Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)"

Transkript

1 Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) 2013 Unoterede aktier og fast ejendom en del af vores retningslinjer Side 12 I dialog med selskaberne Side 14 FOKUS: Mineindustrien i Sydafrika Side 24

2 2 ESG RAPPORT 2013 Vi er Unipension Din pensionskasse er en del af Administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes Pensionskasse (AP), MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer (MP) og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD). Vi er medlemsejede pensionskasser, og det er vores mission at tilbyde højtuddannede og deres familier økonomisk tryghed hele livet gennem konkurrencedygtige pensioner, produkter og services. I rapporten henviser Unipension og vi til Arkitekternes Pensionskasse (AP), MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer (MP), Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) samt alle investeringsrelaterede juridiske enheder for disse pensionskasser. Fotoet har vi taget i en mine under vores besøg i Sydafrika. Zaiga Strautmane (tv) er ansvarlig for pensionskassernes arbejde med ansvarlige investeringer. Layout: Tryk: Grafisk Rådgivning ApS.

3 3 Indhold Fem år med ansvarlige investeringer 4 Vores principper for ansvarlige investeringer 6 Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer 8 Eksklusion af selskaber 10 Unoterede aktier og fast ejendom en del af vores retningslinjer 12 En ny aktieportefølje med integration af ESG-data 13 I dialog med selskaberne 14 FOKUS: Bangladesh tekstilindustriens dårlige samvittighed 16 Afgivelse af stemmer på selskabernes generalforsamlinger 18 Aktivt ejerskab i Gruppesøgsmål er også aktivt ejerskab 23 FOKUS: Mineindustrien i Sydafrika 24 Nationalt og internationalt samarbejde 26 Omkostninger ved ESG 27 Relevante links 28

4 4 ESG RAPPORT 2013 Fem år med ansvarlige investeringer Ved udgangen af 2013 var det fem år siden, vi i Unipension påbegyndte vores arbejde med ansvarlige investeringer. Siden 2009 har vi arbejdet målrettet med at fastlægge retningslinjer ikke blot for børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer men senest også for alternative investeringer i form af unoterede aktier og fast ejendom. I løbet af de fem år har vi oparbejdet kompetencer og erfaringer med ansvarlige investeringer, der indebærer både en nuanceret risikostyring og et stærkt fokus på værdiskabelse via bæredygtighed. Ud over at være et aktiv for Unipension betyder de opbyggede egenskaber, at vi i dag kan deltage i, og bidrage til, såvel den danske som den internationale debat på området. Pensionskasserne under Unipension er ejet af medlemmerne, og det er medlemmernes holdning til ansvarlige investeringer, der er udmøntet i vores indsats i forhold til ansvarlige investeringer. Medlemmernes præferencer er forskellige, og det har derfor været en central opgave at kortlægge dem på en måde, der bedst muligt repræsenterer helheden. Et vigtigt værktøj er medlemsundersøgelser med fokus på spørgsmål om miljø, sociale emner og god selskabsledelse. Vores første medlemsundersøgelse blev foretaget i 2008, og den blev efterfulgt af en ny undersøgelse i 2012, som ud over at kortlægge medlemmernes holdninger til nye emner og initiativer sikrede, at vi bevarer det rette fokus og engagement i forhold til medlemmernes ønsker. Vi bidrager til vækst Det er en balancegang at arbejde med ansvarlige investeringer. Langsigtet værdiskabelse og risikostyring er de underliggende drivere for ansvarlige investeringer, og ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance) kan være tidlige signaler på, hvad der senere kan udvikle sig til markante finansielle risici. Det er ikke hensigtsmæssigt at ekskludere hele regioner eller sektorer i forsøget på at agere som ansvarlige investorer, da det vil øge porteføljens risikoprofil uforholdsmæssigt. Vi skal for eksempel ikke lade være med at investere i Afrika, fordi den ESG-mæssige udvikling er på et lavere niveau end i Europa. Vi skal derimod forholde os kritisk til de enkelte afrikanske lande og investere i dem, der viser tegn på gunstige ESG-mæssige trends. Vi tror på, at det er vejen til en positiv menneskelig og økonomisk udvikling, og at det samtidig fører os til det bedste afkastmæssige resultat. I Unipension har vi en aktiv investeringstilgang. Det betyder, at mens vi følger den ESG-mæssige udvikling tæt, har vi mulighed for at agere i de finansielle markeder og tilpasse porteføljen løbende. Sidstnævnte er et centralt værktøj i en nuanceret risikostyring, der også tager højde for ESG-relaterede risici. Siden 2009 har vi arbejdet målrettet med at fastlægge retningslinjer for ansvarlige investeringer. Ikke blot for børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer men senest også for alternative investeringer i form af unoterede aktier og fast ejendom. Målet er at favne hele spektret af det investeringsunivers, vi ser på. For at nå det mål, arbejder vi i øjeblikket på

5 5 Vi ser ansvarlige investeringer som et centralt værktøj til at fremtidssikre vores investeringer. Foto: Thomas Busk Adm. direktør i Unipension Cristina Lage statsobligationer, og i løbet af 2014 forventer vi at vedtage retningslinjer for denne aktivklasse. Ved udgangen af 2014 forventer vi, at vores retningslinjer for ansvarlige investeringer omfatter børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer, statsobligationer og alternative investeringer, herunder unoterede aktier og ejendomme. Vi engagerer os Det ESG-mæssige fokus på netop statsobligationer har været meget omtalt i På foranledning af regeringen udgav Rådet for samfundsansvar sidst på året en vejledning, der definerer rammerne for, hvordan institutionelle investorer bør forholde sig, når de skal implementere de nye retningslinjer. Vi har fra Unipensions side bidraget til brancheorganisationen Forsikring & Pensions interaktion og dialog med forfatterne til vejledningen, blandt andet i form af investeringsmæssig erfaring og beskrivelse af mulige dilemmaer ved investeringer i statsobligationer. I løbet af de forgangne fem år har vi engageret os i forskellige interesseorganisationer, der har til formål at fremme fokus på ansvarlige investeringer. I 2008 stiftede vi Dansif sammen med en række andre institutionelle investorer. Dansif er et netværk til erfaringsudveksling for ansvarlige investorer, og vi varetager i dag næstformandsposten. I 2009 tilsluttede vi os United Nations Principles for Responsible Investments (UN PRI) og blev medlem af Carbon Disclosure Project og International Corporate Governance Network. Rapporteringen til UN PRI viser, at vi befinder os i den øverste kvartil af investorer på verdensplan i forhold til arbejdet med ansvarlige investering er. Det er et resultat, vi er stolte af efter kun fem års arbejde med emnet. I efteråret 2013 blev vores investeringschef, Niels Erik Petersen, desuden genvalgt som medlem af UN PRI Advisory Council efter at have varetaget hvervet de foregående tre år. Vores engagement og målrettede arbejde vil fortsætte med uforandret styrke i Vi ser ansvarlige investeringer som et centralt værktøj til at fremtidssikre vores investeringer. Arbejdet med ansvarlige investeringer indebærer en stræben efter at opnå gode investeringsmæssige resultater ved hjælp af en avanceret og nuanceret risikostyring, der inkluderer ESG-mæssig forståelse og omtanke. God læselyst. Cristina Lage Adm. direktør i Unipension

6 6 ESG RAPPORT 2013 Vores principper for ansvarlige investeringer Overholdelse af lovgivning Selskaber, vi investerer i, bør ikke overtræde lovgivningen i de lande, hvis lovgivning de er underlagt. Menneskerettigheder Selskaber, vi investerer i, bør ikke foretage handlinger, som direkte krænker menneskerettigheder, eller som indirekte opfordrer eller medvirker til krænkelse af menneskerettigheder. Arbejdstagerrettigheder Selskaber, vi investerer i, bør ikke foretage handlinger, som direkte krænker fri forenings- og organisationsret, eller som indirekte opfordrer eller medvirker til krænkelse af fri forenings- og organisationsret. Selskaber, vi investerer i, bør hverken direkte eller indirekte være involveret i arbejds- eller ansættelsesforhold, som foregår under tvang. Selskaber, vi investerer i, bør hverken direkte eller indirekte være involveret i ulovligt børnearbejde. Selskaber, vi investerer i, bør hverken direkte eller indirekte være involveret i arbejds- eller ansættelsesforhold, hvor diskrimination finder sted. Selskaber, vi investerer i, bør ikke foretage handlinger, som direkte eller indirekte medfører manglende sikkerhed, sundhed og ringe arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen.

7 7 Miljø Selskaber, vi investerer i, bør ikke forårsage alvorlig og langsigtet skade på miljøet. Korruption Selskaber, vi investerer i, bør ikke være involveret i grove tilfælde af korruption. Kontroversielle våben Selskaber, vi investerer i, bør ikke være involveret i aktiviteter forbundet med antipersonelle landminer, klyngeammunition, atomvåben, biologiske våben eller kemiske våben. Handelsrestriktioner og våbenembargoer Selskaber, vi investerer i, bør ikke handle i strid med beslutninger om handelsrestriktioner og våbenembargoer, der er vedtaget af FN eller EU og enten tiltrådt af Danmark eller direkte gældende i Danmark. Brud på andre etiske normer Hvis et selskab har brudt andre grundlæggende etiske normer end de ovenfor nævnte, kan vi træffe en konkret beslutning om at lade selskabet være omfattet af vores retningslinjer og blive behandlet i overensstemmelse med disse. God selskabsledelse Retningslinjerne for god selskabsledelse hos danske selskaber tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende anbefalinger udarbejdet af Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse. Retningslinjerne for god selskabsledelse hos udenlandske selskaber tager udgangspunkt i dels OECD s principper for god selskabsledelse, dels lovgivning og anbefalinger for god selskabsledelse i de relevante lande.

8 8 ESG RAPPORT 2013 Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer Siden 2008 har vi opbygget en stor systematik i vores daglige arbejde med ansvarlige investeringer. Vi gennemfører således både regelmæssige screeninger og dialoger med udvalgte selskaber. Undersøgelsesfasen Vores investeringsunivers i børsnoteret regi de børsnoterede selskaber vi har investeret i eller overvejer at investere i - bliver overvåget for at afdække, om vores retningslinjer bliver overholdt. Det ligger uden for vores kompetencer og resurser at indsamle og analysere oplysninger om selskaberne på globalt plan. Derfor bliver denne opgave varetaget af vores eksterne leverandør, Hermes Equity Ownership Services Limited, som dækker både screening, dialog og afstemning. Screeningerne af de børsnoterede selskaber bliver foretaget hvert kvartal og viser eventuelle mistanker om, at konkrete selskaber Formålet med dialogen er dels at afklare de nærmere forhold omkring overtrædelserne, dels at kommunikere vores forbedringsønsker til selskabet. overtræder retningslinjerne. Hvis et sel skab er under mis tanke for overtrædelser på baggrund af screeningen eller informationerne fra medierne, NGO er eller lignende, bliver selskabet optaget på vores fokusliste. Herefter undersøger og vurderer vi mistankerne nærmere. Inden for unoterede aktier foretager vi i stedet en fortrolig og detaljeret gennemgang af de relevante interne forhold i selskabet, inden vi træffer investeringsbeslutningen. Forvalterne bliver samtidig kontraktuelt forpligtet til at informere os, hvis vores retningslinjer skulle blive overtrådt, efter investeringen er foretaget. Fokuslisten selskaber vi vurderer Vi vurderer selskaber på fokuslisten for at afklare, om der er hold i mistanken om overtrædelse af retningslinjerne. Vi offentliggør dog ikke fokuslisten, da selskaberne på denne liste udelukkende er under mistanke for at overtræde retningslinjerne. Hvis vi vurderer, at et selskab har overtrådt retningslinjerne, placerer vi det i en af følgende kategorier: Dialoglisten: Der gælder for selskaber på dialoglisten, at vi forventer, at vi kan opnå de ønskede forbedringer via dialog. Vores retningslinjer forhindrer ikke, at vi investerer i selskaber, der figurerer på dialoglisten. Eksklusionslisten: Vi forventer ikke, at vi kan opnå de ønskede forbedringer via dialog. Vores retningslinjer forhindrer, at vi investerer i selskaber, der figurerer på eksklusionslisten. Dialoglisten selskaber vi er i dialog med Vi går i dialog med selskaber, som overtræder vores retningslinjer, hvis vi forventer, at vi kan opnå de ønskede forbedringer gennem dialog. Formålet med dialogen er dels at afklare de nærmere forhold omkring overtrædelserne, dels at kommunikere vores forbedringsønsker til selskabet.

9 9 Dialog med selskaberne er resurse- og tidskrævende og kræver indgående kendskab til markedet og branchen. Derfor koordinerer vi vores henvendelser med en gruppe internationale investorer for at opnå bedre resultater. Når det gælder danske selskaber, går vi i dialog på egen hånd. Vi har et godt kendskab til det danske marked, selskaberne og de andre lokale investorer, som gør dialogen mulig og frugtbar. I unoteret regi vil dialogen typisk foregå via vores forvaltere. Som udgangspunkt offentliggør vi ikke, hvilke selskaber, der befinder sig på vores dialogliste. En offentliggørelse af selskabernes navne og indholdet af dialogen kan skabe brud på tilliden og dermed gøre det svært at opnå de ønskede resultater. Læs mere i afsnittet Dialog med selskaberne på side 14. Ved udgangen af 2013 havde vi 255 selskaber på dialoglisten. Eksklusionslisten selskaber vi ikke investerer i Hvis vi vurderer, at dialog med et selskab ikke tjener noget formål eller ikke opfylder vores forventninger, kan vi beslutte at ekskludere selskabet fra vores investeringsunivers. Dermed kommer selskabet på vores eksklusionsliste, som er en liste over de selskaber, vi ikke investerer i. Ved udgangen af 2013 havde vi 29 selskaber på eksklusionslisten. Læs mere om de ekskluderede selskaber i afsnittet Eksklusion på næste side. Eksklusionslisten med begrundelser for eksklusion er også tilgængelig på vores hjemmeside. Inklusion Hvis et ekskluderet selskab ikke længere overtræder vores retningslinjer, kan vi beslutte at inkludere det. Vi holder derfor løbende øje med udviklingen i selskaberne på eksklusionslisten. Når et selskab er inkluderet, kan vi genoptage investeringer i selskabet. For eksempel blev ekskluderede italienske Finmeccanica inkluderet i investeringsuniverset igen i 2013, da selskabet ikke længere er involveret i produktion af atomvåben. Du er her:... Eksklusion og inklusion Eksklusionsliste Eksklusionsliste Arkitekternes Pensionskasse MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Eksklusionslisten er gældende fra 16. maj 2013 og erstatter alle tidligere udstedte eksklusionslister. På kan man læse meget mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer og blandt andet se listen over selskaber, vi har ekskluderet. Selskab Årsag Land Aeroteh S.A. Klyngevåben Rumænien Alliant Techsystems Atomvåben Babcock International Atomvåben Storbritannien

10 10 ESG RAPPORT 2013 Eksklusion af selskaber Ved udgangen af 2013 havde vi 29 selskaber på eksklusionslisten. De fleste af selskaberne er involveret i aktiviteter forbundet med kontroversielle våben, og det strider mod vores retningslinjer. Involveringen i kontroversielle våben er ofte selskabernes kerneforretning, og vi forventer derfor ikke, at en dialog vil ændre selskabernes forretningsstrategi. Ikke desto mindre ser vi af og til, at selskaberne stopper produktion af kontroversielle våben. Sker det, fjerner vi selskaberne fra eksklusionslisten og har dermed mulighed for at investere i dem Atomvåben Alliant Techsystems Babcock International Group Babcock & Wilcox BAE Systems Boeing Daimler EADS Fluor GenCorp General Dynamics Honeywell International Huntington Ingalls Industries Jacobs Engineering Group Lockheed Martin MOOG Northrup Grumman Safran Leidos (tidl. SAIC) Serco Group URS Land Storbritannien Storbritannien Tyskland Holland Frankrig Storbritannien

11 11 igen. Vi revurderer selskaberne på eksklusionslisten hvert kvartal. Markedsværdien for de selskaber, som stod på vores eksklusionsliste ved udgangen af 2013 udgjorde 1,5 pct. af det globale aktie- indeks MSCI All Countries. Læs en mere udførlig beskrivelse af beslutningerne om eksklusion på vores hjemmeside. Her fremgår også, hvilke bestemmelser i vores retningslinjer selskaberne overtræder, ligesom der er forklaringer på de forskellige våbentyper. Klyngevåben Land Aeroteh S.A. Rumænien Doosan Corporation Sydkorea Hanwha Corporation Sydkorea L-3 Communications Holdings Poongsan Corporation Sydkorea Poongsan Holdings Corporation Sydkorea Textron Landminer Land Singapore Technologies Engineering Singapore Menneskerettigheder CNNOC Ltd. Land Kina

12 12 ESG RAPPORT 2013 Unoterede aktier og fast ejendom - en del af vores retningslinjer I efteråret 2013 udvidede bestyrelserne vores retningslinjer for ansvarlige investeringer til at omfatte to nye aktivklasser: Unoterede aktier og fast ejendom. Siden vi begyndte arbejdet med ansvarlige investeringer i 2009, har det været vores hensigt, at retningslinjerne for ansvarlige investeringer skulle dække samtlige aktivklasser. Det har også altid været vores hensigt at følge de overordnede emner og metoder, der fra begyndelsen har været afstemt med medlemmerne via medlemsundersøgelserne. I løbet af 2013 har pensionskassernes bestyrelser vedtaget en ny strategi for ejendomsinvesteringer og vi har i den sammenhæng udformet retnings linjer for ansvarlige investeringer i fast ejendom. Aktivklasserne er i sagens natur forskellige, og derfor kan vi ikke implementere retningslinjer på nøjagtig samme måde på tværs af aktivklasserne. Vi vil dog holde os så tæt til vores grundprincipper som muligt. Unoterede aktier UN PRI s arbejdsgruppe vedrørende unoterede aktier, som vi deltager i, har udarbejdet et dokument med anbefalinger, der kan bruges som et udgangspunkt, når retningslinjerne for unoterede aktier skal udarbejdes og implementeres. Mange parter skal blive enige i en sådan proces, og de involverede parter inden for unoterede aktier har ikke i samme udstrækning som inden for børsnoterede aktier været vant til, at der stilles ESG-relaterede krav fra investorernes side. Derfor besluttede vi at afvente UN PRI s signal til omverdenen, inden vi udarbejdede og implementerede egne retningslinjer på området. I unoteret regi foretages investeringerne typisk for en længere årrække og gennem investeringsfonde. Det gør det svært at skille sig af med investeringen, hvis der sker en overtrædelse, der berettiger til eksklusion. Derfor er det vigtigt, at den klassiske screening, som vi anvender på børsnoterede aktier, erstattes med en grundig undersøgelse af forholdene i unoteret regi en såkaldt due diligence inden vi træffer investeringsbeslutningen. Fast ejendom I løbet af 2013 har pensionskassernes bestyrelser vedtaget en ny strategi for ejendomsinvesteringer og vi har i den sammenhæng udformet retningslinjer for ansvarlige investeringer i fast ejendom. Miljøhensyn er generelt i højsædet, når man investerer i fast ejendom. Men ifølge vores grundprincipper skal vi for eksempel også tage hensyn til menneskerettigheder og korruption, når vi investerer. Derfor skal arbejdstagernes forhold under byggeriet være i orden, og byggetilladelser skal ikke være opnået ved bestikkelse, når vi investerer i fast ejendom.

13 13 ESG dækning 2012 ESG dækning 2013 Ejendomme 5% Likvider 1% Ejendomme 5% Likvider 1% Unoterede aktier 4% Unoterede aktier 4% Guldrandede obligationer 35% Guldrandede obligationer 35% Udenlandske aktier 28% Udenlandske aktier 28% Danske aktier 5% High Yield 12% Emerging Markets Debt 10% Danske aktier 5% High Yield 12% Emerging Markets Debt 10% Diagrammerne viser, hvilke aktivklasser der er omfattet af vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. De skraverede aktivklasser er ikke omfattet. En ny aktieportefølje med integration af ESG-data Vi tror på, at ESG-data kan bidrage med væsentlig information om et selskabs potentiale og langsigtede udvikling, og at ESG-data dermed kan bruges som input i aktiv aktieforvaltning. Derfor søger vi at integrere ESG i vores investeringer, og i 2013 har vi arbejdet på en række projekter i vores aktieteam. I forbindelse med den interne aktieforvaltning begyndte vi i 2012 at udvikle en ESG-baseret porteføljestrategi med det formål at udvælge aktier blandt andet ved hjælp af ESG-data. Vi har i løbet af 2013 arbejdet med analyse af data og design af porteføljens filosofi og strategi, og flere af vores medarbejdere har gennemgået den grundlæggende ESG-uddannelse hos RI Academy. Det betyder, at ESG-tankegangen er blevet forankret dybere i dialogen med både eksisterende og mulige fremtidige eksterne forvaltere. Vi har i samme forbindelse indgået en aftale med MSCI ESG Research om levering af ESG-data. Vi forventer, at aktieporteføljen, som er udvalgt blandt andet ved hjælp af ESG-data, bliver lanceret i første kvartal af 2014.

14 14 ESG RAPPORT 2013 I dialog med selskaberne I Unipension prioriterer vi dialogen med selskaberne fremfor at ekskludere dem. Det gør vi, fordi vi ønsker at se forbedringer i selskaberne med højere afkast til følge på lang sigt. Vores fokusområder og dialoger med selskaberne er primært styret af dialoglisten. Den udvikler sig som hovedregel på baggrund af vores regelmæssige screeninger efter selskaber, der overtræder retningslinjerne. Et system, der svarer til en klassisk screening i børsnoteret regi, findes ikke for unoterede selskaber. Derfor er vores forvaltere kontraktuelt forpligtede til at fortælle os, hvis der opstår overtrædelser af vores retningslinjer i de enkelte selskaber. Men også ulykker, udviklingen i en bestemt sektor, ændringer i lovgivningen, samfundets interesseområder og lignende kan påvirke vores fokusområder. Læs en uddybende beskrivelse af vores arbejde med Bangladesh-problematikken på side 16. For eksempel gav gentagne ulykker på tøjfabrikkerne i Bangladesh os anledning til at undersøge problemet nærmere og rette henvendelse til de involverede selskaber. Over mennesker omkom i ulykkerne. Et andet eksempel er mineindustrien. Den har gennem de sidste mange år har været udskældt for ringe arbejdsvilkår, manglende sikkerhed og miljøødelæggelser. Vi deltog på UN PRI s årlige konference i Sydafrika, og her benyttede vi lejligheden til at besøge en række mineselskaber. Læs mere om mineindustrien på side 24. Siden 2011 har vi skabt tætte forhold til en række større danske virksomheder. Målet har været at få større indblik i og forståelse for virksomhedernes tankegang, strategi og tiltag inden for CSR 1 -området. På den måde kan vi som ansvarlig investor bedre forstå virksomhedens handlemønstre og føre dialogen med virksomheden, også på et mere formelt niveau. I 2013 har vi stiftet nærmere bekendtskab med tre store danske virksomheders CSR-politik, og vi forventer at fortsætte med projektet i årene fremover. I 2013 har vi været i dialog med i alt 233 selskaber og diskuteret i alt 553 sociale, miljømæssige og ledelsesforhold. I 45 pct. af tilfældene har diskussionen om god selskabsledelse været relevant. Derudover har miljørelaterede spørgsmål været i højsædet under vores dialoger. Læs en mere detaljeret oversigt over, hvordan dialogerne i 2013 fordeler sig geografisk og emnemæssigt på vores hjemmeside. 1 Corporate Social Responsibility.

15 15 Global Dialog med 233 selskaber Danmark Dialog med 4 selskaber Strategi og risiko 22,7% Miljø 13,5% Miljø 12,5% Sociale forhold 19,2% Strategi og risiko 50,0% God selskabsledelse 37,5% God selskabsledelse 44,6% Danske selskaber har sjældent lige så alvorlige eller omfattende problemer som de udenlandske, for eksempel vedrørende menneskerettigheder, miljø eller korruption. Emnet god selskabsledelse vil altid blive drøftet både med de danske og udenlandske selskaber. Kilde: Hermes Equity Ownership Services Ltd. Fremdrift i vores dialoger Vi går i dialog med selskaberne for at stoppe overtrædelserne af vores retningslinjer. Når vi er i dialog med et selskab, er det derfor vigtigt for os at gøre vores målsætning klar for selskabet og i samarbejde med ledelsen finde frem til, hvordan vi når målet. Derfor har vi udviklet et milepæls-system i samarbejde med vores eksterne leverandør, dels for at strukturere og skemalægge dialogerne, dels for at kunne følge fremdriften i dialogen. I 2013 har vi i 13 tilfælde afsluttet dialogen succesfuldt. Det betyder, at selskaberne har implementeret de retningslinjer og arbejdsprocesser, vi har efterspurgt, så overtrædelserne af retningslinjerne er stoppet. Få et detaljeret overblik over fremdriften i vores dialoger på vores hjemmeside.

16 16 ESG RAPPORT 2013 Fokus: Bangladesh tekstil industriens dårlige samvittighed Ulykkerne på tøjfabrikkerne i Bangladesh har givet os anledning til at sætte fokus på, hvor godt selskaberne i tøjindustrien har styr på deres underleverandører og til at opfordre dem til at underskrive Bangladesh-aftalen. Inden for det seneste halvandet år er der gentagne gange sket ulykker i Bangladesh, der skyldes dårlige arbejdsforhold. I en brand i november 2012 på fabrikken Tazreen Fashion Factory omkom 117 mennesker, i april 2013 kollapsede industribygningen Rana Plaza i udkanten af millionbyen Dhaka og dræbte flere end mennesker, i maj 2013 opstod en brand i en 11-etagers høj fabrik i Dhaka og i oktober 2013 endnu en brand i Dhaka-området i bygningen Aswad Composite Mills.

17 17 Tøjindustrien i Bangladesh anslås at beskæftige cirka 3 mio. mennesker og er af stor vigtighed for landet. Foto: Getty Images Mange vestlige tøjproducenter lægger deres ordrer i fabrikkerne i Bangladesh på grund af de lave omkostninger til arbejdsløn og produktion. På grund af den store efterspørgsel fra Vesten og konkurrencepresset fra kinesiske tøjproducenter kræver det, at Bangladesh hurtigt kan omstille sig. Bygninger bliver i hastigt tempo omdannet til tøjfabrikker uden hensyntagen til, om de er egnede til dette formål, har de nødvendige tilladelser eller opfylder de sikkerhedsmæssige krav til fx at kunne bære tunge industrimaskiner. Tøjindustrien i Bangladesh anslås at beskæftige cirka 3 millioner mennesker og er af stor vigtighed for landet, hvor befolkningstætheden er høj og landbrugsproduktionen lav. Unipension havde ved udgangen af 2013 investeret ca. 500 mio. kr. i tøjindustrien. Desværre er arbejdsforholdene i Bangladesh, som i mange andre fattige lande: De er ikke af den standard, vi i Vesten anser for ønskelige. Katastroferne er eksempler på dette. Korruption, manglende regler for arbejdsmiljø og sundhed, samt bygningernes dårlige stand er blandt de problemer, der er fremherskende i sektoren. Denne form for adfærd strider mod vores retningslinjer for ansvarlige investeringer, og derfor er vi i samarbejde med andre investorer i dialog med de selskaber, det handler om. Nye tiltag Problematikken er blevet taget alvorligt og ikke kun af Bangladesh, der efter ulykkerne har lukket en række fabrikker. Også udenlandske virksomheder, som får produceret deres varer i landet, har ageret. Blandt de initiativer, der er igangsat, er der indgået en juridisk bindende aftale Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, som skal sikre arbejderne i tekstilindustrien bedre forhold. Aftalen er indgået mellem NGO er, fagforeninger og virksomheder. Aftalen dækker mere end tøjfabrikker og løber i fem år. Et initiativ som dette er interessant, fordi det er virksomhederne selv, der indgår aftalen med fagforeninger og NGO er. Der er altså ikke tale om lovgivning, og da vi taler om et land, der har en forholdsvis høj grad af korruption, kan det være en fordel, at det ligger i privat regi. Desuden har selskaberne indset, at hvis problemer som dette skal løses på en effektiv måde, er de vestlige tøjproducenter nødt til at løfte i flok. Vores egne erfaringer viser, at resultaterne opnås nemmere, når man samarbejder med andre. Derfor hilser vi denne fremgangmåde velkommen. Som ansvarlig investor er det vores opgave at holde øje med, om virksomhederne overholder deres del af aftalen. I 2013 har vi sammen med andre investorer været i dialog med en række kendte tøjproduktionsvirksomheder for at sikre, at de har styr på implementeringen af Bangladesh-aftalen. Flere dialoger af samme slags ventes at finde sted i De tøjproducenter, som endnu ikke har underskrevet aftalen, opfordrer vi til at gøre det som første skridt på vejen til en mere ansvarlig tøjproduktion. Især de store selskaber undskylder sig ofte med, at deres underleverandørkæder er meget komplekse, og at de derfor ikke med sikkerhed kan svare på, hvor tekstilerne kommer fra. Tragedien i Bangladesh viser vigtigheden af, at selskaberne får bedre styr på deres underleverandører, og det opfordrer vi dem til at gøre. Vores eneste danske investering i tøjindustrien er IC Companys A/S. Dem besøgte vi i december 2013 for blandt andet at diskutere, hvordan de griber Bangladesh-problematikken an. Selskabet tager generelt ansvarlighed meget seriøst og stiller skrappe krav til deres underleverandører. Selvom mængden af tøj, som produceres i Bangladesh for IC Companys A/S er minimal, besluttede de at underskrive Bangladesh-aftalen med henblik på at støtte det gode initiativ.

18 18 ESG RAPPORT 2013 Afgivelse af stemmer på selskabernes generalforsamlinger Fotoet, som er fra en platin mine, har vi taget under vores besøg i Sydafrika. Foto: Unipension I Unipension er vi aktive ejere af vores investeringer, og derfor er det af gørende for os, at vi afgiver stemmer på selskabernes generalforsamlinger. Vi afgiver stemmer på alle stemmeberettigede børsnoterede aktier samt på virksomhedsobligationer, når det er muligt. Ejeraftaler i unoterede selskaber levner os som regel ikke mulighed for at afgive stemmer direkte på selskabernes generalforsamlinger. I stedet udøver vi aktivt ejerskab ved at sidde med i Advisory Boards for investeringerne og derigennem påvirke selskaberne i den retning, vi ønsker. I 2013 har vi afgivet stemmer på i alt generalforsamlinger på globalt plan, og heraf var 40 i Danmark. På vores hjemmeside kan man se vores stemmeresultater på både danske og udenlandske selskaber. Her kan man også søge på navngivne selskaber, lande og generalforsamlingsperioder og læse en rapport, som viser, hvordan afstemningerne har været fordelt geografisk og emnemæssigt i Nye anbefalinger om god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse under Københavns Fondsbørs har i foråret 2013 opdateret Anbefalinger for god selskabsledelse. Anbefalingerne beskriver i detaljer, hvilke forventninger der er til de danske børsnoterede selskaber inden for for eksempel bestyrelsessammensætning, aflønning af ledelsen og kontakten til aktionærerne. Vi er i tæt dialog med de danske selskaber og har et indgående kendskab til markedet. Derfor tager vi selv individuel stilling til hvert eneste dagsordenspunkt på generalforsamlingerne i de danske selskaber. Dermed har vi en holdning til de emner, der er omtalt i anbefalingerne for god selskabsledelse. For at forberede de danske selskaber på, hvordan vi vil stemme, vil vi orientere dem om, hvilke forventninger vi som aktionærer har til dem i relation til de nye anbefalinger. Vi håber og forventer, at det vil give anledning til frugtbare dialoger mellem os og selskaberne med bedre selskabsledelse til følge. Når det gælder virksomheder uden for Danmarks grænser, får vi ekstern rådgivning vedrørende afstemningerne. Global Danmark generalforsamlinger 40 generalforsamlinger Undladt at stemme 2,3% Stemt for undtagelsesvis 0,4% Undladt at stemme 2,5% Stemt imod (eller stemt imod OG undladt at stemme 36,8% Stemt for 60,4% Stemt imod (eller stemt imod OG undladt at stemme 25,0% Stemt for 72,5% Kilde: Hermes Equity Ownership Services Ltd.

19 19

20 20 ESG RAPPORT 2013 Aktier: Aktivt ejerskab i 2013 Global Beholdning i DKK Dialog 233 selskaber Unipension globalt og nationalt: Kortet viser værdien af den samlede beholdning af børsnoterede aktier pr. 31/ i de enkelte verdensdele, hvor mange selskaber vi har været i dialog med og antallet af generalforsamlinger, vi har stemt på i Stemmeafgivelse generalforsamlinger Se også detaljeret kort med søgefunktion på Nordamerika Beholdning i DKK Europa ekskl. Danmark Beholdning i DKK Dialog 80 selskaber Dialog 98 selskaber Stemmeafgivelse 985 generalforsamlinger Stemmeafgivelse 481 generalforsamlinger Sydamerika Beholdning i DKK Dialog Stemmeafgivelse 2 selskaber 29 generalforsamlinger

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) 2014 Klimaforandringer en global udfordring Side 9 Alle aktivklasser er nu dækket af retningslinjerne Side

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

ATP Samfundsansvar i investeringer 2014

ATP Samfundsansvar i investeringer 2014 ATP Samfundsansvar i investeringer 2014 Indhold Indledning 3 Princip 1 ESG Integration 5 Princip 2 Aktivt ejerskab 7 Princip 3 Information fra selskaber 9 Princip 4 Udbredelse af principperne for ansvarlige

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Medlems nyt. Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension. Din fremtid lige nu. Side 2

Medlems nyt. Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension. Din fremtid lige nu. Side 2 Medlems nyt Din fremtid lige nu november 2013 Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension Side 2 Akademikere lever længere Hvad betyder det for pensionen? Side 4 Aktier bag et godt resultat

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Pensionspenge i Afrikansk Landbrug Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Undersøgelse Af Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Oktober 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER 5. UDFORDRINGER OG DILEMMAER 2 RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

MP Valg 2015. Valg til MP Pensions bestyrelse

MP Valg 2015. Valg til MP Pensions bestyrelse MP Valg 2015 Valg til MP Pensions bestyrelse 2 MP Valg 2015 Valg til MP Pensions bestyrelse Fem af i alt ti bestyrelsesmedlemmer skal vælges af og blandt MP Pensions medlemmer. Dette er en information

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet Oplæg årsmøde PBR Indledning og motivation for årsmødet Pensionsformuen er stor omkring 1,5 gange BNP - og den vokser. o De beslutninger vi træffer er vigtige o Både for samfundsudviklingen og for den

Læs mere

EU-Kommissionens handlingsplan for selskabsret og corporate governance

EU-Kommissionens handlingsplan for selskabsret og corporate governance EU-Kommissionens handlingsplan for selskabsret og corporate governance Fokus på de varslede CGinitiativer om øget transparens og aktionærengagement Præsentationens opbygning Baggrund for KOM s handlingsplan

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

MEDLEMSNYT. Etik og investeringer. Ny hjemmeside på vej. Plej din pension eller lad den passe sig selv. Februar 09

MEDLEMSNYT. Etik og investeringer. Ny hjemmeside på vej. Plej din pension eller lad den passe sig selv. Februar 09 Februar 09 MEDLEMSNYT 02 05 06 Etik og investeringer Ny hjemmeside på vej Plej din pension eller lad den passe sig selv Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Pensionspenge i Afrikansk Landbrug Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Undersøgelse Af Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Oktober 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Status for det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh For et halvt år siden, den 24. april 2013, styrtede Rana Plaza sammen. Rana Plaza var

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere