Kapitalforeningen BI Private Equity

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalforeningen BI Private Equity"

Transkript

1 Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 29. august 2014

2 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf Fax Foreningen er en kapitalforening i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. kapitel 23. Oplysninger om foreningen, herunder foreningens vedtægter er at finde på Stiftelse BI Private Equity f.m.b.a. er stiftet den 28. marts Foreningen ændrede status fra en anden kollektiv investeringsordning til kapitalforening samt ændrede navn til Kapitalforeningen BI Private Equity på den ordinære generalforsamling den 31. marts Foreningens bestyrelse Uffe Ellemann-Jensen, Formand Ingelise Bogason, Næstformand Bjarne Ammitzbøll Ole Jørgensen Viggo Nedergaard Jensen Lars Boné LEVERANDØRER AF TJENESTEYDELSER Forvalter BI Management A/S CVR-nr Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Foreningen har indgået aftale med BI Management A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., foreningens vedtægter samt anvisninger fra foreningens bestyrelse. Investorerne har ret til at få stillet de i kapitel 10 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. nævnte informationer og oplysninger til rådighed. Forvalteren har et kapitalgrundlag der er passende til at dække evt. risici for erstatningsansvar som følge af pligtforsømmelse. Depositar J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien CVR-nr Kalvebod Brygge København V 2

3 Foreningen har indgået aftale med J.P. Morgan Europe (UK) Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien, om, at banken som depositar varetager de lovmæssige opbevarings- og kontrolfunktioner for foreningen. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr v/statsautoriseret revisor Anders O. Gjelstrup og statsautoriseret revisor Per R. Larssen Weidekampsgade København S Foreningen har indgået aftale med Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab om, at selskabet varetager de revisionsmæssige opgaver for foreningen. Bevisudstedende institut Sydbank A/S CVR-nr Peberlyk Aabenraa Foreningen har indgået aftale med Sydbank A/S om, at selskabet varetager opgaven som bevisudstedende institut for foreningen. DELEGEREDE OPGAVER Forvalterens delegerede opgaver Foreningens forvalter, BI Management A/S, har indgået aftale om investeringsrådgivning med BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Foreningens forvalter, BI Management A/S, har endvidere indgået aftale om markedsføring, distribution og informationsformidling med BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. En forvalter af alternative investeringsfonde skal i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ved indretningen af sin virksomhed organisatorisk såvel som administrativt træffe alle rimelige foranstaltninger med henblik på at identificere, forhindre, styre og overvåge interessekonflikter for at forhindre, at de skader eller får negativ indflydelse på de forvaltede alternative investeringsfonde eller deres investorers interesser. Forvalteren, enhver aftalepart som forvalteren har delegeret en opgave til, såsom investeringsrådgiver, distributører og andre modparter kan som led i deres virksomhed indgå aftaler med andre foreninger, andre kunder eller samarbejdspartnere. Der vil således være mulighed for potentielle interessekonflikter i forhold til forvalteren, foreningen eller en investor. Desuden indgår både investeringsrådgiveren og distributøren i koncern med forvalteren, og der kan således være mulighed for potentielle interessekonflikter mellem deres forskellige aktiviteter og deres forpligtelser over for foreningen og dennes investorer Skulle en interessekonflikt opstå, vil parterne til enhver tid tage hensyn til lovgivning og aftaler. Depositarens delegerede opgaver Foreningens depositar, J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien, har indgået aftale med Nordea Bank Danmark A/S, Christiansbro, Strandgade 3, P.O. Box 850, 0900 København K om delegation af opbevaringsydelsen for så vidt angår opbevaring af danske værdipapirer. Foreningens depositar, J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, 3

4 Storbritannien, har endvidere indgået aftale med J.P. Morgan Chase Bank, National Association (London Branch) of 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP om delegation af opbevaringsydelsen for så vidt angår opbevaring af udenlandske værdipapirer. Depositarens ansvar påvirkes ikke af det forhold, at udførelsen af opbevaringsopgaven er delegeret til en tredjepart. Som led i den normale udøvelse af globale depotforretninger kan depositaren fra tid til anden indgå aftaler med andre kunder, foreninger eller tredjeparter om opbevaring og hermed forbundne tjenesteydelser. Inden for en bankkoncern som JPMorgan Chase Group, der tilbyder et varieret udbud af ydelser, kan der opstå konflikter mellem depositaren og de parter, til hvem opbevaringsydelsen er delegeret. Det kan eksempelvis være, når opbevaringsydelsen er delegeret til et koncernselskab, som tilbyder et produkt eller en ydelse til foreningen og har en finansiel eller kommerciel interesse i det pågældende produkt eller den pågældende ydelse, eller når opbevaringsydelsen er delegeret til et koncernselskab, som modtager et honorar for andre depositaropgaver eller -ydelser, som leveres til foreningen, herunder f.eks. tjenester i forbindelse med valuta, værdipapirudlån, prisfastsættelse eller værdiansættelse. I tilfælde af en mulig interessekonflikt, der måtte opstå i forbindelse med de normale forretningsaktiviteter, vil depositaren til enhver tid tage hensyn til sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning. INVESTERINGSSTRATEGI, INVESTERINGSPOLITIK OG RISIKOPROFIL, RISICI MV. BI Private Equity Afdelingen blev stiftet den 31. marts Afdelingen blev oprindeligt stiftet som BI Private Equity f.m.b.a. Afdelingen har ISIN DK og SE-nr Afdelingen er en akkumulerende, bevisudstedende afdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og stk. 2. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Investeringspolitik og risikoprofil Afdelingens investeringsområde er investering i private equity-fonde, hvis andele ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herefter PE-fonde ). PE-fondene investerer i selskaber (herefter Porteføljeselskaber ), hvis kapitalandele på investeringstidspunktet ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herefter Unoterede Selskaber ). De midler, som ikke er investeret direkte i Unoterede PE-fonde, kan investeres i obligationer. Afdelingen kan optage lån på op til 20 % af afdelingens formue, såfremt afdelingen ikke har likvide midler til at imødekomme tidligere indgåede forpligtigelser. Afdelingen vil ikke foretage nyinvesteringer, før et eventuelt lån er afviklet. Investeringsmæssige begrænsninger Investering i en PE-fond sker normalt som et commitment, dvs. et tegningstilsagn, som gives ved den pågældende PE-fonds etablering, og som betyder, at det investerede beløb indbetales til PE-fonden, når PEfonden anmoder om det. PE-fonden vil anmode om indbetaling af det ikke indbetalte beløb i takt med, at PEfonden identificerer egnede Porteføljeselskaber og planlægger at investere i disse eller i forbindelse med opkrævning af honorar eller afholdelse af omkostninger på PE-fondens vegne. I de tilfælde hvor afdelingen har afgivet tilsagn om investeringer i en given PE-fond, vil den tilsagte kapital blive investeret i mindre kursfølsomme aktiver såsom noterede obligationer eller kontante placeringer. Øvrige investeringsmæssige begrænsninger Ingen enkelt investering i en Unoteret PE-fond udgør mere end 25 % af afdelingens formue på investeringstidspunktet. Herefter er der ingen begrænsninger for eksponering mod en enkelt PE-fond. 4

5 Der investeres kun i PE-fonde, der anvender de såkaldte International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines i forbindelse med den pågældende fonds værdiansættelse af sin beholdning af Unoterede Porteføljeselskaber (EVCA Guidelines). Risikofaktorer En investering i afdelingen indebærer en risiko for tab. Beregnet ud fra afdelingens historiske standardafvigelse (standardafvigelse er et mål for markedsrisiko, se nærmere i afsnittet Risikoklassificering ) ligger afdelingen p.t. i kategori 6. Vær opmærksom på at afdelingens risikokategori kan ændre sig med tiden i både op- og nedadgående retning. Udover svingningerne i afkastet illustreret ved figuren vurderes der at være følgende væsentlige risici forbundet med afdelingens investeringer: Kreditrisiko: Risikoen for, at kreditkarakteren forværres hos udstederen af en obligation, eller at udstederen går konkurs. Likviditetsrisiko: Risikoen for, at værdipapirer ikke kan sælges eller kun kan sælges med betydelige tab, fordi der ikke er købere nok. Særlige risici: Risikoen for, at værdier mistes, nationaliseres eller ikke længere kan omsættes på grund af for eksempel borgerkrig eller statskup. Afdelingens investeringspolitik medfører en eksponering til Unoterede Selskaber, da afdelingen investerer i PE-fonde, som investerer direkte i Unoterede Selskaber. Investeringer i Unoterede PE- og venturefonde sker i PE-fonde, der tidligere blev forvaltet af selskaber i BankInvest-koncernen, og som også består af andre professionelle investorer som pensions- og forsikringsselskaber. I forhold til traditionelle investeringer i aktier eller obligationer optaget til handel på et reguleret marked indebærer investering i andele i Foreningen en række særlige risici, som beskrives i det følgende afsnit om markedsrisiko, positionsrisiko og anden risiko. Investeringsstrategi og -målsætning Investeringsstrategi Investeringsstrategien er at finde et eller flere investeringsteams som udvælger og investerer i et eller flere Porteføljeselskaber. Hvert af disse investeringsteams får et tegningstilsagn, som de indenfor en foruddefineret periode kan trække på efterhånden som de finder egnede Porteføljeselskaber og disse udvikler deres virksomhed og/eller produkt. Investeringsteamet har løbende en dialog med de Porteføljeselskaber som de investerer i og er typisk en del af bestyrelsen i Porteføljeselskaberne. Målet for et investeringsteam er normalt at få solgt eller noteret de enkelte Porteføljeselskaber som de har investeret i. Kapitalforeningen udvælger investeringsteams, men har ingen indflydelse på udvælgelsen eller ledelsen af Porteføljeselskaberne. FORENINGENS INVESTERINGER I VENTUREAKTIVITETER PÅ ALTERNATIVE ENERGITEKNOLOGI BankInvest-koncernens ventureaktiviteter inden for området for alternativ energiteknologi blev etableret i 2002 under navnet New Energy Solutions (herefter NES ), hvor den første venturefond blev lanceret med deltagelse af investorer såsom DONG, Vækst-fonden samt en række pensionskasser, livsforsikringsselskaber, private selskaber. NES I har gennemført investeringer i flere vestlige lande. I 2007 etableredes NES II, hvor DONG Energy, PKA og en række institutionelle investorer fra både Danmark og udlandet har investeret i alt EUR 109 millioner. Investeringsfokus i NES er energiteknologiselskaber i Europa og Nordamerika. NES fokuserer på energiteknologiselskaber med nye og unikke teknologier inden for områder som vindenergi, solenergi, bølge- og tidevandsenergi, biobrændstoffer, brændselsceller, batterier, gasturbiner, energiudnyttelse og effektelektronik. 5

6 NES investerer gennem to PE-fonde, P/S New Energy Solutions (herefter NES I ) og New Energy Solutions II K/S (herefter NES II ). Afdelingen har kun investering i den ene af disse to PE-fonde, nemlig NES II. Attraktivt markedspotentiale Markedet for energiteknologier er karakteriseret ved vækst som følge af den betydelige fokus på udviklingen af nye og bedre energiteknologier til erstatning for den traditionelle energiproduktion baseret på kul, olie og gas. Mere præcist er væksten for energiteknologier drevet af; (1) behovet for betydelige investeringer i energiproduktionskapacitet i Europa, Nordamerika, Kina og Indien; (2) de fortsat høje olie- og gaspriser; (3) ønsket om uafhængighed af olieleverancer fra politisk ustabile områder; (4) den hastige udvikling inden for kommercialiseringen af energiteknologierne; og (5) miljømæssige hensyn. Ledelse Investeringsteamet hos NES udgøres af tre partnere under ledelse af managing partner Poul Erik Schou- Pedersen. Herudover er tilknyttet associates som bistår investeringsteamet i det daglige. Teamet er kendetegnet ved at have omfattende international erfaring fra energisektoren. Med virkning fra 1. januar 2011 har BankInvest-koncernen og NES-teamet i samråd med investorerne i NESfondene valgt at foretage et spin-out af NES-teamet. NES-fondene administreres fortsat af NES-teamet, men disse opererer nu som en selvstændig venture-administrator og rådgiver, og BankInvest-koncernen udfører ikke længere administrative opgaver for NES-teamet. For øvrige oplysninger om NES og investeringsteamet henvises til hjemmesiden FORENINGENS INVESTERINGER I PRIVATE EQUITY AKTIVITETER PÅ EMERGING MARKETS BankInvest-koncernens ventureaktiviteter på emerging markets blev etableret i 2005 under navnet BI Private Equity New Markets (herefter PENM ) efter flere års forundersøgelse. Investeringsfokus i PENMinvesteringer i selskaber i Vietnam og Egypten. BankInvest-koncernen etablerede i 2008 PE-fonden Private Equity New Markets II K/S (herefter PENM II ) og i 2011 etableredes BI Private Equity New Markets III K/S (herefter PENM III ), som begge udelukkende foretager investeringer i Vietnam. Afdelingen har kun investering i den ene af disse tre PE-fonde, nemlig PENM II. Attraktivt markedspotentiale Den økonomiske vækst målt som bruttonationalprodukt per indbygger i Vietnam har i de senere år ligget betragteligt over vækstraterne i den udviklede verden, og dette forventes at fortsætte. Vietnam har en økonomi, som i stigende grad bliver integreret i den verdensomspændende vare- og tjenestehandel. Forventeligt vil der i Vietnam blive skabt en række yderst konkurrencedygtige selskaber med gode indtjeningsmuligheder. Organisation i PENM Det er en afgørende forudsætning at have lokalt netværk og organisation for at opnå investeringer og skabe resultater i emerging markets, hvorfor PENM har etableret eget repræsentationskontor i Ho Chi Minh City i Vietnam. Ledelse Investeringsteamet hos PENM udgøres af tre partnere under ledelse af managing partner Hans Chr. Jacobsen. Herudover er tilknyttet en række medarbejdere i både Danmark og Vietnam. Teamet har omfattende international erfaring i at gennemføre investeringer i emerging markets-lande. Med virkning fra 1. januar 2013 har BankInvest-koncernen og PENM-teamet i samråd med investorerne i PENM-fondene valgt at foretage et spin-out af PENM-teamet. PENM-fondene administreres fortsat af PENM-teamet, men disse opererer nu som en selvstændig private equity-administrator og rådgiver, og BankInvest-koncernen udfører ikke længere administrative opgaver for teamet. I forbindelse med det gennemførte spin-out skiftede PENM-fondene navne til Private Equity New Markets. 6

7 For øvrige oplysninger om PENM og investeringsteamet henvises til hjemmesiden Investeringsmålsætning Målet med afdelingens investeringsstrategi er at finde de bedste investeringer og opnå det højest mulige afkast, under hensyntagen til risikoen. Markedsrisiko Investering i afdelingen indebærer risiko for tab. Investorer skal være opmærksomme på at andele i afdelingen kan svinge i værdi, som følge af kursbevægelser på de værdipapirer som afdelingen indeholder. Investeringsværdien kan derfor på tidspunkter være mindre eller det samme eller mere værd end på anskaffelsestidspunktet. Investering i aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herefter Unoterede Aktier ), er forbundet med en større risiko end investering i aktier, der handles på et reguleret marked (herefter Noterede Aktier ). Risikoen søges dog nedbragt ved, at afdelingen investerer i to PE-fonde, der hver især har fordelt risikoen på et eller flere Porteføljeselskaber. Investerings- og indtjeningsmulighederne for PE-fonde er bl.a. afhængig af skatteretlige og andre regulatoriske forhold, som kan blive ændret til ugunst for de Unoterede Selskaber, som PE-fondene investerer i, eller til ugunst for PE-fondene. Eksempelvis kan ændringer i gældende skatteregler betyde beskatning af PE-fondenes afkast i modsætning til i dag, hvor PE-fondene ikke er selvstændige skattesubjekter, og ændringer i patentlovgivningen kan betyde en forringet beskyttelse af Porteføljeselskabernes immaterielle rettigheder, hvilket har betydning for robustheden af deres forretningsmodel. Afdelingen er ikke åben for emission og indløsning. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S, og den pris afdelingens andele kan afhændes til afhænger af de til enhver tid værende markedsforhold og kan således afvige markant fra den beregnede indre værdi der offentliggøres. Manglende investeringsmuligheder Der er en risiko for, at afdelingen ikke er i stand til at finde tilstrækkeligt attraktive investeringsmuligheder. Manglende exitmuligheder Der er risiko for, at afdelingens afkast kan påvirkes negativt som følge af længere perioder, hvor det er vanskeligt at gennemføre et salg, en notering eller på anden måde afhænde kapitalandele i Porteføljeselskaberne (herefter Exit ). I en sådan situation vil der kunne forekomme nedskrivninger på afdelingens investeringer. Da de Porteføljeselskaber, som afdelingen har investeret i, er på forskellige stadier i deres livscyklus med varierende behov for at foretage hurtige Exits, kan markedsusikkerhed betyde Exit forsinkelser som kan påvirke PE-fondenes samlede afkast. Positionsrisiko - PE-fonde Manglende evne til at påvirke beslutninger i PE-fonde Der er risiko for, at der i en given PE-fond, hvor afdelingen er investor, træffes beslutninger, som strider mod afdelingens interesser. I hvert enkelt tilfælde vil afdelingen være underlagt de regler og aftaler, der er gældende for den pågældende PE-fond. Risiko ved J-kurve Det typiske afkast fra en PE-fond følger den såkaldte J-kurve, der beskriver udviklingen i afkastet over PEfondens levetid. På grund af tidsforskellen mellem investorernes indbetalinger til PE-fonden og PE-fondens udbetalinger til investorerne vil udviklingen generelt have form som et "J". Afkastet fra en PE-fond vil således normalt være negativt i de første år, hvor der udelukkende vil være indbetalinger til PE-fonden. Først senere, når og hvis det lykkes at realisere investeringerne til priser, der er højere end anskaffelsesværdierne af de pågældende investeringer med tillæg af omkostninger, vil de samlede udbetalinger fra PE-fonden til dens investorer overstige investorernes indbetalinger til PE-fonden, og afkastet dermed blive positivt. Risiko ved afhængighed af nøglepersoner i PE-fondene Den del af afdelingens afkast, som genereres fra afdelingens investeringer i PE-fonde, vil afhænge af de konkrete investeringer, som de pågældende PE-fonde foretager. Hvorvidt PE-fondenes Porteføljeselskaber er attraktive afhænger i første omgang af, om det investeringsteam, som er tilknyttet den pågældende fond, 7

8 er i stand til at finde interessante investeringsmuligheder inden for det pågældende investeringsområde. Venturekapitalinvesteringer i Unoterede Selskaber er en specialiseret disciplin, og en fonds succes på området er derfor bl.a. afhængig af, at PE-fonden er i stand til at tiltrække og fastholde en kreds af medarbejdere med den relevante specialviden samt sikre en kontinuitet i investeringsteamet. Aftalen mellem investorerne i en PE-fond og det pågældende investeringsteam indeholder normalt en række bestemmelser, som har til formål at knytte nøglepersonerne tæt til PE-fonden. Det gælder også for afdelingens investeringer, hvor der er en kombination af incitamenter for nøglepersonerne til at blive i PE-fonden og en mulighed for at opsige aftalen i visse tilfælde, hvis nøglepersonerne opsiger deres stilling. Særlige forhold forbundet med investering i PE-fonde, der er eksponeret mod udviklingslande Afdelingen har investeret i en PE-fond på området betegnet New Markets. PE-fonde på dette område investerer i Unoterede Selskaber i udviklingslande, hvor investeringer er forbundet med en risiko for politisk ustabilitet, der kan resultere i forringelse af investeringernes værdi. Porteføljeselskabernes forretningsbetingelser vil typisk været præget af et mere ustabilt politisk miljø end i den industrialiserede del af verden. Det kan eksempelvis betyde hyppige ændringer i forvaltningslove, skatteregler, licenser samt prisen på strøm, vand, etc. Desuden kan ustabile makroøkonomiske betingelser betyde en forhøjet risiko for nedgang i den økonomiske vækst. Investeringer i udviklingslande er desuden forbundet med en forøget valutakursrisiko, da handel med Unoterede Selskaber i disse lande vil foregå i lokale valutaer. Disse er som udgangspunkt ikke afdækket mod danske kroner. Ydermere er valutakurser i udviklingslande udsat for væsentlige udsving i forhold til danske kroner. Den forøgede volatilitet opstår på grund af større politisk usikkerhed og ofte mindre stabile penge- og valutakurspolitikker. Ydermere må der påregnes en øget risiko for nedskrivning af valutakursen. Da de nævnte markeder ofte ikke har regulerede markeder, hvorpå værdipapirer kan optages til handel, som det kendes fra de udviklede lande, er der risiko for, at PE-fondens investeringer i Unoterede Selskaber ikke kan afhændes til en fair markedspris, når Porteføljeselskaber skal frasælges. Positionsrisiko - Porteføljeselskaber Værdien af aktier i et selskab kan falde på grund af faktorer, der er direkte forbundet med selskabet, herunder ledelsesbeslutninger og faldende efterspørgsel efter selskabets produkter samt på grund af faktorer, der har betydning for selskaber i samme sektor eller en række sektorer i samme land, såsom en stigning i prisen på råvarer eller arbejdskraft, politisk ustabilitet og naturkatastrofer etc. Endelig kan udviklingen på de finansielle markeder, herunder udvikling i renteniveau og valutakurser, påvirke værdien af aktier generelt eller specifikt. Følgende risikofaktorer er udtalte for de Unoterede Selskaber, som er på et tidligt stadie i deres udvikling (ventureporteføljeselskaber): Forretningsmæssig risiko Investering i private equity er generelt forbundet med en høj risiko som følge af, at Porteføljeselskabernes forretningsmodeller ofte er uprøvede og uudviklede. Dermed er det usikkert, om forretnings-modellerne er bæredygtige på længere sigt. Porteføljeselskabernes manglende indtjeningshistorik forøger endvidere risikoen ved denne type investeringer. Refinansierings- og likviditetsrisiko Et Porteføljeselskab er generelt afhængig af Porteføljeselskabets evne til at fremskaffe den fornødne finansiering til udviklingen af virksomhedens forretningsmæssige model, herunder succesfuld færdiggørelse og lancering af et produkt. En virksomheds manglende evne til at sikre tilstrækkelig finansiering til udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens forretningsområde kan i værste tilfælde betyde lukning af virksomheden eller dele af dens forretningsområde. For Porteføljeselskaber kan udsigten til et positivt driftsresultat vare længe, ofte flere år. Det skyldes både, at udviklingen af et produkt kan tage lang tid, og at der ofte fokuseres på vækstgenerering på bekostning af indtjening. Begge dele medfører en likviditetsmæssig risiko. 8

9 Risiko for afhængighed af nøglepersoner i Porteføljeselskaber Når en PE-fond foretager en investering i et Porteføljeselskab, vil sidstnævnte ofte være på et stadie i sin udvikling, hvor selskabet er meget afhængig af enkelte nøglepersoner - typisk stifteren/stifterne. Selskabets udvikling vil afhænge af et enkelt eller få produkter, som ofte kun få personer har den fornødne indsigt til at færdigudvikle. Evnen til at tiltrække og fastholde de rette kompetencer er derfor meget kritisk for sådanne selskaber. Patentrisiko Nyetablerede, teknologibaserede Porteføljeselskaber er ofte afhængige af patentbeskyttelse af deres produkter og teknologier. Patenter sikrer selskabernes ret til at udnytte deres teknologier samt markedsføre deres produkter. I praksis kan det være svært at patentere eller opretholde beskyttelsen af et patent. Et udstedt patent kan anfægtes ved domstolene, hvorfor en virksomhed kan have udviklet et succesfuldt produkt uden at kunne beskytte produktet mod konkurrence, eller måske blive nødsaget til at betale licensafgifter til en anden patentholder. Særlige forhold for Porteføljeselskaber i udlandet Porteføljeselskaber i udviklingslande kan have en ledelse med en anden moral end den, som kendes fra de udviklede lande, og der er derfor tale om en forhøjet risiko for bedrageri. Beslægtet hermed er den øgede risiko for, at selskabernes regnskabsaflæggelse ikke er på samme niveau, som det kendes fra selskaber på de mere udviklede markeder. Der må således påregnes en større usikkerhed for fastlæggelsen af Porteføljeselskabernes regnskabsmæssige værdi. Endvidere kan standarden for Corporate Governance variere betydeligt i forhold til normen på de udviklede markeder. Anden risiko Usikkerhed ved værdiansættelse af andele (Indre Værdi) Afdelingen vil investere en stor del af sine midler i Unoterede PE-fonde, der investerer i Unoterede Selskaber. Kapitalandele udstedt af Porteføljeselskaberne eller foreningsandele udstedt af de nævnte PEfonde værdiansættes ikke på daglig basis via handel på et reguleret marked. Der vil derfor være stor usikkerhed om Porteføljeselskabernes og dermed de nævnte PE-fondes reelle værdi, og denne usikkerhed vil betyde, at den dagligt opgjorte indre værdi af andelene er tilsvarende usikker. Afdelingen har ikke adgang til på daglig basis at følge sammensætningen af investeringer i de enkelte Porteføljeselskaber, hvorfor den reelle beholdning kan være væsentligt forskellig fra det afdelingen senest er blevet oplyst. Dette øger usikkerheden på værdien af de Unoterede PE-fonde. Usikkerheden øges ligeledes, jo større del af afdelingens formue, der består af unoterede aktiver. Afdelingen vil basere værdiopgørelsen af Unoterede PE-fonde på den værdiansættelse, som meddeles af de respektive administratorer eller forvaltere af PE-fondene. Usikkerheden ved værdiansættelsen af afdelingens aktiver søges nedbragt ved, at afdelingens investeringer i Unoterede PE-fonde sker i PE-fonde, som oplyser, at de følger de såkaldte International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines ved værdiansættelsen af deres unoterede investeringer. Disse retningslinjer tilsiger i hovedtræk, at selskaber skal værdiansættes til handelsprisen (kaldet fair market value ). Da handelsprisen kun kan fastslås i forbindelse med, at et Unoteret Selskab sælges, eller ved at en ny investor indskyder midler i virksomheden, vil den løbende værdi-ansættelse bero på et skøn fra administratoren af den pågældende fonds side. Hverken PE-fonde eller Porteføljeselskaber kan forventes at følge en rapporteringspolitik, som kendes fra Noterede Selskaber. Det betyder, at der ikke er den samme kontrol med oplysninger, som for en noteret virksomhed ville være intern information. Således vil personer tilknyttet Porteføljeselskaber og PE-fonde kunne være i besiddelse af information, som har en potentiel betydning for dele af afdelingens værdi, men som ikke er meddelt Nasdaq OMX Copenhagen A/S handelsplads for investeringsforeningsbeviser og andre kollektive investeringsordninger, og dermed det marked, hvor andelene handles. 9

10 Normalt vil både gode og dårlige oplysninger om et selskab være egnede til at påvirke kursen på det pågældende selskabs aktier. Såfremt aktierne er optaget til handel på et reguleret marked, er det aktiemarkedets vurdering af oplysningernes betydning for selskabets aktuelle værdiopgørelse og fremtidige indtjeningsmuligheder, som i sidste ende bestemmer aktiekursen. En sådan direkte sammenhæng vil der typisk ikke være mellem kursfølsomme oplysninger og afdelingens indre værdi, når selskabets kapitalandele ikke er optaget til handel op et reguleret marked. Således vil det bero på et skøn hos forvalteren af den Unoterede PE-fond, der har investeret i det pågældende selskab, om en god eller dårlig nyhed skal have indflydelse på PE-fondens værdiansættelse af Porteføljeselskabet og dermed opgørelsen af afdelingens indre værdi. De Unoterede PE-fonde (NES II og PENM II) har forpligtet sig til mindst månedsvis at give foreningens forvalter oplysning om PE-fondenes værdi. Disse oplysninger vil ikke være baseret på en egentlig daglig værdiansættelse, og forvalteren modtager disse oplysninger på lige vilkår med andre investorer i PE-fonden. Afdelingens indre værdi vil altid være beregnet og offentliggjort på baggrund af de data, som forvalteren er i besiddelse af, det vil sige offentliggjorte kurser på obligationer samt de værdier på Unoterede PE-fonde, som rapporteres af den pågældende fonds administrator. Konkursrisiko Foreningen kan gå konkurs, hvis hele formuen er tabt. Risikoen herfor reduceres ved, at der investeres i to PE-fonde med en underliggende eksponering til et eller flere Porteføljeselskaber. Risikoklassificering Afdelingens risiko beregnes ud fra en risikoskala, som er opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er meget lav risiko og kategori 7 er meget høj risiko, som vist i understående tabel: Figuren viser sammenhængen mellem risiko og afkastmuligheder. Afdelingens placering på figuren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år. Den indre værdi beregnes ved at dividere formuen med antallet af investeringsbeviser. Store udsving i den indre værdi er lig med høj risiko og en placering til højre på risikoskalaen. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen Udsvingene udtrykker summen af en lang række forskellige risici de seneste fem år. For eksempel markedsrisikoen, landerisiko, sektorrisiko, valutarisikoen, risikoen ved den valgte investeringsstrategi, risikoen ved den enkelte investering, risikoen ved eventuelle valuta- og rentestrategier samt risikoen for, at rådgiveren ikke har haft den nødvendige investeringsmæssige kompetence. Afdelingens placering på figuren er ikke fast og kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at placeringen er baseret på historiske data, som opdateres løbende. Placeringen tager heller ikke højde for effekten af pludselige udsving i renter og valutaer, politiske indgreb, devalueringer o. lign. Risikoen beregnes på baggrund af afdelingens afkastvolatilitet i form af standardafvigelsen. Der anvendes ugentlige, onsdag til onsdag, tidsvægtede afkast for de seneste fem år, som annualiseres til en årlig standardafvigelse. Afdelingen kategoriseres efter understående risikoklasser inddelt ved årlige standardafvigelser. 10

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Prospekt for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark ValueInvest Global ekskl. udbytte for 2014 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet Vi

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2014. BI Private Equity. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2014. BI Private Equity. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap 014 Årsrapport 2014 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 29. maj 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar Ansvar

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75 Investeringsforeningen Fundamental Invest CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Side Ledelsesberetning... 3 Økonomiske omgivelser i 2012... 3 Forventninger til

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere