Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser"

Transkript

1 Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d. 15. oktober 2010 anmodet om en redegørelse for de nuværende tilbud til gravide og fødende i regioner og kommuner. Baggrunden herfor er en forespørgsel i folketinget vedr. svangreomsorgen. Ifølge 206 stk. 2 skal regionerne indhente rådgivning fra under udarbejdelse af sundhedsplaner, herunder også fødeplaner. har ydet rådgivning til Region Nordjyllands, Region Hovedstadens og Region Syddanmarks fødeplaner. skal henvise til disse rådgivningssvar i deres helhed. Fødeplanerne giver imidlertid ikke et fyldestgørende billede af de nuværende tilbud til gravide og fødende, idet planerne indeholder en beskrivelse af de fremtidige tilbud og indsatser. Region Sjælland og Region Midtjylland har endnu ikke fremsendt fødeplaner til. j.nr /1/chb Tlf E-post har derfor på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets henvendelse anmodet de fem regioner, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om en kortfattet beskrivelse af de nuværende tilbud til gravide og fødende. Beskrivelserne skulle tage udgangspunkt i den faktiske, regionale og kommunale implementering af s anbefalinger til svangreomsorgen fra 2009 med særlig fokus på fødselsforberedelse, tilstedeværelse af jordemoder under fødslen, mulighed for at blive på fødestedet indtil amningen er gået i gang mv. Grundet den generelt øget tendens til ambulante fødsler skulle der i beskrivelserne især lægges vægt på håndtering af muligheden for kontakt fra nybagte forældre til sygehusene. På basis af tilbagemeldingerne vurderer generelt, at alle regioner og kommuner tilstræber at efterleve s anbefalinger for svangreomsorgen fra Der er imidlertid stor variation i graden af efterlevelsen af anbefalingerne for svangreomsorgen og i hvorledes de enkelte tilbud er organiseret, både regionerne imellem og internt i den enkelte region. Det er desuden s generelle vurdering, at tilbuddene til gravide og fødende er mere ensartet i de regioner, som har udarbejdet en fødeplan (Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Midtjylland) end det ses i de regioner, hvor en sådan endnu ikke er færdigudarbejdet og som stadig er i proces med at harmonisere tilbuddene. Nedenfor følger s sammenfatning af tilbagemeldingerne fra de fem regioner, Danske Regioner samt Kommunernes Landsforening. De enkelte tilbagemeldinger er desuden vedlagt som bilag.

2 Fødsels- og forældreforberedelse anbefaler, at der tilbydes fødsels- og forældreforberedelse til alle og, at der tilrettelægges et temaopdelt tilbud i løbet af graviditeten. Det anbefales at forældre- og fødselsforberedelse finder sted i grupper, som kan bidrage til netværksdannelse, og hvor der er mulighed for at de kommende forældre kan drøfte fødslen og familieforøgelsen i forhold til praktiske, psykiske og sociale aspekter. Side 2 Alle fødesteder på nær Århus Universitetshospital, Skejby sygehus tilbyder fødselsforberedelse, som minimum i form af en temaeftermiddag/-aften som auditorieundervisning. Region Syddanmark angiver, at der i forbindelse med implementeringen af deres fødeplan i 2011 vil blive indført en forbedret fødsels- og forældreforberedelse til alle, bl.a. med henblik på at forberede de gravide og deres partnere på tidlig udskrivelse efter fødslen. Dette inkluderer et basistilbud og et differentieret tilbud til grupper med særlige behov. Ingen regioner tilbyder fødsels- og forældreforberedelse i den form og i det omfang, som anbefaler. Tilstedeværelse af jordemoder under aktiv fødsel anbefaler, at der i videst muligt omfang bør være en jordemoder til stede under den aktive del af fødslen 1, da der er dokumentation for, at det nedsætter kvindens behov for medicinsk smertelindring, øger hendes tilfredshed og øger chancen for at fødslen forløber spontant. Målet er dog ikke, at dette skal være opfyldt ved alle fødsler, idet det ville være alt for kostbart hvis bemandingen skal tage højde for spidsbelastninger. I det Nationale Indikator Projekt (NIP) er kontinuerligt tilstedeværelse af fagpersonale på fødestuen et mål, som skal være opfyldt ved 90 % af fødslerne. Alle fødesteder har derfor siden efteråret 2010 registreret for alle fødsler, hvorvidt fagpersonale var til stede på fødestuen under den aktive del af fødslen. Der er aktuelt iværksat en validering af indberetningerne og der vil senere blive foretaget opgørelser over dette mål, som vil give mulighed for sammenligning af kvaliteten på tværs af fødestederne. Alle regioner angiver, at de tilstræber at opfylde anbefalingen om tilstedeværelse af jordemoder, men de har ikke på nuværende tidspunkt opgørelser over i hvilket omfang, det finder sted. Ambulante fødsler og fødestedernes opfølgning efter udskrivelse Den gennemsnitlige varighed af barselsindlæggelserne har været stødt faldende gennem de sidste år. Samtidig har antallet af ambulante fødsler været i kraftig vækst. I 2009 og 2010 er ambulant fødsel blevet indført som standard i regionerne til alle flergangsfødende med et ukompliceret forløb. I 2011 har Region Syddanmark også indført et accelereret forløb for førstegangsfødende. 1 Den aktive del af fødslen defineres som regelmæssige veer og fra livmodermunden er 5 cm åben. 2

3 Det er således i dag normen på næsten alle fødesteder, at flergangsfødende med et ukompliceret forløb føder ambulant og hjemsendes 4-6 timer efter fødslen. Førstegangsfødende med et ukompliceret forløb tilbydes indlæggelse op til 48 timer (op til 2 overnatninger), dog i Region Syddanmark op til 24 timer. Side 3 Mange familier udskrives således inden amningen er etableret, og barnet er begyndt at tage på i vægt. Nogle børn udvikler gulsot nogle dage efter fødslen. Gulsoten kan bevirke, at barnet bliver mere sløvt og ikke spiser tilstrækkeligt. Desuden kan gulsoten udvikle sig til at blive behandlingskrævende. Der bør derfor være et fornødent sikkerhedsnet spændt ud under familien i denne sårbare periode. Det er vigtigt, at familien de første dage efter fødslen har kontakt med sundhedsprofessionelle, som kan vurdere om barnet får nok at spise og om barnet er ved at udvikle gulsot, uanset om familien er indlagt på barselsgang, barselshotel eller er hjemme. Hvis barnet ikke får tilstrækkeligt mad, bliver det dehydreret, hvilket er en potentielt farlig tilstand for nyfødte, som i alvorlige tilfælde kan medføre hjerneskade. Nyfødte viser ikke tegn på sult på samme måde som større spædbørn. Nyfødte græder ikke nødvendigvis, når de er sultne, men bliver mere og mere sløve og sover mere, hvilket forældrene ofte kan mistolke som et roligt barn. Ligeledes kan forældre i almindelighed ikke vurdere, om barnet har gulsot. I henhold til Anbefalingerne for svangreomsorgen, 2009 anbefaler ved ambulant fødsel: at fødestedet har ansvar for rådgivning og opfølgning overfor for forældrene, indtil der har været kontakt (personligt eller telefonisk) mellem familien og sundhedsplejersken. Ved udskrivelsen skal forældrene oplyses om, hvorledes de kan henvende sig på fødestedet ved behov for akut hjælp eller rådgivning i de første dage. at der tilbydes 2 besøg af jordemoderen, hvoraf det første besøg bør finde sted i hjemmet 1-2 dage efter fødslen. Formålet er at tilbyde råd og vejledning efter behov og at vurdere barnets og moderens tilstand. Tidspunkt og sted for det andet besøg aftales med familien efter behov og koordineres med sundhedsplejersken. at sundhedsplejersken aflægger besøg hos familien 3. og 5. dagen efter fødslen. Ved disse besøg fokuser sundhedsplejersken på barnets trivsel, amning og familiedannelse. I det følgende redegøres kortfattet for regionernes og kommunernes opfølgning efter udskrivelse fra fødestedet. Telefonisk kontakt I alle regioner (fraset Århus Universitetshospital, Skejby) kontaktes ambulant fødende rutinemæssigt telefonisk dagen efter fødslen af en jordemoder eller en barselssygeplejerske. Desuden er der de fleste steder etableret mu- 3

4 lighed for, at forældrene kan ringe og søge råd ved behov. Disse tilbud er af forskellig karakter hvad angår beskaffenhed og åbningstid. Jordemoderkontakt 2-3 dage efter fødslen anbefaler, at der foretages en PKU-test og hørescreening af barnet timer efter fødslen. Såfremt familien er udskrevet på dette tidspunkt, er det på de fleste fødesteder organiseret således, at disse undersøgelser foretages af en jordemoder eller en barselssygeplejerske, og at der i den forbindelse er mulighed for at drøfte og vurdere mors velbefindende samt barnets ernæring og trivsel. Side 4 Etablering af barselsklinikker eller andre efterfødselstilbud I alle regioner tilstræbes at sikre forældrene mulighed for akut henvendelse de første dage efter fødslen, enten i et barselsambulatorium eller på fødegangen eller en barselsafdeling. Der er etableret barselsambulatorier eller barselsklinikker på fødestederne i Region Hovedstaden, Syddanmark og Nordjylland, tre fødesteder ud af fem i Region Midtjylland, mens ét fødested ud af fire i Region Sjælland har oprettet sådant et tilbud. Region Midtjylland angiver, at der arbejdes på at etablere barselsambulatorier ved alle fødesteder. Region Sjælland angiver manglende ressourcer som årsag til, at der på nuværende tidspunkt ikke er oprettet flere barselsambulatorier, men at der stiler mod, at det vil ske i Hjemmebesøg af jordemoder efter ambulant fødsel eller hjemmefødsel Ingen regioner tilbyder rutinemæssigt hjemmebesøg af jordemoder efter ambulant fødsel. Nogle fødesteder, men ikke alle, tilbyder hjemmebesøg ved behov efter ambulant fødsel. Det gælder således fødestederne i Region Nordjylland, tre fødesteder ud af fire i Region Sjælland, ét fødested ud af fem i Region Syddanmark og fire fødesteder ud af fem i Region Midtjylland. Det fremgår ikke af regionernes redegørelser hvilket behov, der udløser hjemmebesøg eller hvor mange der faktisk modtager det. Region Hovedstaden og Århus Universitetshospital, Skejby tilbyder ikke hjemmebesøg efter ambulant fødsel. Ingen regioner opfylder således s anbefalinger om hjemmebesøg ved jordemoder ved ambulant fødsel. Efter hjemmefødsel tilbydes altid hjemmebesøg i Region Sjælland, Region Syddanmark og de fleste fødesteder i Region Midtjylland. I Region Hovedstaden og på Århus Universitetshospital, Skejby tilbydes ikke hjemmebesøg efter hjemmefødsel, mens der i Region Nordjylland kun tilbydes hjemmebesøg ved særlige behov. Efterfødselssamtale anbefaler, at alle tilbydes en efterfødselssamtale med en jordemoder med henblik på, at familien kan drøfte den afsluttede graviditet og fødsel i det omfang, de har behov for det. Desuden kan erfaringerne fra det netop overståede forløb bruges til at rådgive omkring en evt. kommende graviditet og fødsel. Efterfødselssamtale tilbydes kun få steder systematisk til alle, men alle fødesteder tilbyder som minimum efterfødselssamtale ved behov. Region Hovedstaden angiver, at ca. 20 % får en efterfødselssamtale. I Region Syddanmark 4

5 vil en efterfødselsamtale til alle med en jordemoder blive implementeret i løbet af 2011 i henhold til regionens nye fødeplan. I Region Midtjylland tilbydes efterfødselssamtale til alle på nogle fødesteder, mens andre tilbyder det kun i særlige tilfælde. I Region Nordjylland bliver forældrene informeret om, at de kan bede om en efterfødselssamtale, såfremt de ønsker det. Region Sjælland har ikke oplyst, i hvilket omfang de tilbyder efterfødselssamtale. Side 5 Kommunernes tilbud efter ambulant fødsel og tidlig udskrivelse fra fødestedet (1-2 døgn efter fødslen) anbefaler, at sundhedsplejersken aflægger besøg 3. og 5. dagen efter hjemmefødsel og ambulant fødsel. Endvidere understreges i Anbefalinger for svangreomsorgen, at specielt ved tidlig udskrivning fra fødeeller barselsgang er det vigtigt, at sundhedsplejersken aflægger besøg i hjemmet så tidligt som muligt og senest 7 dage efter hjemkomsten. Af Kommunernes Landsforenings besvarelse fremgår, at de ikke har et fuldt dækkende billede af det nuværende kommunale tilbud for hjemmebesøg til kvinder, der har født. KL har været i kontakt med en række kommuner og med de faglige udvalg for sundhedsplejersker. KL angiver, at nogle kommuner lever op til s retningslinjer, medens andre kommuner lader det være op til lokale aftaler mellem fødested og kommune. Det angives endvidere, at generelt alle kommuner tager kontakt til familien senest 7 dage efter fødslen. Anbefalingen om hjemmebesøg af sundhedsplejerske på 3. og 5. dagen efter ambulant fødsel og hjemmefødsel synes således kun at være opfyldt for nogle af de kommuner, som KL har været i kontakt med. KL fremhæver, at kommunikationen mellem fødested og kommune nogle steder er problematisk, således at fødestedets meddelelse om fødslen kommer så sent frem, at det ikke er muligt at overholde fristerne. KL erkender, at s anbefalinger vedr. hjemmebesøg efter ambulant fødsel og hjemmefødsel ikke har ændret sig i forhold til anbefalingerne fra 1998, men anfører, at der på grund af den ret markante stigning i ambulante fødsler og kortere indlæggelsestider på fødestedet fra 1998 til i dag er sket en ufinansieret opgaveglidning fra region til kommune. KL anbefaler derfor, at der foretages en analyse af udviklingen på svangreområdet og konsekvenserne heraf. Samarbejde mellem region og kommune anbefaler i Anbefalinger for svangreomsorgen 2009, at der udarbejdes samarbejdsaftaler mellem regionernes fødesteder og kommunerne blandt andet med henblik på at klarlægge ansvarsfordelingen i den første tid efter fødslen. Endvidere er det s forventning, at de næste sundhedsaftaler vil indeholde en beskrivelse af samarbejdet mellem svangre-, føde- og barselsafdelinger, almen praksis og sundhedsplejen, herunder koordinationsopgaven mellem sygehus og den kommunale sundhedstjeneste om hjemmebesøg efter ambulante fødsler og hjemmefødsler samt tidligt besøg til familier med særlige behov, jf vejledning nr af 21/08/

6 Der bør være klare lokale aftaler mellem fødestederne og kommunerne om procedurer for anmeldelse af fødsler. Det er ikke alle kommuner, som modtager fødselsanmeldelserne elektronisk, og KL har peget på, at fødselsanmeldelserne fra fødestedet til den kommunale sundhedspleje nogen steder sendes pr. post, hvilket forsinker informationen væsentligt. Side 6 Regionernes opfølgning på udviklingen på svangreområdet Alle regioner har nedsat et fødeplanudvalg med tværfaglig og tværsektoriel repræsentation, som udarbejder og sikrer implementeringen af fødeplanerne, følger udviklingen på svangreområdet samt rådgiver i spørgsmål vedr. svangreomsorgen. Med henblik på at følge udviklingen på tværs af landet oplyser Danske Regioner, at der er etableret en erfa-gruppe i deres regi med deltagelse af de embedsmænd, som er ansvarlige for svangreomsorgen i de fem regioner. s vurdering og konklusion Der er sket store ændringer i de regionale tilbud om barselsomsorg de senere år, hvorimod det kommunale tilbud fra sundhedsplejen ikke har ændret sig tilsvarende. Knap 40 % af nybagte mødre og nyfødte udskrives nu fra sygehuset indenfor et par dage efter fødslen. De første par uger efter fødslen er en særlig kritisk periode for barnet. Hos nyfødte kan dehydrering og gulsot hurtigt udvikle sig til meget alvorlige tilstande. Forældre kan have vanskeligt ved at vurdere, om det nyfødte barn får nok at spise, og om det er dehydreret eller har gulsot. Det er derfor vigtigt, at der er et generelt opsøgende tilbud til forældrene den første uge efter fødslen, hvor sundhedsprofessionelle kan vurdere barnets sundhedstilstand og rådgive mor om amning. Det er s overordnede vurdering, at regioner og kommuner generelt tilstræber at efterleve styrelsens anbefalinger til svangreomsorgen. Der er imidlertid stor variation i graden af opfyldelse samt måden, hvorpå anbefalingerne efterleves. finder det dog kritisk, at ingen regioner tilbyder rutinemæssigt hjemmebesøg efter ambulant fødsel, samtidig med at ikke alle kommuner tilbyder tidligt besøg af sundhedsplejersken efter ambulant fødsel. I de første dage efter fødslen er det vigtigt, at forældrene har fred og ro sammen med den nyfødte, og finder en ny rytme i hverdagen. Dette gælder især, når amningen skal etableres. Da der de senere år er sket et fald i antallet af fødesteder, kan der være relativt langt til fødestedet. finder det ikke hensigtsmæssigt, at familien skal køre langt (måske med offentlige transportmidler) med deres nyfødte barn for at få den fornødne hjælp. vil som opfølgning på beskrivelserne af de nuværende tilbud til de gravide og fødende skrive til de fem regioner, Danske Regioner og Kommuners Landsforening og opfordre til større efterlevelse af Anbefalingerne for svangreomsorgen. Endvidere vil særligt opfordre til et forbedret samarbejde mellem fødested og kommune, herunder at opgavefordelingen i barselsperi- 6

7 oden klargøres og at kommunikationen vedr. fødselsanmeldelserne ikke forsinkes. Det nærmere samarbejde mellem fødested og kommune kan med fordel fremadrettet aftales i regi af sundhedsaftalerne. Aftalerne bør som minimum inkludere: 1. en opringning fra fødestedet til ambulant og hjemmefødende dagen efter fødslen 2. en kontakt med jordemoder eller barselssygeplejerske i forbindelse med PKU-prøve og hørescreening af barnet 2-3 dage efter fødslen 3. et tidligt besøg i hjemmet af sundhedsplejerske eller jordemoder senest 4-5 dage efter fødslen til alle, der er udskrevet fra fødestedet indenfor 2 døgn efter fødslen eller har født hjemme. I lyset af udviklingen finder at denne tilgang 4. da sundhedsplejen arbejder i dagtid på hverdage og ikke varetager akut funktion, er det endvidere vigtigt, at fødestederne kan yde rådgivning til familierne ved akut behov i den første uge efter fødslen. Side 7 I lyset af udviklingen finder at ovenstående tilgang ville være mere fornuftig end de nuværende anbefalinger. Det er s vurdering, at efterleves anbefalingerne om hjemmebesøg, vil det medvirke til at støtte etablering af amning, sikre tidlig opsporing af gulsot og forebygge dehydrering, og dermed genindlæggelser af nyfødte, idet den barslende får mulighed for at få omsorg og støtte i den nye situation og evt. trivselsproblemer hos barnet hurtigt bliver erkendt. I lyset af ændringerne i barselsomsorgen bør effekterne af regionernes og kommunernes indsatser monitoreres i forhold til amning, genindlæggelser af nyfødte og forældretilfredshed. Endelig vil i sin tilbagemelding opfordre de regioner, som endnu ikke har en plan for området, om at udarbejde en fødeplan, idet dette kan være medvirkende til øget efterlevelse af Anbefalingerne for svangreomsorgen og derved sikre en højere kvalitet på området. 7

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Den tidlige barselsperiode

Den tidlige barselsperiode N O T A T Den tidlige barselsperiode Gennem den seneste tid har der været en debat om, at kvinder bliver udskrevet for hurtigt efter en fødsel, og at flere nyfødte derfor oplever at blive genindlagt. Debatten

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Barsels- og efterfødselsambulatoriet

Barsels- og efterfødselsambulatoriet Patientinformation Barsels- og efterfødselsambulatoriet Et tilbud til dig, der har født Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecenteret Neonatal- og barselsklinikken Graviditets- og fødselsklinikken

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Forældrenes oplevelser af fødegangene. Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger

Forældrenes oplevelser af fødegangene. Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Forældrenes oplevelser af fødegangene Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger LUP fødende 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Revideret juni 2016 1. Baggrund I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at mindske

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indsatsområde: Behandling og Pleje Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...1

Læs mere

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Tilbud til fødende Region Hovedstaden Region Hovedstaden Tilbud til fødende i Region Hovedstaden Center for Sundhed Januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilbud til fødende 4 Fødesteder i regionen

Læs mere

Sygehus OUH SHS

Sygehus OUH SHS Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Sidsel Bang Skovgaard Journal nr.: 17-550 E-mail: sbs@rsyd.dk Dato: 06. januar 2017 Telefon: 2496 5613 Aktivitetsudvikling og økonomigrundlag på fødselsområdet

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født Patientinformation Barselsklinikken Et tilbud til dig, der har født Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Barselsklinikken Barselsklinikken er et ambulant tilbud til dig der har født. Barselsklinikken kan

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet

Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...2 2 Formål...2 3 Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning...3 4 Kommunikation ved fødsler...5 4.1 Ukomplicerede fødselsforløb...5

Læs mere

Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark

Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 10.april 2013 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012 15. Barselsperioden Dette kapitel dækker de første to uger efter fødslen. Undersøgelsen af mor hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen er beskrevet i afsnit 4.6. Den forebyggende børneundersøgelse

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke parrets forældrekompetencer. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Hermed sender vi Jordemoderforeningens høringssvar til Sundhedsstyrelsens revision af anbefalinger for svangreomsorgen, kapitel 15.

Hermed sender vi Jordemoderforeningens høringssvar til Sundhedsstyrelsens revision af anbefalinger for svangreomsorgen, kapitel 15. Til Sundhedsstyrelsen Overlæge Christine Brot København den 11-06-2012 Jnr. 51-050 LIB /- Kære Christine Brot Hermed sender vi Jordemoderforeningens høringssvar til Sundhedsstyrelsens revision af anbefalinger

Læs mere

Velkommen. Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit.

Velkommen. Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit. Kære gravide Velkommen Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit. I denne pjece kan du læse om det, vi tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barseltid. Pjecen er

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

Kendt jordemoder-ordning

Kendt jordemoder-ordning Velkommen i... Kendt jordemoder-ordning Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinik Hvad er Kendt jordemoder-ordning? I Kendt jordemoder-ordning er vi et team af tre jordemødre,

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013 Patientoplevet kvalitet LP fødende resultater 2013 SASFREMSTILLIN Region Syddanmark inviterer hvert år en stor gruppe af fødende kvinder til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende kvindernes

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk UDKAST Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder. Planen

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Audit på genindlæggelser af nyfødte. Tværsektorielt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital

Audit på genindlæggelser af nyfødte. Tværsektorielt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital Abstract Antallet af nyfødte børn som genindlægges inden for den første måned, har været stigende i takt med at barselopholdet er blevet stadig kortere. Der er begrænset viden om årsager til genindlæggelser

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Danni Olsen (O)

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født. Vælg billede. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt.

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født. Vælg billede. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Patientinformation Barselsklinikken Et tilbud til dig, der har født Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecenteret Barselsklinikken Barselsklinikken er et ambulant tilbud til dig der har

Læs mere

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen. Region Nordjylland Anny Winther (Venstre) Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen. samfundsborger hvis deres forældreskab

Læs mere

Regionshuset Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28. marts og godkendelse af dagsorden

Regionshuset Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28. marts og godkendelse af dagsorden Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk REFERAT Dato 17-06-2014 Sagsbehandler Gry Brun Jensen Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28.

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: Dato: 6. marts 2012 Brevid: 1621031 Bilag 1: Beregninger for etablering af fødeklinikker Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: 1.

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

Barnets og familiens trivsel i centrum

Barnets og familiens trivsel i centrum Barnets og familiens trivsel i centrum - den sammenhængende kommunale og regionale indsats fra graviditeten til barnets første to uger Udviklet i samarbejde mellem Fødestederne Herning og Holstebro samt

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Høringssvar, Fødeplan i Region Syddanmark

Høringssvar, Fødeplan i Region Syddanmark Sygehusledelser Organisation Generelt Ambulant fødsel/barsel Sygehusledelsen OUH Odense og Svendborg Forslaget er resultatet af et grundigt planlægningsarbejde, og OUH finder at det foreliggende forslag

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Nedenstående tabel viser resultaterne for indikatorerne for NIP Fødsler og regionens samlede opfyldelse af standarderne fra

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune

Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune Indhold Forord... 3 Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 4 Antal fødsler fordelt på de fire områder... 4 For tidligt fødte... 4 Andelen

Læs mere

Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene

Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene Resume I forbindelse med årets finanslovsforhandlinger har der været fokus på travlheden på landets fødeafdelinger. I offentligheden har enkelte forsøgt at

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet Patientinformation Side 12 Revideret Juli 2015 Svangre-barselsafsnittet, Herning Hospitalsenheden Vest Side 11 Kære forældre, hjertelig tillykke med jeres barn/børn.

Læs mere

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet Patientinformation Svangre-barselsafsnittet, Herning Hospitalsenheden Vest Kære forældre, hjertelig tillykke med jeres barn/børn. Denne vejledning er henvendt

Læs mere