statsautoriserede revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statsautoriserede revisorer 4-2008"

Transkript

1 statsautoriserede revisorer Fritidsbolig i Danmark ved ophold i udlandet 2 Nye skatteregler for konvertible obligationer 3 Lempelse af reglerne i forbindelse med generationsskifte 4 Overgangssaldo for aktier personer 5 Folkepension En kort oversigt over indtægter, der kan medføre nedsættelse af folkepensionen 6 Aktiebeskatning nye regler på vej 7 Vi noterer at... 7

2 2 FRITIDSBOLIG I DANMARK VED OPHOLD I UDLANDET Advokat Claes Balle, Partner, ACTIO Advokater Spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser af fritidsbolig i Danmark for danskere bosat i udlandet er ofte forekommende. Det ligger fast, at man bliver begrænset skattepligtig til Danmark, når man ejer fast ejendom her, f.eks. i form af ejendomsværdibeskatning og evt. ejendomsavancebeskatning. Det er imidlertid af grundlæggende betydning, om en fritidsbolig i Danmark kan medføre, at en dansker bosat i udlandet kan blive fuldt skattepligtig til Danmark og dermed skal selvangive sin globale indkomst i Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med fraflytning Når man vil flytte fra Danmark, skal man som udgangspunkt sælge sin helårsbeboelse eller leje den ud (uopsigeligt fra udlejerens side) i 3 år. Opfylder man disse betingelser, ophører den fulde skattepligt til Danmark som altovervejende hovedregel den dag, man rejser ud af Danmark. Man kan godt beholde en fritidsbolig i Danmark. Man skal dog være opmærksom på, at såfremt den pågældende fritidsbolig har tjent som helårsbeboelse, inden man flytter til udlandet, kan man anses for at have bolig til rådighed i Danmark, hvilket kan medføre, at skattepligten til Danmark ikke ophører. Er man pensionist og har ret til at benytte fritidsboligen som helårsbeboelse, ophører skattepligten til Danmark ikke i forbindelse med fraflytning, uanset om man rent faktisk har benyttet fritidsboligen som helårsbeboelse elle ej. Skattepligt på grund af bopæl og ophold i Danmark Personer, der har bopæl i Danmark eller opholder sig her i mere end 6 måneder i sammenhæng, er fuldt skattepligtige til Danmark. Normalt betyder bopæl, at der er tale om en helårsbeboelse. Da en fritidsbolig ikke er det samme som en helårsbeboelse, medfører besiddelsen af en fritidsbolig derfor ikke i sig selv, at man er fuldt skattepligtig til Danmark. Reglen om skattepligt til Danmark er således klar. Imidlertid er spørgsmålet, om besiddelsen af en fritidsbolig kan medføre, at man bliver skattepligtig til Danmark, kompliceret af, at de danske skattemyndigheder forbeholder sig at vurdere spørgsmålet om skattepligt konkret. Her lægger skattemyndighederne vægt på, om fritidsboligens størrelse og indretning samt benyttelsen af fritidsboligen kan gøre, at den sidestilles med en helårsbolig. Endelig har SKAT udviklet en særlig praksis for pensionister, som i henhold til planlovens bestemmelser har ret til at benytte deres fritidsbolig som helårsbeboelse. Fritidsboligens størrelse og ophold i fritidsboligen Det forhold, at mange fritidsboliger i Danmark har en ganske høj standard, herunder f.eks. er helårsisoleret mv., kan ikke i sig selv medføre at fritidsboliger sidestilles med helårsbeboelse. Det afgørende er, hvorledes fritidsboligen anvendes. Hvis en fritidsbolig i Danmark alene benyttes til ferie e.lign., medfører besiddelsen af fritidsboligen ikke i sig selv, at den sidestilles med helårsbolig. Man kan således opholde sig i fritidsboligen i Danmark i op til 6 måneder om året i forbindelse med ferie. I følgende situationer kan en fritidsbolig i Danmark medføre fuld skattepligt: 1. Hvis man opholder sig i mere end 6 måneder i fritidsboligen 2. Hvis man benytter fritidsboligen som beboelse i forbindelse med varetagelse af erhvervsmæssige interesser i Danmark. I den forbindelse må det lægges til grund, at der er tale om benyttelse i mere end 3 måneder i sammenhæng, eller 180 dage over en hvilken som helst 12 måneders periode. 3. Hvis man har ret til at benytte fritidsboligen som helårsbeboelse. I praksis er det ofte set, at skattemyndighederne har gjort gældende at udlandsdanskere er fuldt skattepligtige til Danmark, hvis de har en fritidsbolig i Danmark og i øvrigt har væsentlige personlige og erhvervsmæssige interesser her. Imidlertid har domstolene slået fast, at der skal være tale om kvalificerede ophold i Danmark, jf. de ovenfor angivne punkter, for at der kan blive tale om fuld skattepligt.

3 3 Særlige forhold for pensionister og efterlønsmodtagere SKAT har udviklet en særlig praksis for pensionister, der har ejet deres fritidsbolig i mere end 8 år, og som derfor må benytte deres fritidsbolig som helårsbeboelse. SKAT anser fritidsboligen for en helårsbeboelse, uanset at fritidsboligen har status som fritidsbolig, og uanset om man har benyttet fritidsboligen som helårsbeboelse. Efter planlovens bestemmelse er retten til at benytte sin fritidsbolig som helårsbeboelse en personlig og uoverdragelig ret. Konsekvensen for en dansker, der er bosat i udlandet, og som har ret til at benytte sin fritidsbolig i Danmark som helårsbeboelse er, at danskeren har en bolig til rådighed i Danmark. Det betyder, at man bliver fuldt skattepligtig til Danmark, hvis man opholder sig i Danmark i mere end 3 måneder i sammenhæng eller 180 dage over en hvilken som helst 12 måneders periode. Hvis kun den ene ægtefælle står som ejer af fritidsboligen, kan man vælge at overdrage fritidsboligen til den anden ægtefælle, som dermed ikke opfylder betingelserne i planlovens bestemmelser og dermed ikke kan benytte fritidsboligen som helårsbeboelse. NYE SKATTEREGLER FOR KONVERTIBLE OBLIGATIONER Finn Elkjær, Statsautoriseret revisor Definition En konvertibel obligation er et gældsbrev udstedt af et selskab, som giver indehaveren af obligationen ret til at konvertere denne til aktiekapital i det udstedende selskab. Alternativt kan ejeren af obligationen vælge at lade denne indfri. Kort om hidtidige regler Hidtil har konvertible obligationer været omfattet af aktieavancebeskatningslovens almindelige regler, således at obligationen har været at betragte som en aktie i skattemæssig henseende. Dette har bl.a. betydet, at hvis det var et selskab, der ejede obligationen, kunne denne sælges skattefrit efter 3 års ejertid. Omvendt kunne tab ikke fradrages eller modregnes i anden avance, når ejertiden oversteg 3 år. Baggrund for lovændringen Nogle andre lande har i modsætning til Danmark betragtet en konvertibel obligation som en almindelig fordring, hvilket i specielle tilfælde åbnede en misbrugsmulighed, der kunne medføre en form for dobbeltfradrag. De nye regler Efter de nye regler vil indfrielse eller salg af obligationen også efter mere end 3 år udløse skat af eventuel avance. Et eventuelt tab vil fremover alene kunne fradrages i andre gevinster på aktier og konvertible obligationer, sådan som det kendes i dag, for selskabers tab på aktier og obligationer ejet under 3 år. Tidsmæssigt anses aktier, der erhverves ved konvertering af en konvertibel obligation, fremover for anskaffet på konverteringstidspunktet, hvor anskaffelsestidspunktet tidligere var det tidspunkt, hvor den konvertible obligation blev udstedt. Hvem gælder ændringerne for? Ændringen vedrører kun selskaber, der ejer en konvertibel obligation. For det selskab, der udsteder den konvertible obligation, eller for den fysiske person, der ejer en konvertibel obligation, er der derimod ingen ændringer. Afslutning Ovenstående beskriver de væsentligste ændringer. Et selskab, der ejer en konvertibel obligation, opfordres til at konsultere sin sædvanlige skatterådgiver, inden der foretages dispositioner.

4 4 LEMPELSE AF REGLERNE I FORBINDELSE MED GENERATIONSSKIFTE Erik Høegh, Tax partner Regeringen har inden sommerferien 2008 vedtaget en række ændringer til de gældende regler for overdragelse af aktiver i forbindelse med succession i levende live. Der tilstræbes hermed at ensrette reglerne ved overdragelse i levende live og ved død. De nye bestemmelser omfatter følgende: Afskaffelse af kravet om, at kun hovedaktionæraktier kan overdrages med succession, og lempelse af kravet om, at minimum 15% af stemmeværdien skal overdrages ved overdragelse af aktier med succession i levende live Det har hidtil været en betingelse for overdragelse af aktier med succession i levende live til et nært familiemedlem eller nær medarbejder, at der er tale om hovedaktionæraktier, og at overdragelsen til den enkelte person udgør mindst 15% af stemmeværdien. Ved udlodning med succession ved død stilles der ikke krav om, at der skal være tale om hovedaktionæraktier, og udlodningen til den enkelte arving eller legatar skal kun udgøre mindst 1% af aktie- eller anpartskapitalen. Hovedaktionæraktier er aktier ejet med mindst 25% af den nærmeste familie eller de samme ejer mere end 50% af stemmeværdien. Den skattemæssige succession omfatter alene aktieavance beskatning men ikke evt. gaveafgift hos modtageren. De nye regler medfører, at der sker ligestilling mellem overdragelse ved død og i levende live, således at hovedaktionærreglen bortfalder og overdragelsen herefter alene skal udgøre mindst 1% af aktie- eller anpartskapitalen. De nye regler medfører, at virksomhedsejeren gives mulighed for at fremrykke generationsskifter, som af skattemæssige grunde hidtil har været udskudt til virksomhedsejerens død. Lempelse af kravet om tidsmæssig ansættelse for medarbejdere, der overtager virksomhed eller aktier med succession Der har hidtil været mulighed for, at nære medarbejdere kan succedere på lige fod med nære familiemedlemmer. Der er tale om medarbejdere, som inden for de seneste 4 indkomstår har været fuldtidsbeskæftiget i sammenlagt mindst 3 år i virksomheden. Medarbejderen/-ne skal også være fuldtidsbeskæftiget på overdragelsestidspunktet. Overdragelse ved succession gælder for både aktier og for personligt drevet virksomhed. De nye regler lemper beskæftigelseskravet, så der i stedet skal være tale om 3 års beskæftigelse inden for de seneste 5 år. Ved opgørelse af fuldtidsbeskæftigelse tælles timer svarende til 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Endelig ophæves kravet om, at en nær medarbejder skal være fuldtidsbeskæftiget på overdragelsestidspunktet. Mulighed for tilbageoverdragelse til den oprindelige ejer med succession inden for 5 år efter den oprindelige overdragelse Personer, som kan succedere i overdragerens skattemæssige stilling i levende live og dermed overføre den på aktiverne hvilende skat et familiemedlem, omfatter ægtefælle, børn, børnebørn, søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn. Adoptivforhold sidestilles med slægtskabsforhold. Forældre vil aldrig kunne succedere i levende live, medmindre de måtte opfylde kriterierne for at være nære medarbejdere. Ovennævnte kreds af familiemedlemmer udvides efter de nye bestemmelser, således at samliv af mindst 2 års varighed også medtages. Efter virksomheden er overdraget, kan der indtræffe uforudsete hændelser som sygdom, død eller andre omstændigheder, som bevirker, at det kan være hensigtsmæssigt, at virksomheden eller aktier/anparter tilbageføres til den tidligere ejer. De nye regler giver adgang til tilbagesalg med succession til en tidligere ejer inden for de første 5 år efter en overdragelse. Det er en betingelse, at den tidligere ejer foretog overdragelsen ved succession. Lempelse af muligheden for at overdrage delvist erhvervsmæssigt anvendte ejendomme med succession Der har hidtil været den begrænsning ved overdragelse med succession i levende live, at der kun kan succederes i ejendomsavancen vedrørende fast ejendom. hvis mere en 50% af ejendommen anvendes i overdragerens eller overdragerens samlevende ægtefælles virksomhed. Denne regel afskærer således succession i den erhvervsmæssige del af en blandet benyttet ejendom, hvor halvdelen eller mindre anvendes erhvervsmæssigt. De nye regler medfører, at der altid kan succederes i den erhvervsmæssige del ved overdragelse af blandet benyttet ejendom uden hensyntagen til, hvor stor en andel af bygningen der anvendes til erhvervsmæssige forhold. Mulighed for ægtefælles overtagelse af indskud på etableringskonto i levende live Det har hidtil været tvivlsomt, om der har været hjemmel til, at man kan overtage ægtefællens etableringskonto i levende live.

5 5 Ægtefællen kan komme ud for uforudsete hændelser som uhelbredelig sygdom, trafikuheld eller andet, som gør, at ægtefællen ikke kan få gavn af de indskudte midler i forbindelse med opstart af selvstændig erhvervsvirksomhed. De nye regler skaber en klar hjemmel til, at en ægtefælle kan overdrage sine indskud på etableringskonto til den anden ægtefælle, som herefter indtræder i overdragerens skattemæssige forhold med hensyn til disse indskud. Ikrafttræden De nye regler omkring overdragelse med succession i levende live træder i kraft den 1. januar OVERGANGSSALDO FOR AKTIER PERSONER Jytte Hjorth, Skattekonsulent Reglerne for beskatning af aktier er ændret med virkning fra 1/ Herefter er 3-års-reglen og den såkaldte kr.'s grænse afskaffet. Gevinst og tab beskattes som aktieindkomst. Det er uden betydning, om aktierne har været ejet i mere eller mindre end tre år, ligesom det er uden betydning, hvor stor porteføljen er. Der sondres dog fortsat mellem børsnoterede og unoterede aktier. Gevinst ved afhændelse er skattepligtig, medens tab behandles forskelligt, afhængigt af om aktierne er børsnoterede eller ej. Tab på unoterede aktier er fradragsberettiget, medens tab på børsnoterede aktier kun kan modregnes i indkomstårets gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier. Endvidere kan sådanne tab modregnes i udbytter, der er omfattet af den særlige overgangsregel, jf. nedenfor. Uudnyttede tab kan fremføres til efterfølgende indkomstår til modregning i fremtidige udbytter og aktiegevinster. Da de ændrede regler kan medføre en større beskatning end tidligere, er der indført en særlig overgangsregel. Overordnet går reglen ud på, at de aktier, som man ejede under de tidligere regler, og som kunne sælges skattefrit efter de tidligere regler, fortsat skal kunne sælges skattefrit. Overgangsreglen indebærer, at børsnoterede aktier, der er erhvervet før 1. januar 2006, holdes uden for beskatning, hvis de indgik i en beholdning, som lå under kr.'s grænsen den 31. december 2005, og som sælges efter mindst 3 års ejertid. Skattefriheden er uden tidsbe- grænsning, og det er uden betydning, hvor stor en eventuel fortjeneste bliver kr.'s grænsen var 31. december 2005 pristalsreguleret til kr. og kr. for ægtefæller, der var samlevende 31. december Sidstnævnte bundgrænse gælder også, hvis den ene ægtefælle er død i løbet af Det er derfor vigtigt at holde styr på aktier, der kan være omfattet af overgangsreglerne.

6 6 FOLKEPENSION EN KORT OVERSIGT OVER INDTæGTER, DER KAN MEDFøRE NEDSæTTELSE AF FOLKEPENSIONEN Karin Rasch, Ankechef, Ankestyrelsen Folkepension består af grundbeløb og en række tillæg, og det er forskelligt, hvilke indtægter der kan medføre, at grundbeløb eller tillæg nedsættes eller bortfalder. Grundbeløbet... nedsættes kun som følge af pensionistens egne indtægter ved personligt arbejde. Det er først og fremmest lønindtægter eller ydelser, der midlertidigt træder i stedet for lønindtægter, som for eksempel sygedagpenge. Der kan også være tale om honorarer, mødediæter eller for eksempel fratrædelsesgodtgørelser, der knytter sig til en lønindtægt. Endelig kan der være tale om indtægter ved selvstændig virksomhed, hvori pensionisten tager aktivt del. Indtægter fra selvstændig virksomhed, hvor pensionisten har overladt drift og administration til andre, medfører derimod ikke fradrag. Genvundne afskrivninger, der først indgår i den personlige indkomst efter overgang til folkepension, men er optjent, medens pensionisten deltog aktivt i driften af virksomheden, indgår i beregningen af grundbeløb. Udenlandske indtægter, der ikke er skattepligtige her i landet, medregnes på samme måde som indtægter, der er skattepligtige her. Lønindtægter indgår fuldt ud i beregningen med samme beløb, som indgår i den personlige indkomst, Det vil sige efter arbejdsmarkedsbidrag. Fra indtægter ved selvstændighed virksomhed fratrækkes udgifter, der er med til at sikre, erhverve eller vedligeholde indkomsten. Det er herefter den nedsatte indkomst, der anvendes ved pensionsberegningen. Når indtægten er opgjort, fradrages et beløb, der for tiden udgør kr. Det er altså kun indtægter, der overstiger dette beløb, der medfører fradrag i grundbeløbet. Tillæg til pensionen Pensionstillæg, personlige tillæg, varmetillæg og supplerende pensionsydelse påvirkes af såvel pensionistens som en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter. Det er de samlede indkomster i form af personlig indkomst, positiv nettokapitalindkomst og aktieindkomster, bortset fra aktieindkomst op til kr. hvori der er indeholdt endelig udbytteskat. Der er forskellige bundfradrag for de forskellige tillæg til pensionen. På hvilket tidspunkt... indgår indtægten i pensionsberegningen. Hovedreglen er, at indtægten indgår i beregningen på det tidspunkt, hvor den indgår i den personlige indkomst. Pension er en forsørgelsesydelse, og beregningen skal derfor så vidt muligt afspejle det aktuelle forsørgelsesbehov. Løbende indtægter indgår således, indtil der sker ændringer i indtægten, som kan ændre pensionsberegningen. Større engangsbeløb kan evt. henføres til en 12-måneders periode. I andre tilfælde anvendes en kortere periode, hvis beløbet er beregnet til at dække en afgrænset kortere periode. Dette gælder eksempelvis ved fratrædelsesgodtgørelser, som svarer til et bestemt antal måneder. Formue... påvirker ikke beregningen af den løbende folkepension, men kan have betydning for tildeling af helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (ældrecheken), hvor der gælder en egentlig formuegrænse på for tiden kr., og for tildeling af personlige tillæg. Flere oplysninger... om beregningen af folkepension, satser og fradragsbeløb kan ses på og fakta/satser social og bolig. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis kan ses på under principafgørelser.

7 7 AKTIEBESKATNING NYE REGLER PÅ VEJ Af Jytte Hjorth, Skattekonsulent Det forventes, at der allerede, når dette nummer udsendes, foreligger et lovforslag, der ændrer beskatningen af aktieavancer og tab. Det foreslås bl.a., at tab på børsnoterede aktier skal kunne fratrækkes i tabsåret lige som tab på unoterede, og ikke kun have en modregningsadgang til fortjeneste på andre børsnoterede aktier. Skattesalg af aktier I den situation, hvor der er opnået en stor gevinst ved salg af aktier, og man samtidig har andre aktier, der ville medføre tab, hvis de blev realiseret, er det fristende at sælge sidstnævnte aktier, således at gevinsten ikke bliver beskattet. Det samme er tilfældet, hvis der er realiseret tab på børsnoterede aktier, som ikke kan fratrækkes, medmindre der er gevinst på andre børsnoterede aktier. Der sker reelt det, at beskatningen af gevinsten udskydes, eller at fradraget for tabet sikres eller i det mindste fremskyndes. Begrebet skattesalg anvendes, når aktier nok sælges, men man ikke reelt ønsker at afhænde dem, og den samme eller en tilsvarende post aktier i samme selskab derfor købes tilbage umiddelbart efter salget. Et sådant skattesalg anerkendes, når det har VI NOTERER AT... Af Jytte Hjorth, skattekonsulent Julegaver Beløbsgrænsen for gaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår fra arbejdsgiver til medarbejdere er sat op fra 500 kr. til 700 kr. været en reel risiko for kursændringer. For børsnoterede aktier skal der derfor forløbe mindst én børsdag mellem salg og genkøb. For unoterede aktier er det vanskeligere at påvise, at der har været en reel risiko. Det er i begge situationer af væsentlig betydning, at der ikke har foreligget en tilbagekøbsret til en på forhånd fastsat kurs. Tab på aktier ved konkurs Tab på aktier kan fratrækkes (unoterede) eller modregnes (børsnoterede), når det er realiseret. Ved sædvanlig afhændelse er det aftaledatoen for overdragelsen, der er afgørende. Når et selskab træder i konkurs, vil aktiernes værdi i mange tilfælde være væk, eller i det mindste være reduceret til et ganske ringe beløb. Efter tidligere praksis kunne et sådant tab anses for realiseret, når kurator erklærede, at der kun ville blive en meget ringe dividende til aktionærerne. Denne praksis er ændret, og det er nu en betingelse, at tabet kan endeligt konstateres, før end tabet anses for realiseret i skattemæssig henseende. I en periode ansås tabet for konstateret ved afslutningen af konkursbehandlingen, men dette er nu ændret således, at den endelige konstatering først sker på det tidspunkt, hvor selskabet bliver slettet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. med virkning fra Gaver, der udbetales kontant eller i form af gavekort, er skattepligtige uanset beløbets størrelse. Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 9. marts ,75% 4,00% Fra 7. juni ,00% 4,25% Fra 16. maj ,35% Fra 4. juli ,25% 4,60% Fra 8. oktober ,50% 5,00% Fra 24. oktober ,50% 5,50% Lejeværdi ved udlejning til nærtstående De typiske lejeaftaler mellem nærtstående er mellem forældre og børn (forældrelejligheder) eller mellem et selskab og dets hovedaktionær/-anpartshaver. Det ses dog også, at et selskab udlejer en ejendom til et barn af hovedaktionæren. De særlige regler, der gælder ved udleje af visse boliger til forældre, behandles ikke her. Det ligger fast, at udlejningen skal ske på markedsvilkår. Dette medfører, at lejen skal fastsættes til det, som en fremmed ville betale. I det omfang der rent faktisk betales mindre end markedslejen, skal udlejer beskattes af markedslejen, og lejer anses for at have modtaget en gave svarende til forskellen mellem markedslejen og den betalte leje. I forhold mellem forældre og børn vil denne gave typisk ligge under bundgrænsen for gaveafgift og dermed ikke have konsekvenser for barnet. Den samme fastsættelse af leje skal ske i de tilfælde, hvor det er et selskab, der udlejer ejendommen til hovedaktionærens børn. Imidlertid anses udlejningsforholdet for at være kommet i stand som følge af hovedaktionærens bestemmende indflydelse. Dette medfører, at lejen skal fastsættes efter de højere satser, der gælder for hovedaktionærer. Selskabet er herefter skattepligtig af denne leje, og forskellen herfra og op til den faktisk betalte leje, betragtes som maskeret udbytte til hovedaktionæren. Repræsentationsfradrag Hidtil har den generelle regel om, at der kun er fradrag for 25% af udgifter til repræsentation, ikke omfattet udgifter til rejse og ophold for udenlandske forretningsforbindelser. Betingelsen er, at udgifterne afholdes med det formål at opnå salg af varer eller tjenesteydelser til udlandet. Der har således været fuldt fradrag for disse udgifter. For at undgå uoverensstemmelser i forhold til EU-retten er denne bestemmelse ophævet med virkning fra og med indkomståret 2009.

8 8 VI NOTERER AT... Af Jytte Hjorth, skattekonsulent Beløbsgrænser Afskrivningsloven Straksfradrag for småaktiver Kildeskatteloven Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle Maksimal indregning af restskat Ligningsloven Bagatelgrænse for frynsegoder Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag Maks. gratisaktier Maks. for medarbejderobligationer Maks. fradrag for gaver Maks. beskæftigelsesfradrag Pensionsbeskatningsloven Højeste indbetaling på ratepension, kapitalpension og pensionsordninger med løbende udbetalinger Selvstændigt erhvervsdrivende kan indbetale op til 30% af årets overskud. Højeste indbetaling på en ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger af fortjeneste ved salg af en virksomhed Personskatteloven/skatteberegning Beløbsgrænse, mellemskat Beløbsgrænse, topskat Aktieindkomst laveste progressionsgrænse Aktieindkomst højeste progressionsgrænse Personfradrag til personer over 18 år Personfradrag til børn/unge under 18 år Seniornedslagsloven nedslag til 64-årige Indkomstgrænse Indkomstmaksimum, gennemsnit af de seneste tre års indkomst Maksimalt nedslag, der kan opspares i året Virksomhedsskatteloven Mindste beløb for køb af aktier Mindsterenten 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 31/ ,00% Kapitalafkastsatsen for 2008 er fastsat til 5% Satsen anvendes ved beregning af kapitalafkast i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, samt ved f.eks. beregning af kapitalafkast ved aktiekøb og den skematiske beregning af goodwill. Aktuelle datoer 31. december sidste frist for anmodning om fremrykket tilbagebetaling af for meget betalt skat i 2007 forud for årsopgørelsen. Der beregnes ikke renter ved tilbagebetalingen. - sidste frist for indbetaling til pensionsordninger i pengeinstitutter. - sidste frist for ubegrænset frivillig indbetaling af forventet restskat for 2008 over kr., hvis man vil undgå restskattetillægget på 2%. Boligopsparing skal bruges i 2008 Der blev i 1998 indført mulighed for at indskyde mindst kr. og højst kr. på en boligopsparingskonto i et pengeinstitut. Der var ikke fradrag for indskuddet, men renterne mv. er ikke skattepligtige. Det indskudte beløb skal være anvendt til formålet senest 10 år efter den første indbetaling, for at skattefriheden af renterne bevares. Hvis beløbet ikke er anvendt inden for 10-års-fristen, beskattes de tilskrevne renter med et tillæg som kapitalindkomst i Tillægget udgør 5% af rentetilskrivningen for hvert år fra udløbet af tilskrivningsåret og indtil udløbet af Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Forlaget Thomson: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Forlaget Thomson A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 27. oktober 2008

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema og de modtagne høringssvar vedrørende L 167 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.600 12.800 Dok

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Side 1 Beløbsgrænser gældende for 2014 Side 2 Aktuelt moms Side 6 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Det

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

2007/2 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-511-0026 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Beskatning af afkast af gaver til børn

Beskatning af afkast af gaver til børn - 1 Beskatning af afkast af gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I skattelovgivningen er der fastsat særlige regler om beskatning af børns indtægter. Reglerne medfører bl.a., at

Læs mere

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser 2002/2003 Listen Skattekalender 2003 PERSONER Restskat 17. marts Sidste frist for indbetaling af restskat for 2002 på over 40.000 kr. uden 7% s tillæg. Ved indbetaling af restskat på over 40.000 kr. fratrækkes

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 13.200 13.500 Dok

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven Lovforslag nr. L 167 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.900 13.200 Dok

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere