mq t/,-/ A memberof. ( SICNUM --=l'wu*ws fev s on rådgivn ng regnsk b FTF CVR-nr Arsregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mq t/,-/ A memberof. ( SICNUM --=l'wu*ws fev s on rådgivn ng regnsk b FTF CVR-nr. 62 55 74 19 Arsregnskab"

Transkript

1 A memberof. mq t/,-/ --=l'wu*ws ( SICNUM fev s on rådgivn ng regnsk b FTF CVR-nr Arsregnskab 1. januar december 2009

2 lndholdsfortegnelse Side Ledetsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegníng 2 Anvendt regnskabspraksis 3-4 Resultatopgøretse 1. januar december Balance 31. december Noter ti[ årsregnskabet 9-12 Specifikation tii Pensionssikringskonto i3 ','.} FTF'Arsregnskab 2009

3 Ledelsens påtegning Ledetsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2009 for FTF. Ârsregnskabet er aflagt i henhotd til FTF's vedtægter. Vi anser den vatgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et rewisende bitlede af FTF's aktiver og passiver, finansielle stitting samt resuttat. Ärsregnskabet indstitles til repræsentantskabets godkendetse. København, den 22- februar Jens Kragh Direktør Marianne Heide Personale- og administrationschef København, den I 2O1O I forretningsudvalget: Bente Sorgenfrey Formand Kent Petersen Næstformand Grete Christensen Susanne Engstrøm Anders Laursen Henning Pedersen Peter lbsen Johnny Kuhr Anders Bondo Christensen Cert Johansen Arne Pedersen Bettina Post FTF.Arsregnskab 2009 s"1

4 Den uafhængige revisors påtegning Ti[ forretningsudvalçt i FTF Vi har revideret årsregnskabet for FTF for regnskabsåret 1. januar december 2009, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resuttatopgørelse, batance og noter. Ârsregnskabet aflægges i overensstemmelse med vedtægterne. De anførte budgettal er ikke omfattet af vor revision. Ledelsens anwar for årsregnskabet Ledetsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et rewisende bitlede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, imptementering og opretholdetse af interne kontrotler, der er retevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende bittede uden væsenttig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser e[[er fej[, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimetíge efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revísion i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op tit etiske krav samt ptanlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke índeholder væsenttíg fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handtinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risíkoen for væsentlig fejtinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformatíonen skyldes besvigetser e[[er fejt. Ved risikovurderingen overveier revisor interne kontrotler, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der gíver et retvisende biltede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stitlingtagen tíl, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet..,r xi: Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevís er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning tit forbehotd. Konktusion Det er vor opfattetse, at årsregnskabet giver et retvisende bittede af foreningens aktiver, passiver og finansielte stitting pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens aktíviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmetse med vedtægterne. Frederiksberg, den 22. februar 201 O Signum Revision A/S revtsorer FTF.Arsregnskab 2009 s.2

5 Anvendt regnskabspraksis Arsregnskabet for FTF er aftagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. Præsentationen af balancen er ændret så den tilnærmes årsregnskabslovens ktasse A. Ärsregnskabet er i øvrigt aftagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måting I resuttatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forptigtelse. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forptigtelser samt tilbageførster som føtge af ændrede regnskabsmæssige skøn af be[øb, der tidligere har været indregnet i resuttatopgørelsen. Aktiver indregnes i batancen når det er sandsyntigt, at fremtidige økonomiske fordete vit titflyde foreningen, og aktivets værdi kan måtes påtideligt. Ved første indregning måles aktiver og forptigtetser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkett regnskabspost. Ved indregning og måting tages hensyn tit forudsigetige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhotd, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen lndtægter lndtægter indregnes i resultatopgørelsen, hvis indtægten kan opgøres påtidetigt og forventes modtaget. Finansielle poster Finansie[[e indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, kursreguteringer samt realiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de be[øb, der vedrører regnskabsåret. Skat af året resultat Ârets skat, består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat. FTF'Arsregnskab 2009 s.3

6 Anvendt regnskabspraksis Batancen Materielle anlægsaktiver Ejendommen værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af årtige bygningsafskrivninger pâ 8o/o det første år, derefter 2%. Anskaffetse af maskiner og inventar samt lt-udstyr omkostningsføres i anskaffelsesåret. Finansietle anlægsaktiver Børsnoterede værd ipa pirer værd iansættes til kursværd i. Unoterede aktier værdiansættes til anskaffelsessum e[[er nedskrevet værdi. Tilgodehavender Titgodehavender optages til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer tit nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henbtik på at imødegå forventede tab Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføtgende regnskabsår. Udskudt skat I balancen optages under hensatte forplígtelser udskudt skat, der udgør den skat som skal betales, hvis aktíverne sælges tit bogført værdi. Gældsforpligtelser Gætd måtes til amortiseret kostpris, der sædvantigvis svarer til nominel værdi. të FTF'Arsregnskab 2009 s.4

7 FTF' Arsregnskab 2009 s.5

8 Resultatopgørelse 2009 Note lndtægter Kontingenter 1 Renter og udbytte m.v. lndtægter ialt 5ó Budget i kr. 56.O Omkostninger Organisatoriske omkostninger Hovedarbejds- og índsatsområder I nformations- og pubtikationsvirksomhed Adm inistrationsomkostninger: Løn og pensionsomkostninger m.v. Ejendoms- og lokaleomkostn inger Adminístrationsomkostninger i øvrigf. (2.42s.e201 ( só) (1.8s0.188) (38.32O.s271 ( se1 ø Á (2.szsl (7.7esl (1.830) (3e.1s0) (3.200) ß.4601 Omkostninger i alt ße (se.eóo) Resultat før skat 3.00ó.638 ( Skat (es0.8ó7) (0) Arets resultat 2.O5s.771 Q.43sl...} '# Arets resultat Overført fra: Hensættelse tit bygningskonto Solidaritetskonto Til disposition 2.s?s.8?4 13 Der disponeres således: Hensættelse tit kapitatkonto FTF.Arsregnskab 2009 s.ó

9 Balance 31. december 2009 Aktiver Note Anlægsaktiver Ejendommen Niets Hemmingsens Cade 12 Depositum Materietle antægsaktiver i att Værdipapirer Lån tit lnternationa[ Trade Union Buitding lnvestment Finansiette anlægsaktíver i alt Anlægsaktiver ialt Omsætningsaktiver Debitorer Formue iregionerne Aktiver vedrørende Pensionssikringskonto, jf- specífikation Tilgodehavende skat Periodeafgrænsn i ngsposter Periodiserede renter Tilgodehavender i alt Likvide midler ó ',1 Omsætningsaktiver i alt Aktiver ialt FTF.Arsregnskab 2009 s.7

10 Balance 31. december 2009 Passiver Note 10 1i Egenkapital Hensættelser: Kursuskonto Bygningskonto Anden formue: Solidaritetskonto Carantifond Kapitatkonto Egenkapital ialt 'l _8ø '14 Hensættelser til aktuette forpligtelser Udskudt skat Pensíonssikringskonto, jf. specifikation Eventuel forpligtetse, Jura, arbejdsskade og socialrådgivning Hensættelser til aktuelte forptigtetser i alt _ Gæ[dsforpligtelser Prioritetsgæ[d Langfristet gætd i att O ',;; Gætd tit pengeinstitut Leverandører af varer og tjenesteydetser Anden gætd Skytd ige feriepenge tit funktionærer Kortfristet gætd i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver ialt Kautionsforptigtetse FTF.Ârsregnskab 2009 s.8

11 Noter 1 - Renter og udbytte m.v. Renteindtægt, tikvide midter, FTF Renteindtægt, likvide midter, FTF's regioner Renteindtægt, værd ipapirer Renteíndtægt, udtån tii lnternational Trade Union Buitding lnvestment Renteindtægt, udlån i øvrig!. Udbytte, værdipapirer Realiseret kursavance Kursregulering Budget i kr. Renteomkostninger Depot- og porteføljegebyr I alt (1.01i) ( _311.'t'a7 't Organisatoriske omkostninger Kongres Forretningsudvalg Sektionsmøder, formandsmøder, konferencer Øvrige organ isationsaktiviteter samt repræsentation I alt Hovedarbejds- og indsatsomráder Samfund og arbejdsliv Forhandlings- og arbejdsret Regionalt samarbejde I nternationale forhotd Arbejdsskade og sociatrådgívn ing Organisationsudda nnelse lndsatsområder Øvrige I alt ( s (1.600) Løn- og pensionsomkostninger Sekretariat Lønsumsafgift Reguleríng af sþtdige feriepenge til funktionærer!-êl! Heraf udgør formandsvederlag, ekskl. pensionsbidrag FTF.Arsregnskab 2009 s.9

12 Note Budget i kr. 5 - Ejendoms- og lokateomkostninger Skatter og afgifter samt forsikringer Elektrícitet og varme Securitas og Falck m.v. Ejendomsservice m.v. I ndvendíg vedligeholdelse Udvend ig vedligehotdetse Arkítekthonorar Bygningsafskrivning Prioritetsrenter Husleje lalt ó - Administrationsomkostninger i øvrigt Porto, tetefon, kørsel og aviser m.v. Papir og kontorartikler Anskaffelser og vedtigehotdelse af inventar Forsikringer Kantine- og personatepotitik Kompetence- og orga n isationsudvikling Revisionshonorar Annonceomkostninger Andre omkostninger I alt ' A i iì* 7 - Skat Beregnet foreningsskat for året 2009 Udenlandsk udbytteskat Regutering af udskudt skat: Hensættelse 1. januar 2009 Hensættelse 31. december 2009 I att (64.s7s\ FTF.Arsregnskab 2009 s. 10

13 Note I - Ejendom Matr.nr. 158 Frimands Kvarter, Niets Hemmingsens Gade 12,1113 København K: Anskaffetsessum 1. januar 2009 Tilgang Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar 2009 Afskrivning for 20Q9 Afskrívning 31. december 2009 (e e) (s30.891) n0.21e.640) Bogført værdi 31. december Ejendomsværdi 1. oktober 2008 kr Værdipapirer Obtígationer, nom. kr. i , kursværdi 31. december 2009 Børsnoterede aktier, stk., kursværdi 31. december 2009 Unoterede aktier i lnternationattrade Union Buitding lnvestment, 3 1 stk., anskaffetsesværdi Unoterede aktier i A/5 Dansk Erhvervsinvesteríng, nom. kr , kursværdi 1. januar 1997 Unoterede aktier i RUNA Forsikring A/S, nom. kr , anskaffelsesværdi I att 't Hensættelse til kursuskonto Satdo 1. januar 2009 Satdo 31. december FTF.Àrsregnskab 2009 s. 11

14 Note 11 - Hensættelse tilbygningskonto Satdo i. januar 2009 Overført tii resuttatd isponering Satdo 31. december f ) Solidaritetskonto: Satdo 1. januar 2009 Overført tii resultatd isponering Saldo 31. december (40.103) 'l 13 - Kapitatkonto: Satdo 1. januar 2009 Overtørt fra resultatd isponering Satdo 31. december Pensionssikringskonto Hensættelsen-tjener tít dækning af FIF's forptigtetse til regulering af enkepension i henhotd til pensionstilsagn efter de for tjenestema ndspensionister gætdende regler..,i i5 - Kautionsforpligtelser Kautionsforptígtetse overfor Lån & Spar Bank for SAFU's kassekredit på kr fff.arsregnskab 2009 s.12

15 Specifikation til FTF's Pensionssikringskonto Resultatopgørelse for 2009 lndtægter Renteindt egter, Danica Omkostninger Pensionsomkostning Resultat n16.766l. lt0/'.e23l,ìtj Balance Aktiver Depot, Danica Aktiver i alt Passiver Pensionssikringskontoens formue Saldo 1. januar 2009 Resultat ifølge resultatopgørelse Formue ialt n04.e23l Passiver i alt FTF'Arsregnskab 2009 s. 13

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere