Arbejdsmiljø og forplantning , VII Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Arbejdsmiljø og forplantning , VII Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund, Tina Kold Jensen, Erik Ernst, Henrik Kolstad, Tine Brink Henriksen, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk, Anna-Maria Andersson og Jørn Olsen Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, PUBLIKATIONSBETINGELSER Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet

2 parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Arbejdsmijø og forplantning , VII, som oprindeligt blev indsamlet af Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital for Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund og Henrik Kolstad samt Institut for vækst og reproduktion, Rigshospitalet for Tina Kold Jensen, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson samt Anatomisk Institut, Reproduktionstoksikologisk Enhed, Århus Universitetshospital for Erik Ernst samt Institut for Gynækologi og Obstetrik, Århus Universitetshospital for Tine Brink Henriksen samt Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Århus Universitet for Jørn Olsen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-11308). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)". Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-11308: Arbejdsmiljø og forplantning , VII. Primærundersøgere: Niels Henrik I. Hjøllund, Jens Peter E. Bonde, Tina Kold Jensen, Erik Ernst, Henrik Kolstad, Tine Brink Henriksen, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk, Anna-Maria Andersson og Jørn Olsen. DDA udgave (ved Carsten Ernst og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1661 respondenter, 33 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (28 pp.).

3 Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital for Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund og Henrik Kolstad samt Institut for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet for Tina Kold Jensen, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson samt Anatomisk Institut, Reproduktionstoksikologisk Enhed, Århus Universitetshospital for Erik Ernst samt Institut for Gynækologi og Obstetrik, Århus Universitetshospital for Tine Brink Henriksen samt Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Århus Universitet for Jørn Olsen, der sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i marts, 1999 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Carsten Ernst og Birgitte Grønlund Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-11308: Arbejdsmiljø og forplantning , VII. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV maj 2002 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af

4 en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen

5 Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md% antal kode Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at

6 uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data

7 Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Arbejdsmiljø og forplantning , VII Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: arbejdsmiljø og forplantning; forplantning og arbejdsmiljø; helbred og forplantning; blødningsdag; cyklusdag; cykluslængde; urinprøve; menses; menstruation; samleje; ubeskyttet samleje; humør; dårligt humør; stresset; fysisk anstrengelse; anstrengelse. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-11308: Arbejdsmiljø og forplantning , VII. Primærundersøgere: Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund, Tina Kold Jensen, Erik Ernst, Henrik Kolstad, Tine Brink Henriksen, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk, Anna-Maria Andersson og Jørn Olsen. DDA-11308, 1 udgave (ved Carsten Ernst og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1661 respondenter, 33 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (28 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Hjøllund, Niels Henrik. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital. Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Bonde, Jens Peter E.; Hjøllund, Niels Henrik I.; Kolstad, Henrik; (B) Kold Jensen, Tina; Giwercman, Aleksander; Skakkebæk, Niels Erik; Andersson, Anna-Maria; (C) Ernst, Erik; (D) Henriksen, Tine Brink; (E) Olsen, Jørn. (A) Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital;

8 (B) Institut for Vækst og Reproduktion, Rigshospital; (C) Reproduktionstoksikologisk Enhed, Århus Universitet; (D) Institut for Gynækologi og Obstetrik, Århus Universitets hospital; (E) Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Århus Universitet. (A) Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C.; (B) Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø.; (C) Nordre Ringgade 1, DK-8000 Århus C.; (D) Brendstrupgårdsvej 100, DK-8200 Århus N.; (E) Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. Økonomisk sponsor: (A) Dansk Metal; (B) Helsefondet. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsens emne er "Arbejdsmiljø og forplantning , VII", omhandler hovedsageligt spørgsmål vedr. menstruation. Del 7 (denne) omhandler hovedsageligt spørgsmål vedr. menstruation. Dvs. menstruations cykli regnet fra menstration forud for præventionsstop indtil indtruffet graviditet eller undersøgelsens ophør. Yderligere er der plukket en række variabler ud fra delundersøgelserne "Arbejdsmiljø og forplantning , I til VI". Formålet med undersøgelsen var at afklare om metalarbejdernes arbejdsmiljø, helbred og livsstil har betydning for ufrivillig barnløshed og tidlige aborter. Der focuseres på følgende arbejdsforhold: 3) arbejdsstress Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Familier/husstande. Den gruppe af mennesker der lever i et fast forhold. Bruger prævention men stopper inden for et år. Endvidere skal have gruppen have fryser samt telefon. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Respondenterne var geografisk placeret i byerne: Århus, Horsens, Odense, København samt Randers.. Datasættets størrelse: 1661 respondenter; 33 variable pr. respondent. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). En lignende undersøgelse blev genemført i samme periode blandt handels- og kontoransatte. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: område, kommune, landsdel, etc. beskæftigelse; tidsbegrænsninger. De rekruttede var metalarbejderpar, med bopæl i Århus, Horsens, Odense, København samt Randers. De deltagende var medlemmer af Dansk Metal, HK, DSR, Bupl samt PMF. Mindst én i parforholdet skal have, eller have haft, job som metalarbejder uanset arbejdsfunktion. Udvælgelsesprocedurer: For de deltagende par i undersøgelsen gjalt det

9 at de skulle leve i et fast forhold. Parrene skulle bruge prævention, men stoppe inden for det næste år samt have en fryser og telefon. Undersøgelsens geografiske univers: regional; national. DK, Århus; DK, Horsens; DK, Odense; DK, København; DK, Randers. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: skriftlig undersøgelse iøvrigt. Datamaterialet fremkom efter indsamling af de delundersøgelser fra den enkelte ansvarshavers institut/enhed - disse udgjorde tilsammen hele undersøgelsen. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: særligt personale. Dataindsamlingen blev foretaget af speciallæger, lektorer og en professor, fordelt på Århus Kommunehospital samt Rigshospitalet. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS. og SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Hjøllund, Niels Henrik. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital. Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Bonde, Jens Peter E; Hjoellund, Niels Henrik I; Jensen, Tina Kold; Ernst, Erik; Kolstad, Henrik; Henriksen, Tine Brink; Giwercman, Aleksander; Skakkebæk, Niels Erik; Andersson, Anna-Maria; Olsen, Jørn: A follow-up study of environmental and biologic derterminants of fertility among 430 danish first-pregnancy planners: design and methods. Reproductive Toxicology, Vol 12, No. 1, pp ; INDLEDNING Undersøgelsen "Arbejdsmiljø og forplantning , VII" blev oprindelig foretaget af Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund og Henrik Kolstad, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital samt Tina Kold Jensen, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson, Institut for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet samt Erik Ernst, Anatomisk Institut, Reproduktionstoksikologisk Enhed, Århus Universitetshospital samt Tine Brink

10 Henriksen, Institut for Gynækologi og Obstetrik, Aarhus Universitetshospital samt Jørn Olsen, Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Århus Universitet. DDA modtog datamaterialet sammen med et dokumentationsmateriale medio marts 1999 fra Henrik Hjøllund med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SAS systemfil, og oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SAS til DDA's arkivformat, OSIRIS, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentation. I det oparbejdede materiale er der flere helt eller delvis udokumenterede variable som primærundersøger har anvendt. Undersøgelsen "Arbejdsmiljø og forplantning " er meget omfattende og er derfor opdelt i 7 delundersøgelser. Del 7 (denne) omhandler hovedsageligt spørgsmål vedr. menstruation. Dvs. menstruationscykli regnet fra menstration forud for præventionsstop indtil indtruffet graviditet eller undersøgelsens ophør. Yderligere er der plukket en række variabler ud fra delundersøgelserne "Arbejdsmiljø og forplantning , I til VI". Spørgeskema til V15 til V20 er "kvindens daglige registrerings kalender". Til hver af de resterende variabler i undersøgelsen findes en kommentar, som fortæller hvilke andre delundersøgelser variablen kan være tilknyttet. Manglende data KODEBOG I det oprindelige datamateriale er der anvendt to kode for manglende data (MD), og under oparbejdningen er disse blevet omkodet efter følgende generelle retningslinjer: '.', ' ' er omkodet til 9, 99,... for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). '.',' ' er omkodet til 10, 100,... for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER:Vnnn). Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi.

11 V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's studienummer (Variablen har værdien for alle respondenter). V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's fortløbende nummerering (Variablen er kodet i intervallet 1 til 85). V0003 DELTAGER-ID start 10, bredde 4 Deltager id (Variablen er kodet i intervallet 52 til 1543). V BLØDNG DAG start 14, bredde 2, manglende data: = Blødningsdag (Variablen har tilknytning til delundersøgelsen: DDA-6175 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 6"). (Variablen er kodet i intervallet 1 til 31). (99.= uoplyst (192 tilfælde)). V BLØDNGMD start 16, manglende data: = Blødningsmåned (Variablen har tilknytning til delundersøgelsen: DDA-6175 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 6"). % md% antal kode Januar Februar Marts April Maj Juni Juli

12 August September Oktober November December Uopyst svarprocent: 88 V BLØDNGÅR start 18, manglende data: = 99 Blødningsår (Variablen har tilknytning til delundersøgelsen: DDA-6175 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 6"). % md% antal kode Uoplyst svarprocent: 88 V0007 LB-NR I SPERMTOTFIL 2.PR start 20, bredde 5, manglende data: >=10000 Løbenummer, mandens sædprøve undersøgelse, 2. prøve (Variablen har tilknytning til delundersøgelsen: DDA-6172 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 3"). (Løbenumrene passer ikke med delundersøgelsen, DDA-6172). (Variablen er kodet i intervallet 0 til 1587). (10000.= irrelevant (1588 tilfælde)). V0008 LB-NR I SPERMTOTFIL start 25, bredde 5, manglende data: >=10000 Løbenummer, mandens sædprøve undersøgelse (Variablen har tilknytning til delundersøgelsen: DDA-6172 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 3"). (Løbenumrene passer ikke med delundersøgelsen, DDA-6172). (Variablen er kodet i intervallet 0 til 1604). (10000.= irrelevant (492 tilfælde)). V0009 LB-NR MÅNEDSSKEMA (KV)

13 start 30, bredde 4, manglende data: = 9999 Løbenummer, kvindens månedsskema undersøgelse (Variablen har tilknytning til delundersøgelsen: DDA-6175 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 6"). (Løbenumrene passer ikke med delundersøgelsen, DDA-6175). (Variablen er kodet i intervallet 0 til 1319). (9999.= cyklus dækkes af informationer i grundskemaet (70 tilfælde)). V0010 LB-NR MÅNEDSSKEMA (M) start 34, bredde 4, manglende data: = 9999 Løbenummer, mandens månedsskema undersøgelse (Variablen har tilknytning til delundersøgelsen: DDA-6171 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 2"). (Løbenumrene passer ikke med delundersøgelsen, DDA-6171). (Variablen er kodet i intervallet 0 til 1349). (9999.= cyklus dækkes af informationer i grundskemaet (56 tilfælde)). V0011 CYKLUSDG K MÅNEDSSKEMA start 38, bredde 3, tekstfelt Cyklusdag, kvindens udfyldelse af månedsskemaet (Variablen har tilknytning til delundersøgelsen: DDA-6175 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 6"). (Variablen er kodet i intervallet 0 til 218). (Blank = uoplyst/irrelevant (578 tilfælde)). V0012 CYKLUSDG M MÅNEDSSKEMA start 41, bredde 3, tekstfelt Cyklusdag, mandens udfyldelse af månedsskemaet (Variablen har tilknytning til delundersøgelsen: DDA-6171 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 2"). (Variablen er kodet i intervallet 0 til 178). (Blank = uoplyst/irrelevant (589 tilfælde)). V0013 CYKLUSOUTCOME (KL.HCT) start 44, bredde 10, tekstfelt Cyklusoutcome (kl. hct) (Samlet outcome af cyklus. Der skelnes i variablen mellem klinisk gravid, kemisk gravid, ej gravid, andet).

14 V0014 CYKLUSLÆNGDE start 54, bredde 3 Cykluslængde (Variablen beskriver cykluslængden i dage) (Variablen er kodet i intervallet 0 til 101). V0015 RØDT SKEMA:URINPRØVE start 57, bredde 80, tekstfelt Morgenurinprøve idag? (Variablen findes i spørgeskemaet "kvindens daglige registreringskalender"). (Variablen angiver opsamlet urinprøve fra dag 1 i menstruationsperioden). Forklaring til variablen: (Variablen er konstrueret således at hver linie starter en menstruationsperiode. Variablen har følgende betydende koder: n = nej j = ja s = senere * = manglende feltinfo - = manglende udfyldelse Hvert bogstav/tegn i linien er lig én dag i perioden. Opnået graviditet efter endt bogstav/tegn i perioden. Respondenten skulle, de første 10 dage i menstuationsperioden, opsamle en urinprøve, derfor starter langt de fleste perioder i variablen med 10 x j). V0016 RØDT SKEMA:SAMLEJE start 137, bredde 80, tekstfelt Indenfor de sidste 24 timer: Ubeskyttet samleje? (Variablen findes i spørgeskemaet "kvindens daglige registreringskalender"). (Variablen angiver ubeskyttet samleje fra dag 1 i perioden). Forklaring til variablen: (Variablen er konstrueret således at respondenten skal sætte en kode for hver gang der gennemføres ubeskyttet samleje i perioden. Variablen har følgende betydende koder: n = nej

15 j = ja * = manglende feltinfo - = manglende udfyldelse Hvert bogstav/tegn i linien er lig én dag. Respondenten opnåede graviditet efter endt bogstav/tegn). V0017 RØDT SKEMA:MEMSES start 217, bredde 80, tekstfelt Indenfor de sidste 24 timer: Menses? (Variablen findes i spørgeskemaet "kvindens daglige registreringskalender"). (Variablen angiver menstruationsblødning fra dag 1 i perioden). Forklaring til variablen: (Variablen er konstrueret således at hver linie starter en menstruationsblødning. Variablen har følgende betydende koder: n = nej * = manglende feltinfo - = manglende udfyldelse Hvert bogstav/tegn i linien er lig én dag i perioden. Respondenten opnåede graviditet efter endt bogstav/tegn i perioden). V0018 RØDT SKEMA:DÅRLIGT HUMØR start 297, bredde 80, tekstfelt Var du i dårligt humør igår (Variablen findes i spørgeskemaet "kvindens daglige registreringskalender"). (Variablen angiver dårligt humør i perioden). Forklaring til variablen: (Variablen er konstrueret således at respondenten skal skrive et tal mellem 0 og 3 for tiltagende dårligt humør i perioden. Variablen har følgende betydende koder: 0 = godt humør 1 = ret godt humør 2 = halvdårligt humør 3 = meget dårligt humør * = manglende feltinfo - = manglende udfyldelse Hvert bogstav/tegn i linien er lig én dag. Respondenten

16 opnåede graviditet efter endt bogstav/tegn). V0019 RØDT SKEMA:STRESS start 377, bredde 80, tekstfelt Hvor stresset var dagen igår (Variablen findes i spørgeskemaet "kvindens daglige registreringskalender"). (Variablen angiver selvoplevet stress i perioden). Forklaring til variablen: (Variablen er konstrueret således at respondenten skal skrive et tal mellem 0 og 3 for tiltagende stress i perioden. Variablen har følgende betydende koder: 0 = Slet ikke stresset 1 = ikke videre stresset 2 = noget stresset 3 = meget stresset * = manglende feltinfo - = manglende udfyldelse Hvert bogstav/tegn i linien er lig én dag. Respondenten opnåede graviditet efter endt bogstav/tegn). V0020 RØDT SKEMA:FYSISK HÅRDT start 457, bredde 80, tekstfelt Hvor stor fysisk anstrengelse igår (Variablen findes i spørgeskemaet "kvindens daglige registreringskalender"). (Variablen angiver fysisk anstrengelse i perioden). Forklaring til variablen: (Variablen er konstrueret således at respondenten skal skrive et tal mellem 0 og 3 for stigende anstrengelse i perioden. Variablen har følgende betydende koder: 0 = ingen anstrengelse 1 = let anstrengelse 2 = store anstrengelser 3 = meget store anstrengelser * = manglende feltinfo - = manglende udfyldelse Hvert bogstav/tegn i linien er lig én dag. Respondenten opnåede graviditet efter endt bogstav/tegn). V CYKL 1 P-PIL SI METOD

17 start 537, bredde 13, tekstfelt 1 i cyklus 1 hvis p-pille sidste metode, kvinder (Variablen kan have tilknytning til både delundersøgelse: DDA-6174 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 5" samt DDA-6175 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 6"). (Variablen indeholder 2 beydende koder: 1: pp f/start (145 tilfælde)). 2: %pp f/star (1516 tilfælde)). V CYKL 2 P-PIL SI METOD start 550, bredde 13, tekstfelt 1 i cyklus 2 hvis p-pille sidste metode, kvinder (Variablen kan have tilknytning til både delundersøgelse: DDA-6174 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 5" samt DDA-6175 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 6"). (Variablen indeholder 2 beydende koder: 1: pp f/start (130 tilfælde)). 2: %pp f/star (1531 tilfælde)). V CYKL 3 P-PIL SI METOD start 563, bredde 13, tekstfelt 1 i cyklus 3 hvis p-pille sidste metode, kvinder (Variablen kan have tilknytning til både delundersøgelse: DDA-6174 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 5" samt DDA-6175 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 6"). (Variablen indeholder 2 beydende koder: 1: pp f/start (107 tilfælde)). 2: %pp f/star (1554 tilfælde)). V0024 GRAVID UNDER BRUG PRÆ start 576, manglende data: >=10 Gravid uden brug af prævention % md% antal kode ravid under brug af prævention oplyst svarprocent: 100 V0025 STOP FORSØG FØR 6 CYKL start 578, manglende data: >=10 Stop forsøg før 6 cyklus

18 % md% antal kode top forsøg før 6 cyklus oplyst svarprocent: 100 V0026 (M) UDF. MDSKEMA, DAG start 580, bredde 2, manglende data: = 99 Dag for udfyldt månedsskema, mænd (Variablen har tilknytning til delundersøgelse: DDA-6171 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 2"). (Variablen er kodet i intervallet 1 til 31). (99.= uoplyst (641 tilfælde)). V0027 (M) UDF. MDSKEMA, MD start 582, manglende data: = 99 Måned for udfyldt månedsskema, mænd (Variablen har tilknytning til delundersøgelse: DDA-6171 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 2"). % md% antal kode Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Uoplyst svarprocent: 61 V0028 (M) UDF. MDSKEMA, ÅR start 584, manglende data: = 99 År for udfyldelse af månedsskema, mænd (Variablen har tilknytning til delundersøgelse: DDA-6171 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 2"). % md% antal kode

19 Uoplyst svarprocent: 61 V0029 (M) UDF. METALSKEMA start 586, manglende data: = 9 eller >=10 Udfyldt metalskema, mænd % md% antal kode Svejser Uoplyst svarprocent: 0 V0030 (M) UDF. GRU. SKEMA start 588, manglende data: = 99 Udfyldt grundskema, mænd (Variablen har tilknytning til delundersøgelse: DDA-4294 "Arbejdsmiljø og forplantning, del 1"). % md% antal kode Uoplyst svarprocent: 0 V0031 VENTETID I 6 CYKL start 590, manglende data: = 99 Ventetid i 6 cyklus % md% antal kode cyklus cyklus cyklus cyklus cyklus cyklus Ej gravid i 6 cyklus svarprocent: 43 V0032 CYKLUSNUMMER

20 start 592 Cyklusnummer % antal kode cyklus cyklus cyklus cyklus cyklus cyklus V0033 HCG MONITORS CONCEPT start 593, bredde 7, tekstfelt Hcg monitors concept (Variablen indeholder følgende: %glas = ej hcg monitoreret conception klinisk = Klinisk graviditet occult = HCG graviditet (= tidlig abort)

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ DDA-1344 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20 DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- -------

Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- ------- DDA-1609 -------- Datamateriale ------------- Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Bredo PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20699 --------- Datamateriale -------------

DDA-20699 --------- Datamateriale ------------- DDA-20699 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- baseline, 2000-2001. --------- ---------- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0762 -------- Datamateriale ------------- Jord- og betonarbejderes arbejdsmiljø 1980 ----- -- --------------- ------------ ----

DDA-0762 -------- Datamateriale ------------- Jord- og betonarbejderes arbejdsmiljø 1980 ----- -- --------------- ------------ ---- DDA-0762 -------- Datamateriale ------------- Jord- og betonarbejderes arbejdsmiljø 1980 ----- -- --------------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Marianne Damlund PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Graviditetsundersøgelsen på Rigshospitalet, 1990-1992 ------------------------ -- --------------- ---------

Graviditetsundersøgelsen på Rigshospitalet, 1990-1992 ------------------------ -- --------------- --------- DDA-7193 -------- Datamateriale ------------- Graviditetsundersøgelsen på Rigshospitalet, 1990-1992 ------------------------ -- --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Merete

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0651 -------- Datamateriale ------------- Ingeniørkandidater 1961-1981 ------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Søren Holck og Peter Rasmussen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ DDA-1343 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ Befolkningens tidsforbrug 1987 Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Ledere ----- ------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Ledere ----- ------ DDA-1571 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Ledere ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ DDA-0234 -------- Datamateriale ------------- Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen DDA-0270 -------- Datamateriale ------------- Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Preben Sander Kristensen

Læs mere

Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ----

Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ---- DDA-0691 -------- Datamateriale ------------- Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21601 --------- Datamateriale -------------

DDA-21601 --------- Datamateriale ------------- DDA-21601 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø inden for IT-branchen (ARIT), 2002-2003 ------------ ----- --- ----------- ------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Vilhelm

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1786 -------- Datamateriale ------------- Kost, kræft og helbred, 1993-1997 ----- ----- -- -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anne Tjønneland og Kim Overvad PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-347 ------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Gallup Markedsanalyse a/s PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen 1982 ------------ -- ------- - ---------------- ----

Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen 1982 ------------ -- ------- - ---------------- ---- DDA-0555 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen 1982 ------------ -- ------- - ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Tage Søndergård

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16260 --------- Datamateriale ------------- Den Danske Elite 1932 --- ------ ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby, Birgit Møller og Peter Munk Christiansen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Sociale og økonomiske forhold i saneringsmodne bydele, 1981. ------- -- ---------- ------- - -------------- ------- -----

Sociale og økonomiske forhold i saneringsmodne bydele, 1981. ------- -- ---------- ------- - -------------- ------- ----- DDA-0375 -------- Datamateriale ------------- Sociale og økonomiske forhold i saneringsmodne bydele, 1981. ------- -- ---------- ------- - -------------- ------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ---- DDA-1399 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugere af det juridiske informationssystem 1978 ------- -- --- --------- ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Brugere af det juridiske informationssystem 1978 ------- -- --- --------- ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-269 ------- Datamateriale ------------- Brugere af det juridiske informationssystem 1978 ------- -- --- --------- ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Sven Karnov PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1982 ------- ---------- -- ------------ ----- ------ ----

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1982 ------- ---------- -- ------------ ----- ------ ---- DDA-1610 -------- Datamateriale ------------- Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1982 ------- ---------- -- ------------ ----- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eggert

Læs mere

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1494 -------- Datamateriale -------------

DDA-1494 -------- Datamateriale ------------- DDA-1494 -------- Datamateriale ------------- Scientology som identitet og institution: ----------- --- --------- -- ------------ kernemedlemmer 1986-87 -------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2210 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1994 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2210 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1994 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2210 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1994 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen og Ole Borre PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

DDA-1701 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1992 ----- ---------------------- ----

DDA-1701 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1992 ----- ---------------------- ---- DDA-1701 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1992 ----- ---------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Arbejdsforholdenes betydning for graviditet 1980 ------------------ --------- --- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsforholdenes betydning for graviditet 1980 ------------------ --------- --- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1065 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsforholdenes betydning for graviditet 1980 ------------------ --------- --- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lene Zeuthen

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere

Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- --------------------

Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- -------------------- DDA-0618 -------- Datamateriale ------------- Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- -------------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0226 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1977 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0226 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1977 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0226 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1977 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere