Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem."

Transkript

1 kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt

2 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Modulets tema Centrale fagområder Studieaktiviteter Mål for den kliniske undervisning Modulets indhold Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter Den kliniske vejleders rolle De studerendes rolle Pensum Fastlagte og planlagte studieaktiviteter på modul Kriterier Evaluering Intern klinisk prøve på modul 6 - hjemmesygeplejen / plejecentrene Formål Mål Rammer Kriterier Prøveforløbet Den praktiske gennemførelse af prøveforløbet Bedømmelsesgrundlaget Pensum Praktiske forhold Fælles bestemmelser for afvikling af prøver Gerontologi og sygepleje Målet med den teoretiske undervisning i gerontologi og sygepleje er, at den studerende kan Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for gerontologi og sygepleje Underviserens rolle i gerontologi og sygepleje De studerendes rolle i gerontologi og sygepleje Pensum i gerontologi og sygepleje Planlagt studieaktivitet i den teoretiske undervisning i gerontologisk sygepleje modul

3 Modulbeskrivelse for modul 6 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At forklare menneskets kulturelle opfattelser og samfundsmæssige forholds betydning for sundhed og sygdom At reflektere over etiske problemstillinger i relation til patienter/borgere med kroniske sygdomme At observere og identificere fænomener knyttet til folkesygdomme, kroniske sygdomme og reaktioner herpå At begrunde og anvende kliniske metoder til observation, vurdering og intervention i forhold til patienter/borgere med kroniske sygdomme At tilrettelægge, koordinere, udføre og evaluere sygepleje til udvalgte patienter/borgere under hensyntagen til den kronisk syges livssituation At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter/ borgere At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder risikofaktorer og sundhedsfremmende tiltag hos gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere At beskrive samfundets tilbud til gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere At indgå i relationer, dialog og samspil med gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere og undervise, vejlede og informere disse At udvælge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende virksomhed 2. Modulets tema Modulet tilrettelægges i primær sundhedstjeneste i forhold til gravide, nyfødte, børn, voksne og ældre og deres netværk. Modulet retter sig mod folkesygdomme, borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation og intervention. Modulet retter sig ligeledes mod at udføre sundhedspædagogisk virksomhed. 2.1 Centrale fagområder Fag/ECTS Teoretiske Kliniske Sygeplejefaget 1 11 Folkesundhedsvidenskab, epidemiologi og miljømedicin 2 1 3

4 2.2 Studieaktiviteter Modul 6 1: Initieret af underviser med deltagelse af både underviser og studerende: Forventningssamtale, introduktion, vejledning, feedback, øve kliniske færdigheder, kompetencer og beslutningstagen, refleksion, undervisning, evalueringer, intern prøve. 3:23% 4:1% 1:28% 2: Initieret af underviser med deltagelse af studerende: Studiedage, følge patientforløb, øve kliniske færdigheder, kompetencer og beslutningstagen, litteraturstudier, forberede og bearbejde studieaktiviteter, klinisk undervisning og prøve. 2:48% 3: Initieret af de studerende med deltagelse af studerende:forberedelse til og efterbearbejdning vejledning og prøver, dagbog, portfolio, studieaktiviteter, opsøge viden og forholde sig til nye tiltag i sundhedsvæsenet. 4: Initieret af de studerende med deltagelse af både underviser og studerende: Vejledning, debatarrangementer, øve kliniske færdigheder, kompetencer og beslutningstagen, refleksioner over kliniske oplevelser, justering af klinisk uddannelsesforløb. Det kliniske undervisningsforløb har en varighed af 10 uger. De 10 uger kan stække sig over længe- re tid grundet helligdage og landdækkende fælles modulstart. Forløbet indledes med klinisk periode i hjemmesygeplejen eller på plejecentre, der strækker sig over 8/9 uger med 180 timers deltagelsespligt inkl. intern klinisk prøve. Undervisningsforløbet afsluttes med en klinisk periode i sundhedsplejen, der strækker sig over 2/3 uger med 60 timers deltagelsespligt. Deltagelse på 75 % af deltagelsespligtens timetal kan godkendes des og berettige den studerende til den interne kliniske prøve. I den 8 ugers kliniske periode i hjemmesygeplejen og plejecentre indgår 2 x 1 uges teoriundervisning omhandlende gerontologi og sygepleje i et folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv. Undervisningen afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Forløbet er planlagt, så der minimum er 14 dages klinisk undervisning inden den første uges teoriundervisning afvikles. Teoriugernes placering 4

5 oplyses af Studiekontoret samtidig med, at det oplyses, hvilke studerende, der kommer på det kliniske uddannelsessted. Teoriundervisningen indgår ikke i deltagelsespligten i hjemmesygeplejen/plejecentrene. De studerende møder ikke på det kliniske uddannelsessted i teoriugerne. Den nærmere beskrivelse af teoriforløbets indhold fremgår af fagbeskrivelse for gerontologi og sygepleje i denne modulbeskrivelse. 3. Mål for den kliniske undervisning Mål for den kliniske undervisning er, at den studerende har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: Kan redegøre for og forklare hvordan kroniske sygdomme har betydning for den enkelte borgers hverdagsliv Kan redegøre for behandlende, lindrende, forebyggende og sundhedsfremmende tiltags betydning for det kroniske sygdoms- og behandlingsforløb hos den enkelte borger Kan beskrive og forklare hvordan anvendelse af kliniske metoder kan medvirke til at identificere potentielle risici hos borgeren for at sikre en tidlig evidensbaseret intervention Kan redgøre for og reflektere over hvilke teorier og metoder, der har betydning for etablering af en professionel relation til borgeren med henblik på sundhedsfremmende/ sundhedspædagogiske tiltag, herunder etiske overvejelser Kan redegøre og forklare hvordan sociale og kulturelle faktorer har betydning for oplevelse af sundhed gennem barndom, voksen tilværelse og alderdom i relation til den enkelte borger, herunder betydningen af inddragelsen af borgerens netværk Kan beskrive de aktuelle og de mulige velfærdsteknologiske tiltags betydning i relation til den enkelte borger, herunder etiske refleksioner Kan redegøre for betydningen af det tværprofessionelle samarbejde i forbindelse med en borgers rehabiliteringsproces Kan opnå forståelse for den betydning de mange nye opgaver i primærsundhedstjenesten har for de sundhedsprofessionelles opgaver nu og i fremtiden mhp. at skabe sammenhæng og kontinuitet for den enkelte borgers sygdoms og behandlingsforløb Færdigheder: Kan identificere og forklare de problemstillinger og risici en kronisk sygdom har for den enkelte borgers hverdagsliv Kan anvende kliniske retningslinjer og sygeplejeprocessen som metoder til at identificere den enkelte borgers behov for sygepleje. At de kliniske metoder i samarbejde med borgeren sikrer tilrettelagte, koordinerede og evidensbaserede interventioner rettet mod den enkelte borgers behov, ressourcer, begrænsninger og livsperspektiver Kan redegøre for og reflektere over hvordan teorier og metoder i bl.a. kommunikation, pædagogik, etik, psykologi og familiesygepleje har betydning for etablering af en professionel relation i samarbejde med borgeren Kan redegøre og reflekterer over samarbejdets betydning for en rehabiliteringsproces 5

6 og/eller sundhedsfremmende tiltag, herunder inddragelse af borgerens netværk Kan redegøre og forklare, hvordan sociale og kulturelle faktorer har betydning for udvikling af en sundhedsadfærd hos den enkelte borger Kan identificere og reflektere over de fordele og ulemper aktuelle og ny velfærdsteknologiske tiltag kan få for samarbejdet mellem borgeren og den sundhedsprofessionelle Kan identificere tværprofessionelle problemstillinger og forklare hvordan andre sundhedsprofessionelle kan bidrage til en borger/patients rehabiliteringsproces Kan identificere og reflektere over de problemstillinger det nuværende samarbejde og det fremtidige samarbejde mellem sekundær og primærsektorerne kan skabe for borgerens oplevelse af sammenhæng og kontinuitet i dennes sygdoms- og behandlingsforløb Kan søge, udvælge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til løsning af den enkelte borgers situation Kompetencer: Kan samarbejde med borgeren og andre tværprofessionelle samarbejdspartnere og medvirke til identificering af nuværende og potentielle problemers betydning for en borgerens hverdagsliv Kan udøve selvstændig sygepleje og inddrage kliniske retningslinjer, samt selvstændigt anvende sygeplejeprocessen i samarbejde med enkelte borgere. At den studerende kan dokumentere en tilrettelagt, koordineret, evidensbaseret og evalueret sygepleje Får øget sine kompetencer i medicinadministration under direkte vejledning Kan kommunikere med borgeren med respekt og kan anvende sundhedspædagogiske tiltag, der kan medvirke til at understøtte borgeren i at mestre sin situation I samarbejdet med borgeren og dennes netværk kan vise respekt for forskellige livsopfattelser, samt kulturelle, sociale og familiemæssige forhold Kan koordinere og indgå i et tværprofessionelt samarbejde omkring den enkelte borger mhp. at styrke dennes rehabiliteringsproces I samarbejde med andre sundhedsprofessionelle deltager i enkelte koordinerende opgaver på tværs af sektorerne for at medvirke til, at der skabes sammenhæng og kontinuitet i en borgers pleje-og behandlingsforløb I samarbejde med borgeren og dennes netværk kan inddrage velfærdsteknologiske løsninger, der passer til borgerens behov 4. Modulets indhold Den kliniske undervisning fokuserer på de centrale områder, som den studerende har arbejdet teoretisk med på 5 og 7 og øvrige foranliggende moduler Den studerende modtager et velkomstbrev fra det kliniske undervisningssted ca. 4 uger før modulstart. Klinisk undervisning hos borgere i eget hjem. Den kliniske undervisning tilrettelægges i tre perioder; introduktions-, trænings- og selvstændighedsperiode 6

7 Introduktionsperioden uge 1-2: Ved periodens begyndelse introduceres den studerende om følgende: Undervisningsstedets organisering og værdier. Tværfagligt samarbejde. Uniformsetikette. Dokumentationsredskab. Læringsmuligheder på det kliniske undervisningssted herunder gennemgang af mål for den kliniske undervisning på modul 6. Studieaktiviteter og den individuelle studieplan Som afslutning på introduktionsperioden afvikles forventningssamtale (se klinisk studiemappe bilag på Udarbejdelse af den individuelle studieplan påbegyndes her (se Kliniske studiemappe bilag 1.4 og 1.5. på Træningsperioden incl. midtvejsevaluering ca. uge ca.3-6: I denne periode færdiggøres den individuelle studieplan. Se under den kliniske vejleders rolle og den studerendes rolle i afsnit 6 og 7.. Perioden afsluttes med en midtvejsevaluering (se klinisk studiemappe bilag på Selvstændighedsperioden incl. intern klinisk prøve og slutevaluering ca. uge 7-8: Perioden har fokus på at opnå læringsudbyttet og målene for det kliniske undervisningsforløb. Perioden skal forberede den studerende til intern klinisk prøve, der afvikles sidst i perioden. Den studerende gennemfører en individuel og skriftlig intern klinisk prøve den sidste uge af undervisningsforløbet. Der afvikles slutevaluering se afsnit 10 i denne modulbeskrivelse. Indholdet Det kliniske uddannelsessted udvælger et eksemplariske borgerforløb, som den studerende skal fokusere på. I uddannelsesforløbet skal der indgå refleksioner om den betydning fysiologiske, psykologiske, sociale og kulturelle forhold har for borgerens/ patientens pleje-og behandlingsforløb. Der skal ligeledes være fokus på netværkets betydning for samarbejdet mellem borger/patient, netværket og den sundhedsprofessionelle. Den studerende skal indgå i praksisfællesskabet, herunder også medvirke til at inddrage aktuelle tværprofessionelle samarbejdspartnere omkring enkelte borgere. Den studerende skal indgå i situationer, som skaber mulighed for at reflektere over samarbejdet mellem de to sektorer, primær og sekundær sundhedstjeneste. Den studerende introduceres til de velfærdsteknologiske redskaber, som uddannelsesstedet anvender eller påtænker at anvende. Den studerende skal opsøge viden i forhold til de nye tendenser i primærplejen, herunder frivillige hjælpere, sygeplejeklinikker, dagcentre og sundhedshuse mm. Den studerende skal arbejde med medicinadministrationen til enkelte borgere. 7

8 Den studerende deltager med progression fra det observerende til det selvstændige niveau. Klinisk undervisning i Sundhedsplejen Modul 6 fortsætter med 2 uger i sundhedsplejen. I sundhedsplejen er fokus, at de studerende får indsigt i sundhedsplejerskens sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i forhold til raske børn i hjemmet, i pasningstilbud og i skolen. Et andet fokusområde er det tværfaglige samarbejde med andre sektorer, samt udviklingstendenser for området I perioden indgår en fastlagt studieaktivitet (se afsnit 9 og 11 i denne modulbeskrivelse). Forløbet i sundhedsplejen afsluttes med en evaluering, der indgår i logbogen. 5. Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter Det kliniske undervisningsforløb er planlagt af og følges op af en sygeplejerske, der også er klinisk vejleder. Den kliniske vejleder kan delegere vejlederopgaver til andre sundhedsprofessionelle, men har det overordnede ansvar for planlægning, opfølgning, evaluering og bedømmelse af den studerende. Nedenstående opdeling er nummereret jævnfør studieaktivitetsmodellens elementer. Læringsaktiviteter ved borgere i eget hjem 1: Sammen med den kliniske vejleder Forventningssamtale, midtvejsevaluering og slutevaluering. Drøfte og reflektere over udvalgte situationer, emner og etiske problemstillinger. Ugentlig evaluering med den Kliniske vejleder. Dokumenterer observationer, data og interventioner i journal. Medvirke ved medicinadministration, herunder fokus på virkning, bivirkninger og interaktioner. 2: Opgaver initieret af den kliniske vejleder Deltage i plejen til udvalgte borgere. Herunder indgå i relationen, kommunikere, observere og dataindsamle i forhold til at kunne identificere kliniske problemstillinger hos borger/patient Deltage i udvalgte borger/patient rehabiliteringsprocesser med inddragelse af netværk Arbejde med klinisk beslutningstagning, tilrettelægge, koordinere og evaluere iværksatte sygeplejehandlinger i forhold til udvalgte borgere. Deltage i samarbejdet med tværprofessionelle samarbejdspartnere. Planlægge sundhedspædagogiske forløb med udgangspunkt i borgerens ressourcer. Opsøge viden om stedets anvendelse af frivillig hjælp, sygeplejeklinikker, velfærdsteknologi m.m. 3: Den studerendes egen tid Søge viden om den tildelte borger/patients sygdom og behandling samt viden om emner, der opleves relevante for den konkrete situation. Deltage i koordinerede opgaver intern og på tværs af sektorerne Planlægge studiebesøg efter egen interesse 8

9 4: Initieret af den studerende selv Fremlæggelse af udvalgt emne eller problemstilling i plejeteamet eller i studiegruppen Læringsaktiviteter i sundhedsplejen 1: Sammen med den kliniske vejleder Formulerer læringsaktiviteter så den studerende kan opnå målene for modul 6 Udarbejde tidsplan for udarbejdelse af studieaktivitet I samarbejde med den kliniske vejleder anvender uddannelsesstedet kliniske metoder til udarbejdelse af risikofaktorer. I samarbejde med den kliniske vejleder identificerer og deltage i sundhedspædagogiske tiltag, herunder vejledning og undervisning Deltage i aktiviteter i forhold til konsulentfunktion ved dagplejegrupper og institutioner Sundhedssamtaler og undersøgelse af institutioner Forebyggende besøg til spæd-og småbørn samt åben-hus-arrangementer 2: Opgaver initieret af den kliniske vejleder Reflektere over familiers levevilkårs og livsstiles betydning for udvikling af børns sundhed. Reflektere over kommunikative og relationelle kompetencers betydning for samarbejdet med børn og deres netværk. Udarbejdelse af refleksionsopgave 3: Den studerendes egen tid Selvstudier Deltage i koordinerede opgave intern og på tværs af sektorerne 4: Initieret af den studerende selv Fremlæggelse af udvalgt emne eller problemstilling i teamet eller i studiegruppen 6. Den kliniske vejleders rolle I planlægningen vil den kliniske vejleder sikre, at der er mulighed og rammer for læringsaktiviteter, der gør det muligt for den studerende at opnå målene for modulet. I uddannelsesforløbet vil den kliniske vejleder stå til rådighed for vejledning og refleksion. Vejledning og refleksion kan foregå individuel eller i grupper og inddrager praksis- udviklings og forskningsbaseret viden Den kliniske vejleder vil igennem løbende evalueringer medvirke til, at den studerende har mulighed for at opnår den viden, færdigheder og kompetencer som den studerende senere skal bedømmes i. Den kliniske vejleder har ansvar for at den individuelle studieplan udfærdiges og efterfølgende sendes til studiekontoret. Den kliniske vejleder har ansvar for at introducerer den studerende til den interne kliniske prøve og sikrer, at den studerende er orienteret om rammer og bedømmelsesgrundlag for prøven. 9

10 Den kliniske vejleder har ansvar for, at der indhentes samtykke fra borger til at medvirke ved intern klinisk prøve og at der efterfølgende sendes et dokumentationsblad til studiesekretariatet. I sundhedsplejen følges den studerende med en sundhedsplejerske, der er klinisk vejleder. Denne har ansvaret for at planlægge og vejlede den studerende i det daglige arbejde. De kliniske vejledere varetager de organisatoriske og administrative opgaver. De giver de studerende introduktion til afdelingen, gennemgår den fastlagte refleksionsopgave og slutevaluerer de studerende. Gennemførelsen af den fastlagte refleksionsopgave dokumenterer den kliniske vejleder på Dokumentationsblad for interne kliniske prøver mv. Dokumentationsbladet sendes til Studiekontoret på Sygeplejerskeuddannelsen, senest den sidste dag, hvor den studerende er i sundhedsplejen. 7. De studerendes rolle Den studerende har ansvar for at møde velforberedt i klinikken med viden om modulbeskrivelsen for modul 6. Den studerende kan med fordel tilrettelægge sin tilstedeværelse i klinikken ved at skelne til den kliniske vejleders arbejdsplan. Den studerende skal ved udarbejdelse af den individuelle studieplan selv være opmærksom på egne behov for udvikling af færdigheder og kompetencer. Den studerende følger den individuelle studieplan og er opmærksom på justering. Det forventes, at den studerende selv opsøger læringsaktiviteter, der kan være genstand for vejledning og refleksion. Den studerende indgår aktivt i et praksisfællesskab og forholder sig konstruktiv, reflekterende og kritisk til sygeplejepraksis. Den studerende skal i læringsaktiviteterne inddrage og opsøge praksis -, udviklings- og forskningsbaseret viden. Den studerende opstarter en logbog i første uge i det kliniske uddannelsesforløb. Logbogen skal følge den studerende i hele modulet, og medvirke til at sikre kontinuitet og progression mellem de to kliniske perioder. Logbogen skal ses som en læringsaktivitet, der kan støtte den studerende i at se sammenhængen mellem de to kliniske uddannelsessteder (jævnfør kliniske studiemappe). I sundhedsplejen forventes der, at den studerende er aktivt deltagende i de aktiviteter, der foregår. Den studerende indhenter/opsøger viden om det givne emne, studieaktiviteten fordrer. Den studerende har pligt til at udarbejde en refleksionsopgave som fastlagt studieaktivitet i sundhedsplejen. 8. Pensum Pensum udgøres af pensum fra modulbeskrivelse 5 og 7, teoriundervisningen på modul 6 samt følgende litteratur: Pensum til Modul 6 10

11 9. Fastlagte og planlagte studieaktiviteter på modul 6 Der er en fastlagt studieaktivitet, som er en refleksionsopgave på modul 6 i sundhedsplejen, hvor der er fokus på barnets/den unges sunde udvikling. Der er ingen planlagte studieaktiviteter Kriterier Målet med opgaven er, at den studerende: Bliver bevidste om barnets/ den unges sunde udvikling Bliver bevidste om faktorer, der har betydning for og påvirker sund udvikling Kan anvende deres viden om barnets/ den unges sunde udvikling i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Udgangspunktet for opgaven er en praksissituation, hvor den studerende skriftligt og teoretisk redegør for et udvalgt fokusområde i relation til barnets/den unges sunde udvikling. Det teoretiske grundlag er undervisning og pensum fra modul 7. Den studerende kan f.eks. arbejde med et af følgende områder: - at blive forældre - samspil mellem barn og forældre - tilknytning, - motorisk udvikling - sproglig udvikling - barnets socialisering - barnets psykologiske udvikling - kost - leg - ulykker - søvn - søskende jalousi - forebyggelse af sygdom eller mobning Refleksionen skal føre til velbegrundede forslag, der kan fremme barnets/ den unges sunde udvikling. Opgaven skal have et omfang af max. 5 normale tekstsider (én normal tekstside er 2400 anslag, bogstaver, tal og tegn samt mellemrum). Opgaven udarbejdes i overensstemmelse med Formmæssige krav til skriftlige opgaver i University College Lillebælt, revideret august Opgaven fremlægges for vejlederen og der gives mundtlig tilbagemelding fra vejlederen på opgavens niveau i forhold til målene for aktiviteten. Refleksionsopgaven, der er en fastlagte studieaktivitet, skal gennemføres, for at den studerende kan få den interne kliniske prøve på modul 6 bedømt. Gennemførelsen dokumenteres på Dokumentationsblad for interne kliniske prøver mv. Dokumentationsbladet sendes til Studiekontoret 11

12 på Sygeplejerskeuddannelsen, senest den sidste dag, hvor den studerende er i sundhedsplejen. Se nærmere i denne modulbeskrivelse afsnit 11 under afsnittet om prøve og bedømmelse her i modulbeskrivelsen. Vejledning til udarbejdelse af refleksionsopgave i sundhedsplejen Vælg fokusområde Beskriv hvilket fokusområde du vil arbejde med i relation til barnets / den unges sunde udvikling. Afgræns området så meget som muligt. Eks. Samspillet mellem mor og den nyfødte. Beskriv konteksten Beskriv kort konteksten for situationen. Hvor er vi? Hvordan ser familien ud? Familiens levevilkår og livsstil? F.eks. Jeg er med sundhedsplejersken på etableringsbesøg i hjemmet. Mor (Rikke)på 31 år har født sit første barn for 7 dage siden. Graviditet og fødsel er forløbet ukompliceret. Mor er gift med Jørgen. Begge forældre har uddannelse og er tilknyttet arbejdsmarkedet. Far har 14 dages barselorlov p.t. Familien bor i stort hus. Osv.osv. Disse 2 punkter ca. ½ side Praksisbeskrivelsen Beskriv objektivt (ikke tolke) den del af situationen, der er relevant i forhold til det udvalgte fokusområde. Følgende kan med fordel indgå i praksisbeskrivelsen: Hvad skete der i situationen? Hvad så og hørte du? Hvad sagde mor? Hvad sagde sundhedsplejersken? Gerne citater. Hvilke reaktioner observerede du? Hvad undrede du dig over? Hvad gjorde situationen ved dig? Praksisbeskrivelsen ca. 1 side Refleksioner over praksisbeskrivelsen Udvælg én til to teorier (som teoretisk ramme) som du vil bruge i din refleksion og begrund dit valg. F.eks. til at belyse samspillet mellem mor og barn har jeg valgt Stern, fordi (kilde). F.eks. til at belyse etablering af amning har jeg valgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger fordi (kilde). Jeg vil desuden supplere med Hanne Kronborg fordi Husk når du refererer til kilder at angive forfatternavn, årstal, side. I refleksionen udvælges relevante teoretiske uddrag (husk kilde), der kan forklare den konkrete situation. Bruge gerne begreber men brug også egne ord. Det er vigtigt, at refleksionen ikke indeholder lange teoretiske fremstillinger, hvor du blot gengiver teori. Efter refleksionen kan der indgå kildekritik. Hvordan havde situationen set ud, hvis jeg havde anvendt en anden teoretisk ramme? Refleksionen skal have et omfang på ca. 2 sider. Forslag til handlinger der kan fremme barnets sunde udvikling. Hvordan kan den valgte teori underbygge sundhedsplejerskens handlinger? Kunne sundhedsplejersken handle anderledes? Hvilke forslag ser du, at sundhedsplejersken kan arbejde med i sit næste besøg? 12

13 Punktet har et omfang på ca. ½ side. Udarbejdet på pædagogisk netværksmøde i samarbejde med sundhedsplejen i Vejle december 2009/SM 10. Evaluering Med afsæt i målene for modulet drøfter den kliniske vejleder og den studerende, i hvilken grad den studerende har opnået mål og læringsudbyttet for modulet. Slutevalueringen skal have et fremadrettet sigte i forhold til den studerendes læring. Den studerende er selv ansvarlig for at tage noter under samtalen og kan anvende et skema dertil (se den Kliniske studiemappe bilag 4.1. på Den studerende foretager en elektronisk evaluering af det kliniske undervisningsforløb (se en Kliniske studiemappe bilag 4.2 på Evalueringen drøftes med den kliniske vejleder og/ eller den praktik- og uddannelsesansvarlige i forbindelse med slutevalueringen. 11. Intern klinisk prøve på modul 6 - hjemmesygeplejen / plejecentrene Den interne kliniske prøve i sygepleje til ældre og kronisk syge patienter samt borgere i eget hjem har fokus på sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende sygeplejeopgaver. Prøven er individuel og skriftlig og består af, at den studerende dokumenterer processen til klinisk beslutningstagen hos en ældre borger/ patient med kronisk sygdom i eget hjem Formål Den studerende skal vise, at denne behersker sygeplejeprocessen som klinisk metode til at planlægge, udføre og evaluere sygepleje til en ældre patient/ borger med kronisk sygdom i eget hjem Mål Målene er, at den studerende: anvender sygeplejeprocessen til dokumentation af klinisk beslutningstagen i relation til den ældre borger/patient med kronisk sygdom i eget hjem dokumenterer etiske og juridiske overvejelser i samarbejdet med borger/patient og relevante faggrupper anvender sygeplejefagets terminologi anvender praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende sygepleje i relation til den ældre borger /patient med kronisk sygdom 11.3 Rammer Den interne kliniske prøve udarbejdes på det kliniske undervisningssted i den sidste uge i det kliniske forløb i hjemmesygeplejen. De 30 timer indgår i den studerendes deltagelsespligt. Der kan indgå studiedage i prøveforløbet efter aftale mellem klinisk vejleder og den studerende. 13

14 Den kliniske vejleder har ansvar for planlægning af prøveforløbet og udvælger borgeren / patienten. Den kliniske vejleder sikrer, at der informeres om og indhentes mundtlig samtykke fra borger/patient. Anonymitet og fortrolighed skal overholdes. Den kliniske vejleder tilbyder den studerende 2 vejledningslektioner (à 45 min) i prøveforløbet, heraf anvendes første lektion til udvælgelse og drøftelse af patienten/ borgerens kliniske situation og diskussion af fokusområder ved borger/patients plejeforløb samt planlægning af prøveforløbet i samarbejde med den studerende. Vejledning kan foregå som individuel- eller gruppevejledning. Opgaven omfatter max tegn med mellemrum. Antal anslag anføres på prøvens forside. Overskridelse af antal anslag, medfører at opgaven afvises. Til nedskrivning af anslag anvendes nyt prøveforsøg. Referencelisten angiver den litteratur, der er anvendt specielt i analyse- og handlingsdelen. På referenceliste skal der indgå min. 200 sider fra den teoretiske undervisning på modul 5, 6 og 7 og fra det kliniske undervisningsforløb. Opgaven skal udarbejdes i overensstemmelse med Formmæssige krav til skriftlige opgaver i University College Lillebælt (UCL 2015) og Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. De studerende, der har deltaget i det engelsksprogede modul 6, kan med fordel inddrage litteratur fra det tværfaglige modul 5. Deltagelse i det engelsksprogede modul, påtegnes på opgavens forside. Votering foregår pr. telefon og skal finde sted senest 21 dage efter den studerende har afsluttet praktikken i sundhedsplejen. Studiekontoret på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle meddeler lige inden den studerende starter på det kliniske undervisningsforløb, navn og mail på den underviser, der deltager i bedømmelsen. Den kliniske vejleder tager initiativ til at aftale tidspunktet for votering og bedømmelse med underviseren fra Sygeplejerskeuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle meddeler den kliniske vejleder, at den studerende har opfyldt alle kravene, for at prøven kan bedømmes. Herefter bedømmes opgaven sammen med underviser fra Sygeplejerskeuddannelsen. Voteringen er fastlagt til at vare 15.min. Studiekontoret offentliggør resultatet af bedømmelsen (bestået/ikke bestået) på Fronter. Se dato på eksamensoversigten Kriterier Prøvens kriterier er Vejledning til øvelse i Klinisk Beslutningstagen Klik her Særligt for Modul 6 prøven er: Afsættet er en konkret borger/patient, som udvælges af den kliniske vejleder Opgaven indledes med en kort præsentation af patient/borger (køn, alder, civilstatus, boligform, visiteringsårsag og / eller diagnose) Ad punkt 3.2: Der udarbejdes en risikodiagnose 14

15 11.5 Prøveforløbet Det er en forudsætning for at afvikle og bedømme den interne kliniske og skriftlige prøve, at Studiekontoret på Sygeplejerskeuddannelsen har modtaget dokumentation på at: deltagelsespligten i hjemmesygeplejen er opfyldt den planlagte studieaktivitet i teoriundervisningen er gennemført deltagelsespligten i sundhedsplejen er opfyldt den fastlagte studieaktivitet i sundhedsplejen er gennemført Den praktiske gennemførelse af prøveforløbet På første dag i prøveforløbet tildeles den studerende en borger/patient med kronisk sygdom. Borgeren/patienten vælges så vidt muligt blandt de borgere, som den studerende aktivt har deltaget i plejen af eller ud fra tilsvarende forløb ved andre borgere/patienter. Den kliniske vejleder og den studerende drøfter og afgør fokusområdet for opgaven ud fra borgerens kliniske situation ved første vejledningslektion. Den studerende udfører den daglige sygepleje til borgeren/patienten og arbejder fortløbende med opgaveudarbejdelsen. Den studerende tilbydes vejledningslektioner fra den kliniske vejleder under udarbejdelsen af opgaven. Den sidste dag i hjemmesygeplejen afleverer den studerende et eksemplar til den kliniske vejleder, evt. på fronter efter aftale med det kliniske undervisningssted. Til skolen afleveres prøven i Pdf format på WiseFlow samme dag senest kl Den nøjagtige afleveringsdato fremgår på fronter -> Info.rum -> eksamen -> oversigt over prøver På den studerendes initiativ er der mulighed for en mundtlig tilbagemelding på prøvens niveau fra vejleder, indenfor 3 uger efter bedømmelsen er offentliggjort 11.6 Bedømmelsesgrundlaget Bedømmere er den kliniske vejleder og underviseren fra Sygeplejerskeuddannelsen. Den interne kliniske prøve bedømmes ud fra mål med intern klinisk prøve på modul 6. Prøven er bestået, når den studerende som minimum viser en tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af prøvens mål. Den tilstrækkelige præstation er kendetegnet ved at være noget usammenhængende og uklar samt præget af flere væsentlige mangler Ved bedømmelsen anvendes BEK om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen), og prøven bedømmes Bestået/ Ikke bestået jævnfør BEK nr 114 af 03/02/2015 Manglende formuleringer og stavning indgår i den samlede bedømmelse, jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/ Pensum Pensum til den interne kliniske prøve udgøres af pensum for det kliniske undervisningsforløb på modul 6 og pensum fra undervisningen i gerontologi og sygepleje. 15

16 11.8 Praktiske forhold De studerende, der har deltaget i det engelsksprogede modul, påtegner dette på opgavens forside Fælles bestemmelser for afvikling af prøver For generelt vejledning vedrørende prøver: Generel information om afvikling af prøver 12. Gerontologi og sygepleje 3 ECTS (sygeplejefaget: 1 ECTS, folkesundhed: 2ECTS) 12.1 Målet med den teoretiske undervisning i gerontologi og sygepleje er, at den studerende kan Med henvisning til det overordnede formål for modul 6 er undervisningen rettet mod sundhedsfremme og forebyggelse af de folkesygdomme, der er karakteristiske for ældre borgere og patienter i eget hjem. Læringsmålene er, at de studerende: Kan beskrive, forklare og forholde sig kritisk til de strategier og rammer, der internationalt, nationalt og lokalt er lagt for sygeplejerskens sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende arbejde blandt ældre patienter/borger, heriblandt svage og udsatte grupper af ældre mennesker Kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder risikofaktorer og sundhedsfremmende tiltag hos ældre patienter/borger med henblik på at kunne begrunde og anvende kliniske metoder til observation, vurdering og intervention i forhold til ældre patienter/borger Kan udvælge og anvende praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden om sygeplejerskens sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende virksomhed i relation til ældre patienter/ borger udviser forståelse for og kan inddrage epidemiologiske grundbegreber Kan orientere sig i engelsksproget litteratur, der omhandler forskningsbaserede gerontologiske forebyggelsesmodeller / eller andre relevante modeller for senere at kunne anvende disse som refleksionsgrundlag for sundhedsfremmende og forebyggende interventioner hos ældre patienter / borger 16

17 Viden Kan beskrive generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger ud fra forskellige perspektiver i ældreområdet. Kan beskrive og forklare centrale sygeplejefaglige interventionsmuligheders anvendelse inden for ældreområdet Kan redegøre for udvalgte epidemiologiske grundbegreber Færdigheder Kan søge, sortere og vurdere viden om generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger indenfor ældreområdet samt analysere og fortolke disse med anvendelse af relevant national og international viden Kan identificere og anvende de epidemiologiske grundbegreber Kompetencer Beherske sygeplejehandlinger i forhold til centrale kliniske situationer inden for ældrerådet Udøve selvstændig sygepleje til ældre med forskellige livsopfattelser samt kulturelle, sociale og familiemæssige forhold Understøtte ældres mestring af deres livssituation og varetage sundhedspædagogiske opgaver Reflektere over sundhedsfremmende og forebyggende interventioner hos borgere med baggrund i epidemiologien Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for gerontologi og sygepleje Undervisningen tilrettelægges med studieaktiviteter: i Kategori 1 vil der være oplæg på klassen og vejledning i grupper. I kategori 2 vil der være arbejde i studiegrupper. I kategori 3 er der egen forberedelse. I kategori 4 vil der være fremlæggelse af gruppens studieaktivitet Underviserens rolle i gerontologi og sygepleje. De studerende vil møde underviseren som oplægsholder og vejleder i forbindelse med gruppearbejde, hvor denne vil stille udfordrende og refleksive spørgsmål. Det er underviserens rolle og sikre, at den studerende får øget både viden, kompetencer og færdigheder inden for ældreområdet De studerendes rolle i gerontologi og sygepleje Den studerende har ansvar for at møde forberedt til lektioner, deltage i dialogerne på klassen og ikke mindst være aktiv i grupperne. Det forventes, at den studerende vil indgå i et konstruktivt samarbejde med deres medstuderende og underviserne Pensum i gerontologi og sygepleje Følg dette link: Litteratur modul 6 - sygepleje - gerontologi.pdf 17

18 12.6 Planlagt studieaktivitet i den teoretiske undervisning i gerontologisk sygepleje modul 6 Tema: Gruppeopgave i sygepleje til ældre borgere i eget hjem med fokus på sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende sygeplejeopgaver Formålet - er at øve klinisk beslutningstagen af et udvalgt behov hos en borge med udgangspunkt i sygeplejeprocessen til planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje - Vejledning til øvelse i klinisk beslutningstagen - At de studerende udviser forståelse for, hvordan begreberne sundhedsfremme og forebyggelse inddrages i klinisk beslutningstagen ved den udvalgte borger Mål for opgaven i gerontologisk sygepleje Opgaven skal vise, at de studerende: Kan begrunde og anvende klinisk beslutningstagen til observation, vurdering og intervention i forhold til ældre borgere og kronisk syge patienter. Kan beskrive og afgrænse et sygeplejefagligt behov indenfor det kliniske felt Kan fremsætte teoretiske begrundede forslag til sundhedsfremmende og forbyggende sygeplejeinterventioner ved at inddrage teori og epidemiologiske begreber Kriterier Indledning Status på borgerens situation beskrives kort, herunder en kort argumentation for, at behov for sygepleje kan ses i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv. Epidemiologiske begreber og perspektiv beskrives. Dataindsamling Begrund valg af metode til systematisk dataindsamling Fremstil data med udgangspunkt i status på borgeren og vurder data i forhold til kvalitet, mangler og datakilder Identificer og begrund kort behov for sygeplejeområder Udvælg på baggrund af sygeplejefaglig argumentation ét af borgerens behov for sygepleje til videre analyse Analyse af borgerens behov for sygepleje Sygeplejefaglig analyse af det valgte behov for sygepleje med inddragelse af modulets teorier be- 18

19 greber og metoder og andet relevant teori. Vurder borgerens ressourcer til at indgå i et samarbejde. Sygeplejediagnose Ud fra analysen udarbejdes én risikodiagnose Mål På baggrund af sygeplejediagnosen opstilles mål ud fra SMART kriterier, hvor fokus fortsat er på sundhedsfremmende og forebyggende sygeplejeopgaver. Sygeplejehandlinger Forslag til konkrete sygeplejehandlinger med begrundelse i praksis- udviklings- og forskningsviden. Herunder tydeliggør og begrund hvordan borgeren inddrages i sygeplejehandlingerne. Evaluering Forslag til hvordan der kan evalueres på om målene for sygepleje kan opnås. Beskriv hvordan borgeren kan inddrages i evalueringen. Rammer Opgaven er en gruppeopgave med 5-6 studerende pr. gruppe. Opgaven indgår som en planlagt studieaktivitet på det teoretiske forløb på modul 6. En planlagt studieaktivitet skal gennemføres, for at de studerende kan gå til intern klinisk prøve. Gennemførelse af aktiviteten beror på en samlet indsats fra hele gruppen. Gennemførelse af aktiviteten attesteres af underviseren på Dokumentationsblad for fastlagte og planlagte studieaktiviteter i teoretisk undervisning Uddannelsen Der udleveres en kopi til den enkelte studerende, og originalen afleveres i Studiesekretariatet. I gennemførelsen af studieaktiviteten indgår det skriftlige produkt, fremlægning samt opponentfunktion af medstuderendes opgavefremlægning. Etiske overvejelser I har som studerende ansvar for at håndtere data under dataindsamlingen og opbevaringen af data, så fortrolighed og anonymitet opretholdes. I er ansvarlige for, at oplysninger om helbred og behandling samt andre personlige oplysninger er anonymiseret. Det vil sige, at det skal være umuligt for andre at identificere personerne. Den skriftlige opgaves form, referencer og vejledning Opgaven udarbejdes i overensstemmelse med Formmæssige krav til skriftlige opgaver i University College Lillebælt og Harvard-standarden skal anvendes. 19

20 Opgavens omfang skal omfatte max anslag (tegn inklusiv mellemrum, en normal tekstside er 2400 anslag). Heri er forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtaget. Antal anslag skrives på opgavens forside. Opgaven afleveres på Fronter. Tidspunktet aftales med vejleder. Fremlæggelse Beskriv og forklar gruppens samarbejde om klinisk problemstilling og i hvilket omfang det har kvalificeret jer til klinisk beslutningstagen. Stikord som inspiration; fordele, ulemper, nye erfaringer, praksisanvendelighed, mulighed for omsætning af teori til praksis. Fælles fremlæggelse af en eksemplarisk klinisk øvelse fra gruppen. Formen på fremlæggelsen bestemmer I. Det kan fx være rollespil, filmklip, PowerPoints og medinddragelse af holdet på forskellig vis (spørgsmål, quiz og lign.). Opponent funktion At sætte sig grundigt ind i opgaven, der skal opponeres At udvise en positiv, kritiske holdning At skabe et positivt diskussionsmiljø, så gruppen ikke kommer i forsvarsposition og derved blokerer for indlæring - der bør vises parathed til at give køb, såfremt modpartens argumenter erkendes at være bedre At løfte opgaven som helhed - ikke i detaljer At udvise pædagogiske takt, respekt og engagement At evaluere produktet ud fra de opstillede kriterier. 20

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. et eksempel på omlagt undervisning.

Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. et eksempel på omlagt undervisning. Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen et eksempel på omlagt undervisning. 1 Modul 6 Velfærdsteknologi i relation til ældre TEMA: SYGEPLEJE, KRONISK SYGE

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 13. Sygepleje Praksis-, udviklingsog forskningsviden.

Modulbeskrivelse for Modul 13. Sygepleje Praksis-, udviklingsog forskningsviden. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 13. Sygepleje Praksis-, udviklingsog forskningsviden. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 23. februar 2015 AMFR Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Individuel studieplan Navn (studerende): Navn (vejleder): Kliniskuddannelsessted: Modul: Dato: Hvad er en individuel studieplan (IS)? En individuel studieplan (IS)

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Efterår 2012. Semesterbeskrivelse 3. semester Modul 5 og 6 Studieordning, Februar 2008

Efterår 2012. Semesterbeskrivelse 3. semester Modul 5 og 6 Studieordning, Februar 2008 Efterår 2012 Semesterbeskrivelse 3. semester Modul 5 og 6 Studieordning, Februar 2008 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Generel information om Semesterbeskrivelsen... 3 Modulbeskrivelser...

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Referat fra møde i Lokalt Uddannelsesforum for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Referat fra møde i Lokalt Uddannelsesforum for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Referat fra møde i Lokalt Uddannelsesforum for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Torsdag d.24.4.2014 kl. 9.30 12 i konferencerum 3 Deltagere: Margit Pedersen, Susanne Vakker Maass, Lissi Rachlitz, Anni

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere