Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl"

Transkript

1 N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2015 Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 3. juni aftale om regionernes økonomi for Aftalen kan findes her: er/aftale%20om%20regionernes%20økonomi%20for%202015(2).ashx Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev ligeledes indgået tirsdag den 3. juni Sag nr. 14/2064 Dokumentnr /14 Jeppe Hedegaard Munck Tel Dette punkt til økonomisk vejledning gennemgår de økonomiske forudsætninger for økonomiaftalen og beskriver væsentlige aftalepunkter. Der skal endvidere henvises til øvrige punkter i økonomisk vejledning, der beskriver lov- og cirkulæreprogrammet, pris- og lønskøn, kommunal medfinansiering samt den statslige aktivitetspulje. 1. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2014 Regionernes økonomi blev forhandlet med udgangspunkt i budget Der er aftalt et samlet udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2015 på mio. kr. Heraf skønnes udgifterne til medicintilskud at udgøre mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl Aftalt udgiftsniveau Heraf medicintilskud Anm. Udgiftsniveauet i tabel 1 er opgjort ekskl. DUT og øvrige reguleringer Det skal bemærkes at tabel 1 er opgjort eksklusiv reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). Disse beskrives i vejledningspunktet Generelle tilskud til regionerne i 2014 og 2015, lov- og cirkulæreprogram. Udgiftsniveauet inklusiv DUT opgøres senere i dette vejledningspunkt.

2 Der er i økonomiaftalen for 2015 aftalt en realvækst på sundhedsområdet på 475 mio. kr., jf. tabel 2. Side 2 Tabel 2 Aftalt realvækst i 2015, mio. kr. og 15-pl Medicintilskud -493 Sygehusmedicin 493 Aktivitetsvækst 2 pct Produktivitetskrav 2. pct Øvrig sundhed 475 I alt 475 For 2015 er der forudsat en aktivitetsvækst på sygehusområdet på 2 procent og et produktivitetskrav på ligeledes 2 procent. Aktivitetsvæksten og produktivitetskravet svarer til mio. kr. Der er således ikke aftalt finansiering af nogen aktivitet, udover produktivitetskravet. Med økonomiaftalen for 2015 er der enighed om, at den aftalte aktivitet i 2015 ligger oven på den realiserede aktivitet i 2013 med 2,1 procent. Fordelt med 0,1 procent i 2014 og 2,0 procent i Dermed forventes sygehusene at levere en aktivitetsvækst i 2015 på 2 procent, for at nå et aktivitetsniveau på mio. kr. målt i produktionsværdi. Realvæksten til øvrig sundhed på 475 mio. kr. kan omfatte både praksissektoren, sygehusmedicin, tjenestemandspensioner, udgifter til patienter med hjemmerespirator og andre typer udgifter (befordring, patientskadeerstatning mv.). Medicintilskud For økonomiaftalen for 2015 er der forudsat et nyt skøn for de forventede udgifter til medicintilskud i 2014, samt udarbejdet er skøn for udgifter i Udgifterne til medicintilskud anskues under ét med de øvrige udgifter til sundhedsvæsenet. I 2013 var der et fald i udgifterne til medicintilskud på 598 mio. kr. og faldet ventes at fortsætte i 2014, blandet andet pga. patentudløb. Det reviderede skøn for 2014 er på mio. kr., hvilket er et fald på 352 mio. kr. i forhold til skønnet udarbejdet i juni Til grund for økonomiaftalen for 2015 er lagt et skøn for udgifterne til medicintilskud i 2015 på mio. kr., jf. tabel 4.

3 Tabel 3 Baggrund for medicintilskudsskøn i 2015, mio. kr. Skøn i udgiftsniveauet (juni 2013) Revideret skøn for 2014 (juni 2014) Skøn for 2015 (juni 2015) Difference ml. udgiftsniveau og skøn -493 Skøn for faldende udgifter fra 2014 til Side 3 Udgifterne til medicintilskud indgår som en del af de samlede udgifter til sundhedsområdet, på lige fod med alle andre udgifter. Dvs. hvis udgifterne er højere end det forudsatte, skal der findes plads til det inden for budgettet. Og omvendt vil det bidrage til luft i budgettet, hvis udgifterne bliver lavere end det forudsatte. Det aftalte udgiftsniveau i 2015 opgjort inkl. DUT Regionerne kan indenfor det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne afholde udgifter svarende til det i økonomiaftalen aftalte niveau. Hertil kommer korrektion fra mer- og mindreudgifter som følge af opgaveændringer. Det samelede udgiftsniveau i 2015 for nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet inkl. DUT og andre reguleringer kan opgøres til mio. kr., jf. tabel 4. Tabel 4 Aftalt udgiftsniveau inkl. DUT mv. i 2015, mio. kr. og 15-pl Udgiftsniveau DUT på sundhedsområdet -97 Kommunal medfinansiering på DUT-sager - I alt på Lov- og Cirkulæreprogrammet -97 Udgiftsniveau inkl. DUT mv Det fremgår af aktstykke nr. 125 af den 11. juni 2014, at regionernes bloktilskud i 2014 reduceres med 96,5 mio. kr. som følge af DUT. Ingen af DUT-sagerne på aktstykke 2014 vedrørende 2015 har yderligere påvirkning i form af kommunal medfinansiering. Dermed er den kommunale medfinansiering i 2015 uændret efter opgørelsen af DUT-sager. 2. Samlede finansierede udgifter på sundhedsområdet i 2015 Udover finansiering af det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne på mio. kr. eksklusiv DUT, er der i aftalt finansieret anlægsudgifter og renteudgifter. Der er samlet set finansieret udgifter for mio. kr. i økonomiaftalen for 2015., jf. tabel 5. Inklusiv DUT-reguleringerne med vi-

4 dere, er den samlede forudsatte finansiering på sundhedsområdet mio. kr. Side 4 Der er aftalt et anlægsniveau på 2,4 mia. kr. Hertil kommer, at der afsættes 100 mio. kr. til anlæg i psykiatrien i 2015, finansieret via SATS-puljen. Af de 2,4 mia. kr. er de 75 mio. kr. finansieret via anlægsindtægter, mens resten finansieres af bloktilskuds. Anlægsniveauet i 2015 løftes svarende til det aftalte i finansloven for 2014, fx vedrørende center for partikelterapi i Region Midtjylland. Derudover er det skønnede afløb for kvalitetsfondsbyggerierne i 2015 på 4,6 mia. kr. Desuden hensættes mio. kr. til medfinansiering af kvalitetsfondsbyggerierne. Hertil kommer en ansøgningspulje vedrørende deponeringsfritagelse i forbindelse med OPP-projekter. Denne pulje er på 400 mio. kr. i Det forudsættes, at der ansøges for at få andel i puljen. Tabel 5 Forudsatte udgifter i alt på sundhedsområdet i 2015, mio. kr. og 15-pl Udgiftsniveau ekskl. DUT mv Bruttoanlægsudgifter - Anlægsniveau SATSpuljefinansiering Forudsatte anlægsindtægter Hensættelse til medfinansiering af kvalitetsfond Kvalitetsfondsbyggerier Forudsat finansiering af kvalitetsfondsbyggerier Deponeringsfritagelse (OPP) Pulje til deponeringsfritagelse (OPP) -400 Nettorenteudgifter 150 DUT- mv. -97 Udgiftsniveau inkl. DUT mv Udgifterne finansieres at et statsligt bloktilskuds, den statslige aktivitetsafhængige pulje og det aktivitetsafhængige kommunale bidrag. Den samlede finansiering fremgår af tabel 6. Det statslige bloktilskud udgør mio. kr. inkl. DUT og andre reguleringer på aktstykket. Tabel 6 Forudsat finansiering af udgifterne i 2015, mio. kr. og 15-pl

5 Bloktilskud ekskl. DUT Statslig aktivitetsafhængig pulje Kommunal medfinansiering ekskl. DUT Side 5 Øvrig finansiering 94 Samlet finansiering i økonomiaftalen Aktstykke - DUT Andre reguleringer (bloktilskud) Andre reguleringer (medfinansiering af IT) -31 Revideret bloktilskud på aktstykket Kommunal medfinansiering på DUT-sager - Revideret kommunal medfinansiering Samlet revideret finansiering i alt Samlet faktisk finansiering ekskl. andre reguleringer, anlægsindtægter mv Den statslige aktivitetsafhængige pulje udgør millioner kroner. Hertil kommer den del der medfinansieres af kommunerne. Den samlede pulje udgør millioner kroner. Det er forudsat, at den kommunale aktivitetsafhængige finansiering i 2015 udgør mio. kr. samlet set. Det vil sige inklusiv kommunernes medfinansieringsandel i den statslige aktivitetsafhængige pulje. I vejledningspunktet Kommunal medfinansiering i 2015 uddybes forudsætningerne bag den kommunale medfinansiering. I bilaget kan findes en oversigt over medfinansiering af nye IT-projekter (andre reguleringer). Herudover er der afsat en pulje på 50 procent, eller op til 650 mio. kr., til refinansiering af afdrag. Øvrig finansiering Den øvrige finansiering på 97 mio. kr. er uddybet i tabel 7. Der er fra bloktilskuddet trukket midler til finansiering af allerede aftalte initiativer (andre reguleringer fra tidligere år). Samlet set udgør dette 2 mio. kr. Andre reguleringer fra tidligere år, er regional medfinansiering af fællesoffentlige projekter, der er aftalt i tidligere år og som også videreføres i 2015.

6 - Aktstykke 2009: Forhøjelse af tilskud sfa. rejseudgifter (10,5 mio. kr.) - Aktstykke 2009: Forhøjelse af bidrag til Sundhed.dk (-11,6 mio. kr.) - Aktstykke 2010: Regional finansiering af digitaliseringsstrategien (- 15,7 mio. kr.) - Aktstykke 2011: NemSMS (1 mio. kr.) - Aktstykke 2011: Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (2,3 mio. kr.) - Aktstykke 2011: NemID (10,7 mio. kr.) - Aktstykke 2012: Partnersamarbejde om kompetenceudvikling på det regionale specialundervisningsområde (2 mio. kr.) - Aktstykke 2012: Initiativer til modernisering af den offentlige sektor (- 2 mio. kr.) Side 6 Derudover indgår den tidligere bonuspulje for Region Hovedstadens vedkomne på 16,2 mio. kr. (Grønlandspengene). Tabel 7 Øvrig finansiering i mio. kr. og 15-pl Andre reguleringer fra tidligere år 2 Bonuspulje for Hovedstaden (Grønlandspenge) 16 Anlægsindtægter Forudsætninger for det beregnede udgangspunkt for økonomien på sundhedsområdet Udgangspunktet for de beregnede nettodriftsudgifter er budget Prisog lønreguleringen på sundhedsområdet er opgjort til 1,7 procent (ekskl. medicintilskud) fra 2014 til Læs mere om vedrørende pris- og lønudviklingen i vejledningspunktet Pris og lønudviklingen Øvrige forudsætninger i det beregnede udgangspunkt I det beregnede udgangspunkt for 2015 er der taget højde for udgiftsprofilen i eksisterende DUT-sager (skæve DUT) på 38,8 mio. kr., negativt PL-rul på -97,6 mio. kr., skæve profiler på IT-projekter aftalt i ØA14 21,6 mio. kr., aftale om nye IT-projekter på -30,8 mio. kr. og skæv profil på reguleringen vedrørende digital post på 43,1 mio. kr. 5. Regional udvikling Der er aftalt et samlet udgiftsniveau på regional udvikling på mio. kr. ekskl. DUT. Udgangspunktet for udgifterne er budgetterne for Prisog lønudviklingen er fastsat til 2 procent. Se mere herom i vejledningspunktet om pris- og lønskøn.

7 Inklusiv DUT på dette års aktstykke kan det reviderede udgiftsniveau til regional udvikling opgøres til mio. kr., jf. tabel 8. Side 7 Tabel 8 Nettodriftsudgifterne til regionale udvikling, mio. kr. og 15-pl Udgiftsniveau i ØA DUT 12 I alt Udgifterne finansieres af et bloktilskud på mio. kr. inkl. DUT. Det kommunale udviklingsbidrag udgør 127 kr. per indbygger i I alt 717 mio. kr., jf. tabel 9. Bidraget er fastsat af en regulering af udviklingsbidraget for 2014, pris- og lønreguleret med 1,5 procent (PL inkl. medicintilskud), samt reviderede befolkningstal for betalingskommunerne. En særlig problemstilling vedrørende regional udvikling vedrører Bornholms Regionskommune, der får en rabat på 90 procent af udviklingsbidraget til Region Hovedstaden, ligesom 2,3 procent af Region Hovedstadens bloktilskud udbetales til Bornholms Regionskommune. I alt 21 mio. kr. i Derfor er den samlede finansiering højere end det aftalte udgiftsniveau, jf. tabel 9. Tabel 9 Forudsat finansiering af udgifterne i 2014, mio. kr. og 15-pl Bloktilskud DUT 12 Revideret bloktilskud Udviklingsbidrag 717 Bornholm -21 I alt 2.994

8 Bilag Oversigt over IT-projekter I økonomiaftalen for 2015 er det aftalt, at regionerne medfinansierer ITprojekter for i alt 30,8 mio. kr., jf. tabel 10. Dette betyder, at regionernes udgiftsniveau er blevet reguleret ned med 30,8 mio. kr. som følge af de nye projekter. Samtidig er regionernes udgiftsniveau hævet med 21,6 mio. kr. som følge af skæve profiler på IT-projekter aftalt i økonomiaftalen for Nettoeffekten i 2015 er således 9,2 mio. kr. i lavere udgiftsniveau, som følge af IT-projekter. Side 8 Tabel 10 Medfinansiering af IT-projekter i ØA15, mio. kr. og 14-pl Basisfinansiering - -13,5-24,8-24,8 Finansiering af udbud på NemID og Digital Post -3,4-2,6-1,9 0 Finansiering af frikøb af SMS'er -0, Fælles Medicinkort og National Serviceplatform -21, Mikrobiologisk database og overvågning af sygehuserhvervede infektioner -1, Telemedicin, afprøvning mv. -0, Telemedicin business case - Udbredelse på relevante områder -0, Sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR) -0, Bedre IT-understøttelse af komplekse, tværgående patientforløb I alt De enkelte projekter og elementer uddybes i nedenstående. Basisfinansiering Fremadrettet finansieres drift og vedligehold for den samlede fællesoffentlige infrastruktur med en basisfinansiering, således at der kan skabes et samlet overblik over omkostninger relateret til drift og vedligehold af infrastrukturen, og således at omkostninger til drift og vedligehold adskilles fra nye fællesoffentlige projekter, analyseprojekter mv. Basisfinansiering af den fællesoffentlige, digitale, infrastrukt (NemID, Digital Post, Borger.dk og NemLog-in) afløser og forlænger tidligere aftaler. Særskilte indsatser håndteres udenfor denne finansiering, Finansiering af udbud på NemID og Digital Post Der er tale om regional medfinansiering af særskilte indsatser vedrørende genudbud af NemID og Digital Post. Drift og vedligehold af de eksisterende løsninger håndteres særskil, jf. basisfinansiering ovenfor. Finansiering af frikøb af SMS er

9 Der er tale om regional medfinansiering af særskilte indsatser vedrørende fælles SMS-advisering i forbindelse med overgangen til obligatorisk digital post fra offentlige institutioner til borgere. Drift og vedligehold af de eksisterende løsninger håndteres særskil, jf. basisfinansiering ovenfor. Side 9 Fælles Medcinkort og National Serviceplatform Finansieringen på 21,4 mio. kr. udgør regionernes bidrag til drift og vedligehold af FMK og NSP i NSI i 2015 samt support. Mikrobiologisk database og overvågning af sygehuserhvervede infektioner Regionerne har aftalt at medfinansiere HAIBA og MiBa ligeligt med staten. MIBA er en national mikrobiologisk database, som giver de regionale klinikerne adgang til patienternes mikrobiologiske prøvesvar, uanset hvor i landet prøverne er taget. MiBa er samtidig fødesystem til HAIBA, Hospital Acquired Infections Database, en database, der etableres fra 2015 med henblik på overvågning af sygehuserhvervede infektioner. Der er enighed mellem regeringen og regionerne om, at genoptage drøftelsen af organiseringen af HAIBA og MIBA om to år, i forbindelse med økonomiforhandlingerne for De samlede omkostninger i 2015 for MIBA og HAIBA er 4,7 millioner kroner, jf. tabel 1. Heraf vil 1,6 mio. kr. være dækket af fortsat statslig bevilling, mens restbeløbet på 3,1 mio. kr. deles mellem regeringen og regionerne, med 1,6 mio. kr. til hver part. Telemedicin, afprøvning mv. Regeringen, regionerne og kommunerne har afsat i alt 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af beslutningsgrundlag, herunder business case, for beslutningsgrundlag om evt. national udbredelse af storskalaprojekterne Telecare Nord og KIH i ØA2016. Midlerne fordeles ligeligt blandt parterne og regionernes andel udgør således 0,5 mio. kr. Telemedicin business case Udbredelse på relevante områder Danske Regioner og KL har i ØA15 aftalt, at der afsættes 1 mio. kroner til gennemførelse af fire afprøvningsinitiativer af telemedicin, jf. initiativ om modning og afprøvning af telemedicinsk infrastruktur der er aftalt i ØA14. Regionernes andel udgør 0,3 mio. kr.

10 De afsatte midler indgår som del af den samlede finansiering af fire afprøvningsinitiativer på ca. 5,2 mio. kroner. Der foreligger en initiativbeskrivelse for det samlede initiativ og kommissorier for de fire afprøvningsinitiativer. Side 10 Sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR) Danske Regioner, regeringen og KL har i det forløbne år undersøgt muligheder og potentialer i Sundhedsvæsnets organisationsregister, SOR. Parterne er enige om, at SOR er den løsning, som i dag har den relevante struktur og rummer de relevante oplysninger, der også på sigt adresserer de fremtidige behov for fælles organisationsdata på tværs af sundhedsvæsenet. Derfor skal SOR klargøres til en bredere og øget anvendelse i hele sundhedsvæsenet. Som led i ØA1015 afsættes 2 mio. kr. til afklaringsarbejdet, herunder til at gennemføre en nærmere analyse af konsekvenser ved udfasning af SHAK, samt design af generisk system til system snitflade til SOR og afstemning hermed ift. OIO-standarden. De 2 mio. kr. fordeles ligeligt blandt paterne med 0,7 mio. kr. fra hhv. regionerne, kommunerne og staten. Bedre IT-understøttelse af komplekse, tværgående patientforløb Der er gennemført en indledende analyse i 2014 af grundlaget for at styrke digital kommunikation på tværs af sundhedsvæsnet. Finansieringen på 2,0 mio. kr. afsættes i 2015 til supplerende analyser af status for den understøttende infrastruktur.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Aftale om regionernes økonomi i 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 14. juni aftale om regionernes økonomi for 2009. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2016

Kommunal medfinansiering 2016 Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Dokumentnr. 34627/07 Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Aftale om regionernes økonomi for 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik søndag 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Pris- og lønudviklingen

Pris- og lønudviklingen N O T A T Pris- og lønudviklingen 2013-2015 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2013, et revideret skøn for 2014 samt et første skøn for 2015. Skønnene for 2014

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015. Samtlige regioner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for regionernes budgetlægning for 2015 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere

Læs mere

Bilag Afgjort den 3. september 2015. Finansministeriet. København, den 26. august 2015.

Bilag Afgjort den 3. september 2015. Finansministeriet. København, den 26. august 2015. Aktstykke nr. 158 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 3. september 2015 158 Finansministeriet. København, den 26. august 2015. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner.

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner. Samtlige regioner Sagsnr. Doknr. Dato 03-09-2015 Budgetlægningen for 2016 Til brug for regionernes budgetlægning for 2016 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere beskrives muligheden

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt Marts 2009 Pris- og lønudvikling 2008-2010 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2008, og indeholdt en endelig opgørelse for 2007

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

- at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2008 til 2011 udgør 8,2.

- at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2008 til 2011 udgør 8,2. Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1218 København K Finansministeriet. København, den 17. juni 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud

Læs mere

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

- at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2007 til 2010 udgør 8,8.

- at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2007 til 2010 udgør 8,8. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 180 Aktstykke Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1218 København K nr. 180 Finansministeriet. København, den 19. juni 2009. a. Finansministeriet anmoder hermed

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Høringssvar til lovforslag vedrørende budgetlov (forslag til budgetlov,

Høringssvar til lovforslag vedrørende budgetlov (forslag til budgetlov, Til Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet Høringssvar til lovforslag vedrørende budgetlov (forslag til budgetlov, forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering og forslag

Læs mere

Juni Aftale om regionernes økonomi for 2012

Juni Aftale om regionernes økonomi for 2012 Juni 2011 Aftale om regionernes økonomi for 2012 Økonomiaftalen 2012 Fortsat forbedring og udbygning af sundhedsvæsenet Sundhedsområdet hovedprioritet for anvendelse af råderum for kommende års vækst i

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Aktstykke nr. 125 Folketinget Bilag Afgjort den 19. juni Finansministeriet. København, den 11. juni 2014.

Aktstykke nr. 125 Folketinget Bilag Afgjort den 19. juni Finansministeriet. København, den 11. juni 2014. Aktstykke nr. 125 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 19. juni 2014 125 Finansministeriet. København, den 11. juni 2014. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Aktstykke nr. 163 Folketinget Bilag Afgjort den 24. juni Finansministeriet. København, den 17. juni 2010.

Aktstykke nr. 163 Folketinget Bilag Afgjort den 24. juni Finansministeriet. København, den 17. juni 2010. Aktstykke nr. 163 Folketinget 2009-10 Bilag Afgjort den 24. juni 2010 163 Finansministeriet. København, den 17. juni 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Til brug for regionernes budgetlægning for 2017 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet

Til brug for regionernes budgetlægning for 2017 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet Til samtlige regioner Sagsnr. 2016-3314 Doknr. 371462 Dato 30-06-2016 Regionernes budgetlægning for 2017 Til brug for regionernes budgetlægning for 2017 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra

Læs mere

Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8

Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8 N O T A T 30-06-2016 Sag nr. 16/1130 Dokumentnr. 31240/16 Pris- og lønudviklingen 2015-17 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2015, et revideret skøn for 2016

Læs mere

Beskrivelse og vurdering af incitamentsvirkninger i regionerne

Beskrivelse og vurdering af incitamentsvirkninger i regionerne Beskrivelse og vurdering af incitamentsvirkninger i regionerne MAJ 2015 KL Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Indledning I økonomiaftalen

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Kommunal Budgetoversigt. April 2005

Kommunal Budgetoversigt. April 2005 Kommunal oversigt April 2005 Kommunal oversigt 2005 og aftalerne April 2005 Kommunal budgetoversigt, april 2005 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2016

Aftale om regionernes økonomi for 2016 Regeringen Danske Regioner Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2016 Et godt og et trygt sundhedsvæsen er en hovedprioritet for regeringen. Med den indgåede aftale om regionernes økonomi for 2016

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Hovedelementer

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Hovedelementer Juni 2012 Aftale om regionernes økonomi for 2013 Hovedelementer Økonomiaftale og budget Økonomiaftalen lægger ydre rammer og vilkår for regionernes økonomi og aktivitet Med overgang til ny struktur har

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget Bilag 4 NOTAT Medfinansiering status 2015 og budget 2016-2019 Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Medfinansiering

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Pris og lønudvikling

Pris og lønudvikling Pris og lønudvikling 2011-2013 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og løn (PL-)udviklingen i 2011 samt et nyt skøn for 2012 og skøn for 2013. Skønnene indgår i de økonomiske forudsætninger

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22115 Telefon: 76631656 Dato: 1. september 2011 Udmøntning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i Sundhedsområdet Udviklingsopgaverne... 9

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i Sundhedsområdet Udviklingsopgaverne... 9 Indholdsfortegnelse 1. Finansieringssystemet for regionerne... 2 1.1 Regionernes opgaver... 2 1.2 Finansiering af sundhedsområdet... 3 1.2.1 Regionernes bloktilskud... 3 1.2.2 Kommunal aktivitetsbestemt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Høringssvar vedrørende ændring af lov om regionernes finansiering (kommunal medfinansiering)

Høringssvar vedrørende ændring af lov om regionernes finansiering (kommunal medfinansiering) Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmgade 10-12 1216 København K im@im.dk 23-03-2011 Sag nr. 07/513 Dokumentnr. x/11 Høringssvar vedrørende ændring af lov om regionernes finansiering (kommunal medfinansiering)

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568860\dokumenter\akt190.fm 27-06-08 10:49:08 k01 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568860\dokumenter\akt190.fm 27-06-08 10:49:08 k01 pz O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568860\dokumenter\akt190.fm 27-06-08 10:49:08 k01 pz 1 Bilag Finansministeriet. København, den 19. juni 2008. 190 a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT shuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT 1. Indledning I forlængelse

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Pris- og lønudviklingen 2005-2007 Sidste budgetvejledning blev udsendt i juni 2005. Denne budgetvejledning fra juni 2006 forholder sig til den

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere