GRAVIDES ARBEJDSMILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRAVIDES ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 Rapport nr. 3 / 2013 RAPPORT OM GRAVIDES ARBEJDSMILJØ Udsættelse for methylmetakrylat (MMA) blandt tandteknikere og operationspersonale Af Lilli Kirkeskov ledende overlæge PhD, Ole Lyngenbo, afdelingslæge PhD, Ellen Bøtker Pedersen, afdelingslæge Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden

2 Indhold Indledning og baggrund Rapport Indledning og baggrund Side 03 Toksikologisk vurdering Side 04 Reprotoksitet Side 05 Humane studier Side 06 Arbejdsbeskrivelse Side 07 Måleresultater Side 08 Arbejde med MMA Side 09 Diskussion Side 10 Konklusion Side 11 Referencer Side 12 Rapporten er udarbejdet i 2013 på baggrund af henvendelse fra Arbejdstilsynet Bilag 1 Indledning 14 2 Baggrund og formål 14 3 Måleomfang og omstændigheder Arbejde med tandproteser Hofteoperationer 14 4 Prøvetagning og analysemetoder 15 5 Vurderingskriterier 15 6 Resultater Arbejde med tandproteser Hofteoperationer 17 7 Vurdering Arbejde med tandproteser Hofteoperationer 18 8 Arbejde med proteser 19 En arbejdsgiver skal, når de bliver bekendt med at en medarbejder er gravid, sørge for, at der i arbejdspladsvurderingen tages stilling til, om der er risiko for, at den gravide er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko for graviditeten. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der kan være en risiko for den gravide ved det pågældende arbejde, skal der sørges for tekniske foranstaltninger eller ændret indretning af arbejdsstedet, overføre den gravide til andre opgaver eller beslutte, at den gravide ikke må beskæftige sig med det pågældende arbejde. Lykkes det ikke at finde en løsning på arbejdspladsen, skal den gravide kontakte sin læge, der kan tage stilling til, om den gravide skal fraværsmeldes ud fra de foreliggende oplysninger, eller om der er behov for en udredning på en arbejdsmedicinsk afdeling. I forbindelse med en særlig indsats Arbejdsmiljø og sunde børn i udarbejdede Arbejdstilsynet informationsog vejledningsmateriale målrettet de brancher og arbejdsprocesser, hvor ar-bejdsmiljøpåvirkningerne kunne tænkes at frembyde en særlig risiko for reproduktionsskader. Et af de områder, der blev fokuseret på, var tandteknikere og dentallaboratorier. Arbejdet inden for branchen medfører bl.a. udsættelse for Methylmetakrylat (MMA), der anvendes til fremstilling af hel- og delproteser. Samlet anbefalede Arbejdstilsynet i 1994, at arbejde med MMA i forbindelse med arbejde med støbning og reparation af tandproteser kunne udføres af gravide, når der anvendes tilstrækkelig ventilation og når der anvendes egnede handsker. Det anførtes, at såfremt man ikke kan lugte MMA i lokalet, var MMA-koncentrationen under 1/10 af grænseværdien, som i 1994 var 75 PPM. Der er foretaget litteratursøgning ved anvendelse af PubMed, Micromedex, Google. Tilgængelige relevante artikler er fremskaffet. Referencer i den fremskaffede litteratur er gennemgået, og relevante artikler/rapporter er fremskaffet. Der er fokuseret på MMA og PMMA (poly methylmetacrylat) samt relevante lignende stoffer (ethyl og n-butyl metakrylat). Der er lagt hovedvægt på litteratur vedrørende reprotoksicitet, målinger af luftkoncentrationer i arbejdsmiljøet samt gennembrudstider for forskellige typer af handsker. Dette notat er baseret på 8 originalartikler vedr. reprotoksicitet i dyreforsøg og et registerstudie og 3 rapporter vedr. MMA udarbejdet af hhv. WHO, EPA og IARC. Der foreligger kun ganske få undersøgelser, der har beskrevet den faktiske udsættelse for MMA under arbejdet. Der er stor variation i arbejdsprocedurer og dermed eksponeringen for MMA. For at få et objektivt mål for de aktuelle eksponeringsniveauer, er der derfor foretaget personbårne målinger af koncentrationen MMA i luften hhv. ved støbning og reparation af tandproteser samt ved udførelse af cementerede hofteoperationer. Målingerne er udført af EUROFINS miljø A/S på Teknisk Skole, uddannelsen for tandteknikere i København samt på Ortopædkirurgisk Operationsgang på Bispebjerg Hospital, København. Der er foretaget personbårne målinger på i alt 8 tandteknikelever ved to arbejdsprocesser samt på operationspersonalet ved to hofteoperationer, hvor der blev målt på 5 personer. For en grundigere beskrivelse af målemetoder henvises til rapport fra EUROFINS, Bilag 1. GRAVIDES ARBEJDSMILJØ Udsættelse for Methyl metakrylat (MMA) blandt tandteknikere og operationspersonale Arbejdstilsynet har ønsket en vurdering af, om der er grundlag for ændring er i denne anbefaling, hvilket er baggrunden for nærværende rapport. Desuden har der været et behov for at få en vurdering af eksponeringen for MMA i forbindelse med udførelsen af cementerede ortopædkirurgiske operationer. ISBN Kontakt: Niels Ebbehøj, overlæge Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital 2400 København NV Telefon: Side 2 Side 3

3 Toksikologisk vurdering af Methyl Metakrylat og Poly Methyl Metakrylat Reprotoksitet Methyl metacrylat CAS nr Methyl metakrylat er et flygtigt reaktivt organisk opløsningsmiddel. Methyl Metakrylat Monomer (MMA) er en ester af methakrylsyre. MMA er en klar, farveløs væske med er karakteristisk lugt der beskrives som vellugtende, frugt agtig, syre og skarp eller løg-lignende. Lugtgrænsen er på ca. 0,2 ppm (0,8 mg/m3). MMA er let opløselig i vand og blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler. MMA er en reaktiv monomer, der let kan polymeriseres med sig selv eller med andre monomerer og danne thermoplastiske polymerer. Dets polymerer har mange anvendelsesmuligheder. Methylmetakrylat, MMA kan optages ved indånding og ved optagelse gennem huden. Grænseværdien i arbejdsmiljøet var i ppm og er siden nedsat til 25 ppm (102 mg/m3). Methyl methakrylat står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Poly methylmetakrylat CAS.nr Poly methylmetakrylat, PMMA er den syntetiske polymer af methylmetakrylat og der kan udvikles monomerer (bl.a. methyl metakrylat) ved opvarmning. PMMA er et højtransparent amorft termoplastisk materiale. PMMA, (akryl), kaldes ofte for plexiglas, der er et handelsnavn for PMMA. PMMA findes i let- til sejtflydende varianter med forskellige egenskaber, så som høj slagstyrke og overfladeglans. PMMA kan compounderes med diverse blødgørere, brandhæmmere, fyld og armeringsmaterialer for at få bedre egenskaber. PMMA kan forarbejdes ved sprøjtestøbning, ekstrudering, blæsestøbning, rotationsstøbning og termoformning. PMMA kan også støbes fra monomeren til spændingsfrie plader og færdige emner. PMMA anvendes bl.a. til tv-skærme, ovenlysruder, skilte, displays, flyruder, lampeglas, urglas, badekar, vaskekummer og billygter. PMMA anvendes desuden til proteser inden for tandteknik, til tandfyldninger, til knoglecement inden for ortopædkirurgi, til kontaktlinser og ved kosmetisk kirurgi, til akryl farver, samt til andre formål som overfaldebehandling af moderne møbler, til skulpturer og smykker. Lyshærdende og UV-hærdende akrylprodukter er baseret på andre akrylater end MMA. Disse anvendes bl.a. til tandfyldninger. Flertallet er mindre godt undersøgt end MMA. Helbredseffekter Toksicitet, irritative og allergifremkaldende egenskaber. Den akutte toksicitet af MMA er lav. MMA er moderat slimhindeirriterende for øjne, næse og luftveje. Luftvejsirritation er påvist hos både dyr og mennesker ved udsættelse for dampe fra MMA. Dyrestudier har vist luftvejsirritation med påvirkning af de yderste lungeafsnit (alveolerne) ved 100 ppm MMA - og læsion i næseslimhinden efter udsættelse for 400 ppm MMA. Humane data vedrørende udsættelser for MMA under arbejdet tyder på, at luftvejsirritation kan opstå ved koncentrationer under 112 ppm1. MMA er moderat hudsensibiliserende i dyreforsøg. Nogle personer kan udvikle allergiske hudreaktioner - dermatitis samt allergisk kontakteksem har således været rapporteret hos mennesker. Der er desuden klar evidens for krydsreaktioner både hos dyr og mennesker mellem forskellige metakrylat estrei. Der er beskrevet tilfælde, hvor erhvervsmæssig udsættelse for MMA er sat i forbindelse med astma hos mennesker. Der er dog ikke påvist respiratorisk type 1 allergi ved MMAudsættelse. I dyreforsøg er der påvist ændringer i den neuronale aktivitet i rotte hjerner ved 400 ppm. Blandt mennesker er der rapporteret om følelsesløshed og andre neurologiske problemer, som kan være en følge af MMA udsættelse 1. Dyreforsøg Singh et al, 1972 har indsprøjtet monomerer af MMA-estre (methyl-, ethyl-, n-butyl-, Isobutyl- og isodecyl- metakrylat samt akrylsyre) intraperitonealt i tre doser på gravide rotter på gestationsdag 5, 10 og 15 og sammenlignet med ubehandlede kontroller. Der fandtes forandringer i resorption (tilbagedannelse af fosteret) for ethyl- og n-butyl, isobutyl- og isodecyl-metakrylat, dosis respons effekt for gross abnormalities for alle monomerer, muskulo-skeletale forandringer for akrylsyre, og reduceret fødselsvægt for alle monomerer. Mc Laughin et al, 1978 fandt ingen effekter hos gravide mus, der inhalerede 1330 ppm MMA 2 t 2 gange dagligt mellem gestationsdag 6 og 15. Der er påvist nedsat fostervægt, tidlig føtal død og skeletanomalier ved inhalationsforsøg med MMA på rotter, der var udsat for koncentrationer, der også var toksiske for moderdyret (Hodge & Palmer, 1977). Der er påvist lignende effekter i et muse-studie af Tansy, 1975, hvor den toksiske effekt på moderdyret ikke er angivet. Nicholas et al, 1979 udsatte gravide rotter dagligt fra 6. til 15. gestationsdag for luft, som indeholdt MMA i en koncentra tion på 110mg pr. liter. Man eksponerede to grupper af gravide rotter i hhv. 17,2 og 54,2 minutter pr. dag. Ved sammenligning med ubehandlede kontroller fandtes signifikante forskelle i fostervægt og -længde, tidlig foster død, forekomsten af hæmatomer og deforme haler og generelle og muskelskelet anomalier, men ikke for antal fostre pr. kuld eller antal resorptioner. Murray et al, 1981 udsatte gravide rotter for 0, 50 og 150 ppm MMA ved inhalation 6 t/dg fra gestationsdag. De fandt ingen tegn på malformationer, men nedsat fostervægt ved 150 ppm, hvor der dog også fandtes maternel toksicitet. NOEL var 50 ppm. Merkle og Klimish, 1983 undersøgte n-butyl akrylat ved at udsætte gravide rotter for 0,25, 135 og 250 ppm i 6 timer pr dag fra gestationsdag er på 135 og 250 ppm medførte maternel toksicitet med dosisafhængig nedsat vægt og kliniske tegn på irritation hos moderdyret. Ved afslutningen af udsættelsen svandt symptomerne. De samme koncentrationer medførte dosisafhængige døde implantationer. 25 ppm medførte ingen skader hverken på moderdyr eller fostre. Rogers et al, 1986 udsatte rotte foster kulturer in vitro for koncentrationer af metaakrylsyre fra 1,2 til 2,1 nm. Ved disse koncentrationer fandtes en dosisafhængig reduktion af fosterets vægt og længde, samt abnormaliteter som hypoplasi af prosencephalon, ødem og fejlplacerede hjerter. Solomon, Gravide rotter inhalerede methyl metakrylat i doser på hhv. 0, 99, 304, 1178 og 2028 ppm 6 timer/dag på dag 6-15 i graviditeten. Behandlingsrelateret reduktion i maternel vægt fandtes på alle dosisniveauer, dog minimalt ved 99 og 304 ppm. Der fandtes ingen tegn på teratogene effekter heller ikke ved doser, der medførte effekter på moderdyrene. I et studie af Farmakovskaya & Tikhomirov, 1993 rapporteret i review af WHO, 1998 fandtes intrauterin død, fostre med vas kulær patologi og øget frekvens af funktionel umodenhed blandt rottefostre, hvor moderdyrene havde været udsat for MMA ned til koncentrationer på 0,01 mg/m3. Der er dog for få oplysninger om studiet til at vurdere resultaterne nøjere. Syv typer akrylater: methyl akrylat, ethyl akrylat, 2-hydroxyethyl akrylat, n-butyl akrylat, hydroxypropyl akrylat, 2-ethylhexyl akrylat og acrylsyre er undersøgt i et inhalationsstudie af Saillenfait et al, hvor rotter blev eksponeret 6 t/dg, dag 6-20 under graviditeten. erne varierede afhængig af stoffet mellem 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 og 300 ppm. Der fandtes ingen reprotoksiske effekter på fostrene (fosterdød eller malformationer). Der fandtes reduceret fostervægt efter eksponering for 300 ppm acrylsyre (højeste koncentration), 100 ppm methyl akrylat (højeste koncentration), 200 ppm ethyl akrylat (højeste koncentration), ved 200 og 300 ppm butyl akrylat (de 2 højeste koncentrationer). Der var samtidig tegn på toksicitet hos moderdyrene. MMA medførte i en undersøgelse seminal vesicel atrofi hos hanrotter der indtog stoffet pr. os i høje koncentrationer i 8 måneder. Side 4 Side 5

4 Humane studier Arbejdsbeskrivelse Tandtekniker-området belyst ved arbejdsbeskrivelse på Teknisk skole, Tandteknikeruddannelsen. Fremstilling og reparation af tandproteser Støbning af proteser foregår altid i udsugningsbokse (stinkskabe), og man anvender nitrilhandsker under arbejdet. Selve støbeprocessen tager ca. 3 min og hele arbejdsprocessen under 15 min og varetages max 2-3 x /uge. Støbning af protesen foretages ved manuel blanding af 36 ml akrylpulver og 12 ml methylmetakrylat i et bæger, hvorefter man ælter materialet i hånden. Efter æltning placeres materialet i en støbeform (metalcuvette), der indeholder aftryk af patientens gane og det anbringes i en presse. Stadig under pres sættes formen i et vandbad på 100 grader C (akrylen koges ), herved hærdes støbematerialet. Vandbadet er placeret udenfor udsugningsboksen, men der er udsugning over vandbadet. Der er 4 stinkskabe pr. etage og man kan være 2 elever pr. skab. Reparation af proteser udføres ved hjælp af støbemasse, der er fremstillet ved manuel blanding af op til 12 ml MMA med 2 dele pulver. Den reparerede protese afhærder ved stuetemperatur (kold hærdning) uden for boksen, men under udsugning. Indimellem kan man lugte MMA, f.eks. ved spild og når elever flytter materiale fra et stinkskab til vandbad. og evt. tilglattes med fingrene af operatøren.10 minutter efter applicering forventes cementen at være afhærdet (methyl metakrylaten har reageret færdigt). Der anvendes 30 ml MMA. Operationssygeplejersken blander og afleverer cementen til kirurgen, som applicerer cementen. Kirurgen bistås af en assistent. Der arbejder en anæstesisygeplejerske ved patientens hoved. En tredje person arbejder i periferien af lejet. Operatør, assistent og operationssygeplejersker er tættest på operationsfeltet. Operationssygeplejersken behøver ikke komme i direkte berøring med materialet. Det er oplyst, at der går kort tid (mindre end 15 minutter) med arbejde med den ikke-hærdede cement. Man kan under anvendelse lugte MMA i lokalet. Der anvendes to lag handsker under håndtering af knoglecementen. Almindeligvis anbefaler man på afdelingen at skifte yderste lag handsker efter kontakt med MMA. Gravidpolitik på ortopædkirurgisk oprationsgang: Gravide sygeplejersker deltager ikke i operationer med cementering (operationssygeplejersker og anæstesisygeplejersker). Nogle ortopædkirurgiske læger forsætter arbejdet under graviditeten. Hvis en gravid kvinde udsættes for MMA ved inhalation eller ved hudkontakt, kan MMA overføres til fostret via moderkagen. I en case-control undersøgelse fra 1996, hvori der indgik 538 børn med neuralrørsdefekt fandt Shaw et al ikke en signifikant sammenhæng mellem moderens udsættelse for MMA i forbindelse med arbejde eller hobby og forekomsten af neuralrørsdefekt. Lindbohm et al, 2007 har foretaget en registerundersøgelse af forekomsten af spontan abort blandt tandlæger, klinikassistenter og tandteknikere. Man kunne ikke påvise en klar dosis-respons sammenhæng mellem eksponering for akrylater og forekomsten af aborter. Man fandt en let men ikke signifikant øget risiko for abort ved udsættelse for visse akrylater med OR 1,4 (95% CI 0,8-2,4), amalgam, opløsningsmidler og desinfektionsmidler. Da der var tale om samtidig eksponering for flere akrylatkomponenter og amalgam, var det ikke muligt at afgøre hvilken påvirkning, der var ansvarlig for den let øgede risiko. Man konkluderer i undersøgelsen, at det ikke er muligt at udelukke en let øget abortrisiko blandt de eksponerede. Man vurderede, at gravide kan arbejde inden for de anførte fagområder, men at det kræver gode arbejdshygiejniske forhold. Mutagenicitet og carcinogenicitet MMA er påvist mutagent i et enkelt studie i hamstercellekulturer og er påvist cytotoksisk i mange celle kulturer. MMA er ikke fundet carcinogent i et dyreinhalations-studie, hvor mus og rotter blev udsat for MMA i koncentrationer på 0, 250, 500 og 1000 ppm 6 t/dag, 5 dage pr uge i 102 uger (et livsforløb). Der er ikke påvist hudtumorer efter påsmøring af ethylakrylat, 1-acrylsyre eller butyl akrylat på huden af mus. Arbejdsgang ved håndtering af MMA i forbindelse med en cementeret hofteoperation belyst ved arbejdsbeskrivelse fra ortopædkirurgisk operationsgang, BBH. (BBH) Hofteoperationer Hofteoperationen udføres almindeligvis i operationsstuer med såkaldt laminært air flow (LAF), som er mekanisk ventilation med indblæsning af filtreret luft fra loftet ned over operationslejet. Blanding af cement udføres i et lukket system (Optipac, Refobacin Bone Cement R), som hindrer at cementen kontamineres under blandingen. Produktet består af 1.3 g gentamycin sulphat, 50.3 g poly methyl akrylat methyl metakrylat, 9.2 g zink oxid, 0.5 g benzoyl peroxid. Ved selve blandingen pumpes et stempel frem og tilbage i en lukket cylindrisk beholder. Der kan være rester af cement på selve stemplet, som operationssygeplejersken afknækker efter endt blanding. Arbejdsprocessen udføres under lokalafsug. Efter blanding placeres den cylindriske beholder med cementen i en fugepistol og cementen appliceres på operationsstedet. Lokaludsuget tages med hen til operationsfeltet, hvor knoglecement sprøjtes ud Side 6 Side 7

5 Måleresultater Arbejde med MMA tidligere målinger og vejledninger Eurofins har som anført foretaget målinger af koncentrationen af MMA i luften på udvalgte arbejdsprocesser for hhv. tandtekniker-elever på Københavns Tekniske Skole og på operationspersonale fra operationsgangen på Bispebjerg hospital. De vigtigste måleresultater er angivet nedenfor. For en samlet gennemgang henvises til rapport fra Eurofins, se bilag. Arbejde med tandproteser Ved støbning af tandproteser er den gennemsnitlige udsættelse for MMA 3 mg/m3 som geometrisk middelværdi (GM). Den normerede værdi over 15 minutter varierer mellem 0,35 og 19,6 mg/m3. For reparation af proteser er den gennemsnitlige udsættelse for MMA 0,49 mg/m3 som GM. Den normerede værdi over 15 minutter varierer mellem 0,32 og 5 mg/m3 Det er karakteristisk, at en enkelt person, er markant højere udsat for MMA både ved støbning og reparation af proteser. En analyse af denne persons arbejdsmåde afslørede at denne person blev mere eksponeret bl.a. fordi personen holdt hovedet tæt på det emne, der blev forarbejdet. Der er således en væsentlig instruktionsopgave forbundet med arbejde med MMA, så man kan forebygge uheldige arbejdsrutiner. Det ses på figur 4 i vedhæftede bilag, at elevernes indåndingszone er tæt på reparationsstedet, og at der derfor er stor risiko for udsættelse for MMA. Lågerne til udsugningsboksene kunne desuden have været skudt længere ned under arbejdet. Hofteoperationer Ud af de 5 personer som arbejder ved operationen, er det kun kirurgen ved den ene af de to operationer, som applicerer den uhærdede cement med MMA, der er udsat for niveauer over detektionsgrænsen sv.t. en normeret værdi over 15 min på 2,1 mg/m3. Den begrænsede udsættelse for MMA under operationerne skyldes muligvis dels anvendelse af et lukket system til blanding af cement, og dels LAF ventilationen. Der er kun fundet enkelte målinger af MMA fra forskellige arbejdsprocesser. McLaughin et al, 1978 målte koncentrationen af MMA monomerer i operationsstuer i fire-timers interval ved 3 totale hoftealloplastikker hhv. ved blanding af knoglecement, 2 min efter blanding, 6 min efter blanding og når cementen hærder i patienten. Den højeste koncentration fandtes på 227 ppm i forbindelse med blanding og aftog til under 10 ppm efter gennemsnitlig 11 minutter. Disse målinger viser langt højere niveauer i de aktuelt påviste. Dette skyldes formentlig at man nu foretager blandeprocessen i et lukket system og at arbejdet foregår på en operationsstue med betydelig ventilation (laminært air flow). Ved måling af MMA på to dentallaboratorier fandtes en gennemsnitskoncentration for MMA på hhv. 0,7 og 1,6 ppm (2,9-6,5 mg/m3) med gennemsnits spidskoncentrationer på hhv. 9,3 og 9,7 ppm (37,9-39,5 mg/m3) uden ventilation og på 2,2 ppm (9,0 mg/m3) med ventilation. De aktuelle målinger ligger i gennemsnit på stort set samme niveau (3 mg/m3). De nuværende målinger viste dog en betydelig variation blandt de enkelte personer. Dette afspejlede forskellige arbejdsmåder under arbejdet, herunder placering af tandprotesen yderligt i udsugningsboksen, arbejde med ansigtet tæt på materialet og med lågen til udsugningsboksen ½ skudt op. MMA er tidligere klassificeret som reproduktionsskadende (i gruppe 2M) svarende til at der er påvist reproduktionsskadende effekt i en dyreart eller en enkeltstående befolkningsundersøgelse. Dosisniveauet for reprotoksiske effekter for stoffer klassificeret i gruppe 2M angives til 20 og 200 mg/kg (orale forsøg) eller mellem 5 og 10 gange grænseværdien (inhalationsforsøg). Ved arbejde med lyshærdende akryl der frigiver store mængder monomer skal arbejdet foregå i stinkskab eller udsugningsboks. Hudkontakt med uhærdet akryl skal undgås og Arbejdstilsynet anbefaler anvendelse af egnede handsker, som akrylen ikke kan trænge igennem. I en tidligere gennemgang af graviditet og arbejdsmiljø på tandklinikker anbefalede man, at gravide på basis af den mulige reproduktionsskadende effekt ved høje koncentrationer af forsigtighedsgrunde ikke arbejder med metyl metakrylat hverken ved fremstilling eller reparation af proteser. Engangshandsker og gennembrudstider En arbejdsgruppe under det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Sikkerheds- og Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet en oversigt over forskellige handskers brugbarhed og beskyttelse mod forskellige organiske stoffer. Nitrilhandsker af mærket Freeform Se fra Microflex havde en gennembrudstid på sek. for MMA (væske) og for væske + pulver på 6-7 min. Gennembrudstiden var den samme for Nitril Perfect fra Preventive Care. 1 lag Gammex latexhandsker fra Ansell Cares har en gennembrudstid på 1 min, 2 lag øger Gennembrudstiden til 7 min. Ved fornyede undersøgelser, som Eurofins har udført for Ansell Cares i 2010 findes gennembrudstiden for MMA i gennemsnit 1,3 min ved anvendelse af 1 lag latexhandsker, øget til 7.6 min for 2 lag og 7.7 min for 3 lag. Gennembrudstiden for hhv. HEMA; 2-hydroxyethyl metakrylat og TEGDMA; triethylen glycol dimethacrylat var betydelig længere for nitril- end for latexhandsker ved undersøgelse af 5 forskellige latex- og nitrilhandsker. Arbejdstilsynet anbefalede i 1994, at det manuelle arbejde med to-komponent akryl skal foregå i boks med udsug eller i stinkskab. Ved anvendelse af et såkaldt Ivocap-system, hvor akrylen blandes i en lille plastbeholder skal dette foregå under udsug, helst i stinkskab eller boks. Ved anvendelse af almindeligt sug skal man være opmærksom på, at monomeren er tungere end luft og synker nedad. Kogning kan frigøre mindre mængder monomer og kogningen anbefales derfor også at foregå under udsug, og helst i stinkskab. Side 8 Side 9

6 Diskussion Konklusion MMA er i tidligere studier fundet hudirriterende, allergent, luftvejsirriterende og let øjenirriterende. Dette medfører, at alle der arbejder med MMA, skal tage særlige arbejdsmiljømæssige forholdsregler. Dyrestudier vedrørende MMA s reprodutionskadende effekter har vist modstridende resultater. I seks af de refererede studier (Singh, Nicholas, Rogers, Hodge& Palmer, Tansy, Farmakovskaya & Tikhomirov, 1993) tyder det på, at MMA kan medføre fosterskader i dyreforsøg ved højere koncentrationer, heraf var fandtes i de to af studierne kun fosterskader i doser, der også var toksiske for moderdyrene (Hodge& Palmer, Tansy). I et studie fandtes nedsat fostervægt, men kun i koncentrationer, der også medfører toksiske symptomer hos moderdyrene (McLaughin). Tre af studierne var negative (Solomon, Murray, Merkle). I et studie, hvor man undersøger 7 andre akrylater end MMA og PMMA findes ingen tegn på reprotoksiske effekter, men nedsat fostervægt ved de højeste koncentrationer (Saillenfait). NOEL (No Observed Effect Level) er i dyrestudierne fundet mellem ppm ( mg/m3). MMA er tidligere klassificeret som reproduktionsskadende ved middel koncentration (2M) svarende til at det i dyreforsøg i en art er påvist reproduktionsskadende i niveauer mellem mg/kg (oralt) eller 5-10 gange grænseværdien (tidligere 75 og nu 25 ppm). Der er således ved den aktuelle gennemgang af dyreforsøg fundet modstridende resultater, især de ældre rottestudier har vist fosterskadende effekter. Et enkelt ikke velbelyst musestudie har tillige fundet en reproduktionsskadende effekt. 1 Ref: Ansell Der er få undersøgelser, der belyser om MMA kan medføre fosterskader hos mennesker. Ved dyreforsøg er det vist at MMA ved inhalation kan overføres til fosteret via moderkagen. MMA kan også optages via huden på moderdyret og på den måde overføres til fosteret via placenta. Et enkelt nyere registerstudie viste en let, men ikke signifikant øget risiko for aborter hos personer ansatte inden for dentalområdet (tandlæger, tandklinikassistenter, tandteknikere), men man kunne ikke skelne effekter fra samtidig udsættelse for andre stoffer eks. amalgam (Lindbohm). Samlet findes der på basis af disse studier ikke grundlag for at ændre vurderingen af MMA s reproduktionsskadende effekt. Ved tidligere målinger på operationsstuer er der påvist høje værdier af MMA, men ved de nuværen-de målinger under hofteoperationer, hvor man blander knoglecement i lukkede systemer under god ventilation, er der kun fundet meget begrænset udsættelse og udelukkende i åndedrætszonen hos kirurgen. Det er muligt, at luftkoncentrationerne er lidt højere ved knæoperationer, hvor cementen appliceres på et større og mere åbent område end ved hofteoperationerne. Processen foregår under lokalafsug som ved hofteoperationerne. Såfremt der anvendes saltvand i operationsfeltet vil frigivelsen af MMA formentlig reduceres. I dentallaboratorierne på Teknisk Skole er der påvist koncentrationer af MMA i luften, som ligger under grænseværdien, men værdierne varierer betydeligt blandt de undersøgte personer. For den, der er mest udsat, ligger værdien i den målte periode på 20% af grænseværdien. Hertil skal dog tages i betragtning, at GV gælder for den gennemsnitlige daglige udsættelse. På private dentallaboratorier er det sandsynligt, at de hygiejniske foranstaltninger ikke altid er lige så gode som på Teknisk skole. Der er derved risiko for at gravide kan udsættes for højere koncentrationer af MMA her. MMA kan optages gennem huden. Gennembrudstiden for handsker varierer meget og er for mange handsker meget kort (få sekunder for væsken og få minutter for det uhærdede produkt). Korrekt handskevalg er derfor af afgørende betyd ning. De eksisterende dyreeksperimentelle undersøgelser er ikke entydige. Som udgangspunkt har der dog først været tale om reprotoksiske skader ved højere eksponeringsniveauer. NOEL (No Observed Effect Level) er i dyreforsøg ppm. Grænseværdien GV i arbejdsmiljøet er aktuelt fastsat til 25 ppm. Ved de gennemførte personbårne målinger på ortopædkirurgisk operationsgang blev der fundet lave koncentrationer af MMA i åndedrætszonen, hvorimod der på tandteknikerskolen fandtes værdier hos en enkelt der kom op på 20% af grænseværdien sv.t 5 ppm. MMA optages både ved indånding og via huden og kan derved overføres fra blodbanen til fosteret via moderkagen. Da gennembrudstiden for handsker generelt er kort samt varierer meget, er det af afgørende betydning, at man har kendskab til handskernes gennembrudstider. Anbefalinger for gravide Generelt Hudkontakt med uhærdet akryl skal undgås - herunder æltning af uhærdet akryl i hænderne. Det anbefales, at man udvikler lukkede systemer til blanding af akryl, så man undgår den direkte kontakt med uhærdet akryl. Det anbefales, at der anvendes egnede handsker og helst eks. to-tre lag nitrilhandsker, hvor gennembrudstiden for akryl er længst. Såfremt latexhandsker forurenes med ikke hærdet akryl, skal de skiftes inden for 1 minut. Det vurderes som helt væsentligt, at ledelse og medarbejdere jævnligt sikrer sig, at de anbefalede forholdsregler reelt overholdes så al unødig påvirkning undgås. Er der usikkerhed om dette, anbefales det, at den gravide organisatorisk eller på anden måde fritages for arbejde, hvor der er risiko for MMA påvirkning, indtil man har fået foretaget en eksponerings- og risikovurdering, evt. med bistand fra en arbejdsmedicinsk afdeling. Tandteknikerarbejde Manuelt arbejde med tokomponent akryl skal foregå i egnet boks med udsug eller i stinkskab. Det er væsentligt, at medarbejderne følger givne instruktioner om, hvordan håndteringen skal foregå i stinkskab eller boks, herunder at arbejdet kun udføres i zoner, hvor udsugningen er effektiv. Kogning kan frigøre mindre mængder monomer, kogningen anbefales derfor også at foregå under udsug og helst i stinkskab. Ved arbejde med lyshærdende akryl, der også kan frigive monomer, skal arbejdet foregå i stinkskab eller udsugningsboks. Ortopædkirurgiske operationer Blanding af knoglecement indeholdende MMA (PMMA) til alloplastik ved ortopædkirurgiske operationer skal foregå i lukkede systemer. Arbejde med knoglecement skal foregå ved tilstrækkelig ventilation eks. på operationsstuer med laminært air flow. Desuden anbefales det, at man anvender lokaludsug i forbindelse med blanding af cementen og at lokaludsuget holdes over operationsfeltet når cementen appliceres. Det anbefales at skifte det udvendige lag handsker efter cementering. Side 10 Side 11

7 Referencer Bilag 1. Dormer W, Gomes R, Meek ME,. Methyl methacrylate. Concise International Chemical Assessment Document 4. WHO World Health Organization, Geneva Methyl methacrylate. Interim acute exposure guideline levels.united States Environmental Protection Agency Office of Pollution Prevention and Toxics Interim: 10/2008 methacrylate_interim_oct_2008_v1.pdf. 3. Methyl methacrylate. Concise International Chemical Assessment Document 4. WHO, Geneva Singh AR, Lawrence WH, Austian J. Embryonic-Fetal Toxicity and Teratogenic Effects of a Group of Methacrylate Esters in Rats. J. Dental Research. 1972;51: Mc Laughin RE et al. Methyl methacrylate: A study of teratogenicity and fetal toxicity in the vapor in the mouse. J Bone Joint Surgery. 1978;60(30): Hodge MCE, Palmer S (1977) Methylmethacrylate monomer teratogenicity studies in the rat. Submission by Rohm and Haas Company to the US Environmental Protection Agency under TSCA Section 8(d), July In: Dormer W, Gomes R, Meek ME,. Methyl methacrylate. Concise International Chemical Assessment Document 4. WHO World Health Organization, Geneva Tansy MF (1975) Progress report on teratology studies of mice exposed to methyl methacrylate monomer vapour. Submitted to Rohm and Haas Company, 5 pp. in: Dormer W, Gomes R, Meek ME,. Methyl methacrylate. Concise International Chemical Assessment Document 4. WHO World Health Organization, Geneva Nicholas CA, Lawrence WH, Autian J. Embryotoxicity and fetotoxicity from maternal inhalation of methyl methacrylate monomer in rats. Toxicology Appl Pharmacol 1979;50(3): Murray et al. Teratological evaluation of inhaled ethyl acrylate in rats. Toxicol Appl Pharmacol 1981; 60: Merkle J, Klimisch HJ. N-butyl acrylate: Prenatal inhalation toxicity in the rat. Fundamental Appl Toxicol 1983: Rogers JG et al. Methacrylic acid as a teratogen i nrat embryo in rat embryo culture. 1986;33 (1): Solomon HM et al. Methyl methacrylate: inhalation developmental toxicity study in rats. Teratology.1993;48(2): Farmakovskaya & Tikhomirov, 1993 in: Dormer W, Gomes R, Meek ME,. Methyl methacrylate. Concise International Chemical Assessment Document 4. WHO World Health Organization, Geneva Saillenfait AM et al. Relative developmental toxicities of accrylates in rats following inhalation exposure. Toxicol Science 1999;48: Fakhouri J et al. Toxic effects of methyl methacrylate monomer on male genital tissues. In vitro study in rats. Med Liban 2008;56(1): Shaw GM et al. Maternal occupational exposures as risk factors for neural tube defects. Teratology, 1996;53(4)276 in: Shepard TH & Lemire RI. Catalog of teratogenic agents. Eleventh ed. 17. Lindbohm ML, Ylöstalo P, Sallmén M et al. Occupational exposure in dentistry and miscarriage Occup Environ Med 2007;64: Yang HW et al. Assessment of genetic damage by methyl methacrylate employing in vitro mammalian test system. Biomaterials 2003; 24(17): Emmler J et al. Cytotoxicity of the dental composite component TEGDMA and selected metabolic by-products in human pulmonary cells. Dent Maer 2008;24(12): DePass LR et al. Dermal oncogenicity bioassays of acrylic acid, ethyl acrylate, and butyl acrylate. J Toxicol Environ Health, Part A. 1984;14(2&3): Nayebzadeh A, Dufresne A. Evaluation of Exposure to Methyl Methacrylate Among Dental Laboratory Technicians. AHIA Journal1999; 60: Hass U et al: reproduktionstoksikologi. I: Uffe Midtgård, Leif Simonsen og Lisbeth E. Knudsen Toksikologi i arbejdsmiljøet bind II. København Arbejdsmiljøinstituttet. 23. Mikkelsen AB et al. Graviditet og arbejdsmiljø på tandklinikker. Tandlægebladet 1997;101 (5): Måling af gennembrudstider på engangshandsker. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Århus. 25. Eurofins, testrapport. Nov Udført for Ansell Cares/ Mediplast. 26. Munksgaard EC. Permeability of protective gloves by HEMA and TEGDMA in the presence of solvents. Acta Odontol Scand 2000;58(2): Hazard Evaluation System and Information Service.Richmond. Referencer. Undersøgelse af udsættelse for methyl metacrylat ved udvalgte arbejdsprocesser Oktober - november 2010 Udført af: Peter Vinzents, cand. scient. PhD Eurofins Miljø A/S Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand Dato: 22. november 2010 Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 12 Side 13

8 Undersøgelse af udsættelse for methyl metacrylat ved udvalgte arbejdsprocesser 1. Indledning Eurofins Miljø A/S har i perioden oktober til november 2010 foretaget undersøgelse af personudsættelse for luftforurening i form af methyl metacrylat (MMA) ved udvalgte arbejdsprocesser. Undersøgelsen er rekvireret af Arbejdsmedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital ved overlæge Lilli Kirkeskov og er gennemført af cand.scient Peter Vinzents. 2. Baggrund og formål MMA er en flygtig monomer og anvendes som opløsningsmiddel, der kan polymerisere, blandt andet ved støbning af tand-proteser og i cement til hofteoperationer samt til andre operationer. Personer, der udfører disse arbejdsprocesser, er altså udsat for luftbåret MMA. Udsættelse for MMA kan medføre akut luftvejsirritation og allergi ved hudkontakt. På den baggrund ønskes en undersøgelse af personudsættelse for luftbåret MMA ved udvalgte arbejdsprocesser. 3. Måleomfang og omstændigheder 3.1 Arbejde med tandproteser Der er foretaget personbårne målinger den 12. oktober på 8 tandteknikerstuderende på Københavns Tekniske Skole, Tuborgvej 177, 2400 København NV. Arbejdet udførtes i udsugningsbokse (stinkskabe). Der arbejdede 2 studerende ved hver af 4 bokse. Normalt udføres arbejdet af én person. Boksene udsugning blev visualiseret ved hjælp af røg og vurderedes til at være tilfredsstillende. Støbning af protesen foretages ved manuel blanding af 36 ml acrylpulver og 12 ml methyl metacrylat. Efter blanding placeres materialet i en støbeform (der indeholder aftryk af patientens gane) som anbringes i en presse. Stadig under pres sættes formen på et vandbad for at afhærde støbematerialet. Badet er placeret udenfor udsugningsboksen. Der er udsug ning over vandbadet. Arbejdssituationerne er vist på foto i bilaget. Reparation af proteser udføres ved hjælp af støbemasse, der er fremstillet ved manuel blanding af op til 12 ml MMA med 2 dele pulver. Den reparerede protese afhærder ved stuetemperatur (kold hærdning) uden for boksen, men under udsugning. Tiden for udsættelse for MMA ved disse arbejdsprocesser er mindre end 15 minutter. De 8 personer udførte principielt de samme arbejdsoperationer. Skolen oplyser, at der på dentallaboratorier med typisk 3 ansatte fremstilles omkring 25 proteser per uge. Yderligere oplysninger kan indhentes i branchen. 3.2 Hofteoperationer Af ressourcemæssige årsager har det kun være mulig at foretage måling på én type operationer, nemlig total hofte alloplastik (THA) hybrid. Der er foretaget måling på denne operationstype dels den 26. oktober og dels den 2. november, hver gang på 5 personer. Operationen blev udført i lokale med såkaldt laminar air flow (LAF), som er mekanisk ventilation med diffus indblæsning fra loft over operationsfelt og udsugning ligeledes i loft ved begge ender af leje. Blanding af cement udføres i et lukket system (Optipac, Refobacin Bone Cement R) som hindrer udsættelse for luftforurening under blandingen. Efter blanding placeres patronen med cementen i fugepistol og cementen appliceres på operationsstedet. 10 minutter efter applicering forventes cementen at være afhærdet (methyl metacrylaten har reageret færdigt). Ved begge operationer er der anvendt 30 ml MMA. Person 1 blander og aflevere cement til kirurg, som applicerer cementen. Kirurgen bistås af assistent. Person 2 (anæstesi) arbejder ved patients hoved. Person 3 arbejder i periferien af lejet. Det er oplyst, at der går kort tid (mindre end 15 minutter) med arbejde med den ikke-hærdede cement. 4. Prøvetagning og analysemetoder Målinger og analyser er foretaget i henhold til Eurofins Miljø s akkreditering nr. 168 under DANAK. Målingerne er udført efter Eurofins Miljøs metode (151 M ), hvor kendte luftmængder suges gennem adsorptionsmedier (kulrør) ved hjælp af kalibrerede pumper af typen SKC 224 efter instruks 151 I Prøvetagningen sker ved en volumenstrøm på nominelt 100 ml/minut, som bestemmes før og efter prøvetagningen ved kalibrering mod sæbebobbel-flowmeter. Prøverne analyseres efter Eurofins metode ved GC. Detektionsgrænsen er 1 μg. Usikkerheden, som relativ standardafvigelse (RSD) er 10%. Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. 5. Vurderingskriterier Arbejdstilsynet har fastsat grænseværdier for personers erhvervsmæssige udsættelse for MMA i Atvejledning C.0.1 Stoffer og materialer, Grænseværdier for stoffer og materialer, August Grænseværdien for MMA er 102 mg/m3. Grænseværdien gælder for den gennemsnitlige tidsvægtede udsættelse over en hel arbejdsdag. Egentlig toksikologisk vurdering og sammenligning til andre publicerede undersøgelser ligger uden for rammen for Eurofins undersøgelse. 6. Resultater Foruden den koncentration, der er bestemt fra hele prøvetagningsperioden, er en normeret koncentration også beregnet. Normeringen er valgt til 15 minutter, svarende til tiden for en korttidsmåling, jævnfør Grænseværdilisten. Herved opnås, at resultaterne bliver uafhængige af prøvetagningstiden og derfor kan sammenlignes. TABEL 1 Støbning af proteser Navn Prøve nr. Volumen (ltr.) Prøvetagningstid (minutter) <x: mindre end detektionsgrænsen, x Normeringen er beregnet som: koncentration gange prøvetagningstid/15 Normerede værdier under detektionsgrænserne er givet som 0,5 gange detektionsgrænsen Med hensyn til tand-protese arbejdet var det vanskeligt at bestemme tiden for aktuel MMA udsættelse ved arbejde med proteser. Ved hofteoperationerne var der ikke adgang til operationsrummet og pumperne blev tændt, når personalet mødte til operation, og personalet blev instrueret i at slukke pumperne umiddelbart efter, at cementen var afhærdet. Derved blev det undgået, at MMA blev desorperet fra medierne. De beregnede tider er fundet ud fra kalibreringerne, hvor den nøjagtige volumenstrøm og pumpeslagsfaktor er bestemt. 6.1 Arbejde med tandproteser I nedenstående tabel 1 og 2 er vist detaljer ved prøvetagningen og resultaterne, og i tabel 3 er de gennemsnitlige normerede værdier tabelleret. Person A 1 1,60 16 < 0,65 0,35 Person B 2 2, ,9 2,7 Person C 3 3, ,0 9,1 Person D 4 1, ,4 4,3 Person F 5 2, ,1 1,9 Person G 6 2, ,0 19,6 Person H 7 2, ,9 3,0 Person I 8 2, ,97 1,6 normeret 15 min. (mg/m3) Side 14 Side 15

9 TABEL 2 Reparation af proteser Navn Prøve nr. Volumen (ltr.) Prøvetagningstid (minutter) Person A 11 0,76 8 < 1,4 0,38 Person B 12 1,10 11 < 0,91 0,34 Person C 13 1,17 12 < 0,86 0,35 Person D 14 0,81 8 < 1,3 0,35 Person F 15 1,23 12 < 0,85 0,38 Person G 16 0,93 9 8,4 5,0 Person H 17 0,79 8 < 1,3 0,35 Person I 18 0,84 8 < 1,2 0,32 <x: mindre end detektionsgrænsen, x Normeringen er beregnet som: koncentration gange prøvetagningstid/15 Normerede værdier under detektionsgrænserne er givet som 0,5 gange detektionsgrænsen normeret 15 min. 6.2 Hofteoperationer I nedenstående tabel 4 og 5 er vist detaljer ved prøvetagningen og resultaterne ved hofteopperationerne. TABEL 4 Prøve nr. Hofteoperation den 26. oktober Pumpe Starttid (hh:mm) Beregnet sluttid (hh:mm) Volumen <x: mindre end detektionsgrænsen, x Normeringen er beregnet som: koncentration gange prøvetagningstid/15 minutter Normerede værdier under detektionsgrænserne er givet som 0,5 gange detektionsgrænsen Person :46 10:47 18,69 < 0,05 0,31 Person :47 10:48 18,10 < 0,06 0,36 Person 2 Anæstesi :51 10:44 17,48 < 0,06 0,35 Assistent :36 10:49 14,20 < 0,07 0,33 Kirurg :25 10:50 14,54 0,22 2,1 normeret 15 min. (mg/m3) TABEL 3 Gennemsnit og spredning af normerede værdier TABEL 5 Hofteoperation den 2. november x s GM GSD Median Støbning 5,32 6,34 3,00 3,3 2,85 Reparation 0,94 1,66 0,49 2,6 0,35 Prøve nr. Pumpe Starttid (hh:mm) Beregnet sluttid (hh:mm) Volumen Person :45 10:38 17,26 < 0,06 0,35 Person :00 10:44 16,38 < 0,06 0,33 normeret 15 min. (mg/m3) Person 2 Anæstesi :45 10:40 17,49 < 0,06 0,35 Assistent :00 11:15 13,45 < 0,07 0,32 Kirurg :15 10:58 10,26 < 0,1 0,34 <x: mindre end detektionsgrænsen, x Normeringen er beregnet som: koncentration gange prøvetagningstid/15 minutter Normerede værdier under detektionsgrænserne er givet som 0,5 gange detektionsgrænsen Side 16 Side 17

10 7. Vurdering 8. Arbejde med proteser 7.1 Arbejde med tandproteser Sammenlignet med grænseværdien (GV) er den gennemsnitlige udsættelse lav for MMA under støbning af proteser, 3 mg/m 3 som geometrisk middelværdi (GM). Den højeste normerede værdi er ca. 20% af GV. Her-til skal yderligere tages i betragtning, at GV gælder for den gennemsnitlige daglige udsættelse. For reparation af proteser er den gennemsnitlige udsættelse endnu lavere: 0,49 mg/m3 som GM, og den højeste normerede værdi er ca. 5% af GV. Det er karakteristisk, at samme person (G) er markant højere udsat for MMA under begge arbejdsoperationer. Det understreger, at der er en væsentlig opgave i instruktion i arbejde med MMA, og at uheldige arbejds-rutiner bør påpeges og afhjælpes. Det fremgår endvidere af figurerne (1, 2, 3), at lågerne til udsugningsboksene kunne have været skudt længere ned under arbejdet. Det ses på figur 4, at personens åndingszone er tæt på reparationsstedet, og at der derfor er stor risiko for udsættelse for MMA. 7.2 Hofteoperationer Ud af de 5 personer som arbejder ved operationen, er det kun kirurgen, som applicerer den uhærdede cement med MMA, der er udsat for niveauer over detektionsgrænsen. Dette er i øvrigt kun fundet ved den ene operation og svarer til ca. 2% af GV. Figur 1. Støbning af proteser. Ophældning af MMA fra emballage til bægerglas. Frontlågen til udsugningsboksen er skudt halvt op og kan skimtes midt i billedet. Figur 2. Støbning af proteser. Ophældning af MMA fra emballage til måleglas. Frontlågen til udsugningsboksen er skudt helt op. Den begrænsede udsættelse for MMA under operationerne skyldes muligvis dels anvendelse af et lukket system til blanding af cement, og dels LAF ventilationen. Figur 3. Reparation af proteser. Uhærdet støbemasse appliceres på protese. Frontlågen til udsugningsboksen er skudt helt op. Figur 4. Visualisering af udsugningseffektivitet. Side 18 Side 19

11 UDGIVNE RAPPORTER 1. Rapport om Reproduktionsskader ved arbejde med Frisørkemikalier, Rapport om Arbejdsbetinget Eksem, Rapport om gravides arbejdsmiljø. Udsættelse for methylmetakrylat (MMA) blandt tandteknikere og operationspersonale, 2013 RAPPORT OM GRAVIDES ARBEJDSMILJØ Udsættelse for methylmetakrylat (MMA) blandt tandteknikere og operationspersonale Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital 2400 København NV Telefon: ISBN

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Tandlægeskolen er under renovering De seneste 5 år har vi totalrenoveret klinikker og tekniske anlæg

Læs mere

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Denne vejledning beskriver, hvorledes sikre og sunde arbejdsforhold for gravide medarbejdere på tandklinikker kan etableres i overensstemmelse med gældende

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Farlige egenskaber, generelt Håndtering af materialer med farlige egenskaber: Undgå at komme i direkte

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Testrapport for lukket formalin system Udviklet af Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Testrapport for lukket formalin system Udviklet af Hounisen Laboratorieudstyr A/S Testrapport for lukket formalin system Udviklet af Hounisen Laboratorieudstyr A/S Udført for Jan H. Locher Hounisen Laboratorieudstyr A/S Sindalsvej 27 8240 Risskov Udført af Bjørn Malmgren-Hansen Kemi-

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 800 g, 3 kg (*) Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 800 g, 3 kg (*) Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/5 PR-nr. 2067904 Anvendelse: Støbemasse til materialografiske emner Emballage: 800 g, 3 kg (*) Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Titel: Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Forfatter: Elsa Nielsen Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken 4 7100 Vejle Att.: Hans Theil Hansen 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Tilstrækkeligt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Et arbejdsmiljø for alle også gravide

Et arbejdsmiljø for alle også gravide ARBEJDSMILJØBREVKASSEN Arbejdsmilj brevkassen Et arbejdsmiljø for alle også gravide Af Jørgen Stage Johansen Jeg har lige fået konstateret, at jeg er gravid hvad skal jeg tage hensyn til, når jeg udfører

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: MR MUSCLE KØKKENRENGØRING Pr.nr.: 1700608 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 909418 Anvendelse: Hurtighærdende pudslag. Emballage: 25 kg plastsæk Leverandør: A/S Lip Bygningsartikler Industrivej

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Trælim PU Lys 421. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation:

SIKKERHEDSDATABLAD. Trælim PU Lys 421. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation: Trælim PU Lys 421 DK - Side 1/4 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt: Trælim PU Lys 421 Varetype: 1-komponent fugthærdende polyurethanlim.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. 962577 Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Multiflow Aps Smedeholm 8 2730 Herlev 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Ventilation på operationsstuer/dagkirurgiske operationsstuer

Ventilation på operationsstuer/dagkirurgiske operationsstuer Ventilation på operationsstuer/dagkirurgiske operationsstuer # 1 Hans-Ulrik Rasmussen projektleder DNU/Skejby (På Skejby fra 2006) til og med 2014, herefter seniorkonsulent i DNU Arbejdet som rådgiver

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Bindemiddel til fremstilling af mørtel, puds og beton. Leverandør: Borup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

Redegørelse om kviksølvudsættelse af beskæftigede på tandlægeklinikker

Redegørelse om kviksølvudsættelse af beskæftigede på tandlægeklinikker Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 112 Offentligt Redegørelse om kviksølvudsættelse af beskæftigede på tandlægeklinikker Indholdsfortegnelse Indledning Reaktioner på tv-udsendelse den 4. december

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

C3844Series[LM]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf. C3844Series[Y]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf

C3844Series[LM]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf. C3844Series[Y]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf C3844Series[LM]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf C3844Series[Y]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF 1. Produkt- og leverandørbeskrivelse Produktkode og navn H27160 S Syntetisk køle/smøremiddel Beskrivelse Metalbearbejdningsolie Firma: HAJO syntetisk køle/smøremiddel Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Leverandør: Revision: 18-08-2007 / BR FR Kemi ApS Erstatter den: Tåstruphøj

Læs mere

Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering)

Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering) Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering) Lea Stine Tobiassen og Tue SøeborgS Informationsmøde den 26. oktober 2010 Datakrav generelt Aktivstofvurdering fra CA-rapporten - dækker Annex I-optaget

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1868611 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1868611 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1868611 Anvendelse: Skærevæske Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Emballage: 5 l plastdunk Leverandør:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Side 1/5 Sikringslak, rød da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Sikringslak, rød Leverandør: C. Højstrup ApS Emil Neckelmanns Vej 11 5220 Odense SØ Telefon: 66171802

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ikke krævet Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ikke krævet Anvendelse: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. Ikke krævet Anvendelse: Acrylbaseret emulsion, der blandes med cement i forholdet 1:1 og påføres gulv og væg som

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia A/S Drejergangen 3C, 1. th

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? Cheftoksikolog Karl-Heinz Cohr Dansk Toksikologi Center ATV MØDE MILJØDEBAT GRÆNSEVÆRDIER - RISIKOASPEKTER SCHÆFFERGÅRDEN 16. juni 2004 HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnr.: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 FÆRDIGOPRØRT SPARTELMASSE OG LIP PRIMER LIP PRIMER 54 LIP LETSPARTEL LIP FLEXICOL LIP MULTIBINDER LIP VS 20

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E KOMPRESSOROLIE Smøremiddel Internt vare-nr. Betegnelse 0234, 5258 SCAN-TEX KO1 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Terpentin, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Terpentin, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1701029 Udarbejdet den: 04-06-2007 / JST Anvendelse: Fortynder til lak og maling. Overfladebehandling af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

Sikkerhedsdatablad KC 50/50/700 Referencemørtel 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Anvendelse: Kontaktperson/nødtelefon:

Sikkerhedsdatablad KC 50/50/700 Referencemørtel 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Anvendelse: Kontaktperson/nødtelefon: Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1741004 Udarbejdet den: 27-03-2008 Anvendelse: Anvendes til reparation og opmuring af murværk Leverandør: Gjerlev a/s

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 500 ml, 1 l (*) Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 500 ml, 1 l (*) Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PR-nr. 2068085 Anvendelse: Støbemasse til materialografiske emner Emballage: 500 ml, 1 l (*) Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdelsesdato: 27-08-2004 Udarbejdet den: 18-09-2007 / MJH Anvendelse: Kemlock

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/6 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA GRILL D9 Pr.nr.: 1441829 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990

Læs mere

At-VEJLEDNING. Tømning af containere gasset med metylbromid. At-vejledning D

At-VEJLEDNING. Tømning af containere gasset med metylbromid. At-vejledning D At-VEJLEDNING Tømning af containere gasset med metylbromid At-vejledning D.2.22-2 Februar 2007 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Neporex Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Antikondensmaling Emballage: - Leverandør: TM Coating DK ApS Mineralvej 6-8 DK - 9220 Aalborg Ø Tel: +45 86 34

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 163000 VIDEOJET CLEANING SOLUTION

Læs mere

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015 AU vejledning Arbejde med kræftfremkaldende stoffer 5. januar 2015 INDHOLD Vejledning i risikovurdering og forholdsregler Skema 1: Risikovurdering for arbejde med farlige stoffer og produkter Skema 2:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAFE STEP 100. PR. nr.: 794446. ROCOL varenr: Leverandør: 97002000-97002060 (3,78 ltr.). ITW Chemical Products Scandinavia, Priorsvej 36, 8600 Silkeborg, Tlf.:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Distri'net normal, Art.nr. 0893 936 150

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Distri'net normal, Art.nr. 0893 936 150 Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 05.03.2015 Trykdato 07.03.2015 Produkt kode : 0893936150 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-11-2007 Revision: 30-11-2007 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Syntetisk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 50762 Udarbejdet den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Produktet anvendes som opløsnings- og rensningsmiddel.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Revisionsdato 20.05.2010 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt information Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Råmateriale til kosmetisk

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: 161200 VIDEOJET INK Anvendelse: Produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. 1526187 Anvendelse: Harpiksopløsning med mineralske fyldstoffer og hærder

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. 1526187 Anvendelse: Harpiksopløsning med mineralske fyldstoffer og hærder 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/7 PR-nr. 1526187 Anvendelse: Harpiksopløsning med mineralske fyldstoffer og hærder Emballage: Leverandør: NKT-Fasteners ITW Construction Products

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email:

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email: I henhold til 1907/2006/EC, Artikel 31 Page: 1 Compilation Date: 03/11/2014 Revision No: 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere