Artha lancerer nye investeringsselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artha lancerer nye investeringsselskaber"

Transkript

1 Artha lancerer nye investeringsselskaber I begyndelsen af oktober 2012 oprettes investeringsselskaberne Artha Safe A/S og Artha Max A/S. I kombination med det eksisterende Investeringsselskab Artha12 A/S vil Artha Kapitalforvaltning herefter have en fuld palette af investeringsselskaber dækkende lav risiko ( Artha Safe), middel risiko (Artha12) og høj risiko (Artha Max). Det giver dig nogle nye muligheder, som vi beskriver her. Artha Kapitalforvaltning har eksisteret i knap fire år, og kan dokumentere solide afkast siden primo 2009 for lav, middel og høj risiko. Afkastene opdateres månedligt på vores hjemmeside. Fordelen ved de nye investeringsselskaber er primært stordriftsfordele, og selskaberne er således relevante for både eksisterende og for nye kunder. Stordriftsfordelene giver flere investeringsmuligheder end individuelle depoter og giver herudover lavere omkostninger. Målsætning Artha Safe vil have en investeringsstrategi, hvor standardafvigelsen holdes på omkring 5%, det svarer til lav risiko. Målsætningen med selskabet er, at levere et bedre afkast end en ren obligationsbeholdning uden at løbe større risiko. Det forventede afkast de kommende 5 år er 4,6% p.a. Artha12 vil justere investeringsstrategien fra en målsætning om en standardafvigelse på 12% til 10%, som bedre repræsenterer middel risiko. Den aktuelle standardafvigelse i Artha12 er 11,2% og den har i gennemsnit ligget på 11,1% siden ultimo I forlængelse af dette vil Artha12 blive omdøbt til Artha Optimum ved næstkommende ordinære generalforsamling og investeringsrammerne vil blive tilpasset. Målsætningen med selskabet er, at levere et bedre afkast end en beholdning bestående af 50% obligationer og 50% aktier, uden at løbe større risiko. Det forventede afkast de kommende 5 år er 8,4%. Artha Max vil have en investeringsstrategi, hvor standardafvigelsen holdes på omkring 18%, svarende til høj risiko. Målsætningen med selskabet er at levere et bedre afkast end en ren aktiebeholdning uden at løbe større risiko. Det forventede afkast de kommende år er 12,1% p.a. svarende til 75% over 5 år, men betydelige udsving må forventes undervejs. En stor del af investeringerne vil svare til dem, der foretages i individuelle depoter i solide og likvide børsnoterede aktiver. For at opnå den optimale spredning vil der dog også blive foretaget investeringer, som er vanskelige, dyre eller uhensigtsmæssige at foretage for de fleste Arthakunder via individuelt depot. Det kan eksempelvis skyldes krav om minimumsindskud, likviditetsforhold, sikkerhedsstillelse eller margin. 1

2 Selskaberne vil endvidere gennem stordriftsfordele opnå bedre handels- og lånevilkår end på individuelle depoter, samt adgang til unikke investeringer, som den enkelte kunde ikke ellers kan drage fordel af. Den tilstræbte afkast/risiko profil for selskabet er således relevant både som selvstændig investering og som del af en diskretionær portefølje i Artha. Investeringsstrategi Selskabernes strategi er, via fokus på absolut afkast og betydelig spredning, at have en portefølje af attraktive aktiver, som hver især og tilsammen bidrager til at opnå Selskabernes overordnede målsætninger. Selskaberne vil investere i alle de aktivklasser, som Artha anvender. Obligationer vil være både stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer i forskellige valutaer. Aktier vil være både danske aktier og udenlandske aktier, herunder aktier fra Emerging Markets. De særlige investeringer vil blandt andet være investeringer i Hedge Fonde, Private Equity, alternative energikilder, råvarer, ejendomme, bridgefinansiering og andre investeringer, som lever op til Selskabernes afkast- og risiko målsætninger. Artha Optimum og Artha Max vil anvende lånefinansiering, da det er en klart bedre måde at optimere afkast/risikoforholdet på, end blot at øge andelen af eksempelvis aktier. Sidstnævnte øger risikoen relativt meget for en kun beskeden stigning i forventet afkast. Såvel analyser af historiske afkast som Nobelpris-belønnet teori dokumenterer, at gearing af en optimal portefølje er den bedste porteføljestrategi, hvis man afkastmæssigt skal få mest muligt ud af en risikoforøgelse. Artha Optimum vil belåne egenkapitalen én gang. Denne gearing vil alene blive anvendt til investering i almindelige realkreditobligationer med meget høj bonitet. Belåningen vil ske med sikkerhed i selvsamme obligationsbeholdning, hvilket i øjeblikket kan udføres med udgangspunkt i Nationalbankens meget lave rentesatser. Dette kan kun lade sig gøre, fordi Optimum har en tilstrækkelig volumen til at kunne foretage terminsforretninger på obligationer. Artha Max vil belåne egenkapitalen mere end to gange, med basis i en veldiversificeret og solid aktivmasse. Hovedparten af låntagningen vil, ligesom for Optimum, ske via Nationalbanken, mens den resterende låntagning vil være en investeringskredit med trækningsret. Selskabernes investeringsstrategi har, målt på markedsudviklingen fra primo 1993 til medio 2012, givet et afkast på henholdsvis 8,3% (Safe), 12,2% (Optimum) og 18,0% (Max) p.a. For de kommende 5 år forventes et lavere markedsafkast end i perioden fra , som følge af et lavere rente- og inflationsniveau. Omvendt forventes Selskabernes dynamiske allokering på aktivklasser, samt udvælgelse af de konkrete investeringer, at bidrage positivt til Selskabernes afkast. 2

3 I perioden fra har investeringsstrategierne i gennemsnit haft en standardafvigelse på henholdsvis 5% (Safe), 10% (Optimum) og 18% (Max). Selskaberne forventer samme risiko de kommende 5 år, som der har været i perioden fra , der dækker flere konjunkturcykler samt både IT-aktiekrak, finanskrise samt diverse valuta og kreditkriser relateret til blandt andet Asien, Rusland og LTCM-krakket. Investeringsrammer De overordnede investeringsrammer fremgår af Selskabernes vedtægter, og kan kun ændres på en generalforsamling. Investeringsrammerne skal være overholdt på indgåelsestidspunktet for hver enkelt investering, og der må ikke foretages nye investeringer indenfor en ramme, hvis denne er overskredet. Derudover kan selskabernes bestyrelse på et hvilket som helst tidspunkt fastlægge investeringsrammer, som er mere snævre end de overordnede rammer. Disse rammer skal fremgå af den til ethvert tidspunkt gældende kapitalforvaltningsaftale. Risici Selskabernes primære risiko er knyttet til afkastet af de investeringer, der foretages. Denne risiko består af blandt andet aktierisiko, renterisiko, valutakursrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og afviklingsrisiko. Afkastet på såvel enkeltinvesteringer som på hele egenkapitalen kan blive negativ. Der må maksimalt investeres mellem 5-15% af Selskabernes respektive egenkapital i produkter fra en enkelt udsteder med undtagelse af statsobligationer fra lande i OECD samt danske realkreditobligationer, hvor der kan investeres mere end de angivne 5-15%. Selskaberne Optimum og Max vil anvende gearing via dels lån i banker og via afledte instrumenter. Det vil i den forbindelse være vigtigt for selskaberne, at der etableres rammer med Selskabernes bankforbindelse, som i betydelig grad sikrer selskabernes handlefrihed. En solid og stram likviditets- og risikostyring vil derfor være vigtig for selskaberne. Den handlebare værdi af selskabernes aktier kan afvige fra selskabernes indre værdi. Artha Holding vil dog agere som market-maker for handel med selskabernes aktier, ligesom selskabet selv kan opkøbe egne aktier, hvis der er behov for dette. 3

4 Ændring i skatteregler for investorernes placering i Selskaberne, samt for Selskabernes forventede status og skattemæssige behandling som Investeringsselskab, er ligeledes en risikofaktor. Skat Artha12 er skattemæssigt et Investeringsselskab. Afkastet af Selskabets investeringer er dermed i det store hele skattefri. Aktionærer i Selskabet bliver beskattet af ændringer i Selskabets værdi ud fra et lagerprincip, hvad enten det er pensionsmidler, frie midler eller selskabsmidler. For frie midler vil der være tale om kapitalindkomst. Artha Safe og Artha Max forventes ligeledes at blive skattemæssige investeringsselskaber. I forbindelse med forårets politiske aftale om en skattereform, vil der i løbet af efteråret blive fremsat lovforslag, som mindsker beskatningen på unoterede aktier (fjernelse af iværksætterskat ). Artha forventer ikke at personers beholdning af de unoterede aktier i Artha Safe, Artha12 og Artha Max påvirkes af dette forslag, idet selskaberne jf. ovenfor er skattefrie investeringsselskaber. Aktiekapital Selskaberne er unoterede aktieselskaber. Alle tre selskaber vil dog blive registreret i Værdipapircentralen. Beholdninger og kurser på selskabets aktier vil derfor løbende fremgå af din værdipapirbeholdning i banken. Artha Safe og Artha Max vil udstede nye aktier á hver DKK , som tegnes til kurs 200. Overkursen skal sikre, at selskaberne altid kan tilbagekøbe egne aktier i det omfang aktionærerne ønsker det. Der skal tegnes mindst 3 stk. nye aktier pr. aktionær for at leve op til EU udbudsregler. Tegningsomkostninger er 0,5% i Artha Safe og 1% i Artha Max, så minimum tegning er henholdsvis kr og kr Aktierne er frit omsættelige, og selskabernes indre værdi offentliggøres månedligt. Artha Kapitalforvaltning vil være behjælpelige med at formidle handler mellem selskabets aktionærer og på den måde skabe omsættelighed i aktien. Det er endvidere selskabernes målsætning løbende at tilpasse selskabernes kapital enten via aktieudvidelser eller aktietilbagekøb afhængig af behov. Såfremt der skulle komme meget store tilbagesalg, vil der dog være et spekulationsværn for at beskytte de tilbageværende aktionærer. 4

5 Pensions- og virksomhedsordninger Selskabernes aktier kan tegnes for alle typer af midler herunder frie midler, pensionsmidler samt midler i aktieselskaber og virksomhedsordninger. For pensionsordninger må der ikke tegnes for mere end 20% af saldoen. Derudover skal summen af unoterede aktier i pensionsordninger holdes indenfor de tilladte rammer. Disse rammer er 20% af formuen mellem 0,5-2,0 mio. plus 50% af formuen mellem 2-4 mio. plus 75% af formuen over 4 mio. En samlet pensionsformue på f.eks. 5 mio. betyder derfor, at der maksimalt må placeres 1 mio. i hvert selskab og 2,15 mio. i unoterede aktier i alt. Omkostninger Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S står for forvaltning af Selskabernes formue og herunder bogføring af alle transaktioner, risikostyring samt optimering af afkastet jf. forvaltningsaftale med Artha Kapitalforvaltning. Omkostning til Artha Kapitalforvaltning består af et fast gebyr på 0,35% (Artha Safe) eller 0,50% (Artha12 og Artha Max) p.a. af selskabets aktiver plus et resultatafhængigt gebyr på 5% af afkastet på Selskabernes investeringer. Selskaberne betaler derudover for revision, depotgebyrer, VP-registrering samt evt. andre omkostninger til eksterne parter. Organisation Selskabet vil være ledet af en bestyrelse valgt af aktionærerne. Bestyrelsen i alle selskaber består af Michael Kjær, Mads Pilgren og Klaus Lund. Kristian V. Myrup vil være direktør i alle tre selskaber. Der vil som udgangspunkt ikke være udgifter til personale i Selskaberne, idet al administration er uddelegeret til Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S og dækkes af de aftalte gebyrer. 5

6 Skatteregler for Investeringsselskaber Investeringsselskaber er transparente, dvs. de alene er skattepligtige af udbytte modtaget fra danske selskaber (beskattes med 15%). Skatteregler for Investor Selskabsinvestorer Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet, idet værdien af aktierne i investeringsselskaber opgøres ultimo investeringsselskabets indkomstår, uanset om investors indkomstår måtte være et andet. For en selskabsinvestor med kalenderåret som regnskabsår, medtages i indkomståret 2011 såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab for perioden 1/ til 31/ Har investor skævt regnskabsår medtages realiseret gevinst og tab i indkomståret, samt urealiseret gevinst og tab frem til og med udløbsdatoen for investeringsselskabets indkomstår, som udløber i investors indkomstår. Hvis investor eksempelvis har 30/6 regnskabsår, medregnes i indkomståret 2012 (dvs. regnskabsåret, der omfatter perioden 1/ til 30/6 2012) urealiseret gevinst og tab frem til og med 31/ (opgjort ud fra værdien af aktierne pr. 31/ ), mens realiseret tab og gevinst frem til og med 30/ medtages. Nettoresultatet beskattes som almindelig selskabsindkomst. Personinvestorers frie midler Personen forudsættes at have kalenderåret som indkomstår. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. For indkomståret medtages såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab for perioden 1/ til 31/ , opgjort ud fra værdien af aktierne pr. 31/ Beløbet beskattes som kapitalindkomst. Aktierne kan indgå i virksomhedsordningen. I så fald medregnes indkomsten i virksomhedens resultat og beskattes på linje med anden virksomhedsoverskud. Personinvestorers pensionsmidler Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Realiseret gevinst samt realiseret tab medregnes for indkomståret frem til og med indkomstårets udløb. Urealiseret gevinst og tab, der udligner tidligere års urealiseret gevinst medregnes ud fra senest offentliggjorte årsrapport for investeringsselskabet offentliggjort forud for 15/ For 2011 medregnes urealiseret

7 gevinst/tab på aktierne i investeringsselskabet frem til og med 31/ Tab i forhold til anskaffelsessummen kan først fradrages ved realisation. Den skattepligtiges pengeinstitut skal senest 1/ have oplysning om værdien af de unoterede aktier.

8 Historiske afkast i Artha Kapitalforvaltning Artha Kapitalforvaltning er i stand til at levere et tilfredsstillende afkast af dine penge set i forhold til den risiko du som investor ønsker at løbe. På vores hjemmeside kan du løbende følge med i de historiske afkast fra Arthas tre risikoprofiler: lav, middel og høj. Lav risiko svarer risikomæssigt til en investering i realkreditobligationer, middel risiko til en investering med 50% obligationer og 50% aktier, og høj risiko svarer til 100% aktier. Afkast opdateres én gang om måneden (seneste opdatering fra 31. august 2012). Investeringstype Artha lav risiko (std.afv. 5%) - Artha afkast - Tilsvarende afkast 39,3% 24,4% 5,9% 2,8% 2,6% 6,9% 9,0% 5,2% 17,6% 7,6% Artha middel risiko (std.afv. 10%) - Artha afkast -Tilsvarende afkast 67,6% 51,1% 9,4% 8,7% -0,9% -1,0% 17,2% 15,9% 31,9% 21,1% Artha høj risiko (std.afv. 20%) - Artha afkast - Tilsvarende afkast 162,6% 78,1% 19,3% 14,6% -3,5% -8,9% 34,3% 26,7% 69,9% 34,6% Bemærk: Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

9 TEGNINGSBLANKET Navn: «Aktionær» Adresse: «Adresse» CVR/CPR: «CVRCPR» Herefter benævnt Investor Investeringsselskabet Artha Safe A/S CVR nr Investeringselskabet Artha12 A/S CVR nr Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR nr gennemfører herved en kapitalforhøjelse iht. bemyndigelse udstedt til bestyrelsen, jf. vedtægternes pkt Gennemførelsen er afhængig af, i hvilket selskab Investor ønsker at tegne aktier, og i øvrig på vilkår, jf. bagsiden. Investor tegner sig herved for aktier á DKK til kurs 201 i Investeringsselskabet Artha Safe A/S (minimum 3 aktier) Tegningsbeløbet, DKK, indbetales til selskabets konto Handelsbanken, aktier á DKK til dagskurs + 1,0% i Investeringselskabet Artha12 A/S (minimum 2 aktier) Tegningsbeløbet, DKK, indbetales til selskabets konto i Handelsbanken, aktier á DKK til kurs 202 i Investeringsselskabet Artha Max A/S (minimum 3 aktier). Tegningsbeløbet, DKK, indbetales til selskabets konto i Handelsbanken, Investor giver med sin tegning bestyrelsen fuldmagt til at gennemføre kapitalforhøjelsen og registrere denne hos Erhvervsstyrelsen, når tegningsbeløbet er indbetalt. Tegningsbeløbet indbetales senest den x. september VÆLG VENLIGST OM DE SELV ØNSKER AT OVERFØRE BELØBET, sæt kryds: Investor overfører selv beløbet til det relevante selskabs konto Investor instruerer Artha til at overføre beløbet fra følgende konto: Bank:... Reg. nr. :... Konto nr.:... Artha instrueres i at realisere værdipapirer, fra tilhørende depot, såfremt indestående ikke er tilstrækkeligt. Aktierne registreres i VP. Når kapitalforhøjelsen er gennemført, instruerer Investor hermed selskabet om, at de udstedte aktier skal overføres til Investors VP-depot: Bank:... CD ident:... VP depotnummer:... Dato og underskrift: «Ultimativ_aktionær»

10 De nye aktier udstedes på følgende vilkår: Nye aktier i Investeringsselskabet Artha Safe A/S a. Aktiekapitalen forhøjes med mindst DKK og højst DKK til kurs 201 inklusiv emissionstillæg på 0,5%. b. De nye aktier udstedes i stykstørrelse af DKK eller multipla heraf. c. Tegning sker ved tiltrædelse af dette dokument. d. Der gælder ikke andre indskrænkninger i aktiernes omsættelighed end hvad der fremgår af vedtægterne. Aktierne er omsætningspapirer. e. Der skal ikke gælde indløsningspligt for de nye aktier. f. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra og med indeværende regnskabsår. g. Aktiekapitalen udvides uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Investor tiltræder, at kapitalforhøjelsen sker uden de i selskabslovens 156, stk. 2 dokumenter foreligger (årsrapport, beretning fra bestyrelsen og udtalelse fra selskabets revisor). Nye aktier i Investeringsselskabet Artha12 A/S a. Aktiekapitalen forhøjes med mindst DKK og højst DKK til dagskurs med tillæg af emissionstillæg på 1,0%. b. De nye aktier udstedes i stykstørrelse af DKK eller multipla heraf. c. Tegning sker ved tiltrædelse af dette dokument. d. Der gælder ikke andre indskrænkninger i aktiernes omsættelighed end hvad der fremgår af vedtægterne. Aktierne er omsætningspapirer. e. Der skal ikke gælde indløsningspligt for de nye aktier. f. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra og med indeværende regnskabsår. g. Aktiekapitalen udvides uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Investor tiltræder, at kapitalforhøjelsen sker uden de i selskabslovens 156, stk. 2 dokumenter foreligger (årsrapport, beretning fra bestyrelsen og udtalelse fra selskabets revisor). Nye aktier i Investeringsselskabet Artha Max A/S a. Aktiekapitalen forhøjes med mindst DKK og højst DKK til kurs 202 inklusiv emissionstillæg på 1,0%. b. De nye aktier udstedes i stykstørrelse af DKK eller multipla heraf. c. Tegning sker ved tiltrædelse af dette dokument. d. Der gælder ikke andre indskrænkninger i aktiernes omsættelighed end hvad der fremgår af vedtægterne. Aktierne er omsætningspapirer. e. Der skal ikke gælde indløsningspligt for de nye aktier. f. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra og med indeværende regnskabsår. g. Aktiekapitalen udvides uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Investor tiltræder, at kapitalforhøjelsen sker uden de i selskabslovens 156, stk. 2 dokumenter foreligger (årsrapport, beretning fra bestyrelsen og udtalelse fra selskabets revisor).

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Max A/S

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Max A/S

Læs mere

Aktietegning. Formuepleje Fokus A/S

Aktietegning. Formuepleje Fokus A/S Aktietegning Formuepleje Fokus A/S 100% danske realkreditobligationer Lån i euro/danske kroner Forventet udbytte på 8 kr. pr. aktie Ingen tegningsprovision Gennemsnitlig budgetafkast 7-9% p.a. Tegningsperiode:

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Erhverv A/S ISIN DK0060642486

Tegningsprospekt for. IR Erhverv A/S ISIN DK0060642486 Tegningsprospekt for IR Erhverv A/S ISIN DK0060642486 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 34080321 August 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 29. maj 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar Ansvar

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. juni 2009 2 Side 1. Foreningen

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere