KONTAKT. Indhold: Nr årg. 15. juni Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007"

Transkript

1 Nr årg. 15. juni 2007 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skr. eksamen Billeder fra TCP 2007 Store badedag Indhold: Nyt fra ledelse og skolebestyrelse Kanotur og 5.b s lejrtur Velkommen til nye lærere Cyklistprøve og sidste skoledag - samt vigtige informationer... Tlf Fax

2 Nyt fra ledelsen Side 1 Vi er nu ved at sætte punktum for endnu et skoleår. Et skoleår, der er gået godt, og som har budt på mange nye tiltag og udfordringer. Det er en lidt speciel situation at sidde og skrive til Kontakt denne gang, da det formentlig er det sidste nummer af denne mangeårige tradition med skolebladet. Men der er flere grunde til, at vi mener, at tingene skal gøres på en anden måde. Dels er det et stort arbejde at redigere og trykke sådan et blad, og dels er det heller ikke billigt at trykke sådan et blad 8 gange om året. Desuden er de fleste hjem efterhånden kommet på nettet, så forældrene ad denne vej kan orientere sig om, hvad der sker på skolen. I det kommende skoleår vil vi udvide vores hjemmeside med et system, der hedder elevintra og forældreintra, hvor vi uden papir vil kunne kommunikere direkte med hinanden. Når vi kigger tilbage på det skoleår, som snart er gået, har det fyldt meget, at vi er blevet en del af en ny og større kommune. Hvad det kommer til at betyde for os på lang sigt kan være svært at udtale sig om på nuværende tidspunkt. Lige her og nu kan problemerne synes i overtal. Der skal findes penge her og nu fordi sammenlægning koster penge, og det kan være svært at danne sig et overblik over, om vi på den lange bane vil få rationaliseringsgevinster ud af det. Men vi håber da på, at sammenlægningen om få år vil føre til en mere rationelt og effektivt styret kommune, hvor kvaliteten er forøget i forhold til tidligere. En af konsekvenserne ved kommunesammenlægningen er jo, at fritidshjemmene er lagt ind under skolen og blevet til SFO. Selvom skolen på nuværende tidspunkt ikke deler lokaler med SFO, kan vi godt mærke, at vi allerede arbejder tættere sammen, og vi glæder os alle til, at SFO1 ( kl.) rykker ind i de nye lokaler på Solsortevej. De nye lokaler skal være færdige den 21. juni og skole og SFO vil langsomt tage bygningerne i brug og få dem indrettet så lokalerne kan være klar til indvielsen første skoledag efter sommerferien den 13. august. SFO vil allerede rykke i de nye omgivelser den 1. august, da Højgade skal gøres klar til børnehaven. Vi har nu også for første gang prøvet at være med i de nationale test på 6. og 8. årgang og deltaget i de skriftlige årsprøver i geografi, tysk og engelsk (biologi prøvede vi også sidste år). Og det har ikke været en ubetinget succes, da systemet til biologiprøven brød sammen, og at man derefter aflyste den netbaserede geografiprøve. Men al begyndelse er jo som bekendt svær. I øvrigt har man nu fra ministeriets side bestemt, at de lodtrukne eksamensfag (tysk, historie, kristendomskundskab og Fortsættes næste side..

3 Side 2 Nyt fra ledelsen (fortsat) samfundsfag) til næste sommer vil blive mundtlige, hvis de bliver udtrukke Her ved skoleårets afslutning skal vi sige farvel til flere lærere, som forlader skolen af forskellige årsager. Først og fremmest skal vi sige farvel til Nils Krogholm og Grete Linderoth, som begge har valgt at gå pension efter sommerferien. Det er to lærere, som begge har været med til at sætte deres store præg på skolen igennem mange år. Det har været gennem deres undervisning og alle de mange andre opgaver, som de har varetaget gennem tiderne. Men de har også præget skolen via deres menneskelige kvaliteter, som har været med til at gør Bording Skole til det gode sted for eleverne at være og for kolleger at arbejde. I skal have mange tak for jeres store arbejde og engagement gennem tiden. Nils Krogholm Grethe Linderoth Farvel skal vi også sige til Annemarie Borregaard, som har valgt at flytte med kæresten til Thurø. Annemarie har ikke været på skolen så længe som de andre to, men har på de 1 ½ år hun har været her nået at sætte sit præg på skolen i kraft af sit åbne sind og store energi. Annemarie skal også have stor tak for tiden på Bording Skole, og vi kan kun misunde den skole i det sydfynske, som får glæde af hendes fremtidige virke. Annemarie Borregaard Steen Steenberg, som har arbejde i midiflexen, standser også med udgangen af dette skoleår. Steen har lagt et stort og godt arbejde i denne klasse det sidste års tid. Steen kan nu få mere tid til at gøre sit studie færdigt. Tak for din indsats og dit store engagement og god vind fremover. Til slut skal vi sige farvel til Inger Steensig, Aase Bytofte og Louise Holm, som alle har fungeret i barselsvikariater i kortere eller længere tid. Tak for jeres store arbejde, og det var dejligt, at I kunne springe til inde midt i skoleåret. Vi håber, at I finder den arbejdsplads, der lige præcis passer til jer. Jeg vil slutte med at sige tak til alle samarbejdspartnere for et godt år. Jeg har mærket en stor opbakning til skolen, hvilket er uhyre vigtigt for hele skolens virke. Det har den allerstørste betydning, at vi alle arbejder den sammen vej for nå vores mål med børnenes udvikling. Jeg vil ønske alle en rigtig god sommerferie, og så glæder vi os til at se jer igen med fornyede kræfter efter ferien. Thomas Henten

4 Skolebestyrelsens årsberetning Side 3 Vi er i År 1 efter sidste bestyrelsesvalg, der blev afviklet i det tidlige forår sidste år. Dette er dermed den nuværende bestyrelses første årsberetning og årets arbejde har naturligvis i nogen udstrækning båret præg af dette faktum. Udover at det er første år er vi samtidig i den situation, at 5 af 7 forældre-repræsentanter er nyvalgte. Det betyder, at der er rigtig mange nye ting og begreber, som vi skal i gang med. Engagementet er dog ikke til at tage fejl af vurderet ud fra diskussionslysten på de månedlige møder. Bestyrelsen prøver at få afviklet arbejdet primært på møderne og forberedelsen til disse så det kan ofte knibe med at få tid til kaffen og i øvrigt at holde tidsrammen. I manges øjne lever skolebestyrelsen en skjult tilværelse og spørgsmålene, vi møder er bl.a.: Hvad laver den? Hvilken indflydelse har den? Vi kan sige, at skolebestyrelsen fungerer som et forbindelsesled mellem skolen, dens ansatte og omverdenen forældrerepræsentanterne udgør med 7 medlemmer flertallet, så bestyrelsen er et oplagt sted at få indflydelse på og indblik i dagligdagen i skolen, enten ved selv at sidde der eller blot sende impulser ind. Nogle af bestyrelsens opgaver er at deltage i diskussioner om: Undervisningen Ansættelser, Skolens økonomi, Madordning, Skole-/hjemsamarbejde, Bygningsmæssige forhold Vi er ikke på alle områder beslutningsdygtige, men der kan med den rette indsats ydes stor indflydelse. Folkeskolens opgaver er mangfoldige og komplekse for at kunne levere hele mennesker med et solidt fagligt grundlag. Der skal konstant tages stilling til de impulser og meninger som sendes ud i offentligheden, og politikkerne sætter nye rammer for mangt og meget - hvilket skolen skal leve op til samtidig med at de økonomiske rammer skærpes. Som i andre virksomheder er der konstant fokus på produktionens indhold, form og omkostninger. Som skolebestyrelse skal vi efter bedste evne prøve at forholde os til dette. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet med mange ting såvel på det principielle, overordnede plan som det daglige og praktiske plan. Vi har ansat Thomas som ny skoleleder, som sammen med Tine og Lars danner et stærkt lederteam Vi har ansat en række dygtige lærere til vores lærerstab og vi har til det kommende skoleår haft fornøjelsen at kunne tiltrække og rekruttere en række spidskompetencer på nøgleområder for vores virke, som f.eks fysik, idræt og flere årgangsteam Trafiksituationen om morgenen har, som mange vil have bemærket, været tæt og præget af manglende hensyntagen til vores små elever fra bilisternes side. Her er det bl.a. planen i det kommende år at tilgodese en sikring af skolevejen for vores børn. Fortsættes næste side..

5 Side 4 Skolebestyrelsens årsberetning (fortsat) Elevplanerne er også et nyt tiltag, som skolen lærere, elever og ikke mindst forældre skal vænne sig til. Det bør betragtes som en styrkelse af de gensidige forventninger skole og elev/hjem imellem. Eleverne og hjemmene har og skal have klare forventninger til skolen og den dagligdag, der er her. Men det gælder selvsagt også den anden vej: Skolen har forventninger til eleverne og hjemmet, så eleverne møder undervisningsparate dvs. velforberedte, udhvilede og med brændstof på tanken. Disse forventninger får vi kun til at mødes ved et tæt og konstruktivt samarbejde vigtigheden af dette kan ikke overdrives, og dialogen som både foregår ved skole/ hjem samtalerne og på daglig basis, er en hjørnesten i den daglige trivsel og en del af vores vision. Der er også arbejdet med elevernes læsefærdigheder, det såkaldte læsebånd, hvor eleverne skulle læse i en selvvalgt bog 20 minutter hver morgen. Det har været en succes på flere måder, hvor elevernes læsefærdigheder er løftet så meget, at vi har valgt at gentage det i 2007/2008. Som et andet indsatsområde har vi bærbare pc er i 3. klasse som et led i at sikre et stabilt fundament for elevernes generelle IT-kompetencer. Skoleledelsen og bestyrelsen ser det jf. vores virksomhedsplan, som helt afgørende at vores elever opbygger en fortrolighed med IT både som arbejdsredskab og en naturlig del af den daglige undervisning. Som det næppe er forbigået nogens opmærksomhed er vi alle nu blevet en del af Ikast-Brande Kommune. Dette har givet nye spilleregler for kontakten i det daglige og i årets løb til kommunen. I Ikast-Brande er der nu på linie med rigtig mange andre sammenlægningskommuner - startet en skolestrukturproces op, som skal sætte rammerne for at skabe en bæredygtig skolestruktur nogle år frem. Fokus er kvaliteten i folkeskolen under de økonomiske rammer, der nu én gang er, og oparbejdning af kontaktflade til det nye kommunale organ, for der igennem at fastholde den positive udvikling af vores skole, og herunder bevilling til fase 2 af vores børnemasterplan. Som afslutning vil skolebestyrelsen gerne opfordre elever, lærere og forældre til at deltage aktivt omkring arbejdet med at få Bording skole til at blive eller forblive - den bedste skole i kommunen. Vi er i bestyrelsen indstillet på, at vi vil gøre, hvad vi kan, men vi behøver også hjælp af alle jer andre forældre. Så har I idé, spørgsmål, ris eller ros, som I synes, skolebestyrelsen skal delagtiggøres i, så lad os høre fra jer - og vigtigst af alt: Deltag fortsat aktivt, når der inviteres fra skolens side. På bestyrelsens vegne Henning Møller Formand

6 På tur med 7. klasse Side 5 Telte blev prøve-sat-op, pizzaerne blev bagt, aftensmaden købt ind, vejrudsigten blev tjekket (for det regnede lige ind til) og så var vi klar til at tage af sted. Det handler om at sidde på et hårdt sæde i en kano. Eller i et lidt andet perspektiv om fællesskab og om at modnes. Kanoturen gik dette år fra Gammel Ry til Havnen i Silkeborg, og undervejs havde vi en enkelt overnatning på Skyttehusets Campingplads. Sidste år havde vi en endags kanotur, så alle havde erfaringer pakket i rygsækken. Vi begyndte ved Gammel Ry, hvor vi satte kanoerne i vandet. Det gik lynhurtigt. Eleverne baksede selv kanoerne ned i vandet, fik et klap på skulderen og sejlede frimodigt af sted. Kun en enkelt måtte hjælpes i og forsikres om, at så let kæntre en kano nu heller ikke. Ingen faldt i vandet. Ikke engang sidste mand! Solen skinnede, vi padlede og padlede og padlede. Vi holdt pause i Ry, hvor vi fik depoterne fyldt op. Nogle måtte ofre et par gode arme og fik til gengæld ømme arme ombord. Alt og alle elever ankom til Skyttehusets Campingplads efter 19 km. på Gudenåen. Alligevel blev der slået lejr og kort efter kom de første for at få selskab til en svømmetur til Danmarks reneste sø, Slåen Sø. Andre forsatte frivilligt kanosejladsen! Vi havde en fantastisk aften. En sjælden sommeraften. Næste dag bød på orienteringsløb og denne dag skulle kun 7 km. tilbagelægges i kanoerne. Alle gennemførte. Nogle i superform. Enkelte burde tilmed have tildelt et diplom. F.eks. Mette og Ingeborg, som sidste år var sikker på at de ALDRIG fik det lært, men i år ankom med højt humør, som de første til målet; eller Anders der på drabelig vis faldt ned af Himmelbjerget Sagde AV og rejste sig op. Godt han havde redningsvest på, sagde en kammerat helt stille. Benjamin der holdt humøret oppe, Henrik og Morten der hjalp hvor kræfterne slog op. - Og jeg kunne blive ved. En tur er god. Det er godt for den daglige trummerum i klasselokalet at opleve hinanden i helt andre situationer. Her er det andre der bliver de bærende. Denne tur var ligefrem en succes. Eleverne var fremragende at have med. De havde viljen til at sejle trods ømme arme, og gav sig selv sejren ved at sejle i mål uden hjælp. Tak til alle for en god tur. Karen Aagaard

7 Side 6 På lejrtur med 5. b Vi var på tur med klassen, hvor vi tog bussen fra skolen. Det tog ca. en time at køre dertil. Da vi nåede frem, fandt vi de steder, hvor vi skulle sove, og så pakkede vi vores ting ud. Da vi havde gjort det, spillede nogle af os fodbold. Sener spiste vi madpakker. Så skulle vi ud at gå en tur, hvor vi gik ned til en lille sø. Vi gik igennem en tunnel, hvor vi hørte om en dame, der havde været oppe på en tankstation og købte en dunk benzin og lighter. Så havde hun sat sig i tunnelen og brændt sig selv. Da vi kom hjem spillede vi fodbold og lavede, hvad vi havde lyst til. Senere skulle vi spille kroket. Hmm tabte bare stort, men okay! Hjemme igen så skulle vi spise og derefter havde vi fri. Nogle spillede fodbold og andre spillede volleyball og en masse andet. Om aftenen skulle vi have aftenskaffe og klokken 11 skulle vi ligge i vores senge og klokken 12 skulle vi sove. Men hvem gjorde det? J Men alle faldt i søvn på et tidspunkt. Det blev morgen og vi spise morgenmad. Så ventede vi på bussen og tog på et museum, hvor der var en mand der fortalte om vikingetiden. Derefter gik turen hjemad. Vibeke Vi var i Bork Vikingehavn hvor vi sku høre om vikingetiden. Manden der skulle fortælle os om vikinger hed Torkild. Han var omkring en tredje man under kongen. han blev kaldt en bryde. Vi så bosteder og hvordan man lavet mad og hørte noget om hvor varmt det var om vinteren. Det tog omkring 10-15min. at varme en hytte/hus op. Han fortalte, at det havde de prøvet. Peter På billedet (næste side) er Tobias ved at ramme kuglen, den dag vi spillede kroket. Vi havde godt vejr på turen. Mette s forældre forklarede os reglerne for kroket. Jeg synes vi havde en rigtig godt tur. Mads Amlund Vi gik en tur og kom hen til en bro. Der var sjovt at være, fordi at Thomas fik broen til at gynge så den næsten brast sammen. Da vi kom hjem, løb vi rundt og leget det synes jeg var sjovt. Caroline Vi var på tur med klassen i Nymindegab. Da vi fik pakket ud spillede vi noget fodbold og hyggede os. Lidt efter kom drengene op til pigerne, for de ville sminkes. Så de fik eye-liner og mascara på. Plus lidt neglelak. Senere kom de og ville have hår totter. Men da vi skulle spise ville lærerne have, at drengene tog deres make-up af, men det fandt de hurtig ud af det var ikke så let, men de fik det da nogenlunde det af J Mathilde

8 På lejrtur med 5. b (fortsat) Side 7 Torsdag d. 24 maj tog vi til Bork på klassetur. Da vi kom derop pakkede vi ud, og bagefter gik vi ud for at spille fodbold. Efter eftermiddagskaffe gik vi over på en fodboldbane, der lå tæt på den hytte vi var i. Da vi kom der over var Mettes mor og far klar til at lære os at spille kroket. Da vi havde lært at spille kroket, gik vi hjem til hytten igen, og så skulle der laves aftensmad. Jeg var en af de heldige, der fik lov til det. Efter aftensmaden gik vi igen ud for at spille fodbold og beachvolley. Senere på aftenen fik vi aftenskaffe og så havde vi alle sammen lavet noget, som vi skulle lave som aftenshygge. Da kl. blev 11 sagde vores lærer, at nu var det tid til at gå i seng, men det var ikke alle, der var klar til at sove. Men vi faldet da alle sammen i søvn. Om morgenen kom Vibeke og Michelle og hamrede grydelåg sammen, så vi vågnede. Efter morgenmaden kom der en bus og kørte os til Bork vikingehavn, hvor vi fik fortalt, hvordan man levede i vikingetiden. Da kl. blev 1 kom der en bus og så gik turen hjem af. Louise Her på billedet ser man mig (Tobias) spiller kroket. Kroket går ud på at man skal bruge kroket- køllerne. Så gælder det bare om at ramme (kuglerne). Mig og Mads var sammen til sidst for vi var frispillere. Senere skulle vi hjem til den hytte vi boede i. Jeg sov i rum sammen med Jens, Allan, Peter. Næste dag (fredag) skulle vi ud til Bork Vikingehavn, hvor der var en mand, der hed Thorkil. Han fortalte en masse. Tobias Først gik vi en tur hen til kaskelothvalen. Vi fik en masse at vide om den. F.eks. at de bruger lydbølger til at fange deres bytte, og at de sluger deres bytte med det samme. De lever i Vesterhavet og hvis de kommer op på land er de så tunge, at de ikke kan komme tilbage i havet, så de dør oppe på stranden. Så tager nogen tænderne med, for de er meget værdifulde. Camilla Vi kørte med bus til Nymindegab, hvor vi skulle overnatte i en hytte. Lidt væk fra Nymindegab. Mig, Anders og Casper valgte det rum længst fra døren. Da vi så havde spist vores madpakker legede vi og spillede fodbold på banen uden for huset. Da der så var gået noget tid, skulle vi gå ud til Mette, vores klasselærers forældre, som havde stillet en pro-kroket bane op. Vi skulle så lære de rigtige regler. For eksempel måtte man ikke slå med begge hænder på kroketkøllen. Det var sjovt. Efter 1-2 timer sagde vi farvel til Mettes forældre. På vejen hjem gik vi forbi en campingplads, hvor der var gynger, geder, hoppepude og en borg. Mig og nogle andre legede en sjov leg på hoppepuden. Der var vi i en halv til en hel time. Så tog vi hjem til hytten. Efter aftensmad gik der nogle sjove timer med mange sjove ting. Da klokken var godt tolv, skulle vi i seng. Det var svært at falde i søvn, for der var nogle, der råbte og skreg - det var skide træls! Næste dag blev vi hentet af bussen, som så kørte os til Bork Vikingehavn. Der fortalte han meget spændende. Bagefter kørte vi hjem og det var godt at komme hjem. Bue

9 Side 8 Velkommen til Bording Skole Nye ansigter på Bording Skole efter ferien: Mit navn er Brian Kallestrup Nielsen, er 30 år og bor i Silkeborg med min gravide kone Annette og vores 2-årige søn Marius. Jeg er uddannet fra Silkeborg Seminarium i 2003 med liniefag i matematik, historie, geografi og idræt. I dette skoleår har jeg undervist 2. og 3. klasse på Vinderslev Skole, og før det har jeg været efterskolelærer. Her på Bording Skole skal jeg undervise på 1. og 3. årgang, hvilket jeg synes bliver spændende. Jeg glæder mig meget til at starte efter ferien og ser frem til at arbejde sammen med jer og jeres børn. Jeg hedder Jørgen Møller Poulsen, er 31 år, gift og har to drenge på 1 og 3 år. Jeg er født og opvokset i Tulstrup udenfor Ikast, så jeg kender lidt til lokalområdet. Jeg er uddannet tømrer, inden jeg påbegyndte lærerstudiet ved Silkeborg Seminarium som jeg dimitterer fra i slutningen af juni. Jeg glæder mig rigtigt meget til at begynde at arbejde her på Bording Skole og lære kolleger, elever og forældre at kende. Jeg skal vikariere for Anette Nielsen, mens hun er på barsel, hvilket betyder, at jeg hovedsageligt skal have 5. årgang og især 5.a, som jeg skal være klasselærer for. Mine liniefag er Dansk, matematik, idræt og biologi. Hej, jeg hedder Lisa Skov-Svendsen og er 26 år gammel jeg bor i Bording sammen med min kæreste René og søn Malte. Malte er kun ½ år gammel, han blev født juleaften, og han var min alder bedste julegave sidste år. Jeg blev uddannet lærer sommer 2004 i fagene matematik, fysik/ kemi, biologi og hjemkundskab. Jeg har de sidste 3 år arbejdet på Skals Efterskole og er rigtig glad for at være lærer. Jeg glæder mig til at prøve kræfter med folkeskolen. På bording skole skal jeg undervise 7a,b, 8a og 9a,b i fysik/kemi, desuden skal jeg have 9a til biologi, geografi og matematik. I 9b skal jeg ud over fysikken undervise i kristendom. Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med kollegaer, elever og forældre på Bording skole. Nu nærmer tiden sig hvor fire fantastiske og lærerige år på Silkeborg Seminarium er ved at se sin ende. Den virkelig verden står for døren, og jeg har været en af de heldige, som har fået ansættelse her på Bording Skole. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme ud og få brugt den viden, jeg efterhånden har fået samlet sammen i løbet af de 4 år. Mit navn er Louise Engvang Nielsen, jeg er 26 år og er oprindeligt fra Ikast men flyttede under uddannelsen til Silkeborg, hvor jeg stadig er bosat. Min daglige gang på Bording Skole bliver på 3. årgang, hvor jeg bl.a. skal undervise i dansk, musik, idræt og engelsk. Rigtig god sommer til jer alle!

10 Velkommen til Bording Skole (fortsat) Side 9 Jeg hedder Lars Aaboe Sørensen og er en ung mand på 26 år, bor i Silkeborg og til sommer 2007 færdiggør jeg min læreruddannelse på Silkeborg Seminarium. I August måned starten jeg som ny lærer på Bording Skole. Jeg skal være klasselærer i en 8.klasse og skal på samme årgang undervise i henholdsvis dansk, engelsk, geografi og idræt som alle er mine linjefag. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang med lærergerningen og håber på et godt og konstruktivt samarbejde. Marlene Hald - Jeg glæder mig rigtig meget til at starte på Bording Skole efter sommerferien. Jeg skal være klasselærer i en 2. klasse fyldt med skønne børn, jeg skal også have mange kreative billedkunst- og håndarbejdes timer. Jeg ser frem til at møde de dejlige børn og forældre I har i Bording, samt til at blive en del af det velfungerende lærerteam der er kendt for at være så gode til at sende mange farvestrålende balloner fyldt med faglighed, gode ideer og godt humør, til vejrs. På gensyn og god sommer Ny lærer på Bording Skole her! Jeg hedder Lasse Kjærgaard, er 28 år og bor i Silkeborg. Jeg bliver færdiguddannet på seminariet d. 20. juni, og jeg glæder mig rigtigt meget til at komme ud og undervise. Som det ser ud nu, skal jeg have alle mine timer i de to 6. klasser, hvor jeg skal være klasselærer i den ene. Jeg skal bl.a. undervise i hjemkundskab og dansk, så jeg håber ikke I finder nogle stave- eller kommafejl i denne lille præsentation. Jeg glæder mig til at møde jer, og jeg ser frem til et spændende samarbejde med kolleger, forældre og selvfølgelig elever. Mads Jensen Tina Blicher Buch: Jeg bor i Silkeborg sammen med min mand og vores 3 børn. Jeg har været lærer i 11 år og har de sidste 2½ år arbejdet på Th. Langs Skole i Silkeborg. Jeg skal bl.a. have 7.årgang til dansk, engelsk og historie. Jeg glæder mig meget til at starte på Bording skole og til at lære mine elever at kende.

11 Side 10 Cyklistprøve 6. årgangs cyklistprøve d 6/ Onsdag den 6/6 afholdt sjette årgang den praktiske del af den store cyklistprøve. Politiet var inviteret og den lokale politiassistent, Orla Munk, var med til at sende eleverne af sted på ruten efter et grundigt cykeleftersyn. Der var desværre en del cykler, der ikke var i helt lovmæssig stand. Så det er der nok nogle forældre der lige må tage sig af. Ud af de 54 elever der deltog i prøven var der 10 elever, der klarede den teoretiske og praktiske del helt uden fejl. Af dem var der 4, der specielt gjorde sig bemærket da de også havde deres cykler helt i orden til cykeleftersynet. Disse 4 elever er : Rasmus Kristensen, Michelle Knudsen, Jonas Pedersen og Erik Bitsch Thomas Faaborg færdselskontaktlærer

12 Sidste skoledag Side 11 Afhentning af lærerne - tidlig morgen.. Revy - med mange sjove overraskelser. Krummen i juni måned Der er almindelig Krumme i juni måned!! (dvs. ingen varm ret om torsdagen!). Samtidig vil vi gerne sige tak til de mange trofaste kunder i dette skoleår - det har været en fornøjelse at betjene jer! 8.a og 8. b - samt Dorthe

13 Side 12 Skilte... 5.b har lavet advarselsskilte. Måske har du allerede mødt nogle. Nogle har advaret mod tilbud i Bredgade, andre mod hestepærer ved rideskolen, en tredje mod myg i skoven og en gruppe drenge er her ved at sætte det sidste advarselsskilt: Advarsel mod biler på landevejen! Modtag skiltningen med et smil, de er lavet med et smil Karen Aagaard og 5.b Sådan foregår det hos skolens sekretær... Vil man gerne have noget ekspederet hos skolens sekretær - ja, så er det pænt ned på knæ! Med lidt held får man så et øjebliks opmærksomhed og så er det om at være hurtig! Knæfald kan foregå mellem dog ikke i frokostpausen, hvor Marianna helst vil have helt fred..

14 Jeg har slået tænderne - hvad gør jeg? Side 13 Hvis du slår tænderne slår et stykke af en tand slår en tand ud - så kontakt tandklinikken hurtigst muligt! Mælketænder: Kontakt tandklinikken, men gør ikke noget ved tanden. Blivende tænder: Tag straks på tandklinikken. Opbevar imens tanden i din mund (i kinden) eller i mælk. Får du brug for at skulle til tandlæge i sommerferien, er klinikkerne åbne således mellem kl og Mandag den 1. juli: Brande, tlf Bording, tlf Nordre, tlf Vestre, tlf Tirsdag den 2. juli: Brande, tlf Engesvang, tlf Nordre, tlf Vestre, tlf Onsdag den 3. juli: Brande, tlf Bording, tlf Nordre, tlf Vestre, tlf Torsdag den 4. juli: Brande, tlf Nordre, tlf Vestre, tlf Fredag den 5. juli: Vestre, tlf Mandag den 9. juli: Vestre, tlf Mandag den 16. juli: Vestre, tlf Mandag den 23. juli: Vestre, tlf Mandag den 30. juli: Vestre, tlf Mandag den 6. august: Vestre, tlf Henvendelse kan finde sted uanset hvilken af klinikkerne man normalt tilhører.

15 Første skoledag efter ferien. Første skoledag efter ferien for klasse bliver mandag, den 13. august Kl Dagen vil være en klasselærerdag, men det vil samtidig også være vores indvielse af den renoverede indskolingsafdeling og SFO Børnehaveklassen Møder først dagen efter tirsdag, den 14. august Kl De møder ved Visdommens Kilde sammen med deres forældre. Alle medbringer en sten ( cm) Brev sendes ud i ferien Thomas Henten Glemt tøj Glemt tøj, sportstasker, håndklæder, sko og meget mere kan afhentes i Boldhallen i uge 26. og 27. Herefter vil resten blive sendt til genbrug Pedellen God sommerferie!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser.

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser. Nr. 2 37. årg. 27. oktober 2006 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Byggeriet skrider frem Medaljer til vinderne i motionsløbet Ny legeplads Indhold: Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær. Nr. 4 // juni 2014

Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær. Nr. 4 // juni 2014 Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær Nr. 4 // juni 2014 DM Du kan blandt læse om: SINEs deltagelse i forskellige DM-turneringer, dance-turné, Hus J, K og L, adventure-race og

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk

Læs mere

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk Nr. 1-2006/2007 Oktober 2006 Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk 30. årgang Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand

Læs mere

Årsskrift for skoleåret 2006/7

Årsskrift for skoleåret 2006/7 Årsskrift for skoleåret 2006/7-1 - Billeder sakset fra Intranettet og årets Nyt fra Billums - 2 - Skolelederen har ordet Nu sidder I så med skolens årsskrift og kan se tilbage på nogle af højdepunkterne

Læs mere

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad Læs bl.a. om: Biprojekt i 7.b Hyttetur til Jesperhus Bornholmertur Natur & teknik i 3.b 6. klasserne sov på skolen Fritteren holder fødselsdage September 2008 Mariager Skoles kontaktblad World of Drums

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Navn... Jorden Alder... 4.600.000.000 år Masse... 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg Måner... 1 Overflade... 510.000.000 km 2 (29%

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang Endeli g sne! Indhold Leder - af Kalle Kristensen s. 3 Novellekonkurrence s. 4 Forsikring af Lars Christensen s. 5 Vittighedskonkurrence s. 5 Nyt ansigt på skolen s.

Læs mere

Der er grænser for, hvad skolen kan rumme. Vores skolebørn. +Y) n =X n. Orddeling (X+Y) 2+2= 4+3+1= dansk sb. et. (X+Y) n =X n 2+2=4 4+3+1=8

Der er grænser for, hvad skolen kan rumme. Vores skolebørn. +Y) n =X n. Orddeling (X+Y) 2+2= 4+3+1= dansk sb. et. (X+Y) n =X n 2+2=4 4+3+1=8 Vores skolebørn Børn er glade men trængsel giver ballade Vores skolebørn +Y) n =X n Der er grænser for, hvad skolen kan rumme ing Peter Aalbæk Jensen, direktør, Zentropa Giv forældrene en opsang (X+Y)

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 51 15. marts 2011 Væksthuset nr. 51. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Uffe s klumme 5 Skolekredsen 7... Morgensang 9 Sket på Baunehøj. Efterskole elever flash

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Emmerske Efterskole Årsskrift 2007

Emmerske Efterskole Årsskrift 2007 Emmerske Efterskole Årsskrift 2007 Emmerske Efterskole, Aabenraavej 14, 6270 Tønder Tlf. 7472 4433 ee@emmerskeefterskole.dk Fax. 7472 5770 Hjemmeside: www.emmerskeefterskole.dk INDHOLD: Forord...3 Skolen

Læs mere

EFTERSKOLELIVET. Foto: Sydvestjyllands Efterskole. efterskoler

EFTERSKOLELIVET. Foto: Sydvestjyllands Efterskole. efterskoler EFTERSKOLELIVET Fællesskab Kærlighed på efterskoler IT-klasser Af Nadja Nielsen FÆLLESSKABET PÅ EFTERSKOLER Efterskole er efterhånden blevet så populært at flere og flere vælger at gå på efterskole. Det

Læs mere