Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011"

Transkript

1 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovgrundlaget Personkreds Faglig bæredygtighed Visitation Opsøgende tandpleje Tandplejeydelser i den regionale specialtandpleje...9 I. Diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning...9 II. Specielle enkeltopgaver...9 III. Regelmæssig forebyggende og behandlende tandpleje IV. Tandbehandling under anvendelse af generel anæstesi V. Akut nødbehandling til specielle patientgrupper VI. Opsøgende tandplejeaktiviteter udført af den regionale specialtandpleje i kommunerne Takster og afregning for regional specialtandpleje Egenbetaling og ydelsesoversigter Aktivitetslister Årlig redegørelse og rammeaftale Oversigt over forbrug af anæstesi pladser og behandlingstid i 2009 samt pladsbestillinger 2010: Afdelingen for Regionalt Sundhedssamarbejde Region Midtjylland Afdelingen for Regional Specialtandpleje Regionshospitalet Viborg Februar

3 1. Indledning Specialtandpleje fastlægges i Sundhedsloven som en kommunal myndighedsopgave, hvor det fulde finansieringsansvar påhviler kommunen. Regionen har ansvaret for at stille de nødvendige behandlingspladser til rådighed for de kommuner, der ikke ønsker eller har mulighed for at tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til patienter, der er berettiget til at modtage specialtandplejen. Kommunerne i Region Midtjylland og evt. interesserede kommuner i naboregionerne udarbejder inden 1. maj 2010 en redegørelse for deres forventede forbrug af pladser i Afdelingen for regional specialtandpleje, Region Midtjylland. Kommunernes redegørelser udgør rygraden i den præcise kapacitetsplanlægning m.v. for den regionale specialtandpleje - regionen er således forpligtiget til at tilpasse og udvikle de behandlingstilbud, som regionen driver på vegne af kommunerne. Denne beskrivelse angiver det faglige indhold i den regionale specialtandpleje for året Lovgrundlaget Lovgrundlaget for specialtandplejen består af: Sundhedslovens 133 og 134: Bekendtgørelse om tandpleje: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11383&exp=1 Vejledning om omfanget af og kravene til kommunale og regional tandpleje 0af%20kravene%20til%20den%20kommunale%20og%20regionale%20tandpleje%20 mv% aspx Sundhedsstyrelsen har i sin vejledning af juni 2006 beskrevet en række forhold, der har stor betydning for organisering, praksis og kvalitet for specialtandplejen: Specialtandplejens sundhedsydelser bør gives på det organisatoriske laveste, fagligt forsvarlige og hensigtsmæssige niveau, ligesom der bør tages hensyn til lige adgang til kvalificerede sundhedsydelser Kommunerne skal synliggøre henvisningsmuligheden til specialtandplejen overfor de berørte parter Specialtandpleje skal være et mere specialiseret behandlingstilbud, end omsorgstandplejen kan tilbyde. Specialtandplejen skal således kunne levere behandlinger også inden for hightech området som f.eks. implantatbehandlinger Specialtandplejens personale skal besidde den fornødne viden om de funktionsnedsættelser, de møder hos patienterne, og hvorledes de håndterer de afledte problemer med hensyn til tandpleje Der bør i specialtandplejen finde såvel kvalitetssikring som vidensopsamling sted, således at det igennem systematisk dokumentation til stadighed er muligt at dokumentere resultater og videreudvikle metoder Hvor der generelt ikke er behov for at henvise patienten til specialtandpleje, kan der fra omsorgstandplejen henvises til specialtandplejen for specielle enkeltopgaver Klinikindretningen i specialtandplejen skal gøres så handicapvenlig som mulig både i adgangsforhold, og med hensyn til løftning og lejring af patienten 3

4 Specialtandplejen skal råde over adgang til præmedicinering i samarbejde med speciallæge, således at patienter, som ikke tolererer behandling på anden vis, kan modtage tandbehandling under sedation Sundhedsstyrelsen præciserer desuden følgende vedrørende tandbehandling i generel anæstesi: Specialtandplejen skal have adgang til elektiv tandbehandling i generel anæstesi, ligesom det nødvendige billeddiagnostiske udstyr skal være til rådighed Special- og omsorgstandplejens patientgruppe udviser som helhed ofte mange samtidige handicaps og kan være vanskelige at udrede, ligesom patienterne som regel indtager megen medicin, hvorfor risikoen for komplikationer under generel anæstesi er større end for i øvrigt raske personer. Sundhedsstyrelsen finder det generelt ikke hensigtsmæssigt at varetagelsen af disse vanskeligt udredte patienters behandlingsbehov under narkose finder sted i privat speciallægepraksis Såfremt den almenmedicinske udredning af patienten er vanskelig eller ufuldstændig udføres behandling i generel anæstesi derfor mest hensigtsmæssigt på sygehus eller i et sygehuslignende miljø med nødvendige backup funktioner. Alternativt bør behandling i generel anæstesi af vanskeligt udredte patienter fra omsorgs- eller specialtandplejen finde sted ved, at kommunen indgår aftale herom med regionen. For mindre enheders vedkommende bør dette som hovedregel finde sted I henhold til sundhedslovens 78, stk. 2 er der med virkning fra 1. juli 2007 skabt hjemmel i ny 2, stk. 4 i Bekendtgørelse om tandpleje til, at kommunerne kan indgå aftale med regionen om, at regionen varetager anæstesibetjeningen for børn og unge, der har behov for tandbehandling i generel anæstesi. Der tænkes her især på meget behandlingsangste børn, som hører under den almindelige børne- og ungdomstandpleje. 3. Personkreds Sundhedsloven fastslår, at kommunalbestyrelsen skal yde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til sindslidende, udviklingshæmmede, m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen. Specialtandplejens målgruppe har en mere markant funktionsnedsættelse end omsorgstandplejens målgruppe. Målgruppen vurderes at bestå af cirka voksne personer med udviklingshæmning, cirka voksne personer med sindslidelser, cirka voksne tidligere særforsorgsklienter, m.fl. (herunder patienter med cerebral parese eller autisme), samt cirka børn. Ud af denne samlede gruppe vurderes cirka personer efter visitation i specialtandplejen at kunne modtage behandling enten i omsorgstandplejen eller hos en praktiserende tandlæge. Målgruppen for specialtandplejen udgør således samlet på landsplan personer, svarende til personer, heraf 502 børn, i Region Midtjylland, jf. tabel 1. 4

5 Forventet antal Forventet antal patienter på patienter i Region landsplan Midtjylland Voksne m. sindslidelse Voksne m. psykisk udviklingshæmning Voksne m. cerebral parese, autisme, neuromuskulære sygdomme m.fl. Børn m. sindslidelse, psykisk udviklingshæmning m. fl I alt Tabel 1: Antal personer i målgruppen for specialtandplejen 4. Faglig bæredygtighed Sundhedsstyrelsen har fastsat en række anbefalinger til den tidligere amtstandpleje ud fra den forudsætning, at tandplejen skal være det mest specialiserede tandplejeniveau. Da personkredsen er den samme for amtstandpleje og specialtandpleje kan anbefalingerne i princippet direkte overføres til specialtandpleje. Sundhedsstyrelsen opstiller krav om - ved 100 % tilslutning af målgruppen - et befolkningsunderlag på pr. minimumsteam og mindst 1,5-2 teams pr. organisatorisk enhed. Vedrørende amtstandpleje forventes et team at bestå af 1 tandlæge, 1,0 tandplejer, 1,5 klinikassistent og 0,5 sekretær. I den regionale specialtandpleje i Region Midtjylland er tandplejer normeringen pr. team reduceret til 0,5. Reduktionen har årsag i, at specialtandplejen modsat amtstandplejen i udgangspunktet ikke indeholder opsøgende aktiviteter. Region Midtjylland har besluttet at opbygge den regionale specialtandpleje som en samlet enhed i regionen. Det sker ved etablering af Afdeling for regional specialtandpleje, Regionshospital Viborg. Området henhører under Afdeling for regionalt sundhedssamarbejde, Region Midtjylland. Sundhedsstyrelsen forudsætter specialtandplejen normeret med ét minimumsteam pr. 500 indskrevne patienter til regelmæssig tandbehandling, hvortil kommer personalenormering til varetagelse af tandbehandling under anvendelse af generel anæstesi. Afdeling for regional specialtandpleje har tandklinikker på 3 hospitaler: Randers, Holstebro og Viborg. Desuden har afdelingen en tandklinik på det tidligere Regionshospitalet Odder samt adgang til at udføre behandling i generel anæstesi på Regionshospitalerne i Randers, Holstebro og Viborg. Hermed er nærhedsprincippet og hensynet til faglig bæredygtighed tilgodeset. I udgangspunktet tilbydes patienterne anæstesibehandling på det hospital, hvor vedkommende i det daglige modtager almindelig tandbehandling. Den regionale tandpleje forsøger at minimere ventetiden til anæstesibehandling mest muligt, idet det dog må bemærkes, at den regionale specialtandpleje kun tilbyder elektiv tandbehandling i generel anæstesi. I perioder, hvor der på det enkelte hospital er ventetid på anæstesibehandling, vil patienter med tandplejebehov af hastende karakter blive tilbudt anæstesiforløb på det af de øvrige hospitaler, som har den korteste ventetid. Der er for 2011 fastlagt følgende optageområder for de 4 specialtandplejeklinikker: 5

6 Regionshospital Holstebro: Lemvig kommune Struer kommune Holstebro kommune Herning kommune Ringkøbing-Skjern kommune Ikast-Brande kommune Thisted kommune* Tidligere Regionshospital Odder: Hedensted kommune Horsens kommune Odder kommune Skanderborg kommune Samsø kommune Regionshospital Randers: Randers kommune Norddjurs kommune Syddjurs kommune Århus kommune Sødisbakke (Mariagerfjord kommune) Regionshospital Viborg: Thisted kommune* Skive kommune Viborg kommune Silkeborg kommune Favrskov kommune Vesthimmerland kommune Morsø kommune * Thisted kommune kan anvende specialtandplejeklinikkerne i Viborg og Holstebro. Af hensyn til opretholdelsen af faglig og økonomisk bæredygtighed skal der være et rimeligt patientantal tilmeldt den enkelte klinik. I modsat fald forbeholder regionen sig ret til at reducere antallet af klinikker. Patienter fra de kommuner, som tilhører optageområdet for klinikken på det tidligere Regionshospitalet Odder, tilbydes odontologisk forundersøgelse og kontrolbesøg på den nuværende specialtandklinik i Odder, mens selve anæstesibehandlingen vil blive udført på Regionshospitalet Viborg. Det tilstræbes, at den tandlæge, som foretager forundersøgelsen på specialtandplejeklinikken i Odder, også efterfølgende behandler patienten i generel anæstesi i Viborg. Afdeling for regional specialtandpleje har indgået aftale med henholdsvis Skanderborg og Mariagerfjord Kommune om, at afdelingen kan benytte tandklinikkerne på institutionerne Landsbyen Sølund og Sødisbakke. De to kommuner dækker alle udgifter vedr. vedligeholdelse af klinikkerne herunder vedligeholdelse af lokaler og udstyr, mens den regionale specialtandpleje dækker indkøb af dentalmaterialer og dagligvarer. For Landsbyen Sølund er det aftalt, at den kommunale og regionale specialtandpleje har fælles materialeindkøb, og udgiften hertil fordeles ved årets udgang med 2/3 til den regionale specialtandpleje. Den regionale specialtandpleje anvender klinikken i Landsbyen Sølund til såvel tandlæge- som tandplejeropgaver, mens klinikken på Sødisbakke udelukkende er bemandet med tandplejer og 6

7 klinikassistent, idet al tandlægebehandling af institutionens beboere sker på specialtandplejeklinikken i Randers. Der eksisterer på nuværende tidspunkt meget begrænset evidensbaserede viden om den odontologiske sygdomsforekomst og behandlingsbehov hos den personkreds, der er omfattet af tilbuddet om specialtandpleje. Den regionale specialtandpleje vil arbejde med systematisk dokumentation af sygdomsforekomst og behandlingsresultater inden for specialtandplejen. Udgiften til disse opgaver er indregnet i taksten for de enkelte ydelsestyper. Den regionale specialtandpleje vil søge at sikre, at tandplejens funktioner forløber i tæt koordination og samarbejde med det øvrige tandplejesystem. Der skal således sikres hensigtsmæssige og smidige visitations- og overførselsprocedurer mellem den kommunale og regionale tandpleje. Endvidere skal der sikres sammenhæng i behandlingsforløbene for de borgere, der modtager tandpleje i begge systemer. Den regionale tandpleje vil arbejde for disse forhold ved deltagelse i det faglige samarbejds- og koordinationsudvalg med kommunale og regionale repræsentanter. 5. Visitation Ansvaret for visitation til specialtandpleje påhviler bopælskommunen og skal udføres af en fagperson, der har jævnlig kontakt med og kendskab til personens funktionsnedsættelse. I henhold til sundhedsstyrelsens vejledning er kommunen forpligtet til at synliggøre muligheden for henvisning til specialtandplejen for de berørte parter. Sundhedsstyrelsen anfører i sin vejledning, at det, vurderet ud fra patientens tarv, er mest hensigtsmæssigt, at det er den kommune/region, hvor boligen (eksempelvis en psykiatrisk hospitalsafdeling) er beliggende, der varetager specialtandplejen for de pågældende borgere. Den kommunale børne- og ungdomstandpleje kan også visitere hjemmeboende børn og unge omfattet af servicelovens 16, stk. 1 og folkeskolelovens 20 til specialtandplejen. I princippet skal alle henvisninger til den regionale specialtandpleje godkendes af den kommunale specialtandpleje. Der er dog enkelte undtagelser: Personer der har ophold i kommunale eller regionale boformer efter serviceloven eller i kommunale eller regionale almene ældreboliger efter lov om almene boliger, samt patienter på psykiatriske hospitalsafdelinger, kan henvises direkte til den regionale specialtandpleje men kun for akut nødbehandling (se afsnit om ydelsen: Akut nødbehandling ). Hospitalsafdelingerne kan henvise indlagte patienter eller patienter under ambulant udredning til den regionale specialtandpleje for udredning af orale helbredsforhold. Der er typisk tale om børn eller voksne med multiple eller svære handicap og dermed mange hospitalskontakter. Ydelsen Diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning vil blive anvendt for disse forløb. Er der i stedet tale om akut tandbehandling anvendes i stedet ydelsen Akut nødbehandling. Såfremt patientens behandlingsbehov kan afvente udskrivning, vil den regionale specialtandpleje orientere den kommunale tandpleje herom. Ved henvisning benyttes et henvisningsskema, som kan downloades fra: Alle henvisninger sendes til specialtandplejens fællessekretariat: Afdeling for regional specialtandpleje, Søndersøparken 14, Postboks 130, 8800 Viborg. 7

8 Henvisninger kan ikke fremsendes elektronisk, men ved henvisning af hastende karakter kan fax benyttes ( ). Afdeling for regional specialtandpleje påtager sig behandlingsansvaret for patienter henvist til regelmæssig tandpleje eller akut nødbehandling fra det tidspunkt, hvor patienten har været til klinisk undersøgelse i afdelingen. Vedrørende patienter, der udelukkende er henvist for tandbehandling i generel anæstesi, gælder at behandlingsansvaret påhviler den kommunale specialtandpleje indtil operationsdagen. Det skal kontinuerligt ved faglig vurdering afgøres, om patientens tandplejebehov kan tilgodeses på et mindre specialiseret niveau, f.eks. omsorgstandplejen, eller på et mere specialiseret tilbud, f.eks. den regionale specialtandpleje. Det er patientens tandplejebehov og funktionsniveau, som skal lægges til grund for beslutningen om, hvor tandplejen ydes mest hensigtsmæssigt. Hvor der ikke generelt er behov for at henvise patienten til den regionale specialtandpleje, kan der ske henvisning fra omsorgstandplejen og den kommunale specialtandpleje til den regionale specialtandpleje for specielle enkeltopgaver, eksempelvis tandbehandling i generel anæstesi. Børn og unge kan henvises fra den kommunale specialtandpleje til den regionale specialtandpleje i tilfælde af, at den kommunale tandpleje vurderer, at en speciel enkeltopgave mest hensigtsmæssigt udføres her. Den regionale specialtandpleje tilbyder tandbehandling i generel anæstesi på hospitalerne til børn og unge fra den almindelige kommunale børne- og ungdomstandpleje. Der tænkes her især på to grupper: dels meget behandlingsangste børn og dels børn med odontologiske lidelser, der i enkelte behandlingssituationer betinger speciel rutine eller uddannelse hos det tandlægefaglige personale, og hvor anden generel forebyggelse og behandling kan ske i den kommunale tandpleje. 6. Opsøgende tandpleje I henhold til Sundhedsloven gælder, at specialtandplejen skal være opsøgende og forebyggende. Personer, der er indskrevet i den regionale specialtandpleje til regelmæssig tandpleje, modtager relevante individuelle forebyggende tiltag, som en del af den regelmæssige ydelse. For disse patienter gælder som udgangspunkt, at al forebyggelse er henlagt til udførelse på de regionale specialtandplejeklinikker. Den kommunale specialtandpleje kan herudover vælge aht. nærhedsprincippet, at tilbyde supplerende forebyggende tandpleje til patienten enten i egen bolig eller på kommunale klinikker, og i givet fald sker dette i koordination med Afdeling for regional specialtandpleje. Opsøgende aktivitetstilbud kan også være rettet mod personer inden for målgruppen, men som ikke er indskrevet i specialtandplejen. I sidstnævnte tilfælde vil der være en naturlig sammenhæng mellem visitation og opsøgende aktivitet, hvorfor denne del af den opsøgende opgave alene påhviler den kommunale specialtandpleje. Der kan dog indgås konkrete aftaler mellem de kommuner, der måtte ønske det, og den regionale specialtandpleje, om at sidstnævnte også påtager sig de generelle opsøgende aktiviteter mod specialtandplejens målgruppe. Sådanne aftaler indgår i udgangspunktet ikke i de årlige aftaler om behandlingspladser, som kommunerne indgår med regionen. 8

9 7. Tandplejeydelser i den regionale specialtandpleje Den regionale specialtandpleje i Region Midtjylland tilbyder følgende behandlingsydelser: I. Diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning II. Specielle enkeltopgaver, der ikke kræver anvendelse af generel anæstesi III. Regelmæssig opsøgende, forebyggende og behandlende tandpleje IV. Tandbehandling i generel anæstesi V. Akut nødbehandling til specielle patientgrupper udenfor regelmæssig specialtandpleje VI. Opsøgende tandplejeaktiviteter i kommunen Der kan ske henvisning til følgende tandplejeydelser: I. Diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning Patienten kan henvises til den regionale specialtandpleje udelukkende for diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning. I så fald kan den kommunale tandpleje efterfølgende, på basis af den udførte behandlingsplanlægning, beslutte i hvilket behandlingssystem - kommunalt eller regionalt - den videre behandling skal udføres. Efter modtagelsen af den konkrete behandlingsplan, kan kommunen overveje at udføre behandlingen i egen tandpleje eller henvise til behandling i den regionale specialtandpleje (regelmæssig tandpleje, speciel enkeltopgave eller tandbehandling i generel anæstesi). Undersøgelsen er en diagnostisk udredning hvad angår almenlidelser, orale forhold og patientens generelle situation. På baggrund heraf opstilles én eller flere behandlingsplaner tilpasset patientens helbredssituation. Ydelsen udgør et tilbud rettet mod patienter henvist til den regionale specialtandpleje fra den kommunale børne-, ungdoms-, omsorgs- eller specialtandpleje. Ved undersøgelsen har henvisende tandlæge mulighed for at medvirke, ligesom specialtandlægekonsulent (ortodonti og kæbekirurgi) tilknyttet Afdelingen for regional specialtandpleje kan deltage. På baggrund af undersøgelsesfund og behandlingsplan beslutter den kommunale tandpleje efterfølgende inden for hvilket tandplejesystem (specialtandplejen i kommune eller region, eller omsorgstandpleje) patienten ønskes behandlet, og om behandlingsopgaven eventuelt kan udføres i et fælles forløb, hvor den regionale specialtandpleje påtager sig specielle enkelt opgaver. Takstafregning Ydelsen vil blive afregnet til fast timetakst og ud fra det konkrete tidsforbrug, hvor patienten er til stede på klinikken. Timeopgørelsen foretages efter påbegyndte antal halve timer. Timetaksten inkluderer de nødvendige røntgenoptagelser, materialer, tolkebistand og teknikudgifter til studiemodeller. II. Specielle enkeltopgaver For patienter indskrevet i den regionale specialtandpleje varetager den kommunale tandpleje i behandlingsperioden al anden behandling og forebyggelse. Når den konkrete enkeltbehandling er udført, udskrives patienten til den kommunale specialtandpleje. Såfremt en patient i et forløb med ydelsen speciel enkeltopgave får behov for tandbehandling under anvendelse af generel anæstesi, vil dette udløse en særskilt afregning med betegnelsen generel anæstesi. 9

10 Takstafregning Ydelsen vil blive afregnet til fast timetakst og ud fra det konkrete tidsforbrug, hvor patienten er til stede på klinikken. Timeopgørelsen foretages efter påbegyndte antal halve timer. Timetaksten inkluderer de nødvendige røntgenoptagelser, materialer, tolkebistand og teknikudgifter. III. Regelmæssig forebyggende og behandlende tandpleje Den kommunale tandpleje kan henvise patienter til den regionale specialtandpleje for indskrivning til vedvarende individuel forebyggende og behandlende tandpleje. Der er tale om et regelmæssigt tandplejetilbud med henblik på bevarelse af tænder, mund og kæber i funktionsdygtig tilstand og samtidig medvirkes til, at den enkelte i videst mulig omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. Den enkelte patient får tandtilbud efter behov. Som udgangspunkt omfatter det 2 årlige tilsyn, samt rådgivning af personale, patient og pårørende om forebyggelse efter behov. Behandlingstilbuddet gives på én af de 4 specialtandplejeklinikker alle med handicapindretning (herunder patientlift) på klinikken. Der er ikke i sundhedsloven fastsat særlige tilskudsmuligheder vedrørende befordringsgodtgørelse i relation til tandpleje. Den regionale specialtandpleje registrer tidsforbruget, hvor den pågældende patient har været til stede på klinikken. Hvert kvartal modtager den kommunale specialtandpleje i bopælskommunen en oversigt, der angiver: hvilke undersøgelses-, forebyggelses- og behandlingsydelser patienten har modtaget fra årsskiftet og til dato størrelsen af den såkaldte patientandel af det samlede honorar fra årsskiftet og til dato (se afsnit 9 vedr. beregning af egenbetaling) det samlede tidsforbrug, der er anvendt til undersøgelse, forebyggelse og behandling. Der kan undtagelsesvis og i helt særlige tilfælde og efter konkret aftale med den kommunale specialtandpleje aftales forløb udført på patientens bopæl (undersøgelse, akut nødbehandling samt individuel forebyggelse). Et tilbud, der kan være aktuelt, hvis patienten ikke kan fremmøde på en af klinikkerne uden sengetransport, og behandlingen samtidig har et sådant indhold, er det fagligt forsvarligt at behandle uden for klinikken. Såfremt der er tale om, at tandlæge eller tandplejer udøver undersøgelse, forebyggelse eller behandling udenfor specialtandplejeklinikken, registres tidsforbruget fra klinikken forlades og til personalet er tilbage igen på klinikken. Ved besøg på institutioner, hvor der behandles flere patienter samme sted, fordeles tidsforbruget ud fra en gennemsnitsberegning (totale tidsforbrug pr. behandler delt med det totale antal tilsete patienter). Mindre interceptiv ortodontibehandlinger er en naturlig del af det regelmæssige tandplejetilbud i den regionale specialtandpleje. Større ortodontiske behandlinger med eksempelvis fast apparatur er ikke en del af den regelmæssige tandplejeydelse, men kan udføres som en særskilt ydelse, hvor en individuel takst aftales med kommunen på forhånd. Da specialtandplejen er underlagt LEON princippet vil børn og unge, der kan samarbejde til behandling med fast ortodontisk apparatur, sjældent tilhøre målgruppen for det mest specialiserede behandlingstilbud. Behandlende tandlæge i den regionale specialtandpleje kan overføre en patient indskrevet til regelmæssig tandpleje til videre behandling under anvendelse af generel anæstesi. Såfremt en 10

11 patient i et forløb med regelmæssig forebyggende og behandlende tandpleje får behov for tandbehandling under anvendelse af generel anæstesi, vil dette udløse en særskilt afregning med taksten for ydelsen generel anæstesi. Herefter fortsætter patienten det regelmæssige forløb i den regionale specialtandpleje. Nogle af de patienter, der går til regelmæssig tandpleje i den regionale specialtandpleje, kan i perioder have meget svært ved at fastholde kontakten til tandplejen, og der kan opstå mange udeblivelser eller afbud. Det kan derfor vise sig relevant at overveje, hvorvidt patienten fortsat skal have en regelmæssig behandlingsplads. Såfremt Afdelingen for regional specialtandpleje finder at behandlingsforløbet må afbrydes, orienteres den kommunale tandpleje herom. Takstafregning Ydelsen vil blive afregnet til fast timetakst og ud fra det konkrete tidsforbrug, hvor patienten er til stede på klinikken. Timeopgørelsen foretages efter påbegyndte antal halve timer. Timetaksten inkluderer de nødvendige røntgenoptagelser, materialer, tolkebistand og teknikudgifter. IV. Tandbehandling under anvendelse af generel anæstesi Ydelsen anvendes overfor patienter indskrevet til regelmæssig tandpleje i den regionale specialtandpleje og patienter, der er henvist alene for tandbehandling i generel anæstesi. Som eksempel på sidstnævnte kategori kan nævnes børn, der har behov for behandling i generel anæstesi grundet specielle behandlingsmæssige forhold. Ydelsen anvendes herudover til patienter fra omsorgstandplejen med behov for tandbehandling i generel anæstesi. Ved tandbehandling i generel anæstesi vil der som udgangspunkt være tale om en total sanering af tandsættet. Forud for anæstesibehandling foretages der en odontologisk undersøgelse og behandlingsplanlægning i den regionale specialtandpleje. Takstafregning Ydelsen afregnes med en takst pr. behandlingsforløb uanset om patienten i øvrigt er indskrevet til regelmæssig tandpleje i den regionale specialtandpleje. Taksten omhandler odontologisk og anæstesiologisk forundersøgelse, alle tandlægelige behandlinger og udgifter til anæstesi- og operationsafdeling. Med baggrund i forskellige gennemsnitlige behandlingstider er der en forskellig takst for voksen- og børnepatienter (indtil det fyldte 18. år). Ydelsen inkluderer de nødvendige røntgenoptagelser, materialer, tolkebistand og teknikudgifter. Såfremt en kommunal tandpleje ikke anvender alle det til året bestilte antal behandlingspladser til tandbehandling i generel anæstesi, afregnes ubenyttede pladser til 15 % af normaltaksten. Såfremt en kommunal tandpleje anvender et større antal behandlingspladser til tandbehandling i generel anæstesi end bestilt, afregnes de ekstra pladser til 115 % af normaltaksten. Takstafregning for aflyste planlagte anæstesiforløb: Der foretages ikke takstafregning overfor bopælskommunen såfremt et planlagt anæstesiforløb aflyses pga. ét af følgende forhold: Behandlingen aflyses på operationsdagen pga. aktuelle helbredsmæssige forhold Patienten melder afbud pga. aktuelle helbredsmæssige forhold Der foretages normal takstafregning såfremt et planlagt anæstesiforløb aflyses pga. ét af flg. forhold: patienten udebliver fra den aftalte operationstid 11

12 patienten møder op på operationsdagen uden at have overholdt den anviste fasteperiode patienten møder op på operationsdagen men afslår at modtage behandling ledsagende pædagogiske personale afviser at medvirke aktivt til anæstesiens indledning trods tidligere indgået aftale herom Normalt vil nødvendige postoperative kontrolbesøg finde sted i den kommunale tandpleje, hvor patienten er tilknyttet. Såfremt der er behov for sådanne kontrolbesøg i den regionale tandpleje sker der afregning til fast timetakst og ud fra det konkrete tidsforbrug. Afdelingen for regional specialtandpleje udfører i henhold til sundhedslovens bestemmelser kun elektive indgreb i generel anæstesi. Patienterne prioriteres ved forundersøgelsen ud fra akuitet mht. symptomer og helbredsmæssige risici ved at udskyde behandling, men akut behandling i generel anæstesi kan ikke altid tilbydes. Operationsdagene er placeret på de 40 uger om året, hvor hospitalerne ikke har reduktionsprogram (ferie- og helligdagsperioder er sædvanligvis placeret i: uge 7, uge 25-33, uge 42 og 52). Målgruppen for specialtandpleje er kendetegnet ved at have en væsentlig forøget forekomst af somatisk sygdomme sammenlignet med den øvrige danske befolkning. Derfor modtager patientgruppen ofte undersøgelse og indgreb i generel anæstesi på hospitalerne. For patienter i specialtandplejen, der ikke kan samarbejde til kliniske orale undersøgelser eller behandlinger, er det en stor fordel at der i forbindelse med planlagte anæstesiforløb om muligt også udføres tandlægelige undersøgelser og behandling hermed vil den enkelte patient blive sparet for et anæstesi forløb. I tilfælde af, at anæstesiydelsen gives fra anden stamafdeling på hospitalet vil afregning for tandbehandlingen ske til fast timepris. Der afregnes fra det tidspunkt, hvor tandlægen er anmodet om at være på operationsafdelingen og til tandbehandlingen er afsluttet. For patienter, der udelukkende er henvist til tandbehandling i generel anæstesi varetages akut nødbehandling i periode frem til operationsdagen af henvisende instans. En betydelig del af målgruppen for specialtandpleje er pga. reduceret mental eller fysisk funktionsevne ikke i stand til at gennemføre tandbehandlingsforløb i generel anæstesi uden hjælp og støtte fra pårørende eller plejepersonale. I givet fald forudsættes det i nærværende aftale, at sådanne personer er tilstede fra modtagelsen i operationsafsnittet og frem til udskrivelse ledsager må således ikke forlade afdelingen under anæstesiforløbet. Såfremt patienten kan forventes at optræde udad reagerende, skal to ledsagere være tilstede ved såvel anæstesiens indledning som ved opvågningsfasen. V. Akut nødbehandling til specielle patientgrupper Sundhedsstyrelsen vejledning om omfanget og kravene til den kommunale og regionale tandpleje anfører i kapitel 3.2, at personer, som har ophold i særlige boformer, ældreboliger samt patienter indlagt på eller tilknyttet psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger, kan henvises direkte til specialtandplejen. Det aftales, at den regionale specialtandpleje i 2011 påtager sig akut nødbehandling for sådanne patienter uden forudgående visitation i den kommunale tandpleje i bopælskommune, idet Århus Kommunale Tandpleje varetager al akut nødbehandling i relation til patienter indlagt på Psykiatrisk Hospital i Århus. Den regionale specialtandpleje vil, såfremt patienten har et fortsat behandlingsbehov efter udført nødbehandling, orientere den kommunale tandpleje i bopælskommunen om patientens situation og samtidig anmode den kommunale tandpleje om en tilkendegivelse om, hvorvidt patienten ønskes indskrevet til regelmæssig tandpleje i specialtandplejen. 12

13 Takstafregning Ydelsen afregnes efter en fast timetakst for hvert påbegyndt halve time. Såfremt der ydes akut nødbehandling udenfor klinikken beregnes timebetalingen fra behandlerteamet har forladt klinikken og til hjemkomst. Århus Kommunale Tandpleje tilsender bopælskommunen opkrævning vedrørende udført nødbehandling på patienter, der er indlagt på Psykiatrisk Hospital i Århus, og som har bopæl i Region Midtjylland, men udenfor Århus kommune. Århus Kommune anvender samme takst som den regionale specialtandpleje. VI. Opsøgende tandplejeaktiviteter udført af den regionale specialtandpleje i kommunerne Ydelsen anvendes overfor personer inden for specialtandplejens målgruppe, som ikke er indskrevet i den regionale specialtandpleje. Ydelsen udbydes til kommuner, der ønsker at videregive ansvaret for denne lovbundne opgave til regionen. Det nærmere indhold af ydelsen, eksempelvis tilbud om opsøgende besøg i personens egen bolig, bo- eller aktivitetssteder, fastlægges ved drøftelser mellem den enkelte kommunes tandpleje og den regionale tandpleje. Takstafregning Taksten aftales med den enkelte kommune på grundlag af en nøjere specifikation af indholdet i den konkrete lokale aftale. Taksten fastsættes ud fra en omkostningsberegning for specialtandplejens indsats i den enkelte kommune. 8. Takster og afregning for regional specialtandpleje Takster: I forbindelse med bestilling af behandlingspladser for 2011 tages udgangspunkt i gældende takster for Timesats pr. påbegyndte halve kliniktime (behandlingsenhed) Behandling i generel anæstesi, voksne Behandling i generel anæstesi, børn kr kr kr. Timesatsen anvendes til afregning af følgende ydelser: Akut nødbehandling, Diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning samt Specielle enkeltopgaver. I medfør af Sundhedsstyrelsens vejledning skal kommunen bestille en behandlingsplads i den regelmæssige tandpleje. Det aftales, at en behandlingsplads kan overtages af en anden borger fra kommunen, når den første borger udskrives fra specialtandplejen. Kommunens samlede bestilling af ydelser (udover anæstesiydelser) omregnes til et antal halve påbegyndte behandlingstimer. En behandlingstime er den tid inden for hvilken en patient modtager undersøgelse, forebyggelse eller behandling hos tandlæge eller tandplejer i den regionale specialtandpleje. Når kommunen har bestilt et antal behandlingspladser omregnes den samlede takst herfor i kroner og dette beløb deles med taksten på kr. pr. halve behandlingstime. Såfremt en kommunal tandpleje ikke anvender alle det til året bestilte antal behandlingspladser til tandbehandling i generel anæstesi, afregnes ubenyttede pladser til 15 % af normaltaksten. Såfremt en kommunal tandpleje anvender et større antal behandlingspladser til tandbehandling i generel anæstesi end bestilt, afregnes de ekstra pladser til 115 % af normaltaksten. 13

14 Kommunen tilsendes opkrævning vedrørende kommunens faktiske forbrug af behandlingstimer og anæstesiydelser beregnet med 100 % takster kvartalsvis bagud. Med hensyn til afregning for over-/underforbrug af anæstesipladser sker dette ved årets udgang. Personer, der har modtaget tilbuddet om specialtandpleje i den regionale specialtandpleje, kan ikke få godtgjort behandling foretaget hos anden behandler. Dog refunderes udgifter til nødvendig og uopsættelig nødbehandling udenfor specialtandplejens åbningstider (tandlægevagten). Tilbageføring af over-/underskud og betaling for uforbrugt kapacitet Specialtandplejens takster er beregnet på grundlag af et fordelingsregnskab og under iagttagelse af relevante bekendtgørelser. For Region Midtjylland skal specialtandplejen økonomisk hvile i sig selv, hvorfor et eventuelt overskud eller underskud ved funktionen også skal tilbageføres til kommunerne. Et overskud eller underskud i 2011 opgøres ved årets udgang, hvor et evt. overskud tilbageføres og et evt. underskud opkræves. Herudover reguleres taksterne ikke i forbrugsåret. Den enkelte kommunes andel af årets over-/underskud beregnes ud fra kommunens andel af den regionale specialtandplejes indtægter fra kommunerne under ét for året. Det påhviler kommunen at bestille ydelser, og styre sit faktiske forbrug. Specialtandplejen opbygger en behandlingskapacitet svarende til kommunernes samlede bestillinger. Hvis kommunerne samlet ikke forbruger svarende til deres samlede bestillinger, kan der derfor være en uforbrugt behandlingskapacitet, som kommunerne økonomisk skal dække. Specialtandplejen tilrettelægger i videst mulige omfang sin styring efter at undgå uforbrugt kapacitet. For så vidt angår forbrug af behandlingstimer opkræves den enkelte kommune ikke for et mindre faktisk forbrug i forhold til kommunens bestilling i den udstrækning kommunens mindre forbrug opvejes af et større forbrug af andre kommuner. Kommunen hæfter alene for sin forholdsmæssige andel af en eventuel uforbrugt behandlingskapacitet. En opkrævning for eventuel uforbrugt behandlingskapacitet sker i sammenhæng med reguleringen vedrørende overskud/underskud primo Der er etableret et samarbejdsudvalg med 3 repræsentanter for samarbejdskommunerne internt i regionen, og 1 repræsentant for samarbejdskommunerne uden for regionen. Udvalget har til opgave at drøfte og evaluere samarbejdet, herunder ny lovgivning, nye tiltag, m.v., og udgør et underudvalg under det teknisk-administrative udvalg på tandområdet. Kommunerne orienteres løbende om nye tiltag, m.v. Eventuelle aftalemæssige uklarheder, uoverensstemmelser eller lignende, søges afklaret gennem fælles overenskomst. Nærværende aftale træder i kraft den 1. januar 2011 og afløser den tidligere aftale. Aftalen er fremover løbende, idet kommunen næste gang bestiller ydelser inden 1. maj 2011 for Regionen bekræfter efter 1. maj 2010 den kommunale bestilling for 2011 med en beregning af kommunens forventede forbrug for det kommende år hvorefter aftalen for det kommende år betragtes som indgået. 9. Egenbetaling og ydelsesoversigter Kommunalbestyrelsen kan beslutte om specialtandplejen skal være vederlagsfri for modtagerne eller der skal være en egenbetaling. For børn og unge under 18 år er tilbuddet i specialtandplejen vederlagsfrit. Opkrævning af egenbetaling samt dokumentation for, at patienten har modtaget tandpleje, der honorarmæssigt overstiger betalingsgrænsen for egen betaling, påhviler bopælskommunen. 14

15 Den regionale specialtandpleje foretager en registrering af de forebyggelses- og behandlingsydelser, som den enkelte patient modtager i tandplejen, idet der anvendes samme terminologi som kendes fra sygesikringstandplejen. Den kommunale specialtandpleje modtager kvartalsvis en ydelsesoversigt for hver enkelt patient behandlet i den regionale specialtandpleje (årsskiftet til dato). Af ydelsesoversigten fremgår desuden den totale anvendte kliniktid til undersøgelse, forebyggelse og behandling. Såfremt der er tale om ydelser, der er beskrevet i overenskomsten mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Dansk Tandlægeforening, registreres patientens eventuelle andel af betalingen til den overenskomstfastsatte takst (patientandel). Er der tale om såkaldt frie ydelser, der ikke er omfattet af denne overenskomst, henholder den regionale specialtandpleje sig til en takstoversigt baseret på, hvad den enkelte behandlingstype normalt afregnes til i privat tandlægepraksis. Denne takstoversigt udarbejdes i samråd med det faglige samarbejdsudvalg for specialtandpleje. I henhold til retningslinierne for den kommunale og regionale tandpleje kan kommunalbestyrelsen maksimalt opkræve en betaling svarende til patientens egenbetaling hos praktiserende tandlæge for så vidt angår forebyggende og behandlende tandpleje, der er omfattet af overenskomsten mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Dansk Tandlægeforening. 10. Aktivitetslister Der udsendes elektronisk til hver kommune en kvartalsoversigt over kommunens forbrug af ydelser i Afdelingen for regional specialtandpleje. Årets første liste er udformet som en opsummering fra årets start og til kvartalets udgang. Årets anden liste opsummerer fra årets start til dette kvartals udgang, dvs. år til dato lister. Opgørelsen er relateret til den enkelte patient og med angivelse af: navn, adresse og cpr. nr. patientkategori indskrivnings- og evt. udskrivningsdato oversigt over udførte ydelser sum for patientens forventede samlede egenbetaling, såfremt behandlingen havde været henlagt til privat tandlægepraksis (beregnet ud fra gældende honorartabel i specialtandplejen) det samlede tidsforbrug til undersøgelse, behandling og forebyggelse. 11. Årlig redegørelse og rammeaftale Kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner skal med frist den 1. maj 2010 udarbejde en redegørelse over kommunens forbrug af behandlingstilbuddene i den regionale specialtandpleje for det kommende år, samt forventningen til de efterfølgende 3 kalenderår. Redegørelsen skal bestå af tre afsnit: 1. Antal personer, som kommunalbestyrelsen forventer regionen skal varetage behandlingsforpligtigelsen for i den regionale specialtandpleje 2. Antal personer, som kommunalbestyrelsen forventer selv at behandle i egen omsorgseller specialtandpleje eller i omsorgs- eller specialtandplejen i andre kommuner eller på private klinikker 3. Øvrige forhold der efter kommunalbestyrelsens opfattelse er vigtige for regionens forsyningspligt 15

16 For så vidt angår redegørelsen vedrørende de patienter, som regionen forventes at skulle varetage forpligtigelsen for, skal antallet af behandlingspladser opgøres særskilt for hver af 3 følgende ydelser: Diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning Regelmæssig opsøgende, forebyggende og behandlende tandpleje eller Specielle enkeltopgaver, der ikke kræver anvendelse af generel anæstesi Tandbehandling i generel anæstesi Behandlingspladser til tandbehandling i generel anæstesi skal opdeles i voksen og børnepatienter og sidstnævnte kategori skal desuden opdeles i en gruppe tilhørende specialtandplejens målgruppe og en gruppe, der ikke tilhører denne målgruppe (typisk børn med angst overfor behandling). Afdeling for regional specialtandpleje har ikke forsyningsforpligtigelse med hensyn til behandlingspladser udover det antal den kommunale tandpleje har bestilt. Dette gælder også vedrørende pladser til tandbehandling i generel anæstesi. Der er etableret et samarbejdsudvalg med 3 repræsentanter for samarbejdskommunerne internt i regionen, og 1 repræsentant for samarbejdskommunerne uden for regionen. Udvalget har til opgave at drøfte og evaluere samarbejdet, herunder ny lovgivning, nye tiltag, m.v., og udgør et underudvalg under det teknisk-administrative udvalg på tandområdet. Kommunerne orienteres løbende om nye tiltag, m.v. Eventuelle aftalemæssige uklarheder, uoverensstemmelser eller lignende, søges afklaret gennem fælles overenskomst. Aftalen er løbende, idet kommunen bestiller ydelser inden hver 1. maj for det kommende år. Eventuelle takstændringer udover den almindelige pris- og lønfremskrivning aftales i særlig dialog mellem kommune og region. 16

17 12. Oversigt over forbrug af anæstesi pladser og behandlingstid i 2009 samt pladsbestillinger 2010: Antal enheder behandlingstid (30 min) Anæstesi: Antal voksen GApatienter Anæstesi: Antal børne GApatienter Kommune Randers Syd Djurs Nord Djurs Mariager Fjord Odder Århus Horsens Samsø Hedensted Skanderborg Viborg Skive Silkeborg Favrskov Morsø Thisted V.Himmerland Holstebro Ring.-Skjern Lemvig Herning Struer Ikast-Brande Tabel 2. Kommunernes forbrug

18 Antal regelmæssige pladser og Antal enheder Behandlingstid (30 min.). Anæstesi: Anæstesi: Antal Antal Antal børne diagnostiske voksen GA- GA- us. patienter patienter Kommune enkeltopgaver Viborg Skive Thisted Herning Holstebro Ikast/Brande Lemvig Ringkøb./Skjern Struer Sødisbakke Randers Norddjurs Syddjurs Favrskov Århus Skanderborg Odder Samsø Silkeborg Horsens Vesthimmerl Hedensted I alt Tabel 3. Kommunernes bestillinger

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

Regional specialtandpleje 2008 en beskrivelse. Region Midtjylland. Afdelingen for regionalt sundhedssamarbejde - 1 -

Regional specialtandpleje 2008 en beskrivelse. Region Midtjylland. Afdelingen for regionalt sundhedssamarbejde - 1 - Regional specialtandpleje 2008 en beskrivelse Region Midtjylland Afdelingen for regionalt sundhedssamarbejde 2007-1 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Lovgrundlaget...2 3. Personkreds...4 4. Faglig

Læs mere

Aftalegrundlag for regional specialtandpleje 2017

Aftalegrundlag for regional specialtandpleje 2017 Aftalegrundlag for regional specialtandpleje 2017 Afdeling for Regional Specialtandpleje Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Personkreds... 4 4. Faglig bæredygtighed... 5 5.

Læs mere

Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015

Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015 Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015 Takstregulering 1. januar 2015 Afdeling for Regional Specialtandpleje Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Personkreds... 4

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Specialtandpleje - regionen som leverandør

Specialtandpleje - regionen som leverandør Specialtandpleje - regionen som leverandør Ole Hovgaard Ph.D. Ledende overtandlæge Afdeling for Regional Specialtandpleje Hospitalsenheden Midt Region Midtjylland Sundhedsloven 133: Specialtandpleje Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Vejledning af 30. juni om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje.

Sundhedsstyrelsens Vejledning af 30. juni om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. 3 Specialtandpleje 3.1 Personkreds Kommunalbestyrelsen skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud

Læs mere

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 1. Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i Specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 31/12 i 2012?

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Baggrund, formål og målgruppe Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Juni 2017 Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Indhold Samarbejdsaftalens hovedelementer... 2 Målgruppe... 2 Generelle forpligtelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om tandpleje

Bekendtgørelse om tandpleje Bekendtgørelse om tandpleje I medfør af 78, stk. 2, 129, stk. 3, 130, 131, stk. 4, 132, stk. 2, 133, stk. 5, 134, stk. 2, 136, 137, stk. 2, 164 og 166, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om tandpleje

Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 179 af 28/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1114051 Senere ændringer

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Aftalegrundlag specialtandpleje 2013

Aftalegrundlag specialtandpleje 2013 Aftalegrundlag specialtandpleje 2013 Afdeling for Regional Specialtandpleje Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Personkreds... 4 4. Faglig bæredygtighed... 5 5. Visitation...

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet,

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling Indsatsområde: Behandling og Pleje Proces: Godkendt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 17 Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg. 420625 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. behandling af recidiv varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse.

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse. Vedtægt for Samrådet for voksne udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem en række kommuner i region Midtjylland og Region Midtjylland 1. Opgave Samrådets opgave er: at afgive vejledende

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 27.06.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for BOX-undersøgelse på hovedfunktion under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af svær svedtendens med botulinumtoksin A under specialet: dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Tandplejetilbud på voksenområdet. - Struer Kommune

Tandplejetilbud på voksenområdet. - Struer Kommune Tandplejetilbud på voksenområdet - Struer Kommune Overordnet organisering Voksentandpleje Sygesikringstandpl eje Udføres af privatpraktiserende tandlæger med tilskud fra staten Omsorgstandpleje Udføres

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling

Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling Baggrund & formål Region Syddanmark og kommunerne i regionen har indgået denne aftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling.

Læs mere