Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 1. kvartal 2003"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal /7

2 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT / (Mio. kr.) Bidragsindtægter Nettorenteindtægter, ekskl. beholdningsindtjening Gebyrer og provisioner, netto Kursregulering fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Tab og nedskrivninger på fordringer Basisindtjening Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Ordinært resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE (Mio. kr.) Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv Udlån Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter mv Udstedte obligationer Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Periodens resultat i % p.a. af gns. egenkapital 8,7 7,7 8,2 Basisindtjening i % p.a. af gns. egenkapital 10,4 11,0 10,5 Omkostninger i % af basisindtægter (O/I) 32,3 34,4 34,2 Solvensprocent (ekskl. periodens resultat) 10,2 10,0 10,4 Kernekapitalprocent (ekskl. periodens resultat) 10,1 9,9 10,3 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Rating af obligationer - Moody's Aaa Aaa Aaa Rating af obligationer - Standard & Poor's AAA - - Realkredit Danmark 1. kvartal /7

3 BERETNING Resumé af udviklingen i 1. kvartal 2003 For Realkredit Danmark koncernen kan udviklingen i 1. kvartal sammenfattes således: Realkredit Danmark koncernens resultat før skat udgjorde 748 mio. kr. i 1. kvartal i år mod 601 mio. kr. i 1. kvartal Basisindtjeningen udgjorde 667 mio. kr. mod 647 mio. kr. året før. Realkreditudlånet steg til 477 mia. kr. ved udløbet af 1. kvartal mod 469 mia. kr. ved årets begyndelse. Markedsandelen for nettonyudlånet blev i 1. kvartal 26,7 % mod 27,4 % i 4. kvartal Realkredit Danmark fik den 1. maj 2003 ratet hovedparten af sine obligationer hos Standard & Poor s. Den tildelte rating, AAA, er den højest opnåelige hos Standard & Poor s. Solvensprocenten ved udløbet af 1. kvartal 2003 udgjorde 10,2 % mod lovens minimumskrav på 8,0 %. Resultat Basisindtægterne udgjorde mio. kr. i 1. kvartal 2003 mod 904 mio. kr. året før. I basisindtægterne er indeholdt øgede bidragsindtægter og gebyrer som følge af den stigende udlånsportefølje samt af høj konverteringsaktivitet i 1. kvartal Driftsomkostninger inklusive afskrivninger udgjorde i 1. kvartal 2003 i alt 331 mio. kr. mod 311 mio. kr. året før. Stigningen kan især henføres til den høje udlånsaktivitet i Omkostningerne i % af basisindtægterne er reduceret fra 34,4 % i 1. kvartal 2002 til 32,3 % i år. Tab og nedskrivninger på fordringer gav i 1. kvartal 2003 en udgift på 26 mio. kr. mod en indtægt på 54 mio. kr. året før. Tabet i 2003 vedrører primært nedskrivning på nogle få engagementer. Sidste år viste regnskabsposten netto en indtægt, fordi der var en betydelig indbetaling fra afslutning af et konkursbo. Behovet for at foretage nedskrivninger er generelt ikke øget i 2003, blandt andet som følge af, at restancerne fortsat er på et meget lavt niveau. Beholdningsindtjeningen, der omfatter afkastet af egenbeholdningen efter et risikofrit afkast og efter administrationsomkostninger, udviste i 1. kvartal 2003 en indtægt på 81 mio. kr. mod en udgift på 29 mio. kr. året før. Egenbeholdningen er defineret som den del af fondsbeholdningen, der ikke knytter sig til udlånsaktiviteten. Realkredit Danmark er sambeskattet med Danske Bank. De gældende sambeskatningsregler for fordeling af den danske skat i koncernen medfører, at Realkredit Danmarks effektive skatteprocent for 2003 forventes at udgøre ca. 26 %. Realkredit Danmark 1. kvartal /7

4 Kapital og solvens Udviklingen i den ansvarlige kapital og solvens kan illustreres således: ANSVARLIG KAPITAL OG SOLVENS 31. marts 31. marts Året (Mio. kr.) 2003 * 2002 * 2002 Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Ansvarlig kapital Vægtede poster i alt Solvensprocent 10,2 10,0 10,4 Kernekapitalprocent 10,1 9,9 10,3 * Eksklusive periodens resultat Den ansvarlige kapital i Realkredit Danmark koncernen pr. 31. marts 2003 på mio. kr. svarer til en solvens på 10,2 %, hvor lovens krav er 8,0 %. Overdækningen udgjorde således mio. kr. Egenkapitalen blev i 1. kvartal 2003 øget med periodens resultat på 553 mio. kr., hvortil kommer 72 mio. kr. vedrørende opskrivning af unoterede aktier som følge af ændrede regnskabsregler. Egenkapitalen udgjorde herefter mio. kr. Realkreditmarkedet I 1. kvartal 2003 oplevede realkreditmarkedet den hidtil største konverteringsaktivitet, og det samlede bruttoudlån viste en stigning på 87 % til 168 mia. kr. i 1. kvartal 2003 mod 90 mia. kr. i 4. kvartal For året 2002 som helhed udgjorde bruttoudlånet 332 mia. kr. Stigningen afspejler den betydelige konverteringsaktivitet, som det fortsatte rentefald indtil medio marts medførte. Mest markant var rentefaldet på obligationer med kort løbetid. I sidste halvdel af marts steg renterne igen. Ved udløb af 1. kvartal 2003 udgjorde renten på et 30-årigt fastforrentet lån 5,4 %, og renten på FlexLån type F1 (100 % årlig rentetilpasning) udgjorde 2,5 %. Ved årets begyndelse var de tilsvarende rentesatser 5,5 og 3,0 %. Konkurrencesituationen Realkredit Danmarks markedsandel for bruttoudlånet udgjorde 30,0 % i 1. kvartal 2003 mod 33,2 % i 4. kvartal For nettonyudlånet blev markedsandelen i 1. kvartal 26,7 % mod 27,4 % i 4. kvartal Ved nettonyudlånet er indfrielser med eller uden optagelse af nye lån fratrukket bruttoudlånet. Udviklingen kvartal for kvartal fremgår af nedenstående tabel: MARKEDSANDEL, ALLE MARKEDER 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. (%) Bruttoudlån 30,0 33,2 29,3 32,2 35,6 Nettonyudlån 26,7 27,4 25,6 26,9 31,9 Realkredit Danmarks realkreditudlån steg i 1. kvartal 2003 med 8 mia. kr. til 477 mia. kr. Af stigningen i udlånet udgjorde privatmarkedet 64 %, byerhverv 8 %, landbrug 6 % og boligudlejning 22 %. I marts 2003 blev der fremsat et lovforslag, som hvis det vedtages giver realkreditinstitutterne mulighed for fra 1. oktober i år at tilbyde private boligejere lån, som er afdragsfrie i op til 10 år fordelt over Realkredit Danmark 1. kvartal /7

5 lånets løbetid. Realkredit Danmark har igangsat udvikling af it-systemer, så den nye låntype efter konkret rådgivning kan tilbydes kunderne straks fra lovens ikrafttræden. Funding Realkredit Danmarks udlån finansieres ved udstedelse af realkreditobligationer, som noteres på Københavns Fondsbørs. Ved udløb af 1. kvartal 2003 havde Realkredit Danmark udstedt obligationer for 525 mia. kr., svarende til 34 % af samtlige udstedte realkreditobligationer på det danske marked. Alle Realkredit Danmarks obligationer udstedt efter 1. september 1992 har den højest opnåelige rating hos Moody s Investors Service, nemlig Aaa, svarende til ratingen for danske statsobligationer. Realkredit Danmark fik den 1. maj 2003 ratet hovedparten af sine obligationer hos Standard & Poor s. Den tildelte rating, AAA, er den højest opnåelige hos Standard & Poor s og gælder i store træk de samme obligationer, som er omfattet af Moody s Aaa-rating. Ratingen fra Standard & Poor s ventes yderligere at styrke interessen for Realkredit Danmarks obligationer blandt udenlandske investorer. Forventninger til 2003 Forventningerne til 2003 er uændrede i forhold til omtalen i årsrapporten for Stigningen i forretningsvolumen vil øge bidragsindtægterne i Nettorenteindtægterne forventes at blive lidt mindre som følge af et lavere renteniveau. Omkostningerne forventes at stige som følge af øgede aktiviteter vedrørende udvikling af nye it-systemer i forbindelse med konvertering til Danske Banks centrale it-platform. På denne baggrund forventes basisindtjeningen før tab og nedskrivninger at blive på nogenlunde samme niveau som i Tab og nedskrivninger på fordringer forventes ved uændrede konjunkturforhold fortsat at være på et lavt niveau. Beholdningsindtjeningen vil i høj grad afhænge af kursniveauet ultimo året. Halvårsrapport 2003 forventes offentliggjort den 21. august København, den 6. maj 2003 Kontaktperson i Realkredit Danmark: Administrerende direktør Sven Holm, tlf Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads København V Tlf Fax CVR-nr København Realkredit Danmark 1. kvartal /7

6 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal (Mio. kr.) Bidragsindtægter Nettorenteindtægter, ekskl. beholdningsindtj Gebyrer og provisioner, netto Kursregulering fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Tab og nedskrivninger på fordringer Basisindtjening Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Ordinært resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE (Mio. kr.) Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv Udlån Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter mv Udstedte obligationer Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt Realkredit Danmark 1. kvartal /7

7 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2003 er udarbejdet i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs A/S regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2002 bortset fra konsekvensen af ændrede regnskabsregler: Unoterede værdipapirer optages til den anslåede dagsværdi. Efter den hidtidige regnskabspraksis blev unoterede værdipapirer optaget til købsprisen eller markedsværdien, hvis denne blev vurderet at være lavere. Med virkning for erhvervelser efter 1. januar 2003 optages immaterielle aktiver til anskaffelsesværdi og afskrives over den forventede brugstid, dog maksimalt 20 år. Hidtil blev immaterielle aktiver, bortset fra erhvervet goodwill, udgiftsført i anskaffelsesåret. Endvidere aktiveres forbedring af lejede lokaler foretaget efter 1. januar 2003 under materielle aktiver og afskrives over den forventede brugstid. Ændringerne indebærer en forøgelse af aktiver og egenkapital pr. 1. januar 2003 på 72 mio. kr. Da den beløbsmæssige effekt ikke er væsentlig, er sammenligningstallene ikke tilpasset, og værdireguleringen er indregnet direkte på egenkapitalen primo Periodens resultat er ikke påvirket af den nævnte praksisændring. Realkredit Danmark koncernen UDVIKLING I EGENKAPITAL 1. kvartal 1. kvartal Året (Mio. kr.) Egenkapital, primo Opskrivning af unoterede aktier Udskudt skat i associeret virksomhed Periodens resultat Egenkapital, ultimo Aktiekapitalen består af stk. aktier a 100 kr. og ejes fuldt ud af Danske Bank A/S. Realkredit Danmark 1. kvartal /7

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2004 Realkredit Danmark koncernen Indhold Ledelse 2 Hovedtal 3 Beretning 4 Regnskabsberetning 4 Årets resultat 4 Balance, solvens og egenkapital 5 Overgang til IFRS i 2005 6 Forventninger til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2011 30. SEPTEMBER 2011 RESULTAT s resultat før skat blev 1.286 mio. kr. mod 2.724 mio.

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O.

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. november 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. SEPTEMBER 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før

Læs mere

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

REALKREDIT D ANMARK ÅRSRAPPOR T

REALKREDIT D ANMARK ÅRSRAPPOR T Årsrapport 2006 Indhold 2 3 3 3 3 4 4 5 7 8 11 13 15 16 16 17 19 19 26 27 28 29 30 50 51 52 Hovedtal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Årets resultat Kapital og solvens Balance Forventninger til 2007

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2012 4 Forventninger til 2013 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 77

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG. Hovedtal

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG. Hovedtal HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG (1.000 kr.) 2000 1999 1998 1997 1996 Hovedtal Nettorente- og gebyrindtægter... 148.406 134.080 127.705 135.264 134.865 Kursreguleringer... + 411-11.922 + 7.229-7.398 +

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og de krav,

Læs mere

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv årsrapport 2011 Kort om BRFkredit-koncernen * Mission BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. Vision at låntagere oplever BRFkredits salg og rådgivning

Læs mere