Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01."

Transkript

1 Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning Montering, betjening, idrifttagning

2 Indholdsfortegnelse AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Læs vejledningen først! Overhold sikkerhedsanvisningerne. Denne vejledning gælder som en del af produktet. Opbevar vejledningen i hele produktets levetid. Giv vejledningen videre til alle senere brugere eller ejere af produktet. Formålet med dokumentet: Dette dokument indeholder oplysninger til installations-, idrifttagnings-, betjenings- og vedligeholdelsespersonale. Dokumentet skal være en hjælp ved installation og idrifttagning af apparatet. Referencedokumentation: Håndbog (Drift og indstilling) AUMATIC AC 01.2 Profibus DP Håndbog (apparatintegration feltbus) AUMATIC AC 01.2 Profibus DP Refencedokumentation kan fås på internettet: eller direkte hos AUMA (se <Adresser>). Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger Generelle anvisninger vedrørende sikkerhed 1.2. Anvendelsesområde 1.3. Anvendelsesområde i ex-zone 22 (ekstraudstyr) 1.4. Advarsler 1.5. Anvisninger og symboler 2. Identifikation Typeskilt 2.2. Kort beskrivelse 3. Transport, opbevaring og emballage Transport 3.2. Opbevaring 3.3. Emballering 4. Montering Monteringsposition 4.2. Montering af håndhjul 4.3. Montering af multiturn-aktuator på ventil/gear Tilslutningsformerne B, B1 B4 og E Montering af multiturn-aktuator (med tilslutningsformerne B1 B4 eller E) på ventil/gear Tilslutningsform A Færdigbearbejdning af gevindbøsning Montering af multiturn-aktuator (med tilslutningsform A) på ventilen 4.4. Tilbehør til montering Spindelbeskyttelsesrør til stigende ventilspindel 4.5. Monteringspositioner for det lokale kontrolsted Ændring af monteringspositioner 5. Elektrisk tilslutning Grundlæggende anvisninger 5.2. Tilslutning med AUMA-rundstik Åbning af tilslutningsrummet Tilslutning af ledninger Lukning af tilslutningsrummet Side

3 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Indholdsfortegnelse Åbning af bus-tilslutningsrum Tilslutning af buskabler Lukning af bus-tilslutningsrum 5.3. Tilbehør til den elektriske tilslutning Styring på vægholder Holder Beskyttelsesdæksel Double sealed mellemramme Jordtilslutning udvendig Betjening Manuel drift Aktivering af manuel drift Frakobling af manuel drift 6.2. Motordrift Betjening af aktuatoren lokalt Fjernbetjening af aktuatoren 6.3. Menubetjening via knapperne (til indstillinger og visninger) Strukturel opbygning og navigation 6.4. Brugerniveau, adgangskode Indtastning af adgangskode Ændring af adgangskode 6.5. Sprog på displayet Ændring af sprog 7. Visninger Visninger ved idrifttagning 7.2. Visninger på displayet Tilbagemeldinger fra aktuator og ventil Statusvisninger iht. AUMA-kategori Statusvisninger iht. NAMUR-anbefaling 7.3. Mekanisk positionsvisning/procesvisning 7.4. Indikatorlamper 8. Meldinger Meddelelser via feltbus 8.2. Signalrelæ Konfiguration af udgangene Kodning af udgangene 8.3. Analoge meddelelser 9. Idrifttagning (grundindstillinger) Indstilling af frakoblingstype 9.2. Indstilling af momentkontakt 9.3. Indstilling af vejkontakt 9.4. Indstilling af busadresse (slaveadresse) 9.5. Prøvekørsel Kontrol af omdrejningsretning Kontrol af vejkontakt 9.6. Åbning af kontaktrummet 9.7. Indstilling af den mekaniske positionsvisning 9.8. Kontrol/indstilling af geartrinnet i reduktionsgearet 9.9. Lukning af kontaktrum

4 Indholdsfortegnelse AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 10. Afhjælpning af fejl Fejl ved idrifttagningen Fejlmeldinger og advarsler Sikringer Sikringer i aktuatorstyringen Motorværn (termoovervågning) 11. Vedligeholdelse og service Forebyggende foranstaltninger i forbindelse med vedligeholdelse og sikker drift Service Bortskaffelse og genbrug 12. Tekniske data Aktuatorens udstyr og funktioner Udstyr og funktioner i aktuatorstyringen Profibus DP-interface Anvendelsesbetingelser Tilbehør Øvrige 13. Reservedelsliste Multiturn-aktuator SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 med AUMA rundstik (SD-bus) 14. Certifikater Inkorporeringserklæring og EU-overensstemmelseserklæring 15. Stikordsregister... Adresser

5 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Sikkerhedsanvisninger 1. Sikkerhedsanvisninger 1.1 Generelle anvisninger vedrørende sikkerhed Standarder/direktiver Produkter fra AUMA konstrueres og fremstilles i henhold til anerkendte standarder og direktiver. Dette dokumenteres ved hjælp af en inkorporeringserklæring og en overensstemmelseserklæring. Med henblik på montering, elektrisk tilslutning, idrifttagning og drift på installationsstedet skal anlæggets ejer og producenten være opmærksomme på, at alle juridiske krav, direktiver, forskrifter, nationale bestemmelser og anbefalinger er opfyldt. Herunder hører bl.a.a tilsvarende konfigurationsanvisninger for feltbusanvendelser. Sikkerhedsanvisninger/Advarsler Personalekvalifikationer Personer, der arbejder med og ved dette apparat, skal gøre sig fortrolige med sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne driftsvejledning samt overholde alle anvisninger. Sikkerhedsanvisninger og advarselsskilte på produktet skal overholdes for at undgå personskader og materielle skader. Montering, elektrisk tilslutning, idrifttagning, betjening og vedligeholdelse må kun udføres af dertil uddannet personale, som er autoriseret hertil af anlæggets ejer eller driftsleder. Før der udføres arbejder på dette produkt, skal personalet have læst og forstået denne vejledning. Derudover skal personalet kende og overholde de anerkendte regler vedrørende arbejdssikkerhed. Idrifttagning Drift Inden idrifttagningen er det vigtigt, at alle indstillinger kontrolleres med henblik på, om de stemmer overens med de krav, der stilles til anvendelsesformålet. Ved forkert indstilling kan der opstå anvendelsesbetingede farer, som f.eks. skader på ventilen eller anlægget. Producenten hæfter ikke for skader, der måtte opstå som et resultat heraf. Risikoen bæres alene af brugeren. Forudsætninger for en fejlfri og sikker drift: Korrekt transport, opbevaring, opstilling og montering samt omhyggelig idrifttagning. Produktet må kun anvendes, når det er i fejlfri stand. Denne driftsvejledning skal altid overholdes. Fejl og skader skal omgående meldes og afhjælpes. De anerkendte regler vedrørende arbejdssikkerhed skal overholdes. De nationale regler og bestemmelser skal overholdes. Under drift opvarmes huset, og det kan nå op på temperaturer > 60 C. Som beskyttelse mod eventuelle forbrændinger anbefaler vi at måle overfladetemperaturen med en egnet temperaturmåler, inden der udføres arbejder på eller ved apparatet, og om nødvendigt bruge beskyttelseshandsker. Sikkerhedsforanstaltninger Service Anlæggets ejer eller producent er ansvarlig for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på stedet som f.eks. afdækninger, afspærringer eller personligt sikkerhedsudstyr til personalet. For at sikre, at apparatet fungerer korrekt, skal vedligeholdelsesanvisningerne i denne driftsvejledning overholdes. 1.2 Anvendelsesområde Eventuelle ændringer på apparatet kræver producentens forudgående godkendelse. AUMA multiturn-aktuatorer er beregnet til betjening af industriarmaturer, som f.eks. ventiler, skydere, spjæld og haner. Anden anvendelse er kun tilladt med udtrykkelig (skriftlig) tilladelse fra producenten. Det er eksempelvis ikke tilladt at bruge multiturn-aktuatoren til: Trucks iht. EN ISO

6 Sikkerhedsanvisninger AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Løfteværktøj iht. EN Personhejs iht. DIN og Elevatorer iht. EN 81-1/A1 Rulletrapper Vedvarende drift Indbygning i jord Konstant drift under vand (overhold beskyttelsesklasse) Eksplosionsfarlige områder, med undtagelse af zone 22 Stråleudsatte områder i nukleare anlæg Producenten hæfter ikke ved ukorrekt anvendelse eller anvendelse til formål, der ikke er godkendt af producenten. Overholdelse af denne driftsvejledning er en del af den korrekte anvendelse. Information Driftsvejledningen gælder kun for standardudførelsen lukker højredrejende, dvs. den drevne aksel drejer med uret for at lukke ventilen. 1.3 Anvendelsesområde i ex-zone 22 (ekstraudstyr) Aktuatorer i den angivne serie er i henhold til ATEX direktivet 94/9/EF principielt også egnet til anvendelse i områder med støveksplosionsfare i ZONE 22. Aktuatorerne er udført i kapslingsklasse IP 68, og opfylder bestemmelserne i EN :1998 afsnit 6 Elektriske apparater til brug i områder med brændbart støv, krav til elektriske apparater, kategori 3 beskyttet af kapslinger. For at opfylde alle krav i EN : 1998 skal følgende punkter ubetinget overholdes: I henhold til ATEX-direktiv 94/9/EF skal aktuatorerne være forsynet med en ekstra mærkning II3D IP6X T150 C. Aktuatorernes maks. overfladetemperatur relateret til en omgivende temperatur på +40 C iht. EN afsnit 10.4 er på +150 C. Der tages iht. afsnit 10.4 ikke højde for øget støvaflejring på apparatet ved fastsættelsen af den maksimale overfladetemperatur. En korrekt tilslutning af termokontakter og koldledere samt overholdelse af driftstype og tekniske data er en forudsætning for at kunne overholde apparaternes maksimale overfladetemperatur. Tilslutningsstikket må kun sættes i eller tages ud i spændingsfri tilstand. De anvendte kabelforskruninger skal ligeledes opfylde kravene i kategori II3D og leve op til kapslingsklasse IP 67. Aktuatorerne skal via en udvendig jordforbindelse (tilbehørsdel) forbindes med potentialeudligningen eller integreres i et jordforbundet rørledningssystem. Gevindproppen (komponentnr ) eller spindelbeskyttelsesrøret med beskyttelseskappe (komponentnr og 568.2) til tætning af hulakslen skal monteres for at sikre tæthed og beskyttelsen mod støveksplosion. Generelt skal kravene i EN overholdes i støveksplosionsfarlige områder. Omhu og et velinstrueret personale ved idrifttagning, service og vedligeholdelse er en forudsætning for, at aktuatorerne kan drives sikkert. 1.4 Advarsler Nedenstående advarsler, der er markeret med et tilsvarende signalord (FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG, BEMÆRK), har til formål at gøre særligt opmærksom på sikkerhedsrelevante processer i denne vejledning. Umiddelbart farlig situation med højt risikoniveau. Hvis advarslen ikke overholdes, kan der være risiko for død eller alvorlig personskade. 6

7 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Sikkerhedsanvisninger Mulig farlig situation med middelhøjt risikoniveau. Hvis advarslen ikke overholdes, kan der være risiko for død eller alvorlig tilskadekomst. Mulig farlig situation med lavt risikoniveau. Hvis advarslen ikke overholdes, kan der være risiko for let eller middelsvær tilskadekomst. Kan også være anvendt i forbindelse med materielle skader. Mulig farlig situation. Hvis advarslen ikke overholdes, kan det resultere i materielle skader. Anvendes ikke ved personskader. Advarslernes struktur og typografiske opbygning Farens art og oprindelse! Mulige konsekvenser ved manglende overholdelse (option) Foranstaltninger til undgåelse af faren Andre foranstaltninger Advarselssymbol advarer mod personskade. Signalordet (her FARE) angiver graden af fare. 1.5 Anvisninger og symboler Følgende anvisninger og symboler anvendes i denne vejledning: Information Begrebet information foran teksten angiver vigtige bemærkninger og oplysninger. Symbol for LUKKET (ventil lukket) Symbol for ÅBEN (ventil åben) Værd at vide, før næste punkt. Dette symbol fortæller, hvad der forudsættes før næste trin, eller hvad der skal forberedes eller overholdes. Via menuen til parameteren Beskriver stien i menuen frem til parameteren. Ved hjælp af knapperne på det lokale kontrolsted kan man på den måde hurtigt finde den ønskede parameter i displayet. < > Henvisning til flere tekststeder Begreber, der står mellem disse tegn, henviser i dokumentet til flere tekststeder om dette emne. Disse begreber er angivet i stikordsregisteret, i en overskrift eller indholdsfortegnelsen, og kan på den måde hurtigt findes. 7

8 Identifikation AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 2. Identifikation 2.1 Typeskilt Hver apparatkomponent (aktuator, styring, motor) er forsynet med et typeskilt. Fig. 1: Typeskiltenes placering [1] Typeskilt, aktuator [2] Typeskilt, styring [3] Typeskilt, motor [4] Ekstra skilt, f.eks. KKS-skilt Beskrivelse af aktuatorens typeskilt Fig. 2: Aktuatorens typeskilt (eksempel) [1] Producentens navn [2] Producentens adresse [3] Typebetegnelse (se forklaring nedenfor) [4] Kommisionsnummer (se forklaring nedenfor) [5] Serienummer, aktuator (se forklaring nedenfor) [6] Omdrejningstal [7] Momentområde i retning LUK [8] Momentområde i retning ÅBN [9] Smøremiddeltype [10] kapslingsklasse [11] Tilladt omgivelsestemperatur [12] Frit konfigurerbar alt efter kundens ønsker [13] Frit konfigurerbar alt efter kundens ønsker 8

9 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Identifikation Typebetegnelse Fig. 3: Typebetegnelse (eksempel) 1. Aktuatortype og størrelse 2. Flangestørrelse Type og størrelse Denne vejledning gælder for følgende apparattyper og størrelser: Multiturn-aktuatorer til styrefunktion: SA 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Multiturn-aktuatorer til reguleringsfunktion: SAR 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Kommissionsnummer Hvert apparat får et ordrespecifikt kommissionsnummer (ordrenummer). Ved hjælp af dette nummer kan strømskema (på tysk og engelsk), testprotokoller og øvrige informationer vedrørende apparatet downloades direkte fra internettet på adressen Der kræves et kundenummer for nogle informationer. Serienummer, aktuator Tabel 1: Beskrivelse af serienummeret (med eksempel) M D ciffer: Monteringsuge 05 I dette eksempel: Kalenderuge ciffer: Produktionsår 12 I dette eksempel: Produktionsår: 2012 Alle andre cifre M D Internt fabriksnummer til entydig identificering af produktet Beskrivelse af styringens typeskilt Fig. 4: Typeskilt, styring [1] Typebetegnelse [2] Kommissionsnummer [3] Strømskema [4] Aktivering Typebetegnelse Strømskema Aktivering AC 01.2 = Aktuatorstyring AUMATIC 9. plads i TPA-strømskemaet: Positionsmelder (aktuator): Styreenhed: elektronisk: I, Q = MWG (magnetisk vej- og momentføler) Profibus DP = Aktivering vha. Profibus DP-interface Profibus DP-V1 = Aktivering vha. Profibus DP-V1-interface Profibus DP-V2 = Aktivering vha. Profibus DP-V2-interface Profibus DP/24 V DC = Aktivering vha. Profibus DP-interface og parallelt interface med 24 V DC 2.2 Kort beskrivelse Multiturn-aktuator Definition iht. EN ISO 5210: 9

10 Identifikation AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP En multiturn-aktuator er en aktuator, som overfører et drejemoment til ventilen over minimum en fuld omdrejning. Den kan optage reaktionskraft. AUMA multiturn-aktuatorer drives af elmotorer og kan i forbindelse med tilslutningsform A optage reaktionskraft. Der er monteret et håndhjul til manuel betjening. Frakoblingen i slutpositionerne kan foregå vej- eller momentafhængigt. Til aktivering eller bearbejdning af aktuatorens signaler er en styring en absolut nødvendighed. Aktuatorstyring Aktuatorstyringen AUMATIC bruges til styring af aktuatorer fra AUMA, og de leveres i driftsklar tilstand. Styringen kan monteres direkte på aktuatoren eller adskilt fra den på en vægholder. AUMATIC styringsfunktionerne rækker lige fra den gængse aktivering af ventilen i ÅBN-LUK-drift over positionsreguleringer, procesreguleringer, registrering af driftsdata og diagnosefunktioner til aktivering via feltbus. Lokalt kontrolsted/pc ToolSuite Betjening, indstillinger og visninger kan enten ske direkte på stedet på styringen eller som fjernbetjening via a et feltbus-interface. På stedet er det muligt at betjene aktuatoren og foretage indstillinger (indeholdt i denne vejledning) via det lokale kontrolsted (knapper og display) at ind- og udlæse data samt ændre og gemme indstillinger ved hjælp af softwaren PC Toolsuite (ekstraudstyr) på en computer (bærbar eller PC) Forbindelsen mellem computer og AUMATIC sker trådløst via Bluetooth-interfacet (ikke en del af denne vejledning). Intrusive - non-intrusive Udførelse: Intrusive (styreenhed: elektromekanisk): Vej- og momentindstilling foregår via kontakter i aktuatoren. Udførelse: Non-intrusive (styreenhed: elektronisk): Vej- og momentindstilling sker vha. styringen, aktuator- eller styringshus skal ikke åbnes i den forbindelse. Til det formål er der i aktuatoren indbygget en MWG (magnetisk vej- og momentføler), der også indeholder en analog momenttilbagemelding/momentvisning og en analog positionstilbagemelding/positionsvisning. 10

11 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Transport, opbevaring og emballage 3. Transport, opbevaring og emballage 3.1 Transport Foretag transporten til opstillingsstedet i fast emballage. Svævende last! Risiko for dødsfald eller alvorlige personskader. Ophold dig IKKE under svævende last. Fastgør løftegrejet på huset og IKKE på håndhjulet. Aktuatorer, der er monteret på en ventil: Fastgør løftegrejet på ventilen og IKKE på aktuatoren. Aktuatorer der er bygget sammen med et gear: Fastgør løftegrejet med ringbolte på gearet og IKKE på aktuatoren. Aktuatorer der er bygget sammen med en styring: Fastgør løftegrejet på aktuatoren og IKKE på styringen. 3.2 Opbevaring Skader på displayet pga. for lave temperaturer! Aktuatorstyringen AUMATIC må IKKE opbevares ved temperaturer under 30 C. Langtidsopbevaring Hvis produktet skal opbevares i længere tid (mere end 6 måneder), skal følgende punkter desuden følges: 1. Før produktet lægges på lager: Beskyt blanke flader, særligt dele omkring udgangsaksel og monteringsflade, med et langtidsvirkende korrosionsbeskyttelsesmiddel. 2. Hver 6. måned: Kontrollér for korrosion. Ved det mindste tegn på korrosion, skal korrosionsbeskyttelsen fornyes. 3.3 Emballering Under transporten beskyttes vores produkter fra fabrikken af specielle emballager. Emballagen består af miljøvenlige, let adskillelige materialer, som kan genbruges. Vores emballagematerialer består af træ, karton, papir og PE-folie. Vi anbefaler, at emballagematerialet afleveres på genbrugsstationen. 11

12 Montering AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 4. Montering 4.1 Monteringsposition 4.2 Montering af håndhjul AUMA-aktuatorer og aktuatorstyringer kan anvendes i enhver monteringsposition uden begrænsninger. Information Til transport leveres håndhjul med en diameter fra 400 mm med i løs tilstand. Fig. 5: Håndhjul [1] Afstandsskive [2] Indgangsaksel [3] Håndhjul [4] Låsering 1. Sæt om nødvendigt afstandsskiven [1] på indgangsakslen [2]. 2. Sæt håndhjulet [3] på indgangsakslen. 3. Lås håndhjulet [3] med den medfølgende låsering [4]. 4.3 Montering af multiturn-aktuator på ventil/gear Risiko for korrosion pga. lakskader og dannelse af kondensvand! Lakskader skal udbedres, når der har været arbejdet på apparatet. Efter monteringen skal apparatet straks sluttes til elforsyningen, så varmesystemet reducerer dannelsen af kondensvand Tilslutningsformerne B, B1 B4 og E Anvendelse Til roterende, ikke-stigende spindel. Ikke egnet til optagelse af reaktionskraft Opbygning Tilslutningsform hul med not: Form B1 B4 med hul iht. ISO Form B og E med hul iht. DIN Det er muligt at foretage en senere ombygning fra B1 til B3, B4 eller E. 12

13 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Montering Fig. 6: Tilslutningsform [1] Tilslutningsform B, B1 B4, E og C [2] Udgangsmuffe/stikbøsning med hul og not [3] Låsering Information Udfør centreringen af ventilflangen som løbepasning Montering af multiturn-aktuator (med tilslutningsformerne B1 B4 eller E) på ventil/gear 1. Kontrollér, om tilslutningsflangerne passer sammen. 2. Kontrollér, om hul og not stemmer overens med indgangsakslen. 3. Smør indgangsakslen med et tyndt lag fedt. 4. Sæt multiturn-aktuatoren på. Information: Sørg for, at flangen er centreret, og at monteringsfladerne har fuld kontakt. 5. Fastgør multiturn-aktuatoren med skruer i henhold til tabel. Information: For at undgå kontaktkorrosion anbefaler vi, at skruerne påføres gevindtætningsmiddel. 6. Krydsspænd skruerne med tilspændingsmoment i henhold til tabel. Tabel 2: Skruer Gevind M8 M10 M12 M16 M20 Tilspændingsmomenter for skruer Tilspændingsmoment T A [Nm] Styrkeklasse Tilslutningsform A Anvendelse Tilslutningsform til stigende, ikke roterende spindler Egnet til at optage reaktionskraft Information For tilpasning af aktuatorerne til tilslutningsformer A, der findes på opstillingsstedet med flangestørrelser F10 og F14 fra produktionsår 2009 og tidligere, skal der bruges en adapter. Den kan bestilles hos AUMA. 13

14 Montering AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Færdigbearbejdning af gevindbøsning Dette arbejdstrin er kun nødvendigt i forbindelse med uborede eller forborede gevindbøsninger. Fig. 7: Opbygning tilslutningsform A [1] Gevindbøsning [2] Leje [2.1] Lejeskive [2.2] Lejekrans [3] Centrerring 1. Drej centrerringen [3] ud af tilslutningsformen. 2. Tag gevindbøsningen [1] ud sammen med lejerne [2]. 3. Tag lejeskiverne [2.1] og lejekransene [2.2] af gevindbøsningen [1]. 4. Udbor og uddrej gevindbøsningen[1], og skær gevind. Information: Sørg for rund- og planløb ved opspændingen! 5. Rengør den færdigbearbejdede gevindbøsning [1]. 6. Smør lejekranse [2.2] og lejeskiver [2.1] med lithiumforsæbet EP-universalfedt, så alle hulrum er fyldt med fedt. 7. Sæt de fedtsmurte lejekranse [2.2] og lejeskiver [2.1] på gevindbøsningen [1]. 8. Sæt gevindbøsningen [1] med lejer [2] ind i tilslutningsformen igen. Information: Sørg for, at kløerne eller fortandingen griber rigtigt ind i hulakslens not. 9. Skru centrerringen [3] i til anslag. 14

15 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Montering Montering af multiturn-aktuator (med tilslutningsform A) på ventilen Fig. 8: Montering med tilslutningsform A [1] Ventilspindel [2] Tilslutningsform A [3] Skruer til aktuator [4] Ventilflange [5] Skruer til tilslutningsform 1. Hvis tilslutningsform A allerede er monteret på multiturn-aktuatoren: Løsn skruerne [3] og tag tilslutningsform A [2] af. 2. Kontrollér, om flangen fra tilslutningsform A passer sammen med ventilflangen [4]. 3. Ventilspindlen [1] smøres med et tyndt lag fedt. 4. Sæt tilslutningsformen A på ventilspindlen, og skru den ind, til den ligger an mod ventilflangen. 5. Drej tilslutningsform A, indtil fastgørelseshullerne flugter. 6. Skru fastgørelsesskruerne [5] i, men spænd dem endnu ikke helt fast. 7. Sæt multiturn-aktuatoren på ventilspindlen på en sådan måde, at gevindbøsningens medbringere griber ind i udgangsmuffen. Placeringen er korrekt, når flangerne flugter indbyrdes. 8. Justér multiturn-aktuatoren, så fastgørelseshullerne flugter. 9. Fastgør multiturn-aktuatoren med skruer [3]. 10. Krydsspænd skruerne [3] med tilspændingsmoment i henhold til tabellen. Tabel 3: Skruer Gevind M6 M8 M10 M12 M16 M20 Tilspændingsmomenter for skruer Tilspændingsmoment T A [Nm] Styrkeklasse Drej multiturn-aktuatoren i retning ÅBEN i manuel drift, indtil ventilflange og tilslutningsform A ligger fast ovenpå hinanden. 12. Krydsspænd fastgørelsesskruerne [5] mellem ventil og tilslutningsform A med tilspændingsmoment i henhold til tabellen. 15

16 Montering AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 4.4 Tilbehør til montering Spindelbeskyttelsesrør til stigende ventilspindel Ekstraudstyr Fig. 9: Montering af spindelbeskyttelsesrør [1] Beskyttelseskappe til spindelbeskyttelsesrør [2] Spindelbeskyttelsesrør [3] Tætningsring 1. Gevindet skal tætnes med hamp, teflonbånd eller gevindtætningsmiddel. 2. Skru spindelbeskyttelsesrøret [2] ind i gevindet, og spænd det fast. 3. Skub tætningsringen [3] ned, til den ligger an mod huset. 4. Kontrollér, om beskyttelseskappen til spindelbeskyttelsesrøret [1] forefindes og er ubeskadiget. 4.5 Monteringspositioner for det lokale kontrolsted Monteringspositionen for det lokale kontrolsted udføres i overensstemmelse med bestillingen. Hvis det efter monteringen på aktuatoren eller gearet skulle vise sig, at det lokale kontrolsted er uhensigtsmæssigt placeret, kan dets position også ændres efterfølgende. Der findes fire mulige monteringspositioner. Fig. 10: Monteringsposition A og B 16

17 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Montering Fig. 11: Monteringsposition C og D Ændring af monteringspositioner Farlig spænding! Risiko for elektrisk stød. Slå spændingen fra inden åbningen. Elektrostatisk afladning ESD! Risiko for beskadigelse af elektroniske komponenter. Personer og apparater skal have jordforbindelse. 1. Løsn skruerne, og afmontér det lokale kontrolsted. 2. Kontrollér, om O-ringen er i orden, sæt O-ringen rigtigt i. 3. Drej det lokale kontrolsted til den ny position, og sæt det på igen. Ledningerne kan blive beskadiget ved at blive snoet eller klemt! Risiko for funktionsfejl. Drej det lokale kontrolsted maks Saml forsigtigt det lokale kontrolsted for at undgå at klemme ledningerne. 4. Krydsspænd skruerne jævnt. 17

18 Elektrisk tilslutning AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 5. Elektrisk tilslutning 5.1 Grundlæggende anvisninger Fare i tilfælde af forkert elektrisk tilslutning Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i dødsfald, alvorlige sundhedsmæssige skader eller materielle skader. Eltilslutningen må kun udføres af dertil uddannet personale. Før tilslutningen påbegyndes, skal du læse de grundlæggende anvisninger i dette kapitel. Efter tilslutningen, og før tilkobling af spændingen, skal du være opmærksom på kapitlet <Idrifttagning> og <Prøvekørsel>. Strømskema/tilslutningsdiagram Tilladte netformer (forsyningsnet) Sikring på opstillingsstedet Det tilhørende strømskema/tilslutningsdiagram (på tysk og engelsk) udleveres sammen med denne vejledning i en vandtæt lomme, der er fastgjort på aktuatoren. Det kan også rekvireres ved at angive kommissionsnummeret (se typeskilt) eller hentes direkte fra internettet (http://www.auma.com). Styringerne (aktuatorerne) egner sig til anvendelse i TN- og TT-net med direkte jordet nulpunkt og til nominelle spændinger på maks. 690 V AC. Anvendelse i IT-net er tilladt ved overholdelse af en passende <Sikring på opstillingsstedet> til nominelle spændinger på maks. 600 V AC. Som kortslutningsbeskyttelse og til frikobling af aktuatoren skal der på opstillingsstedet monteres sikringer og lastadskiller. Strømværdierne er et resultat af motorens strømforbrug (se det elektriske datablad) plus styringens strømforbrug. Tabel 4: Strømforbrug, styring Netspænding Tilladt udsving i netspændingen 100 til 120 V AC 208 til 240 V AC 380 til 500 V AC 515 til 690 V AC Maks. strømforbrug ±10 % 750 ma 400 ma 250 ma 200 ma 30 % ma 750 ma 400 ma 400 ma Tabel 5: Maksimalt tilladt sikring Effektdel Vendekontaktor A1 Vendekontaktor A2 Vendekontaktor A3 Tyristor Tyristor Tyristor Mærkeeffekt Op til 1,5 kw Op til 7,5 kw Op til 11 kw Op til 1,5 kw Op til 3 kw Op til 5,5 kw Maks. sikring 16 A (gl/gg) 32 A (gl/gg) 63 A (gl/gg) 16 A (g/r) I²t<1 500A²s 32 A (g/r) I²t<1 500A²s 63 A (g/r) I²t<5 000A²s Hvis styringen monteres adskilt fra aktuatoren (styring på vægbeslag): Tag hensyn til længde og tværsnit af forbindelsesledningen ved dimensioneringen af sikringen. Ved anvendelse i IT-net skal der bruges en egnet, godkendt isolationsvagt: for eksempel isolationsvagt med pulskode-målemetode. Spændingsforsyning til styringen (elektronik) Sikkerhedsstandarder Ved ekstern forsyning af styringen (elektronik): Den eksterne spændingsforsyning skal have en forstærket isolering mod netspænding iht. IEC , og må kun fødes med en strømkreds, der er begrænset til 150 VA, iht. IEC Alle eksternt tilsluttede apparater skal stemme overens med de gældende sikkerhedsstandarder. 18

19 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Elektrisk tilslutning EMC-kompatibel ledningsføring Strømtype, netspænding og netfrekvens Signal- og busledninger er følsomme over for støj. Motorledninger er støjbehæftede. Ledninger, der er støjfølsomme, og som er støjbehæftede, skal føres med størst mulig, indbyrdes afstand. Signal- og busledningers støjimmunitet øges, hvis ledningerne føres tæt ved stelpotentialet. Undgå så vidt muligt lange ledninger, og sørg for, at de føres i områder med lidt støj. Undgå lange parallelle strækninger med støjfølsomme og støjbehæftede ledninger. Til tilslutningen af positionsfjernmeldere skal der anvendes skærmede ledninger. Strømtype, netspænding og netfrekvens skal stemme overens med dataene på motorens typeskilt. Fig. 12: Typeskilt motor (eksempel) [1] Strømtype [2] Netspænding [3] Netfrekvens (ved trefase- og vekselstrømsmotorer) Tilslutningsledninger Til sikring af apparatets isolering skal der anvendes egnede (spændingsfaste) ledninger. Ledninger skal mindst dimensioneres til den højest forekommende mærkespænding. Anvend en tilslutningsledning med en egnet minimumsmærketemperatur. Anvend UV-bestandige ledninger ved tilslutningsledninger, der er udsat for UVstråling (f.eks. udendørs). Buskabel Til profibus DP ledningsføringen må der kun anvendes ledninger, der opfylder standarden IEC eller IEC 61784, ledningstype A. Kabelanbefaling: Impedans: 135 til 165 ohm, ved en målefrekvens fra 3 til 20 MHz. Ledningskapacitet: Lederdiameter: < 30 pf pr. meter > 0,64 mm Ledertværsnit: > 0,34 mm², svarende til AWG 22 Sløjfemodstand: Afskærmning: < 110 ohm pr. km Net af kobbervæv eller net og folie Vær opmærksom på følgende inden ledningsføringen: Der må maksimalt sluttes 32 apparater til et segment. Hvis der skal tilsluttes flere apparater: - Fordel apparaterne på forskellige segmenter. - Forbind segmenterne med repeater. Før buskablet med en afstand på mindst 20 cm til andre ledninger. Før så vidt muligt buskablet i en separat, ledende og jordet kabelkanal. 19

20 Elektrisk tilslutning AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Sørg for, at der ikke findes potentialforskelle mellem de enkelte apparater ved bussen (udfør potentialudligning). Transmissionshastighed [kbit/s] 93,75 187, Maksimal segmentlængde [m] Tilslutning med AUMA-rundstik Tilslutningstværsnit for AUMA-rundstik: Effektklemmer (U1, V1, W1, U2, V2, W2): maks. 6 mm² fleksibel/10 mm² stiv Beskyttelsesledertilslutning : maks. 6 mm² fleksibel/10 mm² stiv Styrekontakter (1 til 50): Maks. 2,5 mm² Åbning af tilslutningsrummet Information Der er separat adgang til bustilslutningen uden om nettilslutningen (se <Åbn bustilslutningsrummet>). Fig. 13: Nettilslutning, AUMA-rundstik, SD-bus [1] Tilslutningshus [2] Skruer til tilslutningshus [3] O-ring [4] Skruer til bøsningsdelen [5] Bøsningsdel [6] Kabelindføring til netledning [7] Prop [8] Kabelforskruning (medfølger ikke ved levering) Information Busdriften afbrydes ikke ved at tilslutningshuset [1] trækkes af. Farlig spænding! Risiko for elektrisk stød. Slå spændingen fra inden åbningen. 1. Løsn skruerne [2] og tag tilslutningshuset [1] af. 2. Løsn skruerne [4] og tag bøsningsdelen [5] ud af tilslutningshuset [1]. 20

Multiturn-aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC ACExC 01.

Multiturn-aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC ACExC 01. Multiturn-aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC ACExC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhed: elektromekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhed: elektromekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusive Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhed: elektromekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning

Læs mere

90 -aktuatorer SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Styresystem: elektromekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusive

90 -aktuatorer SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Styresystem: elektromekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusive 90 -aktuatorer SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Styresystem: elektromekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning Montering,

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Elektriske multiturn-aktuatorer

Elektriske multiturn-aktuatorer Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr 12 100/1044269 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uden styring)

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uden styring) Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uden styring) Driftsvejledning Montering, betjening, idrifttagning Indholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Læs vejledningen

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Trykafbryder, Type CS

Trykafbryder, Type CS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Trykafbryder, Type CS CS-pressostater har en indbygget, trykstyret afbryder med tre poler. Kontaktpositionen for denne afhænger af trykket i studsen samt

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning

Betjenings- og installationsvejledning Betjenings- og installationsvejledning Repeater VR 52 DK Udgiver/Producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18-0 Fax +49 21 91 18-2810 info@vaillant.de www.vaillant.de

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere