Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi"

Transkript

1 DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005

2 Formålet med denne lommeguide er at give en praktisk oversigt over almindelige rutiner og retningslinier for at gøre den daglige behandling sikker og effektiv. En mere detaljeret gennemgang af behandlingen kan findes på DSA s hjemmeside Indikation Indiceret ved allergisk rhinoconjunctivitis, astma og livstruende insektallergi. Indikationen stilles på baggrund af fordele og ulemper ved behandlingen hos den enkelte patient baseret på en grundig vurdering af nedenstående punkter: sygdomstilstande og sygdomssværhedsgrad allergener og betydning af allergensensibilisering behov for og effekt af symptomatisk behandling risiko ved sygdom og behandling psykologiske faktorer patientens holdning til sygdom og behandling Kontraindikation Absolutte kontraindikationer - Alvorlig systemisk sygdom som immunologiske sygdomme, betydende kardiovaskulær sygdom (undtagen ved behandling af svær insektallergi), cancer og kroniske infektioner - Svær astma med vedvarende nedsat lungefunktion (FEV 1) til under 70% af forventet på trods af optimal farmakologisk behandling - Behandling med -blokkere (inklusiv lokalbehandling). Ved insektallergi kan risikoen ved ophør med -blokkere retfærdiggøre fortsat behandling - Manglende kooperation og alvorlige psykiske sygdomme Relative kontraindikationer - Graviditet (ingen dokumentation for teratogen risiko), men en risiko for anafylaktiske reaktioner under opdoseringsfasen og dermed beskadigelse af fosteret. Det anbefales ikke at starte opdosering under eller ved planlagt graviditet. Ukompliceret vedligeholdelsesbehandling kan fortsættes efter omhyggelig information og accept fra patienten. Behandlingen bør stoppes ved mindste usikkerhed hos patienten eller ved komplikationer. - Svær atopisk dermatitis Akutudstyr Adrenalin (1 mg/ml) til i.m. injektion Antihistamin og kortikosteroid til injektion og oral behandling Injektionssprøjter, kanyler, staseslanger, venflon (og infusionsudstyr) Isotont saltvand til infusion Ilt og sug Silikonemaske og udstyr til manuel ventilation

3 Udstyr til måling af blodtryk Skemaer til registrering af forløb og behandling af anafylaksi Sikkerhedsprocedurer før injektion Kontrol af adrenalin og akutudstyr Identifikation af patient Kontrol af ekstrakt (korrekt opbevaring i køleskab, udløbsdato) Vurdering af patientens kliniske tilstand Kontrol af tidsinterval fra sidste injektion Registrering af reaktion ved forudgående injektion Peak flow måling før og 30 minutter efter injektion Injektionen gives af læge eller under dennes supervision Behandlingen kræver tilstedeværelse af 2 personer Håndtering af allergenekstrakt Transport, opbevaring og anvendelse af allergenekstrakt bør ske i overensstemmelse med producentens anvisninger. Ekstrakt (allergen, koncentration, volumen og udløbsdato) bør dobbeltkontrolleres før hver injektion. Aktiv involvering af patienten i denne kontrol fritager ikke terapeuten for det retslige ansvar ved fejldosering. Ved anvendelse af standardiserede ekstrakter er der ved skift til ny flaske generelt ikke behov for at reducere dosis. Som en ekstra sikkerhedsprocedure kan man ved flaskeskift fraktionere den planlagte dosis ved f.eks. at give halv dosis og udskyde den resterende dosis 30 minutter. Hvis der ikke fremkommer en stor straks-lokalreaktion eller en systemisk reaktion, kan den resterende dosis administreres. Injektionsteknik Injektioner gives dybt subkutant i over- eller underarme. Der anvendes langsom injektion (injektion af 1 ml bør tage omkring 60 sekunder), og der aspireres før injektion og for hver 0,2 ml. Hvis der aspireres blod, bør injektionen stoppes, ekstraktet kontamineret med blod kasseres, og patienten observeres i 30 min. Hvis der ikke fremkommer tegn på en systemisk reaktion, kan den resterende dosis gives. Doseringsregimer Det valgte opdoseringsskema er et kompromis i relation til at nå vedligeholdelsesdosis så hurtigt som muligt med den højeste grad af sikkerhed, og det er vigtigt at ihukomme, at det anbefalede skema kun er vejledende, og at det bør tilpasses patientens reaktioner, tidsinterval mellem injektionerne, allergen-sæson osv. Vedligeholdelsesdosis er ofte forudbestemt af producenten, men for visse patienter er det ikke muligt at nå den anbefalede topdosis (i intervallet 5-20 g oprenset major allergen). Ved valg af lavere topdoser formindskes den kliniske effekt.

4 Dosismodifikation Udeladelse af injektion, gentagelse af tidligere dosis eller reduktion af dosis afhænger af: - patientens kliniske tilstand de sidste 3 dage før injektion - tidsinterval fra forudgående injektion - systemiske og lokale reaktioner ved forudgående injektion For at undgå systemiske bivirkninger er det kritisk vigtigt at foretage en grundig vurdering af patientens egnethed til at modtage den planlagte allergendosis, før denne fastlægges: Udelad injektion hos patienter med infektion i luftvejene eller anden betydende sygdom inden for de sidste 3 dage. Udelad injektion hos patienter med aktuelle allergiske symptomer eller intensiveret antiallergisk farmakologisk behandling på grund af allergenudsættelse inden for de sidste 3 dage. Udelad injektion hos patienter med nedsat lungefunktion < 80% af vanlig værdi. Hos astmapatienter er måling af lungefunktion før hver injektion obligatorisk (peak flow er sufficient). Nedsæt den planlagte dosis hvis tidsintervallet mellem planlagte injektioner er overskredet. Nedsæt den planlagte dosis hvis patienten har haft en systemisk reaktion ved den foregående behandling. Dosisreduktionens størrelse afhænger af reaktionens sværhedsgrad. I tilfælde af anafylaksi eller andre livstruende reaktioner bør fortsættelse af allergen-specifik immunterapi grundigt revurderes (undtagen i tilfælde af insektallergi, hvor det faktisk forstærker indikationen for allergen-specifik immunterapi). Sen-lokalreaktionen ved den forudgående injektion kan ikke anvendes som risikovarsel ved næste injektion. Vurdering af patienten før injektion omfatter også udspørgen om indtagelse af medicin, som vanskeliggør behandlingen af anafylaktiske reaktioner (primært -blokkere). Eksempel på praktiske doseringsretningslinier Opdosering Injektion udelades ved a) infektion i luftveje eller anden sygdom sidste 3 døgn b) allergiske symptomer eller øget behov for allergimedicin sidste 3 døgn c) peak flow < 80% af vanlig værdi

5 Injektionsinterval 2 uger dosisøgning jvf. doseringsforslag 2-4 uger gentag forudgående dosering 4-6 uger dosisreduktion 1 trin 6-8 uger dosisreduktion 2 trin 8 uger behandlingen starter forfra Lokal straksreaktion ved forudgående injektion (30 min) < 5 cm dosisøgning jvf. doseringsforslag 5-8 cm gentag forudgående dosering > 8 cm dosisreduktion 1 trin Lokal senreaktion ved forudgående injektion (1. døgn) Gentag forudgående dosering hvis reaktionen har været generende for patienten Mild/moderat (grad 2-3) systemisk reaktion Dosisreduktion 1-2 trin Alvorlig (grad 4) systemisk reaktion KONFERENCE OM FORTSAT BEHANDLING Vedligeholdelsesbehandling Vedligeholdelsesdosis a) 1 ml af konc SQ-E/ml eller b) den maksimalt opnåelige dosis eller c) midlertidig vedligeholdelsesdosis opnået før allergensæson ad b & c: yderligere stigning bør senere forsøges (ugentlige injektioner) Interval mellem injektioner ved overgang til vedligeholdelsesbehandling Når vedligeholdelsesdosis er nået: gives næste inj. efter 2 uger (max 3 uger), dernæst efter 4 uger (max 5 uger) og derefter med 8 ugers (max 10 uger) interval (vedligeholdelsesbehandling)) Injektion udelades ved a) infektion i luftveje eller anden sygdom sidste 3 døgn b) allergiske symptomer eller øget behov for allergimedicin sidste 3 døgn c) peak flow < 80% af normal værdi

6 Injektionsinterval ved vedligeholdelsesbehandling 10 uger uændret dosering uger dosisreduktion 0,2 ml uger dosisreduktion 0,4 ml 16 uger behandlingen starter forfra Lokal straksreaktion ved forudgående injektion (30 min) < 8 cm uændret dosering > 8 cm dosisreduktion 0,2 ml Lokal senreaktion ved forudgående injektion (1. døgn) Dosisreduktion 0,2 ml hvis reaktionen har været generende for patienten Mild/moderat (grad 2-3) systemisk reaktion Dosisreduktion 0,2-0,4 ml Alvorlig (grad 4) systemisk reaktion KONFERENCE OM FORTSAT BEHANDLING Dosisøgning efter reduktion af vedligeholdelsesdosis 0,2 m fuld dosis efter 4 og derefter 8 uger > 0,2 ml ugl. inj. til 1,0 ml; herefter uger Dosering i pollensæson Opdosering må ikke ske i relevant allergensæson. Under vedligeholdelsesbehandling udelades injektion, hvis patienten har kliniske symptomer. Som en generel sikkerhedsforanstaltning kan dosis reduceres i sæsonen, men det er ikke nødvendigt, hvis patienten er symptomfri. Hos patienter med kliniske symptomer udelades injektion, og symptomatisk behandling startes (intensiveres). Når patienten er symptomfri, bør allergendosis reduceres resten af sæsonen. Behandling med flere allergenekstrakter Allergenekstrakter må ikke blandes i samme sprøjte. For at minimere risikoen for systemiske bivirkninger bør forskellige ekstrakter indgives med 30 min. interval (dette giver også mulighed for at vurdere, hvilket ekstrakt der udløste bivirkningen). Bivirkninger Systemiske reaktioner er et hvilket som helst symptom fra andre organer end svarende til injektionsstedet. Systemiske bivirkninger kan variere fra få nys til fulminant anafylaktisk shock og dødsfald. Sværhedsgraden hænger sammen med, hvor hurtigt symptomerne udvikles efter injektionen. Kløe i håndflader, fodsåler og behårede kropsdele, erythem og urticaria, rhinitis eller astma, der optræder minutter efter injektion, vil ofte progrediere til anafylaksi og kræver uopsættelig behandling.

7 Gradering* af systemiske allergiske reaktioner Grad 0 Grad I Grad II Grad III Grad IV INGEN SYMPTOMER MILDE SYSTEMISKE REAKTIONER Symptomer: Lokaliseret urticaria, rhinitis eller let astma (PF< 20% fald fra udgangsværdi) Behandling: Peroral antihistamin eller inhaleret -2-agonist MODERATE SYSTEMISKE REAKTIONER Symptomer: Langsomt indsættende(>15 min) generaliseret urticaria og/eller moderat astma (PF< 40% fald fra udgangsværdi) Behandling: Antihistamin, systemisk steroid og/eller inhaleret -2- agonist (adrenalin ikke givet) ALVORLIGE (IKKE-LIVSTRUENDE) SYSTEMISKE REAKTIONER Symptomer: Hurtigt indsættende (<15 min) generaliseret urticaria, angioødem eller svær astma (PF >40% fald fra udgangsværdi) Behandling: Systemisk steroid, parenteral antihistamin/ -2-agonist (adrenalin kan være administreret) ANAFYLAKTISK SHOCK Symptomer: Hurtigt udviklet reaktion med hudkløe, flushing, erythem, generaliseret urticaria, stridor (larynxødem), bronkieobstruktion, blodtryksfald mv. Behandling: Intensiv behandling inkl. adrenalin * Graderingen er baseret på kliniske symptomers sværhedsgrad, udviklingshastighed og den anvendte behandling. Graderingen benyttes til videnskabelig kommunikation omkring hyppighed og sværhedsgrad af systemiske reaktioner.

8 Behandling af bivirkninger (voksne patienter) Stor lokal reaktion Antihistamin peroralt (>12 cm efter 30 min) OBSERVER MINIMUM 60 MIN Rhinitis Antihistamin peroralt OBSERVER MINIMUM 60 MIN OG KONTROLLER PEAK FLOW Astma ß-2 agonist inhalation evt. i.v. adgang (venflon) evt. ß-2-agonist s.c./i.m./i.v. Kortikosteroid: Prednisolon 50 mg eller Solu-Medrol 40 mg i.v. OVERVEJ INDLÆGGELSE Systemiske reaktioner Adrenalin (1 mg/ml) 0,3-0,5 mg dybt i.m. (Universel urticaria, i.v. adgang (drop med NaCl) & angioødem) Kontrol af BT og puls Antihistamin peroralt evt. Tavegyl (1 mg/ml) 1-2 mg i.m. Kortikosteroid: Prednisolon 50 mg eller Solu-Medrol 40 mg i.v. INDLÆGGELSE ANBEFALES Anafylaktisk shock Adrenalin (1 mg/ml) 0,5-0,8 mg dybt i.m. evt. (fortyndet 0,1 mg/ml) 0,3-0,5 mg i.v. (langsomt i refrakte doser) Kan gentages efter min Lejring i Trendelenburgs position Ilt 5-10 l/min i.v. adgang (drop med NaCl) Kontrol af BT & puls (O2-saturation) Antihistamin: Tavegyl (1 mg/ml) 1-2 mg i.m. Kortikosteroid: Solu-Medrol 80 mg i.v. INDLÆGGELSE OBLIGAT PGA. RISIKO FOR PROTRAHERET SHOCK Doser til børn Adrenalin (1 mg/ml) 0,01 mg/kg i.m. evt. (fortyndet 0,1 mg/ml) i.v. Antihistamin Tavegyl 0,0125-0,025 mg/kg i.m. Kortikosteroid Solu-Medrol 2 mg/kg i.v.

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Allergiske lidelser. Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl.

Allergiske lidelser. Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3.

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3. Vejledende instruks Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet 2. udgave version 3., Oktober 2014 Forord Denne 2. udgave er en revideret udgave af ACCESSinstruksbogen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: Sundhedsklinikken Røde Kors Ryesgade 1, 2 8000 Aarhus C Danmark Peter Poulsen Besøgsdato: 28. april 2015

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: ØRE NÆSE HALS KLINIKKEN I/S Trangstræde 15 8900 Randers C Danmark Morten Christian Grøn Besøgsdato: 20.

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 7 november 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011

Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 BEHANDLINGREGLER Behandling med Tysabri og Gilenya er af

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Forord Denne vejledning er udarbejdet i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Formålet er at støtte

Læs mere

Insulinbehandling. af patienter med type 2-diabetes. herunder vejledning om hjemmemonitorering af blodsukker og hypoglykæmi

Insulinbehandling. af patienter med type 2-diabetes. herunder vejledning om hjemmemonitorering af blodsukker og hypoglykæmi Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes herunder vejledning om hjemmemonitorering af blodsukker og hypoglykæmi Dansk Selskab for Almen Medicin 2012 Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes

Læs mere

SEDASJON OG MONITORERING

SEDASJON OG MONITORERING SEDASJON OG MONITORERING Jacob Rosenberg (DK), Kirsti Myre (N), februar 2014. Den teknologiske udvikling indenfor radiologi og minimal invasiv kirurgi har de senere år været næsten utrolig. Procedurer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet w w w.laegemagasinet.dk N r. 3 maj 2010 MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R I ndstik: Da n s k H y p e r t e n s i o n s s e l s k a b s Behandlingsvejledning 2009 24. årgang

Læs mere

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009 HÅNDEKSEM Operationelle retningslinier for udredning og behandling T. Menné 1, N. Veien 2, M Sommerlund 3, JD Johansen 1 1) Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital, 2) Hudklinikken, Vesterbro 99,

Læs mere

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter er oversat fra engelsk og redigeret af læge Helene Kobbernagel, projektkoordinator Maria Phillipsen, afdelingslæge

Læs mere

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin Instruks Side 1 af 5 Formål At undersøge regionale forskelle i hjertemuskulaturens gennemblødning under farmakologisk udvidelse af koronarkarrene. Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for

Læs mere

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport Fødevareoverfølsomhed hos børn Konferencerapport Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL:

Læs mere

Abstinensbehandling i sygehusregi (alkohol og stof)

Abstinensbehandling i sygehusregi (alkohol og stof) Sygehusvæsen - Psykiatrien - Voksenpsykiatri Regionalt - Psykiatri - voksen Niveau: Regional Type: Retningslinjer - Klinisk Redaktør: mlb Voksenpsykiatri Regionalt Emne: Abstinensbehandling i sygehusregi

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere