PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri."

Transkript

1 Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Tabletter 0,5 mg Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk. Dagsaktuel pris findes på Udlevering: B Tilskud: Generelt tilskud Godkendt produktresumé: 30. oktober 2014 PRODUKTRESUMÉ for Dostinex, tabletter 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Dostinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Cabergolin 0,5 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Tabletter Hvide, flade, aflange tabletter mærket PU på den ene side og mærket 700 på den anden side. Tabletterne er forsynet med delekærv. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer

2 Laktationshæmning eller afbrydelse af laktation. Hyperprolaktinæmiske tilstande med amenoré, oligomenoré, anovulation og galaktoré. Prolaktinproducerende hypofysetumor. Idiopatisk hyperprolaktinæmi. Empty sella-syndromet med hyperprolaktinæmi. 4.2 Dosering og administration Dosering Generelt: For at mindske de gastrointestinale bivirkninger bør Dostinex tages sammen med et måltid. Patienter med kendt dopaminagonist intolerans har nedsat risiko for bivirkninger, hvis Dostinex-behandlingen startes med reducerede doser (f.eks. 0,25 mg 1 gang ugentligt), og herefter øges gradvis indtil terapeutisk dosis er nået. Hvis bivirkningerne er vedvarende eller alvorlige, kan en midlertidig nedsat dosis, efterfulgt af en gradvis øgning af dosis (f. eks. 0,25mg/uge hver 14. dag), øge toleransen. Hæmning af laktation: 1 mg indenfor 24 timer efter partus (se pkt. 4.4). Afbrydelse af laktation: 0,25 mg 2 gange dagligt i 2 dage. Hyperprolaktinæmi: Initialt 0,5 mg ugentlig, som éngangsdosis eller fordelt på 2 doser i løbet af ugen. Dosis kan øges med 0,5 mg ugentligt med et månedligt interval indtil optimal dosis er opnået, afhængig af serumprolaktin og terapeutisk effekt. Optimal dosis er sædvanligvis 1 mg ugentligt, men doser op til 4,5 mg ugentligt har været anvendt (se pkt. 4.4). Det anbefales, at doser over 1 mg/uge fordeles over flere doser. Patienterne bør evalueres, mens dosering optrappes for at sikre, at den laveste effektive dosis opnås. Det anbefales, at serumprolaktinniveauet måles i månedlige intervaller, da serumprolaktin sædvanligvis normaliseres inden for 2 til 4 uger, efter at terapeutisk dosis er opnået. Daglig dosis må ikke overstige 3 mg. Efter seponering af Dostinex recidiverer hyperprolaktinæmi sædvanligvis. Hos nogle patienter er der dog set nedsat prolaktinniveau i op til flere måneder efter seponering. Hos de fleste kvinder fortsætter ovulationscyklus i mindst 6 måneder efter seponering af Dostinex. Patienter med svært nedsat leverfunktion:

3 Lavere doser af Dostinex bør overvejes til patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4). Pædiatrisk population: Dostinex bør ikke anvendes til børn under 16 år pga. manglende dokumentation for sikkerhed og virkning. Ældre: Dostinex er ikke formelt undersøgt hos ældre patienter med hyperprolaktinæmiske lidelser. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for cabergolin, eller over for et eller flere af hjælpestofferne eller over for andre sekalealkaloider. Pulmonale-, pericardiale- og retroperitoneale fibrotiske lidelser i anamnesen (se pkt. 4.4). Langtidsbehandling: Evidens for hjerteklaplidelse, der er bestemt ved ekkokardiografi før start af behandling (se pkt. 4.4). 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Generelt: Som for andre sekalealkaloider (ergotalkaloider) bør cabergolin gives med forsigtighed til patienter med alvorlig kardiovaskulær sygdom, Raynauds sygdom, mavesår eller gastrointestinal blødning samt ved tidligere alvorlige, især psykotiske, sindslidelser. Indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. Nedsat leverfunktion: Forsigtighed bør udvises ved langtidsbehandling af patienter med alvorligt nedsat leverfunktion, og doseringen bør reduceres. I sammenligning med raske frivillige personer og patienter med mindre alvorlig nedsat leverfunktion, er der set en øgning i AUC hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (Child-Pugh Class C) som fik én enkelt 1 mg dosis. Ortostatisk hypotension: Ortostatisk hypotension kan forekomme efter administration af cabergolin. Dostinex bør derfor anvendes med forsigtighed til patienter, der er i samtidig behandling med blodtrykssænkende medicin.

4 Fibrose og hjerteklaplidelser og relaterede kliniske fænomener: Fibrotiske og serøse inflammatoriske tilstande, såsom pleuritis, pleuraeffusion, pleural fibrose, lungefibrose, perikardit, perikardieekssudat og hjerteklaplidelser, som involverer en eller flere hjerteklapper (aorta, mitral og trikuspidal) eller retroperitoneal fibrose, er set efter længerevarende brug af sekalealkaloider med agonistisk aktivitet på serotonin 5HT 2B - receptorer, som f.eks. cabergolin. I nogle tilfælde bedredes symptomerne eller manifestationerne på hjerteklaplidelsen efter seponering af cabergolin. Der er set abnorm forhøjelse af erytrocyt-sænkningsreaktion (ESR) hos patienter med pleuraekssudat/fibrose. I tilfælde af uforklarlig stigning i ESR og abnorme værdier anbefales røntgenundersøgelse af thorax. Hjerteklaplidelser er sat i forbindelse med kumulative doser. Derfor bør patienter behandles med den laveste effektive dosis. Risk-benefit af cabergolin-behandling bør overvejes ved hvert lægebesøg, for at afgøre om behandlingen skal fortsætte. Før iværksættelse af langtidsbehandling: Alle patienter bør gennemgå en kardiovaskulær vurdering, herunder ekkokardiografi, for at vurdere eventuel tilstedeværelse af en asymptomatisk hjerteklaplidelse. Det kan være hensigtsmæssigt at udføre baseline-monitorering af ESR eller de andre inflammatoriske markører, lungefunktion/røntgen af thorax samt nyrefunktion, inden behandlingen initieres. Det vides ikke, hvorvidt cabergolinbehandling kan forværre den underliggende sygdom hos patienter med tilbageløb pga. hjerteklaplidelse. Hvis der påvises en fibrotisk klaplidelse, bør patienten ikke behandles med cabergolin (se pkt. 4.3). Under langtidsbehandling: Fibrotiske lidelser kan indtræde langsomt, og patienter bør monitoreres jævnligt for mulige manifestationer af progressiv fibrose. Der skal derfor udvises opmærksomhed ved tegn og symptomer på: Pleuropulmonal sygdom, såsom dyspnø, kortåndethed, vedvarende hoste eller brystsmerter Nyreinsufficiens eller obstruktion af kar i ureter/abdomen, som kan optræde med lænde-/sidesmerter og ødemer i underekstremiteterne samt evt. udfyldning eller ømhed i maven, som kan være tegn på retroperitoneal fibrose Hjertesvigt. Hjerteklap- og perikardial fibrose manifesterer sig ofte som hjertesvigt. Hjerteklapfibrose og konstriktiv perikardit skal udelukkes, hvis sådanne symptomer opstår. Klinisk diagnostisk monitorering med henblik på udvikling af fibrotiske lidelser anbefales efter behov. Efter initiering af behandlingen bør der foretages ekkokardiografi første gang inden for 3-6 måneder. Herefter bør hyppigheden af ekkokardiografisk monitorering bestemmes efter en passende individuel klinisk vurdering med særlig opmærksomhed på de ovennævnte tegn og symptomer, men bør foretages mindst hver måned.

5 Cabergolin bør seponeres, hvis ekkokardiografi viser ny eller forværret tilbageløb pga. hjerteklaplidelse, klapfunktionsindskrænkning eller fortykkelse af hjerteklap (se pkt. 4.3). Behovet for yderligere klinisk monitorering (f.eks. fysisk undersøgelse, omhyggelig hjertestetoskopi, røntgen, ekkokardiografi, CT-scanning) bør bestemmes efter en individuel vurdering. Der bør om nødvendigt foretages yderligere undersøgelser, som f.eks. ESR og måling af serumkreatinin, for at understøtte en diagnose på fibrotisk lidelse. Søvnighed/Episoder, hvor patienten pludseligt falder i søvn: Cabergolin er sat i forbindelse med søvnighed og episoder (se pkt.4.8), hvor patienten pludseligt falder i søvn specielt hos patienter i behandling for Parkinsons sygdom. Der er, men ikke hyppigt rapporteret om patienter, der pludselig falder i søvn under daglige gøre-mål og i nogen tilfælde uden forudgående advarselssignaler. Patienterne skal informeres om dette, og de bør rådes til at være forsigtige, hvis de fører motorkøretøj eller betjener maskiner, mens de er i behandling med cabergolin (se pkt. 4.7). Reduktion af dosis eller seponering af behandlingen bør desuden overvejes. Hæmning/afbrydelse af laktation: På grund af øget risiko for ortostatisk hypotension bør Dostinex ikke gives i enkeltdoser større end 0,25 mg til ammende kvinder, hvor der ønskes en afbrydelse af laktationen (se pkt. 4.2). Som ved brug af andre sekalealkaloider bør Dostinex ikke anvendes til kvinder med preeklampsi eller post-partum hypertension, medmindre det vurderes, at de forventede fordele opvejer den potentielle risiko. Behandling af hyperprolaktinæmiske lidelser: Da hyperprolaktinæmi med amenoré/galaktoré og ufrugtbarhed kan være forbundet med hypofysetumorer, bør hypofysens tilstand vurderes før behandling med Dostinex påbegyndes. Dostinex genskaber ægløsning og frugtbarhed hos kvinder med hyperprolaktinæmisk hypogonadisme. Graviditet skal udelukkes, inden behandling med Dostinex påbegyndes. Som forholdsregel, når ægløsningen bliver regelmæssigt, bør kvinder, der ønsker at blive gravide, seponere cabergolin mindst en måned før planlagt konception. Dette skyldes begrænset klinisk erfaring og cabergolins lange halveringstid (se pkt. 4.6). Da graviditet kan opstå før menstruation er påbegyndt, anbefales det, at der foretages en graviditetstest mindst hver 4. uge under den amenorétiske periode. Hvis menstruation er påbegyndt, anbefales det, at der foretages en graviditetstest, hvis menstruationen er forsinket i mere end 3 dage. Kvinder, der ikke ønsker at blive gravide, bør anbefales at benytte ikke-farmakologiske svangerskabsforebyggende midler under behandlingen og efter ophør af behandlingen til anovulation genetableres. Skulle graviditet opstå, bør seponering af behandlingen med Dostinex overvejes efter at fordele og risici for moderen og barnet nøje er vurderet (se pkt. 4.6). Den gravide bør overvåges for tegn på forstørrelse af hypofysen, idet forøgelse af eksisterende hypofyse-tumorer kan forekomme under graviditet

6 Patologiske vane- og impulshandlinger: Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Patienter og behandlere skal gøres opmærksomme på, at adfærdssymptomer på patologisk vane- og impulskontrol inklusiv patologisk spillelyst, forøget libido og hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie og tvangsspisning kan opstå hos patienter, som bliver behandlet med dopaminagonister, inklusive Dostinex. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Cabergolin virker ved direkte stimulation af dopaminreceptorerne og bør derfor ikke anvendes samtidig med dopaminantagonister såsom phenothiazin, butyrophenon, thioxanthen og metoclopramid, da disse eventuelt kan nedsætte den prolaktinsænkende effekt af Dostinex. Som for andre sekalealkaloider bør Dostinex ikke anvendes sammen med macrolide antibiotika (f.eks. erythromycin), da biotilgængligheden af cabergolin øges. Ved langtidsbehandling med Dostinex bør samtidig anvendelse af andre sekalealkaloider undgås indtil information om mulige interaktioner er tilgængelig. 4.6 Graviditet og amning Der findes ingen fyldestgørende og velkontrollerede studier omkring brugen af cabergolin hos gravide kvinder. Dyreforsøg har ikke påvist teratogene virkninger, men der blev observeret nedsat fertilitet og embryotoksicitet i forbindelse med farmakodynamisk aktivitet (se pkt. 5.3). Graviditet: Cabergolin bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet efter omhyggeligt at have opvejet fordele og risici (se pkt. 4.4.). Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst en måned efter behandlingen. Der findes kun begrænset data om anvendelse af cabergolin under graviditet, dog var en dosis på 0,5 til 2 mg/uge til behandling af hyperprolaktinæmisk tilstand tilsyneladende ikke forbundet med en øget risiko for abort, for tidlig fødsel, flerfoldsgraviditeter eller medfødte misdannelser (se pkt. 4.4). Ved dyreforsøg med cabergolin, er der ikke set teratogen effekt eller påvirkning af reproduktionsevnen. I et 12-års observationsstudie om graviditetsudfald efter cabergolinbehandling, findes der information vedrørende 256 graviditeter. 17 af disse 256 graviditeter (6,6 %) resulterede i svære medfødte misdannelser eller abort. Der er tilgængelig information vedrørende 23/258 nyfødte som havde i alt 27 neonatale misdannelser, både svære og mindre alvorlige misdannelser. Misdannelser i skeletmuskulaturen var den mest almindelige, neonatale abnormitet (10) efterfulgt af kardiopulmonære abnormaliteter (5). Der findes ingen data om perinatale lidelser eller om langsigtet udvikling hos børn der intrauterint har været eksponeret for cabergolin. Baseret på den seneste publicerede litteratur, er forekomsten af svære misdannelser i den almene befolkning rapporteret som 6,9 % eller højere. Det er ikke muligt at fastslå præcist om der er en øget risiko, da ingen kontrolgruppe var inkluderet.

7 Graviditet bør udelukkes inden cabergolin indtages og graviditet bør undgås i mindst 1 måned efter behandlingen er afsluttet. Da cabergolin har en halveringstid på timer hos hyperprolaktinæmiske patienter, bør kvinder, når ægløsningen bliver regelmæssigt, seponere Cabergolin -behandling en måned før planlagt konception. Dette vil forhindre mulig føtal eksponering for lægemidlet, og det vil ikke forstyrre muligheden for befrugtning, da ovulationscyklus i nogle tilfælde fortsætter i mindst 6 måneder efter seponering af cabergolin. Skulle graviditet opstå under behandling, bør behandlingen med cabergolin seponeres så snart graviditet er bekræftet, således at føtal eksponering for lægemidlet er begrænset/mindsket (se pkt. 4.4). Amning: Hos rotter udskilles cabergolin og dets metabolitter i mælken. Der findes ingen undersøgelser om udskillelse af cabergolin i mælken hos ammende kvinder. Ammende mødre bør derfor stoppe amning hvis amningen ikke hæmmes eller afbrydes ved behandling med Dostinex. Idet Dostinex hæmmer amning, bør det ikke anvendes af mødre med hyperprolaktinæmiske tilstande som ønsker at amme deres spædbørn. 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Dostinex kan på grund af bivirkninger, især ved starten af behandlingen, påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad. Pga. risikoen for blodtryksfald bør patienterne i de første 4 dage af behandlingen udvise forsigtighed ved bilkørsel og lignende aktiviteter. Patienter, der er i behandling med cabergolin, og hvor søvnighed og/eller episoder med pludselig falden i søvn optræder, skal oplyses om, at de skal undlade at føre motorkøretøj og undgå at deltage i aktiviteter (f.eks. betjening af maskiner), hvor nedsat opmærksomhed kan bringe deres eget eller andres liv og helbred i fare. Dette gælder så længe disse bivirkninger optræder (se også pkt. 4.4 Søvnighed/Episoder, hvor patienten pludseligt falder i søvn). 4.8 Bivirkninger Følgende bivirkninger er set og rapporteret under behandling med Dostinex med følgende hyppighed: meget almindelig ( 1/10); almindelig ( 1/100 til <1/10); ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100); sjælden ( 1/ til 1/1.000); meget sjældne (<1/10.000). Immunsystemet Psykiske forstyrrelser Almindelig ( 1/100 og < 1/10) Overfølsomhedsreaktioner Depression Øget libido Psykotiske lidelser, aggression, vrangforestillinger, manglende impulskontrol såsom hyperseksualitet, ludomani, hallucinationer Nervesystemet

8 Meget almindelig ( 1/10) Almindelig ( 1/100 og < 1/10) Øjne Hjerte Meget almindelig ( 1/10) Vaskulære sygdomme Almindelig ( 1/100 og < 1/10) Luftveje, thorax og mediastinum Meget sjælden ( < 1/10.000, inklusiv enkeltstående tilfælde) Mave-tarmkanalen Meget almindelig ( 1/10) Almindelig ( 1/100 og < 1/10) Sjælden ( 1/ og < 1/1.000) Lever og galdeveje Hud og subkutane væv Svimmelhed/vertigo*, hovedpine* Søvnighed Forbigående hemianopsi, synkope, udtalt træthed i dagtimerne og episoder, hvor patienten pludseligt falder i søvn, paræstesi Tremor Synsnedsættelse Hjerteklaplidelse (inklusive tilbageløb) og relaterede lidelser (perikardit og perikardieekssudat) Palpitationer Angina Pectoris Hedeture**, en generelt hypotensiv effekt hos patienter i langtidsbehandling, ortostatisk hypotension Digital vasospasme, besvimelse Pleuraeffusion, fibrose (herunder lungefibrose), epistaxis, dyspnø Pleural fibrose Luftvejslidelser, respirationssvigt pleuritis, brystsmerter Abdominalsmerter*, dyspepsi, gastritis, kvalme* Forstoppelse, opkastning** Epigastriske smerter Abnorm leverfunktion Dermatologiske reaktioner f.eks. akne, pruritus, udslæt, alopeci

9 Knogler, led, muskler og bindevæv Det reproduktion system og mammae Almindelig ( 1/100 og < 1/10) Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Meget almindelig ( 1/10) Undersøgelser Almindelig ( 1/100 og < 1/10) Lægkramper Mastodyni Asteni***, træthed Ødem, perifere ødemer Et asymptomatisk fald i blodtrykket ( 20 mmhg systolisk og 10 mmhg diastolisk) kan forekomme, sædvanligvis gennem de første 3-4 dage postpartum Et fald i hæmoglobinværdier er observeret i kvinder med amenoré i de første måneder efter menstruation er påbegyndt Forhøjet serumkreatinin fosfokinase, abnorm leverfunktionstest *Meget almindelig hos patienter, der behandles for hyperprolaktinæmiske lidelser; Almindelig hos patienter, der behandles for hæmning/afbrydelse af laktation ** Almindelig hos patienter, der behandles for hyperprolaktinæmiske lidelser; Ikke almindelig hos patienter, der behandles for hæmning/afbrydelse af laktation *** Meget almindelig hos patienter, der behandles for hyperprolaktinæmiske lidelser; Ikke almindelig hos patienter, der behandles for hæmning/afbrydelse af laktation Generelt: Som for andre sekalealkaloider, kan cabergolin virke som en vasokonstriktor, og der er rapporteret om kredsløbsforstyrrelser i fingre og tæer (digital vasospasme) samt lægkramper. Bivirkningerne er generelt dosisrelaterede (se pkt. 4.2). Ændringer i standard laboratorietests er ikke almindelige ved langtidsbehandling med Dostinex. Hæmning/afbrydelse af laktation: I de kliniske studier med én enkeltdosis på 1 mg af Dostinex, rapporterede cirka 14 % af kvinder i behandling for hæmning af laktation mindst en bivirkning. De rapporterede bivirkninger var milde til moderate og forbigående. De hyppigste bivirkninger er svimmelhed/vertigo, hovedpine, kvalme og mavesmerter. Palpitationer, epigastriske smerter, søvnighed (se pkt. 4.4 og pkt. 4.7), epistaxis, og forbigående hemianopsi er også rapporteret.

10 Et asymptomatisk fald i blodtrykket ( 20 mmhg systolisk og 10 mmhg diastolisk) kan forekomme i de første 3-4 dage i barselsperioden. Bivirkninger er set hos cirka 14 % af ammende kvinder i behandling med 0,25 mg Dostinex hver 12 timer over 2 dage til afbrydelse af laktation. De fleste bivirkninger er milde til moderate og forbigående. De hyppigste bivirkninger er svimmelhed/vertigo, hovedpine, kvalme, søvnighed (se pkt. 4.4 og pkt. 4.7) og mavesmerter. Opkastning, synkope, asteni, og hedeture er også rapporteret. Hyperprolaktinæmi: Data fra et kontrolleret klinisk forsøg af 6 måneders varighed med patienter i behandling med en ugentlig dosering på 1-2 mg fordelt i to doser viste, at 68 % af patienterne rapporterede bivirkninger under behandling med Dostinex. De fleste bivirkninger var milde til moderate. De forekom primært i de første to behandlingsuger. De fleste bivirkninger forsvandt under fortsat behandling. 14 % af patienterne rapporterede alvorlige bivirkninger mindst en gang i løbet af behandlingen. Behandlingen blev seponeret pga. bivirkninger hos cirka 3 % af patienterne. Bivirkningerne aftog normalt inden for få dage efter seponering af Dostinex. De mest almindelige bivirkninger er kvalme, hovedpine, svimmelhed/vertigo, mavesmerter/dyspepsi/gastritis, asteni/træthed, forstoppelse, opkastning, brystsmerter, hedeture, depression og paræstesi. Patologiske vane- og impulshandlinger: Patologisk spillelyst, forøget libido, hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie og tvangsspisning kan opstå hos patienter, der behandles med dopaminagonister, inklusive Dostinex (se pkt. 4.4). Indberetning af formodede bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger på eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på eller med brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 4.9 Overdosering Overdosering kan give symptomer, der skyldes overstimulation af dopaminerge receptorer Symptomer: Konfusion/psykose, hallucination, ortostatisk hypotension, kvalme og opkastninger, samt mavegener. Behandling: Støttebehandling iværksættes for at fjerne det uabsorberede lægemiddel og for at stabilisere blodtrykket, hvis nødvendigt. Indgivelse af en dopaminantagonist kan anbefales som tillæg til ovenstående Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation

11 G 02 CB 03 Andre gynækologiske midler - Prolactin inhibitorer 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Dostinex er et syntetisk sekalealkaloid og ergolinderivat med stærke og langvarige prolaktinhæmmende egenskaber. Cabergolin har central virkning via D 2 - receptorstimulering af hypofysens lactotropiske celler og dermed hæmmer cabergolin selektivt udskillelsen af adenohypofysehormonet prolaktin. I rotter nedsætter stoffet udskillelsen af prolaktin ved orale doser på 3-25 mikrog/kg, og in vitro ved en koncentration på 45 pg/ml. Derudover yder Dostinex en central dopaminerg virkning via D 2 -receptorstimulering ved doser højere end doserne, som nedsætter serumprolaktinniveauet. Den langvarige prolaktinsænkende effekt skyldes højst sandsynligt cabergolins vedvarende tilstedeværelse i målorganet. Dette viser sig ved den langsomme eliminering af den samlede radioaktivitet fra hypofysen efter én enkelt oral dosis i rotter (t ½ er cirka 60 timer). Den farmakodynamiske effekt af Dostinex er undersøgt hos raske frivillige forsøgspersoner, barselspatienter og patienter med hyperprolaktinæmi. Efter én oral indgift af Dostinex (0,3 1,5 mg) observeres et signifikant fald i serumprolaktinniveauet i alle forsøgsgrupper. Effekten indsætter hurtigt (inden for 3 timer efter administration) og er langvarig (op til 7-28 dage hos raske frivillige forsøgspersoner og patienter med hyperprolaktinæmi og op til dage hos barselspatienter). Den prolaktinsænkende effekt er dosisafhængig både med hensyn til effektens omfang og varighed. På grund af den langvarige effekt er en enkelt dosis i reglen tilstrækkelig til at forhindre igangsætning af mælkesekretionen. Med hensyn til effekten af Dostinex på det endokrine system, som ikke er forbundet med den anti-prolaktinæmiske effekt, bekræfter tilgænglige data på mennesker de eksperimentale resultater på dyr. Data viser at teststoffet har en meget selektiv virkning uden effekt på basal sekretion af de andre hypofysehormoner eller kortisol. Den farmakodynamiske virkning af Dostinex, der ikke er forbundet med den terapeutiske effekt, kan kun relateres til et fald i blodtrykket. Den maksimale hypotensive effekt af Dostinex ved enkelte doser ses sædvanligvis i de første 6 timer efter administration af stoffet. Dette er dosisafhængig både med hensyn til det maksimale fald og frekvens. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Den farmakokinetiske og metaboliske profil for Dostinex er undersøgt hos raske frivillige mandlige og kvindelige forsøgspersoner og hos kvindelige patienter med hyperprolaktinæmi. Efter oral indgift af det mærkede cabergolin, absorberes radioaktiviteten hurtigt i mave-tarmsystemet, da serum-radioaktiviteten topper mellem ½-4 timer. Cabergolin udskilles hovedsageligt med galden, og således kan der 10 dage efter indgift genfindes cirka 18% og 72% af den radioaktive dosis i henholdsvis urin og fæces. Uomdannet cabergolin i urinen udgør 2-3 % af dosis. I urinen identificeres 6-allyl-8b-carboxy-ergolin som hovedmetabolitten, som udgør 4-6% af dosis. Yderligere 3 metabolitter er identificeret i urinen, som i alt udgør mindre end 3% af dosis. Metabolitterne viser sig at være langt mindre potente end Dostinex i at hæmme prolaktinudskillelsen in vitro. Biotransformation af Dostinex er også undersøgt i serum hos raske mandelige forsøgspersoner i behandling med [ 14 C]-cabergolin, og der er set en hurtig og omfattende biotransformation af cabergolin.

12 Den lave urinudskillelse af uomdannet Dostinex er også bekræftet i andre forsøg med ikkeradioaktive forbindelser. Halveringstiden for Dostinex, som er baseret på urinudskillelsesrater, er lang (63-68 timer hos raske frivillige forsøgspersoner ved radioimmuno assay, og timer hos patienter med hyperprolaktinæmi ved anvendelse af HPLC-metoden). På basis af halveringstiden bør steady state opnås efter ca. 4 uger. Dette er bekræftet, da det gennemsnitlige peak plasmaniveau for Dostinex opnås efter en enkeltdosis (37± 8 pg/ml) og efter et 4 ugers multipelt dosis-regime (101 ± 43 pg/ml). In vitro studier viser, at proteinbindingsgraden er 41-42% ved koncentrationer på 0,1-10 ng/ml. Samtidig fødeindtagelse synes ikke at påvirke absorption eller fordeling og elimination af Dostinex. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Næsten alle fund i de prækliniske forsøg skyldes cabergolins centrale dopaminerge effekt eller den langvarige prolaktinhæmning hos gnavere, som har en anden hormonal fysiologi end mennesket. De prækliniske studier viser, at cabergolin har en bred sikkerhedsmargin hos både gnavere og aber og ingen teratogene, mutagene eller karcinogene virkninger. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Lactose, vandfri Leucin 6.2 Uforligeligheder Ingen. 6.3 Opbevaringstid 2 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 C. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser Tabletbeholder (glas). Pakningsstørrelser: 0,5 mg tabletter: 2 og 8 stk. 6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering Ikke anvendte tabletter samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 14398

13 9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 28. januar DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 30. oktober 2014

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Motilium, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Motilium, suppositorier 17. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Motilium, suppositorier 0. D.SP.NR. 6000 1. LÆGEMIDLETS NAVN Motilium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En suppositorie indeholder domperidon 30 mg. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 10. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6534 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prostinfenem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Carboprost 0,25 mg som carboprosttrometamol

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 10. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 28299 1. LÆGEMIDLETS NAVN Monopex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 1

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid 7. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vancocin, kapsler, hårde 0. D.SP.NR. 1822 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vancocin 2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 2. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 0. D.SP.NR. 9712 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ipstyl Autogel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Lanreotid

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 16. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 0. D.SP.NR. 9325 1. LÆGEMIDLETS NAVN Epaxal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 vaccinedosis

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) Præventionsprogram TOC-010-250908-D PATIENTBROCHURE Toctino (alitretinoin) Om denne brochure Denne brochure indeholder vigtig information om din behandling med Toctino og risikoen for fosterskader ved

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CIALIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2,5 mg tadalafil. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÈ

BILAG I PRODUKTRESUMÈ BILAG I PRODUKTRESUMÈ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nespo 10 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 10

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Losartankalium Actavis 12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Losartankalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. ProHance, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. ProHance, injektionsvæske, opløsning 31. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for ProHance, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 8925 1. LÆGEMIDLETS NAVN ProHance 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Gadoteridol 279,3 mg/ml (0,5 mmol/ml). Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Forthyron Flavoured Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Forthyron Flavoured Vet., tabletter 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Forthyron Flavoured Vet., tabletter 0. D.SP.NR 23152 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Forthyron Flavoured Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg Nicotin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Nicotinell Spearmint

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Indlægsseddel: Information til brugeren Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere