Sct. Hans Hospital - træk af det ældste danske psykiatriske hospitals historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Hans Hospital - træk af det ældste danske psykiatriske hospitals historie"

Transkript

1 Sct. Hans Hospital - træk af det ældste danske psykiatriske hospitals historie Lægelig direktør Rasmus Fog Sct. Hans Hospital har en meget lang, bevæget og spændende historie. Det nuværende hospital ved Roskilde ligger på det gamle ærkebiskoppelige Bistrup Gods, hvis jorder strakte sig vidt omkring på Sjælland. De store skove omkring Hvalsø og også Boserup Skov hører fortsat til Bistrup skovdistrikt, som endnu ejes af Københavns Kommune. De ældste bygninger på Sct. Hans Hospital, nu kaldet "Slottet" ligger på det sted, hvor ærkebiskop Absalon opførte et befæstet slot kaldet Bistrupgaard. Navnet Bistrup stammer formentlig fra Biskopstorp, som var en lille landsby ved Roskilde fjord. Eigil Skall (1) fra Københavns Stadsarkiv har skrevet spændende om Bistrup Gods' historie, og der findes også oplysninger i Hjalmar Helwegs fremragende skildring af sindssygevæsenets udvikling i Danmark (2). Bistrupgaard førte en noget omskiftelig tilværelse og blev afbrændt og ødelagt af lybækkerne under Grevens Fejde i Ved reformationen overgik alt kirkegods til kronen, hvorefter Frederik d. II genopbyggede slottet i Christian d. IV rev slottet ned, fordi han skulle bruge materialer til reparation af Roskilde Slot, men i 1661 forærede Frederik d. III hele godset til Københavns Magistrat som en påskønnelse af byens indsats under svenskernes belejring. En medvirkende årsag til gaven var nok også, at kongen skyldte byen ca rigsdaler, men dette beløb var dog mindre end godsets værdi. I forbindelse med den store brand i København 1795 besluttede Magistraten at sælge Bistrup Gods for at skaffe indtægter til erstatninger i forbindelse med gadereguleringer m.v., og der skete så forskellige omlægninger af godset. Hovedgården Bistrupgaard blev solgt i 1801, men hovedstadens fattigvæsen måtte købe den tilbage i 1808 for en væsentlig højere sum, end den havde indbragt. Årsagen var, at man ønskede at bruge området til et nyt Sct. Hans Hospital, der skulle erstatte det hospital, som lå på Ladegaarden, og som var blevet ødelagt ved englændernes bombardement af København i 1807 (se senere). Englænderen James St. Ferral havde ejet Bistrupgaard fra 1803 til 1806, og han påbegyndte en ny hovedbygning, som blev afsluttet af efterfølgeren, godsejer Hofman Bang. Den nye bygning beliggende på "Absalons banke" blev det nye Sct. Hans Hospital, hvis historie regnes fra 1816, hvor den første overlæge blev ansat. Sct. Hans Hospital er imidlertid meget ældre. Som det nævnes hos Helweg (2), er det allerede i 1527 omtalt, at der i København blev oprettet en stadsdårekiste. Denne institution fortsatte formentlig i det som i 1620 bliver omtalt som Pesthuset, benyttet til opbevaring af "afsindige". Pesthusets oprindelse 1

2 skal søges i forbindelse med det gamle Helligåndshus. Carl August Gad (3), som har skrevet om Sct. Hospitals historie, fører Pesthusets oprindelse tilbage til det gamle Sct. Jørgens Hospital eller Sct. Jørgens Gaard, som allerede i 1261 er omtalt som spedalskhedshospital. Dette hospital lå udenfor byen ved Sct. Jørgens sø, men indgik omkring 1530 i Helligåndshuset. I 1630 påbød en forordning om fattigvæsenets indretning, at Pesthuset skulle flyttes udenfor byen. I 1632 blev der der indrettet en dårekiste, men ikke mange år senere blev hele institutionen flyttet til den gamle Ladegaard udenfor Nørreport. Den var allerede i 1508 blevet skænket til hospitalet af Kong Hans og senere i 1621 solgt til Christian d. IV, som på denne grund opførte Københavns Slots Ladegaard. Grunden blev udstykket i 1651, og bygningen blev brugt til "Sct. Hans Hospital for Afsindige, Pestsyge samt Folk der lider af andre smitsomme Sygdomme". Allerede i 1658 blev Pesthuset ødelagt under svenskekrigene, men det blev 6 år senere genopført ved Kalvebod Strand. Bygningen bestod nu af 4 sammenbyggede længer, og institutionen fik nu navnet Sct. Hans Hospital. Navnet refererer sandsynligvis til Sct. Johannes, som har været skytshelgen for de sindssyge. I udlandet findes adskillige psykiatriske hospitaler med navnet St. John's Hospital. Tilsvarende var St. Jørgen (eller St. George) skytshelgen for de spedalske. Institutionen ved Kalvebod Strand blev i over 100 år brugt som plejeanstalt for "Vanvittige, Fattige og Krøblinge". Det øvrige land havde stort set ikke tilsvarende institutioner, og derfor var der stor søgning og tilsvarende stor overbelægning. Forplejningen var dårlig, og bygningerne forfaldt, og dette førte til mange klager. Til alt held kom der uventet hjælp fra Claudi Rosset. Han var en rig franskfødt galanterihandler, som i 1766 skænkede sin meget store formue på rigsdaler til Sct. Hans Hospital. Han var blevet uvenner med sin datter, som giftede sig mod hans vilje, hvorfor han gjorde hende arveløs, og dermed gik hele hans formue til den nye institution, som fremtidig skulle hedde "St. Hans Hospital og Claudi Rossets Stiftelse". Hans fundats er fra 1766, og den bestemmer, at legatmidlerne kun må bruges til de allerdårligst stillede af patienterne. Samtidig var han en fremsynet mand, som havde øje for, at de syge ikke blot skulle opbevares, men også behandles. Derfor indeholder fundatsen bestemmelser om ansættelse af en "sygetrøster". Han har således på en vis måde været forud for Philippe Pinel, som i forbindelse med den franske revolution har fået æren for at være den første, der løste de sindssyges lænker. Den gamle bygning var efterhånden så forfalden, at den ikke kunne bruges, og i 1769 flyttedes hele Sct. Hans Hospital tilbage på Ladegaarden, som siden 1733 havde været "Krigshospital". Fattigvæsenet købte institutionen af militæret og delte beboerne i 2 klasser: 1) "de Afsindige og Tossede", og 2) "Almisselemmer med ulægelige og gyselige Sygdomme" (kræft og lignende). Hertil kom i 1772 en 3. klasse bestående af "veneriske" patienter. 2

3 Imidlertid blev forholdene i den nye institution ret hurtigt meget ringe. Niels Ditlev Riegels (4) udgav i årene adskillige beretninger om Sct. Hans Hospital. Som det omtales i Barbara Zalewski's meget læseværdige specialeafhandling om Sct. Hans Hospital i det 18. århundrede (5), havde han i samtiden ry for sit udfarende og kværulantiske sindelag. Hans artikler medførte ikke desto mindre en strøm af små og store pengegaver til hospitalet. Han beskriver, at huset var råddent og faldefærdigt, således at det "ikke alene er Nøgenhed og Sult, som de ovenpaa hinanden pakkede Lemmer, der alle er syge og skrantende, skulle have at kæmpe imod, men de ere ogsaa saa at sige Husvilde, idet faa af de 12 Stuer, Stiftelsen haver til Lemmerne, er saaledes, at disse kan ligge der i Skjul for Regn og i Ly for Vind". Der manglede klæder, sengetøj og medicin, og der var indtil 1803 kun 3 opsynsfolk. Der var ikke tale om nogen lægelig behandling, men der var ansat en "medicus", som "for i godt Vejr at gøre en Spadserertur til Hospitalet". Der var også en kirurg, som imidlertid ligeledes havde anden virksomhed. Under disse forhold levede ca. 500 lemmer, og af dem var 324 "afsindige, tossede, drukkenbolte og almisselemmer", mens 180 var "veneriske". Der var ikke nogen egentlig adskillelse mellem de forskellige kategorier af patienter. De uroligste sindssyge, de "bindegale", lå i usle huller, hvor de nøgne og elendige førte en nærmest dyrisk tilværelse. De roligere sindssyge, de "vanvittige", var samlet i et antal på 30 i en særlig afdeling. Man blev klar over, at forholdene var for usle, og København nedsatte en kommission, som foreslog en ny bygning ved Sct. Jørgens sø. Det gik dog langsomt med bevillingerne, og alle planer blev naturligvis kuldkastede, da englænderne bombarderede København i I forbindelse med Københavns belejring søgte englænderne dækning bag Ladegaardens mure, og det danske forsvar så sig nødsaget til at beskyde hospitalet. Det er skildret, at "de gennemstrejfende Kugler satte de Syge og Elendige Afsindige i vedholdende Forbavselse, fordi de ideligt truedes med Kvæstning og Død". Englænderne gav senere ordre til, at de over 400 patienter og lemmer skulle føres til Frederiksberg kirke og senere til Frederiksborg, hvor de blev indlogeret i stalde m.v. Da krigen var forbi, blev de fleste af patienterne ført tilbage til Ladegaarden, men her var forholdene værre end nogensinde, og man besluttede derfor, at 73 afsindige og 274 almisselemmer skulle anbringes på Bistrupgaard. Dette skete i 1808 og blev således begyndelsen til det nuværende Sct. Hans Hospital. Af hensyn til den kliniske undervisning blev 174 syfilitikere flyttet til Almindeligt Hospital inde i København. I Haavard Rostrup's meget spændende bog om Francisco de Miranda's danske rejsedagbog fra (6) er der en skildring af et besøg på Sct. Hans Hospital fra den 5. februar altså fra før flytningen til Roskilde. Besøgeren var den sydamerikanske frihedshelt Miranda, hvis navn er indgraveret på den store triumfbue i Paris. Han var født i Venezuela i 1750 og førte en 3

4 omtumlet tilværelse, hvor han rejste i Nordamerika og i England, var Katharina d. Store's favorit og senere general i den franske revolutionshær. Han kæmpede i Venezuelas frihedskamp mod Spanien, men døde til sidst i et spansk fængsel i Han skriver i sin dagbog bl.a., at han aflagde besøg i "en Sal for dem, der har det lidt bedre, de såkaldt skikkelige Folk. Vi talte først med en ung nydelig Kvinde på nogle og tredive aar, som hed Madame Monck og var gift med en Dommer på Antillerne. Hun fortalte os med megen Ynde, at hun var Dronning Caroline Mathilde, og at dette var hendes Slot og tusinde andre Ting. En anden vaskede et Lommetørklæde, som hun sagde, tilhørte Kongen af Preussen etc. En Nordmand fra Kristiansand fortalte os, at han ene Mand havde slaaet 6 Jyder til Jorden, og med sine bare Næver havde løftet 3 Tønder med Tjære på een Gang. En anden ved navn Horn, ud af dansk god Familie, mistede Forstanden ved at overvære Struensee's Henrettelse. Siden da har han været her i 25 aar. Han har vænnet sig til at holde Knæ og Lår krummet sammen op mod Brystet og saaledes, at han ikke kan bevæge dem fra denne Stilling. De er tørret ind af mangel på Cirkulation. En anden ved navn Beck var splitternøgen og med langt Skæg og ville gerne rejse med os til Holland". Som det fremgår, er Miranda en god iagttager og kan skildre sygdomsbilleder, som også i vore dage er genkendelige som bl.a. kataton skizofreni og dementia paralytica. Andre offentlige institutioner var imidlertid ikke bedre, og Miranda besøgte også Blåtårn (Frederiksholms arresthus ved Langebro) og nævner, at "jeg kunne næppe skimte Dagens Lys. Man var nødt til at pumpe Vandet ud 2 gange om Dagen, for at der ikke skulle blive Oversvømmelse. Og det værste er den forpestede Luft, man indaander herinde, og som stammer fra 2 store overdækkede Tønder, hvori Fangen forretter sin Nødtørft og lader sit Vand. De bliver tømt ca. 5-6 gange om Aaret. Hvilken djævelsk Stank. Sengen var en Trækasse uden Madras, uden Tæppe eller Halm". Da Fattigvæsenet i 1808 overtog Bistrupgaard, var det planen at oprette "en Dåreanstalt for hele Sjælland, en storartet Fattigkoloni og en Plejestiftelse", hvor lemmernes arbejdskraft kunne udnyttes til jordbrug og industrielle foretagender. De gamle avlsbygninger blev omdannet til lemmestiftelse for "Vanføre, Blinde, Epileptikere og sløve Sindssyge". I begyndelsen var kun 1/3 af beboerne sindssyge, mens 2/3 var invalider og fattige, men dette ændredes gradvist, idet fattiglemmerne uddøde, og uhelbredeligt sindssyge til stadighed blev overflyttet. Helweg (2) har detaljeret beskrevet hospitalets oprindelige indretning, men her skal blot nævnes, at der foruden hovedbygningen blev opført en "Fløj for Mandfolk" og en "Fløj for Fruentimmer". Udenpå den ene af fløjene var tillige opført en "Latringang" eller vogtergang, hvorfra man kunne muge ud under patienterne uden at risikere at skulle gå ind til dem. Der er imidlertid kun en sådan gang på den ene af fløjene, hvilket illustrerer, at man tidligt havde held med at introducere en mere human behandling for at mindske patienternes uro og aggressivitet. 4

5 Sygehospitalet adskilte sig fra Lemmestiftelsen, idet sidstnævnte blev drevet som fattighus og arbejdsanstalt. Fra var der kun en tilsynsførende læge, som blev tilkaldt, når nogen blev legemlig syg. Udbrud af aggression eller voldsomhed blev behandlet af inspektøren, som kunne ordinere tvangstrøje eller indespærring. Som en konsekvens af klager over den manglende lægelige betjening af hospitalet blev Johan Henrik Seidelin i januar 1816 udnævnt til overlæge på Bistrupgaard, og Sct. Hans Hospital regnes fra dette tidspunkt som et egentligt sindssygehospital. Seidelin havde i starten ingenlunde nogen let opgave. Hospitalet hørte til under fattigvæsenet, som ikke havde megen interesse for hospitalet. Økonomien var meget kneben, og i en besøgsrapport fra 1816 er det nævnt, at "flere Patienter i indtil 100 Dage er blevet holdt i Sengen, fordi de mangler Gangklæder". Seidelin var imidlertid meget ihærdig. Han fik bragt orden på anstalten, fik forbedret kosten, sørget for sengelinned osv. Da fattigdirektionen i 1818 aflagde besøg, var de derfor meget begejstrede. De skriver, at "de bekvemmere, større og lysere Lokaler og den udmærkede Plads, hvorpaa de Afsindige kan bevæge sig i fri Luft samt den større Lejlighed til Legemsarbejde bidrager fornemmelig til, at de have vundet i Sundhed, Kraft og muntrere Udseende, hvilket og betydeligen har indvirket på Karakteren af deres Galenskab, der i almindelighed saaledes er modereret, at Lægen sjældnere har set sig nødsaget til at anvende Irettesættelse eller Straffemidler". Således hæfter de sig ved, at man ikke her behøver at benytte den berømte (eller snarere berygtede) drejemaskine, som brugtes i Charité i Berlin, men med held anvendte "de i den nyere Tid så meget anpriste psykiske Kurmetoder". Alligevel brugte man kraftige disciplinarmidler i form af styrtebade, tvangsstol, tvangstrøje, sult, tørst, kvalmemikstur, spansk flue osv. Andre bizarre behandlingsmetoder var f.eks. indretninger, hvor man udsatte patienter for pludselige voldsomme overraskelser i håb om, at disse ville standse deres sindssygdom. Overlægens og inspektørens ansvarsområder var ikke ordentligt afgrænsede, og det førte til mange stridigheder. Imod overlæge Seidelins ønske, blev der i 1825 ansat en reservelæge og en kandidat. Disse to var efterhånden på inspektørens parti og dermed modstandere af legemlige straffe osv. Hele sagen endte med, at Seidelin blev afskediget, men dog med pension. Han blev senere distriktslæge i Roskilde. Hans efterfølger i 1831 var Göriche, som er beskrevet som elskværdig og hjertensgod, og som medvirkede til en humanisering af behandlingsmetoderne. Gennem århundreder har der i behandlingen af sindssygdomme været en stadig standende strid mellem "psykikere" og "somatikere". Sidstnævnte tog i reglen udgangspunkt i "humorallæren" som fortæller om legemsvæskernes indvirken på sjælelige tilstande. De brugte derfor somatiske behandlingsmetoder som de førnævnte kvalmemiksturer, sult, tørst osv. Psykikerne mente derimod, at 5

6 sindssygdomme var sjælelige abnormtilstande opstået pga. et syndefuldt levned, og de anvendte derfor såkaldt "moralsk" behandling med straffe og andre disciplinærmidler overfor psykotisk adfærd. I dagens debat mellem "biologisk psykiatri" og "dynamisk psykiatri" kan man stadig finde reminiscenser af denne strid, men moderne psykiatri er heldigvis ved at forene sig i en mere eklektisk holdning, hvor man stiler mod en syntese af biologiske, psykologiske, dynamiske og sociale forklaringsmodeller for psykiatriske sygdomme og har en tilsvarende multifacetteret behandling. København voksede kraftigt, og der blev behov for flere faciliteter til sindssyge patienter på hospitalet. I 1840 var der 360 patienter og 10 år senere 480 patienter, uden at der var sket nogen udvidelse af hospitalet. En sundhedskommission fandt i 1851 "en kolossal Overfyldning", som blev betegnet som uforsvarlig. I lemmeafdelingen var der i nogle rum kun 6 kubikmeter luft pr. seng (hvor man regnede 22 for et minimum). I en kvindeafdeling måtte man anbringe 10 senge i en stue, hvor 38 patienter opholdt sig om dagen. Selv kælderrum var taget i anvendelse. I 1851 vedtog Magistraten at opføre et nyt Kurhus til 120 patienter. Lemmestiftelsen skulle så omdannes til en plejeanstalt for 300 uhelbredelige. Alle ikkesindssyge lemmer skulle fjernes, således at institutionen kun tog sig af sindssyge patienter. Som arkitekt valgte man bygningsinspektør Gottlieb Bindesbøll, og han opførte de smukke bygninger, som udgør Kurhuset. Bindesbøll ( ) er også berømt som arkitekt for Thorvaldsens Museum, og visse bygningsdetaljer er fælles for de 2 bygninger - bl.a. de let skrånende fundamenter, som vist nok er ægyptisk inspireret. Arkitekt Edgar Rasmussen (7) har beskrevet Sct. Hans Hospitals bygningshistorie, og han nævner, at bedømmelses komiteen blandede sig i betingelserne for omarbejdelsen af enkelte dele af projektet, hvorfor det endte med ikke at blive Bindesbøll, som kom til at udføre selve byggeriet, men i stedet arkitekt Friis. Arkitektonisk fremtræder bygningerne imidlertid som en smuk helhed, og de er nu fredede. Efter tysk model er anlægget klosterlignende med en indre gård og en kirke i midten på en af fløjene. Ideen var bl.a., at det fredelige, meditative klosterlignende liv formentlig ville have god indflydelse på de sygelige tanker. De fleste danske sindssygehospitaler er bygget efter samme model, og det er også karakteristisk, at de ligger i naturskønne landlige omgivelser. Dette er ikke alene gjort for at få besværlige patienter væk fra byområder, men også fordi man havde ideologisk prægede tanker om, at smuk natur, frisk luft osv. ville fremme en helbredelse. Bindesbøll's hospitalskirke i Kurhuset er meget smuk, og det indre er rigt udsmykket i en slags tidlig skønvirkestil. Loftet, som er af træ, er rigt udskåret og ornamenteret. Kirken er stadig i brug, og der holdes gudstjeneste der næsten 6

7 hver søndag for patienter, personale og andre interesserede. Sct. Hans Hospital udgør også fortsat sit eget kirkesogn. Kurhuset blev åbnet 1. juli 1860, og samtidig havde man fået et nyt sæt regler, som bl.a. bestemte, at overlægen tillige var direktør og dermed besad den øverste administrative myndighed. Behandlingsmulighederne var stadig få, og dette afspejler sig også i lægestaben, som kun bestod af overlægen, som tog sig af Kurhuset, og reservelægen, som tog sig af plejestiftelsen. I 1866 vedtog Københavns Magistrat, at en del af de gamle bygninger skulle nedrives og erstattes af nye i anledning af hundredeåret for Claudi Rossets fundats og halvtredsåret fra etableringen på Bistrupgaard. Professor Valdemar Steenberg var i 1862 blevet ansat som ny overlæge ved Sct. Hans Hospital. Han havde studeret moderne sindssygevæsen ved de berømte hospitaler i Paris, Bicêtre og La Sâlpetrière. Dette medførte, at Kurhuset blev brugt som en slags observationsafdeling. Hvis patienterne gik over i et uhelbredeligt stadium, overflyttedes de til plejestiftelserne. Adskillelsen i helbredelige og kroniske patienter medførte en rationalisering, og man kunne undgå den særlige celleafdeling, som havde været hospitalets økonomisk set kostbareste område. I stedet anbragte man rundt omkring i bygningerne enkelte celler, hvor man kunne isolere urolige patienter for en kortere tid. Tillige kunne man opgive mange af korridorsystemerne. Steenberg var i det hele en initiativrig, aktiv og fremsynet mand. Som Helweg (2) skriver, havde psykiatrien hidtil været præget af disciplin, alvor og strenghed, men Steenberg repræsenterede venligheden. Han mente, at mildhed og overbærenhed måtte være de principper, hvorpå al sindsygebehandling burde grundlægges. Datidens klassificering af sindssygdomme hvilede især på fransk tradition ( Pinel og Esquirol), men Steenberg foreslog en ny inddeling i 1) akut sindssygdom (omfattende især manier og melankolier), 2) kronisk sindssygdom, som deltes i forrykthed og sløvsind (hvor forryktheden mentes at skyldes sygdom i hjernecellerne og sløvsind forandringer i cerebrospinalvæskens forhold) samt 3) kompliceret sindssygdom, som deltes i 3 grupper: fremskridende paralyse, epilepsi og idioti. Steenbergs største indsats var nok at få Sct. Hans Hospital udbygget til en stor moderne, rummelig institution. Han var den første, som forsøgsvis ansatte kvindeligt personale på mandsafdelingen; han var den første herhjemme, som indrettede en egentlig vagtafdeling for selvmordsfarlige patienter osv. Ved den internationale lægekongres i København i 1884, hvor Steenberg var præsident for den psykiatriske og neurologiske sektion, som aflagde besøg på hospitalet, kunne han med stolthed vise institutionen frem. Han blev aldrig træt af at fremhæve, at København var den eneste storby i verden, der altid kunne skaffe plads til sine sindssyge. I de følgende år skete der en meget betragtelig udvidelse af hospitalets kapacitet, idet den næste store byggeperiode kom i begyndelsen af 1870erne. 7

8 "Fjordhus" stod færdig i 1872 og var ligesom "Østerhus" tegnet af Nebelong. På grund af Københavns hastige vækst, blev det nødvendigt også at tage et stort areal øst for hospitalet nærmere Roskilde by beliggende tæt ved Sct. Jørgensbjerg landsby i anvendelse. De hidtidige bygninger på vesthospitalet blev herefter brugt som kvindehospital, mens de nye bygninger på østhospitalet blev anvendt som mandshospital. En dæmning henover fjorden forbinder de 2 hospitaler (og det inddæmmede areal blev senere som et patientbeskæftigelsesprojekt indrettet til fodboldbane). På østhospitalet opførtes frem til årene omkring 1907 en række bygninger, hvoraf Bjergmarkshus er den største. Den rummede tidligere 9 afsnit med op mod 150 patienter. Den anvendes nu som kontorbygning. Arkitekten var Henry Meyer. I disse år fungerede hospitalet som en selvstændig by. Mange funktionærer boede ligesom lægerne på hospitalet. Man spiste på hospitalet eller fik bragt mad ud i såkaldte madrum. Hospitalet havde sin egen kraftstation, som leverede varme, elektricitet osv. Den tjente samtidig som maskinstation, hvorfra en række forskellige håndværkere kunne foretage reparationer, istandsættelser osv. Hospitalet havde og har fortsat sit eget gartneri, og der blev indrettet kapel med sektionsstue, ligesom der blev anlagt en kirkegård. Tidligere døde mange patienter efter et livslangt ophold på hospitalet, og man kan fortsat finde gravsten med navne, som illustererer visse patienters storhedsforestillinger ("Tordenskjold" er et eksempel). Begravelser er nu sjældne, fordi hospitalet nu har en moderne, direkte behandlingsmæssig funktion. Psykiatriske patienter dør derfor nu på plejehjem, medicinske afdelinger osv. Hospitalet havde en lang periode 3 klasser: 1., 2. og 3. pleje, hvoraf sidstnævnte var gratis, mens man måtte betale for 2. pleje. Første pleje var forbeholdt mere velstillede patienter, og personalet fik kost svarende til 1. pleje. Rige patienter kunne imidlertid få en slags "luksuspleje", idet de havde mulighed for at opføre deres egne bygninger under forudsætning af, at hospitalet havde indflydelse på arkitektur og beliggenhed og under forudsætning af, at huset tilfaldt hospitalet, når patienten døde eller blev udskrevet. Den mest imponerende af disse bygninger er "Villa d'este", som blev opført omkring 1905 af en rig adelig dame. Hun boede der alene med sit tjenerskab. Huset har værelser, hvoraf 5-6 har kaminer. Historien fortæller, at hun en gang om året inviterede overlægerne til middag. Når maden var serveret, og vinen hældt op, vidste overlægerne, at de skulle vende sig fra bordet og beundre malerierne på væggene for at give patienten lejlighed til at bytte om på portionerne. Hun var nemlig paranoid og led bl.a. af giftfrygt. Huset er nu indrettet til patientklub, og andre tilsvarende huse på terrænet er i lighed med de gamle, pompøse overlægeboliger taget i anvendelse til patientformål som dagcentre, små interne bofællesskaber og lignende. 8

9 Som nævnt skete der i slutningen af det 19. århundrede betydelige ændringer i opfattelsen af behandlingen af sindssygdomme. Man tog også initiativ til at beskæftige patienterne med noget meningsfyldt arbejde i gartneri, ved landbrug, i værksteder osv. Man forsøgte ligeledes at begrænse anvendelsen af tvangsmidler. De første mere moderne farmakologiske behandlingsmetoder blev nu taget i anvendelse. Som omtalt i forfatterens disputatsarbejde (8), er alkohol formentlig det første stof, som er blevet anvendt mod sindssygdomme. I middelalderen brugte man i vid udstrækning kamfer (bl.a. for at fremkalde kramper - måske de første shockbehandlinger?), og i indisk folkemedicin blev droger fremstillet af planten rauwolfia serpentina brugt mod psykoser mange århundreder, før disse alkaloider blev udviklet til bl.a. reserpin. Brom var formentlig den første egentlige moderne medicin, som blev brugt mod sindssygdomme som sedativum og antikonvulsivum. Senere kom barbituraterne til i begyndelsen af det 20. århundrede, men i mange tilfælde var morfin og skopolamin den eneste form for beroligende medicin, man kunne tilbyde de sindssyge. I 1930'erne kom behandlingen med cardiazolshock, som afløstes af elektroshock (som nu kun anvendes til sværere depressioner). Også insulincomabehandlingen havde en dæmpende effekt på psykotiske urotilstande, men blev igen forladt. Supplerende søgte man i enkelte afdelinger at indføre en mere intensiv observation. Omkring 1920 opførte man på Sct. Hans Hospital såkaldte surveillanceafdelinger, hvor ideen var, at personalet hele tiden skulle kunne overvåge alle patienter. Afdelingen bestod således stort set kun af eet rum, og dette gav naturligvis et meget ubehageligt institutionspræget miljø, hvor patienterne var helt uden privatliv. Disse huse eksisterer stadig, men er naturligvis nu opdelt i mindre enheder, således at der stort set kun er en- og to-sengsstuer. Lobotomierne i 1950'erne er et lidt mørkt kapitel i psykiatriens historie og skal blot nævnes her som en illustration af den desperation, som behandlerne befandt sig i, når de søgte efter nye metoder til at hjælpe ofte svært forpinte psykotiske patienter. På grund af de nævnte mangelfulde behandlingsmetoder og på grund af befolkningstilvæksten var det nødvendigt i hele den vestlige verden at udvide antallet af pladser til sindssyge. Det var dyrt at bygge nyt, og Københavns økonomi var også dengang kneben. Gennem 1930'erne, 1940'erne og 1950'erne måtte Sct. Hans Hospital derfor se sig om efter ledigblevne bygninger, hvor man kunne anbringe især kroniske plejepatienter. Overlæge, dr.med. Jørgen Madsen har i Sct. Hans Hospitals 150 års festskrift fra 1966 (10) detaljeret gjort rede for denne del af hospitalets bygningshistorie. Festskriftet indeholder tillige præcise oplysninger om de skiftende overlæger, hospitalets vekslende opdelinger i afdelinger osv., men her skal kun fremdrages nogle hovedlinier. Man havde allerede i 1917 overtaget Kattinge Værk beliggende et par kilometer vest for hospitalet. Det var en tidligere vandmølle og papirfabrik bygget af en 9

10 fabrikant med sans for fantasifuld arkitektur. Stedet blev brugt som bolig og værksted for 25 patienter, som var rolige og også arbejdsduelige i et vist omfang. Dette eksperiment blev meget vellykket - også fordi det var meget lidt personalekrævende. Disse bygninger ligger i øvrigt meget naturskønt ned til Roskilde fjord, og i den store park afholdtes der flere gange årligt store fester for alle de patienter, som kunne deltage. En meget stor del af patienterne var dengang kroniske og fastboende, og for dem arrangeredes således "Kattingefest", "Kæpskovbal", "rødgrødsbal" osv. foruden revyer, teaterforestillinger og meget mere. Boserup Tuberkulosesanatorium beliggende ca. 2 km vest for Sct. Hans Hospital var bygget 1901, men var efterhånden blevet utidssvarende, hvorfor Københavns Kommune besluttede at bygge et nyt og moderne Avnstrup Sanatorium, som var færdigt i Som det så ofte har været tilfældet i psykiatrien, blev tiloversblevne bygninger dem, der blev overladt til behandlingen af sindssyge. På grund af den effektive tuberkulosebekæmpelse i Danmark blev Avnstrup Sanatorium (ca. 20 km fra hospitalet) gradvist ledigt og derefter også indrettet til psykiatrisk plejehospital under Sct. Hans Hospital. Senere kom andre institutioner til, ligesom en del patienter blev optaget i forskellige former for familiepleje med tilsyn fra hospitalet. Omkring 1950 havde Sct. Hans Hospital således næsten 3000 patienter i behandling. Herefter indtraf det dramatiske vendepunkt, som muliggjorde en reduktion af hospitalets sengekapacitet. Dette var forårsaget af flere forskellige faktorer. Helt afgørende var det naturligvis, at de moderne psykofarmaka fremkom. De første antipsykotiske stoffer (reserpin og klorpromazin) revolutionerede hospitalsbehandlingen. Stofferne kunne kraftigt dæmpe psykotiske symptomer som hallucinationer, vrangforestillinger, aggressionsudbrud osv., og de kunne også i betydelig grad normalisere adfærden, selvom virkningen overfor isolationstendens, kontaktfattigdom osv. hos skizofrene kun var ringe. Dette betød, at de fleste afsnit på hospitalet, som hidtil havde været lukket, nu kunne åbnes. Overlæge, dr.med. Ib Munkvad (9) har fortalt, at han som kandidat omkring 1950 på sin aftenstuegang fast måtte nedlægge ventrikelsonde på en snes katatont skizofrene patienter, som var kronisk spisevægrende. Mange patienter var til stadighed fikseret på de dårligste afsnit, og der gik man ikke stuegang uden at være ledsaget af et par robuste plejere osv. Alt dette ændredes markant fra 1952 med den ny medicin. Næsten alle afsnit kunne nu åbnes, og mange hidtil kroniske patienter kunne ligefrem udskrives. Der havde været mure med låste porte rundt om Sct. Hans Hospital indtil Portbygningerne fortæller stadig om det tidligere lukkede miljø. Man skal imidlertid ikke glemme, at andet end den medikamentelle behandling også var medvirkende. I de samme år kom der en holdningsændring til psykiatriske lidelser, og det mest afgørende var måske, at der efterhånden kom langt bedre 10

11 sociale forhold med forbedrede pensionsmuligheder, boliger osv., og dette var medvirkende til at muliggøre udskrivning til ambulant viderebehandling. I de følgende år blev det derfor muligt dramatisk at reducere antallet af senge. I hele Danmark er antallet af psykiatriske senge fra omkring 1970 til omkring 1990 reduceret fra ca til ca På Sct. Hans Hospital fandt en tilsvarende reduktion sted, og man kunne omkring 1990 afhænde Boserup, Avnstrup og andre institutioner, således at hospitalet atter har koncentreret sig på det gamle areal med nu 520 patienter. De samme bygninger bruges stadig, og det betyder, at antal kvadratmeter pr. patient har kunnet øges markant, og man har kunnet udbygge opholdsrum, beskæftigelsesfaciliteter m.v. De store stuer har kunnet nedlægges, og man nærmer sig nu kun at have en- og tosengsstuer. I 1987 blev de østligste dele af Sct. Hans Hospital frasolgt til Roskilde Amt, som her oprettede Roskilde Amts Sygehus Fjorden som den første selvstændige psykiatriske behandlingsinstitution i Roskilde Amt. De sidste patientbygninger, som blev opført, var neurosehospitalet, som stod færdigt i Her var eneværelser og store opholdsrum, og dette var delvis forårsaget af de bedre tider, men også af at man mente, at neurosepatienter nok var lidt bedre vant. Behandlingsfilosofien har jo nu ændret sig, således at de langtidsindlagte psykotiske patienter tilgodeses med de bedste faciliteter, og neurotiske patienter behandles i øvrigt nu ambulant. Bygningerne bruges nu til afsnit med lukket funktion. Lægestabene, plejepersonalet (sygeplejersker og plejere) men også de tværfaglige behandlergrupper (psykologer, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter, værkstedsmedarbejdere osv.) er blevet udbygget, så de er tidssvarende. Sct. Hans Hospital fremtræder nu (1995) som et stort moderne psykiatrisk hospital, som indgår i den samlede københavnske psykiatri. Hospitalet har 5 afdelinger med en delvis specialiseret funktion: afdeling P (psykotiske langtidssyge), afdeling R (retspsykiatri), afdeling K (københavnske svært integrerbare psykotiske), afdeling M (misbrugere og optræning af hjerneskadede) og afdeling U (unge psykotiske). De 5 afdelinger har foruden deres specialfunktion også almenpsykiatriske opgaver. Sct. Hans Hospital samarbejder med de psykiatriske modtageafdelinger i København, således at det især er specialopgaverne og langtidspsykiatrien, som Sct. Hans Hospital skal tage sig af. I behandlingen indgår derfor også en langsigtet resocialisering og udslusning. Denne funktion er gradvis udbygget gennem årene, og hospitalet råder til dette formål over patientværksteder og ergoterapier på mange forskellige niveauer, træningskøkken, kontorterapi, kunstcenter, fysioterapi og tandklinik samt en klinisk-kemisk afdeling. En kliniskpsykologisk afdeling deltager i udredningsfunktioner, psykoterapi og uddannelse. 11

12 Hospitalet har helt fra 1917 haft et forskningslaboratorium, nu benævnt Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri. Her er akademiske medarbejdere (biokemikere, farmaceuter, læger m.v.), laboranter og et avanceret apparatur. Af markante forskningsresultater fra de senere år kan nævnes, at overlæge, dr.med. Ib Munkvad og afdelingsleder, dr.phil. Axel Randrup i 1965 som de første i verden fremsatte dopaminhypotesen for skizofreni, og i 1975 fandt professor, dr.med. Claus Bræstrup, forskningsmedarbejder Richard Squires Ph.D. og afdelingsleder, cand.scient. Mogens Nielsen benzodiazepinreceptoren i hjernen. Avanceret molekylær biologisk forskning, receptorforskning m.v. er blandt de nuværende projekter. Klinisk forskning, psykologisk forskning og socialpsykiatrisk forskning er ligeledes i gang, og der er righoldige uddannelsesog undervisningstilbud og meget mere. Sluttelig skal også nævnes, at hospitalet i det historiske Kurhus har indrettet et museum, som udover den historiske samling også har en afdeling for psykopatologisk kunst, hvor malerier, tegninger og skulpturer udført gennem tiderne af især skizofrene patienter kan beses - men det er en helt anden historie. Sct. Hans Hospitals lange historie illustrerer faktisk hele psykiatriens historie, og selvom psykiatrien også i disse årtier ressourcemæssigt er klemt, vil nye visioner, opdagelser og muligheder indenfor behandling, pleje, forskning og undervisning også komme til at præge det nu moderne hospitals fremtid. LITTERATUR 1. Skall E. Arkivalier vedrørende Bistrup Gods Københavns Stadsarkiv. København: Helweg H. Sindssygevæsenets udvikling i Danmark. København: Jacob Lund, Gad CA. St. Hans Hospital og Claudi Rossets Stiftelse. København: Riegels ND. Pesthuset som det er, og hvorledes det kunde blive. Maanedsskriftet Kiøbenhavns Skilderie. København: Zalewski B. Det hårde kors af vanvittighed, St. Hans Hospital i det 18. århundrede. Historiske meddelelser om København: Københavns Kommune: Rostrup H. Miranda i Danmark, Francisco de Miranda's Danske Rejsedagbog København: Rhodos, Rasmussen E. Sankt Hans Hospital, Bistrupgaard - "Slottet". Roskilde: SHH- Personalenyt, Fog R. On Stereotypy and Catalepsy. København: Munksgaard, Munkvad I. Personlig meddelelse. 10. Madsen J. Some Pages from the History of Sct. Hans Hospital. In: Dein E. Sct. Hans Hospital København: Munksgaard,

Hospital i skudlinjen - Sct. Hans Hospital flytter til Roskilde

Hospital i skudlinjen - Sct. Hans Hospital flytter til Roskilde Hospital i skudlinjen - Sct. Hans Hospital flytter til Roskilde Af Anne Dorthe Suderbo I dag ligger Sct. Hans Hospital i skønne skovrige omgivelser ved Roskilde fjord, men i begyndelsen af 1800-tallet

Læs mere

ROMU 2013. Årsskrift fra roskilde museum

ROMU 2013. Årsskrift fra roskilde museum ROMU 2013 Årsskrift fra roskilde museum ROMU 2013 Forfatterne og Roskilde Museums Forlag 2014 Forfattere: Sofie Laurine Albris, mag.art., Roskilde Museum Ole Thirup Kastholm, museumsinspektør, Roskilde

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Kilde- og billedoversigt

Kilde- og billedoversigt Kilde- og billedoversigt Kilde 1 33: 1. Afgørelser i Magistratens 3. afdeling angående de uterlige børn, dec. 1868. Fra 1840 bestod Københavns bystyre af Magistraten og Borgerrepræsentationen. Magistraten

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Bliv ikke væk. Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient

Bliv ikke væk. Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient Bliv ikke væk Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient Hvem henvender brochuren sig til? Plejepersonale og pårørende der er involveret i plejen af den demente patient. Udarbejdet af

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Var det noget med en miniferie?

Var det noget med en miniferie? Var det noget med en miniferie? - Så er her et forslag med natur, kultur, historie og gastronomi 2013 WLT, Mogens Kattenhøj Foto: I. Kattenhøj, Luftbrrücke Museum, Shifferkrug. Tyskland er et pragtfuldt

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Naturen trækkes ind i salonen

Naturen trækkes ind i salonen Naturen trækkes ind i salonen Personlig og en unik atmosfære har været kodeordene for René Beck, da han skulle indrette Uné ved Skodsborg Kurhotel og Spa. Dyrehaven og Øresund er inspirationskilderne i

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Odense Efterår 2011 Udarbejdet af cand. med. Huong Hoang Epidemiologi Myter og fordomme om skizofreni Hvad er psykose? Symptomer på skizofreni Case

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten. i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat

Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten. i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat Kabinetsordrer Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat fra en konservativ lidt langsommelig stat til et moderne oplystmønstersamfund

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 Kære alle Julen og Nytåret er over os mens vi skriver disse ord. For første gang kunne vores barnebarn Constance danse med omkring juletræet. Så det må være et godt tidspunkt

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere