Dokumentation af danske hør- og hampemåtters anvendelse som isoleringsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation af danske hør- og hampemåtters anvendelse som isoleringsmateriale"

Transkript

1 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, 8200 Århus N, tlf Dokumentation af danske hør- og hampemåtters anvendelse som isoleringsmateriale Bodil Engberg Pallesen

2 4

3 Dokumentation af danske hør- og hampemåtters anvendelse som isoleringsmateriale Titel: Dokumentation af danske hør- og hampemåtters anvendelse som isoleringsmateriale. Udgave 2.udgave Udgivelsesår 2004 Forfattere Bodil Engberg Pallesen Sidetal 80 Litteraturhenvisninger Emneord ISBN ISSN Pris Foto Tryk Udgiver Tryk Side Hør, hamp, isolering, hørisolering, hampeisolering, dokumentation Pris Kr.225,00 inkl.25 pct.moms Bodil Pallesen, Kurt Kielsgård, Asta Nicolajsen Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning Udkærsvej 15, 8200 Århus N Tilladt med angivelse af kilde 5

4 Indhold FORORD 9 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 10 1 RÅVARE RÅVAREKVALITET Høst og rødning af spindhør Karakterisering af fibre Kemisk indhold Grad af hydrofobitet Farve Evne til at absorbere fugt og regulere luftfugtigheden Bestandighed Selvslukkende egenskaber Hørmåtter fremstillet ved Dansk Naturisolering 18 2 BYGGETEKNISKE EGENSKABER VED DE DANSKE HØR- OG HAMPEISOLERINGSMÅTTER DOKUMENTATION AF VARMETEKNISKE EGENSKABER I HØRMÅTTER Diskussion og konklusion af analyser af varmeledningsevne i danske hørmåtter FUGTTEKNISKE UNDERSØGELSER PÅ DANSK HØRMÅTTE UDFØRT VED DTU Baggrund Formål Materialer Vandglas ESEM-billeder Sorptionskurver Klimaskabsopstilling Forsøgsbeskrivelse Undersøgte materialer Måleresultater - sorptionskurver Varmeledningsevne under fugtige forhold Forsøgsopstilling Forsøgsbeskrivelse Måleresultater - Varmeledningsevne under fugtige forhold Konklusion Diskussion Tidligere resultater under Energistyrelsens program DOKUMENTATION AF LYDTEKNISKE EGENSKABER VED ISOLERING AF DANSKE HØRMÅTTER Resultater af afprøvninger ved Delta SÆTNING- DIMENSIONSSTABILITET M.V Foreløbige undersøgelser af sætning v. Dansk Landbrugsrådgivning Forsøg med dimensionsstabilitet i danske hørmåtter ved By og Byg Metode og prøvningsapparatur Resultater fra prøvninger i dimensionsstabilitet i hørmåtter 45 6

5 Konklusion og diskussion af prøvningerne på By og Byg Forsøg med sætning i løse hørfibre 47 3 DOKUMENTATION AF MILJØMÆSSIGE FORHOLD VED UDARBEJDELSE AF LIVSCYKLUSANALYSE MILJØDATA BORTSKAFFELSE LCA-ANALYSE FOR HØRISOLERINGSMÅTTER GENNEMFØRT PÅ DANSK LANDBRUGSRÅDGIVNING Miljøpåvirkninger Drivhuseffekt Forsuring Næringssaltbelastning Naturbeslaglæggelse Øko-toksicitet Forudsætninger Normalisering og vægtning Resultater danske hørisoleringsmåtter Diskussion - LCA-analyser Sammenligning med de øvrige alternative isoleringsmaterialer ØVRIGE LCA-ANALYSER LCA-analyse, Sydtek ARBEJDSMILJØ OG HØR Forholdsregler ved håndtering af hør m.fl. alternative isoleringsmaterialer 62 4 FORSØG MED ROTTERS AFFINITET OVERFOR HØRULD, PAPIR, GLASULD OG STENULD METODIK RESULTATER AF ROTTEFORSØG Reaktion på materialevalg Forbrug af foder Vægt af rotter KONKLUSION 68 5 FORMIDLING FORMIDLINGSOPGAVER Artikler og indlæg m.v Bidrag til diverse artikler Udstillinger 70 LITTERATURLISTE 72 6 BILAG BILAG 1. FUGTTEKNISKE UNDERSØGELSER PÅ DANSKE HØRMÅTTER BILAG 2. FORSØG MED KRYMPNING AF HØR BILAG 3. DYRKNINGSKALKULE SPINDHØR BILAG 4.. EMISSIONER FOR 1 HA SPINDHØR LCA-ANALYSE BILAG 5. OMREGNING TIL PERSONÆKVIVALENTER BILAG 6. ØKOTOKSICITETSDATA BILAG 7. PRØVNINGSRAPPORT FOR DIMENSIONSUNDERSØGELSER I DANSKE HØRMÅTTER VED BY OG BYG 83 7

6 Figur i. Danske hør- og hampemåtter fremstillet vha. airforming 8

7 Forord Dansk Landbrugsrådgivning har udviklet plantefibermåtter af hør og hamp, der er en meget blød og luftig måtte, velegnet til at anvende til isolering. Måtten er fremstillet af hør eller hamp, der er blevet forarbejdet til uldne fibre, der efterfølgende formes til måtter vha. ny teknologi, ved såkaldt airforming. Den anvendte teknologi er udviklet af ME-Consulting. Produktet plantefibermåtte er patenteret af Dansk Landbrugsrådgivning. Nærværende projekt: Dokumentation af hør- og hampemåtter, er et projekt under Energistyrelsens program: Miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer, J. nr / Formålet med projektet er at tilvejebringe en dokumentation af nyudviklede danske hør- og hampemåtter, som er fremstillet ved et nyt koncept, og således på en række områder væsentlig forskellige for udenlandske hørmåtter spec. tyske. Projektansøgningen blev i 2000 fremsendt til Energistyrelsen og godkendt, men det faglige udvalg under programmet anbefalede at projektet overgik til den netop stiftede virksomhed, Dansk Naturisolering, der var i færd med at få en produktion af hørmåtter op at stå med licensaftale med Dansk Landbrugsrådgivning. Projektet blev godkendt med en støttesats på 35%. Dansk Landbrugsrådgivning godkendte dette ejerskifte, under betingelse af at vi bevarede projektledelsen, og betingede sig at kunne DN ikke løfte opgaven skulle projektet overgå til Dansk Landbrugsrådgivning. Da DN gik i betalingsstandsning i november 2002 (og konkurs november 2003), er projektet overdraget til Dansk Landbrugsrådgivning. Projektet har derfor været forsinket grundet disse omstændigheder, men er gennemført med medfinansiering fra Dansk Landbrugsrådgivning samt flere samarbejdspartnere, bl.a. DTU. Projektet er revideret i forhold til den oprindelige ansøgning på en række områder efter samråd med Kurt Stokbæk fra Det faglige udvalg samt Sergio Fox fra Energistyrelsen ved et møde d. 19. september Ændringerne har baggrund i, at der i projektperioden er gennemført undersøgelser ved analyseinstitutterne, som således ikke mere er aktuelle, og der derfor suppleret med nye analyser, som samlet vil give et godt billede af de danske hørmåtters egenskaber i forhold til de importerede hørmåtter. Afsnittet om fugttekniske undersøgelser på dansk hørmåtte ved DTU er forfattet af Kurt Kielsgård, DTU og afsnittet forsøg med dimensionsstabilitet i danske hørmåtter ved By og Byg er forfattet i samarbejde med Asta Nicolaisen, By og Byg. 2. udgave Juni 2004 Bodil Engberg Pallesen, projektleder 9

8 Sammenfatning og konklusioner Dansk Landbrugsrådgivning har udviklet plantefibermåtter af hør og hamp, der er en meget blød og luftig måtte, velegnet til at anvende til isolering. Måtten er fremstillet af hør eller hamp, der er blevet forarbejdet til uldne fibre, der efterfølgende formes til måtter vha. ny teknologi, ved såkaldt airforming. Den anvendte teknologi er udviklet af ME-Consulting. Produktet plantefibermåtte er patenteret af Dansk Landbrugsrådgivning. Nærværende projekt: Dokumentation af hør- og hampemåtter er et projekt under Energistyrelsens program: Miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer, der har til formål at tilvejebringe en dokumentation af nyudviklede danske hør- og hampemåtter, som er fremstillet ved et nyt koncept, og er således på en række områder væsentlig forskellige for udenlandske hørmåtter spec. tyske. Der gennemføres ikke brandtekniske undersøgelse i nærværende projekt. Den anvendte råvare i projektet var i starten af projektperioden dansk avlet hør. Hørren består fibre, såvel som skæver (trædele). Fiberudbyttet i rødnet hørstrå varierer typisk fra % fibre afhængig af råvarekvaliteten. Råvaren, der er fremstillet ved dyrkning på markerne, vil altid besidde en variation i kvalitet, afhængig af hvordan klimaet arter sig i dyrkningssæsonen og specielt høstvejret. Fibre fra hør og hamp er generelt hydrofobe, dvs. vandskyende, pga. et naturligt vokslag, der sidder udvendigt på fiberen. Det betyder, at fibrene umiddelbart skyer vand, en egenskab som er ønsket for isoleringsmaterialer. Endvidere er de danske måtter formstabile, og har en struktur med mange små fibre og dermed en stor fiberoverflade, som giver mulighed for at indkapsle luft. Dette giver gode varmeisoleringsegenskaber. Måttens struktur betyder også en meget håndterbar måtte. Varmetekniske egenskaber Der er gennemført en række varmeledningsmålinger ved Teknologisk Institut, Tåstrup. Disse er gennemført ved forskellige densiteter for at få et billede af hvor stor variationen er. I de gennemførte analyser varierer densiteten på måtterne varierer fra 23 kg/m3 til 36 kg/m3, og højden varierer fra cm. De danske måtter har en densitet på 30 kg/m3, plus og minus 3 kg, og har en middel varmeledningsevne på 0,039 0,040 W/mK. Fugttekniske egenskaber Der er gennemført en række fugttekniske undersøgelser, som koncentreres om undersøgelse af tre råvarekvaliteter: 1) Hørmåtter - ikke imprægnerede med brandhæmmer, 2) Hørmåtter imprægnerede med brandhæmmer (vandglas bestående af natriumsilikat)samt 3)Vandglas, rent (bestående af natriumsilikat). 10

9 Vandglas er valgt, idet det formodes at vandglas fastholder hørfibrenes hydrofobe (vandafvisende) egenskaber samt ikke bidrager til at øge risikoen for udvikling af råd. Undersøgelserne er gennemført på DTU. Formålet med undersøgelsen er at måle 1) ab- og desorptionskurver ved 20 C for hør uden og med brandimprægnering i form af vandglas og for vandglas alene, og 2) varmeledningsevne for hørmåtte imprægneret med vandglas under fugtige forhold. Varmeledningsevne for tør hørmåtte uden vandglas måles mhp. sammenligning. Endelig optages en række ESEM-billeder af repræsentative områder for hver af materialerne hør uden vandglas og hør imprægneret med vandglas til at understøtte undersøgelserne, herunder belyse, hvorledes råvaren optager vandglas. Konklusionen af fugtundersøgelserne med hørfibre med og uden imprægnering med vandglas er: Sorptionskurver for hørfibre og for vandglas er målt i klimaskabsopstilling ved 20 C. Ved høje relative luftfugtigheder stiger den optagne vandmængde meget; ved 94% RF er vandtørstofforholdet dobbelt så stort for hørfibre imprægneret med vandglas som for hør uden imprægnering. Tørret vandglas har selv en meget stor vandoptagelse. Varmeledningsevnen for hørmåtte imprægneret med vandglas er målt dels i tør tilstand, dels under fugtige forhold. Varmeledningsevnen viser en svagt stigende tendens ved stigende RFniveau. Endelig er ESEM-billeder optaget af hørfibre uden vandglas og imprægneret med vandglas foruden SEM-billeder af hør imprægneret med vandglas. SEM-billederne viser, at hørskæverne er jævnt belagt med vandglasklumper, mens vandglasklumperne sidder mere spredt på hørfibrene. Vandglas var ikke i stand til at bevare hørfibrenes hydrofobe egenskaber, men øgede tværtimod optagelsen af fugt. Rene hørfibre havde derimod en lavere fugtoptagelsen end f.eks. fyrretræ. Lydtekniske egenskaber Litteraturstudie: Der er i samme projektperiode gennemført lydtekniske undersøgelser ved Delta på bl.a. de danske hørmåtter samt en række af de øvrige alternative isoleringsmaterialer, (Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer ved Delta, (Pedersen, 2003)). Undersøgelserne er udført på lette skillevægge og lydabsorberende sammensatte/lagdelte beklædninger. Der er målt for lydisolation (som er udtryk for, i hvilken grad luf tlyd, fx musik fra en højttaler eller samtale, transmitteres fra ét rum til et andet) samt lydabsorption (som er udtryk for hvordan et materiale er i stand til at absorbere lyd, dvs. at omdanne lydenergi til varme, f x porøse materialer). Resultatet af undersøgelserne viser, at såvel de danske hørmåtter og papirisolering har lydisolerende egenskaber på højde med mineraluld. I By og Bygs anvisninger vedr. lydisolering og lydabsorption fremgår at de danske hørmåtter er velegnede til anvendelse som absorbent i lydsiolerende konstruktioner. Hørmåtterne er det eneste af de alternative materialer, hvor der ikke skal tages forbehold, se nærmere i anvisningen vedr. lyisolering, (Pedersen et al, 2003). Sætning og dimensionsændringer For at kunne anvende hør- og hampemåtter til isolering er det vigtigt at produktet er formstabilt, såvel ved håndtering af måtterne i forbindelse med 11

10 isolering, samt når materialet ligger i konstruktionen. Hvis måtten ikke kan holde faconen betyder det med stor sandsynlighed at isolansen (isoleringsværdien) falder. Da produktet er varmt ved fremstilling, og efterfølgende køles ned inden skæring (vandskærer) og emballering og stakning på lager, fremstilles måtterne i overhøjde, for at der er plads til at måtterne sætter sig. Der er derfor gennemført nogle foreløbige undersøgelser af måtterne dimensionsstabilitet på Dansk Landbrugsrådgivning. Endvidere er gennemført en række forsøg på By og Byg ved Asta Nicolaisen. Ved By og Byg er i 2003 gennemført forsøg med dimensionsstabilitet i hør over for: varierende fugtpåvirkninger med og uden en belastning der svarer til belastningen fra en overliggende hørmåtte specifikke temperatur-påvirkninger skal bestemmes Resultatet af undersøgelserne viste, at hørmåtternes dimensionsændring efter 3 fugtcykler mellem 50 %RF og 80 %RF er: Hørmåtter med belastning: -1,2 % Hørmåtter uden belastning: -0,7 % Hørmåtternes dimensionsændring efter påvirkning i henholdsvis køleboks og varmeskab i 48 timer ved: -20 C (køleboks): -0,03 % 80 C (varmeskab): -0,9 % De gennemførte cykler med varierende RF viser, at der ikke er er stor forskel på langs og på tværs. Men materialet bevæger sig dog mere end mineraluld, som er helt dødt materiale. Indledende undersøgelserne gennemført ved Koldkærgård i en gammel lade, viste ændringer, målt i højden af måtten, i størrelsesorden ca. 4% i løbet af året. Fugtniveauet om vinteren har været relavtivt højt, som dog ikke har været målt. LCA-analyse Hør- og hampeisolering (ca. 95% hør- eller hampefibre) består jo hovedsagelig af input fra landbruget i form af råvaren. Produktorienteret miljøinformation er hidtil kun blevet udarbejdet og anvendt i meget begrænset omfang i landbrugssektoren. Der foreligger imidlertid efterhånden viden, erfaringer og værktøjer, der gør det praktisk muligt at anvende denne type information. Den udarbejdede LCA-analyse for de danske hørmåtter er udviklet på Dansk Landbrugsrådgivning, og dækker produktet ab fabrik, herunder input ved dyrkning af spindhør. Det anvendte værktøj til analyse er et regnearkprogram (EMIPRO), som er tilpasset til hørisoleringsproduktet. Ved fortrængning af miljøpåvirkninger fra biproduktet hørfrø er taget udgangspunkt i fortrængning af rapsfrø. Biprodukt (Skæver + støv) fortrænger fossil energi, og her er anvendt samme brændværdi som i halm: 14,8 MJ/kg ts. For hørmåtter fremstillet til isoleringsformål er beregnet fire nøgletal for miljøpåvirkninger: nemlig drivhuseffekt, forsuring, næringssaltbelastning og naturbeslaglæggelse. 12

11 Alle emissioner, der bidrager nævneværdigt til de fire miljøpåvirkninger, er medtaget. Ved beregning af emissionerne skelnes der mellem interne og eksterne emissioner. De interne emissioner er de emissioner, der fysisk finder sted på bedriften. De eksterne emissioner er de emissioner, der har fundet sted i forbindelse med fremstilling, udvinding og transport af de inputfaktorer, der anvendes i primærproduktionen. Ved beregning af miljøpåvirkningerne indgår både de interne og de eksterne emissioner. Miljøpåvirkningen minus fortrængte miljøeffekter fra biprodukter m.v. viste at: Drivhuseffekt (CO 2 ), der stammer fra Kuldioxid, Methan og Lattergas er således 732 g CO 2 -ækvivalenter pr. kg færdigvare, og 1229 kg for 1 ha. Omregnet til personækvivalenter svarer det til at 1 ton hørmåtte har en belastning på 0,08 kg CO 2 -ækv./person/år. Forsuring, der stammer fra Brændstoffer (fossile), Ammoniakfordampning og NOx emissioner er beregnet til 9,2 g SO 2 - ækvivalenter pr. kg produceret færdigvare. Omregnet til personækvivalenter svarer det til at 1 ton hørmåtte har en belastning på 0,07 kg SO 2 -ækv./person/år. Næringssaltbelastningen, der stammer fra bidrag fra Nitratudvaskning, Ammoniakfordampning, Lattergas og Fosfor (beregnet ud fra overskud), er 29,3 g NO 3 -ækvivalenter pr. kg færdigvare. Omregnet til personækvivalenter svarer det til at 1 ton hørmåtte har en belastning på 0,10 kg NO 3 -ækv./person/år. Naturbeslaglæggelse, der får bidrag fra Bedriften, (1 ha) samt Eksternt, er 4,1 m 2 pr. kg færdigvare. Rotters affinitet overfor hør- og hampemåtter Dansk Landbrugsrådgivning har i samarbejde med Århus Universitet gennemført en større undersøgelse med rotters affinitet overfor papir, høruld, glasuld og stenuld i løbet af Baggrunden for undersøgelsen var, at der var erfaringer i forbindelse med et rotteangreb på forsøgsgården under Dansk Landbrugsrådgivning i 1999/2000. Angrebet skete i hallen, hvor forsøg med hør og hamp foregik, og hvor pilotanlægget var opstillet. Der var mange måtter af hør og hamp liggende på gulvet ved siden af måtter med glasuld og stenuld. Glasulden og stenulden var flået i stykker, mens hør- og hampemåtterne ikke var rørt. Ville dette være gældende som normal adfærd hos rotter? Undersøgelserne blev undersøgt på hvide forsøgsrotter, som har haft forskellige materiale som strøelse til at gå på inde i burene: Papirmåtter Hør Glasuld Stenuld Hør og glasuld Hør og stenuld 13

12 De anvendte materialer erstatter træflis og snittet halm, som er typisk strøelse, rotterne går på. De foreløbige undersøgelser viser, at der ikke er nogen markant forskel på reaktionsmønstret hos rotter, hvad enten de har hør eller mineraluld i buret, derimod synes der at være en tendens til at glasuld foretrækkes i mindre grad. Rotterne rusker og spiser af materialet. Papirmåtter bliver spist mest udtalt, og glasuld mindst udtalt. Der synes ikke at være en sikker forskel på hør og mineraluld, både hvad angår hvordan rotterne trives og evt. vrager materialet. Erfaringerne fra forsøgsgården Koldkærgård med vilde rotter, der gik udenom hør til fordel for mineraluld og glasuld, er derfor ikke blevet bekræftet. Formidling Der har gennem hele projektperioden været mange aktiviteter vedr. deltagelse i møder, foredrag, artikler i aviser og blade, herunder fagblade vedr. isolering, assistance med udstillinger, og kommunikation med interessenter, såsom aftagere af produktet, institutioner og private firmaer m.v. Formidlingen har primært bestået i at fortælle om produktet, dets egenskaber, fremstillingsmetode m.v. Formidling af resultaterne fra projektet anses for at være nået langt ud til et bredt udsnit af den danske befolkning. 14

13 1 Råvare Den anvendte råvare i projektet var i starten af projektperioden dansk avlet hør, som er blevet forarbejdet til uldne fibre, der har kunne formes til måtter vha. ny teknologi. Senere i projektet, fra vinteren 2001/2002, er råvaren baseret på importerede råvarer, typisk hør fra Tjekkiet, men også Tyskland. Efter tilvirkning til uldne fibre er råvaren repræsentativ, og produktets egenskaber er ikke så meget afhængig af hvilket land, råvaren oprinder fra, som den råvarekvalitet produktet besidder. De analyser, der er gennemført er udført på repræsentative hørmåtter. En råvare fremstillet ved dyrkning på markerne vil altid besidde en variation i kvalitet, afhængig ikke mindst af klimaet i dyrkningssæsonen og specielt høstvejret. Dette kender man med alle landbrugsprodukter, f.eks. produktion af vin og maltbyg til øl-fremstilling. Tilsvarende forhold gælder også for de kartede måtter, f.eks. Heraflax, som fremstilles vha. af en karteteknologi. Råvaren til disse produkter er også fra forskellige lande, afhængig af hvor råvaren er billigst. 1.1 Råvarekvalitet Den optimale rødningsgrad til brug i isoleringsmåtter er for både hør og hamp en semirødnet kvalitet, dvs. lys grå fibre, efter skætning. Dette opnås ved en kort rødningstid, typisk på 1-2 uger efter frøhøst. Helt urødnede kvaliteter, gullige fibre, er stive og vanskelige at skætte og samtidig defibrere til enkeltfibre. Dermed bliver den færdige måtte meget grov, og varmeisoleringsevnen er ringere. Semirødnede kvaliteter danner derimod fiber til fiberbindinger, som giver den høje isolerende effekt og meget bløde måtter. Stærkt rødnede kvaliteter af hør og hamp giver en velegnet fiber til at forme i måtter, men støvfraktionen er højere, og fiberlængden generelt kortere ved samme behandling i kortfiberproceslinie. Lang rødningstid medfører en reduktion i stråudbyttet, og fiberudbyttet er lavere. Risikoen for ikke at bjerge en god kvalitet er stigende Høst og rødning af spindhør Høst af spindhør efter det nye koncept foregår traditionelt med skårlægning efterfulgt af mejetærskning, alternativt kan også anvendes et stribberskærebord. Spindhør skårlægges ca. 5-6 uger efter blomstring. Efter 1-3 uger høstes frøene, og halmen er efter passende rødningstid bjerget ved presning. Ved en sen høst, og deraf sen rødning er det ofte ikke muligt at bjerge en tør afgrøde. Der er derfor udført forsøg med kombineret snitning/presning og efterfølgende opsamling i en vogn. Spindhørren er semirødnet (lysegrå fibre) indtil stærkt rødnet (mørkegrå fibre). Bedste resultat er opnået, hvor afgrøden modner tidligt, og der er god tid til rødning under relativ høje ude-temperaturer. Det er muligt at høste spindhørfrø med stripper-skærebord, og efterfølgende skårlægge afgrøden, som herefter markrødner inden presning i rundballer. Ved denne 15

14 metode undgås at hele afgrøden med seje stængler skal gennem mejetærskeren. Figur 1.1. og figur 1.2. Løse hørfibre og høst af spindhør med stribbebord Karakterisering af fibre Kemisk indhold Det kemiske indhold i hampefibre og -skæver fra dansk dyrket hamp (Koldkærgård 1998) er bestemt på Forskningscenter Risø. Rødnede hampefibre med ca. 5% skæver indeholder 71,8 % cellulose, 6,7% hemicellulose og ca. 7,5 % lignin. Rensede fibre uden skæver indeholder 73,1 % cellulose, 7,3% hemicellulose og 6,3 % lignin. De rene hampeskæver indeholder 48,5% cellulose, 24,9 % hemicellulose og 16% lignin. Derudover er der omkring 7% vandopløselige stoffer i hampefibre og skæver samt en lille mængde voks. Indholdet i rødnede hørfibre er 78% cellulose, 12% hemicellulose, 4% lignin samt ca. 6% vandopløselige stoffer (Pallesen, 2000, delrapport 2). Hør består fibre, såvel som skæver (trædele). Fiberudbyttet i rødnet hørstrå varierer typisk fra % fibre afhængig af råvarekvaliteten Grad af hydrofobitet Fibre fra hør og hamp er generelt hydrofobe, dvs. vandskyende, pga. et naturligt vokslag, der sidder udvendigt på fiberen. Det betyder, at fibrene umiddelbart skyer vand. Egenskaben fastholdes selv i de stærkt rødnede fiberkvaliteter. Vokslaget beskytter mod optagelse af vand, men fibrene vil efter nedsænkning i vand langsomt optage vand, der er således ikke tale om 100% hydrofobe fibre. De hydrofobe egenskaber kendes i tekstilfibre, hvor nye hørduge f.eks. skyer vand. Hørfibre, der bruges til tætning af vandrør, rådner ikke, og gamle arkæologiske fund af hørfibre fra år 1100-tallet viser, at fibrene er meget bestandige. Egenskaben har stor betydning i produktet isoleringsmåtter, hvor det beskytter mod indtrængning af fugt, og deraf følgende problemer med råd. Egenskaben har ligeledes betydning for hørfibrenes bestandighed, persistens. Afhængig af fibrenes kvalitet og rødningsgrad er graden af hydrofobitet større eller mindre. En relativ let rødnet kvalitet har typisk et større vokslag end en stærkt rødnet kvalitet. De vandskyende egenskaber er medvirkende til, at fibrene kan holde til et fugtigt miljø i årevis. Meget urene hørfibre, med megen snavs og støv vil dog give grobund for svampevækst under ugunstige betingelser, dvs. højt fugtindhold. 16

15 Farve Rødningsgraden kan bestemmes ved vurdering af farve af de rene fibre. (Pallesen, 2000, delrapport 2). Rødningsgraden i strået har betydning for graden af fibriller i den færdige fiber efter forarbejdning af strået i kortfiberprocesanlægget. Urødnede fibre giver en stiv måtte, der er dårlig varmeisolerende Evne til at absorbere fugt og regulere luftfugtigheden De ikke brandhæmmede hør- og hampefibre har naturligt en evne til at virke brandhæmmende - selvslukkende, f.eks. antændes de ikke ved tab af en cigaret. Dette skyldes bl.a. et naturligt højt indhold af vand på 12-15%, som varierer afhængig af luftfugtigheden. Den enkelte fiber er opbygget af lange cellulosekæder, og inderst i fiberen et meget tyndt hulrum (kapillarrør) i midten. Hulrummet bevirker, at fiberen kan regulere luftfugtigheden, pga. fibrenes kapillare egenskaber, og er årsag til at fiberen virker brandhæmmende. Måtter, der lige er fremstillet og endnu ikke er afklimatiseret, dvs. har indstillet sig på omgivelsernes fugtighed, vil være lettere at antænde, og længere om at slukke gløden i produktet. I praksis vil de fremstillede måtter have tilpasset sig luftfugtigheden inden oplægning som isolereringsmateriale. Ved store udsving i luftfugtigheden vil fugtindholdet i fibrene ændres tilsvarende. Figur 1.3 Elementarfibre af hør helt tynde fibre med tyndt hulrum på ganske få my. Generelt består hørfibre af meget lange fibre i forhold til træcellulosefibre Bestandighed Udover fibrenes evne til at sky vand, betyder fibrenes opbygning i lange cellulosekæder, at fibrene er svært nedbrydelige. At dette er tilfældet vidner historiske fund af rødnet hør fra vikingetiden om. F.eks. er der fundet rester af hør i brønde fra 900-tallet (H. Hansen, 2000, J. G. Madsen, Moesgård, 17

16 2000). Der er fundet rester af hørtekstiler i gamle udgravninger, f.eks. Egtvedpigen. 40% af forhistoriske tekstilfund er af hør. Vokslaget forhindrer vandindtrængning, og de lange cellulosekæder forhindrer nedbrydning af fiberen. Begge egenskaber, der medvirker til en lang holdbarhed for såvel hør- som hampefibre. Cellulosekædernes bestandighed kendes udover de gamle tekstile fund, også fra papir fremstillet fra hør og hamp. Gamle skrifter bestående af hørpapir kendes også som særdeles holdbart. Ved kogning af fibrene i vand sker ingen nedbrydning af cellulose og lignin, mens vandopløselige stoffer og hemicellulose nedbrydes. Ved ludbehandling sker normalt heller ikke en nedbrydning af cellulosen, men derimod af lignin og hemicellulose. Ved en overrødning kan der ske en begyndende nedbrydning af cellulosen, men det er kun ved en meget kraftig overrødning, (Pallesen, 2000) Selvslukkende egenskaber Hør- og hampefibrene besidder til en vis grad selvslukkende egenskaber. Egenskaben skyldes fibrenes evne til at absorbere vand i op til 50% af egenvægt. Hør- og hampefibre er godkendt som anvendelse som tæppeunderlag på f.eks. skibe, pga. høj antændelsestemperatur samt evne til ikke at udvikle farlige røggasser, som kendes i kunstprodukter Hørmåtter fremstillet ved Dansk Naturisolering De producerede hørmåtter i perioden har været fremstillet mens produktionslinien har kørt prøveproduktion. Produktionsanlæg/linie på Dansk Naturisolering består af: En kortfiberproceslinie, bestående af opriver, slaglemølle, cyklon, roterende sold (rensetromle) med studse til opsamling af biprodukt skæver. Støv frarenses under processen via en cellesluse. To fiberfødere, som er forbundet kortfiberproceslinien via et transportbånd. Fra fiberføderne føres fibre via transportør til Måtteformningsanlæg, bestående af måtteformer (tørformning/airlaid). Under processen tilsættes binder bestående af syntetiske fibre. Efter formning føres måtten via en transfer ind i en 9 m lang varmluftovn, hvor varmebinding /fixering af måtterne foregår. Efter varmebinding afkøles måtterne i en kølesektion, førend skæring af måtter og færdigemballering i et pakkeanlæg. Den variable råvarekvalitet man typisk finder i hør, gør det nødvendigt at justere indstillingen ved produktionslinien, og det kræver megen know how og gefüel. Man skal huske på at produktionen har været den første af sin art i verden, og at råvaren aldrig vil være en standardvare. Densiteten har varieret, men har typisk ligget mellem 25 kg/m 3 og 33 kg/m 3, dog fortrinsvis mellem kg/m 3. Det er således meget vigtigt at finde frem til, hvilken indflydelse den varierende densitet har på varmeledningsevnen, lambda-værdien. 18

17 Figur 1.4. Produktionslinien på Dansk Naturisolering 19

18 2 Byggetekniske egenskaber ved de danske hør- og hampeisoleringsmåtter 2.1 Dokumentation af varmetekniske egenskaber i hørmåtter Der er gennemført en række varmeledningsmålinger ved Teknologisk Institut. Disse er gennemført ved forskellige densiteter for at få et billede af hvor stor variationen er. Undersøgelserne er udført ved Teknologisk Institut, Tåstrup. I de gennemførte analyser varierer densiteten på måtterne varierer fra 23 kg/m 3 til 36 kg/m3, og højden varierer fra cm. Figur 2.1. Varmeledningsevne, danske hørmåtter 2001 Varmeledningsevne ved forskellige densitet, hørmåtter, , ,041 kg/m ,0405 0,04 0,0395 0,039 Densitet under måling kg/m3 Varmeledningsevne, W/mK 5 0, Densitet 0,038 Basisvarmeledningsværdi (lambda 10-værdi) i de danske hørmåtter er målt til 0,038 ved DTI (1999) ved en densitet mellem kg pr. m 3. Analyserne i 2001 varierer fra 0,039 0,041 W/mK ved henholdsvis densiteter på 36 kg/m 3 og ned til 23 kg/m 3. 20

19 Figur 2.2. Varmeledningsevne, danske hørmåtter 2002 kg/m 3 40 Varmeledningsevne ved forskellig densitet, , , ,039 0,0388 0,0386 0,0384 Varmeledningsevne W/mK a 2002b Densitet 0,0382 0,038 Densitet under måling kg/m3 Varmeledningsevne, W/mK Basisvarmeledningsevnen ved 10 0 C ligger mellem 0,039 0,040 ved analyserne fra 2002, ved henholdsvis 36 og 32 kg/m 3, og varierer knap så meget som analyserne fra Måleresultaterne ved en måleusikkerhed på plus og minus 2% fremgår af følgende for 2 af målingerne foretaget i 2001: Figur 2.3. Varmeledningsevne, danske hørmåtter 2001 Rapport nr ,044 0,043 0,042 Varmeledningstal (W/mK) 0,041 0,04 0,039 0,038 0,037 0,036 Serie1 Serie2 Serie3 0,035 Middeltemperatur 2,27 Middeltemperatur 10,5 Middeltemperatur 19,67 Middeltemperatur 0 C 21

20 Det fremgår af målingerne at varmeledningsevnen ved temperaturindflydelse og med en måleusikkerhed på plus og minus 2% ligger mellem 0,039 0,044 W/mK. Figur 2.4. Varmeledningsevne, danske hørmåtter 2002 Rapport nr ,045 0,044 0,043 Varmedledningstal (W/mK) 0,042 0,041 0,04 0,039 0,038 0,037 0,036 Serie1 Serie2 Serie3 Middeltemperatur 2,36 Middeltemperatur 10,65 Middeltemperatur 19,75 Middeltemperatur 0 C I forhold til tykkelse af produktet vil man forvente at det varierer plus og minus 3 % indtil produktionen er indkørt gennem flere år. Dette skyldes som ligere anført, at det kræver nøje tilpasning af produktionslinien ved relativt små variationer i råvare. Det er derfor forventeligt at der med organiske fibre som hør, vil være en vis variation. Variationen ved forskellige tykkelser ( cm) varierer fra 0,039 0,041 W/mK. Figur 2.5. Varmeledningsevne, danske hørmåtter 2001 Varmeledningsevne, forskellig tykkelse 120 0, , ,0405 cm 60 0,04 0,0395 Tykkelse Varmeledningsevne, W/mK 40 0, , Tykkelse 0,038 22

Fugttekniske undersøgelser på dansk hørmåtte

Fugttekniske undersøgelser på dansk hørmåtte Kurt Kielsgaard Hansen Thomas Astrup Ulla Gjøl Jacobsen Fugttekniske undersøgelser på dansk hørmåtte DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-01 2004 ISSN 1601-8605 Fugttekniske undersøgelser

Læs mere

VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD. Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer

VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD. Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer SAGSRAPPORT SR-0004 FINN KRISTIANSEN CARSTEN RODE 1999 ISSN 1396-402x INSTITUT

Læs mere

Varmeledningsevne ved forskellige fugtforhold

Varmeledningsevne ved forskellige fugtforhold Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 27, 2015 Varmeledningsevne ved forskellige fugtforhold Kristiansen, Finn Harken; Rode, Carsten Publication date: 2000 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i 2001-2003 Arbejdsmiljøinstituttet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DELTA Akustik & Vibration By og Byg Udviklingsprogrammet

Læs mere

Industrihamp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - SKABER VÆRDITILVÆKST OG ET BEDRE MILJØ!

Industrihamp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - SKABER VÆRDITILVÆKST OG ET BEDRE MILJØ! Industrihamp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - SKABER VÆRDITILVÆKST OG ET BEDRE MILJØ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

Slutrapport - Fixering af formstykker baseret på hør- og hampefibre

Slutrapport - Fixering af formstykker baseret på hør- og hampefibre Slutrapport - Fixering af formstykker baseret på hør- og hampefibre 2. reviderede udgave Hampens vej til bløde isoleringsmåtter Af Bodil Engberg Pallesen Landskontoret for Planteavl Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Marknad för hampprodukter, Partnerskab Alnarp 28. Marts 2012 Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent AgroTech, Center for Bioressourcer bdp@agrotech.dk

Læs mere

Sagsansvarlig/Forskningschef

Sagsansvarlig/Forskningschef Prøvningsrapport Sag nr. For: Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej DK-2970 Hørsholm T +4 486 33 F

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING

ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING ERNST JAN DE PLACE HANSEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Udgivet 2003 af Statens

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Hamp til dyrkningsmedie og isolering

Hamp til dyrkningsmedie og isolering bdp@agrotech.dk Hamp til dyrkningsmedie og isolering Plantekongres 12. Januar 2010 Bodil Engberg Pallesen, AgroTech Center for Bioressourcer 20 års erfaring indenfor plantefibre Arbejder med: Produktudvikling

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

Forord. Vi ønsker hermed at takke Energistyrelsen for projektbevillingen. Landskontoret for Planteavl, rev. aug. 1999

Forord. Vi ønsker hermed at takke Energistyrelsen for projektbevillingen. Landskontoret for Planteavl, rev. aug. 1999 DI%RGLO(QJEHUJ3DOOHVHQ /DQGVNRQWRUHWIRU3ODQWHDYO /DQGEUXJHWV5nGJLYQLQJVFHQWHU -XQL Forord Projektgruppen har arbejdet på udvikling af fibermåtter fra hør og hamp gennem flere år. Men den begrænsende faktor

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Standardiseringsarbejde mv.

Standardiseringsarbejde mv. Standardiseringsarbejde mv. Et projekt udført med tilskud fra Energistyrelsens Program for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering. Rapporten er udarbejdet for, Landsforeningen Økologisk Byggeri faggruppen

Læs mere

Sorptionsisotermer INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER. Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer

Sorptionsisotermer INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER. Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER Sorptionsisotermer Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer ERNST JAN DE PLACE HANSEN KURT KIELSGAARD HANSEN DEPARTMENT

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Alternativa isoleringsmaterial 2015 11 26 RUUT PEUHKURI, SENIORFORSKARE

Alternativa isoleringsmaterial 2015 11 26 RUUT PEUHKURI, SENIORFORSKARE HYGROSKOPISKA EGENSKAPER HOS ALTERNATIVA ISOLERINGSMATERIAL FUKTCENTRUMS INFORMATIONSDAG 26.11.2015 RUUT PEUHKURI, SENIORFORSKARE Agenda Hvad er alternative isoleringsmaterialer? Hygroskopiske egenskaber

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Værd at vide om Leca letklinker

Værd at vide om Leca letklinker Dato: December 29 Blad: 1-1 Gruppe: Generelt Værd at vide om Leca letklinker LECA er forbogstaverne i den engelske betegnelse for det færdige produkt: Light Expanded Clay Aggregate Leca er et registreret

Læs mere

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001 Bygge- og Miljøteknik ApS Laboratoriemålinger af varmeisolering og fugtforhold i mindre vægmodeller isoleret med celluloseisolering (papiruld) eller mineraluld Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015

Læs mere

EGENKONVEKTION I FÅREULD OG PAPIRISOLERING. Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer

EGENKONVEKTION I FÅREULD OG PAPIRISOLERING. Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer EGENKONVEKTION I FÅREULD OG PAPIRISOLERING Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer SAGSRAPPORT SR-0005 FINN KRISTIANSEN CARSTEN RODE 1999 ISSN 1396-402x INSTITUT

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-09-00373 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

03 Bæredygtig vinterdækning af økologiske gulerødder. 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2012

03 Bæredygtig vinterdækning af økologiske gulerødder. 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2012 03 Bæredygtig vinterdækning af økologiske gulerødder 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2012 3. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner Projektets formål er at udvikle

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Praktiske erfaringer hentet fra Borup Seniorby incl. Indbygning af isolering, måling af indeklima/udeklima, måling af fugtniveau på varm/kold side af

Læs mere

INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI

INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI Hovedrapport Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DECEMBER

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner August 2011 ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner Disse instruktioner angår primært nyproduktion

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

Ruut Peuhkuri 2016 03 16 RUUT PEUHKURI, SENIORFORSKARE

Ruut Peuhkuri 2016 03 16 RUUT PEUHKURI, SENIORFORSKARE HYGROSKOPISKA EGENSKAPER HOS ALTERNATIVA ISOLERINGSMATERIAL FUKTCENTRUMS INFORMATIONSDAG 16.03.2016 RUUT PEUHKURI, SENIORFORSKARE Agenda Hvad er alternative isoleringsmaterialer? Hygroskopiske egenskaber

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus Fugt Studieenhedskursus 211 Dag 1: Introduktion (BR1, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Dag 2: Opgaver og beregning Dag 3: Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 Efterår 211 Kursets mål og evaluering

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER KAPITEL 1: VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER Der er lang vej fra dyrkning af tobaksplanter, til der står cigaretpakker på hylderne i de danske forretninger. Tobakken skal dyrkes, høstes og

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Notat Fugt i træfacader II Facadeelement Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Tabel 1. Beskrivelse af element udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til:

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til: Prøvningsrapport Sag nr. For: Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm T +45 4586 5533 F +45 4586 7535 E info@by-og-byg.dk

Læs mere

Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel

Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 6 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer

U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af: Landsforeningen Økologisk Byggeri, Faggruppen

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen & Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål Byder velkommen Hvad er Cellulose Baseret Isolering Dagens aviser.. Morgendagens isolering Aviser Sortering Hammermølle

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten

Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten Bygge- og Miljøteknik A/S Dokumentationsrapport for fugttekniske målinger i demonstrationsprojektet: Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten Projektet er gennemført

Læs mere

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Perfekte løsninger giver perfekte resultater ACTIVE NS MANUAL ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Indholdsfortegnelse Hvad er Active NS? Anvendelse: Gylletanke, gyllelaguner, svinestalde, kvægstalde Forsøgsresultater:

Læs mere

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.: Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:00-2296 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 14/12 Side 1 Forord: Kontrol fugtmåling efter tidligere vandskade.

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Teknologisk Institut, Byggeri Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Deskriptorer: Udgave: 1 Dato: Oktober 1992 Sideantal: 5 / Bilag: 0 Udarbejdet

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Halmballer og muslinger som isoleringsmaterialer

Halmballer og muslinger som isoleringsmaterialer Halmballer og muslinger som isoleringsmaterialer Foreløbig rapport, version 2001-06-21 Forfattere: Birte Møller Andersen og Jørgen Munch-Andersen, By og Byg Fotos: Birte Møller Andersen og Jan Carl Westphall,

Læs mere

Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering. 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut

Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering. 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvad sker der når træ brænder? Hvordan virker

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse Bevarings afdelingen KIRKERUP KIRKE Roskilde Kommune Region Sjælland Klimaundersøgelse Bevaring og Naturvidenskab, Miljøarkæologi og Materialeforskning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33

Læs mere

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp M 16 BSH 12/(4-36) Finnforest Kerto Kerto Q 69 indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke Bulldog 75 Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp 100 69 60 Stålrør 42/3,2 Finnforest højteknologi i

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

Facadeelement 3 "Ventileret" hulrum bag lodret panel

Facadeelement 3 Ventileret hulrum bag lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 3 "Ventileret" hulrum bag lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 3 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa

Læs mere

TI-B 25 (83) Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad

TI-B 25 (83) Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad Teknologisk Institut, Byggeri Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad Dato: 1983-11-30 Sideantal: 8 Udarbejdet af: BF 2 Prøvningsmetode

Læs mere

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader Galgebakken Renovering af facader 2620 Albertslund Notat Sag nr.: KON145-N003A Vedr.: Vurdering af sokkelisolering 1. Baggrund Efter aftale med Frank Borch Sørensen fra Nova5 arkitekter er Bunch Bygningsfysik

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Nordic Construction Solutions ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Att.: Brian Bjørnskov Ordre nr. Side 1 af 4 Bilag 1 Initialer AREH/HLH Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning

Læs mere

Beregning af isolans For det inhomogene lag, i en plade til etablering af sugelag i terrændæk.

Beregning af isolans For det inhomogene lag, i en plade til etablering af sugelag i terrændæk. Beregning af isolans For det inhomogene lag, i en plade til etablering af sugelag i terrændæk. Rekvirent: EPS sektionen under Plastindustrien i Danmark Udført af Civilingeniør Anne Svendsen Århus, den

Læs mere

K v a l i t e t s s t r ø e l s e

K v a l i t e t s s t r ø e l s e K v a l i t e t s s t r ø e l s e Hvad er SPANVALL Spanvall er landskendt for sine kvalitetsspåner og -strøelse til ethvert dyrehold samt for sine træpiller og træbriketter. Alle produkter er fremstillet

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Forsøgsrapport. NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K 2003-09-30. Sag nr: PE10002. Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20

Forsøgsrapport. NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K 2003-09-30. Sag nr: PE10002. Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20 Forsøgsrapport Sag nr: PE10002 Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20 NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K Resultaterne gælder kun de beskrevne forsøg. Forsøgsrapporten må kun gengives

Læs mere