Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer... 4 Tilbud til alle børn, unge og deres familier... 7 Graviditetsbesøg... 7 Åben konsultation spæd-småbørnssundhedsplejen... 8 Etableringsbesøg besøg i barnets første levemåned måneders besøg måneders besøg måneders besøg/boel-besøg Mødregruppe Kostgruppe klasse klasse klasse Supplerende indsatser Behovsbesøg Familier med præmature børn Café for familier med præmature børn Adoptivbørn Mødregruppe - unge, sårbare gravide og nybagte mødre Åben konsultation - skolesundhedsplejen... 24

3 Indledning Omlægning af Sundhedsplejen Norddjurs kommunes Sundhedspleje er et tilbud til forældre og børn, samt gravide. Sundhedsplejens indsats gives altid med udgangspunkt i den enkelte families egne ressourcer og muligheder. Der gives tilbud om råd og vejledning om barnets og familiens sundhed og trivsel til familier med børn i alderen 0-16 år, det vil sige familier med spædbørn, småbørn og skolebørn. Disse opgaver varetages sundhedsplejersker, der er opdelt i Spæd-småbørns sundhedsplejersker og skolesundhedsplejersker, og således har hvert sit specialefelt. I barnealderen er tilbuddene rettet mod forældrene, der har den primære omsorg for børnene. Målet er at børn og unge gradvist gennem skoleforløbet lærer at tage ansvar for egen sundhed. Af tætte samarbejdspartnere kan f.eks. nævnes: jordemødre, obstetrisk og pædiatrisk personale på regionens hospitaler, praktiserende læger, dagpleje, daginstitutioner, skoler, børne- og familieteamet, PPR og Familiehuset. Ændringer af de økonomiske forudsætninger og den personalemæssige situation har nødvendiggjort at Sundhedsplejen i sidste halvår af 2012 er påbegyndt en omfattende udviklings- og omlægningsproces, hvor de eksisterende ressourcer omfordeles sådan at indsatserne i stigende grad differentieres og behovsorienteres med henblik på at fremme lighed i sundhed. Målet med denne omlægning er fortsat at skabe den bedste sundhedspleje, der i størst mulig grad lever op til de lovmæssige krav, anbefalinger og politikker. Da spæd-småbørnssundhedsplejen også skal etablere klinikdrift i 2013, er nogle af sundhedsplejens hjemmebesøg hos familier med nyfødte udvalgt til at skulle omlægges til klinikbesøg: For førstegangsfødende bliver det 2 måneders og 5-6 måneders besøget. For flergangsfødende bliver det 3 ugers og 2 måneders besøget. Skolesundhedsplejens indsatser på 3 udvalgte klassetrin (0., 5. og 8. klassetrin) er i skoleåret 2012/13 omlagt fra overvejende at bestå af individuelle sundhedssamtaler med alle børn og forældre til sundhedspædagogiske og gruppebaserede aktiviteter, funktionsundersøgelser af børn og sundhedssamtaler med de børn, unge og forældre, der har størst behov, selv er motiverede for forandringer eller har særlige sundheds- eller trivselsmæssige udfordringer. Sundhedsplejen har siden starten af 2012 haft fælles ledelse med Familiehuset, og der er igangsat en proces, hvor der arbejdes med at udvikle fælles serviceydelser, der matcher behov og efterspørgsel.

4 Læsevejledning Denne kvalitetsstandard beskriver den indsats som gravide, børn, unge og deres familier kan forvente at modtage fra Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarden skal medvirke til at sikre at borgernes forventninger til Sundhedsplejens service afstemmes med den politisk besluttede serviceramme og den faktiske indsats. Ved udarbejdelse af kvalitetsstandarderne er der taget udgangspunkt i: Den Danske kvalitetsmodel(ddkm) for det kommunale sundhedsvæsen, Standardpakke for forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 1. version, januar 2011, udarbejdet af IKAS. 1 Her er medtaget de fire standarder, som er beskrevet i DDKM side 58-65: 1) Spædbarnets ernæring 2) er til spæd- og småbørn, 3) er til børn og unge med særlige behov og deres familier 4) er til børn og unge i den undervisningspligtige alder. Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, Sundhedsstyrelsen Norddjurs kommune har været akkrediteret som spædbørnsvenlig kommune af Videncenter for amning under Sundhedsstyrelsen. Desværre er dette Videncenter nu nedlagt. Der arbejdes kontinuerligt på at bevare den høje standard i vejledning vedrørende spædbarnets ernæring og relation mellem forældre og barn, som var et direkte resultat af akkrediteringen og som er i overensstemmelse med DDKM. Deltagelse i konferencer om spædbarnsernæring er et eksempel, et andet er, at en sundhedsplejerske har en international uddannelse i ammevejledning (IBCLC) 2. Derudover har 2 sundhedsplejersker har en uddannelse efteruddannelse småbørnskonsulenter med fokus på sårbare børn og tidlig intervention. Kvalitetsstandarderne vil indledningsvist blive præsenteret ved en overordnet generel kvalitetsstandard for Sundhedsplejens tilbud. Herefter præsenteres de specifikke kvalitetsstandarder, der beskriver de konkrete indsatser. De specifikke kvalitetsstandarder er opdelt i basisydelser og supplerende ydelser. Der laves ikke særskilt kvalitetsstandard for Sundhedsplejerskernes deltagelse i det tværfaglige arbejde, der er formaliseret via sundhedsplejerskernes faste deltagelse i tværfaglige teams, kaldet KUK-møder, der er etableret på dagtilbud og skoler og hvor der bidrages med en sundhedsfaglig vinkel på både generelle og konkrete problemstillinger. Sundhedsplejens deltagelse i tværfaglige/tværkommunale og tværsektorielle 1 IKAS står for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Materialet kan læses på et med akkrediteringsstandarder er at sikre høj faglig kvalitet i kommunens behandling af borgere. Der kan indgås aftale om rådgivning fra IKAS i forbindelse med implementering af DDKM. 2 IBCLC er en forkortelse af international board certified lactation consultant. 2

5 projekter indgår ikke i kvalitetsstandarden, eks. vis Projekt Tidlig Opsporing, Sunde alkoholvaner, seksuel sundhed, tværsektoriel følgegruppe ved fødested og kommunalt og tværsektorielle projekter vedr. forebyggelse af indlæggelser af børn. Kvalitetsstandarderne evalueres og revideres en gang årligt i forhold til igangværende indsatser og ændringer, som opstår som følge af ændringer i økonomiske forudsætninger, personalemæssige ressourcer og efterspørgslen efter sundhedsplejefaglige ydelser. 3

6 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Lovgrundlag Sundhedsloven Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge (nr af 03/12/2010) Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2011) Rammebetingelser Regionale politikker til grund for indsatsen: Sundhedsaftalen med Region Midtjylland Den regionale Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Lokale politikker til grund for indsatsen: Den sammenhængende Børnepolitik Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens årgang Sundhedspolitikken n for indsatsen Alle børn og unge fra 0 år og til undervisningspligtens ophør og deres familier, samt gravide med særlige behov, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Børn og unge, der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen, skal tilbydes sundhedspleje i den kommune, hvor skole er beliggende. Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter servicelovens 66, pkt. 1-4, tilbydes sundhedspleje i den kommune, hvor barnet/den unge er anbragt. Børn, der opholder sig på døgninstitution under servicelovens 67 tilbydes sundhedspleje i den kommune, hvor institutionen er beliggende. Børn, der opholder sig med en af forældrene på en af kriminalforsorgens institutioner eller på et krisecenter, der er beliggende i en anden kommune end barnets bopælskommune tilbydes sundhedspleje i den kommune, hvor institutionen er beliggende. Hvad består indsatsen af Sundhedsplejens indsatser er organiseret i: En række basistilbud til børn, unge og deres familier. En række supplerende indsatser, der tilbydes med baggrund i en faglig vurdering og hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes motivation. - Der prioriteres indsatser som er målrettet gravide, børn og unge med særlige behov, samt deres familier. 4

7 - En konsulentfunktion til dagtilbud og skoler. Sundhedsplejens indsatser indeholder i varierende grad: Dialog Sparring Rådgivning Vejledning Undersøgelse Screening Undervisning Information Hvor foregår indsatsen en foregår i privat hjem, skoler, dagtilbud, andre offentlige institutioner, eksempelvis Åben konsultation i Familiehusets afdelinger og hospital. Ophør af indsats Sundhedsplejens tilbud afsluttes efter behov og endeligt ved undervisningspligtens ophør. Leverandør Sundhedsplejersker ansat i Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune. Kommunikation/information Sundhedsplejens information til børn, unge og familier foregår via forskellige informationskanaler: Sundhedsplejens tilbud bliver løbende opdateret på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Jordemoderkonsultationerne i Randers og Grenaa har henvisningsskemaer til Sundhedsplejen. en ved Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune vil blive beskrevet på Fødestedets (Randers Regionshospitals) hjemmeside, samt i informationsfoldere. (forventes færdigt i 2013) Sundhedsplejersken udleverer materiale med information om sundhedsplejens til Barnets Bog (erstattes i 2013 af Sundhedsvejen.dk). Sundhedsplejersken informerer forældrene om sine informationer omkring barnet og den unges udvikling og trivsel. Sundhedsplejen skriver i barnets og den unges journal i Novax. Fra 2013 vil forældrene kunne læse og udskrive småbørnsjournalen på Sundhedsvejen.dk. Børn, unge og deres familier kan kontakte sundhedsplejersken via telefon og mail. Krav til leverandøren Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske, der har flere års erfaring inden for sundhedsvæsenet, men med hovedvægten lagt på områder, der drejer sig om børn og børnefamilier samt sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsplejersken har desuden gennemgået en videreuddannelse, specielt med henblik på børn og deres fysiske, psykiske og sociale udvikling, opdragelse, samfundsforholdenes betydning for opvækst, ernæring, støtte og hjælpemuligheder for børn samt sundhedsfremme og forebyggelse generelt. 5

8 Sundhedsplejerskerne er omfattet af offentlighedsloven, forvaltningsloven og persondataloven. Det betyder bl.a. at sundhedsplejerskerne er undergivet reglerne om tavshedspligt. Sundhedsplejerskerne har desuden som offentligt ansatte en skærpet underretningspligt ifølge servicelovens 153. Sundhedsplejersken udfører sundhedspleje iht. gældende standarder, retningslinjer og anbefalinger og holder sig derudover opdateret inden for den nyeste viden på området. Klagemuligheder Klager over den måde arbejdet i Sundhedsplejen udføres på Klager over den måde arbejdet i Sundhedsplejen udføres på, rettes til Sundhedsplejens leder. Klager over forhold ved Sundhedsplejen kan ikke føre til en formel afgørelse. Klager over sundhedsfaglig virksomhed Patientombuddet tager stilling til, om der har været svigt i den sundhedsfaglige behandling, der er udført af f. eks. sundhedsplejersker. Der kan også klages over et behandlingsforløb. Patientombuddet Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K Telefon pobatientombuddet.dk Hjemmeside: 6

9 Tilbud til alle børn, unge og deres familier Graviditetsbesøg At bidrage til at etablere kontakt til familien og dermed bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med at have børn. At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Alle førstegangsgravide samt flergangsgravide med særlige behov og som henvises af jordemoder, familieambulatorium, socialrådgiver, læge eller sundhedsplejen. Under graviditetsbesøget kan følgende temaer drøftes: Forventninger til at få et barn Praktiske forberedelser Det nyfødte barn Amning Parforhold og forældreskab Forventning til forældrerollen og samværet med det nyfødte barn Spørgsmål der er relevant for den enkelte familie, fx særlige bekymringer, tidligere efterfødselsreaktioner, ung mor, mv. Specifik opsporing i forhold til tidlig tilknytning og tidlig indsats Stillingtagen til det videre forløb, samt evt. iværksættelse af tværfaglig indsats. Graviditetsbesøget tilbydes til det kommende forældrepar i eget hjem. Besøget tilbydes i 2. trimester i graviditeten. Gravide med særlige behov tilbydes flere kontakter, samt tværfaglig indsats. Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejersker 7

10 Åben konsultation spæd-småbørnssundhedsplejen At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel. Forældre med spæd- og småbørn Konsultationerne kan omhandle en bred vifte af temaer, der i vid udstrækning defineres af den person, der henvender sig. Sundhedsplejersken vil på baggrund af en faglig vurdering og under hensyntagen til serviceniveauet, imødekomme familiens behov for støtte og vejledning, eller henvise til andre tilbud eller myndighed. Forældre der tilhører spæd-småbørnssundhedsplejen kan møde op uden tidsbestilling. Konsultationen foregår i Familiehusets afdelinger i henholdsvis Allingåbro og Grenaa på mandage fra kl Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejersker 8

11 Etableringsbesøg At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske og psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel. At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Der tilbydes etableringsbesøg til alle familier med et nyfødt barn Vurdering af: Børneundersøgelse Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med voksne Hovedfacon (asymmertri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning/flaskegivning Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje Hygiejne At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Sikkerhed Aktuelle problemstillinger og eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af: Graviditet, fødsel, efterfødselsreaktioner Ressourcer, netværk, familiens trivsel Sundhedsplejersketilbud afhængig af behov Udlevering og gennemgang af relevant materiale, samt info om sundhedsplejens åbne tilbud (åben konsultation, kostgruppe). Stillingtagen til det videre forløb, herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. Etableringsbesøget tilbydes 5-7 dage (jf. Sundhedsaftalerne) efter udskrivelsen fra fødestedet. Besøget finder sted i hjemmet. Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejerske 9

12 2. besøg i barnets første levemåned At bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksen tilværelse. Familier, der har børn i alderen 3 uger til 1 måned Opfølgning på etableringsbesøget, med særligt fokus på barnets trivsel og opsporing af gulsot. Vurdering af: Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning/flaskegivning Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af familiens trivsel. Stillingtagen til det videre forløb, samt evt. henvisning til andre faggrupper. Besøget lægges inden barnet er en måned gammel. Opfølgningen tilbydes i hjemmet til alle førstegangsfødende samt familier med særlige behov. Flergangsfødende tilbydes fremadrettet denne ydelse i sundhedsplejens klinik. Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejerske 10

13 2 måneders besøg At bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksen tilværelse. At sikre kontinuerligt tilsyn med spædbarnets og familiens trivsel. At opspore evt. fødselsdepression af begge forældre. Denne ydelse tilbydes alle familier med et 2 måneder gammelt barn Opfølgning på barnets trivsel og udvikling samt på familiedannelse. Der udføres funktionsundersøgelse af barnet. Der er særligt fokus på: Barnets opmærksomhed, evne til selvregulering og reaktionsmønstre. Tilknytning mellem barn og forældre samt forældres psykiske velbefindende. Forebyggelse af uønsket ammeophør. Tilbud om udførelse af screening for evt. fødselsdepression (EPDS) I øvrigt er det muligt at drøfte de spørgsmål der har relevans for familien, fx parforhold, søskende og meget andet. Denne ydelse vil fremadrettet tilbydes i sundhedsplejens klinik. Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejerske. 11

14 5-6 måneders besøg Støtte kvinden i fortsat amning/flaskegivning En undersøgelse af barnets generelle udvikling En dialog med udgangspunkt i familiens ønsker, spørgsmål og behov At drøfte overgangen til anden mad end mælk Børn i 5-6 måneders alderen - kun til førstefødte barn i familien Barnets generelle udvikling og sundhed vurderes og beskrives ud fra sundhedsplejerskens observationer, og forældrenes beskrivelse af deres barn. Besøget kan fx indeholde vejledning i forhold til: Drøftelse af fortsat amning/flaskegivning i forhold til moderens, familiens ønsker og behov Kost, herunder at informere om supplerende jerntilskud Vurdere, beskrive og vejlede i forhold til forældre/barn samspil Søvn Vækst: barnet vejes og måles Udvikling Leg og bevægelse, der stimulerer barnets motoriske udvikling Sikkerhed Sproglig udvikling Henvise til relevante samarbejdspartnere ved behov. En individuel kontakt der fremadrettet vil komme til at foregå i sundhedsplejens klinik. Tidspunktet for aftalen om hvornår kontakten skal finde sted mellem 5-6 måneder afhænger af familiens behov. Ved særlige behov kan kontakten foregå i hjemmet. Ydelsen leveres af Sundhedsplejen 12

15 8-10 måneders besøg/boel-besøg At drøfte familiens trivsel og via dialog understøtte familien til en positiv udvikling for såvel barn som forældre. At sundhedsplejersken i løbet af besøget gennemfører en vurdering af barnets udvikling såvel motorisk, sprogligt, sansemæssigt og temperamentsmæssigt. Familier med barn på 8-10 måneder Barnets generelle udvikling og sundhed vurderes og beskrives ud fra sundhedsplejerskens observationer, og forældrenes beskrivelse af deres barn. Besøget kan fx indeholde vejledning i forhold til: Forældre/barn samspil Barnets tiltagende selvstændighed Nysgerrighed op omverdenen Sproglig udvikling Leg og bevægelse der stimulerer barnets motoriske udvikling Amning/ernæring Søvn Søskende BOEL-prøve (blik orienteret efter lyd) Vækst: barnet vejes og måles Overgang til dagpasning Forebyggelse af ulykker Henvise til relevante samarbejdspartnere ved behov måneders besøget foregår i familiens hjem Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejersker 13

16 Mødregruppe At øge og styrke mødrenes sociale netværk i lokalområdet. At gruppen bidrager til at udveksle viden og erfaringer om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at mor styrkes i at mestre de udfordringer, der er forbundet med at have børn. Alle nybagte mødre Gruppen af mødre med børn på omtrent samme alder mødes hos hinanden på skift og tilrettelægger selv forløbet. Sundhedsplejersken sammensætter gruppen, aftaler første møde, udsender invitation og deltagerliste, men deltager ikke selv. Gruppen af mødre mødes på skift hos hinanden efter aftale Deltagerne aftaler kommende møder. Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejersker 14

17 Kostgruppe At forældrene undervises i tegn og signaler på, at barnet er parat til at spise anden mad en modermælk/modermælkserstatning, således at barnet kommer i gang med skemad på et tidspunkt, det er klar til det. At forældrene får viden om alderssvarende og sufficient ernæring. At forældrene føler sig velinformerede og trygge ved at begynde at tilbyde barnet anden mad end mælk, således at overgangsperioden forløber så problemfrit som muligt. Familier med børn i alderen fra ca. 4 måneder (når familien har behov for viden om barnets kost) I kostgruppe tilbydes forældre rådgivning om overgang til anden mad en modermælk/modermælkserstatning, herunder tegn og signaler på barnets parathed til skemad. Vejledning i spædbarnets kost i forhold til barnets alder og modenhed, sådan at barnet, når det er ca. 1 år spiser som resten af familien. 1. overgangskosten når barnet er under 6 måneder 2. overgangskosten når barnet er 6-9 måneder 3. overgangskosten når barnet er 9-12 måneder 4. jerntilskud, vitaminer og mælkebehov stemningen omkring måltidet. Vejledningen foregår i grupper, p.t. foregår vejledningen 1 sted i Norddjurs Kommune, nemlig på biblioteket i Grenaa. Familien deltager, når den skønner at barnet er ved at være parat til skemad. Det er muligt at deltage 1 eller flere gange. Ydelsen leveres af Sundhedsplejen 15

18 0. klasse At bidrage til generel sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme på skolen. At medvirke til at børn og unge bliver bevidste om deres egen sundhed og bliver i stand til at handle i forhold til egen og andres sundhed og trivsel. At opspore sygdom, mistrivsel og fejludvikling og at henvise til relevant udredning eller behandling. Alle børn i 0. klasse og deres forældre Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen. I 0. klasse inviterer skolesundhedsplejerskerne klassen med til Sundhedsmysteriet en opdagelsesrejse med hav-det-godt-detektiverne. Sundhedsmysteriet forløber over en hel skoledag, hvor klasselæreren også deltager. Gennem leg og aktiv deltagelse beskæftiger børnene sig med emnerne: mad og drikke at holde sig rask venskaber aktivitet og søvn Funktionsundersøgelse af alle børn uden forældre (herunder konference med børnehaveklasselederen) hvor højde, vægt, syn og hørelse undersøges. Behovsorienterede sundhedssamtaler med forældre og evt. børn en udføres på skolerne i det lokale, der er stillet til rådighed for skolesundhedsplejersken, eller i andre af skolens lokaler/ klasseværelser. en planlægges i samarbejde med skolens børnehaveklasselærer ca. en uge før indsatsen hilser sundhedsplejersken på klassen og uddeler skriftligt materiale, som også lægges på Intra, ligesom der oprettes en side til bookning af sundhedssamtaler på Intra. De forældre, der ønsker det, kan booke en tid til en individuel samtale med sundhedsplejersken om barnets udvikling, sundhed og trivsel. Ydelsen leveres af Skolesundhedsplejersketeam 16

19 5. klasse At bidrage til generel sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme på skolen At medvirke til at børn og unge bliver bevidste om deres egen sundhed og bliver i stand til at handle i forhold til egen og andres sundhed og trivsel At opspore sygdom, mistrivsel og fejludvikling og at henvise til relevant udredning eller behandling Alle børn i 5. klasse og deres forældre Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen. I 5. klasse kommer skolesundhedsplejersken ud i klassen og taler med børnene om de forandringer, der sker med kroppen i puberteten. Klassen bliver opdelt i pige- og drengegruppen, og børnene er selv medbestemmende om indholdet. individuel funktionsundersøgelse, hvor højde, vægt og syn undersøges. Behovsorienterede sundhedssamtaler med børn og evt. forældre De børn, som har behov, tilbydes desuden en individuel sundhedssamtale, hvor det er barnet selv, der evt. i samarbejde med forældrene bestemmer, hvad der skal snakkes om. en udføres på skolerne i det lokale, der er stillet til rådighed for skolesundhedsplejersken, eller i andre af skolens lokaler/ klasseværelser. en planlægges i samarbejde med klasselæreren. Ydelsen leveres af Skolesundhedsplejersketeam 17

20 8. klasse At bidrage til generel sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme på skolen At medvirke til at børn og unge bliver bevidste om deres egen sundhed og bliver i stand til at handle i forhold til egen og andres sundhed og trivsel At opspore sygdom, mistrivsel og fejludvikling og at henvise til relevant udredning eller behandling Alle unge i 8. klasse Sundhedspædagogisk aktivitet i samarbejde med SSP På 8. årgang deltager skolesundhedsplejerskerne sammen med SSP og Ung Norddjurs i forebyggelsesdagen, som afholdes på alle overbygningsskoler på en skoledag i begyndelsen af året. Her tales med de unge om emner som: seksualitet forelskelse følelser grænser prævention alkohol rygning kommunens tilbud til de unge Funktionsundersøgelse af alle unge (syn, hørelse, højde og vægt) herunder dele af sundhedseksperimentariet. I forbindelse med disse undersøgelser deltager de unge i et sundhedseksperimentarium, hvor de får lov til selv at undersøge deres blodtryk, puls, kondital, farvesyn, balance, styrke og smidighed. Behovsorienterede individuelle sundhedssamtaler med de unge, hvor det er den unge selv, der bestemmer, hvad der skal snakkes om. en udføres på skolerne i det lokale, der er stillet til rådighed for skolesundhedsplejersken, eller i andre af skolens lokaler/ klasseværelser. en planlægges i samarbejde med klasselæreren og forebyggelsesdagen med SSP og Ung Norddjurs. Ydelsen leveres af Skolesundhedsplejersketeam 18

21 Supplerende indsatser Behovsbesøg At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel. At medvirke til tidlig opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Familier med børn i alderen 0-6 år, som har behov for ekstra besøg udover sundhedsplejens basistilbud. Ud fra faglig samtale og refleksion med forældre ydes rådgivning og vejledning, eksempelvis: Amning Ernæring/trivsel Uroligt barn Døgnrytme/søvnproblemer Udvikling Sygdom hos barnet Kontakt/samspil Sygdomme hos forældre Efterfødselsreaktioner Usikkerhed hos forældre Belastninger hos forældre Tegn på mistrivsel Forældres omsorgskapacitet Stillingtagen til det videre forløb, evt. henvisning til yderligere indsatser for sundhedsplejen, samt evt. henvisning til andre faggrupper. en foregår i form af hjemmebesøg Ydelsen leveres af Sundhedsplejersker 19

22 Familier med præmature børn At yde sundhedspleje til forældre med et præmaturt barn med de særlige behov, barn og familie har. Forældre til for tidligt fødte børn før 37 fulde uger. Barnets generelle udvikling og sundhed vurderes og beskrives ud fra sundhedsplejerskens observationer, og forældrenes beskrivelse af deres barn. Besøget kan fx indeholde vejledning i forhold til: Amning/ernæring i forhold til moderens, familiens ønsker og behov Kost, herunder at informere om supplerende jerntilskud, ACD-dråber Forældre/barn samspil Barnets særlige sensitivitet Barnets spæde sprog og signaler Søvn Vækst: barnet vejes og måles Børn der er født før 34 fulde uger eller vejer mindre en 1700 g tilbydes henvisning til fysioterapeut Pladsanvisningen orienteres om, efter aftale med forældrene, at der er født et præmaturt barn, som evt. får behov for et særligt pasningstilbud 1 gang ugtl. indtil barnet vejer 3 kg. Besøgene vil blive aflagt efter behov, hvilket afhænger af barnets reaktioner og udvikling og forældrenes behov for støtte. Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejersker 20

23 Café for familier med præmature børn At forældrene opnår øget forståelse for det præmature barns særlige behov. At forældrene opnår mulighed for at møde andre forældre med præmature. børn, og få mulighed for at dele oplevelser og erfaringer. Opbygge netværk. Forældre til for tidligt fødte børn født før 37 fulde uger. Tværfaglig undervisning i overordnede emner om det at være præmatur som fx: Sensitivitet Motorik Sprog At have født for tidligt Sen-følger Erfaringsudveksling mellem forældre til præmature børn. Møde hver 2. måned startende d. 1 onsdag i februar 2013 fra kl Sted annonceres på kommunens hjemmeside og i foldere (under udarbejdelse) Ydelsen leveres af Sundhedsplejen i samarbejde med PPR fysioterapeut, tale/hørekonsulent, psykolog 21

24 Adoptivbørn At yde sundhedspleje til forældre med et adoptivbarn med de særlige behov, barn og familie har. Alle kommende og nybagte adoptivfamilier. Forbesøg: Sundhedsplejen tilbyder forbesøg inden barnet modtages. I besøget kan der fx tales om: Forventninger til barnet Forældrerollen og de kommende ændringer i familien Tilknytning Praktiske forberedelser Sundhedsplejens tilbud Besøg i hjemmet: Besøget kan indeholde samtale om: Barnets trivsel og udvikling fysisk og psykisk Barnets reaktioner på den nye situation Tilknytning og kontakt Barnets ernæring Barnets søvnrytme Barnets leg og behov for stimulering Barnets helbred Sprog Det at blive forældre/forældrerollen Forhold til den nærmeste familie og venner Start i dagpleje eller institution Brug af PAS ordning (post adoptiv service) via Familiestyrelsen Der er mulighed for kontakt med fysioterapeut fra PPR. Besøg i hjemmet efter behov, hvilket afhænger af barnets reaktioner og udvikling og forældrenes behov for støtte. Ydelsen leveres af Sundhedsplejerske med særlig interesse og indsigt i området. 22

25 Mødregruppe - unge, sårbare gravide og nybagte mødre Lovgrundlag Sundhedsloven og SEL 11 At styrke båndet mellem mor og barn og dermed være med til at sikre, at barnet får de bedste udviklingsbetingelser. At øge deltagernes viden om børns behov og udvikling. Det er et åbnet tilbud til unge, sårbare gravide og nybagte mødre med særlig behov for støtte. Familiehusets mødregruppe er et tilbud til kommende og nybagte mødre, som har brug for et mere omfattende tilbud om støtte end en almindelig mødregruppe kan tilbyde. Det kan være mødre, der: er usikre i forhold til at varetage forældrerollen har svært ved at aflæse og forstå barnets signaler har svært ved at knytte sig til barnet er ensomme mødre og mangler nogen at sele deres erfaringer med har brug for at få nogle positive oplevelser med deres barn Mødrene tilbydes: samvær og aktiviteter med andre unge mødre, bl.a. babysvømning, juleafslutning og sommerudflugt mulighed for rådgivning og vejledning vedrørende barnets udvikling mulighed for at udveksle erfaringer med andre unge mødre mulighed for at dele glæder og sorger med ligestillede mulighed for at få nyt netværk snak om fremtiden job/uddannelse? At hjælpe kvinderne til at kunne drage nytte af hinandens erfaringer At være relationsskabende At give professionelle råd og vejledning i forhold til graviditet og fødsel At give råd og vejledning i nyfødthedsperioden At være medvirkende til at kvinderne får nogle positive oplevelser med deres barn og med det at være forælder Henvisning sker gennem sundhedsplejen og myndighedsafdelingen. Løbende optag. Gruppestørrrelse max 6 gravide/mødre. Grupperne ledes af en sundhedsplejerske og en familiebehandler. Grupperne afvikles tirsdag fra kl i Familiehusets afd. i Allingåbro og torsdag fra kl i Familiehusets afd. i Grenaa. Der kan indgå aktiviteter ud af huset. Familien registreres ikke, dvs. at der ikke oprettes en sag. Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejerske, familiebehandler 23

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhed er et vidt begreb og indeholder mange aspekter. Mange opfatter sundhed som synonym med sund kost, motion og fravær af sygdom. Det er rigtigt, men det

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere