Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263)"

Transkript

1 ANLÆGSINVESTERINGER (side ) 240

2 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling og et tilhørende rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig betydning. Det er en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Anlægsbevillinger gives af Kommunalbestyrelsen og kan være ét- eller flerårige. Selvom en anlægsbevilling er flerårig, kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb. Ved budgetlægningen afsættes rådighedsbeløb for at finansiere anlægsarbejdet. Rådighedsbeløb skal frigives forud for et anlægsarbejde igangsættes. For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsarbejdet er afsluttet. Der skal altid aflægges et særskilt regnskab for anlægsbevillinger med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. 241

3 Oversigt over planlagte anlægsinvesteringer Økonomisk oversigt BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Anlæg Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget K-ant Informationscenter Gyldensteensprojektet Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Projekt Hasmark Strandpark Udviklingsplan for landområder Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup Solgården fase Uprioriteret anlægspulje Anlægspulje til haller Energipulje til haller Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse Børne- og Ungeudvalget Skole-it Moderniseringsplan for skoler Langebyhus Moderniseringsplan daginstitutioner Rammebeløb tandplejen Tandklinikken Social- og Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset Etablering uvisiteret aktivitetshus i Søndersø Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Trådløst netværk i personaleområder Teknik- og miljøudvalget Havneinvesteringer Renovering af gadelys Asfaltbelægning Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur- og kulturarvsgenopretning Klimasikring af klubben Bogense Skole Stiforløb Gyldensteen dige Udvikling af Søbadet i Bogense

4 BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Yderligere midler til udvikling af landområderne Tilgængelighed for alle - pulje Renov. parkeringsareal/område - Otterup hallerne Undersøgelse støjafskærmning Morud Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø Energibesparende foranstaltninger Indsatspulje i udkantsområder Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Klimasikring Beredskab Vandløbsliv Sikring af skrænt ved Kirkebakken Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn Økonomiudvalget Udskiftning af IT på institutioner IT administration Digitalisering på administrative områder Digitalisering resten af organisationen Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Kommuneplan og klimatilpasningsplan Salg af Langebyhus

5 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget K-ant Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til projekt K-ant. K-ant Ud over de afsatte anlægsmidler, er der også afsat kr. årligt til drift. Med K-ANT projektet sættes der fokus på at gøre Nordfyn tilgængelig for alle. Det skal ske ved at bruge nye digitale og mobile muligheder. Alle kulturtilbud, den nordfynske natur og de nordfynske landskaber og kulturarv, skal opleves og formidles som en samlet oplevelse. Der skal udvikles en vision og strategi, der skal skabe merværdi mellem alle aktiviteterne, hvor private, foreninger og kommune indgår nye og anderledes partnerskaber (Nye grønne partnerskaber). På denne måde skabes der fælles rammer for en tværgående udnyttelse af kommunens samlede ressourcer med kultur, kulturarv, natur og landskaber som omdrejningspunkt. K-ANT projektet skal samtidig tydeliggøre de mange værdier og aktiviteter, der er og skabes på Nordfyn. Projektet skal understøtte den Nordfynske udvikling som både en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv turistdestination. Informationscenter Gyldensteensprojektet Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til etablering af et informationscenter i tilknytning til Gyldensteensprojektet. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb. Informationscenter Gyldensteensprojektet puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægget. Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til branding, grundsalg, bosætning og erhverv: Branding, grundsalg, bosætning og erhverv

6 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsmidlerne anvendes til branding af Nordfyn, kampagner m.m., der skal sikre og understøtte en øget bosætning og tiltrækning samt fastholdelse af nuværende erhverv og arbejdspladser i kommunen. Herunder et øget salg af grunde og boliger i Nordfyns Kommune. Projekt Hasmark Strandpark Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til projekt Hasmark Strandparkt. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Projekt Hasmark Strandpark Anlægsmidlerne skal anvendes til en fortsat udvikling og realisering af Hasmark Strandpark. Det forudsættes, at der opnås midler fra eksterne fonde, således at der kan gennemføres et samlet og bæredygtigt projekt. puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægget. Udviklingsplan for landområder Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til udarbejdelse af en udviklingsplan for landområderne i Nordfyns Kommune. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Udviklingsplan for landområder Anlægsmidlerne skal anvendes til igangsætning af en innovativ proces for udarbejdelse af udviklingsplaner i landdistrikterne, således at landdistrikterne indgår i en samlet udviklings- og helhedsplanlægning i Nordfyns Kommune. Herunder undersøges muligheden for nye innovative samarbejder og fællesskaber med landdistrikterne. Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til udvikling af Søndersø bymidte. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: 245

7 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Anlægsmidlerne anvendes til udvikling af Søndersø bymidte i området omkring den gamle centergrund, således at der skabes et nyt og anderledes byrum med spændende udfoldelsesmuligheder. Det forudsættes at projektet har lokalt medejerskab fra såvel det lokale handelsliv, foreningsliv samt borgere. Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud De afsatte midler skal udmøntes så der sikres gennemgribende og nyskabende anslag i Bogense og Morud. Morud har trods et relativt højt indbyggertal ikke en egentlig bymidte, men det er vigtigt for en bys identitet, at der er skabt et byrum, som udover at samle byens handel også giver mulighed for ophold. I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup De afsatte midler skal udmøntes så der sikres gennemgribende og nyskabende anslag i Otterup bymidte. Midlerne anvendes til at realisere dele af masterplanen for Otterup, herunder skabe en attraktiv by. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Fornyelse og byomdannelse af Otterup Solgården fase 2 I forbindelse med Sundhedshuset på Solgården (fase 1) er der fortsat et resterende areal (fase 2). Projektet for fase 2 omhandler istandsættelse det resterende areal på 700 m2, så der er mulighed for at leje arealerne ud. Endvidere anvendes anlægsmidlerne til renovering af facadeparti og adgangsarealer, så de fremstår mere indbydende og moderne. 246

8 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Solgården fase Uprioriteret anlægspulje Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til konkrete anlægsprojekter inden for fritidsområdet. Uprioriteret anlægspulje Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur prioriterer og indstiller overfor udvalget anvendelsen af Anlægspulje til haller I forbindelse med budgetaftalen for 2013 er der afsat en årlig anlægspulje til hallerne i Nordfyns Kommune, som skal anvendes til konkrete anlægsprojekter. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægspulje til haller I samråd med udvalget vil direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur prioritere anvendelsen af Energipulje til haller De tekniske anlæg i de selvejende haller er af ældre dato, og ofte er det ikke i energibesparende tiltag, halbestyrelserne prioriterer, når brugerne ønsker forbedrede faciliteter. De afsatte anlægsmidler anvedes til energibesparende tiltage som belysning, varmeinstallationer, efterisolering, kedelanlæg mv., som kan reducere driftsudgifterne til energi. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Energipulje til haller

9 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Anlægsmidlerne anvendes til renoveringsopgaver i og omkring hallerne, så disse fortsat fremstår som attraktive faciliteter for kommunens aktive idrætsudøvere. Anlægspuljen udmøntes gennem deb en anlægsstrategi for haller og boldbaner, som pt. er under udarbejdelse. Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Anlægsmidlerne anvendes til medfinansering af et idrætsanlæg, der forener skole, gymnasium og foreninger, hvor sundhed, bevægelse og idræt når nye dimensioner. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse Der resterer fortsat foreninger i Nordfyns Kommune, som af den ene eller den anden årsag ikke ønsker at overtage det kommunale klubhus, som de benytter. Anlægsmidlerne skal motivere foreningerne til, at de sidste klubhuse overdrages. Enten ved at imødekomme flere af foreningernes ønsker eller alternativt at anvise andre klubfaciliteter, hvor kommunen i forvejen har aktiviteter, og hermed dobbeltudnytte bygninger. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Investering / overdragelse af klubhuse

10 Børne- og Ungeudvalget Børne- og Ungeudvalget Skole-it Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til folkeskoleområdet. Skole-it Skole- og dagtilbudschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Moderniseringsplan for skoler Der er afsæt en samlet anlægspulje på 80 mio. kr. over en 4 årig periode til brug for implementering af masterplanen for de 5 overbygningsskoler, herunder etablering af lærerarbejdspladser. Moderniseringsplan for skoler Direktøren for Børn og Unge samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Langebyhus Det budgetlagte anlægsbeløb anvendes til opførelse af en ny døgninstitution med 10 pladser på adressen Langebyende 20. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Langebyhus Børn- og Ungechefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Moderniseringsplan daginstitutioner Der er afsat kr. i 2014 til udarbejdelse af en moderniseringsplan for Daginstitutionerne, samt et efterfølgende beløb i overslagsårene til implementering af planen på kr. årligt. 249

11 Børne- og Ungeudvalget Moderniseringsplan daginstitutioner Direktøren for Børn og Unge samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Rammebeløb tandplejen Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af teknisk udstyr til skoletandplejen. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Rammebeløb tandplejen Fagchefen for Børn og Familie prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Tandklinikken Anlægsmidlerne anvendes til udmøntning af kommunalbestyrelsen om den fremtidige struktur for tandplejen i Nordfyns Kommune, og anvendes til opførelse af en ny centralklinikken placeret i tilknytning til Søndersøskolen. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Tandklinikken Børn- og Familiechefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 250

12 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Der er budgetlagt med en årlig anlægspulje, som skal anvendes til velfærdsteknologi i hjemmeplejen. Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Anskaffelsen af velfærdsteknologien skal tænkes ind på området til brug for at understøtte borgeren i den daglige færden, således at teknologien er med til at nytænke velfærden, så den skaber tryghed, sikkerhed og mobilitet for borgeren. Chefen for Aktiv Pleje og Omsorg er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset Anlægsmidlerne anvendes til etablering af Krudthuset, som er et særligt motions- og aktivitetshus for målgruppen voksne psykisk udviklingshæmmede i Nordfyns kommune. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset Chefen for Socialcentret er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Etablering uvisiteret aktivitetshus i Søndersø Anlægsmidlerne anvendes til etablering af et fremtidigt Aktivitetshus i Søndersø placeret i det tidligere Aktiveringscenter på Industrivej 2, Søndersø. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Etablering uvisiteret aktivitetshus i Søndersø Chefen for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Anlægsmidlerne anvendes til udskiftning af utidssvarende og nedslidt inventar i de decentrale områder i Aktiv Pleje og Omsorg samt Sundhed og Rehabilitering, herunder anskaffelse af tidssvarende og arbejdsmiljøvenligt inventar til de nye sundhedsklinikker. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: 251

13 Social- og Sundhedsudvalget Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Cheferne for Aktiv Pleje og Omsorg samt Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Trådløst netværk i personaleområder Anlægsmidlerne anvendes til etablering af trådløst netværk i alle tilbud indenfor Sundhed og Rehabiliterings, Handicap/psykiatri og Aktiv pleje og omsorg. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Trådløst netværk i personaleområder Direktøren for Social og Arbejdsmarked vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. 252

14 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Havneinvesteringer Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til investeringer i Bogense Havn og Marina. Puljebeløbet prioriteres i forhold til Bogense Havn og Marinas investeringsoversigt. Havneinvesteringer Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet, som udmøntes i forhold til den vedtagne investeringsplan. Renovering af gadelys I 2015 skal alle kviksølvlyskilder i udendørs belysning udfases til fordel for mere energieffektive og miljøvenlige alternativer (jf. EU-direktivet 245/2009, som blev vedtaget i foråret 2009). Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og skal anvendes til gennemførelse af en renovering af den samlede gadebelysning, idet den nuværende gadebelysning består af kviksølvsarmaturer. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Renovering af gadelys Driftschefen prioriterer anvendelsen af Asfaltbelægning Anlægsmidlerne anvendes til investering i vejkapitalen i Nordfyns Kommune. I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Asfaltbelægning Driftschefen prioriterer anvendelsen af Renovering af fortove og stier Som en del af budgetaftalen for 2013, er der budgetlagt med en årlig anlægspulje til renovering af fortorve og stier i Nordfyns Kommune. 253

15 Teknik- og Miljøudvalget Renovering af fortove og stier Driftschefen prioriterer anvendelsen af Udarbejdelse af kulturarvsstrategi For at profilere Nordfyns Kommune som et godt sted at besøge, bo og arbejde, anvendes de afsatte anlægsmidler til udarbejdelse af en kulturarvsstrategi og et kulturarvsatlas med konkrete registreringer af værdifulde kulturmiljøer, samt registrering og vurdering af bevaringsværdige byggerier. I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Natur- og kulturarvsgenopretning Anlægsmidlerne prioriteres til at kulturarsminderne og den borgernære natur bliver forskønnet og opgraderet for at hindre yderligere forfald. Natur- og kulturarvsgenopretning Natur- og Miljøchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Klimasikring af klubben Bogense Skole Anlægsmidlerne anvendes til at sikre lokalerne på Bogense Skole mod indtrængen af vand i forbindelse med regnskyld og andre ekstraordinære situationer. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Klimasikring af klubben Bogense Skole Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 254

16 Teknik- og Miljøudvalget Stiforløb Gyldensteen dige Stiforløb på diget langs Gyldensteen Strand. Stiforløbet vil være et fantastisk rekreativt og borgernært indslag, der vil være til gavn for både lokale, samt besøgende til det naturskønne område Gyldensteen Strand. Åge V. Jensens fond er ejer af diget, og et stiforløb skal aftales med fonden. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Stiforløb Gyldensteen dige Natur- og Miljøchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Udvikling af Søbadet i Bogense Anlægsmidlerne anvendes til udvikling af Søbadet i Bogense, der opdeles i følgende 3 etaper: 1. etape faciliteter og opholdsareal på land og trappe mod havnebassinet 2. etape anlæg i vandet 3. etape stier og opholdsarealer langs vandet incl. kystsikring Det forventes endvidere, at en del af de samlede udgifter finansieres af fondsmidler. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Udvikling af Søbadet i Bogense Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Yderligere midler til udvikling af landområderne Anlægsmidlerne kan eksempelvis anvendes til: Udviklingsplan for landdistrikterne og landsbyer Landsbyplaner Landsbypedelordning som forsøg I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Yderligere midler til udvikling af landområderne Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 255

17 Teknik- og Miljøudvalget Tilgængelighed for alle - pulje Anlægsmidlerne kan anvendes til at: øge fremkommeligheden, således at kommunens nuværende og fremtidige tilbud kan benyttes af alle kommunens borgere på lige vilkår, sikre den fortsatte drift og udvikling af den allerede etablerede mærkeordning for tilgængelighed til butikkerne for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. sikre tilgængelighed for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne på kommunens egne projekter, f.eks. ved nybyggeri, ombygninger samt nye anlæg De afsatte midler administreres i samarbejde og dialog med Danske Handicaporganisationer. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Tilgængelighed for alle - pulje Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Renovering af parkeringsareal/område - Otterup hallerne Anlægsmidlerne anvendes til omlægning af parkerings- og tilkørselsforhold til Otteruphallerne, således pladsen blive indrettet, så der skabes fokus på hallernes hovedindgang. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Renov. parkeringsareal/område - Otterup hallerne Driftschefen prioriterer anvendelsen af Undersøgelse støjafskærmning Morud De afsatte anlægsmilder anvendes til undersøgelse af støjforholdene ved de nye udstykninger i Morud, som er beliggende ud til Søndersøvej, som er en meget trafikeret vej, da den tjener som forbindelse til motorvejen fra store dele af Nordfyns Kommune. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Undersøgelse støjafskærmning Morud Driftschefen prioriterer anvendelsen af 256

18 Teknik- og Miljøudvalget Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø De afsatte midler anvendes til udvikling af de bynære rekreative områder i Nordfyns kommune, med fokus på faciliteter som hundeskove/områder i Bogense og Søndersø samt bedre udnyttelse og tilgængelighed ved øvrige rekreative områder. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø Driftschefen prioriterer anvendelsen af Energibesparende foranstaltninger Den 30. april 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå aftale med Enervision om at gennemgå alle kommunens bygninger for at vurdere mulige energibesparende foranstaltninger. Til iværksættelse af energibesparende foranstaltninger, er der afsat en anlægspulje, som kan anvendes til energibesparende foranstaltninger i Nordfyns Kommunes ejendomme. Endvidere er der som en del af budgetaftalen for 2013 i perioden afsat 15 mio. kr. ekstra til energibesparende foranstaltninger. Anlægsmidlerne anvendes til en øget indsats i forhold til energibesparende investeringer. Der investeres fortsat i den kommunale bygningskapital, således at tilbagebetalingstiden på investeringerne øges fra den nukendte model med 8 år til en tilbagebetalingstid på 20 år. Målet er fortsat at sikre de investeringer, der medfører det største afkast og rationale. Energibesparende foranstaltninger Driftschefen prioriterer anvendelsen af Indsatspulje i udkantsområder Som led i regeringens Vækstplan DK er der afsat i alt 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer under indbyggere og landdistrikter. Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i hvert af årene 2014 og Anvendelsesområde: Anvendelsesområdet for puljen vil være en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne. Puljen vil kunne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land. Puljemidlerne vil kunne anvendes til følgende typer af aktiviteter: Istandsættelse af nedslidte boliger. Nedrivning af nedslidte boliger. 257

19 Teknik- og Miljøudvalget Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet. Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 pct., og kommunernes andel udgør 40 pct. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Indsatspulje i udkantsområder Driftschefen prioriterer anvendelsen af Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Nordfyns Kommune har som vandløbsmyndighed pligt til at udarbejde regulativer for offentlige vandløb. I den forbindelse har Natur og Miljø fået udarbejdet en plan for vandløbsregulativrevision ved en rådgiver. Regulativrevisionen kan omfatte opmåling af vandløbene, konsekvensanalyse af ændringer og regulativændringen. Vandplanerne skal være udført senest ved udgangen af I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Klimasikring Beredskab Anlægsmidlerne anvendes til indkøb af pumpemateriel mv. til at imødegå de forventede følgevirkninger af klimaforandringer. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Klimasikring Beredskab Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 258

20 Teknik- og Miljøudvalget Vandløbsliv Anlægsmidlerne anvendes til at støtte op om bosætning og øge turistindtægterne ved at forbedre livet i vandløbene, og de rekreative muligheder, der er tilknyttet. Vandløbsliv Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Sikring af skrænt ved Kirkebakken Anlægsmidlerne anvendes til at sikre sti og skrænt ved Kirkebakken samt delvis udbedring af skader på kystsikring langs Kirkebakkens camping. Sikring af skrænt ved Kirkebakken Driftschefen samt Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Udvikling af sommerhusområderne/maritime Nordfyn Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn

21 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Udskiftning af IT på institutioner Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til de kommunale institutioner. Udskiftning af IT på institutioner IT-chefen prioriterer anvendelsen af IT administration Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til det administrative område. IT administration IT-chefen prioriterer anvendelsen af Digitalisering på administrative områder Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger inden for de administrative områder (Rådhusene), som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering på administrative områder Digitaliseringsgruppen prioriterer i samråd med direktionen anlægspuljen til brug for investering i digitale løsninger. Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Digitalisering resten af organisationen Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger i hele organisationen, excl. Rådhusene, som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. 260

22 Økonomiudvalget Digitalisering resten af organisationen Digitaliseringsgruppen prioriterer i samråd med direktionen anlægspuljen til brug for investering i digitale løsninger. Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Der afsættes anlægsmidler til op sætning af trådløst net på rådhusene samt opgradering af den ekstern båndbrede, således Nordfyns Kommune er på højde med den teknologiske udvikling. Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde IT-chefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet, og prioriterer anvendelsen af puljen. Kommuneplan og klimatilpasningsplan Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger inden for de administrative områder (Rådhusene), som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Kommuneplan og klimatilpasningsplan Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Salg af Langebyhus I forbindelse med opførelse af en ny døgninstitution med 10 pladser på adressen Langebyende 20, vil den nuværende institution Langebyhus ikke længere være anvendelig, og sættes derfor til salg. I budgetoverslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Salg af Langebyhus Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 261

23 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til anlægsinvesteringer (netto) I nedenstående graf er medtaget samtlige nettoudgifter til anlæg opgjort excl. forsyningsområdet. Dvs. at eventuelle anlægsindtægter er modregnet i anlægsudgifterne Udgifter til Anlægsinvestering (excl. forsyningsområdet) Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til anlægsinvesteringer på Kvalitetsfondens områder (netto) I nedenstående graf er medtaget samtlige nettoudgifter til anlæg under Kvalitetsfondens områder, hvilket omfatter: Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) 262

24 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Udgifter til Kvalitetsfondens områder Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 263

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277) ANLÆGSINVESTERINGER (side 256-277) 256 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Anlægsinvesteringer. (side )

Anlægsinvesteringer. (side ) (side 168-187) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling

Læs mere

Anlægsinvesteringer. (side )

Anlægsinvesteringer. (side ) (side 212-235) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling

Læs mere

Anlægsinvesteringer. (side )

Anlægsinvesteringer. (side ) (side 182-199) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling

Læs mere

Anlægsinvesteringer. (side )

Anlægsinvesteringer. (side ) (side 166-179) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling

Læs mere

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350 Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE

Læs mere

Budgetaftale for i Nordfyns Kommune

Budgetaftale for i Nordfyns Kommune Budgetaftale for 2013-2016 i Nordfyns Kommune Budget 2013 er et budget i balance med øgede investeringer Der er den 27. september 2012 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative

Læs mere

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018 FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER samt overslagsårene 20162018 Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 18. august 2014 Dokument nr. 4802014856610 Sags nr. 480201496130 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 Velkomst Morten Andersen SIDE 2 Program for dagen 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.05 Overblik over kommunens økonomi Hvad

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET (side 56-75) 56 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER samt overslagsårene 2017-2019 Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-235256 Sags nr. 480-2015-67026 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse. Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning Politikområde 1: Tankefuld 1.000 kr. Etape 1 2013 2014 2015 2016 1. Projektudvikling 1.037 1.037 2. Salgsfremme 1.016 508 508 508 3. Afdrag lån -2.600 2.300 600-600 4. Grundsalg 5.000-13.000 6.000 5. Grønne

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget (side 36-49) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Notat til budget 2010

Notat til budget 2010 Notat til budget 2010 Budgettekst Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af kommunens fem hjemmesider: www.nordfynskommune.dk, www.nordfynsbib.dk, www.nordfynsdaginstitutioner.dk, www.nordfynskommuneplan.dk,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Anlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune

Anlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune Anlægsudgifter fordelt på byer Viborg Kommune Indledning: I dette materiale er der lavet en opgørelse over Viborg Kommunes afholdte anlægsudgifter - som udgangspunkt for perioden 2013-2016 ud fra de enkelte

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 1.150 B/F 800 800 800 Erhverv Velfærdsteknologi 500 500 750

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget (side 58-73) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2018 samt overslagsårene

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2018 samt overslagsårene FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER Budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 Revideret den 21. juni 2017 Dokument nr. 480-2017-152566 Sags nr. 480-2017-9427 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 3 Sammenfatning...

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere