Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed"

Transkript

1 ernes arbejde med jordforurening i 2015

2 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers sundhed Indsatsen for at sikre overfladevand og natur Vækst og udvikling Innovation og effektivisering Økonomi Nøgletal for 2015 ernes arbejde med jordforurening 2015 ernes Videncenter for Miljø og Ressourcer Danske er Tegninger: Frits Ahlefedt Tryk: Danske er Juni 2016 ISBN tryk ISBN elektronisk

3 Forord Danmarks fem regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. erne skal finde, undersøge og oprense de forurenede grunde. Formålet er at sikre menneskers sundhed og det grundvand, vi bruger til drikkevand, samt at beskytte vores overfladevand og natur. Arbejdsgangene på jordforureningsområdet minder om den måde, regionerne arbejder på i sundhedsvæsenet. De færreste forventer at komme direkte på operationsbordet, inden der er foretaget en grundig undersøgelse, og den korrekte diagnose er stillet. Tilsvarende er undersøgelser og en grundig risikovurdering af en jordforurening en væsentlig forudsætning for en succesfuld oprensning eller en beslutning om, at en oprensning ikke er nødvendig. ernes arbejde med at rense op efter jordforurening bidrager også til vækst og udvikling, bl.a. gennem innovation af nye metoder og eksport af viden og erfaring, der er opsamlet over de seneste 30 år. I denne redegørelse er de fem regioner gået sammen om at beskrive den regionale indsats i arbejdet med jordforurening. I 2015 var den samlede økonomiske ramme for arbejdet 416 mio. kr. 3 / ernes arbejde med jordforurening 2015

4 Risiko ved vandindvinding Risiko for natur og overfladevand Kontaktrisiko Risiko for indeklima Overblik og indsats 4 / ernes arbejde med jordforurening 2015 erne har i dag kendskab til grunde, som er eller kan være forurenede. På cirka halvdelen af grundene er forureningsrisikoen så stor, at de skal undersøges og eventuelt renses op. Kortlægning af de forurenede grunde er fundamentet i regionernes arbejde med jordforurening. Den sikrer, at regionerne har overblik over truslerne fra de forskellige jordforureninger, så indsatsen med undersøgelser og oprensninger kan prioriteres bedst muligt, og samfundet får mest miljø for pengene. Derudover bruges kortlægningen til at forebygge, at nye forureninger opstår, idet den gør det muligt at tage højde for forurening ved byggeri, ændret brug af grunden og ved jordflytning. Derfor skal regionerne kortlægge alle jordforureninger, uanset om de er en del af regionernes indsats eller ej. Der er tre typer af forureninger, som regionerne skal kortlægge, undersøge og nedbringe risikoen fra. Det er jordforureninger, som: truer grundvandet i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i et indvindingsopland til et vandværk. kan udgøre en risiko for menneskers sundhed, enten fordi forureningen påvirker indeklimaet i f.eks. en bolig, eller fordi den udgør en risiko ved direkte kontakt med forureningen. kan udgøre en risiko for søer, vandløb, hav og naturbeskyttelsesområder.

5 Faserne i regionernes indsats Først indsamles historiske oplysninger om aktiviteter, som kan være årsag til jordforurening. Ved mistanke om forurening bliver grunden kortlagt på vidensniveau 1. Viser en indledende undersøgelse, at der er forurenet, bliver grunden kortlagt på vidensniveau 2. Den næste fase kan være en videregående undersøgelse, hvor omfanget af og risikoen fra forureningen undersøges nærmere. Dernæst kan det være nødvendigt at foretage en oprensning. Oprensningen kan indebære, at der installeres et teknisk anlæg, der skal sikre grundvand eller indeklima. Denne drift af teknisk anlæg er en del af oprensningen og skal ofte være i gang i mange år. Indsatsen sker i flere faser, og risikoen vurderes i hver fase. Hvis en jordforurening ikke udgør en risiko, udfører regionen ikke nærmere undersøgelser, og indsatsen afsluttes. Kortlægningen opretholdes dog for at forebygge nye forureninger i at opstå, f.eks. hvis den forurenede jord flyttes væk fra grunden, eller der skal bygges på en forurenet grund. For hver fase en forurenet grund gennemgår, bliver indsatsen større, mere kompleks og dyrere. Samlet har regionerne afsluttet indsatsen på 47% af de kortlagte grunde. Her udgør forureningen ikke en risiko for grundvandet, menneskers sundhed eller overfladevand og natur. I 2015 har regionerne frikendt godt grunde for forurening grunde fordi de historiske oplysninger viste, at der ikke har været forurenende aktiviteter, mens 500 grunde er udgået af kortlægningen efter undersøgelser eller oprensning. Samtidig er der kortlagt 855 flere grunde end i Kortlagte grunde fordelt efter indsats kortlagte grunde afventer en indsats. Heraf 70% i forhold til grundvandet - og i nogle tilfælde samtidig også i forhold til sundheden - og 30% alene i forhold til sundheden. Det kan være vanskeligt at prioritere mellem grundvandet og indeklimaet i boliger, for i princippet vægter regionerne at beskytte det fælles grundvand og de individuelle sundhedsmæssige behov lige højt. 5 / ernes arbejde med jordforurening 2015

6 Kortlagte grunde Figuren viser antallet af kortlagte grunde, der afventer en indsats i forhold til grundvand og sundhed og kortlagte grunde, der ikke er omfattet af en videre indsats Kortlagt som forurenet Kortlagt som muligt forurenet Grundvand Sundhed Kortlagt, ikke omfattet af indsats Antal grunde, som er frikendt for forurening Forventet antal kortlagte grunde (skøn) Antal kortlagte grunde Antal kortlagte og frikendte grunde Figuren viser udviklingen i antal kortlagte og frikendte grunde sammenholdt med det forventede antal kortlagte grunde, når regionernes indsats over for jordforurening er afsluttet (skøn) / ernes arbejde med jordforurening 2015 Udviklingen i antal kortlagte og frikendte grunde Når regionerne på et tidspunkt kan sætte punktum for indsatsen med at kortlægge, undersøge og rense op på jordforureninger i Danmark, skønnes det, at i alt grunde vil være kortlagt: som forurenede og som muligt forurenede. Råd, vejledning og privatfinansierede indsatser erne arbejder også med borger- og erhvervsrettede indsatser og bidrager dermed til vækst og udvikling. Disse indsatser omfatter råd, vejledning og myndighedsbehandling af private projekter på forurenede grunde. Eksempevis kan en boligejer få fremrykket en indsats ved at anmode regionen om en boligundersøgelse eller om en videregående indsats efter den særlige værditabsordning. Ved nybyggeri, ændret brug af grunden eller jordflytning er det grundejere og private bygherrer, der betaler for indsatsen, og regionerne og kommunerne der står for myndighedsbehandlingen. erne yder også rådgivning og vejledning i forbindelse med ejendomshandler, enten hvis man som borger er ejer af eller overvejer at købe en forurenet grund. erne har i 2015 gennemført: historiske redegørelser indledende undersøgelser 276 videregående undersøgelser 120 oprensninger 531 tekniske oprensningsanlæg og overvågninger

7 Indsatsen for at sikre grundvandet Risiko ved vandindvinding erne prioriterer at beskytte grundvandet meget højt, så alle, også i fremtiden, kan have vand i hanerne, der kommer fra rent grundvand. erne vurderer, at knap forurenede grunde kan true grundvandet, og at ca af dem skal renses op. Resten vil kunne håndteres på en anden måde end oprensning, f.eks. ved overvågning. erne anslog i 2012, at de samlede udgifter til de grundvandsrelaterede opgaver ville beløbe sig til ca. 10 mia. kroner, hvis alle forureningerne skal håndteres. I Danmark er der stor forskel på, hvor godt grundvandet er beskyttet mod forurening. I visse dele af landet er der meget grundvand, andre steder er der knaphed. Nogle regioner er således nødt til at anvende mange midler til at beskytte grundvandet ved eksisterende vandindvindinger, mens andre regioner kan fokusere mere på at sikre fremtidige grundvandsressourcer. Grundvandsbeskyttelsen sker i et samarbejde mellem staten, kommunerne, vandforsyningerne og regionerne. Desuden har regionerne indgået en paraplyaftale med Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA). Aftalen skal danne grundlag for en åben dialog, hvor parterne kan formulere nye fælles projektforslag og samarbejdsformer, der kan medvirke til at løse udfordringerne med pesticider, klorerede stoffer m.fl. i grundvandet. Hovedformålet med aftalen er at sikre en helhed i arbejdet med grundvandsbeskyttelsen og skabe synergi på vandområdet. Drikkevandet i Danmark er baseret på rent grundvand. Vandværkerne pumper grundvandet op fra undergrunden og ind på vandværket, hvor det blandt andet iltes, inden det sendes ud til forbrugerne som drikkevand. 7 / ernes arbejde med jordforurening 2015

8 Fund af pesticider Kort med pesticidfund i vandværksboringer samt regionernes undersøgelsesboringer. Kortet viser, om der er fundet pesticider på et tidspunkt i boringens levetid. Det vil sige, at en boring godt kan være vist, selv om en senere vandprøve ikke har vist indhold af pesticider i grundvandet. 8 / ernes arbejde med jordforurening 2015 Pesticider i grundvandet Mere end hver tredje lukning af en vandværksboring skyldes en menneskeskabt forurening, oftest med pesticider (kilde: Status for drikkevandsboringer pr. 31/ , Naturstyrelsen). Pesticider har været anvendt til at bekæmpe ukrudt, svampe og insekter i ca. 50 år, og specielt i de første år var man ikke opmærksom på, at stofferne kunne forurene grundvandet. Det betyder, at der er gravet pesticidrester ned mange steder i det åbne land. Dertil kommer spild og udvaskning fra f.eks. sprøjtepladser på gartnerier, landbrugsejendomme og maskinstationer. Det er regionernes ansvar at undersøge og afværge forureninger fra en række af disse tidligere pesticidpunktkilder, hvis de udgør en risiko for grundvandet. Det antages, at ca. 20% af pesticidforureningerne i indvindingsboringerne kommer fra punktkilder, mens 80% primært er fra spredning af pesticider i forbindelse med landbrug, skovbrug og gartnerier mv. (kilde: Analyse af vandkemi og pesticider, Midtjylland 2015). På kortet ses fund af pesticider i vandværkboringer samt i boringer udført af regionerne ved undersøgelser på pesticidpunktkilder. Pesticidpunktkilder er svære at håndtere, fordi der sjældent findes oplysninger om dem eller deres placering. Undersøgelser og oprensninger er komplicerede, dyre og tidkrævende, fordi stofferne er svært nedbrydelige i grundvandet og derfor transporteres over store afstande og fortyndes meget undervejs. På landsplan anslås det, at der findes gamle punktkilder med pesticidforurening, hvoraf kun de færreste er blevet fundet og undersøgt. erne har i de seneste år haft fokus på pesticid-forurening af grundvandet og har bl.a. taget initiativ til flere udviklingsprojekter. Det vil også fremover være en opgave, der prioriteres højt, og som kræver mange ressourcer.

9 Fund af klorerede opløsningsmidler Kort med fund af klorerede opløsningsmidler i vandværksboringer samt regionernes undersøgelsesboringer. Kortet viser, om der er fundet klorerede opløsningsmidler på et tidspunkt i boringens levetid. Det vil sige, at en boring godt kan være vist, selv om en senere vandprøve ikke har vist indhold af klorerede opløsningsmidler i grundvandet. Klorerede opløsningsmidler i grundvandet Spild på virksomheder og deponering af klorerede opløsningsmidler har medført nogle af de værste grundvandsforureninger i Danmark. Stofferne er desuden blandt de hyppigst fundne forureninger i grundvandet omkring punktkilder. Klorerede opløsningsmidler har været anvendt til affedtning i mange dele af industrien og til tøjrensning. Som det fremgår af kortet, er fund af klorerede opløsningsmidler i grundvandet koncentreret omkring byerne i modsætning til pesticider, der er fundet både i byer og i landområder. Det hænger sammen med stoffernes industrielle anvendelse, og det gælder både for fund i vandværksboringer samt i boringer udført ved regionernes undersøgelser af gamle punktkilder. Stofferne spredes let i jorden og i grundvandet, og det er dyrt og teknisk krævende at fjerne dem. I nogle tilfælde er det umuligt, men regionernes indsats medvirker til at begrænse skaderne. erne har i 2015 gennemført: indledende undersøgelser af forureninger, som kan true grundvandet. En del af forureningerne kan også udgøre en risiko for menneskers sundhed. 244 oprensninger, inkl. videregående undersøgelser af forurening. 157 tekniske anlæg, der renser forurenet jord og grundvand og overvågning af, hvordan 200 grundvandstruende forureninger udvikler sig. 9 / ernes arbejde med jordforurening 2015

10 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed erne sikrer boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser mod skadevirkninger fra forurening. Indsatsen for at sikre menneskers sundhed mod jordforurening sker for at beskytte indeklimaet i boliger og børneinstitutioner og for at forhindre kontakt med forurenet jord. Det er generelt vanskeligt at beskytte indeklimaet mod forurening, fordi det ofte kræver komplicerede tekniske tiltag, der skal holdes i gang i mange år. Forurening, som kun er et problem ved kontakt med jorden, kan i mange tilfælde håndteres ved at følge nogle få simple råd, indtil regionen renser forureningen op. Indsats på legepladser I har regionerne gennemført en indsats mod eventuel forurening på offentlige legepladser: 195 historiske redegørelser 37 indledende undersøgelser 2 videregående undersøgelser 8 oprensninger Den særlige indsats skyldes, at børn er mere udsatte og mere følsomme over for forurenet jord end voksne. Derfor har regionerne også tidligere gennemført en systematisk indsats på børnehaver m.v. Kun på 4% af de legepladser, som regionerne har gennemgået, blev der fundet forurening, som krævede en oprensning. Oftest er der dog kun tale om mindre områder, som er forurenet, og de har i de fleste tilfælde kunnet uskadeliggøres ved at udskifte den øverste halve meter af jorden. erne fandt ikke alvorlige forureninger i forbindelse med indsatsen. Undersøgelser og indsats på boliggrunde I 2015 har 457 familier fået afklaret forureningssituationen på deres boliggrund. 366 af dem har selv bedt om en afklaring inden for et år, hvilket de som ejere af en kortlagt grund har ret til, mens 91 grunde blev undersøgt på foranledning af regionen eller kommunen. ernes indsats over for forurening på boliggrunde omfatter også videregående undersøgelser af forurening, risikovurdering og eventuel oprensning af forurening, som kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. Der er primært lavet oprensninger på forurenede grunde, hvor der har været klorerede opløsningsmidler, olie, tungmetaller og tjærestoffer. På boliggrunde med forurening, der kan dampe ind i boligen og dermed forurene indeklimaet, har regionerne opstillet tekniske anlæg, der sikrer indeklimaet mod forureningen. 10 / ernes arbejde med jordforurening 2015

11 Samlet har regionerne vurderet og undersøgt et meget stort antal boliggrunde, og mere end af dem er blevet frikendt for forurening. Den sundhedsmæssige betydning af forurening på boliggrunde erne kan hjælpe med at kategorisere en forurening, hvilket skal gøre det lettere for boligejere at forstå, hvordan de skal forholde sig til forureningen på deres grund. Denne inddeling kaldes nuancering og er en slags forureningens tilstandsrapport. Den gør det også lettere at forklare betydningen af en forurening i forbindelse med en ejendomshandel eller en låneomlægning. Siden 2007, hvor ordningen blev etableret, har regionerne nuanceret betydningen af jordforurening på boliggrunde. Knap familier har fået brev fra deres region om, at forureningen er kategoriseret som F0 eller F1 og dermed ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brugen af deres hus og have. Som det fremgår af figuren nederst til højre, udgør forureningen på to ud af tre grunde (blå og beige) ingen sundhedsmæssig risiko. Her er regionernes indsats i forhold til boligen afsluttet. På den sidste tredjedel af grundene kan der være en risiko, og de er fortsat omfattet af regionernes indsats. Her skal forureningen afklares nærmere og eventuelt renses op. For grundejere med en F2-nuanceret boliggrund kan der være hjælp at hente i værditabsordningen. Indsats i forhold til sundhed Figuren viser antallet af kortlagte grunde, hvor regionerne i 2015 har gennemført en sundhedsrettet indsats, fordelt på faserne i indsatsen Nuancering af forureningens sundhedsmæssige betydning Figuren viser fordelingen af kategorierne på boliggrunde, hvor den sundhedsmæssige betydning af forureningen er nuanceret Indledende undersøgelser Oprensninger, inkl. videregående undersøgelser overvågning 1000 Nuancering forureningens tilstandsrapport Nuanceringssystemet er bygget op efter de samme principper som tilstandsrapporten på en ejendom, og det inddeler forureningen i tre kategorier F0, F1 og F2: F0: Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have. F1: Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have, hvis simple råd følges. F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko for brug af hus og have. En F0- eller F1-nuancering kan give boligejeren bedre adgang til belåning af ejendommen Nord Midt Syd Hovedstaden F2 - forurening kan udgøre en risiko F1 - forurening udgør ingen risiko, hvis råd følges F0 - forurening udgør ingen risiko Sjælland 11 / ernes arbejde med jordforurening 2015

12 Undersøgelser Oprensninger Værditabsordningen Figuren viser antallet af forurenede boliggrunde, hvor staten årligt har bevilliget midler til undersøgelse og/eller oprensning i perioden Værditabsordningen Værditabsordningen har eksisteret i 23 år, og den giver boligejere endnu en mulighed for at få fjernet den forurening, der udgør en risiko for deres hus og have. Indsatsen efter værditabsordningen adskiller sig fra regionernes øvrige indsats, ved at den sker i den rækkefølge, som de forurenede boliggrunde bliver tilmeldt ordningen. erne har i 2015 gennemført 76 videregående undersøgelser og 89 oprensninger på boliggrunde under værditabsordningen. Værditabsordningen Siden værditabsordningens start i 1993 og frem til udgangen af 2015 har regionerne gennemført videregående undersøgelser på boliggrunde, og af dem er blevet renset op. erne har i 2015: Nuanceret forureningens sundhedsmæssige betydning på 257 boliggrunde. Gennemført 457 indledende undersøgelser, heraf 366 boliggrunde på anmodning af grundejer. Behandlet 165 sager efter værditabsordningen. Undersøgt, risikovurderet og oprenset 147 forureninger, som kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. Overvåget 46 forureninger og drevet 124 tekniske anlæg, der sikrer indeklimaet mod forurening. 12 / ernes arbejde med jordforurening 2015 erne gør en stor indsats for at orientere boligejere og ejendomsmæglere om ordningen. erne gennemfører undersøgelser og oprensninger i takt med, at Statens Administration bevilger penge til de 303 boligejendomme, der i april 2016 stod på værditabsordningens venteliste.

13 Indsatsen for at sikre overfladevand og natur erne skal vurdere, om forurenede grunde udgør en risiko over for kyster, fjorde, vandløb, søer og natur. Flere regioner har gennem en årrække udført en indsats over for forureninger, der kan true overfladevand, dvs. kyster, fjorde, vandløb og søer og natur. Indsatsen har været begrundet i store almene miljøhensyn. Overfladevand og natur blev i 2014 et nyt indsatsområde for regionerne. erne og Miljøstyrelsen har aftalt, at alle kortlagte grunde med udgangen af 2018 skal være gennemgået i forhold til risiko over for overfladevand og natur. Miljøstyrelsen har udarbejdet et screeningsværktøj, som regionerne skal anvende til opgaven. Screeningsværktøjet er under fortsat udvikling og tilpasning. ernes indsats er rettet mod overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder. I hele Danmark er der ca km vandløb og ca. 700 søer, der kræver særlig beskyttelse. Dertil kommer godt km kyststrækning og 252 internationale naturbeskyttelsesområder. Opgaven frem til 2019 kan inddeles således: erne skal foretage kildeopsporing, risikovurdering og eventuelt udføre en akut indsats i forhold til jordforureninger, der truer overfladevand, samt foretage en prisberegning af indsatsen. erne gennemfører en indledende screening af alle kortlagte grunde. Dette har resulteret i en liste med godt forurenede grunde, der potentielt kan true overfladevandet. erne foretager en bearbejdet screening af lokaliteterne på listen, hvor der inddrages flere oplysninger om forureningerne, og det overfladevand eller den natur de muligvis truer. På baggrund af gennemførte screeninger udarbejdes et skøn over udgifterne til undersøgelser og oprensninger i perioden på de forurenede grunde, der udgør en risiko over for overfladevand og natur. erne har i 2015: Gennemført bearbejdet screening af godt 500 grunde. 13 / ernes arbejde med jordforurening 2015

14 Vækst og udvikling erne har i 2015 behandlet flere end henvendelser fra borgerne, primært med spørgsmål om forurening, kortlægning, privatfinansierede undersøgelser, oprensning og byggeri på forurenede grunde. Byggeri på forurenede grunde I 2015 var regionerne sammen med kommunerne involveret i knap 700 tilladelser til bygge- og anlægsprojekter på forurenede grunde. Det er en stigning på 15% i forhold til 2014, og den følger dermed den tendens, der har været de seneste år, om et øget antal tilladelser til byggeri på forurenede grunde. Tilladelserne gives både for at sikre miljø og sundhed i de private projekter og for at sikre, at regionernes eventuelle senere indsats ikke fordyres væsentligt som følge af byggeriet. Figuren herunder viser det antal tilladelser og sager, regionerne hvert år siden 2009 har behandlet i forbindelse med, at grundejere og private bygherrer selv har betalt for at undersøge og rense op. Undersøgelserne sker typisk i forbindelse med ejendomshandler og byggeog anlægsprojekter. I 2015 var regionerne involveret i mere end privatfinansierede undersøgelser og oprensninger, hvilket er en stigning på 14% i forhold til Antallet af privatfinansierede undersøgelser og oprensninger har været stigende siden / ernes arbejde med jordforurening Undersøgelse og oprensning betalt af grundejere og private bygherrer og ændret anvendelse Privatfinansierede projekter Antal tilladelser til byggeri og antal undersøgelser og oprensninger betalt af grundejere og private bygherrer.

15 Byudvikling og vækst ernes kortlægning af forurening er et vigtigt input til kommunernes planer om byudvikling. erne kan bidrage med forureningsoverblik og nytænkning og er samtidig med til at sikre, at vandværkerne kan tage højde for kendte forureninger, når der skal etableres nye vandboringer. ernes indsats og samarbejde med forskellige partnere på jordforureningsområdet er således med til at understøtte målene i de regionale vækst- og udviklingsstrategier, kaldet ReVUS. ReVUS beskriver den ønskede udvikling i den enkelte region inden for bl.a. erhvervsudvikling, beskæftigelse, miljø, grøn vækst og klima. Køb og salg af forurenede grunde Det øgede fokus på jordforurening afspejler sig i det antal af henvendelser om jordforurening, som regionerne hvert år svarer på. Således er antallet af henvendelser steget fra i 2009 til i Det svarer til næsten 800 henvendelser om dagen. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2015 har været ejendomshandler i Danmark. Sammenholdt med antallet af besvarede ejendomsforespørgsler har regionerne således været inde over alle de ejendomshandler, der foretages i Danmark, i forhold til eventuel jordforurening. 86% af alle ejendomsforespørgsler i 2015 er besvaret elektronisk via regionernes hjemmesider. At der er flere henvendelser om forurening, end der er handler, skyldes flere ting. Først og fremmest, at regionerne i dag stiller oplysninger om forurenede grunde til rådighed for offentligheden på deres hjemmesider. Det betyder, at borgere og ejendomsmæglere på alle tider af døgnet hurtigt og nemt kan få svar på, hvor jorden er forurenet - ikke blot i forbindelse med salg, men også som tjek af egen grund. Det har i sig selv skabt flere henvendelser. Derudover kan der også trækkes jordforureningsoplysninger i forbindelse med f.eks. nybyggeri og byudvikling. Digitale løsninger gør det dermed nemmere for borgerne at hente relevante informationer om jordforurening og nemmere for regionerne at betjene borgerne. erne har i 2015 behandlet: forespørgsler om jordforurening. 698 sager om byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde sager om undersøgelser og oprensninger betalt af grundejere og private bygherrer Forespørgsler i alt Ejendomsforespørgsler Antal ejendomsforespørgsler hvert år siden Web-forespørgsler Direkte forespørgsler / ernes arbejde med jordforurening 2015

16 Innovation og effektivisering De mange forureninger og begrænsede økonomiske ressourcer gør det nødvendigt at udvikle nye og mere effektive metoder og processer, som samtidig kan sælges til udlandet. De traditionelle metoder til at undersøge og fjerne forurening i jorden og grundvandet er ofte både dyre og langvarige. Derfor arbejder regionerne med at udvikle og afprøve nye metoder og værktøjer og at optimere arbejdsgangene. Udviklingen sker inden for alle faser i indsatsen med det mål at kunne kortlægge, undersøge og rense op hurtigere, billigere og mere effektivt. Udvikling af nye metoder og teknikker sker i samarbejde mellem regionerne og Miljøstyrelsen, rådgivende firmaer, entreprenører, producenter og forskningsinstitutioner, og i flere tilfælde har regionerne desuden etableret samarbejder uden for Danmarks grænser. Nogle projekter udføres med støtte fra EU. Testgrunde Flere regioner ejer i dag én eller flere forurenede grunde, som er købt med henblik på at oprense forurening. Det betyder, at regionerne kan teste nye metoder og teknikker, mens forureningerne renses op. Testgrundene har forskellige forureninger, geologi og grundvandsforhold. Samlet set repræsenterer grundene derfor en bred vifte af forureningsproblematikker, og de kan supplere hinanden i udviklingen og demonstrationen af nye teknikker til undersøgelse og oprensning. Formålet med testgrundene er at styrke grundlaget for at arbejde hen mod hurtigere, billigere og bedre oprensninger. Samtidig styrkes videndeling og muligheden for dansk og internationalt samarbejde, og dermed er der skabt en åbning for erhvervsudvikling og eksport af dansk ekspertise på jord- og grundvandsområdet. De syv testgrunde i Danmark: Collstrup-grunden (fra 2016) Eskelund Losseplads Horsens Gasværk 16 / ernes arbejde med jordforurening 2015 Innovationsgaragen Middelfartvej Ringe Tjære- og Asfaltfabrik Stengårdens Losseplads (fra 2016)

17 Eksempler på teknikker og metoder, der er testet på regionernes testgrunde: Snuden - styrede underboringer til at navigere en prøvetager ind under en bygning i stedet for at udtage prøver igennem bygningens gulv. Metoden kaldes for Snuden, fordi den ligesom næsen kan snuse luft ind. Termisk oprensning med gas metode, der opvarmer den forurenede jord ved hjælp af gas og brænder de forurenede dampe af i gasbrænderen, så de nedbrydes til ufarlige stoffer. Hydrogeologisk kortlægning detaljeret kortlægning af geologi og hydrogeologi til brug for undersøgelse af forurening i Horsens Havn. MICCS metoden bygger på en kombination af en række nyudviklede teknologier, og målet er at kunne lokalisere forureningskomponenter i jorden fra jordoverfladen. Teknologiudvikling for jord- og grundvandsforurening I 2015 har regionerne arbejdet med 68 udviklingsprojekter. Projekterne har bl.a. omfattet værktøjer til vurdering af forureningsrisiko og optimering af oprensninger, metoder og teknikker til at rense forurening samt projekter af generel karakter. Nogle projekter er gennemført som offentligt-privat innovationsamarbejde og partnerskaber mellem den pågældende region og ét eller flere private firmaer i ind- og udland. I offentligt-privat-innovationsamarbejde og partnerskaber har alle deltagere et fælles ansvar for projektets kvalitet og økonomi. 20 projekter er gennemført med støtte fra Miljøstyrelsens Teknologiudviklingspulje. Danish Soil Partnership - eksport af dansk know how Håndtering af jordforurening og sikring af drikkevand har i de seneste 30 år udviklet sig til at være en dansk styrkeposition med regionerne som en central aktør. Den position vil regionerne gerne udnytte til at fremme teknologiudvikling og synliggøre danske løsninger i udlandet. erne har derfor i samarbejde med Miljøministeriet, forskningsinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere etableret det offentligt-private Danish Soil Partnership (DSP). I 2015 har DSP, Midtjylland og Hovedstaden deltaget i en miljøkonference i den kinesiske millionby Nanjing sammen med danske universiteter og rådgivende ingeniørfirmaer. Den danske delegation holdt indlæg og workshops om håndtering af jordforureningsdata (den danske model), oprensning af jord forurenet med tungmetaller og de teknologier, metoder og tilgange, som danske virksomheder bruger i løsning af miljøudfordringerne. Derudover har Midtjylland og Hovedstaden etableret samarbejdsaftaler med de kinesiske provinser Sichuan og Jiangsu. Klimaændringer og jordforurening Klimaforandringerne påvirker nedbør og får grundvandet til at stige. erne arbejder derfor på en helhedsorienteret indsats, som tager klimaforandringer og ændrede hydrologiske forhold i betragtning, når forureninger undersøges og prioriteres. Arbejdet sker i samarbejde med nationale og internationale aktører på området og er ofte medfinansieret af EU. Biocover Gamle lossepladser udleder metan i mange år efter, at deponeringen af organisk affald er ophørt. Metan er en meget kraftig drivhusgas, som har 25 gange højere opvarmningseffekt end CO2 pr. udledt ton. Ved at etablere særlige biocovers (biofiltre) i overfladen af lossepladser, kan man omdanne metan fra lossepladsen til CO2, inden den frigives til atmosfæren. Staten har derfor afsat midler til at etablere biocover på lossepladser. Ordningen skal bidrage til at opfylde Danmarks klimamål i I 2015 har regionerne samarbejdet med Miljøstyrelsen om at finde frem til egnede lossepladser, så ejerne kan blive tilbudt at få etableret biocover på områder, hvor der tidligere har været losseplads. Styr på datastrømme fra sneglebor til skrivebord I 2015 har regionerne nedsat en arbejdsgruppe om datastrømme. Gruppen skal komme med forslag til en mere effektiv måde at håndtere datastrømme på mellem laboratorier, regionerne og GEUS. Dette kan bl.a. ske ved at stille ensartede krav til rådgivere om, hvordan de digitale feltdata indsamles, håndteres og distribueres. erne har i 2015 arbejdet på 68 udviklingsprojekter, heraf: 20 projekter støttet af Miljøstyrelsens Teknologiudviklingspulje. 6 projekter med international deltagelse, og de 2 støttet af EU. 17 / ernes arbejde med jordforurening 2015

18 Økonomi 416 mio. kr. Så mange penge har regionerne anvendt på jordforureningsområdet i Figuren herunder viser regionernes forbrug på jordforureningsområdet opgjort på fire hovedområder: Kortlægning, oprensning, borgerrettede opgaver samt it, ledelse og planlægning. Kortlægning: 112 mio. kr. Kortlægningen er udgangspunktet for at kunne prioritere oprensningerne, så de værste forureninger renses op først. 33 mio. kr. er anvendt på at opspore og kortlægge mulig jordforurening, og 79 mio. på de indledende undersøgelser og kortlægning af konstateret forurening. Udgifter til undersøgelse af boliggrunde på anmodning af grundejere og nuancering af forureningens sundhedsrisiko på boliggrunde indgår også i udgifterne til de indledende undersøgelser. Oprensning: 217 mio. kr. 74 mio. kr. er anvendt på videregående undersøgelser, som går forud for en oprensning. Videregående undersøgelser afdækker den konkrete risiko og sikrer valg af en effektiv oprensning, der er målrettet mod den miljø- og sundhedsskadelige forurening. 78 mio. kr. er anvendt på oprensningerne og 42 mio. kr. til efterfølgende drift af tekniske anlæg og overvågning af forurening. En del af udgifterne til drift af de tekniske oprensningsanlæg går til el og afledning af vand til kloak. 23 mio. kr. er anvendt på udviklingsprojekter, som er med til at effektivisere og målrette oprensningsindsatsen. Udgifter til regionernes administration af værditabsordningen er talt med under oprensning. erne har anvendt 3 mio. kr. på den administrative del af de undersøgelser og oprensninger, der er gennemført under værditabsordningen i Borgerrettede opgaver: 29 mio. kr. 20 mio. kr. er anvendt på regionernes godkendelser af undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer samt til udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret arealanvendelse. 9 mio. kr. er anvendt på besvarelse af henvendelser, rådgivning og kommunikation. It-aktiviteter opgjort under it, ledelse og planlægning er afgørende for at reducere udgifterne til besvarelse af forespørgsler om jordforurening. It, ledelse og planlægning: 58 mio. kr. 29 mio. kr. er anvendt på it og data. Det dækker udvikling og vedligeholdelse af it-systemer til opbevaring, registrering og behandling af data. It-systemer bruges bl.a. til at videregive oplysninger til borgerne og til vurdering af risikoen fra de forurenede grunde. erne bidrager desuden til Danmarks Miljøportals arbejde med den landsdækkende jordforureningsdatabase DKjord. 29 mio. kr. er gået til det juridiske arbejde i regionerne, til ledelse og sekretariat, til administrative systemer samt til den løbende prioritering af opgaverne. Herunder bidrag til ernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, som indsamler, bearbejder og videreformidler erfaringer. 18 / ernes arbejde med jordforurening 2015 ernes forbrug i 2015 ernes forbrug på 14% jordforureningsområdet i mio. kr fordelt på fire hovedområder. 7% 29 mio. kr 27% 52% 217 mio. kr 112 mio. kr Kortlægning Oprensning It, ledelse og planlægning Forbrug i alt 416 mio. kr

19 Indsatsen i forhold til grundvand I 2015 har regionerne brugt 208 mio. kr. på den grundvandsbeskyttende indsats. Det svarer til, at halvdelen af den samlede økonomi til jordforureningsområdet er brugt på at beskytte grundvandet. 174 mio. kr. er brugt på at undersøge, risikovurdere og oprense forureninger, som kan true grundvandet. Af dem blev 36 mio. kr. brugt på forurening, som også kan påvirke borgernes sundhed. 34 mio. kr. er brugt på tekniske anlæg, der renser forurenet jord og grundvand og til overvågning af, hvordan forureningerne udvikler sig. Af disse blev 2 mio. kr. brugt på at betale afledningsafgift af det vand, der efter rensning ledes til kloak. Indsatsen i forhold til grundvand Økonomien til indsatsen for at beskytte grundvandet i % 34 mio. kr 55% 114 mio. kr 29% 60 mio. kr Indledende undersøgelser Oprensning, inkl. videregående undersøgelser Forbrug Forbrug i alt alt mio. mio. kr kr Økonomi indsatsen i forhold til sundhed I 2015 har regionerne brugt 58 mio. kr. på indsatsen i forhold til borgernes sundhed. Det svarer til, at 14% af den samlede økonomi til jordforureningsområdet er brugt på at beskytte borgernes sundhed. Derudover er der brugt 36 mio. kr. på indsatser, som både beskytter grundvandet og borgernes sundhed. 51 mio. kr. er brugt på at undersøge, risikovurdere og oprense forureninger, som kan udgøre en risiko for borgernes sundhed. 7 mio. kr. er brugt på tekniske anlæg, der sikrer indeklimaet mod forurening og til overvågning af, hvordan forureningerne udvikler sig. Selv om regionerne har brugt færre midler på indsatsten til sundhed i forhold til indsatsen på grundvand, har der relativt set været behandlet et større antal sager til sundhedsindsatsten end til grundvandsindsatsen. Det skyldes, at udgifterne til grundvandsindsatsten alt andet lige er større end udgifterne til sundhedsindsatsen. erne kan derfor for færre midler gennemføre et forholdsvist større antal undersøgelser i forhold til borgernes sundhed end i forhold til grundvandet. Økonomi øvrige opgaver De resterende 150 mio. kr. til jordforureningsområdet i 2015 er brugt på kortlægning af forurening (33 mio. kr.), beskyttelse af natur og miljø (7 mio. kr.), udviklingsprojekter (23 mio. kr.), borgerrettede opgaver (29 mio. kr.) og på it, ledelse og planlægning (58 mio. kr.). Indsatsen i forhold til sundhed Økonomien til indsatsen for at beskytte borgernes sundhed i % 7 mio. kr 56% 33 mio. kr 18 mio. kr Indledende undersøgelser Oprensning, inkl. videregående undersøgelser Forbrug i alt 58 mio. kr 32% 19 / ernes arbejde med jordforurening 2015

20 Nøgletal for 2015 Tabel 1. Status for kortlægning Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt Samlet antal V1-kortlagte grunde ved udgangen af 2015 Samlet antal V2-kortlagte grunde ved udgangen af 2015* V1-kortlagte grunde i V2-kortlagte grunde i 2015* Antal grunde udgået før kortlægning i Antal grunde udgået af kortlægningen i Antal grunde udgået før kortlægning i alt Antal grunde udgået af kortlægning i alt *Antal grunde, der både er kortlagt på V1 og V2 er opgjort under V2-kortlagte grunde. Tabel 2. Udviklingen i antallet af kortlagte grunde ved årets udgang i perioden Kortlagt på vidensniveau Kortlagt på vidensniveau I alt kortlagt Tabel 3. Antal grunde, der, hvert år i perioden , enten ikke blev kortlagt på baggrund af vurdering af historisk materiale eller udgik af kortlægningen som følge af f.eks. en undersøgelse eller oprensning Ikke kortlagt vurdering af historisk materiale Udgået af kortlægningen / ernes arbejde med jordforurening 2015

21 Tabel 4. Den offentlige indsats Nordjylland Nordjylland Midtjylland Midtjylland Syddanmark SyddanmarkHovedstaden Hovedstaden Sjælland I alt I alt Historiske redegørelser Indsatsen for at beskytte grundvandet* Indledende undersøgelser Videregående undersøgelser Oprensninger Drift af tekniske anlæg Overvågning Indsatsen for at beskytte menneskers sundhed (indeklima og kontaktrisiko) Indledende undersøgelser Heraf undersøgelser udført på anmodning af boligejere Videregående undersøgelser Oprensninger Drift af tekniske anlæg Overvågning Indsatsen af hensyn til miljøet Indledende undersøgelser Videregående undersøgelser Oprensninger Drift af tekniske anlæg Overvågning *Hvis indsatsen er sket både af hensyn til grundvandet og arealanvendelsen er den talt med under grundvandsindsatsen. 21 / ernes arbejde med jordforurening 2015

22 Tabel 5. Borgerrettede opgaver 8 høringer i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse på kortlagte grunde Undersøgelser betalt af private grundejere/ bygherrer Oprensninger betalt af private grundejere/ bygherrer Undersøgelser og oprensninger Betalt af Oliebranchens Miljøpulje Påbud om undersøgelse og/ eller oprensning Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt Ejendomsforespørgsler Web-forespørgsler Direkte forespørgsler, inkl. aktindsigt Tabel 6. Undersøgelser og oprensninger finansieret af statens værditabsordning Undersøgelser Oprensninger Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt Drift af tekniske anlæg / ernes arbejde med jordforurening 2015

23 Tabel 7. Økonomien på jordforureningsområdet i 2015 Økonomi på jordforureningsområdet i 2015 Kortlægning Oprensning Borgerrettede opgaver It, ledelse og planlægning Opsporing og kortlægning af mulig forurening, inkl. overfladevand - arbejdet med selve implementeringen, screening og bearbejdning Indledende undersøgelser Videregående undersøgelser Årsværk 28,4 Samlede årsværk Samlede årsværk omregnet til mio. kr. * 57,4 35,5 Driftsmidler i mio. kr. 16,2 29,0 60,8 24,9 Samlede driftsmidler i mio. kr. Driftsmidler i % 77,0 27 Oprensning 18,9 66,2 Drift af tekniske 74,7 46,3 170,5 61 oprensningsanlæg 18,4 30,3 og overvågning af forurening Tværgående projekter 12,6 15,6 (udviklingsprojekter) Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde Godkendelse af undersøgelser og 39,4 39,4 24,4 4,7 4,7 2 oprensninger betalt af private bygherrer Besvarelse af henvendelser, rådgivning ogkommunikation Administration og planlægning 25,5 13,3 46,8 29,0 29,0 10 It og data 21,2 15,8 I alt 218,2 218,2 135,2 281,1 281,1 100 * I redegørelsen er årsværk omregnet til økonomi. 1 årsværk er: kr. 58,4 23 / ernes arbejde med jordforurening 2015

24 Denne redegørelse er en overordnet beskrivelse af den indsats, som regionerne har udført på jordforureningsområdet i Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til de enkelte regioner. I 2015: erne har anvendt 416 mio. kr. på at beskytte grundvandet og menneskers sundhed mod jordforurening erne har arbejdet med indledende undersøgelser erne har arbejdet med 276 videregående undersøgelser og 120 oprensninger erne har besvaret henvendelser fra borgerne om konkret jordforurening Værditabsordningen dannede grundlag for 76 undersøgelser og 89 oprensninger af jordforurening erne har samarbejdet med kommunerne om 698 tilladelser til byggeri og ændret arealanvendelse på kortlagte grunde erne har godkendt undersøgelser og oprensninger betalt af private grund- og virksomhedsejere erne har behandlet 14 sager om forurening på nedlagte tank- og servicestationer erne har brugt knap 23 mio. kr. til udviklingsprojekter - bl.a. til at udvikle nye metoder til oprensning af forurening

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

I bund og grund. Regionernes arbejde med jordforurening

I bund og grund. Regionernes arbejde med jordforurening I bund og grund ernes arbejde med jordforurening JUNI 2017 SIDE 2-3 INTRO 5.300 grunde 190 mio. m 3 vand R egionerne arbejder for at skabe gode levevilkår for borgere i hele Danmark, og i år er det 10

Læs mere

I bund og grund. Regionernes arbejde med jordforurening

I bund og grund. Regionernes arbejde med jordforurening I bund og grund ernes arbejde med jordforurening JUNI 2017 5.300 grun SIDE 2-3 INTRO 190 mio. m ernes arbejde med jordforurening 2016 Udgivet af: Danske er Design og produktion: Mediegruppen as»indsatsen

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Oprensning af forurening

Oprensning af forurening Bilag 2 - Side -1 af 21 Oprensning af forurening Region Hovedstaden bruger hovedparten af midlerne på de opgaver, der er direkte relateret til op rensning af forurening, som truer drikkevandet eller menneskers

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Disposition. Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen. Klimaforandringer. Case Eskelund. Case Horsens havnebasin/fjord.

Disposition. Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen. Klimaforandringer. Case Eskelund. Case Horsens havnebasin/fjord. www.regionmidtjylland.dk Punktkilder, grundvand og klimaforandringer Erfaringer fra risikovurderinger i Region Midtjylland. Rolf Johnsen Disposition Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen Klimaforandringer

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Jordforurening og råstoffer Regionen skal efter

Læs mere

Region Sjællands pesticidindsats

Region Sjællands pesticidindsats Region Sjællands pesticidindsats ATV Vingsted 7/3-2017 Nanette Schouw & Stella Agger Udtræk fra den nationale database, Jupiter, GEUS, januar 2016 6.477 boringer i Region Sjælland - Pesticidfund i ca.

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland. INDBERETNING OM JORDFORURENING 2013 Titel: Indberetning om jordforurening ISBN-nummer 978-87-92026-67-5 Udgivet af: Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Udgivelsesår: 2014 Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2017

Forord INDSATSPLAN 2017 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2017 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2015 Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering...

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2016 Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering...

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2016

Forord INDSATSPLAN 2016 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2016 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver

Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver Region Midtjylland Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver ATV Vintermøde - temadag d. 4. marts 2013 Tom Birch Hansen Disposition EU direktiver Klimaforandringer og grundvandet

Læs mere

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så disse data kan deles mellem myndigheder,

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere