Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01."

Transkript

1 Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning Montering, betjening, idrifttagning

2 Indholdsfortegnelse AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Læs vejledningen først! Overhold sikkerhedsanvisningerne. Denne vejledning gælder som en del af produktet. Opbevar vejledningen i hele produktets levetid. Giv vejledningen videre til alle senere brugere eller ejere af produktet. Formålet med dokumentet: Dette dokument indeholder oplysninger til installations-, idrifttagnings-, betjenings- og vedligeholdelsespersonale. Dokumentet skal være en hjælp ved installation og idrifttagning af apparatet. Referencedokumentation: Håndbog (Drift og indstilling) AUMATIC AC 01.2 Profibus DP Håndbog (apparatintegration feltbus) AUMATIC AC 01.2 Profibus DP Refencedokumentation kan fås på internettet: eller direkte hos AUMA (se <Adresser>). Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger Generelle anvisninger vedrørende sikkerhed 1.2. Anvendelsesområde 1.3. Anvendelsesområde i ex-zone 22 (ekstraudstyr) 1.4. Advarsler 1.5. Anvisninger og symboler 2. Identifikation Typeskilt 2.2. Kort beskrivelse 3. Transport, opbevaring og emballage Transport 3.2. Opbevaring 3.3. Emballering 4. Montering Monteringsposition 4.2. Montering af håndhjul 4.3. Montering af multiturn-aktuator på ventil/gear Tilslutningsformerne B, B1 B4 og E Montering af multiturn-aktuator (med tilslutningsformerne B1 B4 eller E) på ventil/gear Tilslutningsform A Færdigbearbejdning af gevindbøsning Montering af multiturn-aktuator (med tilslutningsform A) på ventilen 4.4. Tilbehør til montering Spindelbeskyttelsesrør til stigende ventilspindel 4.5. Monteringspositioner for det lokale kontrolsted Ændring af monteringspositioner 5. Elektrisk tilslutning Grundlæggende anvisninger 5.2. Tilslutning med AUMA-rundstik Åbning af tilslutningsrummet Tilslutning af ledninger Lukning af tilslutningsrummet Side

3 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Indholdsfortegnelse Åbning af bus-tilslutningsrum Tilslutning af buskabler Lukning af bus-tilslutningsrum 5.3. Tilbehør til den elektriske tilslutning Styring på vægholder Holder Beskyttelsesdæksel Double sealed mellemramme Jordtilslutning udvendig Betjening Manuel drift Aktivering af manuel drift Frakobling af manuel drift 6.2. Motordrift Betjening af aktuatoren lokalt Fjernbetjening af aktuatoren 6.3. Menubetjening via knapperne (til indstillinger og visninger) Strukturel opbygning og navigation 6.4. Brugerniveau, adgangskode Indtastning af adgangskode Ændring af adgangskode 6.5. Sprog på displayet Ændring af sprog 7. Visninger Visninger ved idrifttagning 7.2. Visninger på displayet Tilbagemeldinger fra aktuator og ventil Statusvisninger iht. AUMA-kategori Statusvisninger iht. NAMUR-anbefaling 7.3. Mekanisk positionsvisning/procesvisning 7.4. Indikatorlamper 8. Meldinger Meddelelser via feltbus 8.2. Signalrelæ Konfiguration af udgangene Kodning af udgangene 8.3. Analoge meddelelser 9. Idrifttagning (grundindstillinger) Indstilling af frakoblingstype 9.2. Indstilling af momentkontakt 9.3. Indstilling af vejkontakt 9.4. Indstilling af busadresse (slaveadresse) 9.5. Prøvekørsel Kontrol af omdrejningsretning Kontrol af vejkontakt 9.6. Åbning af kontaktrummet 9.7. Indstilling af den mekaniske positionsvisning 9.8. Kontrol/indstilling af geartrinnet i reduktionsgearet 9.9. Lukning af kontaktrum

4 Indholdsfortegnelse AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 10. Afhjælpning af fejl Fejl ved idrifttagningen Fejlmeldinger og advarsler Sikringer Sikringer i aktuatorstyringen Motorværn (termoovervågning) 11. Vedligeholdelse og service Forebyggende foranstaltninger i forbindelse med vedligeholdelse og sikker drift Service Bortskaffelse og genbrug 12. Tekniske data Aktuatorens udstyr og funktioner Udstyr og funktioner i aktuatorstyringen Profibus DP-interface Anvendelsesbetingelser Tilbehør Øvrige 13. Reservedelsliste Multiturn-aktuator SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 med AUMA rundstik (SD-bus) 14. Certifikater Inkorporeringserklæring og EU-overensstemmelseserklæring 15. Stikordsregister... Adresser

5 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Sikkerhedsanvisninger 1. Sikkerhedsanvisninger 1.1 Generelle anvisninger vedrørende sikkerhed Standarder/direktiver Produkter fra AUMA konstrueres og fremstilles i henhold til anerkendte standarder og direktiver. Dette dokumenteres ved hjælp af en inkorporeringserklæring og en overensstemmelseserklæring. Med henblik på montering, elektrisk tilslutning, idrifttagning og drift på installationsstedet skal anlæggets ejer og producenten være opmærksomme på, at alle juridiske krav, direktiver, forskrifter, nationale bestemmelser og anbefalinger er opfyldt. Herunder hører bl.a.a tilsvarende konfigurationsanvisninger for feltbusanvendelser. Sikkerhedsanvisninger/Advarsler Personalekvalifikationer Personer, der arbejder med og ved dette apparat, skal gøre sig fortrolige med sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne driftsvejledning samt overholde alle anvisninger. Sikkerhedsanvisninger og advarselsskilte på produktet skal overholdes for at undgå personskader og materielle skader. Montering, elektrisk tilslutning, idrifttagning, betjening og vedligeholdelse må kun udføres af dertil uddannet personale, som er autoriseret hertil af anlæggets ejer eller driftsleder. Før der udføres arbejder på dette produkt, skal personalet have læst og forstået denne vejledning. Derudover skal personalet kende og overholde de anerkendte regler vedrørende arbejdssikkerhed. Idrifttagning Drift Inden idrifttagningen er det vigtigt, at alle indstillinger kontrolleres med henblik på, om de stemmer overens med de krav, der stilles til anvendelsesformålet. Ved forkert indstilling kan der opstå anvendelsesbetingede farer, som f.eks. skader på ventilen eller anlægget. Producenten hæfter ikke for skader, der måtte opstå som et resultat heraf. Risikoen bæres alene af brugeren. Forudsætninger for en fejlfri og sikker drift: Korrekt transport, opbevaring, opstilling og montering samt omhyggelig idrifttagning. Produktet må kun anvendes, når det er i fejlfri stand. Denne driftsvejledning skal altid overholdes. Fejl og skader skal omgående meldes og afhjælpes. De anerkendte regler vedrørende arbejdssikkerhed skal overholdes. De nationale regler og bestemmelser skal overholdes. Under drift opvarmes huset, og det kan nå op på temperaturer > 60 C. Som beskyttelse mod eventuelle forbrændinger anbefaler vi at måle overfladetemperaturen med en egnet temperaturmåler, inden der udføres arbejder på eller ved apparatet, og om nødvendigt bruge beskyttelseshandsker. Sikkerhedsforanstaltninger Service Anlæggets ejer eller producent er ansvarlig for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på stedet som f.eks. afdækninger, afspærringer eller personligt sikkerhedsudstyr til personalet. For at sikre, at apparatet fungerer korrekt, skal vedligeholdelsesanvisningerne i denne driftsvejledning overholdes. 1.2 Anvendelsesområde Eventuelle ændringer på apparatet kræver producentens forudgående godkendelse. AUMA multiturn-aktuatorer er beregnet til betjening af industriarmaturer, som f.eks. ventiler, skydere, spjæld og haner. Anden anvendelse er kun tilladt med udtrykkelig (skriftlig) tilladelse fra producenten. Det er eksempelvis ikke tilladt at bruge multiturn-aktuatoren til: Trucks iht. EN ISO

6 Sikkerhedsanvisninger AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Løfteværktøj iht. EN Personhejs iht. DIN og Elevatorer iht. EN 81-1/A1 Rulletrapper Vedvarende drift Indbygning i jord Konstant drift under vand (overhold beskyttelsesklasse) Eksplosionsfarlige områder, med undtagelse af zone 22 Stråleudsatte områder i nukleare anlæg Producenten hæfter ikke ved ukorrekt anvendelse eller anvendelse til formål, der ikke er godkendt af producenten. Overholdelse af denne driftsvejledning er en del af den korrekte anvendelse. Information Driftsvejledningen gælder kun for standardudførelsen lukker højredrejende, dvs. den drevne aksel drejer med uret for at lukke ventilen. 1.3 Anvendelsesområde i ex-zone 22 (ekstraudstyr) Aktuatorer i den angivne serie er i henhold til ATEX direktivet 94/9/EF principielt også egnet til anvendelse i områder med støveksplosionsfare i ZONE 22. Aktuatorerne er udført i kapslingsklasse IP 68, og opfylder bestemmelserne i EN :1998 afsnit 6 Elektriske apparater til brug i områder med brændbart støv, krav til elektriske apparater, kategori 3 beskyttet af kapslinger. For at opfylde alle krav i EN : 1998 skal følgende punkter ubetinget overholdes: I henhold til ATEX-direktiv 94/9/EF skal aktuatorerne være forsynet med en ekstra mærkning II3D IP6X T150 C. Aktuatorernes maks. overfladetemperatur relateret til en omgivende temperatur på +40 C iht. EN afsnit 10.4 er på +150 C. Der tages iht. afsnit 10.4 ikke højde for øget støvaflejring på apparatet ved fastsættelsen af den maksimale overfladetemperatur. En korrekt tilslutning af termokontakter og koldledere samt overholdelse af driftstype og tekniske data er en forudsætning for at kunne overholde apparaternes maksimale overfladetemperatur. Tilslutningsstikket må kun sættes i eller tages ud i spændingsfri tilstand. De anvendte kabelforskruninger skal ligeledes opfylde kravene i kategori II3D og leve op til kapslingsklasse IP 67. Aktuatorerne skal via en udvendig jordforbindelse (tilbehørsdel) forbindes med potentialeudligningen eller integreres i et jordforbundet rørledningssystem. Gevindproppen (komponentnr ) eller spindelbeskyttelsesrøret med beskyttelseskappe (komponentnr og 568.2) til tætning af hulakslen skal monteres for at sikre tæthed og beskyttelsen mod støveksplosion. Generelt skal kravene i EN overholdes i støveksplosionsfarlige områder. Omhu og et velinstrueret personale ved idrifttagning, service og vedligeholdelse er en forudsætning for, at aktuatorerne kan drives sikkert. 1.4 Advarsler Nedenstående advarsler, der er markeret med et tilsvarende signalord (FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG, BEMÆRK), har til formål at gøre særligt opmærksom på sikkerhedsrelevante processer i denne vejledning. Umiddelbart farlig situation med højt risikoniveau. Hvis advarslen ikke overholdes, kan der være risiko for død eller alvorlig personskade. 6

7 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Sikkerhedsanvisninger Mulig farlig situation med middelhøjt risikoniveau. Hvis advarslen ikke overholdes, kan der være risiko for død eller alvorlig tilskadekomst. Mulig farlig situation med lavt risikoniveau. Hvis advarslen ikke overholdes, kan der være risiko for let eller middelsvær tilskadekomst. Kan også være anvendt i forbindelse med materielle skader. Mulig farlig situation. Hvis advarslen ikke overholdes, kan det resultere i materielle skader. Anvendes ikke ved personskader. Advarslernes struktur og typografiske opbygning Farens art og oprindelse! Mulige konsekvenser ved manglende overholdelse (option) Foranstaltninger til undgåelse af faren Andre foranstaltninger Advarselssymbol advarer mod personskade. Signalordet (her FARE) angiver graden af fare. 1.5 Anvisninger og symboler Følgende anvisninger og symboler anvendes i denne vejledning: Information Begrebet information foran teksten angiver vigtige bemærkninger og oplysninger. Symbol for LUKKET (ventil lukket) Symbol for ÅBEN (ventil åben) Værd at vide, før næste punkt. Dette symbol fortæller, hvad der forudsættes før næste trin, eller hvad der skal forberedes eller overholdes. Via menuen til parameteren Beskriver stien i menuen frem til parameteren. Ved hjælp af knapperne på det lokale kontrolsted kan man på den måde hurtigt finde den ønskede parameter i displayet. < > Henvisning til flere tekststeder Begreber, der står mellem disse tegn, henviser i dokumentet til flere tekststeder om dette emne. Disse begreber er angivet i stikordsregisteret, i en overskrift eller indholdsfortegnelsen, og kan på den måde hurtigt findes. 7

8 Identifikation AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 2. Identifikation 2.1 Typeskilt Hver apparatkomponent (aktuator, styring, motor) er forsynet med et typeskilt. Fig. 1: Typeskiltenes placering [1] Typeskilt, aktuator [2] Typeskilt, styring [3] Typeskilt, motor [4] Ekstra skilt, f.eks. KKS-skilt Beskrivelse af aktuatorens typeskilt Fig. 2: Aktuatorens typeskilt (eksempel) [1] Producentens navn [2] Producentens adresse [3] Typebetegnelse (se forklaring nedenfor) [4] Kommisionsnummer (se forklaring nedenfor) [5] Serienummer, aktuator (se forklaring nedenfor) [6] Omdrejningstal [7] Momentområde i retning LUK [8] Momentområde i retning ÅBN [9] Smøremiddeltype [10] kapslingsklasse [11] Tilladt omgivelsestemperatur [12] Frit konfigurerbar alt efter kundens ønsker [13] Frit konfigurerbar alt efter kundens ønsker 8

9 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Identifikation Typebetegnelse Fig. 3: Typebetegnelse (eksempel) 1. Aktuatortype og størrelse 2. Flangestørrelse Type og størrelse Denne vejledning gælder for følgende apparattyper og størrelser: Multiturn-aktuatorer til styrefunktion: SA 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Multiturn-aktuatorer til reguleringsfunktion: SAR 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Kommissionsnummer Hvert apparat får et ordrespecifikt kommissionsnummer (ordrenummer). Ved hjælp af dette nummer kan strømskema (på tysk og engelsk), testprotokoller og øvrige informationer vedrørende apparatet downloades direkte fra internettet på adressen Der kræves et kundenummer for nogle informationer. Serienummer, aktuator Tabel 1: Beskrivelse af serienummeret (med eksempel) M D ciffer: Monteringsuge 05 I dette eksempel: Kalenderuge ciffer: Produktionsår 12 I dette eksempel: Produktionsår: 2012 Alle andre cifre M D Internt fabriksnummer til entydig identificering af produktet Beskrivelse af styringens typeskilt Fig. 4: Typeskilt, styring [1] Typebetegnelse [2] Kommissionsnummer [3] Strømskema [4] Aktivering Typebetegnelse Strømskema Aktivering AC 01.2 = Aktuatorstyring AUMATIC 9. plads i TPA-strømskemaet: Positionsmelder (aktuator): Styreenhed: elektronisk: I, Q = MWG (magnetisk vej- og momentføler) Profibus DP = Aktivering vha. Profibus DP-interface Profibus DP-V1 = Aktivering vha. Profibus DP-V1-interface Profibus DP-V2 = Aktivering vha. Profibus DP-V2-interface Profibus DP/24 V DC = Aktivering vha. Profibus DP-interface og parallelt interface med 24 V DC 2.2 Kort beskrivelse Multiturn-aktuator Definition iht. EN ISO 5210: 9

10 Identifikation AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP En multiturn-aktuator er en aktuator, som overfører et drejemoment til ventilen over minimum en fuld omdrejning. Den kan optage reaktionskraft. AUMA multiturn-aktuatorer drives af elmotorer og kan i forbindelse med tilslutningsform A optage reaktionskraft. Der er monteret et håndhjul til manuel betjening. Frakoblingen i slutpositionerne kan foregå vej- eller momentafhængigt. Til aktivering eller bearbejdning af aktuatorens signaler er en styring en absolut nødvendighed. Aktuatorstyring Aktuatorstyringen AUMATIC bruges til styring af aktuatorer fra AUMA, og de leveres i driftsklar tilstand. Styringen kan monteres direkte på aktuatoren eller adskilt fra den på en vægholder. AUMATIC styringsfunktionerne rækker lige fra den gængse aktivering af ventilen i ÅBN-LUK-drift over positionsreguleringer, procesreguleringer, registrering af driftsdata og diagnosefunktioner til aktivering via feltbus. Lokalt kontrolsted/pc ToolSuite Betjening, indstillinger og visninger kan enten ske direkte på stedet på styringen eller som fjernbetjening via a et feltbus-interface. På stedet er det muligt at betjene aktuatoren og foretage indstillinger (indeholdt i denne vejledning) via det lokale kontrolsted (knapper og display) at ind- og udlæse data samt ændre og gemme indstillinger ved hjælp af softwaren PC Toolsuite (ekstraudstyr) på en computer (bærbar eller PC) Forbindelsen mellem computer og AUMATIC sker trådløst via Bluetooth-interfacet (ikke en del af denne vejledning). Intrusive - non-intrusive Udførelse: Intrusive (styreenhed: elektromekanisk): Vej- og momentindstilling foregår via kontakter i aktuatoren. Udførelse: Non-intrusive (styreenhed: elektronisk): Vej- og momentindstilling sker vha. styringen, aktuator- eller styringshus skal ikke åbnes i den forbindelse. Til det formål er der i aktuatoren indbygget en MWG (magnetisk vej- og momentføler), der også indeholder en analog momenttilbagemelding/momentvisning og en analog positionstilbagemelding/positionsvisning. 10

11 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Transport, opbevaring og emballage 3. Transport, opbevaring og emballage 3.1 Transport Foretag transporten til opstillingsstedet i fast emballage. Svævende last! Risiko for dødsfald eller alvorlige personskader. Ophold dig IKKE under svævende last. Fastgør løftegrejet på huset og IKKE på håndhjulet. Aktuatorer, der er monteret på en ventil: Fastgør løftegrejet på ventilen og IKKE på aktuatoren. Aktuatorer der er bygget sammen med et gear: Fastgør løftegrejet med ringbolte på gearet og IKKE på aktuatoren. Aktuatorer der er bygget sammen med en styring: Fastgør løftegrejet på aktuatoren og IKKE på styringen. 3.2 Opbevaring Skader på displayet pga. for lave temperaturer! Aktuatorstyringen AUMATIC må IKKE opbevares ved temperaturer under 30 C. Langtidsopbevaring Hvis produktet skal opbevares i længere tid (mere end 6 måneder), skal følgende punkter desuden følges: 1. Før produktet lægges på lager: Beskyt blanke flader, særligt dele omkring udgangsaksel og monteringsflade, med et langtidsvirkende korrosionsbeskyttelsesmiddel. 2. Hver 6. måned: Kontrollér for korrosion. Ved det mindste tegn på korrosion, skal korrosionsbeskyttelsen fornyes. 3.3 Emballering Under transporten beskyttes vores produkter fra fabrikken af specielle emballager. Emballagen består af miljøvenlige, let adskillelige materialer, som kan genbruges. Vores emballagematerialer består af træ, karton, papir og PE-folie. Vi anbefaler, at emballagematerialet afleveres på genbrugsstationen. 11

12 Montering AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 4. Montering 4.1 Monteringsposition 4.2 Montering af håndhjul AUMA-aktuatorer og aktuatorstyringer kan anvendes i enhver monteringsposition uden begrænsninger. Information Til transport leveres håndhjul med en diameter fra 400 mm med i løs tilstand. Fig. 5: Håndhjul [1] Afstandsskive [2] Indgangsaksel [3] Håndhjul [4] Låsering 1. Sæt om nødvendigt afstandsskiven [1] på indgangsakslen [2]. 2. Sæt håndhjulet [3] på indgangsakslen. 3. Lås håndhjulet [3] med den medfølgende låsering [4]. 4.3 Montering af multiturn-aktuator på ventil/gear Risiko for korrosion pga. lakskader og dannelse af kondensvand! Lakskader skal udbedres, når der har været arbejdet på apparatet. Efter monteringen skal apparatet straks sluttes til elforsyningen, så varmesystemet reducerer dannelsen af kondensvand Tilslutningsformerne B, B1 B4 og E Anvendelse Til roterende, ikke-stigende spindel. Ikke egnet til optagelse af reaktionskraft Opbygning Tilslutningsform hul med not: Form B1 B4 med hul iht. ISO Form B og E med hul iht. DIN Det er muligt at foretage en senere ombygning fra B1 til B3, B4 eller E. 12

13 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Montering Fig. 6: Tilslutningsform [1] Tilslutningsform B, B1 B4, E og C [2] Udgangsmuffe/stikbøsning med hul og not [3] Låsering Information Udfør centreringen af ventilflangen som løbepasning Montering af multiturn-aktuator (med tilslutningsformerne B1 B4 eller E) på ventil/gear 1. Kontrollér, om tilslutningsflangerne passer sammen. 2. Kontrollér, om hul og not stemmer overens med indgangsakslen. 3. Smør indgangsakslen med et tyndt lag fedt. 4. Sæt multiturn-aktuatoren på. Information: Sørg for, at flangen er centreret, og at monteringsfladerne har fuld kontakt. 5. Fastgør multiturn-aktuatoren med skruer i henhold til tabel. Information: For at undgå kontaktkorrosion anbefaler vi, at skruerne påføres gevindtætningsmiddel. 6. Krydsspænd skruerne med tilspændingsmoment i henhold til tabel. Tabel 2: Skruer Gevind M8 M10 M12 M16 M20 Tilspændingsmomenter for skruer Tilspændingsmoment T A [Nm] Styrkeklasse Tilslutningsform A Anvendelse Tilslutningsform til stigende, ikke roterende spindler Egnet til at optage reaktionskraft Information For tilpasning af aktuatorerne til tilslutningsformer A, der findes på opstillingsstedet med flangestørrelser F10 og F14 fra produktionsår 2009 og tidligere, skal der bruges en adapter. Den kan bestilles hos AUMA. 13

14 Montering AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Færdigbearbejdning af gevindbøsning Dette arbejdstrin er kun nødvendigt i forbindelse med uborede eller forborede gevindbøsninger. Fig. 7: Opbygning tilslutningsform A [1] Gevindbøsning [2] Leje [2.1] Lejeskive [2.2] Lejekrans [3] Centrerring 1. Drej centrerringen [3] ud af tilslutningsformen. 2. Tag gevindbøsningen [1] ud sammen med lejerne [2]. 3. Tag lejeskiverne [2.1] og lejekransene [2.2] af gevindbøsningen [1]. 4. Udbor og uddrej gevindbøsningen[1], og skær gevind. Information: Sørg for rund- og planløb ved opspændingen! 5. Rengør den færdigbearbejdede gevindbøsning [1]. 6. Smør lejekranse [2.2] og lejeskiver [2.1] med lithiumforsæbet EP-universalfedt, så alle hulrum er fyldt med fedt. 7. Sæt de fedtsmurte lejekranse [2.2] og lejeskiver [2.1] på gevindbøsningen [1]. 8. Sæt gevindbøsningen [1] med lejer [2] ind i tilslutningsformen igen. Information: Sørg for, at kløerne eller fortandingen griber rigtigt ind i hulakslens not. 9. Skru centrerringen [3] i til anslag. 14

15 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Montering Montering af multiturn-aktuator (med tilslutningsform A) på ventilen Fig. 8: Montering med tilslutningsform A [1] Ventilspindel [2] Tilslutningsform A [3] Skruer til aktuator [4] Ventilflange [5] Skruer til tilslutningsform 1. Hvis tilslutningsform A allerede er monteret på multiturn-aktuatoren: Løsn skruerne [3] og tag tilslutningsform A [2] af. 2. Kontrollér, om flangen fra tilslutningsform A passer sammen med ventilflangen [4]. 3. Ventilspindlen [1] smøres med et tyndt lag fedt. 4. Sæt tilslutningsformen A på ventilspindlen, og skru den ind, til den ligger an mod ventilflangen. 5. Drej tilslutningsform A, indtil fastgørelseshullerne flugter. 6. Skru fastgørelsesskruerne [5] i, men spænd dem endnu ikke helt fast. 7. Sæt multiturn-aktuatoren på ventilspindlen på en sådan måde, at gevindbøsningens medbringere griber ind i udgangsmuffen. Placeringen er korrekt, når flangerne flugter indbyrdes. 8. Justér multiturn-aktuatoren, så fastgørelseshullerne flugter. 9. Fastgør multiturn-aktuatoren med skruer [3]. 10. Krydsspænd skruerne [3] med tilspændingsmoment i henhold til tabellen. Tabel 3: Skruer Gevind M6 M8 M10 M12 M16 M20 Tilspændingsmomenter for skruer Tilspændingsmoment T A [Nm] Styrkeklasse Drej multiturn-aktuatoren i retning ÅBEN i manuel drift, indtil ventilflange og tilslutningsform A ligger fast ovenpå hinanden. 12. Krydsspænd fastgørelsesskruerne [5] mellem ventil og tilslutningsform A med tilspændingsmoment i henhold til tabellen. 15

16 Montering AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 4.4 Tilbehør til montering Spindelbeskyttelsesrør til stigende ventilspindel Ekstraudstyr Fig. 9: Montering af spindelbeskyttelsesrør [1] Beskyttelseskappe til spindelbeskyttelsesrør [2] Spindelbeskyttelsesrør [3] Tætningsring 1. Gevindet skal tætnes med hamp, teflonbånd eller gevindtætningsmiddel. 2. Skru spindelbeskyttelsesrøret [2] ind i gevindet, og spænd det fast. 3. Skub tætningsringen [3] ned, til den ligger an mod huset. 4. Kontrollér, om beskyttelseskappen til spindelbeskyttelsesrøret [1] forefindes og er ubeskadiget. 4.5 Monteringspositioner for det lokale kontrolsted Monteringspositionen for det lokale kontrolsted udføres i overensstemmelse med bestillingen. Hvis det efter monteringen på aktuatoren eller gearet skulle vise sig, at det lokale kontrolsted er uhensigtsmæssigt placeret, kan dets position også ændres efterfølgende. Der findes fire mulige monteringspositioner. Fig. 10: Monteringsposition A og B 16

17 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Montering Fig. 11: Monteringsposition C og D Ændring af monteringspositioner Farlig spænding! Risiko for elektrisk stød. Slå spændingen fra inden åbningen. Elektrostatisk afladning ESD! Risiko for beskadigelse af elektroniske komponenter. Personer og apparater skal have jordforbindelse. 1. Løsn skruerne, og afmontér det lokale kontrolsted. 2. Kontrollér, om O-ringen er i orden, sæt O-ringen rigtigt i. 3. Drej det lokale kontrolsted til den ny position, og sæt det på igen. Ledningerne kan blive beskadiget ved at blive snoet eller klemt! Risiko for funktionsfejl. Drej det lokale kontrolsted maks Saml forsigtigt det lokale kontrolsted for at undgå at klemme ledningerne. 4. Krydsspænd skruerne jævnt. 17

18 Elektrisk tilslutning AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP 5. Elektrisk tilslutning 5.1 Grundlæggende anvisninger Fare i tilfælde af forkert elektrisk tilslutning Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i dødsfald, alvorlige sundhedsmæssige skader eller materielle skader. Eltilslutningen må kun udføres af dertil uddannet personale. Før tilslutningen påbegyndes, skal du læse de grundlæggende anvisninger i dette kapitel. Efter tilslutningen, og før tilkobling af spændingen, skal du være opmærksom på kapitlet <Idrifttagning> og <Prøvekørsel>. Strømskema/tilslutningsdiagram Tilladte netformer (forsyningsnet) Sikring på opstillingsstedet Det tilhørende strømskema/tilslutningsdiagram (på tysk og engelsk) udleveres sammen med denne vejledning i en vandtæt lomme, der er fastgjort på aktuatoren. Det kan også rekvireres ved at angive kommissionsnummeret (se typeskilt) eller hentes direkte fra internettet (http://www.auma.com). Styringerne (aktuatorerne) egner sig til anvendelse i TN- og TT-net med direkte jordet nulpunkt og til nominelle spændinger på maks. 690 V AC. Anvendelse i IT-net er tilladt ved overholdelse af en passende <Sikring på opstillingsstedet> til nominelle spændinger på maks. 600 V AC. Som kortslutningsbeskyttelse og til frikobling af aktuatoren skal der på opstillingsstedet monteres sikringer og lastadskiller. Strømværdierne er et resultat af motorens strømforbrug (se det elektriske datablad) plus styringens strømforbrug. Tabel 4: Strømforbrug, styring Netspænding Tilladt udsving i netspændingen 100 til 120 V AC 208 til 240 V AC 380 til 500 V AC 515 til 690 V AC Maks. strømforbrug ±10 % 750 ma 400 ma 250 ma 200 ma 30 % ma 750 ma 400 ma 400 ma Tabel 5: Maksimalt tilladt sikring Effektdel Vendekontaktor A1 Vendekontaktor A2 Vendekontaktor A3 Tyristor Tyristor Tyristor Mærkeeffekt Op til 1,5 kw Op til 7,5 kw Op til 11 kw Op til 1,5 kw Op til 3 kw Op til 5,5 kw Maks. sikring 16 A (gl/gg) 32 A (gl/gg) 63 A (gl/gg) 16 A (g/r) I²t<1 500A²s 32 A (g/r) I²t<1 500A²s 63 A (g/r) I²t<5 000A²s Hvis styringen monteres adskilt fra aktuatoren (styring på vægbeslag): Tag hensyn til længde og tværsnit af forbindelsesledningen ved dimensioneringen af sikringen. Ved anvendelse i IT-net skal der bruges en egnet, godkendt isolationsvagt: for eksempel isolationsvagt med pulskode-målemetode. Spændingsforsyning til styringen (elektronik) Sikkerhedsstandarder Ved ekstern forsyning af styringen (elektronik): Den eksterne spændingsforsyning skal have en forstærket isolering mod netspænding iht. IEC , og må kun fødes med en strømkreds, der er begrænset til 150 VA, iht. IEC Alle eksternt tilsluttede apparater skal stemme overens med de gældende sikkerhedsstandarder. 18

19 AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Elektrisk tilslutning EMC-kompatibel ledningsføring Strømtype, netspænding og netfrekvens Signal- og busledninger er følsomme over for støj. Motorledninger er støjbehæftede. Ledninger, der er støjfølsomme, og som er støjbehæftede, skal føres med størst mulig, indbyrdes afstand. Signal- og busledningers støjimmunitet øges, hvis ledningerne føres tæt ved stelpotentialet. Undgå så vidt muligt lange ledninger, og sørg for, at de føres i områder med lidt støj. Undgå lange parallelle strækninger med støjfølsomme og støjbehæftede ledninger. Til tilslutningen af positionsfjernmeldere skal der anvendes skærmede ledninger. Strømtype, netspænding og netfrekvens skal stemme overens med dataene på motorens typeskilt. Fig. 12: Typeskilt motor (eksempel) [1] Strømtype [2] Netspænding [3] Netfrekvens (ved trefase- og vekselstrømsmotorer) Tilslutningsledninger Til sikring af apparatets isolering skal der anvendes egnede (spændingsfaste) ledninger. Ledninger skal mindst dimensioneres til den højest forekommende mærkespænding. Anvend en tilslutningsledning med en egnet minimumsmærketemperatur. Anvend UV-bestandige ledninger ved tilslutningsledninger, der er udsat for UVstråling (f.eks. udendørs). Buskabel Til profibus DP ledningsføringen må der kun anvendes ledninger, der opfylder standarden IEC eller IEC 61784, ledningstype A. Kabelanbefaling: Impedans: 135 til 165 ohm, ved en målefrekvens fra 3 til 20 MHz. Ledningskapacitet: Lederdiameter: < 30 pf pr. meter > 0,64 mm Ledertværsnit: > 0,34 mm², svarende til AWG 22 Sløjfemodstand: Afskærmning: < 110 ohm pr. km Net af kobbervæv eller net og folie Vær opmærksom på følgende inden ledningsføringen: Der må maksimalt sluttes 32 apparater til et segment. Hvis der skal tilsluttes flere apparater: - Fordel apparaterne på forskellige segmenter. - Forbind segmenterne med repeater. Før buskablet med en afstand på mindst 20 cm til andre ledninger. Før så vidt muligt buskablet i en separat, ledende og jordet kabelkanal. 19

20 Elektrisk tilslutning AC 01.2 Non-Intrusive Profibus DP Sørg for, at der ikke findes potentialforskelle mellem de enkelte apparater ved bussen (udfør potentialudligning). Transmissionshastighed [kbit/s] 93,75 187, Maksimal segmentlængde [m] Tilslutning med AUMA-rundstik Tilslutningstværsnit for AUMA-rundstik: Effektklemmer (U1, V1, W1, U2, V2, W2): maks. 6 mm² fleksibel/10 mm² stiv Beskyttelsesledertilslutning : maks. 6 mm² fleksibel/10 mm² stiv Styrekontakter (1 til 50): Maks. 2,5 mm² Åbning af tilslutningsrummet Information Der er separat adgang til bustilslutningen uden om nettilslutningen (se <Åbn bustilslutningsrummet>). Fig. 13: Nettilslutning, AUMA-rundstik, SD-bus [1] Tilslutningshus [2] Skruer til tilslutningshus [3] O-ring [4] Skruer til bøsningsdelen [5] Bøsningsdel [6] Kabelindføring til netledning [7] Prop [8] Kabelforskruning (medfølger ikke ved levering) Information Busdriften afbrydes ikke ved at tilslutningshuset [1] trækkes af. Farlig spænding! Risiko for elektrisk stød. Slå spændingen fra inden åbningen. 1. Løsn skruerne [2] og tag tilslutningshuset [1] af. 2. Løsn skruerne [4] og tag bøsningsdelen [5] ud af tilslutningshuset [1]. 20

Elektriske multiturn-aktuatorer

Elektriske multiturn-aktuatorer Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr 12 100/1044269 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere