Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening"

Transkript

1 Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes af psykiske problemer... 4 Hold dig opdateret... 4 Velkommen til arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant!... 5 Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så? Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) vælges af og blandt de ansatte, og er arbejdsmiljørepræsentant for samme gruppe af ansatte uanset jobfunktion og faglig organisering. AMR skal i samarbejde med ledelsen sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Som den ene part i arbejdsmiljøgruppen skal du i samarbejde med arbejdslederrepræsentanten varetage det daglige sikkerheds- og sundhedsarbejde enten på hele arbejdspladsen eller inden for det arbejdsområde, som arbejdsmiljøgruppen er ansvarlig for. I langt de fleste tilfælde er det arbejdspladsens leder, der er arbejdslederrepræsentanten i arbejdsmiljøgruppen. Det er i alle arbejdsmiljøspørgsmål arbejdsgiveren (kommunen), der har ansvaret for, at forholdene er i orden. Arbejdsmiljøgruppen har til opgave at hjælpe arbejdsgiveren med at løse denne opgave. På tværs af faggrupper Arbejdsmiljøspørgsmål kan kun sjældent afgrænses til en enkelt faggruppe. Mange af de sager, du kommer til at arbejde med, har betydning for flere faggrupper, fx tekniske servicemedarbejdere, rengøringspersonalet, kontorpersonalet, tandklinikkens eller skole/fritidsordningens personale. Er der på arbejdspladsen flere arbejdsmiljøgrupper - fx en for undervisningsområdet og en for SFO - er det vigtigt, at I indgår i et tæt samarbejde om løsning af arbejdsmiljøproblemer. Du er ikke alene Der er mange resursepersoner og samarbejdspartnere, som kan hjælpe dig - hvis du spørger dem. På arbejdspladsen er det især tillidsrepræsentanten, som på mange områder har en særlig indsigt. I en række tilfælde er det naturligt at inddrage kollegerne i arbejdet, fx i forbindelse med indeklimaspørgsmål eller arbejdspladsvurdering. På nogle områder vil der være sammenfald mellem opgaverne i samarbejdsudvalget og i arbejdsmiljøgruppen. De fleste kommuner har organiseret arbejdsmiljøarbejdet efter rammeaftalen om medindflydelse (MED), men enkelte har det opdelt i et samarbejdsudvalg (SU) og en arbejdsmiljøorganisation (AMO). En række myndigheder og øvrige arbejdsmiljøaktører er også til rådighed. Det er først og fremmest Arbejdstilsynet, arbejdsmiljørådgivere og de arbejdsmedicinske klinikker, der kan trækkes på. Tal med kredsen I Danmarks Lærerforening er spørgsmål om arbejdsmiljø udlagt til behandling i de enkelte lærerkredse. Du kan derfor altid henvende dig til din lokale kreds med spørgsmål om arbejdsmiljø. Du bør altid orientere eller inddrage kredsen, når der er tale om "store" sager, ikke mindst på grund Side 1 af 5

2 af, at disse sager skal behandles i (hoved)arbejdsmiljøudvalget eller MED-udvalg, hvor kredsen ofte vil være repræsenteret. Opgaver, rettigheder og pligter Som arbejdsmiljørepræsentant er du en af de personer, der skal sikre, at arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes i praksis. Af arbejdsmiljølovens formålsparagraf fremgår det, at hensigten med loven er at: - skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet - danne grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer samt vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. For at opfylde dette formål indeholder loven en række bestemmelser om, hvordan arbejdet skal organiseres og sættes i system. Arbejdsmiljøgruppen er en del af kommunens arbejdsmiljøorganisation, og de to medlemmer i gruppen har en række opgaver, som er nøjere beskrevet i bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Hvis der i kommunen er indgået MED-aftale, skal organiseringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet være beskrevet i aftalen. Arbejdsmiljøgruppens vigtigste opgaver er: - Hvert år skal der på arbejdspladsen gennemføres en strategisk drøftelse af arbejdsmiljøindsatsen. Dette er en ny opgave, der er trådt i kraft med lovændringen pr. 1/ deltagelse i kortlægning og kontrol af, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige - kontrol af, om arbejde, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med bekendtgørelser og øvrige bestemmelser - kontrol af, at maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler er indrettet og anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde - kontrol af, at stoffer og materialer kun anvendes ved arbejdsprocesser og metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme - kontrol af, at der gives effektiv oplæring og instruktion til medarbejdere - deltage i undersøgelse af ulykker mv. på arbejdspladsen - deltage i planlægningen - før der træffes endelig beslutning - af arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsarbejde, herunder at deltage i udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) og byggesagsbehandling - fremsætte forslag til arbejdsmiljøudvalget om nye opgaver, forbedringer og løsninger samt deltage i de møder, som udvalget holder med arbejdsmiljøgrupperne. - beskytte de ansatte og det gode arbejdsmiljø Som arbejdsmiljørepræsentant har du pligt til at deltage aktivt i arbejdsmiljøarbejdet på din arbejdsplads. Det vil sige, at du har ret og pligt til at bruge tid på de opgaver, der skal udføres, og pligt til at deltage i diskussioner og møder med kolleger og ledelse i spørgsmål om sundhed og sikkerhed. Tid til arbejdet Jævnfør loven skal du have den nødvendige tid til arbejdet, dette er dog ikke nærmere fastlagt men skal aftales på baggrund af en drøftelse i arbejdsmiljøgruppen. I mange kredse er der indgået aftaler Side 2 af 5

3 om tid til arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant. Derfor vil vi opfordre dig til at kontakte kredsen herom. Uddannelse Uddannelsen af arbejdsmiljørepræsentanter er kraftigt ændret med den nye lov, gældende fra 1/ Som nyvalgt AMR skal du gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse indenfor 3 måneder efter dit valg. Uddannelsen varer 22 timer svarende til tre dage. Har du tidligere været valgt som arbejdsmiljørepræsentant skal du gennemgå uddannelsen, hvis din tidligere uddannelse er fra før 1. april Herudover skal du indenfor det første år tilbydes to dages relevant uddannelse. De følgende år skal arbejdsgiveren tilbyde AMR og AL 1½ dags uddannelse hvert år. Uddannelsens indhold skal tilrettelægges på baggrund af en kompetenceplan, der definerer arbejdspladsens vidensbehov. Særlig status Du har samme beskyttelse mod afskedigelse og anden forringelse af dine forhold, som tillidsrepræsentanten har. Det er dog en forudsætning, at arbejdsgiveren har registreret, at du er valgt. Kredsen kan hjælpe hermed. Arbejdsmiljørepræsentanten og undervisningsmiljøet Undervisningsmiljøloven fra august 2001 medførte, at arbejdsmiljøorganisationen fik et nyt arbejdsområde elevernes undervisningsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationen skal sørge for, at undervisningsmiljøet kommer på dagsordenen, og selvom det er lederen, der har det endelige ansvar for, at der gennemføres en undervisningsmiljøvurdering, er det ofte i arbejdsmiljøorganisationen, at trådene samles. Det er ikke usædvanligt, at arbejdsmiljørepræsentanten bliver knyttet til elevrådet som kontaktperson. Sæt noget i gang Et godt sikkerheds- og sundhedsarbejde bygger på kollegernes engagement og opbakning. Det får du, hvis du arbejder seriøst med tingene og forsøger at argumentere ud fra en faglig og velbegrundet synsvinkel. Det fremmer arbejdsmiljøarbejdet, at der bliver stillet opgaver, forventninger og krav til problemløsninger og resultater. Ofte er det en god idé at starte med at løse mindre problemer. Flere små succeser baner tit vejen for løsning af de store tunge problemer. Struktur på arbejdet Der stilles ikke krav om skriftlig mødeindkaldelse, dagsorden og referat ved møderne i arbejdsmiljøgruppen, men det er efter foreningens erfaring en god idé at udarbejde et præcist referat af de enkelte møder. På den måde vil der altid foreligge dokumentation for, hvad der er behandlet på møderne og hvilke beslutninger, der er truffet. Hvis Arbejdstilsynet eksempelvis bliver inddraget i en konkret sag, vil man altid spørge efter dokumentation for behandlingen af sagen. Sørg også for, at henvendelser til arbejdsmiljøudvalget sendes i skriftlig form. Det gælder både, når du stiller forslag til dagsorden, anmoder om udtalelser eller ansøger om konkrete arbejdsmiljøforanstaltninger. Kort sagt, stil krav til arbejdsmiljø-/med-udvalget, og gør det på en måde, så der sker noget. Der er detaljerede regler for møderne i arbejdsmiljø-/med-udvalget. Du har blandt andet krav på at få tilsendt referat fra møderne. Side 3 af 5

4 Forebyggelse og løsning af problemer tager tid, men er du velforberedt, og er mål og strategi fastlagt, er der gode muligheder for store og synlige resultater. Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes af psykiske problemer Behandling af arbejdsskadesager Hvis et medlem har været ude for en arbejdsskade, er det vigtigt at sikre, at skaden anmeldes korrekt og i tide. Nærmere oplysninger om arbejdsskadesagsbehandling finder du på dlf.org. Hvis der er behov for foreningens hjælp til sagsbehandlingen, kan du downloade et indberetningsskema, der udfyldes og sendes til kredsen. Erfaringerne har vist, at det kan være forbundet med store vanskeligheder at gennemføre en erstatningssag som følge af en arbejdsskade, når sagen fra starten er behandlet forkert. Det er derfor vigtigt at opfordre medlemmet til så tidligt som muligt at søge bistand i kredsen. Dette tilbud gælder som nævnt kun foreningens medlemmer. Andre faglige organisationer har ofte tilsvarende tilbud, som der kan henvises til. Rådgivning af medlemmer med psykiske arbejdsmiljøproblemer Foreningen tilbyder rådgivning til medlemmer med psykiske arbejdsmiljøproblemer. Det kan eksempelvis dreje sig om stress og udbrændthed, samarbejdsproblemer, vold eller trusler om vold. Det enkelte medlem kan ringe direkte til foreningen og bede om rådgivningen om psykisk arbejdsmiljø. Herefter aftales en tid til en samtale med en af vores konsulenter med henblik på at afklare hvilke muligheder, der er for at løse/afhjælpe problemerne. Såfremt problemerne har deres udspring i arbejdssituationen og andre muligheder er udtømte, fx via arbejdsgiverbetalte psykologordninger eller forsikringer, har foreningen mulighed for efter et skøn at henvise til samtaler hos en af foreningens tilknyttede psykologer. Der kan ydes op til 5 psykologsamtaler. Som arbejdsmiljørepræsentant skal du være opmærksom på, hvilke personalepolitiske ordninger arbejdspladsen og arbejdsgiveren har i forhold til psykiske arbejdsmiljøproblemer. Mange arbejdspladser har tilbud om hjælp eksempelvis ved vold og trusler om vold og disse ordninger skal bruges for at synliggøre problemerne. Telefonrådgivningen er ikke en akut service. Der kan være periodevis ventetid på samtaler i foreningen og hos psykologerne. Det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten ikke lover medlemmerne, at de kan få psykologhjælp. Også arbejdsmiljørepræsentanter kan bruge rådgivningen som sparringspartner i situationer, hvor man er usikker på sin rolle. Tilbuddet om rådgivning er beskrevet på foreningens hjemmeside. Vi opfordrer dig til at sikre, at kollegerne på arbejdspladsen er opmærksomme på rådgivningsordningen. Hold dig opdateret På foreningens hjemmeside kan du finde mange oplysninger, som du kan have gavn af i dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant. Opdelt under forskellige emner kan du læse om langt de fleste forhold, der er af betydning for medlemmernes arbejdsmiljø, og ikke mindst hvordan du kan finde yderligere information. Du vil også kunne finde artikler, hvor foreningens politiske holdning til forskellige emner kommer til udtryk fx om rygepolitik. Side 4 af 5

5 Du har ret til at blive gjort bekendt med de skriftlige påbud og vejledninger, som Arbejdstilsynet afgiver. Du kan enten selv eller i samråd med arbejdslederen forelægge spørgsmål for Arbejdstilsynet. Du skal dog først søge at få svar gennem arbejdsmiljøorganisationen. Ændringer i love og bekendtgørelser sker i dag med en sådan hast, at det næsten er umuligt at informere om dem på papir. Hold dig derfor orienteret på dlf.org og Arbejdstilsynets hjemmeside at.dk. Viden om arbejdsmiljø På dlf.org under arbejdsmiljø har vi samlet en lang række materialer om arbejdsmiljø meget af det særligt om arbejdsmiljøforholdene på en underviserarbejdsplads. Da du måske også er AMR for andre end undervisere henvises der også til materiale som er relevant for kontormedarbejdere og teknisk servicemedarbejdere. Meget af det der henvises til, er Branchevejledninger udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning og Forskning (BAR U&F). Branchevejledninger er udarbejdet i et samarbejde mellem arbejdsgivere, ledere og medarbejdere repræsenteret ved deres organisationer og med stor kenskab til arbejdsmiljøforholdene indenfor branchen. En sådan vejledning er udtryk for hvad der er god standard på de respektive arbejdspladser. Aktuelt om Arbejdsmiljø DLF s nyhedsbrev Aktuelt om arbejdsmiljø sendes til alle arbejdsmiljørepræsentanter på ca. 4-6 gange årligt. Modtagerne findes i medlemssystemet fra gang til gang og det er derfor vigtigt, at din kreds har sørget for at registrere dig som arbejdsmiljørepræsentant og at du selv har angivet din mailadresse. Dette gør du ved at logge på min side på dlf.org/medlem. Løber du ind i problemer med dette, kan du kontakte din lokale kreds. Folkeskolen Medlemsbladet Folkeskolen udsendes til samtlige medlemmer af foreningen. Som arbejdsmiljørepræsentant har du en særlig forpligtelse til at holde dig orienteret om aktuelle debatemner vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål. Det sikrer dig mulighed for at medvirke til en bred og saglig debat blandt foreningens medlemmer. Velkommen til arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant! Danmarks Lærerforening har som mål, at vores medlemmer skal sikres det højest mulige niveau for sundhed, trivsel og sikkerhed i det fysiske, psykiske og sociale miljø på deres arbejdspladser. Derfor er vi glade for, at du har valgt at tiltræde som arbejdsmiljørepræsentant og dermed hjælpe foreningen med at nå dette mål. Arbejdsmiljøforbedringer skabes først og fremmest af de personer, der selv arbejder på arbejdspladsen, og her er du som arbejdsmiljørepræsentant en nøgleperson. Du er altid velkommen til at henvende dig i din kreds eller i sekretariatet med arbejdsmiljøspørgsmål. Side 5 af 5

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds

Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds Indledning Dette er en lille folder til dig som er arbejdsmiljørepræsentant på en skole/enhed som hører under Billund lærekreds. Det er meget vigtigt, at du

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere