Vandkvalitet i dentale units

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandkvalitet i dentale units"

Transkript

1 Vandkvalitet i dentale units tove larsen og ellen v. frandsen I de senere år har der været øget fokus på den mikrobiologiske kvalitet af vandet fra dentale units, eller snarere på den ofte mangelfulde vandkvalitet. Utallige rapporter om forekomst af mikroorganismer i stort antal i unitvand har ført til, at der i flere lande nu er blevet formuleret krav til kvaliteten af det vand, der anvendes til behandling af patienter på tandklinikker. På nuværende tidspunkt er der forskel på, i hvor høj grad disse krav er forpligtende for tandlæger. Men med det voksende fokus på kvalitetssikring i sundhedsvæsnet generelt kan man forvente, at også tandlæger i stigende grad skal dokumentere kvaliteten af deres arbejde i fremtiden. Hertil hører blandt andet en dokumentation af, at vandet, der anvendes til behandlinger, ikke udgør en potentiel sundhedsrisiko for patienter og personale. Forurening af unitens vand Det er ikke nogen ny opdagelse, at vand fra dentale units kan være endog meget forurenet. Gennem omtrent 40 år er det jævnligt rapporteret, at mikroorganismer koloniserer og danner biofilm på vandslangerne i units 1. Kontinuerlig afstødning af biofilmen resulterer i mikroorganismer i vandet fra airotor, ultralydstandrenser, trefunktionssprøjte osv. Det totale kimtal i vandprøver fra instrumenterne kan variere en del i forskellige units, men koncentrationer på op til > kim pr. ml (colony forming units pr. ml, cfu/ml) er ofte rapporteret. Vandprøver udtaget samtidigt fra vandhaner på klinikkerne har derimod vist meget Odontologi 2006 Munksgaard Danmark, København

2 lavere kimtal, typisk < cfu/ml. Det er således ikke vandforsyningen til klinikker og units, der udgør et problem, men derimod selve unitens opbygning og funktion 1. Unitens vandsystemer udgøres af meget snævre plastslanger, og samtidig er vandforbruget til instrumenterne ganske lille. Dette giver en meget begrænset gennemstrømning af vandslangerne, hvilket fremmer koloniseringen og biofilmdannelsen i vandsystemerne. Denne tendens øges yderligere af de lange perioder med stillestående vand og af den forholdsvis høje temperatur i uniten, der giver mikroorganismerne gode vækstbetingelser. Koloniseringen kan foregå meget hurtigt, idet prøver, udtaget fra nyinstallerede units, har vist kimtal på > cfu/ml allerede efter 5 dage. Smitterisiko som følge af unitens vand Der er isoleret en lang række forskellige mikroorganismer i vandet fra dentale units, især bakterier, men også svampe og protozoer. Hovedparten af de isolerede bakteriearter er almindelige vandbakterier, der udgør en begrænset smitterisiko for immunkompetente personer. Der er dog også isoleret en række opportunistiske patogener, der kan give alvorlige infektioner hos især ældre og svækkede personer 1,2. Netop denne gruppe personer udgør i disse år en stigende andel af befolkningen i de nordiske lande. Da disse potentielle risikopatienter samtidigt bevarer egne tænder længere end tidligere, vil de udgøre en stigende andel af de patienter, der søger tandbehandling. Smitte vil især kunne ske ved inhalation og give anledning til luftvejsinfektioner; men der er også mulighed for lokale sårinfektioner i mundhulen og for bakteriæmi med mikroorganismer fra vandet, fx efter subgingival depuration ved hjælp af ultralydstandrenser. Da personalet på tandklinikken kontinuerligt udsættes for aerosoler fra de vandkølede instrumenter, har det også en potentiel risiko for at pådrage sig infektioner med mikroorganismer fra unitens vand. Blandt de potentielt humanpatogene arter isoleret fra dentale 192

3 units er fx Pseudomonas-arter, Klebsiella-arter, Legionella-arter og atypiske Mycobacterium-arter (ikke Mycobacterium tuberculosis) 2. Det er dokumenteret, at Pseudomonas aeruginosa kan overføres fra unitvand til patienter under tandbehandling og persistere i mundhulen/svælget i adskillige uger. I to tilfælde er der påvist infektioner med hævelse i mundhulen forårsaget af P. aeruginosa efter tandbehandling hos immunsupprimerede patienter. Hos begge patienter kunne identiske P. aeruginosa-stammer efterfølgende isoleres fra vandet i de units, hvor behandlingen var foregået 1,2. Desuden er der påvist overførsel af P. aeruginosa til patienter med cystisk fibrose, der ofte får kroniske lungeinfektioner med netop denne bakterieart 3. Hos tandlæger er der påvist en ændret sammensætning af næsens mikroflora med kolonisering af vandbakterier hos halvdelen, og forekomst af P. aeruginosa hos en tredjedel af de undersøgte 1. Tandklinikpersonale har også et højere niveau af antistoffer end befolkningen i øvrigt mod Legionella pneumophila, der kan være årsag til alvorlige lungeinfektioner 4. At dette kan give anledning til en reel risiko for sygdomsudvikling med Legionella understøttes af en rapport om en ældre, amerikansk tandlæge, der døde af en Legionella-infektion. Efterfølgende fandt man samme Legionella-art i stort tal fra vandet i hans unit 2. Ud over cfu/ml og specifikke bakteriearter har der været fokus på tilstedeværelsen af endotoksin, lipopolysaccarid (LPS) fra gramnegative bakteriers cellevæg, i unitens vand. LPS har en række inflammationsfremmende effekter og kan derfor være skadeligt i sig selv. Der er påvist endotoksin i unitvand i flere undersøgelser, men om dette er af klinisk relevans er omdiskuteret, da også spyt fra sunde individer kan have et relativt højt endotoxin-niveau 5. Ovenstående rapporter illustrerer de potentielle alvorlige risici ved forureningen af vandet i dentale units. Verificerede rapporter om infektioner erhvervet fra unitvand er dog få og sporadiske. Endvidere er de forurenende mikroorganismer opportunistisk patogene og karakteriseret ved kun at forårsage sygdom hos 193

4 svækkede personer og i nogle tilfælde, som fx ved Mycobacterium-arter, kun ved et meget stort inokulum. Umiddelbart er der altså intet, der tyder på, at unitvandet udgør en betydelig sundhedsrisiko for patienter og behandlere. Det hører dog også med til et sandfærdigt billede af problematikken, at det kan være overordentligt svært at foretage en sikker smitteopsporing ved de pågældende opportunistiske sygdomme, og at der ikke hidtil har været tradition for at inkludere tandklinikker i evt. smitteopsporing. Der er ikke tvivl om, at nyere DNA-baserede metoder, der allerede anvendes i retsvæsnet, også kan og vil blive anvendt til karakterisering af bakterie-dna med henblik på smitteopsporing. Krav til vandkvalitet Princippet for klinisk hygiejne i sundhedsvæsnet, og herunder på tandklinikker, er at minimere risikoen for nosokomielle infektioner og at skabe et sikkert arbejdsmiljø på klinikken. Med til dette hører også at minimere risikoen for infektioner via unitvandet, selvom her ikke er tale om en udbredt risiko for den generelle folkesundhed 2. I Norden er der ikke specifikke krav til vandkvaliteten i dentalunits, og der er heller ikke nogen EU-lovgivning på området. Den amerikanske tandlægeforening ADA var de første til at formulere et konkret mål for, hvad de anså som et acceptabelt niveau for mikrobiel vækst i unitvand. I 1995 udsendte de et Statement on Dental Unit Waterlines, der som mål havde, at vand til ikke-kirurgiske behandlinger i år 2000 på intet tidspunkt måtte indeholde mere end 200 cfu/ml, hvilket svarer til kvaliteten af dialysevæsker 6. I 2003 blev dette fulgt op af Centers for Disease Control and Prevention, der i deres Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings 2003 forlangte, at vand fra dentale units til ikke-kirurgiske behandlinger skal opfylde samme krav som drikkevand, dvs. indeholde maksimalt 500 cfu/ml

5 Vandkvalitet måles sædvanligvis ved dyrkning af prøver under standardiserede betingelser ved både 21 C og 37 C. I Danmark udstikker Miljøministeriet grænseværdierne for kimtal. Disse er højst 200 cfu/ml ved 21 C og højst 20 cfu/ml ved 37 C. Imidlertid gælder Miljøministeriets grænseværdier kun det såkaldte ledningsvand, dvs. vandtilførslen i stikledningen til en bygning. Dette vand er i stadig cirkulation. Vand tappet direkte fra vandhanen i bygninger kan ofte have et højere kimtal, fordi der ikke er konstant cirkulation og derfor større risiko for biofilmdannelse. Derfor tages prøver fra tappestedet sædvanligvis først efter, at vandet har løbet i mindst 5 min., så flest mulige løse mikroorganismer er skyllet ud, og man i realiteten tapper ledningsvand. ADA s grænseværdi på 200 cfu/ml kan under indtryk af ovenstående derfor lyde som et krav, der kan være svært at overholde på en såkaldt straks -prøve, dvs. en prøve svarende til almindelig brug, hvor vandet ikke har løbet i 5 min., før man tapper det. Måske skal CDC s 500 cfu/ml ses som en modifikation af ADA s grænseværdi. Dansk Standards Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker fra 2001 (DS ) beskriver, i lighed med CDC, at kimtallet i vandet fra dentale units ikke må være højere end i drikkevand, og at vandet ikke må indeholde patogene mikroorganismer som fx Legionellabakterier 8. For de patogene mikroorganismer er kravet altså meget klart. Disse må overhovedet ikke forekomme. Hvis en dansk tandklinik ønsker at blive certificeret ifølge Dansk Standard, skal man leve op til disse krav. For kimtallet (cfu/ml) er der derimod ikke en defineret grænseværdi, fordi lovgivningen om drikkevand kun forholder sig til ledningsvandets kimtal. I en nylig fælleseuropæisk undersøgelse omfattende syv lande kunne kun knapt halvdelen af de i alt 237 undersøgte units levere vand indeholdende <200 cfu/ml. I den danske del af undersøgelsen blev der desuden isoleret Legionella-arter fra 9% af prøverne samt Mycobacterium-arter fra godt halvdelen af prøverne 9. Disse resultater er i fuld overensstemmelse med talrige tidligere undersøgelser i en række forskellige lande og viser, at det er nød- 195

6 vendigt at kontrollere forureningen af unitens vandsystemer for at sikre en acceptabel vandkvalitet. Metoder til at kontrollere forureningen Der er afprøvet en lang række metoder til at nedbringe antallet af mikroorganismer i vandet fra dentale units. Det drejer sig dels om forskellige fysiske metoder i form af gennemskylning med vand, udtørring af vandrørene, opvarmning af vandet og filtrering af vandet, samt anvendelse af separat vandforsyning, og dels om kemisk desinfektion i forskellige former 1,2. Rent principielt vil en fysisk metode være at foretrække for at undgå brug af kemiske desinfektionsmidler og dermed beskytte både patienter, arbejdsmiljø og det tekniske udstyr. Men dette kræver selvfølgelig, at de tilgængelige fysiske metoder er effektive. Grundig gennemskylning af vandslangerne med vand før og/eller efter behandlinger er ofte blevet foreslået for at nedbringe antallet af mikroorganismer i vandet. Gennemskylning giver dog kun en kortvarig og begrænset reduktion i kimtallet. Desuden har gennemskylning med vand ingen effekt på biofilmen i slangerne, der fortsat vil tilføre vandet bakterier, og er derfor ikke en tilstrækkelig metode til at sikre vandkvaliteten 7. Forsøg med udtørring af vandrørene uden for behandlingsperioder for at udsulte biofilmen har haft endnu mindre effekt på kimtallet i vandet, og der mangler fortsat dokumentation af den mulige effekt af intermitterende opvarmning af vandet. Filtre kan indsættes i vandrørene for at forhindre mikroorganismerne i at nå frem til instrumenterne. De opfangede mikroorganismer vil dog hurtigt ophobes på og omkring filteret, vokse her og være udgangspunkt for yderligere forurening af rør og slanger. Derfor er det nødvendigt med hyppig, gerne daglig udskiftning af filtrene. Derudover er det vigtigt, at filtrene indsættes helt tæt på instrumenterne. Filtrene har nemlig ingen effekt på biofilmen i slangerne, der vil persistere som forureningskilde. Fil- 196

7 trene er altså ingen egentlig løsning på biofilmdannelsen, og om effekten i klinikken er tilstrækkelig, er endnu ikke klart 2. En separat vandforsyning til uniten er heller ikke en løsning, selv om den ideelle, teoretiske løsning på problemet umiddelbart ville synes at være en separat tilførsel af sterilt vand. Det må dog antages, at der med tiden alligevel sker en kolonisering af slangerne, fordi uniten ikke er steril og tilføres mikroorganismer, fx i forbindelse med serviceeftersyn. Desuden er der, ud over almindelige vandbakterier, også fundet mundhulebakterier som fx orale streptokokker i unitvand. Patienternes mundhuleflora udgør altså også en kilde til kolonisering og biofilmdannelse i vandslangerne og mulig krydskontaminering mellem patienterne ved tilbagesug efter afbrydelse af vandkølede instrumenter som fx turbiner i mundhulen. Dette skulle principielt forhindres af instrumenternes kontraventiler, men det er vist, at disse ofte ikke virker efter hensigten, således at tilbagesug af mundhuleorganismer kan påvises. Ingen af de omtalte fysiske metoder til at nedbringe forureningen af unitvandet er således endnu påviseligt tilstrækkelige til at sikre vandkvaliteten i dentale units 7. Det er derfor på nuværende tidspunkt nødvendigt at ty til kemiske desinfektionsmetoder. Kemisk desinfektion af unitvandet En række forskellige desinfektionsmidler har været afprøvet til desinfektion af units vandsystemer. Ideelt skal et desinfektionsmiddel til denne opgave have et bredt mikrobiologisk spektrum og være ikke-toksisk for mennesker og for det omgivende miljø 1,2. Desuden skal både patienter og personale udsættes mindst muligt for kontakt med kemiske desinfektionsmidler. Hidtil er de bedst dokumenterede resultater opnået med metoder baseret på klorforbindelser, især hypoklorit, og hydrogenperoxid/brintoverilte 7. Princippet i kemisk desinfektion af vandsystemerne i dentale units kan være: 197

8 1) Kontinuerlig tilsætning af desinfektionsmiddel, således at der anvendes desinfektionsmiddel i brugsvandet i forbindelse med patientbehandlingen. 2) Intermitterende tilsætning af desinfektionsmiddel, således at der tilføres desinfektionsmiddel dagligt efter patientbehandlingen, og desinfektionsmidlet skylles ud næste morgen inden påbegyndelse af patientbehandling. Der findes i denne kategori også midler, der markedsføres til desinfektion på ugentlig basis, hvor uniten står med desinfektionsmiddel i løbet af weekenden 2. Kontinuerlig tilsætning af desinfektionsmidlet til brugsvandet er sædvanligvis en indbygget del af uniten, der kun kræver manuel påfyldning af det koncentrerede desinfektionsmiddel, hvorefter uniten automatisk tilsætter desinfektionsmidlet i den korrekte koncentration. Denne metode er altså ikke særlig krævende med hensyn til vedligeholdelse og personaletid. De anvendte midler er klorforbindelser (især hypoklorit), og hydrogenperoxid. Resultaterne på disse units er gode, måske fordi det oftest drejer sig om nye units, der er født med systemet. Hvorledes kimtallet i sådanne units udvikler sig, når units er gamle, ved man endnu ikke, men der foreligger enkelte data på, at kimtallet pludseligt kan stige efter adskillige år. Ulempen ved dette system er, at tandlæge og personale opholder sig mange timer dagligt i en aerosol af desinfektionsmiddel med potentiel skadelig virkning på slimhinder og indre organer ved langvarig påvirkning. Den mulige skadelige virkning af desinfektionsmidlet på patienterne er formentlig af teoretisk art, fordi patienterne opholder sig så kortvarigt på klinikken. Heller ikke dette er der dog sikker viden om 2. Kontinuerlig tilsætning af desinfektionsmiddel til brugsvandet kan også foregå ved, at der påmonteres en flaske på unit, hvorfra unit får sit brugsvand. Dette kræver manuel tilsætning af desinfektionsmiddel til brugsvandet i flasken. Fordelen ved flaskeløsningen er, at så godt som enhver ældre unit kan påmonteres en flaske for et beskedent beløb. Denne løsning kan udformes såle- 198

9 des, at man kan skifte mellem at anvende flaskevand og vandhanevand til unit. Man skal dog være opmærksom på, at lovgivningen kræver, at unit er forsynet med et såkaldt air gap, der forhindrer tilbagesug af desinfektionsmiddel til brugsvandet i tilfælde af pludseligt trykfald i systemet. Intermitterende tilsætning af desinfektionsmiddel kan foregå på flere måder. Nogle units har systemet indbygget. I andre tilfælde drejer det sig om en løs enhed, som påmonteres unit, når desinfektionen skal foregå. Den sidste løsning har den fordel, at man kan nøjes med at indkøbe ét eksemplar af den løse enhed, som kan flyttes fra unit til unit. Endelig kan den intermitterende tilsætning af desinfektionsmiddel foregå fra flasker som nævnt ovenfor. I alle tre tilfælde er princippet, at der lukkes for den almindelige vandforsyning, unit tømmes for vand ved hjælp af trykluftsystemet, desinfektionsmiddel tilføres unit fra reservoiret eller flasken og efterlades natten eller weekenden over. Herefter tømmes unit på ny ved hjælp af trykluftsystemet, og der skiftes over til den sædvanlige vandforsyning og foretages en gennemskylning. Fordelen ved den intermitterende metode er, at tandlæge, personale og patienter ikke udsættes direkte for desinfektionsmidlet. Ulempen er det større manuelle arbejde med desinfektionen og udsættelsen af personalet for omgang med koncentrerede desinfektionsmidler, hvis brugsopløsningerne skal blandes på klinikken. I de tilfælde, hvor man på klinikken har en eksisterende unit uden desinfektionssystem, er den intermitterende tilsætning et alternativ til anskaffelse af ny unit, fordi det, som nævnt, er økonomisk overkommeligt at ombygge unit til enten flasker eller de transportable systemer, der findes på markedet. I nye units med kontinuerlig tilsætning af desinfektionsmiddel til brugsvandet anvendes som regel svage koncentrationer af klorforbindelser eller hydrogenperoxid, der under disse omstændigheder giver meget lave kimtal i brugsvandet. Imidlertid er dette som oftest ikke tilstrækkeligt, hvis man ønsker at ombygge en ældre unit, hvor der allerede er dannet biofilm i unitens rør og 199

10 slanger. Det kan være nødvendigt initialt at rense unit igennem med høje koncentrationer af desinfektionsmidler og biofilm-løsnende midler. Der findes flere midler på markedet. Nogle af midlerne har dog den ulempe, at biofilmen ikke fjernes på én gang i forbindelse med rensningen, men at den fortsætter med at løsne sig i dagene efter. Det kan give generende problemer med tilstopning af slanger og ventiler. For det meste er disse problemer dog af forbigående art. Problemerne med tilstopning er en funktion af både desinfektionsmiddel og unitens alder, så hvor et middel fungerer godt for en unit på 10 år, kan det samme middel måske give problemer for en unit på 20 år. Tilstopningsproblemer er primært et problem ved den initiale rensning af unit. Ved efterfølgende brug af de koncentrationer af desinfektionsmidler, der anvendes til daglig desinfektion eller weekenddesinfektion, er der ikke problemer 2. Afrunding En stor del af undersøgte europæiske units har et kimtal i vandet, der overstiger de tilgængelige anbefalede grænseværdier. Dette gælder ikke kun for ældre units, men kan udmærket optræde i ret nye units, der som nævnt kan koloniseres på under en uge med kimtal på > cfu/ml til følge. Derfor er det under alle omstændigheder en god idé at teste vandkvaliteten i sin unit. Undersøgelserne kan udføres af autoriserede laboratorier. Der begynder tillige at komme simple tests, man selv kan anvende, på markedet. Det undersøges i øjeblikket, om resultaterne af disse er sammenlignelige med de standardiserede undersøgelsesmetoder. Afhængigt af vandprøvernes resultat må man tage stilling til, om, og i givet fald hvordan, man skal kontrollere vandkvaliteten i sin unit. 200

11 litteratur 1 Mills SE. The dental unit waterline controversy: defusing the myths, defining the solutions. JADA 2000; 131: Pankhurst CL, Johnson NW. Microbial contamination of dental unit waterlines: the scientific argument. Int Dent J 1998; 48: Jensen ET, Giwercman B, Ojeniyi B et al. Epidemiology of Pseudomonas aeruginosa in cystic fibrosis and the possible role of contamination by dental equipment. J Hosp Infect 1997; 36: Reinthaler FF, Mascher F, Stünzner D. Serological examinations for antibodies against Legionella species in dental personnel. J Dent Res 1988; 67: Fulford MR, Walker JT, Martin MV et al. Total viable counts, ATP, and endotoxin levels as potential markers of microbial contamination of dental unit water systems. Br. Dent J 2004; 196: Shearer BA. Biofilm and the dental office. JADA 1996; 127: Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for infection control in dental health-care settings MMWR 2003; 52 (No. RR-17): Dansk Standard. Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker. København 2001; DS Walker JT, Bradshaw DJ, Finney M et al. Microbiological evaluation of dental unit water systems in general dental practice in Europe. Eur J Oral Sci 2004; 112:

12

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe!

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! LEGIONELLA Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! Hvad er Legionella? Legionellabakterier Legionella er en hel familie af bakterier. Den type, der oftest giver legionærsyge,

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Sådan minimerer du problemer med Legionella

Sådan minimerer du problemer med Legionella Sådan minimerer du problemer med Legionella Fakta og gode råd om Legionella i varmt vand Til husejere og viceværter Energistyrelsen Miljøstyrelsen By- og Boligministeriet Statens Seruminstitut Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER

KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER Side 1 af 11 KLINISKE RETNINGSLINIER FOR Side 2 af 11 Procedurer for rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper Baggrund Fleksible endoskoper er med deres lange tynde kanaler vanskelige at rengøre.

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2015 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen kan rekvirere et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Kursus i elementær vandforsyningshygiejne for KVE medlemsværker Afholdt af kontaktudvalget for vandværker i Egedal kommune

Kursus i elementær vandforsyningshygiejne for KVE medlemsværker Afholdt af kontaktudvalget for vandværker i Egedal kommune Kursus i elementær vandforsyningshygiejne for KVE medlemsværker Afholdt af kontaktudvalget for vandværker i Egedal kommune Farum 3. og 4. november 2014 Praktiske forhold Kursus i almindelig vandforsyningsdrift.

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Århus Tandlægeskole. 5. udgave 2003

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Århus Tandlægeskole. 5. udgave 2003 HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE på Århus Tandlægeskole 5. udgave 2003 Hygiejneudvalget Odontologisk Institut og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Er det farligt at gå i brusebad? v/ Miljøteknisk medarbejder Lene Bagh

Er det farligt at gå i brusebad? v/ Miljøteknisk medarbejder Lene Bagh Er det farligt at gå i brusebad? v/ Miljøteknisk medarbejder Lene Bagh Civilingeniør, kemi 1991 Ph.D. Mikrobiologisk vandkvalitet i varmtvandssystemer 1997 Er det farligt at gå i brusebad? Legionella Spar

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Produktinformation og brugervejledning

Produktinformation og brugervejledning Produktinformation og brugervejledning FORDELE: ARBEJDS- METODER: DOSERING: GODKENDELSER: EMBALLAGE: BEMÆRK! Udarbejdet/af: Varenummer: Knud E. Dan A/S Tlf. Øst 43 69 24 22 I Idé-Kemi ApS Tlf. Vest 75

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

Lav dit eget olie laboratorium

Lav dit eget olie laboratorium Lav dit eget olie laboratorium Af Peter Windfeld Rasmussen Alle der arbejder professionelt med hydraulik ved at ren olie er en forudsætning for stabil drift og lang levetid. Men hvor ren er olien så.?

Læs mere

Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004

Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 Tillægget Ingen tabere, kun vindere iso klinikken Termisk desinfektion Ikke alle klinikker tester autoklaver Autoklave efter hospitalsstandard Sparer tid og penge Vandkvaliteten

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013 HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE på Aarhus Tandlægeskole 6. udgave 2013 Hygiejneudvalget Institut for Odontologi og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere og kliniske tandteknikere Faculty of Health

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater.

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater. Slutrapport SAF 5 WP3: Hygiejnisk fedtendehåndtering og dampsugning af bækkengang Dato 15. december 2013 Proj.nr. 2000244-1 Version 01 HCh Indledning Baggrund og formål Et af de steder på slagtekroppen,

Læs mere

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012 Kontaminering af prøvestande Marts 2012 Fra det virkelige liv! 1. En flowmåler, der anvendes til dosering af det aktive stof i et sprøjtemiddel, tages ud til rekalibrering Inden forsendelse gennemgår måleren

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

KLINISK HYGIEJNE PÅ TANDKLINI KKER. Vejledning i principper og procedurer

KLINISK HYGIEJNE PÅ TANDKLINI KKER. Vejledning i principper og procedurer KLINISK HYGIEJNE PÅ TANDKLINI KKER Forord Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af DS 2451-12 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren del 12: Krav til procedurer på tandklinikker, 1. udgave

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf. Badevandsprofil Badevandsprofil for, Kirke Hyllinge Ansvarlig myndighed: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.: 46 46 46 46 Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld på stranden

Læs mere

ET HYGIEJNE PROGRAM UDVIKLET I PRAKSIS OG SOM ER AFPRØVET OG VIST EFFEKTIVT TIL KONTROL AF HØJ VIRULENT GUMBORO DISEASE (VVIBD)

ET HYGIEJNE PROGRAM UDVIKLET I PRAKSIS OG SOM ER AFPRØVET OG VIST EFFEKTIVT TIL KONTROL AF HØJ VIRULENT GUMBORO DISEASE (VVIBD) ET HYGIEJNE PROGRAM UDVIKLET I PRAKSIS OG SOM ER AFPRØVET OG VIST EFFEKTIVT TIL KONTROL AF HØJ VIRULENT GUMBORO DISEASE (VVIBD) Udviklet af DuPont Animal Health Solutions Tilbageblik over situationer med

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

GRUNDFOS. optimal vandbehandling

GRUNDFOS. optimal vandbehandling GRUNDFOS OXIPERM pro optimal vandbehandling HØJEFFEKTIV KLORDIOXID-LØSNING INTRODUkTION GRUNDFOS OXIPERM PRO SIKRER EFFEK- TIV VANDBEHANDLING INDEN FOR flere ANVENDELSESOMRÅDER Vandbehandling er yderst

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi Mod Infektioner Foto Aktiveret Terapi PACT er et varemærke fra: Hahn Medical Systems Foto Aktiveret Terapi Foto Aktiveret Terapi har været uundværlig i moderne medicin siden 1990 erne, i behandlingen af

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014

Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014 Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014 Genome changes leading to persistence of Pseudomonas aeruginosa in the airways

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2005 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 MÅLGRUPPE 7 2.2 VANDFORSYNINGSANLÆG

Læs mere

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 MÅLGRUPPE 7 2.2 VANDFORSYNINGSANLÆG

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Kort videnskabeligt nyt om probiotika

Kort videnskabeligt nyt om probiotika September 2014 GRATIS MAGASIN Fokus på diabetes Kort videnskabeligt nyt om probiotika 30-40% af prediabetikere udvikler diabetes 2 indenfor 3,5 år Probiotika forebygger halsbetændelse Mundhuleproblemer

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014

Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014 Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014 Abstract, poster præsentation, 28 th North American Cystic Fibrosis Conference Physiological levels of

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik Mælken sveder i varmen Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik KB Køleteknik ApS er ejet af Kaj og Bo som hver især har mere end 20 års erfaring i at servicere kvægbrug Vi har egen import

Læs mere