Dokumentation af danske hør- og hampemåtters anvendelse som isoleringsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation af danske hør- og hampemåtters anvendelse som isoleringsmateriale"

Transkript

1 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, 8200 Århus N, tlf Dokumentation af danske hør- og hampemåtters anvendelse som isoleringsmateriale Bodil Engberg Pallesen

2 4

3 Dokumentation af danske hør- og hampemåtters anvendelse som isoleringsmateriale Titel: Dokumentation af danske hør- og hampemåtters anvendelse som isoleringsmateriale. Udgave 2.udgave Udgivelsesår 2004 Forfattere Bodil Engberg Pallesen Sidetal 80 Litteraturhenvisninger Emneord ISBN ISSN Pris Foto Tryk Udgiver Tryk Side Hør, hamp, isolering, hørisolering, hampeisolering, dokumentation Pris Kr.225,00 inkl.25 pct.moms Bodil Pallesen, Kurt Kielsgård, Asta Nicolajsen Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning Udkærsvej 15, 8200 Århus N Tilladt med angivelse af kilde 5

4 Indhold FORORD 9 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 10 1 RÅVARE RÅVAREKVALITET Høst og rødning af spindhør Karakterisering af fibre Kemisk indhold Grad af hydrofobitet Farve Evne til at absorbere fugt og regulere luftfugtigheden Bestandighed Selvslukkende egenskaber Hørmåtter fremstillet ved Dansk Naturisolering 18 2 BYGGETEKNISKE EGENSKABER VED DE DANSKE HØR- OG HAMPEISOLERINGSMÅTTER DOKUMENTATION AF VARMETEKNISKE EGENSKABER I HØRMÅTTER Diskussion og konklusion af analyser af varmeledningsevne i danske hørmåtter FUGTTEKNISKE UNDERSØGELSER PÅ DANSK HØRMÅTTE UDFØRT VED DTU Baggrund Formål Materialer Vandglas ESEM-billeder Sorptionskurver Klimaskabsopstilling Forsøgsbeskrivelse Undersøgte materialer Måleresultater - sorptionskurver Varmeledningsevne under fugtige forhold Forsøgsopstilling Forsøgsbeskrivelse Måleresultater - Varmeledningsevne under fugtige forhold Konklusion Diskussion Tidligere resultater under Energistyrelsens program DOKUMENTATION AF LYDTEKNISKE EGENSKABER VED ISOLERING AF DANSKE HØRMÅTTER Resultater af afprøvninger ved Delta SÆTNING- DIMENSIONSSTABILITET M.V Foreløbige undersøgelser af sætning v. Dansk Landbrugsrådgivning Forsøg med dimensionsstabilitet i danske hørmåtter ved By og Byg Metode og prøvningsapparatur Resultater fra prøvninger i dimensionsstabilitet i hørmåtter 45 6

5 Konklusion og diskussion af prøvningerne på By og Byg Forsøg med sætning i løse hørfibre 47 3 DOKUMENTATION AF MILJØMÆSSIGE FORHOLD VED UDARBEJDELSE AF LIVSCYKLUSANALYSE MILJØDATA BORTSKAFFELSE LCA-ANALYSE FOR HØRISOLERINGSMÅTTER GENNEMFØRT PÅ DANSK LANDBRUGSRÅDGIVNING Miljøpåvirkninger Drivhuseffekt Forsuring Næringssaltbelastning Naturbeslaglæggelse Øko-toksicitet Forudsætninger Normalisering og vægtning Resultater danske hørisoleringsmåtter Diskussion - LCA-analyser Sammenligning med de øvrige alternative isoleringsmaterialer ØVRIGE LCA-ANALYSER LCA-analyse, Sydtek ARBEJDSMILJØ OG HØR Forholdsregler ved håndtering af hør m.fl. alternative isoleringsmaterialer 62 4 FORSØG MED ROTTERS AFFINITET OVERFOR HØRULD, PAPIR, GLASULD OG STENULD METODIK RESULTATER AF ROTTEFORSØG Reaktion på materialevalg Forbrug af foder Vægt af rotter KONKLUSION 68 5 FORMIDLING FORMIDLINGSOPGAVER Artikler og indlæg m.v Bidrag til diverse artikler Udstillinger 70 LITTERATURLISTE 72 6 BILAG BILAG 1. FUGTTEKNISKE UNDERSØGELSER PÅ DANSKE HØRMÅTTER BILAG 2. FORSØG MED KRYMPNING AF HØR BILAG 3. DYRKNINGSKALKULE SPINDHØR BILAG 4.. EMISSIONER FOR 1 HA SPINDHØR LCA-ANALYSE BILAG 5. OMREGNING TIL PERSONÆKVIVALENTER BILAG 6. ØKOTOKSICITETSDATA BILAG 7. PRØVNINGSRAPPORT FOR DIMENSIONSUNDERSØGELSER I DANSKE HØRMÅTTER VED BY OG BYG 83 7

6 Figur i. Danske hør- og hampemåtter fremstillet vha. airforming 8

7 Forord Dansk Landbrugsrådgivning har udviklet plantefibermåtter af hør og hamp, der er en meget blød og luftig måtte, velegnet til at anvende til isolering. Måtten er fremstillet af hør eller hamp, der er blevet forarbejdet til uldne fibre, der efterfølgende formes til måtter vha. ny teknologi, ved såkaldt airforming. Den anvendte teknologi er udviklet af ME-Consulting. Produktet plantefibermåtte er patenteret af Dansk Landbrugsrådgivning. Nærværende projekt: Dokumentation af hør- og hampemåtter, er et projekt under Energistyrelsens program: Miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer, J. nr / Formålet med projektet er at tilvejebringe en dokumentation af nyudviklede danske hør- og hampemåtter, som er fremstillet ved et nyt koncept, og således på en række områder væsentlig forskellige for udenlandske hørmåtter spec. tyske. Projektansøgningen blev i 2000 fremsendt til Energistyrelsen og godkendt, men det faglige udvalg under programmet anbefalede at projektet overgik til den netop stiftede virksomhed, Dansk Naturisolering, der var i færd med at få en produktion af hørmåtter op at stå med licensaftale med Dansk Landbrugsrådgivning. Projektet blev godkendt med en støttesats på 35%. Dansk Landbrugsrådgivning godkendte dette ejerskifte, under betingelse af at vi bevarede projektledelsen, og betingede sig at kunne DN ikke løfte opgaven skulle projektet overgå til Dansk Landbrugsrådgivning. Da DN gik i betalingsstandsning i november 2002 (og konkurs november 2003), er projektet overdraget til Dansk Landbrugsrådgivning. Projektet har derfor været forsinket grundet disse omstændigheder, men er gennemført med medfinansiering fra Dansk Landbrugsrådgivning samt flere samarbejdspartnere, bl.a. DTU. Projektet er revideret i forhold til den oprindelige ansøgning på en række områder efter samråd med Kurt Stokbæk fra Det faglige udvalg samt Sergio Fox fra Energistyrelsen ved et møde d. 19. september Ændringerne har baggrund i, at der i projektperioden er gennemført undersøgelser ved analyseinstitutterne, som således ikke mere er aktuelle, og der derfor suppleret med nye analyser, som samlet vil give et godt billede af de danske hørmåtters egenskaber i forhold til de importerede hørmåtter. Afsnittet om fugttekniske undersøgelser på dansk hørmåtte ved DTU er forfattet af Kurt Kielsgård, DTU og afsnittet forsøg med dimensionsstabilitet i danske hørmåtter ved By og Byg er forfattet i samarbejde med Asta Nicolaisen, By og Byg. 2. udgave Juni 2004 Bodil Engberg Pallesen, projektleder 9

8 Sammenfatning og konklusioner Dansk Landbrugsrådgivning har udviklet plantefibermåtter af hør og hamp, der er en meget blød og luftig måtte, velegnet til at anvende til isolering. Måtten er fremstillet af hør eller hamp, der er blevet forarbejdet til uldne fibre, der efterfølgende formes til måtter vha. ny teknologi, ved såkaldt airforming. Den anvendte teknologi er udviklet af ME-Consulting. Produktet plantefibermåtte er patenteret af Dansk Landbrugsrådgivning. Nærværende projekt: Dokumentation af hør- og hampemåtter er et projekt under Energistyrelsens program: Miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer, der har til formål at tilvejebringe en dokumentation af nyudviklede danske hør- og hampemåtter, som er fremstillet ved et nyt koncept, og er således på en række områder væsentlig forskellige for udenlandske hørmåtter spec. tyske. Der gennemføres ikke brandtekniske undersøgelse i nærværende projekt. Den anvendte råvare i projektet var i starten af projektperioden dansk avlet hør. Hørren består fibre, såvel som skæver (trædele). Fiberudbyttet i rødnet hørstrå varierer typisk fra % fibre afhængig af råvarekvaliteten. Råvaren, der er fremstillet ved dyrkning på markerne, vil altid besidde en variation i kvalitet, afhængig af hvordan klimaet arter sig i dyrkningssæsonen og specielt høstvejret. Fibre fra hør og hamp er generelt hydrofobe, dvs. vandskyende, pga. et naturligt vokslag, der sidder udvendigt på fiberen. Det betyder, at fibrene umiddelbart skyer vand, en egenskab som er ønsket for isoleringsmaterialer. Endvidere er de danske måtter formstabile, og har en struktur med mange små fibre og dermed en stor fiberoverflade, som giver mulighed for at indkapsle luft. Dette giver gode varmeisoleringsegenskaber. Måttens struktur betyder også en meget håndterbar måtte. Varmetekniske egenskaber Der er gennemført en række varmeledningsmålinger ved Teknologisk Institut, Tåstrup. Disse er gennemført ved forskellige densiteter for at få et billede af hvor stor variationen er. I de gennemførte analyser varierer densiteten på måtterne varierer fra 23 kg/m3 til 36 kg/m3, og højden varierer fra cm. De danske måtter har en densitet på 30 kg/m3, plus og minus 3 kg, og har en middel varmeledningsevne på 0,039 0,040 W/mK. Fugttekniske egenskaber Der er gennemført en række fugttekniske undersøgelser, som koncentreres om undersøgelse af tre råvarekvaliteter: 1) Hørmåtter - ikke imprægnerede med brandhæmmer, 2) Hørmåtter imprægnerede med brandhæmmer (vandglas bestående af natriumsilikat)samt 3)Vandglas, rent (bestående af natriumsilikat). 10

9 Vandglas er valgt, idet det formodes at vandglas fastholder hørfibrenes hydrofobe (vandafvisende) egenskaber samt ikke bidrager til at øge risikoen for udvikling af råd. Undersøgelserne er gennemført på DTU. Formålet med undersøgelsen er at måle 1) ab- og desorptionskurver ved 20 C for hør uden og med brandimprægnering i form af vandglas og for vandglas alene, og 2) varmeledningsevne for hørmåtte imprægneret med vandglas under fugtige forhold. Varmeledningsevne for tør hørmåtte uden vandglas måles mhp. sammenligning. Endelig optages en række ESEM-billeder af repræsentative områder for hver af materialerne hør uden vandglas og hør imprægneret med vandglas til at understøtte undersøgelserne, herunder belyse, hvorledes råvaren optager vandglas. Konklusionen af fugtundersøgelserne med hørfibre med og uden imprægnering med vandglas er: Sorptionskurver for hørfibre og for vandglas er målt i klimaskabsopstilling ved 20 C. Ved høje relative luftfugtigheder stiger den optagne vandmængde meget; ved 94% RF er vandtørstofforholdet dobbelt så stort for hørfibre imprægneret med vandglas som for hør uden imprægnering. Tørret vandglas har selv en meget stor vandoptagelse. Varmeledningsevnen for hørmåtte imprægneret med vandglas er målt dels i tør tilstand, dels under fugtige forhold. Varmeledningsevnen viser en svagt stigende tendens ved stigende RFniveau. Endelig er ESEM-billeder optaget af hørfibre uden vandglas og imprægneret med vandglas foruden SEM-billeder af hør imprægneret med vandglas. SEM-billederne viser, at hørskæverne er jævnt belagt med vandglasklumper, mens vandglasklumperne sidder mere spredt på hørfibrene. Vandglas var ikke i stand til at bevare hørfibrenes hydrofobe egenskaber, men øgede tværtimod optagelsen af fugt. Rene hørfibre havde derimod en lavere fugtoptagelsen end f.eks. fyrretræ. Lydtekniske egenskaber Litteraturstudie: Der er i samme projektperiode gennemført lydtekniske undersøgelser ved Delta på bl.a. de danske hørmåtter samt en række af de øvrige alternative isoleringsmaterialer, (Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer ved Delta, (Pedersen, 2003)). Undersøgelserne er udført på lette skillevægge og lydabsorberende sammensatte/lagdelte beklædninger. Der er målt for lydisolation (som er udtryk for, i hvilken grad luf tlyd, fx musik fra en højttaler eller samtale, transmitteres fra ét rum til et andet) samt lydabsorption (som er udtryk for hvordan et materiale er i stand til at absorbere lyd, dvs. at omdanne lydenergi til varme, f x porøse materialer). Resultatet af undersøgelserne viser, at såvel de danske hørmåtter og papirisolering har lydisolerende egenskaber på højde med mineraluld. I By og Bygs anvisninger vedr. lydisolering og lydabsorption fremgår at de danske hørmåtter er velegnede til anvendelse som absorbent i lydsiolerende konstruktioner. Hørmåtterne er det eneste af de alternative materialer, hvor der ikke skal tages forbehold, se nærmere i anvisningen vedr. lyisolering, (Pedersen et al, 2003). Sætning og dimensionsændringer For at kunne anvende hør- og hampemåtter til isolering er det vigtigt at produktet er formstabilt, såvel ved håndtering af måtterne i forbindelse med 11

10 isolering, samt når materialet ligger i konstruktionen. Hvis måtten ikke kan holde faconen betyder det med stor sandsynlighed at isolansen (isoleringsværdien) falder. Da produktet er varmt ved fremstilling, og efterfølgende køles ned inden skæring (vandskærer) og emballering og stakning på lager, fremstilles måtterne i overhøjde, for at der er plads til at måtterne sætter sig. Der er derfor gennemført nogle foreløbige undersøgelser af måtterne dimensionsstabilitet på Dansk Landbrugsrådgivning. Endvidere er gennemført en række forsøg på By og Byg ved Asta Nicolaisen. Ved By og Byg er i 2003 gennemført forsøg med dimensionsstabilitet i hør over for: varierende fugtpåvirkninger med og uden en belastning der svarer til belastningen fra en overliggende hørmåtte specifikke temperatur-påvirkninger skal bestemmes Resultatet af undersøgelserne viste, at hørmåtternes dimensionsændring efter 3 fugtcykler mellem 50 %RF og 80 %RF er: Hørmåtter med belastning: -1,2 % Hørmåtter uden belastning: -0,7 % Hørmåtternes dimensionsændring efter påvirkning i henholdsvis køleboks og varmeskab i 48 timer ved: -20 C (køleboks): -0,03 % 80 C (varmeskab): -0,9 % De gennemførte cykler med varierende RF viser, at der ikke er er stor forskel på langs og på tværs. Men materialet bevæger sig dog mere end mineraluld, som er helt dødt materiale. Indledende undersøgelserne gennemført ved Koldkærgård i en gammel lade, viste ændringer, målt i højden af måtten, i størrelsesorden ca. 4% i løbet af året. Fugtniveauet om vinteren har været relavtivt højt, som dog ikke har været målt. LCA-analyse Hør- og hampeisolering (ca. 95% hør- eller hampefibre) består jo hovedsagelig af input fra landbruget i form af råvaren. Produktorienteret miljøinformation er hidtil kun blevet udarbejdet og anvendt i meget begrænset omfang i landbrugssektoren. Der foreligger imidlertid efterhånden viden, erfaringer og værktøjer, der gør det praktisk muligt at anvende denne type information. Den udarbejdede LCA-analyse for de danske hørmåtter er udviklet på Dansk Landbrugsrådgivning, og dækker produktet ab fabrik, herunder input ved dyrkning af spindhør. Det anvendte værktøj til analyse er et regnearkprogram (EMIPRO), som er tilpasset til hørisoleringsproduktet. Ved fortrængning af miljøpåvirkninger fra biproduktet hørfrø er taget udgangspunkt i fortrængning af rapsfrø. Biprodukt (Skæver + støv) fortrænger fossil energi, og her er anvendt samme brændværdi som i halm: 14,8 MJ/kg ts. For hørmåtter fremstillet til isoleringsformål er beregnet fire nøgletal for miljøpåvirkninger: nemlig drivhuseffekt, forsuring, næringssaltbelastning og naturbeslaglæggelse. 12

11 Alle emissioner, der bidrager nævneværdigt til de fire miljøpåvirkninger, er medtaget. Ved beregning af emissionerne skelnes der mellem interne og eksterne emissioner. De interne emissioner er de emissioner, der fysisk finder sted på bedriften. De eksterne emissioner er de emissioner, der har fundet sted i forbindelse med fremstilling, udvinding og transport af de inputfaktorer, der anvendes i primærproduktionen. Ved beregning af miljøpåvirkningerne indgår både de interne og de eksterne emissioner. Miljøpåvirkningen minus fortrængte miljøeffekter fra biprodukter m.v. viste at: Drivhuseffekt (CO 2 ), der stammer fra Kuldioxid, Methan og Lattergas er således 732 g CO 2 -ækvivalenter pr. kg færdigvare, og 1229 kg for 1 ha. Omregnet til personækvivalenter svarer det til at 1 ton hørmåtte har en belastning på 0,08 kg CO 2 -ækv./person/år. Forsuring, der stammer fra Brændstoffer (fossile), Ammoniakfordampning og NOx emissioner er beregnet til 9,2 g SO 2 - ækvivalenter pr. kg produceret færdigvare. Omregnet til personækvivalenter svarer det til at 1 ton hørmåtte har en belastning på 0,07 kg SO 2 -ækv./person/år. Næringssaltbelastningen, der stammer fra bidrag fra Nitratudvaskning, Ammoniakfordampning, Lattergas og Fosfor (beregnet ud fra overskud), er 29,3 g NO 3 -ækvivalenter pr. kg færdigvare. Omregnet til personækvivalenter svarer det til at 1 ton hørmåtte har en belastning på 0,10 kg NO 3 -ækv./person/år. Naturbeslaglæggelse, der får bidrag fra Bedriften, (1 ha) samt Eksternt, er 4,1 m 2 pr. kg færdigvare. Rotters affinitet overfor hør- og hampemåtter Dansk Landbrugsrådgivning har i samarbejde med Århus Universitet gennemført en større undersøgelse med rotters affinitet overfor papir, høruld, glasuld og stenuld i løbet af Baggrunden for undersøgelsen var, at der var erfaringer i forbindelse med et rotteangreb på forsøgsgården under Dansk Landbrugsrådgivning i 1999/2000. Angrebet skete i hallen, hvor forsøg med hør og hamp foregik, og hvor pilotanlægget var opstillet. Der var mange måtter af hør og hamp liggende på gulvet ved siden af måtter med glasuld og stenuld. Glasulden og stenulden var flået i stykker, mens hør- og hampemåtterne ikke var rørt. Ville dette være gældende som normal adfærd hos rotter? Undersøgelserne blev undersøgt på hvide forsøgsrotter, som har haft forskellige materiale som strøelse til at gå på inde i burene: Papirmåtter Hør Glasuld Stenuld Hør og glasuld Hør og stenuld 13

12 De anvendte materialer erstatter træflis og snittet halm, som er typisk strøelse, rotterne går på. De foreløbige undersøgelser viser, at der ikke er nogen markant forskel på reaktionsmønstret hos rotter, hvad enten de har hør eller mineraluld i buret, derimod synes der at være en tendens til at glasuld foretrækkes i mindre grad. Rotterne rusker og spiser af materialet. Papirmåtter bliver spist mest udtalt, og glasuld mindst udtalt. Der synes ikke at være en sikker forskel på hør og mineraluld, både hvad angår hvordan rotterne trives og evt. vrager materialet. Erfaringerne fra forsøgsgården Koldkærgård med vilde rotter, der gik udenom hør til fordel for mineraluld og glasuld, er derfor ikke blevet bekræftet. Formidling Der har gennem hele projektperioden været mange aktiviteter vedr. deltagelse i møder, foredrag, artikler i aviser og blade, herunder fagblade vedr. isolering, assistance med udstillinger, og kommunikation med interessenter, såsom aftagere af produktet, institutioner og private firmaer m.v. Formidlingen har primært bestået i at fortælle om produktet, dets egenskaber, fremstillingsmetode m.v. Formidling af resultaterne fra projektet anses for at være nået langt ud til et bredt udsnit af den danske befolkning. 14

13 1 Råvare Den anvendte råvare i projektet var i starten af projektperioden dansk avlet hør, som er blevet forarbejdet til uldne fibre, der har kunne formes til måtter vha. ny teknologi. Senere i projektet, fra vinteren 2001/2002, er råvaren baseret på importerede råvarer, typisk hør fra Tjekkiet, men også Tyskland. Efter tilvirkning til uldne fibre er råvaren repræsentativ, og produktets egenskaber er ikke så meget afhængig af hvilket land, råvaren oprinder fra, som den råvarekvalitet produktet besidder. De analyser, der er gennemført er udført på repræsentative hørmåtter. En råvare fremstillet ved dyrkning på markerne vil altid besidde en variation i kvalitet, afhængig ikke mindst af klimaet i dyrkningssæsonen og specielt høstvejret. Dette kender man med alle landbrugsprodukter, f.eks. produktion af vin og maltbyg til øl-fremstilling. Tilsvarende forhold gælder også for de kartede måtter, f.eks. Heraflax, som fremstilles vha. af en karteteknologi. Råvaren til disse produkter er også fra forskellige lande, afhængig af hvor råvaren er billigst. 1.1 Råvarekvalitet Den optimale rødningsgrad til brug i isoleringsmåtter er for både hør og hamp en semirødnet kvalitet, dvs. lys grå fibre, efter skætning. Dette opnås ved en kort rødningstid, typisk på 1-2 uger efter frøhøst. Helt urødnede kvaliteter, gullige fibre, er stive og vanskelige at skætte og samtidig defibrere til enkeltfibre. Dermed bliver den færdige måtte meget grov, og varmeisoleringsevnen er ringere. Semirødnede kvaliteter danner derimod fiber til fiberbindinger, som giver den høje isolerende effekt og meget bløde måtter. Stærkt rødnede kvaliteter af hør og hamp giver en velegnet fiber til at forme i måtter, men støvfraktionen er højere, og fiberlængden generelt kortere ved samme behandling i kortfiberproceslinie. Lang rødningstid medfører en reduktion i stråudbyttet, og fiberudbyttet er lavere. Risikoen for ikke at bjerge en god kvalitet er stigende Høst og rødning af spindhør Høst af spindhør efter det nye koncept foregår traditionelt med skårlægning efterfulgt af mejetærskning, alternativt kan også anvendes et stribberskærebord. Spindhør skårlægges ca. 5-6 uger efter blomstring. Efter 1-3 uger høstes frøene, og halmen er efter passende rødningstid bjerget ved presning. Ved en sen høst, og deraf sen rødning er det ofte ikke muligt at bjerge en tør afgrøde. Der er derfor udført forsøg med kombineret snitning/presning og efterfølgende opsamling i en vogn. Spindhørren er semirødnet (lysegrå fibre) indtil stærkt rødnet (mørkegrå fibre). Bedste resultat er opnået, hvor afgrøden modner tidligt, og der er god tid til rødning under relativ høje ude-temperaturer. Det er muligt at høste spindhørfrø med stripper-skærebord, og efterfølgende skårlægge afgrøden, som herefter markrødner inden presning i rundballer. Ved denne 15

14 metode undgås at hele afgrøden med seje stængler skal gennem mejetærskeren. Figur 1.1. og figur 1.2. Løse hørfibre og høst af spindhør med stribbebord Karakterisering af fibre Kemisk indhold Det kemiske indhold i hampefibre og -skæver fra dansk dyrket hamp (Koldkærgård 1998) er bestemt på Forskningscenter Risø. Rødnede hampefibre med ca. 5% skæver indeholder 71,8 % cellulose, 6,7% hemicellulose og ca. 7,5 % lignin. Rensede fibre uden skæver indeholder 73,1 % cellulose, 7,3% hemicellulose og 6,3 % lignin. De rene hampeskæver indeholder 48,5% cellulose, 24,9 % hemicellulose og 16% lignin. Derudover er der omkring 7% vandopløselige stoffer i hampefibre og skæver samt en lille mængde voks. Indholdet i rødnede hørfibre er 78% cellulose, 12% hemicellulose, 4% lignin samt ca. 6% vandopløselige stoffer (Pallesen, 2000, delrapport 2). Hør består fibre, såvel som skæver (trædele). Fiberudbyttet i rødnet hørstrå varierer typisk fra % fibre afhængig af råvarekvaliteten Grad af hydrofobitet Fibre fra hør og hamp er generelt hydrofobe, dvs. vandskyende, pga. et naturligt vokslag, der sidder udvendigt på fiberen. Det betyder, at fibrene umiddelbart skyer vand. Egenskaben fastholdes selv i de stærkt rødnede fiberkvaliteter. Vokslaget beskytter mod optagelse af vand, men fibrene vil efter nedsænkning i vand langsomt optage vand, der er således ikke tale om 100% hydrofobe fibre. De hydrofobe egenskaber kendes i tekstilfibre, hvor nye hørduge f.eks. skyer vand. Hørfibre, der bruges til tætning af vandrør, rådner ikke, og gamle arkæologiske fund af hørfibre fra år 1100-tallet viser, at fibrene er meget bestandige. Egenskaben har stor betydning i produktet isoleringsmåtter, hvor det beskytter mod indtrængning af fugt, og deraf følgende problemer med råd. Egenskaben har ligeledes betydning for hørfibrenes bestandighed, persistens. Afhængig af fibrenes kvalitet og rødningsgrad er graden af hydrofobitet større eller mindre. En relativ let rødnet kvalitet har typisk et større vokslag end en stærkt rødnet kvalitet. De vandskyende egenskaber er medvirkende til, at fibrene kan holde til et fugtigt miljø i årevis. Meget urene hørfibre, med megen snavs og støv vil dog give grobund for svampevækst under ugunstige betingelser, dvs. højt fugtindhold. 16

15 Farve Rødningsgraden kan bestemmes ved vurdering af farve af de rene fibre. (Pallesen, 2000, delrapport 2). Rødningsgraden i strået har betydning for graden af fibriller i den færdige fiber efter forarbejdning af strået i kortfiberprocesanlægget. Urødnede fibre giver en stiv måtte, der er dårlig varmeisolerende Evne til at absorbere fugt og regulere luftfugtigheden De ikke brandhæmmede hør- og hampefibre har naturligt en evne til at virke brandhæmmende - selvslukkende, f.eks. antændes de ikke ved tab af en cigaret. Dette skyldes bl.a. et naturligt højt indhold af vand på 12-15%, som varierer afhængig af luftfugtigheden. Den enkelte fiber er opbygget af lange cellulosekæder, og inderst i fiberen et meget tyndt hulrum (kapillarrør) i midten. Hulrummet bevirker, at fiberen kan regulere luftfugtigheden, pga. fibrenes kapillare egenskaber, og er årsag til at fiberen virker brandhæmmende. Måtter, der lige er fremstillet og endnu ikke er afklimatiseret, dvs. har indstillet sig på omgivelsernes fugtighed, vil være lettere at antænde, og længere om at slukke gløden i produktet. I praksis vil de fremstillede måtter have tilpasset sig luftfugtigheden inden oplægning som isolereringsmateriale. Ved store udsving i luftfugtigheden vil fugtindholdet i fibrene ændres tilsvarende. Figur 1.3 Elementarfibre af hør helt tynde fibre med tyndt hulrum på ganske få my. Generelt består hørfibre af meget lange fibre i forhold til træcellulosefibre Bestandighed Udover fibrenes evne til at sky vand, betyder fibrenes opbygning i lange cellulosekæder, at fibrene er svært nedbrydelige. At dette er tilfældet vidner historiske fund af rødnet hør fra vikingetiden om. F.eks. er der fundet rester af hør i brønde fra 900-tallet (H. Hansen, 2000, J. G. Madsen, Moesgård, 17

16 2000). Der er fundet rester af hørtekstiler i gamle udgravninger, f.eks. Egtvedpigen. 40% af forhistoriske tekstilfund er af hør. Vokslaget forhindrer vandindtrængning, og de lange cellulosekæder forhindrer nedbrydning af fiberen. Begge egenskaber, der medvirker til en lang holdbarhed for såvel hør- som hampefibre. Cellulosekædernes bestandighed kendes udover de gamle tekstile fund, også fra papir fremstillet fra hør og hamp. Gamle skrifter bestående af hørpapir kendes også som særdeles holdbart. Ved kogning af fibrene i vand sker ingen nedbrydning af cellulose og lignin, mens vandopløselige stoffer og hemicellulose nedbrydes. Ved ludbehandling sker normalt heller ikke en nedbrydning af cellulosen, men derimod af lignin og hemicellulose. Ved en overrødning kan der ske en begyndende nedbrydning af cellulosen, men det er kun ved en meget kraftig overrødning, (Pallesen, 2000) Selvslukkende egenskaber Hør- og hampefibrene besidder til en vis grad selvslukkende egenskaber. Egenskaben skyldes fibrenes evne til at absorbere vand i op til 50% af egenvægt. Hør- og hampefibre er godkendt som anvendelse som tæppeunderlag på f.eks. skibe, pga. høj antændelsestemperatur samt evne til ikke at udvikle farlige røggasser, som kendes i kunstprodukter Hørmåtter fremstillet ved Dansk Naturisolering De producerede hørmåtter i perioden har været fremstillet mens produktionslinien har kørt prøveproduktion. Produktionsanlæg/linie på Dansk Naturisolering består af: En kortfiberproceslinie, bestående af opriver, slaglemølle, cyklon, roterende sold (rensetromle) med studse til opsamling af biprodukt skæver. Støv frarenses under processen via en cellesluse. To fiberfødere, som er forbundet kortfiberproceslinien via et transportbånd. Fra fiberføderne føres fibre via transportør til Måtteformningsanlæg, bestående af måtteformer (tørformning/airlaid). Under processen tilsættes binder bestående af syntetiske fibre. Efter formning føres måtten via en transfer ind i en 9 m lang varmluftovn, hvor varmebinding /fixering af måtterne foregår. Efter varmebinding afkøles måtterne i en kølesektion, førend skæring af måtter og færdigemballering i et pakkeanlæg. Den variable råvarekvalitet man typisk finder i hør, gør det nødvendigt at justere indstillingen ved produktionslinien, og det kræver megen know how og gefüel. Man skal huske på at produktionen har været den første af sin art i verden, og at råvaren aldrig vil være en standardvare. Densiteten har varieret, men har typisk ligget mellem 25 kg/m 3 og 33 kg/m 3, dog fortrinsvis mellem kg/m 3. Det er således meget vigtigt at finde frem til, hvilken indflydelse den varierende densitet har på varmeledningsevnen, lambda-værdien. 18

17 Figur 1.4. Produktionslinien på Dansk Naturisolering 19

18 2 Byggetekniske egenskaber ved de danske hør- og hampeisoleringsmåtter 2.1 Dokumentation af varmetekniske egenskaber i hørmåtter Der er gennemført en række varmeledningsmålinger ved Teknologisk Institut. Disse er gennemført ved forskellige densiteter for at få et billede af hvor stor variationen er. Undersøgelserne er udført ved Teknologisk Institut, Tåstrup. I de gennemførte analyser varierer densiteten på måtterne varierer fra 23 kg/m 3 til 36 kg/m3, og højden varierer fra cm. Figur 2.1. Varmeledningsevne, danske hørmåtter 2001 Varmeledningsevne ved forskellige densitet, hørmåtter, , ,041 kg/m ,0405 0,04 0,0395 0,039 Densitet under måling kg/m3 Varmeledningsevne, W/mK 5 0, Densitet 0,038 Basisvarmeledningsværdi (lambda 10-værdi) i de danske hørmåtter er målt til 0,038 ved DTI (1999) ved en densitet mellem kg pr. m 3. Analyserne i 2001 varierer fra 0,039 0,041 W/mK ved henholdsvis densiteter på 36 kg/m 3 og ned til 23 kg/m 3. 20

19 Figur 2.2. Varmeledningsevne, danske hørmåtter 2002 kg/m 3 40 Varmeledningsevne ved forskellig densitet, , , ,039 0,0388 0,0386 0,0384 Varmeledningsevne W/mK a 2002b Densitet 0,0382 0,038 Densitet under måling kg/m3 Varmeledningsevne, W/mK Basisvarmeledningsevnen ved 10 0 C ligger mellem 0,039 0,040 ved analyserne fra 2002, ved henholdsvis 36 og 32 kg/m 3, og varierer knap så meget som analyserne fra Måleresultaterne ved en måleusikkerhed på plus og minus 2% fremgår af følgende for 2 af målingerne foretaget i 2001: Figur 2.3. Varmeledningsevne, danske hørmåtter 2001 Rapport nr ,044 0,043 0,042 Varmeledningstal (W/mK) 0,041 0,04 0,039 0,038 0,037 0,036 Serie1 Serie2 Serie3 0,035 Middeltemperatur 2,27 Middeltemperatur 10,5 Middeltemperatur 19,67 Middeltemperatur 0 C 21

20 Det fremgår af målingerne at varmeledningsevnen ved temperaturindflydelse og med en måleusikkerhed på plus og minus 2% ligger mellem 0,039 0,044 W/mK. Figur 2.4. Varmeledningsevne, danske hørmåtter 2002 Rapport nr ,045 0,044 0,043 Varmedledningstal (W/mK) 0,042 0,041 0,04 0,039 0,038 0,037 0,036 Serie1 Serie2 Serie3 Middeltemperatur 2,36 Middeltemperatur 10,65 Middeltemperatur 19,75 Middeltemperatur 0 C I forhold til tykkelse af produktet vil man forvente at det varierer plus og minus 3 % indtil produktionen er indkørt gennem flere år. Dette skyldes som ligere anført, at det kræver nøje tilpasning af produktionslinien ved relativt små variationer i råvare. Det er derfor forventeligt at der med organiske fibre som hør, vil være en vis variation. Variationen ved forskellige tykkelser ( cm) varierer fra 0,039 0,041 W/mK. Figur 2.5. Varmeledningsevne, danske hørmåtter 2001 Varmeledningsevne, forskellig tykkelse 120 0, , ,0405 cm 60 0,04 0,0395 Tykkelse Varmeledningsevne, W/mK 40 0, , Tykkelse 0,038 22

VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD. Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer

VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD. Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer SAGSRAPPORT SR-0004 FINN KRISTIANSEN CARSTEN RODE 1999 ISSN 1396-402x INSTITUT

Læs mere

Industrihamp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - SKABER VÆRDITILVÆKST OG ET BEDRE MILJØ!

Industrihamp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - SKABER VÆRDITILVÆKST OG ET BEDRE MILJØ! Industrihamp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - SKABER VÆRDITILVÆKST OG ET BEDRE MILJØ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Marknad för hampprodukter, Partnerskab Alnarp 28. Marts 2012 Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent AgroTech, Center for Bioressourcer bdp@agrotech.dk

Læs mere

Hamp til dyrkningsmedie og isolering

Hamp til dyrkningsmedie og isolering bdp@agrotech.dk Hamp til dyrkningsmedie og isolering Plantekongres 12. Januar 2010 Bodil Engberg Pallesen, AgroTech Center for Bioressourcer 20 års erfaring indenfor plantefibre Arbejder med: Produktudvikling

Læs mere

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001 Bygge- og Miljøteknik ApS Laboratoriemålinger af varmeisolering og fugtforhold i mindre vægmodeller isoleret med celluloseisolering (papiruld) eller mineraluld Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI

INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI Hovedrapport Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DECEMBER

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Spindhør. Etablering. Blomstrende hørmark Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech

Spindhør. Etablering. Blomstrende hørmark Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech Side 1 af 5 Spindhør Spindhør dyrkes først og fremmest for at udnytte fibrene til tekstilprodukter. Blår fra tekstilproduktionen kan også indgå i en række industrielle anvendelser, såsom isolering, papir

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

Industrihamp. Etablering

Industrihamp. Etablering Side 1 af 6 Industrihamp Interessen for hamp og hampedyrkning er stor mange steder i Europa. Det skyldes ikke mindst, at hamp har et stort udbyttepotentiale og mange anvendelsesmuligheder, som der er et

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside Fugtkursus 2014 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2014 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Resultater 036 Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby -

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Claus Pade Taastrup, 30. juni 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Genanvendelse af glasfibermaterialer. Miljøprojekt nr. 1455, 2012

Genanvendelse af glasfibermaterialer. Miljøprojekt nr. 1455, 2012 Genanvendelse af glasfibermaterialer Miljøprojekt nr. 1455, 2012 Titel: Genanvendelse af glasfibermaterialer Redaktion: Jakob W Nielsen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger

Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger Stabilitets-/effektivitetsundersøgelse og metodeoptimering Projektudredningsarbejdet er gennemført ved stikprøvekontrol, spotmålinger og praktiske undersøgelser

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Varmeisolering. Isolering, hvorfor egentlig isolering. Varme er energi, og energi koster penge!!

Varmeisolering. Isolering, hvorfor egentlig isolering. Varme er energi, og energi koster penge!! Følgende er et forsøg på at samle nogle begreber omkring isolering. Materialet er baseret på forskellige ældre materialer, og er ikke nødvendigvis korrekt. Derfor vil jeg med glæde modtage korrektioner

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring 12.000 kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder

Læs mere

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af

Læs mere

Anvendelsesområde og forarbejdning Tekniske Data Betegnelse climacell

Anvendelsesområde og forarbejdning Tekniske Data Betegnelse climacell Pure comfort Anvendelsesområde og forarbejdning climacell anvendes både ved nybyggeri og ved renovering af ældre boliger. Anvendelsesområderne er stort set ubegrænsede. climacell kan anvendes til isolering

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel Dyner og puder Vælg med Varefakta fordi der er forskel Udvalget af dyner og puder i butikkerne er meget stort og kan virke uoverskueligt. Denne pjece er ment som en hjælp til at finde ud af, hvilken type

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Udgave 1. udgave, 2. rev. oplag Udgivelsesår

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader.

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BYG DTU Sundolitt as Industrivej 8 355 Slangerup Att.: Claus Jørgensen Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. I det følgende gennemgås

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 SITAC Box 553 SE 371 23 Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0)10-516 63 00 Fax: +46-(0)455-206 88 E-mail: info@sitac.se Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet

Læs mere

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Dokumentation 8 Måling på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Målinger på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Torben

Læs mere