GRAVIDES ARBEJDSMILJØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRAVIDES ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 Rapport nr. 3 / 2013 RAPPORT OM GRAVIDES ARBEJDSMILJØ Udsættelse for methylmetakrylat (MMA) blandt tandteknikere og operationspersonale Af Lilli Kirkeskov ledende overlæge PhD, Ole Lyngenbo, afdelingslæge PhD, Ellen Bøtker Pedersen, afdelingslæge Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden

2 Indhold Indledning og baggrund Rapport Indledning og baggrund Side 03 Toksikologisk vurdering Side 04 Reprotoksitet Side 05 Humane studier Side 06 Arbejdsbeskrivelse Side 07 Måleresultater Side 08 Arbejde med MMA Side 09 Diskussion Side 10 Konklusion Side 11 Referencer Side 12 Rapporten er udarbejdet i 2013 på baggrund af henvendelse fra Arbejdstilsynet Bilag 1 Indledning 14 2 Baggrund og formål 14 3 Måleomfang og omstændigheder Arbejde med tandproteser Hofteoperationer 14 4 Prøvetagning og analysemetoder 15 5 Vurderingskriterier 15 6 Resultater Arbejde med tandproteser Hofteoperationer 17 7 Vurdering Arbejde med tandproteser Hofteoperationer 18 8 Arbejde med proteser 19 En arbejdsgiver skal, når de bliver bekendt med at en medarbejder er gravid, sørge for, at der i arbejdspladsvurderingen tages stilling til, om der er risiko for, at den gravide er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko for graviditeten. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der kan være en risiko for den gravide ved det pågældende arbejde, skal der sørges for tekniske foranstaltninger eller ændret indretning af arbejdsstedet, overføre den gravide til andre opgaver eller beslutte, at den gravide ikke må beskæftige sig med det pågældende arbejde. Lykkes det ikke at finde en løsning på arbejdspladsen, skal den gravide kontakte sin læge, der kan tage stilling til, om den gravide skal fraværsmeldes ud fra de foreliggende oplysninger, eller om der er behov for en udredning på en arbejdsmedicinsk afdeling. I forbindelse med en særlig indsats Arbejdsmiljø og sunde børn i udarbejdede Arbejdstilsynet informationsog vejledningsmateriale målrettet de brancher og arbejdsprocesser, hvor ar-bejdsmiljøpåvirkningerne kunne tænkes at frembyde en særlig risiko for reproduktionsskader. Et af de områder, der blev fokuseret på, var tandteknikere og dentallaboratorier. Arbejdet inden for branchen medfører bl.a. udsættelse for Methylmetakrylat (MMA), der anvendes til fremstilling af hel- og delproteser. Samlet anbefalede Arbejdstilsynet i 1994, at arbejde med MMA i forbindelse med arbejde med støbning og reparation af tandproteser kunne udføres af gravide, når der anvendes tilstrækkelig ventilation og når der anvendes egnede handsker. Det anførtes, at såfremt man ikke kan lugte MMA i lokalet, var MMA-koncentrationen under 1/10 af grænseværdien, som i 1994 var 75 PPM. Der er foretaget litteratursøgning ved anvendelse af PubMed, Micromedex, Google. Tilgængelige relevante artikler er fremskaffet. Referencer i den fremskaffede litteratur er gennemgået, og relevante artikler/rapporter er fremskaffet. Der er fokuseret på MMA og PMMA (poly methylmetacrylat) samt relevante lignende stoffer (ethyl og n-butyl metakrylat). Der er lagt hovedvægt på litteratur vedrørende reprotoksicitet, målinger af luftkoncentrationer i arbejdsmiljøet samt gennembrudstider for forskellige typer af handsker. Dette notat er baseret på 8 originalartikler vedr. reprotoksicitet i dyreforsøg og et registerstudie og 3 rapporter vedr. MMA udarbejdet af hhv. WHO, EPA og IARC. Der foreligger kun ganske få undersøgelser, der har beskrevet den faktiske udsættelse for MMA under arbejdet. Der er stor variation i arbejdsprocedurer og dermed eksponeringen for MMA. For at få et objektivt mål for de aktuelle eksponeringsniveauer, er der derfor foretaget personbårne målinger af koncentrationen MMA i luften hhv. ved støbning og reparation af tandproteser samt ved udførelse af cementerede hofteoperationer. Målingerne er udført af EUROFINS miljø A/S på Teknisk Skole, uddannelsen for tandteknikere i København samt på Ortopædkirurgisk Operationsgang på Bispebjerg Hospital, København. Der er foretaget personbårne målinger på i alt 8 tandteknikelever ved to arbejdsprocesser samt på operationspersonalet ved to hofteoperationer, hvor der blev målt på 5 personer. For en grundigere beskrivelse af målemetoder henvises til rapport fra EUROFINS, Bilag 1. GRAVIDES ARBEJDSMILJØ Udsættelse for Methyl metakrylat (MMA) blandt tandteknikere og operationspersonale Arbejdstilsynet har ønsket en vurdering af, om der er grundlag for ændring er i denne anbefaling, hvilket er baggrunden for nærværende rapport. Desuden har der været et behov for at få en vurdering af eksponeringen for MMA i forbindelse med udførelsen af cementerede ortopædkirurgiske operationer. ISBN Kontakt: Niels Ebbehøj, overlæge Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital 2400 København NV Telefon: Side 2 Side 3

3 Toksikologisk vurdering af Methyl Metakrylat og Poly Methyl Metakrylat Reprotoksitet Methyl metacrylat CAS nr Methyl metakrylat er et flygtigt reaktivt organisk opløsningsmiddel. Methyl Metakrylat Monomer (MMA) er en ester af methakrylsyre. MMA er en klar, farveløs væske med er karakteristisk lugt der beskrives som vellugtende, frugt agtig, syre og skarp eller løg-lignende. Lugtgrænsen er på ca. 0,2 ppm (0,8 mg/m3). MMA er let opløselig i vand og blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler. MMA er en reaktiv monomer, der let kan polymeriseres med sig selv eller med andre monomerer og danne thermoplastiske polymerer. Dets polymerer har mange anvendelsesmuligheder. Methylmetakrylat, MMA kan optages ved indånding og ved optagelse gennem huden. Grænseværdien i arbejdsmiljøet var i ppm og er siden nedsat til 25 ppm (102 mg/m3). Methyl methakrylat står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Poly methylmetakrylat CAS.nr Poly methylmetakrylat, PMMA er den syntetiske polymer af methylmetakrylat og der kan udvikles monomerer (bl.a. methyl metakrylat) ved opvarmning. PMMA er et højtransparent amorft termoplastisk materiale. PMMA, (akryl), kaldes ofte for plexiglas, der er et handelsnavn for PMMA. PMMA findes i let- til sejtflydende varianter med forskellige egenskaber, så som høj slagstyrke og overfladeglans. PMMA kan compounderes med diverse blødgørere, brandhæmmere, fyld og armeringsmaterialer for at få bedre egenskaber. PMMA kan forarbejdes ved sprøjtestøbning, ekstrudering, blæsestøbning, rotationsstøbning og termoformning. PMMA kan også støbes fra monomeren til spændingsfrie plader og færdige emner. PMMA anvendes bl.a. til tv-skærme, ovenlysruder, skilte, displays, flyruder, lampeglas, urglas, badekar, vaskekummer og billygter. PMMA anvendes desuden til proteser inden for tandteknik, til tandfyldninger, til knoglecement inden for ortopædkirurgi, til kontaktlinser og ved kosmetisk kirurgi, til akryl farver, samt til andre formål som overfaldebehandling af moderne møbler, til skulpturer og smykker. Lyshærdende og UV-hærdende akrylprodukter er baseret på andre akrylater end MMA. Disse anvendes bl.a. til tandfyldninger. Flertallet er mindre godt undersøgt end MMA. Helbredseffekter Toksicitet, irritative og allergifremkaldende egenskaber. Den akutte toksicitet af MMA er lav. MMA er moderat slimhindeirriterende for øjne, næse og luftveje. Luftvejsirritation er påvist hos både dyr og mennesker ved udsættelse for dampe fra MMA. Dyrestudier har vist luftvejsirritation med påvirkning af de yderste lungeafsnit (alveolerne) ved 100 ppm MMA - og læsion i næseslimhinden efter udsættelse for 400 ppm MMA. Humane data vedrørende udsættelser for MMA under arbejdet tyder på, at luftvejsirritation kan opstå ved koncentrationer under 112 ppm1. MMA er moderat hudsensibiliserende i dyreforsøg. Nogle personer kan udvikle allergiske hudreaktioner - dermatitis samt allergisk kontakteksem har således været rapporteret hos mennesker. Der er desuden klar evidens for krydsreaktioner både hos dyr og mennesker mellem forskellige metakrylat estrei. Der er beskrevet tilfælde, hvor erhvervsmæssig udsættelse for MMA er sat i forbindelse med astma hos mennesker. Der er dog ikke påvist respiratorisk type 1 allergi ved MMAudsættelse. I dyreforsøg er der påvist ændringer i den neuronale aktivitet i rotte hjerner ved 400 ppm. Blandt mennesker er der rapporteret om følelsesløshed og andre neurologiske problemer, som kan være en følge af MMA udsættelse 1. Dyreforsøg Singh et al, 1972 har indsprøjtet monomerer af MMA-estre (methyl-, ethyl-, n-butyl-, Isobutyl- og isodecyl- metakrylat samt akrylsyre) intraperitonealt i tre doser på gravide rotter på gestationsdag 5, 10 og 15 og sammenlignet med ubehandlede kontroller. Der fandtes forandringer i resorption (tilbagedannelse af fosteret) for ethyl- og n-butyl, isobutyl- og isodecyl-metakrylat, dosis respons effekt for gross abnormalities for alle monomerer, muskulo-skeletale forandringer for akrylsyre, og reduceret fødselsvægt for alle monomerer. Mc Laughin et al, 1978 fandt ingen effekter hos gravide mus, der inhalerede 1330 ppm MMA 2 t 2 gange dagligt mellem gestationsdag 6 og 15. Der er påvist nedsat fostervægt, tidlig føtal død og skeletanomalier ved inhalationsforsøg med MMA på rotter, der var udsat for koncentrationer, der også var toksiske for moderdyret (Hodge & Palmer, 1977). Der er påvist lignende effekter i et muse-studie af Tansy, 1975, hvor den toksiske effekt på moderdyret ikke er angivet. Nicholas et al, 1979 udsatte gravide rotter dagligt fra 6. til 15. gestationsdag for luft, som indeholdt MMA i en koncentra tion på 110mg pr. liter. Man eksponerede to grupper af gravide rotter i hhv. 17,2 og 54,2 minutter pr. dag. Ved sammenligning med ubehandlede kontroller fandtes signifikante forskelle i fostervægt og -længde, tidlig foster død, forekomsten af hæmatomer og deforme haler og generelle og muskelskelet anomalier, men ikke for antal fostre pr. kuld eller antal resorptioner. Murray et al, 1981 udsatte gravide rotter for 0, 50 og 150 ppm MMA ved inhalation 6 t/dg fra gestationsdag. De fandt ingen tegn på malformationer, men nedsat fostervægt ved 150 ppm, hvor der dog også fandtes maternel toksicitet. NOEL var 50 ppm. Merkle og Klimish, 1983 undersøgte n-butyl akrylat ved at udsætte gravide rotter for 0,25, 135 og 250 ppm i 6 timer pr dag fra gestationsdag er på 135 og 250 ppm medførte maternel toksicitet med dosisafhængig nedsat vægt og kliniske tegn på irritation hos moderdyret. Ved afslutningen af udsættelsen svandt symptomerne. De samme koncentrationer medførte dosisafhængige døde implantationer. 25 ppm medførte ingen skader hverken på moderdyr eller fostre. Rogers et al, 1986 udsatte rotte foster kulturer in vitro for koncentrationer af metaakrylsyre fra 1,2 til 2,1 nm. Ved disse koncentrationer fandtes en dosisafhængig reduktion af fosterets vægt og længde, samt abnormaliteter som hypoplasi af prosencephalon, ødem og fejlplacerede hjerter. Solomon, Gravide rotter inhalerede methyl metakrylat i doser på hhv. 0, 99, 304, 1178 og 2028 ppm 6 timer/dag på dag 6-15 i graviditeten. Behandlingsrelateret reduktion i maternel vægt fandtes på alle dosisniveauer, dog minimalt ved 99 og 304 ppm. Der fandtes ingen tegn på teratogene effekter heller ikke ved doser, der medførte effekter på moderdyrene. I et studie af Farmakovskaya & Tikhomirov, 1993 rapporteret i review af WHO, 1998 fandtes intrauterin død, fostre med vas kulær patologi og øget frekvens af funktionel umodenhed blandt rottefostre, hvor moderdyrene havde været udsat for MMA ned til koncentrationer på 0,01 mg/m3. Der er dog for få oplysninger om studiet til at vurdere resultaterne nøjere. Syv typer akrylater: methyl akrylat, ethyl akrylat, 2-hydroxyethyl akrylat, n-butyl akrylat, hydroxypropyl akrylat, 2-ethylhexyl akrylat og acrylsyre er undersøgt i et inhalationsstudie af Saillenfait et al, hvor rotter blev eksponeret 6 t/dg, dag 6-20 under graviditeten. erne varierede afhængig af stoffet mellem 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 og 300 ppm. Der fandtes ingen reprotoksiske effekter på fostrene (fosterdød eller malformationer). Der fandtes reduceret fostervægt efter eksponering for 300 ppm acrylsyre (højeste koncentration), 100 ppm methyl akrylat (højeste koncentration), 200 ppm ethyl akrylat (højeste koncentration), ved 200 og 300 ppm butyl akrylat (de 2 højeste koncentrationer). Der var samtidig tegn på toksicitet hos moderdyrene. MMA medførte i en undersøgelse seminal vesicel atrofi hos hanrotter der indtog stoffet pr. os i høje koncentrationer i 8 måneder. Side 4 Side 5

4 Humane studier Arbejdsbeskrivelse Tandtekniker-området belyst ved arbejdsbeskrivelse på Teknisk skole, Tandteknikeruddannelsen. Fremstilling og reparation af tandproteser Støbning af proteser foregår altid i udsugningsbokse (stinkskabe), og man anvender nitrilhandsker under arbejdet. Selve støbeprocessen tager ca. 3 min og hele arbejdsprocessen under 15 min og varetages max 2-3 x /uge. Støbning af protesen foretages ved manuel blanding af 36 ml akrylpulver og 12 ml methylmetakrylat i et bæger, hvorefter man ælter materialet i hånden. Efter æltning placeres materialet i en støbeform (metalcuvette), der indeholder aftryk af patientens gane og det anbringes i en presse. Stadig under pres sættes formen i et vandbad på 100 grader C (akrylen koges ), herved hærdes støbematerialet. Vandbadet er placeret udenfor udsugningsboksen, men der er udsugning over vandbadet. Der er 4 stinkskabe pr. etage og man kan være 2 elever pr. skab. Reparation af proteser udføres ved hjælp af støbemasse, der er fremstillet ved manuel blanding af op til 12 ml MMA med 2 dele pulver. Den reparerede protese afhærder ved stuetemperatur (kold hærdning) uden for boksen, men under udsugning. Indimellem kan man lugte MMA, f.eks. ved spild og når elever flytter materiale fra et stinkskab til vandbad. og evt. tilglattes med fingrene af operatøren.10 minutter efter applicering forventes cementen at være afhærdet (methyl metakrylaten har reageret færdigt). Der anvendes 30 ml MMA. Operationssygeplejersken blander og afleverer cementen til kirurgen, som applicerer cementen. Kirurgen bistås af en assistent. Der arbejder en anæstesisygeplejerske ved patientens hoved. En tredje person arbejder i periferien af lejet. Operatør, assistent og operationssygeplejersker er tættest på operationsfeltet. Operationssygeplejersken behøver ikke komme i direkte berøring med materialet. Det er oplyst, at der går kort tid (mindre end 15 minutter) med arbejde med den ikke-hærdede cement. Man kan under anvendelse lugte MMA i lokalet. Der anvendes to lag handsker under håndtering af knoglecementen. Almindeligvis anbefaler man på afdelingen at skifte yderste lag handsker efter kontakt med MMA. Gravidpolitik på ortopædkirurgisk oprationsgang: Gravide sygeplejersker deltager ikke i operationer med cementering (operationssygeplejersker og anæstesisygeplejersker). Nogle ortopædkirurgiske læger forsætter arbejdet under graviditeten. Hvis en gravid kvinde udsættes for MMA ved inhalation eller ved hudkontakt, kan MMA overføres til fostret via moderkagen. I en case-control undersøgelse fra 1996, hvori der indgik 538 børn med neuralrørsdefekt fandt Shaw et al ikke en signifikant sammenhæng mellem moderens udsættelse for MMA i forbindelse med arbejde eller hobby og forekomsten af neuralrørsdefekt. Lindbohm et al, 2007 har foretaget en registerundersøgelse af forekomsten af spontan abort blandt tandlæger, klinikassistenter og tandteknikere. Man kunne ikke påvise en klar dosis-respons sammenhæng mellem eksponering for akrylater og forekomsten af aborter. Man fandt en let men ikke signifikant øget risiko for abort ved udsættelse for visse akrylater med OR 1,4 (95% CI 0,8-2,4), amalgam, opløsningsmidler og desinfektionsmidler. Da der var tale om samtidig eksponering for flere akrylatkomponenter og amalgam, var det ikke muligt at afgøre hvilken påvirkning, der var ansvarlig for den let øgede risiko. Man konkluderer i undersøgelsen, at det ikke er muligt at udelukke en let øget abortrisiko blandt de eksponerede. Man vurderede, at gravide kan arbejde inden for de anførte fagområder, men at det kræver gode arbejdshygiejniske forhold. Mutagenicitet og carcinogenicitet MMA er påvist mutagent i et enkelt studie i hamstercellekulturer og er påvist cytotoksisk i mange celle kulturer. MMA er ikke fundet carcinogent i et dyreinhalations-studie, hvor mus og rotter blev udsat for MMA i koncentrationer på 0, 250, 500 og 1000 ppm 6 t/dag, 5 dage pr uge i 102 uger (et livsforløb). Der er ikke påvist hudtumorer efter påsmøring af ethylakrylat, 1-acrylsyre eller butyl akrylat på huden af mus. Arbejdsgang ved håndtering af MMA i forbindelse med en cementeret hofteoperation belyst ved arbejdsbeskrivelse fra ortopædkirurgisk operationsgang, BBH. (BBH) Hofteoperationer Hofteoperationen udføres almindeligvis i operationsstuer med såkaldt laminært air flow (LAF), som er mekanisk ventilation med indblæsning af filtreret luft fra loftet ned over operationslejet. Blanding af cement udføres i et lukket system (Optipac, Refobacin Bone Cement R), som hindrer at cementen kontamineres under blandingen. Produktet består af 1.3 g gentamycin sulphat, 50.3 g poly methyl akrylat methyl metakrylat, 9.2 g zink oxid, 0.5 g benzoyl peroxid. Ved selve blandingen pumpes et stempel frem og tilbage i en lukket cylindrisk beholder. Der kan være rester af cement på selve stemplet, som operationssygeplejersken afknækker efter endt blanding. Arbejdsprocessen udføres under lokalafsug. Efter blanding placeres den cylindriske beholder med cementen i en fugepistol og cementen appliceres på operationsstedet. Lokaludsuget tages med hen til operationsfeltet, hvor knoglecement sprøjtes ud Side 6 Side 7

5 Måleresultater Arbejde med MMA tidligere målinger og vejledninger Eurofins har som anført foretaget målinger af koncentrationen af MMA i luften på udvalgte arbejdsprocesser for hhv. tandtekniker-elever på Københavns Tekniske Skole og på operationspersonale fra operationsgangen på Bispebjerg hospital. De vigtigste måleresultater er angivet nedenfor. For en samlet gennemgang henvises til rapport fra Eurofins, se bilag. Arbejde med tandproteser Ved støbning af tandproteser er den gennemsnitlige udsættelse for MMA 3 mg/m3 som geometrisk middelværdi (GM). Den normerede værdi over 15 minutter varierer mellem 0,35 og 19,6 mg/m3. For reparation af proteser er den gennemsnitlige udsættelse for MMA 0,49 mg/m3 som GM. Den normerede værdi over 15 minutter varierer mellem 0,32 og 5 mg/m3 Det er karakteristisk, at en enkelt person, er markant højere udsat for MMA både ved støbning og reparation af proteser. En analyse af denne persons arbejdsmåde afslørede at denne person blev mere eksponeret bl.a. fordi personen holdt hovedet tæt på det emne, der blev forarbejdet. Der er således en væsentlig instruktionsopgave forbundet med arbejde med MMA, så man kan forebygge uheldige arbejdsrutiner. Det ses på figur 4 i vedhæftede bilag, at elevernes indåndingszone er tæt på reparationsstedet, og at der derfor er stor risiko for udsættelse for MMA. Lågerne til udsugningsboksene kunne desuden have været skudt længere ned under arbejdet. Hofteoperationer Ud af de 5 personer som arbejder ved operationen, er det kun kirurgen ved den ene af de to operationer, som applicerer den uhærdede cement med MMA, der er udsat for niveauer over detektionsgrænsen sv.t. en normeret værdi over 15 min på 2,1 mg/m3. Den begrænsede udsættelse for MMA under operationerne skyldes muligvis dels anvendelse af et lukket system til blanding af cement, og dels LAF ventilationen. Der er kun fundet enkelte målinger af MMA fra forskellige arbejdsprocesser. McLaughin et al, 1978 målte koncentrationen af MMA monomerer i operationsstuer i fire-timers interval ved 3 totale hoftealloplastikker hhv. ved blanding af knoglecement, 2 min efter blanding, 6 min efter blanding og når cementen hærder i patienten. Den højeste koncentration fandtes på 227 ppm i forbindelse med blanding og aftog til under 10 ppm efter gennemsnitlig 11 minutter. Disse målinger viser langt højere niveauer i de aktuelt påviste. Dette skyldes formentlig at man nu foretager blandeprocessen i et lukket system og at arbejdet foregår på en operationsstue med betydelig ventilation (laminært air flow). Ved måling af MMA på to dentallaboratorier fandtes en gennemsnitskoncentration for MMA på hhv. 0,7 og 1,6 ppm (2,9-6,5 mg/m3) med gennemsnits spidskoncentrationer på hhv. 9,3 og 9,7 ppm (37,9-39,5 mg/m3) uden ventilation og på 2,2 ppm (9,0 mg/m3) med ventilation. De aktuelle målinger ligger i gennemsnit på stort set samme niveau (3 mg/m3). De nuværende målinger viste dog en betydelig variation blandt de enkelte personer. Dette afspejlede forskellige arbejdsmåder under arbejdet, herunder placering af tandprotesen yderligt i udsugningsboksen, arbejde med ansigtet tæt på materialet og med lågen til udsugningsboksen ½ skudt op. MMA er tidligere klassificeret som reproduktionsskadende (i gruppe 2M) svarende til at der er påvist reproduktionsskadende effekt i en dyreart eller en enkeltstående befolkningsundersøgelse. Dosisniveauet for reprotoksiske effekter for stoffer klassificeret i gruppe 2M angives til 20 og 200 mg/kg (orale forsøg) eller mellem 5 og 10 gange grænseværdien (inhalationsforsøg). Ved arbejde med lyshærdende akryl der frigiver store mængder monomer skal arbejdet foregå i stinkskab eller udsugningsboks. Hudkontakt med uhærdet akryl skal undgås og Arbejdstilsynet anbefaler anvendelse af egnede handsker, som akrylen ikke kan trænge igennem. I en tidligere gennemgang af graviditet og arbejdsmiljø på tandklinikker anbefalede man, at gravide på basis af den mulige reproduktionsskadende effekt ved høje koncentrationer af forsigtighedsgrunde ikke arbejder med metyl metakrylat hverken ved fremstilling eller reparation af proteser. Engangshandsker og gennembrudstider En arbejdsgruppe under det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Sikkerheds- og Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet en oversigt over forskellige handskers brugbarhed og beskyttelse mod forskellige organiske stoffer. Nitrilhandsker af mærket Freeform Se fra Microflex havde en gennembrudstid på sek. for MMA (væske) og for væske + pulver på 6-7 min. Gennembrudstiden var den samme for Nitril Perfect fra Preventive Care. 1 lag Gammex latexhandsker fra Ansell Cares har en gennembrudstid på 1 min, 2 lag øger Gennembrudstiden til 7 min. Ved fornyede undersøgelser, som Eurofins har udført for Ansell Cares i 2010 findes gennembrudstiden for MMA i gennemsnit 1,3 min ved anvendelse af 1 lag latexhandsker, øget til 7.6 min for 2 lag og 7.7 min for 3 lag. Gennembrudstiden for hhv. HEMA; 2-hydroxyethyl metakrylat og TEGDMA; triethylen glycol dimethacrylat var betydelig længere for nitril- end for latexhandsker ved undersøgelse af 5 forskellige latex- og nitrilhandsker. Arbejdstilsynet anbefalede i 1994, at det manuelle arbejde med to-komponent akryl skal foregå i boks med udsug eller i stinkskab. Ved anvendelse af et såkaldt Ivocap-system, hvor akrylen blandes i en lille plastbeholder skal dette foregå under udsug, helst i stinkskab eller boks. Ved anvendelse af almindeligt sug skal man være opmærksom på, at monomeren er tungere end luft og synker nedad. Kogning kan frigøre mindre mængder monomer og kogningen anbefales derfor også at foregå under udsug, og helst i stinkskab. Side 8 Side 9

6 Diskussion Konklusion MMA er i tidligere studier fundet hudirriterende, allergent, luftvejsirriterende og let øjenirriterende. Dette medfører, at alle der arbejder med MMA, skal tage særlige arbejdsmiljømæssige forholdsregler. Dyrestudier vedrørende MMA s reprodutionskadende effekter har vist modstridende resultater. I seks af de refererede studier (Singh, Nicholas, Rogers, Hodge& Palmer, Tansy, Farmakovskaya & Tikhomirov, 1993) tyder det på, at MMA kan medføre fosterskader i dyreforsøg ved højere koncentrationer, heraf var fandtes i de to af studierne kun fosterskader i doser, der også var toksiske for moderdyrene (Hodge& Palmer, Tansy). I et studie fandtes nedsat fostervægt, men kun i koncentrationer, der også medfører toksiske symptomer hos moderdyrene (McLaughin). Tre af studierne var negative (Solomon, Murray, Merkle). I et studie, hvor man undersøger 7 andre akrylater end MMA og PMMA findes ingen tegn på reprotoksiske effekter, men nedsat fostervægt ved de højeste koncentrationer (Saillenfait). NOEL (No Observed Effect Level) er i dyrestudierne fundet mellem ppm ( mg/m3). MMA er tidligere klassificeret som reproduktionsskadende ved middel koncentration (2M) svarende til at det i dyreforsøg i en art er påvist reproduktionsskadende i niveauer mellem mg/kg (oralt) eller 5-10 gange grænseværdien (tidligere 75 og nu 25 ppm). Der er således ved den aktuelle gennemgang af dyreforsøg fundet modstridende resultater, især de ældre rottestudier har vist fosterskadende effekter. Et enkelt ikke velbelyst musestudie har tillige fundet en reproduktionsskadende effekt. 1 Ref: Ansell Der er få undersøgelser, der belyser om MMA kan medføre fosterskader hos mennesker. Ved dyreforsøg er det vist at MMA ved inhalation kan overføres til fosteret via moderkagen. MMA kan også optages via huden på moderdyret og på den måde overføres til fosteret via placenta. Et enkelt nyere registerstudie viste en let, men ikke signifikant øget risiko for aborter hos personer ansatte inden for dentalområdet (tandlæger, tandklinikassistenter, tandteknikere), men man kunne ikke skelne effekter fra samtidig udsættelse for andre stoffer eks. amalgam (Lindbohm). Samlet findes der på basis af disse studier ikke grundlag for at ændre vurderingen af MMA s reproduktionsskadende effekt. Ved tidligere målinger på operationsstuer er der påvist høje værdier af MMA, men ved de nuværen-de målinger under hofteoperationer, hvor man blander knoglecement i lukkede systemer under god ventilation, er der kun fundet meget begrænset udsættelse og udelukkende i åndedrætszonen hos kirurgen. Det er muligt, at luftkoncentrationerne er lidt højere ved knæoperationer, hvor cementen appliceres på et større og mere åbent område end ved hofteoperationerne. Processen foregår under lokalafsug som ved hofteoperationerne. Såfremt der anvendes saltvand i operationsfeltet vil frigivelsen af MMA formentlig reduceres. I dentallaboratorierne på Teknisk Skole er der påvist koncentrationer af MMA i luften, som ligger under grænseværdien, men værdierne varierer betydeligt blandt de undersøgte personer. For den, der er mest udsat, ligger værdien i den målte periode på 20% af grænseværdien. Hertil skal dog tages i betragtning, at GV gælder for den gennemsnitlige daglige udsættelse. På private dentallaboratorier er det sandsynligt, at de hygiejniske foranstaltninger ikke altid er lige så gode som på Teknisk skole. Der er derved risiko for at gravide kan udsættes for højere koncentrationer af MMA her. MMA kan optages gennem huden. Gennembrudstiden for handsker varierer meget og er for mange handsker meget kort (få sekunder for væsken og få minutter for det uhærdede produkt). Korrekt handskevalg er derfor af afgørende betyd ning. De eksisterende dyreeksperimentelle undersøgelser er ikke entydige. Som udgangspunkt har der dog først været tale om reprotoksiske skader ved højere eksponeringsniveauer. NOEL (No Observed Effect Level) er i dyreforsøg ppm. Grænseværdien GV i arbejdsmiljøet er aktuelt fastsat til 25 ppm. Ved de gennemførte personbårne målinger på ortopædkirurgisk operationsgang blev der fundet lave koncentrationer af MMA i åndedrætszonen, hvorimod der på tandteknikerskolen fandtes værdier hos en enkelt der kom op på 20% af grænseværdien sv.t 5 ppm. MMA optages både ved indånding og via huden og kan derved overføres fra blodbanen til fosteret via moderkagen. Da gennembrudstiden for handsker generelt er kort samt varierer meget, er det af afgørende betydning, at man har kendskab til handskernes gennembrudstider. Anbefalinger for gravide Generelt Hudkontakt med uhærdet akryl skal undgås - herunder æltning af uhærdet akryl i hænderne. Det anbefales, at man udvikler lukkede systemer til blanding af akryl, så man undgår den direkte kontakt med uhærdet akryl. Det anbefales, at der anvendes egnede handsker og helst eks. to-tre lag nitrilhandsker, hvor gennembrudstiden for akryl er længst. Såfremt latexhandsker forurenes med ikke hærdet akryl, skal de skiftes inden for 1 minut. Det vurderes som helt væsentligt, at ledelse og medarbejdere jævnligt sikrer sig, at de anbefalede forholdsregler reelt overholdes så al unødig påvirkning undgås. Er der usikkerhed om dette, anbefales det, at den gravide organisatorisk eller på anden måde fritages for arbejde, hvor der er risiko for MMA påvirkning, indtil man har fået foretaget en eksponerings- og risikovurdering, evt. med bistand fra en arbejdsmedicinsk afdeling. Tandteknikerarbejde Manuelt arbejde med tokomponent akryl skal foregå i egnet boks med udsug eller i stinkskab. Det er væsentligt, at medarbejderne følger givne instruktioner om, hvordan håndteringen skal foregå i stinkskab eller boks, herunder at arbejdet kun udføres i zoner, hvor udsugningen er effektiv. Kogning kan frigøre mindre mængder monomer, kogningen anbefales derfor også at foregå under udsug og helst i stinkskab. Ved arbejde med lyshærdende akryl, der også kan frigive monomer, skal arbejdet foregå i stinkskab eller udsugningsboks. Ortopædkirurgiske operationer Blanding af knoglecement indeholdende MMA (PMMA) til alloplastik ved ortopædkirurgiske operationer skal foregå i lukkede systemer. Arbejde med knoglecement skal foregå ved tilstrækkelig ventilation eks. på operationsstuer med laminært air flow. Desuden anbefales det, at man anvender lokaludsug i forbindelse med blanding af cementen og at lokaludsuget holdes over operationsfeltet når cementen appliceres. Det anbefales at skifte det udvendige lag handsker efter cementering. Side 10 Side 11

7 Referencer Bilag 1. Dormer W, Gomes R, Meek ME,. Methyl methacrylate. Concise International Chemical Assessment Document 4. WHO World Health Organization, Geneva Methyl methacrylate. Interim acute exposure guideline levels.united States Environmental Protection Agency Office of Pollution Prevention and Toxics Interim: 10/2008 methacrylate_interim_oct_2008_v1.pdf. 3. Methyl methacrylate. Concise International Chemical Assessment Document 4. WHO, Geneva Singh AR, Lawrence WH, Austian J. Embryonic-Fetal Toxicity and Teratogenic Effects of a Group of Methacrylate Esters in Rats. J. Dental Research. 1972;51: Mc Laughin RE et al. Methyl methacrylate: A study of teratogenicity and fetal toxicity in the vapor in the mouse. J Bone Joint Surgery. 1978;60(30): Hodge MCE, Palmer S (1977) Methylmethacrylate monomer teratogenicity studies in the rat. Submission by Rohm and Haas Company to the US Environmental Protection Agency under TSCA Section 8(d), July In: Dormer W, Gomes R, Meek ME,. Methyl methacrylate. Concise International Chemical Assessment Document 4. WHO World Health Organization, Geneva Tansy MF (1975) Progress report on teratology studies of mice exposed to methyl methacrylate monomer vapour. Submitted to Rohm and Haas Company, 5 pp. in: Dormer W, Gomes R, Meek ME,. Methyl methacrylate. Concise International Chemical Assessment Document 4. WHO World Health Organization, Geneva Nicholas CA, Lawrence WH, Autian J. Embryotoxicity and fetotoxicity from maternal inhalation of methyl methacrylate monomer in rats. Toxicology Appl Pharmacol 1979;50(3): Murray et al. Teratological evaluation of inhaled ethyl acrylate in rats. Toxicol Appl Pharmacol 1981; 60: Merkle J, Klimisch HJ. N-butyl acrylate: Prenatal inhalation toxicity in the rat. Fundamental Appl Toxicol 1983: Rogers JG et al. Methacrylic acid as a teratogen i nrat embryo in rat embryo culture. 1986;33 (1): Solomon HM et al. Methyl methacrylate: inhalation developmental toxicity study in rats. Teratology.1993;48(2): Farmakovskaya & Tikhomirov, 1993 in: Dormer W, Gomes R, Meek ME,. Methyl methacrylate. Concise International Chemical Assessment Document 4. WHO World Health Organization, Geneva Saillenfait AM et al. Relative developmental toxicities of accrylates in rats following inhalation exposure. Toxicol Science 1999;48: Fakhouri J et al. Toxic effects of methyl methacrylate monomer on male genital tissues. In vitro study in rats. Med Liban 2008;56(1): Shaw GM et al. Maternal occupational exposures as risk factors for neural tube defects. Teratology, 1996;53(4)276 in: Shepard TH & Lemire RI. Catalog of teratogenic agents. Eleventh ed. 17. Lindbohm ML, Ylöstalo P, Sallmén M et al. Occupational exposure in dentistry and miscarriage Occup Environ Med 2007;64: Yang HW et al. Assessment of genetic damage by methyl methacrylate employing in vitro mammalian test system. Biomaterials 2003; 24(17): Emmler J et al. Cytotoxicity of the dental composite component TEGDMA and selected metabolic by-products in human pulmonary cells. Dent Maer 2008;24(12): DePass LR et al. Dermal oncogenicity bioassays of acrylic acid, ethyl acrylate, and butyl acrylate. J Toxicol Environ Health, Part A. 1984;14(2&3): Nayebzadeh A, Dufresne A. Evaluation of Exposure to Methyl Methacrylate Among Dental Laboratory Technicians. AHIA Journal1999; 60: Hass U et al: reproduktionstoksikologi. I: Uffe Midtgård, Leif Simonsen og Lisbeth E. Knudsen Toksikologi i arbejdsmiljøet bind II. København Arbejdsmiljøinstituttet. 23. Mikkelsen AB et al. Graviditet og arbejdsmiljø på tandklinikker. Tandlægebladet 1997;101 (5): Måling af gennembrudstider på engangshandsker. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Århus. 25. Eurofins, testrapport. Nov Udført for Ansell Cares/ Mediplast. 26. Munksgaard EC. Permeability of protective gloves by HEMA and TEGDMA in the presence of solvents. Acta Odontol Scand 2000;58(2): Hazard Evaluation System and Information Service.Richmond. Referencer. Undersøgelse af udsættelse for methyl metacrylat ved udvalgte arbejdsprocesser Oktober - november 2010 Udført af: Peter Vinzents, cand. scient. PhD Eurofins Miljø A/S Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand Dato: 22. november 2010 Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 12 Side 13

8 Undersøgelse af udsættelse for methyl metacrylat ved udvalgte arbejdsprocesser 1. Indledning Eurofins Miljø A/S har i perioden oktober til november 2010 foretaget undersøgelse af personudsættelse for luftforurening i form af methyl metacrylat (MMA) ved udvalgte arbejdsprocesser. Undersøgelsen er rekvireret af Arbejdsmedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital ved overlæge Lilli Kirkeskov og er gennemført af cand.scient Peter Vinzents. 2. Baggrund og formål MMA er en flygtig monomer og anvendes som opløsningsmiddel, der kan polymerisere, blandt andet ved støbning af tand-proteser og i cement til hofteoperationer samt til andre operationer. Personer, der udfører disse arbejdsprocesser, er altså udsat for luftbåret MMA. Udsættelse for MMA kan medføre akut luftvejsirritation og allergi ved hudkontakt. På den baggrund ønskes en undersøgelse af personudsættelse for luftbåret MMA ved udvalgte arbejdsprocesser. 3. Måleomfang og omstændigheder 3.1 Arbejde med tandproteser Der er foretaget personbårne målinger den 12. oktober på 8 tandteknikerstuderende på Københavns Tekniske Skole, Tuborgvej 177, 2400 København NV. Arbejdet udførtes i udsugningsbokse (stinkskabe). Der arbejdede 2 studerende ved hver af 4 bokse. Normalt udføres arbejdet af én person. Boksene udsugning blev visualiseret ved hjælp af røg og vurderedes til at være tilfredsstillende. Støbning af protesen foretages ved manuel blanding af 36 ml acrylpulver og 12 ml methyl metacrylat. Efter blanding placeres materialet i en støbeform (der indeholder aftryk af patientens gane) som anbringes i en presse. Stadig under pres sættes formen på et vandbad for at afhærde støbematerialet. Badet er placeret udenfor udsugningsboksen. Der er udsug ning over vandbadet. Arbejdssituationerne er vist på foto i bilaget. Reparation af proteser udføres ved hjælp af støbemasse, der er fremstillet ved manuel blanding af op til 12 ml MMA med 2 dele pulver. Den reparerede protese afhærder ved stuetemperatur (kold hærdning) uden for boksen, men under udsugning. Tiden for udsættelse for MMA ved disse arbejdsprocesser er mindre end 15 minutter. De 8 personer udførte principielt de samme arbejdsoperationer. Skolen oplyser, at der på dentallaboratorier med typisk 3 ansatte fremstilles omkring 25 proteser per uge. Yderligere oplysninger kan indhentes i branchen. 3.2 Hofteoperationer Af ressourcemæssige årsager har det kun være mulig at foretage måling på én type operationer, nemlig total hofte alloplastik (THA) hybrid. Der er foretaget måling på denne operationstype dels den 26. oktober og dels den 2. november, hver gang på 5 personer. Operationen blev udført i lokale med såkaldt laminar air flow (LAF), som er mekanisk ventilation med diffus indblæsning fra loft over operationsfelt og udsugning ligeledes i loft ved begge ender af leje. Blanding af cement udføres i et lukket system (Optipac, Refobacin Bone Cement R) som hindrer udsættelse for luftforurening under blandingen. Efter blanding placeres patronen med cementen i fugepistol og cementen appliceres på operationsstedet. 10 minutter efter applicering forventes cementen at være afhærdet (methyl metacrylaten har reageret færdigt). Ved begge operationer er der anvendt 30 ml MMA. Person 1 blander og aflevere cement til kirurg, som applicerer cementen. Kirurgen bistås af assistent. Person 2 (anæstesi) arbejder ved patients hoved. Person 3 arbejder i periferien af lejet. Det er oplyst, at der går kort tid (mindre end 15 minutter) med arbejde med den ikke-hærdede cement. 4. Prøvetagning og analysemetoder Målinger og analyser er foretaget i henhold til Eurofins Miljø s akkreditering nr. 168 under DANAK. Målingerne er udført efter Eurofins Miljøs metode (151 M ), hvor kendte luftmængder suges gennem adsorptionsmedier (kulrør) ved hjælp af kalibrerede pumper af typen SKC 224 efter instruks 151 I Prøvetagningen sker ved en volumenstrøm på nominelt 100 ml/minut, som bestemmes før og efter prøvetagningen ved kalibrering mod sæbebobbel-flowmeter. Prøverne analyseres efter Eurofins metode ved GC. Detektionsgrænsen er 1 μg. Usikkerheden, som relativ standardafvigelse (RSD) er 10%. Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. 5. Vurderingskriterier Arbejdstilsynet har fastsat grænseværdier for personers erhvervsmæssige udsættelse for MMA i Atvejledning C.0.1 Stoffer og materialer, Grænseværdier for stoffer og materialer, August Grænseværdien for MMA er 102 mg/m3. Grænseværdien gælder for den gennemsnitlige tidsvægtede udsættelse over en hel arbejdsdag. Egentlig toksikologisk vurdering og sammenligning til andre publicerede undersøgelser ligger uden for rammen for Eurofins undersøgelse. 6. Resultater Foruden den koncentration, der er bestemt fra hele prøvetagningsperioden, er en normeret koncentration også beregnet. Normeringen er valgt til 15 minutter, svarende til tiden for en korttidsmåling, jævnfør Grænseværdilisten. Herved opnås, at resultaterne bliver uafhængige af prøvetagningstiden og derfor kan sammenlignes. TABEL 1 Støbning af proteser Navn Prøve nr. Volumen (ltr.) Prøvetagningstid (minutter) <x: mindre end detektionsgrænsen, x Normeringen er beregnet som: koncentration gange prøvetagningstid/15 Normerede værdier under detektionsgrænserne er givet som 0,5 gange detektionsgrænsen Med hensyn til tand-protese arbejdet var det vanskeligt at bestemme tiden for aktuel MMA udsættelse ved arbejde med proteser. Ved hofteoperationerne var der ikke adgang til operationsrummet og pumperne blev tændt, når personalet mødte til operation, og personalet blev instrueret i at slukke pumperne umiddelbart efter, at cementen var afhærdet. Derved blev det undgået, at MMA blev desorperet fra medierne. De beregnede tider er fundet ud fra kalibreringerne, hvor den nøjagtige volumenstrøm og pumpeslagsfaktor er bestemt. 6.1 Arbejde med tandproteser I nedenstående tabel 1 og 2 er vist detaljer ved prøvetagningen og resultaterne, og i tabel 3 er de gennemsnitlige normerede værdier tabelleret. Person A 1 1,60 16 < 0,65 0,35 Person B 2 2, ,9 2,7 Person C 3 3, ,0 9,1 Person D 4 1, ,4 4,3 Person F 5 2, ,1 1,9 Person G 6 2, ,0 19,6 Person H 7 2, ,9 3,0 Person I 8 2, ,97 1,6 normeret 15 min. (mg/m3) Side 14 Side 15

9 TABEL 2 Reparation af proteser Navn Prøve nr. Volumen (ltr.) Prøvetagningstid (minutter) Person A 11 0,76 8 < 1,4 0,38 Person B 12 1,10 11 < 0,91 0,34 Person C 13 1,17 12 < 0,86 0,35 Person D 14 0,81 8 < 1,3 0,35 Person F 15 1,23 12 < 0,85 0,38 Person G 16 0,93 9 8,4 5,0 Person H 17 0,79 8 < 1,3 0,35 Person I 18 0,84 8 < 1,2 0,32 <x: mindre end detektionsgrænsen, x Normeringen er beregnet som: koncentration gange prøvetagningstid/15 Normerede værdier under detektionsgrænserne er givet som 0,5 gange detektionsgrænsen normeret 15 min. 6.2 Hofteoperationer I nedenstående tabel 4 og 5 er vist detaljer ved prøvetagningen og resultaterne ved hofteopperationerne. TABEL 4 Prøve nr. Hofteoperation den 26. oktober Pumpe Starttid (hh:mm) Beregnet sluttid (hh:mm) Volumen <x: mindre end detektionsgrænsen, x Normeringen er beregnet som: koncentration gange prøvetagningstid/15 minutter Normerede værdier under detektionsgrænserne er givet som 0,5 gange detektionsgrænsen Person :46 10:47 18,69 < 0,05 0,31 Person :47 10:48 18,10 < 0,06 0,36 Person 2 Anæstesi :51 10:44 17,48 < 0,06 0,35 Assistent :36 10:49 14,20 < 0,07 0,33 Kirurg :25 10:50 14,54 0,22 2,1 normeret 15 min. (mg/m3) TABEL 3 Gennemsnit og spredning af normerede værdier TABEL 5 Hofteoperation den 2. november x s GM GSD Median Støbning 5,32 6,34 3,00 3,3 2,85 Reparation 0,94 1,66 0,49 2,6 0,35 Prøve nr. Pumpe Starttid (hh:mm) Beregnet sluttid (hh:mm) Volumen Person :45 10:38 17,26 < 0,06 0,35 Person :00 10:44 16,38 < 0,06 0,33 normeret 15 min. (mg/m3) Person 2 Anæstesi :45 10:40 17,49 < 0,06 0,35 Assistent :00 11:15 13,45 < 0,07 0,32 Kirurg :15 10:58 10,26 < 0,1 0,34 <x: mindre end detektionsgrænsen, x Normeringen er beregnet som: koncentration gange prøvetagningstid/15 minutter Normerede værdier under detektionsgrænserne er givet som 0,5 gange detektionsgrænsen Side 16 Side 17

10 7. Vurdering 8. Arbejde med proteser 7.1 Arbejde med tandproteser Sammenlignet med grænseværdien (GV) er den gennemsnitlige udsættelse lav for MMA under støbning af proteser, 3 mg/m 3 som geometrisk middelværdi (GM). Den højeste normerede værdi er ca. 20% af GV. Her-til skal yderligere tages i betragtning, at GV gælder for den gennemsnitlige daglige udsættelse. For reparation af proteser er den gennemsnitlige udsættelse endnu lavere: 0,49 mg/m3 som GM, og den højeste normerede værdi er ca. 5% af GV. Det er karakteristisk, at samme person (G) er markant højere udsat for MMA under begge arbejdsoperationer. Det understreger, at der er en væsentlig opgave i instruktion i arbejde med MMA, og at uheldige arbejds-rutiner bør påpeges og afhjælpes. Det fremgår endvidere af figurerne (1, 2, 3), at lågerne til udsugningsboksene kunne have været skudt længere ned under arbejdet. Det ses på figur 4, at personens åndingszone er tæt på reparationsstedet, og at der derfor er stor risiko for udsættelse for MMA. 7.2 Hofteoperationer Ud af de 5 personer som arbejder ved operationen, er det kun kirurgen, som applicerer den uhærdede cement med MMA, der er udsat for niveauer over detektionsgrænsen. Dette er i øvrigt kun fundet ved den ene operation og svarer til ca. 2% af GV. Figur 1. Støbning af proteser. Ophældning af MMA fra emballage til bægerglas. Frontlågen til udsugningsboksen er skudt halvt op og kan skimtes midt i billedet. Figur 2. Støbning af proteser. Ophældning af MMA fra emballage til måleglas. Frontlågen til udsugningsboksen er skudt helt op. Den begrænsede udsættelse for MMA under operationerne skyldes muligvis dels anvendelse af et lukket system til blanding af cement, og dels LAF ventilationen. Figur 3. Reparation af proteser. Uhærdet støbemasse appliceres på protese. Frontlågen til udsugningsboksen er skudt helt op. Figur 4. Visualisering af udsugningseffektivitet. Side 18 Side 19

11 UDGIVNE RAPPORTER 1. Rapport om Reproduktionsskader ved arbejde med Frisørkemikalier, Rapport om Arbejdsbetinget Eksem, Rapport om gravides arbejdsmiljø. Udsættelse for methylmetakrylat (MMA) blandt tandteknikere og operationspersonale, 2013 RAPPORT OM GRAVIDES ARBEJDSMILJØ Udsættelse for methylmetakrylat (MMA) blandt tandteknikere og operationspersonale Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital 2400 København NV Telefon: ISBN

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Denne vejledning beskriver, hvorledes sikre og sunde arbejdsforhold for gravide medarbejdere på tandklinikker kan etableres i overensstemmelse med gældende

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

Beskytter handsker mod plastallergi?

Beskytter handsker mod plastallergi? Beskytter handsker mod plastallergi? e. christian munksgaard Skandinaviske undersøgelser blandt tandlæger 1-6 viser en relativt høj frekvens af generelle hudproblemer. De adspurgte tandlæger angav i 3

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

ORTHOSET RØNTGENFAST KNOGLECEMENT

ORTHOSET RØNTGENFAST KNOGLECEMENT ORTHOSET RØNTGENFAST KNOGLECEMENT 150812-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.ortho.microport.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011 BLY i byggeri Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter Mie Rieberg, Kjær & Lassen Oktober 2011 Kort om BLY Hvor? / Hvornår Mest kendt er bly i vinduesmalinger, men bly optræder også ofte i ældre væg- og loftsmalinger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet 34 Det er ordene, som alle danske guldsmedeværksteder og butikker kommer til at høre i løbet af 2010 eller senest i 2011. For regeringen besluttede tilbage i 2005, at samtlige værksteder og butikker med

Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø

Temadag om arbejdsmiljø Temadag om arbejdsmiljø Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmiljøkonsulent Finn Lund Kinnberg Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer Region Syddanmark ouh.asa.farlige.stoffer@ouh.regionsyddanmark.dk 1 Program

Læs mere

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER 1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling af basismetaller og legeringer

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster?

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Karin Sørig Hougaard, seniorforsker http://www.gravidmedjob.dk/ Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Dansk Center for Nanosikkerhed) Definition

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst

Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Det er et problem at der ikke er en endegyldig afklaring af stoffets genotoksiske

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1635172 Anvendelse: Fuldsyntetisk olie til smøring af låsecylindere m.v.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1635172 Anvendelse: Fuldsyntetisk olie til smøring af låsecylindere m.v. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/8 PR-nr. 1635172 Anvendelse: Fuldsyntetisk olie til smøring af låsecylindere m.v. Emballage: 50 ml; 200 ml Leverandør: Ruko A/S Marielundvej 20

Læs mere

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Arbejds- og miljømedicinsk årsmøde, 2007 Susanne Wulff Svendsen, afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus Baggrund Hansen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet Guld, sølv og arbejdsmiljøet Denne pjece er et bidrag til debatten om arbejdsmiljøet i guld- og sølvbranchen. Vi har udvalgt de mest omtalte emner og sat fokus på de hovedregler og principper, der gælder

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Høringssvar fra NFA om strategier for 9 stoffer - J.nr. MST-620-00263

Høringssvar fra NFA om strategier for 9 stoffer - J.nr. MST-620-00263 Miljøstyrelsen att.: Peter H. Schaarup Strandgade 29 1401 København K Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø 21. januar 2015 J.nr.: 2014-81-10 Ref.: pej Høringssvar

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1735368 BASIS cement ABC cement BASIS AALBORG CEMENT MESTER AALBORG CEMENT RAPID cement RAPID AALBORG CEMENT LAVALKALI

Læs mere

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Lattergas i Ortopædkirurgisk Ambulatorium Instruks Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Formål:

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere