Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263)"

Transkript

1 ANLÆGSINVESTERINGER (side ) 240

2 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling og et tilhørende rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig betydning. Det er en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Anlægsbevillinger gives af Kommunalbestyrelsen og kan være ét- eller flerårige. Selvom en anlægsbevilling er flerårig, kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb. Ved budgetlægningen afsættes rådighedsbeløb for at finansiere anlægsarbejdet. Rådighedsbeløb skal frigives forud for et anlægsarbejde igangsættes. For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsarbejdet er afsluttet. Der skal altid aflægges et særskilt regnskab for anlægsbevillinger med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. 241

3 Oversigt over planlagte anlægsinvesteringer Økonomisk oversigt BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Anlæg Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget K-ant Informationscenter Gyldensteensprojektet Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Projekt Hasmark Strandpark Udviklingsplan for landområder Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup Solgården fase Uprioriteret anlægspulje Anlægspulje til haller Energipulje til haller Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse Børne- og Ungeudvalget Skole-it Moderniseringsplan for skoler Langebyhus Moderniseringsplan daginstitutioner Rammebeløb tandplejen Tandklinikken Social- og Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset Etablering uvisiteret aktivitetshus i Søndersø Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Trådløst netværk i personaleområder Teknik- og miljøudvalget Havneinvesteringer Renovering af gadelys Asfaltbelægning Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur- og kulturarvsgenopretning Klimasikring af klubben Bogense Skole Stiforløb Gyldensteen dige Udvikling af Søbadet i Bogense

4 BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Yderligere midler til udvikling af landområderne Tilgængelighed for alle - pulje Renov. parkeringsareal/område - Otterup hallerne Undersøgelse støjafskærmning Morud Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø Energibesparende foranstaltninger Indsatspulje i udkantsområder Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Klimasikring Beredskab Vandløbsliv Sikring af skrænt ved Kirkebakken Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn Økonomiudvalget Udskiftning af IT på institutioner IT administration Digitalisering på administrative områder Digitalisering resten af organisationen Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Kommuneplan og klimatilpasningsplan Salg af Langebyhus

5 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget K-ant Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til projekt K-ant. K-ant Ud over de afsatte anlægsmidler, er der også afsat kr. årligt til drift. Med K-ANT projektet sættes der fokus på at gøre Nordfyn tilgængelig for alle. Det skal ske ved at bruge nye digitale og mobile muligheder. Alle kulturtilbud, den nordfynske natur og de nordfynske landskaber og kulturarv, skal opleves og formidles som en samlet oplevelse. Der skal udvikles en vision og strategi, der skal skabe merværdi mellem alle aktiviteterne, hvor private, foreninger og kommune indgår nye og anderledes partnerskaber (Nye grønne partnerskaber). På denne måde skabes der fælles rammer for en tværgående udnyttelse af kommunens samlede ressourcer med kultur, kulturarv, natur og landskaber som omdrejningspunkt. K-ANT projektet skal samtidig tydeliggøre de mange værdier og aktiviteter, der er og skabes på Nordfyn. Projektet skal understøtte den Nordfynske udvikling som både en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv turistdestination. Informationscenter Gyldensteensprojektet Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til etablering af et informationscenter i tilknytning til Gyldensteensprojektet. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb. Informationscenter Gyldensteensprojektet puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægget. Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til branding, grundsalg, bosætning og erhverv: Branding, grundsalg, bosætning og erhverv

6 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsmidlerne anvendes til branding af Nordfyn, kampagner m.m., der skal sikre og understøtte en øget bosætning og tiltrækning samt fastholdelse af nuværende erhverv og arbejdspladser i kommunen. Herunder et øget salg af grunde og boliger i Nordfyns Kommune. Projekt Hasmark Strandpark Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til projekt Hasmark Strandparkt. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Projekt Hasmark Strandpark Anlægsmidlerne skal anvendes til en fortsat udvikling og realisering af Hasmark Strandpark. Det forudsættes, at der opnås midler fra eksterne fonde, således at der kan gennemføres et samlet og bæredygtigt projekt. puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægget. Udviklingsplan for landområder Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til udarbejdelse af en udviklingsplan for landområderne i Nordfyns Kommune. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Udviklingsplan for landområder Anlægsmidlerne skal anvendes til igangsætning af en innovativ proces for udarbejdelse af udviklingsplaner i landdistrikterne, således at landdistrikterne indgår i en samlet udviklings- og helhedsplanlægning i Nordfyns Kommune. Herunder undersøges muligheden for nye innovative samarbejder og fællesskaber med landdistrikterne. Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til udvikling af Søndersø bymidte. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: 245

7 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Anlægsmidlerne anvendes til udvikling af Søndersø bymidte i området omkring den gamle centergrund, således at der skabes et nyt og anderledes byrum med spændende udfoldelsesmuligheder. Det forudsættes at projektet har lokalt medejerskab fra såvel det lokale handelsliv, foreningsliv samt borgere. Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud De afsatte midler skal udmøntes så der sikres gennemgribende og nyskabende anslag i Bogense og Morud. Morud har trods et relativt højt indbyggertal ikke en egentlig bymidte, men det er vigtigt for en bys identitet, at der er skabt et byrum, som udover at samle byens handel også giver mulighed for ophold. I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup De afsatte midler skal udmøntes så der sikres gennemgribende og nyskabende anslag i Otterup bymidte. Midlerne anvendes til at realisere dele af masterplanen for Otterup, herunder skabe en attraktiv by. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Fornyelse og byomdannelse af Otterup Solgården fase 2 I forbindelse med Sundhedshuset på Solgården (fase 1) er der fortsat et resterende areal (fase 2). Projektet for fase 2 omhandler istandsættelse det resterende areal på 700 m2, så der er mulighed for at leje arealerne ud. Endvidere anvendes anlægsmidlerne til renovering af facadeparti og adgangsarealer, så de fremstår mere indbydende og moderne. 246

8 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Solgården fase Uprioriteret anlægspulje Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til konkrete anlægsprojekter inden for fritidsområdet. Uprioriteret anlægspulje Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur prioriterer og indstiller overfor udvalget anvendelsen af Anlægspulje til haller I forbindelse med budgetaftalen for 2013 er der afsat en årlig anlægspulje til hallerne i Nordfyns Kommune, som skal anvendes til konkrete anlægsprojekter. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægspulje til haller I samråd med udvalget vil direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur prioritere anvendelsen af Energipulje til haller De tekniske anlæg i de selvejende haller er af ældre dato, og ofte er det ikke i energibesparende tiltag, halbestyrelserne prioriterer, når brugerne ønsker forbedrede faciliteter. De afsatte anlægsmidler anvedes til energibesparende tiltage som belysning, varmeinstallationer, efterisolering, kedelanlæg mv., som kan reducere driftsudgifterne til energi. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Energipulje til haller

9 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Anlægsmidlerne anvendes til renoveringsopgaver i og omkring hallerne, så disse fortsat fremstår som attraktive faciliteter for kommunens aktive idrætsudøvere. Anlægspuljen udmøntes gennem deb en anlægsstrategi for haller og boldbaner, som pt. er under udarbejdelse. Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Anlægsmidlerne anvendes til medfinansering af et idrætsanlæg, der forener skole, gymnasium og foreninger, hvor sundhed, bevægelse og idræt når nye dimensioner. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse Der resterer fortsat foreninger i Nordfyns Kommune, som af den ene eller den anden årsag ikke ønsker at overtage det kommunale klubhus, som de benytter. Anlægsmidlerne skal motivere foreningerne til, at de sidste klubhuse overdrages. Enten ved at imødekomme flere af foreningernes ønsker eller alternativt at anvise andre klubfaciliteter, hvor kommunen i forvejen har aktiviteter, og hermed dobbeltudnytte bygninger. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Investering / overdragelse af klubhuse

10 Børne- og Ungeudvalget Børne- og Ungeudvalget Skole-it Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til folkeskoleområdet. Skole-it Skole- og dagtilbudschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Moderniseringsplan for skoler Der er afsæt en samlet anlægspulje på 80 mio. kr. over en 4 årig periode til brug for implementering af masterplanen for de 5 overbygningsskoler, herunder etablering af lærerarbejdspladser. Moderniseringsplan for skoler Direktøren for Børn og Unge samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Langebyhus Det budgetlagte anlægsbeløb anvendes til opførelse af en ny døgninstitution med 10 pladser på adressen Langebyende 20. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Langebyhus Børn- og Ungechefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Moderniseringsplan daginstitutioner Der er afsat kr. i 2014 til udarbejdelse af en moderniseringsplan for Daginstitutionerne, samt et efterfølgende beløb i overslagsårene til implementering af planen på kr. årligt. 249

11 Børne- og Ungeudvalget Moderniseringsplan daginstitutioner Direktøren for Børn og Unge samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Rammebeløb tandplejen Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af teknisk udstyr til skoletandplejen. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Rammebeløb tandplejen Fagchefen for Børn og Familie prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Tandklinikken Anlægsmidlerne anvendes til udmøntning af kommunalbestyrelsen om den fremtidige struktur for tandplejen i Nordfyns Kommune, og anvendes til opførelse af en ny centralklinikken placeret i tilknytning til Søndersøskolen. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Tandklinikken Børn- og Familiechefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 250

12 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Der er budgetlagt med en årlig anlægspulje, som skal anvendes til velfærdsteknologi i hjemmeplejen. Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Anskaffelsen af velfærdsteknologien skal tænkes ind på området til brug for at understøtte borgeren i den daglige færden, således at teknologien er med til at nytænke velfærden, så den skaber tryghed, sikkerhed og mobilitet for borgeren. Chefen for Aktiv Pleje og Omsorg er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset Anlægsmidlerne anvendes til etablering af Krudthuset, som er et særligt motions- og aktivitetshus for målgruppen voksne psykisk udviklingshæmmede i Nordfyns kommune. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset Chefen for Socialcentret er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Etablering uvisiteret aktivitetshus i Søndersø Anlægsmidlerne anvendes til etablering af et fremtidigt Aktivitetshus i Søndersø placeret i det tidligere Aktiveringscenter på Industrivej 2, Søndersø. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Etablering uvisiteret aktivitetshus i Søndersø Chefen for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Anlægsmidlerne anvendes til udskiftning af utidssvarende og nedslidt inventar i de decentrale områder i Aktiv Pleje og Omsorg samt Sundhed og Rehabilitering, herunder anskaffelse af tidssvarende og arbejdsmiljøvenligt inventar til de nye sundhedsklinikker. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: 251

13 Social- og Sundhedsudvalget Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Cheferne for Aktiv Pleje og Omsorg samt Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Trådløst netværk i personaleområder Anlægsmidlerne anvendes til etablering af trådløst netværk i alle tilbud indenfor Sundhed og Rehabiliterings, Handicap/psykiatri og Aktiv pleje og omsorg. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Trådløst netværk i personaleområder Direktøren for Social og Arbejdsmarked vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. 252

14 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Havneinvesteringer Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til investeringer i Bogense Havn og Marina. Puljebeløbet prioriteres i forhold til Bogense Havn og Marinas investeringsoversigt. Havneinvesteringer Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet, som udmøntes i forhold til den vedtagne investeringsplan. Renovering af gadelys I 2015 skal alle kviksølvlyskilder i udendørs belysning udfases til fordel for mere energieffektive og miljøvenlige alternativer (jf. EU-direktivet 245/2009, som blev vedtaget i foråret 2009). Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og skal anvendes til gennemførelse af en renovering af den samlede gadebelysning, idet den nuværende gadebelysning består af kviksølvsarmaturer. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Renovering af gadelys Driftschefen prioriterer anvendelsen af Asfaltbelægning Anlægsmidlerne anvendes til investering i vejkapitalen i Nordfyns Kommune. I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Asfaltbelægning Driftschefen prioriterer anvendelsen af Renovering af fortove og stier Som en del af budgetaftalen for 2013, er der budgetlagt med en årlig anlægspulje til renovering af fortorve og stier i Nordfyns Kommune. 253

15 Teknik- og Miljøudvalget Renovering af fortove og stier Driftschefen prioriterer anvendelsen af Udarbejdelse af kulturarvsstrategi For at profilere Nordfyns Kommune som et godt sted at besøge, bo og arbejde, anvendes de afsatte anlægsmidler til udarbejdelse af en kulturarvsstrategi og et kulturarvsatlas med konkrete registreringer af værdifulde kulturmiljøer, samt registrering og vurdering af bevaringsværdige byggerier. I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Natur- og kulturarvsgenopretning Anlægsmidlerne prioriteres til at kulturarsminderne og den borgernære natur bliver forskønnet og opgraderet for at hindre yderligere forfald. Natur- og kulturarvsgenopretning Natur- og Miljøchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Klimasikring af klubben Bogense Skole Anlægsmidlerne anvendes til at sikre lokalerne på Bogense Skole mod indtrængen af vand i forbindelse med regnskyld og andre ekstraordinære situationer. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Klimasikring af klubben Bogense Skole Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 254

16 Teknik- og Miljøudvalget Stiforløb Gyldensteen dige Stiforløb på diget langs Gyldensteen Strand. Stiforløbet vil være et fantastisk rekreativt og borgernært indslag, der vil være til gavn for både lokale, samt besøgende til det naturskønne område Gyldensteen Strand. Åge V. Jensens fond er ejer af diget, og et stiforløb skal aftales med fonden. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Stiforløb Gyldensteen dige Natur- og Miljøchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Udvikling af Søbadet i Bogense Anlægsmidlerne anvendes til udvikling af Søbadet i Bogense, der opdeles i følgende 3 etaper: 1. etape faciliteter og opholdsareal på land og trappe mod havnebassinet 2. etape anlæg i vandet 3. etape stier og opholdsarealer langs vandet incl. kystsikring Det forventes endvidere, at en del af de samlede udgifter finansieres af fondsmidler. I budget 2014 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Udvikling af Søbadet i Bogense Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Yderligere midler til udvikling af landområderne Anlægsmidlerne kan eksempelvis anvendes til: Udviklingsplan for landdistrikterne og landsbyer Landsbyplaner Landsbypedelordning som forsøg I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Yderligere midler til udvikling af landområderne Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 255

17 Teknik- og Miljøudvalget Tilgængelighed for alle - pulje Anlægsmidlerne kan anvendes til at: øge fremkommeligheden, således at kommunens nuværende og fremtidige tilbud kan benyttes af alle kommunens borgere på lige vilkår, sikre den fortsatte drift og udvikling af den allerede etablerede mærkeordning for tilgængelighed til butikkerne for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. sikre tilgængelighed for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne på kommunens egne projekter, f.eks. ved nybyggeri, ombygninger samt nye anlæg De afsatte midler administreres i samarbejde og dialog med Danske Handicaporganisationer. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Tilgængelighed for alle - pulje Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Renovering af parkeringsareal/område - Otterup hallerne Anlægsmidlerne anvendes til omlægning af parkerings- og tilkørselsforhold til Otteruphallerne, således pladsen blive indrettet, så der skabes fokus på hallernes hovedindgang. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Renov. parkeringsareal/område - Otterup hallerne Driftschefen prioriterer anvendelsen af Undersøgelse støjafskærmning Morud De afsatte anlægsmilder anvendes til undersøgelse af støjforholdene ved de nye udstykninger i Morud, som er beliggende ud til Søndersøvej, som er en meget trafikeret vej, da den tjener som forbindelse til motorvejen fra store dele af Nordfyns Kommune. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Undersøgelse støjafskærmning Morud Driftschefen prioriterer anvendelsen af 256

18 Teknik- og Miljøudvalget Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø De afsatte midler anvendes til udvikling af de bynære rekreative områder i Nordfyns kommune, med fokus på faciliteter som hundeskove/områder i Bogense og Søndersø samt bedre udnyttelse og tilgængelighed ved øvrige rekreative områder. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø Driftschefen prioriterer anvendelsen af Energibesparende foranstaltninger Den 30. april 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå aftale med Enervision om at gennemgå alle kommunens bygninger for at vurdere mulige energibesparende foranstaltninger. Til iværksættelse af energibesparende foranstaltninger, er der afsat en anlægspulje, som kan anvendes til energibesparende foranstaltninger i Nordfyns Kommunes ejendomme. Endvidere er der som en del af budgetaftalen for 2013 i perioden afsat 15 mio. kr. ekstra til energibesparende foranstaltninger. Anlægsmidlerne anvendes til en øget indsats i forhold til energibesparende investeringer. Der investeres fortsat i den kommunale bygningskapital, således at tilbagebetalingstiden på investeringerne øges fra den nukendte model med 8 år til en tilbagebetalingstid på 20 år. Målet er fortsat at sikre de investeringer, der medfører det største afkast og rationale. Energibesparende foranstaltninger Driftschefen prioriterer anvendelsen af Indsatspulje i udkantsområder Som led i regeringens Vækstplan DK er der afsat i alt 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer under indbyggere og landdistrikter. Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i hvert af årene 2014 og Anvendelsesområde: Anvendelsesområdet for puljen vil være en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne. Puljen vil kunne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land. Puljemidlerne vil kunne anvendes til følgende typer af aktiviteter: Istandsættelse af nedslidte boliger. Nedrivning af nedslidte boliger. 257

19 Teknik- og Miljøudvalget Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet. Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 pct., og kommunernes andel udgør 40 pct. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Indsatspulje i udkantsområder Driftschefen prioriterer anvendelsen af Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Nordfyns Kommune har som vandløbsmyndighed pligt til at udarbejde regulativer for offentlige vandløb. I den forbindelse har Natur og Miljø fået udarbejdet en plan for vandløbsregulativrevision ved en rådgiver. Regulativrevisionen kan omfatte opmåling af vandløbene, konsekvensanalyse af ændringer og regulativændringen. Vandplanerne skal være udført senest ved udgangen af I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Klimasikring Beredskab Anlægsmidlerne anvendes til indkøb af pumpemateriel mv. til at imødegå de forventede følgevirkninger af klimaforandringer. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Klimasikring Beredskab Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 258

20 Teknik- og Miljøudvalget Vandløbsliv Anlægsmidlerne anvendes til at støtte op om bosætning og øge turistindtægterne ved at forbedre livet i vandløbene, og de rekreative muligheder, der er tilknyttet. Vandløbsliv Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Sikring af skrænt ved Kirkebakken Anlægsmidlerne anvendes til at sikre sti og skrænt ved Kirkebakken samt delvis udbedring af skader på kystsikring langs Kirkebakkens camping. Sikring af skrænt ved Kirkebakken Driftschefen samt Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Udvikling af sommerhusområderne/maritime Nordfyn Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn

21 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Udskiftning af IT på institutioner Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til de kommunale institutioner. Udskiftning af IT på institutioner IT-chefen prioriterer anvendelsen af IT administration Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til det administrative område. IT administration IT-chefen prioriterer anvendelsen af Digitalisering på administrative områder Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger inden for de administrative områder (Rådhusene), som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering på administrative områder Digitaliseringsgruppen prioriterer i samråd med direktionen anlægspuljen til brug for investering i digitale løsninger. Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Digitalisering resten af organisationen Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger i hele organisationen, excl. Rådhusene, som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. 260

22 Økonomiudvalget Digitalisering resten af organisationen Digitaliseringsgruppen prioriterer i samråd med direktionen anlægspuljen til brug for investering i digitale løsninger. Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Der afsættes anlægsmidler til op sætning af trådløst net på rådhusene samt opgradering af den ekstern båndbrede, således Nordfyns Kommune er på højde med den teknologiske udvikling. Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde IT-chefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet, og prioriterer anvendelsen af puljen. Kommuneplan og klimatilpasningsplan Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger inden for de administrative områder (Rådhusene), som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Kommuneplan og klimatilpasningsplan Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Salg af Langebyhus I forbindelse med opførelse af en ny døgninstitution med 10 pladser på adressen Langebyende 20, vil den nuværende institution Langebyhus ikke længere være anvendelig, og sættes derfor til salg. I budgetoverslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Salg af Langebyhus Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 261

23 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til anlægsinvesteringer (netto) I nedenstående graf er medtaget samtlige nettoudgifter til anlæg opgjort excl. forsyningsområdet. Dvs. at eventuelle anlægsindtægter er modregnet i anlægsudgifterne Udgifter til Anlægsinvestering (excl. forsyningsområdet) Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til anlægsinvesteringer på Kvalitetsfondens områder (netto) I nedenstående graf er medtaget samtlige nettoudgifter til anlæg under Kvalitetsfondens områder, hvilket omfatter: Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) 262

24 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Udgifter til Kvalitetsfondens områder Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 263

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018 FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER samt overslagsårene 20162018 Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 18. august 2014 Dokument nr. 4802014856610 Sags nr. 480201496130 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget (side 36-49) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01 Overført anlæg Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg udvalget Funktion 03.22.01 Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 35 TORSDAG DEN 8. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen Meier

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere