Kapitalforeningen BI Private Equity

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalforeningen BI Private Equity"

Transkript

1 Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 29. august 2014

2 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf Fax Foreningen er en kapitalforening i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. kapitel 23. Oplysninger om foreningen, herunder foreningens vedtægter er at finde på Stiftelse BI Private Equity f.m.b.a. er stiftet den 28. marts Foreningen ændrede status fra en anden kollektiv investeringsordning til kapitalforening samt ændrede navn til Kapitalforeningen BI Private Equity på den ordinære generalforsamling den 31. marts Foreningens bestyrelse Uffe Ellemann-Jensen, Formand Ingelise Bogason, Næstformand Bjarne Ammitzbøll Ole Jørgensen Viggo Nedergaard Jensen Lars Boné LEVERANDØRER AF TJENESTEYDELSER Forvalter BI Management A/S CVR-nr Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Foreningen har indgået aftale med BI Management A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., foreningens vedtægter samt anvisninger fra foreningens bestyrelse. Investorerne har ret til at få stillet de i kapitel 10 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. nævnte informationer og oplysninger til rådighed. Forvalteren har et kapitalgrundlag der er passende til at dække evt. risici for erstatningsansvar som følge af pligtforsømmelse. Depositar J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien CVR-nr Kalvebod Brygge København V 2

3 Foreningen har indgået aftale med J.P. Morgan Europe (UK) Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien, om, at banken som depositar varetager de lovmæssige opbevarings- og kontrolfunktioner for foreningen. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr v/statsautoriseret revisor Anders O. Gjelstrup og statsautoriseret revisor Per R. Larssen Weidekampsgade København S Foreningen har indgået aftale med Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab om, at selskabet varetager de revisionsmæssige opgaver for foreningen. Bevisudstedende institut Sydbank A/S CVR-nr Peberlyk Aabenraa Foreningen har indgået aftale med Sydbank A/S om, at selskabet varetager opgaven som bevisudstedende institut for foreningen. DELEGEREDE OPGAVER Forvalterens delegerede opgaver Foreningens forvalter, BI Management A/S, har indgået aftale om investeringsrådgivning med BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Foreningens forvalter, BI Management A/S, har endvidere indgået aftale om markedsføring, distribution og informationsformidling med BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. En forvalter af alternative investeringsfonde skal i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ved indretningen af sin virksomhed organisatorisk såvel som administrativt træffe alle rimelige foranstaltninger med henblik på at identificere, forhindre, styre og overvåge interessekonflikter for at forhindre, at de skader eller får negativ indflydelse på de forvaltede alternative investeringsfonde eller deres investorers interesser. Forvalteren, enhver aftalepart som forvalteren har delegeret en opgave til, såsom investeringsrådgiver, distributører og andre modparter kan som led i deres virksomhed indgå aftaler med andre foreninger, andre kunder eller samarbejdspartnere. Der vil således være mulighed for potentielle interessekonflikter i forhold til forvalteren, foreningen eller en investor. Desuden indgår både investeringsrådgiveren og distributøren i koncern med forvalteren, og der kan således være mulighed for potentielle interessekonflikter mellem deres forskellige aktiviteter og deres forpligtelser over for foreningen og dennes investorer Skulle en interessekonflikt opstå, vil parterne til enhver tid tage hensyn til lovgivning og aftaler. Depositarens delegerede opgaver Foreningens depositar, J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien, har indgået aftale med Nordea Bank Danmark A/S, Christiansbro, Strandgade 3, P.O. Box 850, 0900 København K om delegation af opbevaringsydelsen for så vidt angår opbevaring af danske værdipapirer. Foreningens depositar, J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, 3

4 Storbritannien, har endvidere indgået aftale med J.P. Morgan Chase Bank, National Association (London Branch) of 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP om delegation af opbevaringsydelsen for så vidt angår opbevaring af udenlandske værdipapirer. Depositarens ansvar påvirkes ikke af det forhold, at udførelsen af opbevaringsopgaven er delegeret til en tredjepart. Som led i den normale udøvelse af globale depotforretninger kan depositaren fra tid til anden indgå aftaler med andre kunder, foreninger eller tredjeparter om opbevaring og hermed forbundne tjenesteydelser. Inden for en bankkoncern som JPMorgan Chase Group, der tilbyder et varieret udbud af ydelser, kan der opstå konflikter mellem depositaren og de parter, til hvem opbevaringsydelsen er delegeret. Det kan eksempelvis være, når opbevaringsydelsen er delegeret til et koncernselskab, som tilbyder et produkt eller en ydelse til foreningen og har en finansiel eller kommerciel interesse i det pågældende produkt eller den pågældende ydelse, eller når opbevaringsydelsen er delegeret til et koncernselskab, som modtager et honorar for andre depositaropgaver eller -ydelser, som leveres til foreningen, herunder f.eks. tjenester i forbindelse med valuta, værdipapirudlån, prisfastsættelse eller værdiansættelse. I tilfælde af en mulig interessekonflikt, der måtte opstå i forbindelse med de normale forretningsaktiviteter, vil depositaren til enhver tid tage hensyn til sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning. INVESTERINGSSTRATEGI, INVESTERINGSPOLITIK OG RISIKOPROFIL, RISICI MV. BI Private Equity Afdelingen blev stiftet den 31. marts Afdelingen blev oprindeligt stiftet som BI Private Equity f.m.b.a. Afdelingen har ISIN DK og SE-nr Afdelingen er en akkumulerende, bevisudstedende afdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og stk. 2. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Investeringspolitik og risikoprofil Afdelingens investeringsområde er investering i private equity-fonde, hvis andele ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herefter PE-fonde ). PE-fondene investerer i selskaber (herefter Porteføljeselskaber ), hvis kapitalandele på investeringstidspunktet ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herefter Unoterede Selskaber ). De midler, som ikke er investeret direkte i Unoterede PE-fonde, kan investeres i obligationer. Afdelingen kan optage lån på op til 20 % af afdelingens formue, såfremt afdelingen ikke har likvide midler til at imødekomme tidligere indgåede forpligtigelser. Afdelingen vil ikke foretage nyinvesteringer, før et eventuelt lån er afviklet. Investeringsmæssige begrænsninger Investering i en PE-fond sker normalt som et commitment, dvs. et tegningstilsagn, som gives ved den pågældende PE-fonds etablering, og som betyder, at det investerede beløb indbetales til PE-fonden, når PEfonden anmoder om det. PE-fonden vil anmode om indbetaling af det ikke indbetalte beløb i takt med, at PEfonden identificerer egnede Porteføljeselskaber og planlægger at investere i disse eller i forbindelse med opkrævning af honorar eller afholdelse af omkostninger på PE-fondens vegne. I de tilfælde hvor afdelingen har afgivet tilsagn om investeringer i en given PE-fond, vil den tilsagte kapital blive investeret i mindre kursfølsomme aktiver såsom noterede obligationer eller kontante placeringer. Øvrige investeringsmæssige begrænsninger Ingen enkelt investering i en Unoteret PE-fond udgør mere end 25 % af afdelingens formue på investeringstidspunktet. Herefter er der ingen begrænsninger for eksponering mod en enkelt PE-fond. 4

5 Der investeres kun i PE-fonde, der anvender de såkaldte International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines i forbindelse med den pågældende fonds værdiansættelse af sin beholdning af Unoterede Porteføljeselskaber (EVCA Guidelines). Risikofaktorer En investering i afdelingen indebærer en risiko for tab. Beregnet ud fra afdelingens historiske standardafvigelse (standardafvigelse er et mål for markedsrisiko, se nærmere i afsnittet Risikoklassificering ) ligger afdelingen p.t. i kategori 6. Vær opmærksom på at afdelingens risikokategori kan ændre sig med tiden i både op- og nedadgående retning. Udover svingningerne i afkastet illustreret ved figuren vurderes der at være følgende væsentlige risici forbundet med afdelingens investeringer: Kreditrisiko: Risikoen for, at kreditkarakteren forværres hos udstederen af en obligation, eller at udstederen går konkurs. Likviditetsrisiko: Risikoen for, at værdipapirer ikke kan sælges eller kun kan sælges med betydelige tab, fordi der ikke er købere nok. Særlige risici: Risikoen for, at værdier mistes, nationaliseres eller ikke længere kan omsættes på grund af for eksempel borgerkrig eller statskup. Afdelingens investeringspolitik medfører en eksponering til Unoterede Selskaber, da afdelingen investerer i PE-fonde, som investerer direkte i Unoterede Selskaber. Investeringer i Unoterede PE- og venturefonde sker i PE-fonde, der tidligere blev forvaltet af selskaber i BankInvest-koncernen, og som også består af andre professionelle investorer som pensions- og forsikringsselskaber. I forhold til traditionelle investeringer i aktier eller obligationer optaget til handel på et reguleret marked indebærer investering i andele i Foreningen en række særlige risici, som beskrives i det følgende afsnit om markedsrisiko, positionsrisiko og anden risiko. Investeringsstrategi og -målsætning Investeringsstrategi Investeringsstrategien er at finde et eller flere investeringsteams som udvælger og investerer i et eller flere Porteføljeselskaber. Hvert af disse investeringsteams får et tegningstilsagn, som de indenfor en foruddefineret periode kan trække på efterhånden som de finder egnede Porteføljeselskaber og disse udvikler deres virksomhed og/eller produkt. Investeringsteamet har løbende en dialog med de Porteføljeselskaber som de investerer i og er typisk en del af bestyrelsen i Porteføljeselskaberne. Målet for et investeringsteam er normalt at få solgt eller noteret de enkelte Porteføljeselskaber som de har investeret i. Kapitalforeningen udvælger investeringsteams, men har ingen indflydelse på udvælgelsen eller ledelsen af Porteføljeselskaberne. FORENINGENS INVESTERINGER I VENTUREAKTIVITETER PÅ ALTERNATIVE ENERGITEKNOLOGI BankInvest-koncernens ventureaktiviteter inden for området for alternativ energiteknologi blev etableret i 2002 under navnet New Energy Solutions (herefter NES ), hvor den første venturefond blev lanceret med deltagelse af investorer såsom DONG, Vækst-fonden samt en række pensionskasser, livsforsikringsselskaber, private selskaber. NES I har gennemført investeringer i flere vestlige lande. I 2007 etableredes NES II, hvor DONG Energy, PKA og en række institutionelle investorer fra både Danmark og udlandet har investeret i alt EUR 109 millioner. Investeringsfokus i NES er energiteknologiselskaber i Europa og Nordamerika. NES fokuserer på energiteknologiselskaber med nye og unikke teknologier inden for områder som vindenergi, solenergi, bølge- og tidevandsenergi, biobrændstoffer, brændselsceller, batterier, gasturbiner, energiudnyttelse og effektelektronik. 5

6 NES investerer gennem to PE-fonde, P/S New Energy Solutions (herefter NES I ) og New Energy Solutions II K/S (herefter NES II ). Afdelingen har kun investering i den ene af disse to PE-fonde, nemlig NES II. Attraktivt markedspotentiale Markedet for energiteknologier er karakteriseret ved vækst som følge af den betydelige fokus på udviklingen af nye og bedre energiteknologier til erstatning for den traditionelle energiproduktion baseret på kul, olie og gas. Mere præcist er væksten for energiteknologier drevet af; (1) behovet for betydelige investeringer i energiproduktionskapacitet i Europa, Nordamerika, Kina og Indien; (2) de fortsat høje olie- og gaspriser; (3) ønsket om uafhængighed af olieleverancer fra politisk ustabile områder; (4) den hastige udvikling inden for kommercialiseringen af energiteknologierne; og (5) miljømæssige hensyn. Ledelse Investeringsteamet hos NES udgøres af tre partnere under ledelse af managing partner Poul Erik Schou- Pedersen. Herudover er tilknyttet associates som bistår investeringsteamet i det daglige. Teamet er kendetegnet ved at have omfattende international erfaring fra energisektoren. Med virkning fra 1. januar 2011 har BankInvest-koncernen og NES-teamet i samråd med investorerne i NESfondene valgt at foretage et spin-out af NES-teamet. NES-fondene administreres fortsat af NES-teamet, men disse opererer nu som en selvstændig venture-administrator og rådgiver, og BankInvest-koncernen udfører ikke længere administrative opgaver for NES-teamet. For øvrige oplysninger om NES og investeringsteamet henvises til hjemmesiden FORENINGENS INVESTERINGER I PRIVATE EQUITY AKTIVITETER PÅ EMERGING MARKETS BankInvest-koncernens ventureaktiviteter på emerging markets blev etableret i 2005 under navnet BI Private Equity New Markets (herefter PENM ) efter flere års forundersøgelse. Investeringsfokus i PENMinvesteringer i selskaber i Vietnam og Egypten. BankInvest-koncernen etablerede i 2008 PE-fonden Private Equity New Markets II K/S (herefter PENM II ) og i 2011 etableredes BI Private Equity New Markets III K/S (herefter PENM III ), som begge udelukkende foretager investeringer i Vietnam. Afdelingen har kun investering i den ene af disse tre PE-fonde, nemlig PENM II. Attraktivt markedspotentiale Den økonomiske vækst målt som bruttonationalprodukt per indbygger i Vietnam har i de senere år ligget betragteligt over vækstraterne i den udviklede verden, og dette forventes at fortsætte. Vietnam har en økonomi, som i stigende grad bliver integreret i den verdensomspændende vare- og tjenestehandel. Forventeligt vil der i Vietnam blive skabt en række yderst konkurrencedygtige selskaber med gode indtjeningsmuligheder. Organisation i PENM Det er en afgørende forudsætning at have lokalt netværk og organisation for at opnå investeringer og skabe resultater i emerging markets, hvorfor PENM har etableret eget repræsentationskontor i Ho Chi Minh City i Vietnam. Ledelse Investeringsteamet hos PENM udgøres af tre partnere under ledelse af managing partner Hans Chr. Jacobsen. Herudover er tilknyttet en række medarbejdere i både Danmark og Vietnam. Teamet har omfattende international erfaring i at gennemføre investeringer i emerging markets-lande. Med virkning fra 1. januar 2013 har BankInvest-koncernen og PENM-teamet i samråd med investorerne i PENM-fondene valgt at foretage et spin-out af PENM-teamet. PENM-fondene administreres fortsat af PENM-teamet, men disse opererer nu som en selvstændig private equity-administrator og rådgiver, og BankInvest-koncernen udfører ikke længere administrative opgaver for teamet. I forbindelse med det gennemførte spin-out skiftede PENM-fondene navne til Private Equity New Markets. 6

7 For øvrige oplysninger om PENM og investeringsteamet henvises til hjemmesiden Investeringsmålsætning Målet med afdelingens investeringsstrategi er at finde de bedste investeringer og opnå det højest mulige afkast, under hensyntagen til risikoen. Markedsrisiko Investering i afdelingen indebærer risiko for tab. Investorer skal være opmærksomme på at andele i afdelingen kan svinge i værdi, som følge af kursbevægelser på de værdipapirer som afdelingen indeholder. Investeringsværdien kan derfor på tidspunkter være mindre eller det samme eller mere værd end på anskaffelsestidspunktet. Investering i aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herefter Unoterede Aktier ), er forbundet med en større risiko end investering i aktier, der handles på et reguleret marked (herefter Noterede Aktier ). Risikoen søges dog nedbragt ved, at afdelingen investerer i to PE-fonde, der hver især har fordelt risikoen på et eller flere Porteføljeselskaber. Investerings- og indtjeningsmulighederne for PE-fonde er bl.a. afhængig af skatteretlige og andre regulatoriske forhold, som kan blive ændret til ugunst for de Unoterede Selskaber, som PE-fondene investerer i, eller til ugunst for PE-fondene. Eksempelvis kan ændringer i gældende skatteregler betyde beskatning af PE-fondenes afkast i modsætning til i dag, hvor PE-fondene ikke er selvstændige skattesubjekter, og ændringer i patentlovgivningen kan betyde en forringet beskyttelse af Porteføljeselskabernes immaterielle rettigheder, hvilket har betydning for robustheden af deres forretningsmodel. Afdelingen er ikke åben for emission og indløsning. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S, og den pris afdelingens andele kan afhændes til afhænger af de til enhver tid værende markedsforhold og kan således afvige markant fra den beregnede indre værdi der offentliggøres. Manglende investeringsmuligheder Der er en risiko for, at afdelingen ikke er i stand til at finde tilstrækkeligt attraktive investeringsmuligheder. Manglende exitmuligheder Der er risiko for, at afdelingens afkast kan påvirkes negativt som følge af længere perioder, hvor det er vanskeligt at gennemføre et salg, en notering eller på anden måde afhænde kapitalandele i Porteføljeselskaberne (herefter Exit ). I en sådan situation vil der kunne forekomme nedskrivninger på afdelingens investeringer. Da de Porteføljeselskaber, som afdelingen har investeret i, er på forskellige stadier i deres livscyklus med varierende behov for at foretage hurtige Exits, kan markedsusikkerhed betyde Exit forsinkelser som kan påvirke PE-fondenes samlede afkast. Positionsrisiko - PE-fonde Manglende evne til at påvirke beslutninger i PE-fonde Der er risiko for, at der i en given PE-fond, hvor afdelingen er investor, træffes beslutninger, som strider mod afdelingens interesser. I hvert enkelt tilfælde vil afdelingen være underlagt de regler og aftaler, der er gældende for den pågældende PE-fond. Risiko ved J-kurve Det typiske afkast fra en PE-fond følger den såkaldte J-kurve, der beskriver udviklingen i afkastet over PEfondens levetid. På grund af tidsforskellen mellem investorernes indbetalinger til PE-fonden og PE-fondens udbetalinger til investorerne vil udviklingen generelt have form som et "J". Afkastet fra en PE-fond vil således normalt være negativt i de første år, hvor der udelukkende vil være indbetalinger til PE-fonden. Først senere, når og hvis det lykkes at realisere investeringerne til priser, der er højere end anskaffelsesværdierne af de pågældende investeringer med tillæg af omkostninger, vil de samlede udbetalinger fra PE-fonden til dens investorer overstige investorernes indbetalinger til PE-fonden, og afkastet dermed blive positivt. Risiko ved afhængighed af nøglepersoner i PE-fondene Den del af afdelingens afkast, som genereres fra afdelingens investeringer i PE-fonde, vil afhænge af de konkrete investeringer, som de pågældende PE-fonde foretager. Hvorvidt PE-fondenes Porteføljeselskaber er attraktive afhænger i første omgang af, om det investeringsteam, som er tilknyttet den pågældende fond, 7

8 er i stand til at finde interessante investeringsmuligheder inden for det pågældende investeringsområde. Venturekapitalinvesteringer i Unoterede Selskaber er en specialiseret disciplin, og en fonds succes på området er derfor bl.a. afhængig af, at PE-fonden er i stand til at tiltrække og fastholde en kreds af medarbejdere med den relevante specialviden samt sikre en kontinuitet i investeringsteamet. Aftalen mellem investorerne i en PE-fond og det pågældende investeringsteam indeholder normalt en række bestemmelser, som har til formål at knytte nøglepersonerne tæt til PE-fonden. Det gælder også for afdelingens investeringer, hvor der er en kombination af incitamenter for nøglepersonerne til at blive i PE-fonden og en mulighed for at opsige aftalen i visse tilfælde, hvis nøglepersonerne opsiger deres stilling. Særlige forhold forbundet med investering i PE-fonde, der er eksponeret mod udviklingslande Afdelingen har investeret i en PE-fond på området betegnet New Markets. PE-fonde på dette område investerer i Unoterede Selskaber i udviklingslande, hvor investeringer er forbundet med en risiko for politisk ustabilitet, der kan resultere i forringelse af investeringernes værdi. Porteføljeselskabernes forretningsbetingelser vil typisk været præget af et mere ustabilt politisk miljø end i den industrialiserede del af verden. Det kan eksempelvis betyde hyppige ændringer i forvaltningslove, skatteregler, licenser samt prisen på strøm, vand, etc. Desuden kan ustabile makroøkonomiske betingelser betyde en forhøjet risiko for nedgang i den økonomiske vækst. Investeringer i udviklingslande er desuden forbundet med en forøget valutakursrisiko, da handel med Unoterede Selskaber i disse lande vil foregå i lokale valutaer. Disse er som udgangspunkt ikke afdækket mod danske kroner. Ydermere er valutakurser i udviklingslande udsat for væsentlige udsving i forhold til danske kroner. Den forøgede volatilitet opstår på grund af større politisk usikkerhed og ofte mindre stabile penge- og valutakurspolitikker. Ydermere må der påregnes en øget risiko for nedskrivning af valutakursen. Da de nævnte markeder ofte ikke har regulerede markeder, hvorpå værdipapirer kan optages til handel, som det kendes fra de udviklede lande, er der risiko for, at PE-fondens investeringer i Unoterede Selskaber ikke kan afhændes til en fair markedspris, når Porteføljeselskaber skal frasælges. Positionsrisiko - Porteføljeselskaber Værdien af aktier i et selskab kan falde på grund af faktorer, der er direkte forbundet med selskabet, herunder ledelsesbeslutninger og faldende efterspørgsel efter selskabets produkter samt på grund af faktorer, der har betydning for selskaber i samme sektor eller en række sektorer i samme land, såsom en stigning i prisen på råvarer eller arbejdskraft, politisk ustabilitet og naturkatastrofer etc. Endelig kan udviklingen på de finansielle markeder, herunder udvikling i renteniveau og valutakurser, påvirke værdien af aktier generelt eller specifikt. Følgende risikofaktorer er udtalte for de Unoterede Selskaber, som er på et tidligt stadie i deres udvikling (ventureporteføljeselskaber): Forretningsmæssig risiko Investering i private equity er generelt forbundet med en høj risiko som følge af, at Porteføljeselskabernes forretningsmodeller ofte er uprøvede og uudviklede. Dermed er det usikkert, om forretnings-modellerne er bæredygtige på længere sigt. Porteføljeselskabernes manglende indtjeningshistorik forøger endvidere risikoen ved denne type investeringer. Refinansierings- og likviditetsrisiko Et Porteføljeselskab er generelt afhængig af Porteføljeselskabets evne til at fremskaffe den fornødne finansiering til udviklingen af virksomhedens forretningsmæssige model, herunder succesfuld færdiggørelse og lancering af et produkt. En virksomheds manglende evne til at sikre tilstrækkelig finansiering til udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens forretningsområde kan i værste tilfælde betyde lukning af virksomheden eller dele af dens forretningsområde. For Porteføljeselskaber kan udsigten til et positivt driftsresultat vare længe, ofte flere år. Det skyldes både, at udviklingen af et produkt kan tage lang tid, og at der ofte fokuseres på vækstgenerering på bekostning af indtjening. Begge dele medfører en likviditetsmæssig risiko. 8

9 Risiko for afhængighed af nøglepersoner i Porteføljeselskaber Når en PE-fond foretager en investering i et Porteføljeselskab, vil sidstnævnte ofte være på et stadie i sin udvikling, hvor selskabet er meget afhængig af enkelte nøglepersoner - typisk stifteren/stifterne. Selskabets udvikling vil afhænge af et enkelt eller få produkter, som ofte kun få personer har den fornødne indsigt til at færdigudvikle. Evnen til at tiltrække og fastholde de rette kompetencer er derfor meget kritisk for sådanne selskaber. Patentrisiko Nyetablerede, teknologibaserede Porteføljeselskaber er ofte afhængige af patentbeskyttelse af deres produkter og teknologier. Patenter sikrer selskabernes ret til at udnytte deres teknologier samt markedsføre deres produkter. I praksis kan det være svært at patentere eller opretholde beskyttelsen af et patent. Et udstedt patent kan anfægtes ved domstolene, hvorfor en virksomhed kan have udviklet et succesfuldt produkt uden at kunne beskytte produktet mod konkurrence, eller måske blive nødsaget til at betale licensafgifter til en anden patentholder. Særlige forhold for Porteføljeselskaber i udlandet Porteføljeselskaber i udviklingslande kan have en ledelse med en anden moral end den, som kendes fra de udviklede lande, og der er derfor tale om en forhøjet risiko for bedrageri. Beslægtet hermed er den øgede risiko for, at selskabernes regnskabsaflæggelse ikke er på samme niveau, som det kendes fra selskaber på de mere udviklede markeder. Der må således påregnes en større usikkerhed for fastlæggelsen af Porteføljeselskabernes regnskabsmæssige værdi. Endvidere kan standarden for Corporate Governance variere betydeligt i forhold til normen på de udviklede markeder. Anden risiko Usikkerhed ved værdiansættelse af andele (Indre Værdi) Afdelingen vil investere en stor del af sine midler i Unoterede PE-fonde, der investerer i Unoterede Selskaber. Kapitalandele udstedt af Porteføljeselskaberne eller foreningsandele udstedt af de nævnte PEfonde værdiansættes ikke på daglig basis via handel på et reguleret marked. Der vil derfor være stor usikkerhed om Porteføljeselskabernes og dermed de nævnte PE-fondes reelle værdi, og denne usikkerhed vil betyde, at den dagligt opgjorte indre værdi af andelene er tilsvarende usikker. Afdelingen har ikke adgang til på daglig basis at følge sammensætningen af investeringer i de enkelte Porteføljeselskaber, hvorfor den reelle beholdning kan være væsentligt forskellig fra det afdelingen senest er blevet oplyst. Dette øger usikkerheden på værdien af de Unoterede PE-fonde. Usikkerheden øges ligeledes, jo større del af afdelingens formue, der består af unoterede aktiver. Afdelingen vil basere værdiopgørelsen af Unoterede PE-fonde på den værdiansættelse, som meddeles af de respektive administratorer eller forvaltere af PE-fondene. Usikkerheden ved værdiansættelsen af afdelingens aktiver søges nedbragt ved, at afdelingens investeringer i Unoterede PE-fonde sker i PE-fonde, som oplyser, at de følger de såkaldte International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines ved værdiansættelsen af deres unoterede investeringer. Disse retningslinjer tilsiger i hovedtræk, at selskaber skal værdiansættes til handelsprisen (kaldet fair market value ). Da handelsprisen kun kan fastslås i forbindelse med, at et Unoteret Selskab sælges, eller ved at en ny investor indskyder midler i virksomheden, vil den løbende værdi-ansættelse bero på et skøn fra administratoren af den pågældende fonds side. Hverken PE-fonde eller Porteføljeselskaber kan forventes at følge en rapporteringspolitik, som kendes fra Noterede Selskaber. Det betyder, at der ikke er den samme kontrol med oplysninger, som for en noteret virksomhed ville være intern information. Således vil personer tilknyttet Porteføljeselskaber og PE-fonde kunne være i besiddelse af information, som har en potentiel betydning for dele af afdelingens værdi, men som ikke er meddelt Nasdaq OMX Copenhagen A/S handelsplads for investeringsforeningsbeviser og andre kollektive investeringsordninger, og dermed det marked, hvor andelene handles. 9

10 Normalt vil både gode og dårlige oplysninger om et selskab være egnede til at påvirke kursen på det pågældende selskabs aktier. Såfremt aktierne er optaget til handel på et reguleret marked, er det aktiemarkedets vurdering af oplysningernes betydning for selskabets aktuelle værdiopgørelse og fremtidige indtjeningsmuligheder, som i sidste ende bestemmer aktiekursen. En sådan direkte sammenhæng vil der typisk ikke være mellem kursfølsomme oplysninger og afdelingens indre værdi, når selskabets kapitalandele ikke er optaget til handel op et reguleret marked. Således vil det bero på et skøn hos forvalteren af den Unoterede PE-fond, der har investeret i det pågældende selskab, om en god eller dårlig nyhed skal have indflydelse på PE-fondens værdiansættelse af Porteføljeselskabet og dermed opgørelsen af afdelingens indre værdi. De Unoterede PE-fonde (NES II og PENM II) har forpligtet sig til mindst månedsvis at give foreningens forvalter oplysning om PE-fondenes værdi. Disse oplysninger vil ikke være baseret på en egentlig daglig værdiansættelse, og forvalteren modtager disse oplysninger på lige vilkår med andre investorer i PE-fonden. Afdelingens indre værdi vil altid være beregnet og offentliggjort på baggrund af de data, som forvalteren er i besiddelse af, det vil sige offentliggjorte kurser på obligationer samt de værdier på Unoterede PE-fonde, som rapporteres af den pågældende fonds administrator. Konkursrisiko Foreningen kan gå konkurs, hvis hele formuen er tabt. Risikoen herfor reduceres ved, at der investeres i to PE-fonde med en underliggende eksponering til et eller flere Porteføljeselskaber. Risikoklassificering Afdelingens risiko beregnes ud fra en risikoskala, som er opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er meget lav risiko og kategori 7 er meget høj risiko, som vist i understående tabel: Figuren viser sammenhængen mellem risiko og afkastmuligheder. Afdelingens placering på figuren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år. Den indre værdi beregnes ved at dividere formuen med antallet af investeringsbeviser. Store udsving i den indre værdi er lig med høj risiko og en placering til højre på risikoskalaen. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen Udsvingene udtrykker summen af en lang række forskellige risici de seneste fem år. For eksempel markedsrisikoen, landerisiko, sektorrisiko, valutarisikoen, risikoen ved den valgte investeringsstrategi, risikoen ved den enkelte investering, risikoen ved eventuelle valuta- og rentestrategier samt risikoen for, at rådgiveren ikke har haft den nødvendige investeringsmæssige kompetence. Afdelingens placering på figuren er ikke fast og kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at placeringen er baseret på historiske data, som opdateres løbende. Placeringen tager heller ikke højde for effekten af pludselige udsving i renter og valutaer, politiske indgreb, devalueringer o. lign. Risikoen beregnes på baggrund af afdelingens afkastvolatilitet i form af standardafvigelsen. Der anvendes ugentlige, onsdag til onsdag, tidsvægtede afkast for de seneste fem år, som annualiseres til en årlig standardafvigelse. Afdelingen kategoriseres efter understående risikoklasser inddelt ved årlige standardafvigelser. 10

11 Afdelingens risikoklassifikation er ikke statisk, og afdelingen kan derfor ændre risikoklassifikation over tid. Afdelingen skifter risikoklasse, hvis afdelingen falder uden for sin risikokategori i fire på hinanden følgende måneder og vil herefter placere sig i den risikoklasse som afdelingens standardafvigelse hyppigst har ramt. Udover de risici, som er opsummeret i risikoskalaen, vurderes der, afhængigt af en afdelings investeringsområde, at være følgende væsentlige risici forbundet med den relevante afdelings investeringer: Kreditrisiko: Risikoen for, at kreditkarakteren forværres hos udstederen af en obligation, eller at udstederen går konkurs. Likviditetsrisiko: Risikoen for, at værdipapirer ikke kan sælges eller kun kan sælges med betydelige tab, fordi der ikke er købere nok. Modpartsrisiko: Risikoen for, at optjente gevinster eller indeståender ikke bliver udbetalt for eksempel som følge af en samarbejdspartners konkurs Særlige risici: Risikoen for, at værdier mistes, nationaliseres eller ikke længere kan omsættes på grund af for eksempel borgerkrig eller statskup. Ændring af investeringsstrategi og investeringspolitik Enhver oplysning i nærværende dokument, herunder om investeringsstrategi og investeringspolitik, kan inden for vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. INVESTORER Investorer i kapitalforeningen er enhver, der ejer en eller flere andele af kapitalforeningens formue. Alle investorer i foreningen har de samme rettigheder, for så vidt angår forhold, som vedrører alle investorer i foreningen. Alle investorer i afdelingen har de samme rettigheder, for så vidt angår forhold, som alene vedrører investorer i afdelingen. Investorerne hæfter alene med deres indskud og har derudover ingen hæftelse for kapitalforeningens forpligtelser. Forvalteren behandler foreningens investorer redeligt og prioriterer ikke nogle investorers interesser højere end andres. Forhold omkring investeringer i foreningen er underlagt dansk lovvalg og værneting. Den juridiske sikringsakt, der skal iagttages for at sikre fuldbyrdelse og anerkendelse i Danmark er for så vidt angår bevisudstedende afdelinger registrering hos VP Securities A/S og for så vidt angår kontoførende afdelinger registrering i ejerbogen. 11

12 INDRE VÆRDI, VÆRDI- OG PRISFASTSÆTTELSE AF AKTIVER, ÅRSRAPPORT, RESULTATER MV. Indre værdi Forvalteren fastsætter dagligt indre værdi, som oplyses markedet, ved anvendelse af dobbeltprismetoden, som nævnt i foreningens vedtægter. Kursen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele (Afdelingens indre værdi). Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer. Oplysning om afdelingens indre værdi findes på samt på NASDAQ OMX Copenhagen A/S hjemmeside Værdi- og prisfastsættelse af aktiver Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) af forvalteren i henhold til kapitel 6 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med principperne i bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. og forordning nr. 231/2013/EU. Årsrapport Årsrapport og halvårsrapport kan rekvireres fra foreningens kontor eller downloades fra Finanskalender Årsrapport for 2013: den 27. februar 2014 Foreningens ordinære generalforsamling: den 31. marts 2014 Halvårsrapport 1. halvår 2014: den 29. august 2014 Afdelingens resultat Porteføljens seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af understående skema (beregnet i danske kroner): halvår* Portefølje afkast, pct. p.a. 24,12% 26,32% -3,84% 3,68% -5,33% 10,26% Portefølje standardafvigelse 8,67% 15,18% 36,18% 12,60% 13,16% - *Der er ikke beregnet standardafvigelse for 2014, da beregningen for en periode på mindre end 12 måneder vil medføre for stor usikkerhed. Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Afdelingen er akkumulerende. Provenu ved formuerealisationer og nettoresultat i øvrigt tillægges afdelingens formue. Bestyrelsen kan dog stille forslag om udlodning på foreningens generalforsamling, såfremt størrelsen af afdelingens likvide aktiver overstiger størrelsen af den samlede committede kapital, herunder ikke indbetalt kapital samt omkostninger i underfondene frem til udløb. I øvrigt henvises til foreningens seneste årsrapport. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) ÅOP er et nøgletal for danske detailafdelinger, der samler alle omkostningskomponenter, således at danske detailafdelinger kan sammenlignes på tværs. Principperne for beregning af ÅOP er fastlagt af Investeringsfonds-branchen. ÅOP beregnes som summen af fire elementer: 12

13 - omkostningsprocenten fra Væsentlig Investorinformation - direkte handelsomkostninger ved løbende drift, som de fremgår af resultatopgørelsen i det senest reviderede årsregnskab, opgjort i procent af den gennemsnitlige formue - 1/7 af det aktuelle maksimale emissionstillæg, som det fremgår af gældende prospekt - 1/7 af det aktuelle maksimale indløsningsfradrag, som det fremgår af gældende prospekt. Afdelingens skønnede ÅOP er 1,49 %. UDSTEDELSE OG SALG AF ANDELE Udbud og tegning Andele udstedes gennem VP Securities A/S i stk. á kr Afdelingen er ikke åben for løbende emission og indløsning. Tegningssted Tegningen er lukket. Betaling for tegning Tegningen er lukket. Emission og indløsning Efter en vedtægtsændring som blev endeligt vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling d. 18. januar 2010, har afdelingen en fast cirkulerende mængde andele og er således ikke åben for løbende indløsning og emission. Emissions- og indløsningspris er sammenfaldende med indre værdi, idet der ikke længere emissioneres eller indløses. Likviditetsstyring Ved likviditet forstås et aktivs evne til at blive konverteret til kontanter med en begrænset kursrabat i forhold til hvad aktivet er optaget til i afdelingens indre værdi. Nærmere beskrevet er et aktivs likviditet en funktion af, hvor hurtigt og omkostningseffektivt det kan konverteres til kontanter under forskellige markedsvilkår. Formålet med at have en risikostyringsramme for likviditet er todelt: 1. At overvåge afdelingens likviditet for at sikre, at likviditetsniveauet afspejler investerings- og likviditetsprofilen. Likviditetsniveauet afspejler den forventede afgang under normale omstændigheder. 2. At give mulighed for at realisere de likviditetspræmier for investorerne, som er en del af værditilførslen i en forening, uden risiko for foreningens overordnede likviditet. Afdelingen er ikke åben for løbende emission og indløsning. Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger Der emissioneres og indløses ikke andele i foreningen. Offentliggørelse af foreningens emissions- og indløsningspriser Der emissioneres og indløses ikke andele i foreningen. 13

14 GEBYRER OG OMKOSTNINGER Forvaltning, investeringsrådgivning og markedsføring Betalingen til BI Management A/S for forvaltning, investeringsrådgivning og markedsføring er fastsat til årligt at udgøre 0,83 % af afdelingens gennemsnitlige formue. Såfremt 0,1 % af formuen i den enkelte afdeling i gns. for året udgør mindre end kr. tillægges honoraret forskellen af værdien fra de 0,1 % af den gns. formue og op til kr. Foreningen betaler herudover for rapportering, herunder rammeudnyttelsesrapportering, risikorapportering og risikoredegørelse et årligt gebyr på kr samt kr pr. afdeling. Endvidere betales et afkastafhængigt honorar, som beregnes som 10 % af afkastet over en årlig forrentning på 10 % efter afholdelse af faste omkostninger. En matematisk beskrivelse af det afkastmæssige honorar fremgår nedenfor: t T t0 t MAX HWM t 0,( NAV HWM 1) 10% t t MAX NAV, HWM 1,100*1,1^( t / 365) t t hvor, Samlet afkastafhængigt honorar t HWM t Afkastafhængigt honorar NAV t Net t tiden målt i dage for periodet High Water Mark for periodet AssetValue for periodet, defineret som seneste officielle indre værdi, Depositar Vederlaget for at varetage de lovmæssige opbevarings- og kontrolfunktioner for foreningen udgør op til 0,01 % p.a. Depositaren modtager endvidere et honorar i forbindelse med afviklingen af foreningens handelstransaktioner. Honoraret udgør op til kr. 100,- pr. transaktion. Bevisudstedende institut Honorar for varetagelse af funktionen som bevisudstedende institut er fastsat som et gebyr på kr. 400,- pr. dag med emissions- og indløsningsaktivitet samt et fast årligt beløb på kr ,- pr. afdeling. Desuden betales gebyrer til VP efter standardtaksterne. Vederlag til bestyrelsen Vederlag til bestyrelsen udgjorde for 2013 kr Vederlag til revision Vederlag til revision udgjorde for 2013 kr Erhvervsstyrelsen Der betales en årlig afgift til Erhvervsstyrelsen på kr

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Prospekt. Kapitalforeningen BankInvest

Prospekt. Kapitalforeningen BankInvest Prospekt for Kapitalforeningen BankInvest 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Prospekt for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark ValueInvest Global ekskl. udbytte for 2014 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet Vi

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM)

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S Managementaftale Safe Formuepleje Safe A/S og Formuepleje management A/S Managementaftale Mellem Formuepleje Safe A/S (herefter kaldet Selskabet) og Formuepleje

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje Management A/S Managementaftale Fokus Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje management A/S Managementaftale Mellem Formuepleje Fokus A/S (herefter kaldet Selskabet)

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Basis A/S ISIN DK0060642056. c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr.

Tegningsprospekt for. IR Basis A/S ISIN DK0060642056. c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. Tegningsprospekt for IR Basis A/S ISIN DK0060642056 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 32452175 August 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Porteføljepleje

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere