VI ER MED DIG OVERALT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI ER MED DIG OVERALT"

Transkript

1 VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2015

2 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3

3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i DKK Alle dækninger er pr. forsikrede pr. forsikringsår, medmindre andet er angivet. Tegnes forsikringen for en periode på under 12 måneder nedsættes men på helbredsundersøgelser og på tilvalgsdækningen Tandbehandling forholdsmæssigt i forhold til den tegnede periode. Forretnings- og ferierejser (Obligatorisk) Forsikringssum 4 Gældende fra 1. januar 2015 Dækning af sygeudgifter ved akut opstået sygdom og tilskadekomst op til 90 dages forretningsrejse og ferierejse pr. rejse Midlertidig smertestillende tandbehandling under forretningsrejse og ferierejse uden for udstationeringslandet Sygdom og sygetransport (Obligatorisk) Forsikringssum 5 Hospital, skadestuebehandling, ambulant behandling, læge og speciallæge Lægeordineret hotelophold samt fortæring ved ambulant behandling Lægeordineret receptpligtig medicin Screenet blod Fysioterapi, kiropraktor, zoneterapi, ergoterapeut, osteopati og akupunktur Krisehjælp/krisepsykolog hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt Telefonisk krisehjælp/krisepsykolog til pårørende, hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt Lægeordineret behandling af psykiske lidelser hos psykiater og under indlæggelse på psykiatrisk afdeling Lægeordineret behandling af psykiske lidelser hos psykolog Hospice Lægeordineret hjemmepleje Terminalpleje på hospital Helbredsundersøgelser og vaccinationer ud over almindelige børnevaccinationer og børnehelbredsundersøgelser jf Briller og kontaktlinser Syge- og hjemtransport/indhentning af rejserute (Obligatorisk) Forsikringssum 6 Dækningsoversigten er en del af Forsikringsbetingelserne. Derfor anbefales det at læse Dækningsoversigten og Forsikringsbetingelserne grundigt. Ord skrevet i kursiv i Dækningsoversigten og Forsikringsbetingelserne er definerede termer, som er en del af din dækning. Se venligst Ordlisten bagerst i denne produktguide, hvor disse ord er nærmere defineret eller forklaret. Sygetransport til egnet behandlingssted ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst eller behandlingssvigt på opholdsstedet Hjemtransport i tilfælde af død Indhentning af rejserute ved sygdom. Transport, hotel og fortæring dækkes, hvis planlagt rejserute ikke kan gennemføres Sygeledsagelse og tilkaldelse (Obligatorisk) Forsikringssum 7 Sygeledsagelse/tilkaldelse op til to personer 4 5

4 Lægelig fejlbehandling (Tilvalg) Forsikringssum 8 Godtgørelse for mén som følge af lægelig fejlbehandling Graviditet og fødsel (Tilvalg) Forsikringssum 9 Dækker rimelige og nødvendige udgifter til graviditet og fødsel Tandbehandling (Tilvalg) Forsikringssum 10 Tandundersøgelse, tandrensning, fyldning, rodbehandling, tandudtrækning, stifter, broer, guldarbejde, kroner, bideskinne, paradontalbehandling og tandprotese Tandregulering indtil det fyldte 18. år 80 % af udgifterne op til Hjemkaldelse (Tilvalg) Forsikringssum 11 Hjemkaldelse privat og erhvervsmæssigt Erstatningsmedarbejder (Tilvalg) Forsikringssum 12 Erstatningsmedarbejder Krisepakke (Tilvalg) Forsikringssum 13 Evakuering ved krig, krigslignende tilstande, terrorhandlinger eller epidemi og naturkatastrofer Dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport Krisehjælp/krisepsykolog, hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt Telefonisk krisehjælp/krisepsykolog til forsikredes pårørende, hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt Eftersøgning og redning Tilkaldelse og hjemtransport, hvis forsikrede har været udsat for gidseltagning eller kidnapning pr. forsikrede pr. døgn Se forsikringsbetingelser 13.2 Se forsikringsbetingelser pr. forsikrede, dog maks pr. skadestilfælde Se forsikringsbetingelser 13.7 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde (Tilvalg) Forsikringssum 14 Flyforsinkelse mere end fire timer, samt forsinket fremmøde Hotel, fortæring og lokal transport Erstatningskøb ved mere end 12 timers forsinkelse ved mellemlanding Maks pr. forsikrede pr. dag dog maks pr. husstand pr. dag 500 pr. forsikrede pr. døgn Forsinket bagage (Tilvalg) Forsikringssum 15 Erstatningskøb ved min. tre timers bagageforsinkelse Bagage (Tilvalg) Forsikringssum 16 Bagage tyveri, bortkomst, beskadigelse mv. Indbo og særligt privat indbo (Tilvalg) Forsikringssum 17 Erstatning for indbo ved brand, stormskade, indbrud, tyveri m.v. Under indbo udgør dækning for særligt privat indbo 25% af men dog maks Tillægsdækning: Særligt privat indbo (Tilvalg) Forsikringssum 17.3 Særligt indbo Privatansvar - Tingskade (Tilvalg) Forsikringssum 18 Tingskade inkl. skader i/på lejet bolig og hotel samt på indbo i lejet bolig Privatansvar - Personskade (Tilvalg) Forsikringssum 18 Personskade - Hvis den forsikrede gøres ansvarlig for skade på en person Retshjælp (Tilvalg) Forsikringssum 19 Retshjælp Sikkerhedsstillelse/kaution (Tilvalg) Forsikringssum 20 Sikkerhedsstillelse/kaution Advokatbistand (Tilvalg) Forsikringssum 20 Advokatbistand Heltidsulykke - Død (Tilvalg) Forsikringssum 21 Død som følge af ulykke Død som følge af ulykke - Børn Heltidsulykke Invaliditet/tandbehandling som følge af ulykke(tilvalg) der kan vælges mellem Basis og Udvidet dækning ved invaliditet Invaliditet og tandbehandling som følge af ulykke Forsikringssum 21 Tyggeskade Heltidsulykke Overfald (Tilvalg) Forsikringssum 22 Overfald Livsforsikring og sygdomsinvaliditet Død (Tilvalg) Forsikringssum 23 Død som følge af sygdom Livsforsikring og sygdomsinvaliditet Invaliditet (Tilvalg) Forsikringssum 23 Invaliditet (varigt mén) som følge af sygdom inkl. tropesygdom Dækningerne for Livsforsikring og sygdomsinvaliditet er etableret i Topdanmark Livsforsikring A/S, CVR Topdanmark Livsforsikring A/S som forsikringsgiver hæfter for ethvert krav under dækningerne for Livsforsikring og sygdomsinvaliditet. Afbestilling (Tilvalg) Forsikringssum 24 Dækning i tilfælde af at en allerede betalt rejse må afbestilles 6 7

5 FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af forsikringen 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 3 Hvor forsikringen dækker 4 Forretnings- og ferierejser Gældende fra 1. januar 2015 SYGDOM & SYGETRANSPORT (Obligatorisk) 5 Syge- og hospitalsudgifter 6 Syge- og hjemtransport/indhentning af rejserute 7 Sygeledsagelse og tilkaldelse TILVALGSDÆKNINGER De valgte dækninger vil fremgå af forsikringspolicen 8 Lægelig fejlbehandling 9 Graviditet og fødsel 10 Tandbehandling 11 Hjemkaldelse 12 Erstatningsmedarbejder 13 Krisepakke 14 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde 15 Forsinket bagage 16 Bagage 17 Indbo og særligt privat indbo 18 Privatansvar Personskade og tingskade 19 Retshjælp 20 Sikkerhedsstillelse/kaution og advokatbistand 21 Heltidsulykke, Invaliditet, Nedsat erhvervsevne og Tandbehandling som følge af ulykke 22 Heltidsulykke - Overfald 23 Livsforsikring og sygdomsinvaliditet 24 Afbestilling I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. ØVRIGE VILKÅR 25 Erstatning 26 Undtagelser fra erstatning 27 Hvordan skaden anmeldes 28 Dækning fra anden side 29 Præmiebetaling 30 Overdragelse, opsigelse og ophør 31 Tvister, værneting m.v. 32 Fortrolighed 33 Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Ordliste 8 9

6 1 Godkendelse af forsikringen forudsætning, at helbredserklæringen er skriftlig 3 Hvor forsikringen dækker 4.2: Eksisterende lidelser: 1.1: Hvem der kan tegne forsikringen godkendt af Selskabet. 3.1: Dækningsområde Eksisterende lidelser eller lidelser, der var til Forskringen kan tegnes og fornyes af skandinaviske Forsikringen dækker under udstationering i det stede før afrejsen fra udstationeringslandet, er og finske selskaber (forsikringstager), der er Ændres ansøgerens helbredstilstand efter geografiske område, som forsikringstager har omfattet af forsikringen i det omfang, det ikke med registreret hos de relevante myndigheder i helbredserklæringen er underskrevet og før Selskabets angivet over for Selskabet, og som er anført i rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre de skandinaviske lande og/eller Finland med godkendelse, er forsikringstager og/eller ansøger forsikringspolicen. Det geografiske område kan behandlingsbehov under forretnings-/ferierejsen. opkrævningsadresser i disse lande. Selskabet kan forpligtet til uden ophold at oplyse Selskabet herom. være Skandinavien og Finland, Europa eller hele bede virksomheden fremsende dokumentation for verden. 4.3: Graviditet dets registrering i et skandinavisk land eller Finland. Hvis forsikredes nyfødte og/eller adopterede Under forretnings-og ferierejser ydes der dækning barn ønskes medforsikret skal der indsendes en Skandinavien og Finland omfatter Danmark, Norge, til forsikredes udgifter i forbindelse med uventede Forskringen dækker virksomhedens medarbejdere, helbredserklæring. Indtil Selskabet har modtaget Sverige og Finland. akut opståede komplikationer under graviditet indtil som rejser ud i virksomhedens interesse, og eventuel helbredserklæring dækker forsikringen kun akut svangerskabets 36. uge, se dog 26.1 d). medrejsende familie, herunder også udeboende børn opstået sygdom og tilskadekomst. Europa omfatter Albanien, Algeriet, Andorra, samt medrejsende fastboende medhjælp, og som er Azorerne, Belgien, Bosnien- Hercegovina, Bulgarien, 4.4: Midlertidig smertestillende anført i forsikringspolicen. Hvis forsikredes nyfødte og/eller adopterede barn ikke Cypern, Egypten, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, tandbehandling på rejse ønskes medforsikret, dækker forsikringen ikke udover Georgien, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Der ydes dækning til midlertidig smertestillende 1.2: Helbred og alder evt. dækning under 9.4. Hviderusland, Irland, Island, Israel, Italien, Jordan, tandbehandling, når forsikrede er på rejse uden for For at tegne forskringen skal ansøger, herunder Kanariske Øer, Kosovo, Kroatien, Letland, Libanon, udstationeringsslandet. også eventuel medrejsende familie, udfylde 1.4: Selskabets godkendelse Libyen, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, helbredserklæring, som vil blive vurderet af Selskabets Selskabet afgør om forsikringen kan antages og for at Makedonien, Malta, Marokko, Moldova, Monaco, Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at lægekonsulenter. Ansøger er forpligtet til at oplyse Selskabets ansvar kan indtræde, er det en betingelse, Montenegro, Palæstina, Polen, Portugal, Rumænien, forsikrede sender en original erklæring fra den lokalt Selskabet om tidligere og nuværende sygdom, skade at optagelsesbegæringen godkendes af Selskabet, og Rusland (indtil Ural), San Marino, Schweiz, Serbien, autoriserede tandlæge, der specificerer, hvilken del eller legemssvaghed. at præmien betales til Selskabet rettidigt. Skandinavien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, af tandbehandlingen, der har været midlertidig og Det er en betingelse, at ansøger ikke er fyldt 70 år på optagelsestidspunktet. 1.5: Police og skadebehandling Alle optagelsesbegæringer behandles og vurderes på Storbritannien, Syrien, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. smertestillende. Forsikringen dækker ikke tandlidelser, der ikke Selskabet har mulighed for at tilbyde forskringen på specielle vilkår, hvis ansøger ikke er rask på optagelsestidspunktet. Dette kan enten være i form af dækning mod forhøjet præmie (helbredstillæg) eller i form af eksklusion af specifikke diagnoser, tidligere skader eller sygdomme. Beslutter Selskabet at tilbyde forskringen på specielle vilkår vil disse fremgå af forsikringspolicen, og forsikrede vil være dækket i henhold hertil. Selskabets kontor i København, hvor også udstedelse af forsikringspolicen foregår. Selskabet kan henlægge sagsbehandlingen til lande i eller uden for EU. 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1: Forsikringsperiode Ikrafttrædelsesdato, dækning, mer og forsikringsperiode fremgår at forsikringspolicen. 3.2: Bopælsadresse De forsikrede som er nævnt i forsikringspolicen skal bo på samme adresse i det land hvor den ansatte er udstationeret for at være omfattet af forsikringen. 4 Forretnings- og ferierejser 4.1: Forretningsrejser og ferierejser Forsikringen omfatter forretningsrejser og ferierejser (i hele verden) af maksimalt 90 dages varighed pr. er opstået på rejsen, og hvor tandbehandlingen ikke er midlertidig, smertestillende og kan afvente hjemkomsten. Tandproteser samt behandling som følge af tyggeskade eller tandskade er ikke omfattet af denne dækning. 5 Syge- og hospitalsudgifter Hvis ansøger er fyldt 60 år på optagelsesstidspunktet 2.2: Udstationeringens varighed rejse, gældende fra det tidspunkt forsikrede forlader 5.1: Dækningsberettigede sygeudgifter påføres der alderstillæg på præmien for sygdom- og Minimum varighed pr. udstationeringsophold sin bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde rejsen. Selskabet bedømmer og afgør om udgifterne sygetransport. er tre måneder og den maksimale varighed pr. Dækningen ophører ved hjemkomst til bopælen eller er rimelige og relevante for at få klarhed over udstationeringsophold er 72 måneder. arbejdspladsen, eller når forsikringsperioden udløber, om forsikrede lider af en sygdom, er i behov 1.3: Helbredsoplysninger hvis dette sker før hjemkomsten. for behandling eller for at kontrollere en udført Indtil Selskabet har modtaget og godkendt helbreds- 2.3: Retten til erstatning behandling. erklæring dækker forsikringen kun akut opstået Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens Forsikringen giver ubegrænset dækning til forsikredes sygdom og tilskadekomst. For at opnå dækning for ikrafttrædelse. sygeudgifter i tilfælde af akut opstået sygdom eller Forsikringen omfatter følgende ydelser: andet end akut sygdom og tilskadekomst, er det en tilskadekomst under forretnings-/ferierejsen. a) behandling af fysiske (somatiske) lidelser under 10 11

7 hospitalsindlæggelse eller i ambulant regi, lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt. Se forsikrede eget hjem op til maks. DKK Selskabet yder erstatning til rimelige og nødvendige også psykologdækning under 5.1 g, pr. forsikrede pr. forsikringsår. Behandlingen udgifter til forsikredes sygetransport til nærmest b) organtransplantation dækkes pr. diagnose skal være forhåndsgodkendt af Selskabets egnede behandlingssted eller udstationeringslandet i et samlet behandlingsforløb, maksimalt j) telefonisk krisehjælp/krisepsykolog til pårørende, lægekonsulenter, efter Selskabets valg, inkl. ambulancetransport, i DKK 1 million. Kun organer fra mennesker hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er tilfælde af: og både transplantation og organ skal nødvendigt, t) terminalpleje på hospital. For hospice se 5.1 r). forhåndsgodkendes af Selskabet, a) alvorlig sygdom eller k) talepædagog, Se Undtagelser fra erstatning under 26. c) behandlings- og opholdsudgifter ved medicinsk b) alvorlig tilskadekomst eller betinget hospitalsindlæggelse, l) lægeordineret receptpligtig medicin, 5.2: Behandlingskvalitet Selskabet godkender kun behandling som foregår c) behandlingssvigt på opholdsstedet. d) levering af screenet blod kan ske i forbindelse m) medicinsk betinget fysioterapi, ergoterapi, efter metoder med dokumenteret effekt og som er med planlagte operationer, hvor Selskabets zoneterapi, kiropraktik, akupunktur eller godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder Forsikringen dækker kun for én transport i lægekonsulenter skønner, at det lokale blod osteopatisk behandling, i det land hvor behandling udføres. Desuden er forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskadekomst/ ikke er screenet i overensstemmelse med det en forudsætning og en betingelse, at det skal behandlingssvigt. internationale standarder herfor. Det screenede n) medicinsk nødvendig genoptræning som er være overvejende sandsynligt at behandlingen blod vil blive transporteret ud og overbragt til godkendt af Selskabet, se dog b, væsentligt og varigt kan kurere sygdommen eller Transportudgifter dækkes kun hvis sygdomstilfældet behandlingsstedet af en af Selskabet godkendt tilskadekomsten, eller væsentligt og varigt kan eller tilskadekomsten dækkes af forsikringen. lægekonsulent. Det er en betingelse, at de lokale o) leje af udvendige ortopædiske hjælpemidler, forbedre helbredstilstanden efter sygdommen eller myndigheder accepterer, at Selskabet bringer proteser eller andre medicinske hjælpemidler i tilskadekomsten. Kører forsikrede i egen bil i forbindelse med det screenede blod ind i landet. Ligeledes skal forbindelse med operation, i op til fire måneder sygetransport, dækkes transportudgifter til og fra Selskabet varsles mindst 48 timer inden den efter afsluttet behandling, ved tilfælde hvor Behandlende læger, speciallæger, tandlæger og andet behandlingsstedet ad nærmeste vej med maks. planlagte operation, hjælpemidlerne er lægeordinerede nødvendige for sundhedspersonale skal have autorisation i det land, DKK 1,50 pr. km. yderligere forbedring af operationens resultat eller hvori der praktiseres. e) rimelige og nødvendige ekstraudgifter til for at hindre forværrelse af operationens resultat, 6.2: Selskabets rettigheder ved transport til lægeordineret hotelophold samt fortæring, 5.3: Specielt for fysioterapi/ergoterapi/ behandling såfremt behandling der ellers ville kræve p) helbredsundersøgelser og vaccinationer erstattes zoneterapi/kiropraktik/osteopati/akupunktur Selskabet har ret til at kræve forsikrede transporteret hospitalsophold, kan foregå ambulant, med maksimalt DKK pr. forsikrede, pr. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at til behandling i udstationeringslandet eller hjemlandet forsikringsår. Endvidere erstattes almindelige Selskabet modtager original erklæring fra såvel lokalt og lade behandling afvente hjemkomsten. f) rimelige og nødvendige ekstraudgifter til børnevaccinationer og børnehelbreds- praktiserende henvisende læge samt fra behandlende hotelophold og fortæring efter endt behandling undersøgelser i henhold til den til enhver fysioterapeut/ergoterapeut/zoneterapeut/kiropraktor/ Endvidere har Selskabet ret til at kræve forsikrede og indtil hjemtransport kan finde sted, tid gældende anbefaling fra den danske osteopat eller akupunktør. overført til andet egnet behandlingssted. sundhedsstyrelse eller WHO, g) lægeordineret behandling af psykiske lidelser Alle behandlinger skal udføres af godkendt behandler Selskabets lægekonsulent afgør, eventuelt i samråd hos psykolog, psykiater og under indlæggelse q) brilleglas og kontaktlinser dækkes med maksimalt indenfor hver behandlingsform. For akupunktur med behandlende læge, om transporten er nødvendig på psykiatrisk afdeling. Behandlingen DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. specifikt gælder, at behandlingen kun dækkes hvis og/eller forsvarlig. skal forhåndsgodkendes af Selskabets Solbrilleglas uden styrke og brillestel dækkes ikke, den er udført af læge, eller af en behandler der kan lægekonsulenter. sidestilles med en godkendt Registreret Alternativ 6.3: Hjemtransport og lovbefalede r) ophold på hospice op til maks. DKK i ét Behandler (RAB) i danmark, foranstaltninger ved dødsfald Behandling hos psykolog dækkes med maks. DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. sygdomsforløb. Opholdet skal ske på baggrund af en lægehenvisning og være forhåndsgodkendt af Selskabets lægekonsulenter, 6 Syge- og hjemtransport/ Indhentning af rejserute Ved død refunderes rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. h) læge- og speciallægehjælp, 6.1: Dækningsberettiget sygetransport Forsikredes pårørende kan vælg e mellem: s) rimelige og nødvendige udgifter til lægeordineret i) krisehjælp/krisepsykolog, hvis Selskabets hjemmepleje foretaget af en sygeplejerske i 12 13

8 a) kremering af afdøde og hjemtransport af hospitalsopholdet vil vare mindst tre døgn, eller at i Lov om klage og erstatningsadgang inden for komplikationer, der er mere omfattende, end urne eller forsikredes tilstand er livstruende. Sundhedsvæsenet. hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels b) hjemtransport af afdøde eller Forsikringen dækker kun tilkaldelse én gang i Det er en betingelse at behandlingen er omfattet patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskadekomst. af dækningen Syge- og hospitalsudgifter, og er samt til skadens sjældenhed og mulighederne i c) begravelse i udstationerings- eller hjemlandet. forhåndsgodkendt af Selskabet samt at behandlingen øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i Dækning for tilkaldelse ophører, når forsikrede er foregået på behandlingssted anvist af Selskabet. betragtning, 6.4: Indhentning af rejserute udskrives fra hospitalet. Ved indhentning af rejserute yder Forsikringen omfatter følgende ydelser: g) godtgørelse og erstatning for behandling Selskabet erstatning, hvis forsikredes rejse Sygeledsagelse der ikke er forhåndsgodkendt af Selskabet er påbegyndt, og den dokumenterede Ved sygeledsagelse er der ikke noget krav om Godtgørelse for varigt mén, der opstår som direkte og/eller hvor Selskabet ikke har henvist planlagte rejserute ikke kan gennemføres. varighed af hospitalsophold, eller at forsikredes følge af den lægelige fejlbehandling. Godtgørelsen til behandlingssted. Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes dækningsberettiget sygdom/tilskadekomst, og at tilstand er livstruende. udgør differencen mellem det aktuelle mén, og det mén, som ville have været resultatet efter korrekt 9 Graviditet og fødsel den behandlende læge har ordineret sengeleje, 7.2: Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte behandling. 9.1: Dækningsberettigede graviditets- og hospitalsophold eller akut ambulant behandling. Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan der i alt fødselsudgifter vælges op til to personer. Tilkaldelse skal ske fra 8.2: Undtagelser Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for Forsikringen dækker en flybillet maks. på business forsikredes bopæls- og/eller hjemland. Forsikringen dækker ikke: graviditet, yder Selskabet erstatning for rimelige og class, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til nødvendige udgifter til graviditet og fødsel. hotelophold samt fortæring under indhentningen af 7.3: Børn a) fejlbehandling, der er udført af andet den planlagte og dokumenterede rejserute. Medforsikrede børn under 18 år er altid berettiget til sundhedspersonale end uddannede og på stedet Forsikringen dækker ikke fertilitetsundersøgelse/ dækning for sygeledsagelse, hvis barnets forældre autoriserede læger, behandling inkl. hormonbehandling, insemination eller 6.5: Forsinkelser og restriktioner eller alle barnets medforsikrede rejseledsagere bliver anden behandling i relation hertil. Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser sygeledsagere på grund af en dækningsberettiget b) varigt mén, der opstår som direkte og forventelig eller restriktioner i forbindelse med transporten skade. følge af sygdom eller tilskadekomst, 9.2: Karenstid graviditetsundersøgelser grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra Retten til erstatning til ambulante graviditets- offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre 7.4: Dækningsberettigede udgifter c) hvor sikrede har anerkendt behandling undersøgelser indtræder fire uger efter dækningens forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. Der ydes erstatning af i alt op til to tilkaldtes selvom Selskabet har informeret om, at den ikrafttrædelsesdato. 7 Sygeledsagelse og tilkaldelse flybilletter tur/retur én gang, (max. på business class), og deres eller sygeledsageres rimelige og nødvendige tilbudte behandling ikke opfylder kriterierne for anerkendte og af Selskabet godkendte 9.3: Karenstid fødsel og efterundersøgelser 7.1: Betingelser for sygeledsagelse og ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal behandlingsprincipper, Retten til erstatning for fødselsudgifter og tilkaldelse transport. efterundersøgelser indtræder 10 måneder efter Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver hospitalsindlagt 8 Lægelig fejlbehandling d) erstatning for fejl eller svigt i apperaturer mv, dækningens ikrafttrædelsesdato. eller syge-/hjemtransporteret som følge af alvorlig, 8.1: Hvad forsikringen omfatter e) erstatning hvis skaden ud fra en efterfølgende 9.4: Dækning for nyfødte børn akut sygdom eller tilskadekomst. Hvis der er tegnet dækning for lægelig fejlbehandling vurdering kunne være undgået ved hjælp af en Børn, der fødes 10 måneder efter ikrafttrædelses- omfatter forsikringen dækning for godtgørelse anden til rådighed stående behandlingsteknik datoen for moderens graviditetsdækning, er dækket Udgifter til sygeledsagelse eller tilkaldelse dækkes kun og erstatning ved lægelig fejlbehandling hvor en eller behandlingsmetode, som ud fra et for sygeudgifter med op til DKK i den første hvis sygdomstilfældet eller tilskadekomsten dækkes af autoriseret læge foretager suboptimal behandling medicinsk synspunkt ville have været lige så levemåned uanset helbredstilstand. forsikringen. i forhold til normal behandlingsstandard i det land hvor behandlingen udføres. Der skal være tale effektiv til behandling af patientens sygdom, 10 Tandbehandling Tilkaldelse om behandling under hospitalsindlæggelse eller f) erstatning hvis der som følge af undersøgelse, 10.1: Dækningsberettiget tandbehandling Ved tilkaldelse skal såvel behandlende læge ambulant, der giver ret til erstatning efter kapitel 3 herunder diagnostiske indgreb, eller behandling Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for som Selskabets lægekonsulent vurdere, at indtræder skade i form af infektioner eller andre tandbehandling, yder Selskabet erstatning for 14 15

9 følgende behandlinger med 80 % af regningens b) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes 11.4: Dækningsberettigede ekstraudgifter følge af en dækningsberettiget hændelse, eller pålydende indenfor men: private bolig eller i virksomheden, hvis politi- Der ydes refusion for ekstraordinære og nødvendige anmeldelse eller lignende dokumentation udgifter til flybillet til hjem- eller udstationeringslandet c) at forsikrede rejser hjem som følge af en a) Tandundersøgelse, tandrensning, fyldning, foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er på samme klasse som på udrejsen, dog maks. business dækningsberettiget hjemkaldelse, eller rodbehandling, tandudtrækning, stifter, nødvendig, class, samt rimelige og nødvendige ekstra rejseudgifter, broer, guldarbejde, kroner, bideskinne, der påføres forsikrede og ledsagere ved hjemkaldelse. d) at forsikrede sygeledsager en med- paradontalbehandling og tandprotese, c) bedrageriske handlinger i virksomheden begået forsikret rejseledsager som følge af en af en medarbejder, hvis politianmeldelse eller Udgifter til hotel, fortæring og lokal transport under dækningsberettiget hændelse, b) Tandregulering indtil det fyldte 18. år. anden dokumentation foreligger, og forsikredes ophold i hjemlandet er ikke dækket af forsikringen. tilstedeværelse er nødvendig, e) at forsikrede afgår ved døden. 10.2: Tanddækningens ikrafttrædelse Der ydes endvidere refusion til returrejse til Retten til erstatning indtræder først tre d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse udgangspunktet for hjemkaldelsen, såfremt der 12.2: Dækningsberettigede ekstraudgifter måneder efter dækningens ikrafttræden, dog eller konkurs i virksomheden og forsikredes på tidspunktet for hjemrejsen er mindst en måned Der ydes erstatning til ekstraordinære udgifter til een fire uger for tandundersøgelse og -rensning tilstedeværelse er nødvendig. tilbage af den oprindelige rejses eller udstationerings erstatningsmedarbejders flybillet tur/retur en gang og straks ved forsikringens ikrafttræden for planlagte varighed samt forsikringsperiode. på maks. business class, samt hotelophold, fortæring midlertidig smertestillende tandbehandling i Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse samt lokal transport. udstationeringslandet. i forbindelse med én hændelse, herunder ét Returrejsen skal ske senest fire uger efter sygdomsforløb. hjemkaldelsen. Maksimalt én erstatningsmedarbejder pr. hændelse/ Behandlingsbehov opstået før karensperiodens udløb sygdomsforløb/tilskadekomst. er ikke dækket af forsikringen. Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjemkomsttidspunktet herfor ligger mere end 12 timer forud for 11.5: Rejser med motorkøretøj i Europa Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre 13 Krisepakke 10.3: Tandlægens bedømmelse forsikredes planlagte hjemkomsttidspunkt. transportmidler end motorkøretøjet benyttes, hvis det 13.1: Dækningsberettiget evakuering Selskabet har ret til at nedsætte eller lade erstatning på forhånd er aftalt med Selskabet. I et sådant tilfælde Forsikringen yder erstatning til evakuering i tilfælde af: af udgifter til tandbehandling bortfalde, hvis Der udbetales ikke erstatning, hvis det nære dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af forsikredes tænder ud fra en af Selskabet valgt familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen motorkøretøjet inden for Europa. a) epidemi i det område hvor forsikrede opholder tandlæges vurdering må antages at have været er en medrejsende, som tidligere på rejsen er blevet sig, såfremt det danske Udenrigsministerium, væsentligt dårligere end hos personer på samme hjemtransporteret. 11.6: Selskabets forhåndsgodkendelse dansk ambassade eller lignende institution alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling Det er en forudsætning for dækning, at hjemkaldelsen anbefaler evakuering, og hvor tilstanden er anbefalet i forbindelse hermed. Hvis den forsikrede ikke har fast bopæl i samme land er forhåndsgodkendt af Selskabet. opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til 11 Hjemkaldelse som det nære familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen, dækker forsikringen rimelige og 12 Erstatningsmedarbejder området, 11.1: Betingelser for hjemkaldelse nødvendige transportudgifter i forbindelse med 12.1: Dækningsberettiget erstatnings- b) krig, borgerlige uroligheder, borgerkrig, Såfremt forsikringstager har tegnet dækning hjemkaldelse svarende til transportudgifter til medarbejder terrorhandlinger, militær undtagelsestilstand, for hjemkaldelse, yder Selskabet efter forhånds- forsikredes udstationeringsland. Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for revolution eller anden lignende tilstand i det godkendelse erstatning, hvis et udstationeringsophold erstatningsmedarbejder, yder Selskabet erstatning, område, hvor forsikrede befinder sig, såfremt det eller en rejse må afbrydes før planlagt som følge af: 11.2: Ledsager hvis forsikredes rejseformål af nogen hændelse der danske Udenrigsministerium, dansk ambassade Forsikrede kan efter eget valg vælge én person er dækket af forsikringen ikke kan gennemføres, eller eller lignende institution anbefaler evakuering, a) at et nært familiemedlem i hjemlandet eller i som ledsager. Ledsagelse skal ske fra forsikredes forsikredes arbejde ikke kan varetages som følge af: og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udstationeringslandet efter forsikredes afrejse opholdssted. udrejsetidspunkt til området, afgår ved døden, bliver ramt af alvorlig akut a) at forsikrede bliver hospitalsindlagt, eller den sygdom eller tilskadekomst, der medfører 11.3: Børn behandlende læge har ordineret sengeleje i c) naturkatastrofer hvor det danske hospitalsindlæggelse, eller bliver ramt af en Dog er medforsikrede børn under 18 år berettiget til mindst fire dage på grund af dækningsberettiget Udenrigsministerium, dansk ambassade eller livstruende akut forværring af en eksisterende dækning under hjemkaldelse, hvis barnets forældre akut sygdom eller tilskadekomst, eller lignende institution anbefaler evakuering, og lidelse, eller alle barnets rejseledsagere bliver hjemkaldt på hvor tilstanden er opstået efter forsikredes grund af en dækningsberettiget skadebegivenhed. b) at forsikrede syge eller hjemtransporteres som udrejsetidspunkt til området

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK 2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. august 2014 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. august 2014 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-07 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned BUSRE jseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 759 Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned s i k k e r h e d u d o v e r a l l e g r æ n s e r Betingelser nr. 759 Kære Gouda-kunde Dette hæfte består

Læs mere

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-08 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed skole- og ungdomsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807 Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER REJSEFORSIKRING

Læs mere

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark ERHVERVSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I henhold til

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere