Dansk Røde Kors' Krigshjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Røde Kors' Krigshjælp"

Transkript

1 53. Uddrag af den officielle rapport fra Dansk Røde Kors 1944 Dansk Røde Kors' Krigshjælp Dr. Eigil Juel Henningens beretning om besøg i Theresienstadt fredag den 22. juni Som delegeret for Dansk Røde Kors ledsagede jeg i dagene fra juni 1944 afdelingschef Hvass, udenrigsministeriet, på en rejse til Theresienstadt, i protektoratet Böhmen-Mähren, for på stedet at gøre mig bekendt med de forhold, herunder de fra Danmark i oktober 43 deporterede jøder lever. Vi ankom til Prag d. 23. juni om morgenen, og blev allerede om formiddagen i biler befordret til Theresienstadt. De af os medbragte medicinalvarer blev på tysk foranledning i en særlig vogn transporteret til Theresienstadt. Vi ledsagedes under vort 7-8 timers lange besøg af følgende: Den øverstbefalende for det tyske sikkerhedspoliti i protektoratet. Dr.med. Weinmann; Sturmbannführer Günther (fra Reichssicherheitshauptamt i Berlin) og dennes broder; legationsråd v. Thadden (Berlin); Herr Moes (Berlin); Dr. Heidenkampf (Tysk Røde Kors, Berlin); Dr. Rossel (Internationalt Røde Kors, Genève), samt enkelte andre herrer. Dr. Weinmann indledede besøget med et par velkomstord, idet han gjorde opmærksom på, at det var første gang fremmede fik adgang til at bese Theresienstadt. Dr. Weinmann bad os i øvrigt, dersom vi under vort besøg måtte finde noget at udsætte på forholdene, da at erindre, hvorledes levevilkårene i dag var for store dele af den tyske befolkning. Vi begav os derpå hen til byens administrationsbygning, hvor vi blev modtaget af "Borgmesteren", der Judeälteste. Dr. Paul Israel Eppstein. Denne gav en kort oversigt over det jødiske samfund i Theresienstadt. Foruden oplysninger om forhold, som nedenfor vil blive gennemgået i nogle særlige afsnit, gjorde Dr. Eppstein en række mere almindelige bemærkninger, hvoraf hidsættes: "Livet i Theresienstadt har for mange betydet "eine ungeheure Umstellung"; at denne er lykkedes (vollzogen), vil de få at se. De vil se livet i en normal by". "Der findes to typer af mennesker i Theresienstadt: De passive, sløve, især de gamle, som tænker på fortiden, kun taler om mad etc. Som modsætning til denne type findes den aktive type, de der 1

2 har vundet et indre forhold til arbejdet her i Theresienstadt. De har forstået, at en tilbagevenden til handel, frie erhverv eller fri kunstnerisk virksomhed ikke er mulig (?)". "Samfundet er: eine Gemeinschaft mit beschränkter Vergeltungschaft." Besøget formede sig i øvrigt som en rundgang i byen under ledelse af Dr. Eppstein, under hele besøget var vi ledsaget af samtlige ovennævnte herrer. Vi havde fri adgang til at bese alt, hvad der kom på vor vej, ligesom der ikke ved nogen lejlighed blev grebet ind i vore samtaler i overværelse af en eller flere af vore tyske ledsagere. Under vor rundgang havde vi lejlighed til en samtale med repræsentanter for de danske jøder. Dr. Friediger, overretssagfører Oppenheim og ingeniør Ove Meyer. Disse udtalte over for os, at de fandt, at forholdene var blevet stærkt forbedrede i byen, at de nu levede under gode kår, om end under et psykisk tryk, som følge af adskillelsen fra land og familie. De fremhævede betydningen af de tilsendte levnedsmiddelpakker og bad os om, at forsendelserne måtte blive fortsat. Særlige ønskede man: Smør, ost, sukker, tørmælk, tørrede grøntsager og knækbrød. Endvidere savnede de danske adgang til dansk litteratur, dels skønlitteratur, dels populærvidenskabelig litteratur. Vi traf derudover adskillige andre danske, dels på deres bolig, dels ude omkring på institutionerne i posthus, børnehaver etc. Alle syntes de ivrige for at gøre os forståeligt, at de fandt levevilkårene gode, samtidig med at de bad os endelig foranledige, at forsendelserne blev fortsat. De havde alle regelmæssigt modtaget pakker og udtalte deres store taknemmelighed derover I det følgende skal, dels på grundlag af Dr. Eppsteins oplysninger, dels på grundlag af det under besøget iagttagne gives en beskrivelse af forholdene i Theresienstadt. Theresienstadt ligger ca. 60 km. nord for Prag, lige syd for Sudeterbjergene på et lavland, hvorigennem Moldau flyder. Byen bærer præg af at være en garnisons- og fæstningsby. Hovedlandevejen fra Dresden til Prag går i byens udkant og skiller denne fra den egentlige fæstning. Fæstningen anvendes ikke af byens jødiske befolkning, men er tugthus for Prag. Byen blev i juni 1942 rømmet af sin befolkning, der formentlig tilsammen udgjorde individer. Derefter blev den en rent jødisk by. Der opholder sig i byen til stadighed kun ariere, nemlig det tyske sikkerhedspolitis folk, som til deres rådighed har en særlig forvaltningsbygning på torvet og en særlig kantine i byens udkant. 2

3 Byen gør et lyst og venligt indtryk. Gaderne er brede, der er talrige "grønne områder" og store bastioner. I byens udkant og omegn ligger små haver og marker. Bevogtningen af byen er i hænderne på ca. 100 tjekkiske gendarmer. Mod landevejen er der på et kort stykke rejst et plankeværk, i øvrigt er byen ikke afspærret af omegnen, udover ved den nævnte gendarmerikæde. Byen har elektricitetsværk, vandværk med et stort højdereservoir; vandet bliver konstant kloret. WCer og kloakering findes; Telefon til indenbys brug. Statistiske bemærkninger. Byens indbyggertal angaves til , der fordelte sig på følgende måde: Fra Reich og Ostmark ca. 94 % Fra Holland ca. 5 % Fra Danmark ca. 1 % I alt fandtes i byen 296 danske statsborgere. Vedrørende detaljer med hensyn til de fra Danmark deporterede ikke-danske jøder, samt vedrørende dødsfald blandt de danske henvises til afdelingschef Hvass' redegørelse. Befolkningens alderssammensætning er højst ejendommelig, præget som den er af det store antal gamle: Under 6 år ca år ca år ca år ca Over 60 år ca Befolkningens fordeling på aldersgrupper. (Danmark efter folketællingstabelværket 1940): Theresienstadt Danmark ialt % ialt % Under

4 Over I alt Kønsfordeling: 59 % kvinder 41 % mænd Gennemsnitsalder: 48 år Gennemsnits-dødsalder: 72 år. Der dør i Theresienstadt ca daglig; hvorvidt dette betyder en større overdødlighed er vanskeligt at bedømme udfra det summariske kendskab til aldersfordelingen. Fødsler: ca i de forløbne år. Forvaltning. Efter Dr. Eppesteins angivelse havde Theresienstadt jødisk selvforvaltning. Dr. Eppstein karakteriserede samfundet som "eine Gemeinschaft mit beschränkter Vergeltungsschaft". Den jødiske forvaltning bestod af Dr. Eppestein som Judeälteste; han havde to stedfortrædere; endvidere var der et ældsteråd på 66 medlemmer. Forvaltningen var delt mellem forskellige administrationsgrene. Byen var inddelt i fire "Bezirke" med "Bezirksälteste". En række administrationskontorer stod til rådighed for forvaltningens i alt embedsmænd. I kontorerne var der skrivemaskiner og andet inventar. Et folkeregister fandtes. Boligforhold. Byen må som omtalt antages normalt at kunne rumme ca indbyggere. Eftersom der angiveligt i øjeblikket er , må der siges at være en stærk overbefolkning. Dette fremgik 4

5 også af den måde, hvorpå man havde ordnet boligforholdene. De bygninger, der stod til rådighed, var dels små huse på et par etager, dels en række større bebyggelser, såkaldte "Höfe", store, firkantede, lukkede gårde omgivet af 3-4 etages huse med buegange ind mod gården; fra buegangene førte døre ind til de enkelte sale, værelser, eller lejligheder; endelig havde man opført 30 store træbarakker i udkanten af byer; hver rummede ca beboere i etagesenge. Flere familier delte enten en lejlighed, således at hver familie havde et værelse, eller de boede flere ægtepar (4-6) på en større sal. De danske jøder boede fortrinsvis i mindre huse i et par bestemte gader. Den sundhedsfare, der almindeligvis knytter sig til overbefolkning, blev søgt imødegået dels ved en strengt gennemført renlighed og orden i boligerne, des ved en indgående overvågen af befolkningens sundhedstilstand; adgangen til anbringelse af syge på sygestuer og sygehuse var på alle måder gjort let. I denne forbindelse må endvidere særlig fremhæves, at man ved røntgengennemlysning undersøgte befolkningen for tuberkulose. Endvidere var hele befolkningen vaccineret mod tyfus, paratyfus, difteri og skarlagensfeber. Man havde indtryk af, at man så godt som gørligt søgte at imødegå også de psykiske gener ved overbefolkningen, dels ved at anbringe folk efter et vist frit valg sammen i boligerne, dels ved at sørge for arbejde uden for boligerne for de flest mulige og endelig, som andetsteds omtalt, ved at sørge for nem adgang til fritidsbeskæftigelse uden for boligen, til erstatning for den manglende adgang til normalt hjemmeliv. Det blev anført, at barakkerne, idet mindste om sommeren, var stærkt efterstræbt af befolkningen; de var store, lyse og luftige; de opvarmedes ved hjælp af kakkelovne. En lille gruppe såkaldte "prominente Persönlichkeiten" havde særlig gode boligforhold (med betjening), som vi dog ikke fik at se. Levnedsmiddelforsyningen. Befolkningen i Theresienstadt fik samme rationer som Protektoratet, dog ikke smør, men margarine, ikke æg, ikke ost. Angivelig udgjorde disse rationer kalorier daglig pro persona. Som tillæg for hårdtarbejdende blev væsentlig givet ekstra kødrationer. Befolkningen bespistes fra "Folkekøkkener", gratis. Der var i alt 15 køkkener fordelt i byen. Vi så det største køkken, som havde en kapacitet af portioner daglig. I køkkenet var der en række dampkogere, som til dels var fremstillet på stedet. Pladsforholdene var ret små, men det synes at fungere godt. Udover folkekøkkenerne var der køkkener i de større bebyggelser, hvor befolkningen havde adgang til at tilberede de levnedsmidler, som de modtog som gaver udefra. Maden blev enten afhentet af de enkelte eller indtaget i spisehuse. Driften af disse var restaurationsmæssig; der var opslået menukort; inventaret var pænt. 5

6 Vi så centralbageriet, der var fuldt ud moderne og arbejdede rent fabriksmæssigt. En prøve af brødet svarede til det brød, man får i Tyskland i øjeblikket. Kvaliteten var god. Det opgaves, at byen var næsten selvforsynende med brød (4/5). Byen havde slagteri og importerede kød, grøntsager dyrkedes i små haver og på marker. Der var ikke adgang til alkohol og tobak, som nydelsesmidler fungerede limonade o.lign. Levnedsmiddelpakkerne spillede en stor rolle som tilskud til kosten. Der kom regelmæssige pakker dels fra Protektoratet, dels fra Internationalt Røde Kors (i maj dåser sardiner fra Portugal), De danske levnedsmiddelpakker syntes alle at være kommet frem til adressaterne udelt. De danske var meget taknemmelige for disse pakker og udtalte alle spontant ønsket om, at forsendelserne måtte fortsætte. Særlig var man interesseret i smør, havregryn, tørmælk, tørrede grøntsager, ost, sukker og knækbrød. Man fik indtryk af, at de mængder, der hidtil var sendt ned, havde været tilfredsstillende. Der ytredes i det mindste ikke ønske om større mængder. Beklædningen. Det almindelige indtryk af befolkningens beklædningsstandard var godt. Da vejret var varmt og tørt under vort besøg, var de fleste let påklædt. For ungdommens vedkommende sås mange i shorts. Befolkningens adgang til at få klæder, udover det, som de har modtaget i særlige forsendelser fra venner og pårørende, skete ved et punktsystem, idet de så selv måtte indkøbe og betale beklædningsgenstandene i de forhåndenværende forretninger. Vi beså en sådan forretning, hvor der hang et temmelig stort antal herrekostumer. Disse blev leveret til byen fra Tyskland. På særlige skrædder- og reparationsværksteder kunde tøj blive syet og repareret. Udefra leveredes brugt fodtøj til byens centralværksted, hvor det blev gjort i stand, forsålet o.s.v. Befolkningens fodbeklædning var gennemgående god. Renlighedsforhold. Byens huse var velholdte, nykalkede, gaderne rene. Overfladebehandlingen dog ikke særlig god, noget støvende. Der kørte i øvrigt vandvogn i byen under vort besøg. Boligerne var til trods for den betydelige overbefolkning rene. Befolkningen måtte selv renligholde sine boliger, dog havde særlig "prominente personer" betjening til hjælp. Desinficering (med svovl) af samtlige boliger i byen foregik kvartårlig, tvangsmæssig. Lus, væggetøj og lopper eksisterede efter sigende ikke i byen, og jeg fandt intetsteds tegn på væggetøj. Overalt, hvor det lod sig gøre, efterså jeg WCer, skabe, hylder, sengesteder etc. Jeg fandt ikke noget at udsætte på 6

7 renlighedsstandarden, og der herskede tillige overalt i boligerne god orden. I de talrige besigtigede institutioner var der også overalt rent og pænt. Der blev lagt stor vægt på den personlige renlighed. Der herskede en vis badetvang, idet befolkningen opfordredes stærkt til at bade hver dag og på dem, der ikke frivilligt efterkom opfordringen, udøvedes "et vist tryk". Byen rådede over et centralbad med talrige brusebade samt et svømmebassin, ca. 5 x 20 meter stort. Før benyttelsen af svømmebassinet tog man varmt bad. Vandet i bassinet var kloret og skiftedes to gange om ugen. I loftet over svømmebassinet var ophængt en oval skinne, hvori de, der skulle lære at svømme, kunne ophænges i sele. Der var særlige badegade for kvinder og mænd. I de større bebyggelser var der baderum med styrebade, som vi dog ikke så. Hvorvidt der var adgang til karbade blev ikke oplyst. Klæder, linned, sengelinned etc. blev vasket på et stort centralvaskeri. Dette vaskede kg. pr. måned. Hver person havde ret til at få vasket 4 kg. tøj hver 14. dag 3 uger, hvilket må siges at være en rimelig tøjmængde. Der var ingen vasketvang, men adgang til også at vaske hjemme. Indlevering og udlevering af vasketøj til centralvaskeriet foregik rationelt. Tøjet mærkedes med særlige mærker for den enkelte husstand. Sundhedstilstanden. Sundhedstilstanden karakteriseredes af Dr. Eppestein som "recht günstig". Det almindelige indtryk af befolkningens udseende var godt. Ernæringstilstanden syntes tilfredsstillende. Mange, også blandt de yngre, måtte karakteriseres som værende i mere end middel ernæringstilstand. Hudfarven var gennemgående frisk og god, kun blandt de gamle på alderdomshjemmet sås en del meget magre og dårligt udseende. Der fandtes i øjeblikket i byen ikke epidemier. Der var nogen tyfus, men denne var overvundet; i øjeblikket lå der kun fire tyfuspatienter på sygehuset. Befolkningen var som omtalt vaccineret mod tyfus, paratyfus, samt mod schalatina og difteri. Af disse sidste sygdomme forefaldt dog stadig nogle få tilfælde. Af plettyfus var kun forekommet et tilfælde, patienten var død. Da der angiveligt ikke i byen fandtes lus, skulde muligheden for opståelse af plettyfus være ganske udelukket. Der var forefaldet nogle ejendommelige encephalitistilfælde med kredsløbsforstyrrelser; ved disse anvendtes egen-blod behandling. Akutte kønssygdomme forekom overhovedet ikke. Der fandtes kun gamle tilfælde af syphilis i ikkesmittefarligt stadium. Frisk tuberkulose forekom angiveligt ikke, kun tilfælde af gammel tuberkulose. Sådanne tilfælde søgtes for tiden indkredset gennem de andetsteds nævnte røntgenrækkeundersøgelser. Psykiatriske lidelser forekom kun i et fåtal; det hævdedes, at psychoser var meget sjældne; hertil svarede, at sygehuset kun have 14 psykiatriske senge. Disse var belagt med tilfælde af schizofreni, dementia paralytica o.lign. Rachitis fandtes ikke, takket være, at børnene, 7

8 så vidt det blev oplyst, havde fået levertran eller koncentrede A- og D-vitaminpræparater; andre avistamioser forekom heller ikke. Sundhedsvæsenet Dr. Eppstein betegnede i sin oversigt sundhedsvæsenet som "forholdsvis moderne" og sundhedstilstanden som "recht günstig". Byen var rigelig forsynet med læger. idet der ialt opholdt sig ca. 500 læger i Theresienstadt, hvoraf ca. 400 var aktive, dvs. ca. 1 læge pr.100 indbyggere. Blandt lægerne var et meget stort antal højt kvalificerede speciallæger. Endvidere var der talrige jordmødre, sygeplejesker, tandlæger og apotekere. På grund af det store behov for plejepersonale havde man afholdt særlige kurser for kvinder og uddannet disse til hjælpersker for de egentlige sygeplejersker. Sygehusene var indrettet bl.a. i en gammel kaserne og rummede sygesenge, hvoraf var belagt. Det var inddelt i forskellige specialafdelinger: kirurgisk, medicinsk, epidemisk, røntgenafdeling. Den kirurgiske afdeling rummede ca. 200 senge, og ved denne gjorde 12 læger tjeneste. Den psykiatriske afdeling omfattede kun 14 senge. Særlig venerisk afdeling fandtes ikke, da akut veneriske sygdomme ikke forekom. Sygestuerne var gennemgående meget store og rummede patienter. Sengeafstanden var ringere end sædvanlig i Danmark; men rummene var meget høje med hvælvinger, store vinduer, hvidkalkede vægge mindende om de store sygesale som er almindelige i Wien, Prag, Paris og andetsteds i udlandet. Sengemateriael og sengelinned gjorde et rent og pænt indtryk. Operationsafdelingen rummede to operationsstuer, uren og ren. Udstyret syntes tilstrækkeligt om end ikke fuldt moderne. Til sterilisation af instrumenter havde man på hver operationsstue to elektriske tørsterilisationsovne. Instrumentariet var alsidigt og rigeligt. Belysningsforholdene var på den ene operationsstue ikke særlig gode; overkirurgen, Dr. Stieler fra Prag, oplyste, at man opererede med pandelampe. Røntgenafdeling var forsynet med flere røntgenapparater, både til undersøgelse og therapi. Forsyningen med film blev ikke oplyst. Røntgenapparaterne var af ældre model, men fungerede efter sigende udmærket. Sygehuset havde laboratorier for såvel de løbende undersøgelser som forskning. Dr. Stieler havde til sin rådighed en speciel tegnerske, som fremstillede farvelagte illustrationer til et større arbejde over en speciel behandling af urene sår (så vidt jeg forstod med olie-spray-behandling), et arbejde, som optog Dr. Stieler meget, og som var genstand for intensiv undersøgelse. Prøver til bakteriologisk undersøgelse sendtes til instituttet i Prag; Widal-prøver udførtes på stedet. 8

9 Plejepersonalet var pænt klædt i særlige dragter. Operationssygeplejerskerne i helt hvidt; lægerne havde alle hvide kitler. Sygehuset havde et særligt diætkøkken, men fik i øvrigt mad fra det storefælleskøkken, som lå lige ved siden af sygehuset. For de oppegående patienter var der en Grønnegård. Fordelt rundt omkring i byen i de større bebyggelser fandtes ca. 30 sygestuer hver med ca. 12 senge. På disse behandledes hvad man ville kalde for "infirmerisyge". Der var læger og plejepersonale; plejeforholdene var her mindre gode end efter danske sygehusforhold. Under den herskende overbefolkning må det tillægges særlig betydning, at der var så let adgang til at få lettere syge anbragt uden for boligerne. Lægerne måtte ikke drive privat praksis, men gjorde tjeneste ved ambulatorier spredt rundt omkring i byens distrikter. Befolkningen havde ikke frit lægevalg, men var henvist til ambulatorierne. Dog var der, når der var tale om specialbehandling, et vist frit valg af speciallæge. Vi beså poliklinikker for almindelige medicinske sygdomme, øjen- og børne-sygdomme samt et røntgenambulatiorium med ældre, men godt apparatur. Udstyret på disse specialpoliklinikker var gennemgående ældre og slidt, formentlig hentet fra jødiske lægers konsultationsstuer, men forekom at være tilstrækkeligt. Røntgenrækkeundersøgelser foretoges på hele befolkningen; foreløbigt var ca. 50% undersøgt. Undersøgelserne bestod i gennemlysning; dersom der fandtes noget suspekt, foretoges fotografering og Pirquets tuberkulinprøve. Kun gamle tuberkuloser var fundet. I hver bydel fandtes tandklinikker. Vi så en sådan med tre behandlingsstole og et udmærket udstyr. Til tandklinikkerne hørte et centrallaboratorium for tandteknisk arbejde. Byen havde et central-apotek med 4 filialer. Vi beså central-apoteket, som var stort og rummeligt, inddelt i de sædvanlige afsnit og med rigeligt personale. Så vidt man ved en kortvarig inspektion kunde skønne, var forsyningen med medicamia alsidig og rigelig. Det drejede sig dels om tyske præparater, dels om tjekkiske. Apotekeren, lægerne og Dr. Eppstein oplyste alle, at forsyningen med medicin var tilstrækkelig; forsyningen med vitaminer (A og D) angaves at være tilstrækkelig; C-vitamin havde man derimod ikke et større mængde. På apoteket så jeg i øvrigt koncentrerede A- og D-vitaminpræparater såvel som C-vitaminpræparater. Endvidere bemærkede jeg insulin, morphica, stimulantia, omnadin, sulfonamider o.a. Forsorg for svangre og fødende. Der var i de forløbne år i Theresienstadt født ca. 400 børn. Det oplystes, at der fandtes særlig fødehjem, uden at vi dog fik lejlighed til at se et sådant. I øvrigt behandledes fødende kvinder og 9

10 kvindesygdomme på sygehuset. Abortus provocatus var tilladt uden anden indikation end ønsket derom. Der var adgang til køb af antikonceptionelle midler. Forsorg for børn og unge. Det blev stærkt fremhævet af Dr. Eppstein, at der var sat meget ind på at skabe så gunstige forhold i alle henseender som muligt for børnene og de unge, og det bekræftedes ved inspektionen, at der virkelig fandtes en udsædvanlig stort antal institutioner til børn. I alt fandtes 10 børne- og ungdomshjem. Et hjem for børnerekonvalescenter på 44 senge, beregnet for børn mellem 4 og 9 år, var indrettet i en særlig villa. Forholdene må karakteriseres som absolut gode. Spisekamre, WCer, vaskerum, sengelinned, skabe etc. blev efterset; alt var rent, pænt og ordentligt, men selvfølgelig for endel af primitivt tilsnit. Der fandtes hjem for større drenge omkring pubertetsalderen, hvor disse kunde bo og "få opdragelse"; efter hvilke retningslinier disse drenge blev anbragt på hjemmet blev ikke oplyst. Rund omkring i byen fandtes børnehaver. Vi beså tre af disse. I den ene var der en temmelig stor sal med børnemøbler, rutsjebane, gyngeheste, dukketeater etc. Salens vægge var dækket med kalkmalerier i lyse lette farver, med dyr, træer, etc. En anden stor børnehave havde foruden rum til indendørs ophold, med lys og luftig spisesal, også gode udendørs forhold: Soppebassin, karrusel o.a. En særlig børnehave for lidt større børn gav undervisning på Hebraisk; dette karakteriseredes som et eksperiment. Børnene sang under vort besøg hebraiske sange. Forsorg for gamle. Alderdomshjemmet, en stor kaserneagtig bygning, rummede senge, fuldt belagt. De gamle lå dels på 4-sengsstuer, dels på større stuer og afsnit, hvor stuerne stod i forbindelse med hinanden. Der var 15 læger ansat ved alderdomshjemmet, en del sygeplejersker og i øvrigt, så vidt man kunne skønne, et betydeligt kvindeligt personale. For de oppegående var der særlige opholdsrum og et støre loggia, samt en gård, hvor de kunde trække frisk luft. Renlighedstilstanden var god. Et betydeligt antal af gamle var øjensynlig meget højt op i årene og konstant sengeliggende; mange ansigter var her prægede af håbløshed og besøget på alderdomshjemmet efterlod idet hele et smerteligt indtryk hos den besøgende. 10

11 Øvrige forsorg. Der var særlige hjem, som vi dog ikke så, for blinde, vanføre, døve, stumme, "Kriegsbechädigte". I alt fandtes i byen "plejesenge". (Alderdomshjemmets sengeantal indgik formentlig heri). Forhold vedrørende arbejde = 60 % af befolkningen havde arbejde. Man tilstræbte bevidst, at så mange som kunne, skulle arbejde. Den normale arbejdstid var 8 timer; men for ældre nøjedes man ofte med 2-3 timers arbejde daglig. Man tilstræbte ikke nogen arbejdsøkonomi, men tværtimod at få så mange i arbejde som overhovedet mulig, idet man fremhævede vigtigheden af, at hver enkelt havde følelsen af at gøre nytte. Der udbetaltes løn for arbejdet, og ved en akkordbetalingsordning stimulleredes arbejdslysten. Enhver, der skulde arbejde, blev først lægeundersøgt, herunder røntgengennemlyst med henblik på tuberkulose, de inddeltes i fire grupper efter arbejdsduelighed: 1) De ubetinget arbejdsduelige. 2) Folk, der nylig havde gennemgået en akut sygdom, til hvilken der måtte tages hensyn. 3) Mindre arbejdsduelige 4) De arbejdsduelige. Kun specielt kvalificerede såsom ingeniører, læger, jurister, etc. blev straks anbragt inden for deres specielle arbejdsfelt. Alle øvrige måtte efter lægeundersøgelse indgå i arbejdskolonner, såkaldte "Hundertschaften", og her gøre en slags arbejdstjeneste. En kolonne arbejdede i en 14 dages periode af gangen og dirigeredes efter en speciel plan til alt forfaldende arbejde: Gadefejning, bygningsarbejde, markarbejde, jernbanebyggeri, etc. En kolonne bestod både af kvinder og mænd. Hovedtanken med at lade alle passere en sådan arbejdstjeneste var den, at man derved blev i stand til at disciplinere de enkelte, opdrage dem til følelsen af at arbejde for det fælles bedste og endelig at give den enkelte lejlighed til at kvalificere sig enten i al almindelighed eller på et eller andet specialfelt. Alt efter deres kvalifikationer kunde de så avancere til fører for en arbejdsgruppe eller blive anbragt efter særlige kvalifikationer i håndværk (tømrerarbejde, smedearbejde etc.) eller andet arbejde. De arbejdsuvillige blev stillet for en særlig arbejdsdomstol, som prøvede holdbarheden for deres motiver til ikke at arbejde. Egentlige politimæssige foranstaltninger for at tvinge folk i arbejde fandtes ikke, ligesom det hævdedes, at egentlig arbejdspligt ikke kunde siges at eksistere. 11

12 Det store antal fagarbejdere og specialhåndværkere havde muliggjort udførelsen af store arbejder, f.eks. bygningen af en jernbanestrækning på 3-4 km fra Theresienstadt til hovedbanen Dresden-Prag, vejarbejder, gadebygning, anlæggelse af marker, grønne områder i byen, også specielle bygningsarbejder som opførelsen af et vandreservoir. Påbegyndelsen af indretning af et fjernvarmeanlæg etc. havde det været muligt at løse. Et større antal personer i alt ca fungerede som embedsmænd inden for de forskellige administrationsgrene. Særlig udvalgt mandskab gjorde tjeneste som politi og brandvæsen. Efter hvad der oplystes fremstillede der ikke i Theresienstadt produkter, som eksporteredes, med én undtagelse: Byen havde avl af silkeorme, og den fremstillede silke eksporteredes til Tyskland. Producenterne modtog herfor nogle bons, som gav adgang til visse indkøb i byen. Fritidsbeskæftigelse. Problemet om beskæftigelse uden for arbejdstiden ofredes meget stor opmærksomhed, ikke mindst da adgangen til egentlig hjemmeliv indskrænkedes stærkt af overbefolkningen. Finansieringen af fritidsbeskæftigelsen skete herved, at et vist beløb af den månedlige løn blev indeholdt af banken ved lønudbetalingen: man kunde tegne sig for et større eller mindre kontingent. En stor del af fritidsbeskæftigelserne koncentreredes omkring et stort forsamlingshus, der indeholdt teatersal, koncertsal, bibliotek, restaurant, og uden om hvilket der var et haveanlæg. Musiklivet dyrkedes meget ivrigt: Kammermusik, strygeorkester, opera og kor. Under vort besøg opførtes "Requiem" af Verdi med udmærkede solister. Endvidere fandtes et byorkester på ca. 30 musikere, som hver eftermiddag, også under besøget, spillede på torvet i en særlig musikpavillon. I teatersalen opførtes operaer: Carmen, Tosca, Tryllefløjten. En jødisk komponist havde skrevet en børneopera. Vi besøgte teatersalen under opførelsen af denne: Børnene, som var morsomt kostumeret, gik til opgaven med liv og lyst; orkesteret dirigeredes af komponisten selv. På teatret opførtes bl.a. Shakespeare, i et butiksvindue så vi karikaturer af de forskellige skuespillere, tegnet af en jødisk kunstner. I den sidste tid havde man påbegyndt opførelsen af skuespil i de store "Höfe", idet man benyttede de ejendommelige bygningsværker som baggrund. Der var stor interesse for disse skuespil, ofte op til tilskuere. Endvidere fandtes en kabaret som særlig søgtes af de ældre. På kaffeehaus kunne befolkningen få limonade og andre forfriskninger. Der var musiktribune med flygel og violinist. Ved vort besøg var alle borde besat. Et bibliotek i forsamlingshuset rummede angiveligt bind. Der fandtes ikke dansk litteratur, hvorfor der udtaltes et stærkt ønske om at få danske bøger: mange af de danske jøder kunne læse tysk. Til biblioteket hørte læsesal og udlån. 12

13 Foredrag og sammenkomster var hyppige; videnskabelige sammenkomster med foredrag og diskussioner dyrkedes f.eks. for lægernes vedkommende. Aviser fandtes ikke; men trykte meddelelser blev opslået rundt omkring i byen. Politiske foreninger og diskussioner var bandlyst. Sport dyrkedes meget ivrigt, især af ungdommen, og man tillagde det meget stor betydning, at der var nem adgang til boldspil, svømning o.a. På bastionerne var anlagt en boldplads, hvor vi så en match mellem to grupper. Pladsen var for lille til at 2 x 11 spillere kunde få plads, hvorfor man spillede med hold på 7 spillere. En meget stor og interesseret tilskuerskare fulgte spillet. Man afholdt hyppige konkurrencer mellem medlemmer af forskellige arbejdsgrupper eller f.eks. "Berlin contra Prag-Wien". Små haver var anlagt på bastionerne, og de, der havde lyst til det, kunde få tildelt et stykke jord, hvor de kunde dyrke lidt grøntsager og blomster. For børnene, såvel de små som de større børn, var børnehaverne og de øvrige børneinstitutioner et vigtigt moment i fritidsbeskæftigelsen. Der var rigeligt personale på disse til at underholde børnene med spil af forskellige art, tegning og leg, såvel udendørs som indendørs. Undervisning. Som nævnt blev der givet en del undervisning i børnehaverne; i en enkelt af disse endog undervisning i hebraisk. Egentlig skoler så vi ikke; men det oplystes, at børnene fra de enkelte nationer fik undervisning på deres eget sprog. n højere undervisning, universitetsundervisning, var ikke organiseret; men for f.eks. ældre medicinske studenter, der kun manglede få år i studiets fuldendelse, var der kurser og praktikantklinikker. Som nævnt andetsteds holdtes kurser for kvinder i sygepleje. I byen hersker religionsfrihed; kirken er dog lukket. Forsamlingshusets store sal anvendtes som synagoge. Pengevæsen. Byen havde egen møntenhed, Thresienstadtkrone, som tjente til betalingsmiddel inden for samfundet. En særlig bank, ledet af en tidligere bankdirektør fra Wien, styrede pengevæsenet. Af banken foretoges alle udbetaling af løn til samtlige indbyggere en gang månedlig. Lønnen varierede efter arbejdspræstationerne. Man gjorde udtrykkelig opmærksom på, at "understøttelser" blev ikke udbetalt; men selv de, der ikke arbejdede, fik "løn", aldrig under ca. 13

14 100 Theresienstadt-kr. For alles vedkommende blev der i lønnen indeholdt et beløb til fornøjelser. Endelig havde man en vis form for tvangsopsparing; grundet på de knappe varemængder i den fri handel gjaldt det om at holde den cirkulerende pengemængde på en til varemængden svarende størrelse. Man søgte, som det udtryktes, at undgå inflation og betragtede de trufne foranstaltninger som et økonomisk eksperiment. Hver enkelt borger havde en "bankbog", og på denne tvangsopsparedes et månedligt vist beløb, der fastsattes under hensyn til den økonomiske situation. Prislejet belyses ved prisen på et sæt tøj, som lå omkring Theresienstadskroner. Mønten havde ingen købekraft uden for Theresienstadt. Man vurderede mønten til ca. 10 Theresienstadt-kr. = 1 RM. Politi og Retsvæsen Det jødiske politi var delt i ordenspoliti og kriminalpoliti. Der syntes at være ret mange politibetjente. Disse var ikke uniformerede udover med en gul uniformskasket og et gult bælte. Efter tyske opgivelse var dette politi ikke særlig vellidt af befolkningen, idet de optrådte med stor strenghed. Man havde det indtryk, at politiet bestod af udvalgte folk. Overfor såvel jødiske som tyske myndigheder udviste politikorpset en stram militær holdning. Retsvæsenet var uafhængigt af administrationen med offentlig anklager og forsvarer; særlige arbejdsdomstole og ungdomsdomstole fandtes. Der var i alt behandlet ca forseelser, så godt som udelukkende mindre. berigelsesforbrydelser; ingen voldsforbrydelser eller særdelighedsforbrydelser. Straffene var frihedsberøvelse indtil 6 måneder, i jødisk fængsel. Den tyske administration kunne ændre straffene. Adgangen til at indgå ægteskab var af hensyn til faren fra promiscuitet og concubinater gjorde let. Det måtte efter Dr. Eppsteins opgivelse betragtes som et uløst problem, hvorvidt disse ægteskaber vilde have gyldighed uden for Theresienstadt. Dødsattester, med retsgyldighed også uden for Theresienstadt, blev udstedt, hvilket var af særlig betydning med henblik på arveretslige spørgsmål. Brandvæsenet. Byens brandvæsen bestod af en motorsprøjte af ældre model, samt rigeligt slangemateriel. Brandvæsenet blev demonstreret i funktion for, det arbejdede hurtigt og præcist. 14

15 Postvæsenet. På et særligt posthus adminisreredes byens brevpost og indgående pakkeforsendelser. Posthuset havde i maj ekspederet forsendelser alene af sardindåser fra Internationalt Røde Kors, afsendt fra Portugal. Pladsforholdene i posthuset var udnyttet til det yderste med hylder og reoler, hvor pakkerne lå ordentlig opstablet. Fra posthuset udgik ved opslag meddelelse til adressaten om, at pakken var ankommet, hvorpå adressaten personlig henvendte sig for at få pakken udleveret. Denne blev efterset af jødiske post- (told-) funktionærer inden udleveringen for at undgå indførelse af uønskede varer: Gifte, spiritus, tobak etc. Vi overværende ekspeditionen af nogle pakker, deriblandt også til danske. Pakkerne fra Danmark havde kun været undervejs i ca. 14. dage. Det drejede sig om standardlevnedsmiddelpakker. Slutning. Sammenfatter man de talrige indtryk, som vi modtog i løbet af vor rundgang i Theresienstadt, og supplerer man disse indtryk med de af Dr. Eppstein og de tyske myndigheder givne oplysninger, kommer man til den opfattelse, at der indenfor dette fra omverdenen aflukkede samfund er sket store organisatoriske fremskridt, især måske i løbet af det sidste halve års tid, og at der stadig arbejdes energisk på at forbedre på alle områder, hvor dette var muligt. Set fra et hygiejnisk synspunkt er de sundhedsmæssige farer for befolkningen først og fremmest knyttet til den betydelige overbefolkning. Der kan dog ikke på nærværende tidspunkt herske tvivl om, at den jødiske forvaltning, med materiel støtte fra tysk side, har formået at kompensere ulemperne og farerne herved på fremragende vis. Ernærningsmæssigt syntes befolkningen ikke at trues af farer, så længe der ydes dem tilskud til de tildelte rationer, gennem levnedsmiddelforsendelser. De vanskeligheder, som den abnorme aldersfordeling har stillet administrationen overfor, synes også at være løst, under ligelig hensyntagen til den del af befolkningen, som er i stand til at bære arbejdets byrder, og dem der ikke formår dette, og hvoraf en ikke ringe del endog behøver pleje og hjælp. Man må nære den dybeste beundring for den jødiske ledelse, og ikke mindst dennes overhoved Dr. Eppstein, som med brændende idealisme har sat alt ind på at overvinde alle de vanskeligheder af materiel og åndelig art, som utvivlsomt må have tårnet sig op og på vejen mod den særegne opgaves løsning. E. Juel Henningsen. 15

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte.

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte. Forholdene i flygtningelejrene: Danmark anbragte flygtningene i beslaglagte skoler, hoteller og haller landet over. Det vakte i foråret 1945 stor vrede i befolkningen. Også en lang række københavnske skoler

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Ikke kun mennesket bygger veje

Ikke kun mennesket bygger veje Ikke kun mennesket bygger veje Stefan Jarnik Novelle 2 Stefan Jarnik, 2014 Alle rettigheder forbeholdes 3 Ikke kun mennesket bygger veje En gang for længe siden, flere århundreder tilbage i tiden, lå der

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 13. maj 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Praktikbeskrivelse Finsterwalde, Tyskland Oktober 2013, b-praktik Ann Smidt Andersen, SSA-elev, hold 12102bk

Praktikbeskrivelse Finsterwalde, Tyskland Oktober 2013, b-praktik Ann Smidt Andersen, SSA-elev, hold 12102bk Praktikbeskrivelse Finsterwalde, Tyskland Oktober 2013, b-praktik Ann Smidt Andersen, SSA-elev, hold 12102bk Beskrivelse af praktikstedet: LAFIM (Lebenszentrum am Schloss Finsterwalde (www.lafim.de) er

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Velkommen til Lysningen. Midlertidige pladser i Odense Kommune

Velkommen til Lysningen. Midlertidige pladser i Odense Kommune Velkommen til Lysningen Midlertidige pladser i Odense Kommune 1 Udgivet af ÆHF januar 2012 2 Indhold Midlertidige pladser Velkommen til Lysningen 4 Midlertidig plads 4 Aflastningsplads 4 Hvordan bevilges

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes Politique Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Hamborg Universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Hamborg Universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Hamborg Universitet Land: Tyskland Periode: Fra: 01.10.2012 (Oktober) Til: 01.02.2013 (Februar)

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Velkommen. Ringsted Sygehus

Velkommen. Ringsted Sygehus Velkommen Ringsted Sygehus Indhold 3 Velkommen til Ringsted Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Ringsted Sygehus 10 Når du skal

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Interne auktioner i postvæsenet

Interne auktioner i postvæsenet Interne auktioner i postvæsenet Fundet det beklageligt, at generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet ikke gav offentligheden meddelelse om afholdelse af auktioner over uanbringelige forsendelser.

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Institution Skjern Å, Udrejsecenter Kærshovedgård Kærshovedgård Ikast

Institution Skjern Å, Udrejsecenter Kærshovedgård Kærshovedgård Ikast Institution Skjern Å, Udrejsecenter Kærshovedgård Kærshovedgård 17 7430 Ikast Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

På påskebesøg i Kairos Skraldeby

På påskebesøg i Kairos Skraldeby På påskebesøg i Kairos Skraldeby Forfatter og fotograf: Kirsten Graversen Rejser man til Kairo, bør man besøge den autentiske bydel Mokattam, som betyder Skraldebyen. Trods bynavnet er det ikke slum alt

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Velkommen. Næstved Sygehus

Velkommen. Næstved Sygehus Velkommen Næstved Sygehus Indhold 3 Velkommen til Næstved Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Næstved Sygehus 10 Når du skal indlægges

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retsikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur US AAR H Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Alicante Land: Spanien Periode: Fra: 01.02.2013

Læs mere

Inspektion af statsfængslet på Kragskovhede

Inspektion af statsfængslet på Kragskovhede Inspektion af statsfængslet på Kragskovhede Inspektion af statsfængslet på Kragskovhede. FOB nr. 84.84 (J. nr. 1984-1251-615). Efter et besøg den 13. november 1984 i statsfængslet på Kragskovhede skrev

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université Libre de Bruxelles Land: Belgien Periode: Fra: Januar 2012 Til:

Læs mere

Ris/Ros til kurser eller vejledere: Boligforhold: Arbejdsforhold:

Ris/Ros til kurser eller vejledere: Boligforhold: Arbejdsforhold: Navn: Mikkel Størling E- mail: mikkelsterling@gmail.com Periode: 24 april- 15 juni, 6 semester Vejleder: Dereck Chatterton Rejsemål: Bolivia, La Paz, Delizia Formål: 2. Del af mejeripraktik Kontaktperson

Læs mere

Nyhedsbrev august 2013

Nyhedsbrev august 2013 Nødhjælp til Ukraine Hele familien Sevruykov Nyhedsbrev august 2013 Det nye børnehjem, smukt og færdigt. JOY * Jessie Marcher * Majvænget 9 * 2740 Skovlunde Tlf.+ 45 2342 8077 joyukraine@mail.dk * www.joy-aid.org*

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Implantation af pacemaker

Implantation af pacemaker Implantation af pacemaker 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Introduktion til HjerteCenter Varde... 5 3. Hvorfor pacemaker?... 6 4. Generel information... 6 4.1 Forberedelse hjemmefra... 6 4.2

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Til Kerteminde Kommune. Hermed fremsender jeg et forslag med nogle idéer til Nordre Havnekaj i Kerteminde.

Til Kerteminde Kommune. Hermed fremsender jeg et forslag med nogle idéer til Nordre Havnekaj i Kerteminde. Fra: Vagn Løye [mailto:vagn.loye@gmail.com] Sendt: 7. november 2016 09:51 Til: Kerteminde Kommune Emne: Byomdannelsesplan Til Kerteminde Kommune Hermed fremsender jeg et forslag med nogle idéer til Nordre

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra: 1. Januar 2013 Til: 1. Maj 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere