Modellering og Kemisk Reaktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modellering og Kemisk Reaktion"

Transkript

1 Mdellering g Kemisk Reaktin Statusrapprt: Reaktinskinetisk database/ Den kemisk kinetiske mdel Peter Glarbrg & Sven Hadvig Danmarks Tekniske Hjskls Nrdisk Gasteknisk Center Nrdie Gas Technlgy Centre

2

3 MODELLERING OG KEMISK REAKTION Statusrapprt: Reaktinskinetisk database/den kemisk kinetiske mde! Peter Glarbrg & Sven Radvig Labratriet fr Varme- & Klirnateknik Danmarks Tekniske HJ1Sjskle NGC-rapprt Frbraendingsteknik & MiljJ1S Juli 1989

4

5 NGCs prjakter "Mdellering af frbrcendingsprcesser" g "Reburning". Der fkuseres 1 disse år på mulighederne fr at reducere emissinen af kv~lstfxider, NOx, fra frbr~ndingsprcesser. Naturgas, der er et meget rent br~ndsel, kan generelt frbrrendes med lav emissin af frurenende stffer, men dg ikke uden dannelse af en vis mrengde kvrelstfilter. Nrdisk Gasteknisk Center gennemf0rer med start prim 1989 g slutning ultim 1990 t prjekter, der skal lede til en bedre frståelse af dannelsen af NOx g dermed skabe bedre muligheder fr at nedbringe emissinen af NOx fra frbrrendingsprcesser. De t prjekters titler er Mdellering af frbr~ndingsprcesser g Reburnfng. 1. Mdellering af frbrcendingsprcesser. Prjektet "Mdellering af frbrrendingsprcesser" har til frmål at udvikle en EDB-mdel, der ved integratin af flwg frbrrendingsmdeller samt en detaljeret beskrivelse af de reaktiner, der leder til dannelse af kvrelstfilter, kan anvendes til udvikling af frbrrendingsprcesser med lav NOxemissin. Prgrammet skal i detaljer muligg0re studier af fr eksempel brrenderudfrmning, frbrrendingsrummets st0rrelse g udfrmning samt driftsfrhld. Prjektet afsluttes med et antal scenarier, hvr mulighederne fr at pnå lavere NOx-emssin vurderes.

6 Prjektet udf0res af Sintef, Trndheim Avdeling fr Varmeteknikk Danmarks Tekniske H0jskle, Lyngby Labratriet fr varme- g Klirnateknik Åb Akademi, Åb Kemisk Tekniska Fakulteten. 2. Reburning. Reburning er en prces, hvr naturgas arrvendes sm et additiv, der ved tils~tning til r0ggas fra fr eksempel frbrrending af kul, reducerer r0ggassens indhld af kv~lstfilter. Naturgas injiceres efter den prim~re frbr~ndingszne, hvrved der skabes en zne med reducerende frhld, den såkaldte reburningszne. Her nedbrydes kv~lstfilterne af reaktinsvillige kulbrinteradikaler. Efter reburningsznen tilledes luft, sådan at ufrbramdt naturgas xideres f0r r0ggassen går til kedlens knvektinspart. Ved labratrie- g piltskalafrs0g er det vist, at reduktin af kv~lstfilteemissinen på ver 50% er mulig med prcessen, men betydningen af prcesparametre sm primrt g sekundrert luftverskud, temperaturfrhld, phldstid g tilsat mrengde naturgas er endnu ikke fuldstndigt beskrevet. Disse faktrer unders0ges i dette prjekt. Under anvendelse af det evenfr beskrevne beregningsvrerkt0j, der mdificeres til gså at beskrive reburningsfrhld er det frmålet at ptimere reburningprcessen, blandt arrdet under inddragelse af

7 resultater fra afsluttede g igangvrerende demnstatinsprjekter i anden regi. Prjektet udf0res af Sintef, Trndheim Avdeling fr Varmeteknik Danmarks Tekniske H0jskle, Lyngby Labratriet fr varme- g Klirnateknik Äb Akademi, Äb Kemisk Tekniska Fakulteten Kungliga Tekniska Högsklan Institutinen för Värme- ch Ugnsteknik. 3. Publicering af prjektresultater. Resultaterne fra de t prjekter beskrives i en rrekke rapprter, sm udarbejdes af de enkelte prjektdeltagere, efterhånden sm arbejdet skrider frem. Disse rapprter tjener flere frmål, blandt andet skal de sikre frmidlingen af resultater mellem de enkelte deltagere. Da rapprterne vil indehlde den nyeste viden på mrådet, g da Nrdisk Gasteknisk Center 0nsker at udbrede kendskabet til nye anvendelsesmråder fr naturgassen, ffentligg0res prjektrapprterne efterhånden sm de udfrerdiges. Det skal bemrerkes, at rapprterne udgives af NGC, men ptrykkes urendret, sm de er udarbejdet af de enkelte knsulenter. Rapprterne giver altså ikke n0dvendigvis udtryk fr hldninger, der kan tillregges NGC. Det er vrt håb, at der må vrere interesse fr disse udgivelser.

8

9 Resume Denne statusrapprt beskriver de igangv~rende bestrrebelser på at pstille en pålidelig kemisk kinetisk rnadel fr frbr~nding af naturgas, herunder dannelse g nedbrydning af u0nskede frbrrendingsprdukter såsm NOx. Prjektet er et delprjekt under NGC-prjektet Mdellering g kemisk reaktin. Delprjektet indehlder f!<slgende faser: l) pbygning af en reaktinskinetisk databasefr frbramding af naturgas, 2) pstilling af kemisk kinetisk mdel på grundlag af databasen, g 3) verifikatin g revisin af mde} g delmekanismer gennem test md udvalgte eksperimentelle data. Omfang g frmat fr databasen diskuteres, g en prelimin<er udgave af databasen gengives i appendiks A. Der g!llres status fr den kemisk kinetiske mdel g vises eksempler på sammenligninger mellem mdelberegninger g eksperimentelle data. En frel!<sbig anbefalet reaktinsmekanisme til beskrivelse af kv<elstfkemien ved naturgasfyring, f.eks. i frbindelse med simulering af reburning, er listet i appendiks B. Dele af den kinetiske mdel, der kr<ever yderligere frskningsindsats, identificeres.

10 Abstract This status reprt describes the nging effrts t develpe a reliable chemica.l k.inetic mdel fr cmbustin f natural gas, including frmatin and destructin f pllutanta such as NO z. The prject is part f the NGC~ prject Mdelling f Chemirlly Reactive Turbulent Flw. This part f the prject cntains the fllwing phases: l) cllectin f a chemical k.inetic databasefr cmbustin f natural gas, 2) develpment f a chemical kinetic mdel, using the data base, and 3) verificatin and revisin f mdel and submechanisms thrugh test againat selected experimental data. The scpe and the frmat f the data base is discussed, and a preliminary versin f the database is listed in appendix A. A status is made fr the chemical kinetic mde! g exarples f cmparisn between predietians and experimental data are shwn. A preliminary recmmended reactin mecha~ nism describing the nitrgen chemistry in natural gas cmbustin that can be used t simulate e.g. reburning is shwn in appendix B. Parts f the kinetic mdel that require huther research are identi-fied.

11 Indhldsfrtegnelse l. lndledning.... l 1.1 Baggrund... l 1.2 Strategi fr pstilling af kinetisk mdel Databasen Organisatin g znfang Kilder Status Den kemisk kinetiske mdel...,,...,.,, Referencer..., Appendiks A: Da.ta.basen,...,, Appendiks B: Den kemisk kinetiske mdel.,,,,...,,...,... 52

12

13 l INDLEDNING Denne rapprt er en statusrapprt fr en af delaktiviteterne i NGC-prjektet Mdellering g kemisk reaktin: ud vi kling g verifikatin af en kemisk kinetisk mdel, der kan beskrive gasfasekemien ved frbrcending af naturgas, herunder dannelse g nedbrydning af U!llnskede frbnendingsprdukter såsm NOz. Delprjektet indehlder f0lgende faser: Opbygning af en reaktinskinetisk database fr frbrrending af naturg". Opstilling af kemisk kinetisk rnadel på grundlag af databasen. Verifikatin g revisin af rnadel g delmekanismer gennem test md udvalgte eksperimentelle data. Disse tre faser gennemf(bres ikke krnlgisk; snarere brer de sidel(6bende hen gennem prjektet. Dette er beskrevet i afsnit Baggrund I de kmrende år vil der bli ve stillet stadig stj!rre milj!zim<essige krav til frbramdingsprcesser. Fr at im!zidekmme disse krav bliver det n!zidvendigt at ptimere frbrtendingsprcesserne med henblik på at minimere emissinen af u!zinskede frbrtendingsprdukter. Detteer baggrunden fr, at der g0res en str indsats fr at udvikle mdeller til beskrivelse af frbr..endingsprcessen. Ved hj..elp af disse mdeller vil det bli ve muligt at få et verblik ver, hvrledes frskellige frbr..endingsparametre påvirker sammensretningen af frbr..endingsprdukterne, herunder indhldet af NOx g andre u0nskede emittanter. Fr kvantitativt at kunne beregne sammensretningen af frbrtendingsprdukterne er det n0dvendigt at beskrive selve frbrcendingsprcessen på elementrett reaktinsniveau. Dette sker med en kemisk kinetisk mdel. Kemisk l

14 kinetisk mdellering hrenger sm frskningsmråde t<et sammen med frbrrending. Frskningen indenfr mrådet blev sa.t iga.ng af usredvanlige frbrrendingsfammener såsm eksplsinsgr;:enser, a.ntrendingsfrsinkelse g inhibering. Disse f<enmener kan kun frklares udfra samspillet mellem de elementrere gasreaktiner, sm gradvist er blevet identificeret gennem mange års frskning. Anvendelsen af kemisk kinetisk mdellering er et relativt nyt frenmen i de nrdiske lande. Det er gså f~rst i dis se år, at frskningen har nået et niveau, der medf~rer praktiske anvendelsesmuligheder. At man er kmmet så langt skyldes bl.a. udviklingen af kraftige cmputere g uj:lviklingen af bedre måleteknikker baseret på laserteknlgi. Den kinetiske mdellering har isrer vist sig nyttig indenfr energimdannelsessystemer, men begynder gså at få anvendelse indenfr vurdering af sikkerhedsfaktrer ved plagring, transprt g brug af flyden de g gasfrmige brrendsler. Indenfr frskning i frbrrendingsmtrer bruges denne type mdellering bl.a, til at analysere årsagerne til bankning (knck) g til at vurdere effekten af ptentielle antiknck-tilsretningsstffer. lndenfr udvikling af statinrere frbr<endingssystemer anvendes kinetisk mdellering bl.a. til at analysere da.nnelsen af u~nskede kemiske kmpnenter, såsm NOx, PAR, klrinerede kulbrinter g sd. Det vigtigste anvendelsesmråde bar denne type mdellering måske haft i frbindelse med ud viklingen g brugen af selektive ikke- katalytiske N Ox-reduktinsteknikker, såsm termisk de-n O x (traditinel SNR med ammniak) g rapre-no x (SNR med cyanursyre). I ~jeblikket sker der en rfattende anvendelse af kinetiske mdeller i frbindelse med udvikling g ptimering af lav-nox-teknikken reburning. Dette stiller imidlertid rueget stre krav til den kinetiske mdel. Reburning er kemisk en rueget kmpliceret prces, idet den er styret af dannelse g nedbrydning af kulbrinte- g kvcelstfradikaler, sm er rueget reaktive g kun tilstede i sprkncentratiner. Gennem dette arbejde frs~ger vi at udvikle en kinetisk mdel, der pfylder dlsse krav. 1.2 strategi fr pstilling af kinetisk mde! Opdelingen af verrdnede prcesser i en rrekke af elemen trere reaktiner medf~ref en rrekke vanskeligbeder. Under prcessen dannes g nedbrydes 2

15 en rrekke intermedirere kmpnenter, hvraf mange er srerdeles reaktive, kun tilstede i sprkncentratiner g med en krt levetid-g alligevel med str indflydelse på frbrrendingsprcessen g frbrrendingsprdukterne. Dette kan gfl)re det til en srerdeles vanskelig pgave at pnå en detaljeret frståelse af et sådant system. Opgaven kan imidlertid simplificeres betydeligt ved at pdele systemet i delsystemer, sm kan analyseres på et simplere niveau. Kemisk kinetiske reaktinsmekanismer er strengt hierarkisk ap bygget, idet mekanismerne fr frbrrending af mere kmplekse brrendslet indehlder delmekanismer fr sim~ plere brrendselsmlekyler. Således indehlder mekanismen fr xidatin af GO i fugtig luft sm et delsystem kinetikken fr H2/02-systemet. Den re~ sulterende GO f H2/0:l~mekanisme er en del af kinetikken fr xidatin af GH20, sm igen er en delmekanisme ved GH4-frbrrending. Denne hierarkiske prces kan viderefillres til de st0rre kulbrinter, hvr hver ny mekanisme bygger på mekanismer fr simplere mlekyler. En reaktins~ mekaniarue kan derfr udvikles systematisk, ved at begynde med de sim~ pleste kmpnenter g reaktiner, g derefter gradvist at indarbejde mere kmplekse specier. På hvert n.iveau er det kun den sidst tilf0jede del af mekanismen, der krrever en grundig unders\ligelse. Opbygningen af en reaktinsmekanisme fr et givet system sker så vidt muligt udfra eksperimentelle resultatet. Man kan skelne imellem t typer kemisk kinetiske eksperimenter. Den f!i!rste type kan betegnes reaktinsspecifik g består af eksperimenter, sm er designet til at islere g måle hastighedskefficienter fr bestern te elementrere kemiske reaktiner. Den anden type, ikke-reaktins-specijik, kan kun give plysninger m besterute blandinger af brrendsel g xidant. Frtlkning af sidstnrevnte type eksperi men ter, f.eks. kmpsitinsprfiler fr lavtryksflammer, flammehastigheder eller induktinstider ved shck-tube eksperimenter, krrever nrmalt en kmpleks kemisk kinetisk rnadel Metden til at pstille en reaktinsmekanisme fr et giver system er at frtlke en rrekke ikke-reaktins-specifikke eksperimen ter udfra alle til rådighed vrerende reaktinsspecifikke data. Databasen, der pbygges i prjektet, indehlder så vidt muligt den tilgrengelige reaktinsspecifikke infrmatin. På grundlag af databasen pstilles en kinetisk mdel. Mdellen testes md udvalgte ikke-reaktins-specifikke eksperimentelle data. F0lsmhedsanalyse g rate-f-prductian analyse 3

16 viser hvilke reaktiner g delmekanismer, der har st0rst betydning. Viser databasen, at der er str usikkerhed på de pågceldende reaktinshastigheder, stl!ges yderligere reaktinsspecifikt materiale fr disse reaktiner samtidig med, at pågreldende delmekanismer testes md egnede eksperimentelle data. På basis af dette revideres mdellen, hvrefter prceduren kan gentages. 2 DATABASEN Databasen skal fungere sm basis fr pstilling af kemisk kinetiske mdeller, der kan beskrive gasfasekemien ved frbrrending af naturgas, herunder dannelse g nedbrydning af u~nsked.e frbrrendingsprdukter såsm NOz. [litteraturen findes allerede adskillige databaser, sm indehlder mfattende samlinger af elementrere hastighedskefficienter. H vrfr pbygge endnu een? Detteskyldes t frhld: De publicerede databaser er utilstrt.ekkelige. I litteraturen findes databaser fr reaktiner i C f H /O-systemet g N f H /O-systemet. lmidlertid dcekker ingen publicerede databaser hele H /C/ N /O-systemet inkl. reaktiner mellem kulbriter g kvrelstffrbindelser g xidatin af cyanidfrbindelser, Disse reaktiner er n0dvendige fr at kunne beskrive dannelse g nedbrydning af NO ved frbrrending af naturgas. De publicerede databaser må ajurf{lres. Videnspbygn.ingen indenfr dette mråde sker så hurtigt, at en database frceides i lt21bet af ganske krt tid, fte 1-2 år. Kun få elementrere reaktinshastigheder er bestemt eksperimentelt med så str sikkerhed, at det verfl0digg111r nye data. Fr langt hvedparten af reaktinerne indenfr H/G/N/Osystemet er der stadig betydelige usikkerheder med hensyn til reaktinshastighed g i ngle tilf<elde tillige prduktkanaler. Det er derfr vigtigt frtlt21bende at pdatere databaser g derudfra de kinetiske mdeller. 4

17 2.1 Organisatin g mfang Skulle databasen drekke alle aspekter af frbrcendingskemien ved natur gasfyring, ville den kmme til at mfatte ver hundrede kmpnenter g ver tusind elementcere reaktiner. Dette ligger klart udenfr rammerne a.f ncervcerellde prjekt. Det har vceret n~dvendigt at fretage en afgrcensning. I f0rste mgang har vi valgt at afgrcense mfanget af databasen på f0lgende måde: Databasen dcekker kun reaktiner g kmpnenter, der har betydning ved frbrcending af naturgas. Databasen dakker frtrinsvis C t- g C2-kulbrinter g kvcelstfuldige kmpnenter. Fr at kunne beskrive underst!l1kimetrisk frbrcending tilfredsstillende er der dg medtaget enkel te specier indehldende mere end t kulstfatmer. Databasen dcekker frtrinsvis reaktiner af betydning i temperatur mrådet 130D--2500K. Der er således lagt vagt på at dcekke frbrcendingskemien fr de km pnenter, der har betydding fr selve frbrcendingsprcessen, samt kvcel stfkemien, der ha.r interesse af milj0mcessige grunde. Dannelse af tungere kulbriter, herunder P AH, dcekkes ikke af databasenidens nuvcerende frm. Med disse begrcensninger mfatter databasen f0lgende delsystemer g km pnenter: C f H /0-,ystemet: H2/02--systemet: - H, O, OH, H2, 02, H20, H02, H202 COjH2/02-systemet: avenstående plus -ca, ca, CH4/02-systemet: avenstående plus 5

18 - CH,, CH 3, CH 3 0, CH 2 0H, CH,O, HCO CH 2, CH 2 (s), CH, C CzH6/0r-systemet: avenstående plus reaktiner fr udvalgte C3 ~ g C 4 -specier: H /G/N/O-systemet: N H 3 /0,rsystemet: Hz/O:r-systemet plus - NH3, NH2, NR, N, N 2 H 4, NzHJ, NzHz, N N H, N 2 NO, HNO, N0 2, N 2 0 HG N/02-systemet: N H3/02-systemet g CO /H2/02-systemet plus HCN, CN, NCO, HCNO, HOCN, HNCO, H2CN, C 2 N 2, NGN reaktiner mellem kulbrinter g kvrelstffrbindelser samt resten af H/C/O-systemet Databasen er rganiseret efter venn<evnte struktur. Hastighedskefficienter prcesenteres f!llrst fr R 2 /0 2 -systemet, dermest fr reaktiner med CO g C0 2 g så kulbrintereaktiner rdnet efter st!llrrelse fra C 1 til C 4 Demrest f!lllger reaktinshastigheder fra N J H jo-systemet, reaktiner med cyanider g til slut reaktiner mellem kulbrinte- g kvcelstfspecier, rganiseret efter kulbrinterne. Hastighedskefficienter er givet sm Arrhenius-udtryk på frmen k= AT~exp(-E/RT), (l) 6

19 Den temperaturuafhrengige del, A, af den prreekspnentielle faktr er givet i enheden (cm 3 /ml)n-ls- 1, sm er afhrengig af reaktinsrdenen n. Ekspnenten {J er dimensinsl0s, g aktiveringsenergien E er givet i enheden calfml. I tilfrelde af, at en reaktinshastighed kun er målt ved een temperatur eller er ua.fhrengig af temperatur, grelder A= k. Enheder g frm er valgt i verensstemrnelse med det krrevede input til det amerikanske prgrambiblitek CHEMKIN (Kee et al. 1980). CHEMKIN kan betragtes sm et h0jniveau cmputersprg till0sning af kemisk kinetiske prbierner. Fr de trykafb.rengige reaktiner er det målet at medtage hastighedsudtryk fr både h0jtryksgrrensen g lavtryksgrrensen i det mfang, de er tilgrengelige. Ved lavtryksgrrensen, beskrives reaktinen ved hastighedsudtrykket A+B+M-+AB+M, (2) mens der ved h0jtryksgrrensen, k = A 0 TP exp( -E 0 / RT), (3) g<elder udtrykket A+B~ AB, (4) I mellem h~jtryks- g lavtryksgramsen, i fall--ff mrådet, g:ej.der ingen af de t hastighedsudtryk. Detteer illustreret på figur l, hvr k g k 00 er tegnet ind på et lgaritmisk plt. Den fuldt ptrukne kurve viser den bserverede fall--ff pf~rsel. En måde at beskrive trykafhrengigheden på matematisk er at benytte et 6- parameterudtryk aflindemann-frmen. Her beregnes den aktuelle hastighed ved udtrykket (5) 7

20 0.1 0_ lo [M]!{}.1] Figure 1: Fall-ff~kurve fr dissciatins- eller rekmbinatins-reaktin. Den punkterede kurve er heregnet udfra en 6-parameter-tiln<Ermelse (Lindemann), mens den fuldt ptrukne kurve viser den bserverede fall-ffpf0rsel. (Gardiner & Tre 1984). k= k (l+ a/[m]) (6) Her er a givet ved (7) g [M] beregnes af p [M]= RT (8) På figur l er vist en sammenligning mellem den bserverede fall-ff kurve (fuldt ptrukken) g fall-ff kurven heregnet ved Lindemann-udtrykket (punkteret ). Fr små mlekyler giver Lindemann-udtrykket nrmalt en tilstrcekkelig gd beskrivelse af trykafluengigheden. Her vii afvigelsen typisk 8

21 vrere mindre end 30%. Fr st~rre mlekyler bliver den beregnede hastighed imidlertid fte uacceptabelt h~j i fall-ff-mrådet g her kan det vrere n!lldvendigt med en bedre tilnrermelse. Fr de reaktiner, hvr Lindemann-udtrykket ikke er tilstrrekkeligt n~jagtigt, er det muligt at anvende et 9-parameterudtryk til at beskrive reaktinshastigheden i fall-ff mrådet. Udtryk af denne type er pstillet af hhv. Tre (1977, 1979, 1983) g SR! Internatinal (Stewart et al. 1988). I denne tilnrermelse antager man, at den unimlekylrere reaktinshastighed kan reprresenteres sm funktin af tryk g temperatur ved et udtryk, hvri indgår k, k 00 g en "centerkrrektinsparameter", Fe. Fe er et mål fr afvigelsen af den beregnede eller eksperimentelt besterute hastighedsknstant fra den vrerdi, der frudsiges udfra Lindemann-udtrykket ved centrum af fall-ff kurven, dvs. ved det tryk, hvr k = k 00 I SRIs versin finder man, at k= k k/k px 00 1+k/k c (9) h vr x- l - l+ lg 2 (k/k 00 ) (10) Fe udtrykkes sm funktin af temperaturen sm F,= aexp( -b/t)+ exp( -T fe). (11) Beklageligv:is kan h verken 6- eller 9-parameterudtrykkene bruges sm input i standardversinen af CHEMKIN, kun det traditinelle Arrhenius ud try k. Fr de reaktiner, der er i fall-ff mrådet under de aktuelle temperaturg tryklrhld er man således D!lldt til at pst.ille et tilnrermet Arrhenius ud try k. Fr en rrekke af de trykafurengige reaktiner i lavtryksmrådet er der rapprteret kllisinseffektiviteter (third bdy effektiviteter). Disseangives i 9

22 databasen i det mfang, de er tilgrengelige. H vr intet er anfs!irt, grelder reaktinshastigheden fr en inert third bdy (Ar eller N2). De i databasen citerede reaktinshastigheder kan vrere fremkmmet udfra reaktinsspecifikke eksperimenter eller udfra teretiske analyser såsm RRKM. De kan endvidere v<ere estimeret (f.eks. -udfra analgi med andre reaktiner) eller afledt af ikke-reaktinsspecifikke eksperimenter. Fr <i.t give et indtryk af pålideligheden af de refererede data er det tanken, at tabellerne skal indehlde plysninger m, hvrdan reaktinshastigheden er fremkmmet. Er den eksperimentelt bestemt skal der vrere en krt beskrivelse af den anvendte eksperimentelle teknik, dvs. reaktrtype, kilde til de reaktive kmpnenter, g analysemetde til prdukterfreaktinshastighed. F0Igende frkrtetser vil her blive anvendt: REACTOR TYPE SR statisk reaktr ST shck tube FR fiw reaktr FL flarnrue RADIKAL PRODUKTION TH termisk DI discharge PH phtlysis FP flash phtlysis HG H g sensitizatin PR pulse radilysis ANALYSE 10

23 GC gaschrmatgraphi UA uv absrptin UE uv emissin UE ir emissin RA resnans absrptin RF resnans fl.urescence LF laserinduceret fl.urescence P tryk råling MS masse spektrmetri LS laser schlieren ES elektrn spin resnans LM laser magnetisk resnans se mc:etningsstrism (saturatin current) CP katalytisk prbe CL chemiluminescence 2.2 Kilder Den freliggende database er ap bygget på grundlag primrert af tilgc:engelige samlinger af elementrere hastighedskefficienterer i litteraturen. Disse ind~ befatter: Baulch, D.L., Drysdale, D.D., Hrne, D.G., & Llyd, A.C., Evaluated Kinetic Data fr High Temperature Reactins, Vl. 1, CRC Press, Cleveland, 1973 Baulch, D.L., Drysdale, D.D., Hrne, D.G., & Llyd, A.C., Evaluated Kinetic Data fr High Temperature Reactins, Vl. 2, CRC Press, Cleveland, 1973 Il

24 Ba.ulch, D.L., Drysda.le, D.D., Duxbury, J., & Grant, S.J., Evaluated Kinetic Data fr High Temperature Reactins, Vl. 3, Butterwrth, Lndn, 1976 Chen, N., & Westberg, K., "ChemicaJ Kinetic Data Sheets fr High Temperature Chemical Reactins", J.Pbys.Chem.Ref.Data. 12, 531, 1983 Warnatz, J., "Ra.te Cefficients in the C/H/0 System", Gmbustian Chemistry (W.C. Gardiner, Jr., ed.), Springer~ Verlag, New Yrk, 1984 Hansn, R.K., & Salimian, S., "Survey f Ra.te Cnstants in the N/ H /0 System", Gmbustian Chemistry (W.C. Gardiner, Jr., ed.), Springer-Verlag, New Yrk, 1984 CODATA: "Evaluated Kinetic a.nd PhtchemJcaJ Data fr Atmspheric Chemistry: Supplement ll. CODATA Task Grup n Gas Phase Chemical Kinetics", J.Pbys.Chem.Ref.Data. 13, 1259, 1984 Tsang, W., & Hampsn, R.F., "Chemical Kinetic DataBasefr Cmbustin Chemistry. Part l. Methane and Related Cmpunds", J. Phys.Chem.Ref.Da.ta., 15, 3, 1087, 1986 Herrn, J.T., "Evaluated Chemical Kinetic Data fr the Reactins f Atmic Oxygen 0(3 P) with Saturated Organic Cmpunds in the Gas Phase", J.Phys.Chem.Ref.Data., 17, 3, 967, 1988 Disse kilder er suppleret med hastighedsdata publiceret i litteraturen. En systematisk gennerngang af hele litteraturen ligger udenfr rammerne af dette prjekt. Istedet udv.elges en r<ekke relevante kilder, frtrinsvis tidsskrifter fr fysisk kemi. Imidlertid vil gså. rga.ner, sm prim<ert beska!ftiger sig med frbr<ending, kunne indehlde hastighedsdata fr kemiske reaktiner. Tidsskrifter g knferenceprceedings, der ffentligg!zir denne type data, inkluderer: ACS Sympsium Series Bunsengeschellschaft fiir Physikalische Chemie, Berichte Chemical Physics 12

25 Gbemical Pbysics Letters Gmbustian & Flame Gmbustian Science and Tecbnlgy Internatinal Jurnal f Chemical Kinetics Jurnal f Chemica.l Pbysics Jurnal f Physical Gbemistry Jurnal f Physical and Cbemical Reference Data Jurnal f the American Cbemical Sciety Jurnal f the Chemical Sciety Faraday Transactins Prgress in Energy and Cmbustin Science Review f Ghemical In termediates Sympsium (Internatinal) n Gmbustian Sympsium n Sbck Tubes and Waves 2.3 status En prelimincer udgave af databasen er gengivet i appendiks A. Frmat g indhld skal defineres ncermere af prjektdeltagerne g NGC. Dette må naturligvis ske under hensyntagen til, at der kun er afsat begrcensede ressurcer til arbejdet med databasen. Databasen i sin nuvrerende frm er ufuldstcendig. Således er kilder kun angivet med frfatter/år; de n0jagtige referencer er endnu ikke lagt ind. Det valgte (frel0bige) frmat er ikke gennemf0rt knsekvent endnu. Trads sine mangler indehlder databasen imidlertid allerede nu vigtig infrmatin, hvilket har vreret baggrunden fr at inkludere den i hele sin udstrcekning i denne statusrapprt. Der er ikke i databasen givet anbefa.linger fr de enkelte reaktiner, men i appendiks B gives en prelimincer liste med anbefalede hastighedskefficienter fr en rrekke vigtige reaktiner (se nceste sektin). 13

26 3 DEN KEMISK KINETISKE MODEL En preliminrer versin af den kemisk kinetiske mdel er listet i appendiks B. Denne rnadel tager primrert sigte på at kunne beskrive kvrelstfkemien ved NOr-reduktin gennem reburning med naturgas. Mdellen er hvedsaglig baseret på mekanismen af Glarbrg et al. (1986). Iridlertid er mdellen blevet revideret udfra arbejdet med databasen. Endvidere er inkrpreret en del rendringer freslået af Miller & Bwman (1989) ideres nylige review af kvrelstfkemien ved frbramding. De eksperimentelle data, der frthsbende anvendes til at teste den kinetiske mde} indbefatter: Kncentratinsprfiler fra lavtryks-, laminare fiarmer Data fra shck tu be frs0g Data fra fl.w reaktr frs0g Data fra mixed-flw reaktr frsfl!g Således er H/C/0-rea.ktinsmekanismen blevettestet md bl.a. kncentratinsprfiler fr C Hi-kmpnenter g fri radikaler i flarnmer (se CH4/02/ Arflammen vist på figur 2} g H- g 0-atmprfiler fra shck-tube eksperimenter med frskellige blandinger inkl. CH 4 jar, C2H6/Ar, C H4/02/Ar g C2H 6 j0 2 j Ar. Beregning af kncentratinsprfiler fr radikaler g kulbrintefragmenter er en langt mere krcevende test end mdellering af prfilerue fr de mere stabile kmpnenter såsm CH4, 0 2, CO, etc. ilaminare flammer. Hele H /C/ N /O-systemet er blevet testet md data fra laminare flarnmer, flw-reaktrer g mixed-flw-reaktrer. På grundlag bl.a. af disse beregninger har det vceret muligt at udpege ngle delarnråder af den kinetiske mdel, der skal frbedres. Disse indbefatter: H/C/O-systemet: Under brcendselsrige frhld (Iuftverskudstal < 0.80} 14

27 8.3 5 ~ ~.!: e.2 ~ ~ 8.1 \.. 8 CH4 02 H20 c " C ~~ ;< _.. \+ -,....-.,. t.. 4.~""&-Og D -...,....,., ~. --l< "~~- -- g---~ /~ " x D 4 ~ ~ u ~ D 2 ~!V., ~...., l.,. ". - "~-,,,:,..-t... CH3 CH2 x CH l J Oitnce f" rm burnr- (cm) Figure 2: Sammenligning mellem målte (Hennesey et al. 1986) g beregnede (kurver) kncentratinsprfiler fr en lavtryks-, bramder-stabiliseret CH4./02/Ar flamme. - I middeltemperaturmrådet (1200-lSOOK) C Hi-reaktiner Kulbrinte+kv<elstf reaktiner H/N/O-systemet, specielt H NO-reaktiner 4 Referencer Gardiner, W.C., Jr., & Tre, J., (1984); "Rate Ceffidents f ThermaJ Dissciatin, Ismerizatin and Recmbinatin Reactins" 1 Cmbustin Chemistry (W.C. Gardiner, Jr. 1 ed.), Springer-Verlag, New Yrk,

28 Glarbrg, P., Miller, J.A., & Kee, R.J., (1986); Cmb.Flame 65, 177 Hennesey, R.J., Rbinsn, R., & Smith, D.B., (1986); 21. Symp. (Int.) Cmb., p. 761, 1986 Kee, R.J., Miller, J.A., & Jeffersn, T.H., (1980); "CHEMKIN: A General Purpse, Prblem-Independent, Transprtabel FORTRAN Chemical Kinetics Cde Package", Sandia Reprt SAND80~8003, San~ dia Natinal Labratries, Livermre, CA 94550, USA Miller, J.A., & Bwman, C. T., (1989); Prg.Energy & Cmb.Sci., under udgivelse Stewart, P.H., Rtb~m, T., & Glden, D.M., (1988); 22. Symp. (In t.) Cmb., under udgivelse Tre, J., (1977); J.Chem.Phys. 66, 4758 Tre, J., (1979); J.Phys.Chem. 83, 114 Tre, J., (1983); Ber.Bunsenges.Pbys.Chem. 87,

29 Appendiks A: Database 17

30 18 REACTION surce methd Arrhenius expressln temp. est.max. (K) rel.dev. H+H+~ " H2+M Tsang & Rampsn 1985 review N El8 -l. 3 plm Dixn-Lewis 1981 FL TH l..ooel.s ?-2000 H2,H20,C02/0/ FL TH H2 9.20E FL TH H E FL TH C E plm Dixn-Lewis 1981 plm Dixn-Lewis 1981 plm Dixn-Lewis 1981 H2+M " H+H+M Tsang & Rampsn 1985 Baulch ea 1972 review review N2 4.60E19 -]..~ El H+O+M " OH+M H20/5/ m Dixn-Lewis 1986 Tsang & Rampsn 1985 Westbrk & Dryer 84 FL TH review review 6.20El6 4.70El8 1. OOE l. O H+OH+M " H20+M m Dixn-Lewis 1986 Tsang & Rampsn 1985 pl Miller & Kee 1977 Baulch 1972 H20+M :. H+OH+M Tsang & Rampsn 1985 FL TH 1.60E H20\5\ review 2. 20E22-2. O O review 7. 50E2J -2.6 review 1. 40E22-2. O review 3. 50El5 O H+02 " OH+O Fujii ea 1988 ST TH l Glarbrg 1987 review Dixn-Lewis 1986 FL TH Frank & Just 1985 ST Tl:l RA tt Che:r: & Westberg 1983 review Miller ea 1981 review Chiang & Skinner 1979 ST TB Bwman 1975 ST TH Schtt 1973 ST TH Baulch ea 1972 revie ; OH+O " H+02 m Miller Cbs ea 1985 thejrev Warnatz 1984 review Chen & Westberg 1983 review Brune ea 1983 FR Baulch ea 1972 review B. BOE14 l. 40E14 <:. 20E E El7 5.10El6 l.10e14 6. OOE E EH El E El3 0.0 c 52El El El3 H+02+M E H02+M m Dixn-Lewis 1986 FL TH Ar J.6lE H20/18.6/ C02/4.2/ H2j2.86/ Tsang & Rampsn 1985 review El8-1. Tsang & Hampsn 1985 review N2 6.40El8-1.0 warnatz 1984 review Ar 7.00E CH4/18.6/ H20/18.6/ C02j4.2/ p l p l p l Slack 1977 Slack 1977 Slack 1977 Baulch ea ,N2/0/ review N Ar 2.10E18-1. O 6.70E E E15 O l " 000 C0/2.1l/ N2j1.26/ J J H2/2.86/ C0/2.11/ N2/ O+O+M "" 02+M m Tsang & Rampsn 1985 review 02+M " O+O+M Tsang & Rampsn 1985 review l.b9e El J

31 19 warnatz 1964 review 1.20EH p l Miller 1981 review 1. 90Ell Baulch ea 1976 rev1-ew 1.80E18 -l O+OH+M = H02+M Westbrk Dryer " review Ar 1.00El.7 O+H2 = OH+H Dixn-Lewis 1986 FL TH l. 80E Sutherland 1986 ST FP l..86eh sutherland 1986 SR FP RF 4.32El ml SUtherland ea 1986 review 5.QOE Frank Just 1985 ST TH RA l. 85E C Warnatz 1984 review l. SDEQi p Baulch 1972 review l. B DElO LO OH+Oll ~ H20+0 Harding.. Wagner 1988 thejrev l. 23E Plm Chen westberg 1979 review 6.00E Baulch 1972 review 6. 30E Chen westberg 1983 rev i et. l. 08E04 " 592l ] C hen westberg 1983 review 2.11E08 l DH+H2. H20+H Frank Just: 1985 ST TH RA 4.74E Warnatz 1984 review l.ooeos l.& Chen p lm Dixn-Lewis ,1986 FL TH 1.10E09 l Baulch B72 review 2.20El H2+02 = DH+OH plm Miller Kee 1977 review l. 70El Westberg review 6.38ED H02+H = {a): H2+02 {b): OH+OH m (c): H2C+O Dixn-Lewis 1986 FL TH Warnat revj.ew l. 20El3 Tsang Rampsn 1985 review 6.62El El p l Llyd 1974 review 2. 50El3 300 Baulch 1972 review 2.50E Dixn-Lewis 1986 FL b l.40el " Warnatz 198.t; review b 1.50El p l Llyd 1974 review b 2. 50El Baulch 1972 review b 2. 50E JOO- 800 Westbrk review c S.OOE H02+0 = OH+02 Dryer " Dixn-Lewis 1986 FL TH l. 40E CODATA 1984 review 1. 75E warnat~ 1984 review 2. O O El J Brune 1983 FR 3.lOElJ 300 Baulch ea 1976 review 6.30E JOO- s p l Llyd 1974 review 4.80E H02+0B., H20+02 m Dixn-Lewis 1986 FL TH 6.50E12 Tsang " 1.25 Kampsn 1985 revfest l. 44E16 -LO Warnatz 1984 review 2.00El p l Llyd 1974 review 5. OOE H02+H02 = Tsang Rampsn 1985 review 1.80E12 J warnat~ 1984 review 2. OOE

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (kemi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (kemi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (kemi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Chemistry) Studierdning 2011, Versin 1.4 Gældende

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Fordøjelse af brødprodukter

Fordøjelse af brødprodukter Frdøjelse af brødprdukter Brød består vervejende af kulhydrat, samt prtein. Kulhydrat i brød er vervejende stivelse, resten er kstfibre. Nedbrydningen af stivelse katalyseres af enzymer sm amylaser, så

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

År 2010. Computerspil. Nils Per Olsen og Martin Vigholt. Computerspil

År 2010. Computerspil. Nils Per Olsen og Martin Vigholt. Computerspil År 2010 Cmputerspil Nils Per Olsen g Martin Vighlt Cmputerspil 10-03-2010 Planlægning Først diskuterer vi hvilken målgruppe spillet skal henvende sig til. Derefter kikker vi på frskellige spil, fr at finde

Læs mere

SAS Forum Danmark 2010

SAS Forum Danmark 2010 SAS Frum Danmark 2010 Kurser v. Gerg Mrsing Kursusversigt Kursusnr. Titel Sted Varighed Dat Kursus 1 Tips g tricks i SAS Fundatin Kursus 2 Tips g Tricks i SAS Fundatin Skanderbrg 1 dag 31. maj 2010 København

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Kort brugervejledning - Grove Art Online

Kort brugervejledning - Grove Art Online Krt brugervejledning - Grve Art Online Indhldsfrtegnelse: 1. Krt m Grve Art Online... 2 1.2 What's Inside... 3 2. Quick Start... 4 2.1 Searching... 4 2.1.1 Søg i Alle Kilder... 4 2.1.2 Leder du efter et

Læs mere

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa 1 SDHplus Slbaseret Fjernvarme i Eurpa WP2 - SDH gør det muligt at pnå energieffektive bygninger Opgave 2.2 Udvikling af tilpassede g/eller nye mdeller D2.4 Rapprt m tilpassede g/eller nye mulige mdeller

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 087211/EU XXIV. GP Eingelangt am 05/07/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 5 July 2012 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 NOTE frm: t: Subject: Danish delegatin Cuncil Cmmunicatin n the 31 st cnference

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet ` Perceptinen af Frsvarsministeriets mråde Bilag 1: Hvedresultater fra kvalitative interview Frsvarsministeriet KØBENHAVN SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Medieret læring, undervisning, MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere en GOD UNDERVISNING.

Medieret læring, undervisning, MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere en GOD UNDERVISNING. Medieret læring, undervisning, Denne artikel mhandler differentiering g læring g giver en række vejledninger til hvrdan man kan skabe støttende strategier til elevernes læring g udvikling Læs mere www.munkhlm.cc

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Dokumentations- og evalueringsrapport.

Dokumentations- og evalueringsrapport. Dkumentatins- g evalueringsrapprt. Af resultaterne fra GMP kursus 2012. Kursustilbud: Uddannelse i kvalitetssikring efter GMP Gd Manufacturing Practice i medicinalbranchen. Afhldt i periden fra d. 16.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Fagfællebedømmelse af videnskabelig artikel i DUT

Fagfællebedømmelse af videnskabelig artikel i DUT Fagfællebedømmelse af videnskabelig artikel i DUT Dat fr review: [skriv her] Artiklens titel: [skriv her] Bedømmelsens frmål Hensigten med fagfællebedømmelse i Dansk Universitetspædaggisk Tidsskrift er

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

JEVI A/S GODTHÅBSVEJ 7 DK-7100 VEJLE T: +45 75 83 02 11 F: +45 75 72 29 00 JEVI@JEVI.DK WWW.JEVI.DK

JEVI A/S GODTHÅBSVEJ 7 DK-7100 VEJLE T: +45 75 83 02 11 F: +45 75 72 29 00 JEVI@JEVI.DK WWW.JEVI.DK RØRVARMELEGEMER SIDE 1/10 Rørvarmelegemer prduceres ftest efter kundespecificerede ønsker. Rørvarmelegemer anvendes til blandt andet vne, kmfurer, stegeplader g værktøj- g maskinpvarmning. Varmelegemerne

Læs mere

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km Triatln Triatln er en sprt, der bestir af svmning, cykling glab. En af de fsrste knkurrencer i triatln blev aftrldt i USA i 1914. Den bestd af 9,5 kmlsb,10,0 km cykling g 600 m svmning. t1-,{l Hvr mange

Læs mere

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011 Fibnacciprjekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skle i Skagen Matematikken i blde? December 2011 Klassen deltg fr første gang i Fibnacci Prjektet, g der var afsat ca. 10 timer i en enkelt

Læs mere

Årsplan for 7.årgang. Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 7.årgang. Skoleåret 2013/2014 Årsplan fr 7.årgang Skleåret 2013/2014 Fagg arbejdsmål 2013/2014 at være frberedte til timerne af aflevere pgaver til tiden at udnytte tiden gdt at være grundig, g gå i dybden med stffet. Målet er nået,

Læs mere