HR Jura. Februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. Februar 2013. www.accura.dk"

Transkript

1 Februar 2013 HR Jura Denne gang omhandler Accuras nyhedsbrev bl.a. en række nyligt afsagte domme og afgørelser vedrørende forskelsbehandling i henhold til deltidsloven, tjenestemænds ret til rådighedsløn samt generaladvokatens forslag til afgørelse i 2 sager om handicap og 120-dages reglen. Du kan endvidere læse om, hvornår man som arbejdsgiver må indhente straffeattester i forbindelse med rekruttering. HR Jura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Flere kvinder i ledelsen lovforslag vedtaget Deltidsansat blev ikke forskelsbehandlet Lærere blev ikke forskelsbehandlet I orden at annullere jobtilbud ved manglende oplysning om sygdom Generaladvokaten udtaler sig om handicap, sygdom og 120-dages reglen Tjenestemand havde ret til at afvise anvist stilling Ikke sagligt at fyre en stressramt advokat Brug af straffeattester i forbindelse med rekruttering Side 1 Side 2 Side 3 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 11 Gæsteartikel i februar Sidst i denne udgave har vi inkluderet en gæsteartikel fra Accura Tax Partnerselskab omhandlende emnet aktieløn og personlige holdingselskaber. Artiklen er skrevet af Accura Tax s medarbejdere. God fornøjelse

3 Flere kvinder i ledelsen lovforslag vedtaget Som omtalt i vores nyhedsbrev fra august og oktober 2012 har regeringen fremsat et lovforslag om flere kvinder i ledelsen. Forslaget er nu blevet vedtaget af Folketinget. Lovforslaget medfører, at de største virksomheder samt alle statslige virksomheder og institutioner forpligtes til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og til at udarbejde politikker for, hvordan virksomheden vil øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Kravet om udarbejdelse af politikker forudsætter dog, at virksomheden har mindst 50 ansatte. Loven kommer til at gælde for virksomheder, der overskrider to af følgende kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår: Virksomhederne skal redegøre for status for opfyldelsen af de opstillede måltal mv. i årsrapporten. De nye regler træder i kraft 1. april Ledelsen skal derfor inden denne dato tage stilling til, om der skal opstilles måltal og laves politikker, eller om virksomheden allerede opfylder kravet om ligelig fordeling. Afrapporteringspligten har virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. På hjemmesiden der udvikles og drives af Ministeriet for Ligestilling og Kirke, kan man læse nærmere om lovkravene samt finde værktøjer til arbejdet med at gøre virksomhedens ledelse og bestyrelse mere mangfoldig. 1. En balancesum på DKK 143 mio. 2. En nettoomsætning på DKK 286 mio. 3. Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250. I de tilfælde, hvor virksomheden allerede har en kønsfordeling, der ligger mellem 40 og 60 pct., vil virksomheden blot skulle oplyse, at der ikke foreligger underrepræsentation. 1

4 Deltidsansat blev ikke forskelsbehandlet Højesteret fastslog ved dom af 6. december 2012, at det ikke var i strid med deltidslovens forbud mod forskelsbehandling af deltidsansatte medarbejdere, at en deltidsansat alene fik udbetalt normal timeløn uden pension i forbindelse med overarbejde. Den pågældende medarbejder var ansat på deltid og havde fast 30 arbejdstimer om ugen. Medarbejderen var som de øvrige medarbejdere i selskabet herunder de fuldtidsansatte omfattet af en pensionsordning. Selskabet indbetalte pensionsbidrag af den deltidsansattes faste løn for 30 timers arbejde om ugen, mens selskabet for de fuldtidsansatte betalte pensionsbidrag af deres faste løn for 37 timers arbejde om ugen. Både fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere var desuden omfattet af en flexordning. Ordningen gav medarbejderne mulighed for selv at tilrettelægge arbejdstiden inden for de angivne rammer. Der var i en række tilfælde indgået aftaler mellem arbejdsgiver og medarbejdere om, at hvis den enkelte medarbejder tilrettelagde arbejdstiden på en sådan måde, at der blev arbejdet flere timer, end vedkommende var ansat til, ville medarbejderen modtage et vederlag for disse timer svarende til den normale timeløn. Medarbejderen modtog ikke pensionsbidrag af dette vederlag. Sagen drejede sig om, hvorvidt det udgjorde forskelsbehandling i strid med deltidsloven, at den deltidsansatte medarbejder ikke modtog pension af løn (overarbejdsvederlaget) optjent inden for intervallet 30 til 37 timer om ugen, når timerne i dette interval var almindelig pensionsgivende løn for fuldtidsansatte. Ifølge deltidsloven må deltidsansatte, for så vidt angår ansættelsesvilkår, ikke behandles på en mindre gunstig måde end sammenlignelige fuldtidsansatte, udelukkende fordi de arbejder på deltid, medmindre forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold. Højesterets udtalte, at der i sagen var tale om en særegen situation, når en medarbejder opnår vederlag i stedet for tvunget bortfald eller tvungen afspadsering af flextimer, som en ansat har udnyttet sin arbejdstilrettelæggelsesfrihed til at optjene. Der kunne således ikke ske en sammenligning af fuldtidsansatte, der udførte ordinært arbejde i intervallet 30 til 37 timer, og den deltidsansatte, der arbejdede ud over de 30 timer, der var hendes normale arbejdstid Højesterets flertal fandt derfor, at der ikke var tale om forskelsbehandling i strid med deltidsloven, idet timer ud over den ordinære arbejdstid blev honoreret med den ansattes normale timeløn (uden pensionsbidrag), uanset om vedkommende var ansat på deltid eller fuld tid. Højesteret stadfæstede dermed Sø- og Handelsrettens dom, idet der dog var 1 dissentierende dommer i Højesteret. Accura bemærker Dommen fastslår, at en deltidsansat ikke bliver forskelsbehandlet, når vedkommende opnår forholdsmæssigt samme rettigheder som en tilsvarende fuldtidsansat, samt at når en fuldtidsansat ikke opnår pensionsbidrag af arbejde ud over ordinær arbejdstid, så gør en deltidsansat heller ikke. 2

5 Lærere blev ikke forskelsbehandlet Der var ikke tale om sammenligneligt arbejde for lærere i et oplysningsforbund og lærere på daghøjskoler. Lærerne i Oplysningsforbundet blev ikke forskelsbehandlet i strid med hverken lov om tidsbegrænset ansættelse eller deltidsloven. Det fastslog Højesteret i dom af 14. november Kofoeds Skoles Oplysningsforbund blev oprettet i slutningen af 2004 som en forening i henhold til folkeoplysnings-loven og har siden 2005 tilbudt voksenundervisning og modtaget tilskud hertil. En gruppe medarbejdere var i perioden 2005 til 2007 ansat som lærere i Oplysningsforbundet. Ansættelsesaftalerne var tidsbegrænsede og bortfaldt uden varsel efter ca. et halvt år, når undervisningen i det pågældende semester var afsluttet. Lærerne var ikke omfattet af en kollektiv overenskomst. Den konkrete sag drejede sig om, hvorvidt lærerne i Oplysningsforbundet var blevet forskelsbehandlet i strid med deltidsloven, samt om de havde krav på aflønning på samme vilkår som lærere på daghøjskoler, når der henses til lov om tidsbegrænset ansættelse. Oplysningsforbundet og Kulturministeriet, som havde biintervenieret i sagen, anførte, at Oplysningsforbundet havde fulgt folkeoplysningsloven, hvorefter det er en betingelse for at få tilskud, at aflønning mv. er i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i lønbekendtgørelsen. Allerede som følge heraf kunne der efter deres opfattelse ikke foreligge forskelsbehandling. Højesteret afviste imidlertid denne påstand, og bemærkede at en arbejdsgiver, uanset de nævnte tilskudsbetingelser, er forpligtet til at følge reglerne om forbud mod forskelsbehandling. Ifølge deltidsloven må deltidsansatte, hvad angår ansættelsesvilkår, ikke behandles på mindre gunstig måde end sammenlignelige fuldtidsansatte, udelukkende fordi de arbejder på deltid, medmindre forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold. Løn- og ansættelsesvilkårene for lærerne var reguleret af reglerne i lønbekendtgørelsen. I bekendtgørelsen skelnes der ikke mellem deltids- og fuldtidsansatte lærere, og ansættelsesvilkårene er således ens for alle. Lønnen fastsættes på timebasis, og timelønnen er den samme, hvad enten en lærer arbejder på fuld tid eller på deltid. Højesteret fandt derfor ikke, at der skete forskelsbehandling af de deltidsansatte lærere i Oplysningsforbundet. I medfør af lov om tidsbegrænset ansættelse må ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat ikke være mindre gunstige end de, der gælder for sammenlignelige fastansatte, hvis dette udelukkende er begrundet i den tidsbegrænsede varighed, og der ikke er tale om objektive forhold. Parterne var enige om, at der ikke var sammenlignelige fastansatte i Oplysningsforbundet, og at der ikke forelå en kollektiv overenskomst, som fandt anvendelse for eller regulerede forholdet. Det skulle derfor vurderes, om der forelå en overenskomst inden for et tilsvarende fagligt område, der kunne anvendes som sammenligningsgrundlag. fortsættes 3

6 Spørgsmålet var herefter, om de overenskomstdækkede lærere på daghøjskoler og de tidsbegrænsede ansatte i Oplysningsforbundet reelt udførte det samme eller tilsvarende arbejde under hensyntagen til kvalifikationer og færdigheder. Højesteret bemærkede, at undervisningsvirksomhed kunne være af meget forskellig karakter, og at den omstændighed, at lærerne i begge tilfælde underviste voksne, ikke var tilstrækkelig til, at overenskomsten kunne anvendes som sammenligningsgrundlag. Højesteret henviste til landsrettens begrundelse, og så sig enig i, at der med hensyn til undervisningsformål, målgruppe og undervisningsform var en række væsentlige forskelle mellem arbejdet som lærer i Oplysningsforbundet og arbejdet som lærer på daghøjskoler. Højesteret tiltrådte derfor, at overenskomsten for lærere på daghøjskoler ikke kunne anvendes som sammenligningsgrundlag. De tidsbegrænsede ansatte var derfor ikke blevet udsat for forskelsbehandling. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom. Accura bemærker Af dommen ses, at der foretages en grundig bedømmelse af, om der foreligger et tilsvarende fagligt område ved sammenligningen af arbejdsområder efter lov om tidsbegrænset ansættelse. Det er således ikke nok, at der er tale om undervisning og der stilles bl.a. krav til, at der er tale om ensrettede formål og samme målgruppe. Dommen viser desuden, at en fastsættelse af lønnen på timebasis med en fast timelønssats ikke vil medføre forskelsbehandling efter deltidsloven, når det samme gælder for både deltids- og fuldtidsansatte. 4

7 I orden at annullere jobtilbud ved manglende oplysning om sygdom Region Midtjylland var berettiget til at annullere en afgørelse om at ansætte en medarbejder, da medarbejderen ikke forinden ansættelsen havde oplyst, at hun tidligere var blevet opsagt fra en stilling i regionen på grund af langvarig sygemelding. Det fastslog Vestre Landsret i dom af 15. november En medarbejder fik tilsagn om ansættelse som lønkonsulent i Region Midtjylland, på trods af at hun samtidig var langtidssygemeldt og opsagt fra en stilling i selvsamme region. Medarbejderen havde været deltidssygemeldt som følge af arbejdsbetinget stress i sin stilling som personalekonsulent i regionen fra juni 2009 til november 2009, og derefter fuldtidssygemeldt indtil sin fratrædelse. I sygeperioden modtog medarbejderen længerevarende psykologhjælp samt hjælp i form af samtaleterapi hos sin læge. Medarbejderen blev opsagt af regionen til fratrædelse pr. 31. maj 2010 som følge af sygdomsforløbet. Under ansættelsessamtalerne til stillingen som lønkonsulent, oplyste medarbejderen ikke om sygdomsforløbet, og ansættelsesudvalget fik indtrykket af, at medarbejderen stadig var ansat som personalekonsulent et andet sted i regionen. Medarbejderen ønskede ikke, at der blev indhentet referencer fra hendes leder, hvilket udvalget respekterede. Da ansættelsesudvalget efter bekræftelse af ansættelsen, anmodede medarbejderens tidligere afdeling om intern overførsel af personaledata, blev det meddelt udvalget, at medarbejderen var fratrådt som følge af sygdom. Ansættelsesudvalget anså medarbejderens manglende oplysning om opsigelsen for loyalitetsbrud, og så herefter ikke længere mulighed for at ansætte medarbejderen, hvilket blev meddelt hende pr. . Sagen for landsretten handlede om, hvorvidt regionen havde været berettiget til at annullere ansættelsen, samt om regionen ved sagsbehandlingen i forbindelse med annulleringen havde tilsidesat forvaltningslovens regler om partshøring. Ifølge helbredhedsoplysningsloven har en ansøger inden sin ansættelse pligt til at oplyse, om vedkommende lider af en sygdom, som vil have væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden ved det pågældende arbejde. Medarbejderen afviste, at hendes sygdomsforløb skulle have medført oplysningspligt, idet sygdommen udelukkende var begrundet i arbejdsrelateret stress som følge af dårligt samarbejde med hendes forhenværende leder. Landsretten var imidlertid ikke enig i, at der ikke i medfør af sygdommen var nærliggende risiko for uarbejdsdygtighed i den nye stilling. Retten fandt derfor, at medarbejderen af egen drift, inden ansættelsen, skulle have oplyst regionen om sygdommen. Retten påpegede, at sagen i medfør af forvaltningsloven skulle have været forelagt medarbejderen til eventuel udtalelse, inden regionen traf sin afgørelse. Den manglende partshøring havde imidlertid ikke medført en usaglig afgørelse, og der var på denne baggrund ikke grundlag for at pålægge regionen at betale godtgørelse herfor. Landsretten frifandt herefter Region Midtjylland. Accura bemærker En medarbejders helbredstilstand kan have stor betydning for medarbejderens evne til at udføre sit arbejde. Dommen bekræfter, at en ansøger inden sin ansættelse har pligt til af egen drift at oplyse, om den pågældende lider af en sygdom, som har væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden. Oplysningspligten medfører desuden, at hvis en ansøger undlader at oplyse om en relevant sygdom, vil fravær på grund af sygdommen efter omstændighederne ikke blive anset for lovligt fravær, og arbejdsgiveren kan være berettiget til at hæve ansættelsesforholdet. 5

8 Generaladvokaten udtaler sig om handicap, sygdom og 120-dages reglen Ifølge generaladvokaten kan sygdom føre til handicap, når der foreligger en prognose om en varig begrænsning. Et forkortet opsigelsesvarsel efter 120-dages reglen, begrundet i sygdomsfravær som følge af handicap, er i strid med EU-retten. En arbejdsgiver kan desuden ikke anvende forkortet opsigelsesvarsel alene begrundet i sygefravær, som skyldes, at arbejdsgiveren ikke indførte hensigtsmæssige foranstaltninger, der kunne sikre den handicappedes mulighed for at udøve sin beskæftigelse. HK anlagde i 2006 to sager ved Sø- og Handelsretten på vegne af deres medarbejdere med påstand om godtgørelse som følge af forskelsbehandling på grund af handicap. I begge sager var der indgået aftale om anvendelse af 120-dages reglen i funktionærlovens 5, stk. 2. I sagerne indtog HK imidlertid det standpunkt, at en opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel var udelukket, da det var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap i direktiv 2000/78. Sø- og Handelsretten valgte på denne baggrund, at forelægge en række præjudicielle spørgsmål for EUdomstolen: 1. Hvordan skal begrebet handicap defineres og afgrænses over for sygdom? 2. Kan en funktionsnedsættelse, som ikke skaber behov for særlige hjælpemidler, eller som kun skaber behov for nedsat tid, anses for et handicap? 3. Er nedsat tid omfattet af arbejdsgiverens pligt til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre den handicappede adgang til at udøve sin beskæftigelse? 4. Er direktivet til hinder for at anvende 120-dages reglen, når fraværet er forårsaget af handicap, eller når fraværet er begrundet i, at der ikke er iværksat hensigtsmæssige foranstaltninger? Ad 1: Afgrænsning af handicapbegrebet Ifølge generaladvokaten omfatter begrebet handicap en begrænsning, der som følge af fysiske, mentale eller psykiske skader hindrer, at den pågældende person kan deltage i erhvervslivet. For definitionen er det uden betydning, at funktionsnedsættelsen er forårsaget af en sygdom, idet det eneste afgørende element er, om begrænsningen er af lang varighed. Også en sygdom, der i princippet er helbredelig, kan være omfattet af begrebet, såfremt sygdommen senere fører til en varig begrænsning. Ifølge generaladvokaten er der således tale om et handicap, når blot der foreligger en prognose om en varig begrænsning. Ad 2: Varig funktionsnedsættelse, der kun skaber behov for nedsat tid Også en langvarig funktionsnedsættelse, der ikke afføder behov for særlige hjælpemidler, og som alene eller i det væsentlige består i, at den pågældende person ikke er i stand til at arbejde på fuld tid, skal ifølge generaladvokaten anses for et handicap. Ad 3: Nedsat tid som hensigtsmæssig foranstaltning En nedsættelse af arbejdstiden kan indgå i de foranstaltninger, som en arbejdsgiver er forpligtet til at indføre i medfør af direktivet. Generaladvokaten finder ikke holdepunkter for at an Den 6. december 2012 kom generaladvokaten med sit bud på, hvorledes spørgsmålene skal besvares. fortsættes 6

9 Ad 4: 120-dages reglen Generaladvokaten påpeger, at direktivet er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter en arbejdsgiver kan opsige en medarbejder med forkortet opsigelsesvarsel på grund af sygefravær, når sygdommen skyldes handicap, medmindre forskelsbehandlingen er objektivt begrundet i et legitimt formål. Generaladvokaten mener, at den danske 120-dages regel navnlig tjener medarbejderens interesser, da der i kraft af det forkortede opsigelsesvarsel skabes et incitament for arbejdsgiveren til ikke at opsige en syg medarbejder på det tidligst mulige tidspunkt. I henhold hertil vurderer generaladvokaten, at der er tale om legitime mål, og at bestemmelsen heller ikke er åbenbart uegnet til at nå dem. Hvorvidt det vil være muligt at indføre en alternativ og mindre indgribende foranstaltning, der tager hensyn til handicappede medarbejdere, ser generaladvokaten sig ikke i stand til at bedømme på det forelagte grundlag. Generaladvokaten finder afslutningsvist, at anvendelse af et forkortet opsigelsesvarsel som følge af fravær fra medarbejderens side, der skyldes, at arbejdsgiveren ikke har truffet hensigtsmæssige foranstaltninger, udgør en uberettiget forskelsbehandling. anvendelse, såfremt arbejdsgiveren varetager et legitimt formål og anvendelsen ikke går videre, end formålet tilsiger. Et forkortet opsigelsesvarsel i en situation, hvor fraværet kunne være undgået ved, at arbejdsgiveren indførte hensigtsmæssige foranstaltninger, vil desuden være i strid med EU-retten. Accura informerer nærmere, når den endelige afgørelse fra EU-domstolen foreligger. Accura bemærker Generaladvokatens forslag til afgørelse i sagerne bidrager til forståelsen af afgrænsningen mellem handicap og sygdom. Ifølge generaladvokaten stilles der udelukkende krav til lidelsens varighed. En sygdomsforårsaget varig begrænsning, der fører til en hindring for deltagelse i erhvervslivet, er således også omfattet af direktivets beskyttelsesområde. Forslaget ligger op til, at en nedsættelse af arbejdstiden kan omfattes af arbejdsgiverens pligt til at iværksætte hensigtsmæssige foranstaltninger i medfør af direktivet, såfremt det ikke i det konkrete tilfælde vil føre til en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren. Ifølge generaladvokaten medfører et forkortet opsigelsesvarsel efter 120-dages reglen indirekte forskelsbehandling, hvis den anvendes overfor handicappede. Reglen kan derfor udelukkende finde anvendelse, såfremt arbejdsgiveren varetager et legitimt formål og anvendelsen ikke går videre, end formålet tilsiger. Et forkortet opsigelsesvarsel i en situation, hvor fraværet kunne være undgået ved, at arbejdsgiveren indførte hensigtsmæssige foranstaltninger, vil desuden være i strid med EU-retten. Accura informerer nærmere, når den endelige afgørelse fra EU-domstolen foreligger. 7

10 Tjenestemand havde ret til at afvise anvist stilling En anvist stilling inden for samme arbejdsområde, som tjenestemanden tidligere havde beskæftiget sig med, kunne ikke anses for passende, og tjenestemanden havde som følge heraf fortsat ret til rådighedsløn. Det slog Højesteret fast i dom af 12. december kompetencecenter, hvor hun var ansat som speciallærer, afskediget med rådighedsløn. Hendes arbejdsopgaver på kompetencecenteret bestod primært i undervisning af normalt begavede børn med sproglige vanskeligheder samt undervisning af lærere og pædagoger. Tjenestemanden havde tidligere arbejdet på et kommunikationscenter, der var tilknyttet en skole for børn med sprogvanskeligheder, herunder multihandicappede børn. I et brev af 10. juni 2009 meddelte Region Hovedstaden tjenestemanden, at hun med virkning fra den 1. august 2009, ville blive overført til en stilling som overlærer på en skole for elever med omfattende udviklingsvanskeligheder. Arbejdet som lærer på skolen var præget af en række praktisk betonede funktioner bestående i hjælp til børnenes personlige pleje, samt flytninger af børnene, der alle var kørestolsbrugere. Efter to besøg på skolen afviste tjenestemanden at tiltræde stillingen, og hun rejste herefter krav om fortsat at være berettiget til rådighedsløn. Tjenestemanden henviste blandt andet til, at hendes store specialviden om taleproblemer ikke fandt anvendelse ved undervisning af børn, der ikke havde talesprog. Tjenestemanden, der var 56 år gammel, var desuden blevet frarådet af sin læge at udføre fysisk belastende arbejde. Sagen drejede sig herefter om, hvorvidt stillingen var af en sådan karakter, at den ikke kunne anses for passende for medarbejderen, med den følge at hun var berettiget til at fortsætte på rådighedsløn. Landsretten lagde vægt på, at tjenestemanden i sit tidligere job som lærer på kompetencecenteret primært underviste og vejledte normalt begavede børn. Ved ansættelse på en skole for elever med omfattende udviklingsvanskeligheder ville tjenestemanden i det daglige samvær med børnene være ansvarlig eller medansvarlig for ikke alene mobilitet og flytninger af børnene, men også børnenes nødvendige toiletbesøg, bleskift og personlige hygiejne i øvrigt. Uanset at tjenestemandens uddannelsesmæssige baggrund ikke i sig selv kunne indebære, at hendes ansættelse i den tilbudte stilling på skolen ikke kunne anses for passende, fandt landsretten ud fra en samlet vurdering af det oplyste om de konkrete arbejdsopgaver, at den tilbudte stilling efter medarbejderens tidligere erhvervserfaring, alder og helbred ikke kunne anses for passende. Tjenestemanden havde derfor fortsat krav på rådighedsløn. Højesteret stadfæstede landsrettens dom. Accura bemærker En tjenestemand er efter tjenestemandslovens 12, jf. 32, berettiget til at undlade at tiltræde en stilling, som indebærer sådanne ændringer af tjenestens karakter, at stillingen ikke kan anses for passende for tjenestemanden, med den følge at tjenestemanden er berettet til rådighedsløn. Dommen viser, at tjenestemandens uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund ikke er nok til, at en ny stilling inden for samme område skal tåles fra tjenestemandens side. Retten ligger således også stor vægt på de konkrete arbejdsopgaver samt på tjenestemandens alder og helbred. 8

11 Ikke sagligt at fyre en stressramt advokat En opsigelse af en medarbejder, der var sygemeldt på grund af stress, var ikke rimeligt begrundet i hverken medarbejderens eller arbejdsgiverens forhold. Det fastslog Østre Landsret i sin dom af 8. januar En medarbejder blev den 1. november 2007 ansat som advokatfuldmægtig hos en advokatvirksomhed. Efter medarbejderen havde fået sin advokatbestalling, fortsatte han ansættelsen hos arbejdsgiveren som advokat. I den anledning havde arbejdsgiver og medarbejder 7. maj 2010 en advokatsamtale, hvor der blandt andet blev aftalt en højere løn samt talt om forventninger til det fortsatte samarbejde. Arbejdsgiveren påpegede under advokatsamtalen, at der i det forløbne år havde været et par skæverter. Der blev ikke talt om medarbejderens personlige problemer. Den 23. juni 2010 blev medarbejderen sygemeldt, og efter anmodning fra arbejdsgiveren fremkom medarbejderen med en lægeerklæring 9. juli og en speciallægeerklæring 14. juli. Af speciallægeerklæringen fremgik det, at medarbejderen var indlagt på specialafdelingen på Psykiatrisk Center København på grund af en depression. Prognosen var imidlertid ifølge specialelægeerklæringen god, idet medarbejderen forventedes at blive fuldt arbejdsduelig på sigt. Sygemeldingen blev sat til 2 uger fra dags dato. Ved brev af 30. juli blev medarbejderen opsagt fra sin stilling som advokat hos arbejdsgiveren. Som repræsentant for medarbejderen kontaktede Djøf herefter arbejdsgiveren og gjorde gældende, at der var tale om en usaglig afskedigelse, og at medarbejderen var berettiget til en godtgørelse. Arbejdsgiveren meddelte Djøf, at opsigelsen af medarbejderen var begrundet i, at et længere fravær af en jurist i virksomheden medførte meget betydelige komplikationer for driften, og at advokatvirksomheden var af en sådan størrelse (mindre), at de tilbageværende kollegaer ikke kunne passe den sygemeldte advokats opgaver i en længere periode, og det kunne ifølge advokatvirksomheden økonomisk ikke lade sig gøre at ansætte en vikar. Desuden påstod arbejdsgiveren, at medarbejderen både havde haft for få debiterbare timer, og at kvaliteten af arbejdet ikke levede op til arbejdsgiverens forventninger, henset til drøftelserne under advokatsamtalen. Byretten lagde til grund, at samtalen 7. maj havde karakter af en kollegial samtale om, hvad der forventedes af medarbejderen, og der var således ikke tale om, at medarbejderen var blevet meddelt en advarsel, eller at arbejdsgiveren havde givet udtryk for generelt at være utilfreds med medarbejderens arbejde. Retten slog derfor fast, at der ikke var holdepunkter for at antage, at der havde foreligget kvalitative eller kvantitative svigt, der kunne begrunde en opsigelse af medarbejderen. Både byretten og landsretten lagde vægt på sygdommens varighed på opsigelsestidspunktet, på prognosen for en tilbagevenden til arbejdet, samt på at medarbejderens opgaver kunne udføres af andre i virksomheden. fortsættes 9

12 Landsretten bemærkede, at der var en begrundet formodning om, at medarbejderen delvist kunne genoptage sit job (dvs. på deltid) medio august På trods af at arbejdsgiveren var en mindre advokatvirksomhed, hvor medarbejderens sygdomsfravær utvivlsomt var en belastning, fandt både byretten og landsretten, at opsigelsen af medarbejderen var usaglig, og at medarbejderen havde krav på 2 måneders godtgørelse. Accura bemærker Dommen illustrerer, at der ved bedømmelsen af, om en afskedigelse begrundet i sygdom er saglig, bliver lagt vægt på sygdommens varighed, udsigterne for tilbagevenden til arbejdspladsen samt de drifts- og bemandingsmæssige forhold i virksomheden i øvrigt. Det bemærkes i øvrigt, at der ikke lægges vægt på sygdommens karakter, og at det forhold, at der er tale om stress, ikke synes at have nogen betydning for udfaldet af sagen. Det har dog betydet en omfattende presseomtale af dommen. Baseret på forskellige fagforbunds udtalelser til pressen om sagen, forventer vi, at der bliver en øget opmærksomhed på sagligheden i lignende situationer. 10

13 Brug af straffeattester i forbindelse med rekruttering De fleste virksomheder lægger store ressourcer i at finde de helt rigtige kandidater til ledige stillinger. Ansøgerne vurderes på deres uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige kvalifikationer, men i mange tilfælde ønsker virksomhederne også at inddrage andre forhold og oplysninger i vurderingen af den enkelte. Dette kunne eksempelvis være oplysninger om, hvorvidt ansøgeren har været straffet. Må en kommende arbejdsgiver altid bede om at se ansøgernes straffeattest? Og hvilke regler gælder der for behandlingen af den slags oplysninger? Persondataloven er relevant ved besvarelsen af disse spørgsmål. Spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdsgiver må bede om straffeattester er i vidt omfang reguleret i persondataloven. Overordnet set finder loven anvendelse, når oplysningerne behandles elektronisk, eller hvis oplysningerne lægges på en fysisk sag, som eksempelvis vedkommendes personalesag. Generelt skal en arbejdsgivers indsamling af oplysninger efter persondataloven ske til saglige formål, og indsamlingen må ikke omfatte mere end det, der er nødvendigt. Der gælder dermed både et saglighedskrav og et krav om proportionalitet. Efter Datatilsynets praksis betyder dette blandt andet, at en arbejdsgiver ikke vil være berettiget til at bede om straffeattester i alle situationer. En arbejdsgiver vil udelukkende være berettiget til at bede om straffeattest, når der er tale om en særlig betroet stilling, eller når dette i øvrigt er særligt relevant i forhold til stillingens indhold. Som arbejdsgiver er man derfor forpligtet til at foretage en vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om det er nødvendigt at bede om en straffeattest. Ifølge persondataloven er oplysninger om strafbare forhold følsomme oplysninger. Det kræver derfor som udgangspunkt ansøgerens udtrykkelige samtykke at indhente og registrere denne type oplysninger. Samtykket skal ifølge loven være specifikt, informeret og frivilligt. Dette betyder, at ansøgeren i forbindelse med samtykket skal oplyses om, hvilke typer af oplysninger der bedes om, til hvilket formål oplysningerne indhentes, samt hvordan oplysningerne vil blive behandlet. I praksis kan samtykket indhentes ved, at ansøgeren underskriver en samtykkeerklæring. Udover ansøgerens samtykke vil behandlingen af oplysninger om strafbare forhold også kræve, at der er indhentet tilladelse fra Datatilsynet. Accura har stor erfaring med rådgivning inden for persondataretlige problemstillinger og bistår gerne med ansøgning om tilladelse fra Datatilsynet til behandling af følsomme oplysninger. 11

14 Anne Marie Abrahamson Partner, Advokat (L) Tlf Mobil: Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Kære læser af Nyt om ansættelsesret

Kære læser af Nyt om ansættelsesret Kære læser af Nyt om ansættelsesret 2. halvår 2012 har ikke lovgivningsmæssigt begunstiget os med spændende nyheder, i skrivende stund heller ikke det ventede lovforslag om implementering af vikardirektivet.

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

HR Jura. April 2013. www.accura.dk

HR Jura. April 2013. www.accura.dk April 2013 HR Jura I HRJura sætter vi denne gang fokus på det nyligt fremsatte lovforslag om vikarers rettigheder. Endvidere gennemgår vi interessante domme og afgørelser omhandlende modregning i konkurrenceklausulers

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere