Information om kapitalforhold og risici

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om kapitalforhold og risici"

Transkript

1 Information om kapitalforhold og risici (opdateret ) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte risikokategorier, herunder de risici, som er omhandlet i det følgende. 1. Målsætninger og risikopolitikker Bestyrelsen har fastsat retningslinjer for forskellige typer af risici, som koncernen kan blive eksponeret over for. Disse retningslinjer indeholder identifikation, styring, kontrol og rapportering af risici. Retningslinjerne er understøttet af en række procedurer og i datterselskabet Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S tillige af en række forretningsgange. Bestyrelsen i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har herudover fastsat en række politikker inden for blandt andet markedsrisici, likviditet, kredit, forsikringsmæssig afdækning af risici samt operationelle risici. Sammen med politikkerne fastsat af datterselskabet Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S udgør retningslinjerne og procedurerne koncernens risikopolitik. Samlet udgør disse, sammen med de politikker datterselskabet Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har fastsat, koncernens risikopolitik. Risikopolitikken indeholder en decentral identifikation af risici på forskellige niveauer i koncernen, således at der løbende kan foretages en vurdering af mulige konsekvenser samt sikres, at kapital- og solvensforhold til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningens krav og de identificerede risici. For at sikre en effektiv styring af risikopolitikken er der etableret en funktionsadskillelse mellem de afdelinger, som indgår forretninger, og de afdelinger, som styrer og overvåger de forskellige typer af risici. Styringen og overvågningen af risici er forankret i afdelingerne Jura & Compliance, It, Middle Office samt Regnskab & Risikostyring. Disse afdelinger refererer direkte til et direktionsmedlem. De væsentligste typer af risici, som koncernen kan blive eksponeret over for, kan grupperes således: Markeds- og likviditetsrisici Kreditrisici Operationelle risici Markeds- og likviditetsrisici Markedsrisici er risiko for tab som følge af ændringer i markedsrenter, aktie- og valutakurser. 1

2 Koncernens markedsrisici er relateret til aktiviteterne inden for Marketsområdet (børsområdet) i datterselskabet Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S samt til placering af koncernens overskudslikviditet. Bestyrelsen har fastsat overordnede rammer vedrørende markedsrisiko for de områder, der må ageres inden for. Rammerne for placering af likviditet er fastsat således, at der er størst rammer, hvor risikoen anses for at være mindst, og mindre rammer for mindre likvide placeringer og/eller placeringer med større kreditrisiko. Dette er yderligere kombineret med de af bestyrelsen fastsatte positivlister for godkendte finansielle institutioner og landelister. Eksponeringer uden for disse positivlister har en højere risikovægt samt en lavere investeringsramme end eksponeringer inden for positivlisterne. Dette er med til at reducere markedsrisiciene samt sikre et likviditetsberedskab i form af en større andel af værdipapirer, der er let realiserbare. Renterisici er afledt af de placeringer af koncernens overskudslikviditet i form af indeståender i pengeinstitutter og obligationsmarkederne. Bestyrelsen har fastsat en maksimal ramme for renterisiko på obligationsbeholdningen samt en samlet risiko for koncernen i alt. En meget høj andel af koncernens placeringer er korte placeringer. Renterisiciene befinder sig på et beskedent niveau i forhold til såvel koncernens egenkapital som basiskapital. Valutarisici relaterer sig delvist til koncernens likviditetsplaceringer i værdipapirer samt i stigende omfang til koncernens aktiviteter i udlandet som følge af den internationale strategi, der er blevet defineret med henblik på at afsætte udvalgte produkter til internationale kunder. Der anvendes valutaterminsforretninger til afdækning af visse valutapositioner. Der er beskedne rammer for uafdækkede valutapositioner. Herudover er der fastsat en ramme for positioner i valuta kombineret med valutaafdækning. Hermed sikres en øvre grænse for, hvor meget positioner i valuta kan udgøre, selvom valutarisiciene afdækkes. Som følge af den af Danmark førte fastkurspolitik over for euro er der ikke fastsat valutarammer for euro. Rammerne for aktierisici er begrænset af positioner i enkeltaktier, typer af aktier, herunder investeringsforeningsbeviser samt en samlet grænse for aktieeksponeringer. De største rammer er inden for børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. Dette er af hensyn til aktiviteterne inden for Marketsområdet i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S. Der er herudover mulighed for via separate investeringsrammer at investere i produkter inden for private equity samt long-short investeringsfonde, som koncernen er investeringsrådgiver for. Hermed sikres investorerne en høj grad af commitment fra koncernen over for de produkter, der udbydes. 2

3 Modpartsrisici Marketsområdet i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S handler dagligt på vegne af kunder og til egenbeholdningen. Modparten i disse handler er derfor andre børsmodparter/markedsdeltagere og/eller kunder. Indgåelse af handler i Markets er begrænset til udelukkende at være spothandler. Handel med børsnoterede afledte finansielle instrumenter foretages i begrænset omfang og udelukkende til egenbeholdningen. Likviditetsrisici Likviditetsrisici er risiko for tab, som følge af at selskabet ikke kan honorere sine betalingsforpligtelser ved hjælp af de almindelige likviditetsreserver. Koncernens likviditet skal til enhver tid være forsvarlig. Der er fastsat rammer for, hvor stor en del af likviditeten der må placeres på aftaleindlån, samt fastsat en maksimal ramme for bindingsperioden. Selvom likviditetsrisici anses for at være ubetydelige grundet den generelt meget store overskudslikviditet, så har bestyrelsen i datterselskabet Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S fastsat en likviditetsplan (beredskabsplan) i forbindelse med eventuelle likviditetskriser. Denne likviditetsplan kan ligeledes bruges på koncernniveau. Likviditetsplanen har aldrig været i brug. Kreditrisici Kreditrisici er risiko for tab som følge af debitors manglende evne eller vilje til at overholde sine forpligtelser over for koncernen. Koncernens kreditrisici relaterer sig til tilgodehavender hos kunder samt på markeds- og likviditetsmæssige dispositioner. Kreditrisici er underlagt nogle af bestyrelsen fastsatte rammer. Størrelsen af disse rammer er under de i lovgivningen maksimalt tilladte rammer, både hvad angår enkeltengagementer, men også i forhold til koncernens samlede krediteksponering. Koncernens kunder består af institutionelle investorer samt økonomisk solide kunder. En stor del af kunderne betaler forud, og de kunder, som ikke betaler forud, er reguleret af faste og korte betalingsperioder. Kreditrisiko i form af tilgodehavende kurtager på aktiehandler anses for beskeden, da levering af værdipapirer først finder sted, når betalingen forfalder. Tilgodehavende kurtager udgør en beskeden del af den samlede kursværdi på en børshandel. Rammerne for koncernens markeds- og likviditetsmæssige dispositioner er fastsat, således at der er størst rammer, hvor risikoen anses at være mindst, og mindre rammer for mindre likvide placeringer og/eller placeringer med større kreditrisiko. Bestyrelsen har fastsat positivlister for godkendte finansielle institutioner og landelister for placering i penge- og obligationsmarkederne. Rammerne er begrænsede for eksponeringer med finansielle modparter, der ikke fremgår af positivlisterne. 3

4 Regnskab & Risikostyring har det overordnede ansvar for kontrol af efterlevelse af procedurer for minimering af kreditrisici. Samtlige store engagementer, der udgør mindst 10 pct. før fradrag af basiskapitalen, rapporteres hver måned til direktionen. Rapportering og overvågning af risici Koncernens finansielle positioner registreres i et børshandelssystem for de aktiviteter, der foregår i Marketsregi i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, samt i et standard porteføljesystem for de egenpositioner, der ikke er relateret til Markets handelsaktiviteter. Der er investeret betydelige ressourcer i it-systemerne til styring og identifikation af risici, således at der løbende kan ske en overvågning og kontrol af risici. Regnskab & Risikostyring samt Middle Office har onlineadgang til handelssystemet og kan se samtlige transaktioner og positioner i systemet. Handelssystemet er integreret med økonomisystemet, som forestår bogføringen af handler. Middle Office administrerer et porteføljestyringssystem, der indeholder handler og positioner for de øvrige egenbeholdningsaktiviteter, der ikke er relateret til børsområdet. Kontrol, afstemning og bogføring foretages på daglig basis i begge it-systemer og mod selskabets økonomisystem. Afstemningerne omfatter registrering af handlerne mod de forretninger, som afvikles, og mod depoter i eksterne banker samt bankkonti. Herudover foretages periodisk kontrol af priserne på de positioner, som koncernen har med eksterne parter i form af depotbank, børser eller lignende. Baseret på handelssystemets risikostyringsmodul og konto- og depotudtræk udarbejdes en daglig rapportering omhandlende indtjening, positioner, risici og udnyttelser af lines for Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Marketsaktiviteter. Denne rapportering tilgår børsområdet og direktionen i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S. Middle Office leverer løbende afstemte data fra porteføljestyringssystemet til Regnskab & Risikostyring, der overvåger koncernens investeringsrammer. Baseret på oplysninger fra handelssystemet, porteføljestyringssystemet samt egne udtræk fra økonomisystemet rapporterer Regnskab & Risikostyring løbende til koncernens direktion om de samlede markeds- og kreditrisici samt om likviditet. Der rapporteres kvartalsvist til bestyrelsen. Operationelle risici Operationelle risici er risiko for tab afledt af interne og eksterne forhold som følge af utilstrækkelige eller fejlbehæftede procedurer og forretningsgange, menneskelige eller systemmæssige fejl. 4

5 Bestyrelsen i datterselskabet Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har fastsat en politik for håndtering af operationelle risici og tillige udarbejdet skriftlige forretningsgange og kontroller på alle væsentlige områder for at reducere risikoen for fejl og for at minimere personafhængigheden. Da bestyrelsen og direktionen i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S er identisk med bestyrelsen og direktionen i Maj Invest Holding A/S, og da en del medarbejdere er dobbeltansatte i flere koncernselskaber, anvendes i stor grad de politikker og retningslinjer, som Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har vedtaget, også på de væsentlige koncernaktiviteter i øvrige selskaber. Kontrolaktiviteterne vurderes løbende og udbygges i det omfang, det vurderes at være nødvendigt. For at sikre uafhængighed i kontrollerne er der etableret den fornødne funktionsadskillelse. Chefen for juridisk afdeling er tillige complianceansvarlig og rapporterer såvel til direktion som bestyrelse om de kontroller, der er foretaget i årets løb, og om complianceforhold i øvrigt. Koncernen søger løbende gennem uddannelse og videndeling at sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og forudsætninger for at kunne løse opgaverne. Der er herudover tegnet en ansvarsforsikring, der dækker tab som følge af fejl i forbindelse med rådgivningen, og en kriminalitetsforsikring, der dækker strafbare handlinger. Risikopolitikken understøttes af en sikkerhedspolitik i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S med retningslinjer for adgangssikring af selskabet, dets it-systemer og data. Én gang årligt samt efter behov godkender direktion og bestyrelse den udarbejdede it-sikkerhedspolitik. Underliggende forretningsgange og politikker revideres løbende og godkendes af direktionen. Efter direktionens godkendelse er materialet tilgængeligt for samtlige medarbejdere på selskabets intranet. Der er herudover udarbejdet nødplaner på it-området, således at data kan retableres, og drift af vigtige it-systemer kan fortsætte i tilfælde af uforudsete hændelser. De operationelle risici vurderes løbende, og risikoreducerende tiltag foretages under hensyntagen til risikoen og de omkostninger, som er forbundet med reduktionen heraf. 2. Anvendelsesområde (konsolideringsgrundlag) Koncernen består af modervirksomheden Maj Invest Holding A/S samt fem datterselskaber, hvoraf de fire er 100 pct. ejet, og det femte, Danish Microfinance Partners Management ApS, er 55 pct. ejet. Flere af datterselskaberne har ligeledes datterselskaber. Disse er 100 pct. ejet. Samtlige datterselskaber konsolideres fuldt ud i koncernregnskabet. Der indgår hverken kapitalandele i datterselskaber, der er fratrukket basiskapitalen, eller kapitalandele i datterselskaber, der hverken er konsolideret eller fratrukket basiskapitalen. 5

6 3. Basiskapital Koncernens basiskapital udgjorde 411,2 mio. kr. ultimo 2013 efter tillæg af årets resultat. Basiskapitalen sammensætter sig af en række delposter og fradrag, som kan opstilles således: Basiskapital (1.000 kr.) 2013 Aktiekapital Øvrige reserver Overført resultat Minoritetsinteresser 42 Egenkapital I alt kernekapital Primære fradrag Foreslået udbytte (45.438) Immaterielle aktiver (2.656) Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital 1) I alt kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter primære fradrag Andre fradrag i kernekapitalen (758) I alt kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag I alt basiskapital efter fradrag ) I henhold til 12 stk. 3 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Lånet forrentes med CIBOR 3 mdr. med et tillæg på 2,25 procentpoint frem til Herefter bliver forrentningen CIBOR 3 mdr. med et tillæg på 3,25 procentpoint. 4. Solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital Bestyrelsen og direktionen skal mindst én gang årligt, eller når der f.eks. sker ændringer i strategi eller samfundsmæssige forhold, som kan påvirke forudsætninger eller metoder, der hidtil har været anvendt, fastsætte koncernens individuelle solvensbehov. Ved fastsættelsen af det individuelle solvensbehov skal det sikres, at koncernen har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering samt opretholdelse af en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække selskabets risici. Den model, som det nuværende individuelle solvensbehov blev fastsat ud fra, tager udgangspunkt i metoden 8+. I metoden 8+ tages der udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster. De normale risici antages at være dækket af 8 pct.-kravet. Der tages herudover stilling til, hvorvidt koncernen har risici derudover, som nødvendiggør et tillæg til solvensbehovet, således at der kommer et tillæg til minimumskravet på 8 pct. 6

7 I opgørelsen af risikovægtede poster medtages de forventede maksimale poster under hensyntagen til koncernens strategi og forventede udvikling, herunder de af bestyrelsen vedtagne rammer for kreditrisiko og markedsrisiko m.m. De maksimale risikovægtede poster for kreditrisiko og markedsrisiko m.m. beregnes som 8 pct. af de forventede maksimale poster samt et eventuelt tillæg, i det omfang det vurderes, at risiciene ikke er dækket af 8 pct.- kravet. Herudover tages der højde for andre risici, herunder operationel risiko, ligesom koncernens risikokoncentration vurderes. I modellen for fastsættelse af tilstrækkelig basiskapital indgår ligeledes muligheden for, at der kan være større finansielle positioner, som kan medføre fradrag i basiskapitalen. Indtægterne stresstestes for at vurdere, hvorledes usandsynlige, men ikke helt utænkelige forhold påvirker resultatet, og dermed hvorvidt koncernen har tilstrækkelig basiskapital. I fastsættelsen af den tilstrækkelige basiskapital indgår tillige en vurdering af store engagementer, således at det ikke kun er solvensmæssige forhold, men også engagementsmæssige betragtninger, der indgår i vurderingen af den tilstrækkelige basiskapital. Den beregnede minimumsbasiskapital og solvenskravet sammenholdes med lovgivningens minimumskrav, således at det er den største værdi af lovens minimumskrav og den af modellen beregnede værdi, som anvendes. 5. Modpartsrisiko Marketsområdet i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S handler dagligt på vegne af kunder og til egenbeholdningen. Modparten i disse handler er derfor andre børsmodparter/markedsdeltagere og/eller kunder. Indgåelse af handler i Markets er begrænset til udelukkende at være spothandler. Handel med børsnoterede afledte finansielle instrumenter foretages i begrænset omfang og udelukkende til afdækning af egenbeholdningen. Koncernen har herudover en beskeden modpartsrisiko på valutaterminsforretninger, der er anvendt til valutaafdækning af visse fordringer i valuta og visse obligationer denomineret i valuta. Ud over den kapital til modpartsrisiko, der kræves af positionerne i de afledte finansielle instrumenter, har koncernen ikke forretninger, som kræver kapital til modpartsrisiko for uafviklede handler. 6. Kreditrisiko og udvandingsrisiko Til opgørelse af kreditrisiko anvendes Finanstilsynets standardmetode. Datterselskabet Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S må i henhold til lovgivningen ikke yde udlån. Koncernen har ingen misligholdte fordringer eller værdiforringede fordringer. Koncernens tilgode- 7

8 havender består primært af tilgodehavende rådgivningshonorarer samt tilgodehavende kurtager på uafviklede børshandler i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S. Koncernens kreditrisici relaterer sig herudover til markeds- og likviditetsmæssige dispositioner. Kreditrisiko og kapitalkrav kan opdeles i følgende eksponeringskategorier: Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko, ultimo 2013 Ultimo Gennemsnit kr. eksponering Solvenskrav eksponering Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder Dækkede obligationer Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandingsog leveringsrisiko Eksponeringskategorierne kan grupperes på følgende brancher: Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko, ultimo 2013 Kredit- og finansieringsvirksomhed kr. samt forsikringsvirksomhed Øvrige erhverv Erhverv i alt Private I alt Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder Dækkede obligationer Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko Hovedparten af koncernens eksponering relaterer sig til Danmark. Eksponeringerne mod Asien vedrører koncernens aktiviteter i Vietnam, hvor et koncernselskab er hjemhørende. Øvrige eksponeringer vedrører i overvejende grad koncernens beholdning af værdipapirer. Geografisk fordeler eksponeringskategorierne sig, som det fremgår af tabellen på den følgende side: 8

9 Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko, ultimo kr. Danmark Luxembourg Øvrige Europa Asien Nord- og Sydamerika I alt Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder Dækkede obligationer Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko Fordelt på restløbetid sammensætter eksponeringerne sig således: Restløbetid, ultimo kr. Anfordring 0-3 mdr. 3 mdr. - 1 år 1-5 år Over 5 år I alt Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder Dækkede obligationer Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko Kreditrisiko ved brug af eksterne kreditvurderingsbureauer Koncernen anvender ikke eksterne kreditvurderingsbureauer i standardmetoden til brug for opgørelse af kreditrisiko. 8. Kreditrisiko ved brug af den interne rating-baserede metode Koncernen anvender ikke den interne rating-baserede metode (IRB-metode) til opgørelse af kreditrisiko. 9

10 9. Markedsrisiko Koncernens markedsrisiko er relateret til aktiviteterne inden for Marketsområdet i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S samt til placering af overskudslikviditet i form af indeståender i pengeinstitutter og værdipapirer. Eksponeringer mod og solvenskravene til markedsrisiko sammensætter sig således pr. ultimo 2013: kr. Eksponering Solvenskrav Gældsinstrumenter Aktier m.v Andele i investeringsforeninger Poster med modpartsrisiko Valutapositioner I alt vægtede poster med markedsrisiko Eksponering mod poster med valutakursrisiko er sammensat af direkte eksponeringer mod positioner i valuta samt indirekte eksponeringer som følge af positioner i investeringsforeningsbeviser. 10. Interne modeller til opgørelse af risiko på positioner i handelsbeholdningen Koncernen anvender ikke interne modeller (VaR-modeller) til at opgøre risiko på positioner i handelsbeholdningen. 11. Operationel risiko Der foretages en løbende vurdering af koncernens operationelle risici ud fra de enkelte områder og funktioner. På baggrund af de vurderinger og tiltag, som foretages for at minimere de operationelle risici, er det vurderingen, at operationelle risici anses for at ligge under det generelle tillæg, som er foretaget til de vægtede poster ved at anvende basisindikatormetoden. I forbindelse med fastsættelsen af solvensbehovet indregnes af forsigtighedsmæssige årsager operationel risiko efter basisindikatormetoden. Ultimo 2013 udgjorde kapitalkravene til operationel risiko således: kr. Eksponering Solvenskrav Operationel risiko Eksponeringer i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Koncernen har som led i aktiviteterne inden for Maj Invest Equity og Maj Invest Equity International givet tilsagn som specialkommanditist for fem private equity-fonde. Specialkommanditistdelen tilbydes medarbejdere inden for de to forretningsområder, således at disse 10

11 kan indgå som specialkommanditister sammen med eksisterende medarbejdere. Restforpligtelserne for investeringstilsagnene udgør 48,9 mio. kr. ultimo Koncernen har investeret i en long-short investeringsfond, som koncernen er investeringsrådgiver for. Herudover har koncernen som led i sine likviditetsdisponeringer af længerevarende karakter eksponeringer i børsnoterede aktier uden for handelsbeholdningen. Koncernen har herudover nogle strategiske investeringer i unoterede aktier. Ultimo 2013 udgjorde værdien af samt gevinst/tab på aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen, således: Aktier m.v. uden for handelsbeholdningen (1.000 kr.) Kursværdi Realiseret gevinst/tab Urealiseret gevinst/tab Gevinst/tab i alt Børsnoterede aktier (1.465) Unoterede aktier og investeringsbeviser Andele i private equityfonde (219) (105) Aktier m.v. uden for handelsbeholdningen i alt (1.169) Afregningsdatoen anvendes som indregningsdato, og aktierne m.v. indregnes til dagsværdi på balancedagen. 13. Eksponeringer mod renterisiko for positioner uden for handelsbeholdningen Koncernens eksponeringer mod renterisiko uden for handelsbeholdningen består af likviditetsplaceringer i obligationer. Herudover er koncernen renterisikomæssigt eksponeret mod det efterstillede kapitalindskud, som er optaget. Det efterstillede kapitalindskud er variabelt forrentet med rentetilskrivning hver tredje måned. I opgørelsen af renterisikoen er det forudsat, at hovedstolen forfalder ved hver rentetilskrivning. Renterisikoen opgøres i henhold til Finanstilsynets standardregler ud fra positionernes markedsværdi og modificerede varighed. Renterisikoen uden for handelsbeholdningen sammensætter sig af følgende elementer: Ultimo 2013 Renterisici (modværdi i DKK) Renterisici kr. I pct. af ult. egenkapital I pct. af ult. basiskapital Realkreditobligationer ,6% 0,7% Kreditobligationer 536 0,1% 0,1% Rentebærende forpligtelser (8) 0,0% 0,0% Øvrige poster 1 0,0% 0,0% Renterisici i alt ,7% 0,8% 11

12 Koncernens renterisiko rapporteres månedligt til direktionen og kvartalsvist til bestyrelsen. 14. Oplysninger vedrørende securitiseringer Koncernen anvender ikke securitiseringer. 15. Oplysninger vedrørende den interne rating-baserede metode til kreditrisiko Koncernen anvender, jf. punkt 8, ikke den interne rating-baserede metode (IRB-metode) til opgørelse af kreditrisiko. 16. Oplysninger vedrørende kreditreduktionsteknikker Koncernen anvender ikke kreditreduktionsteknikker. 17. Oplysninger vedrørende den avancerede målemetode til opgørelse af operationel risiko Koncernen anvender ikke den avancerede målemetode til opgørelse af operationel risiko. 12

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført.

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført. Risikorapport 2011 Risikorapport 2011 I kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsen har PenSam Bank en række oplysningsforpligtelser over for omverdenen. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden,

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 RISIKOSTYRING 7 Koncernens karakteristika 7 Risikotyper 7 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 8 Incitaments- og bonusprogrammer 9 Tilsynsdiamanten

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2008. Alm. Brand A/S

Risiko- og kapitalstyring 2008. Alm. Brand A/S Risiko- og kapitalstyring 2008 Alm. Brand A/S Indhold 1 Risikoprofil... 4 1.1 Risikostyring... 4 1.1.1 Forankring... 5 1.2 Risikotyper... 5 1.3 Risikoappetit... 6 1.4 Organisation... 9 1.4.1 Bestyrelse...

Læs mere

Koncernrisikorapport 2014

Koncernrisikorapport 2014 Koncernrisikorapport 2014 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Koncernrisikorapport 2014 for Arbejdernes Landsbank Indhold Risikostyring Den overordnede risikostyring 04 Ledelseserklæring

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 7 Bevillingsstruktur 7 Kreditprocesser

Læs mere

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør PROSPEKT Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000 November 2009 Arrangør Generel information Dette prospekt (»Prospekt(et)«) er udarbejdet i forbindelse med, at Skjern Bank

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt Årsrapport 2011 Indhold Side 3 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og revision Fondsbørsmeddelelser Ledelseshverv Hoved- og nøgletal Årsrapport i overskrifter Aktivitet Regnskabsberetning Finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere