Dansk Røde Kors' Krigshjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Røde Kors' Krigshjælp"

Transkript

1 53. Uddrag af den officielle rapport fra Dansk Røde Kors 1944 Dansk Røde Kors' Krigshjælp Dr. Eigil Juel Henningens beretning om besøg i Theresienstadt fredag den 22. juni Som delegeret for Dansk Røde Kors ledsagede jeg i dagene fra juni 1944 afdelingschef Hvass, udenrigsministeriet, på en rejse til Theresienstadt, i protektoratet Böhmen-Mähren, for på stedet at gøre mig bekendt med de forhold, herunder de fra Danmark i oktober 43 deporterede jøder lever. Vi ankom til Prag d. 23. juni om morgenen, og blev allerede om formiddagen i biler befordret til Theresienstadt. De af os medbragte medicinalvarer blev på tysk foranledning i en særlig vogn transporteret til Theresienstadt. Vi ledsagedes under vort 7-8 timers lange besøg af følgende: Den øverstbefalende for det tyske sikkerhedspoliti i protektoratet. Dr.med. Weinmann; Sturmbannführer Günther (fra Reichssicherheitshauptamt i Berlin) og dennes broder; legationsråd v. Thadden (Berlin); Herr Moes (Berlin); Dr. Heidenkampf (Tysk Røde Kors, Berlin); Dr. Rossel (Internationalt Røde Kors, Genève), samt enkelte andre herrer. Dr. Weinmann indledede besøget med et par velkomstord, idet han gjorde opmærksom på, at det var første gang fremmede fik adgang til at bese Theresienstadt. Dr. Weinmann bad os i øvrigt, dersom vi under vort besøg måtte finde noget at udsætte på forholdene, da at erindre, hvorledes levevilkårene i dag var for store dele af den tyske befolkning. Vi begav os derpå hen til byens administrationsbygning, hvor vi blev modtaget af "Borgmesteren", der Judeälteste. Dr. Paul Israel Eppstein. Denne gav en kort oversigt over det jødiske samfund i Theresienstadt. Foruden oplysninger om forhold, som nedenfor vil blive gennemgået i nogle særlige afsnit, gjorde Dr. Eppstein en række mere almindelige bemærkninger, hvoraf hidsættes: "Livet i Theresienstadt har for mange betydet "eine ungeheure Umstellung"; at denne er lykkedes (vollzogen), vil de få at se. De vil se livet i en normal by". "Der findes to typer af mennesker i Theresienstadt: De passive, sløve, især de gamle, som tænker på fortiden, kun taler om mad etc. Som modsætning til denne type findes den aktive type, de der 1

2 har vundet et indre forhold til arbejdet her i Theresienstadt. De har forstået, at en tilbagevenden til handel, frie erhverv eller fri kunstnerisk virksomhed ikke er mulig (?)". "Samfundet er: eine Gemeinschaft mit beschränkter Vergeltungschaft." Besøget formede sig i øvrigt som en rundgang i byen under ledelse af Dr. Eppstein, under hele besøget var vi ledsaget af samtlige ovennævnte herrer. Vi havde fri adgang til at bese alt, hvad der kom på vor vej, ligesom der ikke ved nogen lejlighed blev grebet ind i vore samtaler i overværelse af en eller flere af vore tyske ledsagere. Under vor rundgang havde vi lejlighed til en samtale med repræsentanter for de danske jøder. Dr. Friediger, overretssagfører Oppenheim og ingeniør Ove Meyer. Disse udtalte over for os, at de fandt, at forholdene var blevet stærkt forbedrede i byen, at de nu levede under gode kår, om end under et psykisk tryk, som følge af adskillelsen fra land og familie. De fremhævede betydningen af de tilsendte levnedsmiddelpakker og bad os om, at forsendelserne måtte blive fortsat. Særlige ønskede man: Smør, ost, sukker, tørmælk, tørrede grøntsager og knækbrød. Endvidere savnede de danske adgang til dansk litteratur, dels skønlitteratur, dels populærvidenskabelig litteratur. Vi traf derudover adskillige andre danske, dels på deres bolig, dels ude omkring på institutionerne i posthus, børnehaver etc. Alle syntes de ivrige for at gøre os forståeligt, at de fandt levevilkårene gode, samtidig med at de bad os endelig foranledige, at forsendelserne blev fortsat. De havde alle regelmæssigt modtaget pakker og udtalte deres store taknemmelighed derover I det følgende skal, dels på grundlag af Dr. Eppsteins oplysninger, dels på grundlag af det under besøget iagttagne gives en beskrivelse af forholdene i Theresienstadt. Theresienstadt ligger ca. 60 km. nord for Prag, lige syd for Sudeterbjergene på et lavland, hvorigennem Moldau flyder. Byen bærer præg af at være en garnisons- og fæstningsby. Hovedlandevejen fra Dresden til Prag går i byens udkant og skiller denne fra den egentlige fæstning. Fæstningen anvendes ikke af byens jødiske befolkning, men er tugthus for Prag. Byen blev i juni 1942 rømmet af sin befolkning, der formentlig tilsammen udgjorde individer. Derefter blev den en rent jødisk by. Der opholder sig i byen til stadighed kun ariere, nemlig det tyske sikkerhedspolitis folk, som til deres rådighed har en særlig forvaltningsbygning på torvet og en særlig kantine i byens udkant. 2

3 Byen gør et lyst og venligt indtryk. Gaderne er brede, der er talrige "grønne områder" og store bastioner. I byens udkant og omegn ligger små haver og marker. Bevogtningen af byen er i hænderne på ca. 100 tjekkiske gendarmer. Mod landevejen er der på et kort stykke rejst et plankeværk, i øvrigt er byen ikke afspærret af omegnen, udover ved den nævnte gendarmerikæde. Byen har elektricitetsværk, vandværk med et stort højdereservoir; vandet bliver konstant kloret. WCer og kloakering findes; Telefon til indenbys brug. Statistiske bemærkninger. Byens indbyggertal angaves til , der fordelte sig på følgende måde: Fra Reich og Ostmark ca. 94 % Fra Holland ca. 5 % Fra Danmark ca. 1 % I alt fandtes i byen 296 danske statsborgere. Vedrørende detaljer med hensyn til de fra Danmark deporterede ikke-danske jøder, samt vedrørende dødsfald blandt de danske henvises til afdelingschef Hvass' redegørelse. Befolkningens alderssammensætning er højst ejendommelig, præget som den er af det store antal gamle: Under 6 år ca år ca år ca år ca Over 60 år ca Befolkningens fordeling på aldersgrupper. (Danmark efter folketællingstabelværket 1940): Theresienstadt Danmark ialt % ialt % Under

4 Over I alt Kønsfordeling: 59 % kvinder 41 % mænd Gennemsnitsalder: 48 år Gennemsnits-dødsalder: 72 år. Der dør i Theresienstadt ca daglig; hvorvidt dette betyder en større overdødlighed er vanskeligt at bedømme udfra det summariske kendskab til aldersfordelingen. Fødsler: ca i de forløbne år. Forvaltning. Efter Dr. Eppesteins angivelse havde Theresienstadt jødisk selvforvaltning. Dr. Eppstein karakteriserede samfundet som "eine Gemeinschaft mit beschränkter Vergeltungsschaft". Den jødiske forvaltning bestod af Dr. Eppestein som Judeälteste; han havde to stedfortrædere; endvidere var der et ældsteråd på 66 medlemmer. Forvaltningen var delt mellem forskellige administrationsgrene. Byen var inddelt i fire "Bezirke" med "Bezirksälteste". En række administrationskontorer stod til rådighed for forvaltningens i alt embedsmænd. I kontorerne var der skrivemaskiner og andet inventar. Et folkeregister fandtes. Boligforhold. Byen må som omtalt antages normalt at kunne rumme ca indbyggere. Eftersom der angiveligt i øjeblikket er , må der siges at være en stærk overbefolkning. Dette fremgik 4

5 også af den måde, hvorpå man havde ordnet boligforholdene. De bygninger, der stod til rådighed, var dels små huse på et par etager, dels en række større bebyggelser, såkaldte "Höfe", store, firkantede, lukkede gårde omgivet af 3-4 etages huse med buegange ind mod gården; fra buegangene førte døre ind til de enkelte sale, værelser, eller lejligheder; endelig havde man opført 30 store træbarakker i udkanten af byer; hver rummede ca beboere i etagesenge. Flere familier delte enten en lejlighed, således at hver familie havde et værelse, eller de boede flere ægtepar (4-6) på en større sal. De danske jøder boede fortrinsvis i mindre huse i et par bestemte gader. Den sundhedsfare, der almindeligvis knytter sig til overbefolkning, blev søgt imødegået dels ved en strengt gennemført renlighed og orden i boligerne, des ved en indgående overvågen af befolkningens sundhedstilstand; adgangen til anbringelse af syge på sygestuer og sygehuse var på alle måder gjort let. I denne forbindelse må endvidere særlig fremhæves, at man ved røntgengennemlysning undersøgte befolkningen for tuberkulose. Endvidere var hele befolkningen vaccineret mod tyfus, paratyfus, difteri og skarlagensfeber. Man havde indtryk af, at man så godt som gørligt søgte at imødegå også de psykiske gener ved overbefolkningen, dels ved at anbringe folk efter et vist frit valg sammen i boligerne, dels ved at sørge for arbejde uden for boligerne for de flest mulige og endelig, som andetsteds omtalt, ved at sørge for nem adgang til fritidsbeskæftigelse uden for boligen, til erstatning for den manglende adgang til normalt hjemmeliv. Det blev anført, at barakkerne, idet mindste om sommeren, var stærkt efterstræbt af befolkningen; de var store, lyse og luftige; de opvarmedes ved hjælp af kakkelovne. En lille gruppe såkaldte "prominente Persönlichkeiten" havde særlig gode boligforhold (med betjening), som vi dog ikke fik at se. Levnedsmiddelforsyningen. Befolkningen i Theresienstadt fik samme rationer som Protektoratet, dog ikke smør, men margarine, ikke æg, ikke ost. Angivelig udgjorde disse rationer kalorier daglig pro persona. Som tillæg for hårdtarbejdende blev væsentlig givet ekstra kødrationer. Befolkningen bespistes fra "Folkekøkkener", gratis. Der var i alt 15 køkkener fordelt i byen. Vi så det største køkken, som havde en kapacitet af portioner daglig. I køkkenet var der en række dampkogere, som til dels var fremstillet på stedet. Pladsforholdene var ret små, men det synes at fungere godt. Udover folkekøkkenerne var der køkkener i de større bebyggelser, hvor befolkningen havde adgang til at tilberede de levnedsmidler, som de modtog som gaver udefra. Maden blev enten afhentet af de enkelte eller indtaget i spisehuse. Driften af disse var restaurationsmæssig; der var opslået menukort; inventaret var pænt. 5

6 Vi så centralbageriet, der var fuldt ud moderne og arbejdede rent fabriksmæssigt. En prøve af brødet svarede til det brød, man får i Tyskland i øjeblikket. Kvaliteten var god. Det opgaves, at byen var næsten selvforsynende med brød (4/5). Byen havde slagteri og importerede kød, grøntsager dyrkedes i små haver og på marker. Der var ikke adgang til alkohol og tobak, som nydelsesmidler fungerede limonade o.lign. Levnedsmiddelpakkerne spillede en stor rolle som tilskud til kosten. Der kom regelmæssige pakker dels fra Protektoratet, dels fra Internationalt Røde Kors (i maj dåser sardiner fra Portugal), De danske levnedsmiddelpakker syntes alle at være kommet frem til adressaterne udelt. De danske var meget taknemmelige for disse pakker og udtalte alle spontant ønsket om, at forsendelserne måtte fortsætte. Særlig var man interesseret i smør, havregryn, tørmælk, tørrede grøntsager, ost, sukker og knækbrød. Man fik indtryk af, at de mængder, der hidtil var sendt ned, havde været tilfredsstillende. Der ytredes i det mindste ikke ønske om større mængder. Beklædningen. Det almindelige indtryk af befolkningens beklædningsstandard var godt. Da vejret var varmt og tørt under vort besøg, var de fleste let påklædt. For ungdommens vedkommende sås mange i shorts. Befolkningens adgang til at få klæder, udover det, som de har modtaget i særlige forsendelser fra venner og pårørende, skete ved et punktsystem, idet de så selv måtte indkøbe og betale beklædningsgenstandene i de forhåndenværende forretninger. Vi beså en sådan forretning, hvor der hang et temmelig stort antal herrekostumer. Disse blev leveret til byen fra Tyskland. På særlige skrædder- og reparationsværksteder kunde tøj blive syet og repareret. Udefra leveredes brugt fodtøj til byens centralværksted, hvor det blev gjort i stand, forsålet o.s.v. Befolkningens fodbeklædning var gennemgående god. Renlighedsforhold. Byens huse var velholdte, nykalkede, gaderne rene. Overfladebehandlingen dog ikke særlig god, noget støvende. Der kørte i øvrigt vandvogn i byen under vort besøg. Boligerne var til trods for den betydelige overbefolkning rene. Befolkningen måtte selv renligholde sine boliger, dog havde særlig "prominente personer" betjening til hjælp. Desinficering (med svovl) af samtlige boliger i byen foregik kvartårlig, tvangsmæssig. Lus, væggetøj og lopper eksisterede efter sigende ikke i byen, og jeg fandt intetsteds tegn på væggetøj. Overalt, hvor det lod sig gøre, efterså jeg WCer, skabe, hylder, sengesteder etc. Jeg fandt ikke noget at udsætte på 6

7 renlighedsstandarden, og der herskede tillige overalt i boligerne god orden. I de talrige besigtigede institutioner var der også overalt rent og pænt. Der blev lagt stor vægt på den personlige renlighed. Der herskede en vis badetvang, idet befolkningen opfordredes stærkt til at bade hver dag og på dem, der ikke frivilligt efterkom opfordringen, udøvedes "et vist tryk". Byen rådede over et centralbad med talrige brusebade samt et svømmebassin, ca. 5 x 20 meter stort. Før benyttelsen af svømmebassinet tog man varmt bad. Vandet i bassinet var kloret og skiftedes to gange om ugen. I loftet over svømmebassinet var ophængt en oval skinne, hvori de, der skulle lære at svømme, kunne ophænges i sele. Der var særlige badegade for kvinder og mænd. I de større bebyggelser var der baderum med styrebade, som vi dog ikke så. Hvorvidt der var adgang til karbade blev ikke oplyst. Klæder, linned, sengelinned etc. blev vasket på et stort centralvaskeri. Dette vaskede kg. pr. måned. Hver person havde ret til at få vasket 4 kg. tøj hver 14. dag 3 uger, hvilket må siges at være en rimelig tøjmængde. Der var ingen vasketvang, men adgang til også at vaske hjemme. Indlevering og udlevering af vasketøj til centralvaskeriet foregik rationelt. Tøjet mærkedes med særlige mærker for den enkelte husstand. Sundhedstilstanden. Sundhedstilstanden karakteriseredes af Dr. Eppestein som "recht günstig". Det almindelige indtryk af befolkningens udseende var godt. Ernæringstilstanden syntes tilfredsstillende. Mange, også blandt de yngre, måtte karakteriseres som værende i mere end middel ernæringstilstand. Hudfarven var gennemgående frisk og god, kun blandt de gamle på alderdomshjemmet sås en del meget magre og dårligt udseende. Der fandtes i øjeblikket i byen ikke epidemier. Der var nogen tyfus, men denne var overvundet; i øjeblikket lå der kun fire tyfuspatienter på sygehuset. Befolkningen var som omtalt vaccineret mod tyfus, paratyfus, samt mod schalatina og difteri. Af disse sidste sygdomme forefaldt dog stadig nogle få tilfælde. Af plettyfus var kun forekommet et tilfælde, patienten var død. Da der angiveligt ikke i byen fandtes lus, skulde muligheden for opståelse af plettyfus være ganske udelukket. Der var forefaldet nogle ejendommelige encephalitistilfælde med kredsløbsforstyrrelser; ved disse anvendtes egen-blod behandling. Akutte kønssygdomme forekom overhovedet ikke. Der fandtes kun gamle tilfælde af syphilis i ikkesmittefarligt stadium. Frisk tuberkulose forekom angiveligt ikke, kun tilfælde af gammel tuberkulose. Sådanne tilfælde søgtes for tiden indkredset gennem de andetsteds nævnte røntgenrækkeundersøgelser. Psykiatriske lidelser forekom kun i et fåtal; det hævdedes, at psychoser var meget sjældne; hertil svarede, at sygehuset kun have 14 psykiatriske senge. Disse var belagt med tilfælde af schizofreni, dementia paralytica o.lign. Rachitis fandtes ikke, takket være, at børnene, 7

8 så vidt det blev oplyst, havde fået levertran eller koncentrede A- og D-vitaminpræparater; andre avistamioser forekom heller ikke. Sundhedsvæsenet Dr. Eppstein betegnede i sin oversigt sundhedsvæsenet som "forholdsvis moderne" og sundhedstilstanden som "recht günstig". Byen var rigelig forsynet med læger. idet der ialt opholdt sig ca. 500 læger i Theresienstadt, hvoraf ca. 400 var aktive, dvs. ca. 1 læge pr.100 indbyggere. Blandt lægerne var et meget stort antal højt kvalificerede speciallæger. Endvidere var der talrige jordmødre, sygeplejesker, tandlæger og apotekere. På grund af det store behov for plejepersonale havde man afholdt særlige kurser for kvinder og uddannet disse til hjælpersker for de egentlige sygeplejersker. Sygehusene var indrettet bl.a. i en gammel kaserne og rummede sygesenge, hvoraf var belagt. Det var inddelt i forskellige specialafdelinger: kirurgisk, medicinsk, epidemisk, røntgenafdeling. Den kirurgiske afdeling rummede ca. 200 senge, og ved denne gjorde 12 læger tjeneste. Den psykiatriske afdeling omfattede kun 14 senge. Særlig venerisk afdeling fandtes ikke, da akut veneriske sygdomme ikke forekom. Sygestuerne var gennemgående meget store og rummede patienter. Sengeafstanden var ringere end sædvanlig i Danmark; men rummene var meget høje med hvælvinger, store vinduer, hvidkalkede vægge mindende om de store sygesale som er almindelige i Wien, Prag, Paris og andetsteds i udlandet. Sengemateriael og sengelinned gjorde et rent og pænt indtryk. Operationsafdelingen rummede to operationsstuer, uren og ren. Udstyret syntes tilstrækkeligt om end ikke fuldt moderne. Til sterilisation af instrumenter havde man på hver operationsstue to elektriske tørsterilisationsovne. Instrumentariet var alsidigt og rigeligt. Belysningsforholdene var på den ene operationsstue ikke særlig gode; overkirurgen, Dr. Stieler fra Prag, oplyste, at man opererede med pandelampe. Røntgenafdeling var forsynet med flere røntgenapparater, både til undersøgelse og therapi. Forsyningen med film blev ikke oplyst. Røntgenapparaterne var af ældre model, men fungerede efter sigende udmærket. Sygehuset havde laboratorier for såvel de løbende undersøgelser som forskning. Dr. Stieler havde til sin rådighed en speciel tegnerske, som fremstillede farvelagte illustrationer til et større arbejde over en speciel behandling af urene sår (så vidt jeg forstod med olie-spray-behandling), et arbejde, som optog Dr. Stieler meget, og som var genstand for intensiv undersøgelse. Prøver til bakteriologisk undersøgelse sendtes til instituttet i Prag; Widal-prøver udførtes på stedet. 8

9 Plejepersonalet var pænt klædt i særlige dragter. Operationssygeplejerskerne i helt hvidt; lægerne havde alle hvide kitler. Sygehuset havde et særligt diætkøkken, men fik i øvrigt mad fra det storefælleskøkken, som lå lige ved siden af sygehuset. For de oppegående patienter var der en Grønnegård. Fordelt rundt omkring i byen i de større bebyggelser fandtes ca. 30 sygestuer hver med ca. 12 senge. På disse behandledes hvad man ville kalde for "infirmerisyge". Der var læger og plejepersonale; plejeforholdene var her mindre gode end efter danske sygehusforhold. Under den herskende overbefolkning må det tillægges særlig betydning, at der var så let adgang til at få lettere syge anbragt uden for boligerne. Lægerne måtte ikke drive privat praksis, men gjorde tjeneste ved ambulatorier spredt rundt omkring i byens distrikter. Befolkningen havde ikke frit lægevalg, men var henvist til ambulatorierne. Dog var der, når der var tale om specialbehandling, et vist frit valg af speciallæge. Vi beså poliklinikker for almindelige medicinske sygdomme, øjen- og børne-sygdomme samt et røntgenambulatiorium med ældre, men godt apparatur. Udstyret på disse specialpoliklinikker var gennemgående ældre og slidt, formentlig hentet fra jødiske lægers konsultationsstuer, men forekom at være tilstrækkeligt. Røntgenrækkeundersøgelser foretoges på hele befolkningen; foreløbigt var ca. 50% undersøgt. Undersøgelserne bestod i gennemlysning; dersom der fandtes noget suspekt, foretoges fotografering og Pirquets tuberkulinprøve. Kun gamle tuberkuloser var fundet. I hver bydel fandtes tandklinikker. Vi så en sådan med tre behandlingsstole og et udmærket udstyr. Til tandklinikkerne hørte et centrallaboratorium for tandteknisk arbejde. Byen havde et central-apotek med 4 filialer. Vi beså central-apoteket, som var stort og rummeligt, inddelt i de sædvanlige afsnit og med rigeligt personale. Så vidt man ved en kortvarig inspektion kunde skønne, var forsyningen med medicamia alsidig og rigelig. Det drejede sig dels om tyske præparater, dels om tjekkiske. Apotekeren, lægerne og Dr. Eppstein oplyste alle, at forsyningen med medicin var tilstrækkelig; forsyningen med vitaminer (A og D) angaves at være tilstrækkelig; C-vitamin havde man derimod ikke et større mængde. På apoteket så jeg i øvrigt koncentrerede A- og D-vitaminpræparater såvel som C-vitaminpræparater. Endvidere bemærkede jeg insulin, morphica, stimulantia, omnadin, sulfonamider o.a. Forsorg for svangre og fødende. Der var i de forløbne år i Theresienstadt født ca. 400 børn. Det oplystes, at der fandtes særlig fødehjem, uden at vi dog fik lejlighed til at se et sådant. I øvrigt behandledes fødende kvinder og 9

10 kvindesygdomme på sygehuset. Abortus provocatus var tilladt uden anden indikation end ønsket derom. Der var adgang til køb af antikonceptionelle midler. Forsorg for børn og unge. Det blev stærkt fremhævet af Dr. Eppstein, at der var sat meget ind på at skabe så gunstige forhold i alle henseender som muligt for børnene og de unge, og det bekræftedes ved inspektionen, at der virkelig fandtes en udsædvanlig stort antal institutioner til børn. I alt fandtes 10 børne- og ungdomshjem. Et hjem for børnerekonvalescenter på 44 senge, beregnet for børn mellem 4 og 9 år, var indrettet i en særlig villa. Forholdene må karakteriseres som absolut gode. Spisekamre, WCer, vaskerum, sengelinned, skabe etc. blev efterset; alt var rent, pænt og ordentligt, men selvfølgelig for endel af primitivt tilsnit. Der fandtes hjem for større drenge omkring pubertetsalderen, hvor disse kunde bo og "få opdragelse"; efter hvilke retningslinier disse drenge blev anbragt på hjemmet blev ikke oplyst. Rund omkring i byen fandtes børnehaver. Vi beså tre af disse. I den ene var der en temmelig stor sal med børnemøbler, rutsjebane, gyngeheste, dukketeater etc. Salens vægge var dækket med kalkmalerier i lyse lette farver, med dyr, træer, etc. En anden stor børnehave havde foruden rum til indendørs ophold, med lys og luftig spisesal, også gode udendørs forhold: Soppebassin, karrusel o.a. En særlig børnehave for lidt større børn gav undervisning på Hebraisk; dette karakteriseredes som et eksperiment. Børnene sang under vort besøg hebraiske sange. Forsorg for gamle. Alderdomshjemmet, en stor kaserneagtig bygning, rummede senge, fuldt belagt. De gamle lå dels på 4-sengsstuer, dels på større stuer og afsnit, hvor stuerne stod i forbindelse med hinanden. Der var 15 læger ansat ved alderdomshjemmet, en del sygeplejersker og i øvrigt, så vidt man kunne skønne, et betydeligt kvindeligt personale. For de oppegående var der særlige opholdsrum og et støre loggia, samt en gård, hvor de kunde trække frisk luft. Renlighedstilstanden var god. Et betydeligt antal af gamle var øjensynlig meget højt op i årene og konstant sengeliggende; mange ansigter var her prægede af håbløshed og besøget på alderdomshjemmet efterlod idet hele et smerteligt indtryk hos den besøgende. 10

11 Øvrige forsorg. Der var særlige hjem, som vi dog ikke så, for blinde, vanføre, døve, stumme, "Kriegsbechädigte". I alt fandtes i byen "plejesenge". (Alderdomshjemmets sengeantal indgik formentlig heri). Forhold vedrørende arbejde = 60 % af befolkningen havde arbejde. Man tilstræbte bevidst, at så mange som kunne, skulle arbejde. Den normale arbejdstid var 8 timer; men for ældre nøjedes man ofte med 2-3 timers arbejde daglig. Man tilstræbte ikke nogen arbejdsøkonomi, men tværtimod at få så mange i arbejde som overhovedet mulig, idet man fremhævede vigtigheden af, at hver enkelt havde følelsen af at gøre nytte. Der udbetaltes løn for arbejdet, og ved en akkordbetalingsordning stimulleredes arbejdslysten. Enhver, der skulde arbejde, blev først lægeundersøgt, herunder røntgengennemlyst med henblik på tuberkulose, de inddeltes i fire grupper efter arbejdsduelighed: 1) De ubetinget arbejdsduelige. 2) Folk, der nylig havde gennemgået en akut sygdom, til hvilken der måtte tages hensyn. 3) Mindre arbejdsduelige 4) De arbejdsduelige. Kun specielt kvalificerede såsom ingeniører, læger, jurister, etc. blev straks anbragt inden for deres specielle arbejdsfelt. Alle øvrige måtte efter lægeundersøgelse indgå i arbejdskolonner, såkaldte "Hundertschaften", og her gøre en slags arbejdstjeneste. En kolonne arbejdede i en 14 dages periode af gangen og dirigeredes efter en speciel plan til alt forfaldende arbejde: Gadefejning, bygningsarbejde, markarbejde, jernbanebyggeri, etc. En kolonne bestod både af kvinder og mænd. Hovedtanken med at lade alle passere en sådan arbejdstjeneste var den, at man derved blev i stand til at disciplinere de enkelte, opdrage dem til følelsen af at arbejde for det fælles bedste og endelig at give den enkelte lejlighed til at kvalificere sig enten i al almindelighed eller på et eller andet specialfelt. Alt efter deres kvalifikationer kunde de så avancere til fører for en arbejdsgruppe eller blive anbragt efter særlige kvalifikationer i håndværk (tømrerarbejde, smedearbejde etc.) eller andet arbejde. De arbejdsuvillige blev stillet for en særlig arbejdsdomstol, som prøvede holdbarheden for deres motiver til ikke at arbejde. Egentlige politimæssige foranstaltninger for at tvinge folk i arbejde fandtes ikke, ligesom det hævdedes, at egentlig arbejdspligt ikke kunde siges at eksistere. 11

12 Det store antal fagarbejdere og specialhåndværkere havde muliggjort udførelsen af store arbejder, f.eks. bygningen af en jernbanestrækning på 3-4 km fra Theresienstadt til hovedbanen Dresden-Prag, vejarbejder, gadebygning, anlæggelse af marker, grønne områder i byen, også specielle bygningsarbejder som opførelsen af et vandreservoir. Påbegyndelsen af indretning af et fjernvarmeanlæg etc. havde det været muligt at løse. Et større antal personer i alt ca fungerede som embedsmænd inden for de forskellige administrationsgrene. Særlig udvalgt mandskab gjorde tjeneste som politi og brandvæsen. Efter hvad der oplystes fremstillede der ikke i Theresienstadt produkter, som eksporteredes, med én undtagelse: Byen havde avl af silkeorme, og den fremstillede silke eksporteredes til Tyskland. Producenterne modtog herfor nogle bons, som gav adgang til visse indkøb i byen. Fritidsbeskæftigelse. Problemet om beskæftigelse uden for arbejdstiden ofredes meget stor opmærksomhed, ikke mindst da adgangen til egentlig hjemmeliv indskrænkedes stærkt af overbefolkningen. Finansieringen af fritidsbeskæftigelsen skete herved, at et vist beløb af den månedlige løn blev indeholdt af banken ved lønudbetalingen: man kunde tegne sig for et større eller mindre kontingent. En stor del af fritidsbeskæftigelserne koncentreredes omkring et stort forsamlingshus, der indeholdt teatersal, koncertsal, bibliotek, restaurant, og uden om hvilket der var et haveanlæg. Musiklivet dyrkedes meget ivrigt: Kammermusik, strygeorkester, opera og kor. Under vort besøg opførtes "Requiem" af Verdi med udmærkede solister. Endvidere fandtes et byorkester på ca. 30 musikere, som hver eftermiddag, også under besøget, spillede på torvet i en særlig musikpavillon. I teatersalen opførtes operaer: Carmen, Tosca, Tryllefløjten. En jødisk komponist havde skrevet en børneopera. Vi besøgte teatersalen under opførelsen af denne: Børnene, som var morsomt kostumeret, gik til opgaven med liv og lyst; orkesteret dirigeredes af komponisten selv. På teatret opførtes bl.a. Shakespeare, i et butiksvindue så vi karikaturer af de forskellige skuespillere, tegnet af en jødisk kunstner. I den sidste tid havde man påbegyndt opførelsen af skuespil i de store "Höfe", idet man benyttede de ejendommelige bygningsværker som baggrund. Der var stor interesse for disse skuespil, ofte op til tilskuere. Endvidere fandtes en kabaret som særlig søgtes af de ældre. På kaffeehaus kunne befolkningen få limonade og andre forfriskninger. Der var musiktribune med flygel og violinist. Ved vort besøg var alle borde besat. Et bibliotek i forsamlingshuset rummede angiveligt bind. Der fandtes ikke dansk litteratur, hvorfor der udtaltes et stærkt ønske om at få danske bøger: mange af de danske jøder kunne læse tysk. Til biblioteket hørte læsesal og udlån. 12

13 Foredrag og sammenkomster var hyppige; videnskabelige sammenkomster med foredrag og diskussioner dyrkedes f.eks. for lægernes vedkommende. Aviser fandtes ikke; men trykte meddelelser blev opslået rundt omkring i byen. Politiske foreninger og diskussioner var bandlyst. Sport dyrkedes meget ivrigt, især af ungdommen, og man tillagde det meget stor betydning, at der var nem adgang til boldspil, svømning o.a. På bastionerne var anlagt en boldplads, hvor vi så en match mellem to grupper. Pladsen var for lille til at 2 x 11 spillere kunde få plads, hvorfor man spillede med hold på 7 spillere. En meget stor og interesseret tilskuerskare fulgte spillet. Man afholdt hyppige konkurrencer mellem medlemmer af forskellige arbejdsgrupper eller f.eks. "Berlin contra Prag-Wien". Små haver var anlagt på bastionerne, og de, der havde lyst til det, kunde få tildelt et stykke jord, hvor de kunde dyrke lidt grøntsager og blomster. For børnene, såvel de små som de større børn, var børnehaverne og de øvrige børneinstitutioner et vigtigt moment i fritidsbeskæftigelsen. Der var rigeligt personale på disse til at underholde børnene med spil af forskellige art, tegning og leg, såvel udendørs som indendørs. Undervisning. Som nævnt blev der givet en del undervisning i børnehaverne; i en enkelt af disse endog undervisning i hebraisk. Egentlig skoler så vi ikke; men det oplystes, at børnene fra de enkelte nationer fik undervisning på deres eget sprog. n højere undervisning, universitetsundervisning, var ikke organiseret; men for f.eks. ældre medicinske studenter, der kun manglede få år i studiets fuldendelse, var der kurser og praktikantklinikker. Som nævnt andetsteds holdtes kurser for kvinder i sygepleje. I byen hersker religionsfrihed; kirken er dog lukket. Forsamlingshusets store sal anvendtes som synagoge. Pengevæsen. Byen havde egen møntenhed, Thresienstadtkrone, som tjente til betalingsmiddel inden for samfundet. En særlig bank, ledet af en tidligere bankdirektør fra Wien, styrede pengevæsenet. Af banken foretoges alle udbetaling af løn til samtlige indbyggere en gang månedlig. Lønnen varierede efter arbejdspræstationerne. Man gjorde udtrykkelig opmærksom på, at "understøttelser" blev ikke udbetalt; men selv de, der ikke arbejdede, fik "løn", aldrig under ca. 13

Theresienstadt og de danske jøder Hans Sode-Madsen

Theresienstadt og de danske jøder Hans Sode-Madsen Theresienstadt og de danske jøder Hans Sode-Madsen Den 12. oktober 1941 holdt Reinhard Heydrich sin første officielle tale for en række højtstående embedsmænd samlet på slottet i Prag. Heydrich havde gjort

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Halsebyvænget...5 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 3.1. Bygninger...6 3.2. Gangarealer...6 3.3. Opholdsstuen...7 3.4. Køkken/alrum...8

Læs mere

Sven Helbo. Spredte episoder

Sven Helbo. Spredte episoder Sven Helbo Spredte episoder 1 2 Sven Helbo Spredte episoder 3 1. Udgave 1996: Sall Data Borgergade 44 DK-8450 Hammel Sats og tryk: Sall Data ISBN 87-7820 - 046-6 Alle rettigheder til denne bog tilhører

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Bygningsmæssige forhold...4 1.1. Cellerne i hovedhuset...4 1.2. Cellerne mv. i annekset...5 1.3. Gangarealer, kælder, gårdtursareal, badeforhold mv....6

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1. Herberget i Malmøgade. Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse 1956-2006

Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1. Herberget i Malmøgade. Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse 1956-2006 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1 Herberget i Malmøgade Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse 1956-2006 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 2 Af Bjarne Lenau Henriksen, Korshærschef forord Der var engang for 50 år

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN

BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN BETÆNKNING FRA BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN vedrørende behandlingen af unge med særligt alvorlige tilpasningsvanskeligheder BETÆNKNING NR. 25 5 1960 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

Læs mere

Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus

Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus Torben Christiansen Svend Erik Sørensen Herluf Maribo Psykiatrisk hjemmestøtte Psykiatrisk

Læs mere

Lad os frede om disse piger

Lad os frede om disse piger Lad os frede om disse piger Del II Bestyrelsen for Fredehjems oprettelse og virke 1906-84 Forfatter: Finn Andersen Historiker, Ph.d. Videncentret for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Redigering:

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014. 100 års jubilæumsbog

Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014. 100 års jubilæumsbog Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014 100 års jubilæumsbog KOLOFON Forfatter: Katrine Corvinius Lund Foto: Thorsten Wilstrup Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv Sahva, privatfotos Layout

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Generelt om Birkevangen... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Generelt om Birkevangen... 4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om Birkevangen... 4 3. Bygningsmæssige forhold... 5 3.1. Bygninger... 6 3.2. Aktivitets- og administrationsområder... 7 3.3.

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

HERBERGER OG ARBEJDSHJEM

HERBERGER OG ARBEJDSHJEM BETÆNKNING VEDRØRENDE HERBERGER OG ARBEJDSHJEM M.V. AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 1. MARTS 1949 NEDSATTE HERBERGSUDVALG * Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K J. H.

Læs mere

Platanhaven gennem 50 år

Platanhaven gennem 50 år Platanhaven gennem 50 år Platanhaven gennem 50 år 1959-2009 Platanhaven gennem 50 år 1959-2009 Layout, opsætning og tryk: www.helmertryk.dk Foto på omslag: Skott Reklame-Fotografi A/S Formand for Børn-

Læs mere

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

K A N T O R P A R K E N

K A N T O R P A R K E N K A N T O R P A R K E N 1940 LEJERFORENING 13. juni BEBOERFORENING 2015 FESTSKRIFT i anledning af KANTORPARKENS 75 ÅRS JUBILÆUM 1 Emdrup hvor ligger Emdrup egentlig? Det kan næppe præciseres fuldstændigt,

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse. Fattigdom og udstødelse blandt ældre EU-borgere. Samlet rapport - Januar 2011

Kvalitativ undersøgelse. Fattigdom og udstødelse blandt ældre EU-borgere. Samlet rapport - Januar 2011 Kvalitativ undersøgelse Fattigdom og udstødelse blandt ældre EU-borgere Samlet rapport - Januar 2011 Kvalitativ undersøgelse TNS Qual+ DA DV\855616DA.doc Denne undersøgelse er bestilt af Europa-Parlamentet.

Læs mere

Kan lægeløftet gradbøjes?

Kan lægeløftet gradbøjes? DØDSFALD BLANDT OG LÆGEHJÆLP TIL DE TYSKE FLYGTNINGE I DANMARK 1945 AF KIRSTEN LYLLOFF I en oversigtsartikel over den seneste besættelseslitteratur i forbindelse med 50-års befrielsesjubilæet har Palle

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

UNGDOMMENS ADGANG TIL DEN HØJERE UDDANNELSE

UNGDOMMENS ADGANG TIL DEN HØJERE UDDANNELSE U N GDOMSKOMMISSIONEN UNGDOMMENS ADGANG TIL DEN HØJERE UDDANNELSE BETÆNKNING II STUDIERNE VED UNIVERSITETERNE HØJERE OG DE LÆREANSTALTER J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI K ØB E NH AV N 1951 INDHOLD

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb.

Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb. Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb. Kapitel 1: Barndom og opvækst i Vejle. Forældrene og familien. Harald Kidde og dennes familie. Hos kæmner Birch. Hos Kiddes i København. Kunstakademiet.

Læs mere

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Aksel Beldring & Kaare Olsen OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Opholdssteder for udstødte, hjemløse med flere i København gennem mere end 100 år. Hvor kunne de bo, når ingen andre ville vide af dem? OVER LADEGAARDEN

Læs mere

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 1 2 3 Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 Lokalhistorisk forening kan i år udsende vores 4. årbog. Denne gang handler den om Sdr. Tranders, idet vi har modtaget to manuskripter. Det

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

BOLIGER FOR INVALIDER

BOLIGER FOR INVALIDER BETÆNKNING OM BOLIGER FOR INVALIDER AFGIVET AF INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIETS UDVALG AF 31. JULI 1952 K Ø B E N H A V N 1 9 5 4 BETÆNKNING afgivet af det af indenrigs- og boligministeriet den 31. juli

Læs mere

Landbo-Sparekassen for Fyn

Landbo-Sparekassen for Fyn Landbo-Sparekassen for Fyn (Svendborg Amts Landbosparekasse) 1869-1898 Historiske oplysninger og betragtninger over sparekassens virksomhed ved Hans Appel Hans Appel Landbo-Sparekassen for Fyn Side 2 af

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Startet i efteråret 1993.

Startet i efteråret 1993. 1 Startet i efteråret 1993. Min skrivelyst har altid været stor, og i nutidens "Computertider" hvor det er blevet nemt at skrive, tilføje og redigere, har jeg fået lyst til at skrive lidt om min barndom,

Læs mere