Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263)"

Transkript

1 ANLÆGSINVESTERINGER (side ) 240

2 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling og et tilhørende rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig betydning. Det er en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Anlægsbevillinger gives af Kommunalbestyrelsen og kan være ét- eller flerårige. Selvom en anlægsbevilling er flerårig, kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb. Ved budgetlægningen afsættes rådighedsbeløb for at finansiere anlægsarbejdet. Rådighedsbeløb skal frigives forud for et anlægsarbejde igangsættes. For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsarbejdet er afsluttet. Der skal altid aflægges et særskilt regnskab for anlægsbevillinger med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. 241

3 Oversigt over planlagte anlægsinvesteringer Økonomisk oversigt BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Anlæg Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget K-ant Informationscenter Gyldensteensprojektet Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Projekt Hasmark Strandpark Udviklingsplan for landområder Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup Solgården fase Uprioriteret anlægspulje Anlægspulje til haller Energipulje til haller Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse Børne- og Ungeudvalget Skole-it Moderniseringsplan for skoler Langebyhus Moderniseringsplan daginstitutioner Rammebeløb tandplejen Tandklinikken Social- og Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset Etablering uvisiteret aktivitetshus i Søndersø Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Trådløst netværk i personaleområder Teknik- og miljøudvalget Havneinvesteringer Renovering af gadelys Asfaltbelægning Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur- og kulturarvsgenopretning Klimasikring af klubben Bogense Skole Stiforløb Gyldensteen dige Udvikling af Søbadet i Bogense

4 BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Yderligere midler til udvikling af landområderne Tilgængelighed for alle - pulje Renov. parkeringsareal/område - Otterup hallerne Undersøgelse støjafskærmning Morud Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø Energibesparende foranstaltninger Indsatspulje i udkantsområder Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Klimasikring Beredskab Vandløbsliv Sikring af skrænt ved Kirkebakken Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn Økonomiudvalget Udskiftning af IT på institutioner IT administration Digitalisering på administrative områder Digitalisering resten af organisationen Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Kommuneplan og klimatilpasningsplan Salg af Langebyhus

5 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget K-ant Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til projekt K-ant. K-ant Ud over de afsatte anlægsmidler, er der også afsat kr. årligt til drift. Med K-ANT projektet sættes der fokus på at gøre Nordfyn tilgængelig for alle. Det skal ske ved at bruge nye digitale og mobile muligheder. Alle kulturtilbud, den nordfynske natur og de nordfynske landskaber og kulturarv, skal opleves og formidles som en samlet oplevelse. Der skal udvikles en vision og strategi, der skal skabe merværdi mellem alle aktiviteterne, hvor private, foreninger og kommune indgår nye og anderledes partnerskaber (Nye grønne partnerskaber). På denne måde skabes der fælles rammer for en tværgående udnyttelse af kommunens samlede ressourcer med kultur, kulturarv, natur og landskaber som omdrejningspunkt. K-ANT projektet skal samtidig tydeliggøre de mange værdier og aktiviteter, der er og skabes på Nordfyn. Projektet skal understøtte den Nordfynske udvikling som både en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv turistdestination. Informationscenter Gyldensteensprojektet Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til etablering af et informationscenter i tilknytning til Gyldensteensprojektet. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb. Informationscenter Gyldensteensprojektet puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægget. Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til branding, grundsalg, bosætning og erhverv: Branding, grundsalg, bosætning og erhverv

6 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsmidlerne anvendes til branding af Nordfyn, kampagner m.m., der skal sikre og understøtte en øget bosætning og tiltrækning samt fastholdelse af nuværende erhverv og arbejdspladser i kommunen. Herunder et øget salg af grunde og boliger i Nordfyns Kommune. Projekt Hasmark Strandpark Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til projekt Hasmark Strandparkt. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Projekt Hasmark Strandpark Anlægsmidlerne skal anvendes til en fortsat udvikling og realisering af Hasmark Strandpark. Det forudsættes, at der opnås midler fra eksterne fonde, således at der kan gennemføres et samlet og bæredygtigt projekt. puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægget. Udviklingsplan for landområder Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til udarbejdelse af en udviklingsplan for landområderne i Nordfyns Kommune. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Udviklingsplan for landområder Anlægsmidlerne skal anvendes til igangsætning af en innovativ proces for udarbejdelse af udviklingsplaner i landdistrikterne, således at landdistrikterne indgår i en samlet udviklings- og helhedsplanlægning i Nordfyns Kommune. Herunder undersøges muligheden for nye innovative samarbejder og fællesskaber med landdistrikterne. Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til udvikling af Søndersø bymidte. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: 245

7 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Anlægsmidlerne anvendes til udvikling af Søndersø bymidte i området omkring den gamle centergrund, således at der skabes et nyt og anderledes byrum med spændende udfoldelsesmuligheder. Det forudsættes at projektet har lokalt medejerskab fra såvel det lokale handelsliv, foreningsliv samt borgere. Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud De afsatte midler skal udmøntes så der sikres gennemgribende og nyskabende anslag i Bogense og Morud. Morud har trods et relativt højt indbyggertal ikke en egentlig bymidte, men det er vigtigt for en bys identitet, at der er skabt et byrum, som udover at samle byens handel også giver mulighed for ophold. I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup De afsatte midler skal udmøntes så der sikres gennemgribende og nyskabende anslag i Otterup bymidte. Midlerne anvendes til at realisere dele af masterplanen for Otterup, herunder skabe en attraktiv by. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Fornyelse og byomdannelse af Otterup Solgården fase 2 I forbindelse med Sundhedshuset på Solgården (fase 1) er der fortsat et resterende areal (fase 2). Projektet for fase 2 omhandler istandsættelse det resterende areal på 700 m2, så der er mulighed for at leje arealerne ud. Endvidere anvendes anlægsmidlerne til renovering af facadeparti og adgangsarealer, så de fremstår mere indbydende og moderne. 246

8 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Solgården fase Uprioriteret anlægspulje Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til konkrete anlægsprojekter inden for fritidsområdet. Uprioriteret anlægspulje Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur prioriterer og indstiller overfor udvalget anvendelsen af Anlægspulje til haller I forbindelse med budgetaftalen for 2013 er der afsat en årlig anlægspulje til hallerne i Nordfyns Kommune, som skal anvendes til konkrete anlægsprojekter. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægspulje til haller I samråd med udvalget vil direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur prioritere anvendelsen af Energipulje til haller De tekniske anlæg i de selvejende haller er af ældre dato, og ofte er det ikke i energibesparende tiltag, halbestyrelserne prioriterer, når brugerne ønsker forbedrede faciliteter. De afsatte anlægsmidler anvedes til energibesparende tiltage som belysning, varmeinstallationer, efterisolering, kedelanlæg mv., som kan reducere driftsudgifterne til energi. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Energipulje til haller

9 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Anlægsmidlerne anvendes til renoveringsopgaver i og omkring hallerne, så disse fortsat fremstår som attraktive faciliteter for kommunens aktive idrætsudøvere. Anlægspuljen udmøntes gennem deb en anlægsstrategi for haller og boldbaner, som pt. er under udarbejdelse. Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Anlægsmidlerne anvendes til medfinansering af et idrætsanlæg, der forener skole, gymnasium og foreninger, hvor sundhed, bevægelse og idræt når nye dimensioner. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse Der resterer fortsat foreninger i Nordfyns Kommune, som af den ene eller den anden årsag ikke ønsker at overtage det kommunale klubhus, som de benytter. Anlægsmidlerne skal motivere foreningerne til, at de sidste klubhuse overdrages. Enten ved at imødekomme flere af foreningernes ønsker eller alternativt at anvise andre klubfaciliteter, hvor kommunen i forvejen har aktiviteter, og hermed dobbeltudnytte bygninger. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Investering / overdragelse af klubhuse

10 Børne- og Ungeudvalget Børne- og Ungeudvalget Skole-it Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til folkeskoleområdet. Skole-it Skole- og dagtilbudschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Moderniseringsplan for skoler Der er afsæt en samlet anlægspulje på 80 mio. kr. over en 4 årig periode til brug for implementering af masterplanen for de 5 overbygningsskoler, herunder etablering af lærerarbejdspladser. Moderniseringsplan for skoler Direktøren for Børn og Unge samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Langebyhus Det budgetlagte anlægsbeløb anvendes til opførelse af en ny døgninstitution med 10 pladser på adressen Langebyende 20. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Langebyhus Børn- og Ungechefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Moderniseringsplan daginstitutioner Der er afsat kr. i 2014 til udarbejdelse af en moderniseringsplan for Daginstitutionerne, samt et efterfølgende beløb i overslagsårene til implementering af planen på kr. årligt. 249

11 Børne- og Ungeudvalget Moderniseringsplan daginstitutioner Direktøren for Børn og Unge samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Rammebeløb tandplejen Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af teknisk udstyr til skoletandplejen. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Rammebeløb tandplejen Fagchefen for Børn og Familie prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Tandklinikken Anlægsmidlerne anvendes til udmøntning af kommunalbestyrelsen om den fremtidige struktur for tandplejen i Nordfyns Kommune, og anvendes til opførelse af en ny centralklinikken placeret i tilknytning til Søndersøskolen. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Tandklinikken Børn- og Familiechefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 250

12 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Der er budgetlagt med en årlig anlægspulje, som skal anvendes til velfærdsteknologi i hjemmeplejen. Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Anskaffelsen af velfærdsteknologien skal tænkes ind på området til brug for at understøtte borgeren i den daglige færden, således at teknologien er med til at nytænke velfærden, så den skaber tryghed, sikkerhed og mobilitet for borgeren. Chefen for Aktiv Pleje og Omsorg er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset Anlægsmidlerne anvendes til etablering af Krudthuset, som er et særligt motions- og aktivitetshus for målgruppen voksne psykisk udviklingshæmmede i Nordfyns kommune. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset Chefen for Socialcentret er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Etablering uvisiteret aktivitetshus i Søndersø Anlægsmidlerne anvendes til etablering af et fremtidigt Aktivitetshus i Søndersø placeret i det tidligere Aktiveringscenter på Industrivej 2, Søndersø. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Etablering uvisiteret aktivitetshus i Søndersø Chefen for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Anlægsmidlerne anvendes til udskiftning af utidssvarende og nedslidt inventar i de decentrale områder i Aktiv Pleje og Omsorg samt Sundhed og Rehabilitering, herunder anskaffelse af tidssvarende og arbejdsmiljøvenligt inventar til de nye sundhedsklinikker. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: 251

13 Social- og Sundhedsudvalget Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Cheferne for Aktiv Pleje og Omsorg samt Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Trådløst netværk i personaleområder Anlægsmidlerne anvendes til etablering af trådløst netværk i alle tilbud indenfor Sundhed og Rehabiliterings, Handicap/psykiatri og Aktiv pleje og omsorg. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Trådløst netværk i personaleområder Direktøren for Social og Arbejdsmarked vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. 252

14 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Havneinvesteringer Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til investeringer i Bogense Havn og Marina. Puljebeløbet prioriteres i forhold til Bogense Havn og Marinas investeringsoversigt. Havneinvesteringer Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet, som udmøntes i forhold til den vedtagne investeringsplan. Renovering af gadelys I 2015 skal alle kviksølvlyskilder i udendørs belysning udfases til fordel for mere energieffektive og miljøvenlige alternativer (jf. EU-direktivet 245/2009, som blev vedtaget i foråret 2009). Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og skal anvendes til gennemførelse af en renovering af den samlede gadebelysning, idet den nuværende gadebelysning består af kviksølvsarmaturer. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Renovering af gadelys Driftschefen prioriterer anvendelsen af Asfaltbelægning Anlægsmidlerne anvendes til investering i vejkapitalen i Nordfyns Kommune. I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Asfaltbelægning Driftschefen prioriterer anvendelsen af Renovering af fortove og stier Som en del af budgetaftalen for 2013, er der budgetlagt med en årlig anlægspulje til renovering af fortorve og stier i Nordfyns Kommune. 253

15 Teknik- og Miljøudvalget Renovering af fortove og stier Driftschefen prioriterer anvendelsen af Udarbejdelse af kulturarvsstrategi For at profilere Nordfyns Kommune som et godt sted at besøge, bo og arbejde, anvendes de afsatte anlægsmidler til udarbejdelse af en kulturarvsstrategi og et kulturarvsatlas med konkrete registreringer af værdifulde kulturmiljøer, samt registrering og vurdering af bevaringsværdige byggerier. I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Natur- og kulturarvsgenopretning Anlægsmidlerne prioriteres til at kulturarsminderne og den borgernære natur bliver forskønnet og opgraderet for at hindre yderligere forfald. Natur- og kulturarvsgenopretning Natur- og Miljøchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Klimasikring af klubben Bogense Skole Anlægsmidlerne anvendes til at sikre lokalerne på Bogense Skole mod indtrængen af vand i forbindelse med regnskyld og andre ekstraordinære situationer. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Klimasikring af klubben Bogense Skole Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 254

16 Teknik- og Miljøudvalget Stiforløb Gyldensteen dige Stiforløb på diget langs Gyldensteen Strand. Stiforløbet vil være et fantastisk rekreativt og borgernært indslag, der vil være til gavn for både lokale, samt besøgende til det naturskønne område Gyldensteen Strand. Åge V. Jensens fond er ejer af diget, og et stiforløb skal aftales med fonden. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Stiforløb Gyldensteen dige Natur- og Miljøchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Udvikling af Søbadet i Bogense Anlægsmidlerne anvendes til udvikling af Søbadet i Bogense, der opdeles i følgende 3 etaper: 1. etape faciliteter og opholdsareal på land og trappe mod havnebassinet 2. etape anlæg i vandet 3. etape stier og opholdsarealer langs vandet incl. kystsikring Det forventes endvidere, at en del af de samlede udgifter finansieres af fondsmidler. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Udvikling af Søbadet i Bogense Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Yderligere midler til udvikling af landområderne Anlægsmidlerne kan eksempelvis anvendes til: Udviklingsplan for landdistrikterne og landsbyer Landsbyplaner Landsbypedelordning som forsøg I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Yderligere midler til udvikling af landområderne Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 255

17 Teknik- og Miljøudvalget Tilgængelighed for alle - pulje Anlægsmidlerne kan anvendes til at: øge fremkommeligheden, således at kommunens nuværende og fremtidige tilbud kan benyttes af alle kommunens borgere på lige vilkår, sikre den fortsatte drift og udvikling af den allerede etablerede mærkeordning for tilgængelighed til butikkerne for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. sikre tilgængelighed for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne på kommunens egne projekter, f.eks. ved nybyggeri, ombygninger samt nye anlæg De afsatte midler administreres i samarbejde og dialog med Danske Handicaporganisationer. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Tilgængelighed for alle - pulje Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Renovering af parkeringsareal/område - Otterup hallerne Anlægsmidlerne anvendes til omlægning af parkerings- og tilkørselsforhold til Otteruphallerne, således pladsen blive indrettet, så der skabes fokus på hallernes hovedindgang. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Renov. parkeringsareal/område - Otterup hallerne Driftschefen prioriterer anvendelsen af Undersøgelse støjafskærmning Morud De afsatte anlægsmilder anvendes til undersøgelse af støjforholdene ved de nye udstykninger i Morud, som er beliggende ud til Søndersøvej, som er en meget trafikeret vej, da den tjener som forbindelse til motorvejen fra store dele af Nordfyns Kommune. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Undersøgelse støjafskærmning Morud Driftschefen prioriterer anvendelsen af 256

18 Teknik- og Miljøudvalget Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø De afsatte midler anvendes til udvikling af de bynære rekreative områder i Nordfyns kommune, med fokus på faciliteter som hundeskove/områder i Bogense og Søndersø samt bedre udnyttelse og tilgængelighed ved øvrige rekreative områder. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø Driftschefen prioriterer anvendelsen af Energibesparende foranstaltninger Den 30. april 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå aftale med Enervision om at gennemgå alle kommunens bygninger for at vurdere mulige energibesparende foranstaltninger. Til iværksættelse af energibesparende foranstaltninger, er der afsat en anlægspulje, som kan anvendes til energibesparende foranstaltninger i Nordfyns Kommunes ejendomme. Endvidere er der som en del af budgetaftalen for 2013 i perioden afsat 15 mio. kr. ekstra til energibesparende foranstaltninger. Anlægsmidlerne anvendes til en øget indsats i forhold til energibesparende investeringer. Der investeres fortsat i den kommunale bygningskapital, således at tilbagebetalingstiden på investeringerne øges fra den nukendte model med 8 år til en tilbagebetalingstid på 20 år. Målet er fortsat at sikre de investeringer, der medfører det største afkast og rationale. Energibesparende foranstaltninger Driftschefen prioriterer anvendelsen af Indsatspulje i udkantsområder Som led i regeringens Vækstplan DK er der afsat i alt 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer under indbyggere og landdistrikter. Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i hvert af årene 2014 og Anvendelsesområde: Anvendelsesområdet for puljen vil være en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne. Puljen vil kunne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land. Puljemidlerne vil kunne anvendes til følgende typer af aktiviteter: Istandsættelse af nedslidte boliger. Nedrivning af nedslidte boliger. 257

19 Teknik- og Miljøudvalget Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet. Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 pct., og kommunernes andel udgør 40 pct. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Indsatspulje i udkantsområder Driftschefen prioriterer anvendelsen af Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Nordfyns Kommune har som vandløbsmyndighed pligt til at udarbejde regulativer for offentlige vandløb. I den forbindelse har Natur og Miljø fået udarbejdet en plan for vandløbsregulativrevision ved en rådgiver. Regulativrevisionen kan omfatte opmåling af vandløbene, konsekvensanalyse af ændringer og regulativændringen. Vandplanerne skal være udført senest ved udgangen af I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Klimasikring Beredskab Anlægsmidlerne anvendes til indkøb af pumpemateriel mv. til at imødegå de forventede følgevirkninger af klimaforandringer. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Klimasikring Beredskab Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 258

20 Teknik- og Miljøudvalget Vandløbsliv Anlægsmidlerne anvendes til at støtte op om bosætning og øge turistindtægterne ved at forbedre livet i vandløbene, og de rekreative muligheder, der er tilknyttet. Vandløbsliv Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Sikring af skrænt ved Kirkebakken Anlægsmidlerne anvendes til at sikre sti og skrænt ved Kirkebakken samt delvis udbedring af skader på kystsikring langs Kirkebakkens camping. Sikring af skrænt ved Kirkebakken Driftschefen samt Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Udvikling af sommerhusområderne/maritime Nordfyn Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn

21 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Udskiftning af IT på institutioner Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til de kommunale institutioner. Udskiftning af IT på institutioner IT-chefen prioriterer anvendelsen af IT administration Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til det administrative område. IT administration IT-chefen prioriterer anvendelsen af Digitalisering på administrative områder Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger inden for de administrative områder (Rådhusene), som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering på administrative områder Digitaliseringsgruppen prioriterer i samråd med direktionen anlægspuljen til brug for investering i digitale løsninger. Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Digitalisering resten af organisationen Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger i hele organisationen, excl. Rådhusene, som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. 260

22 Økonomiudvalget Digitalisering resten af organisationen Digitaliseringsgruppen prioriterer i samråd med direktionen anlægspuljen til brug for investering i digitale løsninger. Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Der afsættes anlægsmidler til op sætning af trådløst net på rådhusene samt opgradering af den ekstern båndbrede, således Nordfyns Kommune er på højde med den teknologiske udvikling. Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde IT-chefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet, og prioriterer anvendelsen af puljen. Kommuneplan og klimatilpasningsplan Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger inden for de administrative områder (Rådhusene), som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Kommuneplan og klimatilpasningsplan Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Salg af Langebyhus I forbindelse med opførelse af en ny døgninstitution med 10 pladser på adressen Langebyende 20, vil den nuværende institution Langebyhus ikke længere være anvendelig, og sættes derfor til salg. I budgetoverslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Salg af Langebyhus Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 261

23 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til anlægsinvesteringer (netto) I nedenstående graf er medtaget samtlige nettoudgifter til anlæg opgjort excl. forsyningsområdet. Dvs. at eventuelle anlægsindtægter er modregnet i anlægsudgifterne Udgifter til Anlægsinvestering (excl. forsyningsområdet) Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til anlægsinvesteringer på Kvalitetsfondens områder (netto) I nedenstående graf er medtaget samtlige nettoudgifter til anlæg under Kvalitetsfondens områder, hvilket omfatter: Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) 262

24 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Udgifter til Kvalitetsfondens områder Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 263

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 217 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2014-priser (i 1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre De Konservative Enhedslisten Dansk Folkeparti 1 Overordnede visioner

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi.

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi. Budgetaftale 2014 (15-17) 17) Sorø, den 24. september 2013. Vækst gennem udvikling De økonomiske rammer for den kommunale økonomi vil også i de kommende år være snævre. Derfor er det afgørende at der i

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere