Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole"

Transkript

1 Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole 2013/2014

2 Indhold Afsnit Side Generel Vestervang Skole 3 orientering: A-gruppen 4 Skole og hjem samarbejde 5 Selvstyrende team 6 Skolens vision 7 Det Pædagogiske Læringscenter 8 Sådan bor vi, når vi er i skole 9 Skolens landsted og vejen dertil 10 Samværsregler 11 Specielt til forældre 12 Forældreansvar SUF-Vestevang 13 Uden mad og drikke 14 Forsikringer - skolen og eleven Samarbejde: Skolebestyrelsen Kontaktforældre Præventiv afdeling / SSP-samarbejde PPR - Psykologisk rådgivning 23 Skolesundhedstjenesten 24 Tandklinikkens åbningstid 25 Forældreforeningen 26 Foto: Klassebilleder Grundplan af Vestervang Skole Personalebilleder Aktiviteter: Lektiecafé 52 Helhedsskole - for eleverne i årgang 53 December måned 54 Fritidsdelens aktiviteter 55 Arrangementer 56 2 Praktiske Skoleårets afslutning 2013/ oplysninger: skoleårets start 2014/ Pauser og fridage 59 Telefonliste for personale 60-62

3 Vestervang Skole Vestervang Skole er betegnelsen for både undervisningsdelen (skolen) og fritidsdelen (skolefritidsordningen). Vestervang Skole er en afdelingsopdelt folkeskole i Viborgs vestlige bydel. Skolen er tre-sporet fra årgang. I skoleåret 2013/14 har vi ca. 655 elever på skolen. I indskolingen, årgang, går alle elever i skole i 27 lektioner. Der er et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolen er opbygget i klynger, og mellem bygningerne findes der grønne områder til hygge, leg og bevægelse. Ud over bygningerne på Boghvedevej, har Vestervang Skole et Landsted i Skrikes Plantage, hvor naturen inddrages i undervisningen, og hvor der er plads til socialt samvær. Vestervang Skole ønsker at fremme den enkelte elevs alsidige personlige udvikling og sørge for trivsel til både elever og medarbejdere. Trivsel fremmes gennem sund kost, motion, og udvikling af de sociale kompetencer. Skolen har beskrevet en kostpolitik, opfordrer eleverne til i størst mulig omfang at bevæge sig og udvikler gennem det daglige arbejde i klasserne de sociale færdigheder. Der er fokus på den faglige progression i alle fag fra årgang, ligesom der arbejdes med at sikre en god og glidende overgang mellem skolernes forskellige faser/afdelinger. 3

4 A-gruppen Pr. 1. august 2011 startede Vestervang Skole et skoletilbud for børn med autisme spektrum forstyrrelser. I skoleåret 2013/14 vil der være ca. 25 elever fordelt fra klassetrin. For indskolingsbørn ( kl.) vil der være fuld SFO og for mellemtrin og udskoling vil der være klubtilbud Fysisk vil afdelingen være placeret samlet på Rughavevej 68, nabo til almenskolen, derudover benyttes skolens faglokaler. Undervisningen følger folkeskolens fagmål, og der afsuttes med folkeskolens afgangsprøve (FSA) og/eller FS10 i de fag skolen, eleven og forældre i fællesskab finder det formålstjenligt. Den daglige undervisning kendetegnes ved at: der igennem en velstruktureret specialpædagogik skabes tydelighed og mening for den enkelte elev. eleverne kommer til at møde så få voksne som muligt, så der sikres sammenhæng og tryghed. alle elever har egen computer og i det hele taget anvender/satser skolen på IT-baserede undervisningsmidler. strukturen i frikvartererne er tilpasset de enkelte elevers behov, så samværet bliver overskueligt og succesfuldt. der udarbejdes individuelle handleplaner i tæt samarbejde med PPR og hjem. den enkelte elevs ressourcer, interesser og læringsstile tilgodeses bedst muligt. der skabes forudsigelighed, mening og sammenhæng i hverdagens gøremål og udfordringer. eleverne er og bliver så selvhjulpne som muligt. der hos de ældre elever tilrettelægges en uddannelsesplan i samarbejde med UU-vejledeeren, som tager højde for den enkeltes forudsætninger 4 Et af de overordnede mål for Vestervang skole er i samarbejde med forældrene at skabe livsduelige unge, der trives og mestrer eget liv i en forandringspræget verden.

5 Skole og hjem samarbejde Fra skolens side har vi et stort ønske om et godt og velfungerende skole-hjem samarbejde, som vi derfor prioriterer højt. For at skabe helhed i barnets skole-fritids-og hjemmeliv er vores mål at have: Tæt kontakt Der holdes mindst et forældremøde i hver klasse. Fagenes årsplaner er tilgængelige på hjemmesiden før mødet, hvor de overordnede fokusområder bliver gennemgået. På møderne i 0-3 kl. deltager en pædagog fra SFO en. Tæt kontakt Samarbejde Kommunikation Tradition Der afholdes mindst 2 skole-hjem samtaler årligt. Herudover forventes det at både lærere og forældre tager kontakt til hinanden ved såvel positive som negative emner. På skoleårets første forældremøde præsenteres eventuelle nye lærere og pædagoger og der deltager en kontaktperson fra skolebestyrelsen. Forældrene i de enkelte klasser vælger kontaktforældre og forældreråd. Kontaktforældre deltager aktivt i arrangementer 1-2 gange årligt, samt et årligt møde for alle forældre, hvor skolebestyrelsen fremlægger sin årsberetning. Gensidigt forpligtende samarbejde Klasselæreren opstiller i samarbejde med eleverne klassens sociale regler. Ligeledes afstemmes forventningerne forældre og lærere imellem med henblik på det forestående samarbejde. Konkrete aftaler nedskives og vedlægges mødereferatet. I elevplanen informeres forældrene omkring deres barns faglige, sociale og personlige udvikling. Dertil afstemmes, hvordan forældrene konkret kan støtte sit barns udvikling. Forældrene og andre pårørende tænkes ind som ressource i forhold til årsplanen som f.eks hjælpere ved projektarbejde, foredragsholdere om specifikke emner og praktiske hjælpere. Ved forældremødet introduceres disse opgaver, så den enkelte forælder kan tilbyde sin hjælp. 5

6 Højt kommunikationsniveau Klasselærerne skriver løbende nyhedsbreve med aktuelle og relevante oplysninger om undervisningen og planlagte aktiviteter via Skoleintra. Skoleledelsen orienterer løbende på skolens hjemmeside om nyheder af almen karakter. Gode fælles traditioner En gang om året holdes: Juleklippedag for alle klasser med deltagelse af forældre og bedsteforældre den sidste fredag i november. Fyraftensmøde i forbindelse med indskrivning til børnehaveklassen Skolefest torsdag i uge 41 Derudover afholder SFO en kaffedage og de enkelte klasser afholder forældredage. Selvstyrende team Vestervang Skole er en afdelingsopdelt skole, hvor hver afdeling udgør et selvstyrende team: Team 0.-3., Team 4.-6., Team og Team A-gruppen. Teamenes opgaver er at: Sikre en faglig og kvalificeret undervisning Sikre børnenes faglige, alsidige og personlige udvikling Fordele arbejdsopgaver mellem teammedlemmerne Lægge afdelingens lærer- og elevskemaer Fordele ressourcerne til skole-hjem-samarbejdet Implementere nye pædagogiske tiltag. Evaluere undervisningen Vikardække ved sygdom, kursus m.v. Opstille mål og handleplaner for den enkelte elev, herunder udfærdigelse af individuelle elevplaner 6

7 Skolens vision Vestervang Skole arbejder som en lærende organisation, og skaber udvikling gennem demokratiske processer, nytænkning og reflektion. Vestervang Skole arbejder som en helhedsskole på årgang, hvor forskellige faggrupper samarbejder om at styrke elevens faglige samt alsidige personlige udvikling. Vestervang Skole har et respektfyldt og anerkendt læringsmiljø, hvor elever, forældre og ansatte er værdsatte. Vestervang Skole udvikler i samarbejde med forældre livsduelige unge, der trives og mestrer eget liv i en forandringspræget verden. 7

8 Det Pædagogiske Læringscenter På det pædagogiske læringscenter kan elever og personale låne lærermidler til brug i undervisningen samt bøger til lystlæsning, hvor udlånstiden er 4 uger. Ved bortkomne og ødelagte bøger er eleven erstatningspligtig. Hver klasse har tilbud om 1 ugentlig lektion, hvor de kan komme og få hjælp til at finde og låne litteratur. Under det ugentlige besøg kan klasserne få læst en historie, blive præsenteret for de nyeste bøger, høre om kulturarrangementer, deltage i løbende aktiviteter samt se diverse udstillinger der er på læringscenteret. PLC har åbent og er bemandet hver dag fra kl Her er der mulighed for at få hjælp og vejledning til at finde oplysninger i boglig eller elektronisk form, egnede materialer til emne og projektopgaver, reservation af bøger, søgning på internettet, layout, fotografering og videoredigering, når behovet opstår. PLC er også behjælpelige med at skaffe materialer fra andre skoler, CFU eller centralbiblioteket som supplemet til vores egen samling. Det pædagogiske værksted er til rådighed i åbningstiden, og her er der mulighed for at kopiere opgaver m.m. Skolen råder over mange bærbare computere, og overalt på skolen er der trådløs opkobling, så eleverne kan arbejde, hvor de har lyst, og der er interaktive tavler i alle klasselokaler. Fra mandag til torsdag er der lektiecafé fra kl og fredag fra Her kan eleverne fra klasse komme og få hjælp til lektierne dog er lektiecaféen lukket i emneugerne. Fra vinterferien til påske besøger de 3 områdebørnehaver skolen én lektion om ugen. Det er de kommende elever til børnehaveklasserne, der her bliver introduceret til skolen, og formålet er, at styrke børnenes læselyst, at fremme højtlæsning og læsevaner i børnehaverne og i familierne. Under hvert besøg får børnene læst en historie, og har mulighed for at låne en bog med hjem, som de så bytter ugen efter. 8 Åbningstiden på PLC dækkes i øjeblikket af 3 uddannede skolebibliotikarer, hvoraf den ene også er IT-vejleder.

9 Sådan bor vi, når vi er i skole Skolen Skolen er opbygget som en klyngeskole med fritidsordningen som en integreret del af skolen. De enkelte årgange har derfor lokaler for undervisning og fritidsordning i samme klynge. I centralafsnittet findes skolens kontorer, lærerværelse, mødelokaler, samt lokale for skolelæg/sundhedsplejerske. I gymnastiksalsbygningen findes tandklinik. Overfor hallen ligger skolens bibliotek (PLC) med læsehule, interaktivt whiteboard, video- og lydredigeringsrum samt hems med læsehjørne og elevarbejdspladser. I forlængelse af biblioteket ligger naturfagsklyngen med faglokaler og til slut mellemtrin samt overbygning. Større billede på midtersiderne. 9

10 Skolens landsted og vejen dertil Skolens landsted er beliggende i et naturskønt område på Løgstørvej 9. Landstedet er en nedlagt skovløberbolig, der består af et stuehus med undervisningslokaler og køkken, og en gammel lade, der er bygget om til værkstedsbygning. Eksisterende garderobe Gang Bryggers Køkken Toilet Gang Aktivitetsrum Vådrum Gård Værksted Forrum Depot Vejen til Landstedet i Skrikes Plantage UNDALLSLUND GRUSVEJ SKIVE LANDSTEDET HOLSTEBRO LØGSTØR AALBORG/RANDERS Landstedet VIBORG 10 Løgstørvej 9

11 Samværsregler Formål Vestervang Skole skal være et rart og trygt sted at færdes for både børn og voksne. Dette bidrager vi alle til ved at: optræde hensynsfuldt over for hinanden have en god omgangstone holde skolen i god stand være positive og aktive Til alles forståelse af ovenstående udformes samværsreglerne i de enkelte klasser og klynger i en løbende dialog børn og voksne i mellem. Fodtøj Ingen udendørs fodtøj inde i klynge I & III. Af hensyn hertil bedes barnevogne parkeret udenfor. Glemt tøj og ting Glemt tøj på skolen opbevares i bokse i respektive klynger. Med jævne mellemrum tømmes kasserne. Glemte ting opbevares på skolesekretærernes kontor. 11

12 Specielt til forældre Undervisningsministeriets bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Fravær En elev kan være fraværende På grund af sygdom eller lignende Med skolelederens tilladelse Ulovligt fravær Er en elev udeblevet fra undervisningen skal forældrene personligt eller skriftligt give skolen oplysning om grunden hertil. HUSK at meddele skolen Ændringer af telefonnummer såvel hjemme som på arbejdspladsen (ny/ændring/ekstra). Du har mulighed for at lave ændringer i forældreintra. Familiemæssige ændringer (separation, skilsmisse, forældremyndighed, samboende ikke biologiske forældre m.m.). Det er vigtigt, hvis der sker et uheld med dit/jeres barn, at vi kan komme i kontakt med dig/jer så hurtigt som muligt. HUSK også at meddele skolen så tidligt som muligt, hvis du/i skal flytte, og barnet skal skifte skole. SFO - Komme/gå tider 12 Barnet har faste hjemsendelsestidspunkter. Alle oplysninger om komme/gå tider samt ferie, ændres/ tastes i Tabulex af forældre. Forældre så vidt muligt selv henter børnene, hvis tidspunktet afviger fra daglig rutine - og giver besked til skolepædagogerne. Der altid er en pose med skifte- og regntøj på barnets knage i garderoben, så påklædningen kan tilpasses vejret.

13 Forældreansvar SUF-Vestevang Udgangspunktet er det værdisæt, som udgør et fælles grundlag for arbejdet med børn og unge i Viborg Kommune: Vestervang Skole Børn og unge Børn og unge deltager aktivt i sunde fællesskaber derfor vil vi skabe sammenhæng og helhed i børns og unges liv. Forældre Børn er forældrenes ansvar derfor samarbejder vi om deres børn og unges udvikling og trivsel. De professionelle Børn og unge møder engagerede faglig kompetente voksne derfor anvender vi den viden, der virker. Børne- og ungesyn Ethvert barn og enhver ung er unik og kompetent og skal mødes som sådan. Forebyggelse Alle arbejder målrettet med en sundhedsfremmende, forebyggende og tidlig indsats derfor har vi særligt fokus på det brede tværfaglige samarbejde i nærmiljøet. Forældre er de vigtigste i børns liv! For at fordre det gode samarbejde med ansvarsfulde forældre: Vil vi i dialog Vil vi forventningsafklare med det enkelte barns forældre Vil vi informere hinanden om barnets trivsel og vilkår, da det har stor betydning for barnets udvikling Vil vi træde i karakter i børnenes liv også selvom det ikke er vores egne børn Vil vi forholde os aktivt til det enkelte barn og hjælpe med at sætte retningen Vil vi sammen skabe plads til alle og ikke til alt Vil vi, at alle børn indgår i et eller flere sociale fællesskaber Vil vi bakke op om børnenes fællesskaber ved aktivt at deltage i dem 13

14 Uden mad og drikke Sådan fungerer det i praksis Skolemælk Skolen er tilmeldt Mejeriernes Skolemælksordning. Mælken pakkes klassevis og omdeles i indskolingen og Mellemtrinet. Skolebod Som et supplement til madpakken har skolen en skolebod, hvor eleverne fra og med 4. årg. kan købe brød, frugt og vand. Vand Der er opsat vandkølere i alle klynger. Eleverne skal selv medbringe drikkedunke til påfyldning. Fritidsordningen For de børn, der er tilmeldt morgenpasning, tilbyder fritidsordningen morgenmad fra kl Herudover skal børnene selv have mad med til resten af dagen. 14

15 Forsikringer - skolen og eleven Generelt om erstatningsansvar Hændeligt uheld Skolen er selvforsikret og dækker udgiften. Simpel uagtsomhed Er når skadevolder handler skødesløst. Skadevolder er ansvarlig for det skete, og skadevolders forsikring dækker. Grov uagtsomhed Er når skadevolder handler mere uforsigtigt end skødesløst. Skadevolders forsikring dækker også her. Forsætligt Er når skadevolder laver skaden med vilje. Skadevolders forsikring dækker normalt ikke i sådanne tilfælde. Ved børns leg og deltagelse i aktiviteter Skader, der sker under børns fælles leg, eller når de skændes, slås, dyrker sport, dækkes ikke af forsikringen, da der i disse situationer er en fælles risiko for at få skader, ligesom det er svært at placere ansvaret. I juridisk sprog kaldes det accept af risiko. Uheld under børns leg og aktiviteter dækkes derfor ikke af kommunens forsikring. Der henvises til egen familieforsikring. 15

16 Når skaden er sket Tandskade Eleven henvises til skoletandplejen. Ting- og brilleskader Der udarbejdes en skadesanmeldelse Ved hændeligt uheld betaler skolen udgiften tingskader max. 500 kr. (selvrisiko 50 kr.) brilleskader max kr. Ved uagtsomhed eller forsætlighed bliver det en sag mellem skadelidte og skadevolders private forsikringer. Inventar- og bygningsskader Der udarbejdes en skadesanmeldelse Skolen afholder udgiften Er der tale om uagtsomhed eller forsætlighed sender Viborg Kommune en regning til hjemmet på udgiften Hjemmet har herefter mulighed for at få udgiften dækket af hjemmets egen forsikring 16

17 Skolebestyrelsen Formand: Claus Monberg Lupinmarken 150 Telefon Sune Christensen Margrethevej 4 Telefon Birthe Visholm Norgesvej 16 Telefon Claus Sørensen Lupinmarken 43 Telefon Per Jensby Lupinmarken 62 Telefon Karin Nørgaard Sivebæk Lupinmarken 58 Telefon Susanne Søderberg Rismarken 42 Telefon Flemming Bastrup Poulsen Nørregade 89, Bjerringbro Telefon Skolebestyrelsen består af 14 medlemmer: 8 forældrevalgte 2 medarbejdere 2 elevrådsrepræsentanter 1 skoleleder 1 afdelingsleder 17

18 De forældrevalgte medlemmer vælges hvert 4. år. Næste gang i år Der afholdes møde ca. 1 gang hver måned. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På mødet behandles skolebestyrelsens årsberetning. Skolebestyrelsens arbejdsområder er mange, kort kan lige nævnes: Godkende Anvendelsen af bevillinger på de af Børne- og Ungdomsudvalget fastsatte konti Budgetforslag Undervisningsmidler Skolens ordensregler Fastlægge principper for bl.a. Anvendelsen af tildelte timer Elevernes timetal Skole-hjem-samarbejde Standpunktsmeddelelser Fagfordeling Fællesarrangementer Skolefritidsordninger Foretage indstillinger Om forsøgs- og udviklingsarbejde Afgive udtalelse ved ansættelse af Ledere, lærere samt personale i fritidsordningen 18

19 Kontaktforældre På Vestervang Skole prioriteres skole-hjem samarbejdet højt. Og kontaktforældrene er bindeled og talerør mellem klassens forældre og skolens bestyrelse. Dette styrker bestyrelsens beslutningsgrundlag og giver klassens forældre indsigt i bestyrelsens arbejde og dermed skolens udvikling. Herved opnås den nærhed som er en medvirkende faktor til at sikre en god skole. 1. Hvem er kontaktforældre? Hver klasse skal vælge 2 personer blandt forældrene, der har interesse i at være klassens kontaktforældre Kontaktforældrene kan samtidig også være en del af klassens forældreråd Kontaktforældrene vælges for 1 år af gangen Kontaktforældrene vælges på første forældremøde i skole året 2. Dit udbytte ved at være kontaktforælder Tættere forhold til skolen Større information, indsigt og forståelse på skolen nu og i fremtiden Indflydelse på fremtidige principper for skolen Mulighed for deltagelse diskussionsaftener/foredrag 1-2 gange årligt 3. Hvad er kontaktforældrenes rolle i klassen? Bindeled mellem bestyrelsen og klassens forældre. Fast punkt på dagsordenen ved forældremøder: Kontaktforælderen formidler information fra bestyrelsen. Kontaktforældrene skal forhøre sig hos årgangens bestyrelsesrepræsentant om hvad der rører sig inden klassemøderne. På opfordring af en eller flere af klassens forældre, kan kontaktforældrene bringe ikke-personrelaterede emner op på klassens forældremøder. 19

20 4. Hvad er kontaktforældrenes rolle i forhold til bestyrelen Bestyrelsens formidler til klassen. Sparringspartner for bestyrelsen - I forbindelse med principper, udviklingsarbejde og økonomi. Formidle generelle holdninger/problemstillinger fra klassens forældre til skolebestyrelsen. 5. Hvordan skal samspillet mellem bestyrelse og kontaktforældre foregå? Bestyrelsen ønsker via kontaktforældregruppen at skabe så bredt et beslutningsgrundlag som muligt for skolens udvikling. Til dette holdes op til 2 årlige møder, mellem skolens kontaktforældre og bestyrelsen, årsmøde + efter årsmøde. Med henblik på at formidle information fra bestyrelsen til årgangens kontaktforældre, kan der holdes møde mellem årgangens bestyrelsesrepræsentant og kontaktforældrene før årgangsmøderne. Møderne indkaldes af årgangens bestyrelsesrepræsentant. Der kan efter behov etableres arbejdsgrupper med interesserede kontaktforældre og bestyrelsen omkring konkrete emner. 20

21 Præventiv afdeling SSP-samarbejde SSP står for Skole - Socialforvaltning - Politi SSP-samarbejdet i Viborg har til formål at opbygge, bevare og udbygge et netværk i Viborg Kommune. Dette netværk har til opgave aktivt at forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. Med denne baggrund tilbyder SSP skolerne i Viborg følgende forebyggende arrangementer for skoleåret 2013/2014, som skolen kan gøre brug af. Forældrenetværk klasses forældre Forældre der gider hinanden. Verden bedste forrebyggelse. Færdselsorientering klasses forældre Et tilbud til forældre. Få børnene godt i skole og hjem igen. Færdselsundervisning klasse Et tilbud til eleverne. Sikkert til og fra skole i alle aldre. Den elektroniske udfordring 5. klasse SMS, facebook, profiler lov og orden på nettet. Den enkelte klasse om dagen forældre om aftenen. Fyrværkeri klasse Hele årgangen. November og december måneder. (Skoler i Viborg Kommune modtager besked om dette initiativ i løbet af efteråret.) Det gode liv dit eget barn fortæller 6. klasse Klassen, familien, fritidslivet hvordan har det gode liv det? her ved porten til puberteten. Eleverne om dagen forældrene om aftenen. Den enkelte klasse. På nettet på egen hånd 7., 8., 9. klasse Billeder på nettet, kontakt med fremmede, Copyright, trusler, privat, personligt, passwords, Betjentenes opdatering efter behov. Elever om dagen forældre om aftenen (hvis behovet er til stede.) 21

22 Alkohol 8. klasse Endelig drikker danske børn senere og mindre. Bliv opdateret på den nyeste viden på området og gå som forældre sammen om at videreføre den sunde nyhed. Eleverne om dagen forældre om aftenen. Den enkelte klasse. Rusmiddelseminar klasse Tre dage med forstand på narkotika og en helt særlig aften. Eleverne i samtlige lektioner over tre dage forældre den sidste aften. Hele årgangen. Vold klasse En aften i gågaden Et spil om fakta og klare konsekvenser fri leg med politiet. Den enkelte klasse. Læs mere om tilbuddene i SSP Idékataloget på 22

23 PPR - Psykologisk rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder rådgivning og vejledning til skoler og forældre, hvad angår pædagogisk psykologiske problemstillinger, der vedrører elevens undervisning og trivsel i skolen. Psykologen kommer jævnligt på skolen, og kan efter anmodning fra skolens leder yde vejledning og rådgivning til skolens lærerteams. Hvis en elev har særlige vanskeligheder med skolearbejdet eller med trivsel i skolen, kan det være relevant at få PPR til at vurdere problemets omfang og vejlede og rådgive. Skolepsykologen Yrsa Eskildsen kan træffes på skolen torsdage kl Desuden kan psykologen træffes telefonisk om torsdagen på tlf PPR kontoret har tlf / Tale-høre! Karen Overgaard Larsen er skolens tale-høre-pædagog. Tlf Indstilling om hjælp følger samme procedure som ved skolepsykologisk bistand. Læsekonsulent Sanne Lindekilde er skolens læse-/stavekonsulent. 23

24 Skolesundhedstjenesten Sundhedsplejerske Hanne Gade træffes på skolen tirsdage og på telefon Sundhedsplejersken tilbyder undersøgelser/samtaler i børnehaveklassen, 5. klasse og 8. klasse. På alle klassetrin er børn og forældre velkomne til at kontakte sundhedsplejersken, hvis der er usikkerhed eller problemer med barnets trivsel eller helbredsmæssige problemer med betydning for skolegangen. Sundhedstjenesten arbejder tværfagligt Med lærere, psykolog, socialrådgiver og praktiserende læge. Det gør vi for at barnet kan trives bedst muligt i skolen og få den hjælp, der kan tilbydes. Det tværfaglige arbejde skal sikre, at de forskellige faggruppers tilbud samordnes. Vi vil derfor bede om forældrenes samtykke til at bruge oplysninger om elevens helbred m.v. til det tværfaglige arbejde. Hanne Gade Sundhedsplejerske 24 Orientering om smitsomme sygdomme findes på internettet: og herunder Kommune - Børn & Unge

25 Tandklinikkens åbningstid Tandklinikken har åbent Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl Telefon Ved akut behov for tandlægehjælp onsdage, kan tandklinikken på Løgstrup Skole kontaktes på telefon Kirsten Nørgaard Tandlæge Efter kl kontaktes en af byens almen praktiserende tandlæger. I skoleferier oplyser tandklinikkens telefonsvarer, hvor man kan få nødvendig tandbehandling. 25

26 Forældreforeningen Forældreforeningen ved Vestervang Skole har eksisteret siden 1978 og har til formål at virke som støtteforening for skolen og dens elever. Det koster 50 kr. årligt at være medlem. Foreningens midler går udelukkende til gavn for børnene på skolen. Foreningen arrangerer forskellige aktiviteter for børnene og deres forældre. Størst tradition er Familiebadminton Forældreforeningen tilbyder medlemmer at dyrke familiebadminton i skolens gymnastiksal. Tilmeldingen sker på generalforsamlingen og via skolens kontor. Banefordelingen foretages umiddelbart efter generalforsamlingen. Foreningens formand Klaus Gertsen Bygtoften Viborg Telefon

27 Klasserne er i skoleåret 2013/ opdelt som følgende... 27

28 Klasse: 0.X / Klasse: 0.Y /2014

29 Klasse: 0.Z /2014 Klasse: 1.X /

30 Klasse: 1.Y / Klasse: 1.Z /2014

31 Klasse: 2.X /2014 Klasse: 2.Y /

32

33

34 Klasse: 2.Z / Klasse: 3.X /2014

35 Klasse: 3.Y /2014 Klasse: 3.Z /

36 Klasse: 4.X / Klasse: 4.Y /2014

37 Klasse: 4.Z /2014 Klasse: 5.X /

38 Klasse: 5.Y / Klasse: 5.Z /2014

39 Klasse: 6.X /2014 Klasse: 6.Y /

40 Klasse: 6.Z / Klasse: 7.X /2014

41 Klasse: 7.Y /2014 Klasse: 7.Z /

42 Klasse: 8.X / Klasse: 8.Y /2014

43 Klasse: 8.Z /2014 Klasse: 9.X /

44 Klasse: 9.Y / Vestervang Skole

45 Administration PC. Poul Christensen Skoleleder SN. Susanne Nielsen Afdelingsleder HN. Hans Nyholm Afdelingsleder Gitte Elsborg Jensen Afdelingsleder KN. Ketty Nielsen Skolesekretær BO. Birthe O. Bilde Skolesekretær e KA. Karsten Andersen HB. Henriette B. Bentsen JY. Jytte Bording BB. Bente B. Bærtelsen TC. Tina Nørskov Christiansen BD. Brian Dalsgaard 45

46 e AE. Anette Elkjær AG. Annette Gade JG. Jørgen Gade LG. Lise Marie Gade Skolebibliotekar BE. Benny Grann MA. Maria Grann MG. Malte M. Gaardsøe CH. Christine Hald HH. Helle Halkjær 46 LH. Lene Hansen MH. Morten Henriksen DH. Dorte Hoffmann

47 e MO. Malene Otkjær Jacobsen EL. Eva Lauth Jensen LJ. Laila B. Jensen DJ. Dorthe Nørum Juul AK. Anja Stevn Karlsen HK. Hans Klausen AN. Anne K. N. Kristensen BI. Birte Kristensen UK. Ulla Bisgaard Kristensen DL. David Langberg TL. Thomas Strømfeldt Loberg AL. Anne Lyngberg Andersen 47

48 e MI. Michelle Mikkelsen JA. Jan Mogensen HJ. Hans-Peter Munksgaard SD. Susanne D. Nielsen HN. Helle Nyrup MN. Marianne Nørby VO. Vagn Olsen NO. Niels Orehøj LP. Line Pedersen 48 RP. Randi Pretzmann TS. Tom Schmidt JS. Jacob Steffens

49 SI. Sonja Stigsen IT-vejleder CS. Charlotte Søholm MS. Mie Kudahl Sørensen RS. Rikke Sørensen MT. Mette Soelberg Thomsen BR. Bine R. Thorhauge SW. Stella B.S. Weinrich Børnehaveklasseledere ME. Mette Herning Børnehaveklasseleder MM. Marianne Thomsen Børnehaveklasseleder LU. Lis Skov Urban Børnehaveklasseleder 49

50 SFO JH. Jane Huus Andersen Skolepædagog LA. Lisbeth Bach Andreasen Skolepædagog TR. Thor R. Ehlert Skolepædagog HF. Hanne Langer Flyvholm Skolepædagog RJ. Rikke Skov Jacobsen Skolepædagog KJ. Kurt Jensen Skolepædagog KT. Kirsten Johnsen Skolepædagog IJ. Inger Lis Jørgensen Skolepædagog TK. Tine Kennild Skolepædagog 50 JL. Jeanette Lindholm Skolepædagog MK. Mette Krog Madsen Skolepædagog KM. Karen Koch Møldrup Skolepædagog

51 SFO MD. Mads Tranberg Nielsen Skolepædagog SJ. Sine Thomas Nielsen Skolepædagog JP. Jeanett Alstrup Pedersen Skolepædagog BP. Bruno Poulsen Skolepædagog VP. Vibeke Hoffmann Pedersen Skolepædagog LQ. Lasse Qvortrup Skolepædagog VR. Vivi kjær Rost Skolepædagog Service personale JN. Jørn R. V. Nielsen Teknisk service leder EP. Ebbe Lütken Petersen Medhjælper JB. Johnny Bach-Larsen Medhjælper 51

52 Lektiecafé Hver dag er der lektiecafé på biblioteket for årgang. Mandag-torsdag kl Fredag kl Lukket i emneuger. Lektiecaféerne bemandes af bibliotekspersonalet. 52

53 Helhedsskole - for eleverne i årgang Formålet med helhedsskolen er At sikre alle børn en alsidig og personlig udvikling gennem faglige, sociale og kulturelle udfordringer og oplevelser. Hvad er helhedsskole? Helhedsskolen er inspireret af den amerikanske professor Howard Gardners teori om menneskets mange intelligenser f.eks. Sproglig Logisk-matematisk Musikalsk Visuel - rumlig Naturalistisk Kropslig/kinæstetisk Læse, skrive, fortælle historier. Arbejde med tal, lave eksperimenter. Synge, nynne melodier, spille et instrument. Tegne, bygge, se på billeder. Lydhør over for naturen, tage ansvar for planter og dyr. Bevæge sig, anvende kropssprog, handle. Personlig/intrapersonel Dyrke egne interesser, arbejde alene, motivere sig selv. Social/interpersonel Mange venner, med i grupper, tale meget med folk. Menneskers evner er mangesidige, og alle besidder visse kernefærdigheder inden for hver af intelligenserne. Ud fra teorien om at et menneske har størst sandsynlighed for at få et tilfredsstillende liv, hvis han/hun finder arbejds-/fritidsmæssige nicher, der svarer til hans/hendes egne talenter, er det vigtigt gennem undervisningen at styrke den enkelte elevs intelligenser. 53

54 December måned - julen nærmer sig Klippe-klistre-dag Den sidste fredag i november måned holder vi klippe-klistre-dag for alle klasserne. Dagen bruges til at vi i fællesskab pynter skolen. Forældre og bedsteforældre er velkomne til at deltage, og i frikvarteret er der kaffe. Juleafslutning Den sidste skoledag før juleferien holdes juleafslutning, der foregår dels på skolen og dels i Vestervang Kirke. Kl Alle elever møder kl og får fri kl Tidsplan vedr. kirkegang udsendes i december. De salmer, der synges i forbindelse med gudstjenesten, er trykt og fremlagt i kirken. 54

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Årsplan for 2. klasse

Årsplan for 2. klasse Årsplan for 2. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 (kun ulige klasser) 35 Ti. 28. aug. Forældremøde

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Tabulex og SkoleIntra bruges til meddelelser, info og spørgsmål, der har med SFOen at gøre.

Tabulex og SkoleIntra bruges til meddelelser, info og spørgsmål, der har med SFOen at gøre. FIREHØJESKOLENS SFO Personalet Afd. Vandel SFO personale: Lill Jensen Karin Hansen Bodil Madsen Gitte L. Pedersen Morten Jacobsen Pædagog Pædagog Pædagog Medjælper Medhjælper Afd. Nørup SFO personale:

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN Førskolegruppen 2016 Førskolegruppen 2016 Fælles om en god Indre styrke Faglig udvikling Omsorg Inklusion Glæde skolestart Læring og trivsel Distrikt Dagnæs Tryghed Kompetencer

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Klar Parat Skolestart!

Klar Parat Skolestart! Klar Parat Skolestart! Indholdsfortegnelse Velkommen til Houlkærskolen...3 Skolebestyrelsen...3 Fra børnehave til skole...4 Skoleintra...4 Fravær...5 Sygdom...5 Glemte sager...5 Skolens ringetider...6

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse.

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse. Velkommen til Hylke SFO Denne beskrivelse indeholder oplysninger om hvad vi tilbyder dit barn i løbet af sin SFO tid. Det er her du finder praktiske oplysninger, oplysninger om hvad barnet kan lave og

Læs mere

Velkommen til Engblomsten

Velkommen til Engblomsten 2008/2009 Velkommen til Engblomsten Telefonnr. 76 62 05 11 www.englystskolen.dk Vi er en skolefritidsordning, oprettet i september 1992 og pt. Har vi 170 børn. Derudover hører klubben under Engblomsten

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

At lege er at lære..at lære er at lege

At lege er at lære..at lære er at lege At lege er at lære..at lære er at lege Vi tilstræber i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, at skabe en

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive Oplysningsmappe Skoleåret 2013-2014 Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive 9915 3430 Centerklasserne 9915 3400 Ådalskolen Fax: 9915 3415 E-mail: anel@skivekommune.dk 1 Index: Index: 2 Ledelse:

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen For børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på Langsøskolen:

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden.

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden. Årsplan for 3. Klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 Fr. 17. aug.?? Skolefotografering kl. 8.15-12.45?? 34 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejde Skole-hjem samarbejde Fællesbestyrelsen januar 2017 Skole-hjemsamarbejdet er vedtaget i bestyrelsen november 2016 Når samarbejdet mellem skole og hjem er positivt, kan pædagoger, lærere og forældre arbejde

Læs mere

Årsplan for 5.klasse 2014-2015

Årsplan for 5.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 5.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 To. 14.aug. Forældremøde i 5.kl. 34 To. 21.aug. Fr.22.aug. Skolefotografering (0.kl.,

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Velkommen til SFO VADGÅRD

Velkommen til SFO VADGÅRD Velkommen til SFO VADGÅRD 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen Side 3 Åbningstider Side 3 Beskeder Side 3 Komme og gå Side 3 Ferier Side 4 Frugtordning Side 4 Børnegrupper Side 4 Lege og aktiviteter Side 4

Læs mere

Årsplan for 7. klasse

Årsplan for 7. klasse 2014 Årsplan for 7. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. Ti. 12.aug. K-møde kl. 13.15-13.45

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Børnehuset Mælkevejen er en alders- og gruppeopdelt daginstitution normeret til 40 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Vores børnegruppe er fordelt på team A, team B

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Susanne Dall er tilknyttet Zonen, som er vores tilbud til de børn, som i en periode har brug for en ekstra hånd.

Susanne Dall er tilknyttet Zonen, som er vores tilbud til de børn, som i en periode har brug for en ekstra hånd. Frederiks SFO Skolen 3, Frederiks 7470 Karup Tlf.: 87 87 21 41 SFO-leder Lone Jänichen: 87 87 21 39 Hjemmeside: www. frederiks-skole.dk SFOen har daglig åbent fra 6.15 til 8.15, og igen fra 13.00 til 17.00

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Årsplan for 4.klasse 2014-2015

Årsplan for 4.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 4.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 34 Fr.22.aug. Skolefotografering (0.kl., 1.kl., 3.kl., 5.kl., 7.kl. og 9.kl.) 35 Ti.

Læs mere

Handleplan for forældreansvar Sundhedsfremmegruppen i distrikt Bøgeskov opdt.:

Handleplan for forældreansvar Sundhedsfremmegruppen i distrikt Bøgeskov opdt.: 1 Handleplan for forældreansvar 2.udgave Sundhedsfremmegruppen i distrikt Bøgeskov opdt.: 22.08.13 Handleplanens indhold: 1. Det politiske værdigrundlag. 2. Forventninger fra Sundhedsfremmegruppen i forhold

Læs mere

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Udarbejdet august 2008 Kære forældre ved Frisholm Skole. Folkeskolens

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere