Spindhør. Etablering. Blomstrende hørmark Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spindhør. Etablering. Blomstrende hørmark Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech"

Transkript

1 Side 1 af 5 Spindhør Spindhør dyrkes først og fremmest for at udnytte fibrene til tekstilprodukter. Blår fra tekstilproduktionen kan også indgå i en række industrielle anvendelser, såsom isolering, papir og kompositter, f.eks. spånplader. I Danmark er kun ganske få virksomheder i stand til at forarbejde strå fra spindhør. Spindhør er forskellig fra oliehør ved at producere et større udbytte af fibre af en bedre kvalitet og normalt et mindre udbytte af frø. Frøene kan udnyttes til samme formål som frø af oliehør. Linolie kan f.eks. anvendes til maling, i lak- og fernisindustrien, til tusch og til specielle smøremidler. Presserester anvendes i foderstofindustrien. Biproduktet hørskæver kan anvendes til kompositter, strøelse m.v. Blomstrende hørmark Ved anvendelse af fibre er det vigtigt at fastlægge det optimale rødningsniveau. Her benytter man farveskift af afgrøden efter en rødningsskala udarbejdet af Bodil Pallesen. Kilde: Bodil E. Pallesen Spindhørfrøkapsler indeholder de olieholdige frø Etablering Lerblandede sandjorder, sandblandede lerjorder og ikke for svære lerjorde er velegnede til dyrkning af hør. På lette sandjorder og uensartede jordtyper er det en forudsætning, at der kan vandes for at sikre en afgrøde, der er ensartet i højden. Det er af betydning, når der skal fremstilles fibre af god kvalitet til spinding og vævning. Det er af mindre betydning for kvaliteten ved fremstilling af fibre til industrielle formål, som f.eks.

2 Side 2 af 5 fibermåtter, hvor grad af rødning, fiberudbytte og fiberstyrke er vigtigere. Humusrige lave jorder er uegnede, idet afgrøden kun vanskeligt modnes her. På meget svær lerjord kan det volde problemer at sikre en ensartet fremspiring og hermed en ensartet kvalitet af råhør. Hør stiller ingen særlige krav til sædskiftet. Dog bør hør ikke indgå i sædskiftet oftere end hvert 5. år. Hør er god som vekselafgrøde i et kornsædskifte og i sædskifter med ærter og raps. Såbed Spindhør bør normalt dyrkes på efterårspløjet jord med jævn overflade. Forårsbearbejdningen indskrænkes til 1-2 lette harvninger i ringe dybde og tromling inden såning. Dybere jordbearbejdning bør undgås af hensyn til udtørringsrisikoen. Nyfremspiret spindhør Såtid Såtidspunktet er midt i april, dvs. når jorden er bekvem til såbedstilberedning. Sådybden er 1-2 cm. Udsæd Det er vigtigt at anvende sund og velspirende udsæd. Frøvægten er 7 til 8 mg. Til tekstile formål anvendes kg udsæd pr. ha ved udsåning på almindelig kornrækkeafstand. Til andre formål end tekstiler er kg tilstrækkeligt. Sorter Se sortsliste over frø- og industriafgrøder på Markplan/sædskifte Spindhør er en god sædskifteafgrøde på linie med raps. Det anbefales at have tre hørfri år mellem hver afgrøde. Gødskning Gødning tilføres før såning. På jorder i normal gødningstilstand (Pt 2-4 og Kt 7-10) er det passende at tilføre ca kg fosfor, ca. 70 kg kalium og ca. 10 kg svovl pr. ha. Af hensyn til fiberudnyttelse og kvaliteten af råhørren skal kaliumforsyningen være sikret. Der anvendes kg kvælstof pr. ha. Ved en større kvælstofmængde er der stor risiko for, at afgrøden går i leje, og dermed kan det være vanskeligt at høste afgrøden maskinelt. Det aktuelle kvælstofbehov kan bestemmes ved udtagning af jordprøver i det tidlige forår til N-min analyse. N-normen er kg N afhængig af jordtype i vækståret 2007/2008. Ukrudt Ally ST er off-label godkendt til brug i oliehør, hvilket også omfatter 'spindhør'. Der anvendes max. 1,06 tablet Ally ST pr. ha, når hørplanterne er mere end 5 cm høje. Der må ikke tilsættes spredeklæbemiddel Ally ST har en bred effekt mod frøukrudt, herunder pileurt, kamille og hanekro, men ret dårlig effekt på hvidmelet gåsefod. Ukrudtsforsøg i spindhør med ally Foto: Bodil E. Pallesen

3 Side 3 af 5 Mekanisk bekæmpelse Radrensning og strigling af spindhør til mekanisk bekæmpelse af ukrudt er praktiseret med held. Strigling af spindhør på forsøgsgården Koldkærgård. Ukrudtsforsøg med radrensning af spindhør i Landsforsøg på Koldkærgård Sygdomme Da hør ikke har været dyrket i et særligt stort omfang i Danmark igennem en længere årrække, vil der sandsynligvis ikke være risiko for angreb af sædskiftebetingede sygdomme. Hørstængelplet Hele planten kan angribes af svampen, der kort før ruskning kan forekomme i pletter i marken. Angreb ses på de enkelte planter som gråbrune pletter med en mørk rand. Angreb på små planter kan være så alvorlige, at de visner og dør. Svampen har frøsmitte og der skal derfor anvendes sund udsæd. Hørvisnesyge Ligner hørstængelplet, men pletterne er mere udflydende. Den fremtræder også kort før ruskning, og hele stænglen bliver grålig og med et vissent udseende. Den har som stængelplet frøsmitte, og angreb kan derfor forekomme på små planter, hvor kimbladene får rødbrune pletter, hvorfra smitten breder sig. Brug sund udsæd. Hørstingelprik Er nok et større problem i oliehør. Angreb af denne svamp ses som store mørkegrå pletter på stænglen og blade, som falder af. Vækst og frøudvikling hæmmes. Hørrust De rødgule sommersporehobe ses i juli på blade og kapsler. Senere fremkommer sorte skorpeagtige vintersporelejer. Svampen trænger ind i stænglen og ødelægger taverne. Gråskimmel Gråskimmel kan i visse år optræde ret udbredt i mange afgrøder og kan også angribe hør. Bekæmpelse kan være aktuel ved udbredte angreb. Knoldbægersvamp og meldug Knoldbægersvamp og meldug er også konstateret i hør. Skadedyr

4 Side 4 af 5 Hør kan angribes af trips, jordlopper, skyggeviklere og tæger i et omfang, der betinger en behandling. Ved angreb af trips på nyfremspirede planter bliver bladene deforme med indrullede rande. Ved kraftige angreb ødelægges planterne totalt. Trips kan også optræde 1-2 uger før blomstring, hvor angreb forårsager misfarvning og misdannelse af blade og skud. Ved kraftige angreb på dette tidspunkt visner bladene, og skuddannelsen hæmmes. Angreb på blomsterknopper medfører reduceret frødannelse i kapslerne. Jordlopper forekommer sjældent. Skyggeviklere og tæger kan forekomme i et begrænset omfang. De kan medføre væksthæmning og forringet frøsætning. Betydende angreb af tæger findes i reglen kun langs hegn. Høst Traditionelt ruskes spindhør til tekstilformål med en hørrusker, der trækker planterne op med rod, og de lægges med rod- og topende på tværs af kørselsretningen. Tidspunktet for ruskning er oftest i første halvdel af august. Indenfor en periode på dage efter såning vil det være passende at ruske hør. Ved anvendelse til tekstil ruskes på gulmodenhedsstadiet, når 1/2-2/3 af bladene er faldet af stænglerne, og frøene i kapslerne har fået en svag brunlig farve. Herefter markrødnes afgrøden på 3-4 uger. Efter de første 5-7 dages vejring skal skåret vendes med en speciel hørvender. Herved bliver kvaliteten af råhør mere ensartet, og efter yderligere 5-7 dage presses afgrøden op med en rundballepresser med specielt udstyr, således at 2 snore rulles ind i rundballerne. Vending af skåret mere en 1 gang kan være aktuelt-afhængig af vejrforhold. Afgrøden skal være tør ved presning og opbevares tørt, indtil levering finder sted. En alternativ høstmetode kan anvendes i spindhør, hvor spindhør skal anvendes til andre formål end tekstil. I oliehør anvendes mejetærskning, enten direkte på roden eller efter skårlægning. Spindhør har en betydelig stærkere fiber end oliehør, og er mere vanskelig at høste. I spindhør skal afgrøden afskæres ved skårlægning forud for mejetærskning af frø. Knivene skal være i god stand på skårlæggere og mejetærskere. Knivbladene skal ligge tæt til fingrene. Eventuelle tværrystere over halmrysteren skal være frakoblet. Skårlægning gennemføres ved samme modenhedsgrad som beskrevet under ruskning. Når frøene efter 6-10 dages vejring er helt brune, tærskes afgrøden. Ribbehøst af spindhør, hvor frøene frøene ribbes, og stænglerne står og rødner på marken, inden de bjerges. Umiddelbart før tærskning kan skåret vendes forsigtigt med en eftermonteret siderive, hvis det er nødvendigt for tørring. I 1999 og 2000 var det en succes at høste modne frø med ribbeskærebord, og efterfølgende afskære strået med skårlægger. Efter frøhøst skal stråene rødnes på marken. Rødningsprocessen er nødvendig, for at taverne (fibrene) kan frigøres fra den inderste træholdige stængel. Der skal fugtighed til at starte rødningsprocessen. En vending af hørhalmen vil medføre en mere ensartet rødning. Rødningsperiodens længde er afhængig af, om afgrøden har været skårlagt og af vejrforhold. Optimal rødning er til de fleste formål, når fibrene har skiftet farve til lysgrå eller grå. Sammenrivning og presning kan normalt ske efter 7-14 dages forløb. Afgrøden skal være tør ved presning og opbevares tørt, indtil levering finder sted. Udbytte Efter ruskning er udbyttet af råhør oftest mellem 50 og 75 hkg pr. ha. Heraf kan forventes ca. 12 pct. frø (vandindhold 9 pct.) og ca. 30 pct. fibre fordelt på lang- og kortfibre. Efter mejetærskning forventes generelt et lidt højere gennemsnitsudbytte af frø, da spildet i marken kan reduceres, fordi rødning af strået sker efter mejetærskning. Stråudbyttet forventes oftest at være i niveauet kg pr. ha med pct. fibre. Basis for afregning af strå er et vandindhold på 16 pct. EU-støtte Spindhør er under enkeltbetalingsordningen, og der er ikke længere krav om

5 Side 5 af 5 kontrakt til forarbejder. Se også Vejledning om enkeltbetaling, 2009 Kilder Pallesen, Bodil Engberg, (1996) The quality of combine-harvested fibre flax for industrial purposes depends on the degree of retting, Industrial Crops and Products 5 (1996), 65 78, Elsevier. Mere viden om spindhør ved afd. for Biomaterialer, er involveret i en række projekter indenfor området plantefibre, som spindhør og hamp, der har til formål at skabe værditilvækst og et bedre miljø. Blandt andre projektet: "Høst og fraktionering af industrihamp via mobilt anlæg ", der har til formål at udvikle et effektivt høst- og forarbejdningskoncept, så afgrøden kan adskilles i fibre og trædele (skæver) allerede på marken. er også involveret i en række innovationsprojekter, der har til formål at anvende plantefiberafgrøder i nye produkter, og i nye anvendelsesformål. bidrager med forretningsudvikling og produktudvikling, og optimering af kæden fra mark til marked. Se mere på Dyrkningsvejledningen er udarbejdet af Bodil Pallesen, Innovationskonsulent, Fibermåtter fremstillet af hør eller hamp, udviklet af Bodil Pallesen ved Dansk Landbrugsrådgivning, Planteproduktion. Aktiviteterne med plantefibre er nu videreført i regi af.

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Etablering Dyrkningsmetode

Etablering Dyrkningsmetode Side 1 af 7 Løg Det samlede dyrkningsareal med løg i Danmark udgør godt 1.400 ha (DFFE, 2009), hvoraf er 133 økologiske (Plantedirektoratet, 2008), hvilket svarer til knapt 10 pct. 2/3 af produktionen

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d Do dipsum xx volutat Værd at vide om Frøtærskning Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d 2 Indholdsfor tegnelse Side Forord...3 Valg af høst tidspunkt og høstmetode...4 Generelle anvisninger

Læs mere

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter Hørrens rejse fra mark til mand Forsøg på Ribe VikingeCenter Birgit Thomsen og Bo Ejstrud Ribe VikingeCenter/Syddansk Universitet 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Et fælles projekt...5 Hør og hørdyrkning...

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil?

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis Overordnet problemstilling Hvordan anvendes mikroflis mest hensigtsmæssigt mhp. at løse CO2-reduktionsopgaven

Læs mere

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav 1 af 5 03-04-2008 09:18 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 3. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder

Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder Vejledning 316 3. udgave 1999 Forord Det er hensigtsmæssigt, at der arbejdes efter så ensartede principper som muligt, når skader og tab opgøres. Formålet med denne

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten.... 4 GPS-Gødskning...

Læs mere

GRØN VIDEN ØKOLOGISK DYRKNING AF SOJABØNNER DJF MARKBRUG NR. 333 JUNI 2009

GRØN VIDEN ØKOLOGISK DYRKNING AF SOJABØNNER DJF MARKBRUG NR. 333 JUNI 2009 GRØN VIDEN ØKOLOGISK DYRKNING AF SOJABØNNER DJF MARKBRUG NR. 333 JUNI 2009 2 DET JORDBRUGSVIDEN - ØKOLOGISK DYRKNING AF SOJABØNNER Sojabønner forbindes ofte med import af foder til animalsk produktion,

Læs mere

,1<'11 dominerende sort. Den er nu praktisk talt afløst af andre sorter. :,1 iv:;1ri'll" Ol', villkri'asl.

,1<'11 dominerende sort. Den er nu praktisk talt afløst af andre sorter. :,1 iv:;1ri'll Ol', villkri'asl. _-\G E R D ''t- R K -:; l ~- G S L ~-ER E BI::\D III Kl~LTURPLANTERNE P'antedyrkning - Landbrugets kulturplanter - Ensilering _? hobjergning - Frøavl - Frugt- og køkkenhaven - Markplanen FOR LÆREBOG LANDBRUGSSKOLEN

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6 juli 2012 nr.6 Økologisk Nyhedsbrev Helsæd kræver omhu 3 Minisommerbrak 4 Korn og frø på lager 5 Vintersæd valg af art og sort 6 Udlæg af kløvergræs i renbestand i sensommeren 7 Høj ydelse med afgræsning

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

Jordskok - en gammel dansk grønsag

Jordskok - en gammel dansk grønsag Havebrug nr. 152 September 2003 Jordskok - en gammel dansk grønsag Kaj Henriksen og Gitte Bjørn, Forskningscenter Aarslev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 2 Havebrug

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler Dyrkningsvejledning Avl af egne læggekartofler 2 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indhold En krævende produktion...3 Lovens krav...4 Et sundt udgangspunkt...4 Før lægning...5 Lægning... 6 Speciel gødskning...

Læs mere

Mikronæringsstoffer. Planter i balance. giver udbytte og kvalitet

Mikronæringsstoffer. Planter i balance. giver udbytte og kvalitet Mikronæringsstoffer Planter i balance giver udbytte og kvalitet Næringsstoffer Næringsstoffer er nødvendige Tilførsel af plantenæringsstoffer er en nødvendig forudsætning for at skabe et højt udbytte og

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 2 Indhold 3 Lederen 4 Målet på Stevns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL

Oversigt over. Landsforsøgene. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2001 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl LANDBRUGETS

Læs mere