Bilag til Regionplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Regionplan 2005-2017"

Transkript

1 Jordbrugsanalyse en del af landdistriktsplanlægningen Bilag til Regionplan Storstrøms Amt Parkvej Nykøbing F. Tlf

2 Udgivet af: Storstrøms Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Natur og Plankontoret, 2005 Storstrøms Amt 1. udgave, 1. oplag, 2005 Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Kortmateriale: 1992/KD Kort- og Matrikelstyrelsen Forfatter og redigering: Natur- og Plankontoret Repro og Tryk: Grafikom A/S, Maribo

3 Indhold Indledning... 7 Amtets målsætninger... 8 Jordbruget... 8 Landdistrikterne... 9 Landdistrikts- og jordbrugsudvikling... 9 Den hidtidige jordbrugsplanlægning Naturgrundlaget Klimaforhold Erhverv i landdistrikterne Økonomi og beskæftigelse i jordbruget Jordpriser Udfordringer for landdistrikterne Beskæftigelse Befolkningen i landdistrikter og i byerne Uddannelse Mobilitet EU og landdistrikterne Landdistrikternes fremtid? Alternative erhvervsmuligheder Realisering Jordbrugsstrukturen Arealanvendelsen Det dyrkede areal Fordelingen af afgrødetyper Landbrugsbedrifternes antal, størrelse og type Antal bedrifter Bedriftsstørrelse Bedriftstyper Landbrugets bygninger Husdyr Bedriftstyper Husdyr producerede dyr Husdyrtæthed Husdyrtætheden i regionen Harmoni Økologiske jordbrug Gartnerierhvervet Skovbrug... 40

4 4. Vilkår for landbruget EU s landbrugspolitik Sukkerroer Landbrugspolitik i Danmark Landbrugsloven Pesticidhandlingsplanen Vandmiljøplanen Andre love Landbrugets natur- og miljøpåvirkning Landmiljøet Vandmiljøet Nedbringelse af miljøbelastningen MVJ-ordningen / Udpegning af SFL-områder Andre miljøudpegninger Beskyttelse af landskabet Kulturmiljøbeskyttelse Regionplanens afvejning Litteraturliste... 56

5 Forord Denne jordbrugsanalyse er først og fremmest et planlægningsdokument til brug for regionplanlægningen i Storstrøms Amt. Ligesom regionplanen henvender den sig derfor til en stor målgruppe. Målgruppen består dels af kommuner, staten og andre amter, dels af organisationer og borgere med interesse for planlægning i det åbne land. Analysen er udarbejdet af Storstrøms Amt i samarbejde med Østlige Øers Landboorganisationer. Den sætter fokus på de særlige vilkår, der findes for jordbruget som erhverv, men også for landdistrikterne som helhed i Storstrøms Amt. Vores landdistrikter er først og fremmest dyrkede marker og skove og hjemsted for en stor del af amtets befolkning. Landdistrikterne kan desuden byde på mange attraktioner, f.eks. når det gælder kulturmiljøer og en lang række friluftsaktiviteter. Men også fred og ro, uspolerede kyster, charmerende landsbyer og havne er en del af landdistrikternes styrke som bosætningsområder. Denne jordbrugsanalyse er derfor ikke kun et vigtigt arbejdsredskab i jordbrugsplanlægningen, men er også vigtig for amtsrådets fortsatte arbejde for en bæredygtig udvikling i hele Storstrøms Amt. Analysen bygger på tesen om, at planlægning for jordbruget og udvikling i landdistrikterne er vigtigt, fordi: - jordbruget altid vil spille en vigtig, samfundsmæssig rolle, - livet på landet byder på mange kvaliteter, der ikke findes i de store byer, og - mødet mellem jordbrugserhverv og bosætning på landet bør ske på en bedre måde end hidtil. God fornøjelse Otto Jensen Formand for Udvalget for Teknik og Miljø

6

7 Indledning Ifølge landbrugsloven skal amtet udarbejde en jordbrugsanalyse som led i regionplanlægningen. Analysen er en del af grundlaget for regionplanens retningslinjer for områder med særlig jordbrugsinteresser, som bl.a. udpeger og sikrer de jordbrugsmæssige interesser. Denne jordbrugsanalyse er en opdatering af den hidtidige jordbrugsplanlægning og indeholder opdaterede analyser til brug for regionplanlægningen i Storstrøms Amt. Ud over at fungere som et planlægningsdokument for jordbruget kan analysen også fungere som en vigtig del af grundlaget for amtets og kommunernes fortsatte arbejde med landdistriktspolitikken. Analysen skal også ses i sammenhæng med amtets erhvervspolitik og det igangsatte arbejde med Lov om miljømål. Landbruget spiller en væsentlig rolle i landdistrikterne, selvom der beskæftigelsesmæssigt er tale om fortsat færre arbejdspladser. De landdistrikter, der ligger i væsentlig afstand fra de større byer, er blandt andet derfor præget af fraflytning, skæv alderssammensætning, lavt serviceniveau mm. Det gælder store dele af Lolland, det østlige Falster og det østlige Møn. Det modsatte er tilfældet for landområderne på Sydsjælland og Møn, der kan nås inden for en kørselsafstand på godt en time fra hovedstadsområdet, samt for landområderne omkring amtets større byer. Her har der været en positiv udvikling. Forskellen mellem landdistrikterne, hvor det går godt, og landdistrikter hvor det går dårligt, er øget de senere år. Landdistrikterne i Storstrøms Amt er nærmere omtalt i afsnit 1.3 i Forslag til Regionplan 2005, og i planforslagets afsnit 2.3 beskrives nogle af de muligheder for erhverv og boliger, der via planloven findes i landsbyerne og i det åbne land. 7

8 Data Analysen er primært baseret på offentligt tilgængelig statistik fra Danmarks Statistik, samt fra landbruget selv. Landbrugsstatistik på kommuneniveau forekommer kun i begrænset omfang. Der kan være tale om forskelle i opgørelsesmetoderne afhængig af, hvilken statistik der anvendes. Eksempelvis er noget statistik baseret på totaltællinger, og derfor statistisk meget sikkert, mens andre er baseret på stikprøver, der er behæftet med en noget større usikkerhed. Man skal derfor være varsom med at anvende statistik fra forskellige kilder. Bl.a. derfor baserer denne analyse sig primært på materiale fra Danmarks Statistik. Da der anvendes statistisk materiale fra både landbrugs- og gartneritællinger samt landbrugsstatistik på kommuner, kan der være forskelle. Det skyldes, at Danmarks Statistik ved landbrugs og gartneritællinger som hovedregel udelukker bedrifter under 5,0 ha i dyrket areal. Landbrugsstatistikken på kommuneniveau bygger derimod på ansøgninger om hektarstøtte til Direktoratet for FødevareErhverv, og medtager dermed også helt små bedrifter. Blandt andet derfor er tallene ikke identiske med de tilsvarende tal fra landbrugs- og gartneritællingen. Det har ikke været muligt at fremskaffe helt nye data for alle områder. Nogle data er opdateret frem til 2003, mens de nyeste tal for andre områder består af tal fra Generelt er redaktionen sluttet i 2004, dog med enkelte rettelser i starten af Der er desuden brugt forskellige kilder til analysen. Der er ikke brugt systematiske kildehenvisninger i teksten. De anvendte kilder er samlet i litteraturlisten. Amtets målsætninger Amtsrådets overordnede mål er ifølge Forslag til Regionplan 2005 at forbedre vilkårene for borgere og virksomheder i regionen, og at Storstrøms Amt bliver et attraktivt sted for bosætning og erhvervsudvikling. For jordbruget og landdistrikterne er de nuværende målsætningerne: Jordbruget Det er amtsrådets mål, at jordbruget kommer til at spille en fornyet og styrket rolle i landdistrikterne og for hele regionens erhvervsliv. Produktion og forarbejdning skal ske til gavn for erhvervsudviklingen, og det skal ske på en måde, så hensynene til bosætning, natur og miljø sikres bedst muligt. Samtidig opfordrer amtsrådet til, at landbruget styrker indsatsen for at indføre specialafgrøder, som kan danne basis for industriel produktion og forarbejdning i amtet. På den måde er det amtsrådets opfattelse, at eventuelle omlægninger af EU's landbrugspolitik med fordel kan ud- 8

9 nyttes i Storstrøms Amt, hvor de naturgivne betingelser for jordbruget er gode. Landdistrikterne Amtsrådet vil arbejde for, at det er attraktivt at arbejde og bosætte sig i alle dele af amtet. Borgerne i landdistrikterne skal lige som amtets andre borgere have gode muligheder for service og friluftsliv. Mulighederne på landet og i de større byer kan dog ikke være og skal ikke være de samme. Mens livet i byen byder på et tæt udbud af privat og offentlig service, er fortrinene ved at bo på landet det overskuelige samfund, nærheden til naturen og de tilbud, der udspringer af det frivillige foreningsliv. Hertil kommer selvfølgelig de lavere huspriser. Landdistrikts- og jordbrugsudvikling Jordbruget spiller en stor rolle i landdistrikterne, både når man ser på arealanvendelsen og som erhverv. Landdistrikternes og jordbrugets udvikling er derfor på mange måder nøje sammenhængende. F.eks. vil en beskæftigelsesmæssig nedgang i jordbruget medføre øget fraflytning i et landdistrikt. Omvendt vil bedre infrastruktur eller servicetilbud skabe nye muligheder for bl.a. erhvervsudviklingen, herunder jordbruget. Det kan vende fraflytningen til en tilflytning, der er til generel gavn for landdistrikterne, men som vil kræve dialog mellem nye og gamle aktører. Flere af målsætningerne i landdistriktspolitikken relaterer direkte til jordbruget og til de forhold, hvorunder jordbrugerne er med til at påvirke udviklingen i landdistrikterne. Derfor kan der ikke planlægges for landdistrikterne uden at inddrage jordbruget og omvendt. Denne redegørelse kobler såvel landdistrikts- som jordbrugsudviklingen sammen som baggrund for en mere helhedsorienteret planlægning på sigt. Den hidtidige jordbrugsplanlægning Jordbrugsplanlægningens formål er at værne om de dyrkede jorder og de landskabelige værdier, der er knyttet til disse arealer, samt at sikre en forsvarlig udnyttelse af jordbrugsarealerne. Det sker, så jordbrugserhvervene kan udvikle sig på en hensigtsmæssig måde og derved opnå bedre konkurrencevilkår. Den hidtidige jordbrugsplanlægning i Storstrøms Amt har været baseret på udpegning af jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen. Udpegningen har været baseret på en udførlig jordbrugsplan fra 1986, der overvejende tog udgangspunkt i jordtyper samt en gennemgang af arealanvendelsen inden for jordbruget, landbrugsbedrifternes størrelse og andet statistisk materiale. Specielt vandindvindingsplanlægningen spillede en særlig rolle i den første jordbrugsplan, idet dyrkningssikkerheden for visse jordtyper er afhængige af muligheden for adgang til 9

10 kunstig vanding. Den endelige udpegning blev foretaget som en afvejning mellem de forskellige sektorinteresser. Jordbrugsplanen fra 1986 blev i 1997 fulgt op af en ajourføring samt en beskrivelse af de planlægningsmæssige konsekvenser af den kommende udvikling inden for jordbrugserhvervet. En grundlæggende forudsætning for at fastholde landbruget som et betydningsfuldt erhverv er, at amtets landbrugsarealer beskyttes mod arealanvendelse, som varigt reducerer eller ødelægger dyrkningsværdien. Afgørende faktorer for et velfungerende landbrug er således bl.a., at indgreb sker under hensyntagen til de berørte ejendommes struktur- og arronderingsforhold og de foretagne bygnings- og kulturtekniske investeringer. Disse forhold indgår i regionplanens retningslinjer i afsnit

11 1. Naturgrundlaget I 2003 havde Storstrøms Amt indbyggere og et samlet areal på ca ha. Det svarer til knap 5 % af Danmarks samlede befolkning og knap 8 % af arealet. Amtet består geologisk set af morænedannelser i bakkede til stærkt bakkede former på Sydsjælland og i fladere til helt flade former på Lolland og Falster. De naturgivne betingelser for landbrug er særdeles gode i Storstrøms Amt. Jordbunden er præget af morænelerdannelser med en høj forekomst af de tungere jordtyper som ler og sandblandet ler, der tilsammen udgør 80 % af det dyrkede land. I dyrkningsmæssig sammenhæng har jorden næsten overalt en god bonitet. Der er imidlertid store forskelle indenfor amtet. Karakteristisk for Lolland-Falster er den udprægede, lerede jordtype, mens de forholdsvis store inddæmmede arealer ved Rødbyfjord på Lolland og Bøtø Nor på Sydfalster består af grov- og finsandet jord. Sydsjælland har en lidt lettere jordtype med overvejende sandblandet lerjord. Klimaforhold Storstrøms Amt har generelt et mildere klima end Danmark som helhed, hvilket også giver området en dyrkningsmæssig fordel. Området er præget af højere middeltemperatur end resten af landet, som følge af nærheden til havet og den sydøstlige beliggenhed. Dette forhold, samt flere solskinstimer og mindre nedbør, betyder bl.a., at der er bedre mulighed for produktion af højværdiafgrøder som frugt, grøntsager, frøavl, blomsterløg m.v. Er godt eksempel på det er frugtavlen på øerne Askø, Fejø og Femø. 2. Erhverv i landdistrikterne Landbrugets strukturudvikling har siden 1950'erne medført sammenlægninger af landbrugsejendomme til større driftsenheder. Samtidig er der sket en specialisering og koncentration af produktionen inden for de enkelte bedrifter. Der bliver stadig relativt flere små og store brug, mens der er en tilbagegang i mellemstore brug. Denne strukturudvikling sker også i Storstrøms Amt, hvor gennemsnitsbedriften bliver stadig større. Det er især kendetegnende, at små og middelstore svineavlsbedrifter nedlægges, og afløses af større svineproduktioner. Kvæget, især malkekøerne, forsvinder derimod fra amtet. 11

12 Strukturudvikling med sammenlægninger og stadig større og mere effektive bedrifter medfører en nedgang i arbejdsstyrken inden for jordbrugserhvervet og dermed også en affolkning af landdistrikterne. Økonomi og beskæftigelse i jordbruget Landbrugets produktion har stor betydning for Danmarks eksport. Nedenstående tal fra Dansk Landbrug viser, hvordan landbrugets eksportværdi og eksportstøtte i mio. kr. var fordelt i Eksport- Eksport- Samlet værdi støtte eksportværdi Oksekød Svinekød Kødkonserves Æg og fjerkræ Smør Ost Mælkekonserves Mink- og ræveskind Øvrige husdyrprodukter Korn Andre planteprodukter Landbrugseksport i alt Landbrugsvarer udgjorde ifølge Danmarks Eksportråd omkring 15 % af den samlede danske eksport i 2003, og den danske landbrugssektor betegnes som værende blandt de mest moderne og teknologisk veludviklede på verdensplan. Produktionen af fødevarer og drikkevarer er landets største, økonomiske sektor, når man medregner produktion, forarbejdning, pakning og andre ydelser samt salg. Beskæftigelsen inden for jordbrugsområdet (landbrug, gartneri og skovbrug) har de seneste årtier været faldende. Det gælder både på landsplan og i Storstrøms Amt. Nedenstående graf viser sammenfaldende tendenser i amtet og på landsplan. Bemærk, at der er to forskellige y-akser. I 2002 var der således beskæftiget personer inden for landbrug, gartneri og skovbrug i Storstrøms Amt. Det svarer til 5,6 % af de beskæftigede personer i amtet. Det er et fald i beskæftigelsen på 2 pct. point. i forhold til 1993, hvor andelen lå på 7,6 %. 12

13 Antal beskæftigede personer indenfor landbrug, gartneri og skovbrug Storstrøms Amt Hele landet Storstrøms Amt Hele landet I landdistrikterne er andelen af beskæftigede inden for jordbruget betydelig højere end amtsgennemsnittet på 5,6 %. I flere landkommuner på Lolland er beskæftigelsen inden for den primære sektor mere end dobbelt så stor. Beskæftigede indenfor landbrug, gartneri og skovbrug, % andel af alle beskæftigede i 2002 % Fakse Fladså Holmegaard Langebæk Næstved Præstø Rønnede Stevns Suså Vordingborg Møn Nykøbing- Nørre Alslev Stubbekøbing Sydfalster Holeby Højreby Maribo Nakskov Nysted Ravnsborg Rudbjerg Rødby Sakskøbing Som det kan ses på ovenstående figur, er der store forskelle mellem kommunerne. De største bykommuner Næstved, Nykøbing F. og Nakskov har selvsagt en meget lille andel beskæftiget inden for jordbruget. Mest udtalt er det i Nakskov, der stort set kun består af byområder. Jordbrugets lokale betydning er størst i kommunerne på Lolland, efterfulgt af Nordfalster samt Fladså og Suså kommuner på Sjælland. Ser man på den samlede beskæftigelse inden for henholdsvis primær, sekundær og tertiær erhverv, ser fordelingen i Storstrøms Amt anderledes ud end på landplan. Den primære sektors betydning (A) i Storstrøms Amt er næsten dobbelt så stor som på landsplan. I 2002 var andelen af beskæftigede inden for de primære erhverv ca. 6 % i amtet og 3,7 % i hele landet. Det viser, at jordbruget i Storstrøms Amt er et betydningsfuldt erhverv med en forholdsvis stor beskæftigelse. 13

14 Beskæftigede fordelt på erhverv i % % A B C D E F G H I Storstrøms Amt Hele landet Primære erhverv: A: Landbrug, fiskeri og råstofindvinding Sekundære erhverv: B: Industri, C: Energi og vandforsyning, D: Bygge og anlægsvirksomhed Tertiære erhverv: E: Handel, hotel og restaurantvirksomhed mv., F: Transportvirksomhed, post og telekommunikation, G: Finansieringsvirksomhed mv., forretningsservice, H: Offentlige og personlige tjenesteydelser. I: Uoplyste. Betydningen af jordbruget er givetvis noget større end overstående figur viser, hvis man i beskæftigelsestallet også medtager de personer, der arbejder inden for landbrugets følgevirksomheder. Landbrugets følgevirksomheder består af f.eks. sukkerfabrikker, slagterier, foderstoffabrikker, maskinstationer, landboturisme, konservesfabrikker samt korn- og foderstofvirksomheder. Der foreligger ingen samlede tal for følgevirksomhedernes andel af beskæftigelsen i Storstrøms Amt, men f.eks. på sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing F. er der 410 fastansatte. Hertil kommer ansatte til kørsel af 1300 vognlæs roer i døgnet i løbet af roekampagnen. Ifølge Dansk Landbrug kan beskæftigelseseffekten af landbrugsproduktionen i 2000 på landsplan opgøres til knap fuldtidsbeskæftigede. I dette tal er beskæftigelseseffekten i detailhandlen ikke medregnet. Primærlandbruget tegnede sig i 2000 på landsplan for godt fuldtidsansatte. Ifølge beregninger fra Dansk Landbrug er den reelle beskæftigelseseffekt altså i gennemsnit mere end dobbelt så stor. Jordpriser Jordpriserne i Storstrøms Amt varierer ifølge landboforeningerne mellem kr. og kr. pr. ha. Variationen skyldes både forskellige produktionskvoter, jordens bonitet og harmonikrav (dvs. husdyrtæthed). Visse steder er ejendommens beliggenhed tæt på København, på natur eller andre herligheder også med til at fastsætte jordprisen. Endelig er prisen afhængig af ejendommens arrondering og størrelse. Der er forskel på jordpriserne nord og syd for Storstrømmen. Nord for farvandet ligger jordprisen med et gennemsnit på ca kr. pr. ha, 14

15 mens priserne syd for Storstrømmen typisk ligger over kr. pr. ha. Roer er den afgrøde, der giver det bedste dækningsbidrag. Det betyder, at den dyreste jord derfor er den, hvor der følger en stor roekvote med dvs. primært Lolland, Falster og Møn. Udviklingen i prisen på jord er gået stærkt. Midt i 1990 erne lå jordpriserne på pr. ha, og er således næsten fordoblet i løbet af 7-8 år. Stigningen skyldes primært de øgede miljøkrav og harmonireglerne, ligesom den almindelige strukturudvikling også spiller ind. Det ser ud til at stigningstakten er aftaget. Udfordringer for landdistrikterne Hvad er et landdistrikt? I Danmark spænder begrebet fra store områder, der er meget tyndt befolkede og helt domineret af landbrug og skove til meget tætbefolkede områder ved de større byer. Her spiller jordbruget kun en lille rolle, mens landskaber i højere grad bruges til fritidsformål. Når vi taler om landdistrikter som et politisk begreb, der kræver en særlig indsats og planlægning, er et landdistrikt i Danmark kendetegnet ved at være et tyndt befolket område, tæt på naturen, og med forholdsvis stor afstand til privat og offentlig service. Boligmassen er præget af individuelle ejerboliger og erhvervsstrukturen er, trods forandringer, præget af landbrug, fiskeri, fremstillingsvirksomhed samt bygge- og anlægsvirksomhed og i mindre grad service-virksomhed. Landdistrikter som begreb defineres af forskellige aktører på forskellig vis. Danmarks Statistik opdeler Danmark i by og land. Det giver et landdistrikt uden for landsbyerne, som i indbyggertal går helt ned til 200 indbyggere. Vi betragter dog de små landsbyer som en del af landdistrikterne. Det afspejles i mange af de officielle definitioner på et landdistrikt. Land- 15

16 distriktsprogrammet artikel 33 medtager det åbne land og alle byer op til indbyggere. Leader+ definerer landdistrikterne som alle kommuner, hvor den største by er under indbyggere. Disse to støtteprogrammer er en del af EU s fælles landdistriktspolitik. To definitioner hos én myndighed viser tydeligt, hvor svært det er at definere og afgrænse landdistrikterne. Med artikel 33 -definitionen bor ca mennesker, svarende til 60 % af indbyggerne i Storstrøms Amt, i et landdistrikt. Efter Leader+ definitioner er det ca indbyggere eller 66 %. Hvis vi bruger regionplanens bymønster med egns-, kommune og lokalcentre til at definere byerne, får vi en rest, der består af det åbne land og de mindste landsbyer. Alene her bor ca. en tredjedel af amtets indbyggere. Så uanset definitionen har Storstrøms Amt mange landdistrikter med mange indbyggere. Amtets forskellige politikker, strategier og handlingsplaner gælder i princippet for alle borgere både i byerne og på landet. Sundhedspolitikken f.eks., gælder selvfølgelig uanset om man bor tæt på eller langt fra sygehuset. Når der alligevel tales om en særskilt landdistriktspolitik, skyldes det, at vi er præget af land/by tankegangen, som tog fart med urbaniseringen og industrialiseringen. Langt de fleste politikker er formuleret for at tilvejebringe forskellige former for offentlige serviceydelser eller myndighedsudøvelse. For at gøre dette rationelt sker der en centralisering i de større byer. Det medfører så øget fokus på serviceforringelser uden for centerbyerne. Fakta er, at der stadig bor mange mennesker forholdsvis langt væk fra centerbyernes serviceydelser, arbejdspladser, butikker m.v. Derfor er der behov for en politik for landdistrikterne, der kan svare på, hvordan vi sikrer den mest basale service. Eller hvordan man kan understøtte en bæredygtig bosætning og erhvervsudvikling i landdistrikterne. Regionplanen giver en del svar, men kan ikke stå alene. Landdistrikterne i Storstrøms Amt står overfor række udfordringer pga. områdernes særlige situation. Generelt møder landdistrikterne de udfordringer, det er at stå med afvandring af unge og den deraf følgende skæve aldersstruktur, de få lokale servicetilbud samt specielt få arbejdspladser i overordnet privat servicevirksomhed er også en markant udfordring. 21 ud af 24 kommuner i amtet kan karakteriseres som landkommuner ud fra definitionen, at landkommuner er kommuner, hvor den største by har under indbyggere. Hvis grænsen sættes til indbyggere, er der 19 landkommuner i amtet. I gennem de seneste år er der sket en udvikling mod en yderligere skævvridning i landkommunerne, idet kommuner med store byer kla- 16

17 rer sig relativt bedre end fjernere liggende udkantskommuner. Placeringen i forhold til storbyerne er normalt vigtigere, når landkommuners forhold skal forstås, end de ligheder, der er mellem alle landkommunerne i form af, at de kun rummer små byer og har meget åbent land. Beskæftigelse Udviklingen i beskæftigelsen i landdistrikterne er selvfølgelig tæt forbundet med beskæftigelsesudviklingen i hele Storstrøms Amt. På nedenstående figur ses udviklingen i arbejdsløse fra 1988 til Det ses, at Storstrøms Amt i hele perioden har haft en væsentlig større arbejdsløshed end på landsplan, typisk et par procent højere. Arbejdsløshedskurven har siden 1994 været inde i en positiv udvikling, men fra 2002 og frem til midten af 2003 går kurven igen i den forkerte retning, såvel i Storstrøms Amt som på landsplan. I det seneste år ser den generelle udvikling dog ud til at være vendt positivt igen. Og væsentlig for Storstrøms Amt har der været måneder, hvor arbejdsløshedsprocenten har ligger under landsgennemsnittet. Arbejdsløsheden, Hele landet 12 Storstrøms Amt % arbejdsløse En af de vigtigste faktorer for udvikling i landdistrikterne er, at der opretholdes et passende beskæftigelsesniveau. Uden beskæftigelse vil der ske en yderligere affolkning af nogle af landdistrikterne, mens andre i stadig større grad bliver bosætningsområder for folk, der arbejder i større byer. I landdistrikterne spiller jordbruget ofte en betydelig erhvervsmæssig rolle. Den strukturelle udvikling i landdistrikterne går, i lighed med landbruget, imod færre og større arbejdssteder. Såvel landbruget som 17

18 skovbruget har dog haft en aftagende beskæftigelsesmæssig betydning i landdistrikterne. Generelt har udkantskommunerne på landsplan oplevet et fald i beskæftigelsen på ca. 2,9 % i gennem de sidste 10 år. Landbrugets store betydning for eksempelvis Lolland afspejles i beskæftigelsens fordeling på erhverv. Her var den primære sektors andel af beskæftigede i 1999 mere end dobbelt så stor i Lollands-området (11 %) set i forhold til landsgennemsnittet. Virksomhederne i landdistrikterne findes således overvejende inden for det primære erhverv, dvs. landbrug, fiskeri og råstofindvinding. Inden for de sekundære og tertiære erhverv er landdistrikterne underrepræsenteret i forhold til resten af amtet. Men der findes også erhvervsdrivende, der gerne vil bo og arbejde på landet. Der tages initiativer inden for bl.a. gårdbutikker, turistservice samt mindre produktion og reparationsvirksomhed, som dermed bidrager til den lokale beskæftigelse og samtidig skaber liv i dagtimerne. Udfordringen er, at virksomhederne lokaliserer sig i områder eller ejendomme med tilstrækkelige udviklingsmuligheder. Befolkningen i landdistrikter og i byerne Befolkningsvæksten har i de sidste 10 år gennemgående været størst i de største byer og i deres oplande. Fra 1999 til 2002 har der været et svagt fald i befolkningstallet i landdistrikterne (Danmarks Statistiks definition.). I 2002 udgjorde befolkningen i landdistrikterne 14,8 % af den samlede befolkning i landet, mod 15 % i Et af hovedkarakteristikaene for de hårdest ramte landdistrikter er bl.a. faldende befolkningstal og større andel af ældre. En anden udviklingstendens er, at kvinder og unge fraflytter området. Ifølge "Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne" fraflytter op til 1/3 flere kvinder end mænd. 18

19 Landbefolkningens stigende gennemsnitsalder er et fænomen, der i større eller mindre grad kan konstateres i hele EU, og som er et af de største problemer for landdistrikterne. Den skæve befolkningsstruktur, med en forholdsvis stor andel af ældre borgere og en underrepræsentation af den erhvervsaktive gruppe, er ikke alene afgørende for den regionale og lokale økonomi, men også for de lokale og regionale udviklingspotentialer. Uddannelse Uddannelsesniveauet i landet som helhed er steget gennem de seneste år med samme stigning i by- og landkommuner. Det generelle uddannelsesniveau i landdistrikterne er dog stadig lavere end i byerne. I 2001 var der omkring 40 % af befolkningen, hvis højeste fuldførte uddannelse er grundskolen, imod ca. 30 % i byerne. På nedenstående figur ses uddannelsesniveauet i Storstrøms Amt i forhold til hele landet. Her fremgår det tydeligt, at uddannelsesniveauet generelt er lavere i Storstrøms Amt. Der er væsentlig flere, der har grundskolen som afsluttende uddannelse og langt færre end landsgennemsnittet, der opnår en almengymnasial uddannelse eller læser videre på en lang videregående uddannelse. Denne uddannelsesstruktur betyder dog ikke, at unge fra landdistrikterne uddanner sig mindre end unge andre steder i landet. Det lave uddannelsesniveau skyldes derimod, at unge flytter væk for at få en uddannelse, og typisk ikke flytter tilbage igen. Arbejdsstyrkens kvalifikationer og en særlig stor andel af folk med ingen eller en erhvervsfaglig uddannelse afspejler en lang lokal tradition, der bl.a. er bygget op omkring enkelte store industriområder som eksempelvis sukkerfabrikkerne og Nakskov Skibsværft. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, % Storstrøms Amt Hele landet A B C D E F G H I A: Grundskolen, B: Almengymnasiale, C: Erhvervsgymnasiale, D: Erhvervsfaglig, E: Kort Videregående, F: Mellemlang Videregående, G: Bachelor, H: Lang videregående, I: Uoplyst. 19

20 Med de små ungdomsårgange har det vist sig vanskeligere af få og skaffe kvalificeret arbejdskraft. Denne problemstilling er særlig vanskelig for landdistrikterne, som desuden ofte domineres af små produktionsvirksomheder. Mobilitet Generelt vil udviklingen i landdistrikterne blive præget af større mobilitet i befolkningen samtidig med, at skellet mellem land og by bliver mindre. Folk flytter oftere og vil hurtigere vælge at flytte, hvis forudsætningerne for bosætning ændres. Befolknings- og erhvervsudviklingen i landdistrikterne er således sårbar overfor ændringer i væsentlige forhold. På sigt vil den stigende mobilitet givetvis medføre, at nogle landdistrikter vil komme inden for en tidsmæssig overkommelig afstand af de store og mellemstore byer i amtet samt hovedstadsområdet. Det vil give landdistrikterne nye muligheder både erhvervsmæssigt, men også som bosted for udpendlere. Beboerne på landet er i dag villige til eller tvunget til - at bo længere fra arbejdet end hidtil. Tidsmæssigt kan det være et problem at få en hverdag til at hænge fornuftigt sammen. Men de lavere boligudgifter på landet muliggør simpelthen større transportudgifter. Livsformen på landet vil uanset om det er ønskeligt eller ej i højere grad blive præget af at være bosteder, hvor de fleste vil søge arbejde og service i byerne. For at være et attraktivt bosætningsområde for erhvervsaktive personer forudsættes en veludbygget infrastruktur, der i særlig grad tilgodeser pendlerne. Den nye befolkning på landet baserer livet på et stort transportbehov, og har indrettet sig derefter med én eller flere biler, men der vil stadig være en del af befolkningen, som ønsker at blive boende på landet, og som ikke har bil. 20

Landsbykommissionen delbetænkning 3. erhverv

Landsbykommissionen delbetænkning 3. erhverv Landsbykommissionen delbetænkning 3 erhverv Betænkning nr. 928 Maj 1981 Landsbykommissionen delbetænkning 3 Erhverv. Fotos: Side 6 Ole Malling, Forsøgscentret i Lejre. Side 10 Knud Lautrup-Larsen, planstyrelsen.

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Lolland Kommune Bind 1 - Hovedstruktur 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...5 Vision 2030...6 1 Introduktion...8

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Forenklinger i jordlovgivningen

Forenklinger i jordlovgivningen Forenklinger i jordlovgivningen Betænkning fra Udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen Betænkning nr. 1429 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Omstilling og udvikling af de fiskeriafhængige områder

Omstilling og udvikling af de fiskeriafhængige områder Omstilling og udvikling af de fiskeriafhængige områder Januar 2004 Hanstholm Kommune Holmsland Kommune Thyborøn-Harboøre Kommune Ulfborg-Vemb Kommune Ringkjøbing Amt Viborg Amt Miljøministeriet Ministeriet

Læs mere

erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport

erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport 01 Forord Der er afsat betydelige midler til at understøtte udviklingen

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget Landdistrikter Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

Finansiering af virksomheder i landdistrikter. Oktober 2008. ISBN: 87-91677-20-3 Net: 87-91677-21-1

Finansiering af virksomheder i landdistrikter. Oktober 2008. ISBN: 87-91677-20-3 Net: 87-91677-21-1 Finansiering af virksomheder i landdistrikter Oktober 2008 ISBN: 87-91677-20-3 Net: 87-91677-21-1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Sammendrag... 3 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2

Læs mere

LANDDISTRIKTERNE - ændrede vilkår

LANDDISTRIKTERNE - ændrede vilkår LANDDISTRIKTERNE - ændrede vilkår Betænkning fra udvalget vedrørende en bæredygtig udvikling i landdistrikterne Publikationen kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103 1009

Læs mere

Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013.

Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 27. juni 2013, J.nr. 3601- Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Analyse udarbejdet for Lolland Kommune og Guldborgsund

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation 1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord....s. 4 1.3 Indledning.... s. 5 2. Problemfelt og problemformulering 2.1 Problemfelt....s. 6 2.2 Problemformulering....s. 7 3. Metode

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Landbrugets strukturudvikling. Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351

Landbrugets strukturudvikling. Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351 Landbrugets strukturudvikling Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Januar 1998 Landbrugets strukturudvikling

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet d. 28.02.2012 SIA Omkostningen ved en indsats for biodiversitet 1. Generel introduktion Formålet med nærværende notat er at dokumentere tilgangen til beregninger af omkostningerne i biodiversitetsanalysen

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING SBI 2014:04 Boligmarkedet uden for de store byer Sammenfatning Hans Thor Andersen Jacob

Læs mere

S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN INSPIRATIONSKATALOG INNOVATIV SERVICE OG ÆLDRES VILKÅR SBI 2014:08

S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN INSPIRATIONSKATALOG INNOVATIV SERVICE OG ÆLDRES VILKÅR SBI 2014:08 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN INSPIRATIONSKATALOG INNOVATIV SERVICE OG ÆLDRES VILKÅR SBI 2014:08 Inspirationskatalog Innovativ service og ældres vilkår Helle Nørgaard

Læs mere

Beskæftigelsen på Samsø. Nils Karl Sørensen og Niels Westergård-Nielsen

Beskæftigelsen på Samsø. Nils Karl Sørensen og Niels Westergård-Nielsen Beskæftigelsen på Samsø Nils Karl Sørensen og Niels Westergård-Nielsen Rapport 00-02 Juli 2000 Published by Centre for Labour Market and Social Research Universitetsparken, Building 350 8000Aarhus C, Denmark

Læs mere

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Region Midtjylland og Limfjordsgruppen Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Maj 2006 Lokale og regionale udviklingsstrategier Side

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere