Armeret epoxy- og polyesterplast - forbrug og affaldsmængder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Armeret epoxy- og polyesterplast - forbrug og affaldsmængder"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Armeret epoxy- og polyesterplast - forbrug og affaldsmængder Carsten Lassen og Susan Heilemann Jensen COWI Rådgivende Ingeniører A/S

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING KOMPOSITMATERIALER KORTLÆGNINGEN 17 2 PRODUKTION OG FORBRUG FORBRUG AF RÅVARER Forbrug af umættet polyester Forbrug af epoxy-resin VINDMØLLESEKTOREN Anvendelser Produktion og forbrug i Danmark Historisk udvikling Affaldsbortskaffelse TRANSPORTSEKTOREN Anvendelser Produktion og forbrug i Danmark Historisk udvikling Affaldsbortskaffelse DEN MARITIME SEKTOR Anvendelser Produktion og forbrug i Danmark Historisk udvikling Affaldsbortskaffelse AFFALDS- OG SPILDEVANDSOMRÅDET Anvendelser Produktion og forbrug i Danmark Historisk udvikling Affaldsbortskaffelse POLYESTERBETON OG KUNSTMARMOR Anvendelser Produktion og forbrug i Danmark Historisk udvikling Affaldsbortskaffelse BYGGESEKTOREN I ØVRIGT Anvendelser Produktion og forbrug i Danmark Historisk udvikling Affaldsbortskaffelse ANDRE ANVENDELSER Anvendelser Produktion og forbrug i Danmark Historisk udvikling Affaldsbortskaffelse 37 3

4 3 AFFALDSMÆNGDER PRODUKTIONSAFFALD UDTJENTE PRODUKTER Historisk forbrug Levetidsfordelinger Affald af udtjente produkter SAMLEDE AFFALDSMÆNGDER HÅNDTERING AF KOMPOSITAFFALD BORTSKAFFELSE AF PRODUKTIONSAFFALD BORTSKAFFELSE AF UDTJENTE PRODUKTER ALTERNATIVE BORTSKAFFELSESMULIGHEDER Anvendelse af nedknust kompositmateriale Pyrolyse med efterfølgende udnyttelse af fibre Termisk genanvendelse med direkte udnyttelse af fibre 54 REFERENCELISTE 56 BILAG A KONTAKTEDE VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER 57 BILAG B DATABLADE MED BAGGRUNDSDATA FOR PROGNOSER AF AFFALDSMÆNGDER 59 4

5 Forord Armeret epoxy- og polyesterplast har i en årrække været anvendt til en lang række formål som fx vindmøllevinger, både, affaldscontainere og tog. Materialerne har en meget lang levetid, og hidtil har mængderne af affald af udtjente produkter været relativt beskedne, men disse mængder forventes at stige betragteligt i fremtiden. Hertil kommer, at der som følge af den generelt stigende produktion inden for kompositområdet må forventes stigende mængder af produktionsaffald af kompositmaterialer. Dette projekt skal ses i sammenhæng med en række bestræbelser, hvis overordnede formål er at udvikle en teknisk, miljømæssig og økonomisk forsvarlig håndtering af udtjente produkter og produktionsaffald af armeret epoxy- og polyesterplast (kompositmaterialer). Miljøstyrelsen har med dette projekt ønsket at etablere et overblik over forbruget og sammensætningen af armeret epoxy- og polyesterplast i Danmark og på denne baggrund vurdere de forventede mængder af kompositaffald i de næste 2 år. Oplysningerne i rapporten er tilvejebragt med velvillig hjælp fra en lang række virksomheder og institutioner. Der er i rapporten i de fleste tilfælde ikke givet referencer til konkrete virksomheder, men alle kontaktede virksomheder er angivet i bilag A. Det herved opnåede overblik over sammensætning og mængder af kompositaffaldet vil kunne danne basis for en prioritering af den videre indsats med henblik på at identificere miljømæssigt bedre løsninger for kompositaffaldet. Projektet har været fulgt af en følgegruppe bestående af: Birgitte Kjær, Miljøstyrelsen, Husholdningsaffaldskontoret (formand) Kristina Elvebakken, Plastindustrien i Danmark Hans Chr. Gabelgaard, Jupiter Plast A/S Hans-Ulrich Thornberg, Vestas Wind Systems A/S Michael Bruun, Krone-Wabash A/S Hans Bjerg, Reichhold Danmark A/S Per Lund Thomsen, Vega A/S Helle Rasmussen, LM Glasfiber A/S Carsten Lassen, COWI, Rådgivende Ingeniører AS Projektet er gennemført af Plastindustrien i Danmark med COWI som rådgiver. Arbejdsgruppen har bestået af Kristina Elvebakken, Plastindustrien i Danmark samt Carsten Lassen og Susan Heilemann Jensen, COWI. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Formålet med dette projekt er at etablere et overblik over forbruget og sammensætningen af armeret epoxy- og polyesterplast (kompositmaterialer) i Danmark og på denne baggrund vurdere, hvor store mængder kompositaffald der kan forventes at komme de næste 2 år. Kompositmaterialerne består af en armering af fibre eller sten, som er indlejret i en matrix af polyester, epoxy eller phenolresin. Fibrene er oftest af glas, men der anvendes også fibre af andre materialer, bl.a. kulfibre og plastfibre. Til mange af de største anvendelsesområder - bl.a. vindmøllevinger, både og køletrailere - er materialerne opbygget som en sandwichkonstruktion. I konstruktionen er to lag af fiberarmeret epoxy- eller polyesterplast adskilt af et lag af et lettere kernemateriale, som bl.a. kan være opskummet PVC, balsatræ eller opskummet polyurethan. Kernematerialerne udgør kun op til nogle få vægtprocent af den samlede konstruktion. Aktuelt forbrug Forbruget af armeret epoxy- og polyesterplast til produktion i Danmark i 2 fremgår af figur 1. Samlet anvendes tons kompositmaterialer til produktion i Danmark. Kompositmaterialer anvendes i en lang række produkter, men de følgende anvendelser tegner sig for langt hovedparten af forbruget til produktion i Danmark: Vindmøller, hvor fiberarmeret epoxy- og polyesterplast anvendes til vinger, spinnere og maskinhuse. Polyesterbeton og kunstmarmor, bestående af sand og småsten i en polyestermatrix, som anvendes til foderkrybber, afløbsrender, borde m.m. Kloakforinger, som består af en strømpe af fiberarmeret epoxy- og polyesterplast, der indføres i gamle kloakker. Profiler af fiberarmeret epoxy- og polyesterplast, som anvendes inden for bygge- og anlægssektoren. Køletrailere, hvor siderne er opbygget af kompositmaterialer isoleret med opskummet polyurethan eller andre plasttyper. Både. Tanke og siloer som bl.a. anvendes i landbruget og industrien. 7

8 Figur 1 Forbrug af kompositmaterialer (armeret epoxy- og polyesterplast) til produktion af produkter i Danmark i 2. Alle mængder i tons komposit. Byggesektoren i øvrigt Andre anvendelser Polyesterbeton og kunstmarmor Affalds- og spildevandsom-rådet Den maritime sektor Vindmøllesek-toren Transportsek-toren Da der er en stor nettoeksport af især vindmøller, ser mønstret lidt anderledes ud, når man opgør mængden af kompositmaterialer i færdigvarer solgt i Danmark i år 2, som fremgår at figur 2. Der er dog tale om de samme hovedanvendelsesområder, blot er vindmøllesektoren mindre dominerende. Det samlede indhold i færdigvarer solgt i Danmark i år 2 er anslået til tons. Figur 2 Kompositmaterialer (armeret epoxy- og polyesterplast) i færdigvarer solgt i Danmark i 2. alle mængder i tons komposit. Andre anvendelser Byggesektoren i øvrigt Vindmøllesekto-ren Polyesterbeton og kunstmarmor Transportsekto-ren Den maritime sektor Forbrugsudvikling Affalds- og spildevandsom-rådet Kompositmaterialer har en meget lang levetid, og for at kunne lave prognoser for mængderne af kompositaffald for de kommende år har det været nødven- 8

9 digt at opgøre forbruget af produkter indeholdende kompositmaterialer i perioden Da der for alle områder - på nær vindmøller - ikke har være fyldestgørende statistiske oplysninger om forbruget, har den væsentligste indgang til at estimere det historiske forbrug været oplysninger om forbruget af plastråvarer til produktion af kompositmaterialer i Danmark, indhentet fra førende råvareleverandører. Omregningen til indhold i færdigvarer solgt i Danmark fremgår nærmere af rapporten. Figur 3 Forbrug af kompositmaterialer til produktion af kompositprodukter i Danmark (angivet som middelværdier i det anslåede interval). 5 Vindmøller Kloakforinger Forbrug til produktion (tons komposit) Flagstænger Bygning/sanitet Andet Tanke, siloer mm. Affaldscontainere Transport Polyesterbeton /kunstmarmor Både Prognoser Ovenlys Læskure På baggrund af oplysninger om det historiske forbrug og den forventede levetid af produkterne er der lavet prognoser for de forventede mængder af kompositaffald fra udtjente produkter de kommende 2 år. Disse mængder er sammenholdt med mængderne af kompositaffald fra produktionen af produkter i Danmark. I figur 4 ses middelprognosen for kompositaffald fra udtjente produkter sammen med de forventede mængder af produktionsaffald. Affald af polyesterbeton og kunstmarmor er ikke med i opgørelsen, fordi disse materialer er meget forskellige fra de øvrige kompositmaterialer. Det skal bemærkes, at der er meget store usikkerheder på prognoserne, som i rapporten er repræsenteret med minimum- og maksimumprognoser for hvert anvendelsesområde. De samlede mængder af affald af udtjente produkter er beregnet til tons i 2, tons i 21 og tons i 22. I denne mængde indgår også produkter, som bortskaffes uden om affaldssektoren, fx jordtanke som bliver efterladt i jorden eller køletrailere der eksporteres og skrottes i udlandet. Mængderne der omsættes inden for affaldssektoren vil derfor formentlig være noget mindre - især inden for transportområdet. Til sammenligning blev der fra produktionen af kompositprodukter i 2 produceret ca. 2.4 tons hærdet produktionsaffald inkl. forme (ekskl. epoxy prepreg og polyesterbeton/kunstmarmor) og 61 tons epoxy prepreg (delvist hærdet). 9

10 Figur 4 Prognose for samlede mængder af kompositaffald 2-22 (middel prognose for udtjente produkter). Der er antaget en stigning i mængderne af produktionsaffald på 5% pr. år i perioden Bygning/sanitet omfatter ikke polyesterbeton og kunstmarmor. Affaldsmængder (tons) 15 Middel prognose Vindmøller Flagstænger Bygning/sanitet Andet Tanke, siloer mm. Transport Affaldscontainere Store både Småbåde <7,5 m Ovenlys Læskure Produktionsaffald Alternativ bortskaffelse Både produktionsaffald og affald af udtjente produkter er traditionelt blevet bortskaffet til affaldsforbrænding eller deponi. I de seneste år er der igangsat en række forsøg med andre bortskaffelsesformer med henblik på at kunne genanvende materialerne. Disse forsøg omtales kort i slutningen af rapporten. Det drejer sig dels om forsøg med forskellige former for termisk behandling, hvor kompositmaterialernes fiberdel genanvendes i nye produkter, dels om forsøg med nedknusning og direkte genanvendelse af kompositmaterialerne. 1

11 Summary and Conclusions The aim of this project is to establish an overview over the consumption and the composition of reinforced epoxy and polyester plastics (composites) in Denmark and on this basis projected the volumes of composite waste to be generated within the period of 2 to 22. The composites consist of a reinforcement of fibres or stones embedded in a matrix of polyester, epoxy or phenol resin. The fibres are most often made of glass, but fibres of other materials like carbon and plastic are used as well. For many of the main application areas - among others wind turbine arms, boats and refrigerated trailers - the materials consist of a sandwich construction. In the sandwich construction two layers of fibre reinforced epoxy or polyester plastics are separated by a layer of a lighter core material, which can be expanded PVC, balsa wood or expanded polyurethane. The core materials only account for up to a few percentages of the weight of the total construction. Current consumption The consumption of reinforced epoxy and polyester plastic for production of products in Denmark in 2 is shown in Figure 1. In total, 39,-62, tonnes composites are used for production in Denmark. Composites are used in a considerable number of products, but the following application areas account for the chief part of the consumption for production in Denmark: Wind turbines, in which composites are used for wings, spinners and engine sheds. Polymer concrete and synthetic marble consisting of sand and pebbles in a polyester matrix. The products are used for mangers, drain systems, tables, etc. Sewer linings consisting of hoses of fibre-reinforced epoxy or polyester plastics inserted in old sewers. Profiles of fibre-reinforced epoxy or polyester plastics used for various applications within the building and civil sector. Refrigerated trailers of which the sides are panels of composites insulated with expanded polyurethane or other types of expanded plastics. Boats. Tanks and silos used within agriculture and industry, among other places. 11

12 Figure 1 Consumption of composites (reinforced epoxy and polyester plastics) for production in Denmark in 2. All figures in tonnes composite Other applications 86-1,5 Building sector apart from this 1,5-2,9 Polymer concrete and marble 6,6-11,8 Waste and wastewater management 2,9-5,5 Wind turbine sector 24,3-34,9 Maritime sector 1,2-2,2 Transport sector 1,5-2,7 Due to a large net export of especially wind turbines, the pattern is somewhat different when the total amount of composites in products sold in Denmark is regarded (see figure 2). The main application areas are however the same, but the wind turbine sector is less dominant. The total volume in finished products sold in Denmark is estimated at 2,-34, tonnes. Figure 2 Consumption of composites (reinforced epoxy and polyester plastics) in end products sold in Denmark in 2. all figures in tonnes composite Building sector apart from this 56-1,4 Other applications 68-1,9 Wind turbine sector 6,5-9,3 Polymer concrete and marble 7,5-11, Transport sector 1,3-2,6 Waste and wastewater management 2,6-5, Maritime sector 9-3,1 12

13 Consumption trend Composites have very long service lives; and to make projections of the volumes of composite waste to be generated in the coming years, it has been necessary to assess the consumption of products containing composites during the period of 1965 to 2. For all application areas - except wind turbines - no satisfactory statistical information of consumption is available. Consequently the main entrance for the estimation of the historical consumption is information on the consumption of resins for production of composites in Denmark obtained from leading suppliers of resins. The conversion from consumption of resin to the consumption of composites with finished products appears in detail from the report. Figure 3 Consumption of composites for production in Denmark (medium figures). Consumption for production (tonnes composites) Wind turbines Sewer linings Flagpoles Buildings Other applications Tanks and silos, etc. Waste containers Transport Polymer concrete and marble Boats Skylights Bus stop shelters Projections Based on information on the historical consumption and the estimated lives of the products, projections of the expected volumes of composite waste from discarded products within the coming 2 years have been made. The projected volumes are compared to the volumes of composite waste from the production of products in Denmark. The medium projection of discarded products in combination with the production waste is shown in Figure 4. Waste of polymer concrete and synthetic marble is not included, as these materials are substantially different from the other composites. It should be noted that the projections are encumbered with a very high uncertainty, and the projections are in the report represented by minimum and maximum projections for each application area. The total volumes of composite waste from discarded products are estimated at 1,7-6,4 tonnes in 2, 2,9-1,1 tonnes in 21 and 5,7-15,3 tonnes in 22. Included in these volumes are products that are disposed of extra the waste management system, e.g. heating oil tanks left in the ground and refrigerated trailers that are exported and disposed of abroad. 13

14 For comparison, the production of composite products in 2 generated about 2,4 tonnes cured composite waste (exclusive of epoxy prepreg and polymer concrete and synthetic marble) and 61 tonnes epoxy prepreg (partly cured). Figure 4 Projection of waste volumes to be generated 2-22 (Medium projection for discarded products). The volume of production waste is presumed to increase 5% per year for the period of 2 to 25. Waste (tonnes) 15 Medium forecast Wind turbines Flagpoles Buildings Other applications Tanks, silos, etc. Transport Waste containers Boats >7,5m Boats <7,5 m Skylights Bus stop shelters Production waste Alternative disposal Both production waste and composite waste of discarded products have traditionally been disposed of to solid-waste incinerators or refuse dumps. In recent years, a number of experiments with alternative waste treatment have been initiated. These experiments are briefly described in the report. The experiments concern partly different sorts of thermal treatment, where the fibre part of the composites is recycled or down-cycled in new products, partly experiments where all the composites are crushed and recycled in new composites. 14

15 1 Indledning 1.1 Kompositmaterialer Begrebet kompositmateriale benyttes generelt om konstruktionsmaterialer, der er sammensat af to eller flere forskellige materialer. I denne rapport vil begrebet anvendes mere specifikt om sammensatte konstruktionsmaterialer bestående af en grundmasse (matrix) af hærdeplast, hvori der er indlejret fibre eller småsten. Betegnelserne kompositmateriale og komposit bruges som synonymer. Som matrix anvendes oftest umættet polyester, men epoxy og phenolplast anvendes også i en vis udstrækning. Hærdeplast er karakteristisk ved, at der ved forarbejdningen indgår kemiske processer, hvorved der sker en hærdning, dvs. at tilstandsformen ændres fra flydende til fast. Eksempelvis hærdes polyester ved, at en opløsning af umættet polyesterresin i en reaktiv monomer - oftest styren - tilsættes en initiator og accelerator, hvorved der igangsættes en polymeriseringsproces mellem polyesterresinen og monomeren, og materialet bliver stift. Processen er irreversibel og det er, modsat hvad der er tilfældet med termoplast, ikke muligt efterfølgende at forme materialet ved opvarmning. Polyester kan ligesom andet hærdeplast derfor ikke genanvendes ved at blive støbt om. Polyester, epoxy og phenolplast er alle betegnelser for grupper af plastmaterialer. Hver af de tre materialegrupper er kendetegnet ved karakteristiske kemiske strukturer, men inden for gruppen kan der være flere typer af resiner med mindre forskelle i kemisk sammensætning og materialegenskaber. Man skelner eksempelvis mellem en lang række polyestertyper, hvoraf orthophthalsyrepolyestere, isophthalsyre-polyestere, bisphenol-polyestere og vinylestre er blandt de mest anvendte. Vinylestre omtales populært ofte som en særlig gruppe på linie med polyestre. I denne matrix indlejres enten fibre eller småsten. De mest anvendte fibre er tynde glasfibre, men kulfibre og aramidfibre (fx Kevlar) anvendes i stigende omfang. Til særlige konstruktioner anvendes desuden fibre af metal, polyetylen, cellulose, siliciumcarbid, eller aluminiumoxid (Jensen et al. 2). Det er fibrene, der giver materialet dets styrke, mens matrixen holder fibrene sammen og overfører belastningerne mellem fibrene. Mængden af fibre, som indlejres i matrixen, varierer afhængig af de ønskede materialeegenskaber, men volumenandelen af fibre vil oftest være mellem 2 og 5%. Til enkelte anvendelser som kunstmarmor og polyesterbeton (se afsnit 2.6) anvendes der ikke fibre, men i stedet småsten. Det skal bemærkes, at fiberforstærkning også anvendes i visse typer termoplast, som ikke vil omtales yderligere her. Udover matrix og fibre indgår en række hjælpestoffer. Hvilke hjælpestoffer der anvendes vil være afhængigt af matrixens basispolymerer. Til polyester anvendes der ofte: 15

16 Stabilisatorer og inhibitorer (for at sikre polyesterens egenskaber inden og i forbindelse med polymeriseringen). Initiatorer og acceleratorer (for at igangsætte og styre polymeriseringen). Som accelerator anvendes bl.a. kobolt, som vil kunne optræde i koncentrationer på ca.,5% i det færdige produkt. Tiksotroperingsmidler (for at give den flydende polyester er god vedhæftningsevne til fibrene, så polyesteren ikke flyder ud på lodrette flader). Styrenfordampningshæmmende additiver (for at reducere fordampningen af styren under forarbejdningen). Brandhæmmere (for af brandhæmme det færdige produkt. Brandhæmmende egenskaber kan også indbygges i selve polyesterresinen). Paraffin (for at hindre at overfladen på det færdige produkt er klæbrig). Farvepigmenter. Fyldstoffer som kridt, ler, kvarts, grafit eller korund (for at give materialet en mere glat og slidbestandig overflade). I relation til denne rapports hovedemne - bortskaffelse af kompositmaterialerne - er brandhæmmerne af særlig betydning. Brandhæmmere, indeholdende klor eller brom, er på grund af mulighederne for dannelse af dioxiner uønskede i affaldsforbrændingsanlæg og ved andre former for termisk affaldsbehandling. I relation til dioxindannelsen er det formentlig af mindre betydning om brom eller klor er indbygget i selve polyesterresinen eller tilsat som hjælpestof. For at give materialet en glat og slidbestandig overflade består overfladen ofte af en gelcoat (eller topcoat), som består af samme basispolymer som matrixen, hvortil der er tilsat farvepigmenter og fyldstoffer. For at give et emne yderligere stivhed kombineres laminater af ovennævnte materialer ofte med et let kernemateriale som fx ekspanderet PVC/polyurea (i det følgende kun betegnet PVC), balsatræ eller polyurethanskum i en sandwichkonstruktion. I figur 1.1 er der vist en principskitse. I nogle konstruktioner kan der være flere lag matrix og kerne ovenpå hinanden, ligesom der også i mange tilfælde vil være gelcoat på begge sider. Figur 1.1 Principskitse af sandwichkonstruktion. Gelcoat Matrix med fibre Kernemateriale 16

17 1.2 Kortlægningen Ved kortlægningen er produkterne opdelt i 7 produktgrupper: 1. Vindmøllesektoren 2. Den maritime sektor 3. Transportsektoren 4. Affalds- og spildevandsområdet 5. Kunstmarmor og polyesterbeton 6. Byggesektoren i øvrigt 7. Andre anvendelser. Kortlægningen omfatter ikke kompositmaterialer, som anvendes i elektriske og elektroniske produkter (fx laminater i printkort) samt kompositmaterialer baseret på phenolresin. Årsagen til denne afgrænsning er dels at der findes særlige ordninger for affald af elektroniske og elektriske produkter, dels at kompositmaterialer antages at anvendes til mange smådele i disse produkter, men at de samlede mængder er relativt små. Ved kortlægningen er der fokuseret på, hvor store mængder affald der aktuelt dannes, samt hvor store mængder der forventes at blive dannet de næste 2 år. Strømmen af kompositmaterialer gennem samfundet er illustreret i figur 1.2. Bortskaffelse af kompositaffald sker enten i form af bortskaffelse af produktionsaffald eller bortskaffelse af udtjente produkter. Der er i samfundet to puljer af kompositmaterialer. Den ene pulje (pulje 1), som er relativt lille, består af materialer, som er akkumuleret i forbindelse med produktionen - enten i form af kompositmaterialer i produktionsapparatet (fx forme) eller i form af lagre af råvarer og producerede produkter. Fra denne pulje vil der løbende ske en strøm af kompositmaterialer i form af producerede produkter og produktionsaffald. Da puljen er relativt lille, vil fraførsel i form af produkter og affald inden for det år som betragtes stort set svare til tilførslen af råvarer. For flere af produktgrupperne bliver hovedparten af produktionen eksporteret, mens der for andre foregår en betydelig import, og der vil derfor være en stor forskel mellem størrelsen af produktionen og det aktuelle salg af færdigvarer (forbrug) i Danmark. Den anden pulje (pulje 2) består af produkter, der er i brug i samfundet. Fra denne pulje vil produkterne, når de er udtjente, blive bortskaffet i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Da kompositprodukter typisk har en levetid på 2 år eller derover, vil de produkter, som bortskaffes i dag, være tilført puljen for mindst 2 år siden. For at kunne bestemme hvad der bortskaffes i dag, er det altså nødvendigt at kende aldersfordelingen af produkterne i brug og have kendskab til sammensætningen af de produkter, der blev taget i anvendelse for 2 år siden. 17

18 Figur 1.2 Diagram over strømmen af kompositmaterialer. Import af råvarer Eksport af færdigvarer Pulje 1 Produktionsapparat, lager mm. Bortskaffelse af produktionsaffald Import af færdigvarer Salg af færdigvarer (forbrug) Eksport af brugte produkter Pulje 2 Færdigvarer i brug Affaldsbortskaffelse Der er ikke tidligere foretaget en opgørelse over brugen af kompositprodukter i Danmark, og der foreligger derfor ikke umiddelbart nogle samlede oplysninger om tidligere produktion og forbrug. Beskrivelsen af anvendelser vil derfor i det følgende tage udgangspunkt i en beskrivelse af de produkter, der produceres og tages i brug i dag. I det omfang der foreligger oplysninger om ældre produkter, som er i anvendelse i væsentlige mængder i samfundet, vil der blive angivet, i hvilket omfang disse produkter adskiller sig fra produkter, som bliver produceret i dag. Oplysningerne vedrørende produktion og forbrug er indhentet via direkte henvendelser til råvareleverandører, producenter og importører af kompositprodukter eller produkter indeholdende kompositmaterialer. Disse oplysninger er - hvad angår affaldshåndtering - suppleret med statistisk materiale fra Plastindustrien i Danmark og oplysninger fra affaldsselskaber og potentielle aftagere af kompositaffald. Oplysninger om det historiske forbrug er baseret på oplysninger fra råvareleverandører og producenter, som har været i branchen i mange år. Oplysningerne er hovedsageligt baseret på disse personers hukommelse og optegnelser - i enkelte tilfælde suppleret med statistisk materiale. Alle mængdeangivelser for 2 repræsenteres ved de intervaller, inden for hvilke forfatterne skønner den rigtige værdi vil ligge med 9% sandsynlighed. Dette indebærer, at i 1% af tilfældene vil de rigtige værdier være uden for intervallet, og i få tilfælde vil de kunne være langt fra intervallet. I angivelserne af det historiske forbrug skal intervallerne fortolkes således, at de angiver usikkerheden over 1-års perioder, men at forbruget i enkeltår godt kan være uden for intervaller. Ved angivelserne af det aktuelle forbrug til produktion i Danmark er intervallerne i visse tilfælde lavet af kilderne til dataene (fx råvareleverandører) for at sløre den faktiske værdi, som betragtes som fortrolig. Den rigtige værdi vil i disse tilfælde med lige så stor sandsynlighed kunne ligge nær grænserne til intervallet som midt i intervallet. 18

19 2 Produktion og forbrug 2.1 Forbrug af råvarer Til produktion af kompositmaterialer anvendes der som polymer enten flydende umættet polyester, epoxy-resin eller phenol-resin. Ved afgrænsningen af denne undersøgelse er det valgt ikke at inddrage produkter af phenolplast i undersøgelsen. Phenolplast, som i mange år har været kendt under handelsnavnet Bakelit, er meget varmebestandigt og anvendes til en lang række formål, bl.a. elektriske og elektroniske produkter, bordplader, gryder og pander, motordele til biler og bremseklodser (Jensen et al. 2). Af produkter omtalt i denne rapport anvendes det bl.a. i mindre grad til togdele og profiler. I opgørelserne af produktionsaffald i kapitel 3 vil der dog kunne indgå en mindre del affald af phenolplast, da der i opgørelsen ikke er skelnet mellem phenolplast og andre plasttyper. Det har ikke været muligt hverken fra danske råvareleverandører eller den europæiske sammenslutning af kemiske industrier, CEFIC, at få oplysninger om det samlede forbrug af phenolplast til produktion af kompositprodukter i Danmark Forbrug af umættet polyester Umættet polyester er den mest anvendte plastråvare til produktion af kompositprodukter i Danmark, og armeret polyester bruges inden for alle anvendelsesområder for komposit. Forsyningen af umættet polyester i perioden fremgår af figur 2.1. Forsyningen er udtryk for de mængder, som anvendes til produktion af kompositmaterialer i Danmark. Den optrukne linie, som dækker perioden fra , er baseret på direkte oplysninger fra branchen. Mængderne er fra branchen angivet med en usikkerhed på ± 5-1%, men er her kun angivet med middelværdier. Forsyningen kan på baggrund af statistikkerne fra Danmarks statistik beregnes som: Forsyning = produktion + import - eksport. Produktion fremgår af statistikken Varestatistik for industrien, mens import og eksport er opgjort i publikationen Udenrigshandelen. I statistikkerne fra Danmarks Statistik er den flydende umættede polyester i de senere år ført under eget varenummer. Flydende umættet polyester anvendes udelukkende til produktion af kompositmaterialer, og mængderne ført under det pågældende varenummer burde derfor give et dækkende billede af det samlede forbrug af polyester til produktion i Danmark. Disse mængder er for perioden 1964 til 2 angivet som åbne firkanter. Ifølge oplysninger fra branchen synes de registrerede mængder i statistikken ikke at svare til den faktiske forsyning. Usikkerheden på de statistiske data synes at være steget markant med den ændrede indberetningspraksis i midten af 199 erne. 19

20 I de ældre statistikker er det ikke helt så klart, hvorvidt der kan være andre typer af polyestre, som føres under samme varenummer, men på basis af sammenligningen med mængdeoplysningerne fra branchen antages det, at de statistiske oplysninger giver et realistisk billede af forbruget af umættet flydende polyester. Det ses, at forsyningen i 196 erne lå på et niveau omkring 4 tons, stigende til omkring det dobbelte i 198 erne, sådan at forsyningen frem til midten af 199 erne lå på tons, for endelig i den seneste halvdel af 199 erne at stige til omkring tons. For 2 angiver branchen et samlet forbrug af polyester til produktion af kompositmaterialer på tons, mens forsyningen af polyester registreret af Danmarks Statistik var 13.7 tons. Som nævnt i det foregående afsnit er der lagt usikkerheder ind ved angivelserne af forbruget til enkelte anvendelsesområder. Som en konsekvens af opgørelsesmetoden er det samlede forbrug, beregnet som summen af alle bidrag lidt større. Der ser således ud til at være en tendens til en mindre overestimering af mængderne i opgørelsen. I 2 blev der af dette polyester produceret i størrelsesordenen 4. tons kompositmateriale. Forholdet mellem polyester og andre råvarer er ikke fast; der har været en tendens til, at der som gennemsnit bruges stigende mængder af fibre til polyester. Dette skyldes delvist, at den største stigning i forbruget er sket inden for vindmøllebranchen, hvor der anvendes komposit med en relativt stor andel af fibre. Figur 2.1 Forsyning af flydende umættet polyester ). Forsyning (tons polyester) Leverandører Danmarks Statistik ) Der har ifølge oplysninger fra råvareleverandører ikke været produktion af polyester i Danmark siden 1995, og det er derfor muligt at produktion af polyester anført i Varestatistik for Industrien fra 1995 og frem ikke er en egentlig produktion, men at der snarere er tale om omemballering og videresalg. Da forsyningsmængderne anført i statistikken er mindre end mængderne anslået af råvareleverandører, er det imidlertid valgt at medregne den angivne produktion ved beregningen af forsyningen, da der ikke er sikre oplysningerne om, at de samme mængder medregnes to gange (dvs. at en del af det som er medregnet under import efter omemballering også medregnes under produktion). Produktion af polyester i Danmark var i 197 diskretioneret i Varestatistikken (dvs. den fremgår ikke), og produktion indgår derfor ikke i den beregnede forsyningsmængde for 197, som derved må forventes at være underestimeret. 2

Branchebeskrivelse for glasfiber og andre fiberforstærkede plastprodukter

Branchebeskrivelse for glasfiber og andre fiberforstærkede plastprodukter Branchebeskrivelse for glasfiber og andre fiberforstærkede plastprodukter Teknik og Administration Nr. 3 2004 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Sammenfatning 7 3. Generel beskrivelse af branchen

Læs mere

Havkajakroerne MG 2012-11-15

Havkajakroerne MG 2012-11-15 er en ret upræcis betegnelse, da det i daglig tale både bruges om fibre af glas, og om komposit materialet bestående af kunst fibre og et bindemiddel. En mere beskrivende, men ikke så ofte anvendt betegnelse

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Genanvendelse af glasfibermaterialer. Miljøprojekt nr. 1455, 2012

Genanvendelse af glasfibermaterialer. Miljøprojekt nr. 1455, 2012 Genanvendelse af glasfibermaterialer Miljøprojekt nr. 1455, 2012 Titel: Genanvendelse af glasfibermaterialer Redaktion: Jakob W Nielsen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald?

Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald? Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald? Peter Kjeldsen DTU Miljø Danmarks Tekniske Universitet Møde i Netværk for bygge- og anlægsaffald København, 27. august 2013 Introduktion Bygge-

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 ved Poul Nyrup Rasmussen, formand for Alliancen for Grøn Offshore Energi 29. oktober 2010 GRØN ENERGI

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Kortlægning af CFC- og HCFC affald i Danmark

Kortlægning af CFC- og HCFC affald i Danmark Kortlægning af CFC- og HCFC affald i Danmark Tomas Sander Poulsen, Joan Maj Nielsen & Jørn Lauridsen COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1076 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, takker hermed for det fremsendte materiale vedr. ovennævnte bekendtgørelse.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, takker hermed for det fremsendte materiale vedr. ovennævnte bekendtgørelse. Miljøstyrelsen Dok.nr: 48758 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 17. januar 2011 HØRINGSSVAR JOURNALNUMMER MST 7759-00121 Miljøstyrelsen har med brev af 16. december 2010 anmodet om høringsparternes kommentarer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Fremtidens ressourceøkonomi en teknologisk vækstdagsorden

Fremtidens ressourceøkonomi en teknologisk vækstdagsorden Fremtidens ressourceøkonomi en teknologisk vækstdagsorden Effektiv udnyttelse af ressourcer står centralt på både den miljø-, innovations- og erhvervspolitiske dagsorden. Ikke kun i Danmark, men også globalt.

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for 202-203 Forord Nærværende dokument er den første virksomhedsplan for Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplanen er udarbejdet det af selskabets direktion og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen Svendeprøven for Bådebygger uddannelsen SVP-1 Revideret bådebyggeruddannelse og ny svendeprøve I forbindelse med den seneste revision af de Maritime Håndværksfag i 2008 blev bådebyggeruddannelsens faglige

Læs mere

Miljøpulje for spildolie

Miljøpulje for spildolie Rev. september 2015 Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie MILJØPULJEN ApS Postboks 08 2791 Dragør Telefon 33 14 59 22 For Mineralolie Branchen er det væsentligt at sikre, at medlemmernes smøreolier

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET Sektionen for kompositmaterialer Tirsdag den 26. august 2008 09.00 Bus fra Radisson SAS Limfjord Hotel til Aalborg Universitet 9.30-10.00

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Optimering af materialegenvinding af procesmaterialer af plast

Optimering af materialegenvinding af procesmaterialer af plast Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2004 Optimering af materialegenvinding af procesmaterialer af plast Nils H. Nilsson og Bjørn Malmgren-Hansen Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Jane Pors, Mette Damgaard og Inge Bondgaard Eurofins Danmark Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Nr. 101 2009 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement

Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement Databasen SimDB Databasen SimDB...1 SimDB - BuildingElement...1 SimDB - BuildingElement, ConstructionLayer...2 Materialelag for WinDoor...3 SimDB - BuildingElement, MaterialAmount...4 SimDB - BuildingMaterial...5

Læs mere

Statistik for plastemballage 2000

Statistik for plastemballage 2000 Miljøprojekt Nr. 693 2002 Statistik for plastemballage 2000 Lars Mørch Ottosen Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager

Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager Plastic ZERO - LIFE10 ENV/DK/098 - with the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union Genanvendelse sparer ressourcer

Læs mere

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 AGENDA KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND SAMMENLIGNINGSANALYSER UDFORDRINGERNE REDUKTION AF LCOE I 2020 GENNEM SPØRGSMÅL KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND OFFSHORE WIND

Læs mere

Komposit et byggemateriale på vej frem. Af Finn Jernø, Fiberline Composites A/S. W/ K-m. Vægt g/cm 3 0,15

Komposit et byggemateriale på vej frem. Af Finn Jernø, Fiberline Composites A/S. W/ K-m. Vægt g/cm 3 0,15 Komposit et byggemateriale på vej frem Af Finn Jernø, Composites A/S kompositter til helt bestemte formål. Et kompositemne kan således ved sin materialekombination sammensættes og konstrueres med en bestemt

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Genvinding af resourcer i slagge fra

Genvinding af resourcer i slagge fra Genvinding af resourcer i slagge fra forbrænding af affald - udviklingsprojekt 2011-2014 6. april 2011 Claus Pade, Teknologisk Institut (Jens Kallesøe & Søren Dyhr-Jensen, AFATEK) 1 Projektets partnerkreds

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere