Dansk Røde Kors' Krigshjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Røde Kors' Krigshjælp"

Transkript

1 53. Uddrag af den officielle rapport fra Dansk Røde Kors 1944 Dansk Røde Kors' Krigshjælp Dr. Eigil Juel Henningens beretning om besøg i Theresienstadt fredag den 22. juni Som delegeret for Dansk Røde Kors ledsagede jeg i dagene fra juni 1944 afdelingschef Hvass, udenrigsministeriet, på en rejse til Theresienstadt, i protektoratet Böhmen-Mähren, for på stedet at gøre mig bekendt med de forhold, herunder de fra Danmark i oktober 43 deporterede jøder lever. Vi ankom til Prag d. 23. juni om morgenen, og blev allerede om formiddagen i biler befordret til Theresienstadt. De af os medbragte medicinalvarer blev på tysk foranledning i en særlig vogn transporteret til Theresienstadt. Vi ledsagedes under vort 7-8 timers lange besøg af følgende: Den øverstbefalende for det tyske sikkerhedspoliti i protektoratet. Dr.med. Weinmann; Sturmbannführer Günther (fra Reichssicherheitshauptamt i Berlin) og dennes broder; legationsråd v. Thadden (Berlin); Herr Moes (Berlin); Dr. Heidenkampf (Tysk Røde Kors, Berlin); Dr. Rossel (Internationalt Røde Kors, Genève), samt enkelte andre herrer. Dr. Weinmann indledede besøget med et par velkomstord, idet han gjorde opmærksom på, at det var første gang fremmede fik adgang til at bese Theresienstadt. Dr. Weinmann bad os i øvrigt, dersom vi under vort besøg måtte finde noget at udsætte på forholdene, da at erindre, hvorledes levevilkårene i dag var for store dele af den tyske befolkning. Vi begav os derpå hen til byens administrationsbygning, hvor vi blev modtaget af "Borgmesteren", der Judeälteste. Dr. Paul Israel Eppstein. Denne gav en kort oversigt over det jødiske samfund i Theresienstadt. Foruden oplysninger om forhold, som nedenfor vil blive gennemgået i nogle særlige afsnit, gjorde Dr. Eppstein en række mere almindelige bemærkninger, hvoraf hidsættes: "Livet i Theresienstadt har for mange betydet "eine ungeheure Umstellung"; at denne er lykkedes (vollzogen), vil de få at se. De vil se livet i en normal by". "Der findes to typer af mennesker i Theresienstadt: De passive, sløve, især de gamle, som tænker på fortiden, kun taler om mad etc. Som modsætning til denne type findes den aktive type, de der 1

2 har vundet et indre forhold til arbejdet her i Theresienstadt. De har forstået, at en tilbagevenden til handel, frie erhverv eller fri kunstnerisk virksomhed ikke er mulig (?)". "Samfundet er: eine Gemeinschaft mit beschränkter Vergeltungschaft." Besøget formede sig i øvrigt som en rundgang i byen under ledelse af Dr. Eppstein, under hele besøget var vi ledsaget af samtlige ovennævnte herrer. Vi havde fri adgang til at bese alt, hvad der kom på vor vej, ligesom der ikke ved nogen lejlighed blev grebet ind i vore samtaler i overværelse af en eller flere af vore tyske ledsagere. Under vor rundgang havde vi lejlighed til en samtale med repræsentanter for de danske jøder. Dr. Friediger, overretssagfører Oppenheim og ingeniør Ove Meyer. Disse udtalte over for os, at de fandt, at forholdene var blevet stærkt forbedrede i byen, at de nu levede under gode kår, om end under et psykisk tryk, som følge af adskillelsen fra land og familie. De fremhævede betydningen af de tilsendte levnedsmiddelpakker og bad os om, at forsendelserne måtte blive fortsat. Særlige ønskede man: Smør, ost, sukker, tørmælk, tørrede grøntsager og knækbrød. Endvidere savnede de danske adgang til dansk litteratur, dels skønlitteratur, dels populærvidenskabelig litteratur. Vi traf derudover adskillige andre danske, dels på deres bolig, dels ude omkring på institutionerne i posthus, børnehaver etc. Alle syntes de ivrige for at gøre os forståeligt, at de fandt levevilkårene gode, samtidig med at de bad os endelig foranledige, at forsendelserne blev fortsat. De havde alle regelmæssigt modtaget pakker og udtalte deres store taknemmelighed derover I det følgende skal, dels på grundlag af Dr. Eppsteins oplysninger, dels på grundlag af det under besøget iagttagne gives en beskrivelse af forholdene i Theresienstadt. Theresienstadt ligger ca. 60 km. nord for Prag, lige syd for Sudeterbjergene på et lavland, hvorigennem Moldau flyder. Byen bærer præg af at være en garnisons- og fæstningsby. Hovedlandevejen fra Dresden til Prag går i byens udkant og skiller denne fra den egentlige fæstning. Fæstningen anvendes ikke af byens jødiske befolkning, men er tugthus for Prag. Byen blev i juni 1942 rømmet af sin befolkning, der formentlig tilsammen udgjorde individer. Derefter blev den en rent jødisk by. Der opholder sig i byen til stadighed kun ariere, nemlig det tyske sikkerhedspolitis folk, som til deres rådighed har en særlig forvaltningsbygning på torvet og en særlig kantine i byens udkant. 2

3 Byen gør et lyst og venligt indtryk. Gaderne er brede, der er talrige "grønne områder" og store bastioner. I byens udkant og omegn ligger små haver og marker. Bevogtningen af byen er i hænderne på ca. 100 tjekkiske gendarmer. Mod landevejen er der på et kort stykke rejst et plankeværk, i øvrigt er byen ikke afspærret af omegnen, udover ved den nævnte gendarmerikæde. Byen har elektricitetsværk, vandværk med et stort højdereservoir; vandet bliver konstant kloret. WCer og kloakering findes; Telefon til indenbys brug. Statistiske bemærkninger. Byens indbyggertal angaves til , der fordelte sig på følgende måde: Fra Reich og Ostmark ca. 94 % Fra Holland ca. 5 % Fra Danmark ca. 1 % I alt fandtes i byen 296 danske statsborgere. Vedrørende detaljer med hensyn til de fra Danmark deporterede ikke-danske jøder, samt vedrørende dødsfald blandt de danske henvises til afdelingschef Hvass' redegørelse. Befolkningens alderssammensætning er højst ejendommelig, præget som den er af det store antal gamle: Under 6 år ca år ca år ca år ca Over 60 år ca Befolkningens fordeling på aldersgrupper. (Danmark efter folketællingstabelværket 1940): Theresienstadt Danmark ialt % ialt % Under

4 Over I alt Kønsfordeling: 59 % kvinder 41 % mænd Gennemsnitsalder: 48 år Gennemsnits-dødsalder: 72 år. Der dør i Theresienstadt ca daglig; hvorvidt dette betyder en større overdødlighed er vanskeligt at bedømme udfra det summariske kendskab til aldersfordelingen. Fødsler: ca i de forløbne år. Forvaltning. Efter Dr. Eppesteins angivelse havde Theresienstadt jødisk selvforvaltning. Dr. Eppstein karakteriserede samfundet som "eine Gemeinschaft mit beschränkter Vergeltungsschaft". Den jødiske forvaltning bestod af Dr. Eppestein som Judeälteste; han havde to stedfortrædere; endvidere var der et ældsteråd på 66 medlemmer. Forvaltningen var delt mellem forskellige administrationsgrene. Byen var inddelt i fire "Bezirke" med "Bezirksälteste". En række administrationskontorer stod til rådighed for forvaltningens i alt embedsmænd. I kontorerne var der skrivemaskiner og andet inventar. Et folkeregister fandtes. Boligforhold. Byen må som omtalt antages normalt at kunne rumme ca indbyggere. Eftersom der angiveligt i øjeblikket er , må der siges at være en stærk overbefolkning. Dette fremgik 4

5 også af den måde, hvorpå man havde ordnet boligforholdene. De bygninger, der stod til rådighed, var dels små huse på et par etager, dels en række større bebyggelser, såkaldte "Höfe", store, firkantede, lukkede gårde omgivet af 3-4 etages huse med buegange ind mod gården; fra buegangene førte døre ind til de enkelte sale, værelser, eller lejligheder; endelig havde man opført 30 store træbarakker i udkanten af byer; hver rummede ca beboere i etagesenge. Flere familier delte enten en lejlighed, således at hver familie havde et værelse, eller de boede flere ægtepar (4-6) på en større sal. De danske jøder boede fortrinsvis i mindre huse i et par bestemte gader. Den sundhedsfare, der almindeligvis knytter sig til overbefolkning, blev søgt imødegået dels ved en strengt gennemført renlighed og orden i boligerne, des ved en indgående overvågen af befolkningens sundhedstilstand; adgangen til anbringelse af syge på sygestuer og sygehuse var på alle måder gjort let. I denne forbindelse må endvidere særlig fremhæves, at man ved røntgengennemlysning undersøgte befolkningen for tuberkulose. Endvidere var hele befolkningen vaccineret mod tyfus, paratyfus, difteri og skarlagensfeber. Man havde indtryk af, at man så godt som gørligt søgte at imødegå også de psykiske gener ved overbefolkningen, dels ved at anbringe folk efter et vist frit valg sammen i boligerne, dels ved at sørge for arbejde uden for boligerne for de flest mulige og endelig, som andetsteds omtalt, ved at sørge for nem adgang til fritidsbeskæftigelse uden for boligen, til erstatning for den manglende adgang til normalt hjemmeliv. Det blev anført, at barakkerne, idet mindste om sommeren, var stærkt efterstræbt af befolkningen; de var store, lyse og luftige; de opvarmedes ved hjælp af kakkelovne. En lille gruppe såkaldte "prominente Persönlichkeiten" havde særlig gode boligforhold (med betjening), som vi dog ikke fik at se. Levnedsmiddelforsyningen. Befolkningen i Theresienstadt fik samme rationer som Protektoratet, dog ikke smør, men margarine, ikke æg, ikke ost. Angivelig udgjorde disse rationer kalorier daglig pro persona. Som tillæg for hårdtarbejdende blev væsentlig givet ekstra kødrationer. Befolkningen bespistes fra "Folkekøkkener", gratis. Der var i alt 15 køkkener fordelt i byen. Vi så det største køkken, som havde en kapacitet af portioner daglig. I køkkenet var der en række dampkogere, som til dels var fremstillet på stedet. Pladsforholdene var ret små, men det synes at fungere godt. Udover folkekøkkenerne var der køkkener i de større bebyggelser, hvor befolkningen havde adgang til at tilberede de levnedsmidler, som de modtog som gaver udefra. Maden blev enten afhentet af de enkelte eller indtaget i spisehuse. Driften af disse var restaurationsmæssig; der var opslået menukort; inventaret var pænt. 5

6 Vi så centralbageriet, der var fuldt ud moderne og arbejdede rent fabriksmæssigt. En prøve af brødet svarede til det brød, man får i Tyskland i øjeblikket. Kvaliteten var god. Det opgaves, at byen var næsten selvforsynende med brød (4/5). Byen havde slagteri og importerede kød, grøntsager dyrkedes i små haver og på marker. Der var ikke adgang til alkohol og tobak, som nydelsesmidler fungerede limonade o.lign. Levnedsmiddelpakkerne spillede en stor rolle som tilskud til kosten. Der kom regelmæssige pakker dels fra Protektoratet, dels fra Internationalt Røde Kors (i maj dåser sardiner fra Portugal), De danske levnedsmiddelpakker syntes alle at være kommet frem til adressaterne udelt. De danske var meget taknemmelige for disse pakker og udtalte alle spontant ønsket om, at forsendelserne måtte fortsætte. Særlig var man interesseret i smør, havregryn, tørmælk, tørrede grøntsager, ost, sukker og knækbrød. Man fik indtryk af, at de mængder, der hidtil var sendt ned, havde været tilfredsstillende. Der ytredes i det mindste ikke ønske om større mængder. Beklædningen. Det almindelige indtryk af befolkningens beklædningsstandard var godt. Da vejret var varmt og tørt under vort besøg, var de fleste let påklædt. For ungdommens vedkommende sås mange i shorts. Befolkningens adgang til at få klæder, udover det, som de har modtaget i særlige forsendelser fra venner og pårørende, skete ved et punktsystem, idet de så selv måtte indkøbe og betale beklædningsgenstandene i de forhåndenværende forretninger. Vi beså en sådan forretning, hvor der hang et temmelig stort antal herrekostumer. Disse blev leveret til byen fra Tyskland. På særlige skrædder- og reparationsværksteder kunde tøj blive syet og repareret. Udefra leveredes brugt fodtøj til byens centralværksted, hvor det blev gjort i stand, forsålet o.s.v. Befolkningens fodbeklædning var gennemgående god. Renlighedsforhold. Byens huse var velholdte, nykalkede, gaderne rene. Overfladebehandlingen dog ikke særlig god, noget støvende. Der kørte i øvrigt vandvogn i byen under vort besøg. Boligerne var til trods for den betydelige overbefolkning rene. Befolkningen måtte selv renligholde sine boliger, dog havde særlig "prominente personer" betjening til hjælp. Desinficering (med svovl) af samtlige boliger i byen foregik kvartårlig, tvangsmæssig. Lus, væggetøj og lopper eksisterede efter sigende ikke i byen, og jeg fandt intetsteds tegn på væggetøj. Overalt, hvor det lod sig gøre, efterså jeg WCer, skabe, hylder, sengesteder etc. Jeg fandt ikke noget at udsætte på 6

7 renlighedsstandarden, og der herskede tillige overalt i boligerne god orden. I de talrige besigtigede institutioner var der også overalt rent og pænt. Der blev lagt stor vægt på den personlige renlighed. Der herskede en vis badetvang, idet befolkningen opfordredes stærkt til at bade hver dag og på dem, der ikke frivilligt efterkom opfordringen, udøvedes "et vist tryk". Byen rådede over et centralbad med talrige brusebade samt et svømmebassin, ca. 5 x 20 meter stort. Før benyttelsen af svømmebassinet tog man varmt bad. Vandet i bassinet var kloret og skiftedes to gange om ugen. I loftet over svømmebassinet var ophængt en oval skinne, hvori de, der skulle lære at svømme, kunne ophænges i sele. Der var særlige badegade for kvinder og mænd. I de større bebyggelser var der baderum med styrebade, som vi dog ikke så. Hvorvidt der var adgang til karbade blev ikke oplyst. Klæder, linned, sengelinned etc. blev vasket på et stort centralvaskeri. Dette vaskede kg. pr. måned. Hver person havde ret til at få vasket 4 kg. tøj hver 14. dag 3 uger, hvilket må siges at være en rimelig tøjmængde. Der var ingen vasketvang, men adgang til også at vaske hjemme. Indlevering og udlevering af vasketøj til centralvaskeriet foregik rationelt. Tøjet mærkedes med særlige mærker for den enkelte husstand. Sundhedstilstanden. Sundhedstilstanden karakteriseredes af Dr. Eppestein som "recht günstig". Det almindelige indtryk af befolkningens udseende var godt. Ernæringstilstanden syntes tilfredsstillende. Mange, også blandt de yngre, måtte karakteriseres som værende i mere end middel ernæringstilstand. Hudfarven var gennemgående frisk og god, kun blandt de gamle på alderdomshjemmet sås en del meget magre og dårligt udseende. Der fandtes i øjeblikket i byen ikke epidemier. Der var nogen tyfus, men denne var overvundet; i øjeblikket lå der kun fire tyfuspatienter på sygehuset. Befolkningen var som omtalt vaccineret mod tyfus, paratyfus, samt mod schalatina og difteri. Af disse sidste sygdomme forefaldt dog stadig nogle få tilfælde. Af plettyfus var kun forekommet et tilfælde, patienten var død. Da der angiveligt ikke i byen fandtes lus, skulde muligheden for opståelse af plettyfus være ganske udelukket. Der var forefaldet nogle ejendommelige encephalitistilfælde med kredsløbsforstyrrelser; ved disse anvendtes egen-blod behandling. Akutte kønssygdomme forekom overhovedet ikke. Der fandtes kun gamle tilfælde af syphilis i ikkesmittefarligt stadium. Frisk tuberkulose forekom angiveligt ikke, kun tilfælde af gammel tuberkulose. Sådanne tilfælde søgtes for tiden indkredset gennem de andetsteds nævnte røntgenrækkeundersøgelser. Psykiatriske lidelser forekom kun i et fåtal; det hævdedes, at psychoser var meget sjældne; hertil svarede, at sygehuset kun have 14 psykiatriske senge. Disse var belagt med tilfælde af schizofreni, dementia paralytica o.lign. Rachitis fandtes ikke, takket være, at børnene, 7

8 så vidt det blev oplyst, havde fået levertran eller koncentrede A- og D-vitaminpræparater; andre avistamioser forekom heller ikke. Sundhedsvæsenet Dr. Eppstein betegnede i sin oversigt sundhedsvæsenet som "forholdsvis moderne" og sundhedstilstanden som "recht günstig". Byen var rigelig forsynet med læger. idet der ialt opholdt sig ca. 500 læger i Theresienstadt, hvoraf ca. 400 var aktive, dvs. ca. 1 læge pr.100 indbyggere. Blandt lægerne var et meget stort antal højt kvalificerede speciallæger. Endvidere var der talrige jordmødre, sygeplejesker, tandlæger og apotekere. På grund af det store behov for plejepersonale havde man afholdt særlige kurser for kvinder og uddannet disse til hjælpersker for de egentlige sygeplejersker. Sygehusene var indrettet bl.a. i en gammel kaserne og rummede sygesenge, hvoraf var belagt. Det var inddelt i forskellige specialafdelinger: kirurgisk, medicinsk, epidemisk, røntgenafdeling. Den kirurgiske afdeling rummede ca. 200 senge, og ved denne gjorde 12 læger tjeneste. Den psykiatriske afdeling omfattede kun 14 senge. Særlig venerisk afdeling fandtes ikke, da akut veneriske sygdomme ikke forekom. Sygestuerne var gennemgående meget store og rummede patienter. Sengeafstanden var ringere end sædvanlig i Danmark; men rummene var meget høje med hvælvinger, store vinduer, hvidkalkede vægge mindende om de store sygesale som er almindelige i Wien, Prag, Paris og andetsteds i udlandet. Sengemateriael og sengelinned gjorde et rent og pænt indtryk. Operationsafdelingen rummede to operationsstuer, uren og ren. Udstyret syntes tilstrækkeligt om end ikke fuldt moderne. Til sterilisation af instrumenter havde man på hver operationsstue to elektriske tørsterilisationsovne. Instrumentariet var alsidigt og rigeligt. Belysningsforholdene var på den ene operationsstue ikke særlig gode; overkirurgen, Dr. Stieler fra Prag, oplyste, at man opererede med pandelampe. Røntgenafdeling var forsynet med flere røntgenapparater, både til undersøgelse og therapi. Forsyningen med film blev ikke oplyst. Røntgenapparaterne var af ældre model, men fungerede efter sigende udmærket. Sygehuset havde laboratorier for såvel de løbende undersøgelser som forskning. Dr. Stieler havde til sin rådighed en speciel tegnerske, som fremstillede farvelagte illustrationer til et større arbejde over en speciel behandling af urene sår (så vidt jeg forstod med olie-spray-behandling), et arbejde, som optog Dr. Stieler meget, og som var genstand for intensiv undersøgelse. Prøver til bakteriologisk undersøgelse sendtes til instituttet i Prag; Widal-prøver udførtes på stedet. 8

9 Plejepersonalet var pænt klædt i særlige dragter. Operationssygeplejerskerne i helt hvidt; lægerne havde alle hvide kitler. Sygehuset havde et særligt diætkøkken, men fik i øvrigt mad fra det storefælleskøkken, som lå lige ved siden af sygehuset. For de oppegående patienter var der en Grønnegård. Fordelt rundt omkring i byen i de større bebyggelser fandtes ca. 30 sygestuer hver med ca. 12 senge. På disse behandledes hvad man ville kalde for "infirmerisyge". Der var læger og plejepersonale; plejeforholdene var her mindre gode end efter danske sygehusforhold. Under den herskende overbefolkning må det tillægges særlig betydning, at der var så let adgang til at få lettere syge anbragt uden for boligerne. Lægerne måtte ikke drive privat praksis, men gjorde tjeneste ved ambulatorier spredt rundt omkring i byens distrikter. Befolkningen havde ikke frit lægevalg, men var henvist til ambulatorierne. Dog var der, når der var tale om specialbehandling, et vist frit valg af speciallæge. Vi beså poliklinikker for almindelige medicinske sygdomme, øjen- og børne-sygdomme samt et røntgenambulatiorium med ældre, men godt apparatur. Udstyret på disse specialpoliklinikker var gennemgående ældre og slidt, formentlig hentet fra jødiske lægers konsultationsstuer, men forekom at være tilstrækkeligt. Røntgenrækkeundersøgelser foretoges på hele befolkningen; foreløbigt var ca. 50% undersøgt. Undersøgelserne bestod i gennemlysning; dersom der fandtes noget suspekt, foretoges fotografering og Pirquets tuberkulinprøve. Kun gamle tuberkuloser var fundet. I hver bydel fandtes tandklinikker. Vi så en sådan med tre behandlingsstole og et udmærket udstyr. Til tandklinikkerne hørte et centrallaboratorium for tandteknisk arbejde. Byen havde et central-apotek med 4 filialer. Vi beså central-apoteket, som var stort og rummeligt, inddelt i de sædvanlige afsnit og med rigeligt personale. Så vidt man ved en kortvarig inspektion kunde skønne, var forsyningen med medicamia alsidig og rigelig. Det drejede sig dels om tyske præparater, dels om tjekkiske. Apotekeren, lægerne og Dr. Eppstein oplyste alle, at forsyningen med medicin var tilstrækkelig; forsyningen med vitaminer (A og D) angaves at være tilstrækkelig; C-vitamin havde man derimod ikke et større mængde. På apoteket så jeg i øvrigt koncentrerede A- og D-vitaminpræparater såvel som C-vitaminpræparater. Endvidere bemærkede jeg insulin, morphica, stimulantia, omnadin, sulfonamider o.a. Forsorg for svangre og fødende. Der var i de forløbne år i Theresienstadt født ca. 400 børn. Det oplystes, at der fandtes særlig fødehjem, uden at vi dog fik lejlighed til at se et sådant. I øvrigt behandledes fødende kvinder og 9

10 kvindesygdomme på sygehuset. Abortus provocatus var tilladt uden anden indikation end ønsket derom. Der var adgang til køb af antikonceptionelle midler. Forsorg for børn og unge. Det blev stærkt fremhævet af Dr. Eppstein, at der var sat meget ind på at skabe så gunstige forhold i alle henseender som muligt for børnene og de unge, og det bekræftedes ved inspektionen, at der virkelig fandtes en udsædvanlig stort antal institutioner til børn. I alt fandtes 10 børne- og ungdomshjem. Et hjem for børnerekonvalescenter på 44 senge, beregnet for børn mellem 4 og 9 år, var indrettet i en særlig villa. Forholdene må karakteriseres som absolut gode. Spisekamre, WCer, vaskerum, sengelinned, skabe etc. blev efterset; alt var rent, pænt og ordentligt, men selvfølgelig for endel af primitivt tilsnit. Der fandtes hjem for større drenge omkring pubertetsalderen, hvor disse kunde bo og "få opdragelse"; efter hvilke retningslinier disse drenge blev anbragt på hjemmet blev ikke oplyst. Rund omkring i byen fandtes børnehaver. Vi beså tre af disse. I den ene var der en temmelig stor sal med børnemøbler, rutsjebane, gyngeheste, dukketeater etc. Salens vægge var dækket med kalkmalerier i lyse lette farver, med dyr, træer, etc. En anden stor børnehave havde foruden rum til indendørs ophold, med lys og luftig spisesal, også gode udendørs forhold: Soppebassin, karrusel o.a. En særlig børnehave for lidt større børn gav undervisning på Hebraisk; dette karakteriseredes som et eksperiment. Børnene sang under vort besøg hebraiske sange. Forsorg for gamle. Alderdomshjemmet, en stor kaserneagtig bygning, rummede senge, fuldt belagt. De gamle lå dels på 4-sengsstuer, dels på større stuer og afsnit, hvor stuerne stod i forbindelse med hinanden. Der var 15 læger ansat ved alderdomshjemmet, en del sygeplejersker og i øvrigt, så vidt man kunne skønne, et betydeligt kvindeligt personale. For de oppegående var der særlige opholdsrum og et støre loggia, samt en gård, hvor de kunde trække frisk luft. Renlighedstilstanden var god. Et betydeligt antal af gamle var øjensynlig meget højt op i årene og konstant sengeliggende; mange ansigter var her prægede af håbløshed og besøget på alderdomshjemmet efterlod idet hele et smerteligt indtryk hos den besøgende. 10

11 Øvrige forsorg. Der var særlige hjem, som vi dog ikke så, for blinde, vanføre, døve, stumme, "Kriegsbechädigte". I alt fandtes i byen "plejesenge". (Alderdomshjemmets sengeantal indgik formentlig heri). Forhold vedrørende arbejde = 60 % af befolkningen havde arbejde. Man tilstræbte bevidst, at så mange som kunne, skulle arbejde. Den normale arbejdstid var 8 timer; men for ældre nøjedes man ofte med 2-3 timers arbejde daglig. Man tilstræbte ikke nogen arbejdsøkonomi, men tværtimod at få så mange i arbejde som overhovedet mulig, idet man fremhævede vigtigheden af, at hver enkelt havde følelsen af at gøre nytte. Der udbetaltes løn for arbejdet, og ved en akkordbetalingsordning stimulleredes arbejdslysten. Enhver, der skulde arbejde, blev først lægeundersøgt, herunder røntgengennemlyst med henblik på tuberkulose, de inddeltes i fire grupper efter arbejdsduelighed: 1) De ubetinget arbejdsduelige. 2) Folk, der nylig havde gennemgået en akut sygdom, til hvilken der måtte tages hensyn. 3) Mindre arbejdsduelige 4) De arbejdsduelige. Kun specielt kvalificerede såsom ingeniører, læger, jurister, etc. blev straks anbragt inden for deres specielle arbejdsfelt. Alle øvrige måtte efter lægeundersøgelse indgå i arbejdskolonner, såkaldte "Hundertschaften", og her gøre en slags arbejdstjeneste. En kolonne arbejdede i en 14 dages periode af gangen og dirigeredes efter en speciel plan til alt forfaldende arbejde: Gadefejning, bygningsarbejde, markarbejde, jernbanebyggeri, etc. En kolonne bestod både af kvinder og mænd. Hovedtanken med at lade alle passere en sådan arbejdstjeneste var den, at man derved blev i stand til at disciplinere de enkelte, opdrage dem til følelsen af at arbejde for det fælles bedste og endelig at give den enkelte lejlighed til at kvalificere sig enten i al almindelighed eller på et eller andet specialfelt. Alt efter deres kvalifikationer kunde de så avancere til fører for en arbejdsgruppe eller blive anbragt efter særlige kvalifikationer i håndværk (tømrerarbejde, smedearbejde etc.) eller andet arbejde. De arbejdsuvillige blev stillet for en særlig arbejdsdomstol, som prøvede holdbarheden for deres motiver til ikke at arbejde. Egentlige politimæssige foranstaltninger for at tvinge folk i arbejde fandtes ikke, ligesom det hævdedes, at egentlig arbejdspligt ikke kunde siges at eksistere. 11

12 Det store antal fagarbejdere og specialhåndværkere havde muliggjort udførelsen af store arbejder, f.eks. bygningen af en jernbanestrækning på 3-4 km fra Theresienstadt til hovedbanen Dresden-Prag, vejarbejder, gadebygning, anlæggelse af marker, grønne områder i byen, også specielle bygningsarbejder som opførelsen af et vandreservoir. Påbegyndelsen af indretning af et fjernvarmeanlæg etc. havde det været muligt at løse. Et større antal personer i alt ca fungerede som embedsmænd inden for de forskellige administrationsgrene. Særlig udvalgt mandskab gjorde tjeneste som politi og brandvæsen. Efter hvad der oplystes fremstillede der ikke i Theresienstadt produkter, som eksporteredes, med én undtagelse: Byen havde avl af silkeorme, og den fremstillede silke eksporteredes til Tyskland. Producenterne modtog herfor nogle bons, som gav adgang til visse indkøb i byen. Fritidsbeskæftigelse. Problemet om beskæftigelse uden for arbejdstiden ofredes meget stor opmærksomhed, ikke mindst da adgangen til egentlig hjemmeliv indskrænkedes stærkt af overbefolkningen. Finansieringen af fritidsbeskæftigelsen skete herved, at et vist beløb af den månedlige løn blev indeholdt af banken ved lønudbetalingen: man kunde tegne sig for et større eller mindre kontingent. En stor del af fritidsbeskæftigelserne koncentreredes omkring et stort forsamlingshus, der indeholdt teatersal, koncertsal, bibliotek, restaurant, og uden om hvilket der var et haveanlæg. Musiklivet dyrkedes meget ivrigt: Kammermusik, strygeorkester, opera og kor. Under vort besøg opførtes "Requiem" af Verdi med udmærkede solister. Endvidere fandtes et byorkester på ca. 30 musikere, som hver eftermiddag, også under besøget, spillede på torvet i en særlig musikpavillon. I teatersalen opførtes operaer: Carmen, Tosca, Tryllefløjten. En jødisk komponist havde skrevet en børneopera. Vi besøgte teatersalen under opførelsen af denne: Børnene, som var morsomt kostumeret, gik til opgaven med liv og lyst; orkesteret dirigeredes af komponisten selv. På teatret opførtes bl.a. Shakespeare, i et butiksvindue så vi karikaturer af de forskellige skuespillere, tegnet af en jødisk kunstner. I den sidste tid havde man påbegyndt opførelsen af skuespil i de store "Höfe", idet man benyttede de ejendommelige bygningsværker som baggrund. Der var stor interesse for disse skuespil, ofte op til tilskuere. Endvidere fandtes en kabaret som særlig søgtes af de ældre. På kaffeehaus kunne befolkningen få limonade og andre forfriskninger. Der var musiktribune med flygel og violinist. Ved vort besøg var alle borde besat. Et bibliotek i forsamlingshuset rummede angiveligt bind. Der fandtes ikke dansk litteratur, hvorfor der udtaltes et stærkt ønske om at få danske bøger: mange af de danske jøder kunne læse tysk. Til biblioteket hørte læsesal og udlån. 12

13 Foredrag og sammenkomster var hyppige; videnskabelige sammenkomster med foredrag og diskussioner dyrkedes f.eks. for lægernes vedkommende. Aviser fandtes ikke; men trykte meddelelser blev opslået rundt omkring i byen. Politiske foreninger og diskussioner var bandlyst. Sport dyrkedes meget ivrigt, især af ungdommen, og man tillagde det meget stor betydning, at der var nem adgang til boldspil, svømning o.a. På bastionerne var anlagt en boldplads, hvor vi så en match mellem to grupper. Pladsen var for lille til at 2 x 11 spillere kunde få plads, hvorfor man spillede med hold på 7 spillere. En meget stor og interesseret tilskuerskare fulgte spillet. Man afholdt hyppige konkurrencer mellem medlemmer af forskellige arbejdsgrupper eller f.eks. "Berlin contra Prag-Wien". Små haver var anlagt på bastionerne, og de, der havde lyst til det, kunde få tildelt et stykke jord, hvor de kunde dyrke lidt grøntsager og blomster. For børnene, såvel de små som de større børn, var børnehaverne og de øvrige børneinstitutioner et vigtigt moment i fritidsbeskæftigelsen. Der var rigeligt personale på disse til at underholde børnene med spil af forskellige art, tegning og leg, såvel udendørs som indendørs. Undervisning. Som nævnt blev der givet en del undervisning i børnehaverne; i en enkelt af disse endog undervisning i hebraisk. Egentlig skoler så vi ikke; men det oplystes, at børnene fra de enkelte nationer fik undervisning på deres eget sprog. n højere undervisning, universitetsundervisning, var ikke organiseret; men for f.eks. ældre medicinske studenter, der kun manglede få år i studiets fuldendelse, var der kurser og praktikantklinikker. Som nævnt andetsteds holdtes kurser for kvinder i sygepleje. I byen hersker religionsfrihed; kirken er dog lukket. Forsamlingshusets store sal anvendtes som synagoge. Pengevæsen. Byen havde egen møntenhed, Thresienstadtkrone, som tjente til betalingsmiddel inden for samfundet. En særlig bank, ledet af en tidligere bankdirektør fra Wien, styrede pengevæsenet. Af banken foretoges alle udbetaling af løn til samtlige indbyggere en gang månedlig. Lønnen varierede efter arbejdspræstationerne. Man gjorde udtrykkelig opmærksom på, at "understøttelser" blev ikke udbetalt; men selv de, der ikke arbejdede, fik "løn", aldrig under ca. 13

14 100 Theresienstadt-kr. For alles vedkommende blev der i lønnen indeholdt et beløb til fornøjelser. Endelig havde man en vis form for tvangsopsparing; grundet på de knappe varemængder i den fri handel gjaldt det om at holde den cirkulerende pengemængde på en til varemængden svarende størrelse. Man søgte, som det udtryktes, at undgå inflation og betragtede de trufne foranstaltninger som et økonomisk eksperiment. Hver enkelt borger havde en "bankbog", og på denne tvangsopsparedes et månedligt vist beløb, der fastsattes under hensyn til den økonomiske situation. Prislejet belyses ved prisen på et sæt tøj, som lå omkring Theresienstadskroner. Mønten havde ingen købekraft uden for Theresienstadt. Man vurderede mønten til ca. 10 Theresienstadt-kr. = 1 RM. Politi og Retsvæsen Det jødiske politi var delt i ordenspoliti og kriminalpoliti. Der syntes at være ret mange politibetjente. Disse var ikke uniformerede udover med en gul uniformskasket og et gult bælte. Efter tyske opgivelse var dette politi ikke særlig vellidt af befolkningen, idet de optrådte med stor strenghed. Man havde det indtryk, at politiet bestod af udvalgte folk. Overfor såvel jødiske som tyske myndigheder udviste politikorpset en stram militær holdning. Retsvæsenet var uafhængigt af administrationen med offentlig anklager og forsvarer; særlige arbejdsdomstole og ungdomsdomstole fandtes. Der var i alt behandlet ca forseelser, så godt som udelukkende mindre. berigelsesforbrydelser; ingen voldsforbrydelser eller særdelighedsforbrydelser. Straffene var frihedsberøvelse indtil 6 måneder, i jødisk fængsel. Den tyske administration kunne ændre straffene. Adgangen til at indgå ægteskab var af hensyn til faren fra promiscuitet og concubinater gjorde let. Det måtte efter Dr. Eppsteins opgivelse betragtes som et uløst problem, hvorvidt disse ægteskaber vilde have gyldighed uden for Theresienstadt. Dødsattester, med retsgyldighed også uden for Theresienstadt, blev udstedt, hvilket var af særlig betydning med henblik på arveretslige spørgsmål. Brandvæsenet. Byens brandvæsen bestod af en motorsprøjte af ældre model, samt rigeligt slangemateriel. Brandvæsenet blev demonstreret i funktion for, det arbejdede hurtigt og præcist. 14

15 Postvæsenet. På et særligt posthus adminisreredes byens brevpost og indgående pakkeforsendelser. Posthuset havde i maj ekspederet forsendelser alene af sardindåser fra Internationalt Røde Kors, afsendt fra Portugal. Pladsforholdene i posthuset var udnyttet til det yderste med hylder og reoler, hvor pakkerne lå ordentlig opstablet. Fra posthuset udgik ved opslag meddelelse til adressaten om, at pakken var ankommet, hvorpå adressaten personlig henvendte sig for at få pakken udleveret. Denne blev efterset af jødiske post- (told-) funktionærer inden udleveringen for at undgå indførelse af uønskede varer: Gifte, spiritus, tobak etc. Vi overværende ekspeditionen af nogle pakker, deriblandt også til danske. Pakkerne fra Danmark havde kun været undervejs i ca. 14. dage. Det drejede sig om standardlevnedsmiddelpakker. Slutning. Sammenfatter man de talrige indtryk, som vi modtog i løbet af vor rundgang i Theresienstadt, og supplerer man disse indtryk med de af Dr. Eppstein og de tyske myndigheder givne oplysninger, kommer man til den opfattelse, at der indenfor dette fra omverdenen aflukkede samfund er sket store organisatoriske fremskridt, især måske i løbet af det sidste halve års tid, og at der stadig arbejdes energisk på at forbedre på alle områder, hvor dette var muligt. Set fra et hygiejnisk synspunkt er de sundhedsmæssige farer for befolkningen først og fremmest knyttet til den betydelige overbefolkning. Der kan dog ikke på nærværende tidspunkt herske tvivl om, at den jødiske forvaltning, med materiel støtte fra tysk side, har formået at kompensere ulemperne og farerne herved på fremragende vis. Ernærningsmæssigt syntes befolkningen ikke at trues af farer, så længe der ydes dem tilskud til de tildelte rationer, gennem levnedsmiddelforsendelser. De vanskeligheder, som den abnorme aldersfordeling har stillet administrationen overfor, synes også at være løst, under ligelig hensyntagen til den del af befolkningen, som er i stand til at bære arbejdets byrder, og dem der ikke formår dette, og hvoraf en ikke ringe del endog behøver pleje og hjælp. Man må nære den dybeste beundring for den jødiske ledelse, og ikke mindst dennes overhoved Dr. Eppstein, som med brændende idealisme har sat alt ind på at overvinde alle de vanskeligheder af materiel og åndelig art, som utvivlsomt må have tårnet sig op og på vejen mod den særegne opgaves løsning. E. Juel Henningsen. 15

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte.

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte. Forholdene i flygtningelejrene: Danmark anbragte flygtningene i beslaglagte skoler, hoteller og haller landet over. Det vakte i foråret 1945 stor vrede i befolkningen. Også en lang række københavnske skoler

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

dele alting med På selve rummet, var det et rum til tøj, en vask med hylder og spejl, en skrivebord, spisebord hyggeligt.

dele alting med På selve rummet, var det et rum til tøj, en vask med hylder og spejl, en skrivebord, spisebord hyggeligt. Rapport af Sygeplejestuderende ved Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse, Ida Katrine Heinfelt og Nickie Beth Kristoffersen vedr. praktikophold i Eskilstuna, Sverige i den lange praktikperiode på 4. sem. Forventninger

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen

Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen Patientinformation Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Almene forholdsregler og information Husk at du er velkommen

Læs mere

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Aalborg inspektion af detentionen i Aalborg. Jeg foretog

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Cæcilie, Gitte og Christa Katutura State Hospital Vi har i ti

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau.

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau. Miniferie i Prag. Prag er en fantastisk, charmerende by med masser af flotte og gamle bygninger. I dag kommer flere millioner gæster årligt til Prag for se den gyldne by med de hundrede tårne. Efter 1989

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

VEJLEDNING ved indlæggelse på Rigshospitalet.

VEJLEDNING ved indlæggelse på Rigshospitalet. Riqshosplla/el. fjorgme.5ler Jensensl9//e. I ~~rren9sv. VEJLEDNING ved indlæggelse på Rigshospitalet. D 5 9 8/egdomsvej 13 o I fængsel::>væsenets Historiske forhold. RIGSHOSPITALET, der spænder over et

Læs mere

Ris/Ros til kurser eller vejledere: Boligforhold: Arbejdsforhold:

Ris/Ros til kurser eller vejledere: Boligforhold: Arbejdsforhold: Navn: Mikkel Størling E- mail: mikkelsterling@gmail.com Periode: 24 april- 15 juni, 6 semester Vejleder: Dereck Chatterton Rejsemål: Bolivia, La Paz, Delizia Formål: 2. Del af mejeripraktik Kontaktperson

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode.

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. For at gøre dit barns oplevelse i programmet så behagelig som muligt, så læs denne manual, som fortæller noget om de regler,

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere