Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher"

Transkript

1 Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher Baseret på Den nationale fødselskohorte Bedre sundhed for Mor og Barn af Jesper Bælum, Anette Kærgaard og Annette Dalsgaard Vilain Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Maj 2004 Danmarks Grundforskningsfond har etableret Center for Epidemiologisk Grundforskning, som har taget initativ til og dannet Den nationale fødselskohorte. Fødselskohorten er oprettet med væsentlig støtte fra Danmarks Grundforskningsfond. Fødselskohorten har desuden modtaget støtte fra Apoterkerfonden af 1991, Egmont Fonden, March of Dimes Birth Defects Foundation, Augustinus Fonden og Helsefonden 1

2 Indholdsfortegnelse: Rapport vedrørende... 1 Fraværsmeldinger i udvalgte brancher... 1 Baseret på... 1 Den nationale fødselskohorte... 1 Indholdsfortegnelse:... 2 Formål med rapporten... 3 Anvendte materialer og metoder... 3 Oversigt... 5 De enkelte branchearbejdsmiljøråd... 9 BAR grafisk... 9 BAR bygge og anlæg BAR industri BAR jord til bord BAR service og tjenesteydelser Rengøring Chauffører Diskussion og konklusioner Forbehold for konklusioner Konklusion: Tabeller og figurer Bilag Projekt Bedre Sundhed for Mor og Barn Kodning af stilling Kodning af branche Udfaldsvariable Bilag Discoløn s hovedgrupper (stillingsgrupper (stilgrup)) Bilag Tabel over Arbejdstilsynets branchegruppering og tilknytning til BAR

3 Formål med rapporten De fem branchearbejdsmiljøråd (BAR) BAR grafisk, BAR bygge og anlæg, BAR industri, BAR jord til bord og BAR service og tjenesteydelser har ønsket en vurdering af fraværsmelding af forskellige årsager i de brancher, der hører under de pågældende BARs områder. Undersøgelsen indgår i et projekt vedrørende vejledning for sundhedspersonale angående fraværsmelding i graviditet. I forbindelse med graviditet anvendes betegnelserne fraværsmeldt og sygemeldt i flæng, selv om der administrativt er væsentlig forskel. Da fravær under graviditet oftest hører under Dagpengelovens 12, anvendes i det følgende konsekvent fravær og fraværsmelding. Datamaterialet som ligger til grund for rapporten er besvarelserne fra gravide, som har deltaget i undersøgelsen Bedre Sundhed for Mor og Barn i perioden 1998 til Anvendte materiale og metoder Projekt Bedre sundhed for Mor og Barn (BSMB) er en meget stor national undersøgelse af kvinder, som er gravide i perioden 1998 til afslutningen i slutningen af 2003, i alt graviditeter, ca. 35% af de gennemførte graviditeter i Danmark i denne periode. De gravide blev opfordret til at deltage via egen læge eller jordemoder. Kravet for at deltage i undersøgelsen var primært danskkundskaber, så kvinderne kunne gennemføre interviewet. Dette kan have betydning for visse erhverv med stor andel af indvandrere, f.eks. gartnerierhvervet. Personerne blev kontaktet i 12. graviditetsuge og blev interviewet per telefon ½ time med en omfattende interviewguide indeholdende baggrundsspørgmål, spørgsmål vedrørende den aktuelle graviditet, kost, sygdomme, allergi, etnisk herkomst etc. I andet interview i ca. 30. graviditetsuge blev der spurgt om graviditetens forløb, herunder fraværs/sygemelding. I denne rapport er anvendt besvarelserne fra de ca gravide, som både havde en erhvervstilknytning i uge 12 og var blevet interviewet i uge 30. Data anvendt i denne rapport er: Arbejdsforhold er opgjort på følgende måde ud fra besvarelserne ved interviewet i uge 12: Branche samlet i Arbejdstilsynets 49 grupper. Tilknytning til Branchearbejdsmiljøråd (BAR) 3

4 Stillingsbetegnelse samlet i hovedstillingsgrupper. Denne fordeling er forklaret i bilag 2. Manuelt arbejde (håndværkspræget arbejde, proces- og maskinoperatører, arbejde inden for landbrug m.v samt andet arbejde), eller ikke manuelt arbejde. Fravær er opgjort på følgende måde ud fra besvarelserne ved interview i uge 30: Fravær en eller flere gange på grund af arbejdsmiljøet. Fravær en eller flere gange på grund af graviditetsproblemer eller sygdom. Varighed af fraværet i antal uger. Arbejdsstatus i uge 30 (i arbejde, omplaceret inden for virksomheden, fraværsmeldt heltids, fraværsmeldt deltids, har sagt op, er fyret). Som supplement er der set på fordelingerne af fraværsmeldinger i de enkelte amter. En nærmere beskrivelse af metoderne ved analyse af materialet er vist i bilag 1. 4

5 Resultater Oversigt Tabel 1 og figur 1a viser status for personerne ved besvarelsen af skemaet i uge 30. Det ses at kun en meget begrænset del er blevet omplaceret inden for arbejdspladsen, og kun få er blevet delvis fraværsmeldt. Andelen af fraværsmeldte i de 11 BAR viser betydelige forskelle, hvor de ikke manuelt prægede BAR 1, 8 og 11 har mange, der fortsat arbejder i uge 30 (83-87%), mens BAR med flere i manuelt arbejde har væsentligt lavere frekvenser. status i uge 30 1 Finans/kontor 2 Grafisk 3 Bygge/anlæg 4 Handel 5 Industri 6 Jord til bord 7 Service 8 Privat kontor 9 Social/sundhed 10 Transport/eng 11 Undervis/forsk 2 Omplacet 3 Sygemeldt 4 S. deltid 5 Har sagt op 6 Er fyret Total % Figur 1a Status ved uge 30 fordelt på Branchearbejdsmiljøråd. Figuren svarer til tabel 1 (side 21) Figur 1b viser at fraværsmelding på grund af arbejdsforhold og på grund af graviditetsproblemer afhænger af stilling i virksomheden. Fravær på grund af arbejdsforhold ses næsten udelukkende i de manuelt prægede stillingsgrupper, mens fravær er mere jævnt fordelt, men dog fortsat hyppigst i den manuelle gruppe. Dette er årsag til at der i det følgende er skelnet mellem manuelle og ikke manuelle stillingsgrupper inden for de enkelte brancher. 5

6 Fravær på grund af arbejdsforhold og graviditetsproblemer Ledelse øverste plan Arbejde højeste niveau Arbejde mellemniveau Kontorarbejde Detailsalg, service Landbrug, gartneri Håndværkspræget arbejde Proces, transport Andet arbejde Arbejdsforhold Graviditet Total % fraværsmeldte Figur 1b Fordeling af fravær på grund af arbejdsforhold og graviditetsproblemer fordelt på stillingsgruppe (alle BAR). Figur 1c viser at blandt de fem deltagende BAR har BAR jord til bord klart højere frekvens af fraværsmelding end de øvrige. BAR service og BAR bygge- og anlæg har lidt flere i arbejde, mens BAR industri og BAR grafisk ligger på niveau med de øvrige BAR. Andel fraværsmeldte p.g.a. arbejdsforhold og graviditetskomplikationer Øvrige BAR 2 Grafisk 3 Bygge/anlæg 5 Industri Arbejdsforhold Graviditet 6 Jord til bord 7 Service % fraværsmeldte Figur 1c fordelingen af andelen af fraværsmeldte på grund af arbejdsforhold og graviditetsproblemer i de deltagende BAR sammenlignet med det øvrige materiale. Længden af fraværsmelding er vist i figur 1d. Det ses at fraværet på grund af arbejdsforhold er væsentligt længere end fravær på grund af graviditetsproblemer. BAR bygge og anlæg har de gennemsnitligt længste fraværsmeldinger fulgt af BAR jord til bord, mens de øvrige deltagende BAR ligger på landsgennemsnittet. 6

7 Gennemsnitlige antal uger fraværsmeldt p.g.a. arbejdsforhold og graviditetskomplikationer Øvrige BAR 2 Grafisk 3 Bygge/anlæg 5 Industri Arbejdsforhold Graviditet 6 Jord til bord 7 Service uger Figur 1d Den gennemsnitlige længde af fraværsmeldinger på grund af arbejdsforhold og graviditetsproblemer i de deltagende BAR sammenlignet med det øvrige materiale. Fordelt på amter er der en variation fra 70% i Fyns Amt til 86% i Frederiksberg Kommune. Denne forskel ses både i fraværsmelding på grund af arbejdsmiljøet (5,3% i Fyns Amt imod 1,8% i Frederiksberg Kommune), mens til fraværsmeldinger på grund af graviditetsproblemer varierer mindre, dog med Frederiksberg Kommune markant lavere end de øvrige, 31 versus 39%. Ved den statistiske analyse genfindes den klare stigning i fravær på grund af arbejdsforhold jo længere man kommer ned i stillingsgrupperne. Visse branchegrupper skiller sig desuden ud med høj fraværsmelding (mere end det dobbelte af gennemsnittet) i følgende rækkefølge: 1. Gartneri og skovbrug 2. Færdiggørelsesarbejde 3. Transport af gods 4. Transport af passagerer 5. Pap- og papirvarer samt bogbinderi 6. Sten, ler og glasindustri 7. Svine- og kreaturslagterier Den laveste branche er til gengæld medicinalvarer og farmaceutiske råvarer på ca. en fjerdel af gennemsnittet. 7

8 Der er ikke nogen tegn på at fraværsmeldinger har ændret sig i løbet af undersøgelsesperioden fra 1997 til 2002, og der er ret overraskende heller ikke tegn på, at der er forskel på fraværet afhængigt af moderens alder. Forskellen mellem amterne skyldes primært forskelligheden i erhvervsstruktur og befolkningsstruktur, mens sundhedspersonalets håndtering af gravide antagelig har en mere begrænset rolle. 8

9 De enkelte branchearbejdsmiljøråd BAR grafisk Figur 2a og 2b viser at der ved papir- og papvarerfremstilling ses væsentligt hyppigere fraværsmelding end blandt trykkerier. Det gælder specielt fraværsmeldinger på baggrund af arbejdsmiljøet. Blandt personer med manuelt arbejde er forskellen i fraværsmelding på grund af arbejdsmiljø ligeledes endnu mere markant. Ses detaljeret på stilling har personer som betjener bogbinder- og papirbearbejdningsmaskiner samt serigrafisk arbejde de længste fraværsmeldinger. Inden for enkeltbrancher er de højeste fortsat fremstilling af emballage og kontorartikler. 9

10 Fraværsmeldt p.g.a. arbejdsforhold Papir- og papvarer samt bogbinding Trykkerier og udgivervirksomheder Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Fraværsmeldt p.g.a. graviditetsproblemer Papir- og papvarer samt bogbinding Trykkerier og udgivervirksomheder Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Figur 2a og 2b Andelen af fraværsmeldte på grund af arbejdsforhold (figur 2a) og på grund af graviditetsproblemer (figur 2b) i grafisk BAR. Den lyse søjle angiver personer med ikke manuelt arbejde og den mørke søjle personer med manuelt arbejde. 10

11 BAR bygge og anlæg Figur 3a og 3b viser at færdiggørelsesarbejde har markant større fraværshyppighed end de øvrige tre grupper med 48% fuldtidsfravær i modsætning til % i de øvrige grupper. I den mere detaljerede brancheliste er andelen af malere og glarmestre i arbejde i uge 30 markant lavere end de øvrige større grupper (44% i arbejde i modsætning til ca. 80% i de øvrige). Forskellen mellem malerne og de øvrige ses specielt i fraværsmelding på grund af arbejdsmiljøet, 29 % mod 0-10%, men også andre grupper har høj fraværsmeldingsprocent på grund af graviditetsproblemer. Inden for fag har bygningsmalerne det størst fravær. I fraværsmeldinger på grund af arbejdsmiljø falder bygningsmalere igen ud med 33% fraværsmelding. Blandt personer med manuelt arbejde er der størst fravær inden for færdiggørelse og inden for murer-, snedker- og tømrerfagene. 11

12 Fraværsmeldt p.g.a. arbejdsforhold Færdiggørelsesarbejde Isolation og installation Jord, beton og belægning Murer-, snedker- og tømrerforretninger Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Fraværsmeldt p.g.a. graviditetsproblemer Færdiggørelsesarbejde Isolation og installation Jord, beton og belægning Murer-, snedker- og tømrerforretninger Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Figur 3a og 3b Andelen af fraværsmeldte på grund af arbejdsforhold (figur 2a) og på grund af graviditetsproblemer (figur 2b) i BAR bygge og anlæg. Den lyse søjle angiver personer med ikke manuelt arbejde og den mørke søjle personer med manuelt arbejde. 12

13 BAR industri Gruppen er meget stor med et stort antal forskellige brancher og stillingstyper. Det er markant at fraværsmelding på grund af graviditetsproblemer ligger relativt højt fra 40 til 63%. Når der udelukkende ses på de manuelle arbejder er hyppigheden lavest i transportmiddel-, sten-, ler- og glasindustri, mens fraværsmelding på grund af arbejdsmiljøet varierer. Tallene i de enkelte grupper bliver dog relativt små. Blandt de større faggrupper ligger laboranter midt i feltet. Blandt de generelle industrilaboranter er 87% i arbejde i 30. uge, mens 74% af laboranter i medicinalindustrien er i arbejde. Det er overraskende at kun 2 ud af 29 laboranter var fraværsmeldt på grund af arbejdsmiljøet, og blandt de øvrige større grupper er dette også relativt sjældent. Også i BAR industri er de manuelle funktioner præget af betydeligt større fravær end de ikke manuelle. Fraværsmelding uanset årsag blandt de store grupper ligger højt hos lager- og pakhusarbejdere og rengøringspersonale. 13

14 Fraværsmeldt p.g.a. arbejdsforhold Autobranchen Brød, tobak, chokolade og sukkervarer El- og elektronikindustri El- og varmeforsyning Fjerkræslagterier, fiske- og foderfabrik Fremstilling af transportmidler Jern- og metalvareindustri Kemisk industri Konserves og drikkevarer Maskinindustri Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv. Metal- og stålværker, støberier Plast, gummi og mineralolie Sten, ler og glas Tekstil, beklædning og læder Træ- og møbelindustri Tunge råmaterialer og halvfabrikata Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Fraværsmeldt p.g.a. graviditetsproblemer Autobranchen Brød, tobak, chokolade og sukkervarer El- og elektronikindustri El- og varmeforsyning Fjerkræslagterier, fiske- og foderfabrik Fremstilling af transportmidler Jern- og metalvareindustri Kemisk industri Konserves og drikkevarer Maskinindustri Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv. Metal- og stålværker, støberier Plast, gummi og mineralolie Sten, ler og glas Tekstil, beklædning og læder Træ- og møbelindustri Tunge råmaterialer og halvfabrikata Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Figur 4a og 4b Andelen af fraværsmeldte på grund af arbejdsforhold (figur 4a) og på grund af graviditetsproblemer (figur 4b) i BAR industri. Den lyse søjle angiver personer med ikke manuelt arbejde og den mørke søjle personer med manuelt arbejde. 14

15 BAR jord til bord I denne branchegruppe ligger fraværsmeldingerne væsentligt højere end i de øvrige med størst hyppighed inden for gartneri og skovbrug. Når der kun ses på manuelt arbejde bliver forskellene mindre markant, men de ligger alle højt i forhold til de øvrige brancher. Arbejdere inden for gartneri og skovbrug har blandt de manuelle arbejder markant flere fraværsmeldte på grund af arbejdsmiljø (29%) end de øvrige grupper (12-16%). Landbruget har til gengæld mange fraværsmeldinger på grund af graviditetsproblemer. Ved gennemgang af de enkelte brancher ses at gartnerier og planteskoler er væsentligste årsager til at branchegruppen gartneri og skovbrug har mange fraværsmeldinger. Den statistiske analyse viser at landbrug samt gartneri/skovbrug har flere fraværsmeldinger end følgeindustrien, også når der tages hensyn til forskellen mellem stillingsgrupperne. 15

16 Fraværsmeldt p.g.a. arbejdsforhold Gartneri og skovbrug Landbrug Mejeriprodukter og margarine Svine- og kreaturslagterier Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Fraværsmeldt p.g.a. graviditetsproblemer Gartneri og skovbrug Landbrug Mejeriprodukter og margarine Svine- og kreaturslagterier Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Figur 5a og 5b Andelen af fraværsmeldte på grund af arbejdsforhold (figur 5a) og på grund af graviditetsproblemer (figur 5b) i BAR jord til bord. Den lyse søjle angiver personer med ikke manuelt arbejde og den mørke søjle personer med manuelt arbejde. 16

17 BAR service og tjenesteydelser I den overordnede branchegruppering er der højeste frekvens af fraværsmeldinger i rengøringsvirksomheder (vedrørende rengøringsarbejde se i særskilt afsnit) fulgt af den store gruppe inden for hotel og restauration. Der er en øget fraværsmelding på grund af arbejdsmiljøet i hotel- og restaurationsvirksomheder, men den væsentligste årsag er fravær på grund af graviditetsproblemer (59%). Inden for denne branche var fraværet stort set lige stort inden for hotel, værtshus, restaurant og kantine. Personlig pleje domineres helt af frisører, hvoraf 77% var i arbejde i 30. uge. Dette skiller sig ikke ud fra tilsvarende fag- og branchegrupper. Den statistiske analyse viser at hotel og restauration ligger over de øvrige brancher, og der er en overraskende mange fraværsmeldinger blandt de professionelle og service- og detailansatte ud over det forventede høje fravær blandt de ufaglærte grupper. 17

18 Fraværsmeldt p.g.a. arbejdsforhold Hotel og restauration Kultur mv. Militær og politi mv. Personlig pleje og anden service Rengøringsvirksomhed, vaskerier og renserier Vandforsyning, kloak, lossepladser mv. Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Fraværsmeldt p.g.a. graviditetsproblemer Hotel og restauration Kultur mv. Militær og politi mv. Personlig pleje og anden service Rengøringsvirksomhed, vaskerier og renserier Vandforsyning, kloak, lossepladser mv. Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Figur 6a og 6b Andelen af fraværsmeldte på grund af arbejdsforhold (figur 6a) og på grund af graviditetsproblemer (figur 6b) i BAR service og tjenesteydelser. Den lyse søjle angiver personer med ikke manuelt arbejde og den mørke søjle personer med manuelt arbejde. 18

19 Rengøring Figurerne viser gruppen af stillingsbetegnelsen Rengøring af kontorer og beboelsesområder (9132). Gruppen er stor (554 personer) og det ses, at der er væsentligt flere fraværsmeldte blandt ansatte i rengøringsselskaber og inden for hotel og restauration end i de øvrige store grupper. Arbejdsmiljøforholdene har en stor betydning for fraværsmelding, specielt inden for hotel og restauration. Rengøringsassistenter, fraværsmelding Dag/døgninstitutioner Hjemmepleje/døgninst. Hotel og restauration Kontor og administrat Arbejdsforhold Graviditet Kultur mv. Rengøringsvirksomhed Sygehuse Transport af passager Undervisning, forskning Total % fraværsmeldte Figur 7. Andelen af fraværsmeldte personer med jobtitel inden for rengøring (554 personer) fordelt på de enkelte brancher. Der er kun medtaget brancher med mere end 10 ansatte. Chauffører Gruppen er ikke så stor (54 personer) 31 buschauffører, 16 taxachauffører og 7 lastog tankvogschauffører, 8 personer var fraværsmeldt på grund af arbejdsmiljøet, heraf var 4 lastvogns- eller tankvognschauffører. Fravær på grund af graviditetsproblemer var 52% i gruppen. 19

20 Diskussion og konklusioner Forbehold for konklusioner Materialet fra Bedre Sundhed for Mor og Barn undersøgelsen er meget stort og omfattende. Derfor vil der for selv ret specielle grupper være tilstrækkelig gruppestørrelse til at hyppigheden af fraværsmelding kan bestemmes med god nøjagtighed. Et problem er at kun ca. 30% af de fødende i denne femårsperiode fra deltog. Der ligger efter al sandsynlighed en udvælgelse her, idet man fra andre undersøgelser må forvente at de mest ressourcestærke er dem, som deltager. Dette kunne tendere til at nedsætte fraværsmeldingsfrekvensen, men forskellene mellem de enkelte grupper skulle dog ikke påvirkes heraf. Opgivelserne er kvindernes egne. Opgivelserne af fraværsmeldinger kan være påvirket heraf, idet de i et interview skulle beskrive et forløb på ca. 30 uger af graviditeten. Det kan give problemer, specielt ved opgivelse af antal, det være sig fraværsmeldinger eller antal uger. Kun sidstnævnte har været anvendt her og er nok det mål, som har den største usikkerhed. Konklusion Det vigtigste generelle resultat er at der ikke uventet er meget stor forskel mellem faggrupperne på fraværsmeldinger, idet de manuelle fag har størst fraværsmelding, og det er blandt dem forskellene mellem brancherne ligger, mens at være kontorassistent eller leder ikke er så forskelligt i de forskellige brancher. Blandt BAR er der væsentlige forskelle, idet bygge og anlæg, jord til bord og visse dele af service og tjenesteydelser ligger højt. De kendte fag og brancher med fokus på kemikalier (gartnerier og malere) ligger højt, mens laboranter mod forventning ligger på linje med tilsvarende faggrupper. Rengøring har højt fravær og der er en vis forskel mellem ansættelsesforholdene. 20

21 Tabel 1 Tabel 1 Antal og procentfordeling af gravide deltagere i projekt Bedre sundhed for Mor og Barn fordelt på de 11branchearbejdsmiljøråd. Tabellen viser status ved interview i uge 30. De understregede BAR indgår i rapporten. bar Samme arbejde Omplacet Sygemeldt fuldtids Sygemeldt deltids Har sagt op Er fyret Total 1 Finans/Kontor % 83,71 0,34 11,98 1,19 1,05 1, Grafisk % 79,12 0,73 14,29 1,1 1,83 2, Bygge/anlæg % 72,44 0, ,89 0,67 3, Handel % 72,71 0,63 19,04 2,5 1,99 2, Industri % 79,54 0,81 14,94 1,62 0,65 1, Jord til Bord % 65,11 0,6 27,6 2,15 1,67 2, Service / tjenesteydelser % 72,7 0,5 18,55 1,81 2,93 2, Privat Kontor % 87,43 0,42 8,12 1,35 0,98 1, Social/Sundhed % 77,58 0,67 16,72 0,84 1,56 1, Transport/Engros % 73,22 2,96 19,73 2,28 0,83 0, Undervis/Forskning % 86,92 0,52 8,26 0,83 1,21 1, Total % 79,62 0,63 14,7 1,29 1,39 1,

22 Bilag 1 Projekt Bedre Sundhed for Mor og Barn Projekt Bedre Sundhed for Mor og Barn (BSMB) er en meget stor national undersøgelse af kvinder, som er gravide i perioden 1998 til afslutningen i slutningen af 2003, i alt graviditeter, ca. 35% af de gennemførte graviditeter i Danmark i denne periode. De gravide blev opfordret til at deltage via egen læge eller jordemoder. Samtidig blev der tilbudt udtagning af blodprøver. Inklusionskriterierne var primært danskkundskaber, så kvinderne kunne gennemføre interviewet. Dette kan have betydning for visse erhverv med stor andel af indvandrere, f.eks. gartnerierhvervet. En nærmere beskrivelse af undersøgelsen findes på hjemmesiden (www.serum.dk/graphics/html/bsmb/1.htm) Personerne kontaktedes i 12. graviditetsuge og blev interviewet per telefon ½ time med en omfattende interviewguide indeholdende baggrundsspørgmål, spørgsmål vedrørende den aktuelle graviditet, kost, sygdomme, allergi, etnisk herkomst etc. Arbejdsmiljø udgjorde en stor del af interviewet startende med et indledningsspørgsmål vedrørende uddannelse (A157), nuværende jobsituation (A159), aktuelt arbejde/sygemeldt/orlov (A160) og endelig et spørgsmål om hvor længe siden den gravide har været i arbejde (A162). Såfremt hun på noget tidspunkt har været i arbejde spurgtes yderligere om hun havde haft et, to eller flere jobs. Der spurgtes specifikt om to jobs og i hver blev der spurgt om følgende: Aktuelle stillingsbetegnelse (A163). Der spurgtes i første omgang ud fra en liste på 44 forskellige betegnelser. Såfremt der blev svaret andet blev der indført en forkodning af stillingsbetegnelsen (A163a) ud fra en firecifret fagkode modificeret fra den sekscifrede fagkode disco 88 og fremefter (aktuelt disco løn 2004). Branchen er blevet oplyst ved at spørge til den aktuelle institution eller virksomhed der blev arbejdet på (A164). Der spurgtes efter en alfabetisk liste på 39 punkter. Såfremt det drejede sig om en anden branche blev det skrevet i almindelig tekst (A164a). For ni forskellige brancher (malerarbejde, kemisk tøjrensning, gartneri, planteskole m.v., landbrug, levende dyr/slagteri, hospital, laborant, daginstitution, den grafiske branche) var der specialspørgsmål vedrørende de specifikke arbejdsmiljøforhold. Disse er udarbejdet i samarbejde med de arbejds- og miljømedicinsk klinikker. Spørgsmål vedrørende stillinger og branche blev suppleret med spørgsmål om gående/stående arbejde, skiftearbejde herunder natarbejde. Desuden er der enkelte psykosociale og organisatoriske spørgsmål. I denne rapport anvendes udelukkende spørgsmålene vedrørende fag og branche (A163 og A164). 22

23 I andet interview i ca. 30. graviditetsuge blev der spurgt om graviditetens forløb, undersøgelser, lægekontakt etc. Arbejdsforhold blev beskrevet ved indgangsspørgsmål om hun på noget tidspunkt af graviditeten har haft arbejde (B040). Og der var mulighed for fornyet fag- og branchebeskrivelse såfremt det ikke var det samme som i første interview. Sygemelding/fraværsmelding under graviditet blev vurderet på følgende spørgsmål. I hvilken graviditetsuge holdt du op med at arbejde? Herefter spurgtes Har du på noget tidspunkt i graviditeten været sygemeldt eller fraværsmeldt i mere en tre dage? (B047). Der kunne svares ja heltid eller deltid, nej ved ikke. Såfremt der blev svaret ja spurgtes om antal gange fraværsmelding (B048). For hver sygemelding/fraværsmelding (op til 10) spurgtes om årsagen til fraværsmeldingen (svarmuligheder, graviditetskomplikationer, arbejdsmiljøet, sygdom uden relation til graviditeten, andet). Yderligere spurgtes til typen af graviditetskomplikationer (tekst) og typen af arbejdsmiljøfaktorer (tekst). Endelig spurgtes i hvilke graviditetsuger der havde været fraværsmelding eller sygemelding, således at der for hver graviditetsuge (1-42) blev markeret sygemelding eller ej. Kodning af stilling Svaret på den forud definerede liste over fag/stillingsbetegnelse (A163) blev kodet ud fra Danmarks Statistiks Stillingsbetegnelse (disco løn 2004) som er en sekscifret kode. I undersøgelsen anvendtes imidlertid udelukkende fire cifre. Såfremt der blev svaret andet i A163 er anvendt den firecifrede indtastede kode (A163a). På basis af stillingskodens første ciffer blev der dannet en variabel over overordnet stillingsgruppe (stilgrup). Forklaringen på denne variabel er vist i bilag 2. Kodning af branche De fleste personer havde anden branche end forud defineret liste (A164) og havde derfor branchetilhørsforholdet skrevet som tekst (A164a). Denne indeholdt i alt forskellige værdier som blev manuelt kodet ud fra Danmarks Statistiks Dansk Branchekode Denne er en sekscifret hierakisk opbygget kode, og der søgtes kodet med så mange cifre som muligt, men ved tvivl anvendtes 5, 4, 3 eller 2 cifre. I visse tilfælde var opgivet specifikke virksomheder, nogle kendte (B & O, Grundfos, Micro Matic etc.), mens andre blev søgt slået op ved hjælp af Krak eller Google og søgt kategoriseret på denne vis. I denne forbindelse var det største problem om det drejede sig om en produktionsvirksomhed eller en engrosvirksomhed. Såfremt der var nogen egenproduktion kategoriseredes det som en produktionsvirksomhed inden for det pågældende brancheområde. Der var en stor del af brancheangivelserne som ikke var kategoriserbare (industrivirksomhed, egen salon, egen praksis). På denne måde fandtes i alt forskellige værdier, mens resten blev ladt tomme. 23

24 Den foruddefinerede brancheliste (A164) blev kategoriseret ud fra det bedst mulige tilhør i Dansk Branchekode For visse kategorier var der problemer for eksempel socialinstitutioner for børn og unge, som både kunne være døgninstitutioner og daginstitutioner og tilsvarende for voksne. Disse kategoriseredes som nye, ikke eksisterende branchekode så de kan genfindes. Branchekodning blev desuden foretaget ud fra den forud defineret fagliste (A163), idet hvert på listen, så vidt det kunne lade sig gøre, blev tildelt en forud defineret branche, feks frisør til frisørsaloner, gymnasielærer til gymnasier, mens mere overordnet gartnerimedhjælper til gartnerier (væksthuse eller friland), lagerarbejder til engroshandel, EDB-assistent til it-virksomheder. Fag som kontorassistent, direktør etc. kunne ikke branchekodes. Den samlede branchekode blev herefter tildelt først ud fra den tekstkodede branche (A164a), herefter såfremt den ikke findes, den forud definerede liste (A164). Såfremt dette ikke findes listen ud fra listen baseret på den forud definerede liste for fagkoder (A163). På den måde kunne der dannes branchekoder for ca. 95% af de personer (69.347) som angav at have et eller flere jobs i uge 12. Der kunne tilsammen findes branchebeskrivelse for personer og stillingsbeskrivelser for personer. Hver branchekategori blev opdelt i Arbejdstilsynets 49 brancher på basis af en liste fremsendt af Arbejdstilsynet. Disse 49 brancher blev herefter tildelt de enkelte BAR (1-11) ud fra Arbejdsmiljørådets hjemmeside. Se fordeling i bilag 3. Udfaldsvariable Følgende udfaldsvariable blev dannet ud fra spørgsmålene B041 til B050 (variabelnavnene er i parentes): Arbejdsstatus i uge 30)1. uændret arbejde. 2. omplaceret. 3. fraværsmeldt deltids. 4. fraværsmeldt deltids. 5. opsagt stilling. 6. fyret. 7. andet/ikke relevant) (B041). Fraværsmeldt over tre dage i graviditeten (ja, ja delvis, nej, ved ikke) (B047). Fraværsmeldinger på grund af arbejdsmiljøforhold. (Ja/Nej) (fra_arb) dannet ud fra svarene i B048 Fraværsmeldt på grund af graviditetsproblemer eller andre forhold. (Ja/Nej) (fra_and) Antal uger fraværsmeldt i perioden uge 1-12 (fra1to12). Antal uger fraværsmeldt i perioden uge (fra 13to20). Antal uger fraværsmeldt efter uge 20 (fra21toe). Antal uger fraværsmeldt i hele graviditeten (fra_ialt). Databehandling blev foretaget ved hjælp af Microsoft Excel regneark, Access database samt statistikprogrammet STATA Version 8. 24

25 Bilag 2 Discoløn s hovedgrupper (stillingsgrupper (stilgrup)) Stillingsgruppen er det første ciffer i disco stillingskoden. 1. Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor. Direktører, lovgivere og højere embedsmænd. Hovedgruppen omfatter ledelsesarbejde på virksomhedens øverste administrative plan - uanset virksomhedens størrelse og uanset arbejdets krav til færdighedsniveau. 2. Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område. Arbejde der består i anvendelse af viden og/eller forskning på det højeste niveau inden for et bestemt fagområde. Endvidere medarbejdere beskæftiget med undervisningsarbejde, der kræver høj faglig viden eller faglig viden kombineret med pædagogisk viden samt kunstnerisk eller anden intellektuel udfoldelse på højt niveau. Som eksempler kan nævnes ingeniører, læger, akademikere, arkitekter, advokater, lærere, journalister. 3. Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau. Teknikere og programmører o.l., terapeuter, sygeplejersker, pædagoger, funktioner inden for salg, finansiering, forretningsservice og administration samt politimæssigt undersøgelsesarbejde. 4. Kontorarbejde. Almindeligt kontorarbejde og kundeservice vedr. pengetransaktioner, reservationer o.l. Endvidere registreringsarbejde vedr. varelagre, transport, produktion, udlån og telefonomstillingsarbejde. 5. Detailsalg, service- og omsorgsarbejde. Servicearbejde med relation til rejseaktivitet, husholdning, servering, personlig pleje, overvågnings- og redningsvæsen samt salgsarbejde vedr. kundeekspedition og demonstrationsarbejde. 6. Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri, der forudsætter viden på grundniveau. 7. Håndværkspræget arbejde. Håndværkspræget arbejde inden for minedrift, industri samt bygge-, anlægs- og fremstillingsvirksomhed. Arbejde der primært består i betjening af maskiner er indeholdt i hovedgruppe Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde. Betjening og overvågning af procesmaskiner og andre stationære maskiner, monteringsog samlebåndsarbejde samt transport- og anlægsarbejde. 9. Andet arbejde. Medarbejdere beskæftiget med rengøring, pakning og budtjeneste. Ligeledes arbejde der ikke kræver særlige kvalifikationer inden for områder som landbrug, skovbrug, bygge- og anlægsvirksomhed, fremstillingsvirksomhed og transport. 25

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

Overvågning af Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøindsats i Danmark Bilag Arbejdstilsynet København

Overvågning af Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøindsats i Danmark Bilag Arbejdstilsynet København Overvågning af Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøindsats i Danmark 2006-2010 Bilag 2006 Arbejdstilsynet København Side 2 Forord Denne bilagsrapport til Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2006 er disponeret

Læs mere

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv FISKERIET ER EN AF DE BRANCHER, DER HAR FÆRREST ARBEJDSBETINGEDE LIDELSER PGA. ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE. DET ER HELLER IKKE ET AF DE ERHVERV, DER HAR FLEST

Læs mere

Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005

Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005 Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005 At-rapport 2-2006 Anmeldte arbejdsskader 2000-2005 Årsopgørelse 2005 Arbejdstilsynet, juni 2006 ISBN nr. 87-7534-576-5 Forord Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2003

Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2003 Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2003 At-rapport 1 2004 ANMELDTE ARBEJDSSKADER ÅRSOPGØRELSE 2003 ANMELDTE ARBEJDSSKADER - ÅRSOPGØRELSE 2003 ISBN nr. 87-7534-136-0 Arbejdstilsynet Landskronagade 33 2100

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 1. BESKRIVELSE AF DATA I DEN FÆLLES STATISTIK OG FORSKELLE MELLEM ARBEJDSSKADESTYRELSEN OG ARBEJDSTILSYNET... 3 1.1. DEFINITION AF ARBEJDSSKADEBEGREBET... 3 1.1.1. Skadetype

Læs mere

Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002

Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 2 2004 Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 2 2004 Arbejdstilsynet Oktober

Læs mere

Branche-, job- og størrelsesgrupper i data

Branche-, job- og størrelsesgrupper i data Branche-, job- og størrelsesgrupper i data Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Faglærte på arbejdsmarkedet

Faglærte på arbejdsmarkedet 2 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Faglærte på arbejdsmarkedet 3.1 Indledning og sammenfatning... side 89 3.2 Udbud af faglært arbejdskraft... side 9 3.3 Færre faglærte fremover... side 93 3.4 Faglærtes arbejdsmarkedstilknytning...

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, september 2008 ISBN nr. 87-7534-586-2 Forord Anmeldte arbejdsbetingede

Læs mere

Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002

Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 5 2003 Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 5 2003 Arbejdstilsynet

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1999-2004. Årsopgørelse 2004

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1999-2004. Årsopgørelse 2004 Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1999-2004 Årsopgørelse 2004 Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1999-2004 Årsopgørelse 2004 Arbejdstilsynet, november 2005 ISBN nr. 87-7534-570-6 FORORD Denne årsopgørelse

Læs mere

Indhold - kapitel 7 7.1

Indhold - kapitel 7 7.1 Indhold - kapitel 7 7 TUNGE LØFT OG ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE...7.2 7.1 DATAGRUNDLAG...7.3 7.2 ARBEJDSTILSYNETS AKTIVITETER...7.4 7.3 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDENES PROJEKTER...7.7 7.4 TUNGE LØFT INKL. TUNGE

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006

Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 At-rapport 1-2007 Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 Arbejdstilsynet, august 2007 ISBN nr. 87-7534-580-3 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Ulykker ved fald til lavere niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002

Ulykker ved fald til lavere niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 Ulykker ved fald til lavere niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 3 2003 Ulykker ved fald til lavere niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 3 2003 Arbejdstilsynet November 2003

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner

Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner N O T A T Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner 8. september 2016 J.nr. 16/10636 Viden og Analyse PEJ Opsummering Antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Kemisk arbejdsmiljø. Hvem er udsat for rengøringsmidler, vådt arbejde, faremærkede stoffer og opløsningsmiddeldampe? ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005

Kemisk arbejdsmiljø. Hvem er udsat for rengøringsmidler, vådt arbejde, faremærkede stoffer og opløsningsmiddeldampe? ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR, EBBE VILLADSEN OG MARI-ANN FLYVHOLM Kemisk arbejdsmiljø Hvem er udsat for rengøringsmidler, vådt arbejde, faremærkede stoffer og opløsningsmiddeldampe? Stabil

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 FRAVÆRSSTATISTIK sstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET et på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det svarer

Læs mere

Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever mobning

Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever mobning Mobning er udbredt på danske arbejdspladser Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever Personer, der arbejder med manuelt arbejde, er i højere grad udsat for på arbejdspladsen end andre

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet

Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR, EBBE VILLADSEN OG JAN PEJTERSEN Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet Hvem er udsat for træk, dårlig belysning og sløvende varme? Stabil udvikling Denne pjece

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020 Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa 15.00-15.20 NFAs arbejdsmiljøovervågning, nu og til 2020 Ved direktør

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø NOTAT: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien Indhold

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere, som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at kunne

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. juni 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. juni 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. juni 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Særkørsel

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Konkurskurven flader ud Antallet af konkurser i dansk erhvervsliv er ved at stabilisere sig. 469 virksomheder gik konkurs i januar, og antallet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Spansk

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Højeste antal konkurser siden 1994

Højeste antal konkurser siden 1994 PRESSEMEDDELELSE 4. august 2008 Stigningen i konkurser fortsætter: Højeste antal konkurser siden 1994 Nye tal fra kredit- og analysevirksomheden Experian viser, at juli har slået alle rekorder for konkurser

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Analyse af graviditetsbetinget fravær

Analyse af graviditetsbetinget fravær Analyse af graviditetsbetinget fravær Maj 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Indledning...3 2.1 Analysens opbygning...4 3. Fraværet blandt gravide er steget...5 3.1 Andelen af gravide, som

Læs mere

Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2002

Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2002 Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2002 At-rapport 1 2003 ANMELDTE ARBEJDSSKADER ÅRSOPGØRELSE 2002 ANMELDTE ARBEJDSSKADER - ÅRSOPGØRELSE 2002 ISBN nr. 87-7534-113-1 Arbejdstilsynet Landskronagade 33 2100

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere