Tillæg til Miljøgodkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Miljøgodkendelse"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej Skagen Tel.: CVR-nr marts 2015 Tillæg til Miljøgodkendelse Center for Teknik og Miljø Sagsnummer: 13/12062 Sagsbehandler: Helle Müller Direkte telefon.: Fax: Virksomhedens navn: Virksomhedens listebetegnelse: Virksomhedens beliggenhed: Skagen Havn, Olieterminal C201 Kvasevej 5, 9990 Skagen Matr.nr.: 573cx Skagen Bygrunde Virksomhedens CVR nr: Virksomhedens P nr.: Driftsansvarlig: Tilsynsmyndighed: Monjasa A/S Frederikshavn Kommune

2 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Kommunens afgørelse og vilkår Baggrunden for tillæg til miljøgodkendelse Beskrivelse af de ønskede ændringer Redegørelse for BAT - bedste tilgængelige teknik Risiko Vurdering af virkninger på miljøet - VVM Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår Forholdet til loven Lovgrundlag Tidligere meddelte afgørelser Udtalelser vedrørende godkendelsen Retsbeskyttelse Aktindsigt Offentliggørelse og klagevejledning... 9

3 Side 3/10 1. Kommunens afgørelse og vilkår Frederikshavn Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til Skagen Havn, Olieterminal på Kvasevej 5, 9990 Skagen på matrikel nr. 573cx Skagen Bygrunde. Nærværende tillæg til miljøgodkendelsen er gældende fra dags dato. Vilkår Vilkår 14 og 47 i miljøgodkendelse dateret den 24. oktober 2014 har nu følgende ordlyd: Vilkår 14 Det skal sikres at tankene ikke kan fyldes ud over det nominelle volumen. I det elektroniske pejlesystem skal indbygges høj alarm ved ca. 95 % fyldning, og en højhøj alarm ved 100 % fyldning. Høj alarmen skal give signal til operatøren om at tanken er ved at være fuld. Højhøj alarmen skal udover signal til operatøren medføre at tankventiler automatisk lukkes, således at importen til tanken standses. Ca. 5 cm over det nominelle maks. niveau i tanken placeres en uafhængig niveaualarm, der ved alarm starter en akustisk alarm og lukker alle tankventiler. Vilkår 47 Afløb fra tankgård og pumpegård skal være lukket, og må kun åbnes ved manuel udledning af overfladevand. Pumpen må først igangsættes, når det ved visuel kontrol er konstateret, at der ikke er spildt olie, og at der ikke er synlig olie på vandet. Pumpebrønde for afvanding af betonkanaler må ikke køre, hvis et nødstop er aktiveret. Pumpebrønde for afvanding af betonkanaler skal forsynes med alarmsystem, der udløses, hvis der er olie i vandet. Pumpernes kapacitet under normal drift må ikke overstige den hydrauliske kapacitet på olieudskilleranlægget.

4 Side 4/10 2. Baggrunden for tillæg til miljøgodkendelse Skagen Havn olieterminal på Kvasevej 5, 9990 Skagen er miljøgodkendt den 24. oktober Frederikshavn Kommune har den 12. november 2014 modtaget ansøgning om ændring af vilkår 14 og vilkår 47 i miljøgodkendelsen. Supplerende kommentarer er modtaget den 25. november Beskrivelse af de ønskede ændringer Ansøgningen drejer sig om vilkår 14 og vilkår 47, der ønskes ændret som angivet nedenfor. Vilkår 14 Vilkår 14 ønskes ændret fra: Lagertanke skal forsynes med en uafhængig højniveaumåler med alarm. Alarmen skal aktiveres, når tanken er 85 % fyldt. Ved aktivering af alarmen skal der udløses akustisk alarm, ligesom tilførslen af olie skal standses automatisk. Vilkår 14 ønskes ændret til: Det skal sikres at tankene ikke kan fyldes ud over det nominelle volumen. I det elektroniske pejlesystem skal indbygges høj alarm ved ca. 95 % fyldning, og en højhøj alarm ved 100 % fyldning. Høj alarmen skal give signal til operatøren om at tanken er ved at være fuld. Højhøj alarmen skal udover signal til operatøren medføre at tankventiler automatisk lukkes, således at importen til tanken standses. Ca. 5 cm over det nominelle maks. niveau i tanken placeres en uafhængig niveaualarm, der ved alarm starter en akustisk alarm og lukker alle tankventiler. Baggrunden for den ønskede ændring er behovet for at kunne benytte tankenes volumen fuldt ud. Ansøger argumenterer som følger: Som udgangspunkt vil vi gerne udnytte det nominelle volumen i tankene (2.500, og m³) fuldt ud. Det svarer til at væskestanden i tankene står maksimalt cm under den øverste kant i svøbet. Til den daglige drift forsynes tanken med en niveaumåler af radar-typen. I denne indbygges en række niveau-alarmer til anvendelse eksempelvis hvis væskestanden kommer under varmeslangerne i de opvarmede tanke. Derudover indbygges en høj alarm og en højhøj alarm. Høj alarmen placeres ved f.eks. ved 95 % fyldning af tanken og vil blot give signal til operatøren om at tanken er ved at være fuld.

5 Side 5/10 Højhøj alarmen placeres i niveau med det nominelle volumen og vil udover alarm til operatøren også automatisk lukke for importventilen til tanken, så tilførslen standser. Udover radarmåleren monteres en uafhængig niveaumåler, der giver alarm hvis væskestanden når ca. 5 cm op over niveauet for det nominelle volumen. Alarmen består i en akustisk alarm, samt signal til alle tankventiler om at lukke. Denne niveaualarm er en ekstra sikkerhed, og vil kun blive aktiveret, hvis der er fejl på niveauradaren, så højhøj alarmen ikke udløses. Desuden peges på, at der er en ganske pæn sikkerhed for at tankene ikke overfyldes. Herudover er det sådan at alle tankventilerne automatisk lukker, hvis elforsyningen skulle svigte. Ydermere kan tankgården rumme et meget stort volumen, hvis alt andet skulle svigte. Vilkår 47 Vilkår 47 ønskes ændret fra: Afløb fra tankgård, pumpegård og betonkanaler skal være lukket, og må kun åbnes ved manuel udledning af overfladevand. Pumpen må først igangsættes, når det ved visuel kontrol er konstateret, at der ikke er spildt olie, og at der ikke er synlig olie på vandet. Overfladevand fra tankgård og pumpegård må ledes til regnvandssystemet, når vandet har en ledningsevne, der ligger under 2 ms/cm. Ledningsevnen måles ved en måler, der er tilsluttet pumpen til overfladevandet. Pumpens kapacitet under normal drift må ikke overstige den hydrauliske kapacitet på olieudskilleranlægget. Vilkår 47 ønskes ændret til: Afløb fra tankgård og pumpegård skal være lukket, og må kun åbnes ved manuel udledning af overfladevand. Pumpen må først igangsættes, når det ved visuel kontrol er konstateret, at der ikke er spildt olie, og at der ikke er synlig olie på vandet. Pumpens kapacitet under normal drift må ikke overstige den hydrauliske kapacitet på olieudskilleranlægget. Pumpebrønde for afvanding af betonkanaler må ikke køre hvis et nødstop er aktiveret. Virksomheden ønsker at betonkanalerne bliver afvandet via automatisk drevne pumpebrønde, for at få vandet bortledt efterhånden som det løber til kanalerne. Herved risikerer man ikke at specielt de isolerede rør kommer til at stå under vand.

6 Side 6/10 Da der reelt kun er risiko for spild i kanalerne i forbindelse med lodsning/læsning af skibe, kan pumpebrøndene eventuelt i stedet tilsluttes nødstopsystemet, så de ikke starter hvis et nødstop bliver aktiveret. Vilkårets afsnit om måling af ledningsevne ønskes udtaget, idet ledningsevnen ikke giver indikation af om der er olie i vandet. Ledningsevnen påvirkes af saltindholdet i vandet, hvilket muligvis kan give problemer på grund af anlæggets placering i Skagen. Der henvises desuden til at kravet om måling af ledningsevne kan findes i Miljøstyrelsens vejledning, men ikke i baggrundsrapporten Redegørelse for BAT - bedste tilgængelige teknik De ønskede ændringer medfører ingen rettelser i miljøgodkendelsens afsnit om redegørelse for BAT Risiko De ønskede ændringer medfører ingen rettelser i miljøgodkendelsens afsnit om risiko Vurdering af virkninger på miljøet - VVM De ønskede ændringer medfører ingen rettelser i relation til VVM processen og VVMredegørelse og miljørapport. Frederikshavn Kommune finder, at de ønskede ændringer ikke udløser en VVM screening. 2.2 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår Kommunens begrundelse for at kunne meddele tillæg til miljøgodkendelsen, hvori vilkår 14 og 47 ændres, er beskrevet i dette afsnit. Indretning og drift vilkår Disse vilkår i miljøgodkendelsen skal sikre, at olieterminalen indrettes med de nødvendige indretninger, systemer og alarmer til minimering af risikoen for at der sker udslip af olieprodukter til omgivelserne. Ændringen i vilkår 14 medfører, at volumen i tankene kan udnyttes bedre, men giver ikke anledning til en øget risiko for udslip, idet tankgården kan rumme hele tankens indhold samt brandslukningsvand. Desuden er der alarmsystemer, der reagerer flere gange inden tanken er overfyldt. Den sidste alarm vil lukke alle tankventiler, så sandsynligheden for at der kommer olie i tankgården under påfyldning vurderes at være meget lille. Spildevand vilkår Disse vilkår i miljøgodkendelsen skal sikre, at overfladevandet fra virksomheden kan udledes til havet uden risiko for forurening af havmiljøet. Ændringen i vilkår 47 baserer sig på en anden håndtering af overfladevand fra betonkanalerne end beskrevet i miljøgodkendelsens afsnit om spildevand. Heri beskrives håndtering af overfladevand som følger.

7 Side 7/10 Overfladevand fra tankgård, pumpegård, betonkanaler, losse/lastepositioner på kajer og øvrige befæstede arealer ledes via sandfang og olieudskiller med flydelukke samt elektronisk oliealarm til det offentlige regnvandssystem, der løber direkte ud i havet. Overfladevandet fra tankgården og pumpegård ledes kun ud efter visuel inspektion. Der forventes ca. 700 mm nedbør pr. år. Da alle potentielle spildsteder er placeret så vandet kan inspiceres inden det udledes, vil vandet som udgangspunkt altid være lige så rent som almindelig, ubelastet regnvandsafstrømning uden for anlægget. Olieudskilleren etableres således som en ekstra barriere. Afledning af regnvandet sker i to tempi: Regnvand fra kørselsarealet (ca m 2 ) ledes ud i takt med, at regnen falder, og er dimensionsgivende for olieudskilleren. Regnvand opsamlet i tankgården og pumpegården (ca m 2 ) pumpes ud i systemet efterfølgende, dvs. når regnvandsintensiteten er faldet. Det maksimale regnvandsflow vil blive ca. 73 l/s, mens den årlige udledning skønnes at blive ca m 3 regnvand. Olieudskilleren dimensioneres for det maksimale regnvandsflow og bliver designet som klasse I udskiller iht. DS EN (Rørcenteranvisning 006). Den ønskede ændring betyder, at overfladevand fra betonkanalerne samles i pumpebrønde, hvorfra det automatisk ledes til havet via olieudskilleren. Ansøger foreslår, at pumpebrøndene tilsluttes nødstopsystemet, således pumperne ikke kan starte, hvis nødstop er aktiveret, idet der kun er risiko for spild i kanalerne i forbindelse med lodsning/læsning af skibe. Det er Frederikshavn Kommunes vurdering, at såfremt der ingen visuel kontrol er med vandet inden udledning, skal pumpebrøndene forsynes med et alarmsystem, der udløses, hvis der er olie i vandet i pumpebrøndene. Dette er baggrunden for, at vilkår 47 er suppleret hermed, selv om det ikke indgår i ansøgningen. 3. Forholdet til loven 3.1 Lovgrundlag I henhold til miljøbeskyttelseslovens 1 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må 1 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse

8 Side 8/10 heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Bestemmelserne findes i miljøbeskyttelsesloven og i godkendelsesbekendtgørelsen. Skagen Havn, Olieterminal er med en opbevaringskapacitet på ca m 3 svær fuelolie (HFO) og marin gasolie (GO) en miljøgodkendelsespligtig virksomhed jf. godkendelsesbekendtgørelsen 2 af typen C 201: Oplag af mineralolieprodukter på mere end ton. 3.2 Tidligere meddelte afgørelser Frederikshavn Kommune har den 24. oktober 2014 meddelt miljøgodkendelse til Skagen Havn olieterminal på Kvasevej 5, 9990 Skagen. Nærværende er tillæg til denne miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen dateret den 24. oktober 2014 er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Der foreligger endnu ingen afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Frederikshavn Kommune vurderer, at der kan meddeles tillæg til miljøgodkendelsen uagtet, at klagesagen ikke er afgjort. 3.3 Udtalelser vedrørende godkendelsen Udkast til Tillæg til miljøgodkendelse har været fremsendt til udtalelse ved Arbejdstilsynet og Beredskabscenter Frederikshavn. Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger til det fremsendte Tillæg til Miljøgodkendelse, idet det af dokumentet fremgår, at der ud over høj alarm ved 95 % volumen og høj høj alarm ved 100 % fyldning, der sender signal til operatøren og medfører at tankventiler automatisk lukker, yderligere etableres en uafhængig niveauføler ca. 5 cm over det nominelle niveau, og som starter en akustisk alarm og lukker alle tankventiler. Beredskabscenter har ingen bemærkninger. Ansøger har den 19. februar 2015 kommenteret udkast til tillæg til miljøgodkendelse med, at der ingen indvendinger er mod teksten. Ansøger oplyser samtidig, at det kørselsareal, der afvandes er reduceret til ca m 2 (tidligere ca m 2 ). Dette betyder, at olieudskilleren har ekstra kapacitet. 3.4 Retsbeskyttelse Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens (Natur- og Miljøklagenævnets) endelige afgørelse. 2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed

9 Side 9/10 Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud. Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, 5. det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller 6. der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af risikobekendtgørelsen. Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse. 3.5 Aktindsigt Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 3.6 Offentliggørelse og klagevejledning Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den 4. marts Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er

10 Side 10/10 indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den 1. april I henhold til miljøbeskyttelseslovens 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, med mindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse. Med venlig hilsen Helle Müller Kopi tilsendt: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland Arbejdstilsynet, att. Dorte Lauridsen Nordjyllands Politi Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet, hovedkontoret Frederikshavn Kommunes beredsskab, att. Bo Isaksen Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Sportsfiskerforbund, miljøkoordinator Per Sonne Greenpeace Danmarks Fiskeriforening Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Natur- og Miljøklagenævnet

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere