Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed JULI 2015 SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER OG TANDPLEJERE NØRRE ALLE 20 Modulbeskrivelsen er godkendt d. 06. Juli KØBENHAVN N TLF Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje, BEK nr. 731 af 25/06/2011, samt Studieordningen af 25/04/2012

2 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelsens formål... 3 Modulets længde og antal ECTS... 3 Modulbeskrivelse i henhold til studieordningen... 4 Læringsudbytte... 4 Fag... 4 Indholdet i den teoretiske og praktiske undervisning... 5 Læringsmål... 5 Viden.5 Færdigheder..6 Kompetencer.7 Indholdsaspekter... 7 Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse... 9 Litteratur... 9 Fastlagt studieaktivitet Bedømmelse Kriterier Praktiske oplysninger Syge- og reeksamen Vejledning ved ikke-bestået prøve Studiefortsættelse SIDE 2 AF 12

3 Modulbeskrivelsens formål SIDE 3 AF 12 Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i bilag 1 i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i tandpleje (tandplejeruddannelsen), BEK nr. 731 af 25/06/2011, samt Studieordningen af 25/04/2012 inkl. det lokale tillæg for Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. Det forudsættes at de studerende som udgangspunkt har en gymnasial uddannelse (uden bestemte fagkombinationer eller niveaukrav), eller har reelle kompetencer svarende til dette. Modulbeskrivelsens formål er at uddybe, hvordan studieordningens læringsudbytte i de enkelte moduler udmøntes i Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. Modul 3 med temaet "Tandpleje - grundlæggende klinisk virksomhed" retter sig mod kliniske, individuelle patientsituationer på skolernes klinik. Modulbeskrivelsen tager specielt udgangspunkt i fire af uddannelsens kerneområder: 1. Sundheds- og sygdomsbegreber i relation til det tandplejefaglige felt. 2. Sundhedspsykologi, sundhedspædagogik og sundhedsinformatik 3. Undersøgelse, diagnostik og behandling af tænder, mund og kæber i relation til tandplejerens virksomhedsområde 4. Tandplejerprofessionens etik, metode og praksis I modulbeskrivelsen indgår en konkretisering af læringsudbytte, centrale fagområder, indhold i undervisningen, den pædagogiske tilrettelæggelse, fastlagte studieaktiviteter, litteratur samt bedømmelse. Modulets længde og antal ECTS Modul 3 har et omfang på 15 ECTS-point og en varighed på 10 uger. Det starter i uge 6 og løber til og med uge 15. De 15 ECTS-point er fordelt med 9 teoretiske og 6 praktiske. 1 ECTS-point svarer til en studieindsats på ca timer. Det svarer til, at 1 uge (1,5 ECTS-point) svarer til en studieindsats på 40 timer.

4 Modulbeskrivelse i henhold til studieordningen SIDE 4 AF 12 Modulet retter sig mod kliniske, individuelle patientsituationer på skolernes klinik. Læringsudbytte Efter modulet kan den studerende: Fag optage anamnese, gennemføre klinisk undersøgelse og diagnostik samt udarbejde konklusion, prognose og handlingsplan i forhold til grundlæggende tandpleje, herunder anatomiske, fysiologiske og tandmorfologiske aspekter gennemføre enkle tandplejebehandlinger i forhold til en konkret patient med ind tænkning af ergonomiske retningslinjer planlægge og gennemføre enkle undervisningssituationer i forhold til den enkelte patient begrunde valg af enkle tandplejefaglige tiltag på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden indenfor cariologi og parodontologi anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer kende grundlæggende til ernæring og dennes betydning for oral sundhed/sygdom reflektere over pædagogiske, sundhedspædagogiske og psykologiske problemstillinger i relation til konkrete patienter reflektere over egen rolle i forhold til samarbejde med patienten og personalet på klinikken Modulets fag ECTS-point Undervisningen i faget afsluttes Teoretisk Praktik Anatomi 1 0 Efter modul 4 Ernæring og sundhed 1 0 Efter modul 5 Fysiologi 1 0 Efter modul 4 Biokemi 1 0 Efter modul 3 Psykologi 1 0 Efter modul 9 Pædagogik og sundhedspædagogik 2 0 Efter modul 8 Tandmorfologi 1 0 Efter modul 3 Tandsygdomslære/cariologi 1 0 Efter modul 10 Praktikforberedende teori 0 1 Efter modul 12 Intern (klinisk) praktik, inkl. Efter modul førstehjælp og ergonomi

5 Indholdet i den teoretiske og praktiske undervisning SIDE 5 AF 12 Læringsmål Viden Den studerende skal kunne: forklare forskellige aspekter i kommunikation med patienter eller brugere af tandplejesystemet anvende dette kendskab i undervisningen af patienten beskrive nogle hyppige varianter i almenanamnesen beskrive hvilke anatomiske, fysiologiske og biokemiske karakteristika, der har indflydelse på tænders og mundhulens udvikling og funktion beskrive sammenhængen mellem ernæring og sundhed forklare det karakteristiske ved kariesforekomst og orale lidelser redegøre for hvordan arbejdssituationen kan have uhensigtsmæssig påvirkning af eget bevægeapparat og belastningen af dette vurdere, om der er behov for instruktion eller anden påvirkning af patientens tandsundhedsrelaterede evner, holdninger og færdigheder redegøre for caries og parodontaldiagnostik redegøre for enkle tandbehandlinger redegøre for forskellige fluorbehandlinger beskrive perifer dentinhypersensibilitet beskrive klorhexidinbehandling beskrive indfarvning af tænder beskrive hyppigst anvendte fyldningsmaterialer angive de gældende retningslinjer for klinikhygiejne beskrive de grundlæggende principper for klinisk adfærd i relation til patient, medstuderende, klinikpersonale og klinikinventar redegøre for ernæringens/kostens betydning for almentilstanden skelne mellem hvilken ernæring der er sund og hvilken ernæring, der er usund for tænder og krop forklare de forskellige patientgruppers ernæringsbehov forklare de forskellige samfundsgruppers levevilkår forklare de forskellige samfundsgruppers muligheder for oral sundhed redegøre for egen rolle i omgangen med patienter og klinikpersonale identificere psykologiske faktorer, der påvirker sygdom

6 skelne mellem sundhedsadfærd og sundhedsrelateret adfærd identificere psykologiske aspekter af sygdomstilstande skelne mellem forskellige sygeroller og sygdomsadfærd identificere og redegøre for forskellige angsttilstande redegøre for forskellige forsvarsmekanismer og coping skelne mellem forskellige interventions- og sundhedsfremmende metoder gøre rede for aspekter i opretholdelsen af egenomsorg gøre rede for begrebet "Health literacy" samt konsekvenser og mulige interventioner i forhold til dette begreb redegøre for forskelle i opfattelsen af sundhed og sygdom hos forskellige grupper af patienter SIDE 6 AF 12 Færdigheder Den studerende skal kunne: identificere, om en patient har tilstande, der afviger fra normaltilstanden såvel ekstra- som intraoralt registrere malokklusioner vurdere og justere egne arbejdsstillinger og bevægelser under enkle tandbehandlinger udføre enkle tandfaglige tiltag på et fagligt, udviklings- og forskningsbaseret grundlag udføre kliniske undersøgelser og behandlinger efter gældende regler og forskrifter tilrettelægge patientbehandlinger, så de hygiejniske forskrifter overholdes anvende den tillærte viden på klinikken agere professionelt både overfor patienter og klinikpersonale håndtere enkle fyldningsmaterialer under vejledning udføre supragingival depuration foretage generel førstehjælpsbehandling på øvelsesdukker og under vejledning handle adækvat, hvis der skulle opstå behov for førstehjælp på SKT's klinikker Kompetencer Den studerende skal kunne: ud fra svarene på relevante spørgsmål til patienten om dennes almenog ernæringstilstand under vejledning udføre kliniske undersøgelser,

7 stille diagnoser, udarbejde konklusion, prognose og behandlingsplan i forhold til grundlæggende tandpleje vurdere egne arbejdsstillinger og bevægelser under enkle tandbehandlinger minimere belastende arbejdsstillinger/bevægelser på egen person, patient og unit identificere ergonomiske risici ved uhensigtsmæssig klinikindretning og møbeldesign vælge de bedst egnede emner for den enkelte patient mht. manuelle og medikamentelle fremgangsmåder til at opretholde en optimal tandsundhed informere og instruere i hjemmetandpleje og tandsygdomsforebyggelse svarende til deres indsigtsniveau gennemføre enkle tandplejefaglige cariologiske og/eller parodontologiske behandlinger inden for tandplejerens virksomhedsområde vurdere, om grundlæggende kliniske principper overholdes ved patientbehandlinger og adfærd på klinikken anvende den tillærte viden over for relevante patientgrupper vurdere patienters behov for relevant viden om kost, ernæring og rygning reflektere over forskellige patientgruppers forudsætninger for oral sundhed reflektere over egen rolle i samspil med personale og patienter identificere angsttilstande i forbindelse med oral sundhedsbehandling vurdere en given patients niveau for health literacy rådgive en patient i forhold til opretholdelsen af egenomsorg skelne mellem forskellige teoribaserede analyser i forebyggelsen af orale sygdomme afgøre om frembrud og fældning af tænder sker indenfor de normale rammer identificere tidspunktet for, hvornår en mineralisationsforstyrrelse er indtrådt SIDE 7 AF 12 Indholdsaspekter Anatomi (1 ECTS) (10-11 forelæsninger) Viscerale nervesystem noget detaljeret (3)

8 Embryologi (3) Tanddannelse inkl. eruption noget detaljeret (3) Systematisk karlære på hoved og hals, første del (2) SIDE 8 AF 12 Ernæring og sundhed (1 ECTS, 10 forelæsninger) Energi og energibehov, de energigivende næringsstoffer, frie radikaler og antioxidanter, vitaminer, vand, væskebalance og væskebehov Fysiologi (1 ECTS, 10 forelæsninger) Nyrefunktion, hormoner, sanser Biokemi (1 ECTS, 10 forelæsninger)* Kulhydrater, fedtstoffer, proteiner, alkohol, omsætning, reaktioner, elektrokemiske karakteristika Psykologi (1 ECTS)* Psykologiske faktorer, der påvirker sygdom, sundhedsadfærd og sundhedsrelateret adfærd, psykologiske aspekter af sygdomstilstande, sygeroller og sygdomsadfærd, angstens psykologi, forsvarsmekanismer og coping Pædagogik og sundhedspædagogik (2 ECTS)* Interventions- og sundhedsfremmende metoder: rådgivning og patientundervisning, egenomsorg, undervisning og rådgivning af patienter, health literacy, etniske minoriteter i det danske sundhedssystem, undervisning og rådgivning af børn og ældre, øvelser i sundhedspædagogik Tandmorfologi (1 ECTS, forelæsninger, øvelser*) Klinisk relevant tandmorfologi relateret til parodontologi, cariologi, pædodonti og alder samt vil være fokuseret på tændernes normale frembruds- og fældningstidspunkter og hvorledes man fastsætter tidspunktet for en mineralisationsforstyrrelses opståen. Hovedemner: Mineralisation, frembrud og tandskifte og tandbestemmelse. Fagområdet tandmorfologi afsluttes efter dette modul. Øvelser i tandidentifikation på klinikken*

9 Tandsygdomslære/cariologi (1 ECTS, 10 forelæsninger) Fluor, dentinhypersensibilitet, indledende tolkning af orale røntgenbilleder SIDE 9 AF 12 Praktikforberedende teori (1 ECTS)* Fluor, klorhexidin, dentinhypersensibilitet, fyldningsterapi, dentalmaterialer Intern (klinisk) praktik (5 ECTS)* Ergonomi om belastede led i forhold til arbejdsstillinger (2 forelæsninger + i alt 14 timers konsulentrådgivning under patientbehandlingen på klinikken), gennemføre cariesdiagnostik med patient, supragingival depuration, workshops, klinisk adfærd, behandling af instrumenter og materialer, bortskaffelse af dentale materialer, renholdelse og vedligeholdelse af klinikudstyr. Grundliggende førstehjælp (Introduktionsdobbeltforelæsning samt 2 x 2½ time i grupper på 8-10 personer) Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse De teoretiske elementer behandles dels i forelæsningsform for hele årgangen, dels i klynger (Cooperativ learning). Workshops med bl.a. følgende emner: IKT, TASJA, Absalon, journaloptagelse, kalibrering, fluorbehandling, dentinhypersensibilitet, klorhexidinbehandling, depuration, fyldningskorrektion, finishering, hjemmetandpleje, ergonomi. Videoinstruktionsmateriale: depuration og andre, efterhånden som de bliver fremstillet. Netbaserede læringsforløb efter SKT s retningslinjer. Coaching ved den kliniske undervisning. Ældre årgange som undervisere. Evalueringsopgaver. Kliniske konferencer og portfoliosamtale. Litteratur Klinisk kompendium for tandplejere, SKT/Kbh. Universitet 2014 (epub) Matthiessen ME, Malling P, Vilmann H: Odontologisk anatomi for tandplejerstuderende, SKT, Københavns Universitet 2011 Matthiessen ME, Krogsgaard MR, Poulsen K, Petersen OW: Human Anatomi, hoved og hals. FADL s forlag, 2. udgave 2006 Sortland K.: Ernæring, mere end mad og drikke. 2. udgave, Gads Forlag 2002 Sand, Sjaastad & Haug: Fysiologi en grundbog. Munksgaard, København 2004

10 Nielsen O, Springborg A: Biokemi og genetik. 5. udgave. Nyt Nordisk Forlag / Arnold Busck Udvalgte kapitler. Carlsen O: Tandmorfologiske skitser og billeder. SKT, Københavns Universitet 2002 Carlsen O. Dental Macromorphology. Odontologisk Boghandel & Forlag 2000 Web-baseret undervisning i tandmorfologi, samt synopser der bliver lagt på Absalon, SKT, Københavns Universitet Tandklinikassistent. Hovedforløb Tandklinikassistentuddannelsen. Anviste kapitler. Erhvervsskolernes Forlag 2010 Førstehjælp, hæfte fra Dansk Røde Kors, seneste udgave Klinisk hygiejne på tandklinikker, vejledning i principper og procedurer, Københavns Tandlægeskole, seneste udgave Friis-Hasché, E.mfl. "Klinisk Sundhedspsykologi" Munksgaard Danmark, 2004, Indledning+ afsnit 1,2,3,11,13,14,24,25 og 38 Ibsen Vedtofte, Doris (red.) Gads forlag, 2009,kap. 2&3 Ina Munch, "Uden mål kan man ikke score!" Sundhedspædagogik - et særligt fokus i pædagogiske arbejde UCN pædagoguddannelsen Kamper-Jørgensen & Almind, Munksgaard Danmark, 2009, Forebyggende sundhedsarbejde", kap.14 & 15 Saugstad & Mach-Zagal, Munksgaard Danmark, 2003, "Sundhedspædagogik for praktikere", Munksgaard, kap 13 Synopser og tekster udleveret / lagt på Absalon af fagenes lærere SIDE 10 AF 12 Enkeltelementer i litteraturlisten kan udskiftes, hvis en underviser finder mere egnede tekster. Fastlagt studieaktivitet Studieaktiviteterne er baseret på forelæsninger, blokkurser, holdundervisning og -øvelser, selvstudier og opgaver dækkende de på side 7-9 anførte indholdsaspekter. De studerende skal deltage i mere end 80 % af hver af de med * markerede indholdsaspekter. Utilstrækkelig deltagelse i den teoretiske undervisning indebærer, at man skal have godkendt en afløsningsopgave senest ved udgangen af det efterfølgende modul.. Utilstrækkelig deltagelse i den interne (kliniske) praktik medfører, at man skal deltage i en tilsvarende praktik inden udgangen af modul 4.

11 I slutningen af modul 3 skal der gennemføres en individuel studiesamtale ('portfoliosamtale') af ca. 15 minutters varighed mellem den studerende og dennes holdlærer. Samtalens konklusioner nedskrives i et resuméskema, der skal foreligge før den studerende kan deltage i modulprøve 3. Uge 5 6: Intro og workshops. De studerende følger en ældre studerende i et bælte om ugen, med vægten lagt på diagnostisk grundjournal. Kliniske konferencer og selvstudium for de øvrige studerende Uge 6-12: Patientbehandling med makker Uge 7: Maskinel depuration på fantom og makker Uge 11,14: Patientbehandling med egne patienter Uge 12: Uge 15: Portfolio samtaler Modulprøve SIDE 11 AF 12 Bedømmelse Læringsudbyttet testes i modulprøve 3. Den interne modulprøve 3 består af en skriftlig prøve af 2 timers varighed i Tandmorfologi, 10 minutters skriftlig test i Sundhedspædagogik samt en OSCE (Objective Structured Clinical Examination), en stationsbaseret prøve bestående af 6 stationer, den studerende skal besøge. Hver station er bemandet med en lærer, som forelægger den studerende en opgave, omhandlende de elementer, der er gennemgået i modulet. Alle modulets fag kan indgå i opgaverne. Der afsættes 5 minutter ved hver station, inklusive transport til den næste station. Når alle studerende har været igennem stationerne, foretager de involverede lærere en opsamlende vurdering af hver studerende. For at blive indstillet til prøven skal man have gennemført de kliniske øvelser og afleveret de opgaver, der knytter sig til modulet Kriterier Prøven bedømmes som helhed efter Bestået/Ikke-Bestået-skalaen jf. bekendtgørelse nr af 17. december 2014 om karakterskala og anden bedømmelse Udgangspunktet er læringsmålene for modul 3. Praktiske oplysninger Den studerende, som følger modul 3, er automatisk indstillet til prøven. Regler for framelding i forbindelse med sygdom fremgår af det lokale tillæg til studieordningen.

12 Syge- og reeksamen Bedømmes den interne prøve som ikke bestået, er den studerende automatisk indstillet til en ny prøve, der finder sted i maj måned og/eller august måned. Er den studerende syg, når den ordinære modulprøve afholdes, er vedkommende automatisk indstillet til en ny prøve, der finder sted i august måned. SIDE 12 AF 12 Vejledning ved ikke-bestået prøve Den studerende, som ikke består prøven i modul 3, tilbydes, efter klagefristens udløb, 1 lektions vejledning af eksaminator(er) med henblik på drøftelse af det konkrete forløb og planlægning af det kommende prøveforløb. Studiefortsættelse Den studerende kan fortsætte på modul 4 uden at have bestået modulprøve 3, men ikke på andet studieår før modulprøve 3 er bestået.

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN 87-88663-45-0

Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN 87-88663-45-0 Afgangsprojekt Undervisere Undervisere i Samfunds- og Adfærdsfag 5. semester I alt ca. 70 lektioner pr. studerende. Forudgående undervisning Børnehaveprojekt, Skoleprojekt, Materiale- og litteraturvurdering,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF.

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA13 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Studieplan

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi.

Læs mere