Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)"

Transkript

1 Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) 2013 Unoterede aktier og fast ejendom en del af vores retningslinjer Side 12 I dialog med selskaberne Side 14 FOKUS: Mineindustrien i Sydafrika Side 24

2 2 ESG RAPPORT 2013 Vi er Unipension Din pensionskasse er en del af Administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes Pensionskasse (AP), MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer (MP) og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD). Vi er medlemsejede pensionskasser, og det er vores mission at tilbyde højtuddannede og deres familier økonomisk tryghed hele livet gennem konkurrencedygtige pensioner, produkter og services. I rapporten henviser Unipension og vi til Arkitekternes Pensionskasse (AP), MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer (MP), Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) samt alle investeringsrelaterede juridiske enheder for disse pensionskasser. Fotoet har vi taget i en mine under vores besøg i Sydafrika. Zaiga Strautmane (tv) er ansvarlig for pensionskassernes arbejde med ansvarlige investeringer. Layout: Tryk: Grafisk Rådgivning ApS.

3 3 Indhold Fem år med ansvarlige investeringer 4 Vores principper for ansvarlige investeringer 6 Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer 8 Eksklusion af selskaber 10 Unoterede aktier og fast ejendom en del af vores retningslinjer 12 En ny aktieportefølje med integration af ESG-data 13 I dialog med selskaberne 14 FOKUS: Bangladesh tekstilindustriens dårlige samvittighed 16 Afgivelse af stemmer på selskabernes generalforsamlinger 18 Aktivt ejerskab i Gruppesøgsmål er også aktivt ejerskab 23 FOKUS: Mineindustrien i Sydafrika 24 Nationalt og internationalt samarbejde 26 Omkostninger ved ESG 27 Relevante links 28

4 4 ESG RAPPORT 2013 Fem år med ansvarlige investeringer Ved udgangen af 2013 var det fem år siden, vi i Unipension påbegyndte vores arbejde med ansvarlige investeringer. Siden 2009 har vi arbejdet målrettet med at fastlægge retningslinjer ikke blot for børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer men senest også for alternative investeringer i form af unoterede aktier og fast ejendom. I løbet af de fem år har vi oparbejdet kompetencer og erfaringer med ansvarlige investeringer, der indebærer både en nuanceret risikostyring og et stærkt fokus på værdiskabelse via bæredygtighed. Ud over at være et aktiv for Unipension betyder de opbyggede egenskaber, at vi i dag kan deltage i, og bidrage til, såvel den danske som den internationale debat på området. Pensionskasserne under Unipension er ejet af medlemmerne, og det er medlemmernes holdning til ansvarlige investeringer, der er udmøntet i vores indsats i forhold til ansvarlige investeringer. Medlemmernes præferencer er forskellige, og det har derfor været en central opgave at kortlægge dem på en måde, der bedst muligt repræsenterer helheden. Et vigtigt værktøj er medlemsundersøgelser med fokus på spørgsmål om miljø, sociale emner og god selskabsledelse. Vores første medlemsundersøgelse blev foretaget i 2008, og den blev efterfulgt af en ny undersøgelse i 2012, som ud over at kortlægge medlemmernes holdninger til nye emner og initiativer sikrede, at vi bevarer det rette fokus og engagement i forhold til medlemmernes ønsker. Vi bidrager til vækst Det er en balancegang at arbejde med ansvarlige investeringer. Langsigtet værdiskabelse og risikostyring er de underliggende drivere for ansvarlige investeringer, og ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance) kan være tidlige signaler på, hvad der senere kan udvikle sig til markante finansielle risici. Det er ikke hensigtsmæssigt at ekskludere hele regioner eller sektorer i forsøget på at agere som ansvarlige investorer, da det vil øge porteføljens risikoprofil uforholdsmæssigt. Vi skal for eksempel ikke lade være med at investere i Afrika, fordi den ESG-mæssige udvikling er på et lavere niveau end i Europa. Vi skal derimod forholde os kritisk til de enkelte afrikanske lande og investere i dem, der viser tegn på gunstige ESG-mæssige trends. Vi tror på, at det er vejen til en positiv menneskelig og økonomisk udvikling, og at det samtidig fører os til det bedste afkastmæssige resultat. I Unipension har vi en aktiv investeringstilgang. Det betyder, at mens vi følger den ESG-mæssige udvikling tæt, har vi mulighed for at agere i de finansielle markeder og tilpasse porteføljen løbende. Sidstnævnte er et centralt værktøj i en nuanceret risikostyring, der også tager højde for ESG-relaterede risici. Siden 2009 har vi arbejdet målrettet med at fastlægge retningslinjer for ansvarlige investeringer. Ikke blot for børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer men senest også for alternative investeringer i form af unoterede aktier og fast ejendom. Målet er at favne hele spektret af det investeringsunivers, vi ser på. For at nå det mål, arbejder vi i øjeblikket på

5 5 Vi ser ansvarlige investeringer som et centralt værktøj til at fremtidssikre vores investeringer. Foto: Thomas Busk Adm. direktør i Unipension Cristina Lage statsobligationer, og i løbet af 2014 forventer vi at vedtage retningslinjer for denne aktivklasse. Ved udgangen af 2014 forventer vi, at vores retningslinjer for ansvarlige investeringer omfatter børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer, statsobligationer og alternative investeringer, herunder unoterede aktier og ejendomme. Vi engagerer os Det ESG-mæssige fokus på netop statsobligationer har været meget omtalt i På foranledning af regeringen udgav Rådet for samfundsansvar sidst på året en vejledning, der definerer rammerne for, hvordan institutionelle investorer bør forholde sig, når de skal implementere de nye retningslinjer. Vi har fra Unipensions side bidraget til brancheorganisationen Forsikring & Pensions interaktion og dialog med forfatterne til vejledningen, blandt andet i form af investeringsmæssig erfaring og beskrivelse af mulige dilemmaer ved investeringer i statsobligationer. I løbet af de forgangne fem år har vi engageret os i forskellige interesseorganisationer, der har til formål at fremme fokus på ansvarlige investeringer. I 2008 stiftede vi Dansif sammen med en række andre institutionelle investorer. Dansif er et netværk til erfaringsudveksling for ansvarlige investorer, og vi varetager i dag næstformandsposten. I 2009 tilsluttede vi os United Nations Principles for Responsible Investments (UN PRI) og blev medlem af Carbon Disclosure Project og International Corporate Governance Network. Rapporteringen til UN PRI viser, at vi befinder os i den øverste kvartil af investorer på verdensplan i forhold til arbejdet med ansvarlige investering er. Det er et resultat, vi er stolte af efter kun fem års arbejde med emnet. I efteråret 2013 blev vores investeringschef, Niels Erik Petersen, desuden genvalgt som medlem af UN PRI Advisory Council efter at have varetaget hvervet de foregående tre år. Vores engagement og målrettede arbejde vil fortsætte med uforandret styrke i Vi ser ansvarlige investeringer som et centralt værktøj til at fremtidssikre vores investeringer. Arbejdet med ansvarlige investeringer indebærer en stræben efter at opnå gode investeringsmæssige resultater ved hjælp af en avanceret og nuanceret risikostyring, der inkluderer ESG-mæssig forståelse og omtanke. God læselyst. Cristina Lage Adm. direktør i Unipension

6 6 ESG RAPPORT 2013 Vores principper for ansvarlige investeringer Overholdelse af lovgivning Selskaber, vi investerer i, bør ikke overtræde lovgivningen i de lande, hvis lovgivning de er underlagt. Menneskerettigheder Selskaber, vi investerer i, bør ikke foretage handlinger, som direkte krænker menneskerettigheder, eller som indirekte opfordrer eller medvirker til krænkelse af menneskerettigheder. Arbejdstagerrettigheder Selskaber, vi investerer i, bør ikke foretage handlinger, som direkte krænker fri forenings- og organisationsret, eller som indirekte opfordrer eller medvirker til krænkelse af fri forenings- og organisationsret. Selskaber, vi investerer i, bør hverken direkte eller indirekte være involveret i arbejds- eller ansættelsesforhold, som foregår under tvang. Selskaber, vi investerer i, bør hverken direkte eller indirekte være involveret i ulovligt børnearbejde. Selskaber, vi investerer i, bør hverken direkte eller indirekte være involveret i arbejds- eller ansættelsesforhold, hvor diskrimination finder sted. Selskaber, vi investerer i, bør ikke foretage handlinger, som direkte eller indirekte medfører manglende sikkerhed, sundhed og ringe arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen.

7 7 Miljø Selskaber, vi investerer i, bør ikke forårsage alvorlig og langsigtet skade på miljøet. Korruption Selskaber, vi investerer i, bør ikke være involveret i grove tilfælde af korruption. Kontroversielle våben Selskaber, vi investerer i, bør ikke være involveret i aktiviteter forbundet med antipersonelle landminer, klyngeammunition, atomvåben, biologiske våben eller kemiske våben. Handelsrestriktioner og våbenembargoer Selskaber, vi investerer i, bør ikke handle i strid med beslutninger om handelsrestriktioner og våbenembargoer, der er vedtaget af FN eller EU og enten tiltrådt af Danmark eller direkte gældende i Danmark. Brud på andre etiske normer Hvis et selskab har brudt andre grundlæggende etiske normer end de ovenfor nævnte, kan vi træffe en konkret beslutning om at lade selskabet være omfattet af vores retningslinjer og blive behandlet i overensstemmelse med disse. God selskabsledelse Retningslinjerne for god selskabsledelse hos danske selskaber tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende anbefalinger udarbejdet af Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse. Retningslinjerne for god selskabsledelse hos udenlandske selskaber tager udgangspunkt i dels OECD s principper for god selskabsledelse, dels lovgivning og anbefalinger for god selskabsledelse i de relevante lande.

8 8 ESG RAPPORT 2013 Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer Siden 2008 har vi opbygget en stor systematik i vores daglige arbejde med ansvarlige investeringer. Vi gennemfører således både regelmæssige screeninger og dialoger med udvalgte selskaber. Undersøgelsesfasen Vores investeringsunivers i børsnoteret regi de børsnoterede selskaber vi har investeret i eller overvejer at investere i - bliver overvåget for at afdække, om vores retningslinjer bliver overholdt. Det ligger uden for vores kompetencer og resurser at indsamle og analysere oplysninger om selskaberne på globalt plan. Derfor bliver denne opgave varetaget af vores eksterne leverandør, Hermes Equity Ownership Services Limited, som dækker både screening, dialog og afstemning. Screeningerne af de børsnoterede selskaber bliver foretaget hvert kvartal og viser eventuelle mistanker om, at konkrete selskaber Formålet med dialogen er dels at afklare de nærmere forhold omkring overtrædelserne, dels at kommunikere vores forbedringsønsker til selskabet. overtræder retningslinjerne. Hvis et sel skab er under mis tanke for overtrædelser på baggrund af screeningen eller informationerne fra medierne, NGO er eller lignende, bliver selskabet optaget på vores fokusliste. Herefter undersøger og vurderer vi mistankerne nærmere. Inden for unoterede aktier foretager vi i stedet en fortrolig og detaljeret gennemgang af de relevante interne forhold i selskabet, inden vi træffer investeringsbeslutningen. Forvalterne bliver samtidig kontraktuelt forpligtet til at informere os, hvis vores retningslinjer skulle blive overtrådt, efter investeringen er foretaget. Fokuslisten selskaber vi vurderer Vi vurderer selskaber på fokuslisten for at afklare, om der er hold i mistanken om overtrædelse af retningslinjerne. Vi offentliggør dog ikke fokuslisten, da selskaberne på denne liste udelukkende er under mistanke for at overtræde retningslinjerne. Hvis vi vurderer, at et selskab har overtrådt retningslinjerne, placerer vi det i en af følgende kategorier: Dialoglisten: Der gælder for selskaber på dialoglisten, at vi forventer, at vi kan opnå de ønskede forbedringer via dialog. Vores retningslinjer forhindrer ikke, at vi investerer i selskaber, der figurerer på dialoglisten. Eksklusionslisten: Vi forventer ikke, at vi kan opnå de ønskede forbedringer via dialog. Vores retningslinjer forhindrer, at vi investerer i selskaber, der figurerer på eksklusionslisten. Dialoglisten selskaber vi er i dialog med Vi går i dialog med selskaber, som overtræder vores retningslinjer, hvis vi forventer, at vi kan opnå de ønskede forbedringer gennem dialog. Formålet med dialogen er dels at afklare de nærmere forhold omkring overtrædelserne, dels at kommunikere vores forbedringsønsker til selskabet.

9 9 Dialog med selskaberne er resurse- og tidskrævende og kræver indgående kendskab til markedet og branchen. Derfor koordinerer vi vores henvendelser med en gruppe internationale investorer for at opnå bedre resultater. Når det gælder danske selskaber, går vi i dialog på egen hånd. Vi har et godt kendskab til det danske marked, selskaberne og de andre lokale investorer, som gør dialogen mulig og frugtbar. I unoteret regi vil dialogen typisk foregå via vores forvaltere. Som udgangspunkt offentliggør vi ikke, hvilke selskaber, der befinder sig på vores dialogliste. En offentliggørelse af selskabernes navne og indholdet af dialogen kan skabe brud på tilliden og dermed gøre det svært at opnå de ønskede resultater. Læs mere i afsnittet Dialog med selskaberne på side 14. Ved udgangen af 2013 havde vi 255 selskaber på dialoglisten. Eksklusionslisten selskaber vi ikke investerer i Hvis vi vurderer, at dialog med et selskab ikke tjener noget formål eller ikke opfylder vores forventninger, kan vi beslutte at ekskludere selskabet fra vores investeringsunivers. Dermed kommer selskabet på vores eksklusionsliste, som er en liste over de selskaber, vi ikke investerer i. Ved udgangen af 2013 havde vi 29 selskaber på eksklusionslisten. Læs mere om de ekskluderede selskaber i afsnittet Eksklusion på næste side. Eksklusionslisten med begrundelser for eksklusion er også tilgængelig på vores hjemmeside. Inklusion Hvis et ekskluderet selskab ikke længere overtræder vores retningslinjer, kan vi beslutte at inkludere det. Vi holder derfor løbende øje med udviklingen i selskaberne på eksklusionslisten. Når et selskab er inkluderet, kan vi genoptage investeringer i selskabet. For eksempel blev ekskluderede italienske Finmeccanica inkluderet i investeringsuniverset igen i 2013, da selskabet ikke længere er involveret i produktion af atomvåben. Du er her:... Eksklusion og inklusion Eksklusionsliste Eksklusionsliste Arkitekternes Pensionskasse MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Eksklusionslisten er gældende fra 16. maj 2013 og erstatter alle tidligere udstedte eksklusionslister. På kan man læse meget mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer og blandt andet se listen over selskaber, vi har ekskluderet. Selskab Årsag Land Aeroteh S.A. Klyngevåben Rumænien Alliant Techsystems Atomvåben Babcock International Atomvåben Storbritannien

10 10 ESG RAPPORT 2013 Eksklusion af selskaber Ved udgangen af 2013 havde vi 29 selskaber på eksklusionslisten. De fleste af selskaberne er involveret i aktiviteter forbundet med kontroversielle våben, og det strider mod vores retningslinjer. Involveringen i kontroversielle våben er ofte selskabernes kerneforretning, og vi forventer derfor ikke, at en dialog vil ændre selskabernes forretningsstrategi. Ikke desto mindre ser vi af og til, at selskaberne stopper produktion af kontroversielle våben. Sker det, fjerner vi selskaberne fra eksklusionslisten og har dermed mulighed for at investere i dem Atomvåben Alliant Techsystems Babcock International Group Babcock & Wilcox BAE Systems Boeing Daimler EADS Fluor GenCorp General Dynamics Honeywell International Huntington Ingalls Industries Jacobs Engineering Group Lockheed Martin MOOG Northrup Grumman Safran Leidos (tidl. SAIC) Serco Group URS Land Storbritannien Storbritannien Tyskland Holland Frankrig Storbritannien

11 11 igen. Vi revurderer selskaberne på eksklusionslisten hvert kvartal. Markedsværdien for de selskaber, som stod på vores eksklusionsliste ved udgangen af 2013 udgjorde 1,5 pct. af det globale aktie- indeks MSCI All Countries. Læs en mere udførlig beskrivelse af beslutningerne om eksklusion på vores hjemmeside. Her fremgår også, hvilke bestemmelser i vores retningslinjer selskaberne overtræder, ligesom der er forklaringer på de forskellige våbentyper. Klyngevåben Land Aeroteh S.A. Rumænien Doosan Corporation Sydkorea Hanwha Corporation Sydkorea L-3 Communications Holdings Poongsan Corporation Sydkorea Poongsan Holdings Corporation Sydkorea Textron Landminer Land Singapore Technologies Engineering Singapore Menneskerettigheder CNNOC Ltd. Land Kina

12 12 ESG RAPPORT 2013 Unoterede aktier og fast ejendom - en del af vores retningslinjer I efteråret 2013 udvidede bestyrelserne vores retningslinjer for ansvarlige investeringer til at omfatte to nye aktivklasser: Unoterede aktier og fast ejendom. Siden vi begyndte arbejdet med ansvarlige investeringer i 2009, har det været vores hensigt, at retningslinjerne for ansvarlige investeringer skulle dække samtlige aktivklasser. Det har også altid været vores hensigt at følge de overordnede emner og metoder, der fra begyndelsen har været afstemt med medlemmerne via medlemsundersøgelserne. I løbet af 2013 har pensionskassernes bestyrelser vedtaget en ny strategi for ejendomsinvesteringer og vi har i den sammenhæng udformet retnings linjer for ansvarlige investeringer i fast ejendom. Aktivklasserne er i sagens natur forskellige, og derfor kan vi ikke implementere retningslinjer på nøjagtig samme måde på tværs af aktivklasserne. Vi vil dog holde os så tæt til vores grundprincipper som muligt. Unoterede aktier UN PRI s arbejdsgruppe vedrørende unoterede aktier, som vi deltager i, har udarbejdet et dokument med anbefalinger, der kan bruges som et udgangspunkt, når retningslinjerne for unoterede aktier skal udarbejdes og implementeres. Mange parter skal blive enige i en sådan proces, og de involverede parter inden for unoterede aktier har ikke i samme udstrækning som inden for børsnoterede aktier været vant til, at der stilles ESG-relaterede krav fra investorernes side. Derfor besluttede vi at afvente UN PRI s signal til omverdenen, inden vi udarbejdede og implementerede egne retningslinjer på området. I unoteret regi foretages investeringerne typisk for en længere årrække og gennem investeringsfonde. Det gør det svært at skille sig af med investeringen, hvis der sker en overtrædelse, der berettiger til eksklusion. Derfor er det vigtigt, at den klassiske screening, som vi anvender på børsnoterede aktier, erstattes med en grundig undersøgelse af forholdene i unoteret regi en såkaldt due diligence inden vi træffer investeringsbeslutningen. Fast ejendom I løbet af 2013 har pensionskassernes bestyrelser vedtaget en ny strategi for ejendomsinvesteringer og vi har i den sammenhæng udformet retningslinjer for ansvarlige investeringer i fast ejendom. Miljøhensyn er generelt i højsædet, når man investerer i fast ejendom. Men ifølge vores grundprincipper skal vi for eksempel også tage hensyn til menneskerettigheder og korruption, når vi investerer. Derfor skal arbejdstagernes forhold under byggeriet være i orden, og byggetilladelser skal ikke være opnået ved bestikkelse, når vi investerer i fast ejendom.

13 13 ESG dækning 2012 ESG dækning 2013 Ejendomme 5% Likvider 1% Ejendomme 5% Likvider 1% Unoterede aktier 4% Unoterede aktier 4% Guldrandede obligationer 35% Guldrandede obligationer 35% Udenlandske aktier 28% Udenlandske aktier 28% Danske aktier 5% High Yield 12% Emerging Markets Debt 10% Danske aktier 5% High Yield 12% Emerging Markets Debt 10% Diagrammerne viser, hvilke aktivklasser der er omfattet af vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. De skraverede aktivklasser er ikke omfattet. En ny aktieportefølje med integration af ESG-data Vi tror på, at ESG-data kan bidrage med væsentlig information om et selskabs potentiale og langsigtede udvikling, og at ESG-data dermed kan bruges som input i aktiv aktieforvaltning. Derfor søger vi at integrere ESG i vores investeringer, og i 2013 har vi arbejdet på en række projekter i vores aktieteam. I forbindelse med den interne aktieforvaltning begyndte vi i 2012 at udvikle en ESG-baseret porteføljestrategi med det formål at udvælge aktier blandt andet ved hjælp af ESG-data. Vi har i løbet af 2013 arbejdet med analyse af data og design af porteføljens filosofi og strategi, og flere af vores medarbejdere har gennemgået den grundlæggende ESG-uddannelse hos RI Academy. Det betyder, at ESG-tankegangen er blevet forankret dybere i dialogen med både eksisterende og mulige fremtidige eksterne forvaltere. Vi har i samme forbindelse indgået en aftale med MSCI ESG Research om levering af ESG-data. Vi forventer, at aktieporteføljen, som er udvalgt blandt andet ved hjælp af ESG-data, bliver lanceret i første kvartal af 2014.

14 14 ESG RAPPORT 2013 I dialog med selskaberne I Unipension prioriterer vi dialogen med selskaberne fremfor at ekskludere dem. Det gør vi, fordi vi ønsker at se forbedringer i selskaberne med højere afkast til følge på lang sigt. Vores fokusområder og dialoger med selskaberne er primært styret af dialoglisten. Den udvikler sig som hovedregel på baggrund af vores regelmæssige screeninger efter selskaber, der overtræder retningslinjerne. Et system, der svarer til en klassisk screening i børsnoteret regi, findes ikke for unoterede selskaber. Derfor er vores forvaltere kontraktuelt forpligtede til at fortælle os, hvis der opstår overtrædelser af vores retningslinjer i de enkelte selskaber. Men også ulykker, udviklingen i en bestemt sektor, ændringer i lovgivningen, samfundets interesseområder og lignende kan påvirke vores fokusområder. Læs en uddybende beskrivelse af vores arbejde med Bangladesh-problematikken på side 16. For eksempel gav gentagne ulykker på tøjfabrikkerne i Bangladesh os anledning til at undersøge problemet nærmere og rette henvendelse til de involverede selskaber. Over mennesker omkom i ulykkerne. Et andet eksempel er mineindustrien. Den har gennem de sidste mange år har været udskældt for ringe arbejdsvilkår, manglende sikkerhed og miljøødelæggelser. Vi deltog på UN PRI s årlige konference i Sydafrika, og her benyttede vi lejligheden til at besøge en række mineselskaber. Læs mere om mineindustrien på side 24. Siden 2011 har vi skabt tætte forhold til en række større danske virksomheder. Målet har været at få større indblik i og forståelse for virksomhedernes tankegang, strategi og tiltag inden for CSR 1 -området. På den måde kan vi som ansvarlig investor bedre forstå virksomhedens handlemønstre og føre dialogen med virksomheden, også på et mere formelt niveau. I 2013 har vi stiftet nærmere bekendtskab med tre store danske virksomheders CSR-politik, og vi forventer at fortsætte med projektet i årene fremover. I 2013 har vi været i dialog med i alt 233 selskaber og diskuteret i alt 553 sociale, miljømæssige og ledelsesforhold. I 45 pct. af tilfældene har diskussionen om god selskabsledelse været relevant. Derudover har miljørelaterede spørgsmål været i højsædet under vores dialoger. Læs en mere detaljeret oversigt over, hvordan dialogerne i 2013 fordeler sig geografisk og emnemæssigt på vores hjemmeside. 1 Corporate Social Responsibility.

15 15 Global Dialog med 233 selskaber Danmark Dialog med 4 selskaber Strategi og risiko 22,7% Miljø 13,5% Miljø 12,5% Sociale forhold 19,2% Strategi og risiko 50,0% God selskabsledelse 37,5% God selskabsledelse 44,6% Danske selskaber har sjældent lige så alvorlige eller omfattende problemer som de udenlandske, for eksempel vedrørende menneskerettigheder, miljø eller korruption. Emnet god selskabsledelse vil altid blive drøftet både med de danske og udenlandske selskaber. Kilde: Hermes Equity Ownership Services Ltd. Fremdrift i vores dialoger Vi går i dialog med selskaberne for at stoppe overtrædelserne af vores retningslinjer. Når vi er i dialog med et selskab, er det derfor vigtigt for os at gøre vores målsætning klar for selskabet og i samarbejde med ledelsen finde frem til, hvordan vi når målet. Derfor har vi udviklet et milepæls-system i samarbejde med vores eksterne leverandør, dels for at strukturere og skemalægge dialogerne, dels for at kunne følge fremdriften i dialogen. I 2013 har vi i 13 tilfælde afsluttet dialogen succesfuldt. Det betyder, at selskaberne har implementeret de retningslinjer og arbejdsprocesser, vi har efterspurgt, så overtrædelserne af retningslinjerne er stoppet. Få et detaljeret overblik over fremdriften i vores dialoger på vores hjemmeside.

16 16 ESG RAPPORT 2013 Fokus: Bangladesh tekstil industriens dårlige samvittighed Ulykkerne på tøjfabrikkerne i Bangladesh har givet os anledning til at sætte fokus på, hvor godt selskaberne i tøjindustrien har styr på deres underleverandører og til at opfordre dem til at underskrive Bangladesh-aftalen. Inden for det seneste halvandet år er der gentagne gange sket ulykker i Bangladesh, der skyldes dårlige arbejdsforhold. I en brand i november 2012 på fabrikken Tazreen Fashion Factory omkom 117 mennesker, i april 2013 kollapsede industribygningen Rana Plaza i udkanten af millionbyen Dhaka og dræbte flere end mennesker, i maj 2013 opstod en brand i en 11-etagers høj fabrik i Dhaka og i oktober 2013 endnu en brand i Dhaka-området i bygningen Aswad Composite Mills.

17 17 Tøjindustrien i Bangladesh anslås at beskæftige cirka 3 mio. mennesker og er af stor vigtighed for landet. Foto: Getty Images Mange vestlige tøjproducenter lægger deres ordrer i fabrikkerne i Bangladesh på grund af de lave omkostninger til arbejdsløn og produktion. På grund af den store efterspørgsel fra Vesten og konkurrencepresset fra kinesiske tøjproducenter kræver det, at Bangladesh hurtigt kan omstille sig. Bygninger bliver i hastigt tempo omdannet til tøjfabrikker uden hensyntagen til, om de er egnede til dette formål, har de nødvendige tilladelser eller opfylder de sikkerhedsmæssige krav til fx at kunne bære tunge industrimaskiner. Tøjindustrien i Bangladesh anslås at beskæftige cirka 3 millioner mennesker og er af stor vigtighed for landet, hvor befolkningstætheden er høj og landbrugsproduktionen lav. Unipension havde ved udgangen af 2013 investeret ca. 500 mio. kr. i tøjindustrien. Desværre er arbejdsforholdene i Bangladesh, som i mange andre fattige lande: De er ikke af den standard, vi i Vesten anser for ønskelige. Katastroferne er eksempler på dette. Korruption, manglende regler for arbejdsmiljø og sundhed, samt bygningernes dårlige stand er blandt de problemer, der er fremherskende i sektoren. Denne form for adfærd strider mod vores retningslinjer for ansvarlige investeringer, og derfor er vi i samarbejde med andre investorer i dialog med de selskaber, det handler om. Nye tiltag Problematikken er blevet taget alvorligt og ikke kun af Bangladesh, der efter ulykkerne har lukket en række fabrikker. Også udenlandske virksomheder, som får produceret deres varer i landet, har ageret. Blandt de initiativer, der er igangsat, er der indgået en juridisk bindende aftale Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, som skal sikre arbejderne i tekstilindustrien bedre forhold. Aftalen er indgået mellem NGO er, fagforeninger og virksomheder. Aftalen dækker mere end tøjfabrikker og løber i fem år. Et initiativ som dette er interessant, fordi det er virksomhederne selv, der indgår aftalen med fagforeninger og NGO er. Der er altså ikke tale om lovgivning, og da vi taler om et land, der har en forholdsvis høj grad af korruption, kan det være en fordel, at det ligger i privat regi. Desuden har selskaberne indset, at hvis problemer som dette skal løses på en effektiv måde, er de vestlige tøjproducenter nødt til at løfte i flok. Vores egne erfaringer viser, at resultaterne opnås nemmere, når man samarbejder med andre. Derfor hilser vi denne fremgangmåde velkommen. Som ansvarlig investor er det vores opgave at holde øje med, om virksomhederne overholder deres del af aftalen. I 2013 har vi sammen med andre investorer været i dialog med en række kendte tøjproduktionsvirksomheder for at sikre, at de har styr på implementeringen af Bangladesh-aftalen. Flere dialoger af samme slags ventes at finde sted i De tøjproducenter, som endnu ikke har underskrevet aftalen, opfordrer vi til at gøre det som første skridt på vejen til en mere ansvarlig tøjproduktion. Især de store selskaber undskylder sig ofte med, at deres underleverandørkæder er meget komplekse, og at de derfor ikke med sikkerhed kan svare på, hvor tekstilerne kommer fra. Tragedien i Bangladesh viser vigtigheden af, at selskaberne får bedre styr på deres underleverandører, og det opfordrer vi dem til at gøre. Vores eneste danske investering i tøjindustrien er IC Companys A/S. Dem besøgte vi i december 2013 for blandt andet at diskutere, hvordan de griber Bangladesh-problematikken an. Selskabet tager generelt ansvarlighed meget seriøst og stiller skrappe krav til deres underleverandører. Selvom mængden af tøj, som produceres i Bangladesh for IC Companys A/S er minimal, besluttede de at underskrive Bangladesh-aftalen med henblik på at støtte det gode initiativ.

18 18 ESG RAPPORT 2013 Afgivelse af stemmer på selskabernes generalforsamlinger Fotoet, som er fra en platin mine, har vi taget under vores besøg i Sydafrika. Foto: Unipension I Unipension er vi aktive ejere af vores investeringer, og derfor er det af gørende for os, at vi afgiver stemmer på selskabernes generalforsamlinger. Vi afgiver stemmer på alle stemmeberettigede børsnoterede aktier samt på virksomhedsobligationer, når det er muligt. Ejeraftaler i unoterede selskaber levner os som regel ikke mulighed for at afgive stemmer direkte på selskabernes generalforsamlinger. I stedet udøver vi aktivt ejerskab ved at sidde med i Advisory Boards for investeringerne og derigennem påvirke selskaberne i den retning, vi ønsker. I 2013 har vi afgivet stemmer på i alt generalforsamlinger på globalt plan, og heraf var 40 i Danmark. På vores hjemmeside kan man se vores stemmeresultater på både danske og udenlandske selskaber. Her kan man også søge på navngivne selskaber, lande og generalforsamlingsperioder og læse en rapport, som viser, hvordan afstemningerne har været fordelt geografisk og emnemæssigt i Nye anbefalinger om god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse under Københavns Fondsbørs har i foråret 2013 opdateret Anbefalinger for god selskabsledelse. Anbefalingerne beskriver i detaljer, hvilke forventninger der er til de danske børsnoterede selskaber inden for for eksempel bestyrelsessammensætning, aflønning af ledelsen og kontakten til aktionærerne. Vi er i tæt dialog med de danske selskaber og har et indgående kendskab til markedet. Derfor tager vi selv individuel stilling til hvert eneste dagsordenspunkt på generalforsamlingerne i de danske selskaber. Dermed har vi en holdning til de emner, der er omtalt i anbefalingerne for god selskabsledelse. For at forberede de danske selskaber på, hvordan vi vil stemme, vil vi orientere dem om, hvilke forventninger vi som aktionærer har til dem i relation til de nye anbefalinger. Vi håber og forventer, at det vil give anledning til frugtbare dialoger mellem os og selskaberne med bedre selskabsledelse til følge. Når det gælder virksomheder uden for Danmarks grænser, får vi ekstern rådgivning vedrørende afstemningerne. Global Danmark generalforsamlinger 40 generalforsamlinger Undladt at stemme 2,3% Stemt for undtagelsesvis 0,4% Undladt at stemme 2,5% Stemt imod (eller stemt imod OG undladt at stemme 36,8% Stemt for 60,4% Stemt imod (eller stemt imod OG undladt at stemme 25,0% Stemt for 72,5% Kilde: Hermes Equity Ownership Services Ltd.

19 19

20 20 ESG RAPPORT 2013 Aktier: Aktivt ejerskab i 2013 Global Beholdning i DKK Dialog 233 selskaber Unipension globalt og nationalt: Kortet viser værdien af den samlede beholdning af børsnoterede aktier pr. 31/ i de enkelte verdensdele, hvor mange selskaber vi har været i dialog med og antallet af generalforsamlinger, vi har stemt på i Stemmeafgivelse generalforsamlinger Se også detaljeret kort med søgefunktion på Nordamerika Beholdning i DKK Europa ekskl. Danmark Beholdning i DKK Dialog 80 selskaber Dialog 98 selskaber Stemmeafgivelse 985 generalforsamlinger Stemmeafgivelse 481 generalforsamlinger Sydamerika Beholdning i DKK Dialog Stemmeafgivelse 2 selskaber 29 generalforsamlinger

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) 2014 Klimaforandringer en global udfordring Side 9 Alle aktivklasser er nu dækket af retningslinjerne Side

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab 1. Baggrund og formål Industriens Pension mener, at et selskabs evne til at håndtere miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (også

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer Ansvarlige investeringer ESG-rapport 2011 Referencerne til Unipension og vi i rapporten henviser til alle investeringsrelaterede juridiske enheder for Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Verdens første globale klimaaftale på plads Side 5 Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer Side 12

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Fokus på ansvarlighed 3. Medlemmerne er tilfredse viser ny undersøgelse 4. Nationalt og internationalt samarbejde 5

Fokus på ansvarlighed 3. Medlemmerne er tilfredse viser ny undersøgelse 4. Nationalt og internationalt samarbejde 5 Ansvarlige investeringer 2012 Indhold Fokus på ansvarlighed 3 Medlemmerne er tilfredse viser ny undersøgelse 4 Nationalt og internationalt samarbejde 5 Principper for ansvarlige investeringer 7 Sådan arbejder

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer:

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer: 8. januar 2014 SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE November 2016 CORPORATE GOVERNANCE INDHOLD FORORD... 3 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Realdanias investeringsstrategi april 2016

Realdanias investeringsstrategi april 2016 Realdanias investeringsstrategi 2016-2019 april 2016 nv nv Introduktion Realdania er en filantropisk forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Vores kommercielle

Læs mere

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER OKTOBER 2016 Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den risiko,

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE [..] 2016 1 INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 5. Bilag 1 Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for den etiske investeringspolitik

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2015

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2015 Sydbanks redegørelse om 1 samfundsansvar 2015 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Sampension KP Livsforsikring A/S Politik for samfundsansvar i Sampension CSR 1. Baggrund Sampension KP Livsforsikring A/S er moderselskab i Sampension koncernen og er ejet

Læs mere

PENSIONSKASSERNE. AP Pension :

PENSIONSKASSERNE. AP Pension : PENSIONSKASSERNE AP Pension : Survey spørgsmål 1. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder, der har forbindelse til de besatte 2. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder,

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Generalforsamling 21. april 2009

Generalforsamling 21. april 2009 Generalforsamling 21. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab Forslag Valg af bestyrelse Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest 27. februar 2015 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge InvesteringsForeningsRådets Fund Governance

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

CSR? Bare rolig - vi hjælper!

CSR? Bare rolig - vi hjælper! CSR? Bare rolig - vi hjælper! Dansk Mode & Textil Dansk Mode & Textil har været branchens naturlige omdrejningspunkt siden 1895, og er i dag en moderne branche- og arbejdsgiverorganisation med indsigt

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

NYT Medlem nr. Nu får du bedre forsikringer i længere tid. Vi har brug for din , så vi kan kontakte dig.

NYT Medlem nr. Nu får du bedre forsikringer i længere tid. Vi har brug for din  , så vi kan kontakte dig. Medlem nr. 60.000 Casper Jull Olsen Medlemmer side 3 NYT NR. 2 / DECEMBER 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE VI LØFTER ANSVARET I FLOK Ansvarlighed side 2 Nu får du bedre forsikringer i længere

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Politik for udøvelse af stemmerettigheder Vedtægterne for investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere