Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //"

Transkript

1 Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy to clean // Type _IDV_UVN_ indd 1 8/13/ :27:31 PM

2 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page _IDV_UVN_ indd 2 8/13/ :27:31 PM

3 OBH Nordica kaffekvarn Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används. 4. Apparaten kan endast startas om locket är korrekt placerat. 5. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 6. Apparaten får inte användas av barn. Placera apparat och sladd utom räckhåll för barn. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn bör hållas under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 8. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 9. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 10. Placera aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 11. Apparaten får endast användas under övervakning. 12. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus i mer än 1 minut. Vänta därefter minst 5 minuter innan apparaten används igen. 13. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 14. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 15. Apparaten är endast för privat bruk _IDV_UVN_ indd 3 8/13/ :27:31 PM

4 4 16. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller andra ting täcks därav inte av reklamationsrätten. Innan användning Innan apparaten tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Diska behållaren för kaffepulver med tillhörande lock samt locket till behållaren för kaffebönor för hand och se till att alla delar är torra innan användning. Torka av höljet med en fuktig trasa. Sätt på locket på behållaren för kaffepulver och sätt tillbaka behållaren på dess plats i kaffekvarnen. Observera att apparaten inte går att starta om inte behållaren för kaffepulver med tillhörande lock sitter på plats. Viktig information innan du använder apparaten för första gången! Under tillverkning monteras malningshjulen så att de har direktkontakt med varandra. Detta innebär att kvarnen inte fungerar korrekt innan hjulen är separerade. Följande procedur måste utföras för att separera malningshjulen innan malning med full behållare påbörjas: Placera kaffekvarnen på en plan och stabil yta. Se till att behållaren för kaffebönor är tom, ren och torr. Sätt på locket på behållaren för kaffepulver och skjut in behållaren med lock i kaffekvarnen. Anslut kontakten till ett vägguttag och ställ in malningsgraden på inställning 9, med hjälp av hjulet på sidan av apparaten. Mät upp 3-4 matskedar kaffebönor i behållaren för kaffebönor. Ställ in väljaren för mängden kaffepulver på inställning 4. Tryck och håll inne strömbrytaren i 2 sekunder. Repetera samma procedur med en annan malningsgrad (t ex inställning 3). Apparaten är nu klar för användning med valfria inställningar. Användning Malningsprocess Placera kaffekvarnen på en plan och stabil yta. Sätt på locket på behållaren för kaffepulver och skjut in behållaren med lock i kaffekvarnen. Anslut apparatens kontakt till ett vägguttag. 2409_IDV_UVN_ indd 4 8/13/ :27:31 PM

5 Lyft bort locket från behållaren för kaffebönor. Fyll behållaren med kaffebönor och sätt tillbaka locket. Behållaren rymmer 200 g kaffebönor. Notera att endast kaffebönor får malas i kaffekvarnen. Kaffebönorna behåller sin arom i upp till 2 veckor i behållaren. Ställ in mängden kaffepulver du vill mala (antal koppar 2-12) med skjutknappen på apparatens front. Notera att antalet är ungefärligt. Mängden färdigmalet kaffe varierar beroende på hur finmalet kaffe du vill ha samt viken typ av kaffebönor du använder. Det rekommenderas att man provar sig fram till önskat resultat. Ställ in malningsgrad med hjälp av hjulet på sidan av apparaten. Vill du ha grovmalet kaffe som lämpar sig bäst för till exempel perkolatorer och pressbryggare, bör du ställa in hjulet på inställning 8 eller 9. Ska du däremot använda kaffet till espressobryggare och vill ha ett mer finmalet kaffe kan du börja med att ställa in hjulet på inställning 4. Vi rekommenderar att man provar sig fram på olika inställningar för att komma fram till vad som passar bäst till just den bryggmetod man använder. Obs! Ändra aldrig malningsgrad under pågående malningsprocess och se alltid till att ha tillräckligt med kaffebönor i behållaren. Tryck in strömbrytaren för att starta kaffekvarnen. Malningsprocessen påbörjas direkt och kaffet samlas upp i behållaren för kaffepulver. När inställd kaffemängd (antal koppar) har uppnåtts stängs apparaten av automatiskt. Notera att kaffebönor kan fastna på behållarens insida vilket kan förhindra dem från att komma i kontakt med malningshjulen. Om detta sker hörs ett högt ljud från motorn och du kan då skaka försiktigt på kaffekvarnen så att bönorna åker ner mot malningshjulen igen. Om du av någon anledning behöver stänga av kaffekvarnen innan malningsprocessen är klar, för skjutknappen för kaffemängd till position STOP. Kom ihåg att dra ur kontakten efter användning. Tips vid malning Mal aldrig kaffebönorna i förväg och mal endast den mängd du tänker förbruka. Kaffepulver förlorar fort sin arom och doft. Låt inte apparaten arbeta i mer än 1 minut åt gången. Låt apparaten svalna i 5 minuter innan nästa användning. Töm behållaren för kaffepulver när MAX markeringen är uppnådd, annars kan kaffepulvret leta sig tillbaka till malningshjulen och blockera malningsmekanismen. Innan du drar ut behållaren för kaffepulver, knacka på behållaren några gånger så släpper kaffepulvret något från behållarens sidor. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll _IDV_UVN_ indd 5 8/13/ :27:31 PM

6 Behållaren för kaffepulver med lock samt locket till behållaren för kaffebönor diskas i vatten och lite diskmedel. Delarna får inte diskas i diskmaskin. Borsta bort kaffepulver från malningsenheten med den medföljande borsten. Töm behållaren för kaffebönor och torka ur den med en fuktig trasa. Höljet kan torkas av med en fuktig trasa. Apparaten och dess kontakt/sladd får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Använd inte repande rengöringsmedel eller redskap vid rengöring. Rengöring av den övre malningsenheten Vrid hjulet för malningsgrad till inställning 1. Lyft bort locket från behållaren för kaffebönor och vrid sedan malningsenheten i mitten av behållaren medsols enligt anvisningen (UNLOCK). Lyft upp malningsenheten och borsta ren den med en borste. Borsta även ur malningsenheten som sitter i apparaten. Obs! Skruva aldrig isär malningsenheterna. Sätt tillbaka den övre malningsenheten och vrid fast den motsols (LOCK) tills hjulet för malningsgrad står på inställning 9. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica V 100 W 6 Rätten till löpande ändringar förbehålles. 2409_IDV_UVN_ indd 6 8/13/ :28:01 PM

7 OBH Nordica kaffekværn Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Apparatet kan kun startes, når låget er korrekt placeret. 5. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 6. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 7. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 8. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 12. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimum anvendelsestid: 1 minut, vent derefter mindst 5 minutter, inden apparatet tages i brug igen. 13. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 14. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 15. Apparatet er kun til husholdningsbrug _IDV_UVN_ indd 7 8/13/ :28:01 PM

8 8 16. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før kaffekværnen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Beholderen til de færdigmalede bønner med tilhørende låg og låget til beholderen til kaffebønner rengøres før brug. Sørg for at alle dele er helt tørre inden brug. Tør apparatet med en fugtig klud. Sæt låget på beholderen til de færdigmalede bønner og sæt derefter beholderen tilbage på plads i kaffekværnen. Bemærk, at apparatet ikke kan startes, hvis beholderen til de færdigmalede bønner med tilhørende låg ikke er sat på kaffekværnen. Vigtig information inden apparatet anvendes første gang! Under produktionen monteres malehjulene, så de har direkte kontakt med hinanden. Dette indebærer, at kværnen ikke fungerer korrekt, før hjulene er adskilt. Følgende procedure udføres for at adskille malehjulene, inden maling af kaffe med fuld beholder påbegyndes: Kaffekværnen placeres på en plan og stabil overflade. Sørg for at beholderen til kaffebønnerne er tom, ren og tør. Sæt låget på beholderen til de færdigmalede bønner og skub beholderen med låg ind i kaffekværnen. Sæt stikket i en stikkontakt, hvorefter finhedsgraden indstilles till 9 ved hjælp af hjulet på siden af apparatet. Læg 3-4 spsk. kaffebønner i beholderen til kaffebønner. Indstil mængdevælgeren på indstilling 4. Tryk og hold tænd/sluk knappen inde i 2 sekunder. Gentag proceduren med en anden finhedsgrad (f.eks. indstilling 3). Apparatet er nu klar til brug med valgfrie indstillinger. Sådan anvendes kaffekværnen Malingsprocessen Kaffekværnen placeres på en plan og stabil overflade. 2409_IDV_UVN_ indd 8 8/13/ :28:01 PM

9 Sæt låget på beholderen til de færdigmalede bønner og skub beholderen med låg ind i kaffekværnen. Sæt stikket i en stikkontakt. Fjern låget fra beholderen med kaffebønner. Fyld beholderen med kaffebønner og sæt låget på igen. Beholderen kan indeholde 200 g kaffebønner. Bemærk, at der kun må males kaffebønner i kaffekværnen. Kaffebønnernes aroma bibeholdes i op til 2 uger i beholderen. Indstil den ønskede mængde kaffebønner, der skal males (2-12 kopper) ved hjælp af skydeknappen på apparatets front. Bemærk, at antallet af kopper er cirka-angivelser. Mængden af færdigmalet kaffe varierer afhængig af, hvor fintmalet kaffe der ønskes og hvilken type kaffebønner der anvendes. Det anbefales at prøve sig frem for at opnå det ønskede resultat. Indstil finhedsgraden ved hjælp af hjulet på siden af apparatet. Hvis kaffen ønskes groftmalet, indstilles hjulet til 8 eller 9. Ønskes derimod kaffe til espressobrygger og mere fintmalet kaffe, indstilles hjulet i første omgang til 4. Det anbefales at prøve sig frem på forskellige indstillinger for at komme frem til det rette resultat. OBS! Finhedsgraden må aldrig ændres under malingsprocessen. Sørg altid for, at der er tilstrækkeligt med kaffebønner i beholderen. Tryk på tænd/sluk knappen for at starte kaffekværnen. Malingsprocessen påbegyndes med det samme og kaffen samles op i beholderen til de færdigmalede bønner. Når den indstillede kaffemængde (antal kopper) er blevet malet, slukker apparatet automatisk. Bemærk, at kaffebønnerne kan sætte sig fast på beholderens inderside, hvilket kan forhindre bønnerne i at komme i kontakt med malehjulet. Hvis dette sker, vil der høres en høj lyd fra motoren. Kaffekværnen rystes forsigtigt, så bønnerne igen kan komme ned mod malehjulet. Hvis det er nødvendigt at slukke apparatet, inden malingsprocessen er færdig, skubbes skydeknappen for valg af kaffemængde hen på positionen STOP. Husk at tage stikket ud af stikkontakten efter brug. Gode råd i forbindelse med maling af kaffe Mal aldrig kaffebønnerne i forvejen og mal kun den mængde, der skal anvendes. Kaffepulver mister sin aroma og duft. Apparatet må ikke køre mere end 1 minut ad gangen. Lad derefter apparatet afkøle i 5 minutter, inden det anvendes igen. Tøm beholderen for de færdigmalede bønner, når MAX markeringen er nået, ellers vil kaffepulveret blive ledt tilbage til malehjulet, hvilket vil blokere malingsmekanismen. Inden beholderen til de færdigmalede kaffebønner fjernes, bankes der på beholderen nogle gange, så kaffepulveret løsner sig fra beholderens sider _IDV_UVN_ indd 9 8/13/ :28:01 PM

10 Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. Beholderen til de færdigmalede bønner med tilhørende låg og låget til beholderen til kaffebønner vaskes i vand tilsat lidt opvaskemiddel. Delene må ikke vaskes i opvaskemaskine. Børst kaffepulveret væk fra male-enheden med den medfølgende børste. Tøm beholderen for kaffebønner og tør den med en fugtig klud. Apparatet tørres af med en fugtig klud. Apparatet og ledningen må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Anvend ikke skrappe rengøringsmidler eller spidse redskaber ved rengøring. Rengøring af den øverste male-enhed Drej hjulet til indstilling af finhedsgrad hen til 1. Fjern låget fra beholderen til kaffebønner og drej derefter male-enheden i midten af beholderen med uret (UNLOCK). Løft male-enheden op og børst den ren med en børste. Male-enheden, der sidder i apparatet, børstes ligeledes ren. OBS! Skru aldrig male-enhederne fra hinanden. Sæt den øverste male-enhed tilbage og drej den mod uret (LOCK), indtil hjulet til indstilling af finhedsgraden står på 9. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica _IDV_UVN_ indd 10 8/13/ :28:09 PM

11 230 V 100 W Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _IDV_UVN_ indd 11 8/13/ :28:11 PM

12 OBH Nordica kaffekvern Sikkerhet og el-apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk. 4. Apparatet må ikke starte før lokket er korrekt på plass. 5. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 6. Apparatet må ikke brukes av barn. Sett apparatet og ledningen utenfor barns rekkevidde. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med elektriske apparater. 8. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 11. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 12. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause i mere enn 1 minutt. Deretter må man vente i minst 5 minutter før man starter apparatet igjen. 13. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 14. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 15. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk _IDV_UVN_ indd 12 8/13/ :28:11 PM

13 16. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Før apparatet tas i bruk bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Vask beholderen til kaffepulver og lokket samt lokket til kaffebønner for hånd og pass på at alle delene er helt tørre før bruk. Tørk apparatet utvendig med en fuktig klut. Sett lokket på beholderen for kaffepulver og sett den på plass i kaffekvernen. Husk at apparatet ikke kan starte hvis beholderen for kaffepulver med tilhørende lokk ikke er satt på plass. Viktig informasjon før du tar i bruk apparatet for første gang! Malingshjulet monteres slik at det har direktekontakt med hverandre. Dette innebærer at kvernen ikke fungerer korrekt hvis hjulet er løs. Følgende prosedyre må utføres før maling med full beholder starter. Plasser kaffekvernen på en slett og stabil flate. Pass på at beholder for kaffebønner er tom, ren og tørr. Sett lokket på beholderen for kaffepulver og skyv inn beholderen med lokk i kaffekvernen. Sett støpslet i kontakten og still inn malingsgrad på innstilling 9 ved hjelp av hjulet på innsiden av apparatet. Mål opp 3-4 spiseskjeer kaffebønner i beholderen for kaffebønner. Still inn velgeren for mengden kaffepulver på innstilling 4. Trykk og hold inne strømbryteren i 2 sekunder. Gjennta samme prosedyre med en annen malingsgrad (f.eks innstilling 3). Apparatet er nå klar til bruk med valgfrie innstillinger. Slik brukes kaffekvernen Malingsprosess Plasser kaffekvernen på en slett og stabil flate Sett lokket på beholderen for kaffepulver og skyv inn beholderen med lokk i kaffekvernen. Tilkoble apparatets kontakt til støpslet _IDV_UVN_ indd 13 8/13/ :28:11 PM

14 Ta bort lokket fra beholderen for kaffebønner. Fyll beholderen med kaffebønner og sett lokket på plass igjen. Beholderen rommer 200 gr kaffebønner. Husk at det er kun kaffebønner som skal males i kaffekvernen. Kaffebønnene holder sin aroma i opptil 2 uker i beholderen. Still inn mengden kaffepulver du ønsker å male (antall kopper 2 12) med skyveknappen forran på apparatet. Husk at antallet er ca. Mengden ferdigmalt kaffe varierer beroende på hvor finmalt kaffe du ønsker og hvilken type kaffebønner du bruker. Det anbefales at man prøver seg frem til ønsket resultat. Still inn malingsgrad ved hjelp av hjulet på siden av apparatet. Vil du ha grovmalt som egner seg best til f.eks percolator og presskanne bør du stille inn hjulet på innstilling 8 eller 9. Skal du derimot bruke kaffen til espressomaskin og vil ha finmalt kaffe kan du starte med å stille inn hjulet på 4. Vi anbefaler at man prøver seg frem på ulike innstillinger for å finne ut hva som passer best til den traktemetoden man bruker. Obs! Man må aldri endre på malingsgraden under malingsprosessen. Pass også på å ha nok kaffebønner i beholderen. Trykk på strømbryteren for å starte kaffekvernen. Malingsprosessen starter nå og kaffepulveret kommer oppi beholderen for kaffepulver. Når innstilt kaffemengde (antall kopper) er ferdig kvernet stopper apparatet automatisk. Husk at kaffebønnene kan sette seg fast på innsiden og kan forhindre de å komme i kontakt med malingshjulet. Hvis dette skulle skje, høres en høy lyd fra motoren og du kan da helle litt forsiktig på kaffekvernen slik at bønnene går ned mot malingshjulet igjen. Hvis du må slå av kaffekvernen før malingsprosessen er klar, skal skyveknappen for kaffemengde skyves til posisjon STOPP. Husk å dra støpslet ut av kontakten etter bruk. Tips for maling Mal aldri kaffebønnene før de skal brukes og mal kun den mengden du skal bruke. Kaffen taper fort sin aroma og duft. La ikke apparatet jobbe mere enn 1 minutt om gangen. La apparatet avkjøle i 5 minutter før den brukes neste gang. Tøm beholderen for kaffepulver når MAX markeringen er oppnådd ellers kan pulveret vende tilbake til malingshjulet og blokkere malingsmekanismen. Før du drar ut beholderen for kaffepulver kan du banke noen ganger på beholderen slik at pulveret slipper fra sidene på beholderen. Rengjøring og vedlikehold Dra alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. Beholderen for kaffepulver med lokk og lokk for beholderen for kaffebønner vaskes i litt såpevann. Delene skal ikke vaskes i oppvaskmaskin _IDV_UVN_ indd 14 8/13/ :28:11 PM

15 Børst bort kaffepulever fra malingsenheten med medfølgende børste. Tøm beholderen for kaffebønner og tørk av den med en fuktig klut. Tørk apparatet utvendig med en fuktig klut. Apparatet og ledningen må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Bruk ikke ripende rengjøringsmidler eller redskaper ved rengjøring. Rengjøring av malingsenheten. Vri hjulet for malingsgrad til innstilling 1. Løft bort lokket fra beholderen til kaffebønner og vri bort malingsenheten i midten av beholderen med solen som vist (UNLOCK). Løft bort malingsenheten og børst den ren med børsten. Børst også det som sitter inni malingsenheten. Obs! Skru aldri malingsenheten fra hverandre. Sett tilbake den øverste malingsenheten og vri den fast mot solen (LOCK) til hjulet for malingsgrad står på innstilling 9. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av apparatene gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniska data OBH Nordica V 100 W Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _IDV_UVN_ indd 15 8/13/ :28:17 PM

16 OBH Nordica -kahvimylly Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun laite ei ole käytössä. 4. Tämä laite käynnistyy vain, jos kansi oikein paikallaan. 5. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 6. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 7. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 8. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 9. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 10. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 11. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 12. Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoja. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 1 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä vähintään 5 minuutin tauko ennen 13. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 14. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 15. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön _IDV_UVN_ indd 16 8/13/ :28:17 PM

17 16. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ennen käyttöönottoa Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Pese jauhesäiliö ja sen kansi sekä papusäiliön kansi käsin ja varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen käyttöä. Pyyhi laitteen ulkopinta kostealla liinalla. Kiinnitä jauhesäiliön kansi säiliöön ja aseta säiliö takaisin paikoilleen kahvimyllyyn. Huomaa, että laitetta ei voi käynnistää, elleivät jauhesäiliö ja kansi ole kunnolla kiinni. Huomioi seuraavat tärkeät seikat ennen laitteen käyttöönottoa! Kahvimyllyn jauhinkiekot on asennettu tehtaalla siten, että ne ovat suorassa kosketuksessa toisiinsa. Mylly ei kuitenkaan toimi oikein, ennen kuin pyörät on irrotettu toisistaan. Jauhinkiekot tulee irrottaa toisistaan seuraavalla tavalla ennen kahvipapujen jauhamisen aloittamista: Aseta kahvimylly tasaiselle ja tukevalle alustalle. Varmista, että papusäiliö on tyhjä, puhdas ja kuiva. Aseta jauhesäiliön kansi paikoilleen ja työnnä säiliö kahvimyllyyn. Kytke pistotulppa pistorasiaan ja säädä jauhatusaste laitteen sivussa olevan säätökiekon avulla asentoon 9. Mittaa papusäiliöön 3-4 ruokalusikallista kahvipapuja. Säädä jauhemäärän valitsin asentoon 4. Paina virtakytkin alas ja pidä sitä painettuna 2 sekunnin ajan. Toista samat toimenpiteet valitsemalla toinen jauhatusaste (esimerkiksi vaihtoehto 3). Laite eri säätövaihtoehtoineen on nyt käyttövalmis. Käyttö Jauhatusprosessi Aseta kahvimylly tasaiselle ja tukevalle alustalle. Aseta jauhesäiliön kansi paikoilleen ja työnnä säiliö kahvimyllyyn _IDV_UVN_ indd 17 8/13/ :28:17 PM

18 Kytke laitteen pistotulppa pistorasiaan. Nosta papusäiliön kansi pois. Täytä säiliö kahvipavuilla ja aseta kansi takaisin paikoilleen. Säiliöön mahtuu 200 g kahvipapuja. Huomioi, että kahvimyllyssä saa jauhaa ainoastaan kahvipapuja. Kahvipavut säilyttävät säiliössä arominsa enintään kahden viikon ajan. Säädä laitteen etupuolella olevalla jauhemäärän valitsimella määrä, jonka haluat jauhaa (2-12 kupillista). Huomioi, että määrä on summittainen. Valmiiksi jauhetun kahvin määrä vaihtelee riippuen siitä, kuinka hienoksi jauhettua kahvia haluat ja minkä tyyppisiä kahvipapuja käytät. Sinun kannattaa kokeilla erilaisia vaihtoehtoja päästäksesi toivottuun tulokseen. Säädä jauhatusaste laitteen sivussa olevan säätökiekon avulla. Jos haluat karkeaksi jauhettua kahvia, joka soveltuu parhaiten esimerkiksi perkolaattorikeittimiin ja pressopannuihin, säätökiekko on asetettava asentoon 8 tai 9. Jos sen sijaan käytät kahvia espressokeittimessä ja haluat hienompaa jauhatusta, voit aluksi säätää kiekon asentoon 4. Sinun kannattaa kokeilla eri säätövaihtoehtoja löytääksesi juuri omaan valmistustapaasi parhaiten soveltuvan jauhatusasteen. Huom! Älä koskaan muuta jauhatusastetta jauhatuksen ollessa käynnissä. Varmista myös aina, että säiliössä on tarpeeksi kahvipapuja. Käynnistä kahvimylly painamalla virtakytkin alas. Jauhatus käynnistyy välittömästi ja jauhettu kahvi valuu jauhesäiliöön. Kun valittu kahvimäärä (kupillisten määrä) on jauhettu, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Kahvipapuja saattaa toisinaan jäädä kiinni säiliön sisäosaan, jolloin ne voivat joutua jauhinkiekkojen ulottumattomiin. Tällaisessa tapauksessa moottorista kuuluu kova ääni. Voit tällöin ravistaa kahvimyllyä varovaisesti niin, että pavut irtoavat ja putoavat jauhinkiekkojen tyveen. Jos joudut jostakin syystä kytkemään kahvimyllyn pois päältä ennen jauhatuksen valmistumista, työnnä jauhemäärän valitsin asentoon STOP. Muista irrottaa pistotulppa pistorasiasta laitteen käytön jälkeen. Jauhatukseen liittyviä vinkkejä Älä koskaan jauha kahvipapuja etukäteen. Jauha kerrallaan ainoastaan se määrä, joka sinun on tarkoitus käyttää. Kahvijauhe menettää nopeasti arominsa ja tuoksunsa. Käytä laitetta enintään 1 minuutti kerrallaan. Anna laitteen jäähtyä 5 minuutin ajan, ennen kuin käytät sitä uudelleen. Tyhjennä jauhesäiliö, kun jauheen määrä yltää MAX-merkin tasolle. Muussa tapauksessa kahvijauhe voi valua jauhinkiekkoihin ja estää jauhatusmekanismin toiminnan. Naputtele jauhesäiliötä muutamia kertoja ennen kuin vedät säiliön ulos. Näin kahvijauhe irtoaa paremmin säiliön seinämistä _IDV_UVN_ indd 18 8/13/ :28:18 PM

19 Puhdistus ja hoito Pistotulppa on aina irrotettava pistorasiasta ennen puhdistusta ja hoitoa. Jauhesäiliö kansineen sekä papusäiliön kansi pestään vedellä ja astianpesuaineella. Laitetta ja sen osia ei saa pestä astianpesukoneessa. Harjaa jauhatusyksikössä oleva kahvijauhe pois laitteen mukana toimitetulla puhdistusharjalla. Tyhjennä papusäiliö ja pyyhi se kostealla liinalla. Pyyhi laitteen ulkopinta kostealla liinalla. Laitetta, liitosjohtoa tai pistotulppaa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita tai välineitä. Ylemmän jauhatusyksikön puhdistus Käännä jauhatusasteen säätökiekko asentoon 1. Nosta papusäiliön kansi pois ja kierrä säiliön keskellä olevaa jauhatusyksikköä myötäpäivään ohjeen mukaan (UNLOCK). Nosta jauhatusyksikköä ja harjaa se puhtaaksi harjalla. Harjaa myös laitteessa oleva jauhatusyksikkö. Huom! Älä milloinkaan pura jauhatusyksiköitä osiin. Aseta ylempi jauhatusyksikkö takaisin paikoilleen ja käännä sitä vastapäivään (LOCK), kunnes jauhatusasteen säätökiekko on asennossa 9. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V 100 W Oikeus muutoksiin pidätetään _IDV_UVN_ indd 19 8/13/ :28:26 PM

20 OBH Nordica Burr grinder Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use. 4. This appliance can only be started when the lid is properly placed. 5. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 6. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 8. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. 9. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 10. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 11. The appliance should only be used under supervision 12. The appliance must not be used continuously without a break. Maximum time of use: 1 minutes, then wait at least 5 minutes before the appliance is used again. 13. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 14. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice _IDV_UVN_ indd 20 8/13/ :28:26 PM

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

2409_IDV_1114.indd :50:30

2409_IDV_1114.indd :50:30 2409_IDV_1114.indd 1 2014-11-14 15:50:30 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instruction manual

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

matahari grinders // 8798_8799 IM_ indd :45:54

matahari grinders // 8798_8799 IM_ indd :45:54 matahari grinders // DK - Matahari kværn Brugsanvisning 1. Tag toppen af kværnen ved at trække op i denne. 2. Påfyld salt eller peber og sæt derefter toppen på plads igen. 3. Kværnen er nu klar til brug.

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 6719_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013 11:19:48 AM

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 1 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. sandwich grill black // Type 6934. sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Pilot lamps // Easy to clean // Non-stick coating //

Kitchen. sandwich grill black // Type 6934. sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Pilot lamps // Easy to clean // Non-stick coating // Kitchen sandwich grill black // sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Non-stick coating // Easy to clean // Pilot lamps // Type 6934 6934_UL_UVN_161213.indd 1 12/17/2013 12:57:11 AM Bruksanvisning -

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english...

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

mini pro hair dryer 1000W fabulous

mini pro hair dryer 1000W fabulous mini pro hair dryer 1000W fabulous Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions of use - english...

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

STRAIGHTENER PRO EDITION

STRAIGHTENER PRO EDITION STRAIGHTENER PRO EDITION Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere