Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //"

Transkript

1 Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy to clean // Type _IDV_UVN_ indd 1 8/13/ :27:31 PM

2 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page _IDV_UVN_ indd 2 8/13/ :27:31 PM

3 OBH Nordica kaffekvarn Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används. 4. Apparaten kan endast startas om locket är korrekt placerat. 5. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 6. Apparaten får inte användas av barn. Placera apparat och sladd utom räckhåll för barn. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn bör hållas under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 8. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 9. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 10. Placera aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 11. Apparaten får endast användas under övervakning. 12. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus i mer än 1 minut. Vänta därefter minst 5 minuter innan apparaten används igen. 13. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 14. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 15. Apparaten är endast för privat bruk _IDV_UVN_ indd 3 8/13/ :27:31 PM

4 4 16. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller andra ting täcks därav inte av reklamationsrätten. Innan användning Innan apparaten tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Diska behållaren för kaffepulver med tillhörande lock samt locket till behållaren för kaffebönor för hand och se till att alla delar är torra innan användning. Torka av höljet med en fuktig trasa. Sätt på locket på behållaren för kaffepulver och sätt tillbaka behållaren på dess plats i kaffekvarnen. Observera att apparaten inte går att starta om inte behållaren för kaffepulver med tillhörande lock sitter på plats. Viktig information innan du använder apparaten för första gången! Under tillverkning monteras malningshjulen så att de har direktkontakt med varandra. Detta innebär att kvarnen inte fungerar korrekt innan hjulen är separerade. Följande procedur måste utföras för att separera malningshjulen innan malning med full behållare påbörjas: Placera kaffekvarnen på en plan och stabil yta. Se till att behållaren för kaffebönor är tom, ren och torr. Sätt på locket på behållaren för kaffepulver och skjut in behållaren med lock i kaffekvarnen. Anslut kontakten till ett vägguttag och ställ in malningsgraden på inställning 9, med hjälp av hjulet på sidan av apparaten. Mät upp 3-4 matskedar kaffebönor i behållaren för kaffebönor. Ställ in väljaren för mängden kaffepulver på inställning 4. Tryck och håll inne strömbrytaren i 2 sekunder. Repetera samma procedur med en annan malningsgrad (t ex inställning 3). Apparaten är nu klar för användning med valfria inställningar. Användning Malningsprocess Placera kaffekvarnen på en plan och stabil yta. Sätt på locket på behållaren för kaffepulver och skjut in behållaren med lock i kaffekvarnen. Anslut apparatens kontakt till ett vägguttag. 2409_IDV_UVN_ indd 4 8/13/ :27:31 PM

5 Lyft bort locket från behållaren för kaffebönor. Fyll behållaren med kaffebönor och sätt tillbaka locket. Behållaren rymmer 200 g kaffebönor. Notera att endast kaffebönor får malas i kaffekvarnen. Kaffebönorna behåller sin arom i upp till 2 veckor i behållaren. Ställ in mängden kaffepulver du vill mala (antal koppar 2-12) med skjutknappen på apparatens front. Notera att antalet är ungefärligt. Mängden färdigmalet kaffe varierar beroende på hur finmalet kaffe du vill ha samt viken typ av kaffebönor du använder. Det rekommenderas att man provar sig fram till önskat resultat. Ställ in malningsgrad med hjälp av hjulet på sidan av apparaten. Vill du ha grovmalet kaffe som lämpar sig bäst för till exempel perkolatorer och pressbryggare, bör du ställa in hjulet på inställning 8 eller 9. Ska du däremot använda kaffet till espressobryggare och vill ha ett mer finmalet kaffe kan du börja med att ställa in hjulet på inställning 4. Vi rekommenderar att man provar sig fram på olika inställningar för att komma fram till vad som passar bäst till just den bryggmetod man använder. Obs! Ändra aldrig malningsgrad under pågående malningsprocess och se alltid till att ha tillräckligt med kaffebönor i behållaren. Tryck in strömbrytaren för att starta kaffekvarnen. Malningsprocessen påbörjas direkt och kaffet samlas upp i behållaren för kaffepulver. När inställd kaffemängd (antal koppar) har uppnåtts stängs apparaten av automatiskt. Notera att kaffebönor kan fastna på behållarens insida vilket kan förhindra dem från att komma i kontakt med malningshjulen. Om detta sker hörs ett högt ljud från motorn och du kan då skaka försiktigt på kaffekvarnen så att bönorna åker ner mot malningshjulen igen. Om du av någon anledning behöver stänga av kaffekvarnen innan malningsprocessen är klar, för skjutknappen för kaffemängd till position STOP. Kom ihåg att dra ur kontakten efter användning. Tips vid malning Mal aldrig kaffebönorna i förväg och mal endast den mängd du tänker förbruka. Kaffepulver förlorar fort sin arom och doft. Låt inte apparaten arbeta i mer än 1 minut åt gången. Låt apparaten svalna i 5 minuter innan nästa användning. Töm behållaren för kaffepulver när MAX markeringen är uppnådd, annars kan kaffepulvret leta sig tillbaka till malningshjulen och blockera malningsmekanismen. Innan du drar ut behållaren för kaffepulver, knacka på behållaren några gånger så släpper kaffepulvret något från behållarens sidor. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll _IDV_UVN_ indd 5 8/13/ :27:31 PM

6 Behållaren för kaffepulver med lock samt locket till behållaren för kaffebönor diskas i vatten och lite diskmedel. Delarna får inte diskas i diskmaskin. Borsta bort kaffepulver från malningsenheten med den medföljande borsten. Töm behållaren för kaffebönor och torka ur den med en fuktig trasa. Höljet kan torkas av med en fuktig trasa. Apparaten och dess kontakt/sladd får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Använd inte repande rengöringsmedel eller redskap vid rengöring. Rengöring av den övre malningsenheten Vrid hjulet för malningsgrad till inställning 1. Lyft bort locket från behållaren för kaffebönor och vrid sedan malningsenheten i mitten av behållaren medsols enligt anvisningen (UNLOCK). Lyft upp malningsenheten och borsta ren den med en borste. Borsta även ur malningsenheten som sitter i apparaten. Obs! Skruva aldrig isär malningsenheterna. Sätt tillbaka den övre malningsenheten och vrid fast den motsols (LOCK) tills hjulet för malningsgrad står på inställning 9. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica V 100 W 6 Rätten till löpande ändringar förbehålles. 2409_IDV_UVN_ indd 6 8/13/ :28:01 PM

7 OBH Nordica kaffekværn Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Apparatet kan kun startes, når låget er korrekt placeret. 5. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 6. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 7. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 8. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 12. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimum anvendelsestid: 1 minut, vent derefter mindst 5 minutter, inden apparatet tages i brug igen. 13. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 14. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 15. Apparatet er kun til husholdningsbrug _IDV_UVN_ indd 7 8/13/ :28:01 PM

8 8 16. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før kaffekværnen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Beholderen til de færdigmalede bønner med tilhørende låg og låget til beholderen til kaffebønner rengøres før brug. Sørg for at alle dele er helt tørre inden brug. Tør apparatet med en fugtig klud. Sæt låget på beholderen til de færdigmalede bønner og sæt derefter beholderen tilbage på plads i kaffekværnen. Bemærk, at apparatet ikke kan startes, hvis beholderen til de færdigmalede bønner med tilhørende låg ikke er sat på kaffekværnen. Vigtig information inden apparatet anvendes første gang! Under produktionen monteres malehjulene, så de har direkte kontakt med hinanden. Dette indebærer, at kværnen ikke fungerer korrekt, før hjulene er adskilt. Følgende procedure udføres for at adskille malehjulene, inden maling af kaffe med fuld beholder påbegyndes: Kaffekværnen placeres på en plan og stabil overflade. Sørg for at beholderen til kaffebønnerne er tom, ren og tør. Sæt låget på beholderen til de færdigmalede bønner og skub beholderen med låg ind i kaffekværnen. Sæt stikket i en stikkontakt, hvorefter finhedsgraden indstilles till 9 ved hjælp af hjulet på siden af apparatet. Læg 3-4 spsk. kaffebønner i beholderen til kaffebønner. Indstil mængdevælgeren på indstilling 4. Tryk og hold tænd/sluk knappen inde i 2 sekunder. Gentag proceduren med en anden finhedsgrad (f.eks. indstilling 3). Apparatet er nu klar til brug med valgfrie indstillinger. Sådan anvendes kaffekværnen Malingsprocessen Kaffekværnen placeres på en plan og stabil overflade. 2409_IDV_UVN_ indd 8 8/13/ :28:01 PM

9 Sæt låget på beholderen til de færdigmalede bønner og skub beholderen med låg ind i kaffekværnen. Sæt stikket i en stikkontakt. Fjern låget fra beholderen med kaffebønner. Fyld beholderen med kaffebønner og sæt låget på igen. Beholderen kan indeholde 200 g kaffebønner. Bemærk, at der kun må males kaffebønner i kaffekværnen. Kaffebønnernes aroma bibeholdes i op til 2 uger i beholderen. Indstil den ønskede mængde kaffebønner, der skal males (2-12 kopper) ved hjælp af skydeknappen på apparatets front. Bemærk, at antallet af kopper er cirka-angivelser. Mængden af færdigmalet kaffe varierer afhængig af, hvor fintmalet kaffe der ønskes og hvilken type kaffebønner der anvendes. Det anbefales at prøve sig frem for at opnå det ønskede resultat. Indstil finhedsgraden ved hjælp af hjulet på siden af apparatet. Hvis kaffen ønskes groftmalet, indstilles hjulet til 8 eller 9. Ønskes derimod kaffe til espressobrygger og mere fintmalet kaffe, indstilles hjulet i første omgang til 4. Det anbefales at prøve sig frem på forskellige indstillinger for at komme frem til det rette resultat. OBS! Finhedsgraden må aldrig ændres under malingsprocessen. Sørg altid for, at der er tilstrækkeligt med kaffebønner i beholderen. Tryk på tænd/sluk knappen for at starte kaffekværnen. Malingsprocessen påbegyndes med det samme og kaffen samles op i beholderen til de færdigmalede bønner. Når den indstillede kaffemængde (antal kopper) er blevet malet, slukker apparatet automatisk. Bemærk, at kaffebønnerne kan sætte sig fast på beholderens inderside, hvilket kan forhindre bønnerne i at komme i kontakt med malehjulet. Hvis dette sker, vil der høres en høj lyd fra motoren. Kaffekværnen rystes forsigtigt, så bønnerne igen kan komme ned mod malehjulet. Hvis det er nødvendigt at slukke apparatet, inden malingsprocessen er færdig, skubbes skydeknappen for valg af kaffemængde hen på positionen STOP. Husk at tage stikket ud af stikkontakten efter brug. Gode råd i forbindelse med maling af kaffe Mal aldrig kaffebønnerne i forvejen og mal kun den mængde, der skal anvendes. Kaffepulver mister sin aroma og duft. Apparatet må ikke køre mere end 1 minut ad gangen. Lad derefter apparatet afkøle i 5 minutter, inden det anvendes igen. Tøm beholderen for de færdigmalede bønner, når MAX markeringen er nået, ellers vil kaffepulveret blive ledt tilbage til malehjulet, hvilket vil blokere malingsmekanismen. Inden beholderen til de færdigmalede kaffebønner fjernes, bankes der på beholderen nogle gange, så kaffepulveret løsner sig fra beholderens sider _IDV_UVN_ indd 9 8/13/ :28:01 PM

10 Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. Beholderen til de færdigmalede bønner med tilhørende låg og låget til beholderen til kaffebønner vaskes i vand tilsat lidt opvaskemiddel. Delene må ikke vaskes i opvaskemaskine. Børst kaffepulveret væk fra male-enheden med den medfølgende børste. Tøm beholderen for kaffebønner og tør den med en fugtig klud. Apparatet tørres af med en fugtig klud. Apparatet og ledningen må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Anvend ikke skrappe rengøringsmidler eller spidse redskaber ved rengøring. Rengøring af den øverste male-enhed Drej hjulet til indstilling af finhedsgrad hen til 1. Fjern låget fra beholderen til kaffebønner og drej derefter male-enheden i midten af beholderen med uret (UNLOCK). Løft male-enheden op og børst den ren med en børste. Male-enheden, der sidder i apparatet, børstes ligeledes ren. OBS! Skru aldrig male-enhederne fra hinanden. Sæt den øverste male-enhed tilbage og drej den mod uret (LOCK), indtil hjulet til indstilling af finhedsgraden står på 9. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica _IDV_UVN_ indd 10 8/13/ :28:09 PM

11 230 V 100 W Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _IDV_UVN_ indd 11 8/13/ :28:11 PM

12 OBH Nordica kaffekvern Sikkerhet og el-apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk. 4. Apparatet må ikke starte før lokket er korrekt på plass. 5. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 6. Apparatet må ikke brukes av barn. Sett apparatet og ledningen utenfor barns rekkevidde. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med elektriske apparater. 8. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 11. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 12. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause i mere enn 1 minutt. Deretter må man vente i minst 5 minutter før man starter apparatet igjen. 13. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 14. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 15. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk _IDV_UVN_ indd 12 8/13/ :28:11 PM

13 16. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Før apparatet tas i bruk bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Vask beholderen til kaffepulver og lokket samt lokket til kaffebønner for hånd og pass på at alle delene er helt tørre før bruk. Tørk apparatet utvendig med en fuktig klut. Sett lokket på beholderen for kaffepulver og sett den på plass i kaffekvernen. Husk at apparatet ikke kan starte hvis beholderen for kaffepulver med tilhørende lokk ikke er satt på plass. Viktig informasjon før du tar i bruk apparatet for første gang! Malingshjulet monteres slik at det har direktekontakt med hverandre. Dette innebærer at kvernen ikke fungerer korrekt hvis hjulet er løs. Følgende prosedyre må utføres før maling med full beholder starter. Plasser kaffekvernen på en slett og stabil flate. Pass på at beholder for kaffebønner er tom, ren og tørr. Sett lokket på beholderen for kaffepulver og skyv inn beholderen med lokk i kaffekvernen. Sett støpslet i kontakten og still inn malingsgrad på innstilling 9 ved hjelp av hjulet på innsiden av apparatet. Mål opp 3-4 spiseskjeer kaffebønner i beholderen for kaffebønner. Still inn velgeren for mengden kaffepulver på innstilling 4. Trykk og hold inne strømbryteren i 2 sekunder. Gjennta samme prosedyre med en annen malingsgrad (f.eks innstilling 3). Apparatet er nå klar til bruk med valgfrie innstillinger. Slik brukes kaffekvernen Malingsprosess Plasser kaffekvernen på en slett og stabil flate Sett lokket på beholderen for kaffepulver og skyv inn beholderen med lokk i kaffekvernen. Tilkoble apparatets kontakt til støpslet _IDV_UVN_ indd 13 8/13/ :28:11 PM

14 Ta bort lokket fra beholderen for kaffebønner. Fyll beholderen med kaffebønner og sett lokket på plass igjen. Beholderen rommer 200 gr kaffebønner. Husk at det er kun kaffebønner som skal males i kaffekvernen. Kaffebønnene holder sin aroma i opptil 2 uker i beholderen. Still inn mengden kaffepulver du ønsker å male (antall kopper 2 12) med skyveknappen forran på apparatet. Husk at antallet er ca. Mengden ferdigmalt kaffe varierer beroende på hvor finmalt kaffe du ønsker og hvilken type kaffebønner du bruker. Det anbefales at man prøver seg frem til ønsket resultat. Still inn malingsgrad ved hjelp av hjulet på siden av apparatet. Vil du ha grovmalt som egner seg best til f.eks percolator og presskanne bør du stille inn hjulet på innstilling 8 eller 9. Skal du derimot bruke kaffen til espressomaskin og vil ha finmalt kaffe kan du starte med å stille inn hjulet på 4. Vi anbefaler at man prøver seg frem på ulike innstillinger for å finne ut hva som passer best til den traktemetoden man bruker. Obs! Man må aldri endre på malingsgraden under malingsprosessen. Pass også på å ha nok kaffebønner i beholderen. Trykk på strømbryteren for å starte kaffekvernen. Malingsprosessen starter nå og kaffepulveret kommer oppi beholderen for kaffepulver. Når innstilt kaffemengde (antall kopper) er ferdig kvernet stopper apparatet automatisk. Husk at kaffebønnene kan sette seg fast på innsiden og kan forhindre de å komme i kontakt med malingshjulet. Hvis dette skulle skje, høres en høy lyd fra motoren og du kan da helle litt forsiktig på kaffekvernen slik at bønnene går ned mot malingshjulet igjen. Hvis du må slå av kaffekvernen før malingsprosessen er klar, skal skyveknappen for kaffemengde skyves til posisjon STOPP. Husk å dra støpslet ut av kontakten etter bruk. Tips for maling Mal aldri kaffebønnene før de skal brukes og mal kun den mengden du skal bruke. Kaffen taper fort sin aroma og duft. La ikke apparatet jobbe mere enn 1 minutt om gangen. La apparatet avkjøle i 5 minutter før den brukes neste gang. Tøm beholderen for kaffepulver når MAX markeringen er oppnådd ellers kan pulveret vende tilbake til malingshjulet og blokkere malingsmekanismen. Før du drar ut beholderen for kaffepulver kan du banke noen ganger på beholderen slik at pulveret slipper fra sidene på beholderen. Rengjøring og vedlikehold Dra alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. Beholderen for kaffepulver med lokk og lokk for beholderen for kaffebønner vaskes i litt såpevann. Delene skal ikke vaskes i oppvaskmaskin _IDV_UVN_ indd 14 8/13/ :28:11 PM

15 Børst bort kaffepulever fra malingsenheten med medfølgende børste. Tøm beholderen for kaffebønner og tørk av den med en fuktig klut. Tørk apparatet utvendig med en fuktig klut. Apparatet og ledningen må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Bruk ikke ripende rengjøringsmidler eller redskaper ved rengjøring. Rengjøring av malingsenheten. Vri hjulet for malingsgrad til innstilling 1. Løft bort lokket fra beholderen til kaffebønner og vri bort malingsenheten i midten av beholderen med solen som vist (UNLOCK). Løft bort malingsenheten og børst den ren med børsten. Børst også det som sitter inni malingsenheten. Obs! Skru aldri malingsenheten fra hverandre. Sett tilbake den øverste malingsenheten og vri den fast mot solen (LOCK) til hjulet for malingsgrad står på innstilling 9. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av apparatene gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniska data OBH Nordica V 100 W Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _IDV_UVN_ indd 15 8/13/ :28:17 PM

16 OBH Nordica -kahvimylly Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun laite ei ole käytössä. 4. Tämä laite käynnistyy vain, jos kansi oikein paikallaan. 5. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 6. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 7. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 8. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 9. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 10. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 11. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 12. Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoja. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 1 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä vähintään 5 minuutin tauko ennen 13. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 14. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 15. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön _IDV_UVN_ indd 16 8/13/ :28:17 PM

17 16. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ennen käyttöönottoa Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Pese jauhesäiliö ja sen kansi sekä papusäiliön kansi käsin ja varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen käyttöä. Pyyhi laitteen ulkopinta kostealla liinalla. Kiinnitä jauhesäiliön kansi säiliöön ja aseta säiliö takaisin paikoilleen kahvimyllyyn. Huomaa, että laitetta ei voi käynnistää, elleivät jauhesäiliö ja kansi ole kunnolla kiinni. Huomioi seuraavat tärkeät seikat ennen laitteen käyttöönottoa! Kahvimyllyn jauhinkiekot on asennettu tehtaalla siten, että ne ovat suorassa kosketuksessa toisiinsa. Mylly ei kuitenkaan toimi oikein, ennen kuin pyörät on irrotettu toisistaan. Jauhinkiekot tulee irrottaa toisistaan seuraavalla tavalla ennen kahvipapujen jauhamisen aloittamista: Aseta kahvimylly tasaiselle ja tukevalle alustalle. Varmista, että papusäiliö on tyhjä, puhdas ja kuiva. Aseta jauhesäiliön kansi paikoilleen ja työnnä säiliö kahvimyllyyn. Kytke pistotulppa pistorasiaan ja säädä jauhatusaste laitteen sivussa olevan säätökiekon avulla asentoon 9. Mittaa papusäiliöön 3-4 ruokalusikallista kahvipapuja. Säädä jauhemäärän valitsin asentoon 4. Paina virtakytkin alas ja pidä sitä painettuna 2 sekunnin ajan. Toista samat toimenpiteet valitsemalla toinen jauhatusaste (esimerkiksi vaihtoehto 3). Laite eri säätövaihtoehtoineen on nyt käyttövalmis. Käyttö Jauhatusprosessi Aseta kahvimylly tasaiselle ja tukevalle alustalle. Aseta jauhesäiliön kansi paikoilleen ja työnnä säiliö kahvimyllyyn _IDV_UVN_ indd 17 8/13/ :28:17 PM

18 Kytke laitteen pistotulppa pistorasiaan. Nosta papusäiliön kansi pois. Täytä säiliö kahvipavuilla ja aseta kansi takaisin paikoilleen. Säiliöön mahtuu 200 g kahvipapuja. Huomioi, että kahvimyllyssä saa jauhaa ainoastaan kahvipapuja. Kahvipavut säilyttävät säiliössä arominsa enintään kahden viikon ajan. Säädä laitteen etupuolella olevalla jauhemäärän valitsimella määrä, jonka haluat jauhaa (2-12 kupillista). Huomioi, että määrä on summittainen. Valmiiksi jauhetun kahvin määrä vaihtelee riippuen siitä, kuinka hienoksi jauhettua kahvia haluat ja minkä tyyppisiä kahvipapuja käytät. Sinun kannattaa kokeilla erilaisia vaihtoehtoja päästäksesi toivottuun tulokseen. Säädä jauhatusaste laitteen sivussa olevan säätökiekon avulla. Jos haluat karkeaksi jauhettua kahvia, joka soveltuu parhaiten esimerkiksi perkolaattorikeittimiin ja pressopannuihin, säätökiekko on asetettava asentoon 8 tai 9. Jos sen sijaan käytät kahvia espressokeittimessä ja haluat hienompaa jauhatusta, voit aluksi säätää kiekon asentoon 4. Sinun kannattaa kokeilla eri säätövaihtoehtoja löytääksesi juuri omaan valmistustapaasi parhaiten soveltuvan jauhatusasteen. Huom! Älä koskaan muuta jauhatusastetta jauhatuksen ollessa käynnissä. Varmista myös aina, että säiliössä on tarpeeksi kahvipapuja. Käynnistä kahvimylly painamalla virtakytkin alas. Jauhatus käynnistyy välittömästi ja jauhettu kahvi valuu jauhesäiliöön. Kun valittu kahvimäärä (kupillisten määrä) on jauhettu, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Kahvipapuja saattaa toisinaan jäädä kiinni säiliön sisäosaan, jolloin ne voivat joutua jauhinkiekkojen ulottumattomiin. Tällaisessa tapauksessa moottorista kuuluu kova ääni. Voit tällöin ravistaa kahvimyllyä varovaisesti niin, että pavut irtoavat ja putoavat jauhinkiekkojen tyveen. Jos joudut jostakin syystä kytkemään kahvimyllyn pois päältä ennen jauhatuksen valmistumista, työnnä jauhemäärän valitsin asentoon STOP. Muista irrottaa pistotulppa pistorasiasta laitteen käytön jälkeen. Jauhatukseen liittyviä vinkkejä Älä koskaan jauha kahvipapuja etukäteen. Jauha kerrallaan ainoastaan se määrä, joka sinun on tarkoitus käyttää. Kahvijauhe menettää nopeasti arominsa ja tuoksunsa. Käytä laitetta enintään 1 minuutti kerrallaan. Anna laitteen jäähtyä 5 minuutin ajan, ennen kuin käytät sitä uudelleen. Tyhjennä jauhesäiliö, kun jauheen määrä yltää MAX-merkin tasolle. Muussa tapauksessa kahvijauhe voi valua jauhinkiekkoihin ja estää jauhatusmekanismin toiminnan. Naputtele jauhesäiliötä muutamia kertoja ennen kuin vedät säiliön ulos. Näin kahvijauhe irtoaa paremmin säiliön seinämistä _IDV_UVN_ indd 18 8/13/ :28:18 PM

19 Puhdistus ja hoito Pistotulppa on aina irrotettava pistorasiasta ennen puhdistusta ja hoitoa. Jauhesäiliö kansineen sekä papusäiliön kansi pestään vedellä ja astianpesuaineella. Laitetta ja sen osia ei saa pestä astianpesukoneessa. Harjaa jauhatusyksikössä oleva kahvijauhe pois laitteen mukana toimitetulla puhdistusharjalla. Tyhjennä papusäiliö ja pyyhi se kostealla liinalla. Pyyhi laitteen ulkopinta kostealla liinalla. Laitetta, liitosjohtoa tai pistotulppaa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita tai välineitä. Ylemmän jauhatusyksikön puhdistus Käännä jauhatusasteen säätökiekko asentoon 1. Nosta papusäiliön kansi pois ja kierrä säiliön keskellä olevaa jauhatusyksikköä myötäpäivään ohjeen mukaan (UNLOCK). Nosta jauhatusyksikköä ja harjaa se puhtaaksi harjalla. Harjaa myös laitteessa oleva jauhatusyksikkö. Huom! Älä milloinkaan pura jauhatusyksiköitä osiin. Aseta ylempi jauhatusyksikkö takaisin paikoilleen ja käännä sitä vastapäivään (LOCK), kunnes jauhatusasteen säätökiekko on asennossa 9. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V 100 W Oikeus muutoksiin pidätetään _IDV_UVN_ indd 19 8/13/ :28:26 PM

20 OBH Nordica Burr grinder Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use. 4. This appliance can only be started when the lid is properly placed. 5. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 6. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 8. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. 9. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 10. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 11. The appliance should only be used under supervision 12. The appliance must not be used continuously without a break. Maximum time of use: 1 minutes, then wait at least 5 minutes before the appliance is used again. 13. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 14. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice _IDV_UVN_ indd 20 8/13/ :28:26 PM

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 Bruksanvisning - svenska... sida 4-9 Brugsanvisning - dansk... side 10-15 Bruksanvisning - norsk... side 16-21 Käyttöohjeet - suomi... sivu 22-27 Instruction

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Juice extractor attachment

Juice extractor attachment Juice extractor attachment For fruit and vegetables 2 sizes stainless steel filters Brush for cleaning filter Food pusher Brugsanvisning - dansk... side 3-7 Bruksanvisning - svenska... sida 8-12 Bruksanvisning

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side 9-14. Bruksanvisning - norsk... side 15-20. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side 9-14. Bruksanvisning - norsk... side 15-20. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-32 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating // Personal care velvet care // manicure and pedicure set // Treatment for hand & feet // 6 high-quality attachments // Sapphire coating // Polishing attachment // Stepless speed control // Practical storage

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS NO Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-/ Les før bruk og lagre på et trygt sted. Generell sikkerhet. Dette er før du bruker kaffekvern. Ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetsregler

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE Grind and brew coffee maker Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...................................................................

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-32 Instruction manual

Læs mere