SKATTE- OG AFGIFTSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTE- OG AFGIFTSRET"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag den 22. april 2009 fremsat 13 lovforslag vedrørende Forårspakke 2.0. Dette nyhedsbrev fokuserer på de forslag, der vedrører direkte skatter, og som har størst betydning for beskatningen af selskaber og aktionærer, herunder de væsentligste ændringer i forhold til Skatteministeriets udkast til de pågældende lovforslag, der blev offentliggjort fredag den 20. marts 2009, og som blev omtalt i vort seneste Nyhedsbrev. 1. Selskabs- og aktionærbeskatning 1.1 Selskabers udbytter og aktieavancer Der lægges op til en ny kategorisering af selskabers aktiebesiddelser i henholdsvis (i) (ii) (iii) datterselskabsaktier, som anvendes, når et selskab direkte ejer mindst 10% af aktiekapitalen koncernselskabsaktier, som anvendes, når selskaberne er sambeskattede eller kan sambeskattes efter reglerne om international sambeskatning porteføljeaktier, som udgøres af alle andre aktier Der indføres et værn mod såkaldte "omvendte juletræer", det vil sige holdingkonstruktioner, hvor en gruppe af selskabsaktionærer, der hver især ejer under 10% af aktierne i et selskab, opnår mere end 10%-ejerskab gennem stiftelse af et (eller flere) mellemholdingselskab(er). Såfremt (i) den primære funktion for mellemholdingselskabet er at eje datterselskabsaktierne, (ii) mellemholdingselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, og (iii) mere end 50% af aktiekapitalen i mellemholdingselskab direkte eller indirekte ejes af selskaber, der ikke ville kunne modtage skattefrit udbytte ved direkte ejerskab (dvs. som udgangspunkt har en indirekte aktiebesiddelse i datterselskabet på mindre end 10%), anses datterselskabsaktierne for ejet Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 350 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 direkte af mellemholdingselskabets selskabsaktionærer. Eksempel: 5 fysiske personer har hver et personligt holdingselskab, der hvert ejer 20% af aktiekapitalen i et (mellem-)holdingselskab, hvis eneste funktion er at eje 40% af aktiekapitalen i et driftsselskab. Da det enkelte personlige holdingselskab herefter alene kan anses at eje 8% af kapitalen i driftsselskabet, vil aktierne i dette driftsselskab blive anset for ejet af de pågældende personlige holdingselskaber, og der bortses således fra "mellemholdingselskabet". Konsekvensen er, at der ikke er tale om skattefri datterselskabsaktier, men skattepligtige porteføljeaktier. Ud over at gevinst/værdistigning, jf. nedenfor, på aktierne vil være skattepligtig, vil også udbytte være skattepligtigt Aktieavancer Den i dag gældende 3-års regel, hvorefter selskaber skattefrit kan afstå aktier efter 3 års ejertid, foreslås afskaffet. Dette medfører, at avancer opnået ved salg af enten datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier ikke beskattes. Samtidig afskaffes retten til at fradrage tab ved salg af aktier omfattet af disse kategorier. Ifølge lovforslaget vil dette ligeledes omfatte selskabers afståelse af selskabets egne aktier. Gevinst og tab på egne aktier skal således ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For så vidt angår porteføljeaktier, vil avancer og tab på disse skulle medregnes til et selskabs skattepligtige indkomst uanset ejertid. I det lovforslag, der blev sendt i høring i marts, var der lagt op til, at beskatningen af porteføljeaktier ubetinget skulle ske efter lagerprincippet. Efter megen kritik er dette taget af bordet for så vidt angår unoterede aktier. Efter forslaget skal alene beskatningen af selskabers beholdning af børsnoterede porteføljeaktier ubetinget ske efter lagerprincippet. Dette betyder således, at selskaber beskattes af urealiserede gevinster og tab på sådanne aktier. For porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, kan den skattepligtige vælge at anvende realisationsprincippet i stedet for lagerprincippet. Anven- 2

3 des denne adgang til at anvende realisationsprincippet, gøres adgangen til at fradrage tab samtidig kildeartsbegrænset, således at tab kun kan fradrages i skattepligtige gevinster på tilsvarende aktier. Prisen for at undgå lagerbeskatning er således en begrænsning af anvendelsen af tab, mens gevinster altid vil være skattepligtige. Fonde kan forblive beskattet efter realisationsprincippet vedrørende såvel noterede som unoterede aktier under betingelse af, at fonden anvender hele sin indkomst og skattefri indtægter til uddelinger. Reglerne forventes at træde i kraft fra og med indkomståret For selskaber med bagudforskudt indkomstår får reglerne således virkning på et tidligere tidspunkt end kalenderåret 2010 (tidligst 1. maj 2009). Da afskaffelsen af 3-års-reglen indebærer, at samtlige porteføljeaktier bliver skattepligtige, skal der fastsættes indgangsværdier for nuværende aktiebesiddelser. Indgangsværdien fastsættes som følger: (i) (ii) såfremt aktierne ved begyndelsen af indkomståret 2010 har været ejet under 3 år, fastsættes indgangsværdien til den skattemæssige anskaffelsessum; anskaffelsessummen nedsættes med modtagne skattefrie udbytter og tilskud, såfremt handelsværdien er lavere end den skattemæssige anskaffelsessum; såfremt aktierne ved begyndelsen af indkomståret 2010 har været ejet mere end 3 år, fastsættes indgangsværdien til handelsværdien på dette tidspunkt. Dermed beskattes fortjenester, der efter de nugældende regler kunne realiseres skattefrit, ikke. Det er således alene værdistigninger (noterede aktier) og gevinster (unoterede aktier hvis der er valgt realisationsprincip) konstateret efter indkomståret 2009, der beskattes. Omvendt vil det også betyde, at der kan ske beskatning af "kunstige" gevinster. Har et selskab f.eks. anskaffet børsnoterede aktier til kurs 100 i 2007, hvor handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 udgør 50, bliver dette, som omtalt, indgangsværdien. Afhændes aktierne senere i indkomståret 2010 til kurs 80, vil selskabet være skattepligtig af en gevinst på 30, selv om selskabet reelt har haft et tab på aktierne på 20. Dette er voldsomt kritiseret i høringsfasen, men skatteministeren har tilsyneladende ikke ønsket at imødekomme kritikken. Med henblik på at forhindre, at tab på aktier ejet i mere end 3 år overføres til nye aktier, indføres en værnsregel, hvorefter aktier, der er erhvervet efter lovforslagets fremsættelse den 22. april 2009, får tildelt handelsværdien som indgangsværdi, uanset aktierne er 3

4 under 3 års ejertid. Dette gælder dog alene aktier, der er erhvervet i forbindelse med en kapitalforhøjelse foretaget efter den 22. april 2009, samt aktier, der er erhvervet efter reglerne om skattefri aktieombytning uden tilladelse fra og med den 22. april Skifter aktierne skattemæssig status, således at gevinst eller tab på aktierne enten skal medregnes i den skattepligtige indkomst eller ikke længere skal medregnes i den skattepligtige indkomst, anses aktierne for afstået og genanskaffet. Dette vil for eksempel være relevant, hvis en aktionærs ejerandel svinger omkring 10%. Fremførselsberettigede tab på aktier ejet under 3 år konstateret i perioden kan fradrages i selskabets gevinst på porteføljeaktier Udbytter For både datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ophæves betingelsen om et års ejertid for skattefrit udbytte. Udbytter af disse aktier er således skattefri for fuldt skattepligtige selskaber (indgående udbytte), når det udbytteudloddende selskab enten er hjemmehørende i Danmark, er omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet eller er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Betingelsen om et års ejertid ved skattefrit koncerntilskud ophæves ligeledes. Udbytte af porteføljeaktier, det vil sige aktier, der udgør under 10% af et selskabs aktiekapital, er altid skattepligtigt fuldt ud. Reglen om, at kun 66% af udbyttet medregnes til den skattepligtige indkomst, og dermed giver en effektiv beskatning på 16,5%, foreslås således afskaffet. Ændringerne får virkning for udbytter og tilskud, der udloddes eller betales fra og med 1. januar Personaktionærer For så vidt angår beskatningen af aktieavancer og aktieudbytter for fysiske personer, indeholder lovforslaget ikke de store ændringer. Som følge af den generelle nedsættelse af den marginale personbeskatning nedsættes beskatningen af aktieindkomst dog også. 4

5 Med virkning fra og med indkomståret 2010 nedsættes skattesatsen således til 42% for aktieindkomst over kr. (ægtefæller kr.) (2010-tal) fra de nugældende skattesatser på 43% og 45%. Med virkning fra og med indkomståret 2012 nedsættes den laveste skattesats fra 28% til 27% for aktieindkomst under kr. (ægtefæller kr.) (2010-tal). 2. Omstrukturering I forbindelse med ændring af beskatningen af aktieavance og udbytte forenkles reglerne om skattefri omstruktureringer uden tilladelse væsentligt. Fremover bliver det således en betingelse, at aktierne i det erhvervende selskab (ved skattefri aktieombytninger uden tilladelse), i de deltagende selskaber (ved skattefri spaltninger uden tilladelse) og i det modtagende selskab (ved skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse) ikke afstås inden for en periode på tre år fra omstruktureringstidspunktet - det såkaldte "holdingkrav". Hvis aktierne alligevel afstås, vil omstruktureringen som udgangspunkt anses for skattepligtig. Ligesom i dag er der dog mulighed for efterfølgende at søge om tilladelse til den skattefri omstrukturering, hvorved beskatning i visse tilfælde kan undgås. Som en direkte konsekvens af ejertidskravet på tre år vil der fremover ikke være restriktioner på, hvor stort udbytte der kan udloddes fra de selskaber, der har deltaget i den skattefri omstrukturering uden tilladelse. Reglerne skal have virkning fra indkomståret Fradrag for advokat- og revisoromkostninger - ligningslovens 8J Efter de gældende regler er der mulighed for i den skattepligtige indkomst at fratrække udgifter til advokat og revisor i forbindelse med etablering eller udvidelse af den erhvervsmæssige virksomhed i henhold til ligningslovens 8J. Denne fradragsmulighed foreslås afskaffet. Endvidere foreslås det, at der ikke skal kunne opnås fradrag for udgifter til formueforvaltning, der hidtil har været fradragsberettigede efter statsskattelovens 6a. Ventureselskaber og kapitalfonde mv. vil således ikke kunne opnå fradrag for driftsomkostninger, der vedrører formueforvaltning, herunder udgifter afholdt til akkvisitioner. Således forslås det indført i ligningslovens 8 J, at "der ikke er fradrag for udgifter til 5

6 rådgivning til investering i aktier med henblik på helt eller delvist at erhverve selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen eller driften af disse." Begrænsningen i fradragsretten skal have virkning for udgifter, der er afholdt i indkomståret 2010 og frem. 4. Yderligere begrænsning i rentefradragsbegrænsningen Ved lov nr. 540 af 6. juni 2007 indførtes et loft på rentefradrag for selskaber. Renteloftet medfører, at fradragsretten for renteudgifter og kurstab mv. beskæres, ved at selskaber alene kan fradrage nettofinansieringsudgifter i det omfang, de ikke overstiger den skattemæssige værdi af selskabets aktiver ganget med en standardforrentningssats (standardrenten) på pt. 6,5%. Beskæringen gælder alene for nettofinansieringsudgifter, der overstiger 21,3 mio. kr. Hidtil har et selskab ved opgørelsen af sine aktiver kunnet medregne 20% af anskaffelsessummen for aktier i udenlandske datterselskaber. Denne regel foreslås afskaffet gennem en udfasning over en 8-årig periode. Procenten nedsættes således med 2,5 procentpoint om året fra og med indkomståret Adgangen til at medregne værdi af udenlandske datterselskaber i aktivmassen ved beregning af renteloftet vil således efter forslaget være helt fjernet fra og med indkomståret Incitamentsordninger for medarbejdere Skattefritagelsen for medarbejderobligationer i ligningsloven foreslås ophævet. De øvrige regler i ligningslovens 7A om generelle aktie- og optionsprogrammer videreføres uændret. For så vidt angår de individuelle medarbejderaktieordninger, foreslås en ikke uvæsentlig ændring af ligningslovens 7H. Hidtil har en medarbejder kunnet undgå lønbeskatning ved tildeling eller køb til favørkurs af aktier, køberetter eller tegningsretter, når en række betingelser var opfyldt, herunder at aktielønnen enten skulle maksimeres til 10% af medarbejderens årsløn, eller - alternativt - at favørkursen ved udnyttelse af køberetter eller tegningsretter mindst skulle udgøre 85% af markedsværdien. Denne 85%-regel - eller 15%-favørregel - foreslås ophævet. 6

7 Herefter gælder alene den regel, at værdien af den modtagne aktieløn ikke kan overstige 10% af årslønnen. Ændringen får som udgangspunkt ingen særlig betydning for de forholdsvis mange tilfælde, hvor der tildeles optioner eller warrants, og hvor udnyttelseskursen svarer til markedsværdien af de underliggende aktier på tidspunktet for tildeling, eller hvor den er højere. Dette skyldes, at værdien af de tildelte optioner og warrants i så tilfælde sjældent vil være af større omfang. Dette skal dog afgøres under hensyntagen til de konkrete omstændigheder, herunder de nærmere vilkår for udnyttelsen og forhold vedr. de underliggende aktier, så som volatilitet m.v. Ligningslovens 7H vil således stadig indebære en gunstig skattemæssig behandling for tildeling af aktieløn til ansatte og dermed være en relevant incitamentsordning. Skærpelsen af både ligningslovens 7A og 7H vil få virkning for tildelinger (retserhvervelser), der sker den 1. januar 2010 eller derefter. 6. Omkostningsgodtgørelse i skattesager Det foreslås at afskaffe retten til omkostningsgodtgørelse i skattesager for selskaber og fonde, uanset om der gives medhold i sagen, og uanset om skatteyderen eller myndighederne har indbragt sagen. I stedet gives der fradragsret for rådgiverudgifter til førelsen af skattesager. Efter megen kritik lægges der i ikrafttrædelsesreglerne op til, at de nye regler først får virkning for sager, der indbringes eller anlægges efter lovens ikrafttræden - hvilket vil være kort tid efter vedtagelsen i Folketinget. Det foreslåede virkningstidspunkt indebærer, at der i sager, der er indbragt eller anlagt senest på tidspunktet for lovens ikrafttræden, gives omkostningsdækning efter de hidtil gældende regler. Det gælder dog kun udgifter vedrørende den pågældende instans. Hvis sagen - efter der er truffet afgørelse ved den pågældende instans - indbringes for en ny instans efter lovens ikrafttræden, vil der ikke være mulighed for at få omkostningsgodtgørelse for sagens (videre-)førelse ved den ny instans. 7

8 Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Advokat, partner Hans Severin Hansen Advokat, partner Lasse Esbjerg Christensen Advokat, partner Christian Bojsen-Møller Advokat, partner Svend Erik Holm Advokat, partner Tom Kári Kristjánsson Advokat, associeret partner Anders Endicott Pedersen Advokat, associeret partner Jakob Krogsøe Advokat Tilde Hjortshøj Advokat Astrid Bannebjerg Rugaard Advokat Jakob Røddik Thøgersen Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 8

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling Regeringen og DF s Forårspakke Forvirring eller forenkling Orientering fra Skat & Råd: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en aftale om en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 Nye skatteregler for medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere