PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber"

Transkript

1 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart protein) 91 mg 1 / ml Human faktor XIII 10 IE 2 / ml Syntetisk aprotinin 3000 KIE 3 / ml Komponent 2: Trombinopløsning: Humant trombin Calciumchlorid 500 IU 4 / ml 40 µmol / ml Alle hjælpestoffer er anført under pkt Indeholder 1 ml, 2 ml henholdsvis 5 ml dybfrossen proteinopløsning (med syntetisk aprotinin), og 1 ml, 2 ml henholdsvis 5 ml dybfrossen trombinopløsning (med calciumchlorid) Dette giver en total volumen på 2 ml, 4 ml henholdsvis 10 ml færdig opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Vævsklæber Farveløse til lysegule og klare til let uklare opløsninger. 1 Total protein koncentration 110,5 mg/ml 2 1 IU Faktor XIII svarer til mængden af Faktor XIII i 1 ml frisk normal plasma 3 1 EPU (Europæisk Farmakopé enhed) svarer til 1800 KIU (Kallidinogenase inaktiveringsenhed) 4 Trombin aktiviteten beregnes i henhold til gældende international WHO standard for trombin DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 1 af 17

2 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Produktet anvendes som støttende behandling under kirurgiske indgreb, hvor standardmetoder er utilstrækkelige, se pkt. 5.1: - til forbedring af lokal hæmostase som understøttende behandling, hvor standard kirurgisk teknik er utilstrækkelig: som vævsklæber til at fremskynde forsegling eller som støtte ved sammensyninger under kirurgiske indgreb, herunder vaskulære procedurer, gastrointestinale anastomose, neurokirurgi og kirurgiske procedurer, hvor der kan forekomme kontakt med cerebrospinalvæske og dura mater (f.eks. øre, næse, hals og øjenkirurgi samt spinal kirurgi). 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Tisseel må kun anvendes af erfarne kirurger, som er uddannet i brugen af Tisseel. Det er også påvist, at produktet er effektivt på fuldt hepariniserede patienter. Dosering Mængden af Tisseel, der skal påføres, og applikationshyppigheden bør altid være i overensstemmelse med det grundlæggende kliniske behov hos den pågældende patient. Den dosis, der skal påføres, afhænger af en række variabler, der inkluderer, men ikke er begrænset til, typen af kirurgiske indgreb, størrelsen på applikationsområdet, den påtænkte applikationsmetode samt antallet af applikationer. Applikation af produktet skal tilpasses patienten af den behandlende læge. Den individuelle dosering har i kliniske forsøg typisk varieret fra 4 til 20 ml. For nogle procedurer (f.eks. levertraume eller forsegling af store forbrændte overflader) kan større mængder være påkrævet. Den indledende mængde produkt, der skal påføres et valgt anatomisk område eller overflade, skal være tilstrækkelig til at dække det påtænkte applikationsområde fuldstændigt. Applikationen kan om nødvendigt gentages. Det bør undgås at re-applicere Tisseel på et område, hvor produktet er polymeriseret, da Tisseel i så fald ikke vil klæbe. De to opløsninger bør hverken appliceres separat eller efter hinanden. Som retningslinje for påføring af vævsklæber på overflader rækker en æske Tisseel 2 ml (dvs. 1 ml proteinopløsning plus 1 ml trombinopløsning) til et område på min. 10 cm 2. Når Tisseel sprayes på huden, er samme mængde nok til at dække betydelig større områder, afhængig af den specifikke indikation og det individuelle tilfælde. 1 ml af det færdige produkt kan dække minimum 100 cm 2. Ved spray-applicering med trykluftsregulator skal der udvises forsigtighed, og instruktion samt forsigtighedsregler angivet i regulator-manualen skal overholdes, se pkt Præparater, der indeholder oxideret cellulose, kan nedsætte virkningen af Tisseel, og bør derfor ikke anvendes som bæresubstans ved applicering. Det bør undgås at påføre Tisseel udenfor det tilsigtede område. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 2 af 17

3 For at undgå dannelse af overskydende granulationsvæv og for at sikre en gradvis absorption af den størknede vævsklæber, bør der kun påføres et tyndt lag Tisseel. Administration Til epilesional anvendelse. For at sikre optimal sikker brug af Tisseel ved sprayapplikation skal følgende anbefalinger følges: Ved åben kirurgi skal der anvendes et trykregulerende apparat, som giver et maksimalt tryk på ikke mere end 2,0 bar (28,5 psi), skal anvendes. Ved minimalt invasive/laparoskopiske procedurer skal der anvendes et trykregulerende apparat, som giver et maksimalt tryk på ikke mere end 1,5 bar (22 psi) og som kun bruger carbondioxidgas, skal anvendes. Før Tisseel appliceres, skal såroverfladen tørres ved hjælp af standardteknik (f.eks. gentagen anvendelse af kompresser, vatpinde, tamponer, brug af sugeudstyr). Anvend ikke trykluft eller til tørring af såroverfladen. Tisseel må kun appliceres på synlige områder. Tisseel må kun rekonstitueres og administreres i henhold til instruktionerne og med det udstyr, der er anbefalet til dette produkt (se pkt. 6.6). Se pkt. 4.4 og 6.6 for specifikke anbefalinger vedrørende det nødvendige tryk og afstanden til vævet i forbindelse med sprayapplikation, afhængigt af kirurgisk indgreb og applikatorspidsernes længde. For at sikre en tilstrækkelig blanding af protein- og trombinopløsningerne skal de første dråber, der sprøjtes ud af applikationsnålen, kasseres umiddelbart før påføring. 4.3 Kontraindikationer Kendt overfølsomhed overfor aprotinin. Tisseel må ikke anvendes intravaskulært. Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller flere af hjælpestofferne, se pkt Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Kun til epilesional anvendelse. Må ikke anvendes intravaskulært. Injektion af Tisseel i bløddele medfører risiko for en anafylaktisk reaktion og/eller lokal beskadigelse af væv. Tisseel alene er ikke indiceret for behandling af massiv og kraftig arteriel eller venøs blødning. Livstruende anafylaktiske reaktioner og/eller tromboemboliske komplikationer kan opstå, hvis opløsningen uforsætligt appliceres intravaskulært. Specielt ved koronar bypass kirurgi bør Tisseel påføres forsigtigt for at mindske risikoen for intravaskulær applikation. På grund af risikoen for utilsigtet intravaskulær injektion må produktet ikke injiceres i områder med høj vaskularitet, som f.eks. næseslimhinden. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 3 af 17

4 Tisseel påføres i et tyndt lag. Et for tykt koagellag kan påvirke produktets effektivitet og sårhelingsprocessen negativt. Livstruende/dødelig luft- eller gasemboli kan forekomme ved anvendelse af sprayudstyr med trykregulator til administration af fibrinvævsklæbere. Dette synes at være relateret til anvendelsen af sprayudstyr ved tryk, der er højere end anbefalet, og/eller meget tæt på vævsoverfladen. Risikoen synes at være højere, når der sprayes med luft sammenlignet med CO 2, og kan derfor ikke udelukkes med Tisseel, når der sprayes ved åben kirurgi. Ved påføring af Tisseel ved hjælp af sprayudstyr skal det sikres, at der anvendes et tryk, der ligger inden for det trykinterval, som producenten af sprayudstyret anbefaler (se skemaet i pkt. 6.6 for oplysninger om tryk og afstande). Sprayapplikation af Tisseel må kun ske, hvis det er muligt at vurdere sprayafstanden nøjagtigt som anbefalet af producenten. Spray ikke på afstande, der er mindre end de anbefalede. Når der sprayes med Tisseel, skal ændringer i blodtryk, puls, oxygenmætning og sluttidal CO 2 monitoreres på grund af muligheden for luft- eller gasemboli (se også pkt. 4.2). Hvis Tisseel anvendes i indelukkede kropsområder, bør risikoen for komplikationer med kompression tages i betragtning. Som ved anvendelse af ethvert andet proteinprodukt kan allergiske overfølsomhedsreaktioner forekomme. Tegn på allergiske reaktioner kan være nældefeber og generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. Hvis disse symptomer opstår, skal anvendelsen straks afbrydes. Tisseel indeholder syntetisk aprotinin. Selv ved helt lokal applikation er der risiko for en anafylaktisk reaktion i forbindelse med tilstedeværelsen af aprotinin. Risikoen forekommer større i tilfælde af tidligere udsættelse for aprotinin, også selvom det tidligere blev tolereret. Derfor bør enhver brug af aprotinin eller aprotininholdige produkter optages i patientens journal. Brug af Tisseel til patienter med allergi overfor bovint aprotinin skal vurderes omhyggeligt, da syntetisk aprotinin og bovint aprotinin har identisk struktur. I tilfælde af shock skal gældende medicinsk standard for shockbehandling iværksættes. Proteinopløsning og trombinopløsning er fremstillet ud fra humant plasma. Standardforholdsregler til forebyggelse af infektioner forårsaget af medicinske produkter fremstillet ud fra humant blod eller plasma inkluderer udvælgelse af donorer, screening af de individuelle donationer og plasmareserver for specifikke tegn på infektion samt valg af effektive fremstillingstrin til inaktivering/fjernelse af vira. På trods af dette kan risikoen for overførsel af smitsomme stoffer ikke udelukkes fuldstændigt, når der anvendes et medicinsk produkt udvundet af humant blod eller plasma. Dette gælder også ukendte eller nyopdagede vira samt andre patogener. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 4 af 17

5 Forholdsreglerne er vurderet effektive for kappeklædte vira som humant immundefektvirus (HIV), hebatitis B virus (HBV) og hepatitis C virus (HCV) og for den ikkekappeklædte vira hepatitis A virus (HAV) De trufne forholdsregler kan være af begrænset værdi over for ikke-kappeklædte vira somparvovirus B19. Parvovirus B19-infektion kan være alvorlig for gravide (føtal infektion) og for personer med immundefekt eller øget erythropoiese (f.eks. hæmolytisk anæmi). For at undgå vævsklæbning på uønskede steder skal man før administration af Tisseel sikre sig, at kropsdele uden for det ønskede applikationsområde er tilstrækkeligt tildækkede. Det anbefales på det kraftigste at registrere navn og batchnummer for det anvendte produkt, hver gang en patient modtager en dosis Tisseel for derved at føre protokol over de anvendte batches. Pædiatrisk population Produktets sikkerhed og effekt er ikke fastsat for pædiatriske patienter. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Der er ikke blevet udført nogen formelle interaktionsundersøgelser. Ligesom lignende produkter og trombinopløsninger kan produktet denatureres efter udsættelse for opløsninger, som indeholder alkohol, jod eller tungmetaller (som f.eks. desinfektionsmidler). Sådanne stoffer skal fjernes så omhyggeligt som muligt, før produktet påføres. 4.6 Graviditet og amning Sikkerheden af fibrinvævsklæber/hæmostatika til brug under graviditet eller amning er ikke blevet undersøgt i kontrollerede kliniske forsøg. Udførte dyreforsøg er utilstrækkelige med hensyn til fastsættelse af sikkerheden ved reproduktion, embryoets/fostrets udvikling, graviditetens forløb og den peri- og postnatale udvikling. På dette grundlag bør produktet kun administreres til gravide eller ammende kvinder, hvis det er tvingende nødvendigt. Der er ikke indberettet tilfælde af bivirkninger under graviditet og amning. For information om infektion med parvovirus B19, se pkt. 4.4 Effekten af Tisseel på fertilitet er ikke blevet klarlagt. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke relevant. 4.8 Bivirkninger Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte et angioødem, brændende og stikkende fornemmelse på applikationsstedet, bronkospasme, kulderystelser, rødme, generaliseret nældefeber, hovedpine, udslæt, hypotension, apati, kvalme, rastløshed, takykardi, spænding hen over brystet, prikkende fornemmelse, opkastning og hiven efter DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 5 af 17

6 vejret) kan i sjældne tilfælde forekomme hos patienter, der behandles med fibrinvævsklæber/hæmostatika. I sjældne tilfælde kan disse reaktioner udvikle sig til alvorlig anafylaksi. Sådanne reaktioner ses især ved gentagen brug af præparatet hos samme patient eller ved administration til patienter med kendt overfølsomhed over for aprotinin eller et andet af produktets indholdsstoffer. Se pkt. 4.4 Selvom en tidligere behandling med Tisseel blev tolereret godt, kan en senere administration af Tisseel eller en systematisk administration af aprotinin resultere i alvorlige anafylaktiske reaktioner. I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner bør administrationen afbrydes, og relevante forholdsregler for nødsituationer skal iværksættes. Injektion af Tisseel i bløddele medfører risiko for en anafylaktisk reaktion og/eller lokal beskadigelse af væv, se pkt Der kan i sjældne tilfælde forekomme reaktioner på antistoffer over for bestanddele i fibrinvævsklæber/hæmostatiske produkter. Utilsigtet intravaskulær injektion kan føre til tromboemboliske tilfælde og DIC, ligesom der også er risiko for en anafylaktisk reaktion, se pkt For sikkerhed i forbindelse med virus, se pkt Bivirkninger nævnt nedenfor er rapporteret fra kliniske studier, der undersøgte sikkerhed og virkning af Tisseel, samt efter markedsføring af Baxters vævsklæbere. I studierne blev Tisseel anvendt som sekundær hæmostase inden for hjertekirurgi, vaskulær kirurgi, hoftealloplastik samt ved kirurgi på lever og milt. Andre kliniske studier omfattede forsegling af lymfedrænage efter fjernelse af aksillære lymfeknuder, forsegling af kolon-anastomoser og forsegling af dura i posterier fossa. Totalt blev 1146 patienter behandlet med Tisseel i disse studier. De indberettede bivirkninger i nedenstående liste baseres på erfaringer indberettet efter denne produkttypes udsendelse på markedet. Bivirkningerne er opdelt efter følgende hyppighed: Meget almindelig ( 1/10) Almindelig ( 1/100 til <1/10) ( 1/1.000 til <1/100) Sjælden ( 1/ til <1/1.000) Meget sjælden (<1/10.000) Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 6 af 17

7 Systemorganklasse MedDRA term Hyppighed Infektioner og parasitære Postoperative sårinfektioner Almindelig sygdomme Blod og lymfesystem Øget mængde nedbrydningsprodukter fra fibrin Immunsystemet Overfølsomhedsreaktioner* Anafylaktiske reaktioner* Anafylaktisk shock* Paræstesi Bronkospasme Hvæsende vejrtrækning Pruritus Erythem Nervesystemet Føleforstyrrelser Almindelig Hjerte Bradykardi Vaskulære sygdomme Luftveje, thorax og mediastinum Mave-tarm-kanalen Hud og subkutane væv Knogler, led, muskler og bindevæv Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Takykardi Aksillær venetrombose** Hypotension Hæmatom Arterieemboli Luftemboli *** Cerebral aterieemboli Cerebral -infarkt** Dyspnø Kvalme Tarmobstruktion Eksem Urticaria Nedsat heling Smerte i en ekstremitet Smerte efter proceduren Smerte Øget kropstemperatur Rødme Ødem Serom Almindelig Sjælden Ikke kendt Ikke kendt Almindelig Almindelig Almindelig Almindelig Traumer, forgiftninger og Meget almindelig behandlingskomplikationer Angioødem * anafylaktiske reaktioner og anafylaktisk shock har været fatale ** grundet intravaskulær applicering i sinus petrosus superior *** som for andre fibrinvævsklæbere er observeret luft- eller gasemboli ved anvendelse af udstyr med trykluft eller gas; disse hændelser synes at være relateret til uhensigtsmæssig anvendelse af sprayudstyr (f.eks. ved tryk, der er højere end anbefalet, og meget tæt på vævsoverfladen). DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 7 af 17

8 Klasseeffekt Følgende bivirkninger er set med fibrinvævsklæbere/hæmostatika:. Irritation ved applikationsstedet, ubehag i brystregionen, kuldegysninger, hovedpine, sløvhed, rastløshed og opkastning. Indberetning af mistænkte bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via de oplysninger som fremgår herunder. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: Overdosering Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation Farmakoterapeutisk klassifikation: hæmostatika til lokalbrug. ATC-kode: B 02 BC; vævsklæber, ATC-kode: V 03 AK 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Fibrinadhæsionsystemet initierer den sidste fase af den fysiologiske blodkoagulation. Fibrinogen omdannes til fibrin ved spaltning af fibrinogen til fibrinmonomerer og fibrinopeptider. Fibrinmonomererne aggregerer og danner en fibrinprop. Faktor XIIIa, som er en aktiveret form af Faktor XIII med trombin, krydsbinder fibrin. Calcium-ioner er påkrævet for både omdannelse af fibrinogen og krydsbinding af fibrin. Idet sårhelingen skrider frem, vil plasmin forårsage en forøget fibrinolytisk aktivitet, og en nedbrydning af fibrin til fibrinnedbrydningsprodukter vil blive initieret. Proteolytisk nedbrydning af fibrin hæmmes af antifibrinolytika. Aprotinin virker som antifibrinolytikum i TISSEEL. Der er foretaget kliniske studier, der demonstrerer hæmostase, forsegling og vævsklæbning på mindst patienter. Disse studier blev udført på mange forskellige kirurgiske specialer, kirurgiske procedurer og med mange forskellige applikationsteknikker, der inkluderer, men ikke er begrænset til, endoskopisk behandling (n=339), vaskulær kirurgi (n=483, herunder også cardiovaskulære procedurer), gastrointestinal anastomose DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 8 af 17

9 (n=1.114), neurokirurgi (n=511) og undersøgelser ved kirurgi hos børn (i alderen måneder: n=14). 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Tisseel er udelukkende beregnet til lokal anvendelse. Intravaskulær administration er kontraindiceret. Der er derfor ikke foretaget intravaskulære farmakokinetiske studier på mennesker. Fibrinvævsklæber/hæmostatika metaboliseres på samme måde som endogen fibrin ved fibrinolyse og fagocytose. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata På grund af produktets natur og specielle applikationsmetode samt virkningsmekanisme (normalt én gang, kun i helt specielle tilfælde gentagen applikation i små mængder, lokal virkning) foreligger der ingen prækliniske sikkerhedsdata for Tisseel vedrørende akut forgiftning, subakut og kronisk forgiftning, carcinogenicitet eller immun stimulering. Ingen af proteinerne eller hjælpestofferne, se pkt. 6.1 i Tisseel eller calciumchlorid har mutagene effekter. Forsøg med rotter har vist, at Tisseel er sikker med hensyn til lokal toksicitet. Høje doser aprotinin injiceret intravenøst i drægtige rotter havde ingen embryotoksisk eller teratogen effekt. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Komponent 1: Proteinopløsning: Humant albumin L-Histidin Niacinamid Polysorbat 80 Natriumcitratdihydrat Vand til injektionsvæsker Komponent 2: Trombinopløsning: Humant albumin Natriumchlorid Vand til injektionsvæsker 6.2 Uforligeligheder Præparater, der indeholder oxideret cellulose, kan nedsætte virkningen af Tisseel, og bør derfor ikke anvendes som bæresubstans ved applicering. Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med andre præparater. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 9 af 17

10 6.3 Opbevaringstid 2 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares og transporteres nedfrosset ved -20 C. Opbevar Tisseel i den ydre karton for at beskytte mod lys. Optøet opløsning kan anvendes inden for op til 72 timer ved opbevaring i den sterile, uåbnede og ubeskadigede emballage ved højst 25 C. Hvis Tisseel ikke anvendes i løbet af 72 timer efter optøning, skal opløsningerne kasseres. Må ikke opbevares i køleskab (2-8 C) eller nedfryses igen efter optøning. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Produktet findes i to forskellige beholdere: 1. Dobbeltkammersprøjte fremstillet af polypropylen til engangsbrug, lukket med en beskyttelseshætte eller 2. En duo enhed bestående af to enkelte sprøjter fremstillet af polypropylen, fastgjort til en Duploject holder og lukket med en beskyttelseshætte. Indhold i pakningen med dobbeltkammersprøjte: - Både proteinopløsning og trombinopløsning leveres i en dobbeltkammersprøjte til engangsbrug. Det ene kammer indeholder 1 ml, 2 ml eller 5 ml dybfrossen proteinopløsning (med syntetisk aprotinin) og det andet kammer indeholder 1 ml, 2 ml eller 5 ml dybfrossen trombinopløsning. Hvert kammer er forseglet med en siliconeprop. Produktet er pakket i to sterile aluminiumsplastposer. - Et sæt applikationsudstyr (Duo sæt) bestående af 2 samlingsstykker og 4 applikationsnåle (stumpe) og et dobbeltsprøjtestempel. Indhold i pakningen med duo enhed: - En duo enhed bestående af to enkelte sprøjter med stempel fastklipset i en Duploject holder. Sprøjten med blå markeringer indeholder 1 ml, 2 ml henholdsvis 5 ml dybfrossen proteinopløsning (med syntetisk aprotinin), og sprøjten med sorte markeringer indeholder 1 ml, 2 ml henholdsvis 5 ml dybfrossen trombinopløsning. Til hver sprøjte er fastgjort et stempel af polypropylen med en tætningsring og sprøjten er lukket med en beskyttelseshætte. Sprøjterne er klipset fast til en Duploject holder, hvorved enden af stemplerne samles til et fælles stempel. Produktet er pakket i to sterile plastposer. - Et sæt applicationsudstyr (Duploject Combi) bestående af 2 samlingsstykker og 4 applikationsnåle (stumpe). Tisseel fås i følgende pakningsstørrelser: Tisseel 10 x 2 ml (indeholder 1 ml proteinopløsning og 1 ml trombinopløsning) Tisseel 10 x 4 ml (indeholder 2 ml proteinopløsning og 2 ml trombinopløsning) Tisseel 5 x 10 ml (indeholder 5 ml proteinopløsning og 5 ml trombinopløsning) DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 10 af 17

11 Tisseel 10 x 10 ml (indeholder 5 ml proteinopløsning og 5 ml trombinopløsning) Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Udstyr til applikation af produktet fås hos Baxter. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Generelt For at undgå, at Tisseel klæber til handsker og instrumenter, bør disse fugtes med en saltvandsopløsning før kontakt. Håndtering og præparation af produktet til brug Både proteinopløsning og trombinopløsning leveres i sprøjter, der er klar til brug. Produktet er pakket i to sterile poser under aseptiske forhold. Inderposen og dens indhold er sterilt, hvis den ydre emballage ikke er beskadiget. Sprøjterne kan optøs ved anvendelse af en af de følgende muligheder: Det anbefales at optø og opvarme de to opløsninger ved anvendelse af et sterilt vandbad med en temperatur på C. Temperaturen i vandbadet må ikke overstige 37 C. (For at kontrollere det specificerede temperaturinterval bør vandets temperatur overvåges ved brug af et termometer, og vandet bør skiftes om nødvendigt. Ved brug af sterilt vandbad til optøning og opvarmning skal sprøjterne tages ud af poserne). Sprøjternes beskyttelseshætter må ikke fjernes, før optøningen er fuldendt, og applikationsnålen skal påsættes. Anvend ikke Tisseel, inden det er fuldstændigt optøet og opvarmet. De to komponenter af Tisseel må ikke appliceres separat hver for sig. 1) Hurtig optøning (sterile vandbad) Anbring inderposen i det sterile område, tag sprøjten ud af posen og placer den direkte i det sterile vandbad. Kontroller at sprøjten er helt dækket af vand. Tabel 1: Optønings- og opvarmningstider ved brug af sterilt vandbad ved 33 C til højst 37 C Pakningsstørrelse Optønings- og opvarmningstider (produkt fjernet fra aluminumplastposer) 2 ml 8 minutter 4 ml 9 minutter 10 ml 13 minutter Alternativt kan optøning og opvarmning af opløsningerne foretages i en inkubator ved 33 C til 37 C. Optønings- og opvarmningstiderne i inkubator er anført i tabel 2 nedenfor. Tiderne refererer til produktet i aluminumplastposerne. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 11 af 17

12 2) Optøning i inkubator Alternativt kan optøning og opvarmning af produktet foretages i en inkubator ved 33 C til 37 C. Optønings- og opvarmningstiderne i inkubator er anført i tabel 2 nedenfor. Tiderne referer til produktet i poserne. Tabel 2: Optønings- og opvarmningstider i inkubator ved 33 C til højst 37 C Pakningsstørrelse Optønings- og opvarmningstider i inkubator (produkt i aluminiumplastposer) 2 ml 62 minutter 4 ml 77 minutter 10 ml 114 minutter 3) Optøning ved stuetemperatur. Et tredje alternativ er at optø produktet ved stuetemperatur. Tiderne anført i tabel 3 er minimumstider for optøning ved stuetemperatur. Efter optøning kan produktet, opbevares ved stuetemperatur i højst 72 timer. Når produktet optøs ved stuetemperatur, skal det umiddelbart før anvendelse yderligere opvarmes til 33 C 37 C i en inkubator. De tilhørende opvarmningstider i inkubatoren er også anført i tabel 3. Tabel 3. Optønings- og opvarmningstider ved stuetemperatur (ikke over 25 C) efterfulgt af yderligere opvarmning inden anvendelse i inkubator ved 33 C til højst 37 C Pakningsstørrel se Dobbeltkammersprøjte (produkt i poser) Optøningstider Opvarmning i ved stuetemperatur (ikke over (33-37 C) inkubator 25 C) Duo enhed (produkt i poser) Optøningstider ved stuetemperatur (ikke over 25 C) Opvarmning i inkubator (33-37 C) 2 ml 60 minutter + 15 minutter 82 minutter + 28 minutter 4 ml 110 minutter + 25 minutter 117 minutter + 30 minutter 10 ml 160 minutter + 35 minutter 167 minutter + 44 minutter Bemærk: Optø/opvarm ikke Tisseel mellem hænderne. Opvarm ikke Tisseel i mikrobølgeovn. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses igen efter optøning. For at muliggøre optimal blanding af de to opløsninger, skal de to opløsninger opvarmes til C umiddelbart før brug (temperaturen på 37 C må imidlertid ikke overskrides!). Proteinopløsning og trombinopløsning skal være klare til let uklare. Anvend ikke opløsninger, som er grumsede eller har udfældninger. Optøede produkter skal før anvendelse inspiceres visuelt med hensyn til fremmedlegemer og misfarvning. Den optøede proteinopløsning skal være en let viskøs væske. Hvis opløsningen har konsistens som en fast gel, må det antages, at den er blevet denatureret (f.eks. på grund af DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 12 af 17

13 afbrydelse af kølekæden eller overophedning under opvarmning). I dette tilfælde må Tisseel ikke anvendes. Optøede, uåbnede pakninger kan opbevares i indtil 72 timer ved kontrolleret stuetemperatur (ved højst 25 C), efter de er taget ud af fryseren. Hvis de ikke anvendes i løbet af 72 timer efter optøning, skal Tisseel kasseres. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses igen efter optøning (proteinopløsningen danner en gel ved køleskabstemperatur). For yderligere information om tilberedning kontakt den ansvarlige sygeplejerske eller læge. Administrering med dobbeltkammersprøjten Ved applicering skal dobbeltkammersprøjten med proteinopløsningen og trombinopløsningen kobles til et samlingsstykke og en applikationsnål, som er dele af det medfølgende udstyr. Det fælles stempel til dobbeltkammersprøjten sikrer, at der presses lige store volumener gennem samlingsstykket, inden opløsningerne blandes i applikationsnålen og sprøjtes ud. Brugsvejledning - Dobbeltkammersprøjten kobles sammen med samlingsstykket. Sørg for, at det sidder ordentligt fast. Samlingsstykket sikres ved at fastgøre sikkerhedsspærringen til dobbeltkammersprøjten. Hvis sikkerhedsspærringen skulle gå i stykker, anvendes reservesamlingsstykket. Hvis der ikke findes noget ekstra samlingsstykke tilgængeligt, kan produktet fortsat anvendes, men det er vigtigt at sørge for, at samlingsstykket sidder fast for at forhindre lækage. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 13 af 17

14 - Fastgør en applikationsnål på samlingsstykket. Den luft, som er tilbage inde i samlingsstykket eller i applikationsnålen, skal ikke trykkes ud, før appliceringen påbegyndes, da åbningen i applikationsnålen ellers kan tilstoppes. - Applicér den blandede protein-trombinopløsning på modtageroverfladen eller overfladerne på de områder, som skal behandles. Sprayapplikation Ved påføring af Tisseel ved hjælp af sprayudstyr skal det sikres, at der anvendes et tryk og en afstand fra vævet, der ligger inden for de intervaller, der anbefales af producenten, som følger: Anbefalet tryk, afstand og udstyr til sprayapplikation af Tisseel Kirurgi Åbent sår Spraysæt, der skal bruges Tisseel/Artis s spraysæt Tisseel/Artis s spraysæt pakning med 10 Applikatorspidse r, der skal bruges Ikke relevant Ikke relevant Trykregulator, der skal bruges EasySpray EasySpray Anbefale t afstand til målvæve t cm Anbefalet spraytryk 1,5-2,0 bar (21,5-28,5 psi). Laparoskopisk e minimalt invasive procedurer Ikke relevant MISapplikator 20 cm MISapplikator 30 cm MISapplikator 40 cm Udskiftelig spids NIST B11 NIST B11 NIST B11 NIST B cm 1,2-1,5 bar (18-22 psi) DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 14 af 17

15 Når der sprayes med Tisseel, skal ændringer i blodtryk, puls, oxygenmætning og sluttidal-co2 monitoreres på grund af muligheden for luft- eller gasemboli (se pkt. 4.2 og 4.4). Administrering med duo enhed Brugsvejledning - De to sprøjter kobles sammen med samlingsstykket. Sørg for, at det sidder ordentligt fast. Samlingsstykket sikres ved at fastgøre sikkerhedsspærringen til Duploject holderen. Hvis sikkerhedsspærringen skulle gå i stykker, anvendes reservesamlingsstykket. Hvis der ikke findes noget ekstra samlingsstykke tilgængeligt, kan produktet fortsat anvendes, men det er vigtigt at sørge for, at samlingsstykket sidder fast for at forhindre lækage. - Fastgør en applikationsnål på samlingsstykket. Den luft, som er tilbage inde i samlingsstykket eller i applikationsnålen, skal ikke trykkes ud, før appliceringen påbegyndes, da åbningen i applikationsnålen ellers kan tilstoppes. - Applicér den blandede protein-trombinopløsning på modtageroverfladen eller overfladerne på de områder, som skal behandles. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 15 af 17

16 - Ved påføring af Tisseel ved hjælp af sprayudstyr skal det sikres, at der anvendes et tryk og en afstand fra vævet, der ligger inden for de intervaller, der anbefales af producenten, som følger: Anbefalet tryk, afstand og udstyr til sprayapplikation af Tisseel Kirurgi Åbent sår Spraysæt, der skal bruges Tisseel/Artis s spraysæt Tisseel/Artis s spraysæt pakning med 10 Applikatorspidse r, der skal bruges Ikke relevant Ikke relevant Trykregulator, der skal bruges EasySpray EasySpray Anbefale t afstand til målvæve t cm Anbefalet spraytryk 1,5-2,0 bar (21,5-28,5 psi). Laparoskopisk e minimalt invasive procedurer Ikke relevant MISapplikator 20 cm MISapplikator 30 cm MISapplikator 40 cm Udskiftelig spids NIST B11 NIST B11 NIST B11 NIST B cm 1,2-1,5 bar (18-22 psi) Når der sprayes med Tisseel, skal ændringer i blodtryk, puls, oxygenmætning og sluttidal-co2 monitoreres på grund af muligheden for luft- eller gasemboli (se pkt. 4.2 og 4.4). Hvis appliceringen af opløsningerne afbrydes, begynder applikationsnålen omgående at tilstoppe. Erstat applikationsnålen med en ny applikationsnål, umiddelbart inden appliceringen påbegyndes igen. Hvis samlingsstykkets åbninger er tilstoppede, anvendes det medfølgende reservesamlingstykke. DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 16 af 17

17 Bemærk: Når opløsningerne er blandet, begynder vævsklæberen at stivne i løbet af nogle sekunder på grund af den høje trombinkoncentration (500 IE/ml). Applikation er også mulig med andet udstyr leveret af Baxter, som er specielt egnet til f.eks. endoskopisk anvendelse, minimal invasiv kirurgi og applicering på store eller vanskeligt tilgængelige områder. Når disse appliceringsudstyr anvendes, skal brugsvejledningerne for udstyrene følges meget nøje. Når de to opløsninger er blevet appliceret, sammenføjes sårområderne. Fiksér eller hold de klæbede dele med kontinuerligt forsigtigt tryk i den ønskede position i cirka 3-5 minutter for at sikre, at den stivnede vævsklæber klæber ordentligt fast til den omkringværende væv. Ved visse appliceringer anvendes biokompatibelt materiale som kollagenplader, som bærersubstans eller til forstærkning. Destruktion Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Baxter AG Industristrasse Wien Østrig Repræsentant: Baxter A/S Gydevang Allerød 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 6. juli DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 13. maj 2015 DK_SPC_Tisseel_13May2015_DK.doc Side 17 af 17

PRODUKTRESUMÉ. for. Artiss, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Artiss, vævsklæber 11. juli 2013 PRODUKTRESUMÉ for Artiss, vævsklæber 0. D.SP.NR. 25351 1. LÆGEMIDLETS NAVN Artiss 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning Humant fibrinogen (som koagulerbart

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 5. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

1 ml hætteglas 2 ml hætteglas 5 ml hætteglas Komponent 1

1 ml hætteglas 2 ml hætteglas 5 ml hætteglas Komponent 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN EVICEL vævsklæber, opløsninger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING De aktive stoffer er følgende: 1 ml hætteglas 2 ml hætteglas 5 ml hætteglas Komponent 1 Humant koagulerbart

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Artiss, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Artiss, vævsklæber 10. februar 2016 PRODUKTRESUMÉ for Artiss, vævsklæber 0. D.SP.NR. 25351 1. LÆGEMIDLETS NAVN Artiss 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning Humant fibrinogen (som koagulerbart

Læs mere

Bilag III Ændringer, der skal inkluderes i de relevante punkter i produktresumeet og på indlægssedlen

Bilag III Ændringer, der skal inkluderes i de relevante punkter i produktresumeet og på indlægssedlen Bilag III Ændringer, inkluderes i de relevante punkter i produktresumeet og på indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN EVICEL vævsklæber, opløsninger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING De aktive stoffer er følgende: 1 ml hætteglas 2 ml hætteglas 5 ml hætteglas Komponent

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Inflexal V, injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Inflexal V, injektionsvæske, suspension 19. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Inflexal V, injektionsvæske, suspension 0. D.SP.NR. 21063 1. LÆGEMIDLETS NAVN Inflexal V Injektionsvæske, suspension Influenzavaccine (overfladeantigen, inaktiveret,

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodedebivirkninger.

Læs mere

Kort reference guide. Korrekt brug af EASYSPRAY og DUPLOSPRAY trykregulator

Kort reference guide. Korrekt brug af EASYSPRAY og DUPLOSPRAY trykregulator Kort reference guide Korrekt brug af EASYSPRAY og DUPLOSPRAY trykregulator b EASYSPRAY og DUPLOSPRAY MIS trykregulator Instruktioner til korrekt brug Brug af EASYSPRAY trykregulator (åben kirurgi) Indsæt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Magnevist 2 mmol/l, injektionsvæske, opløsning Gadopentetinsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning 4. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kelactin Vet., oral opløsning 0. D.SP.NR 27896 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kelactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af produktet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Haemate 500 IE FVIII/ 1200 IE VWF og Haemate 1000 IE FVIII/ 2400 IE VWF pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning Human koagulationsfaktor VIII

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Eurican Herpes 205 pulver og solvens til injektionsvæske, emulsion. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof 1 dosis á 1 ml indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve 22. december 2011 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, salve 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Berinert 500 IU pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning. C1-esteraseinhibitor, human

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Berinert 500 IU pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning. C1-esteraseinhibitor, human INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Berinert 500 IU pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning. C1-esteraseinhibitor, human Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

Zovir 5 % creme Aciclovir

Zovir 5 % creme Aciclovir 11. november 2016 Zovir 5 % creme Aciclovir Der findes to pakningsstørrelser af Zovir 5 % creme. Den fås med henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider. Første indlægsseddel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, øjensalve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, øjensalve 25. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Terramycin-Polymyxin B, øjensalve 0. D.SP.NR. 0071 1. LÆGEMIDLETS NAVN Terramycin-Polymyxin B 2. KVALITATIV OG KAVNTITATIV SAMMENSÆTNING Oxytetracyclin 5 mg/g som oxytetracyclinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Nixema, medicinsk plaster

PRODUKTRESUMÉ. for. Nixema, medicinsk plaster 10. april 2007 PRODUKTRESUMÉ for Nixema, medicinsk plaster 0. D.SP.NR. 22894 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nixema 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mængde anført på mærkningen Aktivt stof mg/cm 2 mg/brik

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 29. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 0. D.SP.NR. 2830 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregnyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Progressis Vet., injektionsvæske, emulsion

PRODUKTRESUMÉ. for. Progressis Vet., injektionsvæske, emulsion 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Progressis Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 20644 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Progressis Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (2 ml) indeholder:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Indlægsseddel: Information til brugeren Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax Rabies, injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Rabies rekombinant

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Isotrex 0,05 % gel Isotretinoin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension 2. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Toltarox, oral suspension 0. D.SP.NR 26780 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Toltarox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral suspension indeholder: Aktivt stof

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse Humant normalt immunglobulin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sofradex, øjen- og øredråber, opløsning (2care4)

PRODUKTRESUMÉ. for. Sofradex, øjen- og øredråber, opløsning (2care4) 28. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Sofradex, øjen- og øredråber, opløsning (2care4) 0. D.SP.NR. 2508 1. LÆGEMIDLETS NAVN Sofradex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dexamethason 0,5 mg/ml som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Florgane, injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Florgane, injektionsvæske, suspension 16. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Florgane, injektionsvæske, suspension 0. D.SP.NR 26482 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Florgane 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Florfenicol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltabak, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltabak, øjendråber, opløsning 22. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltabak, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR. 27464 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltabak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diclofenacnatrium 1 mg/ml Hjælpestof: Polyoxyleret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. 8. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Vivotif, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR. 6673 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vivotif 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder: Mindst 2 x 10 9 levende organismer

Læs mere

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Finacea 15% Gel Azelainsyre

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Finacea 15% Gel Azelainsyre INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Finacea 15% Gel Azelainsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning. Cefuroxim

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning. Cefuroxim Indlægsseddel: Information til brugeren Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning Cefuroxim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring, infusionsvæske, opløsning 5 %

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring, infusionsvæske, opløsning 5 % 22. juni 2015 PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring, infusionsvæske, opløsning 5 % 0. D.SP.NR. 22203 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Brentacort salve 20 mg/g / 10 mg/g miconazolnitrat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Melovem 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam 5

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral).

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Indlægsseddel: Information til brugeren Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo 15. juli 2010 PRODUKTRESUMÉ for Malaseb Vet., shampoo 0. D.SP.NR 25817 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Malaseb Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktive stoffer: Chlorhexidindigluconat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Redap 1 mg/g gel. Adapalen

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Redap 1 mg/g gel. Adapalen INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Redap 1 mg/g gel Adapalen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN TachoSil, svamp, medicinsk. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Kvalitativ og kvantitativ sammensætning: TachoSil indeholder pr. cm 2 : Human fibrinogen

Læs mere

Bilag III. Produktresume, etikettering og indlægsseddel

Bilag III. Produktresume, etikettering og indlægsseddel Bilag III Produktresume, etikettering og indlægsseddel 11 PRODUKTRESUME 12 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lægemidler, der indeholder tranexamsyre [Se bilag I - Udfyldes nationalt] 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV M Hyo injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Porcint

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme 6. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, creme 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere