Vandkvalitet i dentale units

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandkvalitet i dentale units"

Transkript

1 Vandkvalitet i dentale units tove larsen og ellen v. frandsen I de senere år har der været øget fokus på den mikrobiologiske kvalitet af vandet fra dentale units, eller snarere på den ofte mangelfulde vandkvalitet. Utallige rapporter om forekomst af mikroorganismer i stort antal i unitvand har ført til, at der i flere lande nu er blevet formuleret krav til kvaliteten af det vand, der anvendes til behandling af patienter på tandklinikker. På nuværende tidspunkt er der forskel på, i hvor høj grad disse krav er forpligtende for tandlæger. Men med det voksende fokus på kvalitetssikring i sundhedsvæsnet generelt kan man forvente, at også tandlæger i stigende grad skal dokumentere kvaliteten af deres arbejde i fremtiden. Hertil hører blandt andet en dokumentation af, at vandet, der anvendes til behandlinger, ikke udgør en potentiel sundhedsrisiko for patienter og personale. Forurening af unitens vand Det er ikke nogen ny opdagelse, at vand fra dentale units kan være endog meget forurenet. Gennem omtrent 40 år er det jævnligt rapporteret, at mikroorganismer koloniserer og danner biofilm på vandslangerne i units 1. Kontinuerlig afstødning af biofilmen resulterer i mikroorganismer i vandet fra airotor, ultralydstandrenser, trefunktionssprøjte osv. Det totale kimtal i vandprøver fra instrumenterne kan variere en del i forskellige units, men koncentrationer på op til > kim pr. ml (colony forming units pr. ml, cfu/ml) er ofte rapporteret. Vandprøver udtaget samtidigt fra vandhaner på klinikkerne har derimod vist meget Odontologi 2006 Munksgaard Danmark, København

2 lavere kimtal, typisk < cfu/ml. Det er således ikke vandforsyningen til klinikker og units, der udgør et problem, men derimod selve unitens opbygning og funktion 1. Unitens vandsystemer udgøres af meget snævre plastslanger, og samtidig er vandforbruget til instrumenterne ganske lille. Dette giver en meget begrænset gennemstrømning af vandslangerne, hvilket fremmer koloniseringen og biofilmdannelsen i vandsystemerne. Denne tendens øges yderligere af de lange perioder med stillestående vand og af den forholdsvis høje temperatur i uniten, der giver mikroorganismerne gode vækstbetingelser. Koloniseringen kan foregå meget hurtigt, idet prøver, udtaget fra nyinstallerede units, har vist kimtal på > cfu/ml allerede efter 5 dage. Smitterisiko som følge af unitens vand Der er isoleret en lang række forskellige mikroorganismer i vandet fra dentale units, især bakterier, men også svampe og protozoer. Hovedparten af de isolerede bakteriearter er almindelige vandbakterier, der udgør en begrænset smitterisiko for immunkompetente personer. Der er dog også isoleret en række opportunistiske patogener, der kan give alvorlige infektioner hos især ældre og svækkede personer 1,2. Netop denne gruppe personer udgør i disse år en stigende andel af befolkningen i de nordiske lande. Da disse potentielle risikopatienter samtidigt bevarer egne tænder længere end tidligere, vil de udgøre en stigende andel af de patienter, der søger tandbehandling. Smitte vil især kunne ske ved inhalation og give anledning til luftvejsinfektioner; men der er også mulighed for lokale sårinfektioner i mundhulen og for bakteriæmi med mikroorganismer fra vandet, fx efter subgingival depuration ved hjælp af ultralydstandrenser. Da personalet på tandklinikken kontinuerligt udsættes for aerosoler fra de vandkølede instrumenter, har det også en potentiel risiko for at pådrage sig infektioner med mikroorganismer fra unitens vand. Blandt de potentielt humanpatogene arter isoleret fra dentale 192

3 units er fx Pseudomonas-arter, Klebsiella-arter, Legionella-arter og atypiske Mycobacterium-arter (ikke Mycobacterium tuberculosis) 2. Det er dokumenteret, at Pseudomonas aeruginosa kan overføres fra unitvand til patienter under tandbehandling og persistere i mundhulen/svælget i adskillige uger. I to tilfælde er der påvist infektioner med hævelse i mundhulen forårsaget af P. aeruginosa efter tandbehandling hos immunsupprimerede patienter. Hos begge patienter kunne identiske P. aeruginosa-stammer efterfølgende isoleres fra vandet i de units, hvor behandlingen var foregået 1,2. Desuden er der påvist overførsel af P. aeruginosa til patienter med cystisk fibrose, der ofte får kroniske lungeinfektioner med netop denne bakterieart 3. Hos tandlæger er der påvist en ændret sammensætning af næsens mikroflora med kolonisering af vandbakterier hos halvdelen, og forekomst af P. aeruginosa hos en tredjedel af de undersøgte 1. Tandklinikpersonale har også et højere niveau af antistoffer end befolkningen i øvrigt mod Legionella pneumophila, der kan være årsag til alvorlige lungeinfektioner 4. At dette kan give anledning til en reel risiko for sygdomsudvikling med Legionella understøttes af en rapport om en ældre, amerikansk tandlæge, der døde af en Legionella-infektion. Efterfølgende fandt man samme Legionella-art i stort tal fra vandet i hans unit 2. Ud over cfu/ml og specifikke bakteriearter har der været fokus på tilstedeværelsen af endotoksin, lipopolysaccarid (LPS) fra gramnegative bakteriers cellevæg, i unitens vand. LPS har en række inflammationsfremmende effekter og kan derfor være skadeligt i sig selv. Der er påvist endotoksin i unitvand i flere undersøgelser, men om dette er af klinisk relevans er omdiskuteret, da også spyt fra sunde individer kan have et relativt højt endotoxin-niveau 5. Ovenstående rapporter illustrerer de potentielle alvorlige risici ved forureningen af vandet i dentale units. Verificerede rapporter om infektioner erhvervet fra unitvand er dog få og sporadiske. Endvidere er de forurenende mikroorganismer opportunistisk patogene og karakteriseret ved kun at forårsage sygdom hos 193

4 svækkede personer og i nogle tilfælde, som fx ved Mycobacterium-arter, kun ved et meget stort inokulum. Umiddelbart er der altså intet, der tyder på, at unitvandet udgør en betydelig sundhedsrisiko for patienter og behandlere. Det hører dog også med til et sandfærdigt billede af problematikken, at det kan være overordentligt svært at foretage en sikker smitteopsporing ved de pågældende opportunistiske sygdomme, og at der ikke hidtil har været tradition for at inkludere tandklinikker i evt. smitteopsporing. Der er ikke tvivl om, at nyere DNA-baserede metoder, der allerede anvendes i retsvæsnet, også kan og vil blive anvendt til karakterisering af bakterie-dna med henblik på smitteopsporing. Krav til vandkvalitet Princippet for klinisk hygiejne i sundhedsvæsnet, og herunder på tandklinikker, er at minimere risikoen for nosokomielle infektioner og at skabe et sikkert arbejdsmiljø på klinikken. Med til dette hører også at minimere risikoen for infektioner via unitvandet, selvom her ikke er tale om en udbredt risiko for den generelle folkesundhed 2. I Norden er der ikke specifikke krav til vandkvaliteten i dentalunits, og der er heller ikke nogen EU-lovgivning på området. Den amerikanske tandlægeforening ADA var de første til at formulere et konkret mål for, hvad de anså som et acceptabelt niveau for mikrobiel vækst i unitvand. I 1995 udsendte de et Statement on Dental Unit Waterlines, der som mål havde, at vand til ikke-kirurgiske behandlinger i år 2000 på intet tidspunkt måtte indeholde mere end 200 cfu/ml, hvilket svarer til kvaliteten af dialysevæsker 6. I 2003 blev dette fulgt op af Centers for Disease Control and Prevention, der i deres Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings 2003 forlangte, at vand fra dentale units til ikke-kirurgiske behandlinger skal opfylde samme krav som drikkevand, dvs. indeholde maksimalt 500 cfu/ml

5 Vandkvalitet måles sædvanligvis ved dyrkning af prøver under standardiserede betingelser ved både 21 C og 37 C. I Danmark udstikker Miljøministeriet grænseværdierne for kimtal. Disse er højst 200 cfu/ml ved 21 C og højst 20 cfu/ml ved 37 C. Imidlertid gælder Miljøministeriets grænseværdier kun det såkaldte ledningsvand, dvs. vandtilførslen i stikledningen til en bygning. Dette vand er i stadig cirkulation. Vand tappet direkte fra vandhanen i bygninger kan ofte have et højere kimtal, fordi der ikke er konstant cirkulation og derfor større risiko for biofilmdannelse. Derfor tages prøver fra tappestedet sædvanligvis først efter, at vandet har løbet i mindst 5 min., så flest mulige løse mikroorganismer er skyllet ud, og man i realiteten tapper ledningsvand. ADA s grænseværdi på 200 cfu/ml kan under indtryk af ovenstående derfor lyde som et krav, der kan være svært at overholde på en såkaldt straks -prøve, dvs. en prøve svarende til almindelig brug, hvor vandet ikke har løbet i 5 min., før man tapper det. Måske skal CDC s 500 cfu/ml ses som en modifikation af ADA s grænseværdi. Dansk Standards Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker fra 2001 (DS ) beskriver, i lighed med CDC, at kimtallet i vandet fra dentale units ikke må være højere end i drikkevand, og at vandet ikke må indeholde patogene mikroorganismer som fx Legionellabakterier 8. For de patogene mikroorganismer er kravet altså meget klart. Disse må overhovedet ikke forekomme. Hvis en dansk tandklinik ønsker at blive certificeret ifølge Dansk Standard, skal man leve op til disse krav. For kimtallet (cfu/ml) er der derimod ikke en defineret grænseværdi, fordi lovgivningen om drikkevand kun forholder sig til ledningsvandets kimtal. I en nylig fælleseuropæisk undersøgelse omfattende syv lande kunne kun knapt halvdelen af de i alt 237 undersøgte units levere vand indeholdende <200 cfu/ml. I den danske del af undersøgelsen blev der desuden isoleret Legionella-arter fra 9% af prøverne samt Mycobacterium-arter fra godt halvdelen af prøverne 9. Disse resultater er i fuld overensstemmelse med talrige tidligere undersøgelser i en række forskellige lande og viser, at det er nød- 195

6 vendigt at kontrollere forureningen af unitens vandsystemer for at sikre en acceptabel vandkvalitet. Metoder til at kontrollere forureningen Der er afprøvet en lang række metoder til at nedbringe antallet af mikroorganismer i vandet fra dentale units. Det drejer sig dels om forskellige fysiske metoder i form af gennemskylning med vand, udtørring af vandrørene, opvarmning af vandet og filtrering af vandet, samt anvendelse af separat vandforsyning, og dels om kemisk desinfektion i forskellige former 1,2. Rent principielt vil en fysisk metode være at foretrække for at undgå brug af kemiske desinfektionsmidler og dermed beskytte både patienter, arbejdsmiljø og det tekniske udstyr. Men dette kræver selvfølgelig, at de tilgængelige fysiske metoder er effektive. Grundig gennemskylning af vandslangerne med vand før og/eller efter behandlinger er ofte blevet foreslået for at nedbringe antallet af mikroorganismer i vandet. Gennemskylning giver dog kun en kortvarig og begrænset reduktion i kimtallet. Desuden har gennemskylning med vand ingen effekt på biofilmen i slangerne, der fortsat vil tilføre vandet bakterier, og er derfor ikke en tilstrækkelig metode til at sikre vandkvaliteten 7. Forsøg med udtørring af vandrørene uden for behandlingsperioder for at udsulte biofilmen har haft endnu mindre effekt på kimtallet i vandet, og der mangler fortsat dokumentation af den mulige effekt af intermitterende opvarmning af vandet. Filtre kan indsættes i vandrørene for at forhindre mikroorganismerne i at nå frem til instrumenterne. De opfangede mikroorganismer vil dog hurtigt ophobes på og omkring filteret, vokse her og være udgangspunkt for yderligere forurening af rør og slanger. Derfor er det nødvendigt med hyppig, gerne daglig udskiftning af filtrene. Derudover er det vigtigt, at filtrene indsættes helt tæt på instrumenterne. Filtrene har nemlig ingen effekt på biofilmen i slangerne, der vil persistere som forureningskilde. Fil- 196

7 trene er altså ingen egentlig løsning på biofilmdannelsen, og om effekten i klinikken er tilstrækkelig, er endnu ikke klart 2. En separat vandforsyning til uniten er heller ikke en løsning, selv om den ideelle, teoretiske løsning på problemet umiddelbart ville synes at være en separat tilførsel af sterilt vand. Det må dog antages, at der med tiden alligevel sker en kolonisering af slangerne, fordi uniten ikke er steril og tilføres mikroorganismer, fx i forbindelse med serviceeftersyn. Desuden er der, ud over almindelige vandbakterier, også fundet mundhulebakterier som fx orale streptokokker i unitvand. Patienternes mundhuleflora udgør altså også en kilde til kolonisering og biofilmdannelse i vandslangerne og mulig krydskontaminering mellem patienterne ved tilbagesug efter afbrydelse af vandkølede instrumenter som fx turbiner i mundhulen. Dette skulle principielt forhindres af instrumenternes kontraventiler, men det er vist, at disse ofte ikke virker efter hensigten, således at tilbagesug af mundhuleorganismer kan påvises. Ingen af de omtalte fysiske metoder til at nedbringe forureningen af unitvandet er således endnu påviseligt tilstrækkelige til at sikre vandkvaliteten i dentale units 7. Det er derfor på nuværende tidspunkt nødvendigt at ty til kemiske desinfektionsmetoder. Kemisk desinfektion af unitvandet En række forskellige desinfektionsmidler har været afprøvet til desinfektion af units vandsystemer. Ideelt skal et desinfektionsmiddel til denne opgave have et bredt mikrobiologisk spektrum og være ikke-toksisk for mennesker og for det omgivende miljø 1,2. Desuden skal både patienter og personale udsættes mindst muligt for kontakt med kemiske desinfektionsmidler. Hidtil er de bedst dokumenterede resultater opnået med metoder baseret på klorforbindelser, især hypoklorit, og hydrogenperoxid/brintoverilte 7. Princippet i kemisk desinfektion af vandsystemerne i dentale units kan være: 197

8 1) Kontinuerlig tilsætning af desinfektionsmiddel, således at der anvendes desinfektionsmiddel i brugsvandet i forbindelse med patientbehandlingen. 2) Intermitterende tilsætning af desinfektionsmiddel, således at der tilføres desinfektionsmiddel dagligt efter patientbehandlingen, og desinfektionsmidlet skylles ud næste morgen inden påbegyndelse af patientbehandling. Der findes i denne kategori også midler, der markedsføres til desinfektion på ugentlig basis, hvor uniten står med desinfektionsmiddel i løbet af weekenden 2. Kontinuerlig tilsætning af desinfektionsmidlet til brugsvandet er sædvanligvis en indbygget del af uniten, der kun kræver manuel påfyldning af det koncentrerede desinfektionsmiddel, hvorefter uniten automatisk tilsætter desinfektionsmidlet i den korrekte koncentration. Denne metode er altså ikke særlig krævende med hensyn til vedligeholdelse og personaletid. De anvendte midler er klorforbindelser (især hypoklorit), og hydrogenperoxid. Resultaterne på disse units er gode, måske fordi det oftest drejer sig om nye units, der er født med systemet. Hvorledes kimtallet i sådanne units udvikler sig, når units er gamle, ved man endnu ikke, men der foreligger enkelte data på, at kimtallet pludseligt kan stige efter adskillige år. Ulempen ved dette system er, at tandlæge og personale opholder sig mange timer dagligt i en aerosol af desinfektionsmiddel med potentiel skadelig virkning på slimhinder og indre organer ved langvarig påvirkning. Den mulige skadelige virkning af desinfektionsmidlet på patienterne er formentlig af teoretisk art, fordi patienterne opholder sig så kortvarigt på klinikken. Heller ikke dette er der dog sikker viden om 2. Kontinuerlig tilsætning af desinfektionsmiddel til brugsvandet kan også foregå ved, at der påmonteres en flaske på unit, hvorfra unit får sit brugsvand. Dette kræver manuel tilsætning af desinfektionsmiddel til brugsvandet i flasken. Fordelen ved flaskeløsningen er, at så godt som enhver ældre unit kan påmonteres en flaske for et beskedent beløb. Denne løsning kan udformes såle- 198

9 des, at man kan skifte mellem at anvende flaskevand og vandhanevand til unit. Man skal dog være opmærksom på, at lovgivningen kræver, at unit er forsynet med et såkaldt air gap, der forhindrer tilbagesug af desinfektionsmiddel til brugsvandet i tilfælde af pludseligt trykfald i systemet. Intermitterende tilsætning af desinfektionsmiddel kan foregå på flere måder. Nogle units har systemet indbygget. I andre tilfælde drejer det sig om en løs enhed, som påmonteres unit, når desinfektionen skal foregå. Den sidste løsning har den fordel, at man kan nøjes med at indkøbe ét eksemplar af den løse enhed, som kan flyttes fra unit til unit. Endelig kan den intermitterende tilsætning af desinfektionsmiddel foregå fra flasker som nævnt ovenfor. I alle tre tilfælde er princippet, at der lukkes for den almindelige vandforsyning, unit tømmes for vand ved hjælp af trykluftsystemet, desinfektionsmiddel tilføres unit fra reservoiret eller flasken og efterlades natten eller weekenden over. Herefter tømmes unit på ny ved hjælp af trykluftsystemet, og der skiftes over til den sædvanlige vandforsyning og foretages en gennemskylning. Fordelen ved den intermitterende metode er, at tandlæge, personale og patienter ikke udsættes direkte for desinfektionsmidlet. Ulempen er det større manuelle arbejde med desinfektionen og udsættelsen af personalet for omgang med koncentrerede desinfektionsmidler, hvis brugsopløsningerne skal blandes på klinikken. I de tilfælde, hvor man på klinikken har en eksisterende unit uden desinfektionssystem, er den intermitterende tilsætning et alternativ til anskaffelse af ny unit, fordi det, som nævnt, er økonomisk overkommeligt at ombygge unit til enten flasker eller de transportable systemer, der findes på markedet. I nye units med kontinuerlig tilsætning af desinfektionsmiddel til brugsvandet anvendes som regel svage koncentrationer af klorforbindelser eller hydrogenperoxid, der under disse omstændigheder giver meget lave kimtal i brugsvandet. Imidlertid er dette som oftest ikke tilstrækkeligt, hvis man ønsker at ombygge en ældre unit, hvor der allerede er dannet biofilm i unitens rør og 199

10 slanger. Det kan være nødvendigt initialt at rense unit igennem med høje koncentrationer af desinfektionsmidler og biofilm-løsnende midler. Der findes flere midler på markedet. Nogle af midlerne har dog den ulempe, at biofilmen ikke fjernes på én gang i forbindelse med rensningen, men at den fortsætter med at løsne sig i dagene efter. Det kan give generende problemer med tilstopning af slanger og ventiler. For det meste er disse problemer dog af forbigående art. Problemerne med tilstopning er en funktion af både desinfektionsmiddel og unitens alder, så hvor et middel fungerer godt for en unit på 10 år, kan det samme middel måske give problemer for en unit på 20 år. Tilstopningsproblemer er primært et problem ved den initiale rensning af unit. Ved efterfølgende brug af de koncentrationer af desinfektionsmidler, der anvendes til daglig desinfektion eller weekenddesinfektion, er der ikke problemer 2. Afrunding En stor del af undersøgte europæiske units har et kimtal i vandet, der overstiger de tilgængelige anbefalede grænseværdier. Dette gælder ikke kun for ældre units, men kan udmærket optræde i ret nye units, der som nævnt kan koloniseres på under en uge med kimtal på > cfu/ml til følge. Derfor er det under alle omstændigheder en god idé at teste vandkvaliteten i sin unit. Undersøgelserne kan udføres af autoriserede laboratorier. Der begynder tillige at komme simple tests, man selv kan anvende, på markedet. Det undersøges i øjeblikket, om resultaterne af disse er sammenlignelige med de standardiserede undersøgelsesmetoder. Afhængigt af vandprøvernes resultat må man tage stilling til, om, og i givet fald hvordan, man skal kontrollere vandkvaliteten i sin unit. 200

11 litteratur 1 Mills SE. The dental unit waterline controversy: defusing the myths, defining the solutions. JADA 2000; 131: Pankhurst CL, Johnson NW. Microbial contamination of dental unit waterlines: the scientific argument. Int Dent J 1998; 48: Jensen ET, Giwercman B, Ojeniyi B et al. Epidemiology of Pseudomonas aeruginosa in cystic fibrosis and the possible role of contamination by dental equipment. J Hosp Infect 1997; 36: Reinthaler FF, Mascher F, Stünzner D. Serological examinations for antibodies against Legionella species in dental personnel. J Dent Res 1988; 67: Fulford MR, Walker JT, Martin MV et al. Total viable counts, ATP, and endotoxin levels as potential markers of microbial contamination of dental unit water systems. Br. Dent J 2004; 196: Shearer BA. Biofilm and the dental office. JADA 1996; 127: Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for infection control in dental health-care settings MMWR 2003; 52 (No. RR-17): Dansk Standard. Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker. København 2001; DS Walker JT, Bradshaw DJ, Finney M et al. Microbiological evaluation of dental unit water systems in general dental practice in Europe. Eur J Oral Sci 2004; 112:

12

Vandkvaliteten i danske dentalunits med og uden kimanlæg

Vandkvaliteten i danske dentalunits med og uden kimanlæg Vandkvaliteten i danske dentalunits med og uden kimanlæg Tove Larsen, Ole Thomas Marker, Adi Løie-Andersen og John Gravesen Vand fra dentalunits indeholder ofte store mængder bakterier, bl.a. opportunistiske

Læs mere

Hvilke krav er der til klinikhygiejnen idag? Nyborg Strand, 6. oktober 2017 Lillian Hansen og Erling Østergaard

Hvilke krav er der til klinikhygiejnen idag? Nyborg Strand, 6. oktober 2017 Lillian Hansen og Erling Østergaard Hvilke krav er der til klinikhygiejnen idag? Nyborg Strand, 6. oktober 2017 Lillian Hansen og Erling Østergaard Billede: Den kommunale tandpleje i Århus kommune (for ca 100 år siden!) 1 Program 13.35-14.45

Læs mere

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe!

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! LEGIONELLA Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! Hvad er Legionella? Legionellabakterier Legionella er en hel familie af bakterier. Den type, der oftest giver legionærsyge,

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

Forebyggelse af luftvejsinfektioner

Forebyggelse af luftvejsinfektioner Forebyggelse af luftvejsinfektioner Håndtering, rengøring og opbevaring af respirations- og ventilationsudstyr har det en betydning? Hotel Nyborg Strand d. 27. maj 2015 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske,

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Sekundavand og Sundhed

Sekundavand og Sundhed Sekundavand og Sundhed 29.01.2013 Henrik L Hansen Kontorchef, ledende embedslæge Konklusion Sekundavand er en del af den fremtidige vandforsyning 1 Vi har godt drikkevand i dag - og det vil vi gerne fortsat

Læs mere

Aquatex Water Management

Aquatex Water Management Aquatex Water Management Fjerner bakterier Renser for belægninger i anlæg til Drikkevand, køl, varme, ventilation, pools hos Vandværker, søfarten, offshore, industri, ejendomme I Danmark, Sverige, Norge

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Hvilke krav er der til hygiejnen i dag? Lektor, ph.d. Tove Larsen Tandlæge, MPH Marianne Koch Uhre Tandlæge Adi Løie-Andersen 2010

Hvilke krav er der til hygiejnen i dag? Lektor, ph.d. Tove Larsen Tandlæge, MPH Marianne Koch Uhre Tandlæge Adi Løie-Andersen 2010 Hvilke krav er der til hygiejnen i dag? Lektor, ph.d. Tove Larsen Tandlæge, MPH Marianne Koch Uhre Tandlæge Adi Løie-Andersen 2010 Hvorfor? Der sker jo aldrig noget.. Dit næste tandlægebesøg: Er du tryg

Læs mere

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011.

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Indhold INDLEDNING 2 BEREDSKAB OG ANALYSEMETODER 2 DRIFT OG VEDLIGEHOLD 6 RÅVAND 7 LEDNINGSRENOVERINGER 9 1 Indledning På BactiQuant temadagen d. 20. september

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Sådan minimerer du problemer med Legionella

Sådan minimerer du problemer med Legionella Sådan minimerer du problemer med Legionella Fakta og gode råd om Legionella i varmt vand Til husejere og viceværter Energistyrelsen Miljøstyrelsen By- og Boligministeriet Statens Seruminstitut Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Sundhedsmæssige overvejelser ved anvendelse af sekundavand (her regnvand) til rekreative formål

Sundhedsmæssige overvejelser ved anvendelse af sekundavand (her regnvand) til rekreative formål Sundhedsmæssige overvejelser ved anvendelse af sekundavand (her regnvand) til rekreative formål 15.04.2013 Lis Keiding Afdelingslæge Konklusion Regnvand kan anvendes til nogle rekreative formål, hvis sundhedsmæssige

Læs mere

INTRODUKTION TIL KLINIKHYGIEJNE

INTRODUKTION TIL KLINIKHYGIEJNE INTRODUKTION TIL KLINIKHYGIEJNE Uddrag af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker, udgivet af Statens Serum Institut 2015 med ordforklaringer v/ellen Frandsen Lau. Formålet med

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Hvordan minimeres forureninger ved ledningsarbejder og hvorfor er det vigtigt?

Hvordan minimeres forureninger ved ledningsarbejder og hvorfor er det vigtigt? Hvordan minimeres forureninger ved ledningsarbejder og hvorfor er det vigtigt? Hans-Jørgen Albrechtsen Óluva K. Vang Charlotte B. Corfitzen Bo Lindhardt Nordvand A/S Dansk Vand Konference.-2. november

Læs mere

Drikkevand set fra vandværket

Drikkevand set fra vandværket Københavns Energi Bynet og Teknik Drikkevand set fra vandværket Sikring mod tilbagestrømning af forurenet vand Sikring mod tilbagestrømning I mere end de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent

Læs mere

Mikrobiel vandkvalitet i rentvandsbeholdere efter inspektion og rensning. Sarah C. B. Christensen, DTU Miljø Anne Esbjørn, VandCenter Syd

Mikrobiel vandkvalitet i rentvandsbeholdere efter inspektion og rensning. Sarah C. B. Christensen, DTU Miljø Anne Esbjørn, VandCenter Syd Mikrobiel vandkvalitet i rentvandsbeholdere efter inspektion og rensning Sarah C. B. Christensen, DTU Miljø Anne Esbjørn, VandCenter Syd Baggrund VandCenter Syd ønsker at rentvandsbeholdere, umiddelbart

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR TANDKLINIKKER

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR TANDKLINIKKER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR TANDKLINIKKER Central Enhed for Infektionshygiejne 1.1 udgave 2015 Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Indledning 6 2. Smittespredning på tandklinikken 7

Læs mere

09-04-2014. Hvordan er det bygget op? Hvordan er det bygget op? Loven. Bekendtgørelser. Vejledninger. Arbejdsmiljø områder

09-04-2014. Hvordan er det bygget op? Hvordan er det bygget op? Loven. Bekendtgørelser. Vejledninger. Arbejdsmiljø områder Velkommen Arbejdsmiljø Marianne Uhre Tandlæge MPH Hvad er arbejdsmiljø? Fysiske + Ergonomiske + Kemiske + Biologiske + Psykiske + Sociale = samlet arbejdsmiljø 2 På tandklinikker? Løft, ventilation og

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Temadag for hygiejnesygeplejersker den 4. marts 2015 Den dagkirurgiske patient Phønix Fremtidens hus for

Læs mere

Brusepaneler. Fleksibel installation. Lavt vandforbrug. Robuste materialer. Dansk produceret

Brusepaneler. Fleksibel installation. Lavt vandforbrug. Robuste materialer. Dansk produceret Fleksibel installation Lavt vandforbrug Robuste materialer Dansk produceret Den nye generation af brusepaneler fra Tandrup Water Solutions er udviklet til det offentlige baderum som svømmehaller, sportshaller

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejne. Hygiejne er læren om, hvordan man forebygger sygdom. Ernæring Sikkerhed Miljø Folkesygdomme

Læs mere

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com BIN-X System BIN-X System et overblik Ultrafiltrering Mekanisk rensning af koldt og varmt brugsvand Fjerner alle bakterier, herunder Legionella bakterier, partikler og næsten alle vira Membran med porestørrelse

Læs mere

Legionella. Undersøgelse af bruserslanger. AffaldVarme Aarhus. Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Legionella. Undersøgelse af bruserslanger. AffaldVarme Aarhus. Teknik og Miljø Aarhus Kommune Undersøgelse af bruserslanger Fjernvarmens indgangsvinkel Mindske ledningstab AVA 20 % Konkurrencedygtighed - lavenergi Lavere temperaturer i nettet 85 => 60 gr. Legionella!!! Skal ikke løses med fjernvarme

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

mhtml:file://c:\users\susanne Mann Skou\Documents\Vandværk\Målere\Tilbagestrø...

mhtml:file://c:\users\susanne Mann Skou\Documents\Vandværk\Målere\Tilbagestrø... Side 1 af 5 Publikationer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Forside Indhold Kolofon Download Søg Forrige Næste 5 Krav til tilbagestrømningssikring i dansk lovgivning De overordnede krav

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for Badevand

Administrationsgrundlag for Badevand Administrationsgrundlag for Badevand Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 2 3.1 Det politiske råderum...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Let adgang til frisk og koldt drikkevand i dagtilbud

Let adgang til frisk og koldt drikkevand i dagtilbud Let adgang til frisk og koldt drikkevand i dagtilbud ANBEFALING Børn og unge bør have let adgang til friskt, koldt og rigeligt drikkevand. Det er vigtigt for børns udvikling og trivsel, at der findes et

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn og kontrol med pool og spabade i private udlejningssommerhuse

Retningslinjer for tilsyn og kontrol med pool og spabade i private udlejningssommerhuse Retningslinjer for tilsyn og kontrol med pool og spabade i private udlejningssommerhuse Retningslinjer for tilsyn og kontrol med ovennævnte bassiner indeholder følgende: 1. De hygiejniske regler (baderegler).

Læs mere

Midlertidige udendørs bade- og soppebassiner, pjaskevand mv. om sommeren i dagtilbud.

Midlertidige udendørs bade- og soppebassiner, pjaskevand mv. om sommeren i dagtilbud. Midlertidige udendørs bade- og soppebassiner, pjaskevand mv. om sommeren i dagtilbud. ANBEFALING Det er krævende at holde midlertidige bade- og soppebassiner i en sundheds- og sikkerhedsmæssig forsvarlig

Læs mere

Henrik Johnsen NOVADAN

Henrik Johnsen NOVADAN René Larsen NOVADAN Henrik Johnsen NOVADAN Kan den halvårlige kontrol af indholdet af Bacillus cereus i nyvaskede hospitals tekstiler bruges som en indikation for at vaskeprocessen effektivt desinficerer

Læs mere

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt REDEGØRELSE Smitterisici mv. i forbindelse med piercing Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har anmodet om bidrag til opfølgning på beslutningsforslag

Læs mere

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Med den rette rensning kan teknisk vand i mange tilfælde helt problemfrit bruges i stedet for drikkevand og dermed kan forsyningerne både spare vandressourcer

Læs mere

Drikkevandssediment en kilde til bekymring?

Drikkevandssediment en kilde til bekymring? Drikkevandssediment en kilde til bekymring? Sarah C.B. Christensen I samarbejde med VandCenter Syd og Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. Medforfattere: Marta Munk Tønder, Lene Crafack, Erik Arvin, Erling Nissen

Læs mere

PROCEDURE Nefrostomikateter

PROCEDURE Nefrostomikateter Hospice Sønderjylland Oprettet d. 01-08-2010 af: HLE Sidst revideret d. 23.04.2014 af: TS Nefrostomikateter Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG Formål: At sikre korrekt

Læs mere

Vandsystemer på Hospitaler. FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard

Vandsystemer på Hospitaler. FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard Vandsystemer på Hospitaler FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard Præsentation: Navn: Ole Vestergaard Uddannelse: Akademiingeniør Stilling: Chefrådgiver Afdeling: VVS-teknik, Virum Dagsorden: Vandtyper

Læs mere

Genbehandling og vedligeholdelse af fleksible endoskoper

Genbehandling og vedligeholdelse af fleksible endoskoper Genbehandling og vedligeholdelse af fleksible endoskoper Årskursus2016 Sygeplejerske med klinisk specialfunktion Gitte Christensen Abdominalcenter K Endoskopiafsnittet Bispebjerg Hospital Guidelines ESGE-ESGENA

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge BILAG 3: RØDMUNDSYGE BILAG 3A Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge Sidhartha Desmukh*, Inger Dalsgaard**, Martin K. Raida*, Kurt Buchmann* *Fakultet for Biovidenskab,

Læs mere

www.t-safe.com Vandfiltrering Point-of-use filtrering - den helt sikre løsning Medical Pat. pend.

www.t-safe.com Vandfiltrering Point-of-use filtrering - den helt sikre løsning Medical Pat. pend. www.t-safe.com Vandfiltrering Point-of-use filtrering - den helt sikre løsning Medical Pat. pend. Vandbårne mikroorganismer Drikkevandssystemer er ofte inficerede med mikroorganismer, som ved kritiske

Læs mere

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Døgnprøvetager Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Styrket kontrol med døgnprøvetageren Med en døgnprøvetager er det muligt at udtage et større prøvevolumen

Læs mere

Små brugsvandsvekslere til lavtemperatur og uden legionellaproblemer

Små brugsvandsvekslere til lavtemperatur og uden legionellaproblemer Små brugsvandsvekslere til lavtemperatur og uden legionellaproblemer Carl Hellmers Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. TI RørCenter anvisning 017 april 2012 Projektet Legionella blomstrer ikke op på grund

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2 Activ SPA, 1-2015 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor

Læs mere

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende REJSERÅD HVIS DU REJSER TIL OMRÅDER MED UDBRUD AF MERS-COV- INFEKTION MERS-Coronavirus (MERS CoV) infektion er en virus sygdom

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Tandrup Water Solutions en del af noget større!

Tandrup Water Solutions en del af noget større! Tandrup Water Solutions en del af noget større! Johs. Tandrup A/S er blandt de største selskaber af sin art i Skandinavien, hvor vi producerer og sælger brusere, bruse-sæt, -paneler og -løsninger samt

Læs mere

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND Få viden om krav, ansvar og løsninger Øget vandforbrug til industri og produktion af fødevarer stiller store krav til god vandhygiejne. Det samme gør demografiske

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2016 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor også ekstra

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk * Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk Agenda *Officielle Krav til Infektionshygiejne i lægepraksis *Den Danske Kvalitetsmodel og lægepraksis *Eksempler på Infektionshygiejnearbejde

Læs mere

DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT

DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT 20039-10.qxd 23-03-01 10:06 Side 2 Hvad er katolyse Katolyse er en proces, som er udviklet på basis af de kendte principper for elektrolytisk korrosionsbeskyttelse.

Læs mere

BESKYTTELSE AF DRIKKEVANDET

BESKYTTELSE AF DRIKKEVANDET BESKYTTELSE AF DRIKKEVANDET DS/EN 1717 og DS/EN 806-5 Tilbagestrømningssikringer drift og vedligehold Uffe Ehlers, Honeywell DS/EN-1717 EN1717 er en EU norm som blev indføjet i det danske Bygningsreglement

Læs mere

Tagvand frikendes til rekreativt brug. Hvor langt kan vi nå med pladsvand og vejvand

Tagvand frikendes til rekreativt brug. Hvor langt kan vi nå med pladsvand og vejvand Tagvand frikendes til rekreativt brug. Hvor langt kan vi nå med pladsvand og vejvand LAR i Danmark 18. marts 2010 18.mar. 10 LAR-møde Tage Fugle, tagmaterialer Mange målinger Tagterrasser, atmosfærisk

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

PLEJE AF SPABAD. Gør dit bassin til det bedste

PLEJE AF SPABAD. Gør dit bassin til det bedste PLEJE AF SPABAD Gør dit bassin til det bedste Der er visse faktorer, der skal overvejes, når man kontrollerer vandet i et spabad. Der sendes kontinuerligt vand gennem spabadet, og indtaget af luft skaber

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg.

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. Punkt 7. Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. 2008-16762. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at det påbydes, at drikkevandskvaliteten

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom.

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. hbb@dhigroup.com 4516 9097 Juni 2014 Indhold Hvad siger hygiejneforordningen om kravene til

Læs mere

Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 2. Hvilke undersøgelser, der skal foretages af vandet.

Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 2. Hvilke undersøgelser, der skal foretages af vandet. Vandkvalitet: Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 1. Kvalitetskrav, som drikkevand og vand, hvortil der stilles særlige kvalitetskrav, herunder vand til

Læs mere

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Et rent grundlag Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Generelle rengøringsfakta Hvordan udføres rengøring (faser) Rengøringsmidler Desinfektion og desinfektionsmidler Rengøringskontrol Rengøringsprocedurens

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

Listeria i mejeriprodukter. Mejeriingeniør Karin Hansen, FoodEfficiency Oktober 2014.

Listeria i mejeriprodukter. Mejeriingeniør Karin Hansen, FoodEfficiency Oktober 2014. Listeria i mejeriprodukter Mejeriingeniør Karin Hansen, FoodEfficiency Oktober 2014. Påvisning af Listeria i produkter Ved påvisning af Listeria Monocytogenes i produkt Isoler de berørte produkter og stop

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Recipient og Sundhed. -Kvantitativ evaluering af vandkvaliteten og sundhedsrisiko ved overvømmelser i Danmark

Recipient og Sundhed. -Kvantitativ evaluering af vandkvaliteten og sundhedsrisiko ved overvømmelser i Danmark Recipient og Sundhed -Kvantitativ evaluering af vandkvaliteten og sundhedsrisiko ved overvømmelser i Danmark PhD studerende Signe Tanja Andersen EVA temadag 11 Mar 2013 Vejledere Professor Hans-Jørgen

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

Sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet

Sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet Sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet I VandCenter Syd ønsker vi at øge fokus på sikkerheden for, at drikkevandet i Odense ikke bliver forurenet. En bakteriologisk forurening af drikkevandet

Læs mere

METANFJERNELSE I VANDVÆRKER- UNDERSØGELSE AF MIKROBIEL VÆKST

METANFJERNELSE I VANDVÆRKER- UNDERSØGELSE AF MIKROBIEL VÆKST METANFJERNELSE I VANDVÆRKER- UNDERSØGELSE AF MIKROBIEL VÆKST Kandidatspeciale 2008 Udarbejdet af: Thorbjørn Ertbølle Olafsson Vejleder: Hans-Jørgen Albrechtsen INDLEDNING Problemer relateret til behandling

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Sundhedsaspekter ved anvendelse af regnvand som rekreativt element i byen eller i hushold

Sundhedsaspekter ved anvendelse af regnvand som rekreativt element i byen eller i hushold Sundhedsaspekter ved anvendelse af regnvand som rekreativt element i byen eller i hushold Dansk Vand Konference Århus oktober 2010 13. okt. 10 Dansk Vand Konference Potzdammer Platz 4. mar..10 Følgegruppemøde

Læs mere

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden 28-6-2015 1 Projekt 7640.2013: Projekt-titel: Automatiseret alarmbaseret prøvetagning (AAP) Hovedansøger: Amphi-Bac

Læs mere

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Perfekte løsninger giver perfekte resultater ACTIVE NS MANUAL ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Indholdsfortegnelse Hvad er Active NS? Anvendelse: Gylletanke, gyllelaguner, svinestalde, kvægstalde Forsøgsresultater:

Læs mere

Vandeffektive hospitaler Vandaudit og potentialer for vandbesparende teknologi

Vandeffektive hospitaler Vandaudit og potentialer for vandbesparende teknologi Vandeffektive hospitaler Vandaudit og potentialer for vandbesparende teknologi Christian Johansen (Enhedschef, Hvidovre Hospital) Temadag om hospitalsspildevand, vandeffektivitet og vandteknologi d. 4.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne dag 1 30. november 2015 Mona Kjærsgaard Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE

Læs mere

Vandinstallation Brugervejledning

Vandinstallation Brugervejledning Lilleskole Vandinstallation Brugervejledning Denne Vand installation er dimensioneret og projekteret så den kan forsyne de enkelte tap steder med henholdsvis koldt og varmt vand.. Energiøkonomi God energi

Læs mere

Bakteriefrit vand. Point-of-use filtrering - den sikre løsning. Stop Legionella

Bakteriefrit vand. Point-of-use filtrering - den sikre løsning. Stop Legionella R Bakteriefrit vand Point-of-use filtrering - den sikre løsning Stop Legionella - og andre bakterier T-Safe er en produktserie fra det danske firma, Tandrup Water Solutions A/S. Serien omfatter: Brusere

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Slagtehygiejne i små slagtehuse. SVIN 2010-2011 J. nr.: 2008-20-64-00914 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet var at undersøge om små slagtehuse overholder gældende

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Renovering af faldstammer v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Flemming Springborg Byggesagsbehandler i Københavns Kommune indtil 1998 Ansat på Teknologisk Institut siden 1998 Tilknyttet

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH annemand@rm.dk 06-11-2013 Mie Andersen 1 Definition på urinvejsinfektion Positiv urindyrkning med >10 4 kolonier/ml urin med

Læs mere

FORURENING AF VANDFORSYNINGSANLÆG OMFANG, ERFARINGER OG GODE RÅD TIL AT UNDGÅ DEM

FORURENING AF VANDFORSYNINGSANLÆG OMFANG, ERFARINGER OG GODE RÅD TIL AT UNDGÅ DEM FORURENING AF VANDFORSYNINGSANLÆG OMFANG, ERFARINGER OG GODE RÅD TIL AT UNDGÅ DEM DISPOSITION Drikkevandsforureninger i Danmark Omfang og konsekvenser af Køge-sagen Hvordan kan forureninger forebygges?

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere