Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker"

Transkript

1 Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Denne vejledning beskriver, hvorledes sikre og sunde arbejdsforhold for gravide medarbejdere på tandklinikker kan etableres i overensstemmelse med gældende lovgivning og ud fra de aftaler, som organisationerne har indgået på området. Det er vigtigt for os at komme med forslag til enkle løsninger på konkrete problemer for at kunne bidrage til, at hverdagen på klinikken bliver praktisk gennemførlig for såvel medarbejderne som for arbejdspladsen. Som udgangspunkt er det organisationernes holdning, at raske gravide ikke skal udelukkes fra at arbejde. Også derfor er det vigtigt, at den gravide oplyser om sin graviditet så tidligt som muligt ud fra eksisterende viden om, at det er i den første tid af et fosterstadium (første tremester), at man er mest udsat for følgerne af påvirkninger. Det anbefales, at man på arbejdspladsen drøfter denne information snarest på et møde i sikkerhedsgruppen og/eller på et personalemøde med henblik på at inddrage samtlige medarbejdere i det videre arbejde med emnet. Udgangspunktet for lokale overvejelser og beslutninger er bl.a. efterfølgende afsnit fra overenskomstforhandlingerne i 2000: (Overenskomst mellem HK og Dansk Tandlægeforening) Gravide PROTOKOLLAT VIII Organisationerne finder det ønskeligt med en større fleksibilitet på arbejdsmarkedet, således at flest mulige tilbydes beskæftigelse uanset eventuelle grader af nedsat erhvervsevne i forbindelse med graviditet, og at gravide som princip ikke udelukkes fra deres arbejde. Organisationerne er enige om at anbefale, at: undgå unødige fraværsmeldinger i forbindelse med graviditet og fremme fastholdelse fremme bevidstheden hos ledelse og medarbejdere om gravides arbejdsmiljø Der henvises i den forbindelse til Arbejdstilsynets anvisning A.1.8., februar 2002 om gravide og ammendes arbejdsmiljø, og Arbejdstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelse med bilag om arbejdets udførelse, p.t. bekendtgørelse nr. 492 af 20/06/2002. Med det formål at informere om gravides arbejdsmiljø iværksættes en fælles oplysningsog informationsindsats. Organisationerne er enige om i overenskomstperioden at følge op på denne bestemmelse med henblik på at fremme aftalens formål samt at identificere og fjerne mulige barri-

2 erer på området. Hvad siger lovgivningen om gravides arbejdsmiljø? Tandklinikken skal arbejde for gennem substitution af sundhedsskadelige stoffer og materialer at nedsætte eller helt fjerne risikoen for, at gravide medarbejdere udsættes for reproduktions- og fosterskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Arbejdsstedet skal indrettes og arbejdsprocesser tilrettelægges og udføres således, at den gravide medarbejder ikke udsættes for reproduktions- og fosterskadelige påvirkninger i sit daglige arbejde. Hvor dette ikke kan undgås, må den gravide medarbejder ikke deltage i arbejdsprocessen. Forud for anvendelse af nye stoffer og materialer eller ny teknologi på arbejdspladsen skal der i hvert enkelt tilfælde foretages en arbejdspladsvurdering for at klarlægge konsekvensen for gravide medarbejdere. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt arbejdet kan udføres uden risiko for den gravide medarbejder, kan fraværsmelding - jf. reglerne i dagpengeloven - komme på tale. I så fald skal der foretages en konkret vurdering af den enkelte gravide medarbejders arbejdsmiljøforhold ved egen læge eller en arbejdsmedicinsk klinik. I denne forbindelse henvises også til mulighederne for delvis fraværsmelding. Gravide, som har problemer med at arbejde på normale vilkår, kan lade sig deltidssygemelde. Mulighederne for at kunne fastholde jobbet igennem graviditetsperioden skal undersøges f.eks. gennem systematisk brug af arbejdspladsvurderingen. Begge organisationer er enige om, at der ved en hensigtsmæssig planlægning kan skabes gode muligheder uden problemer for såvel den gravide som for medarbejderne i øvrigt. Et arbejdsmiljø i overensstemmelse med gældende lovgivning vil normalt overflødiggøre overvejelser om fraværsmelding som følge af graviditet. Fokus på bestemte stoffer, materialer og arbejdsprocesser Hovedparten af de stoffer og materialer, som anvendes på en tandklinik, vil ikke have negativ betydning for den gravides arbejdsmiljø. For en stor gruppe af fyldningsmaterialer vil indholdet af faremærkede stoffer heller ikke skabe problemer, fordi de mængder, som anvendes ved tandlægearbejdet, er så små, at de fastsatte grænseværdier ikke overskrides. Det er dog vigtigt, at sundhedsskadelige produkter opbevares og håndteres korrekt. Opbevaring skal altid ske under velventilerede forhold, og håndteringen skal forgå med den mindst mulige kontakttid til omgivelserne og under anvendelse af proces- eller stærksug. Der skal altid anvendes egnede og korrekte personlige værnemidler ved arbejdet på en tandklinik. Det er primært egnede handsker, som er vigtige ved de fleste behandlinger. Latexhandsker til almindelige behandlinger, nitrilhandsker til plastarbejde og kraftige flergangshandsker( opvaskehandsker ) til rengøring. 2

3 Visse dentalprodukter og/eller arbejdsprocesser indeholder eller medfører - brugen af stoffer, som er optaget i Arbejdstilsynets liste over farlige stoffer. De vil være mærket med en R-sætning. R-sætningens koder er følgende: R-61 kan skade barnet under graviditet R-63 mulighed for skader på barnet under graviditeten R-46 kan give arveanlægsændringer R-45 kan give kræft R-40 mulig fare for uhelbredelig skadevirkning Det er dog altid vigtigt at tænke fornuftigt og vurdere mængden af den anvendte produkt samt hvor hyppigt det anvendes. Ligeledes vil anvendelsen af korrekte personlige værnemidler skulle tages med overvejelsen. Ved viden og indsigt undgås panik og irrationelle situationer og handlinger. En tandklinik er ikke en farlig arbejdsplads, men den gravide medarbejder bør være opmærksom på følgende produkter og arbejdsprocesser, og dette bør drøftes på klinikken: Dinitrogenoxid (Lattergas) Undersøgelser fra udlandet har påvist, at der muligvis er en øget risiko for spontane aborter og fostermisdannelser, hvis den gravide udsættes for høje koncentrationer (600ppm og derover) af lattergas. Ved undersøgelser i Danmark har man vist værdier på maksimalt ca. 19 ppm ved anvendelse af korrekt dobbeltmaskesystem. De udenlandske resultater har dannet grundlag for den danske grænseværdi på 50ppm, og det er skønnet, at en grænseværdi på 5 ppm må kræves overholdt for gravide. Det er på nuværende tidspunkt ikke teknisk muligt inden for rammerne af rimelige arbejdsbetingelser at overholde denne grænseværdi på 5 ppm med de eksisterende ventilationsforhold, ej heller med de anbefalinger, som beskrives i Branchevejledning for anvendelse af dinitrogenoxid i tandplejen. Forholdsregler / løsninger: Gravide medarbejdere bør ikke medvirke under lattergasanalgesi på tandklinikken. Under analgesien anvendes separat processug eller den procedure, som beskrives i den ovenfor nævnte branchevejledning. Døren til behandlingsrummet holdes lukket, og der luftes ud efter behandlingen. Det forudsættes, at behandlingsrummet er velventileret. Det er ikke fuldt klarlagt, hvornår en gravid kan opholde sig i lokalet igen efter endt lattergasanalgesi. Det vil bero på et individuelt skøn fra klinik til klinik. Formolcresol Formol(formaldehyd) anses for at være kræftfremkaldende og allergent, men der er ikke påvist nogen reproduktionsskadende effekt. Cresol er imidlertid mistænkt for at have en reproduktionsskadende virkning i høje koncentrationer. Forholdsregler /Løsninger: Gravide bør kun arbejde med stoffet i velventilerede lokaler, og hvis der anvendes processug ved arbejdsstedet, fx i 3

4 form af stærksuget på unit, og hudkontakt undgås for at forebygge allergi. Campherchlorphenol (Klorfenolkamfer, kamferklorfenol) Klorfenol kan være reproduktionsskadende i høje koncentrationer. Forholdsregler / løsninger: Gravide må gerne arbejde med stoffet, hvis der anvendes processug ved arbejdsstedet, f.eks. i form af stærksuget på unit. Lokalet skal være velventileret, og hudkontakt skal undgås. Engangshandsker er ikke optimal beskyttelse, men bør anvendes. Chloroform (Kloroform, Trichlormethan) Stoffet er kræftfremkaldende og reproduktionsskadende selv ved et lavt koncentrationsniveau (30 ppm). Grænseværdien er fastsat til 2 ppm og 0,2 ppm for gravide. Forholdsregler / løsninger: Kloroform bør ikke anvendes på en tandklinik. Kan med fordel substitueres med mindre skadelige produkter. Adhæsiver (til aftryksmaterialer) Produkterne indeholder som oftest et eller flere stærke organiske opløsningsmidler som f.eks. Toluen eller Xylen. Disse anses for reproduktionsskadende i høje koncentrationer. De fordamper let ved stuetemperatur og kan også optages gennem huden. Forholdsregler / løsninger: Indtil stofsubstitution bliver mulig, bør gravide kun arbejde med adhæsiver under processug, f.eks. i form af stærksuget på unit. Der bør anvendes nitrilhandsker eller handsketyper af et kraftigere materiale, hvor dette er muligt. Methylmetakrylat: Stoffet er reproduktionsskadende i høje koncentrationer. Stoffet er samtidig lokalirriterende og allergent. De små mængder, som findes i kompositte plastfyldningsmaterialer, betragtes ikke som et problem. Det er blanding af koldt polymeriserende akrylat, der betragtes som risikoadfærd. Forholdsregler / løsninger: Arbejdet med methylmethakrylat kan godt udføres af gravide medarbejdere, såfremt der er egnet processug. Ved større slibeopgaver på klinikken bør der anvendes mundbind. Kviksølvholdige produkter: Kviksølv betragtes som et reproduktionsskadende stof. Forholdsregler / løsninger: Kviksølv og amalgam må ikke berøres med fingrene, og eventuelle dampe skal fjernes. Gravide kan godt arbejde med kviksølv og amalgam, men de bør ikke påfylde Dentomater. Det anbefales, at man anvender et kapselsystem for at undgå berøring og dampe. Samtidig bør der anvendes egnede handsker. 4

5 Fremkaldelse af røntgenfilm Fremkaldervæske indeholder stoffet Hydroquinon, der er påvist reproduktionsskadende i dyreforsøg. Det vides ikke, om optagelse af Hydroquinon ved hudkontakt giver samme effekt, men stoffet optages let gennem huden. Hydroquinon mistænkes af denne grund for at kunne give reproduktionsskader hos mennesker - også ved hudkontakt. Forholdsregler / løsninger: Gravide kan fremkalde røntgenfilm, hvis de anvender beskyttelseshandsker. Gravide bør ikke tømme, rengøre eller påfylde fremkaldemaskiner eller -bokse. Fremkaldelse af røntgenfilm bør foregå under processug. Paraform Se forholdsregler ved Formolcresol PERCY-HOWE behandling Metoden omfatter brug af krystallinsk Hydroquinon, som mistænkes for at være reproduktionsskadende. Forholdsregler / løsninger: Gravide bør ikke medvirke ved Percy Howe-behandling. Desinfektionsmidler Dette emne er meget omfattende, og der henvises generelt til de leverandørbrugsanvininger (sikkerhedsdatablade), som følger med produkterne. Ved usikkerhed friholdes den gravide for at arbejde med produkterne, indtil valid dokumentation kan fremskaffes og indarbejdes i klinikkens APV. Kontakt evt. Dansk Tandlægeforening eller Statens Serum Institut. Forholdsregler / løsninger: Et alternativ til kemisk desinfektion er termisk desinfektion i en mikrobølgeovn eller dentalopvaskemaskine. Alkohol (70% hospitalssprit) har en meget høj grænseværdi og kan derfor godt anvendes til rengøring og eller overfladedesinfektion, hvis den ikke forstøves. Alkohol kan til rengøring med fordel substitueres med sæbeopløsninger. Røntgenstråling Røntgenstråler har en reproduktionsskadende effekt. Dosisgrænsen er 50 msv pr. år for hele kroppen. For fostre er der fastsat en særlig dosisgrænse på 10 msv, som er varslet nedsat til 1 msv. Selv denne grænse forventes ikke overskredet ved eksponeringsarbejde, når de almindelige sikkerhedsbestemmelser i øvrigt overholdes. Forholdsregler / løsninger: Gravide må gerne foretage røntgenoptagelser, når sikkerhedsbestemmelserne overholdes. Alle medarbejdere skal følge de fastsatte sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med røntgenoptagelser. De fastlagte krav om afskærmning og afstandsforhold ved ekspo- 5

6 nering skal overholdes. Den årlige egenkontrol og 10-års kontrol af røntgenapparatet ved autoriseret røntgentekniker skal være udført i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 209 af 6. april 1999 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70kV. Røntgenfilm, der kræver mindst mulig eksponeringstid, bør anvendes jfr. gældende bestemmelser fra Sundhedsstyrelsen. Tunge løft Tunge løft kan resultere i for tidlig fødsel. Forholdsregler / løsninger: Gravide må maksimalt løfte kg i graviditetsmåned, og maksimalt 5-6 kg i graviditetsmåned. Det betragtes ikke som noget problem i det daglige arbejde på en tandklinik at efterkomme disse løftegrænser. Stående og gående arbejde Langvarigt stående og gående arbejde mistænkes for at kunne medføre for tidlig fødsel og evt. fosterdød. Normalt arbejde på en tandklinik er ikke at betragte som langvarigt stående og gående arbejde, hvis arbejdet varieres dagen igennem. Forholdsregler / løsninger: Den gravide skal kunne veksle mellem stående, gående og siddende arbejde i løbet af arbejdsdagen. Den gravides arbejdsdag skal planlægges således, at den er varieret. Smitsomme sygdomme: Vedrørende dette emne i relation til gravides arbejdsmiljø vil der ikke være behov for nogen speciel indsats såfremt klinikkens almindelige hygiejniske beredskab er i overensstemmelse med DS omhandlende infektionshygiejne på tandklinikker. 6

7 Arbejdsmedicinske klinikker Rådgivning i øvrigt: Alle medarbejdere har mulighed for at blive undersøgt på en Arbejdsmedicinsk klinik efter henvisning fra egen læge. Bedriftssundhedstjenesten Arbejdspladserne har mulighed for at købe rådgivning hos Bedriftssundhedstjenesten (BST) vedrørende undersøgelse af arbejdspladsen i forhold til gravide. Det anbefales altid først at søge information hos nedenstående organisationer. Mere information: Privatansatte Tandklinikassistenter (PTA) Dansk Tandlæge Forening Kig også på eller for at få mere at vide om love, regler, vejledninger og overenskomster på de forskellige områder. 7

Branchevejledning. Ergonomi i tandplejen

Branchevejledning. Ergonomi i tandplejen Branchevejledning Ergonomi i tandplejen 2 Indhold Indledning 3 Arbejdet på klinikken 4 Tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet 6 Indretning af arbejdspladsen 10 Arbejdspladsvurdering 15 Her kan du få

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Formelle forhold. Problemer / Anbefalinger. Den Grønne Sikkerhedsbus Side 2. Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering

Formelle forhold. Problemer / Anbefalinger. Den Grønne Sikkerhedsbus Side 2. Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering Gartneri og planteskole Den Grønne Sikkerhedsbus Dato: Virksomhed: Adresse: Postnr./by: Kontaktperson: E-mail: Telefon: Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere