Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole"

Transkript

1 Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole 2013/2014

2 Indhold Afsnit Side Generel Vestervang Skole 3 orientering: A-gruppen 4 Skole og hjem samarbejde 5 Selvstyrende team 6 Skolens vision 7 Det Pædagogiske Læringscenter 8 Sådan bor vi, når vi er i skole 9 Skolens landsted og vejen dertil 10 Samværsregler 11 Specielt til forældre 12 Forældreansvar SUF-Vestevang 13 Uden mad og drikke 14 Forsikringer - skolen og eleven Samarbejde: Skolebestyrelsen Kontaktforældre Præventiv afdeling / SSP-samarbejde PPR - Psykologisk rådgivning 23 Skolesundhedstjenesten 24 Tandklinikkens åbningstid 25 Forældreforeningen 26 Foto: Klassebilleder Grundplan af Vestervang Skole Personalebilleder Aktiviteter: Lektiecafé 52 Helhedsskole - for eleverne i årgang 53 December måned 54 Fritidsdelens aktiviteter 55 Arrangementer 56 2 Praktiske Skoleårets afslutning 2013/ oplysninger: skoleårets start 2014/ Pauser og fridage 59 Telefonliste for personale 60-62

3 Vestervang Skole Vestervang Skole er betegnelsen for både undervisningsdelen (skolen) og fritidsdelen (skolefritidsordningen). Vestervang Skole er en afdelingsopdelt folkeskole i Viborgs vestlige bydel. Skolen er tre-sporet fra årgang. I skoleåret 2013/14 har vi ca. 655 elever på skolen. I indskolingen, årgang, går alle elever i skole i 27 lektioner. Der er et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolen er opbygget i klynger, og mellem bygningerne findes der grønne områder til hygge, leg og bevægelse. Ud over bygningerne på Boghvedevej, har Vestervang Skole et Landsted i Skrikes Plantage, hvor naturen inddrages i undervisningen, og hvor der er plads til socialt samvær. Vestervang Skole ønsker at fremme den enkelte elevs alsidige personlige udvikling og sørge for trivsel til både elever og medarbejdere. Trivsel fremmes gennem sund kost, motion, og udvikling af de sociale kompetencer. Skolen har beskrevet en kostpolitik, opfordrer eleverne til i størst mulig omfang at bevæge sig og udvikler gennem det daglige arbejde i klasserne de sociale færdigheder. Der er fokus på den faglige progression i alle fag fra årgang, ligesom der arbejdes med at sikre en god og glidende overgang mellem skolernes forskellige faser/afdelinger. 3

4 A-gruppen Pr. 1. august 2011 startede Vestervang Skole et skoletilbud for børn med autisme spektrum forstyrrelser. I skoleåret 2013/14 vil der være ca. 25 elever fordelt fra klassetrin. For indskolingsbørn ( kl.) vil der være fuld SFO og for mellemtrin og udskoling vil der være klubtilbud Fysisk vil afdelingen være placeret samlet på Rughavevej 68, nabo til almenskolen, derudover benyttes skolens faglokaler. Undervisningen følger folkeskolens fagmål, og der afsuttes med folkeskolens afgangsprøve (FSA) og/eller FS10 i de fag skolen, eleven og forældre i fællesskab finder det formålstjenligt. Den daglige undervisning kendetegnes ved at: der igennem en velstruktureret specialpædagogik skabes tydelighed og mening for den enkelte elev. eleverne kommer til at møde så få voksne som muligt, så der sikres sammenhæng og tryghed. alle elever har egen computer og i det hele taget anvender/satser skolen på IT-baserede undervisningsmidler. strukturen i frikvartererne er tilpasset de enkelte elevers behov, så samværet bliver overskueligt og succesfuldt. der udarbejdes individuelle handleplaner i tæt samarbejde med PPR og hjem. den enkelte elevs ressourcer, interesser og læringsstile tilgodeses bedst muligt. der skabes forudsigelighed, mening og sammenhæng i hverdagens gøremål og udfordringer. eleverne er og bliver så selvhjulpne som muligt. der hos de ældre elever tilrettelægges en uddannelsesplan i samarbejde med UU-vejledeeren, som tager højde for den enkeltes forudsætninger 4 Et af de overordnede mål for Vestervang skole er i samarbejde med forældrene at skabe livsduelige unge, der trives og mestrer eget liv i en forandringspræget verden.

5 Skole og hjem samarbejde Fra skolens side har vi et stort ønske om et godt og velfungerende skole-hjem samarbejde, som vi derfor prioriterer højt. For at skabe helhed i barnets skole-fritids-og hjemmeliv er vores mål at have: Tæt kontakt Der holdes mindst et forældremøde i hver klasse. Fagenes årsplaner er tilgængelige på hjemmesiden før mødet, hvor de overordnede fokusområder bliver gennemgået. På møderne i 0-3 kl. deltager en pædagog fra SFO en. Tæt kontakt Samarbejde Kommunikation Tradition Der afholdes mindst 2 skole-hjem samtaler årligt. Herudover forventes det at både lærere og forældre tager kontakt til hinanden ved såvel positive som negative emner. På skoleårets første forældremøde præsenteres eventuelle nye lærere og pædagoger og der deltager en kontaktperson fra skolebestyrelsen. Forældrene i de enkelte klasser vælger kontaktforældre og forældreråd. Kontaktforældre deltager aktivt i arrangementer 1-2 gange årligt, samt et årligt møde for alle forældre, hvor skolebestyrelsen fremlægger sin årsberetning. Gensidigt forpligtende samarbejde Klasselæreren opstiller i samarbejde med eleverne klassens sociale regler. Ligeledes afstemmes forventningerne forældre og lærere imellem med henblik på det forestående samarbejde. Konkrete aftaler nedskives og vedlægges mødereferatet. I elevplanen informeres forældrene omkring deres barns faglige, sociale og personlige udvikling. Dertil afstemmes, hvordan forældrene konkret kan støtte sit barns udvikling. Forældrene og andre pårørende tænkes ind som ressource i forhold til årsplanen som f.eks hjælpere ved projektarbejde, foredragsholdere om specifikke emner og praktiske hjælpere. Ved forældremødet introduceres disse opgaver, så den enkelte forælder kan tilbyde sin hjælp. 5

6 Højt kommunikationsniveau Klasselærerne skriver løbende nyhedsbreve med aktuelle og relevante oplysninger om undervisningen og planlagte aktiviteter via Skoleintra. Skoleledelsen orienterer løbende på skolens hjemmeside om nyheder af almen karakter. Gode fælles traditioner En gang om året holdes: Juleklippedag for alle klasser med deltagelse af forældre og bedsteforældre den sidste fredag i november. Fyraftensmøde i forbindelse med indskrivning til børnehaveklassen Skolefest torsdag i uge 41 Derudover afholder SFO en kaffedage og de enkelte klasser afholder forældredage. Selvstyrende team Vestervang Skole er en afdelingsopdelt skole, hvor hver afdeling udgør et selvstyrende team: Team 0.-3., Team 4.-6., Team og Team A-gruppen. Teamenes opgaver er at: Sikre en faglig og kvalificeret undervisning Sikre børnenes faglige, alsidige og personlige udvikling Fordele arbejdsopgaver mellem teammedlemmerne Lægge afdelingens lærer- og elevskemaer Fordele ressourcerne til skole-hjem-samarbejdet Implementere nye pædagogiske tiltag. Evaluere undervisningen Vikardække ved sygdom, kursus m.v. Opstille mål og handleplaner for den enkelte elev, herunder udfærdigelse af individuelle elevplaner 6

7 Skolens vision Vestervang Skole arbejder som en lærende organisation, og skaber udvikling gennem demokratiske processer, nytænkning og reflektion. Vestervang Skole arbejder som en helhedsskole på årgang, hvor forskellige faggrupper samarbejder om at styrke elevens faglige samt alsidige personlige udvikling. Vestervang Skole har et respektfyldt og anerkendt læringsmiljø, hvor elever, forældre og ansatte er værdsatte. Vestervang Skole udvikler i samarbejde med forældre livsduelige unge, der trives og mestrer eget liv i en forandringspræget verden. 7

8 Det Pædagogiske Læringscenter På det pædagogiske læringscenter kan elever og personale låne lærermidler til brug i undervisningen samt bøger til lystlæsning, hvor udlånstiden er 4 uger. Ved bortkomne og ødelagte bøger er eleven erstatningspligtig. Hver klasse har tilbud om 1 ugentlig lektion, hvor de kan komme og få hjælp til at finde og låne litteratur. Under det ugentlige besøg kan klasserne få læst en historie, blive præsenteret for de nyeste bøger, høre om kulturarrangementer, deltage i løbende aktiviteter samt se diverse udstillinger der er på læringscenteret. PLC har åbent og er bemandet hver dag fra kl Her er der mulighed for at få hjælp og vejledning til at finde oplysninger i boglig eller elektronisk form, egnede materialer til emne og projektopgaver, reservation af bøger, søgning på internettet, layout, fotografering og videoredigering, når behovet opstår. PLC er også behjælpelige med at skaffe materialer fra andre skoler, CFU eller centralbiblioteket som supplemet til vores egen samling. Det pædagogiske værksted er til rådighed i åbningstiden, og her er der mulighed for at kopiere opgaver m.m. Skolen råder over mange bærbare computere, og overalt på skolen er der trådløs opkobling, så eleverne kan arbejde, hvor de har lyst, og der er interaktive tavler i alle klasselokaler. Fra mandag til torsdag er der lektiecafé fra kl og fredag fra Her kan eleverne fra klasse komme og få hjælp til lektierne dog er lektiecaféen lukket i emneugerne. Fra vinterferien til påske besøger de 3 områdebørnehaver skolen én lektion om ugen. Det er de kommende elever til børnehaveklasserne, der her bliver introduceret til skolen, og formålet er, at styrke børnenes læselyst, at fremme højtlæsning og læsevaner i børnehaverne og i familierne. Under hvert besøg får børnene læst en historie, og har mulighed for at låne en bog med hjem, som de så bytter ugen efter. 8 Åbningstiden på PLC dækkes i øjeblikket af 3 uddannede skolebibliotikarer, hvoraf den ene også er IT-vejleder.

9 Sådan bor vi, når vi er i skole Skolen Skolen er opbygget som en klyngeskole med fritidsordningen som en integreret del af skolen. De enkelte årgange har derfor lokaler for undervisning og fritidsordning i samme klynge. I centralafsnittet findes skolens kontorer, lærerværelse, mødelokaler, samt lokale for skolelæg/sundhedsplejerske. I gymnastiksalsbygningen findes tandklinik. Overfor hallen ligger skolens bibliotek (PLC) med læsehule, interaktivt whiteboard, video- og lydredigeringsrum samt hems med læsehjørne og elevarbejdspladser. I forlængelse af biblioteket ligger naturfagsklyngen med faglokaler og til slut mellemtrin samt overbygning. Større billede på midtersiderne. 9

10 Skolens landsted og vejen dertil Skolens landsted er beliggende i et naturskønt område på Løgstørvej 9. Landstedet er en nedlagt skovløberbolig, der består af et stuehus med undervisningslokaler og køkken, og en gammel lade, der er bygget om til værkstedsbygning. Eksisterende garderobe Gang Bryggers Køkken Toilet Gang Aktivitetsrum Vådrum Gård Værksted Forrum Depot Vejen til Landstedet i Skrikes Plantage UNDALLSLUND GRUSVEJ SKIVE LANDSTEDET HOLSTEBRO LØGSTØR AALBORG/RANDERS Landstedet VIBORG 10 Løgstørvej 9

11 Samværsregler Formål Vestervang Skole skal være et rart og trygt sted at færdes for både børn og voksne. Dette bidrager vi alle til ved at: optræde hensynsfuldt over for hinanden have en god omgangstone holde skolen i god stand være positive og aktive Til alles forståelse af ovenstående udformes samværsreglerne i de enkelte klasser og klynger i en løbende dialog børn og voksne i mellem. Fodtøj Ingen udendørs fodtøj inde i klynge I & III. Af hensyn hertil bedes barnevogne parkeret udenfor. Glemt tøj og ting Glemt tøj på skolen opbevares i bokse i respektive klynger. Med jævne mellemrum tømmes kasserne. Glemte ting opbevares på skolesekretærernes kontor. 11

12 Specielt til forældre Undervisningsministeriets bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Fravær En elev kan være fraværende På grund af sygdom eller lignende Med skolelederens tilladelse Ulovligt fravær Er en elev udeblevet fra undervisningen skal forældrene personligt eller skriftligt give skolen oplysning om grunden hertil. HUSK at meddele skolen Ændringer af telefonnummer såvel hjemme som på arbejdspladsen (ny/ændring/ekstra). Du har mulighed for at lave ændringer i forældreintra. Familiemæssige ændringer (separation, skilsmisse, forældremyndighed, samboende ikke biologiske forældre m.m.). Det er vigtigt, hvis der sker et uheld med dit/jeres barn, at vi kan komme i kontakt med dig/jer så hurtigt som muligt. HUSK også at meddele skolen så tidligt som muligt, hvis du/i skal flytte, og barnet skal skifte skole. SFO - Komme/gå tider 12 Barnet har faste hjemsendelsestidspunkter. Alle oplysninger om komme/gå tider samt ferie, ændres/ tastes i Tabulex af forældre. Forældre så vidt muligt selv henter børnene, hvis tidspunktet afviger fra daglig rutine - og giver besked til skolepædagogerne. Der altid er en pose med skifte- og regntøj på barnets knage i garderoben, så påklædningen kan tilpasses vejret.

13 Forældreansvar SUF-Vestevang Udgangspunktet er det værdisæt, som udgør et fælles grundlag for arbejdet med børn og unge i Viborg Kommune: Vestervang Skole Børn og unge Børn og unge deltager aktivt i sunde fællesskaber derfor vil vi skabe sammenhæng og helhed i børns og unges liv. Forældre Børn er forældrenes ansvar derfor samarbejder vi om deres børn og unges udvikling og trivsel. De professionelle Børn og unge møder engagerede faglig kompetente voksne derfor anvender vi den viden, der virker. Børne- og ungesyn Ethvert barn og enhver ung er unik og kompetent og skal mødes som sådan. Forebyggelse Alle arbejder målrettet med en sundhedsfremmende, forebyggende og tidlig indsats derfor har vi særligt fokus på det brede tværfaglige samarbejde i nærmiljøet. Forældre er de vigtigste i børns liv! For at fordre det gode samarbejde med ansvarsfulde forældre: Vil vi i dialog Vil vi forventningsafklare med det enkelte barns forældre Vil vi informere hinanden om barnets trivsel og vilkår, da det har stor betydning for barnets udvikling Vil vi træde i karakter i børnenes liv også selvom det ikke er vores egne børn Vil vi forholde os aktivt til det enkelte barn og hjælpe med at sætte retningen Vil vi sammen skabe plads til alle og ikke til alt Vil vi, at alle børn indgår i et eller flere sociale fællesskaber Vil vi bakke op om børnenes fællesskaber ved aktivt at deltage i dem 13

14 Uden mad og drikke Sådan fungerer det i praksis Skolemælk Skolen er tilmeldt Mejeriernes Skolemælksordning. Mælken pakkes klassevis og omdeles i indskolingen og Mellemtrinet. Skolebod Som et supplement til madpakken har skolen en skolebod, hvor eleverne fra og med 4. årg. kan købe brød, frugt og vand. Vand Der er opsat vandkølere i alle klynger. Eleverne skal selv medbringe drikkedunke til påfyldning. Fritidsordningen For de børn, der er tilmeldt morgenpasning, tilbyder fritidsordningen morgenmad fra kl Herudover skal børnene selv have mad med til resten af dagen. 14

15 Forsikringer - skolen og eleven Generelt om erstatningsansvar Hændeligt uheld Skolen er selvforsikret og dækker udgiften. Simpel uagtsomhed Er når skadevolder handler skødesløst. Skadevolder er ansvarlig for det skete, og skadevolders forsikring dækker. Grov uagtsomhed Er når skadevolder handler mere uforsigtigt end skødesløst. Skadevolders forsikring dækker også her. Forsætligt Er når skadevolder laver skaden med vilje. Skadevolders forsikring dækker normalt ikke i sådanne tilfælde. Ved børns leg og deltagelse i aktiviteter Skader, der sker under børns fælles leg, eller når de skændes, slås, dyrker sport, dækkes ikke af forsikringen, da der i disse situationer er en fælles risiko for at få skader, ligesom det er svært at placere ansvaret. I juridisk sprog kaldes det accept af risiko. Uheld under børns leg og aktiviteter dækkes derfor ikke af kommunens forsikring. Der henvises til egen familieforsikring. 15

16 Når skaden er sket Tandskade Eleven henvises til skoletandplejen. Ting- og brilleskader Der udarbejdes en skadesanmeldelse Ved hændeligt uheld betaler skolen udgiften tingskader max. 500 kr. (selvrisiko 50 kr.) brilleskader max kr. Ved uagtsomhed eller forsætlighed bliver det en sag mellem skadelidte og skadevolders private forsikringer. Inventar- og bygningsskader Der udarbejdes en skadesanmeldelse Skolen afholder udgiften Er der tale om uagtsomhed eller forsætlighed sender Viborg Kommune en regning til hjemmet på udgiften Hjemmet har herefter mulighed for at få udgiften dækket af hjemmets egen forsikring 16

17 Skolebestyrelsen Formand: Claus Monberg Lupinmarken 150 Telefon Sune Christensen Margrethevej 4 Telefon Birthe Visholm Norgesvej 16 Telefon Claus Sørensen Lupinmarken 43 Telefon Per Jensby Lupinmarken 62 Telefon Karin Nørgaard Sivebæk Lupinmarken 58 Telefon Susanne Søderberg Rismarken 42 Telefon Flemming Bastrup Poulsen Nørregade 89, Bjerringbro Telefon Skolebestyrelsen består af 14 medlemmer: 8 forældrevalgte 2 medarbejdere 2 elevrådsrepræsentanter 1 skoleleder 1 afdelingsleder 17

18 De forældrevalgte medlemmer vælges hvert 4. år. Næste gang i år Der afholdes møde ca. 1 gang hver måned. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På mødet behandles skolebestyrelsens årsberetning. Skolebestyrelsens arbejdsområder er mange, kort kan lige nævnes: Godkende Anvendelsen af bevillinger på de af Børne- og Ungdomsudvalget fastsatte konti Budgetforslag Undervisningsmidler Skolens ordensregler Fastlægge principper for bl.a. Anvendelsen af tildelte timer Elevernes timetal Skole-hjem-samarbejde Standpunktsmeddelelser Fagfordeling Fællesarrangementer Skolefritidsordninger Foretage indstillinger Om forsøgs- og udviklingsarbejde Afgive udtalelse ved ansættelse af Ledere, lærere samt personale i fritidsordningen 18

19 Kontaktforældre På Vestervang Skole prioriteres skole-hjem samarbejdet højt. Og kontaktforældrene er bindeled og talerør mellem klassens forældre og skolens bestyrelse. Dette styrker bestyrelsens beslutningsgrundlag og giver klassens forældre indsigt i bestyrelsens arbejde og dermed skolens udvikling. Herved opnås den nærhed som er en medvirkende faktor til at sikre en god skole. 1. Hvem er kontaktforældre? Hver klasse skal vælge 2 personer blandt forældrene, der har interesse i at være klassens kontaktforældre Kontaktforældrene kan samtidig også være en del af klassens forældreråd Kontaktforældrene vælges for 1 år af gangen Kontaktforældrene vælges på første forældremøde i skole året 2. Dit udbytte ved at være kontaktforælder Tættere forhold til skolen Større information, indsigt og forståelse på skolen nu og i fremtiden Indflydelse på fremtidige principper for skolen Mulighed for deltagelse diskussionsaftener/foredrag 1-2 gange årligt 3. Hvad er kontaktforældrenes rolle i klassen? Bindeled mellem bestyrelsen og klassens forældre. Fast punkt på dagsordenen ved forældremøder: Kontaktforælderen formidler information fra bestyrelsen. Kontaktforældrene skal forhøre sig hos årgangens bestyrelsesrepræsentant om hvad der rører sig inden klassemøderne. På opfordring af en eller flere af klassens forældre, kan kontaktforældrene bringe ikke-personrelaterede emner op på klassens forældremøder. 19

20 4. Hvad er kontaktforældrenes rolle i forhold til bestyrelen Bestyrelsens formidler til klassen. Sparringspartner for bestyrelsen - I forbindelse med principper, udviklingsarbejde og økonomi. Formidle generelle holdninger/problemstillinger fra klassens forældre til skolebestyrelsen. 5. Hvordan skal samspillet mellem bestyrelse og kontaktforældre foregå? Bestyrelsen ønsker via kontaktforældregruppen at skabe så bredt et beslutningsgrundlag som muligt for skolens udvikling. Til dette holdes op til 2 årlige møder, mellem skolens kontaktforældre og bestyrelsen, årsmøde + efter årsmøde. Med henblik på at formidle information fra bestyrelsen til årgangens kontaktforældre, kan der holdes møde mellem årgangens bestyrelsesrepræsentant og kontaktforældrene før årgangsmøderne. Møderne indkaldes af årgangens bestyrelsesrepræsentant. Der kan efter behov etableres arbejdsgrupper med interesserede kontaktforældre og bestyrelsen omkring konkrete emner. 20

21 Præventiv afdeling SSP-samarbejde SSP står for Skole - Socialforvaltning - Politi SSP-samarbejdet i Viborg har til formål at opbygge, bevare og udbygge et netværk i Viborg Kommune. Dette netværk har til opgave aktivt at forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. Med denne baggrund tilbyder SSP skolerne i Viborg følgende forebyggende arrangementer for skoleåret 2013/2014, som skolen kan gøre brug af. Forældrenetværk klasses forældre Forældre der gider hinanden. Verden bedste forrebyggelse. Færdselsorientering klasses forældre Et tilbud til forældre. Få børnene godt i skole og hjem igen. Færdselsundervisning klasse Et tilbud til eleverne. Sikkert til og fra skole i alle aldre. Den elektroniske udfordring 5. klasse SMS, facebook, profiler lov og orden på nettet. Den enkelte klasse om dagen forældre om aftenen. Fyrværkeri klasse Hele årgangen. November og december måneder. (Skoler i Viborg Kommune modtager besked om dette initiativ i løbet af efteråret.) Det gode liv dit eget barn fortæller 6. klasse Klassen, familien, fritidslivet hvordan har det gode liv det? her ved porten til puberteten. Eleverne om dagen forældrene om aftenen. Den enkelte klasse. På nettet på egen hånd 7., 8., 9. klasse Billeder på nettet, kontakt med fremmede, Copyright, trusler, privat, personligt, passwords, Betjentenes opdatering efter behov. Elever om dagen forældre om aftenen (hvis behovet er til stede.) 21

22 Alkohol 8. klasse Endelig drikker danske børn senere og mindre. Bliv opdateret på den nyeste viden på området og gå som forældre sammen om at videreføre den sunde nyhed. Eleverne om dagen forældre om aftenen. Den enkelte klasse. Rusmiddelseminar klasse Tre dage med forstand på narkotika og en helt særlig aften. Eleverne i samtlige lektioner over tre dage forældre den sidste aften. Hele årgangen. Vold klasse En aften i gågaden Et spil om fakta og klare konsekvenser fri leg med politiet. Den enkelte klasse. Læs mere om tilbuddene i SSP Idékataloget på 22

23 PPR - Psykologisk rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder rådgivning og vejledning til skoler og forældre, hvad angår pædagogisk psykologiske problemstillinger, der vedrører elevens undervisning og trivsel i skolen. Psykologen kommer jævnligt på skolen, og kan efter anmodning fra skolens leder yde vejledning og rådgivning til skolens lærerteams. Hvis en elev har særlige vanskeligheder med skolearbejdet eller med trivsel i skolen, kan det være relevant at få PPR til at vurdere problemets omfang og vejlede og rådgive. Skolepsykologen Yrsa Eskildsen kan træffes på skolen torsdage kl Desuden kan psykologen træffes telefonisk om torsdagen på tlf PPR kontoret har tlf / Tale-høre! Karen Overgaard Larsen er skolens tale-høre-pædagog. Tlf Indstilling om hjælp følger samme procedure som ved skolepsykologisk bistand. Læsekonsulent Sanne Lindekilde er skolens læse-/stavekonsulent. 23

24 Skolesundhedstjenesten Sundhedsplejerske Hanne Gade træffes på skolen tirsdage og på telefon Sundhedsplejersken tilbyder undersøgelser/samtaler i børnehaveklassen, 5. klasse og 8. klasse. På alle klassetrin er børn og forældre velkomne til at kontakte sundhedsplejersken, hvis der er usikkerhed eller problemer med barnets trivsel eller helbredsmæssige problemer med betydning for skolegangen. Sundhedstjenesten arbejder tværfagligt Med lærere, psykolog, socialrådgiver og praktiserende læge. Det gør vi for at barnet kan trives bedst muligt i skolen og få den hjælp, der kan tilbydes. Det tværfaglige arbejde skal sikre, at de forskellige faggruppers tilbud samordnes. Vi vil derfor bede om forældrenes samtykke til at bruge oplysninger om elevens helbred m.v. til det tværfaglige arbejde. Hanne Gade Sundhedsplejerske 24 Orientering om smitsomme sygdomme findes på internettet: og herunder Kommune - Børn & Unge

25 Tandklinikkens åbningstid Tandklinikken har åbent Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl Telefon Ved akut behov for tandlægehjælp onsdage, kan tandklinikken på Løgstrup Skole kontaktes på telefon Kirsten Nørgaard Tandlæge Efter kl kontaktes en af byens almen praktiserende tandlæger. I skoleferier oplyser tandklinikkens telefonsvarer, hvor man kan få nødvendig tandbehandling. 25

26 Forældreforeningen Forældreforeningen ved Vestervang Skole har eksisteret siden 1978 og har til formål at virke som støtteforening for skolen og dens elever. Det koster 50 kr. årligt at være medlem. Foreningens midler går udelukkende til gavn for børnene på skolen. Foreningen arrangerer forskellige aktiviteter for børnene og deres forældre. Størst tradition er Familiebadminton Forældreforeningen tilbyder medlemmer at dyrke familiebadminton i skolens gymnastiksal. Tilmeldingen sker på generalforsamlingen og via skolens kontor. Banefordelingen foretages umiddelbart efter generalforsamlingen. Foreningens formand Klaus Gertsen Bygtoften Viborg Telefon

27 Klasserne er i skoleåret 2013/ opdelt som følgende... 27

28 Klasse: 0.X / Klasse: 0.Y /2014

29 Klasse: 0.Z /2014 Klasse: 1.X /

30 Klasse: 1.Y / Klasse: 1.Z /2014

31 Klasse: 2.X /2014 Klasse: 2.Y /

32

33

34 Klasse: 2.Z / Klasse: 3.X /2014

35 Klasse: 3.Y /2014 Klasse: 3.Z /

36 Klasse: 4.X / Klasse: 4.Y /2014

37 Klasse: 4.Z /2014 Klasse: 5.X /

38 Klasse: 5.Y / Klasse: 5.Z /2014

39 Klasse: 6.X /2014 Klasse: 6.Y /

40 Klasse: 6.Z / Klasse: 7.X /2014

41 Klasse: 7.Y /2014 Klasse: 7.Z /

42 Klasse: 8.X / Klasse: 8.Y /2014

43 Klasse: 8.Z /2014 Klasse: 9.X /

44 Klasse: 9.Y / Vestervang Skole

45 Administration PC. Poul Christensen Skoleleder SN. Susanne Nielsen Afdelingsleder HN. Hans Nyholm Afdelingsleder Gitte Elsborg Jensen Afdelingsleder KN. Ketty Nielsen Skolesekretær BO. Birthe O. Bilde Skolesekretær e KA. Karsten Andersen HB. Henriette B. Bentsen JY. Jytte Bording BB. Bente B. Bærtelsen TC. Tina Nørskov Christiansen BD. Brian Dalsgaard 45

46 e AE. Anette Elkjær AG. Annette Gade JG. Jørgen Gade LG. Lise Marie Gade Skolebibliotekar BE. Benny Grann MA. Maria Grann MG. Malte M. Gaardsøe CH. Christine Hald HH. Helle Halkjær 46 LH. Lene Hansen MH. Morten Henriksen DH. Dorte Hoffmann

47 e MO. Malene Otkjær Jacobsen EL. Eva Lauth Jensen LJ. Laila B. Jensen DJ. Dorthe Nørum Juul AK. Anja Stevn Karlsen HK. Hans Klausen AN. Anne K. N. Kristensen BI. Birte Kristensen UK. Ulla Bisgaard Kristensen DL. David Langberg TL. Thomas Strømfeldt Loberg AL. Anne Lyngberg Andersen 47

48 e MI. Michelle Mikkelsen JA. Jan Mogensen HJ. Hans-Peter Munksgaard SD. Susanne D. Nielsen HN. Helle Nyrup MN. Marianne Nørby VO. Vagn Olsen NO. Niels Orehøj LP. Line Pedersen 48 RP. Randi Pretzmann TS. Tom Schmidt JS. Jacob Steffens

49 SI. Sonja Stigsen IT-vejleder CS. Charlotte Søholm MS. Mie Kudahl Sørensen RS. Rikke Sørensen MT. Mette Soelberg Thomsen BR. Bine R. Thorhauge SW. Stella B.S. Weinrich Børnehaveklasseledere ME. Mette Herning Børnehaveklasseleder MM. Marianne Thomsen Børnehaveklasseleder LU. Lis Skov Urban Børnehaveklasseleder 49

50 SFO JH. Jane Huus Andersen Skolepædagog LA. Lisbeth Bach Andreasen Skolepædagog TR. Thor R. Ehlert Skolepædagog HF. Hanne Langer Flyvholm Skolepædagog RJ. Rikke Skov Jacobsen Skolepædagog KJ. Kurt Jensen Skolepædagog KT. Kirsten Johnsen Skolepædagog IJ. Inger Lis Jørgensen Skolepædagog TK. Tine Kennild Skolepædagog 50 JL. Jeanette Lindholm Skolepædagog MK. Mette Krog Madsen Skolepædagog KM. Karen Koch Møldrup Skolepædagog

51 SFO MD. Mads Tranberg Nielsen Skolepædagog SJ. Sine Thomas Nielsen Skolepædagog JP. Jeanett Alstrup Pedersen Skolepædagog BP. Bruno Poulsen Skolepædagog VP. Vibeke Hoffmann Pedersen Skolepædagog LQ. Lasse Qvortrup Skolepædagog VR. Vivi kjær Rost Skolepædagog Service personale JN. Jørn R. V. Nielsen Teknisk service leder EP. Ebbe Lütken Petersen Medhjælper JB. Johnny Bach-Larsen Medhjælper 51

52 Lektiecafé Hver dag er der lektiecafé på biblioteket for årgang. Mandag-torsdag kl Fredag kl Lukket i emneuger. Lektiecaféerne bemandes af bibliotekspersonalet. 52

53 Helhedsskole - for eleverne i årgang Formålet med helhedsskolen er At sikre alle børn en alsidig og personlig udvikling gennem faglige, sociale og kulturelle udfordringer og oplevelser. Hvad er helhedsskole? Helhedsskolen er inspireret af den amerikanske professor Howard Gardners teori om menneskets mange intelligenser f.eks. Sproglig Logisk-matematisk Musikalsk Visuel - rumlig Naturalistisk Kropslig/kinæstetisk Læse, skrive, fortælle historier. Arbejde med tal, lave eksperimenter. Synge, nynne melodier, spille et instrument. Tegne, bygge, se på billeder. Lydhør over for naturen, tage ansvar for planter og dyr. Bevæge sig, anvende kropssprog, handle. Personlig/intrapersonel Dyrke egne interesser, arbejde alene, motivere sig selv. Social/interpersonel Mange venner, med i grupper, tale meget med folk. Menneskers evner er mangesidige, og alle besidder visse kernefærdigheder inden for hver af intelligenserne. Ud fra teorien om at et menneske har størst sandsynlighed for at få et tilfredsstillende liv, hvis han/hun finder arbejds-/fritidsmæssige nicher, der svarer til hans/hendes egne talenter, er det vigtigt gennem undervisningen at styrke den enkelte elevs intelligenser. 53

54 December måned - julen nærmer sig Klippe-klistre-dag Den sidste fredag i november måned holder vi klippe-klistre-dag for alle klasserne. Dagen bruges til at vi i fællesskab pynter skolen. Forældre og bedsteforældre er velkomne til at deltage, og i frikvarteret er der kaffe. Juleafslutning Den sidste skoledag før juleferien holdes juleafslutning, der foregår dels på skolen og dels i Vestervang Kirke. Kl Alle elever møder kl og får fri kl Tidsplan vedr. kirkegang udsendes i december. De salmer, der synges i forbindelse med gudstjenesten, er trykt og fremlagt i kirken. 54

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2014/2015 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Til nuværende og kommende elever og forældre

Til nuværende og kommende elever og forældre Til nuværende og kommende elever og forældre Vittenbergskolen vil med denne folder gerne byde velkommen til skoleåret 2011 2012. Dette særlige informationsnummer indeholder dels aktuelt nyt dels generelle

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

års- og orienteringshæfte

års- og orienteringshæfte 20 11 års- og orienteringshæfte Indhold Vore mål 3 Handleplan 4 Årets gang 6 Skolens bestyrelse 12 Skolens ledelse 13 Skolens administration 13 Skolens lærere 14 Myretuen og 4. klasse klub 16 Praktiske

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2013/2014 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Læs bl.a. om: s. 6 Nyt fra skolebestyrelsen s.22 En tilfældig dag på kontoret s.35 Se skolens ansatte Informationshæftet: udgives til

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej 2side Det første skoleår side 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv 10 Trafikpolitik på skolerne viser vej side Skolestart 2010 Det første s k oleår Afdelingslederne for indskolingen

Læs mere