Risikoaffaldet der genereres i tandlægepraksis,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikoaffaldet der genereres i tandlægepraksis,"

Transkript

1 VETENSKAP Trygt i munden farligt i miljøet? Dorthe Arenholt Bindslev og Hans Sundberg I de senere år er der blevet rettet øget opmærksomhed mod miljømæssige aspekter af dentalmaterialer, især amalgam, og miljømyndighederne i en række lande har vedtaget skærpede regler for indsamling, opbevaring og bortskaffelse af kviksølvholdigt affald, inkl. spildevand. Af miljømæssige grunde har Sverige og Danmark vedtaget bekendtgørelser for ophør med brug af amalgam som tandrestaureringsmateriale. Denne artikel diskuterer skismaet: Amalgam trygt i munden, men farligt i miljøet? Risikoaffaldet der genereres i tandlægepraksis, kan hovedinddeles i tre kategorier: 1) skarpe, stikkende genstande, 2) inficeret materiale, og 3) kemisk affald. I de skandinaviske lande har de nationale miljømyndigheder udarbejdet regler og retningslinjer for hvorledes de forskellige typer risikoaffald indsamles, opbevares og afleveres til videre foranstaltning. Kemikalieaffald fra tandlægepraksis kan underinddeles som vist i Tabel 1. Blandt det såkaldt faste kemikalieaffald er amalgam og amalgamkontamineret affald, samt blyfolie fra røntgenfilm de mest betydende kategorier. Blandt det flydende kemikalieaffald er amalgamkontamineret spildevand, kviksølvrester, samt brugte fiksér- og fremkaldervæsker de kategorier som hovedsagelig er i miljømyndighedernes søgelys. Gennem det seneste årti har miljømyndighederne i en række lande, heriblandt de skandinaviske, rettet specielt fokus på miljømæssige aspekter af anvendelsen af amalgam som tandrestaureringsmateriale [1]. Denne opmærksomhed skyldes ikke mindst at de øvrige hovedsagelige kilder til udledning af kviksølv til miljøet er blevet elimineret eller kraftigt minimeret. Historisk kan det være interessant at erindre at debatten om tandplejens rolle i tungmetalforureningen blev initieret på baggrund af en række skønsmæssige angivelser som rummede mulighed for ganske betydelige fejlberegninger, afhængigt af hvilken interessegruppe der foretog skøn og beregninger. På daværende tidspunkt, for ca. 10 år siden, eksisterede der ingen konkrete tal vedr. den reelle størrelsesorden af tandlægeligt relaterede kviksølvforureningskilder. I både Danmark og Sverige resulterede den politiske debat om minimering af den generelle tungmetalforurening i hhv. bekendtgørelse (Danmark) og lov (Sverige) om begrænsninger i brug af en række produktkategorier, herunder kviksølvholdige produkter, og i denne forbindelse forbud mod anvendelse af amalgam til tandfyldning [2, Forfattere Dorthe Arenholt Bindslev, lektor, ph.d., Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Århus, Danmark. Hans Sundberg, medicinalråd, Socialstyrelsen, HS-gruppen, Allmänna enheten, Stockholm, Sverige.

2 ARENHOLT BINDSLEV OG SUNDBERG Tabel 1. Affaldskategorier (kemiske) i tandlægepraksis Fast kemisk affald Kviksølv- og amalgamkontaminerat affald Blyfolie Desinfektionsmidler Batterier Metaller Rester af dentalmaterialer Medicinrester Flydende kemisk affald Kviksølv- og amalgamkontaminerat affald Brugt fremkalder og fiksér Monomerer Opløsningsmidler Desinfektionsmidler Olier Syrer/baser Medicinrester 3]. I begge lande er reguleringen del af en strategi gående ud på reduktion af forureningen ved kilden, dvs. begrænsninger i selve anvendelsen af det uønskede kemikalie/produkt. Som betingelse for en effektuering af et amalgamforbud forudsattes i grundlaget for begge landes reguleringer, at der forudgående skulle foretages en vurdering af de tilgængelige relevante erstatningsmaterialer. For nuværende er et forbud mod amalgam blevet udsat i begge lande, begrundet i den foreløbige mangel på egnede erstatningsmaterialer. For offentligheden har det været vanskeligt at forstå at en såkaldt miljøgift som kviksølv kan anvendes i tandfyldningsmateriale, og spørgsmålet Hvordan kan noget være ufarligt i munden, men farligt og dermed uønsket i naturen? har forståeligt nok ofte været rejst. Toksikologiske aspekter af amalgam anvendt som tandfyldningsmateriale er belyst i foregående artikler [for oversigt, se 4]. I det følgende fokuseres på miljømæssige aspekter. Kviksølv i naturen Kviksølv findes frit i naturen, mest koncentreret i områder, hvor der tidligere har været kraftig vulkansk aktivitet. Det er således også i disse områder der findes miner for udvinding af kviksølvholdig malm. Fra jord, undergrund og oceaner sker kontinuerligt en cirkulation af kviksølv, hvorved der bibeholdes naturbetingede baggrundsniveauer af kviksølv, både i luft, jord og vand. Kviksølv findes i naturen i forskellige kemiske former, i undergrunden fortrinsvis som metallisk kviksølv eller kviksølvsulfid (cinnober) [5]. Uorganisk kviksølv, naturligt forekommende eller udledt som forurening, kan omdannes til organisk methylkviksølv, der er lipofilt og opkoncentreres i fødekæder, hvor det dosisafhængigt kan påvirke basale biologiske processer [6]. Kviksølv har ingen biologisk nytteværdi i levende organismer, og udskillelsen foregår relativt langsomt i de fleste organismer. Dette afføder en stor tilbøjelighed til at kviksølv opkoncentreres gennem fødekæderne. I vandmiljø er der rapporteret opkoncentreringsfaktorer i størrelsesordenen op til gange, fra algeniveau og op til rovfisk-/havpattedyrniveau [5]. Opkoncentrering ses i både ikke-forurenet (dvs. med naturligt baggrundsniveau) og forurenet miljø. Opkoncentreringsfænomenet er mest udtalt i vandmiljøets fødekæder, men kendes også uden for dette. Det har i en årrække været kendt at der bl.a. i nordatlantiske populationer ses relativt høje kviksølvkoncentrationer i organer, blod, urin og hår som følge af indtag af fisk og havpattedyr med højt indhold af organisk kviksølv [7, 8]. I Sverige er det skønnet at op mod søer overskrider den tilladte grænseværdi for kviksølvindhold i fisk [9]. Kviksølvforurening i form af nedfald fra luften eller tilledning af forurenet vand har resulteret i restriktioner i relation til fiskeindtag flere steder i Nordeuropa og Nordamerika [9]. Det er ikke mindst i lyset af disse tendenser at miljømyndighedernes skærpede opmærksomhed mod muligheden for reduktion i anvendelse og dermed mobilisering og cirkulation af kviksølv skal ses. Kviksølvcirkulationen i tandplejen Kviksølvcirkulationen i tandplejen er illustreret i Fig. 1. Der eksisterer kun skønsmæssige angivelser af forbruget af kviksølv til odontologiske formål i Skandinavien. Antallet af fremstillede amalgamfyldninger er imidlertid faldet betydeligt gennem de seneste årtier. Fig. 2A viser udviklingen i Danmark siden 1980 i antallet af amalgamfyldninger produceret med tilskud fra Sygesikringen. I Fig. 2B ses ændringerne i Sverige siden Forbruget af kviksølv må anses at være reduceret i takt hermed. Kviksølvfrigivelse fra amalgamfyldninger I den foregående artikel af Berglund et al. [4] er givet en oversigt over vor nuværende viden vedrørende kviksølvafgivelse fra amalgamfyldninger in situ. Overskudsamalgam og ekstraherede tænder med amalgamfyldninger En nyere opgørelse fra de danske miljømyndigheder skønner at der via myndighedsrelaterede indsamlingsordninger sker en effektiv indsamling af amalgamoverskud (for meget udrørt amalgam) [10]. Opgørelserne vedr. indsamling af ekstraherede tænder med amalgamfyldninger er mere usikre, men indsamlingen menes at være sikret gen-

3 nem velstrukturerede indsamlingsordninger [10]. Amalgamaffald og ekstraherede tænder med amalgamfyldninger der fejlagtigt ikke indsamles korrekt og dermed forsømmeligt bortskaffes via det faste klinikaffald, vil som hovedregel udsættes for forbrænding i de afsluttende faser af affaldsbortskaffelsen. Under de høje temperaturer som affaldet herved udsættes for, frigives det bundne kviksølv i dampform, hvilket pga. efterfølgende nedfaldsrisiko er uønsket og dermed skal undgås Kviksølv i spildevand fra tandklinikker Amalgamrester i spildevand uc,edt fra tandklinikker til de offentlige kloaksystemer kan sedimentere i rørføringer eller tilledes renseværker, hvor kemikalieindholdet i det dannede slam, herunder bl.a. tungmetalindholdet, ønskes så lavt som muligt [11, 12]. En dansk undersøgelse, gennemført omkring 1990, viste at der fra klinikker uden amalgamudskiller blev udledt op til 800 mg Hg per tandlæge/dag (gsntl. 250 mg Hg/tandlæge/ dag), svarende til ca. 200 g Hg/tandlæge/år (gsnt. 57 g Hg/tandlæge/år) [13]. På klinikker med amalgamudskiller fandt man værdier på ca. 10% af niveauet på klinikker uden amalgamudskiller. Amalgamudskillere der er godkendt efter nyere testprogrammer end dem der indgik i den danske undersøgelse, må forventes at resultere i yderligere reduktion i forhold til klinikker uden amalgamudskiller [14]. En nyere dansk spørgeskemaundersøgelse blandt danske kommuners miljømyndigheder har vist reduktion på op til 80% i Hg-indholdet i renseværksslam i perioden hvor der blev installeret amalgamudskillere i tandlægeklinikkerne (Fig. 3A D og Tabel 2) [15]. Endvidere er der if. den danske Miljøstyrelses nye opgørelse god overensstemmelse mellem mængden af filterslam indleveret gennem servicefirmaer og den mængde slam der skønnes burde være opsamlet i amalgamudskillere [10]. Kviksølvafgivelse fra amalgamfyldninger hos afdøde Der eksisterer meget få data til belysning af dette spørgsmål, hvilket fra tid til anden har medført et bredt spektrum af skønsmæssige angivelser. I en dansk undersøgelse af årstidsvariation i Hg-indhold i drænvand fra hhv. et stort kirkegårdsområde i en stor provinsby og et sportsareal fandtes i ingen af disse områder målbare mængder kviksølv i drænvandet [12]. Disse fund tyder på at eventuelle små mængder kviksølv afgivet til jorden fra afdødes amalgamfyldninger ikke mobiliseres til drænvandet fra kirkegårdsområdet. I forbindelse med kremering vil kviksølv i amalgamfyldninger afgives som kviksølvdamp. 1. De få måledata som er tilgængelige vedr. kviksølvudslip fra krematorier, antyder at der i gennemsnit udledes ca. 2 g kviksølv per kremering [12]. I Sverige er anslået at ca. 7% af det totale kviksølvudslip til luften stammer fra krematorier [9]. I de nordiske lande ses store regionale forskelle mht. frekvensen af kremeringer, fra næsten 100% af de afdøde i storbyområder til næsten 0% i ydre provinsområder. Sverige har så vidt vides som det eneste land indført regulering mht. røggasrens Fig. 1. Kviksølvcirkulationen i tandplejen. Kviksølv (1) og alloy blandes til amalgam der anvendes til nye tandfyldninger (2) eller opsamles som overskudsamalgam (3). Ved udboring af gamle amalgamfyldninger opsamles amalgampartikler i amalgamudskiller som amalgamslam (4). Ekstraherede tænder med amalgamfyldninger bør indsamles som amalgamholdigt affald (5). Afdøde med amalgamfyldninger kremeres (6) eller begraves (7).

4 ARENHOLT BINDSLEV OG SUNDBERG A B Fig. 2. A: Antal amalgamfyldninger produceret i Danmark i perioden med tilskud fra Sygesikringen (Kilde: Dansk Tandlægeforening, Statistisk Afdeling). B: Antal amalgamfyldninger produceret i Sverige i perioden i hhv. voksentandplejen, privatpraksis og Folktandvården (Kilde: Socialstyrelsen). ning for kviksølv ved store krematorier som udfører > 700 kremeringer/år. I en ny rapport fra den danske Miljøstyrelse skønnes kviksølvudslip fra krematorier i Danmark at udgøre 0,5 5% af det samlede udslip til luften [10]. I Skandinavien kremeres omkring 60 70% af de afdøde. Er anvendelse af amalgam som tandfyldningsmateriale et miljøproblem? Sammenfattende tyder nyere opgørelser på at installation af amalgamudskillere har medført et markant fald i mængden af kviksølv der tilledes slammet i renseværker. Mængden af slam indleveret fra firmaer der servicerer amalgamudskillere, viser god overensstemmelse med den forventet opsamlede mængde. Opmærksomhed omkring indsamling af primært amalgamaffald og ekstraherede tænder med amalgamfyldninger samt veletablerede administrative indsamlingsordninger synes at have bragt denne affaldskategori på et Tabel 2. Sammenligning af inhold af kviksølv i renseværksslam (median) før og efter installation af amalgammudskillere i fire danske kommuner (Mann-Whitney, p<0,05); indikerer at kommunen ikke har kunnet give oplysninger om de årlige mænge produceret slam). mg Hg/kg TS kg Hg/år Stat. % Før Efter Før Efter sign. redukt. Århus 8,2 2,95 36,8 13, Skive 2,05 0,64 1,19 0, Ballerup 12,0 2, Tårnby 2,8 1, minimumsniveau. Via kremering frigives kviksølvdampe til omgivelserne. Det må imidlertid skønnes at det samlede udslip udgør en meget lille del (få procent) af det totale kviksølvudslip til luften. Uanset om der teoretisk måtte kunne mobiliseres minimale mængder kviksølv til kirkegårdsjord, har der ikke kunnet påvises kviksølv til drænvand fra kirkegårdsområder. Miljømæssige aspekter af plastfyldningsmaterialer Fra et teoretisk synspunkt synes der ikke med vor nuværende viden at være miljømæssige problemer forbundet med plastholdigt affald fra tandlægeklinikker [12]. Større mængder/rester af fyldningsmateriale og ikke-tømt emballage bør bortskaffes som kemikalieaffald, mens mindre rester kan bortskaffes med det almindelige faste affald. Ved senere affaldsforbrænding nedbrydes akrylater fortrinsvis til kuldioxid og vand, afhængigt af forbrændingsomstændighederne. Kontaminering af spildevand med rester af plastfyldningsmateriale, inkl. granulat fra udborede fyldninger kan ud fra teoretiske betragtninger ikke vurderes at udgøre nogen betydende miljøfare. Senest har dog diskussionen om frigørelse af østrogenlignende stoffer (Bisphenol-A, BisDMA) fra visse plastmaterialer [16] medvirket til at spørgsmålet omkring muligheden for afgivelse af østrogene stoffer til miljøet fra plastfyldningsaffald i vand blev taget op i dele af den skandinaviske presse. En række rapporter har vist at visse almindeligt udbredte miljøfremmede stoffer, og også visse naturligt forekommende stoffer, besidder østrogen virkning, hvilket har været medvirkende til hypotesen om at den forøgede forekomst af forstyrrelser i den mandlige reproduktion, i hvert

5 Fig. 3. Kviksølvindhold i renseværksslam (mg kviksølv per kg tørstof; mg Hg/kg TS) i perioden før og efter installation af amalgamudskillere, eksempler fra fire danske kommuner (orange pil angiver perioden inden for hvilken der er sket installation af amalgamudskillere). A: Århus Kommune, Marselisborg Renseanlæg. Kapacitet: personækvivalenter. 250 klinikker i oplandet. B: Ballerup Kommune, Måløv Renseanlæg. Kapacitet: personækvivalenter. 27 klinikker i oplandet. C: Skive Kommune, Skive Renseanlæg. Kapacitet: personækvivalenter. 17 klinikker i oplandet. D: Tårnby Kommune, Tårnby Renseanlæg. Kapacitet: personækvivalenter. 17 klinikker i oplandet. fald delvis, kan hænge sammen med udsættelse for hormonlignende kemiske stoffer i fosterlivet eller i den tidlige barndom [17]. Små mængder stoffer med østrogenlignende effekt kan findes tilsat odontologiske plastmaterialer eller kan forefindes som minimale forureninger fra fremstillingsprocesser [18]. Imidlertid tyder aktuelle forskningsresultater på at de mængder østrogene stoffer som tidligere er hævdet afgivet fra odontologiske plastmaterialer [16], er stærkt overdrevne [19, 20]. Mhp. at vurdere størrelsesordenen af en eventuel affaldsproblematik har den danske Sundhedsstyrelse anslået at den totale mængde BisGMA- og BisDMA-holdige kompositter/resiner som anvendes årligt i den danske tandpleje, svarer til mindre end 0,01% af det skønnede totale forbrug af Bisphenol-A-holdige produkter/kemikalier i Danmark per år (Sundhedsstyrelsen, Kontorchef Lene Skak-Iversen, pers. medd.). På denne baggrund forekommer en betydende miljørisiko ikke sandsynlig. Hvorfor farligt i miljøet og ikke i munden? I de foregående artikler er redegjort for både biokompatibilitetsaspekter og kliniske forhold i relation til amalgam og dets alternativer som tandrestaureringsmaterialer, og en oversigt over de miljømæssige aspekter er givet i det foranstående. I henhold til Europarådsdirektivet om medicinsk udstyr (som dentalmaterialer henhører under) skal der i en risikovurdering af et givet materiale, foruden den toksikologiske vurdering, indgå en afvejning i forhold til fordele ved det pågældende produkt [21]. Talrige undersøgelser har opgjort de kliniske fordele og begrænsede toksikologiske bivirkningsrisici ved amalgam i forhold til øvrige restaureringsmuligheder (se bl.a. de foregående artikler). I naturen har kviksølv ingen nytteværdi, men tværtimod en række biologiske og toksikologiske bivirkninger, bl.a. opkoncentrering i fødekæder. Fra en miljømæssig synsvinkel må det

6 ARENHOLT BINDSLEV OG SUNDBERG således tilstræbes at reducere den menneskeskabte mobilisering og dermed cirkulation af kviksølv mest muligt. En af de politiske strategier for at arbejde i retning af en udfasning af et uønsket stof i miljøet er reduktion ved kilden. De gennemførte restriktioner og planlagte forbud i relation til kviksølvcirkulationen må forstås på denne baggrund. De aktuelt vedtagne udsættelser af forbudene kan ses begrundet i dels manglen på tilstrækkeligt egnede alternativer, dels den gennem de seneste år dokumenterede markante reduktion af kviksølvudledningen fra tandplejen som følge af skærpet regulering på området og endelig det naturlige fald i anvendelsen af amalgam i takt med udviklingen af alternative materialer. Hermed synes amalgams veldokumenterede nytteværdi som tandrestaureringsmateriale nøgternt og velbegrundet afvejet i forhold til den if. vor nuværende viden hermed forbundne meget ringe risiko for bivirkninger, både miljø- og sundhedsmæssigt. Ved fremtidige vurde-ringer af muligheden for at erstatte amalgam bør de mulige alternativers biokompatibilitet vurderes med samme udførlighed som har været anlagt over for amalgam. Det har til dato desværre ikke altid været tilfældet. English summary Amalgam safe in teeth, a hazard to the environment? Dorthe Arenholt Bindslev, Hans Sundberg Tandläkartidningen 1999; 91(2): In recent years public interest has focused on environmental aspects of dental materials, particularly dental amalgam. Regulations relating to the collection, storage and disposal of mercury-contaminated wastes, including waste water have been tightened up in a number of countries. For environmental reasons, Sweden and Denmark have adopted regulations that will result in phasing out of the use of amalgam for dental restoration. This paper discusses whether amalgam is safe in teeth but its use is a hazard to the environment. According to the EU-Directive on Medical Devices (93/42/EØF), assessment of the safety of any medical device (including dental materials) shall be based on a risk assessment balancing the health risk against the benefits of the product. The biocompatibility and clinical benefits of dental amalgam as a restorative material have been thoroughly reviewed. In the environment mercury as a pollutant has many adverse effects and no benefits. Environmental authorities therefore aim at reducing the amount of anthropogenically circulated mercury as much as possible. In recent years it has however been shown that environmental mercury contamination from dental applications since adoption of stricter regulations for dental waste disposal has been minimal. Planned bans on use of dental amalgam for environmental reasons have recently been postponed in Sweden and Denmark, since no suitable alternatives are yet available. Dental filling materials used or proposed as alternatives to dental amalgam should be evaluated as thoroughly as dental amalgam. Litteratur 1. Arenholt-Bindslev D. Dental amalgam environmental aspects. Adv Dent Res 1992; 6: Miljøministeriet. Bekendtgørelse om forbud mod salg af kviksølv og kviksølvholdige produkter. Bekendtgørelse nr. 520, 9. juni, Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen. Regeringens proposition 1993/94: Berglund A, Ekstrand JA, Dahl JE. Kvicksilver från amalgam frisättning, öde i organismen och effekter. Tandläkartidningen 1999; 91(2): Inorganic mercury - Environmental aspects. WHO: Environmental health criteria 118. Geneva: World Health Organization; Methylmercury. WHO: Environmental health criteria 101. Geneva: World Health Organization; Hansen JC, Danscher G. Organic mercury: An environmental threat to the health of dietary-exposed societies? Rev Environ Health 1997; 12: Grandjean P, Weihe P, White RF, Debes F, Araki S, Yokoyama K, et al. Cognitive deficit in 7-year-old children with prenatal exposure to methylmercury. Neurotoxicol Teratol 1997; 19: Lindqvist O, Johansson K, Aastrup M, Andersson A, Bringmark L, Hovsenius G, et al. Mercury in the Swedish environment. Recent research on causes, consequences and corrective methods. Water Air Soil Poll 1991; 55: Massestrømsanalyse for kviksølv. Miljøprojekt nr København: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen; Larsen A, Arenholt-Bindslev D. Hvor løber vandet hen, når det forlader tandklinikken? Tandlægebladet 1990; 94: Arenholt-Bindslev D. Environmental aspects of dental filling materials. Eur J Oral Sci 1998; 106: Arenholt-Bindslev D, Larsen AM. Mercury levels and discharge in waste water from dental clinics. Water Air Soil Poll 1996; 86: Fan PL, Arenholt-Bindslev D, Schmalz G, Halbach S, Berendsen H. Environmental issues in dentistry mercury. Int Dent J 1997; 47: Arenholt-Bindslev D, Lyhne KB. Preliminary results from a national survey on Hg levels in waste water treatment plants sludge following installation of amalgam separators in dental clinics. Proceedings from ADA symposium Separation technologies for dental and other health care facilities at the 26th Annual Meeting of the Fine Particle Society, Chicago, American Dental Association (Abstract) 16. Olea N, Pulgar R, Pérez P, Olea-Serrano F, Rivas A, Novillo-Fertrell A, et al. Estrogenicity of resin-based composites and sealants used in dentistry. Environ Health Perspect 1996; 104: Toppari J, Larsen JC, Christiansen P, Giwercman A,

7 Grandjean P, Guillette LJ, et al. Male reproductive health and environmental chemicals with estrogenic effects. København: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Miljøprojekt nr. 290; Peutzfeldt A. Resin composites in dentistry: the monomer systems. Eur J Oral Sci 1997; 105: Hamid A, Hume WR. A study of component release from resin pit and fissure sealants in vitro. Dent Mater 1997; 13: Arenholt-Bindslev D, Breinholt V, Schmalz G, Preiss A. Time-related bisphenol A content and estrogenic activity in saliva samples collected in relation to placement of fissure sealants. J Dent Res 1998; 77: 692(abstr.). 21. Sundhedsministeriet. Bekendtgørelse om medicinsk udstyr. Bekendtgørelse nr. 734 af 10. august 1994 (Rådets Direktiv af 14. juni 1993 (93/42/EØF) om medicinske anordninger). Bilag I, Væsentlige krav. Korrespondance Dorthe Arenholt Bindslev,Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, DK-8000 Århus C, Danmark. Addendum Efter færdiggørelse af artiklen er der sket ændringer i både Danmark og Sverige. Danmark har med effektuering pr. 15/ revideret bekendtgørelse om forbud mod salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter. På tandplejeområdet er bekendtgørelsen ændret således, at den oprindelige dato for indførelse af forbud mod anvendelse af amalgam (1/1-1999) er erstattet med teksten tilladt indtil videre. Tilladelse til anvendelse af amalgam i forbindelse med retrograd rodfyldning er bortfaldet. I Sverige yder tandvårdsförsäkringen fra og med årsskiftet 1998/99 ikke tilskud til amalgamfyldninger udført på voksne. Endvidere er i en proposition fra regeringen angivet, at man planerer at forsøge at indføre et forbud mod anvendelse af amalgam til tandfyldning senest år 2001.

Risikoaffaldet der genereres i tandlægepraksis, kan hovedinddeles

Risikoaffaldet der genereres i tandlægepraksis, kan hovedinddeles Trygt i munden farligt i miljøet? Dorthe Arenholt Bindslev og Hans Sundberg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I de

Læs mere

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges Der anvendes årligt omkring en million tons kemikalier ved offshore-aktiviteterne i Nordsøen, hvoraf omkring 50.000 tons anvendes i den danske del. Der

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune. Gudenåkomitéen - Rapport nr 2

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune. Gudenåkomitéen - Rapport nr 2 KJ Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomitéen - Rapport nr hf'^^m'\- SØER I GUDENÅENS VANDSYSTEM KVIKSØLV I FISK FRA RING SØ. TANGE SØ OG SILKEBORG LANGSØ 1981 RAPPORT FRA GUDENÅKOMITÉEN VEDRØRENDE

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2016 COM(2016) 39 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Massestrømsanalyse for kviksølv 2001

Massestrømsanalyse for kviksølv 2001 Miljøprojekt Nr. 808 2003 Massestrømsanalyse for kviksølv 2001 Susanne Skårup, Claus Lübeck Christensen, Jakob Maag og Susan Heilemann Jensen COWI A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Handlingsplan for hospitalsspildevand

Handlingsplan for hospitalsspildevand Handlingsplan for hospitalsspildevand Handlingsplan for hospitalsspildevand Nationalt og international er hospitalsspildevand et nyt område, som langsomt er ved at få en øget opmærksomhed. Der er imidlertid

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE INDHOLD HVORFOR SKAL KLINISK RISKOAFFALD INDSAMLES?... 3 HVEM ER OMFATTET?... 4 ANMELDELSE TIL KOMMUNEN... 4 HVAD ER KLINISK RISIKOAFFALD?...

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Plastrekonstruktion 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm rgsmål 4. semester Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Forbehandling af tanden Forbehandling

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Regulativ 1907/2006 TRAVABON

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Regulativ 1907/2006 TRAVABON 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Produkt information Produktnavn : Firma : Telefon : ++49-2151-38-1370 E-mail : Den sagkyndige persons e-mailadresse: usgq-krefeld@degussa.com

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune 2004 Lidt om dette regulativ Regulativet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Svejseelektrode. Emballage: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: Top-Tek A/S Industrivej 2 DK-6690 Gørding Tlf.:

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr Nanomaterialer i medicinsk udstyr Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr 03-09-2014 Lovgivning for medicinsk udstyr Rådets Direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr og Rådets

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det?

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Niclas Scott Bentsen Lektor, PhD Københavns Universitet Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Maria Klitgaard. Hej Henrik. Mange tak for oplysningerne.

Maria Klitgaard. Hej Henrik. Mange tak for oplysningerne. Maria Klitgaard Fra: Sendt: 2. marts 2015 10:31 Til: 'Henrik NICOLAISEN' Cc: Preben NIELSEN; Maria Klitgaard; Rachel KEOWN Emne: SV: Anmodning om supplerende oplysninger - tilladelse til aflevering af

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.:

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.: Notat Kunstgræsbaner og miljø Udarbejdet af: Elin Christophersen og Olav Bojesen Dato: 12. august 2013 Sagsid.: 09.08.26-P22-1-13 Version nr.: Kunstgræsbaner Opbygning metoder dræn afledning af vand Kunstgræsbaner

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. no 2014-19 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses:

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1)

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) Bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) I medfør af 1, stk. 2, i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Der findes mange situationer, hvor en bestemt størrelse ændres som følge af vekselvirkninger med

Læs mere

VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT?

VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT? VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT? Tue Søeborg, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet CEHOS informationsdag 3. oktober 2013 Fra biomonitorering til risikovurdering Eksempel: bisphenol A (BPA) BPA

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Hvor kommer mikroplasten fra?

Hvor kommer mikroplasten fra? IDA Miljø Hvor kommer mikroplasten fra? Carsten Lassen, COWI Foto: IVL IDA Miljø, "Mikroplastik et miljøproblem men hvor stort?" 27. oktober 2015 1 27. OKTOBER 2015 IDA MILJØ SEMINAR OM MIKROPLAST Microplastics

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter 2010/1 BSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. december 2010 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 07-nov-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. R62046 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

Thomas Feld Kemi Klasse 1.4 HTX Roskilde

Thomas Feld Kemi Klasse 1.4 HTX Roskilde 1 Formål: Undersøgelse af forbrændingsreaktioner for nogle karbonhydrider. Materialer: 3 alkaner Pentan S16: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt Octan R 38: Irriterer huden R 50/53: "Meget

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Brian Kronvang, Jørgen Windolf og Gitte Blicher-Mathiesen DCE/Institut for Bioscience, Aarhus

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Baggrundspapir vedr. kampagne om sparepærer og kviksølv 05.02.2015

Baggrundspapir vedr. kampagne om sparepærer og kviksølv 05.02.2015 Baggrundspapir vedr. kampagne om sparepærer og kviksølv 05.02.2015 1. Indledning Miljøstyrelsen gennemfører en kampagne, der bl.a. skal informere danskerne om kviksølv i sparepærer. Kampagnen skal tage

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

DAKOFAs liste over farlighedskriterier for farlige stoffer med jordkvalitetskriterier

DAKOFAs liste over farlighedskriterier for farlige stoffer med jordkvalitetskriterier DAKOFAs liste over farlighedskriterier for farlige stoffer med jordkvalitetskriterier v/henrik Wejdling, DAKOFA DAKOFA-seminar 03.11.11 Om klassificering af jord og affald Kvalitet og farlighed Jordkvalitetskritrier

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-24 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Are prenatal maternal stress associated

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Tandlægeskolen er under renovering De seneste 5 år har vi totalrenoveret klinikker og tekniske anlæg

Læs mere

BROMEREDE FLAMMEHÆMMERE OG ANDRE KEMIKALIER I BYGGERIET

BROMEREDE FLAMMEHÆMMERE OG ANDRE KEMIKALIER I BYGGERIET BROMEREDE FLAMMEHÆMMERE OG ANDRE KEMIKALIER I BYGGERIET CIVILINGENIØR (K), KIM HAAGENSEN CHEFKONSULENT, RAMBØLL, ØRESTAD KEMIKALIER I BYGGERIET EMNER OG EKSEMPLER Risikovurderinger i forhold til jord og

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Hvad gør vi med det sediment, der ikke kan klappes?

Hvad gør vi med det sediment, der ikke kan klappes? Hvad gør vi med det sediment, der ikke kan klappes? Danske Havnes Temadag om miljøforhold i havne 11. Januar 2006 Tom E. Hansen Hvad er det, som ikke kan klappes. Der er flere grunde til, at sediment ikke

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

DetNet. Detergent Industry Network for CLP Classification

DetNet. Detergent Industry Network for CLP Classification DetNet En fælles tilgang til klassificering og mærkning af rengøringspodukter for branchen (med fokus på hud- og øjenpåvirkninger) An A.I.S.E. initiative CLP: your options for skin and eye classification

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Minimering af emballage-forbruget

Minimering af emballage-forbruget Minimering af emballage-forbruget Prof. Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljø Agentur EEA s formål er at understøtte bæredygtig udvikling og at bidrage til væsentlige og målbare forbedringer i

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere