundvandsmagasin og det midterste sekundære magasin, hvilket gør, at der er indadrettet vandtryk på lossepladsens bundmembran. Disse forhold skulle sikrer mod en evt. udsivning af lossepladsperkolat fra deponiet til det dybest liggende grundvand og til det midterste sekundære magasin. Figur 2 Gradientforholdene i grundvandsmagasiner og overfladerecipienter Vandkemi Gennemgangen af analyseresultaterne fra grundvandsmoniteringen i perioden 2006 til 2010 viste, at der i grundvandet under celle 2 er påvist markant højere saltindhold end under de øvrige celler. Der er i påvist kulbrinter i grundvandet i drænlaget under nogle af cellerne, der i et mindre omfang kan stamme fra de naturlige organiske forekomster i området. Forekomst af miljøfremmede stoffer i grundvandet under de enkelte celler er ikke vurderet i årsrapporten i 2010, og der er således ikke taget stilling til, hvorfra kulbrinterne stammer. I november 2011 udtog KARA/NOVEREN grundvandsprøver til GC-ECD-analyse for at belyse, om AOX-indholdet skyldes indhold af chlorerede opløsningsmidler i grundvandet. Analyseresultaterne viser, at der ikke er påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler i grundvandet i november 2011 til trods for et AOX-indhold i 2 af prøverne på 0,2-0,4 mg/l. AOX kan også stamme fra naturlige chlorphenoler, som ofte findes i inddæmmede områder, og fra chlorerede pesticider og deres nedbrydningsprodukter.

10 10 Overfladevand Audebo Affaldsdeponi ligger ca. 2,5 km syd/vest for Lammefjorden. Audebo-Svinninge kanalen løber ca. 500 m syd for deponiet og er målsat som B3, Karpefiskevand, i ht. Regionplan , Ifølge Regionplanen er målsætningen opfyldt. Mod nord i en afstand af ca. 2,5 km ligger Søkanalen, der i ht. Regionplanen har en lempet målsætning (C, afledning af vand). Målsætningen overholdes. Ifølge et COWI notat om deponi for forurenet jord ved Audebo Affaldsdeponi 2 er vandspejlet i Svinninge-Audebo kanalen i kote 0 m, hvorimod det er i kote -7 m for Søkanalen. I COWI notatet vurderes, at grundvandsstrømmen er nordlig mod Søkanalen fra Audebo Deponi. Derudover er der jf. Arealinfo.dk og som vist på figur 3 en række 3 moser, søer og overdrev i området. Nærmeste 3 recipient er udover søen, der hører til deponiets afvandingssystem, en mose ca. 240 m sydøst for deponiet. Drænvand og vand fra grøfter og kanaler benyttes hovedsageligt til markvanding. Trykniveauet i de øvre magasiner varierer med årstiden og er i høj grad bestemt af den udbredte dræning af fjordbunden og af de fysiske forhold omkring gennemløbsbrønde, grøfter og kanaler. Området omkring affaldsdeponiet afdrænes via drænrør og -grøfter til Søkanalen mod nord, hvorfra vandet via pumpestationen ved Lammefjordsdæmningen pumpes ud i den ikke-tørlagte del af Lammefjorden. Omkring deponiet ligger trykniveauet i det øvre sekundære magasin tæt på terræn og typisk mellem kote -0,7 og -2,2 m. 2 COWI. Notat om Deponi for forurenet jord ved Audebo Affaldsdeponi. Miljøbeskrivelse. Bilag 3 til regionplan Tillæg 16, jorddepot ved Audebo og udvidelse af Audebo Affaldsdeponi, VVM-redegørelse, december Vestsjællands Amt

11 11 Figur 3. Naturbeskyttelse, Rundt om affaldsdeponiet er der etableret en omfangskanal. Vandet i kanalen løber videre til en kunstigt anlagt sø øst for deponiet. Fra søen løber vandet til en grøft der afvander mod nord. I miljøgodkendelsen af 2005 blev det påbudt, at omfangskanalen og søen skal bibeholdes i mindst 10 år efter afslutning af deponering. Risikovurderingen I COWI notatet 2 er tidligere foretaget en risikovurdering af udledning af tungmetaller fra Audebo affaldsdeponi og et planlagt deponi for forurenet jord til Søkanalen mod nord. Ud fra en forudsætning om udsivning af m 3 perkolat/år og opblanding i en vandmængde i Søkanalen på 15 mill. m 3 /år er det beregnet, at koncentrationerne i Søkanalen ikke overskrider den daværende udlederbekendtgørelses krav. Beregningen er konservativ, da den ikke medtager tilbageholdelse af tungmetallerne i sedimentet undervejs eller fortynding i magasinet. Hovedparten af den udsivede mængde metaller er beregnet at stamme fra det planlagte (men ikke gennemførte) deponi for forurenet jord. Ved sammenligning af de beregnede resulterende koncentrationer i Søkanalen med kravene i det gældende udlederbekendtgørelse, i bekendtgørelse nr om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledninger af forurenende stoffer til vandløb og søer eller havet af bemærkes, at indholdene af bly, kobber og zink

12 12 overskrider kravene for salt- og ferskvand, og at indholdet af nikkel overskrider kravene for saltvand. Overskridelserne svarer til en faktor max. 10. Det må forventes, at hovedparten af ud sivende metaller fra affaldsdeponiet aldrig når Søkanalen pga. tilbageholdelse i jorden ved sorption og udfældning. På denne baggrund vurderes i Cowis rapport, at en udsivning af metaller fra Audebo deponi ikke vil medføre en overskridelse af udlederkravene i Søkanalen eller i Lammefjorden. Betragtes deponiets samlede belastning med salte, organiske stoffer, metaller og miljøfremmede organiske stoffer vurderes, at udsivning af perkolat kan medføre en miljømæssig risiko for recipienterne i området. Søen øst for deponiet er en 3 sø. Søen indgår dog som en af de miljøbeskyttende foranstaltninger på deponiet og en evt. belastning af søen må på et tidspunkt forventes. En yderligere spredning af forurening fra søen kan dog udgøre en miljømæssig risiko.

13 13 Miljøteknisk vurdering, kommentarer til vilkår. Perkolat Vilkår 1 For at kunne vurdere den kemiske udviklingen i de enkelt deponienhed, stilles der krav om at, prøverne skal udtages i samlebrønden under de enkelte enheder. Audebo deponis miljøgodkendelse af september 2005 giver mulighed for, at virksomheden selv kan udtage og analysere perkolatprøverne, dog skal virksomheden to gange årligt lade et laboratorium udtage og analysere perkolatprøverne. Ved gennemgangen af perkolat analyserne fra 2006 til 2010 er det vurderet, at analyseusikkerheden ved at skifte prøvetager og laboratorium er for stor, derfor stilles der krav om at alle perkolatprøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Endvidere stilles der krav om, at virksomheden skal redegøre for konsekvenserne ved evt. skift af metode eller laboratorium, så årsagen et analyseudsving løbende bliver vurderet og kommenteret. Vilkår 2 Analyseprogrammet for perkolat i vilkår 2 tager udgangspunkt i afsnit 4 i deponeringsbekendtgørelsens 3 bilag 2. Parametrene er omfattet af rutineprogrammet Parmetrene er valgt så de oversigtligt repræsenterer perkolatets generelle kvalitet, og er baseret på resultaterne af det hidtidige moniteringsprogram. Således er det valgt, at udelade total N og nitrit-nitrat-n, da disse ikke findes i perkolatet i væsentligt omfang og da kvælstofindholdet bedst repræsenteres af ammonium. Desuden er total phosphor udeladt, da det ikke vurderes at give ekstra information om perkolat kvaliteten, hvilket hænger sammen med indholdet af ammonium og organisk stof. Parametrene i det udvidede program omfatter udover rutineparametrene også de miljøfremmede stoffer. Her bemærkes, at de chlorerede opløsningsmidler er medtaget, da der i grundvandet og overfladevandet stedvist er påvist forhøjede indhold af AOX (adsorberbare organiske halogener bl.a. chlorerede opløsningsmidler og chlorphenoler fra f.eks. pesticider), der ligger over det niveau, der findes i uforurenede områder. Er der efter 4 års monitering ikke påvist væsentlige indhold af chlorerede opløsningsmidler i perkolatet og overfladevandet (dvs. under grundvandskvalitetskriteriet på 1 µg/l) kan de chlorerede opløsningsmidler udtages af analyseprogrammet. Analyseparametrene er desuden valgt, således at de også kan sammenholdes med parametrene omfattet af moniteringsprogrammet for overfladevand, så et evt. udslip af perkolat hurtigt kan følges. 3 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, BEK nr.719 af 24/06/2011

14 14 Vilkår 3 Jf. bilag 2 i Deponeringsbekendtgørelsens afsnit 4 skal perkolat analyseres 4 gang årligt. Der stilles vilkår om, prøverne til rutinemæssigkontrol analyseres i januar, april og juli, og prøverne til det udvidede program udtages i oktober, kravet videreføres fra miljøgodkendelsen af 30. september Vilkår 4 Jf. bilag 2 i Deponeringsbekendtgørelsens afsnit 4 skal tilsynsmyndigheden regelmæssigt foretage en vurdering af behovet for justeringer af de opstillede analyseprogrammer på baggrund af de foreliggende analyseresultater, hver gang, der forelægger resultater fra det udvidede analyseprogram. I praksis vil vurderingen ske i forbindelse med gennemgangen af årsrapporten og med udgangspunkt i virksomhedens redegørelse. Vilkår 5 En af forudsætningerne for miljøgodkendelse af Audebo deponi er, at der er til stadighed er en opad rettet gradient mellem det dybest liggende grundvandsmagasin og det midterste sekundære magasin, og at der er et indadrettet vandtryk på lossepladsens bundmembran. Alarmkriterierne for perkolat er sammensat sådan, at stiger perkolatstanden i en celle til over 20 cm over bundmembranen, så skal der straks (indenfor en uge) foretages en pejling af vandstanden i drænlaget under cellen (det øvre sekundære grundvand) og i boring DGU nr , midterste sekundære magasin. Er grundvandsspejlene lavere end perkolatvandstanden skal der straks (indenfor en uge) iværksættes en oppumpning af perkolat til perkolattanken. Er grundvandsspejlene væsentligt højere end perkolatvandstanden bør det overvejes, om der skal iværksættes en oppumpning af grundvand i drænlaget under cellen. GRUNDVAND Vilkår 6 Grundvandspotentialet under og omkring deponianlægget er primært styret af den permanente dræning af hele den inddæmmede del af Lammefjorden med de tre kanaler Nordkanal og Landkanal i kanten af fjordområdet og Hovedkanalen centralt i området. I afgørelsen om anlægsklassificering af 28. december 2010 har KA- RA/NOVEREN beskrevet, at der er et vedvarende indadrettede grundvandstryk der sikrer, at der ikke kan ske en udsivning af perkolat fra deponeringsanlægget til grundvandsmagasinet. I nærværende afgørelse er der i vilkår 6 stillet krav om, at der til stadighed skal være en opadrettet grundvandsgradient under deponienhederne. Vilkår 7 En af forudsætningerne for at lægge Audebo deponi på det inddæmmede areal i Lammefjorden var, at der er indadrettet grundvandtryk. I den gældende miljøgodkendelse for Audebo deponi fra 30. september 2005 er vilkår 7.1 videre ført med krav om, at grundvandstanden under membranen i hver deponeringsenhed skal pejles dagligt f.eks. ved hjælp af SRO anlæg. Endvidere er der i vilkår 7.2 stillet krav om pej-

15 15 ling af vandstande i de to dybe undersøgelsesboring med minimum 20 dages mellemrum. For at sikre der følges op på pejlingerne, er der i nærværende godkendelse stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal kontaktes, hvis det ved en pejling konstateres, at der er nedadrettet grundvandsgradient. Hvorefter det videre forløb aftales med tilsynsmyndingheden. Vilkår 8 Audebo deponis miljøgodkendelse af september 2005 vilkår 7.9 giver mulighed for, at virksomheden selv kan udtage og analysere grundvandsprøverne. Dog skal virksomheden to gange årligt lade et laboratorium udtage og analysere grundvandsprøverne. Med udgangspunkt i gennemgangen af grundvandsanalyserne fra 2006 til 2010 er det vurderet, at analyseusikkerheden ved skift af prøvetager og laboratorium er for stor. Derfor stilles der i nærværende afgørelse krav om, at alle grundvandsprøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Endvidere stilles der krav om, at virksomheden skal redegøre for konsekvenserne ved evt. skift af analysemetode eller laboratorium skift for løbende at vurdere evt. årsager til analyseudsving. Vilkår 9 For at sikre prøvetagning og prøvepumpningen er ensartet, stilles i vilkår 9 krav om udarbejdelse af procedure for prøvepumpning og prøvetagning. Vilkår 10 Grundvandsprøverne skal udtages en gang i kvartalet i henhold til deponeringsbekendtgørelsens retningslinjer (bilag 2 i bekendtgørelse 4 ). I vilkår 10 er der krav om, at prøverne skal udtages i februar, maj, august og november. Prøverne i februar og august skal analyseres efter et rutine program, og prøverne i maj og november efter et udvidet program. For at sikre at der udtages prøver 4 gange årlig, stilles der krav om, at hvis der ikke er grundvand til stede ved prøvetagningen, skal der udtages en prøve for det pågældende kvartal, når der igen kan pumpes grundvand op fra drænlaget under cellen. Vilkår 11 Analyseprogrammet i vilkår 11 tager udgangspunkt i deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 afsnit 6 og tabel 2.3 og 2.5. Parametre omfattet af rutineprogrammet er valgt, så de oversigtligt repræsenterer grundvandets generelle kvalitet og er baseret på resultaterne af det hidtidige moniteringsprogram for perkolat, grundvand og overfladevand. Det er således valgt at medtage saltene (chlorid, fluorid, sulfat, ammonium, kalium, natrium) til trods for, at indholdet heraf veksler meget over året og mellem cellerne. Analyse for kulbrinter og chlorerede opløsningsmidler er medtaget i rutineprogrammet, da der tidligere er påvist forhøjede indhold af kulbrinter og AOX (adsorberbare 4 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg bek. nr. 719 af 24/06/2011

16 16 organiske halogener) i grundvandsprøverne, og da disse parametre er kritiske i forhold til det omgivende miljø. Prøvetagningshyppigheden for disse parametre vurderes efter de første 2 års monitering med henblik på at afklare, om de i stedet skal omfattes af det udvidede program. Parametrene i det udvidede program omfatter udover rutineparametrene også de miljøfremmede stoffer; PAH, phenoler og metaller. Disse stofgrupper er valgt, da de kan være kritiske i forhold til recipienterne i området. Det bemærkes, at nogle af metallerne f.eks. barium og molybdæn muligvis kan bruges til at adskille overfladevand og grundvand fra perkolatpåvirket vand. Analyseparametrene er desuden valgt, således at de også kan sammenholdes med parametrene omfattet af moniteringsprogrammet for perkolat og overfladevand, så evt. sammenhæng mellem de forskellige vandes kvalitet bedre kan vurderes, f.eks. ved perkolatudslip. Vilkår 12 Alarmkriterierne er fastsat med udgangspunkt i de foreliggende moniteringsresultater og deponeringsbekendtgørelsens. De opstillede retningslinjer er sat sådan at: Alarmkriterier, der angiver tegn på stigende forureningspåvirkning, som skal overvåges intenst for at sikre, at der ikke sker uacceptabel påvirkning af recipienterne i området. Afværgekriterier, der kræver en øjeblikkelig aktion til sikring af, at grundvandsforureningen ikke spredes yderligere. I henhold til deponeringsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 6 skal der i moniteringsprogrammet fastsættes grænseværdier for, hvornår en signifikant ændring af grundvandets kvalitet anses for at være indtrådt. En signifikant ændring anses for at være indtrådt, hvis en analyse af en grundvandsprøve viser, at krav til grundvandskvaliteten ikke kan overholdes. I bekendtgørelsens tabel 2.3 er således givet en række grundvandskvalitetskrav. På Audebo Deponi overskrider grundvandets naturlige indhold af f.eks. chlorid grundvandskvalitetskravene. Det er derfor valgt at tage udgangspunkt i de hidtidige moniteringsresultater for grundvandet ved fastsættelse af alarm- og afværgekriterier. I forbindelse med gennemgang af moniteringsresultaterne er det konstateret, at der er meget stor spredning på analyseresultaterne set i et tidsperspektiv. Dette skyldes bl.a. naturlige variationer, og at en del af analyserne er foretaget af henholdsvis Eurofins og deponiets personale. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at basere alarm- og afværgekriterierne på statistiske kriterier (spredning og variationskoefficient). Der er derfor valgt en model, hvor det uforurenede niveau svarer til deponeringsbekendtgørelsens grundvandskvalitetskrav. Alarmkriterierne i vilkår 13 er fastsat som 5 gange grundvandskvalitetskravet. Afværgekriteriet er 10 gange grundvandskvalitetskravet, idet dette krav vurderes at sikre, at en initialfortynding af grundvandet ved udløb til recipienten medfører, at der ikke er risiko for recipienten. På Audebo deponi er der ikke opstillet en total vandbalance for

17 17 alle vandtyper, og det er derfor ikke muligt at vurdere, om en initialfortynding på 10 er rimelig. Dog vil grundvand, der siver eller pumpes ud fra drænlaget under hver celle, ende i omfangskanalen. Da overfladevandet er omfattet af en månedlig analyse, vurderes faktor 10 at være et rimeligt udgangspunkt for fastsættelse af et afværgekriterium for grundvand. I tabel 4 er foreslået alarm- og afværgekriterieværdier for grundvand. Der er ikke opstillet alarm- og afværgekriterier for salte, da mange af de typiske lossepladsparametre også findes naturligt i saltvandspåvirkede inddæmmede områder og dermed naturligt i det øvre sekundære grundvand. Saltenes udvikling i grundvandet bør dog følges nøje med henblik på at påvise eventuelle små stigninger, der kan skyldes udslip fra rørsystemer eller andet på deponiet. For chlorerede opløsningsmidler er der taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier (Listen over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, 2010), idet der ikke findes et kvalitetskrav i deponeringsbekendtgørelsen. Vilkår 13 Ved overskridelse af et alarmkriterium for grundvandet i to på hinanden følgende gange, skal der indenfor to uger udtages nye vandprøver til verificering af, om alarmen er positiv eller falsk. Er alarmen reel, skal det vurderes, om der er tegn på stigende indhold af forureningsparametre i grundvandet, og årsagen til alarmen skal vurderes. Desuden skal det vurderes, om der skal iværksættes en mere intensiv monitering af grundvandet og overfladevandet (f.eks. øget hyppighed for parametre omfattet af de udvidede program for overfladevandsmoniteringen). Den intensive monitering omfatter bl.a., at tidsserier skal granskes for at finde tegn på ændrede tendenser. Resultatet af vurderingerne skal rapporteres til tilsynsmyndigheden indenfor en måned. Vilkår 14 For at sikre, at der bliver fulgt op på overskrider af afværgekriterierne for grundvand, stilles der krav om, at analyseresultaterne kvalitetssikres, og at der indenfor to uger skal udtages en ny prøve fra det pågældende prøvetagningssted. Overskrides et alarmkriterium for de miljøfremmede organiske stoffer eller for metallerne, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom indenfor en uge, og afværge sættes i gang i form af oppumpning af forurenet grundvand, som køres til perkolattanken. Overfladevand Vilkår 15 og 16 For at sikre mod uacceptabel udledning af perkolat forurenet overfladevand fra deponiet til recipient skal der i ht. Deponeringsbekendtgørelsen udtages månedligt prøver. For at kunne beskrive en evt. forurening af recipienten er følgende lokaliteter valgt til analyse efter et rutineprogram: Overløbsbygværk fra omfangskanal til sø 2 meter nedstrøms søen i grøften, der løber til rørføringen nord for deponiet.

18 18 To gange årligt, dvs. hvert halvår, skal rutineprogrammet erstattes af et udvidet analyseprogram. Prøver til det udvidede program anbefales udtaget i maj og november svarende til hhv. en måned med forholdsvist lidt nedbør og en måned med forholdsvist meget nedbør (gennemsnitligt set). Månedlig kontrol er valgt, da der indenfor relativt kort tid skal kunne tages aktion på evt. alarm, således at det sikres, at der ikke slipper uacceptable mængder perkolat forurenet overfladevand ud til recipienterne. Prøveudtagningsstedet i Svenninge-Audebo kanal er sløjfet, i det der ikke er nogen direkte forbindelse mellem Audebo kanalen og Svinninge-Audebo kanalen. Vilkår 17 Parametrene i vilkår 17, som er omfattet af rutineprogrammet, er valgt så de oversigtligt repræsenterer overfladevandets generelle kvalitet, og de er baseret på resultaterne af det hidtidige moniteringsprogram. Således er det valgt at medtage total N, da ammonium i perkolat, der siver ud af deponiet, vil blive iltet til nitrat i det iltholdige overfladevand i omfangskanalen og søen. Desuden er total N og total phosphor medtaget af hensyn til faren for næringsstofbelastning af recipienterne. Mineralsk olie var medtaget i det tidligere moniteringsprogram, men er erstattet af en GC-MS analyse for total kulbrinter, der giver større information om hvorvidt kulbrinteindholdet skyldes et olieprodukt eller naturlige organiske stoffer i det inddæmmede område. Tjærestofferne napthalen, antracen og benz(a)pyren er udeladt af analyseprogrammet, da de er tungtopløselige stoffer og ikke er påvist i væsentligt omfang i perioden Det udvidede program omfatter derudover de chlorerede opløsningsmidler, da der i grundvandet og overfladevandet stedvist er påvist forhøjede indhold af AOX, der ligger over det niveau, der findes i uforurenede områder. Er der efter 4 års monitering ikke påvist væsentlige indhold af chlorerede opløsningsmidler i perkolatet eller overfladevandet, kan de chlorerede opløsningsmidler udtages af analyseprogrammet. Endvidere indeholder det udvidede program også metaller og phenoler, da disse stoffer er kritiske for recipientkvaliteten. Analyseparametrene er desuden valgt, således at de også kan sammenholdes med parametrene omfattet af moniteringsprogrammet for perkolat, så et evt. udslip af perkolat hurtigt kan følges. Vilkår 18 Audebo deponis miljøgodkendelse af september 2005 vilkår 8.9 og 8.10 giver mulighed for, at virksomheden selv kan udtage og analysere overfladevandsprøverne. Dog skal virksomheden to gange årligt lade et laboratorium udtage og analysere overfladevandsprøverne.

19 19 Med udgangspunkt i gennemgangen af overfladevandsanalyserne fra 2006 til 2010 er det vurderet, at analyseusikkerheden ved at skifte prøvetager og laboratorium er for stor. Derfor stilles der i vilkår 30 krav om, at alle overfladevandsprøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Endvidere stilles der krav om, at virksomheden skal redegøre for konsekvenserne ved evt. skift af metode eller laboratorium for løbende at vurdere årsagen til analyseudsving. Vilkår 19 Alarmkriterierne er sat som 5 gange grundvandskvalitets- eller udlederkriterierne. Afværgekriterierne i vilkår 19 er sat som 10 gange grundvandskvalitets- eller udleder kriterierne for at sikre, at en initialfortynding af overfladevandet ved udløb til recipienten medfører, at der ikke er risiko for recipienten. I forbindelse med gennemgang af moniteringsresultaterne er det konstateret, at der er meget stor spredning på analyseresultaterne set i et tidsperspektiv. Dette skyldes bl.a. at en del af analyserne er foretaget af henholdsvis Eurofins og deponiets personale. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at basere alarm- og afværgekriterierne på statistiske kriterier (spredning og variationskoefficient), som foreslået i /10/. Der er derfor valgt en model, hvor det uforurenede niveau svarer til udlederbekendtgørelsens krav til marine områder (for phenol og benzen) eller til grundvandskvalitetskriterierne (for total kulbrinter), hvor der ikke findes udlederkrav. Der er ikke opstillet kriterier for salte, da mange af de typiske lossepladsparametre også findes naturligt i saltvandspåvirkede inddæmmede områder. Saltenes udvikling i overfladevandet bør dog følges nøje med henblik på at påvise eventuelle små stigninger, der kan skyldes udslip fra rørsystemer eller andet på deponiet. Der er ikke opstillet kriterier for chlorerede opløsningsmidler, idet det endnu ikke vides, om denne type stoffer findes i perkolatet og overfladevandet. Det skal i forbindelse med afslutning af moniteringen i 2015 vurderes, om der skal opstilles kriterier for denne stofgruppe. Der skal tages udgangspunkt i virksomhedens forslag til kriterier. Ved overskridelse af et alarmkriterium for overfladevandet i to på hinanden følgende gange skal der indenfor to uger udtages nye vandprøver til verificering af, om alarmen er positiv eller falsk. Er alarmen reel, skal det vurderes, om der er tegn på stigende indhold af forureningsparametre i overfladevandet og de øvrige overfladevandsprøver, og årsagen til alarmen skal vurderes. Desuden skal det vurderes, om der skal iværksættes en mere intensiv monitering af overfladevandet og evt. grundvandet i drænlaget under deponicellerne. Den intensive monitering omfatter bl.a. at tidsserier skal granskes for at finde tegn på ændrede tendenser. Resultatet af vurderingerne skal indrapporteres til tilsynsmyndigheden indenfor en måned.

20 20 Ved overskridelse af et af afværgekriterierne for overfladevandet skal der gennemføres en fejlfinding (kvalitetssikring af resultater), og indenfor to uger skal udtages en ny prøve fra det pågældende prøvetagningssted til analyse for samtlige analyseparametre. Overskrides et alarmkriterium for de miljøfremmede organiske stoffer eller for metallerne skal tilsynsmyndigheden orienteres herom indenfor en uge, og afværge skal igangsættes indenfor 2 uger. Valg af afværgetiltag kan bestå i oppumpning af det forurenede overfladevand til perkolattanken, indtil alarmkriterier igen er overholdt i overfladevandet. Vilkår 20 For at sikre, at der er overblik over anlæggets belastning af omgivelserne, stilles der krav om en årlig rapportering af moniteringsdata, hvor samtlige kontrol- og overvågningsdata skal vurderes og kommenteres. Vilkår 20 er et supplement til vilkår 15.1 i gældende miljøgodkendelse for Audebo Affaldsdeponi fra 30. september Udtalelser og høringssvar Udtalelser fra andre myndigheder Høringsudkast til afgørelse om påbud af ændring af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi har den 9. januar 2013 været tilsendt Holbæk Kommune. Miljøstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger fra Holbæk Kommune til udkast til afgørelse om påbud af ændring af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi. Udtalelser fra virksomheden Høringsudkast til afgørelse om påbud af ændring af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi har den 9. januar 2013 været tilsendt KARA/NOVEREN. Miljøstyrelsen har den 8. februar 2013 modtaget følgende bemærkninger til udkast til afgørelse: Virksomheden har følgende bemærkning til det indledende afsnit: KA- RA/NOVEREN er blevet opmærksom på, at Audebo Pumpestation har en hjemmeside, hvor saltindholdet er omtalt, hvor vi medsender link hertil. Miljøstyrelsen kvitterer for orienteringen om linket til saltmålingerne i vandområdet til Audebo Pumpestation. Miljøstyrelsen vil dog henlede opmærksomheden på, at der ikke er fastsat alarm- eller afværgekriterier relateret til chlorid koncentrationerne pga. af de store variationer, der er knyttet til denne parameter. Virksomheden har følgende bemærkning til vilkår 12 afsnittet: bør det ikke specificeres, at de hhv. 2 uger og 1 uge er fra analyseresultaterne modtages. Miljøstyrelsen har tilføjet, at henholdsvis 2 uger og 1 uge efter analyseresultaterne er modtaget, skal der tages aktion på overskridelserne. Dog max en måned efter prøvetagningen. Virksomhedens bemærkning til tabel 5: grundvand erstattes af overfladevand Miljøstyrelsen har rettet tabelteksten, så der nu står overfladevand.

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune.

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2650 Brøndby Dir.tlf.: 43591240 Email: piafroe@htk.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb.

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb. Esbjerg Forsyning A/S Att. Finn Egholm Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Email: fie@esbjergforsyning.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 9. december 2014 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76 16 51

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup

HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup TEKNIK OG MILJØ HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup Dato: 13. februar 2014 Sagsnr. 480-2010-27581 Dok.nr. 480-2014-27251 8942 Forlængelse af tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen.

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen. Hovedstadens Letbane Metrovej 5 2300 København S Sendt til: kra@geo.dk Dato: 10-06-2015 Ref: SUSAG J.nr.: 20140910190 Tilladelse til udførelse af 6 boringer til undersøgelser forud for etablering af Letbanen.

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015 LAR og grundvand Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand Envina Natur og Miljø konference 2015 Morten Ejsing Jørgensen, Center for Miljøbeskyttelse, Københavns Kommune 19. maj 2015 LAR og

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

2. Oplysninger i sagen...6 2.1 Baggrund for ansøgningen...6 2.2 Udtalelser fra høringsparter...6 2.3 Naturstyrelsen Aarhus vurdering...

2. Oplysninger i sagen...6 2.1 Baggrund for ansøgningen...6 2.2 Udtalelser fra høringsparter...6 2.3 Naturstyrelsen Aarhus vurdering... Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for klaptilladelsen...4 1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen...4 1.2 Vilkår for indberetning...4 1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol...5 2. Oplysninger i sagen...6

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere