PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber"

Transkript

1 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart protein) 91 mg 1 / ml Human faktor XIII 10 IE 2 / ml Syntetisk aprotinin 3000 KIE 3 / ml Komponent 2: Trombinopløsning: Humant trombin Calciumchlorid 500 IU 4 / ml 40 µmol / ml Alle hjælpestoffer er anført under pkt Indeholder 1 ml, 2 ml henholdsvis 5 ml dybfrossen proteinopløsning (med syntetisk aprotinin), og 1 ml, 2 ml henholdsvis 5 ml dybfrossen trombinopløsning (med calciumchlorid) Dette giver en total volumen på 2 ml, 4 ml henholdsvis 10 ml færdig opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Vævsklæber Farveløse til lysegule og klare til let uklare opløsninger. 1 Total protein koncentration 110,5 mg/ml 2 1 IU Faktor XIII svarer til mængden af Faktor XIII i 1 ml frisk normal plasma 3 1 EPU (Europæisk Farmakopé enhed) svarer til 1800 KIU (Kallidinogenase inaktiveringsenhed) 4 Trombin aktiviteten beregnes i henhold til gældende international WHO standard for trombin DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 1 af 17

2 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Produktet anvendes som støttende behandling under kirurgiske indgreb, hvor standardmetoder er utilstrækkelige, se pkt. 5.1: - til forbedring af lokal hæmostase som understøttende behandling, hvor standard kirurgisk teknik er utilstrækkelig: som vævsklæber til at fremskynde forsegling eller som støtte ved sammensyninger under kirurgiske indgreb, herunder vaskulære procedurer, gastrointestinale anastomose, neurokirurgi og kirurgiske procedurer, hvor der kan forekomme kontakt med cerebrospinalvæske og dura mater (f.eks. øre, næse, hals og øjenkirurgi samt spinal kirurgi). 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Tisseel må kun anvendes af erfarne kirurger, som er uddannet i brugen af Tisseel. Det er også påvist, at produktet er effektivt på fuldt hepariniserede patienter. Dosering Mængden af Tisseel, der skal påføres, og applikationshyppigheden bør altid være i overensstemmelse med det grundlæggende kliniske behov hos den pågældende patient. Den dosis, der skal påføres, afhænger af en række variabler, der inkluderer, men ikke er begrænset til, typen af kirurgiske indgreb, størrelsen på applikationsområdet, den påtænkte applikationsmetode samt antallet af applikationer. Applikation af produktet skal tilpasses patienten af den behandlende læge. Den individuelle dosering har i kliniske forsøg typisk varieret fra 4 til 20 ml. For nogle procedurer (f.eks. levertraume eller forsegling af store forbrændte overflader) kan større mængder være påkrævet. Den indledende mængde produkt, der skal påføres et valgt anatomisk område eller overflade, skal være tilstrækkelig til at dække det påtænkte applikationsområde fuldstændigt. Applikationen kan om nødvendigt gentages. Det bør undgås at re-applicere Tisseel på et område, hvor produktet er polymeriseret, da Tisseel i så fald ikke vil klæbe. De to opløsninger bør hverken appliceres separat eller efter hinanden. Som retningslinje for påføring af vævsklæber på overflader rækker en æske Tisseel 2 ml (dvs. 1 ml proteinopløsning plus 1 ml trombinopløsning) til et område på min. 10 cm 2. Når Tisseel sprayes på huden, er samme mængde nok til at dække betydelig større områder, afhængig af den specifikke indikation og det individuelle tilfælde. 1 ml af det færdige produkt kan dække minimum 100 cm 2. Ved spray-applicering med trykluftsregulator skal der udvises forsigtighed, og instruktion samt forsigtighedsregler angivet i regulator-manualen skal overholdes, se pkt Præparater, der indeholder oxideret cellulose, kan nedsætte virkningen af Tisseel, og bør derfor ikke anvendes som bæresubstans ved applicering. Det bør undgås at påføre Tisseel udenfor det tilsigtede område. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 2 af 17

3 For at undgå dannelse af overskydende granulationsvæv og for at sikre en gradvis absorption af den størknede vævsklæber, bør der kun påføres et tyndt lag Tisseel. Administration Til epilesional anvendelse. For at sikre optimal sikker brug af Tisseel ved sprayapplikation skal følgende anbefalinger følges: Ved åben kirurgi skal der anvendes et trykregulerende apparat, som giver et maksimalt tryk på ikke mere end 2,0 bar (28,5 psi), skal anvendes. Ved minimalt invasive/laparoskopiske procedurer skal der anvendes et trykregulerende apparat, som giver et maksimalt tryk på ikke mere end 1,5 bar (22 psi) og som kun bruger carbondioxidgas, skal anvendes. Før Tisseel appliceres, skal såroverfladen tørres ved hjælp af standardteknik (f.eks. gentagen anvendelse af kompresser, vatpinde, tamponer, brug af sugeudstyr). Anvend ikke trykluft eller til tørring af såroverfladen. Tisseel må kun appliceres på synlige områder. Tisseel må kun rekonstitueres og administreres i henhold til instruktionerne og med det udstyr, der er anbefalet til dette produkt (se pkt. 6.6). Se pkt. 4.4 og 6.6 for specifikke anbefalinger vedrørende det nødvendige tryk og afstanden til vævet i forbindelse med sprayapplikation, afhængigt af kirurgisk indgreb og applikatorspidsernes længde. For at sikre en tilstrækkelig blanding af protein- og trombinopløsningerne skal de første dråber, der sprøjtes ud af applikationsnålen, kasseres umiddelbart før påføring. 4.3 Kontraindikationer Kendt overfølsomhed overfor aprotinin. Tisseel må ikke anvendes intravaskulært. Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller flere af hjælpestofferne, se pkt Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Kun til epilesional anvendelse. Må ikke anvendes intravaskulært. Injektion af Tisseel i bløddele medfører risiko for en anafylaktisk reaktion og/eller lokal beskadigelse af væv. Tisseel alene er ikke indiceret for behandling af massiv og kraftig arteriel eller venøs blødning. Livstruende anafylaktiske reaktioner og/eller tromboemboliske komplikationer kan opstå, hvis opløsningen uforsætligt appliceres intravaskulært. Specielt ved koronar bypass kirurgi bør Tisseel påføres forsigtigt for at mindske risikoen for intravaskulær applikation. På grund af risikoen for utilsigtet intravaskulær injektion må produktet ikke injiceres i områder med høj vaskularitet, som f.eks. næseslimhinden. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 3 af 17

4 Tisseel påføres i et tyndt lag. Et for tykt koagellag kan påvirke produktets effektivitet og sårhelingsprocessen negativt. Livstruende/dødelig luft- eller gasemboli kan forekomme ved anvendelse af sprayudstyr med trykregulator til administration af fibrinvævsklæbere. Dette synes at være relateret til anvendelsen af sprayudstyr ved tryk, der er højere end anbefalet, og/eller meget tæt på vævsoverfladen. Risikoen synes at være højere, når der sprayes med luft sammenlignet med CO 2, og kan derfor ikke udelukkes med Tisseel, når der sprayes ved åben kirurgi. Ved påføring af Tisseel ved hjælp af sprayudstyr skal det sikres, at der anvendes et tryk, der ligger inden for det trykinterval, som producenten af sprayudstyret anbefaler (se skemaet i pkt. 6.6 for oplysninger om tryk og afstande). Sprayapplikation af Tisseel må kun ske, hvis det er muligt at vurdere sprayafstanden nøjagtigt som anbefalet af producenten. Spray ikke på afstande, der er mindre end de anbefalede. Når der sprayes med Tisseel, skal ændringer i blodtryk, puls, oxygenmætning og sluttidal CO 2 monitoreres på grund af muligheden for luft- eller gasemboli (se også pkt. 4.2). Hvis Tisseel anvendes i indelukkede kropsområder, bør risikoen for komplikationer med kompression tages i betragtning. Som ved anvendelse af ethvert andet proteinprodukt kan allergiske overfølsomhedsreaktioner forekomme. Tegn på allergiske reaktioner kan være nældefeber og generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. Hvis disse symptomer opstår, skal anvendelsen straks afbrydes. Tisseel indeholder syntetisk aprotinin. Selv ved helt lokal applikation er der risiko for en anafylaktisk reaktion i forbindelse med tilstedeværelsen af aprotinin. Risikoen forekommer større i tilfælde af tidligere udsættelse for aprotinin, også selvom det tidligere blev tolereret. Derfor bør enhver brug af aprotinin eller aprotininholdige produkter optages i patientens journal. Brug af Tisseel til patienter med allergi overfor bovint aprotinin skal vurderes omhyggeligt, da syntetisk aprotinin og bovint aprotinin har identisk struktur. I tilfælde af shock skal gældende medicinsk standard for shockbehandling iværksættes. Proteinopløsning og trombinopløsning er fremstillet ud fra humant plasma. Standardforholdsregler til forebyggelse af infektioner forårsaget af medicinske produkter fremstillet ud fra humant blod eller plasma inkluderer udvælgelse af donorer, screening af de individuelle donationer og plasmareserver for specifikke tegn på infektion samt valg af effektive fremstillingstrin til inaktivering/fjernelse af vira. På trods af dette kan risikoen for overførsel af smitsomme stoffer ikke udelukkes fuldstændigt, når der anvendes et medicinsk produkt udvundet af humant blod eller plasma. Dette gælder også ukendte eller nyopdagede vira samt andre patogener. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 4 af 17

5 Forholdsreglerne er vurderet effektive for kappeklædte vira som humant immundefektvirus (HIV), hebatitis B virus (HBV) og hepatitis C virus (HCV) og for den ikkekappeklædte vira hepatitis A virus (HAV) De trufne forholdsregler kan være af begrænset værdi over for ikke-kappeklædte vira somparvovirus B19. Parvovirus B19-infektion kan være alvorlig for gravide (føtal infektion) og for personer med immundefekt eller øget erythropoiese (f.eks. hæmolytisk anæmi). For at undgå vævsklæbning på uønskede steder skal man før administration af Tisseel sikre sig, at kropsdele uden for det ønskede applikationsområde er tilstrækkeligt tildækkede. Det anbefales på det kraftigste at registrere navn og batchnummer for det anvendte produkt, hver gang en patient modtager en dosis Tisseel for derved at føre protokol over de anvendte batches. Pædiatrisk population Produktets sikkerhed og effekt er ikke fastsat for pædiatriske patienter. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Der er ikke blevet udført nogen formelle interaktionsundersøgelser. Ligesom lignende produkter og trombinopløsninger kan produktet denatureres efter udsættelse for opløsninger, som indeholder alkohol, jod eller tungmetaller (som f.eks. desinfektionsmidler). Sådanne stoffer skal fjernes så omhyggeligt som muligt, før produktet påføres. 4.6 Graviditet og amning Sikkerheden af fibrinvævsklæber/hæmostatika til brug under graviditet eller amning er ikke blevet undersøgt i kontrollerede kliniske forsøg. Udførte dyreforsøg er utilstrækkelige med hensyn til fastsættelse af sikkerheden ved reproduktion, embryoets/fostrets udvikling, graviditetens forløb og den peri- og postnatale udvikling. På dette grundlag bør produktet kun administreres til gravide eller ammende kvinder, hvis det er tvingende nødvendigt. Der er ikke indberettet tilfælde af bivirkninger under graviditet og amning. For information om infektion med parvovirus B19, se pkt. 4.4 Effekten af Tisseel på fertilitet er ikke blevet klarlagt. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke relevant. 4.8 Bivirkninger Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte et angioødem, brændende og stikkende fornemmelse på applikationsstedet, bronkospasme, kulderystelser, rødme, generaliseret nældefeber, hovedpine, udslæt, hypotension, apati, kvalme, rastløshed, takykardi, spænding hen over brystet, prikkende fornemmelse, opkastning og hiven efter DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 5 af 17

6 vejret) kan i sjældne tilfælde forekomme hos patienter, der behandles med fibrinvævsklæber/hæmostatika. I sjældne tilfælde kan disse reaktioner udvikle sig til alvorlig anafylaksi. Sådanne reaktioner ses især ved gentagen brug af præparatet hos samme patient eller ved administration til patienter med kendt overfølsomhed over for aprotinin eller et andet af produktets indholdsstoffer. Se pkt. 4.4 Selvom en tidligere behandling med Tisseel blev tolereret godt, kan en senere administration af Tisseel eller en systematisk administration af aprotinin resultere i alvorlige anafylaktiske reaktioner. I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner bør administrationen afbrydes, og relevante forholdsregler for nødsituationer skal iværksættes. Injektion af Tisseel i bløddele medfører risiko for en anafylaktisk reaktion og/eller lokal beskadigelse af væv, se pkt Der kan i sjældne tilfælde forekomme reaktioner på antistoffer over for bestanddele i fibrinvævsklæber/hæmostatiske produkter. Utilsigtet intravaskulær injektion kan føre til tromboemboliske tilfælde og DIC, ligesom der også er risiko for en anafylaktisk reaktion, se pkt For sikkerhed i forbindelse med virus, se pkt Bivirkninger nævnt nedenfor er rapporteret fra kliniske studier, der undersøgte sikkerhed og virkning af Tisseel, samt efter markedsføring af Baxters vævsklæbere. I studierne blev Tisseel anvendt som sekundær hæmostase inden for hjertekirurgi, vaskulær kirurgi, hoftealloplastik samt ved kirurgi på lever og milt. Andre kliniske studier omfattede forsegling af lymfedrænage efter fjernelse af aksillære lymfeknuder, forsegling af kolon-anastomoser og forsegling af dura i posterier fossa. Totalt blev 1146 patienter behandlet med Tisseel i disse studier. De indberettede bivirkninger i nedenstående liste baseres på erfaringer indberettet efter denne produkttypes udsendelse på markedet. Bivirkningerne er opdelt efter følgende hyppighed: Meget almindelig ( 1/10) Almindelig ( 1/100 til <1/10) ( 1/1.000 til <1/100) Sjælden ( 1/ til <1/1.000) Meget sjælden (<1/10.000) Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 6 af 17

7 Systemorganklasse MedDRA term Hyppighed Infektioner og parasitære Postoperative sårinfektioner Almindelig sygdomme Blod og lymfesystem Øget mængde nedbrydningsprodukter fra fibrin Immunsystemet Overfølsomhedsreaktioner* Anafylaktiske reaktioner* Anafylaktisk shock* Paræstesi Bronkospasme Hvæsende vejrtrækning Pruritus Erythem Nervesystemet Føleforstyrrelser Almindelig Hjerte Bradykardi Vaskulære sygdomme Luftveje, thorax og mediastinum Mave-tarm-kanalen Hud og subkutane væv Knogler, led, muskler og bindevæv Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Takykardi Aksillær venetrombose** Hypotension Hæmatom Arterieemboli Luftemboli *** Cerebral aterieemboli Cerebral -infarkt** Dyspnø Kvalme Tarmobstruktion Eksem Urticaria Nedsat heling Smerte i en ekstremitet Smerte efter proceduren Smerte Øget kropstemperatur Rødme Ødem Serom Almindelig Sjælden Ikke kendt Ikke kendt Almindelig Almindelig Almindelig Almindelig Traumer, forgiftninger og Meget almindelig behandlingskomplikationer Angioødem * anafylaktiske reaktioner og anafylaktisk shock har været fatale ** grundet intravaskulær applicering i sinus petrosus superior *** som for andre fibrinvævsklæbere er observeret luft- eller gasemboli ved anvendelse af udstyr med trykluft eller gas; disse hændelser synes at være relateret til uhensigtsmæssig anvendelse af sprayudstyr (f.eks. ved tryk, der er højere end anbefalet, og meget tæt på vævsoverfladen). DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 7 af 17

8 Klasseeffekt Følgende bivirkninger er set med fibrinvævsklæbere/hæmostatika:. Irritation ved applikationsstedet, ubehag i brystregionen, kuldegysninger, hovedpine, sløvhed, rastløshed og opkastning. Indberetning af mistænkte bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via de oplysninger som fremgår herunder. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: Overdosering Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation Farmakoterapeutisk klassifikation: hæmostatika til lokalbrug. ATC-kode: B 02 BC; vævsklæber, ATC-kode: V 03 AK 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Fibrinadhæsionsystemet initierer den sidste fase af den fysiologiske blodkoagulation. Fibrinogen omdannes til fibrin ved spaltning af fibrinogen til fibrinmonomerer og fibrinopeptider. Fibrinmonomererne aggregerer og danner en fibrinprop. Faktor XIIIa, som er en aktiveret form af Faktor XIII med trombin, krydsbinder fibrin. Calcium-ioner er påkrævet for både omdannelse af fibrinogen og krydsbinding af fibrin. Idet sårhelingen skrider frem, vil plasmin forårsage en forøget fibrinolytisk aktivitet, og en nedbrydning af fibrin til fibrinnedbrydningsprodukter vil blive initieret. Proteolytisk nedbrydning af fibrin hæmmes af antifibrinolytika. Aprotinin virker som antifibrinolytikum i TISSEEL. Der er foretaget kliniske studier, der demonstrerer hæmostase, forsegling og vævsklæbning på mindst patienter. Disse studier blev udført på mange forskellige kirurgiske specialer, kirurgiske procedurer og med mange forskellige applikationsteknikker, der inkluderer, men ikke er begrænset til, endoskopisk behandling (n=339), vaskulær kirurgi (n=483, herunder også cardiovaskulære procedurer), gastrointestinal anastomose DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 8 af 17

9 (n=1.114), neurokirurgi (n=511) og undersøgelser ved kirurgi hos børn (i alderen måneder: n=14). 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Tisseel er udelukkende beregnet til lokal anvendelse. Intravaskulær administration er kontraindiceret. Der er derfor ikke foretaget intravaskulære farmakokinetiske studier på mennesker. Fibrinvævsklæber/hæmostatika metaboliseres på samme måde som endogen fibrin ved fibrinolyse og fagocytose. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata På grund af produktets natur og specielle applikationsmetode samt virkningsmekanisme (normalt én gang, kun i helt specielle tilfælde gentagen applikation i små mængder, lokal virkning) foreligger der ingen prækliniske sikkerhedsdata for Tisseel vedrørende akut forgiftning, subakut og kronisk forgiftning, carcinogenicitet eller immun stimulering. Ingen af proteinerne eller hjælpestofferne, se pkt. 6.1 i Tisseel eller calciumchlorid har mutagene effekter. Forsøg med rotter har vist, at Tisseel er sikker med hensyn til lokal toksicitet. Høje doser aprotinin injiceret intravenøst i drægtige rotter havde ingen embryotoksisk eller teratogen effekt. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Komponent 1: Proteinopløsning: Humant albumin L-Histidin Niacinamid Polysorbat 80 Natriumcitratdihydrat Vand til injektionsvæsker Komponent 2: Trombinopløsning: Humant albumin Natriumchlorid Vand til injektionsvæsker 6.2 Uforligeligheder Præparater, der indeholder oxideret cellulose, kan nedsætte virkningen af Tisseel, og bør derfor ikke anvendes som bæresubstans ved applicering. Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med andre præparater. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 9 af 17

10 6.3 Opbevaringstid 2 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares og transporteres nedfrosset ved -20 C. Opbevar Tisseel i den ydre karton for at beskytte mod lys. Optøet opløsning kan anvendes inden for op til 72 timer ved opbevaring i den sterile, uåbnede og ubeskadigede emballage ved højst 25 C. Hvis Tisseel ikke anvendes i løbet af 72 timer efter optøning, skal opløsningerne kasseres. Må ikke opbevares i køleskab (2-8 C) eller nedfryses igen efter optøning. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Produktet findes i to forskellige beholdere: 1. Dobbeltkammersprøjte fremstillet af polypropylen til engangsbrug, lukket med en beskyttelseshætte eller 2. En duo enhed bestående af to enkelte sprøjter fremstillet af polypropylen, fastgjort til en Duploject holder og lukket med en beskyttelseshætte. Indhold i pakningen med dobbeltkammersprøjte: - Både proteinopløsning og trombinopløsning leveres i en dobbeltkammersprøjte til engangsbrug. Det ene kammer indeholder 1 ml, 2 ml eller 5 ml dybfrossen proteinopløsning (med syntetisk aprotinin) og det andet kammer indeholder 1 ml, 2 ml eller 5 ml dybfrossen trombinopløsning. Hvert kammer er forseglet med en siliconeprop. Produktet er pakket i to sterile aluminiumsplastposer. - Et sæt applikationsudstyr (Duo sæt) bestående af 2 samlingsstykker og 4 applikationsnåle (stumpe) og et dobbeltsprøjtestempel. Indhold i pakningen med duo enhed: - En duo enhed bestående af to enkelte sprøjter med stempel fastklipset i en Duploject holder. Sprøjten med blå markeringer indeholder 1 ml, 2 ml henholdsvis 5 ml dybfrossen proteinopløsning (med syntetisk aprotinin), og sprøjten med sorte markeringer indeholder 1 ml, 2 ml henholdsvis 5 ml dybfrossen trombinopløsning. Til hver sprøjte er fastgjort et stempel af polypropylen med en tætningsring og sprøjten er lukket med en beskyttelseshætte. Sprøjterne er klipset fast til en Duploject holder, hvorved enden af stemplerne samles til et fælles stempel. Produktet er pakket i to sterile plastposer. - Et sæt applicationsudstyr (Duploject Combi) bestående af 2 samlingsstykker og 4 applikationsnåle (stumpe). Tisseel fås i følgende pakningsstørrelser: Tisseel 10 x 2 ml (indeholder 1 ml proteinopløsning og 1 ml trombinopløsning) Tisseel 10 x 4 ml (indeholder 2 ml proteinopløsning og 2 ml trombinopløsning) Tisseel 5 x 10 ml (indeholder 5 ml proteinopløsning og 5 ml trombinopløsning) DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 10 af 17

11 Tisseel 10 x 10 ml (indeholder 5 ml proteinopløsning og 5 ml trombinopløsning) Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Udstyr til applikation af produktet fås hos Baxter. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Generelt For at undgå, at Tisseel klæber til handsker og instrumenter, bør disse fugtes med en saltvandsopløsning før kontakt. Håndtering og præparation af produktet til brug Både proteinopløsning og trombinopløsning leveres i sprøjter, der er klar til brug. Produktet er pakket i to sterile poser under aseptiske forhold. Inderposen og dens indhold er sterilt, hvis den ydre emballage ikke er beskadiget. Sprøjterne kan optøs ved anvendelse af en af de følgende muligheder: Det anbefales at optø og opvarme de to opløsninger ved anvendelse af et sterilt vandbad med en temperatur på C. Temperaturen i vandbadet må ikke overstige 37 C. (For at kontrollere det specificerede temperaturinterval bør vandets temperatur overvåges ved brug af et termometer, og vandet bør skiftes om nødvendigt. Ved brug af sterilt vandbad til optøning og opvarmning skal sprøjterne tages ud af poserne). Sprøjternes beskyttelseshætter må ikke fjernes, før optøningen er fuldendt, og applikationsnålen skal påsættes. Anvend ikke Tisseel, inden det er fuldstændigt optøet og opvarmet. De to komponenter af Tisseel må ikke appliceres separat hver for sig. 1) Hurtig optøning (sterile vandbad) Anbring inderposen i det sterile område, tag sprøjten ud af posen og placer den direkte i det sterile vandbad. Kontroller at sprøjten er helt dækket af vand. Tabel 1: Optønings- og opvarmningstider ved brug af sterilt vandbad ved 33 C til højst 37 C Pakningsstørrelse Optønings- og opvarmningstider (produkt fjernet fra aluminumplastposer) 2 ml 8 minutter 4 ml 9 minutter 10 ml 13 minutter Alternativt kan optøning og opvarmning af opløsningerne foretages i en inkubator ved 33 C til 37 C. Optønings- og opvarmningstiderne i inkubator er anført i tabel 2 nedenfor. Tiderne refererer til produktet i aluminumplastposerne. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 11 af 17

12 2) Optøning i inkubator Alternativt kan optøning og opvarmning af produktet foretages i en inkubator ved 33 C til 37 C. Optønings- og opvarmningstiderne i inkubator er anført i tabel 2 nedenfor. Tiderne referer til produktet i poserne. Tabel 2: Optønings- og opvarmningstider i inkubator ved 33 C til højst 37 C Pakningsstørrelse Optønings- og opvarmningstider i inkubator (produkt i aluminiumplastposer) 2 ml 62 minutter 4 ml 77 minutter 10 ml 114 minutter 3) Optøning ved stuetemperatur. Et tredje alternativ er at optø produktet ved stuetemperatur. Tiderne anført i tabel 3 er minimumstider for optøning ved stuetemperatur. Efter optøning kan produktet, opbevares ved stuetemperatur i højst 72 timer. Når produktet optøs ved stuetemperatur, skal det umiddelbart før anvendelse yderligere opvarmes til 33 C 37 C i en inkubator. De tilhørende opvarmningstider i inkubatoren er også anført i tabel 3. Tabel 3. Optønings- og opvarmningstider ved stuetemperatur (ikke over 25 C) efterfulgt af yderligere opvarmning inden anvendelse i inkubator ved 33 C til højst 37 C Pakningsstørrel se Dobbeltkammersprøjte (produkt i poser) Optøningstider Opvarmning i ved stuetemperatur (ikke over (33-37 C) inkubator 25 C) Duo enhed (produkt i poser) Optøningstider ved stuetemperatur (ikke over 25 C) Opvarmning i inkubator (33-37 C) 2 ml 60 minutter + 15 minutter 82 minutter + 28 minutter 4 ml 110 minutter + 25 minutter 117 minutter + 30 minutter 10 ml 160 minutter + 35 minutter 167 minutter + 44 minutter Bemærk: Optø/opvarm ikke Tisseel mellem hænderne. Opvarm ikke Tisseel i mikrobølgeovn. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses igen efter optøning. For at muliggøre optimal blanding af de to opløsninger, skal de to opløsninger opvarmes til C umiddelbart før brug (temperaturen på 37 C må imidlertid ikke overskrides!). Proteinopløsning og trombinopløsning skal være klare til let uklare. Anvend ikke opløsninger, som er grumsede eller har udfældninger. Optøede produkter skal før anvendelse inspiceres visuelt med hensyn til fremmedlegemer og misfarvning. Den optøede proteinopløsning skal være en let viskøs væske. Hvis opløsningen har konsistens som en fast gel, må det antages, at den er blevet denatureret (f.eks. på grund af DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 12 af 17

13 afbrydelse af kølekæden eller overophedning under opvarmning). I dette tilfælde må Tisseel ikke anvendes. Optøede, uåbnede pakninger kan opbevares i indtil 72 timer ved kontrolleret stuetemperatur (ved højst 25 C), efter de er taget ud af fryseren. Hvis de ikke anvendes i løbet af 72 timer efter optøning, skal Tisseel kasseres. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses igen efter optøning (proteinopløsningen danner en gel ved køleskabstemperatur). For yderligere information om tilberedning kontakt den ansvarlige sygeplejerske eller læge. Administrering med dobbeltkammersprøjten Ved applicering skal dobbeltkammersprøjten med proteinopløsningen og trombinopløsningen kobles til et samlingsstykke og en applikationsnål, som er dele af det medfølgende udstyr. Det fælles stempel til dobbeltkammersprøjten sikrer, at der presses lige store volumener gennem samlingsstykket, inden opløsningerne blandes i applikationsnålen og sprøjtes ud. Brugsvejledning - Dobbeltkammersprøjten kobles sammen med samlingsstykket. Sørg for, at det sidder ordentligt fast. Samlingsstykket sikres ved at fastgøre sikkerhedsspærringen til dobbeltkammersprøjten. Hvis sikkerhedsspærringen skulle gå i stykker, anvendes reservesamlingsstykket. Hvis der ikke findes noget ekstra samlingsstykke tilgængeligt, kan produktet fortsat anvendes, men det er vigtigt at sørge for, at samlingsstykket sidder fast for at forhindre lækage. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 13 af 17

14 - Fastgør en applikationsnål på samlingsstykket. Den luft, som er tilbage inde i samlingsstykket eller i applikationsnålen, skal ikke trykkes ud, før appliceringen påbegyndes, da åbningen i applikationsnålen ellers kan tilstoppes. - Applicér den blandede protein-trombinopløsning på modtageroverfladen eller overfladerne på de områder, som skal behandles. Sprayapplikation Ved påføring af Tisseel ved hjælp af sprayudstyr skal det sikres, at der anvendes et tryk og en afstand fra vævet, der ligger inden for de intervaller, der anbefales af producenten, som følger: Anbefalet tryk, afstand og udstyr til sprayapplikation af Tisseel Kirurgi Åbent sår Spraysæt, der skal bruges Tisseel/Artis s spraysæt Tisseel/Artis s spraysæt pakning med 10 Applikatorspidse r, der skal bruges Ikke relevant Ikke relevant Trykregulator, der skal bruges EasySpray EasySpray Anbefale t afstand til målvæve t cm Anbefalet spraytryk 1,5-2,0 bar (21,5-28,5 psi). Laparoskopisk e minimalt invasive procedurer Ikke relevant MISapplikator 20 cm MISapplikator 30 cm MISapplikator 40 cm Udskiftelig spids NIST B11 NIST B11 NIST B11 NIST B cm 1,2-1,5 bar (18-22 psi) DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 14 af 17

15 Når der sprayes med Tisseel, skal ændringer i blodtryk, puls, oxygenmætning og sluttidal-co2 monitoreres på grund af muligheden for luft- eller gasemboli (se pkt. 4.2 og 4.4). Administrering med duo enhed Brugsvejledning - De to sprøjter kobles sammen med samlingsstykket. Sørg for, at det sidder ordentligt fast. Samlingsstykket sikres ved at fastgøre sikkerhedsspærringen til Duploject holderen. Hvis sikkerhedsspærringen skulle gå i stykker, anvendes reservesamlingsstykket. Hvis der ikke findes noget ekstra samlingsstykke tilgængeligt, kan produktet fortsat anvendes, men det er vigtigt at sørge for, at samlingsstykket sidder fast for at forhindre lækage. - Fastgør en applikationsnål på samlingsstykket. Den luft, som er tilbage inde i samlingsstykket eller i applikationsnålen, skal ikke trykkes ud, før appliceringen påbegyndes, da åbningen i applikationsnålen ellers kan tilstoppes. - Applicér den blandede protein-trombinopløsning på modtageroverfladen eller overfladerne på de områder, som skal behandles. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 15 af 17

16 - Ved påføring af Tisseel ved hjælp af sprayudstyr skal det sikres, at der anvendes et tryk og en afstand fra vævet, der ligger inden for de intervaller, der anbefales af producenten, som følger: Anbefalet tryk, afstand og udstyr til sprayapplikation af Tisseel Kirurgi Åbent sår Spraysæt, der skal bruges Tisseel/Artis s spraysæt Tisseel/Artis s spraysæt pakning med 10 Applikatorspidse r, der skal bruges Ikke relevant Ikke relevant Trykregulator, der skal bruges EasySpray EasySpray Anbefale t afstand til målvæve t cm Anbefalet spraytryk 1,5-2,0 bar (21,5-28,5 psi). Laparoskopisk e minimalt invasive procedurer Ikke relevant MISapplikator 20 cm MISapplikator 30 cm MISapplikator 40 cm Udskiftelig spids NIST B11 NIST B11 NIST B11 NIST B cm 1,2-1,5 bar (18-22 psi) Når der sprayes med Tisseel, skal ændringer i blodtryk, puls, oxygenmætning og sluttidal-co2 monitoreres på grund af muligheden for luft- eller gasemboli (se pkt. 4.2 og 4.4). Hvis appliceringen af opløsningerne afbrydes, begynder applikationsnålen omgående at tilstoppe. Erstat applikationsnålen med en ny applikationsnål, umiddelbart inden appliceringen påbegyndes igen. Hvis samlingsstykkets åbninger er tilstoppede, anvendes det medfølgende reservesamlingstykke. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 16 af 17

17 Bemærk: Når opløsningerne er blandet, begynder vævsklæberen at stivne i løbet af nogle sekunder på grund af den høje trombinkoncentration (500 IE/ml). Applikation er også mulig med andet udstyr leveret af Baxter, som er specielt egnet til f.eks. endoskopisk anvendelse, minimal invasiv kirurgi og applicering på store eller vanskeligt tilgængelige områder. Når disse appliceringsudstyr anvendes, skal brugsvejledningerne for udstyrene følges meget nøje. Når de to opløsninger er blevet appliceret, sammenføjes sårområderne. Fiksér eller hold de klæbede dele med kontinuerligt forsigtigt tryk i den ønskede position i cirka 3-5 minutter for at sikre, at den stivnede vævsklæber klæber ordentligt fast til den omkringværende væv. Ved visse appliceringer anvendes biokompatibelt materiale som kollagenplader, som bærersubstans eller til forstærkning. Destruktion Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Baxter AG Industristrasse Wien Østrig Repræsentant: Baxter A/S Gydevang Allerød 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 6. juli DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 13. maj 2015 DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 17 af 17

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN TachoSil, svamp, medicinsk. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Kvalitativ og kvantitativ sammensætning: TachoSil indeholder pr. cm 2 : Human fibrinogen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 10. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 28299 1. LÆGEMIDLETS NAVN Monopex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 1

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 16. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 0. D.SP.NR. 9325 1. LÆGEMIDLETS NAVN Epaxal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 vaccinedosis

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 10. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6534 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prostinfenem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Carboprost 0,25 mg som carboprosttrometamol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÈ

BILAG I PRODUKTRESUMÈ BILAG I PRODUKTRESUMÈ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nespo 10 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 10

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN NovoThirteen 2500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder nominel catridecacog*

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aprokam, pulver til injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Aprokam, pulver til injektionsvæske, opløsning 30. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aprokam, pulver til injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 27838 1. LÆGEMIDLETS NAVN Aprokam 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Hizentra 200 mg/ml subkutan injektionsvæske, opløsning Humant normalt immunglobulin (SCIg = subkutant immunglobulin) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning.

Læs mere

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid 7. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vancocin, kapsler, hårde 0. D.SP.NR. 1822 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vancocin 2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1.1.1.1.1 A. ETIKETTERING 1 YDRE EMBALLAGE (KARTON), 5 ML. EMADINE øjendråber, opløsning 0,05% Emadastin 0,05% (som difumarat) 5 ml. Benzalkon.chlorid0,01%, trometamol,

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ERYSENG Injektionsvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse Marts 2000 Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. MFR VACCINEN... 2 OPBEVARING AF VACCINEN... 2 3. FØR DEN UNGE

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. ProHance, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. ProHance, injektionsvæske, opløsning 31. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for ProHance, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 8925 1. LÆGEMIDLETS NAVN ProHance 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Gadoteridol 279,3 mg/ml (0,5 mmol/ml). Alle

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dukoral, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis vaccinesuspension (3

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 7 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Twinrix Voksen, injektion, suspension, Hepatitis A (inaktiveret) og hepatitis B (rdna) (HAB)-vaccine (adsorberet). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y]

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] B. INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Giv dine pattegrise den bedste start

Giv dine pattegrise den bedste start Et kvalitetsprodukt fra Giv dine pattegrise den bedste start Kvalitetsjern til dine pattegrise www.uniferon.com Hvorfor vælge Uniferon 200? HURTIGERE VÆKST OG VÆGTFORØGELSE Forsøg har vist, at pattegrise,

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin.

Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Advocate spot-on opløsning til små hunde Advocate spot-on opløsning til mellemstore hunde Advocate spot-on opløsning til store hunde Advocate spot-on opløsning til ekstra store

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg Nicotin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Nicotinell Spearmint

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) Præventionsprogram TOC-010-250908-D PATIENTBROCHURE Toctino (alitretinoin) Om denne brochure Denne brochure indeholder vigtig information om din behandling med Toctino og risikoen for fosterskader ved

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber, opløsning 28. ktber 2014 PRODUKTRESUMÉ fr Vltaren Ophtha, øjendråber, pløsning 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Vltaren Ophtha indehlder 1 mg diclfenacnatrium

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere