Å r s r a p p o r t / 0 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4"

Transkript

1 Årsrapport 2003/04

2 Årets resultat Resumé Resultatet efter skat steg med 11% til 11,3 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. i 2002/03, hvilket svarer til ledelsens forventninger efter 3. kvartal. Resultatet af primær drift blev 14,2 mio. kr. mod 14,0 mio. kr. i 2002/03. Omsætningen blev 185,1 mio. kr. mod 184,2 mio. kr. i 2002/03 svarende til ledelsens forventninger. Koncernen realiserede et cash flow fra driften på 14,5 mio. kr. Forrentning af investeret kapital (ROIC) blev 20,5% mod 19,9% året før. Gabriel har i 2003/04 afholdt omkostninger på 1,9 mio. kr. over driften til fortsat udvikling af aktiviteterne i Kina. I 2002/03 var det tilsvarende tal 1,4 mio. kr. Med udgangspunkt i et yderligere styrket likviditets- og kapitalberedskab indstiller bestyrelsen, at udbytte for 2003/04 hæves til 15% svarende til 15 kr. pr. aktie mod henholdsvis 10% og 10 kr. pr. aktie i 2002/03. Ledelsen forventer en mere stabil efterspørgsel, men tager fortsat forbehold for usikkerheden i de internationale konjunkturer. Gabriel fastholder sin målrettede strategi og forventer en stigning i omsætningen på 10% til godt 200 mio. kr. og en stigning på 10% i resultatet efter skat til godt 12 mio. kr. Definitioner af nøgletal for koncernen Investeret kapital Passiver ialt fratrukket ikke rentebærende gæld, udskudt skat og foreslået udbytte. Overskudsgrad Resultat før renter m.v. i procent af nettoomsætning. Afkastningsgrad (ROIC) Resultat af primær drift + finansielle indtægter i procent af gennemsnitlig investeret kapital. Resultat pr. aktie (EPS) Resultat efter skat pr. aktie beregnet af den samlede aktiekapital (excl. egne aktier). Egenkapitalens forrentning Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital fratrukket foreslået udbytte. Soliditet Egenkapitalens andel (fratrukket foreslået udbytte) af den samlede aktivmasse. Indre værdi ultimo Egenkapitalen fratrukket foreslået udbytte i forhold til aktiekapitalen i procent (excl. egne aktier). Børskurs ultimo Aktiernes noteringskurs på Københavns Fondsbørs. Børskurs/indre værdi Børskursen i forhold til indre værdi. Price Earnings (PE) Børskursen i forhold til resultat pr. aktie. Price Cash Flow (PCF) Børskursen i forhold til cash flow pr. aktie (excl. egne aktier). Payout-Ratio Udbytte i forhold til resultat efter skat.

3 Hovedtal og nøgletal fra koncernen Hovedtal Enhed 2003/ / / / /00 Koncernomsætning mio. kr. 185,1 184,2 192,9 204,4 184,4 Index Heraf eksport mio. kr. 149,7 142,7 142,6 152,5 134,2 Eksportandel % Resultat af primær drift (EBIT) mio. kr. 14,2 14,0 13,9 19,4 16,2 Finansiering, netto mio. kr. 1,9 0,5 1,1 (0,4) 0,0 Resultat før skat mio. kr. 16,1 14,5 15,0 19,0 16,2 Skat mio. kr. (4,8) (4,3) (4,5) (5,6) (5,2) Resultat efter skat mio. kr. 11,3 10,2 10,5 13,4 11,0 Cash flow fra driften mio. kr. 14,5 17,5 27,9 17,6 16,7 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver mio. kr. 4,7 0,7 4,2 10,6 6,3 Af- og nedskrivninger mio. kr. 6,8 7,9 8,0 8,1 8,0 Egenkapital mio. kr. 85,2 77,7 71,4 64,3 53,8 Balancesum mio. kr. 115,4 109,4 109,7 108,1 105,8 Investeret kapital mio. kr. 80,4 76,8 74,5 76,6 69,7 Antal medarbejdere antal Omsætning pr. medarbejder tkr Index Nøgletal Overskudsgrad % 7,7 7,6 7,2 9,5 8,8 Afkastningsgrad (ROIC) % 20,5 19,9 20,8 28,4 24,9 Resultat pr. aktie (EPS)* kr. 29,6 26,7 27,5 35,3 29,0 Egenkapitalforrentning % 14,8 14,4 16,4 24,2 23,0 Soliditet % 68,4 67,2 61,3 56,0 47,6 Indre værdi, ultimo* kr Børskurs, ultimo kr Børskurs/indre værdi* 1,5 1,1 1,3 1,6 1,1 Price earnings (PE)* kr. 10,8 8,1 8,4 7,4 5,0 Price Cash Flow (PCF)* kr. 8,4 4,7 3,1 5,6 3,3 Udbytte pr. 100 kr. aktie** kr Payout-ratio % De anførte indextal er med basisår 1999/00. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning i nøgletalsberegning. I egenkapital til analyseformål er der fratrukket foreslået udbytte. For at opnå sammenlignelighed er nøgletal reguleret for den gennemførte fondsemission i 2001/02. *Tallet er beregnet excl. egne aktier. **For 2003/04 er vist det foreslåede udbytte. Årsrapport 2003/04 Hovedtal og nøgletal fra koncernen

4 2 I NDHOLDSFORTEGNELSE Årets resultat Resumé omsl. indside Definitioner af nøgletal for koncernen omsl. indside Hovedtal og nøgletal for koncernen Selskabsoplysninger Gabriel profil Regnskabsberetning Årsberetning Forventninger til 2004/ Risikovurdering Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for året Balance pr Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter til regnskabet Supplerende beretning Kunder Medarbejdere Aktionærer Udbytte Finanskalender Generalforsamling Samfund Bestyrelsesmedlemmernes eksterne ledelsesposter S ELSKABSOPLYSNINGER Bestyrelse Advokat Poul H. Lauritsen, formand Direktør Kaj Taidal, næstformand Direktør Claus Christensen Direktør Karen Skott Mathiesen Koordinator Helle Kjær (medarbejdervalgt) Fællestillidsmand Erland Christensen (medarbejdervalgt) Direktion Jørgen Kjær Jacobsen Revision KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Audicon, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed Bankforbindelse Sydbank A/S Datterselskaber Gabriel A/S, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg Gabriel (Tianjin) International Trading Co. Ltd. Kina Placering og repræsentation Hovedkontor med salgs-, udviklings- og finansfunktioner samt produktion (farveri og efterbehandling) og lager/distribution er placeret i Aalborg. Gabriel har egne repræsentanter i Danmark, Sverige/Finland, Norge, Tyskland, Holland, Frankrig og England. I Kina har Gabriel i 2003 oprettet et repræsentationskontor og i 2004 et handelsselskab, Gabriel (Tianjin) International Trading Co. Ltd. Koncernen har hjemsted i Aalborg på adressen Gabriel Holding A/S CVR nr Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Tlf.: Fax: E-post: Website: Årsrapport 2003/04 Selskabsoplysninger

5 Gabriel Profil Idégrundlag Innovation og værdiskabende samarbejde er nøgleord i Gabriels idégrundlag. Gabriel er en nichevirksomhed, der udvikler, producerer og sælger møbelstoffer og beslægtede textilprodukter. Det sker til anvendelsesområder, hvor der stilles ufravigelige krav til særlige produktegenskaber, design, logistik samt dokumentereret kvalitets- og miljøstyring. Vision Med møbelstof som kompetenceområde ønsker Gabriel at blive den foretrukne udviklingspartner for og leverandør til globalt og internationalt markedsledende producenter af møbler, sæder og polstrede flader. Økonomiske mål Gabriel skal til stadighed skabe vækst og lønsomhed i en størrelsesorden, der er attraktiv for selskabets aktionærer. Gabriels overordnede økonomiske mål er at opnå et afkast af den investerede kapital (ROIC), der ligger over kapitalomkostningerne. Ved den gældende kapitalstruktur er kapitalomkostningssatsen fastsat til 15% før skat. Under forudsætning af stabile konjunkturer tilstræber koncernen at opnå en gennemsnitlig årlig vækst i omsætning på 15% en gennemsnitlig årlig vækst i resultatet på 10% 3 Strategi Gabriel vokser med de største Gabriels målgruppe er markedsledende producenter af møbler, sæder og polstrede flader. Gabriels vision og mål søges opfyldt gennem koncernens strategi, der gennemføres med fokus på 4 kerneprocesser: 1. Globale key account salgsaktiviteter 2. Produkt- og sortimentsudvikling 3. Logistik 4. Priskonkurrencedygtighed Muligheder for akkvisitioner og alliancer vurderes konstant med henblik på at forbedre koncernens konkurrenceevne og værdiskabelse. Gabriel anvender Balanced Score Card modellen til sikring af strategiens gennemførelse. Markedssegmenter Gabriels markedssegmenter består af følgende: Contract (kontor, konference, hospital og forsorg, hotel, restaurant, teater og koncert, biograf, uddannelse, lufthavne m.v.) Home (polstermøbler, stole) Transport (tog, fly, skib, bus, bil) Årsrapport 2003/04 Gabriel Profil

6 Innovation Tæt samspil i Gabriels netværk af kunder, brugere, leverandører, rådgivere og kompetente medarbejdere sikrer optimal evaluering af nye idéer og muligheder. Nye produkter og koncepter skal repræsentere nyskabelser, der bringer merværdi til kunder og brugere. Gabriel tilstræber, at mindst 25% af omsætningen stammer fra produkter, der er lanceret for mindre end 5 år siden. Dette mål søges opfyldt ved udgangen af regnskabsåret 2004/05. Råmateriale Uld er Gabriels mest anvendte råmateriale. Uldfibrens egenskaber er unikke og overgås ikke af nogen anden natur- eller syntetfiber til anvendelsesområdet møbelstoffer. Gabriel besidder eller har adgang til den faglige kompetence og de specielle produktionsanlæg, der kræves for at være førende i nicheområdet. 4 Medarbejdere Alle medarbejdere hos Gabriel kender og arbejder for at nå fælles mål. Gabriel ønsker at tiltrække og fastholde ambitiøse kvalificerede medarbejdere, der søger og tager imod udfordringer. Den daglige dialog og uddelegering af ansvar skaber dynamik og effektivitet. Konstante forandringer, krav til hurtig handling og tilpasning kræver tankemæssig og faglig fleksibilitet hos alle. Den enkelte medarbejders kvalifikationer og faglige kompetence ajourføres løbende gennem jobudvikling og relevant uddannelse. Gabriel har et godt og uformelt arbejdsklima, der bygger på tillid, troværdighed, gensidig respekt og bevidsthed om fælles ansvar. Samfund Gabriel ønsker at bidrage positivt til samfundet, lokalt og globalt. Det betyder, at vi føler ansvar for miljøet og viser social ansvarlighed overfor svage grupper i samfundet. Kvalitet og Miljø Gabriel fremstår som en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed synliggjort gennem certificeringer i henhold til ISO 9001: 2000 og samt EMAS-ordningen. Gabriel A/S har licens til miljømærkning med EU-blomsten, som sikrer ansatte under fremstillingsprocessen, brugerne af møbelstofferne samt det ydre miljø. Gabriels kvalitets- og miljømålsætning er følgende: Ydelser fra Gabriel skal nøje svare til kundernes behov og forventninger. Virksomhedens produktion og distribution skal foregå under hensyntagen til, at der sker en løbende reduktion af ressourceforbrug samt udledninger, der måtte belaste det ydre miljø. Gør tingene rigtigt første gang er det stående motto for planlægning og gennemførelse af virksomhedens aktiviteter. Årsrapport 2003/04 Gabriel Profil

7 Regnskabsberetning Resultat steg med 11% Årets resultat før skat steg med 11% til 16,1 mio. DKK mod 14,5 mio. DKK i 2002/03. Efter skat blev resultatet 11,3 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. sidste år. Resultatet af den primære drift blev 14,2 mio. kr. Finansposterne gav en samlet indtægt på 1,8 mio. kr. mod 0,5 mio. kr. sidste år. Omsætningen steg med knap 1% til 185,1 mio. kr. Resultatet svarer til de forventninger, som selskabet udtrykte efter 3 kvartaler af regnskabsåret. Driften af Gabriels repræsentationskontor samt nyetablerede handelsselskab i Kina udvikler sig som planlagt. I 2003/04 blev der over driften afholdt udgifter på 1,9 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. i 2002/03. Gabriel anvender Balanced Score Card modellen, hvilket giver en klar opdeling i kerne- og støtteprocesser i forhold til Gabriel s idégrundlag. Flere støtteprocesser drives som selvstændige resultatcentre. Herved øges organisationens beslutningsevne og handlekraft med henblik på at optimere afkast på den investerede kapital i de enkelte områder. Gabriels overordnede økonomiske mål blev nået, idet afkastningsgraden blev 20,5% mod et mål på 15%. Ligeledes blev målet om en gennemsnitlig årlig stigning i resultatet før skat på mindst 10% nået. På den baggrund anser bestyrelsen årets resultat som tilfredsstillende Resultat af primær drift (EBIT) og afkastningsgrad (ROIC) 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Afkastningsgrad (ROIC) i % Resultat af primær drift (EBIT) i mio. kr. Omsætningen steg med 1% Omsætningen blev 185,1 mio. kr. mod 184,2 mio. kr. sidste år, hvilket svarer til ledelsens forventninger. Tendensen var positiv i 4. kvartal, hvor ordreindgangen steg med 12% og omsætningen med 7% i forhold til året før. Gabriel holder fokus på gennemførelsen af sin strategi om at vokse med de største. Gabriel skaber værdier i et nært samarbejde med 200 udvalgte topkunder, der i 2003/04 købte for 151 mio. kr. svarende til 82% af Gabriels omsætning. Året før var disse tal henholdsvis 143 mio. kr. og 78%. Antallet af topkunder, der købte for over 1 mio. kr. steg til 37 mod 33 året før. Salget i Danmark, der udgjorde 19% af totalomsætningen, faldt fra 41,5 mio. kr. til 35,4 mio. kr. I årsrapporten for 2002/03, blev det oplyst, at en dansk grossistkunde havde omlagt sit indkøb af kontraktmøbelstoffer. I 2003/04 gav dette en negativ effekt i omsætningen på 5,2 mio. kr. Eksportomsætningen steg med 5% fra 142,7 mio. kr. til 149,7 mio. kr. Eksportandelen steg fra 78% til 81% af totalomsætningen. I Sverige, Norge, Finland, UK, der udgjorde 48% af eksporten, steg salget gennemsnitligt med16%, medens omsætningen faldt i Tyskland, Holland, Italien, Frankrig og USA med gennemsnitligt 8%. Omsætningen til øvrige lande udgjorde 4% af eksporten Omsætning og overskudsgrad 5 Salgsdivisionen Gabriel Contract (andel 76%), der afsætter møbelstoffer til erhvervsmøbler, omsatte for 141,1 mio. kr. mod 135,6 mio. kr svarende til en stigning på 4% i forhold til året før. Fremgangen skal ses i sammenhæng med et fortsat svært marked samt afviklingen af ovennævnte grossistkunde. Salgsdivisionen Gabriel Home (andel 20%), der afsætter møbelstoffer til privatmøbler, omsatte for 37,7 mio. kr. mod 39,1 mio. kr. i 2002/ /00 00/01 01/02 02/03 03/04 Overskudsgrad i % Omsætning i 10 mio. kr. Årsrapport 2003/04 Regnskabsberetning

8 Salgsdivisionen Gabriel Transport (andel 4%), der afsætter sædestoffer til offentlige transportmidler fik en omsætning på 6,3 mio. kr. mod 9,5 mio. kr. året før. Udviklingen i de 3 salgsdivisioner omtales i årsberetningen. Andre driftsindtægter øgede indtægter Koncernen har i regnskabsåret haft andre driftsindtægter på tkr. mod tkr. sidste år. Stigningen kan hovedsaglig henføres til øgede indtægter fra salg af anlægsaktiver. Lejeindtægter fra tidligere anvendt produktionsudstyr udgør 973 tkr. Indtægten vil falde med ca. 600 tkr. i det kommende år som følge af afslutning af en lejekontrakt. Vareforbruget fastholdelse af bruttofortjensten Trods en fortsat skærpelse af priskonkurrencen inden for markedet for møbelstoffer har Gabriel fastholdt bruttofortjenesten sammenlignet med sidste år. Som nævnt i den supplerende beretning i årsrapporten 2002/03 har reduktionen i kostprisindekset først fået fuld effekt i 2003/04, hvilket har påvirket vareforbruget positivt. Materialeomkostninger er løbende blevet reduceret gennem optimering af indkøb og forbedring af produktionskvaliteten internt og hos eksterne underleverandører. 6 Personaleomkostninger fortsat reduktion i antallet af medarbejdere Antallet af ansatte blev i 2003/04 reduceret til 95 mod 101 året før. Faldet er hovedsageligt sket i forskellige støtteprocesser inden for virksomheden gennem tilpasninger og outsourcing af de berørte funktioner. Organisationen i Kina bidrager med 4 ansatte mod 2 i 2002/ Egenkapital og forrentning Andre eksterne omkostninger øgede omkostninger De eksterne omkostninger er blevet forøget med i alt 2,6 mio. kr. i forhold til 2002/03. De væsentligste årsager til denne udvikling kan henføres til outsourcing af støtteprocesser samt udflytning af koncernens IT-drift til eksterne driftsoperatører. Endvidere er der afholdt flere omkostninger til salgsfremmende aktiviteter, som forventes at få en positiv indvirkning på salgsudviklingen. Afskrivninger fald i afskrivninger Koncernens samlede afskrivninger faldt med 1 mio. kr. sammenlignet med sidste år. Udviklingen skal ses på baggrund af de seneste års begrænsede investeringer samt den fortsatte outsourcing af relevante processer fra virksomheden. Finansielle poster større indtægter Koncernens finansielle poster er en samlet indtægt på tkr. mod 514 tkr. sidste år. Posten er positivt påvirket af en urealiseret kursgevinst på 643 tkr. på koncernens obligationsbeholdning samt en valutakursgevinst på 284 tkr. Endvidere har der i 2003/04 ikke været renteudgifter til prioritetslån, da gælden blev indfriet pr /00 00/01 01/02 02/03 03/04 Forrentning af egenkapital i % Egenkapital i mio. kr. Årsrapport 2003/04 Regnskabsberetning

9 Balancen Koncernens balancesum steg til 115,4 mio. kr. mod 109,4 mio. kr. sidste år. Varebeholdninger er totalt set øget med 3,7 mio. kr. Færdigvarelageret er øget med 5 mio. kr. som følge af, at nye produkter er lanceret i regnskabsåret. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver er faldet fra 27,6 mio. kr. til 25,5 mio. kr. Koncernens samlede beholdning af værdipapirer og likvide midler udgør 26,0 mio. kr. pr mod 21,3 mio. kr. sidste år. Pengestrømme positiv likviditet Regnskabsåret genererede fortsat et positivt cash flow, som har medført en styrkelse af de finansielle midler i virksomheden. Pengestrømmen fra driften udgjorde 14,5 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. sidste år. Forskellen skyldes hovedsageligt stigningen i varelageret. Årets nettoinvesteringer i udviklingsprojekter og anlægsaktiver udgjorde 5,6 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. sidste år. Koncernen har i 2003/04 udbetalt et udbytte til aktionærerne på 3,8 mio. kr. ekskl. egne aktier. Den samlede rentebærende gæld er i løbet af regnskabsåret blevet nedbragt til 163 tkr. Af likvide midler er 15,4 mill. kr. placeret i obligationer for at øge det løbende renteafkast. Investeringer stigende investeringer Tilgangen til koncernens anlægsaktiver udgør i alt 5,6 mio. kr. i 2003/04. De væsentligste investeringer er gennemført inden for tekniske anlæg, i form af 6 jacquard væve og efterbehandlingsudstyr. Investeringerne er foretaget med henblik på at forbedre de fremtidige muligheder for at kunne lancere nye produkter. Aktiverede udviklingsomkostninger udgør 0,9 mio. kr. Nyudviklede produkter vil bidrage positivt til de kommende års omsætning og indtjening. Investeringsbehovet i det kommende år forventes at udgøre et mindre beløb end i 2003/ Pengestrøm og Price Cash Flow 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Price Cash Flow (PCF) i kr. Pengestrøm i mio. kr. 7 Omkostningsfordeling Skat 3% Afskrivninger 4% Eksterne udgifter 15% Vareforbrug 58% Personale 20% Årsrapport 2003/04 Regnskabsberetning

10 Årsberetning U DVIKLINGEN I SALGSDIVISIONERNE 8 Gabriel Contract vækst på 4% fortsat forbedret markedsposition Omsætningen i Gabriel Contract udgjorde 76% af totalomsætningen mod 74% året før. Salget steg med 4% til 141,1 mio. kr. mod 135,6 mio. kr. året før. Dette er lidt bedre end ledelsens forventninger efter regnskabsårets 3. kvartal. Fremgangen er sket på trods af en fortsat svag efterspørgsel i segmentet samt afviklingen af den tidligere nævnte grossistkunde. I Gabriel Contract rettes kerneprocesserne mod 150 markedsledende producenter af erhvervsmøbler med et anslået samlet potentiale for Gabriel på ca. 745 mio. kr. Dette svarer til en markedsandel på 19%. Det er ledelsens vurdering, at dette segment siden 2001 har haft en samlet tilbagegang på 45 50% i det potentiale, som Gabriel målrettet forfølger hos de udvalgte topkunder i dette segment. De største europæiske industrikunder har i højere grad end tidligere påbegyndt outsourcing af produktion til Østeuropa og Kina. Samtidig fortsætter kunderne med at reducere antallet af underleverandører. Gabriels strategi, outsourcing samt produktog servicepallette tager udgangspunkt i denne tendens, og udviklingen har også i 2003/04 bekræftet, at strategien gavner Gabriel s markedsposition. Igen i 2003/04 blev der lanceret nye produkter, som indgår i topkunders egne møbelsstofkollektioner, der markedsføres sammen med møblerne. Et stabiliseret marked for erhvervsmøbler er forudsætningen for, at disse nye produkter på kort sigt vil få gunstig indflydelse på Gabriels afsætning. Gabriel Contract deltog for 11. gang på verdens største og mest internationale messe for erhvervsmøbler, Orgatec, Köln, der blev afholdt ultimo oktober Gabriels møbelstoffer var rigt præsenteret på de udstillede møbler, ligesom den hidtidige stærke position blandt hovedleverandørerne til de internationalt markedsledende erhvervsmøbelfabrikanter blev bekræftet. En analyse foretaget under messen viser, at den overvejende part af kunderne forventer en uændret omsætning i hele 2004 og for første gang siden 2001 en mindre stigning i markedet i På messen lancerede Gabriel et antal nye møbelstoffer, der fik en flot modtagelse, ligesom der blev indgået aftaler om nye udviklingsprojekter med såvel bestående som nye topkunder. På baggrund af den fortsat udbyggede markedsposition og en stigende andel af salget til de markedsledende møbelproducenter forventer ledelsen, at Gabriel Contract vil fastholde den stigende tendens i ordreindgang og udlevering. Der budgetteres således med en stigning i omsætningen på 5 til 10% svarende til en omsætning i niveauet 150 mio. kr. i 2004/05. Årsrapport 2003/04 Årsberetning

11 Årsrapport 2003/04 Årsberetning 9

12 U DVIKLINGEN I SALGSDIVISIONERNE 10 Gabriel Home nedgang på 4% markeds- og produktudvikling I 2003/04 faldt omsætningen i Gabriel Home med 4% til 37,7 mio. mod 39,1 mio. kr. året før. I årsberetningen for 2002/03 forventede ledelsen en stigning på ca. 5%. Den negative udvikling indtraf allerede i 2. kvartal specielt i Holland og Tyskland. I 3. og 4. kvartal lå salget i Gabriel Home på niveau med de oprindelige forventninger. Gabriels markedsandel i det internationale privatmøbelsegment er lille, men Gabriels kerneprocesser er på nuværende tidspunkt rettet mod 40 markedsledende producenter af privatmøbler. Gabriels potentiale hos disse møbelproducenter er pr anslået til ca. 185 mio. kr. svarende til en markedsandel på 20%. Det målrettede potentiale kan udvides gennem produkt- og sortimentsudvikling samt gennem en forøgelse af porteføljen af markedsledende topkunder i privatmøbelsegmentet. Nye produkter, der er introduceret i de seneste år, forventes at øge salget fremover. Også i 2004 var Gabriel-møbelstoffer godt præsenteret på 2 af verdens mest trendsættende privatmøbelmesser i Milano og Köln. Dette har også medvirket til, at Gabriel fortsat har fået etableret nye samarbejder med kendte europæiske møbelproducenter. Ledelsen er indstillet på flere års indtrængningsperiode hos større nøglekunder og stiller de nødvendige ressourcer til rådighed. Ledelsen forventer en stigning i Gabriel Home s omsætning på ca. 10% svarende til et niveau på ca. 40 mio. kr. i 2004/05. Årsrapport 2003/04 Årsberetning

13 11 Årsrapport 2003/04 Årsberetning

14 U DVIKLINGEN I SALGSDIVISIONERNE 12 Gabriel Transport nedgang på 33% projektorienteret salg til få topkunder Omsætningen i Gabriel Transport blev 6,3 mio. kr. mod 9,5 mio.kr. året før. Dette svarer til ledelsens justerede forventninger efter 3. kvartal. I årsberetningen for 2002/03 var forventningerne en omsætningsnedgang på ca. 20%, men yderligere udskydelser af igangværende projekter har indvirket negativt på omsætningen. Gabriels markedsandel i det internationale marked for offentlige transportmidler er lille. Strategien har været og er fortsat at rette Gabriels kerneprocesser mod få udvalgte topkunder. Pr har Gabriel Transport 10 topkunder med et samlet skønnet potentiale på 35 mio. kr. Heraf udgør Gabriels markedsandel 18%. Markedspotentialet skal øges og realiseres gennem langsigtet samarbejde med udvalgte topkunder. Salgsdivisionen var indtil udgangen af 2002 bemandet med 2 key account managers, men på grund af de svære markedsforhold i såvel transportsom i erhvervsmøbelsektoren valgte ledelsen at omstrukturere salgsindsatsen i Gabriel Transport. I dag betjenes transport-topkunder af de respektive lokale Gabriel key account managers, der bearbejder Gabriels 2 andre segmenter. Da Gabriel har såvel produkter som udviklingskompetence til at fortsætte sine aktiviteter i transportsektoren, vil dette ske. Ledelsen forventer en omsætning i niveauet 8 mio. kr. svarende til en stigning på godt 20%. Det er imidlertid en forudsætning, at kendte kundeprojekter vil blive iværksat som forventet. Årsrapport 2003/04 årsberetning

15 Årsrapport 2003/04 Årsberetning 13

16 Repræsentationskontor og handelsselskab i Kina planer og budgetter blev fulgt 14 Gabriels repræsentationskontor i Beijing, der blev etableret i begyndelsen af 2003, blev yderligere indkørt i løbet af regnskabsåret 2003/04. Der arbejdes med etablering af samarbejde med kinesiske underleverandører med henblik på sourcing af komponenter og færdigvarer. Dette forløber fortsat tilfredsstillende og i henhold til aktivitetsplaner samt budgetter. Der blev etableret samarbejde med 4 nye leverandører, der leverede rå- og færdigvarer for ca. 2,5 mio. kr. I den forbindelse blev Gabriels kernesortiment udvidet med 8 nye produkter, hvoraf 5 allerede har levet op til minimum salgsmålene for nye produkter. Pr er der 12 nye produkter under udvikling. 5 nye leverandører er under evaluering. Nye produkter, der sources i Kina, har fået en god modtagelse hos Gabriels europæiske nøglekunder. I begyndelsen af regnskabsåret blev yderligere 2 medarbejdere ansat, således at kontoret i dag beskæftiger 5 personer, der omfatter en dansk leder, 2 tekstilingeniører, en administrativ medarbejder samt en key account sales manager. I regnskabsårets 3. kvartal blev der etableret et handelsselskab i Kina, Gabriel (Tianjin) International Trading Co., Ltd. Dette er registreret som et 100% ejet datterselskab af Gabriel Holding A/S. Indtægtsmulighederne for Gabriel (Tianjin) International Trading Co., Ltd. består af dækningsbidrag ved salg til kunder i Kina og andre lande, indkøbsprovision fra Gabriel A/S og andre virksomheder samt konsulentydelser. I forbindelse med de samlede aktiviteter i Kina er der i 2003/04 afholdt omkostninger på 1,9 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. i 2002/03. I 2004/05 forventes der at skulle afholdes ca. 2,8 mio. kr. over driften. Omsætningen i det kinesiske handelsselskab forventes at være begrænset. Bearbejdningen af nye kinesiske kunder vil generere nyt potentiale, således at der skabes basis for den planlagte break even situation i regnskabsåret 2005/06. Overgang til internationale regnskabsstandarder IFRS Danske børsnoterede koncerner skal overgå til internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS pr. 1 januar Anvendelsen af IFRS i Gabriel vil finde sted med virkning fra regnskabsåret 2005/06 og vil omfatte både koncern- og moderselskabsregnskabet. Virksomheden vil som en naturlig konsekvens af overgangen til IFRS i årsrapporten 2005/06 anvende samme principper i den løbende delårsrapportering i 2005/06. Overgangen til de internationale regnskabsstandarder vil ske i overensstemmelse med det regelsæt, som er indeholdt i IFRS 1 førstegangsanvendelse af International Financial Reporting Standards. Overgangen til IFRS forventes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i virksomhedens løbende opgørelse af indtjeningen eller påvirke koncernens egenkapital i væsentlig grad. Årsrapport 2003/04 Årsberetning

17 Forventninger til 2004/05 I årene 2001 til 2003 var der tale om gennemsnitlige årlige nedgange i efterspørgslen i erhvervsmøbelsektoren med op til 25% pr. år. I det afsluttede regnskabsår 2003/04 har tendensen været stabil, hvilket bekræftes af de største europæiske udbydere af erhvervsmøbler. Ledelsen tager imidlertid fortsat forbehold for udviklingen i de internationale konjunkturer, ligesom der forventes en fortsat skærpet priskonkurrence. Gabriel fastholder sin målrettede strategi og forventer en stigning i omsætningen på godt 10% til 200 mio. kr. og en stigning i resultatet efter skat på ca. 10% til godt 12 mio. kr. Risikovurdering I Gabriels forretning indgår en række kommercielle og finansielle risici, som er væsentlige, når koncernens fremtid skal bedømmes. Ledelsen søger i videst mulig omfang at imødegå og begrænse de risici, som koncernen via egne handlinger kan påvirke. Konkurrencesituation Hovedparten af Gabriels salg sker i en niche på de europæiske markeder, hvor Gabriel møder få konkurrenter. I denne niche (erhvervsmøbelmarkedet) er selskabet blandt de 3 ledende udbydere. 15 Kunder/markeder/segmenter Gabriels strategi skal sikre vækst gennem udviklingssamarbejde med og salg til globalt og internationalt markedsledende producenter af møbler, sæder og polstrede flader. I 2003/04 udgjorde den største kunde 10%, medens den næststørste udgjorde 5% af totalomsætningen. Omsætning fordelt på lande Andre lande 20% Danmark 19% Frankrig 7% Tyskland 11% Sverige 20 % Holland 11% Norge 12% Årsrapport 2003/04 Risikovurdering

18 Risikospredning søges opnået gennem vækst i de 3 salgsdivisioner Gabriel Contract, Gabriel Home og Gabriel Transport. Førstnævnte er den mest konjunkturfølsomme og samtidig den største med en andel på 76% af totalomsætningen. Fra 2001 til medio 2004 var den internationale kontraktmøbelsektor ramt af nedgang i efterspørgslen. Gabriel Contracts potentiale hos udvalgte topkunder blev i den pågældende periode reduceret med ca. 40% fra ca mio. kr. pr til ca. 850 mio. kr. pr Sammenlignet med dette blev salget i Gabriel Contract reduceret med 12% fra 161 mio. kr. til 141 mio. kr. Der hersker fortsat usikkerhed på markedet for kontraktmøbler, men en intern analyse foretaget i oktober 2004 viser, at topkunderne forventer et stabiliseret eller let stigende kontraktmøbelmarked i Produkter Introduktions- og indtrængningsperioden for nye møbelstoffer til erhvervsmøbler ligger gennemsnitligt på 2 4 år. Markedet stiller samtidig krav om innovation og nye produkter. Møbelsstoffer til privatmøbler har en hurtigere indtrængningstid, men til gengæld en generelt kortere levetid. Sædestoffer til transportsektoren, der typisk udvikles og vælges af en storbruger, kan have en kort indtrængningstid, men til gengæld er der tale om engangsprojekter med begrænsede efterbestillinger. Gabriel har i de senere år øget design- og produktudviklingsindsatsen og har af hensyn til at minimere risiko som mål, at mindst 25% af omsætningen i 2004/05 skal udgøres af produkter, der er lanceret for mindre end 5 år siden. Ved udgangen af 2003/04 var andelen 19% mod 15% året før. Valutarisici Som en internationalt orienteret virksomhed, hvor over 80% af omsætningen sker til kunder uden for Danmark, har Gabriel et løbende behov for at styre koncernens valutaeksponering. Salget til kunder i Europa faktureres som hovedregel i kundens valuta, mens der for øvrige lande fortrinsvis afregnes i Euro. Den væsentligste del af virksomhedens indkøb afregnes i danske kroner eller Euro. De vigtigste handelsvalutaer ud over Euroen er svenske og norske kroner, som søges afdækket ved indgåelse af valutaterminsforretninger. Omsætningen i US-dollar udgjorde under 0,2% af årets samlede salg og påvirker således ikke årets resultat eller forventninger væsentligt. Renterisici Koncernen har pr stort set ingen rentebærende gæld. En del af de finansielle midler er placeret i korte obligationer for at optimere det løbende renteafkast. Ændringer i det generelle renteniveau vil isoleret set ikke påvirke forventningerne til resultatet i det kommende år. Kreditrisici Koncernens samlede tilgodehavender fra salg er fordelt på mange kunder, lande og markeder, som sikrer en god risikospredning. Kreditrisikoen søges begrænset gennem en effektiv opfølgning samt via kreditforsikring af større udenlandske tilgodehavender eller alternativ sikkerhedsstillelse. Risikoen for væsentlige tab vurderes på den baggrund at være begrænset. Årsrapport 2003/04 Risikovurdering

19 Finansielt beredskab Koncernens finansielle midler pr udgør i alt 26 mio. kr. Derudover råder Gabriel over en beholdning af egne aktier med en aktuel kursværdi på 12,5 mio. kr. Koncernen har yderligere en uudnyttet kreditramme samt mulighed for at tilvejebringe finansielle midler ved optagelse af lån med sikkerhed i bygninger og driftsmidler. Forsikring Det er Gabriel s politik at forsikre mod risici, der kan få væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Der er tegnet forsikring omfattende driftstab og produktansvar samt en all-risk dækning på koncernens materielle anlægsaktiver og varelagre. Miljørisici Gennem miljøcertificering efter ISO 14001, EMAS-registrering, EU-blomst miljømærkning og kvalitetscertificering efter ISO 9001 sikres, at der ikke opstår væsentlige miljørisici i forbindelse med virksomhedens aktiviteter eller produkter. Gabriel s miljøpolitik sørger for at forebygge uheld og at ingen produkter, som forlader virksomheden, indeholder sundhedsskadelige stoffer for brugeren. Der henvises i øvrigt til den supplerende beretning. IT-risici Koncernen har i løbet af regnskabsåret outsourcet den resterende del af IT-platformen, således at driften af alle vitale systemer er placeret uden for virksomheden hos eksterne operatører. Det har øget den generelle sikkerhed omkring systemerne og gjort virksomheden mindre sårbar i skadetilfælde og mod computervirus. 17 Leverandør-risici Gabriel anvender hovedsagelig råvarer, halvfabrikata og handelsvarer, som i særlige tilfælde af leverancesvigt kan indkøbes hos alternative leverandører. Beredskab På Gabriels virksomhed i Aalborg arbejdes der løbende med at forbedre og informere omkring de fastlagte beredskabsplaner i henhold til kvalitets- og miljøledelsessystemet. I 2003/04 er der gennemført uddannelsesaktiviteter inden for førstehjælp og brandbekæmpelse samt udarbejdet en operationel beredskabsmappe. Årsrapport 2003/04 Risikovurdering

20 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2003/04 for Gabriel Holding A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. september 2004 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2003/04. Den supplerende beretning for koncernen giver et retvisende billede inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinier herfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aalborg, den 18. november Direktion Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelse Poul H. Lauritsen Kaj Taidal Claus Christensen Karen Skott Mathiesen Helle Kjær Erland Christensen Årsrapport 2003/04 Ledelsespåtegning

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Berlingske Tidende A/S. Årsrapport 2004. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. den 25.

Berlingske Tidende A/S. Årsrapport 2004. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. den 25. Berlingske Tidende A/S Årsrapport 2004 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2005 Peter Lindegaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter til

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 018.563 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Årsrapport 2013. Stensballegaard Golf A/S. CVR-nr. 30 08 07 26 929336 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. Stensballegaard Golf A/S. CVR-nr. 30 08 07 26 929336 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 929336 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere