Armeret epoxy- og polyesterplast - forbrug og affaldsmængder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Armeret epoxy- og polyesterplast - forbrug og affaldsmængder"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Armeret epoxy- og polyesterplast - forbrug og affaldsmængder Carsten Lassen og Susan Heilemann Jensen COWI Rådgivende Ingeniører A/S

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING KOMPOSITMATERIALER KORTLÆGNINGEN 17 2 PRODUKTION OG FORBRUG FORBRUG AF RÅVARER Forbrug af umættet polyester Forbrug af epoxy-resin VINDMØLLESEKTOREN Anvendelser Produktion og forbrug i Danmark Historisk udvikling Affaldsbortskaffelse TRANSPORTSEKTOREN Anvendelser Produktion og forbrug i Danmark Historisk udvikling Affaldsbortskaffelse DEN MARITIME SEKTOR Anvendelser Produktion og forbrug i Danmark Historisk udvikling Affaldsbortskaffelse AFFALDS- OG SPILDEVANDSOMRÅDET Anvendelser Produktion og forbrug i Danmark Historisk udvikling Affaldsbortskaffelse POLYESTERBETON OG KUNSTMARMOR Anvendelser Produktion og forbrug i Danmark Historisk udvikling Affaldsbortskaffelse BYGGESEKTOREN I ØVRIGT Anvendelser Produktion og forbrug i Danmark Historisk udvikling Affaldsbortskaffelse ANDRE ANVENDELSER Anvendelser Produktion og forbrug i Danmark Historisk udvikling Affaldsbortskaffelse 37 3

4 3 AFFALDSMÆNGDER PRODUKTIONSAFFALD UDTJENTE PRODUKTER Historisk forbrug Levetidsfordelinger Affald af udtjente produkter SAMLEDE AFFALDSMÆNGDER HÅNDTERING AF KOMPOSITAFFALD BORTSKAFFELSE AF PRODUKTIONSAFFALD BORTSKAFFELSE AF UDTJENTE PRODUKTER ALTERNATIVE BORTSKAFFELSESMULIGHEDER Anvendelse af nedknust kompositmateriale Pyrolyse med efterfølgende udnyttelse af fibre Termisk genanvendelse med direkte udnyttelse af fibre 54 REFERENCELISTE 56 BILAG A KONTAKTEDE VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER 57 BILAG B DATABLADE MED BAGGRUNDSDATA FOR PROGNOSER AF AFFALDSMÆNGDER 59 4

5 Forord Armeret epoxy- og polyesterplast har i en årrække været anvendt til en lang række formål som fx vindmøllevinger, både, affaldscontainere og tog. Materialerne har en meget lang levetid, og hidtil har mængderne af affald af udtjente produkter været relativt beskedne, men disse mængder forventes at stige betragteligt i fremtiden. Hertil kommer, at der som følge af den generelt stigende produktion inden for kompositområdet må forventes stigende mængder af produktionsaffald af kompositmaterialer. Dette projekt skal ses i sammenhæng med en række bestræbelser, hvis overordnede formål er at udvikle en teknisk, miljømæssig og økonomisk forsvarlig håndtering af udtjente produkter og produktionsaffald af armeret epoxy- og polyesterplast (kompositmaterialer). Miljøstyrelsen har med dette projekt ønsket at etablere et overblik over forbruget og sammensætningen af armeret epoxy- og polyesterplast i Danmark og på denne baggrund vurdere de forventede mængder af kompositaffald i de næste 2 år. Oplysningerne i rapporten er tilvejebragt med velvillig hjælp fra en lang række virksomheder og institutioner. Der er i rapporten i de fleste tilfælde ikke givet referencer til konkrete virksomheder, men alle kontaktede virksomheder er angivet i bilag A. Det herved opnåede overblik over sammensætning og mængder af kompositaffaldet vil kunne danne basis for en prioritering af den videre indsats med henblik på at identificere miljømæssigt bedre løsninger for kompositaffaldet. Projektet har været fulgt af en følgegruppe bestående af: Birgitte Kjær, Miljøstyrelsen, Husholdningsaffaldskontoret (formand) Kristina Elvebakken, Plastindustrien i Danmark Hans Chr. Gabelgaard, Jupiter Plast A/S Hans-Ulrich Thornberg, Vestas Wind Systems A/S Michael Bruun, Krone-Wabash A/S Hans Bjerg, Reichhold Danmark A/S Per Lund Thomsen, Vega A/S Helle Rasmussen, LM Glasfiber A/S Carsten Lassen, COWI, Rådgivende Ingeniører AS Projektet er gennemført af Plastindustrien i Danmark med COWI som rådgiver. Arbejdsgruppen har bestået af Kristina Elvebakken, Plastindustrien i Danmark samt Carsten Lassen og Susan Heilemann Jensen, COWI. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Formålet med dette projekt er at etablere et overblik over forbruget og sammensætningen af armeret epoxy- og polyesterplast (kompositmaterialer) i Danmark og på denne baggrund vurdere, hvor store mængder kompositaffald der kan forventes at komme de næste 2 år. Kompositmaterialerne består af en armering af fibre eller sten, som er indlejret i en matrix af polyester, epoxy eller phenolresin. Fibrene er oftest af glas, men der anvendes også fibre af andre materialer, bl.a. kulfibre og plastfibre. Til mange af de største anvendelsesområder - bl.a. vindmøllevinger, både og køletrailere - er materialerne opbygget som en sandwichkonstruktion. I konstruktionen er to lag af fiberarmeret epoxy- eller polyesterplast adskilt af et lag af et lettere kernemateriale, som bl.a. kan være opskummet PVC, balsatræ eller opskummet polyurethan. Kernematerialerne udgør kun op til nogle få vægtprocent af den samlede konstruktion. Aktuelt forbrug Forbruget af armeret epoxy- og polyesterplast til produktion i Danmark i 2 fremgår af figur 1. Samlet anvendes tons kompositmaterialer til produktion i Danmark. Kompositmaterialer anvendes i en lang række produkter, men de følgende anvendelser tegner sig for langt hovedparten af forbruget til produktion i Danmark: Vindmøller, hvor fiberarmeret epoxy- og polyesterplast anvendes til vinger, spinnere og maskinhuse. Polyesterbeton og kunstmarmor, bestående af sand og småsten i en polyestermatrix, som anvendes til foderkrybber, afløbsrender, borde m.m. Kloakforinger, som består af en strømpe af fiberarmeret epoxy- og polyesterplast, der indføres i gamle kloakker. Profiler af fiberarmeret epoxy- og polyesterplast, som anvendes inden for bygge- og anlægssektoren. Køletrailere, hvor siderne er opbygget af kompositmaterialer isoleret med opskummet polyurethan eller andre plasttyper. Både. Tanke og siloer som bl.a. anvendes i landbruget og industrien. 7

8 Figur 1 Forbrug af kompositmaterialer (armeret epoxy- og polyesterplast) til produktion af produkter i Danmark i 2. Alle mængder i tons komposit. Byggesektoren i øvrigt Andre anvendelser Polyesterbeton og kunstmarmor Affalds- og spildevandsom-rådet Den maritime sektor Vindmøllesek-toren Transportsek-toren Da der er en stor nettoeksport af især vindmøller, ser mønstret lidt anderledes ud, når man opgør mængden af kompositmaterialer i færdigvarer solgt i Danmark i år 2, som fremgår at figur 2. Der er dog tale om de samme hovedanvendelsesområder, blot er vindmøllesektoren mindre dominerende. Det samlede indhold i færdigvarer solgt i Danmark i år 2 er anslået til tons. Figur 2 Kompositmaterialer (armeret epoxy- og polyesterplast) i færdigvarer solgt i Danmark i 2. alle mængder i tons komposit. Andre anvendelser Byggesektoren i øvrigt Vindmøllesekto-ren Polyesterbeton og kunstmarmor Transportsekto-ren Den maritime sektor Forbrugsudvikling Affalds- og spildevandsom-rådet Kompositmaterialer har en meget lang levetid, og for at kunne lave prognoser for mængderne af kompositaffald for de kommende år har det været nødven- 8

9 digt at opgøre forbruget af produkter indeholdende kompositmaterialer i perioden Da der for alle områder - på nær vindmøller - ikke har være fyldestgørende statistiske oplysninger om forbruget, har den væsentligste indgang til at estimere det historiske forbrug været oplysninger om forbruget af plastråvarer til produktion af kompositmaterialer i Danmark, indhentet fra førende råvareleverandører. Omregningen til indhold i færdigvarer solgt i Danmark fremgår nærmere af rapporten. Figur 3 Forbrug af kompositmaterialer til produktion af kompositprodukter i Danmark (angivet som middelværdier i det anslåede interval). 5 Vindmøller Kloakforinger Forbrug til produktion (tons komposit) Flagstænger Bygning/sanitet Andet Tanke, siloer mm. Affaldscontainere Transport Polyesterbeton /kunstmarmor Både Prognoser Ovenlys Læskure På baggrund af oplysninger om det historiske forbrug og den forventede levetid af produkterne er der lavet prognoser for de forventede mængder af kompositaffald fra udtjente produkter de kommende 2 år. Disse mængder er sammenholdt med mængderne af kompositaffald fra produktionen af produkter i Danmark. I figur 4 ses middelprognosen for kompositaffald fra udtjente produkter sammen med de forventede mængder af produktionsaffald. Affald af polyesterbeton og kunstmarmor er ikke med i opgørelsen, fordi disse materialer er meget forskellige fra de øvrige kompositmaterialer. Det skal bemærkes, at der er meget store usikkerheder på prognoserne, som i rapporten er repræsenteret med minimum- og maksimumprognoser for hvert anvendelsesområde. De samlede mængder af affald af udtjente produkter er beregnet til tons i 2, tons i 21 og tons i 22. I denne mængde indgår også produkter, som bortskaffes uden om affaldssektoren, fx jordtanke som bliver efterladt i jorden eller køletrailere der eksporteres og skrottes i udlandet. Mængderne der omsættes inden for affaldssektoren vil derfor formentlig være noget mindre - især inden for transportområdet. Til sammenligning blev der fra produktionen af kompositprodukter i 2 produceret ca. 2.4 tons hærdet produktionsaffald inkl. forme (ekskl. epoxy prepreg og polyesterbeton/kunstmarmor) og 61 tons epoxy prepreg (delvist hærdet). 9

10 Figur 4 Prognose for samlede mængder af kompositaffald 2-22 (middel prognose for udtjente produkter). Der er antaget en stigning i mængderne af produktionsaffald på 5% pr. år i perioden Bygning/sanitet omfatter ikke polyesterbeton og kunstmarmor. Affaldsmængder (tons) 15 Middel prognose Vindmøller Flagstænger Bygning/sanitet Andet Tanke, siloer mm. Transport Affaldscontainere Store både Småbåde <7,5 m Ovenlys Læskure Produktionsaffald Alternativ bortskaffelse Både produktionsaffald og affald af udtjente produkter er traditionelt blevet bortskaffet til affaldsforbrænding eller deponi. I de seneste år er der igangsat en række forsøg med andre bortskaffelsesformer med henblik på at kunne genanvende materialerne. Disse forsøg omtales kort i slutningen af rapporten. Det drejer sig dels om forsøg med forskellige former for termisk behandling, hvor kompositmaterialernes fiberdel genanvendes i nye produkter, dels om forsøg med nedknusning og direkte genanvendelse af kompositmaterialerne. 1

11 Summary and Conclusions The aim of this project is to establish an overview over the consumption and the composition of reinforced epoxy and polyester plastics (composites) in Denmark and on this basis projected the volumes of composite waste to be generated within the period of 2 to 22. The composites consist of a reinforcement of fibres or stones embedded in a matrix of polyester, epoxy or phenol resin. The fibres are most often made of glass, but fibres of other materials like carbon and plastic are used as well. For many of the main application areas - among others wind turbine arms, boats and refrigerated trailers - the materials consist of a sandwich construction. In the sandwich construction two layers of fibre reinforced epoxy or polyester plastics are separated by a layer of a lighter core material, which can be expanded PVC, balsa wood or expanded polyurethane. The core materials only account for up to a few percentages of the weight of the total construction. Current consumption The consumption of reinforced epoxy and polyester plastic for production of products in Denmark in 2 is shown in Figure 1. In total, 39,-62, tonnes composites are used for production in Denmark. Composites are used in a considerable number of products, but the following application areas account for the chief part of the consumption for production in Denmark: Wind turbines, in which composites are used for wings, spinners and engine sheds. Polymer concrete and synthetic marble consisting of sand and pebbles in a polyester matrix. The products are used for mangers, drain systems, tables, etc. Sewer linings consisting of hoses of fibre-reinforced epoxy or polyester plastics inserted in old sewers. Profiles of fibre-reinforced epoxy or polyester plastics used for various applications within the building and civil sector. Refrigerated trailers of which the sides are panels of composites insulated with expanded polyurethane or other types of expanded plastics. Boats. Tanks and silos used within agriculture and industry, among other places. 11

12 Figure 1 Consumption of composites (reinforced epoxy and polyester plastics) for production in Denmark in 2. All figures in tonnes composite Other applications 86-1,5 Building sector apart from this 1,5-2,9 Polymer concrete and marble 6,6-11,8 Waste and wastewater management 2,9-5,5 Wind turbine sector 24,3-34,9 Maritime sector 1,2-2,2 Transport sector 1,5-2,7 Due to a large net export of especially wind turbines, the pattern is somewhat different when the total amount of composites in products sold in Denmark is regarded (see figure 2). The main application areas are however the same, but the wind turbine sector is less dominant. The total volume in finished products sold in Denmark is estimated at 2,-34, tonnes. Figure 2 Consumption of composites (reinforced epoxy and polyester plastics) in end products sold in Denmark in 2. all figures in tonnes composite Building sector apart from this 56-1,4 Other applications 68-1,9 Wind turbine sector 6,5-9,3 Polymer concrete and marble 7,5-11, Transport sector 1,3-2,6 Waste and wastewater management 2,6-5, Maritime sector 9-3,1 12

13 Consumption trend Composites have very long service lives; and to make projections of the volumes of composite waste to be generated in the coming years, it has been necessary to assess the consumption of products containing composites during the period of 1965 to 2. For all application areas - except wind turbines - no satisfactory statistical information of consumption is available. Consequently the main entrance for the estimation of the historical consumption is information on the consumption of resins for production of composites in Denmark obtained from leading suppliers of resins. The conversion from consumption of resin to the consumption of composites with finished products appears in detail from the report. Figure 3 Consumption of composites for production in Denmark (medium figures). Consumption for production (tonnes composites) Wind turbines Sewer linings Flagpoles Buildings Other applications Tanks and silos, etc. Waste containers Transport Polymer concrete and marble Boats Skylights Bus stop shelters Projections Based on information on the historical consumption and the estimated lives of the products, projections of the expected volumes of composite waste from discarded products within the coming 2 years have been made. The projected volumes are compared to the volumes of composite waste from the production of products in Denmark. The medium projection of discarded products in combination with the production waste is shown in Figure 4. Waste of polymer concrete and synthetic marble is not included, as these materials are substantially different from the other composites. It should be noted that the projections are encumbered with a very high uncertainty, and the projections are in the report represented by minimum and maximum projections for each application area. The total volumes of composite waste from discarded products are estimated at 1,7-6,4 tonnes in 2, 2,9-1,1 tonnes in 21 and 5,7-15,3 tonnes in 22. Included in these volumes are products that are disposed of extra the waste management system, e.g. heating oil tanks left in the ground and refrigerated trailers that are exported and disposed of abroad. 13

14 For comparison, the production of composite products in 2 generated about 2,4 tonnes cured composite waste (exclusive of epoxy prepreg and polymer concrete and synthetic marble) and 61 tonnes epoxy prepreg (partly cured). Figure 4 Projection of waste volumes to be generated 2-22 (Medium projection for discarded products). The volume of production waste is presumed to increase 5% per year for the period of 2 to 25. Waste (tonnes) 15 Medium forecast Wind turbines Flagpoles Buildings Other applications Tanks, silos, etc. Transport Waste containers Boats >7,5m Boats <7,5 m Skylights Bus stop shelters Production waste Alternative disposal Both production waste and composite waste of discarded products have traditionally been disposed of to solid-waste incinerators or refuse dumps. In recent years, a number of experiments with alternative waste treatment have been initiated. These experiments are briefly described in the report. The experiments concern partly different sorts of thermal treatment, where the fibre part of the composites is recycled or down-cycled in new products, partly experiments where all the composites are crushed and recycled in new composites. 14

15 1 Indledning 1.1 Kompositmaterialer Begrebet kompositmateriale benyttes generelt om konstruktionsmaterialer, der er sammensat af to eller flere forskellige materialer. I denne rapport vil begrebet anvendes mere specifikt om sammensatte konstruktionsmaterialer bestående af en grundmasse (matrix) af hærdeplast, hvori der er indlejret fibre eller småsten. Betegnelserne kompositmateriale og komposit bruges som synonymer. Som matrix anvendes oftest umættet polyester, men epoxy og phenolplast anvendes også i en vis udstrækning. Hærdeplast er karakteristisk ved, at der ved forarbejdningen indgår kemiske processer, hvorved der sker en hærdning, dvs. at tilstandsformen ændres fra flydende til fast. Eksempelvis hærdes polyester ved, at en opløsning af umættet polyesterresin i en reaktiv monomer - oftest styren - tilsættes en initiator og accelerator, hvorved der igangsættes en polymeriseringsproces mellem polyesterresinen og monomeren, og materialet bliver stift. Processen er irreversibel og det er, modsat hvad der er tilfældet med termoplast, ikke muligt efterfølgende at forme materialet ved opvarmning. Polyester kan ligesom andet hærdeplast derfor ikke genanvendes ved at blive støbt om. Polyester, epoxy og phenolplast er alle betegnelser for grupper af plastmaterialer. Hver af de tre materialegrupper er kendetegnet ved karakteristiske kemiske strukturer, men inden for gruppen kan der være flere typer af resiner med mindre forskelle i kemisk sammensætning og materialegenskaber. Man skelner eksempelvis mellem en lang række polyestertyper, hvoraf orthophthalsyrepolyestere, isophthalsyre-polyestere, bisphenol-polyestere og vinylestre er blandt de mest anvendte. Vinylestre omtales populært ofte som en særlig gruppe på linie med polyestre. I denne matrix indlejres enten fibre eller småsten. De mest anvendte fibre er tynde glasfibre, men kulfibre og aramidfibre (fx Kevlar) anvendes i stigende omfang. Til særlige konstruktioner anvendes desuden fibre af metal, polyetylen, cellulose, siliciumcarbid, eller aluminiumoxid (Jensen et al. 2). Det er fibrene, der giver materialet dets styrke, mens matrixen holder fibrene sammen og overfører belastningerne mellem fibrene. Mængden af fibre, som indlejres i matrixen, varierer afhængig af de ønskede materialeegenskaber, men volumenandelen af fibre vil oftest være mellem 2 og 5%. Til enkelte anvendelser som kunstmarmor og polyesterbeton (se afsnit 2.6) anvendes der ikke fibre, men i stedet småsten. Det skal bemærkes, at fiberforstærkning også anvendes i visse typer termoplast, som ikke vil omtales yderligere her. Udover matrix og fibre indgår en række hjælpestoffer. Hvilke hjælpestoffer der anvendes vil være afhængigt af matrixens basispolymerer. Til polyester anvendes der ofte: 15

16 Stabilisatorer og inhibitorer (for at sikre polyesterens egenskaber inden og i forbindelse med polymeriseringen). Initiatorer og acceleratorer (for at igangsætte og styre polymeriseringen). Som accelerator anvendes bl.a. kobolt, som vil kunne optræde i koncentrationer på ca.,5% i det færdige produkt. Tiksotroperingsmidler (for at give den flydende polyester er god vedhæftningsevne til fibrene, så polyesteren ikke flyder ud på lodrette flader). Styrenfordampningshæmmende additiver (for at reducere fordampningen af styren under forarbejdningen). Brandhæmmere (for af brandhæmme det færdige produkt. Brandhæmmende egenskaber kan også indbygges i selve polyesterresinen). Paraffin (for at hindre at overfladen på det færdige produkt er klæbrig). Farvepigmenter. Fyldstoffer som kridt, ler, kvarts, grafit eller korund (for at give materialet en mere glat og slidbestandig overflade). I relation til denne rapports hovedemne - bortskaffelse af kompositmaterialerne - er brandhæmmerne af særlig betydning. Brandhæmmere, indeholdende klor eller brom, er på grund af mulighederne for dannelse af dioxiner uønskede i affaldsforbrændingsanlæg og ved andre former for termisk affaldsbehandling. I relation til dioxindannelsen er det formentlig af mindre betydning om brom eller klor er indbygget i selve polyesterresinen eller tilsat som hjælpestof. For at give materialet en glat og slidbestandig overflade består overfladen ofte af en gelcoat (eller topcoat), som består af samme basispolymer som matrixen, hvortil der er tilsat farvepigmenter og fyldstoffer. For at give et emne yderligere stivhed kombineres laminater af ovennævnte materialer ofte med et let kernemateriale som fx ekspanderet PVC/polyurea (i det følgende kun betegnet PVC), balsatræ eller polyurethanskum i en sandwichkonstruktion. I figur 1.1 er der vist en principskitse. I nogle konstruktioner kan der være flere lag matrix og kerne ovenpå hinanden, ligesom der også i mange tilfælde vil være gelcoat på begge sider. Figur 1.1 Principskitse af sandwichkonstruktion. Gelcoat Matrix med fibre Kernemateriale 16

17 1.2 Kortlægningen Ved kortlægningen er produkterne opdelt i 7 produktgrupper: 1. Vindmøllesektoren 2. Den maritime sektor 3. Transportsektoren 4. Affalds- og spildevandsområdet 5. Kunstmarmor og polyesterbeton 6. Byggesektoren i øvrigt 7. Andre anvendelser. Kortlægningen omfatter ikke kompositmaterialer, som anvendes i elektriske og elektroniske produkter (fx laminater i printkort) samt kompositmaterialer baseret på phenolresin. Årsagen til denne afgrænsning er dels at der findes særlige ordninger for affald af elektroniske og elektriske produkter, dels at kompositmaterialer antages at anvendes til mange smådele i disse produkter, men at de samlede mængder er relativt små. Ved kortlægningen er der fokuseret på, hvor store mængder affald der aktuelt dannes, samt hvor store mængder der forventes at blive dannet de næste 2 år. Strømmen af kompositmaterialer gennem samfundet er illustreret i figur 1.2. Bortskaffelse af kompositaffald sker enten i form af bortskaffelse af produktionsaffald eller bortskaffelse af udtjente produkter. Der er i samfundet to puljer af kompositmaterialer. Den ene pulje (pulje 1), som er relativt lille, består af materialer, som er akkumuleret i forbindelse med produktionen - enten i form af kompositmaterialer i produktionsapparatet (fx forme) eller i form af lagre af råvarer og producerede produkter. Fra denne pulje vil der løbende ske en strøm af kompositmaterialer i form af producerede produkter og produktionsaffald. Da puljen er relativt lille, vil fraførsel i form af produkter og affald inden for det år som betragtes stort set svare til tilførslen af råvarer. For flere af produktgrupperne bliver hovedparten af produktionen eksporteret, mens der for andre foregår en betydelig import, og der vil derfor være en stor forskel mellem størrelsen af produktionen og det aktuelle salg af færdigvarer (forbrug) i Danmark. Den anden pulje (pulje 2) består af produkter, der er i brug i samfundet. Fra denne pulje vil produkterne, når de er udtjente, blive bortskaffet i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Da kompositprodukter typisk har en levetid på 2 år eller derover, vil de produkter, som bortskaffes i dag, være tilført puljen for mindst 2 år siden. For at kunne bestemme hvad der bortskaffes i dag, er det altså nødvendigt at kende aldersfordelingen af produkterne i brug og have kendskab til sammensætningen af de produkter, der blev taget i anvendelse for 2 år siden. 17

18 Figur 1.2 Diagram over strømmen af kompositmaterialer. Import af råvarer Eksport af færdigvarer Pulje 1 Produktionsapparat, lager mm. Bortskaffelse af produktionsaffald Import af færdigvarer Salg af færdigvarer (forbrug) Eksport af brugte produkter Pulje 2 Færdigvarer i brug Affaldsbortskaffelse Der er ikke tidligere foretaget en opgørelse over brugen af kompositprodukter i Danmark, og der foreligger derfor ikke umiddelbart nogle samlede oplysninger om tidligere produktion og forbrug. Beskrivelsen af anvendelser vil derfor i det følgende tage udgangspunkt i en beskrivelse af de produkter, der produceres og tages i brug i dag. I det omfang der foreligger oplysninger om ældre produkter, som er i anvendelse i væsentlige mængder i samfundet, vil der blive angivet, i hvilket omfang disse produkter adskiller sig fra produkter, som bliver produceret i dag. Oplysningerne vedrørende produktion og forbrug er indhentet via direkte henvendelser til råvareleverandører, producenter og importører af kompositprodukter eller produkter indeholdende kompositmaterialer. Disse oplysninger er - hvad angår affaldshåndtering - suppleret med statistisk materiale fra Plastindustrien i Danmark og oplysninger fra affaldsselskaber og potentielle aftagere af kompositaffald. Oplysninger om det historiske forbrug er baseret på oplysninger fra råvareleverandører og producenter, som har været i branchen i mange år. Oplysningerne er hovedsageligt baseret på disse personers hukommelse og optegnelser - i enkelte tilfælde suppleret med statistisk materiale. Alle mængdeangivelser for 2 repræsenteres ved de intervaller, inden for hvilke forfatterne skønner den rigtige værdi vil ligge med 9% sandsynlighed. Dette indebærer, at i 1% af tilfældene vil de rigtige værdier være uden for intervallet, og i få tilfælde vil de kunne være langt fra intervallet. I angivelserne af det historiske forbrug skal intervallerne fortolkes således, at de angiver usikkerheden over 1-års perioder, men at forbruget i enkeltår godt kan være uden for intervaller. Ved angivelserne af det aktuelle forbrug til produktion i Danmark er intervallerne i visse tilfælde lavet af kilderne til dataene (fx råvareleverandører) for at sløre den faktiske værdi, som betragtes som fortrolig. Den rigtige værdi vil i disse tilfælde med lige så stor sandsynlighed kunne ligge nær grænserne til intervallet som midt i intervallet. 18

19 2 Produktion og forbrug 2.1 Forbrug af råvarer Til produktion af kompositmaterialer anvendes der som polymer enten flydende umættet polyester, epoxy-resin eller phenol-resin. Ved afgrænsningen af denne undersøgelse er det valgt ikke at inddrage produkter af phenolplast i undersøgelsen. Phenolplast, som i mange år har været kendt under handelsnavnet Bakelit, er meget varmebestandigt og anvendes til en lang række formål, bl.a. elektriske og elektroniske produkter, bordplader, gryder og pander, motordele til biler og bremseklodser (Jensen et al. 2). Af produkter omtalt i denne rapport anvendes det bl.a. i mindre grad til togdele og profiler. I opgørelserne af produktionsaffald i kapitel 3 vil der dog kunne indgå en mindre del affald af phenolplast, da der i opgørelsen ikke er skelnet mellem phenolplast og andre plasttyper. Det har ikke været muligt hverken fra danske råvareleverandører eller den europæiske sammenslutning af kemiske industrier, CEFIC, at få oplysninger om det samlede forbrug af phenolplast til produktion af kompositprodukter i Danmark Forbrug af umættet polyester Umættet polyester er den mest anvendte plastråvare til produktion af kompositprodukter i Danmark, og armeret polyester bruges inden for alle anvendelsesområder for komposit. Forsyningen af umættet polyester i perioden fremgår af figur 2.1. Forsyningen er udtryk for de mængder, som anvendes til produktion af kompositmaterialer i Danmark. Den optrukne linie, som dækker perioden fra , er baseret på direkte oplysninger fra branchen. Mængderne er fra branchen angivet med en usikkerhed på ± 5-1%, men er her kun angivet med middelværdier. Forsyningen kan på baggrund af statistikkerne fra Danmarks statistik beregnes som: Forsyning = produktion + import - eksport. Produktion fremgår af statistikken Varestatistik for industrien, mens import og eksport er opgjort i publikationen Udenrigshandelen. I statistikkerne fra Danmarks Statistik er den flydende umættede polyester i de senere år ført under eget varenummer. Flydende umættet polyester anvendes udelukkende til produktion af kompositmaterialer, og mængderne ført under det pågældende varenummer burde derfor give et dækkende billede af det samlede forbrug af polyester til produktion i Danmark. Disse mængder er for perioden 1964 til 2 angivet som åbne firkanter. Ifølge oplysninger fra branchen synes de registrerede mængder i statistikken ikke at svare til den faktiske forsyning. Usikkerheden på de statistiske data synes at være steget markant med den ændrede indberetningspraksis i midten af 199 erne. 19

20 I de ældre statistikker er det ikke helt så klart, hvorvidt der kan være andre typer af polyestre, som føres under samme varenummer, men på basis af sammenligningen med mængdeoplysningerne fra branchen antages det, at de statistiske oplysninger giver et realistisk billede af forbruget af umættet flydende polyester. Det ses, at forsyningen i 196 erne lå på et niveau omkring 4 tons, stigende til omkring det dobbelte i 198 erne, sådan at forsyningen frem til midten af 199 erne lå på tons, for endelig i den seneste halvdel af 199 erne at stige til omkring tons. For 2 angiver branchen et samlet forbrug af polyester til produktion af kompositmaterialer på tons, mens forsyningen af polyester registreret af Danmarks Statistik var 13.7 tons. Som nævnt i det foregående afsnit er der lagt usikkerheder ind ved angivelserne af forbruget til enkelte anvendelsesområder. Som en konsekvens af opgørelsesmetoden er det samlede forbrug, beregnet som summen af alle bidrag lidt større. Der ser således ud til at være en tendens til en mindre overestimering af mængderne i opgørelsen. I 2 blev der af dette polyester produceret i størrelsesordenen 4. tons kompositmateriale. Forholdet mellem polyester og andre råvarer er ikke fast; der har været en tendens til, at der som gennemsnit bruges stigende mængder af fibre til polyester. Dette skyldes delvist, at den største stigning i forbruget er sket inden for vindmøllebranchen, hvor der anvendes komposit med en relativt stor andel af fibre. Figur 2.1 Forsyning af flydende umættet polyester ). Forsyning (tons polyester) Leverandører Danmarks Statistik ) Der har ifølge oplysninger fra råvareleverandører ikke været produktion af polyester i Danmark siden 1995, og det er derfor muligt at produktion af polyester anført i Varestatistik for Industrien fra 1995 og frem ikke er en egentlig produktion, men at der snarere er tale om omemballering og videresalg. Da forsyningsmængderne anført i statistikken er mindre end mængderne anslået af råvareleverandører, er det imidlertid valgt at medregne den angivne produktion ved beregningen af forsyningen, da der ikke er sikre oplysningerne om, at de samme mængder medregnes to gange (dvs. at en del af det som er medregnet under import efter omemballering også medregnes under produktion). Produktion af polyester i Danmark var i 197 diskretioneret i Varestatistikken (dvs. den fremgår ikke), og produktion indgår derfor ikke i den beregnede forsyningsmængde for 197, som derved må forventes at være underestimeret. 2

Statistik for plastemballage 2003

Statistik for plastemballage 2003 Statistik for plastemballage 2003 Miljøprojekt Nr. 1035 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren,

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-20

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-20 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoriopgave Spørgsmål til hærdeplast Hærdeplast 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: GUP Trin 1 Henvisning til hjælpemidler:

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forord På grund af den kraftige stigning i forbruget af træpiller i Danmark i starten af dette årtusinde, blev det besluttet, at FORCE Technology for Energistyrelsen

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Statistik for hjemmekompostering 2001

Statistik for hjemmekompostering 2001 Miljøprojekt Nr. 855 2003 Statistik for hjemmekompostering 2001 Claus Petersen og Martin Kielland Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Statistik for madaffald

Statistik for madaffald Miljøprojekt Nr. 622 2001 Statistik for madaffald Claus Petersen Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer:

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer: Honda's filosofi Honda har i mange år været i front, når det drejer sig om miljøhensyn, og har været sig sit ansvar som global bilproducent bevidst. Honda har taget arbejdet med at minimere bilernes påvirkning

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr.

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 27 2003 Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper Kjeld Karbæk, Teknologisk Institut, Plastteknologi 2 Indhold

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-42

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-42 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Spørgsmål til materiale og proces. Hærdeplast 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Prepreg

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Branchebeskrivelse for glasfiber og andre fiberforstærkede plastprodukter

Branchebeskrivelse for glasfiber og andre fiberforstærkede plastprodukter Branchebeskrivelse for glasfiber og andre fiberforstærkede plastprodukter Teknik og Administration Nr. 3 2004 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Sammenfatning 7 3. Generel beskrivelse af branchen

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Havkajakroerne MG 2012-11-15

Havkajakroerne MG 2012-11-15 er en ret upræcis betegnelse, da det i daglig tale både bruges om fibre af glas, og om komposit materialet bestående af kunst fibre og et bindemiddel. En mere beskrivende, men ikke så ofte anvendt betegnelse

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Handlingsplan for indsamling og genanvendelse. udtjente produkter af hård PVC

Handlingsplan for indsamling og genanvendelse. udtjente produkter af hård PVC Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K DEPARTEMENTET J.nr. M 3034-0023 Den 10. december 2003 Miljøministeriet Departementet Højbro Plads 4 1200 København K Tlf. 33 92

Læs mere

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres?

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? DEBATOPLÆG Frit erhvervsaffald til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? Europas mest effektive affaldsbehandling RenoSam har dokumenteret, at

Læs mere

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Nicolai Bech StandardConsult ApS Møde i Betonforeningen 24. februar 2016 Præsentation Betonforeningen 24 Februar, StandardConsult ApS 2 Oversigt Den historiske side af

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Genanvendelse af glasfibermaterialer. Miljøprojekt nr. 1455, 2012

Genanvendelse af glasfibermaterialer. Miljøprojekt nr. 1455, 2012 Genanvendelse af glasfibermaterialer Miljøprojekt nr. 1455, 2012 Titel: Genanvendelse af glasfibermaterialer Redaktion: Jakob W Nielsen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder 2011-2050

Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder 2011-2050 Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder 2011-2050 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2011 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 15 1 AFFALDSPRODUKTION

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Danmark i 2030 Et land i vækst og velstand drevet af cirkulær økonomi

Danmark i 2030 Et land i vækst og velstand drevet af cirkulær økonomi Danmark i 2030 Et land i vækst og velstand drevet af cirkulær økonomi Flemming Besenbacher Formand for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi Bestyrelsesformand, Carlsberg A/S og Carlsbergfondet

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 ved Poul Nyrup Rasmussen, formand for Alliancen for Grøn Offshore Energi 29. oktober 2010 GRØN ENERGI

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 18. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening

Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening 2. juli 2015 PwC har efter aftale med Dansk affaldsforening, g gennemgået notatet Effektivisering Hvordan sektoren realiserer

Læs mere

Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart

Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart Del 2. Efter-analyse sammenlignet med før-analyse Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland & Freja Lerche Dato: 20. oktober, 2016 Projekt: 595 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre 1 Beton optager CO 2 Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft Aalborg Portland Group Karbonatisering Baggrund 2 Baggrund CO 2 emission fra cementproduktion? CO 2 emission fra cementproduktion

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

RÅSTOFFER OG AFFALD VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

RÅSTOFFER OG AFFALD VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 15 RÅSTOFFER OG AFFALD VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 15 RÅSTOFFER OG AFFALD 1155 15.1 Metode 1155 15.2 Bortskaffelse af affald 1155 15.3 Miljøvurdering

Læs mere

VI s Regionsmøde i Ikast

VI s Regionsmøde i Ikast VINDMØLLEINDUSTRIEN VI s Regionsmøde i Ikast Vindmølleindustrien i global konkurrence og konsekvensen for danske arbejdspladser v/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS - Ikast 9.Marts 2010 Markeds status

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

VI s Regionsmøde i Aalborg

VI s Regionsmøde i Aalborg VINDMØLLEINDUSTRIEN VI s Regionsmøde i Aalborg Vindmølleindustrien i global konkurrence og konsekvensen for danske arbejdspladser v/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS - Aalborg 8.Marts 2010 Markeds status

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

En model til fremskrivning af ISAG-data

En model til fremskrivning af ISAG-data En model til fremskrivning af ISAG-data FRIDA - 28 Risø DTU Frits Møller Andersen Miljøstyrelsen November 28 1 1 Fremskrivning af den økonomiske udvikling. Udgangspunktet for denne affaldsprognose er Finansministeriets

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Minimering af emballage-forbruget

Minimering af emballage-forbruget Minimering af emballage-forbruget Prof. Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljø Agentur EEA s formål er at understøtte bæredygtig udvikling og at bidrage til væsentlige og målbare forbedringer i

Læs mere

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Arbejdspapir nr. 6/2002 Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Forfatter: Joakim Søndergaard Hansen (jsh@fm.dk) Resumé: I arbejdspapiret beskrives beregninger

Læs mere

Indsamling og genanvendelse af hård PVC. Nemt for dig godt for miljøet

Indsamling og genanvendelse af hård PVC. Nemt for dig godt for miljøet Indsamling og genanvendelse af hård PVC Nemt for dig godt for miljøet WUPPI gør det nemt for dig at tage miljøansvar Danmark er det eneste land, som gennem lovgivning sikrer, at PVC-affald indsamles til

Læs mere

Internationaliseringen af dansk byggeri

Internationaliseringen af dansk byggeri Internationaliseringen af dansk byggeri Bygherreforeningens Årskonference 2007: Hvordan foregår internationaliseringen hos de rådgivende ingeniører Steffen Gøth Udviklingsdirektør 1 Indhold Rammebetingelser

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING Gaskedlers gennemsnitlige levetid og udskiftningshastighed

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING Gaskedlers gennemsnitlige levetid og udskiftningshastighed Notat HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING Gaskedlers gennemsnitlige levetid og udskiftningshastighed 02. februar 2015 Projekt nr. 219332 Dokument nr. 1214704662 Version 1 Udarbejdet af

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene?

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Dato: 14-8-217 vil gerne rose regeringen for at have afsat 1,3 mia. kr. til udbygning med vind og sol i de kommende år. De penge kan der blive god brug

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN Morten Steen Petersen, TetraPlan A/S og Gert Nørgaard, CMPort ab. 1 INDLEDNING Vurdering af effekten af en uddybning af Drogden til 9m, henholdsvis

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere