Kulturministeriet Nybrogade København K Danmark. Att. og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturministeriet Nybrogade København K Danmark. Att. og"

Transkript

1 Kulturministeriet Nybrogade København K Danmark Att. og W I L D E R S P L A D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F O N D I R E K T E L G H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D O K. N R. 1 6 / H Ø R I N G O V E R F O R S L A G O M I N D S A T S M O D F O R E N I N G E R, S O M M O D A R B E J D E R E L L E R U N D E R M I N E R E R D E M O K R A T I E L L E R G R U N D L Æ G G E N D E F R I H E D S - O G M E N N E S K E R E T T I G H E D E R 1 5. A U G U S T Institut for Menneskerettigheder er blevet opmærksom på en høring på høringsportalen fra Kulturministeriet om forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven (Indsats mod foreninger, som friheds- og menneskerettigheder) med frist den 15. august Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 31. maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtter parallelle retsopfattelser. Af aftaleteksten fremgår blandt andet, at vi ønsker at trække en grænse, når der er tale om autoriteter i et religiøst læreforhold, som udviser en adfærd, der undergraver danske love og værdier og understøtter parallelle retsopfattelser. Og vi ønsker at trække en grænse, når personer, som har opnået begunstigelse i form af penge og/eller rettigheder fra stat og/eller kommuner, udviser en sådan adfærd. Vi vil ikke være til grin for vores egne penge. RESUMÉ Institut for Menneskerettigheder finder det beklageligt, at Kulturministeriet ikke har foretaget en vurdering af lovforslaget i lyset af Danmarks menneskeretlige forpligtelser. Efter instituttets opfattelse er lovforslagets 1, nr. 2 for vagt udformet til, at den enkelte forening kan forudse, hvilke konsekvenser, foreningens eller foreningens medlemmers adfærd og udtalelser kan få. Der er med andre ord ikke en tilstrækkelig grad af klarhed og forudsigelighed i bestemmelsens anvendelsesområde (dvs. hvornår en

2 adfærd er modarbejdende eller underminerende for demokratiet eller de nævnte rettigheder). Instituttet anbefaler: At ministeriet i lovforslagets bemærkninger redegør nærmere for lovforslagets forhold til Grundloven og de internationale menneskerettigheder. Instituttet anbefaler endvidere: At ministeriet udformer lovforslagets 1, nr. 2, på en sådan måde, at det fremgår klart og tydeligt, hvad der vil blive anset for at være adfærd, der modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Alternativt anbefaler instituttet, at ministeriet overvejer at omformulere den foreslåede bestemmelse, for eksempel med en henvisning til handlinger omfattet af straffeloven, således at en forening ville kunne miste retten til tilskud som følge af handlinger eller undladelser, som er omfattet af straffelovens bestemmelser om forbud mod at opildne til had eller tilskynde forbrydelser (straffelovens 266b og 136) eller anden adfærd, der er strafbelagt. Her følger begrundelsen for instituttets anbefalinger: MANGLENDE GENNEMGANG AF MENNESKERETTEN Indledningsvist skal instituttet bemærke, at det er beklageligt, at Kulturministeriet ikke har foretaget en vurdering af lovforslaget i lyset af Danmarks menneskeretlige forpligtelser. Det fremgår af Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet fra 2005, at regeringen i lovforslag bør redegøre for overvejelser i forhold til Grundloven og Danmarks internationale forpligtelser. Det er vigtigt, at kommunerne i deres håndhævelse af de foreslåede bestemmelser iagttager menneskerettighederne, herunder forbuddet mod diskrimination. Det fremgår af Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet, afsnit 4.2.4, at hvis et lovforslag er udformet således, at myndigheder skal træffe skønsprægede afgørelser, der ofte rejser spørgsmål i forhold til konventionerne, bør lovforslagets bemærkninger indeholde en rimelig vejledning om indholdet af de menneskeretlige forpligtelser, herunder om de kriterier og forhold, der som følge af disse forpligtelser har betydning for myndighedernes afgørelser. Instituttet anbefaler, at ministeriet i lovforslagets bemærkninger redegør nærmere for lovforslagets forhold til Grundloven og de internationale menneskerettigheder. 2/9

3 LOVFORSLAGET Lovforslaget medfører, at foreninger, hvis formål eller adfærd friheds- og menneskerettigheder ikke kan ydes tilskud eller anvises lokaler i medfør af folkeoplysningsloven, ligesom kommunalbestyrelsen heller ikke på andet grundlag vil kunne yde støtte til sådanne foreninger. Foreninger, der findes at modarbejde eller underminere demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, vil efter lovforslaget hverken kunne modtage støtte til sådanne eller andre aktiviteter, eksempelvis idrætsaktiviteter eller lignende efter folkeoplysningslovens 2, stk. 2, nr. 2. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at regeringen ved ændring af bekendtgørelse nr. 282 af 26. marts 2014 om godkendelse mv. efter ligningslovens 8 A og 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land, vil indsætte en tilsvarende betingelse, således at foreninger, religiøse samfund mv., der friheds- og menneskerettigheder, ikke kan godkendes som almennyttige foreninger mv. Lovforslaget indeholder desuden regler om videregivelse af oplysninger mellem kommunalbestyrelsen og SKAT om afslag på godkendelse på denne baggrund. Det forudsættes, at kommunalbestyrelsens afslag på støtte efter folkeoplysningsloven eller på andet grundlag af ovennævnte grunde umiddelbart kan lægges til grund for et afslag på godkendelse som almennyttig forening. Af lovforslagets bemærkninger, pkt , fremgår, at grundlæggende friheds- og menneskerettigheder skal forstås som de grundlæggende rettigheder, der følger af grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Af bemærkningerne fremgår, at dette f.eks. omfatter ytringsfrihed, foreningsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed, retten til liv, forbuddet mod tortur, retten til retfærdig rettergang og den private ejendomsret. Af lovforslagets bemærkninger, pkt , fremgår, at modarbejder eller underminerer skal forstås som enhver handling, herunder ytringer, der har til formål eller bidrager til at skade, lægge hindringer i vejen eller svække og efterhånden nedbryde grundlaget for det danske folkestyre, herunder demokratiforståelse, og de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, som samfundet bygger på, i forhold til den persongruppe, som har berøring med foreningens aktiviteter. 3/9

4 Af lovforslagets bemærkninger, pkt , fremgår endvidere, at det må bero på en konkret vurdering, om en forenings formål eller adfærd friheds- og menneskerettigheder. Det samme gælder i forhold til, om enkeltpersoners handlinger og ytringer mv., kan henregnes til foreningen som sådan. MENNESKERETLIG VURDERING AF LOVFORSLAGET FORHOLDET TIL GRUNDL OVEN Grundloven beskytter bl.a. religionsfriheden ( 67), ytringsfriheden ( 77), og foreningsfriheden ( 78), ligesom grundloven i 70 indeholder et forbud mod, at en person på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder. Grundlovens bestemmelser om beskyttelse af religionsfrihed og foreningsfrihed overlader dog Folketinget et betydeligt skøn til at fastsætte rammerne. Religionsfriheden forudsætter, at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Foreningsfriheden forudsætter, at foreninger har et lovligt øjemed. Grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed beskytter primært mod censur og andre forudgående foranstaltninger rettet mod offentliggørelsen eller den fortsatte offentliggørelse af ytringer. Bestemmelsen forhindrer som udgangspunkt ikke efterfølgende sanktioner over for fremsatte ytringer. Lovforslaget retter sig ikke direkte mod at forhindre borgernes religionsfrihed, ytringsfrihed eller foreningsfrihed, men mod muligheden for at opnå offentlig støtte. Af grundlovens 70 fremgår, at ingen på grund af sin trosbekendelse eller afstamning kan berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt. Borgerlige og politiske rettigheder antages at skulle forstås som enhver fordelagtig retsposition. 1 Dette må antages også at omfatte lovforslagets regulering af muligheden for at blive godkendt som en almennyttig forening mv. omfattet af ligningslovens 8 A og muligheden for at opnå støtte til folkeoplysende aktiviteter efter folkeoplysningsloven. Forbuddet mod forskelsbehandling er ikke absolut, og det antages, at lovgivningsmagten har adgang til gennemføre sagligt begrundet forskelsbehandling. 2 Grundlovens 70 1 Jens Peter Christensen m.fl., Grundloven med kommentarer, 2015, side 415 ff. 2 Jens Peter Christensen m.fl., Grundloven med kommentarer, 2015, side 415 ff. 4/9

5 antages både at forbyde direkte og indirekte diskrimination. Udover forskelsbehandling, der formelt er begrundet i den pågældendes trosbekendelse, omfatter bestemmelsen derfor også tilfælde, hvor forskelsbehandlingen har en sådan virkning, at denne reelt medfører forskelsbehandling på baggrund af trosbekendelse. 3 FORHOLDET TIL DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION Retten til foreningsfrihed findes blandt andet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 11, og anses sammen med ytrings- og informationsfriheden i artikel 10 og religionsfriheden i artikel 9 som rettigheder, der ikke alene har stor betydning for de enkelte borgere, men som har stor samfundsmæssig betydning. De er en del af de demokratiske grundværdier, som konventionen bygger på. Der er ofte sammenhæng mellem disse rettigheder i relation til foreninger. Foranstaltninger rettet mod eller begrundet i foreningers ytringer eller adfærd vil efter omstændighederne kunne gribe ind i både foreningsfriheden, ytrings- og informationsfriheden og religionsfriheden. EMRK s artikel 14 indeholder endvidere et forbud mod diskrimination i forhold til konventionens øvrige rettigheder. Foreningsfriheden i EMRK s artikel 11 beskytter primært individers ret til at danne, drive og melde sig ind i foreninger. Lovforslaget retter sig imidlertid ikke mod muligheden for at drive, danne og melde sig ind i foreninger. Derimod retter det sig mod foreningers mulighed for at opnå offentlig støtte og skattemæssige privilegier (momsfritagelse) som almennyttig forening. De primære menneskeretlige overvejelser omkring foreningsfriheden vedrører på den baggrund sammenhængen med foreningens og medlemmers ytrings- og informationsfrihed, religionsfrihed og diskriminationsforbuddet i artikel 14. Ytrings- og informationsfriheden beskyttes bl.a. i EMRK s artikel 10. Bestemmelsen giver primært beskyttelse mod forudgående og efterfølgende indgreb (eksempelvis censur og straf for fremsatte ytringer) samt retten til at modtage information (eksempelvis fra medier). Lovforslaget retter sig ikke mod at forhindre offentliggørelse, forbyde eller straffe bestemte ytringer, men mod muligheden for at opnå offentlig støtte og skattemæssige privilegier på baggrund af en vurdering af foreningens formål og adfærd, hvilket ifølge lovforslagets 3 Jens Peter Christensen m.fl., Grundloven med kommentarer, 2015, side 415 ff. 5/9

6 bemærkninger blandt andet kan omfatte udtalelser fra foreningen eller foreningens medlemmer. Der er som udgangspunkt ikke tale om et indgreb i ytrings- og informationsfriheden blot fordi staten ikke vil bidrage til udbredelsen af visse ytringer. Det må dog overvejes, om muligheden for at nægte fremtidig støtte og skattemæssige privilegier på baggrund af udtalelser fra en forening eller en forenings medlemmer udgør et efterfølgende indgreb i ytrings- og informationsfriheden. Tilsvarende gør sig gældende for religionsfriheden, der bl.a. er beskyttet i EMRK s artikel 9. Bestemmelsen beskytter bl.a. mod indgreb i udøvelsen af religion eller tro gennem gudstjeneste, undervisning, andagt og overholdelse af religiøse skikke. Beskyttelsen omfatter både individets udøvelse af religion alene og sammen med andre og både offentligt og privat. Lovforslaget retter sig heller ikke direkte mod at forhindre eller forbyde eksempelvis religiøs forkyndelse mv., men mod, at en forening vil kunne modtage offentlig støtte, såfremt foreningen i formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. INDGREB I BESKYTTEDE RETTIGHEDER Som nævnt retter lovforslaget sig ikke direkte mod at begrænse foreninger og medlemmers forenings-, religions-, eller ytrings- og informationsfrihed. Det er derfor usikkert om lovforslaget medfører indgreb i disse rettigheder. I det omfang lovforslaget i praksis måtte medføre indgreb i de nævnte rettigheder, stilles der krav om, at indgrebet har hjemmel i lov, forfølger et anerkendelsesværdigt formål og er proportionalt. Disse tre elementer skal derfor overvejes, når man skal vurdere lovligheden af et indgreb. Principperne om beskyttelse af demokrati og forbud mod misbrug af rettighederne til at undergrave demokrati og menneskerettigheder står centralt i EMRK og i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) praksis. Der kan næppe være tvivl om, at formålet med at undgå, at der ydes offentlig støtte til foreningers arbejde, der måtte modarbejde eller underminere demokrati eller grundlæggende friheds og menneskerettigheder må anses for anerkendelsesværdigt i konventionens forstand. Handlinger der omfattes af EMRK artikel 17 om rettighedsmisbrug er slet ikke beskyttet af konventionen og statens foranstaltninger rettet mod sådanne handlinger udgør derfor ikke et indgreb i beskyttede menneskerettigheder. Grænsen for, hvornår handlinger kan karakteriseres som rettighedsmisbrug, og hvornår der er tale om beskyttede rettigheder er imidlertid ikke helt klar. Eksempelvis beskytter ytringsfriheden ikke mod straf og sanktioner for tilskyndelse til vold eller hadefulde ytringer og forhånelse af bestemte persongrupper. Til gengæld beskytter den ytringer, der måtte være kontroversielle, provokerende og chokerende. Forenings- og 6/9

7 religionsfriheden beskytter ikke mod forbud mod og opløsning af foreninger eller politiske partier, der virker ved vold og hvis målsætninger er uforenelige med bærende demokratiske værdier. EMD anerkender desuden princippet om sekularisme som et af statens grundlæggende principper, der anses for at være overensstemmende (in harmony) med retsstatsprincipper og respekt for menneskerettigheder og demokrati. 4 Omvendt fremhæver EMD vigtigheden af religiøs tolerance og pluralisme, samt at staten er forpligtet til at holde sig neutral og upartisk i religiøse spørgsmål og skal afholde sig fra at vurdere legitimiteten af religiøse trosopfattelser eller den måde trosopfattelser udtrykkes. 5 Selvom lovforslaget ikke direkte er rettet mod foreningers og enkeltpersoners forenings-, religions-, eller ytrings- og informationsfrihed, må det overvejes, om afslag på fremtidig støtte eller standsning af allerede meddelt tilskud vil kunne udgøre et efterfølgende indgreb i foreningers ytringsfrihed og indgreb i religionsfriheden. Uanset om der vil kunne være tale om indgreb i disse rettigheder, vil lovforslaget og myndighedernes forvaltninger heraf dog berøre sådanne beskyttede interesser, at loven vil skulle administreres i overensstemmelse med både grundlovens og EMRK s diskriminationsforbud. KLAR OG PRÆCIS LOVHJEMMEL Lovforslaget skal tilvejebringe hjemmel til at sikre, at foreninger, der friheds- eller menneskerettigheder, ikke kan opnå offentlig støtte. Efter instituttets opfattelse er lovforslagets 1, nr. 2, for vagt udformet til, at den enkelte forening kan forudse, hvilke konsekvenser, foreningens eller foreningens medlemmers adfærd og udtalelser kan få. Der er med andre ord ikke en tilstrækkelig grad af klarhed og forudsigelighed i bestemmelsens anvendelsesområde (dvs. hvornår en adfærd er modarbejdende eller underminerende for demokratiet eller de nævnte rettigheder). Som ovenfornævnt kan dette ifølge lovforslagets bemærkninger være enhver handling, herunder ytringer, der har til formål eller bidrager til at skade, lægge hindringer i vejen eller svække og efterhånden nedbryde grundlaget for det danske folkestyre, herunder demokratiforståelse, og de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Det fremgår dog også af bemærkningerne, at det 4 EMD, Refah Partisi mod Tyrkiet, dom af 13. februar 2003, præmis Se bl.a. EMD, Metropolitan Church of Bessarabia mod Moldova, dom af 13. december 2001, præmis 116 ff. 7/9

8 ikke er enhver handling, der søger at fremme et synspunkt i strid med demokratiet eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, som er omfattet. Det afgørende er, om handlingen har til formål eller bidrager til at modarbejde eller underminere disse. Af bemærkningerne til lovforslaget, pkt , fremgår det for eksempel, at udtalelser om, at der bør indføres censur, at demokratiet bør afskaffes og erstattes af et kalifat eller opfordringer til at benytte religiøse domstole, vil udgøre en adfærd, der modarbejder de opregnede værdier. Det vil derimod, ifølge lovforslaget, ikke anses for at være modarbejdende adfærd, hvis man udtaler, at man ønsker at stramme udvisningsreglerne på en måde, der er uforenelig med den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at en sådan handling ikke har en karakter, som indebærer, at retten til familieliv som sådan afskaffes eller afgørende indskrænkes i det danske samfund. Efter lovforslaget vil det være kommunerne og SKAT, der skal foretage denne vanskelige vurdering af udtalelser og handlinger. Disse myndigheder vil endvidere skulle vurdere hvorvidt enhver sådan handling kan henregnes til foreningen og ikke blot til enkeltpersoner. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at kommunerne og SKAT navnlig skal lægge vægt på, om adfærden er udvist af en person med tilknytning til foreningen. Dette vil ifølge bemærkningerne som udgangspunkt være tilfældet, hvis der er tale om medlemmer af foreningen, ansatte eller frivillige. Det samme vil dog også kunne være tilfældet for adfærd udvist af en person med fjernere tilknytning til foreningen, eksempelvis en foredragsholder, der deltager i et arrangement, foreningen afholder. Det fremgår endvidere, at der både skal lægges vægt på, om adfærden har sammenhæng med foreningens aktiviteter og den position den pågældende indtager i foreningen. Det forudsættes, at der vil skulle lægges vægt på de samme momenter, som ved vurderingen af, om en forening kan straffes for enkeltpersoners handlinger, eller om en forening er erstatningsansvarlig for enkeltpersoners handlinger. Efter instituttets opfattelse skaber eksemplerne i bemærkningerne heller ikke den fornødne grad af sikkerhed og forudsigelighed omkring bestemmelsens anvendelsesområde. Det er eksempelvis uklart om en forening, herunder et politisk parti, der eksempelvis er imod den private ejendomsret ikke længere vil kunne modtage støtte fra kommunerne efter folkeoplysningsloven eller på andet grundlag, eller om religiøse trossamfund med tradition for religiøst funderede tvist- og konfliktløsningsorganer eller domstole, vil kunne modtage støtte mv. Tilsvarende er det uklart, om der kan opnås støtte, hvis en forening argumenterer for at diskriminere på grund af 8/9

9 religiøst tilhørsforhold eller lignende. Vil en forening, hvor fremtrædende medlemmer argumenterer for, at det i helt særlige tilfælde skal være muligt at fravige det absolutte torturforbud, være afskåret fra kommunal støtte? På baggrund af disse usikkerheder er det vanskeligt at vurdere rækkevidden af lovforslaget og dermed at vurdere, om lovforslaget vil medføre uforholdsmæssige eller diskriminerende indgreb. Instituttet anbefaler, at ministeriet udformer lovforslagets 1, nr. 2, på en sådan måde, at det fremgår klart og tydeligt, hvad der vil blive anset for at være adfærd, der modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Alternativt anbefaler instituttet, at ministeriet overvejer at omformulere den foreslåede bestemmelse, for eksempel med en henvisning til handlinger omfattet af straffeloven, således at en forening ville kunne miste retten til tilskud som følge af handlinger eller undladelser, som er omfattet af straffelovens bestemmelser om forbud mod at opildne til had eller tilskynde forbrydelser (straffelovens 266b og 136) eller anden adfærd, der er strafbelagt. Der henvises til ministeriets dokument nr. 16/ Med venlig hilsen Lise Garkier Hendriksen M ONIT ORE RINGSCHEF ( K S T. ) 9/9

Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal København K Danmark.

Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark km@km.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 6 0 L O H O @

Læs mere

Kompendium vedr. ændring af formålsbestemmelserne og tilsyn vedr. LOV nr 1553 af 13/12/2016 Lov om ændring af folkeoplysningsloven mv.

Kompendium vedr. ændring af formålsbestemmelserne og tilsyn vedr. LOV nr 1553 af 13/12/2016 Lov om ændring af folkeoplysningsloven mv. Kompendium vedr. ændring af formålsbestemmelserne og tilsyn vedr. LOV nr 1553 af 13/12/2016 Lov om ændring af folkeoplysningsloven mv. Link: L nr. 1553 Lov om ændring af folkeoplysningsloven m.v. Nedenstående

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

Kirkeudvalget 2015-16 KIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Kirkeudvalget 2015-16 KIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Kirkeudvalget 2015-16 KIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Lovafdelingen Dato: 12. april 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.: 2016-750-0375

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. HØRING OVER FORSLAG TIL LOV OM BEKÆMPELSE AF

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. HØRING OVER FORSLAG TIL LOV OM BEKÆMPELSE AF Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 9 1 32 5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af kulturministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven (Indsats mod foreninger, som

Læs mere

Undervisningsudvalget, Folketinget Christiansborg 1240 København K Danmark HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL

Undervisningsudvalget, Folketinget Christiansborg 1240 København K Danmark HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL Undervisningsudvalget, Folketinget Christiansborg 1240 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 L O H O @ H U M

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven UDKAST Forslag til Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder) 1 I

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Nedenfor beskrives hovedelementerne i aftalen, idet der henvises til de vedlagte bilag for en nærmere beskrivelse af de enkelte tiltag.

Nedenfor beskrives hovedelementerne i aftalen, idet der henvises til de vedlagte bilag for en nærmere beskrivelse af de enkelte tiltag. Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte

Læs mere

H Ø R I N G V E D R. U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G V E D R. U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Danmark star@star.dk Att. Tina Holgaard Madsen (thm@star.dk) Anne Hedegaard (aih@star.dk ) W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uim.dk og cal@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L G H @

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

2 0. M A J D O K. N R. 1 6 /

2 0. M A J D O K. N R. 1 6 / NOTAT INDREJSEFORBUD FOR UDENLANDSKE FORKYNDERE 2 0. M A J 2 0 1 6 D O K. N R. 1 6 / 0 1 6 0 3-1 Der har i flere år været et politisk ønske om at forhindre religiøse prædikanter, der formodes at kunne

Læs mere

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Individets grundlæggende rettigheder

Individets grundlæggende rettigheder Jens Elo Rytter Individets grundlæggende rettigheder 2. udgave Jens Elo Rytter Individets grundlæggende rettigheder 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3753-7 Omslag:

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk, skj@uibm.dk llk@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Kopi til

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Kopi til Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark jm@jm.dk Kopi til cam@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 626 C

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Justitsministeriet Politikontoret

Justitsministeriet Politikontoret Justitsministeriet Politikontoret jm@jm.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G H T S. D K WEB J. N R. 5 4 0. 1 0 / 2 9 1 6 8 / M A F 2 1. M A J

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Notat. 23. september 2016

Notat. 23. september 2016 Notat 23. september 2016 Notat om høringssvar til forslag om lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven (Indsat mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 1 4 4 4 0 7 7 L O

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Økonomi- og Indenrigsministeriet komoko@oim.dk cc: lybh@oim.dk og hvj@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Sanne Have Sendt til: sum@sum.dk med kopi til sah@sum.dk og lifr@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Religionsfrihed. Lisbet Christoffersen, professor, RUC & KU, 4/18/2016

Religionsfrihed. Lisbet Christoffersen, professor, RUC & KU, 4/18/2016 Religionsfrihed Foredrag på Menighedsfakultetet, Aarhus, 18. April 2016 (foredrag og slides er lettere revideret 19.4.16 for at tage højde for debatten efter foredraget) 1 Oversigt over foredraget: 1.

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Den Europaeiske Menneskerettighedskonvention - og dansk ret

Den Europaeiske Menneskerettighedskonvention - og dansk ret Jens Elo Rytter Den Europaeiske Menneskerettighedskonvention - og dansk ret 2. udgave FORLAGET THOMSON Forord 19 Anvendte forkortelser 21 Kapitel 1. EMRKs historiske og ideologiske redder 23 1. Baggrunden

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Det er en aftale man har i Danmark, som skal sikre sig at der ikke kommer enevælde

Læs mere

Individets grundlæggende rettigheder. Det Juridiske Fakultet. 02 juni 2014. Planlagt: 09:00-13:00. Eksamensnr: 1336. Plads: E09-049.

Individets grundlæggende rettigheder. Det Juridiske Fakultet. 02 juni 2014. Planlagt: 09:00-13:00. Eksamensnr: 1336. Plads: E09-049. KØBENHAVNS UNIVERSITET Individets grundlæggende rettigheder Det Juridiske Fakultet 02 juni 2014 Planlagt: 09:00-13:00 Eksamensnr: 1336 Plads: E09-049 Side 1 af 10 SIDE 2 AF 10 1. Den islamiske menigheds

Læs mere

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 156 Offentligt Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner - Jacob Mchangama, Chefjurist CEPOS Grundpræmis Grundlæggende frihedsrettigheder

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att. Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark Att. MDCJC@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til  og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark jm@jm.dk Kopi til hll@jm.dk, mor@jm.dk og cfu@jm.dk. W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: sum@sum.dk og med kopi til msb@sum.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 32698869 HSC@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder

OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Onsdag den 5. december 2007, kl. 10.00-15.00, Ingeniørforeningens Mødecenter,

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE Vedtaget og offentliggjort den 10. december 1948 af De forenede Nationers Generalforsamling INDLEDNING Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt Sikrede døgninstitutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet nov.2012.

Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet nov.2012. Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet 27-29. nov.2012. Tavshedspligt for offentligt ansatte. HR: Ytringsfrihed- man kan deltage

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF) Forslag til folketingsbeslutning om information

Læs mere

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010)

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010) Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (Vedtaget af Ministerkomitéen på

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret es til

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret  es til Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Landgreven København K Danmark. Sendt til med kopi til

Digitaliseringsstyrelsen Landgreven København K Danmark. Sendt til med kopi til Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K Danmark Sendt til pghou@digst.dk med kopi til mbeje@digst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R

Læs mere