Å r s r a p p o r t / 0 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4"

Transkript

1 Årsrapport 2003/04

2 Årets resultat Resumé Resultatet efter skat steg med 11% til 11,3 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. i 2002/03, hvilket svarer til ledelsens forventninger efter 3. kvartal. Resultatet af primær drift blev 14,2 mio. kr. mod 14,0 mio. kr. i 2002/03. Omsætningen blev 185,1 mio. kr. mod 184,2 mio. kr. i 2002/03 svarende til ledelsens forventninger. Koncernen realiserede et cash flow fra driften på 14,5 mio. kr. Forrentning af investeret kapital (ROIC) blev 20,5% mod 19,9% året før. Gabriel har i 2003/04 afholdt omkostninger på 1,9 mio. kr. over driften til fortsat udvikling af aktiviteterne i Kina. I 2002/03 var det tilsvarende tal 1,4 mio. kr. Med udgangspunkt i et yderligere styrket likviditets- og kapitalberedskab indstiller bestyrelsen, at udbytte for 2003/04 hæves til 15% svarende til 15 kr. pr. aktie mod henholdsvis 10% og 10 kr. pr. aktie i 2002/03. Ledelsen forventer en mere stabil efterspørgsel, men tager fortsat forbehold for usikkerheden i de internationale konjunkturer. Gabriel fastholder sin målrettede strategi og forventer en stigning i omsætningen på 10% til godt 200 mio. kr. og en stigning på 10% i resultatet efter skat til godt 12 mio. kr. Definitioner af nøgletal for koncernen Investeret kapital Passiver ialt fratrukket ikke rentebærende gæld, udskudt skat og foreslået udbytte. Overskudsgrad Resultat før renter m.v. i procent af nettoomsætning. Afkastningsgrad (ROIC) Resultat af primær drift + finansielle indtægter i procent af gennemsnitlig investeret kapital. Resultat pr. aktie (EPS) Resultat efter skat pr. aktie beregnet af den samlede aktiekapital (excl. egne aktier). Egenkapitalens forrentning Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital fratrukket foreslået udbytte. Soliditet Egenkapitalens andel (fratrukket foreslået udbytte) af den samlede aktivmasse. Indre værdi ultimo Egenkapitalen fratrukket foreslået udbytte i forhold til aktiekapitalen i procent (excl. egne aktier). Børskurs ultimo Aktiernes noteringskurs på Københavns Fondsbørs. Børskurs/indre værdi Børskursen i forhold til indre værdi. Price Earnings (PE) Børskursen i forhold til resultat pr. aktie. Price Cash Flow (PCF) Børskursen i forhold til cash flow pr. aktie (excl. egne aktier). Payout-Ratio Udbytte i forhold til resultat efter skat.

3 Hovedtal og nøgletal fra koncernen Hovedtal Enhed 2003/ / / / /00 Koncernomsætning mio. kr. 185,1 184,2 192,9 204,4 184,4 Index Heraf eksport mio. kr. 149,7 142,7 142,6 152,5 134,2 Eksportandel % Resultat af primær drift (EBIT) mio. kr. 14,2 14,0 13,9 19,4 16,2 Finansiering, netto mio. kr. 1,9 0,5 1,1 (0,4) 0,0 Resultat før skat mio. kr. 16,1 14,5 15,0 19,0 16,2 Skat mio. kr. (4,8) (4,3) (4,5) (5,6) (5,2) Resultat efter skat mio. kr. 11,3 10,2 10,5 13,4 11,0 Cash flow fra driften mio. kr. 14,5 17,5 27,9 17,6 16,7 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver mio. kr. 4,7 0,7 4,2 10,6 6,3 Af- og nedskrivninger mio. kr. 6,8 7,9 8,0 8,1 8,0 Egenkapital mio. kr. 85,2 77,7 71,4 64,3 53,8 Balancesum mio. kr. 115,4 109,4 109,7 108,1 105,8 Investeret kapital mio. kr. 80,4 76,8 74,5 76,6 69,7 Antal medarbejdere antal Omsætning pr. medarbejder tkr Index Nøgletal Overskudsgrad % 7,7 7,6 7,2 9,5 8,8 Afkastningsgrad (ROIC) % 20,5 19,9 20,8 28,4 24,9 Resultat pr. aktie (EPS)* kr. 29,6 26,7 27,5 35,3 29,0 Egenkapitalforrentning % 14,8 14,4 16,4 24,2 23,0 Soliditet % 68,4 67,2 61,3 56,0 47,6 Indre værdi, ultimo* kr Børskurs, ultimo kr Børskurs/indre værdi* 1,5 1,1 1,3 1,6 1,1 Price earnings (PE)* kr. 10,8 8,1 8,4 7,4 5,0 Price Cash Flow (PCF)* kr. 8,4 4,7 3,1 5,6 3,3 Udbytte pr. 100 kr. aktie** kr Payout-ratio % De anførte indextal er med basisår 1999/00. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning i nøgletalsberegning. I egenkapital til analyseformål er der fratrukket foreslået udbytte. For at opnå sammenlignelighed er nøgletal reguleret for den gennemførte fondsemission i 2001/02. *Tallet er beregnet excl. egne aktier. **For 2003/04 er vist det foreslåede udbytte. Årsrapport 2003/04 Hovedtal og nøgletal fra koncernen

4 2 I NDHOLDSFORTEGNELSE Årets resultat Resumé omsl. indside Definitioner af nøgletal for koncernen omsl. indside Hovedtal og nøgletal for koncernen Selskabsoplysninger Gabriel profil Regnskabsberetning Årsberetning Forventninger til 2004/ Risikovurdering Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for året Balance pr Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter til regnskabet Supplerende beretning Kunder Medarbejdere Aktionærer Udbytte Finanskalender Generalforsamling Samfund Bestyrelsesmedlemmernes eksterne ledelsesposter S ELSKABSOPLYSNINGER Bestyrelse Advokat Poul H. Lauritsen, formand Direktør Kaj Taidal, næstformand Direktør Claus Christensen Direktør Karen Skott Mathiesen Koordinator Helle Kjær (medarbejdervalgt) Fællestillidsmand Erland Christensen (medarbejdervalgt) Direktion Jørgen Kjær Jacobsen Revision KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Audicon, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed Bankforbindelse Sydbank A/S Datterselskaber Gabriel A/S, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg Gabriel (Tianjin) International Trading Co. Ltd. Kina Placering og repræsentation Hovedkontor med salgs-, udviklings- og finansfunktioner samt produktion (farveri og efterbehandling) og lager/distribution er placeret i Aalborg. Gabriel har egne repræsentanter i Danmark, Sverige/Finland, Norge, Tyskland, Holland, Frankrig og England. I Kina har Gabriel i 2003 oprettet et repræsentationskontor og i 2004 et handelsselskab, Gabriel (Tianjin) International Trading Co. Ltd. Koncernen har hjemsted i Aalborg på adressen Gabriel Holding A/S CVR nr Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Tlf.: Fax: E-post: Website: Årsrapport 2003/04 Selskabsoplysninger

5 Gabriel Profil Idégrundlag Innovation og værdiskabende samarbejde er nøgleord i Gabriels idégrundlag. Gabriel er en nichevirksomhed, der udvikler, producerer og sælger møbelstoffer og beslægtede textilprodukter. Det sker til anvendelsesområder, hvor der stilles ufravigelige krav til særlige produktegenskaber, design, logistik samt dokumentereret kvalitets- og miljøstyring. Vision Med møbelstof som kompetenceområde ønsker Gabriel at blive den foretrukne udviklingspartner for og leverandør til globalt og internationalt markedsledende producenter af møbler, sæder og polstrede flader. Økonomiske mål Gabriel skal til stadighed skabe vækst og lønsomhed i en størrelsesorden, der er attraktiv for selskabets aktionærer. Gabriels overordnede økonomiske mål er at opnå et afkast af den investerede kapital (ROIC), der ligger over kapitalomkostningerne. Ved den gældende kapitalstruktur er kapitalomkostningssatsen fastsat til 15% før skat. Under forudsætning af stabile konjunkturer tilstræber koncernen at opnå en gennemsnitlig årlig vækst i omsætning på 15% en gennemsnitlig årlig vækst i resultatet på 10% 3 Strategi Gabriel vokser med de største Gabriels målgruppe er markedsledende producenter af møbler, sæder og polstrede flader. Gabriels vision og mål søges opfyldt gennem koncernens strategi, der gennemføres med fokus på 4 kerneprocesser: 1. Globale key account salgsaktiviteter 2. Produkt- og sortimentsudvikling 3. Logistik 4. Priskonkurrencedygtighed Muligheder for akkvisitioner og alliancer vurderes konstant med henblik på at forbedre koncernens konkurrenceevne og værdiskabelse. Gabriel anvender Balanced Score Card modellen til sikring af strategiens gennemførelse. Markedssegmenter Gabriels markedssegmenter består af følgende: Contract (kontor, konference, hospital og forsorg, hotel, restaurant, teater og koncert, biograf, uddannelse, lufthavne m.v.) Home (polstermøbler, stole) Transport (tog, fly, skib, bus, bil) Årsrapport 2003/04 Gabriel Profil

6 Innovation Tæt samspil i Gabriels netværk af kunder, brugere, leverandører, rådgivere og kompetente medarbejdere sikrer optimal evaluering af nye idéer og muligheder. Nye produkter og koncepter skal repræsentere nyskabelser, der bringer merværdi til kunder og brugere. Gabriel tilstræber, at mindst 25% af omsætningen stammer fra produkter, der er lanceret for mindre end 5 år siden. Dette mål søges opfyldt ved udgangen af regnskabsåret 2004/05. Råmateriale Uld er Gabriels mest anvendte råmateriale. Uldfibrens egenskaber er unikke og overgås ikke af nogen anden natur- eller syntetfiber til anvendelsesområdet møbelstoffer. Gabriel besidder eller har adgang til den faglige kompetence og de specielle produktionsanlæg, der kræves for at være førende i nicheområdet. 4 Medarbejdere Alle medarbejdere hos Gabriel kender og arbejder for at nå fælles mål. Gabriel ønsker at tiltrække og fastholde ambitiøse kvalificerede medarbejdere, der søger og tager imod udfordringer. Den daglige dialog og uddelegering af ansvar skaber dynamik og effektivitet. Konstante forandringer, krav til hurtig handling og tilpasning kræver tankemæssig og faglig fleksibilitet hos alle. Den enkelte medarbejders kvalifikationer og faglige kompetence ajourføres løbende gennem jobudvikling og relevant uddannelse. Gabriel har et godt og uformelt arbejdsklima, der bygger på tillid, troværdighed, gensidig respekt og bevidsthed om fælles ansvar. Samfund Gabriel ønsker at bidrage positivt til samfundet, lokalt og globalt. Det betyder, at vi føler ansvar for miljøet og viser social ansvarlighed overfor svage grupper i samfundet. Kvalitet og Miljø Gabriel fremstår som en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed synliggjort gennem certificeringer i henhold til ISO 9001: 2000 og samt EMAS-ordningen. Gabriel A/S har licens til miljømærkning med EU-blomsten, som sikrer ansatte under fremstillingsprocessen, brugerne af møbelstofferne samt det ydre miljø. Gabriels kvalitets- og miljømålsætning er følgende: Ydelser fra Gabriel skal nøje svare til kundernes behov og forventninger. Virksomhedens produktion og distribution skal foregå under hensyntagen til, at der sker en løbende reduktion af ressourceforbrug samt udledninger, der måtte belaste det ydre miljø. Gør tingene rigtigt første gang er det stående motto for planlægning og gennemførelse af virksomhedens aktiviteter. Årsrapport 2003/04 Gabriel Profil

7 Regnskabsberetning Resultat steg med 11% Årets resultat før skat steg med 11% til 16,1 mio. DKK mod 14,5 mio. DKK i 2002/03. Efter skat blev resultatet 11,3 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. sidste år. Resultatet af den primære drift blev 14,2 mio. kr. Finansposterne gav en samlet indtægt på 1,8 mio. kr. mod 0,5 mio. kr. sidste år. Omsætningen steg med knap 1% til 185,1 mio. kr. Resultatet svarer til de forventninger, som selskabet udtrykte efter 3 kvartaler af regnskabsåret. Driften af Gabriels repræsentationskontor samt nyetablerede handelsselskab i Kina udvikler sig som planlagt. I 2003/04 blev der over driften afholdt udgifter på 1,9 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. i 2002/03. Gabriel anvender Balanced Score Card modellen, hvilket giver en klar opdeling i kerne- og støtteprocesser i forhold til Gabriel s idégrundlag. Flere støtteprocesser drives som selvstændige resultatcentre. Herved øges organisationens beslutningsevne og handlekraft med henblik på at optimere afkast på den investerede kapital i de enkelte områder. Gabriels overordnede økonomiske mål blev nået, idet afkastningsgraden blev 20,5% mod et mål på 15%. Ligeledes blev målet om en gennemsnitlig årlig stigning i resultatet før skat på mindst 10% nået. På den baggrund anser bestyrelsen årets resultat som tilfredsstillende Resultat af primær drift (EBIT) og afkastningsgrad (ROIC) 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Afkastningsgrad (ROIC) i % Resultat af primær drift (EBIT) i mio. kr. Omsætningen steg med 1% Omsætningen blev 185,1 mio. kr. mod 184,2 mio. kr. sidste år, hvilket svarer til ledelsens forventninger. Tendensen var positiv i 4. kvartal, hvor ordreindgangen steg med 12% og omsætningen med 7% i forhold til året før. Gabriel holder fokus på gennemførelsen af sin strategi om at vokse med de største. Gabriel skaber værdier i et nært samarbejde med 200 udvalgte topkunder, der i 2003/04 købte for 151 mio. kr. svarende til 82% af Gabriels omsætning. Året før var disse tal henholdsvis 143 mio. kr. og 78%. Antallet af topkunder, der købte for over 1 mio. kr. steg til 37 mod 33 året før. Salget i Danmark, der udgjorde 19% af totalomsætningen, faldt fra 41,5 mio. kr. til 35,4 mio. kr. I årsrapporten for 2002/03, blev det oplyst, at en dansk grossistkunde havde omlagt sit indkøb af kontraktmøbelstoffer. I 2003/04 gav dette en negativ effekt i omsætningen på 5,2 mio. kr. Eksportomsætningen steg med 5% fra 142,7 mio. kr. til 149,7 mio. kr. Eksportandelen steg fra 78% til 81% af totalomsætningen. I Sverige, Norge, Finland, UK, der udgjorde 48% af eksporten, steg salget gennemsnitligt med16%, medens omsætningen faldt i Tyskland, Holland, Italien, Frankrig og USA med gennemsnitligt 8%. Omsætningen til øvrige lande udgjorde 4% af eksporten Omsætning og overskudsgrad 5 Salgsdivisionen Gabriel Contract (andel 76%), der afsætter møbelstoffer til erhvervsmøbler, omsatte for 141,1 mio. kr. mod 135,6 mio. kr svarende til en stigning på 4% i forhold til året før. Fremgangen skal ses i sammenhæng med et fortsat svært marked samt afviklingen af ovennævnte grossistkunde. Salgsdivisionen Gabriel Home (andel 20%), der afsætter møbelstoffer til privatmøbler, omsatte for 37,7 mio. kr. mod 39,1 mio. kr. i 2002/ /00 00/01 01/02 02/03 03/04 Overskudsgrad i % Omsætning i 10 mio. kr. Årsrapport 2003/04 Regnskabsberetning

8 Salgsdivisionen Gabriel Transport (andel 4%), der afsætter sædestoffer til offentlige transportmidler fik en omsætning på 6,3 mio. kr. mod 9,5 mio. kr. året før. Udviklingen i de 3 salgsdivisioner omtales i årsberetningen. Andre driftsindtægter øgede indtægter Koncernen har i regnskabsåret haft andre driftsindtægter på tkr. mod tkr. sidste år. Stigningen kan hovedsaglig henføres til øgede indtægter fra salg af anlægsaktiver. Lejeindtægter fra tidligere anvendt produktionsudstyr udgør 973 tkr. Indtægten vil falde med ca. 600 tkr. i det kommende år som følge af afslutning af en lejekontrakt. Vareforbruget fastholdelse af bruttofortjensten Trods en fortsat skærpelse af priskonkurrencen inden for markedet for møbelstoffer har Gabriel fastholdt bruttofortjenesten sammenlignet med sidste år. Som nævnt i den supplerende beretning i årsrapporten 2002/03 har reduktionen i kostprisindekset først fået fuld effekt i 2003/04, hvilket har påvirket vareforbruget positivt. Materialeomkostninger er løbende blevet reduceret gennem optimering af indkøb og forbedring af produktionskvaliteten internt og hos eksterne underleverandører. 6 Personaleomkostninger fortsat reduktion i antallet af medarbejdere Antallet af ansatte blev i 2003/04 reduceret til 95 mod 101 året før. Faldet er hovedsageligt sket i forskellige støtteprocesser inden for virksomheden gennem tilpasninger og outsourcing af de berørte funktioner. Organisationen i Kina bidrager med 4 ansatte mod 2 i 2002/ Egenkapital og forrentning Andre eksterne omkostninger øgede omkostninger De eksterne omkostninger er blevet forøget med i alt 2,6 mio. kr. i forhold til 2002/03. De væsentligste årsager til denne udvikling kan henføres til outsourcing af støtteprocesser samt udflytning af koncernens IT-drift til eksterne driftsoperatører. Endvidere er der afholdt flere omkostninger til salgsfremmende aktiviteter, som forventes at få en positiv indvirkning på salgsudviklingen. Afskrivninger fald i afskrivninger Koncernens samlede afskrivninger faldt med 1 mio. kr. sammenlignet med sidste år. Udviklingen skal ses på baggrund af de seneste års begrænsede investeringer samt den fortsatte outsourcing af relevante processer fra virksomheden. Finansielle poster større indtægter Koncernens finansielle poster er en samlet indtægt på tkr. mod 514 tkr. sidste år. Posten er positivt påvirket af en urealiseret kursgevinst på 643 tkr. på koncernens obligationsbeholdning samt en valutakursgevinst på 284 tkr. Endvidere har der i 2003/04 ikke været renteudgifter til prioritetslån, da gælden blev indfriet pr /00 00/01 01/02 02/03 03/04 Forrentning af egenkapital i % Egenkapital i mio. kr. Årsrapport 2003/04 Regnskabsberetning

9 Balancen Koncernens balancesum steg til 115,4 mio. kr. mod 109,4 mio. kr. sidste år. Varebeholdninger er totalt set øget med 3,7 mio. kr. Færdigvarelageret er øget med 5 mio. kr. som følge af, at nye produkter er lanceret i regnskabsåret. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver er faldet fra 27,6 mio. kr. til 25,5 mio. kr. Koncernens samlede beholdning af værdipapirer og likvide midler udgør 26,0 mio. kr. pr mod 21,3 mio. kr. sidste år. Pengestrømme positiv likviditet Regnskabsåret genererede fortsat et positivt cash flow, som har medført en styrkelse af de finansielle midler i virksomheden. Pengestrømmen fra driften udgjorde 14,5 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. sidste år. Forskellen skyldes hovedsageligt stigningen i varelageret. Årets nettoinvesteringer i udviklingsprojekter og anlægsaktiver udgjorde 5,6 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. sidste år. Koncernen har i 2003/04 udbetalt et udbytte til aktionærerne på 3,8 mio. kr. ekskl. egne aktier. Den samlede rentebærende gæld er i løbet af regnskabsåret blevet nedbragt til 163 tkr. Af likvide midler er 15,4 mill. kr. placeret i obligationer for at øge det løbende renteafkast. Investeringer stigende investeringer Tilgangen til koncernens anlægsaktiver udgør i alt 5,6 mio. kr. i 2003/04. De væsentligste investeringer er gennemført inden for tekniske anlæg, i form af 6 jacquard væve og efterbehandlingsudstyr. Investeringerne er foretaget med henblik på at forbedre de fremtidige muligheder for at kunne lancere nye produkter. Aktiverede udviklingsomkostninger udgør 0,9 mio. kr. Nyudviklede produkter vil bidrage positivt til de kommende års omsætning og indtjening. Investeringsbehovet i det kommende år forventes at udgøre et mindre beløb end i 2003/ Pengestrøm og Price Cash Flow 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Price Cash Flow (PCF) i kr. Pengestrøm i mio. kr. 7 Omkostningsfordeling Skat 3% Afskrivninger 4% Eksterne udgifter 15% Vareforbrug 58% Personale 20% Årsrapport 2003/04 Regnskabsberetning

10 Årsberetning U DVIKLINGEN I SALGSDIVISIONERNE 8 Gabriel Contract vækst på 4% fortsat forbedret markedsposition Omsætningen i Gabriel Contract udgjorde 76% af totalomsætningen mod 74% året før. Salget steg med 4% til 141,1 mio. kr. mod 135,6 mio. kr. året før. Dette er lidt bedre end ledelsens forventninger efter regnskabsårets 3. kvartal. Fremgangen er sket på trods af en fortsat svag efterspørgsel i segmentet samt afviklingen af den tidligere nævnte grossistkunde. I Gabriel Contract rettes kerneprocesserne mod 150 markedsledende producenter af erhvervsmøbler med et anslået samlet potentiale for Gabriel på ca. 745 mio. kr. Dette svarer til en markedsandel på 19%. Det er ledelsens vurdering, at dette segment siden 2001 har haft en samlet tilbagegang på 45 50% i det potentiale, som Gabriel målrettet forfølger hos de udvalgte topkunder i dette segment. De største europæiske industrikunder har i højere grad end tidligere påbegyndt outsourcing af produktion til Østeuropa og Kina. Samtidig fortsætter kunderne med at reducere antallet af underleverandører. Gabriels strategi, outsourcing samt produktog servicepallette tager udgangspunkt i denne tendens, og udviklingen har også i 2003/04 bekræftet, at strategien gavner Gabriel s markedsposition. Igen i 2003/04 blev der lanceret nye produkter, som indgår i topkunders egne møbelsstofkollektioner, der markedsføres sammen med møblerne. Et stabiliseret marked for erhvervsmøbler er forudsætningen for, at disse nye produkter på kort sigt vil få gunstig indflydelse på Gabriels afsætning. Gabriel Contract deltog for 11. gang på verdens største og mest internationale messe for erhvervsmøbler, Orgatec, Köln, der blev afholdt ultimo oktober Gabriels møbelstoffer var rigt præsenteret på de udstillede møbler, ligesom den hidtidige stærke position blandt hovedleverandørerne til de internationalt markedsledende erhvervsmøbelfabrikanter blev bekræftet. En analyse foretaget under messen viser, at den overvejende part af kunderne forventer en uændret omsætning i hele 2004 og for første gang siden 2001 en mindre stigning i markedet i På messen lancerede Gabriel et antal nye møbelstoffer, der fik en flot modtagelse, ligesom der blev indgået aftaler om nye udviklingsprojekter med såvel bestående som nye topkunder. På baggrund af den fortsat udbyggede markedsposition og en stigende andel af salget til de markedsledende møbelproducenter forventer ledelsen, at Gabriel Contract vil fastholde den stigende tendens i ordreindgang og udlevering. Der budgetteres således med en stigning i omsætningen på 5 til 10% svarende til en omsætning i niveauet 150 mio. kr. i 2004/05. Årsrapport 2003/04 Årsberetning

11 Årsrapport 2003/04 Årsberetning 9

12 U DVIKLINGEN I SALGSDIVISIONERNE 10 Gabriel Home nedgang på 4% markeds- og produktudvikling I 2003/04 faldt omsætningen i Gabriel Home med 4% til 37,7 mio. mod 39,1 mio. kr. året før. I årsberetningen for 2002/03 forventede ledelsen en stigning på ca. 5%. Den negative udvikling indtraf allerede i 2. kvartal specielt i Holland og Tyskland. I 3. og 4. kvartal lå salget i Gabriel Home på niveau med de oprindelige forventninger. Gabriels markedsandel i det internationale privatmøbelsegment er lille, men Gabriels kerneprocesser er på nuværende tidspunkt rettet mod 40 markedsledende producenter af privatmøbler. Gabriels potentiale hos disse møbelproducenter er pr anslået til ca. 185 mio. kr. svarende til en markedsandel på 20%. Det målrettede potentiale kan udvides gennem produkt- og sortimentsudvikling samt gennem en forøgelse af porteføljen af markedsledende topkunder i privatmøbelsegmentet. Nye produkter, der er introduceret i de seneste år, forventes at øge salget fremover. Også i 2004 var Gabriel-møbelstoffer godt præsenteret på 2 af verdens mest trendsættende privatmøbelmesser i Milano og Köln. Dette har også medvirket til, at Gabriel fortsat har fået etableret nye samarbejder med kendte europæiske møbelproducenter. Ledelsen er indstillet på flere års indtrængningsperiode hos større nøglekunder og stiller de nødvendige ressourcer til rådighed. Ledelsen forventer en stigning i Gabriel Home s omsætning på ca. 10% svarende til et niveau på ca. 40 mio. kr. i 2004/05. Årsrapport 2003/04 Årsberetning

13 11 Årsrapport 2003/04 Årsberetning

14 U DVIKLINGEN I SALGSDIVISIONERNE 12 Gabriel Transport nedgang på 33% projektorienteret salg til få topkunder Omsætningen i Gabriel Transport blev 6,3 mio. kr. mod 9,5 mio.kr. året før. Dette svarer til ledelsens justerede forventninger efter 3. kvartal. I årsberetningen for 2002/03 var forventningerne en omsætningsnedgang på ca. 20%, men yderligere udskydelser af igangværende projekter har indvirket negativt på omsætningen. Gabriels markedsandel i det internationale marked for offentlige transportmidler er lille. Strategien har været og er fortsat at rette Gabriels kerneprocesser mod få udvalgte topkunder. Pr har Gabriel Transport 10 topkunder med et samlet skønnet potentiale på 35 mio. kr. Heraf udgør Gabriels markedsandel 18%. Markedspotentialet skal øges og realiseres gennem langsigtet samarbejde med udvalgte topkunder. Salgsdivisionen var indtil udgangen af 2002 bemandet med 2 key account managers, men på grund af de svære markedsforhold i såvel transportsom i erhvervsmøbelsektoren valgte ledelsen at omstrukturere salgsindsatsen i Gabriel Transport. I dag betjenes transport-topkunder af de respektive lokale Gabriel key account managers, der bearbejder Gabriels 2 andre segmenter. Da Gabriel har såvel produkter som udviklingskompetence til at fortsætte sine aktiviteter i transportsektoren, vil dette ske. Ledelsen forventer en omsætning i niveauet 8 mio. kr. svarende til en stigning på godt 20%. Det er imidlertid en forudsætning, at kendte kundeprojekter vil blive iværksat som forventet. Årsrapport 2003/04 årsberetning

15 Årsrapport 2003/04 Årsberetning 13

16 Repræsentationskontor og handelsselskab i Kina planer og budgetter blev fulgt 14 Gabriels repræsentationskontor i Beijing, der blev etableret i begyndelsen af 2003, blev yderligere indkørt i løbet af regnskabsåret 2003/04. Der arbejdes med etablering af samarbejde med kinesiske underleverandører med henblik på sourcing af komponenter og færdigvarer. Dette forløber fortsat tilfredsstillende og i henhold til aktivitetsplaner samt budgetter. Der blev etableret samarbejde med 4 nye leverandører, der leverede rå- og færdigvarer for ca. 2,5 mio. kr. I den forbindelse blev Gabriels kernesortiment udvidet med 8 nye produkter, hvoraf 5 allerede har levet op til minimum salgsmålene for nye produkter. Pr er der 12 nye produkter under udvikling. 5 nye leverandører er under evaluering. Nye produkter, der sources i Kina, har fået en god modtagelse hos Gabriels europæiske nøglekunder. I begyndelsen af regnskabsåret blev yderligere 2 medarbejdere ansat, således at kontoret i dag beskæftiger 5 personer, der omfatter en dansk leder, 2 tekstilingeniører, en administrativ medarbejder samt en key account sales manager. I regnskabsårets 3. kvartal blev der etableret et handelsselskab i Kina, Gabriel (Tianjin) International Trading Co., Ltd. Dette er registreret som et 100% ejet datterselskab af Gabriel Holding A/S. Indtægtsmulighederne for Gabriel (Tianjin) International Trading Co., Ltd. består af dækningsbidrag ved salg til kunder i Kina og andre lande, indkøbsprovision fra Gabriel A/S og andre virksomheder samt konsulentydelser. I forbindelse med de samlede aktiviteter i Kina er der i 2003/04 afholdt omkostninger på 1,9 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. i 2002/03. I 2004/05 forventes der at skulle afholdes ca. 2,8 mio. kr. over driften. Omsætningen i det kinesiske handelsselskab forventes at være begrænset. Bearbejdningen af nye kinesiske kunder vil generere nyt potentiale, således at der skabes basis for den planlagte break even situation i regnskabsåret 2005/06. Overgang til internationale regnskabsstandarder IFRS Danske børsnoterede koncerner skal overgå til internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS pr. 1 januar Anvendelsen af IFRS i Gabriel vil finde sted med virkning fra regnskabsåret 2005/06 og vil omfatte både koncern- og moderselskabsregnskabet. Virksomheden vil som en naturlig konsekvens af overgangen til IFRS i årsrapporten 2005/06 anvende samme principper i den løbende delårsrapportering i 2005/06. Overgangen til de internationale regnskabsstandarder vil ske i overensstemmelse med det regelsæt, som er indeholdt i IFRS 1 førstegangsanvendelse af International Financial Reporting Standards. Overgangen til IFRS forventes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i virksomhedens løbende opgørelse af indtjeningen eller påvirke koncernens egenkapital i væsentlig grad. Årsrapport 2003/04 Årsberetning

17 Forventninger til 2004/05 I årene 2001 til 2003 var der tale om gennemsnitlige årlige nedgange i efterspørgslen i erhvervsmøbelsektoren med op til 25% pr. år. I det afsluttede regnskabsår 2003/04 har tendensen været stabil, hvilket bekræftes af de største europæiske udbydere af erhvervsmøbler. Ledelsen tager imidlertid fortsat forbehold for udviklingen i de internationale konjunkturer, ligesom der forventes en fortsat skærpet priskonkurrence. Gabriel fastholder sin målrettede strategi og forventer en stigning i omsætningen på godt 10% til 200 mio. kr. og en stigning i resultatet efter skat på ca. 10% til godt 12 mio. kr. Risikovurdering I Gabriels forretning indgår en række kommercielle og finansielle risici, som er væsentlige, når koncernens fremtid skal bedømmes. Ledelsen søger i videst mulig omfang at imødegå og begrænse de risici, som koncernen via egne handlinger kan påvirke. Konkurrencesituation Hovedparten af Gabriels salg sker i en niche på de europæiske markeder, hvor Gabriel møder få konkurrenter. I denne niche (erhvervsmøbelmarkedet) er selskabet blandt de 3 ledende udbydere. 15 Kunder/markeder/segmenter Gabriels strategi skal sikre vækst gennem udviklingssamarbejde med og salg til globalt og internationalt markedsledende producenter af møbler, sæder og polstrede flader. I 2003/04 udgjorde den største kunde 10%, medens den næststørste udgjorde 5% af totalomsætningen. Omsætning fordelt på lande Andre lande 20% Danmark 19% Frankrig 7% Tyskland 11% Sverige 20 % Holland 11% Norge 12% Årsrapport 2003/04 Risikovurdering

18 Risikospredning søges opnået gennem vækst i de 3 salgsdivisioner Gabriel Contract, Gabriel Home og Gabriel Transport. Førstnævnte er den mest konjunkturfølsomme og samtidig den største med en andel på 76% af totalomsætningen. Fra 2001 til medio 2004 var den internationale kontraktmøbelsektor ramt af nedgang i efterspørgslen. Gabriel Contracts potentiale hos udvalgte topkunder blev i den pågældende periode reduceret med ca. 40% fra ca mio. kr. pr til ca. 850 mio. kr. pr Sammenlignet med dette blev salget i Gabriel Contract reduceret med 12% fra 161 mio. kr. til 141 mio. kr. Der hersker fortsat usikkerhed på markedet for kontraktmøbler, men en intern analyse foretaget i oktober 2004 viser, at topkunderne forventer et stabiliseret eller let stigende kontraktmøbelmarked i Produkter Introduktions- og indtrængningsperioden for nye møbelstoffer til erhvervsmøbler ligger gennemsnitligt på 2 4 år. Markedet stiller samtidig krav om innovation og nye produkter. Møbelsstoffer til privatmøbler har en hurtigere indtrængningstid, men til gengæld en generelt kortere levetid. Sædestoffer til transportsektoren, der typisk udvikles og vælges af en storbruger, kan have en kort indtrængningstid, men til gengæld er der tale om engangsprojekter med begrænsede efterbestillinger. Gabriel har i de senere år øget design- og produktudviklingsindsatsen og har af hensyn til at minimere risiko som mål, at mindst 25% af omsætningen i 2004/05 skal udgøres af produkter, der er lanceret for mindre end 5 år siden. Ved udgangen af 2003/04 var andelen 19% mod 15% året før. Valutarisici Som en internationalt orienteret virksomhed, hvor over 80% af omsætningen sker til kunder uden for Danmark, har Gabriel et løbende behov for at styre koncernens valutaeksponering. Salget til kunder i Europa faktureres som hovedregel i kundens valuta, mens der for øvrige lande fortrinsvis afregnes i Euro. Den væsentligste del af virksomhedens indkøb afregnes i danske kroner eller Euro. De vigtigste handelsvalutaer ud over Euroen er svenske og norske kroner, som søges afdækket ved indgåelse af valutaterminsforretninger. Omsætningen i US-dollar udgjorde under 0,2% af årets samlede salg og påvirker således ikke årets resultat eller forventninger væsentligt. Renterisici Koncernen har pr stort set ingen rentebærende gæld. En del af de finansielle midler er placeret i korte obligationer for at optimere det løbende renteafkast. Ændringer i det generelle renteniveau vil isoleret set ikke påvirke forventningerne til resultatet i det kommende år. Kreditrisici Koncernens samlede tilgodehavender fra salg er fordelt på mange kunder, lande og markeder, som sikrer en god risikospredning. Kreditrisikoen søges begrænset gennem en effektiv opfølgning samt via kreditforsikring af større udenlandske tilgodehavender eller alternativ sikkerhedsstillelse. Risikoen for væsentlige tab vurderes på den baggrund at være begrænset. Årsrapport 2003/04 Risikovurdering

19 Finansielt beredskab Koncernens finansielle midler pr udgør i alt 26 mio. kr. Derudover råder Gabriel over en beholdning af egne aktier med en aktuel kursværdi på 12,5 mio. kr. Koncernen har yderligere en uudnyttet kreditramme samt mulighed for at tilvejebringe finansielle midler ved optagelse af lån med sikkerhed i bygninger og driftsmidler. Forsikring Det er Gabriel s politik at forsikre mod risici, der kan få væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Der er tegnet forsikring omfattende driftstab og produktansvar samt en all-risk dækning på koncernens materielle anlægsaktiver og varelagre. Miljørisici Gennem miljøcertificering efter ISO 14001, EMAS-registrering, EU-blomst miljømærkning og kvalitetscertificering efter ISO 9001 sikres, at der ikke opstår væsentlige miljørisici i forbindelse med virksomhedens aktiviteter eller produkter. Gabriel s miljøpolitik sørger for at forebygge uheld og at ingen produkter, som forlader virksomheden, indeholder sundhedsskadelige stoffer for brugeren. Der henvises i øvrigt til den supplerende beretning. IT-risici Koncernen har i løbet af regnskabsåret outsourcet den resterende del af IT-platformen, således at driften af alle vitale systemer er placeret uden for virksomheden hos eksterne operatører. Det har øget den generelle sikkerhed omkring systemerne og gjort virksomheden mindre sårbar i skadetilfælde og mod computervirus. 17 Leverandør-risici Gabriel anvender hovedsagelig råvarer, halvfabrikata og handelsvarer, som i særlige tilfælde af leverancesvigt kan indkøbes hos alternative leverandører. Beredskab På Gabriels virksomhed i Aalborg arbejdes der løbende med at forbedre og informere omkring de fastlagte beredskabsplaner i henhold til kvalitets- og miljøledelsessystemet. I 2003/04 er der gennemført uddannelsesaktiviteter inden for førstehjælp og brandbekæmpelse samt udarbejdet en operationel beredskabsmappe. Årsrapport 2003/04 Risikovurdering

20 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2003/04 for Gabriel Holding A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. september 2004 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2003/04. Den supplerende beretning for koncernen giver et retvisende billede inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinier herfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aalborg, den 18. november Direktion Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelse Poul H. Lauritsen Kaj Taidal Claus Christensen Karen Skott Mathiesen Helle Kjær Erland Christensen Årsrapport 2003/04 Ledelsespåtegning

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår)

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår) (10. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. maj 2013 Winnie Bløcher Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT HaVi Holding ApS Vindingvej Vejle. Indsender: Revisionshuset Vestergade Løsning

ÅRSRAPPORT HaVi Holding ApS Vindingvej Vejle. Indsender: Revisionshuset Vestergade Løsning ÅRSRAPPORT 2012 HaVi Holding ApS Vindingvej 4 7100 Vejle CVR nr. 31346738 Indsender: Revisionshuset Vestergade 19 8723 Løsning Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 27. april 2013

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS Højdevej 59-61 2300 København S CVR-nr.: 33 59 27 01 Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013-31. december 2013 3. regnskabsår Optillet uden revision eller review

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Da core A/S Hovedgaden 41 2970 Hørsholm CVR-nr: 11 81 00 39 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11/2 2016 Martin Lundhøj Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MURERMESTEREN JENSEN ApS

MURERMESTEREN JENSEN ApS MURERMESTEREN JENSEN ApS Enighedsvej 9 4700 Næstved Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2015 Jens Abildgaard

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport Peter Damsgaard, 868 Trige ApS. CVR-nr Lergravvej Trige (17. Regnskabsår)

Årsrapport Peter Damsgaard, 868 Trige ApS. CVR-nr Lergravvej Trige (17. Regnskabsår) Lergravvej 1 8380 Trige (17. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2016 Kristian Hansen Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS. Årsrapport

Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS. Årsrapport Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 20 27 37) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis 2-Biz Company A/S CVR-nr. 27 49 21 85 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. oktober Michael Friis dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

GO-VENTURES ApS. Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015

GO-VENTURES ApS. Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015 GO-VENTURES ApS Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016 Irfan Goandal

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2012-1. april 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/08/2013 Allan Nielsen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

QUALI-DENT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

QUALI-DENT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den QUALI-DENT ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2015 Erik Delmer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere