Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011"

Transkript

1 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovgrundlaget Personkreds Faglig bæredygtighed Visitation Opsøgende tandpleje Tandplejeydelser i den regionale specialtandpleje...9 I. Diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning...9 II. Specielle enkeltopgaver...9 III. Regelmæssig forebyggende og behandlende tandpleje IV. Tandbehandling under anvendelse af generel anæstesi V. Akut nødbehandling til specielle patientgrupper VI. Opsøgende tandplejeaktiviteter udført af den regionale specialtandpleje i kommunerne Takster og afregning for regional specialtandpleje Egenbetaling og ydelsesoversigter Aktivitetslister Årlig redegørelse og rammeaftale Oversigt over forbrug af anæstesi pladser og behandlingstid i 2009 samt pladsbestillinger 2010: Afdelingen for Regionalt Sundhedssamarbejde Region Midtjylland Afdelingen for Regional Specialtandpleje Regionshospitalet Viborg Februar

3 1. Indledning Specialtandpleje fastlægges i Sundhedsloven som en kommunal myndighedsopgave, hvor det fulde finansieringsansvar påhviler kommunen. Regionen har ansvaret for at stille de nødvendige behandlingspladser til rådighed for de kommuner, der ikke ønsker eller har mulighed for at tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til patienter, der er berettiget til at modtage specialtandplejen. Kommunerne i Region Midtjylland og evt. interesserede kommuner i naboregionerne udarbejder inden 1. maj 2010 en redegørelse for deres forventede forbrug af pladser i Afdelingen for regional specialtandpleje, Region Midtjylland. Kommunernes redegørelser udgør rygraden i den præcise kapacitetsplanlægning m.v. for den regionale specialtandpleje - regionen er således forpligtiget til at tilpasse og udvikle de behandlingstilbud, som regionen driver på vegne af kommunerne. Denne beskrivelse angiver det faglige indhold i den regionale specialtandpleje for året Lovgrundlaget Lovgrundlaget for specialtandplejen består af: Sundhedslovens 133 og 134: Bekendtgørelse om tandpleje: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11383&exp=1 Vejledning om omfanget af og kravene til kommunale og regional tandpleje 0af%20kravene%20til%20den%20kommunale%20og%20regionale%20tandpleje%20 mv% aspx Sundhedsstyrelsen har i sin vejledning af juni 2006 beskrevet en række forhold, der har stor betydning for organisering, praksis og kvalitet for specialtandplejen: Specialtandplejens sundhedsydelser bør gives på det organisatoriske laveste, fagligt forsvarlige og hensigtsmæssige niveau, ligesom der bør tages hensyn til lige adgang til kvalificerede sundhedsydelser Kommunerne skal synliggøre henvisningsmuligheden til specialtandplejen overfor de berørte parter Specialtandpleje skal være et mere specialiseret behandlingstilbud, end omsorgstandplejen kan tilbyde. Specialtandplejen skal således kunne levere behandlinger også inden for hightech området som f.eks. implantatbehandlinger Specialtandplejens personale skal besidde den fornødne viden om de funktionsnedsættelser, de møder hos patienterne, og hvorledes de håndterer de afledte problemer med hensyn til tandpleje Der bør i specialtandplejen finde såvel kvalitetssikring som vidensopsamling sted, således at det igennem systematisk dokumentation til stadighed er muligt at dokumentere resultater og videreudvikle metoder Hvor der generelt ikke er behov for at henvise patienten til specialtandpleje, kan der fra omsorgstandplejen henvises til specialtandplejen for specielle enkeltopgaver Klinikindretningen i specialtandplejen skal gøres så handicapvenlig som mulig både i adgangsforhold, og med hensyn til løftning og lejring af patienten 3

4 Specialtandplejen skal råde over adgang til præmedicinering i samarbejde med speciallæge, således at patienter, som ikke tolererer behandling på anden vis, kan modtage tandbehandling under sedation Sundhedsstyrelsen præciserer desuden følgende vedrørende tandbehandling i generel anæstesi: Specialtandplejen skal have adgang til elektiv tandbehandling i generel anæstesi, ligesom det nødvendige billeddiagnostiske udstyr skal være til rådighed Special- og omsorgstandplejens patientgruppe udviser som helhed ofte mange samtidige handicaps og kan være vanskelige at udrede, ligesom patienterne som regel indtager megen medicin, hvorfor risikoen for komplikationer under generel anæstesi er større end for i øvrigt raske personer. Sundhedsstyrelsen finder det generelt ikke hensigtsmæssigt at varetagelsen af disse vanskeligt udredte patienters behandlingsbehov under narkose finder sted i privat speciallægepraksis Såfremt den almenmedicinske udredning af patienten er vanskelig eller ufuldstændig udføres behandling i generel anæstesi derfor mest hensigtsmæssigt på sygehus eller i et sygehuslignende miljø med nødvendige backup funktioner. Alternativt bør behandling i generel anæstesi af vanskeligt udredte patienter fra omsorgs- eller specialtandplejen finde sted ved, at kommunen indgår aftale herom med regionen. For mindre enheders vedkommende bør dette som hovedregel finde sted I henhold til sundhedslovens 78, stk. 2 er der med virkning fra 1. juli 2007 skabt hjemmel i ny 2, stk. 4 i Bekendtgørelse om tandpleje til, at kommunerne kan indgå aftale med regionen om, at regionen varetager anæstesibetjeningen for børn og unge, der har behov for tandbehandling i generel anæstesi. Der tænkes her især på meget behandlingsangste børn, som hører under den almindelige børne- og ungdomstandpleje. 3. Personkreds Sundhedsloven fastslår, at kommunalbestyrelsen skal yde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til sindslidende, udviklingshæmmede, m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen. Specialtandplejens målgruppe har en mere markant funktionsnedsættelse end omsorgstandplejens målgruppe. Målgruppen vurderes at bestå af cirka voksne personer med udviklingshæmning, cirka voksne personer med sindslidelser, cirka voksne tidligere særforsorgsklienter, m.fl. (herunder patienter med cerebral parese eller autisme), samt cirka børn. Ud af denne samlede gruppe vurderes cirka personer efter visitation i specialtandplejen at kunne modtage behandling enten i omsorgstandplejen eller hos en praktiserende tandlæge. Målgruppen for specialtandplejen udgør således samlet på landsplan personer, svarende til personer, heraf 502 børn, i Region Midtjylland, jf. tabel 1. 4

5 Forventet antal Forventet antal patienter på patienter i Region landsplan Midtjylland Voksne m. sindslidelse Voksne m. psykisk udviklingshæmning Voksne m. cerebral parese, autisme, neuromuskulære sygdomme m.fl. Børn m. sindslidelse, psykisk udviklingshæmning m. fl I alt Tabel 1: Antal personer i målgruppen for specialtandplejen 4. Faglig bæredygtighed Sundhedsstyrelsen har fastsat en række anbefalinger til den tidligere amtstandpleje ud fra den forudsætning, at tandplejen skal være det mest specialiserede tandplejeniveau. Da personkredsen er den samme for amtstandpleje og specialtandpleje kan anbefalingerne i princippet direkte overføres til specialtandpleje. Sundhedsstyrelsen opstiller krav om - ved 100 % tilslutning af målgruppen - et befolkningsunderlag på pr. minimumsteam og mindst 1,5-2 teams pr. organisatorisk enhed. Vedrørende amtstandpleje forventes et team at bestå af 1 tandlæge, 1,0 tandplejer, 1,5 klinikassistent og 0,5 sekretær. I den regionale specialtandpleje i Region Midtjylland er tandplejer normeringen pr. team reduceret til 0,5. Reduktionen har årsag i, at specialtandplejen modsat amtstandplejen i udgangspunktet ikke indeholder opsøgende aktiviteter. Region Midtjylland har besluttet at opbygge den regionale specialtandpleje som en samlet enhed i regionen. Det sker ved etablering af Afdeling for regional specialtandpleje, Regionshospital Viborg. Området henhører under Afdeling for regionalt sundhedssamarbejde, Region Midtjylland. Sundhedsstyrelsen forudsætter specialtandplejen normeret med ét minimumsteam pr. 500 indskrevne patienter til regelmæssig tandbehandling, hvortil kommer personalenormering til varetagelse af tandbehandling under anvendelse af generel anæstesi. Afdeling for regional specialtandpleje har tandklinikker på 3 hospitaler: Randers, Holstebro og Viborg. Desuden har afdelingen en tandklinik på det tidligere Regionshospitalet Odder samt adgang til at udføre behandling i generel anæstesi på Regionshospitalerne i Randers, Holstebro og Viborg. Hermed er nærhedsprincippet og hensynet til faglig bæredygtighed tilgodeset. I udgangspunktet tilbydes patienterne anæstesibehandling på det hospital, hvor vedkommende i det daglige modtager almindelig tandbehandling. Den regionale tandpleje forsøger at minimere ventetiden til anæstesibehandling mest muligt, idet det dog må bemærkes, at den regionale specialtandpleje kun tilbyder elektiv tandbehandling i generel anæstesi. I perioder, hvor der på det enkelte hospital er ventetid på anæstesibehandling, vil patienter med tandplejebehov af hastende karakter blive tilbudt anæstesiforløb på det af de øvrige hospitaler, som har den korteste ventetid. Der er for 2011 fastlagt følgende optageområder for de 4 specialtandplejeklinikker: 5

6 Regionshospital Holstebro: Lemvig kommune Struer kommune Holstebro kommune Herning kommune Ringkøbing-Skjern kommune Ikast-Brande kommune Thisted kommune* Tidligere Regionshospital Odder: Hedensted kommune Horsens kommune Odder kommune Skanderborg kommune Samsø kommune Regionshospital Randers: Randers kommune Norddjurs kommune Syddjurs kommune Århus kommune Sødisbakke (Mariagerfjord kommune) Regionshospital Viborg: Thisted kommune* Skive kommune Viborg kommune Silkeborg kommune Favrskov kommune Vesthimmerland kommune Morsø kommune * Thisted kommune kan anvende specialtandplejeklinikkerne i Viborg og Holstebro. Af hensyn til opretholdelsen af faglig og økonomisk bæredygtighed skal der være et rimeligt patientantal tilmeldt den enkelte klinik. I modsat fald forbeholder regionen sig ret til at reducere antallet af klinikker. Patienter fra de kommuner, som tilhører optageområdet for klinikken på det tidligere Regionshospitalet Odder, tilbydes odontologisk forundersøgelse og kontrolbesøg på den nuværende specialtandklinik i Odder, mens selve anæstesibehandlingen vil blive udført på Regionshospitalet Viborg. Det tilstræbes, at den tandlæge, som foretager forundersøgelsen på specialtandplejeklinikken i Odder, også efterfølgende behandler patienten i generel anæstesi i Viborg. Afdeling for regional specialtandpleje har indgået aftale med henholdsvis Skanderborg og Mariagerfjord Kommune om, at afdelingen kan benytte tandklinikkerne på institutionerne Landsbyen Sølund og Sødisbakke. De to kommuner dækker alle udgifter vedr. vedligeholdelse af klinikkerne herunder vedligeholdelse af lokaler og udstyr, mens den regionale specialtandpleje dækker indkøb af dentalmaterialer og dagligvarer. For Landsbyen Sølund er det aftalt, at den kommunale og regionale specialtandpleje har fælles materialeindkøb, og udgiften hertil fordeles ved årets udgang med 2/3 til den regionale specialtandpleje. Den regionale specialtandpleje anvender klinikken i Landsbyen Sølund til såvel tandlæge- som tandplejeropgaver, mens klinikken på Sødisbakke udelukkende er bemandet med tandplejer og 6

7 klinikassistent, idet al tandlægebehandling af institutionens beboere sker på specialtandplejeklinikken i Randers. Der eksisterer på nuværende tidspunkt meget begrænset evidensbaserede viden om den odontologiske sygdomsforekomst og behandlingsbehov hos den personkreds, der er omfattet af tilbuddet om specialtandpleje. Den regionale specialtandpleje vil arbejde med systematisk dokumentation af sygdomsforekomst og behandlingsresultater inden for specialtandplejen. Udgiften til disse opgaver er indregnet i taksten for de enkelte ydelsestyper. Den regionale specialtandpleje vil søge at sikre, at tandplejens funktioner forløber i tæt koordination og samarbejde med det øvrige tandplejesystem. Der skal således sikres hensigtsmæssige og smidige visitations- og overførselsprocedurer mellem den kommunale og regionale tandpleje. Endvidere skal der sikres sammenhæng i behandlingsforløbene for de borgere, der modtager tandpleje i begge systemer. Den regionale tandpleje vil arbejde for disse forhold ved deltagelse i det faglige samarbejds- og koordinationsudvalg med kommunale og regionale repræsentanter. 5. Visitation Ansvaret for visitation til specialtandpleje påhviler bopælskommunen og skal udføres af en fagperson, der har jævnlig kontakt med og kendskab til personens funktionsnedsættelse. I henhold til sundhedsstyrelsens vejledning er kommunen forpligtet til at synliggøre muligheden for henvisning til specialtandplejen for de berørte parter. Sundhedsstyrelsen anfører i sin vejledning, at det, vurderet ud fra patientens tarv, er mest hensigtsmæssigt, at det er den kommune/region, hvor boligen (eksempelvis en psykiatrisk hospitalsafdeling) er beliggende, der varetager specialtandplejen for de pågældende borgere. Den kommunale børne- og ungdomstandpleje kan også visitere hjemmeboende børn og unge omfattet af servicelovens 16, stk. 1 og folkeskolelovens 20 til specialtandplejen. I princippet skal alle henvisninger til den regionale specialtandpleje godkendes af den kommunale specialtandpleje. Der er dog enkelte undtagelser: Personer der har ophold i kommunale eller regionale boformer efter serviceloven eller i kommunale eller regionale almene ældreboliger efter lov om almene boliger, samt patienter på psykiatriske hospitalsafdelinger, kan henvises direkte til den regionale specialtandpleje men kun for akut nødbehandling (se afsnit om ydelsen: Akut nødbehandling ). Hospitalsafdelingerne kan henvise indlagte patienter eller patienter under ambulant udredning til den regionale specialtandpleje for udredning af orale helbredsforhold. Der er typisk tale om børn eller voksne med multiple eller svære handicap og dermed mange hospitalskontakter. Ydelsen Diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning vil blive anvendt for disse forløb. Er der i stedet tale om akut tandbehandling anvendes i stedet ydelsen Akut nødbehandling. Såfremt patientens behandlingsbehov kan afvente udskrivning, vil den regionale specialtandpleje orientere den kommunale tandpleje herom. Ved henvisning benyttes et henvisningsskema, som kan downloades fra: Alle henvisninger sendes til specialtandplejens fællessekretariat: Afdeling for regional specialtandpleje, Søndersøparken 14, Postboks 130, 8800 Viborg. 7

8 Henvisninger kan ikke fremsendes elektronisk, men ved henvisning af hastende karakter kan fax benyttes ( ). Afdeling for regional specialtandpleje påtager sig behandlingsansvaret for patienter henvist til regelmæssig tandpleje eller akut nødbehandling fra det tidspunkt, hvor patienten har været til klinisk undersøgelse i afdelingen. Vedrørende patienter, der udelukkende er henvist for tandbehandling i generel anæstesi, gælder at behandlingsansvaret påhviler den kommunale specialtandpleje indtil operationsdagen. Det skal kontinuerligt ved faglig vurdering afgøres, om patientens tandplejebehov kan tilgodeses på et mindre specialiseret niveau, f.eks. omsorgstandplejen, eller på et mere specialiseret tilbud, f.eks. den regionale specialtandpleje. Det er patientens tandplejebehov og funktionsniveau, som skal lægges til grund for beslutningen om, hvor tandplejen ydes mest hensigtsmæssigt. Hvor der ikke generelt er behov for at henvise patienten til den regionale specialtandpleje, kan der ske henvisning fra omsorgstandplejen og den kommunale specialtandpleje til den regionale specialtandpleje for specielle enkeltopgaver, eksempelvis tandbehandling i generel anæstesi. Børn og unge kan henvises fra den kommunale specialtandpleje til den regionale specialtandpleje i tilfælde af, at den kommunale tandpleje vurderer, at en speciel enkeltopgave mest hensigtsmæssigt udføres her. Den regionale specialtandpleje tilbyder tandbehandling i generel anæstesi på hospitalerne til børn og unge fra den almindelige kommunale børne- og ungdomstandpleje. Der tænkes her især på to grupper: dels meget behandlingsangste børn og dels børn med odontologiske lidelser, der i enkelte behandlingssituationer betinger speciel rutine eller uddannelse hos det tandlægefaglige personale, og hvor anden generel forebyggelse og behandling kan ske i den kommunale tandpleje. 6. Opsøgende tandpleje I henhold til Sundhedsloven gælder, at specialtandplejen skal være opsøgende og forebyggende. Personer, der er indskrevet i den regionale specialtandpleje til regelmæssig tandpleje, modtager relevante individuelle forebyggende tiltag, som en del af den regelmæssige ydelse. For disse patienter gælder som udgangspunkt, at al forebyggelse er henlagt til udførelse på de regionale specialtandplejeklinikker. Den kommunale specialtandpleje kan herudover vælge aht. nærhedsprincippet, at tilbyde supplerende forebyggende tandpleje til patienten enten i egen bolig eller på kommunale klinikker, og i givet fald sker dette i koordination med Afdeling for regional specialtandpleje. Opsøgende aktivitetstilbud kan også være rettet mod personer inden for målgruppen, men som ikke er indskrevet i specialtandplejen. I sidstnævnte tilfælde vil der være en naturlig sammenhæng mellem visitation og opsøgende aktivitet, hvorfor denne del af den opsøgende opgave alene påhviler den kommunale specialtandpleje. Der kan dog indgås konkrete aftaler mellem de kommuner, der måtte ønske det, og den regionale specialtandpleje, om at sidstnævnte også påtager sig de generelle opsøgende aktiviteter mod specialtandplejens målgruppe. Sådanne aftaler indgår i udgangspunktet ikke i de årlige aftaler om behandlingspladser, som kommunerne indgår med regionen. 8

9 7. Tandplejeydelser i den regionale specialtandpleje Den regionale specialtandpleje i Region Midtjylland tilbyder følgende behandlingsydelser: I. Diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning II. Specielle enkeltopgaver, der ikke kræver anvendelse af generel anæstesi III. Regelmæssig opsøgende, forebyggende og behandlende tandpleje IV. Tandbehandling i generel anæstesi V. Akut nødbehandling til specielle patientgrupper udenfor regelmæssig specialtandpleje VI. Opsøgende tandplejeaktiviteter i kommunen Der kan ske henvisning til følgende tandplejeydelser: I. Diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning Patienten kan henvises til den regionale specialtandpleje udelukkende for diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning. I så fald kan den kommunale tandpleje efterfølgende, på basis af den udførte behandlingsplanlægning, beslutte i hvilket behandlingssystem - kommunalt eller regionalt - den videre behandling skal udføres. Efter modtagelsen af den konkrete behandlingsplan, kan kommunen overveje at udføre behandlingen i egen tandpleje eller henvise til behandling i den regionale specialtandpleje (regelmæssig tandpleje, speciel enkeltopgave eller tandbehandling i generel anæstesi). Undersøgelsen er en diagnostisk udredning hvad angår almenlidelser, orale forhold og patientens generelle situation. På baggrund heraf opstilles én eller flere behandlingsplaner tilpasset patientens helbredssituation. Ydelsen udgør et tilbud rettet mod patienter henvist til den regionale specialtandpleje fra den kommunale børne-, ungdoms-, omsorgs- eller specialtandpleje. Ved undersøgelsen har henvisende tandlæge mulighed for at medvirke, ligesom specialtandlægekonsulent (ortodonti og kæbekirurgi) tilknyttet Afdelingen for regional specialtandpleje kan deltage. På baggrund af undersøgelsesfund og behandlingsplan beslutter den kommunale tandpleje efterfølgende inden for hvilket tandplejesystem (specialtandplejen i kommune eller region, eller omsorgstandpleje) patienten ønskes behandlet, og om behandlingsopgaven eventuelt kan udføres i et fælles forløb, hvor den regionale specialtandpleje påtager sig specielle enkelt opgaver. Takstafregning Ydelsen vil blive afregnet til fast timetakst og ud fra det konkrete tidsforbrug, hvor patienten er til stede på klinikken. Timeopgørelsen foretages efter påbegyndte antal halve timer. Timetaksten inkluderer de nødvendige røntgenoptagelser, materialer, tolkebistand og teknikudgifter til studiemodeller. II. Specielle enkeltopgaver For patienter indskrevet i den regionale specialtandpleje varetager den kommunale tandpleje i behandlingsperioden al anden behandling og forebyggelse. Når den konkrete enkeltbehandling er udført, udskrives patienten til den kommunale specialtandpleje. Såfremt en patient i et forløb med ydelsen speciel enkeltopgave får behov for tandbehandling under anvendelse af generel anæstesi, vil dette udløse en særskilt afregning med betegnelsen generel anæstesi. 9

10 Takstafregning Ydelsen vil blive afregnet til fast timetakst og ud fra det konkrete tidsforbrug, hvor patienten er til stede på klinikken. Timeopgørelsen foretages efter påbegyndte antal halve timer. Timetaksten inkluderer de nødvendige røntgenoptagelser, materialer, tolkebistand og teknikudgifter. III. Regelmæssig forebyggende og behandlende tandpleje Den kommunale tandpleje kan henvise patienter til den regionale specialtandpleje for indskrivning til vedvarende individuel forebyggende og behandlende tandpleje. Der er tale om et regelmæssigt tandplejetilbud med henblik på bevarelse af tænder, mund og kæber i funktionsdygtig tilstand og samtidig medvirkes til, at den enkelte i videst mulig omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. Den enkelte patient får tandtilbud efter behov. Som udgangspunkt omfatter det 2 årlige tilsyn, samt rådgivning af personale, patient og pårørende om forebyggelse efter behov. Behandlingstilbuddet gives på én af de 4 specialtandplejeklinikker alle med handicapindretning (herunder patientlift) på klinikken. Der er ikke i sundhedsloven fastsat særlige tilskudsmuligheder vedrørende befordringsgodtgørelse i relation til tandpleje. Den regionale specialtandpleje registrer tidsforbruget, hvor den pågældende patient har været til stede på klinikken. Hvert kvartal modtager den kommunale specialtandpleje i bopælskommunen en oversigt, der angiver: hvilke undersøgelses-, forebyggelses- og behandlingsydelser patienten har modtaget fra årsskiftet og til dato størrelsen af den såkaldte patientandel af det samlede honorar fra årsskiftet og til dato (se afsnit 9 vedr. beregning af egenbetaling) det samlede tidsforbrug, der er anvendt til undersøgelse, forebyggelse og behandling. Der kan undtagelsesvis og i helt særlige tilfælde og efter konkret aftale med den kommunale specialtandpleje aftales forløb udført på patientens bopæl (undersøgelse, akut nødbehandling samt individuel forebyggelse). Et tilbud, der kan være aktuelt, hvis patienten ikke kan fremmøde på en af klinikkerne uden sengetransport, og behandlingen samtidig har et sådant indhold, er det fagligt forsvarligt at behandle uden for klinikken. Såfremt der er tale om, at tandlæge eller tandplejer udøver undersøgelse, forebyggelse eller behandling udenfor specialtandplejeklinikken, registres tidsforbruget fra klinikken forlades og til personalet er tilbage igen på klinikken. Ved besøg på institutioner, hvor der behandles flere patienter samme sted, fordeles tidsforbruget ud fra en gennemsnitsberegning (totale tidsforbrug pr. behandler delt med det totale antal tilsete patienter). Mindre interceptiv ortodontibehandlinger er en naturlig del af det regelmæssige tandplejetilbud i den regionale specialtandpleje. Større ortodontiske behandlinger med eksempelvis fast apparatur er ikke en del af den regelmæssige tandplejeydelse, men kan udføres som en særskilt ydelse, hvor en individuel takst aftales med kommunen på forhånd. Da specialtandplejen er underlagt LEON princippet vil børn og unge, der kan samarbejde til behandling med fast ortodontisk apparatur, sjældent tilhøre målgruppen for det mest specialiserede behandlingstilbud. Behandlende tandlæge i den regionale specialtandpleje kan overføre en patient indskrevet til regelmæssig tandpleje til videre behandling under anvendelse af generel anæstesi. Såfremt en 10

11 patient i et forløb med regelmæssig forebyggende og behandlende tandpleje får behov for tandbehandling under anvendelse af generel anæstesi, vil dette udløse en særskilt afregning med taksten for ydelsen generel anæstesi. Herefter fortsætter patienten det regelmæssige forløb i den regionale specialtandpleje. Nogle af de patienter, der går til regelmæssig tandpleje i den regionale specialtandpleje, kan i perioder have meget svært ved at fastholde kontakten til tandplejen, og der kan opstå mange udeblivelser eller afbud. Det kan derfor vise sig relevant at overveje, hvorvidt patienten fortsat skal have en regelmæssig behandlingsplads. Såfremt Afdelingen for regional specialtandpleje finder at behandlingsforløbet må afbrydes, orienteres den kommunale tandpleje herom. Takstafregning Ydelsen vil blive afregnet til fast timetakst og ud fra det konkrete tidsforbrug, hvor patienten er til stede på klinikken. Timeopgørelsen foretages efter påbegyndte antal halve timer. Timetaksten inkluderer de nødvendige røntgenoptagelser, materialer, tolkebistand og teknikudgifter. IV. Tandbehandling under anvendelse af generel anæstesi Ydelsen anvendes overfor patienter indskrevet til regelmæssig tandpleje i den regionale specialtandpleje og patienter, der er henvist alene for tandbehandling i generel anæstesi. Som eksempel på sidstnævnte kategori kan nævnes børn, der har behov for behandling i generel anæstesi grundet specielle behandlingsmæssige forhold. Ydelsen anvendes herudover til patienter fra omsorgstandplejen med behov for tandbehandling i generel anæstesi. Ved tandbehandling i generel anæstesi vil der som udgangspunkt være tale om en total sanering af tandsættet. Forud for anæstesibehandling foretages der en odontologisk undersøgelse og behandlingsplanlægning i den regionale specialtandpleje. Takstafregning Ydelsen afregnes med en takst pr. behandlingsforløb uanset om patienten i øvrigt er indskrevet til regelmæssig tandpleje i den regionale specialtandpleje. Taksten omhandler odontologisk og anæstesiologisk forundersøgelse, alle tandlægelige behandlinger og udgifter til anæstesi- og operationsafdeling. Med baggrund i forskellige gennemsnitlige behandlingstider er der en forskellig takst for voksen- og børnepatienter (indtil det fyldte 18. år). Ydelsen inkluderer de nødvendige røntgenoptagelser, materialer, tolkebistand og teknikudgifter. Såfremt en kommunal tandpleje ikke anvender alle det til året bestilte antal behandlingspladser til tandbehandling i generel anæstesi, afregnes ubenyttede pladser til 15 % af normaltaksten. Såfremt en kommunal tandpleje anvender et større antal behandlingspladser til tandbehandling i generel anæstesi end bestilt, afregnes de ekstra pladser til 115 % af normaltaksten. Takstafregning for aflyste planlagte anæstesiforløb: Der foretages ikke takstafregning overfor bopælskommunen såfremt et planlagt anæstesiforløb aflyses pga. ét af følgende forhold: Behandlingen aflyses på operationsdagen pga. aktuelle helbredsmæssige forhold Patienten melder afbud pga. aktuelle helbredsmæssige forhold Der foretages normal takstafregning såfremt et planlagt anæstesiforløb aflyses pga. ét af flg. forhold: patienten udebliver fra den aftalte operationstid 11

12 patienten møder op på operationsdagen uden at have overholdt den anviste fasteperiode patienten møder op på operationsdagen men afslår at modtage behandling ledsagende pædagogiske personale afviser at medvirke aktivt til anæstesiens indledning trods tidligere indgået aftale herom Normalt vil nødvendige postoperative kontrolbesøg finde sted i den kommunale tandpleje, hvor patienten er tilknyttet. Såfremt der er behov for sådanne kontrolbesøg i den regionale tandpleje sker der afregning til fast timetakst og ud fra det konkrete tidsforbrug. Afdelingen for regional specialtandpleje udfører i henhold til sundhedslovens bestemmelser kun elektive indgreb i generel anæstesi. Patienterne prioriteres ved forundersøgelsen ud fra akuitet mht. symptomer og helbredsmæssige risici ved at udskyde behandling, men akut behandling i generel anæstesi kan ikke altid tilbydes. Operationsdagene er placeret på de 40 uger om året, hvor hospitalerne ikke har reduktionsprogram (ferie- og helligdagsperioder er sædvanligvis placeret i: uge 7, uge 25-33, uge 42 og 52). Målgruppen for specialtandpleje er kendetegnet ved at have en væsentlig forøget forekomst af somatisk sygdomme sammenlignet med den øvrige danske befolkning. Derfor modtager patientgruppen ofte undersøgelse og indgreb i generel anæstesi på hospitalerne. For patienter i specialtandplejen, der ikke kan samarbejde til kliniske orale undersøgelser eller behandlinger, er det en stor fordel at der i forbindelse med planlagte anæstesiforløb om muligt også udføres tandlægelige undersøgelser og behandling hermed vil den enkelte patient blive sparet for et anæstesi forløb. I tilfælde af, at anæstesiydelsen gives fra anden stamafdeling på hospitalet vil afregning for tandbehandlingen ske til fast timepris. Der afregnes fra det tidspunkt, hvor tandlægen er anmodet om at være på operationsafdelingen og til tandbehandlingen er afsluttet. For patienter, der udelukkende er henvist til tandbehandling i generel anæstesi varetages akut nødbehandling i periode frem til operationsdagen af henvisende instans. En betydelig del af målgruppen for specialtandpleje er pga. reduceret mental eller fysisk funktionsevne ikke i stand til at gennemføre tandbehandlingsforløb i generel anæstesi uden hjælp og støtte fra pårørende eller plejepersonale. I givet fald forudsættes det i nærværende aftale, at sådanne personer er tilstede fra modtagelsen i operationsafsnittet og frem til udskrivelse ledsager må således ikke forlade afdelingen under anæstesiforløbet. Såfremt patienten kan forventes at optræde udad reagerende, skal to ledsagere være tilstede ved såvel anæstesiens indledning som ved opvågningsfasen. V. Akut nødbehandling til specielle patientgrupper Sundhedsstyrelsen vejledning om omfanget og kravene til den kommunale og regionale tandpleje anfører i kapitel 3.2, at personer, som har ophold i særlige boformer, ældreboliger samt patienter indlagt på eller tilknyttet psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger, kan henvises direkte til specialtandplejen. Det aftales, at den regionale specialtandpleje i 2011 påtager sig akut nødbehandling for sådanne patienter uden forudgående visitation i den kommunale tandpleje i bopælskommune, idet Århus Kommunale Tandpleje varetager al akut nødbehandling i relation til patienter indlagt på Psykiatrisk Hospital i Århus. Den regionale specialtandpleje vil, såfremt patienten har et fortsat behandlingsbehov efter udført nødbehandling, orientere den kommunale tandpleje i bopælskommunen om patientens situation og samtidig anmode den kommunale tandpleje om en tilkendegivelse om, hvorvidt patienten ønskes indskrevet til regelmæssig tandpleje i specialtandplejen. 12

13 Takstafregning Ydelsen afregnes efter en fast timetakst for hvert påbegyndt halve time. Såfremt der ydes akut nødbehandling udenfor klinikken beregnes timebetalingen fra behandlerteamet har forladt klinikken og til hjemkomst. Århus Kommunale Tandpleje tilsender bopælskommunen opkrævning vedrørende udført nødbehandling på patienter, der er indlagt på Psykiatrisk Hospital i Århus, og som har bopæl i Region Midtjylland, men udenfor Århus kommune. Århus Kommune anvender samme takst som den regionale specialtandpleje. VI. Opsøgende tandplejeaktiviteter udført af den regionale specialtandpleje i kommunerne Ydelsen anvendes overfor personer inden for specialtandplejens målgruppe, som ikke er indskrevet i den regionale specialtandpleje. Ydelsen udbydes til kommuner, der ønsker at videregive ansvaret for denne lovbundne opgave til regionen. Det nærmere indhold af ydelsen, eksempelvis tilbud om opsøgende besøg i personens egen bolig, bo- eller aktivitetssteder, fastlægges ved drøftelser mellem den enkelte kommunes tandpleje og den regionale tandpleje. Takstafregning Taksten aftales med den enkelte kommune på grundlag af en nøjere specifikation af indholdet i den konkrete lokale aftale. Taksten fastsættes ud fra en omkostningsberegning for specialtandplejens indsats i den enkelte kommune. 8. Takster og afregning for regional specialtandpleje Takster: I forbindelse med bestilling af behandlingspladser for 2011 tages udgangspunkt i gældende takster for Timesats pr. påbegyndte halve kliniktime (behandlingsenhed) Behandling i generel anæstesi, voksne Behandling i generel anæstesi, børn kr kr kr. Timesatsen anvendes til afregning af følgende ydelser: Akut nødbehandling, Diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning samt Specielle enkeltopgaver. I medfør af Sundhedsstyrelsens vejledning skal kommunen bestille en behandlingsplads i den regelmæssige tandpleje. Det aftales, at en behandlingsplads kan overtages af en anden borger fra kommunen, når den første borger udskrives fra specialtandplejen. Kommunens samlede bestilling af ydelser (udover anæstesiydelser) omregnes til et antal halve påbegyndte behandlingstimer. En behandlingstime er den tid inden for hvilken en patient modtager undersøgelse, forebyggelse eller behandling hos tandlæge eller tandplejer i den regionale specialtandpleje. Når kommunen har bestilt et antal behandlingspladser omregnes den samlede takst herfor i kroner og dette beløb deles med taksten på kr. pr. halve behandlingstime. Såfremt en kommunal tandpleje ikke anvender alle det til året bestilte antal behandlingspladser til tandbehandling i generel anæstesi, afregnes ubenyttede pladser til 15 % af normaltaksten. Såfremt en kommunal tandpleje anvender et større antal behandlingspladser til tandbehandling i generel anæstesi end bestilt, afregnes de ekstra pladser til 115 % af normaltaksten. 13

14 Kommunen tilsendes opkrævning vedrørende kommunens faktiske forbrug af behandlingstimer og anæstesiydelser beregnet med 100 % takster kvartalsvis bagud. Med hensyn til afregning for over-/underforbrug af anæstesipladser sker dette ved årets udgang. Personer, der har modtaget tilbuddet om specialtandpleje i den regionale specialtandpleje, kan ikke få godtgjort behandling foretaget hos anden behandler. Dog refunderes udgifter til nødvendig og uopsættelig nødbehandling udenfor specialtandplejens åbningstider (tandlægevagten). Tilbageføring af over-/underskud og betaling for uforbrugt kapacitet Specialtandplejens takster er beregnet på grundlag af et fordelingsregnskab og under iagttagelse af relevante bekendtgørelser. For Region Midtjylland skal specialtandplejen økonomisk hvile i sig selv, hvorfor et eventuelt overskud eller underskud ved funktionen også skal tilbageføres til kommunerne. Et overskud eller underskud i 2011 opgøres ved årets udgang, hvor et evt. overskud tilbageføres og et evt. underskud opkræves. Herudover reguleres taksterne ikke i forbrugsåret. Den enkelte kommunes andel af årets over-/underskud beregnes ud fra kommunens andel af den regionale specialtandplejes indtægter fra kommunerne under ét for året. Det påhviler kommunen at bestille ydelser, og styre sit faktiske forbrug. Specialtandplejen opbygger en behandlingskapacitet svarende til kommunernes samlede bestillinger. Hvis kommunerne samlet ikke forbruger svarende til deres samlede bestillinger, kan der derfor være en uforbrugt behandlingskapacitet, som kommunerne økonomisk skal dække. Specialtandplejen tilrettelægger i videst mulige omfang sin styring efter at undgå uforbrugt kapacitet. For så vidt angår forbrug af behandlingstimer opkræves den enkelte kommune ikke for et mindre faktisk forbrug i forhold til kommunens bestilling i den udstrækning kommunens mindre forbrug opvejes af et større forbrug af andre kommuner. Kommunen hæfter alene for sin forholdsmæssige andel af en eventuel uforbrugt behandlingskapacitet. En opkrævning for eventuel uforbrugt behandlingskapacitet sker i sammenhæng med reguleringen vedrørende overskud/underskud primo Der er etableret et samarbejdsudvalg med 3 repræsentanter for samarbejdskommunerne internt i regionen, og 1 repræsentant for samarbejdskommunerne uden for regionen. Udvalget har til opgave at drøfte og evaluere samarbejdet, herunder ny lovgivning, nye tiltag, m.v., og udgør et underudvalg under det teknisk-administrative udvalg på tandområdet. Kommunerne orienteres løbende om nye tiltag, m.v. Eventuelle aftalemæssige uklarheder, uoverensstemmelser eller lignende, søges afklaret gennem fælles overenskomst. Nærværende aftale træder i kraft den 1. januar 2011 og afløser den tidligere aftale. Aftalen er fremover løbende, idet kommunen næste gang bestiller ydelser inden 1. maj 2011 for Regionen bekræfter efter 1. maj 2010 den kommunale bestilling for 2011 med en beregning af kommunens forventede forbrug for det kommende år hvorefter aftalen for det kommende år betragtes som indgået. 9. Egenbetaling og ydelsesoversigter Kommunalbestyrelsen kan beslutte om specialtandplejen skal være vederlagsfri for modtagerne eller der skal være en egenbetaling. For børn og unge under 18 år er tilbuddet i specialtandplejen vederlagsfrit. Opkrævning af egenbetaling samt dokumentation for, at patienten har modtaget tandpleje, der honorarmæssigt overstiger betalingsgrænsen for egen betaling, påhviler bopælskommunen. 14

15 Den regionale specialtandpleje foretager en registrering af de forebyggelses- og behandlingsydelser, som den enkelte patient modtager i tandplejen, idet der anvendes samme terminologi som kendes fra sygesikringstandplejen. Den kommunale specialtandpleje modtager kvartalsvis en ydelsesoversigt for hver enkelt patient behandlet i den regionale specialtandpleje (årsskiftet til dato). Af ydelsesoversigten fremgår desuden den totale anvendte kliniktid til undersøgelse, forebyggelse og behandling. Såfremt der er tale om ydelser, der er beskrevet i overenskomsten mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Dansk Tandlægeforening, registreres patientens eventuelle andel af betalingen til den overenskomstfastsatte takst (patientandel). Er der tale om såkaldt frie ydelser, der ikke er omfattet af denne overenskomst, henholder den regionale specialtandpleje sig til en takstoversigt baseret på, hvad den enkelte behandlingstype normalt afregnes til i privat tandlægepraksis. Denne takstoversigt udarbejdes i samråd med det faglige samarbejdsudvalg for specialtandpleje. I henhold til retningslinierne for den kommunale og regionale tandpleje kan kommunalbestyrelsen maksimalt opkræve en betaling svarende til patientens egenbetaling hos praktiserende tandlæge for så vidt angår forebyggende og behandlende tandpleje, der er omfattet af overenskomsten mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Dansk Tandlægeforening. 10. Aktivitetslister Der udsendes elektronisk til hver kommune en kvartalsoversigt over kommunens forbrug af ydelser i Afdelingen for regional specialtandpleje. Årets første liste er udformet som en opsummering fra årets start og til kvartalets udgang. Årets anden liste opsummerer fra årets start til dette kvartals udgang, dvs. år til dato lister. Opgørelsen er relateret til den enkelte patient og med angivelse af: navn, adresse og cpr. nr. patientkategori indskrivnings- og evt. udskrivningsdato oversigt over udførte ydelser sum for patientens forventede samlede egenbetaling, såfremt behandlingen havde været henlagt til privat tandlægepraksis (beregnet ud fra gældende honorartabel i specialtandplejen) det samlede tidsforbrug til undersøgelse, behandling og forebyggelse. 11. Årlig redegørelse og rammeaftale Kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner skal med frist den 1. maj 2010 udarbejde en redegørelse over kommunens forbrug af behandlingstilbuddene i den regionale specialtandpleje for det kommende år, samt forventningen til de efterfølgende 3 kalenderår. Redegørelsen skal bestå af tre afsnit: 1. Antal personer, som kommunalbestyrelsen forventer regionen skal varetage behandlingsforpligtigelsen for i den regionale specialtandpleje 2. Antal personer, som kommunalbestyrelsen forventer selv at behandle i egen omsorgseller specialtandpleje eller i omsorgs- eller specialtandplejen i andre kommuner eller på private klinikker 3. Øvrige forhold der efter kommunalbestyrelsens opfattelse er vigtige for regionens forsyningspligt 15

16 For så vidt angår redegørelsen vedrørende de patienter, som regionen forventes at skulle varetage forpligtigelsen for, skal antallet af behandlingspladser opgøres særskilt for hver af 3 følgende ydelser: Diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning Regelmæssig opsøgende, forebyggende og behandlende tandpleje eller Specielle enkeltopgaver, der ikke kræver anvendelse af generel anæstesi Tandbehandling i generel anæstesi Behandlingspladser til tandbehandling i generel anæstesi skal opdeles i voksen og børnepatienter og sidstnævnte kategori skal desuden opdeles i en gruppe tilhørende specialtandplejens målgruppe og en gruppe, der ikke tilhører denne målgruppe (typisk børn med angst overfor behandling). Afdeling for regional specialtandpleje har ikke forsyningsforpligtigelse med hensyn til behandlingspladser udover det antal den kommunale tandpleje har bestilt. Dette gælder også vedrørende pladser til tandbehandling i generel anæstesi. Der er etableret et samarbejdsudvalg med 3 repræsentanter for samarbejdskommunerne internt i regionen, og 1 repræsentant for samarbejdskommunerne uden for regionen. Udvalget har til opgave at drøfte og evaluere samarbejdet, herunder ny lovgivning, nye tiltag, m.v., og udgør et underudvalg under det teknisk-administrative udvalg på tandområdet. Kommunerne orienteres løbende om nye tiltag, m.v. Eventuelle aftalemæssige uklarheder, uoverensstemmelser eller lignende, søges afklaret gennem fælles overenskomst. Aftalen er løbende, idet kommunen bestiller ydelser inden hver 1. maj for det kommende år. Eventuelle takstændringer udover den almindelige pris- og lønfremskrivning aftales i særlig dialog mellem kommune og region. 16

17 12. Oversigt over forbrug af anæstesi pladser og behandlingstid i 2009 samt pladsbestillinger 2010: Antal enheder behandlingstid (30 min) Anæstesi: Antal voksen GApatienter Anæstesi: Antal børne GApatienter Kommune Randers Syd Djurs Nord Djurs Mariager Fjord Odder Århus Horsens Samsø Hedensted Skanderborg Viborg Skive Silkeborg Favrskov Morsø Thisted V.Himmerland Holstebro Ring.-Skjern Lemvig Herning Struer Ikast-Brande Tabel 2. Kommunernes forbrug

18 Antal regelmæssige pladser og Antal enheder Behandlingstid (30 min.). Anæstesi: Anæstesi: Antal Antal Antal børne diagnostiske voksen GA- GA- us. patienter patienter Kommune enkeltopgaver Viborg Skive Thisted Herning Holstebro Ikast/Brande Lemvig Ringkøb./Skjern Struer Sødisbakke Randers Norddjurs Syddjurs Favrskov Århus Skanderborg Odder Samsø Silkeborg Horsens Vesthimmerl Hedensted I alt Tabel 3. Kommunernes bestillinger

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015

Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015 Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015 Takstregulering 1. januar 2015 Afdeling for Regional Specialtandpleje Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Personkreds... 4

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 1 1. Aftalens parter 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon 49 35 28 28 Leder Mette Brunberg Telefon 30 43 82 70 Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.:

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere