Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til"

Transkript

1 Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven

2 Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger Der ydes tilskud til Der ydes ikke tilskud til Formålsbeskrivelse og krav til foreninger Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Krav til forenings vedtægt Ankemulighed Ansøgning og vejledning Aktivitetstilskud Der ydes tilskud til Der ydes ikke tilskud til Tilskudsbetingelser Ansøgningsgrundlaget Ansøgningsfrist Beregning af tilskud Udbetaling af tilskud Justering af aktivitetstilskud Regnskabsaflæggelse Lokaletilskud Der ydes tilskud til Beregning af tilskud Nedsættelse af tilskud Undtagelser for udbetaling af tilskud Ansøgning om tilskud og tidsfrister Supplerende lokaletilskud til børn og unge under 25 år Regnskabsaflæggelse Revisionsbestemmelser Tilskud over kr. pr. år Tilskud under kr. pr. år udgave vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. august 2005 Justeringer vedtaget i FOU Justeringer p.g.a. rammebesparelsen vedtaget i FOU den 13. december 2006 Justering tilskud fra puljen til særlige formål vedtaget i FOU den 12. december justering FOU den 16. juni 2009 Småjusteringer pkt. 1.3 pkt. 2.6 pkt. 2.7 vedtaget i FOU den 19. januar 2011 Tilskudsordningen har virkning fra den 1. januar

3 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Dragør Kommune, der ønsker at søge tilskud eller få anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed. Tilskud og lokaleanvisning ydes i henhold til folkeoplysningsloven med tilhørende bekendtgørelser. Det overordnede formål med folkeoplysningsloven er, med respekt for forskellige holdninger, at sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idegrundlag. Det er Folkeoplysningsudvalget, der træffer beslutning om, hvad der kan godkendes som folkeoplysende virksomhed, og som dermed er tilskudsberettiget virksomhed. 1.1 Der ydes tilskud til Der kan ydes tilskud eller anvises offentlige lokaler og udendørsanlæg til godkendte folkeoplysende foreninger, der opfylder folkeoplysningslovens bestemmelser og disse tilskudsregler. En folkeoplysende forening kan tilbyde folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. folkeoplysningslovens kapitel 4, eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, jf. folkeoplysningslovens kapitel 5 Der kan ydes tilskud til: Undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen jf. folkeoplysningslovens kapitel 4. Aktiviteter for børn og unge jf. folkeoplysningslovens kapitel Der ydes ikke tilskud til Kommerciel virksomhed og virksomhed, der drives under anden lovgivning. 1.3 Formålsbeskrivelse og krav til foreninger For at blive godkendt til at opnå tilskud, eller få anvist lokaler, skal foreningen: Have en vedtægt, jf. bekendtgørelsen 4. Have en bestyrelse, som er ansvarlig for tilskud og anviste lokaler samt regnskab og dokumentation for virksomheden. Hvert år underskrive en erklæring om indhentelse af børneattest attesten indsendes med regnskabet senest den 1. april Kunne dokumentere: at foreningen ikke er oprettet eller drives i kommercielt øjemed, at et evt. overskud opstået gennem deltagerbetaling, tilfalder foreningen til brug for folkeoplysende virksomhed, og at et evt. overskud ved foreningens opløsning, opstået gennem deltagerbetaling, skal tilfalde almennyttige formål. 3

4 1.3.2 Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Foreningen skal: 1. Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. 2. Tilbyde folkeoplysende virksomhed. 3. Have en bestyrelse. 4. Være demokratisk opbygget. 5. Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. 6. Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. 7. Være hjemmehørende i Dragør Kommune. 8. Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig Krav til forenings vedtægt En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om: 1. Foreningens formål. 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer. 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor. 4. Foreningens hjemsted. 5. Betingelser for medlemskab. 6. Tegningsret for foreningen. 7. Procedure ved vedtægtsændringer. 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. 1.4 Ankemulighed I henhold til folkeoplysningslovens 41 kan klager, over Folkeoplysningsudvalgets afgørelser inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse, indbringes for Kommunalbestyrelsen af de personer, initiativtagere, foreninger og myndigheder, som afgørelsen angår. 1.5 Ansøgning og vejledning. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening sker ved fremsendelse af ansøgning til Social, Børn og Kultur. 4

5 2. Aktivitetstilskud 2.1 Der ydes tilskud til Der ydes tilskud til godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år. Ved aktivitetstilskud forstås: Medlemstilskud Træner-/instruktørtilskud Tilskud til lejre og ture Tilskud til transport Tilskud til leder-/træner-/instruktøruddannelse (5 % af aktivitetsrammen) Særlige formål herunder materialer m.m. (5 % af aktivitetsrammen) Der udbetales ikke tilskud til lejre, ture og transport i udlandet se dog undtagelsesbestemmelser under pkt Der ydes ikke tilskud til Der ydes generelt ikke aktivitetstilskud til aktiviteter for personer over 25 år. 2.3 Tilskudsbetingelser Forudsætningen for at tilskud kan udbetales er, at barnet/den unge er aktiv, kontingentbetalende medlem af foreningen. 2.4 Ansøgningsgrundlaget Der søges om aktivitetstilskud for et kalenderår tilskudsåret. Tilskuddet beregnes på grundlag af antal aktive kontingentbetalende medlemmer under 25 år pr. 31. december i det foregående regnskabsår. Kontingent defineres som det beløb, det enkelte medlem betaler årligt for at kunne deltage i foreningens generelle aktiviteter plus den betaling, der erlægges for deltagelse i særlige arrangementer fx lejre, ture i Danmark samt Skåne, Blekinge og Slesvig. I deltagernes egenbetaling kan betaling for deltagelse i fester o.l. samt betaling for materiel herunder sportsudstyr, uniformer m.v. ikke indgå i opgørelsen af deltagernes egenbetaling. 2.5 Ansøgningsfrist Ansøgning om aktivitets- og medlemstilskud indsendes inden den 1. april i tilskudsåret. Ansøgningen sker ved indsendelse af foreningens godkendte regnskab for det foregående tilskudsår med oplysninger om medlemstal og indbetalt kontingent for unge u/25 år. 5

6 2.6 Beregning af tilskud Generelt: Der gives aktivitetstilskud til alle aktive medlemmer under 25 år, svarende til 75 % af det indbetalte kontingent, dog maksimum 615 kr. pr. medlem (2011 takst fremskrives hvert år efter gældende regler fra KL). Tilskuddet kan blive mindre og variere fra år til år, da foreningernes samlede tilskud ikke kan overstige den afsatte budgetramme til området. Tilskuddet beregnes ud fra de indsendte regnskabsoplysninger for det foregående år. Aktivitetstilskud: Medlemstilskud: Ydes til hvert medlem under 25 år med 176 kr. (2011 takst). Træner-/instruktørtilskud: Til dokumenterede udgifter til trænere og instruktører, der virker i forhold til børn og unge, kan der ydes et tilskud på grundlag af de faktiske afholdte udgifter. Timesatsen kan højst udbetales med den gældende sats for ikke uddannede klubmedarbejdere (pr. 1. oktober 2010: 123,03 kr.). Tilskud til lejre og ture: Til lejre og ture i Danmark samt Skåne, Blekinge og Slesvig af mindst 1 dags varighed ydes der tilskud med 45,- kr. (2011 takst) pr. overnatning pr. deltager under 25 år. For hver påbegyndt antal af 10 tilskudsberettigede deltagere ydes der tilskud til yderligere 1 person over 25 år. Dog ydes der tilskud til mindst 2 personer over 25 år, når der er mere end 5 tilskudsberettigede deltagere. Tilskud til transport: Der ydes befordringstilskud til medlemmer under 25 år. Tilskud, der omfatter deltagelse i arrangementer i Danmark uden for Dragør Kommune beregnes som et fast kilometertilskud med 1/3 af taksten af den af de offentlige myndigheder benyttede laveste kilometertakst (1,90 kr. oktober 2010). Efter samme regler ydes der tilskud til ture i Skåne, Blekinge og Slesvig. For hver påbegyndt antal af 10 tilskudsberettigede deltagere ydes der tilskud til yderligere 1 person over 25 år. Dog ydes der tilskud til mindst 2 personer over 25 år, når der er mere end 5 tilskudsberettigede deltagere. Leder- og træner-/instruktøruddannelse (i Danmark): Folkeoplysningsudvalget afsætter 5 % af aktivitetspuljen til en særlig pulje til leder- og træner- /instruktøruddannelse. Kursusudgiften refunderes med 75 % af den dokumenterede udgift dog max kr. pr. kursus / person. Rejseudgifter refunderes med 100 % af billigste offentlige befordring. Både kursus- og befordringsudgifter refunderes i det omfang, den afsatte pulje rækker. Hvis der opstår en restpulje, kan den efter ansøgning til Kommunalbestyrelsen, overføres til aktivitetspuljen det efterfølgende år. 6

7 Tilskud til særlige formål: Folkeoplysningsudvalget afsætter 5 % af aktivitetspuljen til en pulje til særlige formål herunder materialer, der knytter sig til foreningens aktiviteter og ikke til den enkelte udøver. Normalt ydes ikke støtte til almindeligt materiel til den enkelte udøver som fx bolde. Der gives ikke støtte til kontorudstyr. FOU den 16/6 2009: der skal indhentes 2 tilbud på håndværksmæssigt arbejde. Hvis der opstår en restpulje, kan den efter ansøgning til Kommunalbestyrelsen, overføres til aktivitetspuljen det efterfølgende år. 2.7 Udbetaling af tilskud Aktivitetstilskud udbetales pr. 1. juli i tilskudsåret, under forudsætning af, at foreningen har indsendt årsregnskab inden 1. april. Det kan ansøges om a conto pr. 1. januar. Dette vil i givet fald blive på halvdelen af sidste års tilskud. Når tilskuddet udbetales pr. 1. juli, fratrækkes udbetalt a conto tilskud. Tilskud til leder- og træner-/instruktøruddannelse (5 % af aktivitetspuljen) udbetales 2 gange årligt i juni og december måned. Dokumentation for kursus-/rejseudgifter skal vedlægges ansøgningen. Tilskud fra 5 % puljen til særlige formål kan søges per 1. april, 1. september og 15. november. Begrundet ansøgning fremsendes pr. brev. Ansøgningen vedlægges behørig dokumentation i form af indhentet tilbud o. lign. Foreningen skal være medfinansierende med mindst 25 %. FOU den 16/6 2009: der skal indhentes 2 tilbud på håndværksmæssigt arbejde. Foreningerne rykkes kun én gang for at aflevere indberetninger, regnskaber m.m. Hvis indberetninger, regnskaber m.m. ikke afleveres til tiden, uden at foreningen har givet forvaltningen besked om årsagen til, at det ikke er fremsendt rettidigt, bortfalder tilskuddet. Folkeoplysningsudvalget orienteres, hvis en forening fratages sit tilskud. 2.8 Justering af aktivitetstilskud Over-/Underskud: Hvis der i slutningen af året viser sig at være en restpulje på aktivitetskontoen overføres beløbet til aktivitetspuljen det efterfølgende regnskabsår. Hvis der viser sig at være udbetalt et større beløb i tilskud til aktiviteter end den afsatte ramme overføres differencen til efterfølgende regnskabsår og modregnes i den samlede pulje til aktiviteter inden beregning af tilskud finder sted. 7

8 2.9 Regnskabsaflæggelse Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningerne skal aflægge regnskab for anvendelse af tilskud og oplyse om størrelsen af den samlede kontingent. Der skal oplyses antal medlemmer under 25 år og kontingentindbetalinger pr. 31. december. Foreningerne skal efterkomme kommunens krav om oplysninger, der er nødvendige for en vurdering af, om støttebestemmelserne er opfyldt. Hvert år udtages nye foreninger og et antal af de kendte, til en revisionsmæssig kontrol af medlemsgrundlaget og kontingentindbetalingen. Her undersøges det, om de oplysninger, foreningen har afgivet ved regnskabsaflæggelsen, er korrekte, og om der er dokumentation for dem. Regnskabet aflægges på kommunens skema inden den 1. april i året efter regnskabsåret med de nødvendige underskrifter af hele bestyrelsen samt revisor. Samtidig indsendes foreningens revisorgodkendte årsregnskab, der, hvis det indeholder tilsvarende oplysninger, kan erstatte kommunens regnskabsskema. Ved ophør af virksomheden inden tilskudsårets udløb skal der senest 2 måneder efter aflægges regnskab, og for meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. For meget udbetalt tilskud skal ikke betales tilbage, hvis beløbet er under 600 kr. 8

9 3. Lokaletilskud 3.1 Der ydes tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning: Tilskud kan ydes til: Almindelige lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til brug for undervisning m.v. for voksne, for børn og voksne sammen samt for aktiviteter i tilknytning hertil. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis det har været muligt at anvise egnede offentlige lokaler i foreningens lokalområde. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Tilskud ydes til: Idrætshaller og andre haller samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. 3.2 Beregning af tilskud Kommunalbestyrelsen har vedtaget at udbetale lokaletilskud med 65 % af driftsudgifterne i.h.t. FObekendtgørelsen 14. I beregningsgrundlaget fradrages eventuelle leje- og forpagtningsindtægter. 3.3 Nedsættelse af tilskud Hvis aktiviteterne for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde omfatter deltagere over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Nedsættelse foretages kun, hvis andelen af over 25 årige udgør mindst 10 % af lokalets samlede antal brugere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. 3.4 Undtagelser for udbetaling af tilskud Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget beslutte, at der ikke gives tilskud til: Nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale til formålet. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget tilskud til. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne til det eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som medfører merudgifter for kommunen. Nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis det nye lokale eller de nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen. 9

10 3.5 Ansøgning om tilskud og tidsfrister Ansøgning om tilskud til lokaler til undervisning og aktivitet i tilknytning hertil indgives til Social, Børn og Kultur for 1. halvår senest 1. august og for 2. halvår senest 1. december. Tilskuddet udbetales ca. 1 måned efter ansøgning er modtaget. Efter aftale med forvaltningen er det muligt at få udbetalt lokaletilskud hvert kvartal. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for udgifter og indtægter. Der skal oplyses om, hvor mange aktivitetstimer, der har været i egne samt lejede lokaler. 3.6 Supplerende lokaletilskud til børn og unge under 25 år Udover tilskud efter FOL s bestemmelser kan der inden for budgettets rammer udbetales supplerende lokaletilskud. Tilskud udbetales med op til 25 % af de iht. FOL s bestemmelser tilskudsberettigede udgifter, reduceret i forhold til evt. deltagere over 25 år. Der gives ikke supplerende lokaletilskud til lejeudgifter vedr. lokaler, lejrpladser, baner og lignende, der anvendes i forbindelse med ture og træningslejre. Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år gives et tilskud på 15 % af det beløb, hvormed det lovpligtige tilskud er reduceret pga. disse deltageres andel. Supplerende lokaletilskud udbetales i slutningen af regnskabsåret, hvis der er budgetmæssig dækning, når alle lovpligtige lokaletilskud er udbetalt. Hvis der kun er budgetmæssig dækning til delvis udbetaling af supplerende lokaletilskud er følgende prioritering fastsat: 1. Supplerende tilskud til medlemmer under 25 år Driftsudgifter i egne lokaler samt i lejede lokaler, der benyttes som foreningens daglige klublokaler. Driftsudgifter i lokaler, der af Dragør Kommune er stillet til rådighed for foreninger og med hvem, der er indgået aftale om, at de selv afholder en del af driftsudgifterne og modtager lokaletilskud efter gældende retningslinjer. 2. Supplerende tilskud til medlemmer over 25 år Driftsudgifter i lokaler, der af Dragør Kommune er stillet til rådighed for foreninger og med hvem, der er indgået aftale om, at de selv afholder en del af driftsudgifterne og modtager lokaletilskud efter gældende retningslinjer. 3. Supplerende tilskud til medlemmer over 25 år Driftsudgifter i egne lokaler samt i lejede lokaler, der benyttes som foreningens daglige klublokale. 10

11 3.7 Regnskabsaflæggelse Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningerne skal aflægge regnskab for anvendelse af lokaletilskud, herunder dokumentation for afholdte udgifter og indgåede leje- og fremlejeindtægter. Kommunens regnskabsskema skal anvendes og fremsendes underskrevet af hele bestyrelsen samt revisor til Social, Børn og Kultur inden den 1. april året efter tilskudsåret. Samtidig indsendes foreningens revisorgodkendte årsregnskab, der, hvis det indeholder tilsvarende oplysninger, kan erstatte kommunens regnskabsskema. Foreningerne skal efterkomme kommunens krav om oplysninger, der er nødvendige for en vurdering af, om støttebestemmelserne er opfyldt. Regnskabet skal dokumentere, at tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med gældende regler, og det skal være klart adskilt fra anden virksomhed, som foreningen eventuelt udøver. Tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med de betingelser, der er lagt til grund for tilskudstilsagnet, skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. For meget udbetalt tilskud skal ikke betales tilbage, hvis beløbet er under 600 kr. Ved ophør af virksomheden inden tilskudsårets udløb skal der senest 2 måneder efter aflægges regnskab, og for meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 4. Revisionsbestemmelser Fælles bestemmelser. Revisionen skal ske i overensstemmelse med FOL kapitel 8 og tilhørende bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningesarbejde. Ved revisionen skal efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med betingelserne i de givne bevillinger, gældende regler og sædvanlig praksis. Revisor skal bl.a. efterprøve om: Foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne Foreningens oplysninger til brug ved beregningen af tilskud er korrekte Det kommunale tilskud er korrekt optaget i regnskabet Lønudgifter til undervisning m.v. er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de fastsatte regler Der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling (undervisning og aktivitet) 11

12 Hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter, skal revisor straks give foreningen meddelelse herom og påse, at foreningen inden 4 uger giver disse oplysninger videre til kommunen. Hvis forenigen ikke gør dette, skal revisor snarest rette henvendelse direkte til kommunen. Den fastsatte beløbsgrænse for revidering af tilskud justeres hvert år med den %-vise sats for regulering af tilskud. 4.1 Tilskud over kr. pr. år Foreninger, der modtager et samlet tilskud på over kr. (2011 takst) til undervisning, aktiviteter og lokaler eksklusiv faste tilskud, skal have deres tilskudsregnskab revideret af en registreret revisor, en statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revisionsafdeling. Revisor fører en revisionsprotokol, hvori der skal indføres beretning om revisionsarbejdet som helhed, væsentlige forhold og en særskilt erklæring om hvorvidt: Revisor opfylder gældende habilitetsregler Revisor har modtaget alle oplysninger, der er anmodet om Revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler Tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler Genpart af revisionsprotokollen og det reviderede tilskudsregnskab fremsendes med revisors underskrift og påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og i overensstemmelse med nærværende retningslinier. Evt. forbehold skal fremgå af påtegningen. Tilskudsregnskabet skal være underskrevet af hele Bestyrelsen i.h.t. Folkeoplysningsloven Tilskud under kr. pr. år Foreninger der modtager et samlet tilskud på under kr. (2011 takst) til undervisning, aktiviteter og lokaler eksklusiv faste tilskud, kan lade deres tilskudsregnskab revidere af en generalforsamlingsvalgt revisor eller en af foreningen udpeget. Det reviderede tilskudsregnskab fremsendes med revisors underskrift og påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og i overensstemmelse med nærværende retningslinier. Evt. forbehold skal fremgå af påtegningen. Tilskudsregnskabet skal være underskrevet af hele Bestyrelsen i.h.t. Folkeoplysningsloven 29. Hvis forvaltningen mener en yderligere revision er nødvendig, forelægges sagen for Folkeoplysningsudvalget, der herefter pålægger foreningen for egen regning at lade regnskabet revidere af en registreret revisor, en statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revisionsafdeling. Der er udarbejdet et særskilt regelsæt for Folkeoplysende voksenundervisning. 12

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 23.01.2017 Gældende fra xx.xx.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Vedtaget i Byrådet 2011 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning... 5 2.3 Foreninger, der tilbyder

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte,

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, ! " # $! % 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger... 5 2.3 Foreninger, der

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav.

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Vedtægt for xxxx forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE Lovbekg. nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer af 19. marts 2002. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Fordeling af beløbsrammen til folkeoplysningsvirksomhed...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere