Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01."

Transkript

1 Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning Montering, betjening, idrifttagning

2 Indholdsfortegnelse AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Læs vejledningen først! Overhold sikkerhedsanvisningerne. Denne vejledning gælder som en del af produktet. Opbevar vejledningen i hele produktets levetid. Giv vejledningen videre til alle senere brugere eller ejere af produktet. Formålet med dokumentet: Dette dokument indeholder oplysninger til installations-, idrifttagnings-, betjenings- og vedligeholdelsespersonale. Dokumentet skal være en hjælp ved installation og idrifttagning af apparatet. Referencedokumentation: Håndbog (Drift og indstilling) AUMATIC AC 01.2 Profibus DP Håndbog (apparatintegration feltbus) AUMATIC AC 01.2 Profibus DP Refencedokumentation kan fås på internettet: eller direkte hos AUMA (se <Adresser>). Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger Generelle anvisninger vedrørende sikkerhed 1.2. Anvendelsesområde 1.3. Anvendelsesområde i ex-zone 22 (ekstraudstyr) 1.4. Advarsler 1.5. Anvisninger og symboler 2. Identifikation Typeskilt 2.2. Kort beskrivelse 3. Transport, opbevaring og emballage Transport 3.2. Opbevaring 3.3. Emballering 4. Montering Monteringsposition 4.2. Montering af håndhjul 4.3. Montering af multiturn-aktuator på ventil/gear Tilslutningsformerne B, B1 B4 og E Montering af multiturn-aktuator (med tilslutningsformerne B1 B4 eller E) på ventil/gear Tilslutningsform A Færdigbearbejdning af gevindbøsning Montering af multiturn-aktuator (med tilslutningsform A) på ventilen 4.4. Tilbehør til montering Spindelbeskyttelsesrør til stigende ventilspindel 4.5. Monteringspositioner for det lokale kontrolsted Ændring af monteringspositioner 5. Elektrisk tilslutning Grundlæggende anvisninger 5.2. Tilslutning med AUMA-rundstik Åbning af tilslutningsrummet Tilslutning af ledninger Lukning af tilslutningsrummet Side

3 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Indholdsfortegnelse Åbning af bus-tilslutningsrum Tilslutning af buskabler Lukning af bus-tilslutningsrum 5.3. Tilbehør til den elektriske tilslutning Styring på vægholder Holder Beskyttelsesdæksel Double sealed mellemramme Jordtilslutning udvendig Betjening Manuel drift Aktivering af manuel drift Frakobling af manuel drift 6.2. Motordrift Betjening af aktuatoren lokalt Fjernbetjening af aktuatoren 6.3. Menubetjening via knapperne (til indstillinger og visninger) Strukturel opbygning og navigation 6.4. Brugerniveau, adgangskode Indtastning af adgangskode Ændring af adgangskode 6.5. Sprog på displayet Ændring af sprog 7. Visninger Visninger ved idrifttagning 7.2. Visninger på displayet Tilbagemeldinger fra aktuator og ventil Statusvisninger iht. AUMA-kategori Statusvisninger iht. NAMUR-anbefaling 7.3. Mekanisk positionsvisning/procesvisning 7.4. Indikatorlamper 8. Meldinger Meddelelser via feltbus 8.2. Signalrelæ Konfiguration af udgangene Kodning af udgangene 8.3. Analoge meddelelser 9. Idrifttagning (grundindstillinger) Indstilling af frakoblingstype 9.2. Indstilling af momentkontakt 9.3. Indstilling af vejkontakt 9.4. Indstilling af busadresse (slaveadresse) 9.5. Prøvekørsel Kontrol af omdrejningsretning Kontrol af vejkontakt 9.6. Åbning af kontaktrummet 9.7. Indstilling af den mekaniske positionsvisning 9.8. Kontrol/indstilling af geartrinnet i reduktionsgearet 9.9. Lukning af kontaktrum

4 Indholdsfortegnelse AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 10. Afhjælpning af fejl Fejl ved idrifttagningen Fejlmeldinger og advarsler Sikringer Sikringer i aktuatorstyringen Motorværn (termoovervågning) 11. Vedligeholdelse og service Forebyggende foranstaltninger i forbindelse med vedligeholdelse og sikker drift Service Bortskaffelse og genbrug 12. Tekniske data Aktuatorens udstyr og funktioner Udstyr og funktioner i aktuatorstyringen Profibus DP-interface Anvendelsesbetingelser Tilbehør Øvrige 13. Reservedelsliste Multiturn-aktuator SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 med AUMA rundstik (SD-bus) 14. Certifikater Inkorporeringserklæring og EU-overensstemmelseserklæring 15. Stikordsregister... Adresser

5 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Sikkerhedsanvisninger 1. Sikkerhedsanvisninger 1.1 Generelle anvisninger vedrørende sikkerhed Standarder/direktiver Produkter fra AUMA konstrueres og fremstilles i henhold til anerkendte standarder og direktiver. Dette dokumenteres ved hjælp af en inkorporeringserklæring og en overensstemmelseserklæring. Med henblik på montering, elektrisk tilslutning, idrifttagning og drift på installationsstedet skal anlæggets ejer og producenten være opmærksomme på, at alle juridiske krav, direktiver, forskrifter, nationale bestemmelser og anbefalinger er opfyldt. Herunder hører bl.a.a tilsvarende konfigurationsanvisninger for feltbusanvendelser. Sikkerhedsanvisninger/Advarsler Personalekvalifikationer Personer, der arbejder med og ved dette apparat, skal gøre sig fortrolige med sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne driftsvejledning samt overholde alle anvisninger. Sikkerhedsanvisninger og advarselsskilte på produktet skal overholdes for at undgå personskader og materielle skader. Montering, elektrisk tilslutning, idrifttagning, betjening og vedligeholdelse må kun udføres af dertil uddannet personale, som er autoriseret hertil af anlæggets ejer eller driftsleder. Før der udføres arbejder på dette produkt, skal personalet have læst og forstået denne vejledning. Derudover skal personalet kende og overholde de anerkendte regler vedrørende arbejdssikkerhed. Idrifttagning Drift Inden idrifttagningen er det vigtigt, at alle indstillinger kontrolleres med henblik på, om de stemmer overens med de krav, der stilles til anvendelsesformålet. Ved forkert indstilling kan der opstå anvendelsesbetingede farer, som f.eks. skader på ventilen eller anlægget. Producenten hæfter ikke for skader, der måtte opstå som et resultat heraf. Risikoen bæres alene af brugeren. Forudsætninger for en fejlfri og sikker drift: Korrekt transport, opbevaring, opstilling og montering samt omhyggelig idrifttagning. Produktet må kun anvendes, når det er i fejlfri stand. Denne driftsvejledning skal altid overholdes. Fejl og skader skal omgående meldes og afhjælpes. De anerkendte regler vedrørende arbejdssikkerhed skal overholdes. De nationale regler og bestemmelser skal overholdes. Under drift opvarmes huset, og det kan nå op på temperaturer > 60 C. Som beskyttelse mod eventuelle forbrændinger anbefaler vi at måle overfladetemperaturen med en egnet temperaturmåler, inden der udføres arbejder på eller ved apparatet, og om nødvendigt bruge beskyttelseshandsker. Sikkerhedsforanstaltninger Service Anlæggets ejer eller producent er ansvarlig for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på stedet som f.eks. afdækninger, afspærringer eller personligt sikkerhedsudstyr til personalet. For at sikre, at apparatet fungerer korrekt, skal vedligeholdelsesanvisningerne i denne driftsvejledning overholdes. 1.2 Anvendelsesområde Eventuelle ændringer på apparatet kræver producentens forudgående godkendelse. AUMA multiturn-aktuatorer er beregnet til betjening af industriarmaturer, som f.eks. ventiler, skydere, spjæld og haner. Anden anvendelse er kun tilladt med udtrykkelig (skriftlig) tilladelse fra producenten. Det er eksempelvis ikke tilladt at bruge multiturn-aktuatoren til: Trucks iht. EN ISO

6 Sikkerhedsanvisninger AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Løfteværktøj iht. EN Personhejs iht. DIN og Elevatorer iht. EN 81-1/A1 Rulletrapper Vedvarende drift Indbygning i jord Konstant drift under vand (overhold beskyttelsesklasse) Eksplosionsfarlige områder, med undtagelse af zone 22 Stråleudsatte områder i nukleare anlæg Producenten hæfter ikke ved ukorrekt anvendelse eller anvendelse til formål, der ikke er godkendt af producenten. Overholdelse af denne driftsvejledning er en del af den korrekte anvendelse. Information Driftsvejledningen gælder kun for standardudførelsen lukker højredrejende, dvs. den drevne aksel drejer med uret for at lukke ventilen. 1.3 Anvendelsesområde i ex-zone 22 (ekstraudstyr) Aktuatorer i den angivne serie er i henhold til ATEX direktivet 94/9/EF principielt også egnet til anvendelse i områder med støveksplosionsfare i ZONE 22. Aktuatorerne er udført i kapslingsklasse IP 68, og opfylder bestemmelserne i EN :1998 afsnit 6 Elektriske apparater til brug i områder med brændbart støv, krav til elektriske apparater, kategori 3 beskyttet af kapslinger. For at opfylde alle krav i EN : 1998 skal følgende punkter ubetinget overholdes: I henhold til ATEX-direktiv 94/9/EF skal aktuatorerne være forsynet med en ekstra mærkning II3D IP6X T150 C. Aktuatorernes maks. overfladetemperatur relateret til en omgivende temperatur på +40 C iht. EN afsnit 10.4 er på +150 C. Der tages iht. afsnit 10.4 ikke højde for øget støvaflejring på apparatet ved fastsættelsen af den maksimale overfladetemperatur. En korrekt tilslutning af termokontakter og koldledere samt overholdelse af driftstype og tekniske data er en forudsætning for at kunne overholde apparaternes maksimale overfladetemperatur. Tilslutningsstikket må kun sættes i eller tages ud i spændingsfri tilstand. De anvendte kabelforskruninger skal ligeledes opfylde kravene i kategori II3D og leve op til kapslingsklasse IP 67. Aktuatorerne skal via en udvendig jordforbindelse (tilbehørsdel) forbindes med potentialeudligningen eller integreres i et jordforbundet rørledningssystem. Gevindproppen (komponentnr ) eller spindelbeskyttelsesrøret med beskyttelseskappe (komponentnr og 568.2) til tætning af hulakslen skal monteres for at sikre tæthed og beskyttelsen mod støveksplosion. Generelt skal kravene i EN overholdes i støveksplosionsfarlige områder. Omhu og et velinstrueret personale ved idrifttagning, service og vedligeholdelse er en forudsætning for, at aktuatorerne kan drives sikkert. 1.4 Advarsler Nedenstående advarsler, der er markeret med et tilsvarende signalord (FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG, BEMÆRK), har til formål at gøre særligt opmærksom på sikkerhedsrelevante processer i denne vejledning. Umiddelbart farlig situation med højt risikoniveau. Hvis advarslen ikke overholdes, kan der være risiko for død eller alvorlig personskade. 6

7 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Sikkerhedsanvisninger Mulig farlig situation med middelhøjt risikoniveau. Hvis advarslen ikke overholdes, kan der være risiko for død eller alvorlig tilskadekomst. Mulig farlig situation med lavt risikoniveau. Hvis advarslen ikke overholdes, kan der være risiko for let eller middelsvær tilskadekomst. Kan også være anvendt i forbindelse med materielle skader. Mulig farlig situation. Hvis advarslen ikke overholdes, kan det resultere i materielle skader. Anvendes ikke ved personskader. Advarslernes struktur og typografiske opbygning Farens art og oprindelse! Mulige konsekvenser ved manglende overholdelse (option) Foranstaltninger til undgåelse af faren Andre foranstaltninger Advarselssymbol advarer mod personskade. Signalordet (her FARE) angiver graden af fare. 1.5 Anvisninger og symboler Følgende anvisninger og symboler anvendes i denne vejledning: Information Begrebet information foran teksten angiver vigtige bemærkninger og oplysninger. Symbol for LUKKET (ventil lukket) Symbol for ÅBEN (ventil åben) Værd at vide, før næste punkt. Dette symbol fortæller, hvad der forudsættes før næste trin, eller hvad der skal forberedes eller overholdes. Via menuen til parameteren Beskriver stien i menuen frem til parameteren. Ved hjælp af knapperne på det lokale kontrolsted kan man på den måde hurtigt finde den ønskede parameter i displayet. < > Henvisning til flere tekststeder Begreber, der står mellem disse tegn, henviser i dokumentet til flere tekststeder om dette emne. Disse begreber er angivet i stikordsregisteret, i en overskrift eller indholdsfortegnelsen, og kan på den måde hurtigt findes. 7

8 Identifikation AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 2. Identifikation 2.1 Typeskilt Hver apparatkomponent (aktuator, styring, motor) er forsynet med et typeskilt. Fig. 1: Typeskiltenes placering [1] Typeskilt, aktuator [2] Typeskilt, styring [3] Typeskilt, motor [4] Ekstra skilt, f.eks. KKS-skilt Beskrivelse af aktuatorens typeskilt Fig. 2: Aktuatorens typeskilt (eksempel) [1] Producentens navn [2] Producentens adresse [3] Typebetegnelse (se forklaring nedenfor) [4] Kommisionsnummer (se forklaring nedenfor) [5] Serienummer, aktuator (se forklaring nedenfor) [6] Omdrejningstal [7] Momentområde i retning LUK [8] Momentområde i retning ÅBN [9] Smøremiddeltype [10] kapslingsklasse [11] Tilladt omgivelsestemperatur [12] Frit konfigurerbar alt efter kundens ønsker [13] Frit konfigurerbar alt efter kundens ønsker 8

9 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Identifikation Typebetegnelse Fig. 3: Typebetegnelse (eksempel) 1. Aktuatortype og størrelse 2. Flangestørrelse Type og størrelse Denne vejledning gælder for følgende apparattyper og størrelser: Multiturn-aktuatorer til styrefunktion: SA 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Multiturn-aktuatorer til reguleringsfunktion: SAR 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Kommissionsnummer Hvert apparat får et ordrespecifikt kommissionsnummer (ordrenummer). Ved hjælp af dette nummer kan strømskema (på tysk og engelsk), testprotokoller og øvrige informationer vedrørende apparatet downloades direkte fra internettet på adressen Der kræves et kundenummer for nogle informationer. Serienummer, aktuator Tabel 1: Beskrivelse af serienummeret (med eksempel) M D ciffer: Monteringsuge 05 I dette eksempel: Kalenderuge ciffer: Produktionsår 12 I dette eksempel: Produktionsår: 2012 Alle andre cifre M D Internt fabriksnummer til entydig identificering af produktet Beskrivelse af styringens typeskilt Fig. 4: Typeskilt, styring [1] Typebetegnelse [2] Kommissionsnummer [3] Strømskema [4] Aktivering Typebetegnelse Strømskema Aktivering AC 01.2 = Aktuatorstyring AUMATIC 9. plads i TPA-strømskemaet: Positionsmelder (aktuator): Styreenhed: elektronisk: I, Q = MWG (magnetisk vej- og momentføler) Profibus DP = Aktivering vha. Profibus DP-interface Profibus DP-V1 = Aktivering vha. Profibus DP-V1-interface Profibus DP-V2 = Aktivering vha. Profibus DP-V2-interface Profibus DP/24 V DC = Aktivering vha. Profibus DP-interface og parallelt interface med 24 V DC 2.2 Kort beskrivelse Multiturn-aktuator Definition iht. EN ISO 5210: 9

10 Identifikation AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP En multiturn-aktuator er en aktuator, som overfører et drejemoment til ventilen over minimum en fuld omdrejning. Den kan optage reaktionskraft. AUMA multiturn-aktuatorer drives af elmotorer og kan i forbindelse med tilslutningsform A optage reaktionskraft. Der er monteret et håndhjul til manuel betjening. Frakoblingen i slutpositionerne kan foregå vej- eller momentafhængigt. Til aktivering eller bearbejdning af aktuatorens signaler er en styring en absolut nødvendighed. Aktuatorstyring Aktuatorstyringen AUMATIC bruges til styring af aktuatorer fra AUMA, og de leveres i driftsklar tilstand. Styringen kan monteres direkte på aktuatoren eller adskilt fra den på en vægholder. AUMATIC styringsfunktionerne rækker lige fra den gængse aktivering af ventilen i ÅBN-LUK-drift over positionsreguleringer, procesreguleringer, registrering af driftsdata og diagnosefunktioner til aktivering via feltbus. Lokalt kontrolsted/pc ToolSuite Betjening, indstillinger og visninger kan enten ske direkte på stedet på styringen eller som fjernbetjening via a et feltbus-interface. På stedet er det muligt at betjene aktuatoren og foretage indstillinger (indeholdt i denne vejledning) via det lokale kontrolsted (knapper og display) at ind- og udlæse data samt ændre og gemme indstillinger ved hjælp af softwaren PC Toolsuite (ekstraudstyr) på en computer (bærbar eller PC) Forbindelsen mellem computer og AUMATIC sker trådløst via Bluetooth-interfacet (ikke en del af denne vejledning). Intrusive - non-intrusive Udførelse: Intrusive (styreenhed: elektromekanisk): Vej- og momentindstilling foregår via kontakter i aktuatoren. Udførelse: Non-intrusive (styreenhed: elektronisk): Vej- og momentindstilling sker vha. styringen, aktuator- eller styringshus skal ikke åbnes i den forbindelse. Til det formål er der i aktuatoren indbygget en MWG (magnetisk vej- og momentføler), der også indeholder en analog momenttilbagemelding/momentvisning og en analog positionstilbagemelding/positionsvisning. 10

11 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Transport, opbevaring og emballage 3. Transport, opbevaring og emballage 3.1 Transport Foretag transporten til opstillingsstedet i fast emballage. Svævende last! Risiko for dødsfald eller alvorlige personskader. Ophold dig IKKE under svævende last. Fastgør løftegrejet på huset og IKKE på håndhjulet. Aktuatorer, der er monteret på en ventil: Fastgør løftegrejet på ventilen og IKKE på aktuatoren. Aktuatorer der er bygget sammen med et gear: Fastgør løftegrejet med ringbolte på gearet og IKKE på aktuatoren. Aktuatorer der er bygget sammen med en styring: Fastgør løftegrejet på aktuatoren og IKKE på styringen. 3.2 Opbevaring Skader på displayet pga. for lave temperaturer! Aktuatorstyringen AUMATIC må IKKE opbevares ved temperaturer under 30 C. Langtidsopbevaring Hvis produktet skal opbevares i længere tid (mere end 6 måneder), skal følgende punkter desuden følges: 1. Før produktet lægges på lager: Beskyt blanke flader, særligt dele omkring udgangsaksel og monteringsflade, med et langtidsvirkende korrosionsbeskyttelsesmiddel. 2. Hver 6. måned: Kontrollér for korrosion. Ved det mindste tegn på korrosion, skal korrosionsbeskyttelsen fornyes. 3.3 Emballering Under transporten beskyttes vores produkter fra fabrikken af specielle emballager. Emballagen består af miljøvenlige, let adskillelige materialer, som kan genbruges. Vores emballagematerialer består af træ, karton, papir og PE-folie. Vi anbefaler, at emballagematerialet afleveres på genbrugsstationen. 11

12 Montering AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 4. Montering 4.1 Monteringsposition 4.2 Montering af håndhjul AUMA-aktuatorer og aktuatorstyringer kan anvendes i enhver monteringsposition uden begrænsninger. Information Til transport leveres håndhjul med en diameter fra 400 mm med i løs tilstand. Fig. 5: Håndhjul [1] Afstandsskive [2] Indgangsaksel [3] Håndhjul [4] Låsering 1. Sæt om nødvendigt afstandsskiven [1] på indgangsakslen [2]. 2. Sæt håndhjulet [3] på indgangsakslen. 3. Lås håndhjulet [3] med den medfølgende låsering [4]. 4.3 Montering af multiturn-aktuator på ventil/gear Risiko for korrosion pga. lakskader og dannelse af kondensvand! Lakskader skal udbedres, når der har været arbejdet på apparatet. Efter monteringen skal apparatet straks sluttes til elforsyningen, så varmesystemet reducerer dannelsen af kondensvand Tilslutningsformerne B, B1 B4 og E Anvendelse Til roterende, ikke-stigende spindel. Ikke egnet til optagelse af reaktionskraft Opbygning Tilslutningsform hul med not: Form B1 B4 med hul iht. ISO Form B og E med hul iht. DIN Det er muligt at foretage en senere ombygning fra B1 til B3, B4 eller E. 12

13 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Montering Fig. 6: Tilslutningsform [1] Tilslutningsform B, B1 B4, E og C [2] Udgangsmuffe/stikbøsning med hul og not [3] Låsering Information Udfør centreringen af ventilflangen som løbepasning Montering af multiturn-aktuator (med tilslutningsformerne B1 B4 eller E) på ventil/gear 1. Kontrollér, om tilslutningsflangerne passer sammen. 2. Kontrollér, om hul og not stemmer overens med indgangsakslen. 3. Smør indgangsakslen med et tyndt lag fedt. 4. Sæt multiturn-aktuatoren på. Information: Sørg for, at flangen er centreret, og at monteringsfladerne har fuld kontakt. 5. Fastgør multiturn-aktuatoren med skruer i henhold til tabel. Information: For at undgå kontaktkorrosion anbefaler vi, at skruerne påføres gevindtætningsmiddel. 6. Krydsspænd skruerne med tilspændingsmoment i henhold til tabel. Tabel 2: Skruer Gevind M8 M10 M12 M16 M20 Tilspændingsmomenter for skruer Tilspændingsmoment T A [Nm] Styrkeklasse Tilslutningsform A Anvendelse Tilslutningsform til stigende, ikke roterende spindler Egnet til at optage reaktionskraft Information For tilpasning af aktuatorerne til tilslutningsformer A, der findes på opstillingsstedet med flangestørrelser F10 og F14 fra produktionsår 2009 og tidligere, skal der bruges en adapter. Den kan bestilles hos AUMA. 13

14 Montering AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Færdigbearbejdning af gevindbøsning Dette arbejdstrin er kun nødvendigt i forbindelse med uborede eller forborede gevindbøsninger. Fig. 7: Opbygning tilslutningsform A [1] Gevindbøsning [2] Leje [2.1] Lejeskive [2.2] Lejekrans [3] Centrerring 1. Drej centrerringen [3] ud af tilslutningsformen. 2. Tag gevindbøsningen [1] ud sammen med lejerne [2]. 3. Tag lejeskiverne [2.1] og lejekransene [2.2] af gevindbøsningen [1]. 4. Udbor og uddrej gevindbøsningen[1], og skær gevind. Information: Sørg for rund- og planløb ved opspændingen! 5. Rengør den færdigbearbejdede gevindbøsning [1]. 6. Smør lejekranse [2.2] og lejeskiver [2.1] med lithiumforsæbet EP-universalfedt, så alle hulrum er fyldt med fedt. 7. Sæt de fedtsmurte lejekranse [2.2] og lejeskiver [2.1] på gevindbøsningen [1]. 8. Sæt gevindbøsningen [1] med lejer [2] ind i tilslutningsformen igen. Information: Sørg for, at kløerne eller fortandingen griber rigtigt ind i hulakslens not. 9. Skru centrerringen [3] i til anslag. 14

15 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Montering Montering af multiturn-aktuator (med tilslutningsform A) på ventilen Fig. 8: Montering med tilslutningsform A [1] Ventilspindel [2] Tilslutningsform A [3] Skruer til aktuator [4] Ventilflange [5] Skruer til tilslutningsform 1. Hvis tilslutningsform A allerede er monteret på multiturn-aktuatoren: Løsn skruerne [3] og tag tilslutningsform A [2] af. 2. Kontrollér, om flangen fra tilslutningsform A passer sammen med ventilflangen [4]. 3. Ventilspindlen [1] smøres med et tyndt lag fedt. 4. Sæt tilslutningsformen A på ventilspindlen, og skru den ind, til den ligger an mod ventilflangen. 5. Drej tilslutningsform A, indtil fastgørelseshullerne flugter. 6. Skru fastgørelsesskruerne [5] i, men spænd dem endnu ikke helt fast. 7. Sæt multiturn-aktuatoren på ventilspindlen på en sådan måde, at gevindbøsningens medbringere griber ind i udgangsmuffen. Placeringen er korrekt, når flangerne flugter indbyrdes. 8. Justér multiturn-aktuatoren, så fastgørelseshullerne flugter. 9. Fastgør multiturn-aktuatoren med skruer [3]. 10. Krydsspænd skruerne [3] med tilspændingsmoment i henhold til tabellen. Tabel 3: Skruer Gevind M6 M8 M10 M12 M16 M20 Tilspændingsmomenter for skruer Tilspændingsmoment T A [Nm] Styrkeklasse Drej multiturn-aktuatoren i retning ÅBEN i manuel drift, indtil ventilflange og tilslutningsform A ligger fast ovenpå hinanden. 12. Krydsspænd fastgørelsesskruerne [5] mellem ventil og tilslutningsform A med tilspændingsmoment i henhold til tabellen. 15

16 Montering AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 4.4 Tilbehør til montering Spindelbeskyttelsesrør til stigende ventilspindel Ekstraudstyr Fig. 9: Montering af spindelbeskyttelsesrør [1] Beskyttelseskappe til spindelbeskyttelsesrør [2] Spindelbeskyttelsesrør [3] Tætningsring 1. Gevindet skal tætnes med hamp, teflonbånd eller gevindtætningsmiddel. 2. Skru spindelbeskyttelsesrøret [2] ind i gevindet, og spænd det fast. 3. Skub tætningsringen [3] ned, til den ligger an mod huset. 4. Kontrollér, om beskyttelseskappen til spindelbeskyttelsesrøret [1] forefindes og er ubeskadiget. 4.5 Monteringspositioner for det lokale kontrolsted Monteringspositionen for det lokale kontrolsted udføres i overensstemmelse med bestillingen. Hvis det efter monteringen på aktuatoren eller gearet skulle vise sig, at det lokale kontrolsted er uhensigtsmæssigt placeret, kan dets position også ændres efterfølgende. Der findes fire mulige monteringspositioner. Fig. 10: Monteringsposition A og B 16

17 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Montering Fig. 11: Monteringsposition C og D Ændring af monteringspositioner Farlig spænding! Risiko for elektrisk stød. Slå spændingen fra inden åbningen. Elektrostatisk afladning ESD! Risiko for beskadigelse af elektroniske komponenter. Personer og apparater skal have jordforbindelse. 1. Løsn skruerne, og afmontér det lokale kontrolsted. 2. Kontrollér, om O-ringen er i orden, sæt O-ringen rigtigt i. 3. Drej det lokale kontrolsted til den ny position, og sæt det på igen. Ledningerne kan blive beskadiget ved at blive snoet eller klemt! Risiko for funktionsfejl. Drej det lokale kontrolsted maks Saml forsigtigt det lokale kontrolsted for at undgå at klemme ledningerne. 4. Krydsspænd skruerne jævnt. 17

18 Elektrisk tilslutning AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 5. Elektrisk tilslutning 5.1 Grundlæggende anvisninger Fare i tilfælde af forkert elektrisk tilslutning Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i dødsfald, alvorlige sundhedsmæssige skader eller materielle skader. Eltilslutningen må kun udføres af dertil uddannet personale. Før tilslutningen påbegyndes, skal du læse de grundlæggende anvisninger i dette kapitel. Efter tilslutningen, og før tilkobling af spændingen, skal du være opmærksom på kapitlet <Idrifttagning> og <Prøvekørsel>. Strømskema/tilslutningsdiagram Tilladte netformer (forsyningsnet) Sikring på opstillingsstedet Det tilhørende strømskema/tilslutningsdiagram (på tysk og engelsk) udleveres sammen med denne vejledning i en vandtæt lomme, der er fastgjort på aktuatoren. Det kan også rekvireres ved at angive kommissionsnummeret (se typeskilt) eller hentes direkte fra internettet (http://www.auma.com). Styringerne (aktuatorerne) egner sig til anvendelse i TN- og TT-net med direkte jordet nulpunkt og til nominelle spændinger på maks. 690 V AC. Anvendelse i IT-net er tilladt ved overholdelse af en passende <Sikring på opstillingsstedet> til nominelle spændinger på maks. 600 V AC. Som kortslutningsbeskyttelse og til frikobling af aktuatoren skal der på opstillingsstedet monteres sikringer og lastadskiller. Strømværdierne er et resultat af motorens strømforbrug (se det elektriske datablad) plus styringens strømforbrug. Tabel 4: Strømforbrug, styring Netspænding Tilladt udsving i netspændingen 100 til 120 V AC 208 til 240 V AC 380 til 500 V AC 515 til 690 V AC Maks. strømforbrug ±10 % 750 ma 400 ma 250 ma 200 ma 30 % ma 750 ma 400 ma 400 ma Tabel 5: Maksimalt tilladt sikring Effektdel Vendekontaktor A1 Vendekontaktor A2 Vendekontaktor A3 Tyristor Tyristor Tyristor Mærkeeffekt Op til 1,5 kw Op til 7,5 kw Op til 11 kw Op til 1,5 kw Op til 3 kw Op til 5,5 kw Maks. sikring 16 A (gl/gg) 32 A (gl/gg) 63 A (gl/gg) 16 A (g/r) I²t<1 500A²s 32 A (g/r) I²t<1 500A²s 63 A (g/r) I²t<5 000A²s Hvis styringen monteres adskilt fra aktuatoren (styring på vægbeslag): Tag hensyn til længde og tværsnit af forbindelsesledningen ved dimensioneringen af sikringen. Ved anvendelse i IT-net skal der bruges en egnet, godkendt isolationsvagt: for eksempel isolationsvagt med pulskode-målemetode. Spændingsforsyning til styringen (elektronik) Sikkerhedsstandarder Ved ekstern forsyning af styringen (elektronik): Den eksterne spændingsforsyning skal have en forstærket isolering mod netspænding iht. IEC , og må kun fødes med en strømkreds, der er begrænset til 150 VA, iht. IEC Alle eksternt tilsluttede apparater skal stemme overens med de gældende sikkerhedsstandarder. 18

19 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Elektrisk tilslutning EMC-kompatibel ledningsføring Strømtype, netspænding og netfrekvens Signal- og busledninger er følsomme over for støj. Motorledninger er støjbehæftede. Ledninger, der er støjfølsomme, og som er støjbehæftede, skal føres med størst mulig, indbyrdes afstand. Signal- og busledningers støjimmunitet øges, hvis ledningerne føres tæt ved stelpotentialet. Undgå så vidt muligt lange ledninger, og sørg for, at de føres i områder med lidt støj. Undgå lange parallelle strækninger med støjfølsomme og støjbehæftede ledninger. Til tilslutningen af positionsfjernmeldere skal der anvendes skærmede ledninger. Strømtype, netspænding og netfrekvens skal stemme overens med dataene på motorens typeskilt. Fig. 12: Typeskilt motor (eksempel) [1] Strømtype [2] Netspænding [3] Netfrekvens (ved trefase- og vekselstrømsmotorer) Tilslutningsledninger Til sikring af apparatets isolering skal der anvendes egnede (spændingsfaste) ledninger. Ledninger skal mindst dimensioneres til den højest forekommende mærkespænding. Anvend en tilslutningsledning med en egnet minimumsmærketemperatur. Anvend UV-bestandige ledninger ved tilslutningsledninger, der er udsat for UVstråling (f.eks. udendørs). Buskabel Til profibus DP ledningsføringen må der kun anvendes ledninger, der opfylder standarden IEC eller IEC 61784, ledningstype A. Kabelanbefaling: Impedans: 135 til 165 ohm, ved en målefrekvens fra 3 til 20 MHz. Ledningskapacitet: Lederdiameter: < 30 pf pr. meter > 0,64 mm Ledertværsnit: > 0,34 mm², svarende til AWG 22 Sløjfemodstand: Afskærmning: < 110 ohm pr. km Net af kobbervæv eller net og folie Vær opmærksom på følgende inden ledningsføringen: Der må maksimalt sluttes 32 apparater til et segment. Hvis der skal tilsluttes flere apparater: - Fordel apparaterne på forskellige segmenter. - Forbind segmenterne med repeater. Før buskablet med en afstand på mindst 20 cm til andre ledninger. Før så vidt muligt buskablet i en separat, ledende og jordet kabelkanal. 19

20 Elektrisk tilslutning AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Sørg for, at der ikke findes potentialforskelle mellem de enkelte apparater ved bussen (udfør potentialudligning). Transmissionshastighed [kbit/s] 93,75 187, Maksimal segmentlængde [m] Tilslutning med AUMA-rundstik Tilslutningstværsnit for AUMA-rundstik: Effektklemmer (U1, V1, W1, U2, V2, W2): maks. 6 mm² fleksibel/10 mm² stiv Beskyttelsesledertilslutning : maks. 6 mm² fleksibel/10 mm² stiv Styrekontakter (1 til 50): Maks. 2,5 mm² Åbning af tilslutningsrummet Information Der er separat adgang til bustilslutningen uden om nettilslutningen (se <Åbn bustilslutningsrummet>). Fig. 13: Nettilslutning, AUMA-rundstik, SD-bus [1] Tilslutningshus [2] Skruer til tilslutningshus [3] O-ring [4] Skruer til bøsningsdelen [5] Bøsningsdel [6] Kabelindføring til netledning [7] Prop [8] Kabelforskruning (medfølger ikke ved levering) Information Busdriften afbrydes ikke ved at tilslutningshuset [1] trækkes af. Farlig spænding! Risiko for elektrisk stød. Slå spændingen fra inden åbningen. 1. Løsn skruerne [2] og tag tilslutningshuset [1] af. 2. Løsn skruerne [4] og tag bøsningsdelen [5] ud af tilslutningshuset [1]. 20

Elektriske multiturn-aktuatorer

Elektriske multiturn-aktuatorer Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr 12 100/1044269 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM

Læs mere

Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes!

Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes! Driftsvejledning Elektriske aktuatorer SIPOS 5 PROFITRON HiMod Udgave 08.14 Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Driftsvejledning Indhold 1 Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Sikkerhedsinformationer...

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: 06.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denne dokumentation

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/2008 11670290 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 4 1.1

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning Indhold

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag

Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag BA 4.1 - MRL Pneumatiske drejeaktuatorer Type EB4.1 - EB12.1 SYD dobbeltvirkende Type EB5.1 - EB12.1 SYS enkeltvirkende Eksempler, ikke alle mulige typevarianter er afbildet! Oversættelse af monteringsvejledning

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere