Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher"

Transkript

1 Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher Baseret på Den nationale fødselskohorte Bedre sundhed for Mor og Barn af Jesper Bælum, Anette Kærgaard og Annette Dalsgaard Vilain Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Maj 2004 Danmarks Grundforskningsfond har etableret Center for Epidemiologisk Grundforskning, som har taget initativ til og dannet Den nationale fødselskohorte. Fødselskohorten er oprettet med væsentlig støtte fra Danmarks Grundforskningsfond. Fødselskohorten har desuden modtaget støtte fra Apoterkerfonden af 1991, Egmont Fonden, March of Dimes Birth Defects Foundation, Augustinus Fonden og Helsefonden 1

2 Indholdsfortegnelse: Rapport vedrørende... 1 Fraværsmeldinger i udvalgte brancher... 1 Baseret på... 1 Den nationale fødselskohorte... 1 Indholdsfortegnelse:... 2 Formål med rapporten... 3 Anvendte materialer og metoder... 3 Oversigt... 5 De enkelte branchearbejdsmiljøråd... 9 BAR grafisk... 9 BAR bygge og anlæg BAR industri BAR jord til bord BAR service og tjenesteydelser Rengøring Chauffører Diskussion og konklusioner Forbehold for konklusioner Konklusion: Tabeller og figurer Bilag Projekt Bedre Sundhed for Mor og Barn Kodning af stilling Kodning af branche Udfaldsvariable Bilag Discoløn s hovedgrupper (stillingsgrupper (stilgrup)) Bilag Tabel over Arbejdstilsynets branchegruppering og tilknytning til BAR

3 Formål med rapporten De fem branchearbejdsmiljøråd (BAR) BAR grafisk, BAR bygge og anlæg, BAR industri, BAR jord til bord og BAR service og tjenesteydelser har ønsket en vurdering af fraværsmelding af forskellige årsager i de brancher, der hører under de pågældende BARs områder. Undersøgelsen indgår i et projekt vedrørende vejledning for sundhedspersonale angående fraværsmelding i graviditet. I forbindelse med graviditet anvendes betegnelserne fraværsmeldt og sygemeldt i flæng, selv om der administrativt er væsentlig forskel. Da fravær under graviditet oftest hører under Dagpengelovens 12, anvendes i det følgende konsekvent fravær og fraværsmelding. Datamaterialet som ligger til grund for rapporten er besvarelserne fra gravide, som har deltaget i undersøgelsen Bedre Sundhed for Mor og Barn i perioden 1998 til Anvendte materiale og metoder Projekt Bedre sundhed for Mor og Barn (BSMB) er en meget stor national undersøgelse af kvinder, som er gravide i perioden 1998 til afslutningen i slutningen af 2003, i alt graviditeter, ca. 35% af de gennemførte graviditeter i Danmark i denne periode. De gravide blev opfordret til at deltage via egen læge eller jordemoder. Kravet for at deltage i undersøgelsen var primært danskkundskaber, så kvinderne kunne gennemføre interviewet. Dette kan have betydning for visse erhverv med stor andel af indvandrere, f.eks. gartnerierhvervet. Personerne blev kontaktet i 12. graviditetsuge og blev interviewet per telefon ½ time med en omfattende interviewguide indeholdende baggrundsspørgmål, spørgsmål vedrørende den aktuelle graviditet, kost, sygdomme, allergi, etnisk herkomst etc. I andet interview i ca. 30. graviditetsuge blev der spurgt om graviditetens forløb, herunder fraværs/sygemelding. I denne rapport er anvendt besvarelserne fra de ca gravide, som både havde en erhvervstilknytning i uge 12 og var blevet interviewet i uge 30. Data anvendt i denne rapport er: Arbejdsforhold er opgjort på følgende måde ud fra besvarelserne ved interviewet i uge 12: Branche samlet i Arbejdstilsynets 49 grupper. Tilknytning til Branchearbejdsmiljøråd (BAR) 3

4 Stillingsbetegnelse samlet i hovedstillingsgrupper. Denne fordeling er forklaret i bilag 2. Manuelt arbejde (håndværkspræget arbejde, proces- og maskinoperatører, arbejde inden for landbrug m.v samt andet arbejde), eller ikke manuelt arbejde. Fravær er opgjort på følgende måde ud fra besvarelserne ved interview i uge 30: Fravær en eller flere gange på grund af arbejdsmiljøet. Fravær en eller flere gange på grund af graviditetsproblemer eller sygdom. Varighed af fraværet i antal uger. Arbejdsstatus i uge 30 (i arbejde, omplaceret inden for virksomheden, fraværsmeldt heltids, fraværsmeldt deltids, har sagt op, er fyret). Som supplement er der set på fordelingerne af fraværsmeldinger i de enkelte amter. En nærmere beskrivelse af metoderne ved analyse af materialet er vist i bilag 1. 4

5 Resultater Oversigt Tabel 1 og figur 1a viser status for personerne ved besvarelsen af skemaet i uge 30. Det ses at kun en meget begrænset del er blevet omplaceret inden for arbejdspladsen, og kun få er blevet delvis fraværsmeldt. Andelen af fraværsmeldte i de 11 BAR viser betydelige forskelle, hvor de ikke manuelt prægede BAR 1, 8 og 11 har mange, der fortsat arbejder i uge 30 (83-87%), mens BAR med flere i manuelt arbejde har væsentligt lavere frekvenser. status i uge 30 1 Finans/kontor 2 Grafisk 3 Bygge/anlæg 4 Handel 5 Industri 6 Jord til bord 7 Service 8 Privat kontor 9 Social/sundhed 10 Transport/eng 11 Undervis/forsk 2 Omplacet 3 Sygemeldt 4 S. deltid 5 Har sagt op 6 Er fyret Total % Figur 1a Status ved uge 30 fordelt på Branchearbejdsmiljøråd. Figuren svarer til tabel 1 (side 21) Figur 1b viser at fraværsmelding på grund af arbejdsforhold og på grund af graviditetsproblemer afhænger af stilling i virksomheden. Fravær på grund af arbejdsforhold ses næsten udelukkende i de manuelt prægede stillingsgrupper, mens fravær er mere jævnt fordelt, men dog fortsat hyppigst i den manuelle gruppe. Dette er årsag til at der i det følgende er skelnet mellem manuelle og ikke manuelle stillingsgrupper inden for de enkelte brancher. 5

6 Fravær på grund af arbejdsforhold og graviditetsproblemer Ledelse øverste plan Arbejde højeste niveau Arbejde mellemniveau Kontorarbejde Detailsalg, service Landbrug, gartneri Håndværkspræget arbejde Proces, transport Andet arbejde Arbejdsforhold Graviditet Total % fraværsmeldte Figur 1b Fordeling af fravær på grund af arbejdsforhold og graviditetsproblemer fordelt på stillingsgruppe (alle BAR). Figur 1c viser at blandt de fem deltagende BAR har BAR jord til bord klart højere frekvens af fraværsmelding end de øvrige. BAR service og BAR bygge- og anlæg har lidt flere i arbejde, mens BAR industri og BAR grafisk ligger på niveau med de øvrige BAR. Andel fraværsmeldte p.g.a. arbejdsforhold og graviditetskomplikationer Øvrige BAR 2 Grafisk 3 Bygge/anlæg 5 Industri Arbejdsforhold Graviditet 6 Jord til bord 7 Service % fraværsmeldte Figur 1c fordelingen af andelen af fraværsmeldte på grund af arbejdsforhold og graviditetsproblemer i de deltagende BAR sammenlignet med det øvrige materiale. Længden af fraværsmelding er vist i figur 1d. Det ses at fraværet på grund af arbejdsforhold er væsentligt længere end fravær på grund af graviditetsproblemer. BAR bygge og anlæg har de gennemsnitligt længste fraværsmeldinger fulgt af BAR jord til bord, mens de øvrige deltagende BAR ligger på landsgennemsnittet. 6

7 Gennemsnitlige antal uger fraværsmeldt p.g.a. arbejdsforhold og graviditetskomplikationer Øvrige BAR 2 Grafisk 3 Bygge/anlæg 5 Industri Arbejdsforhold Graviditet 6 Jord til bord 7 Service uger Figur 1d Den gennemsnitlige længde af fraværsmeldinger på grund af arbejdsforhold og graviditetsproblemer i de deltagende BAR sammenlignet med det øvrige materiale. Fordelt på amter er der en variation fra 70% i Fyns Amt til 86% i Frederiksberg Kommune. Denne forskel ses både i fraværsmelding på grund af arbejdsmiljøet (5,3% i Fyns Amt imod 1,8% i Frederiksberg Kommune), mens til fraværsmeldinger på grund af graviditetsproblemer varierer mindre, dog med Frederiksberg Kommune markant lavere end de øvrige, 31 versus 39%. Ved den statistiske analyse genfindes den klare stigning i fravær på grund af arbejdsforhold jo længere man kommer ned i stillingsgrupperne. Visse branchegrupper skiller sig desuden ud med høj fraværsmelding (mere end det dobbelte af gennemsnittet) i følgende rækkefølge: 1. Gartneri og skovbrug 2. Færdiggørelsesarbejde 3. Transport af gods 4. Transport af passagerer 5. Pap- og papirvarer samt bogbinderi 6. Sten, ler og glasindustri 7. Svine- og kreaturslagterier Den laveste branche er til gengæld medicinalvarer og farmaceutiske råvarer på ca. en fjerdel af gennemsnittet. 7

8 Der er ikke nogen tegn på at fraværsmeldinger har ændret sig i løbet af undersøgelsesperioden fra 1997 til 2002, og der er ret overraskende heller ikke tegn på, at der er forskel på fraværet afhængigt af moderens alder. Forskellen mellem amterne skyldes primært forskelligheden i erhvervsstruktur og befolkningsstruktur, mens sundhedspersonalets håndtering af gravide antagelig har en mere begrænset rolle. 8

9 De enkelte branchearbejdsmiljøråd BAR grafisk Figur 2a og 2b viser at der ved papir- og papvarerfremstilling ses væsentligt hyppigere fraværsmelding end blandt trykkerier. Det gælder specielt fraværsmeldinger på baggrund af arbejdsmiljøet. Blandt personer med manuelt arbejde er forskellen i fraværsmelding på grund af arbejdsmiljø ligeledes endnu mere markant. Ses detaljeret på stilling har personer som betjener bogbinder- og papirbearbejdningsmaskiner samt serigrafisk arbejde de længste fraværsmeldinger. Inden for enkeltbrancher er de højeste fortsat fremstilling af emballage og kontorartikler. 9

10 Fraværsmeldt p.g.a. arbejdsforhold Papir- og papvarer samt bogbinding Trykkerier og udgivervirksomheder Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Fraværsmeldt p.g.a. graviditetsproblemer Papir- og papvarer samt bogbinding Trykkerier og udgivervirksomheder Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Figur 2a og 2b Andelen af fraværsmeldte på grund af arbejdsforhold (figur 2a) og på grund af graviditetsproblemer (figur 2b) i grafisk BAR. Den lyse søjle angiver personer med ikke manuelt arbejde og den mørke søjle personer med manuelt arbejde. 10

11 BAR bygge og anlæg Figur 3a og 3b viser at færdiggørelsesarbejde har markant større fraværshyppighed end de øvrige tre grupper med 48% fuldtidsfravær i modsætning til % i de øvrige grupper. I den mere detaljerede brancheliste er andelen af malere og glarmestre i arbejde i uge 30 markant lavere end de øvrige større grupper (44% i arbejde i modsætning til ca. 80% i de øvrige). Forskellen mellem malerne og de øvrige ses specielt i fraværsmelding på grund af arbejdsmiljøet, 29 % mod 0-10%, men også andre grupper har høj fraværsmeldingsprocent på grund af graviditetsproblemer. Inden for fag har bygningsmalerne det størst fravær. I fraværsmeldinger på grund af arbejdsmiljø falder bygningsmalere igen ud med 33% fraværsmelding. Blandt personer med manuelt arbejde er der størst fravær inden for færdiggørelse og inden for murer-, snedker- og tømrerfagene. 11

12 Fraværsmeldt p.g.a. arbejdsforhold Færdiggørelsesarbejde Isolation og installation Jord, beton og belægning Murer-, snedker- og tømrerforretninger Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Fraværsmeldt p.g.a. graviditetsproblemer Færdiggørelsesarbejde Isolation og installation Jord, beton og belægning Murer-, snedker- og tømrerforretninger Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Figur 3a og 3b Andelen af fraværsmeldte på grund af arbejdsforhold (figur 2a) og på grund af graviditetsproblemer (figur 2b) i BAR bygge og anlæg. Den lyse søjle angiver personer med ikke manuelt arbejde og den mørke søjle personer med manuelt arbejde. 12

13 BAR industri Gruppen er meget stor med et stort antal forskellige brancher og stillingstyper. Det er markant at fraværsmelding på grund af graviditetsproblemer ligger relativt højt fra 40 til 63%. Når der udelukkende ses på de manuelle arbejder er hyppigheden lavest i transportmiddel-, sten-, ler- og glasindustri, mens fraværsmelding på grund af arbejdsmiljøet varierer. Tallene i de enkelte grupper bliver dog relativt små. Blandt de større faggrupper ligger laboranter midt i feltet. Blandt de generelle industrilaboranter er 87% i arbejde i 30. uge, mens 74% af laboranter i medicinalindustrien er i arbejde. Det er overraskende at kun 2 ud af 29 laboranter var fraværsmeldt på grund af arbejdsmiljøet, og blandt de øvrige større grupper er dette også relativt sjældent. Også i BAR industri er de manuelle funktioner præget af betydeligt større fravær end de ikke manuelle. Fraværsmelding uanset årsag blandt de store grupper ligger højt hos lager- og pakhusarbejdere og rengøringspersonale. 13

14 Fraværsmeldt p.g.a. arbejdsforhold Autobranchen Brød, tobak, chokolade og sukkervarer El- og elektronikindustri El- og varmeforsyning Fjerkræslagterier, fiske- og foderfabrik Fremstilling af transportmidler Jern- og metalvareindustri Kemisk industri Konserves og drikkevarer Maskinindustri Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv. Metal- og stålværker, støberier Plast, gummi og mineralolie Sten, ler og glas Tekstil, beklædning og læder Træ- og møbelindustri Tunge råmaterialer og halvfabrikata Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Fraværsmeldt p.g.a. graviditetsproblemer Autobranchen Brød, tobak, chokolade og sukkervarer El- og elektronikindustri El- og varmeforsyning Fjerkræslagterier, fiske- og foderfabrik Fremstilling af transportmidler Jern- og metalvareindustri Kemisk industri Konserves og drikkevarer Maskinindustri Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv. Metal- og stålværker, støberier Plast, gummi og mineralolie Sten, ler og glas Tekstil, beklædning og læder Træ- og møbelindustri Tunge råmaterialer og halvfabrikata Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Figur 4a og 4b Andelen af fraværsmeldte på grund af arbejdsforhold (figur 4a) og på grund af graviditetsproblemer (figur 4b) i BAR industri. Den lyse søjle angiver personer med ikke manuelt arbejde og den mørke søjle personer med manuelt arbejde. 14

15 BAR jord til bord I denne branchegruppe ligger fraværsmeldingerne væsentligt højere end i de øvrige med størst hyppighed inden for gartneri og skovbrug. Når der kun ses på manuelt arbejde bliver forskellene mindre markant, men de ligger alle højt i forhold til de øvrige brancher. Arbejdere inden for gartneri og skovbrug har blandt de manuelle arbejder markant flere fraværsmeldte på grund af arbejdsmiljø (29%) end de øvrige grupper (12-16%). Landbruget har til gengæld mange fraværsmeldinger på grund af graviditetsproblemer. Ved gennemgang af de enkelte brancher ses at gartnerier og planteskoler er væsentligste årsager til at branchegruppen gartneri og skovbrug har mange fraværsmeldinger. Den statistiske analyse viser at landbrug samt gartneri/skovbrug har flere fraværsmeldinger end følgeindustrien, også når der tages hensyn til forskellen mellem stillingsgrupperne. 15

16 Fraværsmeldt p.g.a. arbejdsforhold Gartneri og skovbrug Landbrug Mejeriprodukter og margarine Svine- og kreaturslagterier Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Fraværsmeldt p.g.a. graviditetsproblemer Gartneri og skovbrug Landbrug Mejeriprodukter og margarine Svine- og kreaturslagterier Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Figur 5a og 5b Andelen af fraværsmeldte på grund af arbejdsforhold (figur 5a) og på grund af graviditetsproblemer (figur 5b) i BAR jord til bord. Den lyse søjle angiver personer med ikke manuelt arbejde og den mørke søjle personer med manuelt arbejde. 16

17 BAR service og tjenesteydelser I den overordnede branchegruppering er der højeste frekvens af fraværsmeldinger i rengøringsvirksomheder (vedrørende rengøringsarbejde se i særskilt afsnit) fulgt af den store gruppe inden for hotel og restauration. Der er en øget fraværsmelding på grund af arbejdsmiljøet i hotel- og restaurationsvirksomheder, men den væsentligste årsag er fravær på grund af graviditetsproblemer (59%). Inden for denne branche var fraværet stort set lige stort inden for hotel, værtshus, restaurant og kantine. Personlig pleje domineres helt af frisører, hvoraf 77% var i arbejde i 30. uge. Dette skiller sig ikke ud fra tilsvarende fag- og branchegrupper. Den statistiske analyse viser at hotel og restauration ligger over de øvrige brancher, og der er en overraskende mange fraværsmeldinger blandt de professionelle og service- og detailansatte ud over det forventede høje fravær blandt de ufaglærte grupper. 17

18 Fraværsmeldt p.g.a. arbejdsforhold Hotel og restauration Kultur mv. Militær og politi mv. Personlig pleje og anden service Rengøringsvirksomhed, vaskerier og renserier Vandforsyning, kloak, lossepladser mv. Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Fraværsmeldt p.g.a. graviditetsproblemer Hotel og restauration Kultur mv. Militær og politi mv. Personlig pleje og anden service Rengøringsvirksomhed, vaskerier og renserier Vandforsyning, kloak, lossepladser mv. Alle deltagende BAR % fraværsmeldte Figur 6a og 6b Andelen af fraværsmeldte på grund af arbejdsforhold (figur 6a) og på grund af graviditetsproblemer (figur 6b) i BAR service og tjenesteydelser. Den lyse søjle angiver personer med ikke manuelt arbejde og den mørke søjle personer med manuelt arbejde. 18

19 Rengøring Figurerne viser gruppen af stillingsbetegnelsen Rengøring af kontorer og beboelsesområder (9132). Gruppen er stor (554 personer) og det ses, at der er væsentligt flere fraværsmeldte blandt ansatte i rengøringsselskaber og inden for hotel og restauration end i de øvrige store grupper. Arbejdsmiljøforholdene har en stor betydning for fraværsmelding, specielt inden for hotel og restauration. Rengøringsassistenter, fraværsmelding Dag/døgninstitutioner Hjemmepleje/døgninst. Hotel og restauration Kontor og administrat Arbejdsforhold Graviditet Kultur mv. Rengøringsvirksomhed Sygehuse Transport af passager Undervisning, forskning Total % fraværsmeldte Figur 7. Andelen af fraværsmeldte personer med jobtitel inden for rengøring (554 personer) fordelt på de enkelte brancher. Der er kun medtaget brancher med mere end 10 ansatte. Chauffører Gruppen er ikke så stor (54 personer) 31 buschauffører, 16 taxachauffører og 7 lastog tankvogschauffører, 8 personer var fraværsmeldt på grund af arbejdsmiljøet, heraf var 4 lastvogns- eller tankvognschauffører. Fravær på grund af graviditetsproblemer var 52% i gruppen. 19

20 Diskussion og konklusioner Forbehold for konklusioner Materialet fra Bedre Sundhed for Mor og Barn undersøgelsen er meget stort og omfattende. Derfor vil der for selv ret specielle grupper være tilstrækkelig gruppestørrelse til at hyppigheden af fraværsmelding kan bestemmes med god nøjagtighed. Et problem er at kun ca. 30% af de fødende i denne femårsperiode fra deltog. Der ligger efter al sandsynlighed en udvælgelse her, idet man fra andre undersøgelser må forvente at de mest ressourcestærke er dem, som deltager. Dette kunne tendere til at nedsætte fraværsmeldingsfrekvensen, men forskellene mellem de enkelte grupper skulle dog ikke påvirkes heraf. Opgivelserne er kvindernes egne. Opgivelserne af fraværsmeldinger kan være påvirket heraf, idet de i et interview skulle beskrive et forløb på ca. 30 uger af graviditeten. Det kan give problemer, specielt ved opgivelse af antal, det være sig fraværsmeldinger eller antal uger. Kun sidstnævnte har været anvendt her og er nok det mål, som har den største usikkerhed. Konklusion Det vigtigste generelle resultat er at der ikke uventet er meget stor forskel mellem faggrupperne på fraværsmeldinger, idet de manuelle fag har størst fraværsmelding, og det er blandt dem forskellene mellem brancherne ligger, mens at være kontorassistent eller leder ikke er så forskelligt i de forskellige brancher. Blandt BAR er der væsentlige forskelle, idet bygge og anlæg, jord til bord og visse dele af service og tjenesteydelser ligger højt. De kendte fag og brancher med fokus på kemikalier (gartnerier og malere) ligger højt, mens laboranter mod forventning ligger på linje med tilsvarende faggrupper. Rengøring har højt fravær og der er en vis forskel mellem ansættelsesforholdene. 20

21 Tabel 1 Tabel 1 Antal og procentfordeling af gravide deltagere i projekt Bedre sundhed for Mor og Barn fordelt på de 11branchearbejdsmiljøråd. Tabellen viser status ved interview i uge 30. De understregede BAR indgår i rapporten. bar Samme arbejde Omplacet Sygemeldt fuldtids Sygemeldt deltids Har sagt op Er fyret Total 1 Finans/Kontor % 83,71 0,34 11,98 1,19 1,05 1, Grafisk % 79,12 0,73 14,29 1,1 1,83 2, Bygge/anlæg % 72,44 0, ,89 0,67 3, Handel % 72,71 0,63 19,04 2,5 1,99 2, Industri % 79,54 0,81 14,94 1,62 0,65 1, Jord til Bord % 65,11 0,6 27,6 2,15 1,67 2, Service / tjenesteydelser % 72,7 0,5 18,55 1,81 2,93 2, Privat Kontor % 87,43 0,42 8,12 1,35 0,98 1, Social/Sundhed % 77,58 0,67 16,72 0,84 1,56 1, Transport/Engros % 73,22 2,96 19,73 2,28 0,83 0, Undervis/Forskning % 86,92 0,52 8,26 0,83 1,21 1, Total % 79,62 0,63 14,7 1,29 1,39 1,

22 Bilag 1 Projekt Bedre Sundhed for Mor og Barn Projekt Bedre Sundhed for Mor og Barn (BSMB) er en meget stor national undersøgelse af kvinder, som er gravide i perioden 1998 til afslutningen i slutningen af 2003, i alt graviditeter, ca. 35% af de gennemførte graviditeter i Danmark i denne periode. De gravide blev opfordret til at deltage via egen læge eller jordemoder. Samtidig blev der tilbudt udtagning af blodprøver. Inklusionskriterierne var primært danskkundskaber, så kvinderne kunne gennemføre interviewet. Dette kan have betydning for visse erhverv med stor andel af indvandrere, f.eks. gartnerierhvervet. En nærmere beskrivelse af undersøgelsen findes på hjemmesiden (www.serum.dk/graphics/html/bsmb/1.htm) Personerne kontaktedes i 12. graviditetsuge og blev interviewet per telefon ½ time med en omfattende interviewguide indeholdende baggrundsspørgmål, spørgsmål vedrørende den aktuelle graviditet, kost, sygdomme, allergi, etnisk herkomst etc. Arbejdsmiljø udgjorde en stor del af interviewet startende med et indledningsspørgsmål vedrørende uddannelse (A157), nuværende jobsituation (A159), aktuelt arbejde/sygemeldt/orlov (A160) og endelig et spørgsmål om hvor længe siden den gravide har været i arbejde (A162). Såfremt hun på noget tidspunkt har været i arbejde spurgtes yderligere om hun havde haft et, to eller flere jobs. Der spurgtes specifikt om to jobs og i hver blev der spurgt om følgende: Aktuelle stillingsbetegnelse (A163). Der spurgtes i første omgang ud fra en liste på 44 forskellige betegnelser. Såfremt der blev svaret andet blev der indført en forkodning af stillingsbetegnelsen (A163a) ud fra en firecifret fagkode modificeret fra den sekscifrede fagkode disco 88 og fremefter (aktuelt disco løn 2004). Branchen er blevet oplyst ved at spørge til den aktuelle institution eller virksomhed der blev arbejdet på (A164). Der spurgtes efter en alfabetisk liste på 39 punkter. Såfremt det drejede sig om en anden branche blev det skrevet i almindelig tekst (A164a). For ni forskellige brancher (malerarbejde, kemisk tøjrensning, gartneri, planteskole m.v., landbrug, levende dyr/slagteri, hospital, laborant, daginstitution, den grafiske branche) var der specialspørgsmål vedrørende de specifikke arbejdsmiljøforhold. Disse er udarbejdet i samarbejde med de arbejds- og miljømedicinsk klinikker. Spørgsmål vedrørende stillinger og branche blev suppleret med spørgsmål om gående/stående arbejde, skiftearbejde herunder natarbejde. Desuden er der enkelte psykosociale og organisatoriske spørgsmål. I denne rapport anvendes udelukkende spørgsmålene vedrørende fag og branche (A163 og A164). 22

23 I andet interview i ca. 30. graviditetsuge blev der spurgt om graviditetens forløb, undersøgelser, lægekontakt etc. Arbejdsforhold blev beskrevet ved indgangsspørgsmål om hun på noget tidspunkt af graviditeten har haft arbejde (B040). Og der var mulighed for fornyet fag- og branchebeskrivelse såfremt det ikke var det samme som i første interview. Sygemelding/fraværsmelding under graviditet blev vurderet på følgende spørgsmål. I hvilken graviditetsuge holdt du op med at arbejde? Herefter spurgtes Har du på noget tidspunkt i graviditeten været sygemeldt eller fraværsmeldt i mere en tre dage? (B047). Der kunne svares ja heltid eller deltid, nej ved ikke. Såfremt der blev svaret ja spurgtes om antal gange fraværsmelding (B048). For hver sygemelding/fraværsmelding (op til 10) spurgtes om årsagen til fraværsmeldingen (svarmuligheder, graviditetskomplikationer, arbejdsmiljøet, sygdom uden relation til graviditeten, andet). Yderligere spurgtes til typen af graviditetskomplikationer (tekst) og typen af arbejdsmiljøfaktorer (tekst). Endelig spurgtes i hvilke graviditetsuger der havde været fraværsmelding eller sygemelding, således at der for hver graviditetsuge (1-42) blev markeret sygemelding eller ej. Kodning af stilling Svaret på den forud definerede liste over fag/stillingsbetegnelse (A163) blev kodet ud fra Danmarks Statistiks Stillingsbetegnelse (disco løn 2004) som er en sekscifret kode. I undersøgelsen anvendtes imidlertid udelukkende fire cifre. Såfremt der blev svaret andet i A163 er anvendt den firecifrede indtastede kode (A163a). På basis af stillingskodens første ciffer blev der dannet en variabel over overordnet stillingsgruppe (stilgrup). Forklaringen på denne variabel er vist i bilag 2. Kodning af branche De fleste personer havde anden branche end forud defineret liste (A164) og havde derfor branchetilhørsforholdet skrevet som tekst (A164a). Denne indeholdt i alt forskellige værdier som blev manuelt kodet ud fra Danmarks Statistiks Dansk Branchekode Denne er en sekscifret hierakisk opbygget kode, og der søgtes kodet med så mange cifre som muligt, men ved tvivl anvendtes 5, 4, 3 eller 2 cifre. I visse tilfælde var opgivet specifikke virksomheder, nogle kendte (B & O, Grundfos, Micro Matic etc.), mens andre blev søgt slået op ved hjælp af Krak eller Google og søgt kategoriseret på denne vis. I denne forbindelse var det største problem om det drejede sig om en produktionsvirksomhed eller en engrosvirksomhed. Såfremt der var nogen egenproduktion kategoriseredes det som en produktionsvirksomhed inden for det pågældende brancheområde. Der var en stor del af brancheangivelserne som ikke var kategoriserbare (industrivirksomhed, egen salon, egen praksis). På denne måde fandtes i alt forskellige værdier, mens resten blev ladt tomme. 23

24 Den foruddefinerede brancheliste (A164) blev kategoriseret ud fra det bedst mulige tilhør i Dansk Branchekode For visse kategorier var der problemer for eksempel socialinstitutioner for børn og unge, som både kunne være døgninstitutioner og daginstitutioner og tilsvarende for voksne. Disse kategoriseredes som nye, ikke eksisterende branchekode så de kan genfindes. Branchekodning blev desuden foretaget ud fra den forud defineret fagliste (A163), idet hvert på listen, så vidt det kunne lade sig gøre, blev tildelt en forud defineret branche, feks frisør til frisørsaloner, gymnasielærer til gymnasier, mens mere overordnet gartnerimedhjælper til gartnerier (væksthuse eller friland), lagerarbejder til engroshandel, EDB-assistent til it-virksomheder. Fag som kontorassistent, direktør etc. kunne ikke branchekodes. Den samlede branchekode blev herefter tildelt først ud fra den tekstkodede branche (A164a), herefter såfremt den ikke findes, den forud definerede liste (A164). Såfremt dette ikke findes listen ud fra listen baseret på den forud definerede liste for fagkoder (A163). På den måde kunne der dannes branchekoder for ca. 95% af de personer (69.347) som angav at have et eller flere jobs i uge 12. Der kunne tilsammen findes branchebeskrivelse for personer og stillingsbeskrivelser for personer. Hver branchekategori blev opdelt i Arbejdstilsynets 49 brancher på basis af en liste fremsendt af Arbejdstilsynet. Disse 49 brancher blev herefter tildelt de enkelte BAR (1-11) ud fra Arbejdsmiljørådets hjemmeside. Se fordeling i bilag 3. Udfaldsvariable Følgende udfaldsvariable blev dannet ud fra spørgsmålene B041 til B050 (variabelnavnene er i parentes): Arbejdsstatus i uge 30)1. uændret arbejde. 2. omplaceret. 3. fraværsmeldt deltids. 4. fraværsmeldt deltids. 5. opsagt stilling. 6. fyret. 7. andet/ikke relevant) (B041). Fraværsmeldt over tre dage i graviditeten (ja, ja delvis, nej, ved ikke) (B047). Fraværsmeldinger på grund af arbejdsmiljøforhold. (Ja/Nej) (fra_arb) dannet ud fra svarene i B048 Fraværsmeldt på grund af graviditetsproblemer eller andre forhold. (Ja/Nej) (fra_and) Antal uger fraværsmeldt i perioden uge 1-12 (fra1to12). Antal uger fraværsmeldt i perioden uge (fra 13to20). Antal uger fraværsmeldt efter uge 20 (fra21toe). Antal uger fraværsmeldt i hele graviditeten (fra_ialt). Databehandling blev foretaget ved hjælp af Microsoft Excel regneark, Access database samt statistikprogrammet STATA Version 8. 24

25 Bilag 2 Discoløn s hovedgrupper (stillingsgrupper (stilgrup)) Stillingsgruppen er det første ciffer i disco stillingskoden. 1. Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor. Direktører, lovgivere og højere embedsmænd. Hovedgruppen omfatter ledelsesarbejde på virksomhedens øverste administrative plan - uanset virksomhedens størrelse og uanset arbejdets krav til færdighedsniveau. 2. Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område. Arbejde der består i anvendelse af viden og/eller forskning på det højeste niveau inden for et bestemt fagområde. Endvidere medarbejdere beskæftiget med undervisningsarbejde, der kræver høj faglig viden eller faglig viden kombineret med pædagogisk viden samt kunstnerisk eller anden intellektuel udfoldelse på højt niveau. Som eksempler kan nævnes ingeniører, læger, akademikere, arkitekter, advokater, lærere, journalister. 3. Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau. Teknikere og programmører o.l., terapeuter, sygeplejersker, pædagoger, funktioner inden for salg, finansiering, forretningsservice og administration samt politimæssigt undersøgelsesarbejde. 4. Kontorarbejde. Almindeligt kontorarbejde og kundeservice vedr. pengetransaktioner, reservationer o.l. Endvidere registreringsarbejde vedr. varelagre, transport, produktion, udlån og telefonomstillingsarbejde. 5. Detailsalg, service- og omsorgsarbejde. Servicearbejde med relation til rejseaktivitet, husholdning, servering, personlig pleje, overvågnings- og redningsvæsen samt salgsarbejde vedr. kundeekspedition og demonstrationsarbejde. 6. Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri, der forudsætter viden på grundniveau. 7. Håndværkspræget arbejde. Håndværkspræget arbejde inden for minedrift, industri samt bygge-, anlægs- og fremstillingsvirksomhed. Arbejde der primært består i betjening af maskiner er indeholdt i hovedgruppe Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde. Betjening og overvågning af procesmaskiner og andre stationære maskiner, monteringsog samlebåndsarbejde samt transport- og anlægsarbejde. 9. Andet arbejde. Medarbejdere beskæftiget med rengøring, pakning og budtjeneste. Ligeledes arbejde der ikke kræver særlige kvalifikationer inden for områder som landbrug, skovbrug, bygge- og anlægsvirksomhed, fremstillingsvirksomhed og transport. 25

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Startskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Startskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Startskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette startskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006 Baggrundsrapport Arbejdstilsynet januar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Hvorfor laves analysen?... 5 1.2 Hvad indeholder analysen/hvordan

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 21. april 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østjylland 2. halvår 2015

Østjylland 2. halvår 2015 Østjylland 2. halvår 2015 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger murerarbejdsmand specialarbejder, byggeri Mindre gode jobmuligheder

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Konkursanalyse, april 2012

Konkursanalyse, april 2012 Laveste antal konkurser siden september 2008 Konkursanalyse, il 20 Efter nytår har flere positive økonomiske nøgletal blandet sig med de så velkendte dystre gråtoner i konjunkturbilledet. Ifølge data-

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Fremstillingsvirksomhed

Fremstillingsvirksomhed Fremstillingsvirksomhed Kapitel 12 27-02-02 NW-N 1 Fremstillingssektor Industri- og håndværksproduktion +offentlige værker+bygge- og anlæg = sekundære erhverv Manufacturing 17% af BVT 17% af beskæftigelsen

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Transportuddannelser - En statistisk analyse

Transportuddannelser - En statistisk analyse Transportuddannelser - En statistisk analyse September 2003 Forord Transporterhvervet har traditionelt været kendetegnet ved et relativt begrænset uddannelsesniveau dog med variationer mellem de enkelte

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere