Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole"

Transkript

1 Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole 2013/2014

2 Indhold Afsnit Side Generel Vestervang Skole 3 orientering: A-gruppen 4 Skole og hjem samarbejde 5 Selvstyrende team 6 Skolens vision 7 Det Pædagogiske Læringscenter 8 Sådan bor vi, når vi er i skole 9 Skolens landsted og vejen dertil 10 Samværsregler 11 Specielt til forældre 12 Forældreansvar SUF-Vestevang 13 Uden mad og drikke 14 Forsikringer - skolen og eleven Samarbejde: Skolebestyrelsen Kontaktforældre Præventiv afdeling / SSP-samarbejde PPR - Psykologisk rådgivning 23 Skolesundhedstjenesten 24 Tandklinikkens åbningstid 25 Forældreforeningen 26 Foto: Klassebilleder Grundplan af Vestervang Skole Personalebilleder Aktiviteter: Lektiecafé 52 Helhedsskole - for eleverne i årgang 53 December måned 54 Fritidsdelens aktiviteter 55 Arrangementer 56 2 Praktiske Skoleårets afslutning 2013/ oplysninger: skoleårets start 2014/ Pauser og fridage 59 Telefonliste for personale 60-62

3 Vestervang Skole Vestervang Skole er betegnelsen for både undervisningsdelen (skolen) og fritidsdelen (skolefritidsordningen). Vestervang Skole er en afdelingsopdelt folkeskole i Viborgs vestlige bydel. Skolen er tre-sporet fra årgang. I skoleåret 2013/14 har vi ca. 655 elever på skolen. I indskolingen, årgang, går alle elever i skole i 27 lektioner. Der er et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolen er opbygget i klynger, og mellem bygningerne findes der grønne områder til hygge, leg og bevægelse. Ud over bygningerne på Boghvedevej, har Vestervang Skole et Landsted i Skrikes Plantage, hvor naturen inddrages i undervisningen, og hvor der er plads til socialt samvær. Vestervang Skole ønsker at fremme den enkelte elevs alsidige personlige udvikling og sørge for trivsel til både elever og medarbejdere. Trivsel fremmes gennem sund kost, motion, og udvikling af de sociale kompetencer. Skolen har beskrevet en kostpolitik, opfordrer eleverne til i størst mulig omfang at bevæge sig og udvikler gennem det daglige arbejde i klasserne de sociale færdigheder. Der er fokus på den faglige progression i alle fag fra årgang, ligesom der arbejdes med at sikre en god og glidende overgang mellem skolernes forskellige faser/afdelinger. 3

4 A-gruppen Pr. 1. august 2011 startede Vestervang Skole et skoletilbud for børn med autisme spektrum forstyrrelser. I skoleåret 2013/14 vil der være ca. 25 elever fordelt fra klassetrin. For indskolingsbørn ( kl.) vil der være fuld SFO og for mellemtrin og udskoling vil der være klubtilbud Fysisk vil afdelingen være placeret samlet på Rughavevej 68, nabo til almenskolen, derudover benyttes skolens faglokaler. Undervisningen følger folkeskolens fagmål, og der afsuttes med folkeskolens afgangsprøve (FSA) og/eller FS10 i de fag skolen, eleven og forældre i fællesskab finder det formålstjenligt. Den daglige undervisning kendetegnes ved at: der igennem en velstruktureret specialpædagogik skabes tydelighed og mening for den enkelte elev. eleverne kommer til at møde så få voksne som muligt, så der sikres sammenhæng og tryghed. alle elever har egen computer og i det hele taget anvender/satser skolen på IT-baserede undervisningsmidler. strukturen i frikvartererne er tilpasset de enkelte elevers behov, så samværet bliver overskueligt og succesfuldt. der udarbejdes individuelle handleplaner i tæt samarbejde med PPR og hjem. den enkelte elevs ressourcer, interesser og læringsstile tilgodeses bedst muligt. der skabes forudsigelighed, mening og sammenhæng i hverdagens gøremål og udfordringer. eleverne er og bliver så selvhjulpne som muligt. der hos de ældre elever tilrettelægges en uddannelsesplan i samarbejde med UU-vejledeeren, som tager højde for den enkeltes forudsætninger 4 Et af de overordnede mål for Vestervang skole er i samarbejde med forældrene at skabe livsduelige unge, der trives og mestrer eget liv i en forandringspræget verden.

5 Skole og hjem samarbejde Fra skolens side har vi et stort ønske om et godt og velfungerende skole-hjem samarbejde, som vi derfor prioriterer højt. For at skabe helhed i barnets skole-fritids-og hjemmeliv er vores mål at have: Tæt kontakt Der holdes mindst et forældremøde i hver klasse. Fagenes årsplaner er tilgængelige på hjemmesiden før mødet, hvor de overordnede fokusområder bliver gennemgået. På møderne i 0-3 kl. deltager en pædagog fra SFO en. Tæt kontakt Samarbejde Kommunikation Tradition Der afholdes mindst 2 skole-hjem samtaler årligt. Herudover forventes det at både lærere og forældre tager kontakt til hinanden ved såvel positive som negative emner. På skoleårets første forældremøde præsenteres eventuelle nye lærere og pædagoger og der deltager en kontaktperson fra skolebestyrelsen. Forældrene i de enkelte klasser vælger kontaktforældre og forældreråd. Kontaktforældre deltager aktivt i arrangementer 1-2 gange årligt, samt et årligt møde for alle forældre, hvor skolebestyrelsen fremlægger sin årsberetning. Gensidigt forpligtende samarbejde Klasselæreren opstiller i samarbejde med eleverne klassens sociale regler. Ligeledes afstemmes forventningerne forældre og lærere imellem med henblik på det forestående samarbejde. Konkrete aftaler nedskives og vedlægges mødereferatet. I elevplanen informeres forældrene omkring deres barns faglige, sociale og personlige udvikling. Dertil afstemmes, hvordan forældrene konkret kan støtte sit barns udvikling. Forældrene og andre pårørende tænkes ind som ressource i forhold til årsplanen som f.eks hjælpere ved projektarbejde, foredragsholdere om specifikke emner og praktiske hjælpere. Ved forældremødet introduceres disse opgaver, så den enkelte forælder kan tilbyde sin hjælp. 5

6 Højt kommunikationsniveau Klasselærerne skriver løbende nyhedsbreve med aktuelle og relevante oplysninger om undervisningen og planlagte aktiviteter via Skoleintra. Skoleledelsen orienterer løbende på skolens hjemmeside om nyheder af almen karakter. Gode fælles traditioner En gang om året holdes: Juleklippedag for alle klasser med deltagelse af forældre og bedsteforældre den sidste fredag i november. Fyraftensmøde i forbindelse med indskrivning til børnehaveklassen Skolefest torsdag i uge 41 Derudover afholder SFO en kaffedage og de enkelte klasser afholder forældredage. Selvstyrende team Vestervang Skole er en afdelingsopdelt skole, hvor hver afdeling udgør et selvstyrende team: Team 0.-3., Team 4.-6., Team og Team A-gruppen. Teamenes opgaver er at: Sikre en faglig og kvalificeret undervisning Sikre børnenes faglige, alsidige og personlige udvikling Fordele arbejdsopgaver mellem teammedlemmerne Lægge afdelingens lærer- og elevskemaer Fordele ressourcerne til skole-hjem-samarbejdet Implementere nye pædagogiske tiltag. Evaluere undervisningen Vikardække ved sygdom, kursus m.v. Opstille mål og handleplaner for den enkelte elev, herunder udfærdigelse af individuelle elevplaner 6

7 Skolens vision Vestervang Skole arbejder som en lærende organisation, og skaber udvikling gennem demokratiske processer, nytænkning og reflektion. Vestervang Skole arbejder som en helhedsskole på årgang, hvor forskellige faggrupper samarbejder om at styrke elevens faglige samt alsidige personlige udvikling. Vestervang Skole har et respektfyldt og anerkendt læringsmiljø, hvor elever, forældre og ansatte er værdsatte. Vestervang Skole udvikler i samarbejde med forældre livsduelige unge, der trives og mestrer eget liv i en forandringspræget verden. 7

8 Det Pædagogiske Læringscenter På det pædagogiske læringscenter kan elever og personale låne lærermidler til brug i undervisningen samt bøger til lystlæsning, hvor udlånstiden er 4 uger. Ved bortkomne og ødelagte bøger er eleven erstatningspligtig. Hver klasse har tilbud om 1 ugentlig lektion, hvor de kan komme og få hjælp til at finde og låne litteratur. Under det ugentlige besøg kan klasserne få læst en historie, blive præsenteret for de nyeste bøger, høre om kulturarrangementer, deltage i løbende aktiviteter samt se diverse udstillinger der er på læringscenteret. PLC har åbent og er bemandet hver dag fra kl Her er der mulighed for at få hjælp og vejledning til at finde oplysninger i boglig eller elektronisk form, egnede materialer til emne og projektopgaver, reservation af bøger, søgning på internettet, layout, fotografering og videoredigering, når behovet opstår. PLC er også behjælpelige med at skaffe materialer fra andre skoler, CFU eller centralbiblioteket som supplemet til vores egen samling. Det pædagogiske værksted er til rådighed i åbningstiden, og her er der mulighed for at kopiere opgaver m.m. Skolen råder over mange bærbare computere, og overalt på skolen er der trådløs opkobling, så eleverne kan arbejde, hvor de har lyst, og der er interaktive tavler i alle klasselokaler. Fra mandag til torsdag er der lektiecafé fra kl og fredag fra Her kan eleverne fra klasse komme og få hjælp til lektierne dog er lektiecaféen lukket i emneugerne. Fra vinterferien til påske besøger de 3 områdebørnehaver skolen én lektion om ugen. Det er de kommende elever til børnehaveklasserne, der her bliver introduceret til skolen, og formålet er, at styrke børnenes læselyst, at fremme højtlæsning og læsevaner i børnehaverne og i familierne. Under hvert besøg får børnene læst en historie, og har mulighed for at låne en bog med hjem, som de så bytter ugen efter. 8 Åbningstiden på PLC dækkes i øjeblikket af 3 uddannede skolebibliotikarer, hvoraf den ene også er IT-vejleder.

9 Sådan bor vi, når vi er i skole Skolen Skolen er opbygget som en klyngeskole med fritidsordningen som en integreret del af skolen. De enkelte årgange har derfor lokaler for undervisning og fritidsordning i samme klynge. I centralafsnittet findes skolens kontorer, lærerværelse, mødelokaler, samt lokale for skolelæg/sundhedsplejerske. I gymnastiksalsbygningen findes tandklinik. Overfor hallen ligger skolens bibliotek (PLC) med læsehule, interaktivt whiteboard, video- og lydredigeringsrum samt hems med læsehjørne og elevarbejdspladser. I forlængelse af biblioteket ligger naturfagsklyngen med faglokaler og til slut mellemtrin samt overbygning. Større billede på midtersiderne. 9

10 Skolens landsted og vejen dertil Skolens landsted er beliggende i et naturskønt område på Løgstørvej 9. Landstedet er en nedlagt skovløberbolig, der består af et stuehus med undervisningslokaler og køkken, og en gammel lade, der er bygget om til værkstedsbygning. Eksisterende garderobe Gang Bryggers Køkken Toilet Gang Aktivitetsrum Vådrum Gård Værksted Forrum Depot Vejen til Landstedet i Skrikes Plantage UNDALLSLUND GRUSVEJ SKIVE LANDSTEDET HOLSTEBRO LØGSTØR AALBORG/RANDERS Landstedet VIBORG 10 Løgstørvej 9

11 Samværsregler Formål Vestervang Skole skal være et rart og trygt sted at færdes for både børn og voksne. Dette bidrager vi alle til ved at: optræde hensynsfuldt over for hinanden have en god omgangstone holde skolen i god stand være positive og aktive Til alles forståelse af ovenstående udformes samværsreglerne i de enkelte klasser og klynger i en løbende dialog børn og voksne i mellem. Fodtøj Ingen udendørs fodtøj inde i klynge I & III. Af hensyn hertil bedes barnevogne parkeret udenfor. Glemt tøj og ting Glemt tøj på skolen opbevares i bokse i respektive klynger. Med jævne mellemrum tømmes kasserne. Glemte ting opbevares på skolesekretærernes kontor. 11

12 Specielt til forældre Undervisningsministeriets bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Fravær En elev kan være fraværende På grund af sygdom eller lignende Med skolelederens tilladelse Ulovligt fravær Er en elev udeblevet fra undervisningen skal forældrene personligt eller skriftligt give skolen oplysning om grunden hertil. HUSK at meddele skolen Ændringer af telefonnummer såvel hjemme som på arbejdspladsen (ny/ændring/ekstra). Du har mulighed for at lave ændringer i forældreintra. Familiemæssige ændringer (separation, skilsmisse, forældremyndighed, samboende ikke biologiske forældre m.m.). Det er vigtigt, hvis der sker et uheld med dit/jeres barn, at vi kan komme i kontakt med dig/jer så hurtigt som muligt. HUSK også at meddele skolen så tidligt som muligt, hvis du/i skal flytte, og barnet skal skifte skole. SFO - Komme/gå tider 12 Barnet har faste hjemsendelsestidspunkter. Alle oplysninger om komme/gå tider samt ferie, ændres/ tastes i Tabulex af forældre. Forældre så vidt muligt selv henter børnene, hvis tidspunktet afviger fra daglig rutine - og giver besked til skolepædagogerne. Der altid er en pose med skifte- og regntøj på barnets knage i garderoben, så påklædningen kan tilpasses vejret.

13 Forældreansvar SUF-Vestevang Udgangspunktet er det værdisæt, som udgør et fælles grundlag for arbejdet med børn og unge i Viborg Kommune: Vestervang Skole Børn og unge Børn og unge deltager aktivt i sunde fællesskaber derfor vil vi skabe sammenhæng og helhed i børns og unges liv. Forældre Børn er forældrenes ansvar derfor samarbejder vi om deres børn og unges udvikling og trivsel. De professionelle Børn og unge møder engagerede faglig kompetente voksne derfor anvender vi den viden, der virker. Børne- og ungesyn Ethvert barn og enhver ung er unik og kompetent og skal mødes som sådan. Forebyggelse Alle arbejder målrettet med en sundhedsfremmende, forebyggende og tidlig indsats derfor har vi særligt fokus på det brede tværfaglige samarbejde i nærmiljøet. Forældre er de vigtigste i børns liv! For at fordre det gode samarbejde med ansvarsfulde forældre: Vil vi i dialog Vil vi forventningsafklare med det enkelte barns forældre Vil vi informere hinanden om barnets trivsel og vilkår, da det har stor betydning for barnets udvikling Vil vi træde i karakter i børnenes liv også selvom det ikke er vores egne børn Vil vi forholde os aktivt til det enkelte barn og hjælpe med at sætte retningen Vil vi sammen skabe plads til alle og ikke til alt Vil vi, at alle børn indgår i et eller flere sociale fællesskaber Vil vi bakke op om børnenes fællesskaber ved aktivt at deltage i dem 13

14 Uden mad og drikke Sådan fungerer det i praksis Skolemælk Skolen er tilmeldt Mejeriernes Skolemælksordning. Mælken pakkes klassevis og omdeles i indskolingen og Mellemtrinet. Skolebod Som et supplement til madpakken har skolen en skolebod, hvor eleverne fra og med 4. årg. kan købe brød, frugt og vand. Vand Der er opsat vandkølere i alle klynger. Eleverne skal selv medbringe drikkedunke til påfyldning. Fritidsordningen For de børn, der er tilmeldt morgenpasning, tilbyder fritidsordningen morgenmad fra kl Herudover skal børnene selv have mad med til resten af dagen. 14

15 Forsikringer - skolen og eleven Generelt om erstatningsansvar Hændeligt uheld Skolen er selvforsikret og dækker udgiften. Simpel uagtsomhed Er når skadevolder handler skødesløst. Skadevolder er ansvarlig for det skete, og skadevolders forsikring dækker. Grov uagtsomhed Er når skadevolder handler mere uforsigtigt end skødesløst. Skadevolders forsikring dækker også her. Forsætligt Er når skadevolder laver skaden med vilje. Skadevolders forsikring dækker normalt ikke i sådanne tilfælde. Ved børns leg og deltagelse i aktiviteter Skader, der sker under børns fælles leg, eller når de skændes, slås, dyrker sport, dækkes ikke af forsikringen, da der i disse situationer er en fælles risiko for at få skader, ligesom det er svært at placere ansvaret. I juridisk sprog kaldes det accept af risiko. Uheld under børns leg og aktiviteter dækkes derfor ikke af kommunens forsikring. Der henvises til egen familieforsikring. 15

16 Når skaden er sket Tandskade Eleven henvises til skoletandplejen. Ting- og brilleskader Der udarbejdes en skadesanmeldelse Ved hændeligt uheld betaler skolen udgiften tingskader max. 500 kr. (selvrisiko 50 kr.) brilleskader max kr. Ved uagtsomhed eller forsætlighed bliver det en sag mellem skadelidte og skadevolders private forsikringer. Inventar- og bygningsskader Der udarbejdes en skadesanmeldelse Skolen afholder udgiften Er der tale om uagtsomhed eller forsætlighed sender Viborg Kommune en regning til hjemmet på udgiften Hjemmet har herefter mulighed for at få udgiften dækket af hjemmets egen forsikring 16

17 Skolebestyrelsen Formand: Claus Monberg Lupinmarken 150 Telefon Sune Christensen Margrethevej 4 Telefon Birthe Visholm Norgesvej 16 Telefon Claus Sørensen Lupinmarken 43 Telefon Per Jensby Lupinmarken 62 Telefon Karin Nørgaard Sivebæk Lupinmarken 58 Telefon Susanne Søderberg Rismarken 42 Telefon Flemming Bastrup Poulsen Nørregade 89, Bjerringbro Telefon Skolebestyrelsen består af 14 medlemmer: 8 forældrevalgte 2 medarbejdere 2 elevrådsrepræsentanter 1 skoleleder 1 afdelingsleder 17

18 De forældrevalgte medlemmer vælges hvert 4. år. Næste gang i år Der afholdes møde ca. 1 gang hver måned. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På mødet behandles skolebestyrelsens årsberetning. Skolebestyrelsens arbejdsområder er mange, kort kan lige nævnes: Godkende Anvendelsen af bevillinger på de af Børne- og Ungdomsudvalget fastsatte konti Budgetforslag Undervisningsmidler Skolens ordensregler Fastlægge principper for bl.a. Anvendelsen af tildelte timer Elevernes timetal Skole-hjem-samarbejde Standpunktsmeddelelser Fagfordeling Fællesarrangementer Skolefritidsordninger Foretage indstillinger Om forsøgs- og udviklingsarbejde Afgive udtalelse ved ansættelse af Ledere, lærere samt personale i fritidsordningen 18

19 Kontaktforældre På Vestervang Skole prioriteres skole-hjem samarbejdet højt. Og kontaktforældrene er bindeled og talerør mellem klassens forældre og skolens bestyrelse. Dette styrker bestyrelsens beslutningsgrundlag og giver klassens forældre indsigt i bestyrelsens arbejde og dermed skolens udvikling. Herved opnås den nærhed som er en medvirkende faktor til at sikre en god skole. 1. Hvem er kontaktforældre? Hver klasse skal vælge 2 personer blandt forældrene, der har interesse i at være klassens kontaktforældre Kontaktforældrene kan samtidig også være en del af klassens forældreråd Kontaktforældrene vælges for 1 år af gangen Kontaktforældrene vælges på første forældremøde i skole året 2. Dit udbytte ved at være kontaktforælder Tættere forhold til skolen Større information, indsigt og forståelse på skolen nu og i fremtiden Indflydelse på fremtidige principper for skolen Mulighed for deltagelse diskussionsaftener/foredrag 1-2 gange årligt 3. Hvad er kontaktforældrenes rolle i klassen? Bindeled mellem bestyrelsen og klassens forældre. Fast punkt på dagsordenen ved forældremøder: Kontaktforælderen formidler information fra bestyrelsen. Kontaktforældrene skal forhøre sig hos årgangens bestyrelsesrepræsentant om hvad der rører sig inden klassemøderne. På opfordring af en eller flere af klassens forældre, kan kontaktforældrene bringe ikke-personrelaterede emner op på klassens forældremøder. 19

20 4. Hvad er kontaktforældrenes rolle i forhold til bestyrelen Bestyrelsens formidler til klassen. Sparringspartner for bestyrelsen - I forbindelse med principper, udviklingsarbejde og økonomi. Formidle generelle holdninger/problemstillinger fra klassens forældre til skolebestyrelsen. 5. Hvordan skal samspillet mellem bestyrelse og kontaktforældre foregå? Bestyrelsen ønsker via kontaktforældregruppen at skabe så bredt et beslutningsgrundlag som muligt for skolens udvikling. Til dette holdes op til 2 årlige møder, mellem skolens kontaktforældre og bestyrelsen, årsmøde + efter årsmøde. Med henblik på at formidle information fra bestyrelsen til årgangens kontaktforældre, kan der holdes møde mellem årgangens bestyrelsesrepræsentant og kontaktforældrene før årgangsmøderne. Møderne indkaldes af årgangens bestyrelsesrepræsentant. Der kan efter behov etableres arbejdsgrupper med interesserede kontaktforældre og bestyrelsen omkring konkrete emner. 20

21 Præventiv afdeling SSP-samarbejde SSP står for Skole - Socialforvaltning - Politi SSP-samarbejdet i Viborg har til formål at opbygge, bevare og udbygge et netværk i Viborg Kommune. Dette netværk har til opgave aktivt at forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. Med denne baggrund tilbyder SSP skolerne i Viborg følgende forebyggende arrangementer for skoleåret 2013/2014, som skolen kan gøre brug af. Forældrenetværk klasses forældre Forældre der gider hinanden. Verden bedste forrebyggelse. Færdselsorientering klasses forældre Et tilbud til forældre. Få børnene godt i skole og hjem igen. Færdselsundervisning klasse Et tilbud til eleverne. Sikkert til og fra skole i alle aldre. Den elektroniske udfordring 5. klasse SMS, facebook, profiler lov og orden på nettet. Den enkelte klasse om dagen forældre om aftenen. Fyrværkeri klasse Hele årgangen. November og december måneder. (Skoler i Viborg Kommune modtager besked om dette initiativ i løbet af efteråret.) Det gode liv dit eget barn fortæller 6. klasse Klassen, familien, fritidslivet hvordan har det gode liv det? her ved porten til puberteten. Eleverne om dagen forældrene om aftenen. Den enkelte klasse. På nettet på egen hånd 7., 8., 9. klasse Billeder på nettet, kontakt med fremmede, Copyright, trusler, privat, personligt, passwords, Betjentenes opdatering efter behov. Elever om dagen forældre om aftenen (hvis behovet er til stede.) 21

22 Alkohol 8. klasse Endelig drikker danske børn senere og mindre. Bliv opdateret på den nyeste viden på området og gå som forældre sammen om at videreføre den sunde nyhed. Eleverne om dagen forældre om aftenen. Den enkelte klasse. Rusmiddelseminar klasse Tre dage med forstand på narkotika og en helt særlig aften. Eleverne i samtlige lektioner over tre dage forældre den sidste aften. Hele årgangen. Vold klasse En aften i gågaden Et spil om fakta og klare konsekvenser fri leg med politiet. Den enkelte klasse. Læs mere om tilbuddene i SSP Idékataloget på 22

23 PPR - Psykologisk rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder rådgivning og vejledning til skoler og forældre, hvad angår pædagogisk psykologiske problemstillinger, der vedrører elevens undervisning og trivsel i skolen. Psykologen kommer jævnligt på skolen, og kan efter anmodning fra skolens leder yde vejledning og rådgivning til skolens lærerteams. Hvis en elev har særlige vanskeligheder med skolearbejdet eller med trivsel i skolen, kan det være relevant at få PPR til at vurdere problemets omfang og vejlede og rådgive. Skolepsykologen Yrsa Eskildsen kan træffes på skolen torsdage kl Desuden kan psykologen træffes telefonisk om torsdagen på tlf PPR kontoret har tlf / Tale-høre! Karen Overgaard Larsen er skolens tale-høre-pædagog. Tlf Indstilling om hjælp følger samme procedure som ved skolepsykologisk bistand. Læsekonsulent Sanne Lindekilde er skolens læse-/stavekonsulent. 23

24 Skolesundhedstjenesten Sundhedsplejerske Hanne Gade træffes på skolen tirsdage og på telefon Sundhedsplejersken tilbyder undersøgelser/samtaler i børnehaveklassen, 5. klasse og 8. klasse. På alle klassetrin er børn og forældre velkomne til at kontakte sundhedsplejersken, hvis der er usikkerhed eller problemer med barnets trivsel eller helbredsmæssige problemer med betydning for skolegangen. Sundhedstjenesten arbejder tværfagligt Med lærere, psykolog, socialrådgiver og praktiserende læge. Det gør vi for at barnet kan trives bedst muligt i skolen og få den hjælp, der kan tilbydes. Det tværfaglige arbejde skal sikre, at de forskellige faggruppers tilbud samordnes. Vi vil derfor bede om forældrenes samtykke til at bruge oplysninger om elevens helbred m.v. til det tværfaglige arbejde. Hanne Gade Sundhedsplejerske 24 Orientering om smitsomme sygdomme findes på internettet: og herunder Kommune - Børn & Unge

25 Tandklinikkens åbningstid Tandklinikken har åbent Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl Telefon Ved akut behov for tandlægehjælp onsdage, kan tandklinikken på Løgstrup Skole kontaktes på telefon Kirsten Nørgaard Tandlæge Efter kl kontaktes en af byens almen praktiserende tandlæger. I skoleferier oplyser tandklinikkens telefonsvarer, hvor man kan få nødvendig tandbehandling. 25

26 Forældreforeningen Forældreforeningen ved Vestervang Skole har eksisteret siden 1978 og har til formål at virke som støtteforening for skolen og dens elever. Det koster 50 kr. årligt at være medlem. Foreningens midler går udelukkende til gavn for børnene på skolen. Foreningen arrangerer forskellige aktiviteter for børnene og deres forældre. Størst tradition er Familiebadminton Forældreforeningen tilbyder medlemmer at dyrke familiebadminton i skolens gymnastiksal. Tilmeldingen sker på generalforsamlingen og via skolens kontor. Banefordelingen foretages umiddelbart efter generalforsamlingen. Foreningens formand Klaus Gertsen Bygtoften Viborg Telefon

27 Klasserne er i skoleåret 2013/ opdelt som følgende... 27

28 Klasse: 0.X / Klasse: 0.Y /2014

29 Klasse: 0.Z /2014 Klasse: 1.X /

30 Klasse: 1.Y / Klasse: 1.Z /2014

31 Klasse: 2.X /2014 Klasse: 2.Y /

32

33

34 Klasse: 2.Z / Klasse: 3.X /2014

35 Klasse: 3.Y /2014 Klasse: 3.Z /

36 Klasse: 4.X / Klasse: 4.Y /2014

37 Klasse: 4.Z /2014 Klasse: 5.X /

38 Klasse: 5.Y / Klasse: 5.Z /2014

39 Klasse: 6.X /2014 Klasse: 6.Y /

40 Klasse: 6.Z / Klasse: 7.X /2014

41 Klasse: 7.Y /2014 Klasse: 7.Z /

42 Klasse: 8.X / Klasse: 8.Y /2014

43 Klasse: 8.Z /2014 Klasse: 9.X /

44 Klasse: 9.Y / Vestervang Skole

45 Administration PC. Poul Christensen Skoleleder SN. Susanne Nielsen Afdelingsleder HN. Hans Nyholm Afdelingsleder Gitte Elsborg Jensen Afdelingsleder KN. Ketty Nielsen Skolesekretær BO. Birthe O. Bilde Skolesekretær e KA. Karsten Andersen HB. Henriette B. Bentsen JY. Jytte Bording BB. Bente B. Bærtelsen TC. Tina Nørskov Christiansen BD. Brian Dalsgaard 45

46 e AE. Anette Elkjær AG. Annette Gade JG. Jørgen Gade LG. Lise Marie Gade Skolebibliotekar BE. Benny Grann MA. Maria Grann MG. Malte M. Gaardsøe CH. Christine Hald HH. Helle Halkjær 46 LH. Lene Hansen MH. Morten Henriksen DH. Dorte Hoffmann

47 e MO. Malene Otkjær Jacobsen EL. Eva Lauth Jensen LJ. Laila B. Jensen DJ. Dorthe Nørum Juul AK. Anja Stevn Karlsen HK. Hans Klausen AN. Anne K. N. Kristensen BI. Birte Kristensen UK. Ulla Bisgaard Kristensen DL. David Langberg TL. Thomas Strømfeldt Loberg AL. Anne Lyngberg Andersen 47

48 e MI. Michelle Mikkelsen JA. Jan Mogensen HJ. Hans-Peter Munksgaard SD. Susanne D. Nielsen HN. Helle Nyrup MN. Marianne Nørby VO. Vagn Olsen NO. Niels Orehøj LP. Line Pedersen 48 RP. Randi Pretzmann TS. Tom Schmidt JS. Jacob Steffens

49 SI. Sonja Stigsen IT-vejleder CS. Charlotte Søholm MS. Mie Kudahl Sørensen RS. Rikke Sørensen MT. Mette Soelberg Thomsen BR. Bine R. Thorhauge SW. Stella B.S. Weinrich Børnehaveklasseledere ME. Mette Herning Børnehaveklasseleder MM. Marianne Thomsen Børnehaveklasseleder LU. Lis Skov Urban Børnehaveklasseleder 49

50 SFO JH. Jane Huus Andersen Skolepædagog LA. Lisbeth Bach Andreasen Skolepædagog TR. Thor R. Ehlert Skolepædagog HF. Hanne Langer Flyvholm Skolepædagog RJ. Rikke Skov Jacobsen Skolepædagog KJ. Kurt Jensen Skolepædagog KT. Kirsten Johnsen Skolepædagog IJ. Inger Lis Jørgensen Skolepædagog TK. Tine Kennild Skolepædagog 50 JL. Jeanette Lindholm Skolepædagog MK. Mette Krog Madsen Skolepædagog KM. Karen Koch Møldrup Skolepædagog

51 SFO MD. Mads Tranberg Nielsen Skolepædagog SJ. Sine Thomas Nielsen Skolepædagog JP. Jeanett Alstrup Pedersen Skolepædagog BP. Bruno Poulsen Skolepædagog VP. Vibeke Hoffmann Pedersen Skolepædagog LQ. Lasse Qvortrup Skolepædagog VR. Vivi kjær Rost Skolepædagog Service personale JN. Jørn R. V. Nielsen Teknisk service leder EP. Ebbe Lütken Petersen Medhjælper JB. Johnny Bach-Larsen Medhjælper 51

52 Lektiecafé Hver dag er der lektiecafé på biblioteket for årgang. Mandag-torsdag kl Fredag kl Lukket i emneuger. Lektiecaféerne bemandes af bibliotekspersonalet. 52

53 Helhedsskole - for eleverne i årgang Formålet med helhedsskolen er At sikre alle børn en alsidig og personlig udvikling gennem faglige, sociale og kulturelle udfordringer og oplevelser. Hvad er helhedsskole? Helhedsskolen er inspireret af den amerikanske professor Howard Gardners teori om menneskets mange intelligenser f.eks. Sproglig Logisk-matematisk Musikalsk Visuel - rumlig Naturalistisk Kropslig/kinæstetisk Læse, skrive, fortælle historier. Arbejde med tal, lave eksperimenter. Synge, nynne melodier, spille et instrument. Tegne, bygge, se på billeder. Lydhør over for naturen, tage ansvar for planter og dyr. Bevæge sig, anvende kropssprog, handle. Personlig/intrapersonel Dyrke egne interesser, arbejde alene, motivere sig selv. Social/interpersonel Mange venner, med i grupper, tale meget med folk. Menneskers evner er mangesidige, og alle besidder visse kernefærdigheder inden for hver af intelligenserne. Ud fra teorien om at et menneske har størst sandsynlighed for at få et tilfredsstillende liv, hvis han/hun finder arbejds-/fritidsmæssige nicher, der svarer til hans/hendes egne talenter, er det vigtigt gennem undervisningen at styrke den enkelte elevs intelligenser. 53

54 December måned - julen nærmer sig Klippe-klistre-dag Den sidste fredag i november måned holder vi klippe-klistre-dag for alle klasserne. Dagen bruges til at vi i fællesskab pynter skolen. Forældre og bedsteforældre er velkomne til at deltage, og i frikvarteret er der kaffe. Juleafslutning Den sidste skoledag før juleferien holdes juleafslutning, der foregår dels på skolen og dels i Vestervang Kirke. Kl Alle elever møder kl og får fri kl Tidsplan vedr. kirkegang udsendes i december. De salmer, der synges i forbindelse med gudstjenesten, er trykt og fremlagt i kirken. 54

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Praktik 2010/11 Vipperød Skole

Praktik 2010/11 Vipperød Skole Praktik 2010/11 Vipperød Skole Denne lille folder er tænkt som en introduktion til skolen, den indeholder de praktiske ting, der er rare at vide, når man starter på skolen som studerende. Skolens historie

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB Pedel Skoleleder Administration Souschef Mødelokale Psykolog Afdelingsleder Pæd.værksted Pæd. værksted Fys/ergo Personalerum MHB MHC FC MHA FB YA FA ÆB ÆC UA YE YB Administration Møde lokale sundhedsplejerske

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 8. august 2013 Første skoledag er en klasselærerdag. Vi begynder kl. 8.25 med flaghejsning i skolegården, og såfremt vejret tillader det synger vi her se nu stiger

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 9. oktober 2008 Invitation til Mammutforældremøde er vedlagt dette torsdagsbrev. Byggeri Tilmelding til hjælp med vores forestående byggeri er vedlagt dette torsdagsbrev.

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 20. september 2007

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 20. september 2007 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 20. september 2007 Forældrepasning i Mammutten Fredag den 28. september kl. 13.00 begynder et 1. hjælpskursus, som Klaus Jørgensen, Freja og Thors far, har arrangeret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles.

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles. PARKSKOLENS SFO ØnskeØen Park Allé 2, 7600 Struer Telefon: 97 85 11 52 Velkommen til Parkskolens SFO, ØnskeØen Denne folder er en orientering til børn, forældre, samarbejdsparter og andre interesserede,

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013

Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013 Dus 1 Dus med Naturen, Grindsted skole Skoleåret 2012/2013 Personale i Dus med Naturen Ledelsen Vibeke Henriksen; Dus-leder Helle Thrysøe, afd. leder, primært tilknyttet Dus 1. Børnehaven Helene Balzer

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd Side 1 IDÈKATALOG Ideer Forventninger Muligheder Holdninger Informationsmateriale for forældre og klasseforældreråd Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING..3 2. FORVENTNINGER 3 FORVENTNINGER TIL ELEVERNE...

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere