Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer... 4 Tilbud til alle børn, unge og deres familier... 7 Graviditetsbesøg... 7 Åben konsultation spæd-småbørnssundhedsplejen... 8 Etableringsbesøg besøg i barnets første levemåned måneders besøg måneders besøg måneders besøg/boel-besøg Mødregruppe Kostgruppe klasse klasse klasse Supplerende indsatser Behovsbesøg Familier med præmature børn Café for familier med præmature børn Adoptivbørn Mødregruppe - unge, sårbare gravide og nybagte mødre Åben konsultation - skolesundhedsplejen... 24

3 Indledning Omlægning af Sundhedsplejen Norddjurs kommunes Sundhedspleje er et tilbud til forældre og børn, samt gravide. Sundhedsplejens indsats gives altid med udgangspunkt i den enkelte families egne ressourcer og muligheder. Der gives tilbud om råd og vejledning om barnets og familiens sundhed og trivsel til familier med børn i alderen 0-16 år, det vil sige familier med spædbørn, småbørn og skolebørn. Disse opgaver varetages sundhedsplejersker, der er opdelt i Spæd-småbørns sundhedsplejersker og skolesundhedsplejersker, og således har hvert sit specialefelt. I barnealderen er tilbuddene rettet mod forældrene, der har den primære omsorg for børnene. Målet er at børn og unge gradvist gennem skoleforløbet lærer at tage ansvar for egen sundhed. Af tætte samarbejdspartnere kan f.eks. nævnes: jordemødre, obstetrisk og pædiatrisk personale på regionens hospitaler, praktiserende læger, dagpleje, daginstitutioner, skoler, børne- og familieteamet, PPR og Familiehuset. Ændringer af de økonomiske forudsætninger og den personalemæssige situation har nødvendiggjort at Sundhedsplejen i sidste halvår af 2012 er påbegyndt en omfattende udviklings- og omlægningsproces, hvor de eksisterende ressourcer omfordeles sådan at indsatserne i stigende grad differentieres og behovsorienteres med henblik på at fremme lighed i sundhed. Målet med denne omlægning er fortsat at skabe den bedste sundhedspleje, der i størst mulig grad lever op til de lovmæssige krav, anbefalinger og politikker. Da spæd-småbørnssundhedsplejen også skal etablere klinikdrift i 2013, er nogle af sundhedsplejens hjemmebesøg hos familier med nyfødte udvalgt til at skulle omlægges til klinikbesøg: For førstegangsfødende bliver det 2 måneders og 5-6 måneders besøget. For flergangsfødende bliver det 3 ugers og 2 måneders besøget. Skolesundhedsplejens indsatser på 3 udvalgte klassetrin (0., 5. og 8. klassetrin) er i skoleåret 2012/13 omlagt fra overvejende at bestå af individuelle sundhedssamtaler med alle børn og forældre til sundhedspædagogiske og gruppebaserede aktiviteter, funktionsundersøgelser af børn og sundhedssamtaler med de børn, unge og forældre, der har størst behov, selv er motiverede for forandringer eller har særlige sundheds- eller trivselsmæssige udfordringer. Sundhedsplejen har siden starten af 2012 haft fælles ledelse med Familiehuset, og der er igangsat en proces, hvor der arbejdes med at udvikle fælles serviceydelser, der matcher behov og efterspørgsel.

4 Læsevejledning Denne kvalitetsstandard beskriver den indsats som gravide, børn, unge og deres familier kan forvente at modtage fra Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarden skal medvirke til at sikre at borgernes forventninger til Sundhedsplejens service afstemmes med den politisk besluttede serviceramme og den faktiske indsats. Ved udarbejdelse af kvalitetsstandarderne er der taget udgangspunkt i: Den Danske kvalitetsmodel(ddkm) for det kommunale sundhedsvæsen, Standardpakke for forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 1. version, januar 2011, udarbejdet af IKAS. 1 Her er medtaget de fire standarder, som er beskrevet i DDKM side 58-65: 1) Spædbarnets ernæring 2) er til spæd- og småbørn, 3) er til børn og unge med særlige behov og deres familier 4) er til børn og unge i den undervisningspligtige alder. Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, Sundhedsstyrelsen Norddjurs kommune har været akkrediteret som spædbørnsvenlig kommune af Videncenter for amning under Sundhedsstyrelsen. Desværre er dette Videncenter nu nedlagt. Der arbejdes kontinuerligt på at bevare den høje standard i vejledning vedrørende spædbarnets ernæring og relation mellem forældre og barn, som var et direkte resultat af akkrediteringen og som er i overensstemmelse med DDKM. Deltagelse i konferencer om spædbarnsernæring er et eksempel, et andet er, at en sundhedsplejerske har en international uddannelse i ammevejledning (IBCLC) 2. Derudover har 2 sundhedsplejersker har en uddannelse efteruddannelse småbørnskonsulenter med fokus på sårbare børn og tidlig intervention. Kvalitetsstandarderne vil indledningsvist blive præsenteret ved en overordnet generel kvalitetsstandard for Sundhedsplejens tilbud. Herefter præsenteres de specifikke kvalitetsstandarder, der beskriver de konkrete indsatser. De specifikke kvalitetsstandarder er opdelt i basisydelser og supplerende ydelser. Der laves ikke særskilt kvalitetsstandard for Sundhedsplejerskernes deltagelse i det tværfaglige arbejde, der er formaliseret via sundhedsplejerskernes faste deltagelse i tværfaglige teams, kaldet KUK-møder, der er etableret på dagtilbud og skoler og hvor der bidrages med en sundhedsfaglig vinkel på både generelle og konkrete problemstillinger. Sundhedsplejens deltagelse i tværfaglige/tværkommunale og tværsektorielle 1 IKAS står for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Materialet kan læses på et med akkrediteringsstandarder er at sikre høj faglig kvalitet i kommunens behandling af borgere. Der kan indgås aftale om rådgivning fra IKAS i forbindelse med implementering af DDKM. 2 IBCLC er en forkortelse af international board certified lactation consultant. 2

5 projekter indgår ikke i kvalitetsstandarden, eks. vis Projekt Tidlig Opsporing, Sunde alkoholvaner, seksuel sundhed, tværsektoriel følgegruppe ved fødested og kommunalt og tværsektorielle projekter vedr. forebyggelse af indlæggelser af børn. Kvalitetsstandarderne evalueres og revideres en gang årligt i forhold til igangværende indsatser og ændringer, som opstår som følge af ændringer i økonomiske forudsætninger, personalemæssige ressourcer og efterspørgslen efter sundhedsplejefaglige ydelser. 3

6 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Lovgrundlag Sundhedsloven Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge (nr af 03/12/2010) Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2011) Rammebetingelser Regionale politikker til grund for indsatsen: Sundhedsaftalen med Region Midtjylland Den regionale Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Lokale politikker til grund for indsatsen: Den sammenhængende Børnepolitik Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens årgang Sundhedspolitikken n for indsatsen Alle børn og unge fra 0 år og til undervisningspligtens ophør og deres familier, samt gravide med særlige behov, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Børn og unge, der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen, skal tilbydes sundhedspleje i den kommune, hvor skole er beliggende. Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter servicelovens 66, pkt. 1-4, tilbydes sundhedspleje i den kommune, hvor barnet/den unge er anbragt. Børn, der opholder sig på døgninstitution under servicelovens 67 tilbydes sundhedspleje i den kommune, hvor institutionen er beliggende. Børn, der opholder sig med en af forældrene på en af kriminalforsorgens institutioner eller på et krisecenter, der er beliggende i en anden kommune end barnets bopælskommune tilbydes sundhedspleje i den kommune, hvor institutionen er beliggende. Hvad består indsatsen af Sundhedsplejens indsatser er organiseret i: En række basistilbud til børn, unge og deres familier. En række supplerende indsatser, der tilbydes med baggrund i en faglig vurdering og hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes motivation. - Der prioriteres indsatser som er målrettet gravide, børn og unge med særlige behov, samt deres familier. 4

7 - En konsulentfunktion til dagtilbud og skoler. Sundhedsplejens indsatser indeholder i varierende grad: Dialog Sparring Rådgivning Vejledning Undersøgelse Screening Undervisning Information Hvor foregår indsatsen en foregår i privat hjem, skoler, dagtilbud, andre offentlige institutioner, eksempelvis Åben konsultation i Familiehusets afdelinger og hospital. Ophør af indsats Sundhedsplejens tilbud afsluttes efter behov og endeligt ved undervisningspligtens ophør. Leverandør Sundhedsplejersker ansat i Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune. Kommunikation/information Sundhedsplejens information til børn, unge og familier foregår via forskellige informationskanaler: Sundhedsplejens tilbud bliver løbende opdateret på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Jordemoderkonsultationerne i Randers og Grenaa har henvisningsskemaer til Sundhedsplejen. en ved Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune vil blive beskrevet på Fødestedets (Randers Regionshospitals) hjemmeside, samt i informationsfoldere. (forventes færdigt i 2013) Sundhedsplejersken udleverer materiale med information om sundhedsplejens til Barnets Bog (erstattes i 2013 af Sundhedsvejen.dk). Sundhedsplejersken informerer forældrene om sine informationer omkring barnet og den unges udvikling og trivsel. Sundhedsplejen skriver i barnets og den unges journal i Novax. Fra 2013 vil forældrene kunne læse og udskrive småbørnsjournalen på Sundhedsvejen.dk. Børn, unge og deres familier kan kontakte sundhedsplejersken via telefon og mail. Krav til leverandøren Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske, der har flere års erfaring inden for sundhedsvæsenet, men med hovedvægten lagt på områder, der drejer sig om børn og børnefamilier samt sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsplejersken har desuden gennemgået en videreuddannelse, specielt med henblik på børn og deres fysiske, psykiske og sociale udvikling, opdragelse, samfundsforholdenes betydning for opvækst, ernæring, støtte og hjælpemuligheder for børn samt sundhedsfremme og forebyggelse generelt. 5

8 Sundhedsplejerskerne er omfattet af offentlighedsloven, forvaltningsloven og persondataloven. Det betyder bl.a. at sundhedsplejerskerne er undergivet reglerne om tavshedspligt. Sundhedsplejerskerne har desuden som offentligt ansatte en skærpet underretningspligt ifølge servicelovens 153. Sundhedsplejersken udfører sundhedspleje iht. gældende standarder, retningslinjer og anbefalinger og holder sig derudover opdateret inden for den nyeste viden på området. Klagemuligheder Klager over den måde arbejdet i Sundhedsplejen udføres på Klager over den måde arbejdet i Sundhedsplejen udføres på, rettes til Sundhedsplejens leder. Klager over forhold ved Sundhedsplejen kan ikke føre til en formel afgørelse. Klager over sundhedsfaglig virksomhed Patientombuddet tager stilling til, om der har været svigt i den sundhedsfaglige behandling, der er udført af f. eks. sundhedsplejersker. Der kan også klages over et behandlingsforløb. Patientombuddet Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K Telefon pobatientombuddet.dk Hjemmeside: 6

9 Tilbud til alle børn, unge og deres familier Graviditetsbesøg At bidrage til at etablere kontakt til familien og dermed bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med at have børn. At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Alle førstegangsgravide samt flergangsgravide med særlige behov og som henvises af jordemoder, familieambulatorium, socialrådgiver, læge eller sundhedsplejen. Under graviditetsbesøget kan følgende temaer drøftes: Forventninger til at få et barn Praktiske forberedelser Det nyfødte barn Amning Parforhold og forældreskab Forventning til forældrerollen og samværet med det nyfødte barn Spørgsmål der er relevant for den enkelte familie, fx særlige bekymringer, tidligere efterfødselsreaktioner, ung mor, mv. Specifik opsporing i forhold til tidlig tilknytning og tidlig indsats Stillingtagen til det videre forløb, samt evt. iværksættelse af tværfaglig indsats. Graviditetsbesøget tilbydes til det kommende forældrepar i eget hjem. Besøget tilbydes i 2. trimester i graviditeten. Gravide med særlige behov tilbydes flere kontakter, samt tværfaglig indsats. Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejersker 7

10 Åben konsultation spæd-småbørnssundhedsplejen At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel. Forældre med spæd- og småbørn Konsultationerne kan omhandle en bred vifte af temaer, der i vid udstrækning defineres af den person, der henvender sig. Sundhedsplejersken vil på baggrund af en faglig vurdering og under hensyntagen til serviceniveauet, imødekomme familiens behov for støtte og vejledning, eller henvise til andre tilbud eller myndighed. Forældre der tilhører spæd-småbørnssundhedsplejen kan møde op uden tidsbestilling. Konsultationen foregår i Familiehusets afdelinger i henholdsvis Allingåbro og Grenaa på mandage fra kl Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejersker 8

11 Etableringsbesøg At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske og psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel. At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Der tilbydes etableringsbesøg til alle familier med et nyfødt barn Vurdering af: Børneundersøgelse Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med voksne Hovedfacon (asymmertri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning/flaskegivning Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje Hygiejne At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Sikkerhed Aktuelle problemstillinger og eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af: Graviditet, fødsel, efterfødselsreaktioner Ressourcer, netværk, familiens trivsel Sundhedsplejersketilbud afhængig af behov Udlevering og gennemgang af relevant materiale, samt info om sundhedsplejens åbne tilbud (åben konsultation, kostgruppe). Stillingtagen til det videre forløb, herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. Etableringsbesøget tilbydes 5-7 dage (jf. Sundhedsaftalerne) efter udskrivelsen fra fødestedet. Besøget finder sted i hjemmet. Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejerske 9

12 2. besøg i barnets første levemåned At bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksen tilværelse. Familier, der har børn i alderen 3 uger til 1 måned Opfølgning på etableringsbesøget, med særligt fokus på barnets trivsel og opsporing af gulsot. Vurdering af: Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning/flaskegivning Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af familiens trivsel. Stillingtagen til det videre forløb, samt evt. henvisning til andre faggrupper. Besøget lægges inden barnet er en måned gammel. Opfølgningen tilbydes i hjemmet til alle førstegangsfødende samt familier med særlige behov. Flergangsfødende tilbydes fremadrettet denne ydelse i sundhedsplejens klinik. Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejerske 10

13 2 måneders besøg At bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksen tilværelse. At sikre kontinuerligt tilsyn med spædbarnets og familiens trivsel. At opspore evt. fødselsdepression af begge forældre. Denne ydelse tilbydes alle familier med et 2 måneder gammelt barn Opfølgning på barnets trivsel og udvikling samt på familiedannelse. Der udføres funktionsundersøgelse af barnet. Der er særligt fokus på: Barnets opmærksomhed, evne til selvregulering og reaktionsmønstre. Tilknytning mellem barn og forældre samt forældres psykiske velbefindende. Forebyggelse af uønsket ammeophør. Tilbud om udførelse af screening for evt. fødselsdepression (EPDS) I øvrigt er det muligt at drøfte de spørgsmål der har relevans for familien, fx parforhold, søskende og meget andet. Denne ydelse vil fremadrettet tilbydes i sundhedsplejens klinik. Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejerske. 11

14 5-6 måneders besøg Støtte kvinden i fortsat amning/flaskegivning En undersøgelse af barnets generelle udvikling En dialog med udgangspunkt i familiens ønsker, spørgsmål og behov At drøfte overgangen til anden mad end mælk Børn i 5-6 måneders alderen - kun til førstefødte barn i familien Barnets generelle udvikling og sundhed vurderes og beskrives ud fra sundhedsplejerskens observationer, og forældrenes beskrivelse af deres barn. Besøget kan fx indeholde vejledning i forhold til: Drøftelse af fortsat amning/flaskegivning i forhold til moderens, familiens ønsker og behov Kost, herunder at informere om supplerende jerntilskud Vurdere, beskrive og vejlede i forhold til forældre/barn samspil Søvn Vækst: barnet vejes og måles Udvikling Leg og bevægelse, der stimulerer barnets motoriske udvikling Sikkerhed Sproglig udvikling Henvise til relevante samarbejdspartnere ved behov. En individuel kontakt der fremadrettet vil komme til at foregå i sundhedsplejens klinik. Tidspunktet for aftalen om hvornår kontakten skal finde sted mellem 5-6 måneder afhænger af familiens behov. Ved særlige behov kan kontakten foregå i hjemmet. Ydelsen leveres af Sundhedsplejen 12

15 8-10 måneders besøg/boel-besøg At drøfte familiens trivsel og via dialog understøtte familien til en positiv udvikling for såvel barn som forældre. At sundhedsplejersken i løbet af besøget gennemfører en vurdering af barnets udvikling såvel motorisk, sprogligt, sansemæssigt og temperamentsmæssigt. Familier med barn på 8-10 måneder Barnets generelle udvikling og sundhed vurderes og beskrives ud fra sundhedsplejerskens observationer, og forældrenes beskrivelse af deres barn. Besøget kan fx indeholde vejledning i forhold til: Forældre/barn samspil Barnets tiltagende selvstændighed Nysgerrighed op omverdenen Sproglig udvikling Leg og bevægelse der stimulerer barnets motoriske udvikling Amning/ernæring Søvn Søskende BOEL-prøve (blik orienteret efter lyd) Vækst: barnet vejes og måles Overgang til dagpasning Forebyggelse af ulykker Henvise til relevante samarbejdspartnere ved behov måneders besøget foregår i familiens hjem Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejersker 13

16 Mødregruppe At øge og styrke mødrenes sociale netværk i lokalområdet. At gruppen bidrager til at udveksle viden og erfaringer om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at mor styrkes i at mestre de udfordringer, der er forbundet med at have børn. Alle nybagte mødre Gruppen af mødre med børn på omtrent samme alder mødes hos hinanden på skift og tilrettelægger selv forløbet. Sundhedsplejersken sammensætter gruppen, aftaler første møde, udsender invitation og deltagerliste, men deltager ikke selv. Gruppen af mødre mødes på skift hos hinanden efter aftale Deltagerne aftaler kommende møder. Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejersker 14

17 Kostgruppe At forældrene undervises i tegn og signaler på, at barnet er parat til at spise anden mad en modermælk/modermælkserstatning, således at barnet kommer i gang med skemad på et tidspunkt, det er klar til det. At forældrene får viden om alderssvarende og sufficient ernæring. At forældrene føler sig velinformerede og trygge ved at begynde at tilbyde barnet anden mad end mælk, således at overgangsperioden forløber så problemfrit som muligt. Familier med børn i alderen fra ca. 4 måneder (når familien har behov for viden om barnets kost) I kostgruppe tilbydes forældre rådgivning om overgang til anden mad en modermælk/modermælkserstatning, herunder tegn og signaler på barnets parathed til skemad. Vejledning i spædbarnets kost i forhold til barnets alder og modenhed, sådan at barnet, når det er ca. 1 år spiser som resten af familien. 1. overgangskosten når barnet er under 6 måneder 2. overgangskosten når barnet er 6-9 måneder 3. overgangskosten når barnet er 9-12 måneder 4. jerntilskud, vitaminer og mælkebehov stemningen omkring måltidet. Vejledningen foregår i grupper, p.t. foregår vejledningen 1 sted i Norddjurs Kommune, nemlig på biblioteket i Grenaa. Familien deltager, når den skønner at barnet er ved at være parat til skemad. Det er muligt at deltage 1 eller flere gange. Ydelsen leveres af Sundhedsplejen 15

18 0. klasse At bidrage til generel sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme på skolen. At medvirke til at børn og unge bliver bevidste om deres egen sundhed og bliver i stand til at handle i forhold til egen og andres sundhed og trivsel. At opspore sygdom, mistrivsel og fejludvikling og at henvise til relevant udredning eller behandling. Alle børn i 0. klasse og deres forældre Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen. I 0. klasse inviterer skolesundhedsplejerskerne klassen med til Sundhedsmysteriet en opdagelsesrejse med hav-det-godt-detektiverne. Sundhedsmysteriet forløber over en hel skoledag, hvor klasselæreren også deltager. Gennem leg og aktiv deltagelse beskæftiger børnene sig med emnerne: mad og drikke at holde sig rask venskaber aktivitet og søvn Funktionsundersøgelse af alle børn uden forældre (herunder konference med børnehaveklasselederen) hvor højde, vægt, syn og hørelse undersøges. Behovsorienterede sundhedssamtaler med forældre og evt. børn en udføres på skolerne i det lokale, der er stillet til rådighed for skolesundhedsplejersken, eller i andre af skolens lokaler/ klasseværelser. en planlægges i samarbejde med skolens børnehaveklasselærer ca. en uge før indsatsen hilser sundhedsplejersken på klassen og uddeler skriftligt materiale, som også lægges på Intra, ligesom der oprettes en side til bookning af sundhedssamtaler på Intra. De forældre, der ønsker det, kan booke en tid til en individuel samtale med sundhedsplejersken om barnets udvikling, sundhed og trivsel. Ydelsen leveres af Skolesundhedsplejersketeam 16

19 5. klasse At bidrage til generel sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme på skolen At medvirke til at børn og unge bliver bevidste om deres egen sundhed og bliver i stand til at handle i forhold til egen og andres sundhed og trivsel At opspore sygdom, mistrivsel og fejludvikling og at henvise til relevant udredning eller behandling Alle børn i 5. klasse og deres forældre Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen. I 5. klasse kommer skolesundhedsplejersken ud i klassen og taler med børnene om de forandringer, der sker med kroppen i puberteten. Klassen bliver opdelt i pige- og drengegruppen, og børnene er selv medbestemmende om indholdet. individuel funktionsundersøgelse, hvor højde, vægt og syn undersøges. Behovsorienterede sundhedssamtaler med børn og evt. forældre De børn, som har behov, tilbydes desuden en individuel sundhedssamtale, hvor det er barnet selv, der evt. i samarbejde med forældrene bestemmer, hvad der skal snakkes om. en udføres på skolerne i det lokale, der er stillet til rådighed for skolesundhedsplejersken, eller i andre af skolens lokaler/ klasseværelser. en planlægges i samarbejde med klasselæreren. Ydelsen leveres af Skolesundhedsplejersketeam 17

20 8. klasse At bidrage til generel sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme på skolen At medvirke til at børn og unge bliver bevidste om deres egen sundhed og bliver i stand til at handle i forhold til egen og andres sundhed og trivsel At opspore sygdom, mistrivsel og fejludvikling og at henvise til relevant udredning eller behandling Alle unge i 8. klasse Sundhedspædagogisk aktivitet i samarbejde med SSP På 8. årgang deltager skolesundhedsplejerskerne sammen med SSP og Ung Norddjurs i forebyggelsesdagen, som afholdes på alle overbygningsskoler på en skoledag i begyndelsen af året. Her tales med de unge om emner som: seksualitet forelskelse følelser grænser prævention alkohol rygning kommunens tilbud til de unge Funktionsundersøgelse af alle unge (syn, hørelse, højde og vægt) herunder dele af sundhedseksperimentariet. I forbindelse med disse undersøgelser deltager de unge i et sundhedseksperimentarium, hvor de får lov til selv at undersøge deres blodtryk, puls, kondital, farvesyn, balance, styrke og smidighed. Behovsorienterede individuelle sundhedssamtaler med de unge, hvor det er den unge selv, der bestemmer, hvad der skal snakkes om. en udføres på skolerne i det lokale, der er stillet til rådighed for skolesundhedsplejersken, eller i andre af skolens lokaler/ klasseværelser. en planlægges i samarbejde med klasselæreren og forebyggelsesdagen med SSP og Ung Norddjurs. Ydelsen leveres af Skolesundhedsplejersketeam 18

21 Supplerende indsatser Behovsbesøg At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel. At medvirke til tidlig opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Familier med børn i alderen 0-6 år, som har behov for ekstra besøg udover sundhedsplejens basistilbud. Ud fra faglig samtale og refleksion med forældre ydes rådgivning og vejledning, eksempelvis: Amning Ernæring/trivsel Uroligt barn Døgnrytme/søvnproblemer Udvikling Sygdom hos barnet Kontakt/samspil Sygdomme hos forældre Efterfødselsreaktioner Usikkerhed hos forældre Belastninger hos forældre Tegn på mistrivsel Forældres omsorgskapacitet Stillingtagen til det videre forløb, evt. henvisning til yderligere indsatser for sundhedsplejen, samt evt. henvisning til andre faggrupper. en foregår i form af hjemmebesøg Ydelsen leveres af Sundhedsplejersker 19

22 Familier med præmature børn At yde sundhedspleje til forældre med et præmaturt barn med de særlige behov, barn og familie har. Forældre til for tidligt fødte børn før 37 fulde uger. Barnets generelle udvikling og sundhed vurderes og beskrives ud fra sundhedsplejerskens observationer, og forældrenes beskrivelse af deres barn. Besøget kan fx indeholde vejledning i forhold til: Amning/ernæring i forhold til moderens, familiens ønsker og behov Kost, herunder at informere om supplerende jerntilskud, ACD-dråber Forældre/barn samspil Barnets særlige sensitivitet Barnets spæde sprog og signaler Søvn Vækst: barnet vejes og måles Børn der er født før 34 fulde uger eller vejer mindre en 1700 g tilbydes henvisning til fysioterapeut Pladsanvisningen orienteres om, efter aftale med forældrene, at der er født et præmaturt barn, som evt. får behov for et særligt pasningstilbud 1 gang ugtl. indtil barnet vejer 3 kg. Besøgene vil blive aflagt efter behov, hvilket afhænger af barnets reaktioner og udvikling og forældrenes behov for støtte. Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejersker 20

23 Café for familier med præmature børn At forældrene opnår øget forståelse for det præmature barns særlige behov. At forældrene opnår mulighed for at møde andre forældre med præmature. børn, og få mulighed for at dele oplevelser og erfaringer. Opbygge netværk. Forældre til for tidligt fødte børn født før 37 fulde uger. Tværfaglig undervisning i overordnede emner om det at være præmatur som fx: Sensitivitet Motorik Sprog At have født for tidligt Sen-følger Erfaringsudveksling mellem forældre til præmature børn. Møde hver 2. måned startende d. 1 onsdag i februar 2013 fra kl Sted annonceres på kommunens hjemmeside og i foldere (under udarbejdelse) Ydelsen leveres af Sundhedsplejen i samarbejde med PPR fysioterapeut, tale/hørekonsulent, psykolog 21

24 Adoptivbørn At yde sundhedspleje til forældre med et adoptivbarn med de særlige behov, barn og familie har. Alle kommende og nybagte adoptivfamilier. Forbesøg: Sundhedsplejen tilbyder forbesøg inden barnet modtages. I besøget kan der fx tales om: Forventninger til barnet Forældrerollen og de kommende ændringer i familien Tilknytning Praktiske forberedelser Sundhedsplejens tilbud Besøg i hjemmet: Besøget kan indeholde samtale om: Barnets trivsel og udvikling fysisk og psykisk Barnets reaktioner på den nye situation Tilknytning og kontakt Barnets ernæring Barnets søvnrytme Barnets leg og behov for stimulering Barnets helbred Sprog Det at blive forældre/forældrerollen Forhold til den nærmeste familie og venner Start i dagpleje eller institution Brug af PAS ordning (post adoptiv service) via Familiestyrelsen Der er mulighed for kontakt med fysioterapeut fra PPR. Besøg i hjemmet efter behov, hvilket afhænger af barnets reaktioner og udvikling og forældrenes behov for støtte. Ydelsen leveres af Sundhedsplejerske med særlig interesse og indsigt i området. 22

25 Mødregruppe - unge, sårbare gravide og nybagte mødre Lovgrundlag Sundhedsloven og SEL 11 At styrke båndet mellem mor og barn og dermed være med til at sikre, at barnet får de bedste udviklingsbetingelser. At øge deltagernes viden om børns behov og udvikling. Det er et åbnet tilbud til unge, sårbare gravide og nybagte mødre med særlig behov for støtte. Familiehusets mødregruppe er et tilbud til kommende og nybagte mødre, som har brug for et mere omfattende tilbud om støtte end en almindelig mødregruppe kan tilbyde. Det kan være mødre, der: er usikre i forhold til at varetage forældrerollen har svært ved at aflæse og forstå barnets signaler har svært ved at knytte sig til barnet er ensomme mødre og mangler nogen at sele deres erfaringer med har brug for at få nogle positive oplevelser med deres barn Mødrene tilbydes: samvær og aktiviteter med andre unge mødre, bl.a. babysvømning, juleafslutning og sommerudflugt mulighed for rådgivning og vejledning vedrørende barnets udvikling mulighed for at udveksle erfaringer med andre unge mødre mulighed for at dele glæder og sorger med ligestillede mulighed for at få nyt netværk snak om fremtiden job/uddannelse? At hjælpe kvinderne til at kunne drage nytte af hinandens erfaringer At være relationsskabende At give professionelle råd og vejledning i forhold til graviditet og fødsel At give råd og vejledning i nyfødthedsperioden At være medvirkende til at kvinderne får nogle positive oplevelser med deres barn og med det at være forælder Henvisning sker gennem sundhedsplejen og myndighedsafdelingen. Løbende optag. Gruppestørrrelse max 6 gravide/mødre. Grupperne ledes af en sundhedsplejerske og en familiebehandler. Grupperne afvikles tirsdag fra kl i Familiehusets afd. i Allingåbro og torsdag fra kl i Familiehusets afd. i Grenaa. Der kan indgå aktiviteter ud af huset. Familien registreres ikke, dvs. at der ikke oprettes en sag. Ydelsen leveres af Spæd-småbørnssundhedsplejerske, familiebehandler 23

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Sundhedspleje Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune

Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune Indholdsfortegnelse Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 3 Besøg i graviditeten ved særlige behov... 3 Tidligt hjemmebesøg på

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Sundhedsplejerske profil

Sundhedsplejerske profil Sundhedsplejerske profil 1 Forord...... s. 3 Lovgrundlag... s. 3 Sundhedsplejens værdigrundlag bygger på intensionerne fra... s. 4 Sundhedsplejens vision... s. 4 Sundhed... s. 5 Sundhedsfremmende og forebyggelse...

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Bilag. Sundhedstjenesten Virksomhedsplan 2010-2011

Bilag. Sundhedstjenesten Virksomhedsplan 2010-2011 2 Bilag Sundhedstjenesten Virksomhedsplan 2010-2011 1 Præsentation af Sundhedstjenesten : Sundhedstjenesten består af 11 sundhedsplejersker, 2 sekretærer, en social pædagog, en projektleder for de kommende

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten.

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Tilbud om graviditetsbesøg Sekretæren træffes mandag-torsdag kl. 8-14 på telefon nr. 7259 6720. E-mail: sundhedstjenensten@egekom.dk

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

om præmature og andre sarte børn

om præmature og andre sarte børn efterår 2010 foredragskatalog om præmature og andre sarte børn foredragsholdere anne-marie aaen (psykolog & forfatter) anne olin (klinisk diætisk) hannah harboe (børnefysioterapeut) patricia egge (talehørepædagog)

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Vejledning. om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

Vejledning. om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 201 1 Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 201 1 Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Sundhedsstyrelsen

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Hvis du får fejl ved log in 5. Vitaminer og jern 6 Når dit barn sover 7 La vær og smit Vask hænder tit! 8 Efterfødselsreaktioner 9

Hvis du får fejl ved log in 5. Vitaminer og jern 6 Når dit barn sover 7 La vær og smit Vask hænder tit! 8 Efterfødselsreaktioner 9 Barnets bog Indhold Velkommen til Sundhedsplejen i Hedensted Kommune 3 Hvem kan få besøg af sundhedsplejersken? 4 Hvad tilbyder sundhedsplejersken? 4 Hvem samarbejder sundhedsplejersken med? 4 Barnets

Læs mere

Til skolens medarbejdere

Til skolens medarbejdere Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Forebyggelse af indlæggelse

Forebyggelse af indlæggelse Norddjurs Kommune 27.03.13 Norddjurs Kommune Forebyggelse af indlæggelse Plan for fase 2 Børn og unge 1 Indhold Baggrund...2 Målgrupper...3 Tids- og procesplan...3 Børn og unge...5 Data...5 Udvælgelse

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau og

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk. Artikel af Lisbeth Villumsen Privatpraktiserende sundhedsplejerske, Psykoterapeut MPF, ECP godkendt. Narrativ terapeut med internationalt diplom. Indehaver af Narrativ institut og Liv via dialog. Lisbeth

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Fremtidens sundhedspleje i kommunerne

Fremtidens sundhedspleje i kommunerne Fremtidens sundhedspleje i kommunerne 1 Fremtidens sundhedspleje i kommunerne Foto: Lizette Kabré Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Aasted, Egedal og Filipsen Aps ISBN 87-7266-305-7

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere