KONTAKT. Indhold: Nr årg. 15. juni Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007"

Transkript

1 Nr årg. 15. juni 2007 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skr. eksamen Billeder fra TCP 2007 Store badedag Indhold: Nyt fra ledelse og skolebestyrelse Kanotur og 5.b s lejrtur Velkommen til nye lærere Cyklistprøve og sidste skoledag - samt vigtige informationer... Tlf Fax

2 Nyt fra ledelsen Side 1 Vi er nu ved at sætte punktum for endnu et skoleår. Et skoleår, der er gået godt, og som har budt på mange nye tiltag og udfordringer. Det er en lidt speciel situation at sidde og skrive til Kontakt denne gang, da det formentlig er det sidste nummer af denne mangeårige tradition med skolebladet. Men der er flere grunde til, at vi mener, at tingene skal gøres på en anden måde. Dels er det et stort arbejde at redigere og trykke sådan et blad, og dels er det heller ikke billigt at trykke sådan et blad 8 gange om året. Desuden er de fleste hjem efterhånden kommet på nettet, så forældrene ad denne vej kan orientere sig om, hvad der sker på skolen. I det kommende skoleår vil vi udvide vores hjemmeside med et system, der hedder elevintra og forældreintra, hvor vi uden papir vil kunne kommunikere direkte med hinanden. Når vi kigger tilbage på det skoleår, som snart er gået, har det fyldt meget, at vi er blevet en del af en ny og større kommune. Hvad det kommer til at betyde for os på lang sigt kan være svært at udtale sig om på nuværende tidspunkt. Lige her og nu kan problemerne synes i overtal. Der skal findes penge her og nu fordi sammenlægning koster penge, og det kan være svært at danne sig et overblik over, om vi på den lange bane vil få rationaliseringsgevinster ud af det. Men vi håber da på, at sammenlægningen om få år vil føre til en mere rationelt og effektivt styret kommune, hvor kvaliteten er forøget i forhold til tidligere. En af konsekvenserne ved kommunesammenlægningen er jo, at fritidshjemmene er lagt ind under skolen og blevet til SFO. Selvom skolen på nuværende tidspunkt ikke deler lokaler med SFO, kan vi godt mærke, at vi allerede arbejder tættere sammen, og vi glæder os alle til, at SFO1 ( kl.) rykker ind i de nye lokaler på Solsortevej. De nye lokaler skal være færdige den 21. juni og skole og SFO vil langsomt tage bygningerne i brug og få dem indrettet så lokalerne kan være klar til indvielsen første skoledag efter sommerferien den 13. august. SFO vil allerede rykke i de nye omgivelser den 1. august, da Højgade skal gøres klar til børnehaven. Vi har nu også for første gang prøvet at være med i de nationale test på 6. og 8. årgang og deltaget i de skriftlige årsprøver i geografi, tysk og engelsk (biologi prøvede vi også sidste år). Og det har ikke været en ubetinget succes, da systemet til biologiprøven brød sammen, og at man derefter aflyste den netbaserede geografiprøve. Men al begyndelse er jo som bekendt svær. I øvrigt har man nu fra ministeriets side bestemt, at de lodtrukne eksamensfag (tysk, historie, kristendomskundskab og Fortsættes næste side..

3 Side 2 Nyt fra ledelsen (fortsat) samfundsfag) til næste sommer vil blive mundtlige, hvis de bliver udtrukke Her ved skoleårets afslutning skal vi sige farvel til flere lærere, som forlader skolen af forskellige årsager. Først og fremmest skal vi sige farvel til Nils Krogholm og Grete Linderoth, som begge har valgt at gå pension efter sommerferien. Det er to lærere, som begge har været med til at sætte deres store præg på skolen igennem mange år. Det har været gennem deres undervisning og alle de mange andre opgaver, som de har varetaget gennem tiderne. Men de har også præget skolen via deres menneskelige kvaliteter, som har været med til at gør Bording Skole til det gode sted for eleverne at være og for kolleger at arbejde. I skal have mange tak for jeres store arbejde og engagement gennem tiden. Nils Krogholm Grethe Linderoth Farvel skal vi også sige til Annemarie Borregaard, som har valgt at flytte med kæresten til Thurø. Annemarie har ikke været på skolen så længe som de andre to, men har på de 1 ½ år hun har været her nået at sætte sit præg på skolen i kraft af sit åbne sind og store energi. Annemarie skal også have stor tak for tiden på Bording Skole, og vi kan kun misunde den skole i det sydfynske, som får glæde af hendes fremtidige virke. Annemarie Borregaard Steen Steenberg, som har arbejde i midiflexen, standser også med udgangen af dette skoleår. Steen har lagt et stort og godt arbejde i denne klasse det sidste års tid. Steen kan nu få mere tid til at gøre sit studie færdigt. Tak for din indsats og dit store engagement og god vind fremover. Til slut skal vi sige farvel til Inger Steensig, Aase Bytofte og Louise Holm, som alle har fungeret i barselsvikariater i kortere eller længere tid. Tak for jeres store arbejde, og det var dejligt, at I kunne springe til inde midt i skoleåret. Vi håber, at I finder den arbejdsplads, der lige præcis passer til jer. Jeg vil slutte med at sige tak til alle samarbejdspartnere for et godt år. Jeg har mærket en stor opbakning til skolen, hvilket er uhyre vigtigt for hele skolens virke. Det har den allerstørste betydning, at vi alle arbejder den sammen vej for nå vores mål med børnenes udvikling. Jeg vil ønske alle en rigtig god sommerferie, og så glæder vi os til at se jer igen med fornyede kræfter efter ferien. Thomas Henten

4 Skolebestyrelsens årsberetning Side 3 Vi er i År 1 efter sidste bestyrelsesvalg, der blev afviklet i det tidlige forår sidste år. Dette er dermed den nuværende bestyrelses første årsberetning og årets arbejde har naturligvis i nogen udstrækning båret præg af dette faktum. Udover at det er første år er vi samtidig i den situation, at 5 af 7 forældre-repræsentanter er nyvalgte. Det betyder, at der er rigtig mange nye ting og begreber, som vi skal i gang med. Engagementet er dog ikke til at tage fejl af vurderet ud fra diskussionslysten på de månedlige møder. Bestyrelsen prøver at få afviklet arbejdet primært på møderne og forberedelsen til disse så det kan ofte knibe med at få tid til kaffen og i øvrigt at holde tidsrammen. I manges øjne lever skolebestyrelsen en skjult tilværelse og spørgsmålene, vi møder er bl.a.: Hvad laver den? Hvilken indflydelse har den? Vi kan sige, at skolebestyrelsen fungerer som et forbindelsesled mellem skolen, dens ansatte og omverdenen forældrerepræsentanterne udgør med 7 medlemmer flertallet, så bestyrelsen er et oplagt sted at få indflydelse på og indblik i dagligdagen i skolen, enten ved selv at sidde der eller blot sende impulser ind. Nogle af bestyrelsens opgaver er at deltage i diskussioner om: Undervisningen Ansættelser, Skolens økonomi, Madordning, Skole-/hjemsamarbejde, Bygningsmæssige forhold Vi er ikke på alle områder beslutningsdygtige, men der kan med den rette indsats ydes stor indflydelse. Folkeskolens opgaver er mangfoldige og komplekse for at kunne levere hele mennesker med et solidt fagligt grundlag. Der skal konstant tages stilling til de impulser og meninger som sendes ud i offentligheden, og politikkerne sætter nye rammer for mangt og meget - hvilket skolen skal leve op til samtidig med at de økonomiske rammer skærpes. Som i andre virksomheder er der konstant fokus på produktionens indhold, form og omkostninger. Som skolebestyrelse skal vi efter bedste evne prøve at forholde os til dette. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet med mange ting såvel på det principielle, overordnede plan som det daglige og praktiske plan. Vi har ansat Thomas som ny skoleleder, som sammen med Tine og Lars danner et stærkt lederteam Vi har ansat en række dygtige lærere til vores lærerstab og vi har til det kommende skoleår haft fornøjelsen at kunne tiltrække og rekruttere en række spidskompetencer på nøgleområder for vores virke, som f.eks fysik, idræt og flere årgangsteam Trafiksituationen om morgenen har, som mange vil have bemærket, været tæt og præget af manglende hensyntagen til vores små elever fra bilisternes side. Her er det bl.a. planen i det kommende år at tilgodese en sikring af skolevejen for vores børn. Fortsættes næste side..

5 Side 4 Skolebestyrelsens årsberetning (fortsat) Elevplanerne er også et nyt tiltag, som skolen lærere, elever og ikke mindst forældre skal vænne sig til. Det bør betragtes som en styrkelse af de gensidige forventninger skole og elev/hjem imellem. Eleverne og hjemmene har og skal have klare forventninger til skolen og den dagligdag, der er her. Men det gælder selvsagt også den anden vej: Skolen har forventninger til eleverne og hjemmet, så eleverne møder undervisningsparate dvs. velforberedte, udhvilede og med brændstof på tanken. Disse forventninger får vi kun til at mødes ved et tæt og konstruktivt samarbejde vigtigheden af dette kan ikke overdrives, og dialogen som både foregår ved skole/ hjem samtalerne og på daglig basis, er en hjørnesten i den daglige trivsel og en del af vores vision. Der er også arbejdet med elevernes læsefærdigheder, det såkaldte læsebånd, hvor eleverne skulle læse i en selvvalgt bog 20 minutter hver morgen. Det har været en succes på flere måder, hvor elevernes læsefærdigheder er løftet så meget, at vi har valgt at gentage det i 2007/2008. Som et andet indsatsområde har vi bærbare pc er i 3. klasse som et led i at sikre et stabilt fundament for elevernes generelle IT-kompetencer. Skoleledelsen og bestyrelsen ser det jf. vores virksomhedsplan, som helt afgørende at vores elever opbygger en fortrolighed med IT både som arbejdsredskab og en naturlig del af den daglige undervisning. Som det næppe er forbigået nogens opmærksomhed er vi alle nu blevet en del af Ikast-Brande Kommune. Dette har givet nye spilleregler for kontakten i det daglige og i årets løb til kommunen. I Ikast-Brande er der nu på linie med rigtig mange andre sammenlægningskommuner - startet en skolestrukturproces op, som skal sætte rammerne for at skabe en bæredygtig skolestruktur nogle år frem. Fokus er kvaliteten i folkeskolen under de økonomiske rammer, der nu én gang er, og oparbejdning af kontaktflade til det nye kommunale organ, for der igennem at fastholde den positive udvikling af vores skole, og herunder bevilling til fase 2 af vores børnemasterplan. Som afslutning vil skolebestyrelsen gerne opfordre elever, lærere og forældre til at deltage aktivt omkring arbejdet med at få Bording skole til at blive eller forblive - den bedste skole i kommunen. Vi er i bestyrelsen indstillet på, at vi vil gøre, hvad vi kan, men vi behøver også hjælp af alle jer andre forældre. Så har I idé, spørgsmål, ris eller ros, som I synes, skolebestyrelsen skal delagtiggøres i, så lad os høre fra jer - og vigtigst af alt: Deltag fortsat aktivt, når der inviteres fra skolens side. På bestyrelsens vegne Henning Møller Formand

6 På tur med 7. klasse Side 5 Telte blev prøve-sat-op, pizzaerne blev bagt, aftensmaden købt ind, vejrudsigten blev tjekket (for det regnede lige ind til) og så var vi klar til at tage af sted. Det handler om at sidde på et hårdt sæde i en kano. Eller i et lidt andet perspektiv om fællesskab og om at modnes. Kanoturen gik dette år fra Gammel Ry til Havnen i Silkeborg, og undervejs havde vi en enkelt overnatning på Skyttehusets Campingplads. Sidste år havde vi en endags kanotur, så alle havde erfaringer pakket i rygsækken. Vi begyndte ved Gammel Ry, hvor vi satte kanoerne i vandet. Det gik lynhurtigt. Eleverne baksede selv kanoerne ned i vandet, fik et klap på skulderen og sejlede frimodigt af sted. Kun en enkelt måtte hjælpes i og forsikres om, at så let kæntre en kano nu heller ikke. Ingen faldt i vandet. Ikke engang sidste mand! Solen skinnede, vi padlede og padlede og padlede. Vi holdt pause i Ry, hvor vi fik depoterne fyldt op. Nogle måtte ofre et par gode arme og fik til gengæld ømme arme ombord. Alt og alle elever ankom til Skyttehusets Campingplads efter 19 km. på Gudenåen. Alligevel blev der slået lejr og kort efter kom de første for at få selskab til en svømmetur til Danmarks reneste sø, Slåen Sø. Andre forsatte frivilligt kanosejladsen! Vi havde en fantastisk aften. En sjælden sommeraften. Næste dag bød på orienteringsløb og denne dag skulle kun 7 km. tilbagelægges i kanoerne. Alle gennemførte. Nogle i superform. Enkelte burde tilmed have tildelt et diplom. F.eks. Mette og Ingeborg, som sidste år var sikker på at de ALDRIG fik det lært, men i år ankom med højt humør, som de første til målet; eller Anders der på drabelig vis faldt ned af Himmelbjerget Sagde AV og rejste sig op. Godt han havde redningsvest på, sagde en kammerat helt stille. Benjamin der holdt humøret oppe, Henrik og Morten der hjalp hvor kræfterne slog op. - Og jeg kunne blive ved. En tur er god. Det er godt for den daglige trummerum i klasselokalet at opleve hinanden i helt andre situationer. Her er det andre der bliver de bærende. Denne tur var ligefrem en succes. Eleverne var fremragende at have med. De havde viljen til at sejle trods ømme arme, og gav sig selv sejren ved at sejle i mål uden hjælp. Tak til alle for en god tur. Karen Aagaard

7 Side 6 På lejrtur med 5. b Vi var på tur med klassen, hvor vi tog bussen fra skolen. Det tog ca. en time at køre dertil. Da vi nåede frem, fandt vi de steder, hvor vi skulle sove, og så pakkede vi vores ting ud. Da vi havde gjort det, spillede nogle af os fodbold. Sener spiste vi madpakker. Så skulle vi ud at gå en tur, hvor vi gik ned til en lille sø. Vi gik igennem en tunnel, hvor vi hørte om en dame, der havde været oppe på en tankstation og købte en dunk benzin og lighter. Så havde hun sat sig i tunnelen og brændt sig selv. Da vi kom hjem spillede vi fodbold og lavede, hvad vi havde lyst til. Senere skulle vi spille kroket. Hmm tabte bare stort, men okay! Hjemme igen så skulle vi spise og derefter havde vi fri. Nogle spillede fodbold og andre spillede volleyball og en masse andet. Om aftenen skulle vi have aftenskaffe og klokken 11 skulle vi ligge i vores senge og klokken 12 skulle vi sove. Men hvem gjorde det? J Men alle faldt i søvn på et tidspunkt. Det blev morgen og vi spise morgenmad. Så ventede vi på bussen og tog på et museum, hvor der var en mand der fortalte om vikingetiden. Derefter gik turen hjemad. Vibeke Vi var i Bork Vikingehavn hvor vi sku høre om vikingetiden. Manden der skulle fortælle os om vikinger hed Torkild. Han var omkring en tredje man under kongen. han blev kaldt en bryde. Vi så bosteder og hvordan man lavet mad og hørte noget om hvor varmt det var om vinteren. Det tog omkring 10-15min. at varme en hytte/hus op. Han fortalte, at det havde de prøvet. Peter På billedet (næste side) er Tobias ved at ramme kuglen, den dag vi spillede kroket. Vi havde godt vejr på turen. Mette s forældre forklarede os reglerne for kroket. Jeg synes vi havde en rigtig godt tur. Mads Amlund Vi gik en tur og kom hen til en bro. Der var sjovt at være, fordi at Thomas fik broen til at gynge så den næsten brast sammen. Da vi kom hjem, løb vi rundt og leget det synes jeg var sjovt. Caroline Vi var på tur med klassen i Nymindegab. Da vi fik pakket ud spillede vi noget fodbold og hyggede os. Lidt efter kom drengene op til pigerne, for de ville sminkes. Så de fik eye-liner og mascara på. Plus lidt neglelak. Senere kom de og ville have hår totter. Men da vi skulle spise ville lærerne have, at drengene tog deres make-up af, men det fandt de hurtig ud af det var ikke så let, men de fik det da nogenlunde det af J Mathilde

8 På lejrtur med 5. b (fortsat) Side 7 Torsdag d. 24 maj tog vi til Bork på klassetur. Da vi kom derop pakkede vi ud, og bagefter gik vi ud for at spille fodbold. Efter eftermiddagskaffe gik vi over på en fodboldbane, der lå tæt på den hytte vi var i. Da vi kom der over var Mettes mor og far klar til at lære os at spille kroket. Da vi havde lært at spille kroket, gik vi hjem til hytten igen, og så skulle der laves aftensmad. Jeg var en af de heldige, der fik lov til det. Efter aftensmaden gik vi igen ud for at spille fodbold og beachvolley. Senere på aftenen fik vi aftenskaffe og så havde vi alle sammen lavet noget, som vi skulle lave som aftenshygge. Da kl. blev 11 sagde vores lærer, at nu var det tid til at gå i seng, men det var ikke alle, der var klar til at sove. Men vi faldet da alle sammen i søvn. Om morgenen kom Vibeke og Michelle og hamrede grydelåg sammen, så vi vågnede. Efter morgenmaden kom der en bus og kørte os til Bork vikingehavn, hvor vi fik fortalt, hvordan man levede i vikingetiden. Da kl. blev 1 kom der en bus og så gik turen hjem af. Louise Her på billedet ser man mig (Tobias) spiller kroket. Kroket går ud på at man skal bruge kroket- køllerne. Så gælder det bare om at ramme (kuglerne). Mig og Mads var sammen til sidst for vi var frispillere. Senere skulle vi hjem til den hytte vi boede i. Jeg sov i rum sammen med Jens, Allan, Peter. Næste dag (fredag) skulle vi ud til Bork Vikingehavn, hvor der var en mand, der hed Thorkil. Han fortalte en masse. Tobias Først gik vi en tur hen til kaskelothvalen. Vi fik en masse at vide om den. F.eks. at de bruger lydbølger til at fange deres bytte, og at de sluger deres bytte med det samme. De lever i Vesterhavet og hvis de kommer op på land er de så tunge, at de ikke kan komme tilbage i havet, så de dør oppe på stranden. Så tager nogen tænderne med, for de er meget værdifulde. Camilla Vi kørte med bus til Nymindegab, hvor vi skulle overnatte i en hytte. Lidt væk fra Nymindegab. Mig, Anders og Casper valgte det rum længst fra døren. Da vi så havde spist vores madpakker legede vi og spillede fodbold på banen uden for huset. Da der så var gået noget tid, skulle vi gå ud til Mette, vores klasselærers forældre, som havde stillet en pro-kroket bane op. Vi skulle så lære de rigtige regler. For eksempel måtte man ikke slå med begge hænder på kroketkøllen. Det var sjovt. Efter 1-2 timer sagde vi farvel til Mettes forældre. På vejen hjem gik vi forbi en campingplads, hvor der var gynger, geder, hoppepude og en borg. Mig og nogle andre legede en sjov leg på hoppepuden. Der var vi i en halv til en hel time. Så tog vi hjem til hytten. Efter aftensmad gik der nogle sjove timer med mange sjove ting. Da klokken var godt tolv, skulle vi i seng. Det var svært at falde i søvn, for der var nogle, der råbte og skreg - det var skide træls! Næste dag blev vi hentet af bussen, som så kørte os til Bork Vikingehavn. Der fortalte han meget spændende. Bagefter kørte vi hjem og det var godt at komme hjem. Bue

9 Side 8 Velkommen til Bording Skole Nye ansigter på Bording Skole efter ferien: Mit navn er Brian Kallestrup Nielsen, er 30 år og bor i Silkeborg med min gravide kone Annette og vores 2-årige søn Marius. Jeg er uddannet fra Silkeborg Seminarium i 2003 med liniefag i matematik, historie, geografi og idræt. I dette skoleår har jeg undervist 2. og 3. klasse på Vinderslev Skole, og før det har jeg været efterskolelærer. Her på Bording Skole skal jeg undervise på 1. og 3. årgang, hvilket jeg synes bliver spændende. Jeg glæder mig meget til at starte efter ferien og ser frem til at arbejde sammen med jer og jeres børn. Jeg hedder Jørgen Møller Poulsen, er 31 år, gift og har to drenge på 1 og 3 år. Jeg er født og opvokset i Tulstrup udenfor Ikast, så jeg kender lidt til lokalområdet. Jeg er uddannet tømrer, inden jeg påbegyndte lærerstudiet ved Silkeborg Seminarium som jeg dimitterer fra i slutningen af juni. Jeg glæder mig rigtigt meget til at begynde at arbejde her på Bording Skole og lære kolleger, elever og forældre at kende. Jeg skal vikariere for Anette Nielsen, mens hun er på barsel, hvilket betyder, at jeg hovedsageligt skal have 5. årgang og især 5.a, som jeg skal være klasselærer for. Mine liniefag er Dansk, matematik, idræt og biologi. Hej, jeg hedder Lisa Skov-Svendsen og er 26 år gammel jeg bor i Bording sammen med min kæreste René og søn Malte. Malte er kun ½ år gammel, han blev født juleaften, og han var min alder bedste julegave sidste år. Jeg blev uddannet lærer sommer 2004 i fagene matematik, fysik/ kemi, biologi og hjemkundskab. Jeg har de sidste 3 år arbejdet på Skals Efterskole og er rigtig glad for at være lærer. Jeg glæder mig til at prøve kræfter med folkeskolen. På bording skole skal jeg undervise 7a,b, 8a og 9a,b i fysik/kemi, desuden skal jeg have 9a til biologi, geografi og matematik. I 9b skal jeg ud over fysikken undervise i kristendom. Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med kollegaer, elever og forældre på Bording skole. Nu nærmer tiden sig hvor fire fantastiske og lærerige år på Silkeborg Seminarium er ved at se sin ende. Den virkelig verden står for døren, og jeg har været en af de heldige, som har fået ansættelse her på Bording Skole. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme ud og få brugt den viden, jeg efterhånden har fået samlet sammen i løbet af de 4 år. Mit navn er Louise Engvang Nielsen, jeg er 26 år og er oprindeligt fra Ikast men flyttede under uddannelsen til Silkeborg, hvor jeg stadig er bosat. Min daglige gang på Bording Skole bliver på 3. årgang, hvor jeg bl.a. skal undervise i dansk, musik, idræt og engelsk. Rigtig god sommer til jer alle!

10 Velkommen til Bording Skole (fortsat) Side 9 Jeg hedder Lars Aaboe Sørensen og er en ung mand på 26 år, bor i Silkeborg og til sommer 2007 færdiggør jeg min læreruddannelse på Silkeborg Seminarium. I August måned starten jeg som ny lærer på Bording Skole. Jeg skal være klasselærer i en 8.klasse og skal på samme årgang undervise i henholdsvis dansk, engelsk, geografi og idræt som alle er mine linjefag. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang med lærergerningen og håber på et godt og konstruktivt samarbejde. Marlene Hald - Jeg glæder mig rigtig meget til at starte på Bording Skole efter sommerferien. Jeg skal være klasselærer i en 2. klasse fyldt med skønne børn, jeg skal også have mange kreative billedkunst- og håndarbejdes timer. Jeg ser frem til at møde de dejlige børn og forældre I har i Bording, samt til at blive en del af det velfungerende lærerteam der er kendt for at være så gode til at sende mange farvestrålende balloner fyldt med faglighed, gode ideer og godt humør, til vejrs. På gensyn og god sommer Ny lærer på Bording Skole her! Jeg hedder Lasse Kjærgaard, er 28 år og bor i Silkeborg. Jeg bliver færdiguddannet på seminariet d. 20. juni, og jeg glæder mig rigtigt meget til at komme ud og undervise. Som det ser ud nu, skal jeg have alle mine timer i de to 6. klasser, hvor jeg skal være klasselærer i den ene. Jeg skal bl.a. undervise i hjemkundskab og dansk, så jeg håber ikke I finder nogle stave- eller kommafejl i denne lille præsentation. Jeg glæder mig til at møde jer, og jeg ser frem til et spændende samarbejde med kolleger, forældre og selvfølgelig elever. Mads Jensen Tina Blicher Buch: Jeg bor i Silkeborg sammen med min mand og vores 3 børn. Jeg har været lærer i 11 år og har de sidste 2½ år arbejdet på Th. Langs Skole i Silkeborg. Jeg skal bl.a. have 7.årgang til dansk, engelsk og historie. Jeg glæder mig meget til at starte på Bording skole og til at lære mine elever at kende.

11 Side 10 Cyklistprøve 6. årgangs cyklistprøve d 6/ Onsdag den 6/6 afholdt sjette årgang den praktiske del af den store cyklistprøve. Politiet var inviteret og den lokale politiassistent, Orla Munk, var med til at sende eleverne af sted på ruten efter et grundigt cykeleftersyn. Der var desværre en del cykler, der ikke var i helt lovmæssig stand. Så det er der nok nogle forældre der lige må tage sig af. Ud af de 54 elever der deltog i prøven var der 10 elever, der klarede den teoretiske og praktiske del helt uden fejl. Af dem var der 4, der specielt gjorde sig bemærket da de også havde deres cykler helt i orden til cykeleftersynet. Disse 4 elever er : Rasmus Kristensen, Michelle Knudsen, Jonas Pedersen og Erik Bitsch Thomas Faaborg færdselskontaktlærer

12 Sidste skoledag Side 11 Afhentning af lærerne - tidlig morgen.. Revy - med mange sjove overraskelser. Krummen i juni måned Der er almindelig Krumme i juni måned!! (dvs. ingen varm ret om torsdagen!). Samtidig vil vi gerne sige tak til de mange trofaste kunder i dette skoleår - det har været en fornøjelse at betjene jer! 8.a og 8. b - samt Dorthe

13 Side 12 Skilte... 5.b har lavet advarselsskilte. Måske har du allerede mødt nogle. Nogle har advaret mod tilbud i Bredgade, andre mod hestepærer ved rideskolen, en tredje mod myg i skoven og en gruppe drenge er her ved at sætte det sidste advarselsskilt: Advarsel mod biler på landevejen! Modtag skiltningen med et smil, de er lavet med et smil Karen Aagaard og 5.b Sådan foregår det hos skolens sekretær... Vil man gerne have noget ekspederet hos skolens sekretær - ja, så er det pænt ned på knæ! Med lidt held får man så et øjebliks opmærksomhed og så er det om at være hurtig! Knæfald kan foregå mellem dog ikke i frokostpausen, hvor Marianna helst vil have helt fred..

14 Jeg har slået tænderne - hvad gør jeg? Side 13 Hvis du slår tænderne slår et stykke af en tand slår en tand ud - så kontakt tandklinikken hurtigst muligt! Mælketænder: Kontakt tandklinikken, men gør ikke noget ved tanden. Blivende tænder: Tag straks på tandklinikken. Opbevar imens tanden i din mund (i kinden) eller i mælk. Får du brug for at skulle til tandlæge i sommerferien, er klinikkerne åbne således mellem kl og Mandag den 1. juli: Brande, tlf Bording, tlf Nordre, tlf Vestre, tlf Tirsdag den 2. juli: Brande, tlf Engesvang, tlf Nordre, tlf Vestre, tlf Onsdag den 3. juli: Brande, tlf Bording, tlf Nordre, tlf Vestre, tlf Torsdag den 4. juli: Brande, tlf Nordre, tlf Vestre, tlf Fredag den 5. juli: Vestre, tlf Mandag den 9. juli: Vestre, tlf Mandag den 16. juli: Vestre, tlf Mandag den 23. juli: Vestre, tlf Mandag den 30. juli: Vestre, tlf Mandag den 6. august: Vestre, tlf Henvendelse kan finde sted uanset hvilken af klinikkerne man normalt tilhører.

15 Første skoledag efter ferien. Første skoledag efter ferien for klasse bliver mandag, den 13. august Kl Dagen vil være en klasselærerdag, men det vil samtidig også være vores indvielse af den renoverede indskolingsafdeling og SFO Børnehaveklassen Møder først dagen efter tirsdag, den 14. august Kl De møder ved Visdommens Kilde sammen med deres forældre. Alle medbringer en sten ( cm) Brev sendes ud i ferien Thomas Henten Glemt tøj Glemt tøj, sportstasker, håndklæder, sko og meget mere kan afhentes i Boldhallen i uge 26. og 27. Herefter vil resten blive sendt til genbrug Pedellen God sommerferie!

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54 SOMMERSJOV I VEST Aktiviteterne afholdes i den første uge af din sommerferie, uge 27 Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Der er sjov for både store og små, så skynd dig at melde dig til, så du kan

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra skolelederen Præsentation af nye lærere Skolefodbold Parkering - hjælp os! Indhold: Nr. 1 37. årg. 19.

KONTAKT. Nyt fra skolelederen Præsentation af nye lærere Skolefodbold Parkering - hjælp os! Indhold: Nr. 1 37. årg. 19. Nr. 1 37. årg. 19. september 2006 Første skoledag Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Byggeriet er i fuld gang Skolefodbold for piger Indhold: Nyt fra skolelederen Præsentation af nye lærere

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Gram Skole. Juni 2015. Sidste nyt fra skolen. Kommende begivenheder. Kort nyt Fredag d. 26. juni, sidste skoledag inden sommerferien:

Gram Skole. Juni 2015. Sidste nyt fra skolen. Kommende begivenheder. Kort nyt Fredag d. 26. juni, sidste skoledag inden sommerferien: Kommende begivenheder Juni 2015 Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33 01 Sidste nyt fra skolen Skoleåret nærmer sig afslutningen. Og juni måned er præget af ture,

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere