Modellering og Kemisk Reaktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modellering og Kemisk Reaktion"

Transkript

1 Mdellering g Kemisk Reaktin Statusrapprt: Reaktinskinetisk database/ Den kemisk kinetiske mdel Peter Glarbrg & Sven Hadvig Danmarks Tekniske Hjskls Nrdisk Gasteknisk Center Nrdie Gas Technlgy Centre

2

3 MODELLERING OG KEMISK REAKTION Statusrapprt: Reaktinskinetisk database/den kemisk kinetiske mde! Peter Glarbrg & Sven Radvig Labratriet fr Varme- & Klirnateknik Danmarks Tekniske HJ1Sjskle NGC-rapprt Frbraendingsteknik & MiljJ1S Juli 1989

4

5 NGCs prjakter "Mdellering af frbrcendingsprcesser" g "Reburning". Der fkuseres 1 disse år på mulighederne fr at reducere emissinen af kv~lstfxider, NOx, fra frbr~ndingsprcesser. Naturgas, der er et meget rent br~ndsel, kan generelt frbrrendes med lav emissin af frurenende stffer, men dg ikke uden dannelse af en vis mrengde kvrelstfilter. Nrdisk Gasteknisk Center gennemf0rer med start prim 1989 g slutning ultim 1990 t prjekter, der skal lede til en bedre frståelse af dannelsen af NOx g dermed skabe bedre muligheder fr at nedbringe emissinen af NOx fra frbrrendingsprcesser. De t prjekters titler er Mdellering af frbr~ndingsprcesser g Reburnfng. 1. Mdellering af frbrcendingsprcesser. Prjektet "Mdellering af frbrrendingsprcesser" har til frmål at udvikle en EDB-mdel, der ved integratin af flwg frbrrendingsmdeller samt en detaljeret beskrivelse af de reaktiner, der leder til dannelse af kvrelstfilter, kan anvendes til udvikling af frbrrendingsprcesser med lav NOxemissin. Prgrammet skal i detaljer muligg0re studier af fr eksempel brrenderudfrmning, frbrrendingsrummets st0rrelse g udfrmning samt driftsfrhld. Prjektet afsluttes med et antal scenarier, hvr mulighederne fr at pnå lavere NOx-emssin vurderes.

6 Prjektet udf0res af Sintef, Trndheim Avdeling fr Varmeteknikk Danmarks Tekniske H0jskle, Lyngby Labratriet fr varme- g Klirnateknik Åb Akademi, Åb Kemisk Tekniska Fakulteten. 2. Reburning. Reburning er en prces, hvr naturgas arrvendes sm et additiv, der ved tils~tning til r0ggas fra fr eksempel frbrrending af kul, reducerer r0ggassens indhld af kv~lstfilter. Naturgas injiceres efter den prim~re frbr~ndingszne, hvrved der skabes en zne med reducerende frhld, den såkaldte reburningszne. Her nedbrydes kv~lstfilterne af reaktinsvillige kulbrinteradikaler. Efter reburningsznen tilledes luft, sådan at ufrbramdt naturgas xideres f0r r0ggassen går til kedlens knvektinspart. Ved labratrie- g piltskalafrs0g er det vist, at reduktin af kv~lstfilteemissinen på ver 50% er mulig med prcessen, men betydningen af prcesparametre sm primrt g sekundrert luftverskud, temperaturfrhld, phldstid g tilsat mrengde naturgas er endnu ikke fuldstndigt beskrevet. Disse faktrer unders0ges i dette prjekt. Under anvendelse af det evenfr beskrevne beregningsvrerkt0j, der mdificeres til gså at beskrive reburningsfrhld er det frmålet at ptimere reburningprcessen, blandt arrdet under inddragelse af

7 resultater fra afsluttede g igangvrerende demnstatinsprjekter i anden regi. Prjektet udf0res af Sintef, Trndheim Avdeling fr Varmeteknik Danmarks Tekniske H0jskle, Lyngby Labratriet fr varme- g Klirnateknik Äb Akademi, Äb Kemisk Tekniska Fakulteten Kungliga Tekniska Högsklan Institutinen för Värme- ch Ugnsteknik. 3. Publicering af prjektresultater. Resultaterne fra de t prjekter beskrives i en rrekke rapprter, sm udarbejdes af de enkelte prjektdeltagere, efterhånden sm arbejdet skrider frem. Disse rapprter tjener flere frmål, blandt andet skal de sikre frmidlingen af resultater mellem de enkelte deltagere. Da rapprterne vil indehlde den nyeste viden på mrådet, g da Nrdisk Gasteknisk Center 0nsker at udbrede kendskabet til nye anvendelsesmråder fr naturgassen, ffentligg0res prjektrapprterne efterhånden sm de udfrerdiges. Det skal bemrerkes, at rapprterne udgives af NGC, men ptrykkes urendret, sm de er udarbejdet af de enkelte knsulenter. Rapprterne giver altså ikke n0dvendigvis udtryk fr hldninger, der kan tillregges NGC. Det er vrt håb, at der må vrere interesse fr disse udgivelser.

8

9 Resume Denne statusrapprt beskriver de igangv~rende bestrrebelser på at pstille en pålidelig kemisk kinetisk rnadel fr frbr~nding af naturgas, herunder dannelse g nedbrydning af u0nskede frbrrendingsprdukter såsm NOx. Prjektet er et delprjekt under NGC-prjektet Mdellering g kemisk reaktin. Delprjektet indehlder f!<slgende faser: l) pbygning af en reaktinskinetisk databasefr frbramding af naturgas, 2) pstilling af kemisk kinetisk mdel på grundlag af databasen, g 3) verifikatin g revisin af mde} g delmekanismer gennem test md udvalgte eksperimentelle data. Omfang g frmat fr databasen diskuteres, g en prelimin<er udgave af databasen gengives i appendiks A. Der g!llres status fr den kemisk kinetiske mdel g vises eksempler på sammenligninger mellem mdelberegninger g eksperimentelle data. En frel!<sbig anbefalet reaktinsmekanisme til beskrivelse af kv<elstfkemien ved naturgasfyring, f.eks. i frbindelse med simulering af reburning, er listet i appendiks B. Dele af den kinetiske mdel, der kr<ever yderligere frskningsindsats, identificeres.

10 Abstract This status reprt describes the nging effrts t develpe a reliable chemica.l k.inetic mdel fr cmbustin f natural gas, including frmatin and destructin f pllutanta such as NO z. The prject is part f the NGC~ prject Mdelling f Chemirlly Reactive Turbulent Flw. This part f the prject cntains the fllwing phases: l) cllectin f a chemical k.inetic databasefr cmbustin f natural gas, 2) develpment f a chemical kinetic mdel, using the data base, and 3) verificatin and revisin f mdel and submechanisms thrugh test againat selected experimental data. The scpe and the frmat f the data base is discussed, and a preliminary versin f the database is listed in appendix A. A status is made fr the chemical kinetic mde! g exarples f cmparisn between predietians and experimental data are shwn. A preliminary recmmended reactin mecha~ nism describing the nitrgen chemistry in natural gas cmbustin that can be used t simulate e.g. reburning is shwn in appendix B. Parts f the kinetic mdel that require huther research are identi-fied.

11 Indhldsfrtegnelse l. lndledning.... l 1.1 Baggrund... l 1.2 Strategi fr pstilling af kinetisk mdel Databasen Organisatin g znfang Kilder Status Den kemisk kinetiske mdel...,,...,.,, Referencer..., Appendiks A: Da.ta.basen,...,, Appendiks B: Den kemisk kinetiske mdel.,,,,...,,...,... 52

12

13 l INDLEDNING Denne rapprt er en statusrapprt fr en af delaktiviteterne i NGC-prjektet Mdellering g kemisk reaktin: ud vi kling g verifikatin af en kemisk kinetisk mdel, der kan beskrive gasfasekemien ved frbrcending af naturgas, herunder dannelse g nedbrydning af U!llnskede frbnendingsprdukter såsm NOz. Delprjektet indehlder f0lgende faser: Opbygning af en reaktinskinetisk database fr frbrrending af naturg". Opstilling af kemisk kinetisk rnadel på grundlag af databasen. Verifikatin g revisin af rnadel g delmekanismer gennem test md udvalgte eksperimentelle data. Disse tre faser gennemf(bres ikke krnlgisk; snarere brer de sidel(6bende hen gennem prjektet. Dette er beskrevet i afsnit Baggrund I de kmrende år vil der bli ve stillet stadig stj!rre milj!zim<essige krav til frbramdingsprcesser. Fr at im!zidekmme disse krav bliver det n!zidvendigt at ptimere frbrtendingsprcesserne med henblik på at minimere emissinen af u!zinskede frbrtendingsprdukter. Detteer baggrunden fr, at der g0res en str indsats fr at udvikle mdeller til beskrivelse af frbr..endingsprcessen. Ved hj..elp af disse mdeller vil det bli ve muligt at få et verblik ver, hvrledes frskellige frbr..endingsparametre påvirker sammensretningen af frbr..endingsprdukterne, herunder indhldet af NOx g andre u0nskede emittanter. Fr kvantitativt at kunne beregne sammensretningen af frbrtendingsprdukterne er det n0dvendigt at beskrive selve frbrcendingsprcessen på elementrett reaktinsniveau. Dette sker med en kemisk kinetisk mdel. Kemisk l

14 kinetisk mdellering hrenger sm frskningsmråde t<et sammen med frbrrending. Frskningen indenfr mrådet blev sa.t iga.ng af usredvanlige frbrrendingsfammener såsm eksplsinsgr;:enser, a.ntrendingsfrsinkelse g inhibering. Disse f<enmener kan kun frklares udfra samspillet mellem de elementrere gasreaktiner, sm gradvist er blevet identificeret gennem mange års frskning. Anvendelsen af kemisk kinetisk mdellering er et relativt nyt frenmen i de nrdiske lande. Det er gså f~rst i dis se år, at frskningen har nået et niveau, der medf~rer praktiske anvendelsesmuligheder. At man er kmmet så langt skyldes bl.a. udviklingen af kraftige cmputere g uj:lviklingen af bedre måleteknikker baseret på laserteknlgi. Den kinetiske mdellering har isrer vist sig nyttig indenfr energimdannelsessystemer, men begynder gså at få anvendelse indenfr vurdering af sikkerhedsfaktrer ved plagring, transprt g brug af flyden de g gasfrmige brrendsler. Indenfr frskning i frbrrendingsmtrer bruges denne type mdellering bl.a, til at analysere årsagerne til bankning (knck) g til at vurdere effekten af ptentielle antiknck-tilsretningsstffer. lndenfr udvikling af statinrere frbr<endingssystemer anvendes kinetisk mdellering bl.a. til at analysere da.nnelsen af u~nskede kemiske kmpnenter, såsm NOx, PAR, klrinerede kulbrinter g sd. Det vigtigste anvendelsesmråde bar denne type mdellering måske haft i frbindelse med ud viklingen g brugen af selektive ikke- katalytiske N Ox-reduktinsteknikker, såsm termisk de-n O x (traditinel SNR med ammniak) g rapre-no x (SNR med cyanursyre). I ~jeblikket sker der en rfattende anvendelse af kinetiske mdeller i frbindelse med udvikling g ptimering af lav-nox-teknikken reburning. Dette stiller imidlertid rueget stre krav til den kinetiske mdel. Reburning er kemisk en rueget kmpliceret prces, idet den er styret af dannelse g nedbrydning af kulbrinte- g kvcelstfradikaler, sm er rueget reaktive g kun tilstede i sprkncentratiner. Gennem dette arbejde frs~ger vi at udvikle en kinetisk mdel, der pfylder dlsse krav. 1.2 strategi fr pstilling af kinetisk mde! Opdelingen af verrdnede prcesser i en rrekke af elemen trere reaktiner medf~ref en rrekke vanskeligbeder. Under prcessen dannes g nedbrydes 2

15 en rrekke intermedirere kmpnenter, hvraf mange er srerdeles reaktive, kun tilstede i sprkncentratiner g med en krt levetid-g alligevel med str indflydelse på frbrrendingsprcessen g frbrrendingsprdukterne. Dette kan gfl)re det til en srerdeles vanskelig pgave at pnå en detaljeret frståelse af et sådant system. Opgaven kan imidlertid simplificeres betydeligt ved at pdele systemet i delsystemer, sm kan analyseres på et simplere niveau. Kemisk kinetiske reaktinsmekanismer er strengt hierarkisk ap bygget, idet mekanismerne fr frbrrending af mere kmplekse brrendslet indehlder delmekanismer fr sim~ plere brrendselsmlekyler. Således indehlder mekanismen fr xidatin af GO i fugtig luft sm et delsystem kinetikken fr H2/02-systemet. Den re~ sulterende GO f H2/0:l~mekanisme er en del af kinetikken fr xidatin af GH20, sm igen er en delmekanisme ved GH4-frbrrending. Denne hierarkiske prces kan viderefillres til de st0rre kulbrinter, hvr hver ny mekanisme bygger på mekanismer fr simplere mlekyler. En reaktins~ mekaniarue kan derfr udvikles systematisk, ved at begynde med de sim~ pleste kmpnenter g reaktiner, g derefter gradvist at indarbejde mere kmplekse specier. På hvert n.iveau er det kun den sidst tilf0jede del af mekanismen, der krrever en grundig unders\ligelse. Opbygningen af en reaktinsmekanisme fr et givet system sker så vidt muligt udfra eksperimentelle resultatet. Man kan skelne imellem t typer kemisk kinetiske eksperimenter. Den f!i!rste type kan betegnes reaktinsspecifik g består af eksperimenter, sm er designet til at islere g måle hastighedskefficienter fr bestern te elementrere kemiske reaktiner. Den anden type, ikke-reaktins-specijik, kan kun give plysninger m besterute blandinger af brrendsel g xidant. Frtlkning af sidstnrevnte type eksperi men ter, f.eks. kmpsitinsprfiler fr lavtryksflammer, flammehastigheder eller induktinstider ved shck-tube eksperimenter, krrever nrmalt en kmpleks kemisk kinetisk rnadel Metden til at pstille en reaktinsmekanisme fr et giver system er at frtlke en rrekke ikke-reaktins-specifikke eksperimen ter udfra alle til rådighed vrerende reaktinsspecifikke data. Databasen, der pbygges i prjektet, indehlder så vidt muligt den tilgrengelige reaktinsspecifikke infrmatin. På grundlag af databasen pstilles en kinetisk mdel. Mdellen testes md udvalgte ikke-reaktins-specifikke eksperimentelle data. F0lsmhedsanalyse g rate-f-prductian analyse 3

16 viser hvilke reaktiner g delmekanismer, der har st0rst betydning. Viser databasen, at der er str usikkerhed på de pågceldende reaktinshastigheder, stl!ges yderligere reaktinsspecifikt materiale fr disse reaktiner samtidig med, at pågreldende delmekanismer testes md egnede eksperimentelle data. På basis af dette revideres mdellen, hvrefter prceduren kan gentages. 2 DATABASEN Databasen skal fungere sm basis fr pstilling af kemisk kinetiske mdeller, der kan beskrive gasfasekemien ved frbrrending af naturgas, herunder dannelse g nedbrydning af u~nsked.e frbrrendingsprdukter såsm NOz. [litteraturen findes allerede adskillige databaser, sm indehlder mfattende samlinger af elementrere hastighedskefficienter. H vrfr pbygge endnu een? Detteskyldes t frhld: De publicerede databaser er utilstrt.ekkelige. I litteraturen findes databaser fr reaktiner i C f H /O-systemet g N f H /O-systemet. lmidlertid dcekker ingen publicerede databaser hele H /C/ N /O-systemet inkl. reaktiner mellem kulbriter g kvrelstffrbindelser g xidatin af cyanidfrbindelser, Disse reaktiner er n0dvendige fr at kunne beskrive dannelse g nedbrydning af NO ved frbrrending af naturgas. De publicerede databaser må ajurf{lres. Videnspbygn.ingen indenfr dette mråde sker så hurtigt, at en database frceides i lt21bet af ganske krt tid, fte 1-2 år. Kun få elementrere reaktinshastigheder er bestemt eksperimentelt med så str sikkerhed, at det verfl0digg111r nye data. Fr langt hvedparten af reaktinerne indenfr H/G/N/Osystemet er der stadig betydelige usikkerheder med hensyn til reaktinshastighed g i ngle tilf<elde tillige prduktkanaler. Det er derfr vigtigt frtlt21bende at pdatere databaser g derudfra de kinetiske mdeller. 4

17 2.1 Organisatin g mfang Skulle databasen drekke alle aspekter af frbrcendingskemien ved natur gasfyring, ville den kmme til at mfatte ver hundrede kmpnenter g ver tusind elementcere reaktiner. Dette ligger klart udenfr rammerne a.f ncervcerellde prjekt. Det har vceret n~dvendigt at fretage en afgrcensning. I f0rste mgang har vi valgt at afgrcense mfanget af databasen på f0lgende måde: Databasen dcekker kun reaktiner g kmpnenter, der har betydning ved frbrcending af naturgas. Databasen dakker frtrinsvis C t- g C2-kulbrinter g kvcelstfuldige kmpnenter. Fr at kunne beskrive underst!l1kimetrisk frbrcending tilfredsstillende er der dg medtaget enkel te specier indehldende mere end t kulstfatmer. Databasen dcekker frtrinsvis reaktiner af betydning i temperatur mrådet 130D--2500K. Der er således lagt vagt på at dcekke frbrcendingskemien fr de km pnenter, der har betydding fr selve frbrcendingsprcessen, samt kvcel stfkemien, der ha.r interesse af milj0mcessige grunde. Dannelse af tungere kulbriter, herunder P AH, dcekkes ikke af databasenidens nuvcerende frm. Med disse begrcensninger mfatter databasen f0lgende delsystemer g km pnenter: C f H /0-,ystemet: H2/02--systemet: - H, O, OH, H2, 02, H20, H02, H202 COjH2/02-systemet: avenstående plus -ca, ca, CH4/02-systemet: avenstående plus 5

18 - CH,, CH 3, CH 3 0, CH 2 0H, CH,O, HCO CH 2, CH 2 (s), CH, C CzH6/0r-systemet: avenstående plus reaktiner fr udvalgte C3 ~ g C 4 -specier: H /G/N/O-systemet: N H 3 /0,rsystemet: Hz/O:r-systemet plus - NH3, NH2, NR, N, N 2 H 4, NzHJ, NzHz, N N H, N 2 NO, HNO, N0 2, N 2 0 HG N/02-systemet: N H3/02-systemet g CO /H2/02-systemet plus HCN, CN, NCO, HCNO, HOCN, HNCO, H2CN, C 2 N 2, NGN reaktiner mellem kulbrinter g kvrelstffrbindelser samt resten af H/C/O-systemet Databasen er rganiseret efter venn<evnte struktur. Hastighedskefficienter prcesenteres f!llrst fr R 2 /0 2 -systemet, dermest fr reaktiner med CO g C0 2 g så kulbrintereaktiner rdnet efter st!llrrelse fra C 1 til C 4 Demrest f!lllger reaktinshastigheder fra N J H jo-systemet, reaktiner med cyanider g til slut reaktiner mellem kulbrinte- g kvcelstfspecier, rganiseret efter kulbrinterne. Hastighedskefficienter er givet sm Arrhenius-udtryk på frmen k= AT~exp(-E/RT), (l) 6

19 Den temperaturuafhrengige del, A, af den prreekspnentielle faktr er givet i enheden (cm 3 /ml)n-ls- 1, sm er afhrengig af reaktinsrdenen n. Ekspnenten {J er dimensinsl0s, g aktiveringsenergien E er givet i enheden calfml. I tilfrelde af, at en reaktinshastighed kun er målt ved een temperatur eller er ua.fhrengig af temperatur, grelder A= k. Enheder g frm er valgt i verensstemrnelse med det krrevede input til det amerikanske prgrambiblitek CHEMKIN (Kee et al. 1980). CHEMKIN kan betragtes sm et h0jniveau cmputersprg till0sning af kemisk kinetiske prbierner. Fr de trykafb.rengige reaktiner er det målet at medtage hastighedsudtryk fr både h0jtryksgrrensen g lavtryksgrrensen i det mfang, de er tilgrengelige. Ved lavtryksgrrensen, beskrives reaktinen ved hastighedsudtrykket A+B+M-+AB+M, (2) mens der ved h0jtryksgrrensen, k = A 0 TP exp( -E 0 / RT), (3) g<elder udtrykket A+B~ AB, (4) I mellem h~jtryks- g lavtryksgramsen, i fall--ff mrådet, g:ej.der ingen af de t hastighedsudtryk. Detteer illustreret på figur l, hvr k g k 00 er tegnet ind på et lgaritmisk plt. Den fuldt ptrukne kurve viser den bserverede fall--ff pf~rsel. En måde at beskrive trykafhrengigheden på matematisk er at benytte et 6- parameterudtryk aflindemann-frmen. Her beregnes den aktuelle hastighed ved udtrykket (5) 7

20 0.1 0_ lo [M]!{}.1] Figure 1: Fall-ff~kurve fr dissciatins- eller rekmbinatins-reaktin. Den punkterede kurve er heregnet udfra en 6-parameter-tiln<Ermelse (Lindemann), mens den fuldt ptrukne kurve viser den bserverede fall-ffpf0rsel. (Gardiner & Tre 1984). k= k (l+ a/[m]) (6) Her er a givet ved (7) g [M] beregnes af p [M]= RT (8) På figur l er vist en sammenligning mellem den bserverede fall-ff kurve (fuldt ptrukken) g fall-ff kurven heregnet ved Lindemann-udtrykket (punkteret ). Fr små mlekyler giver Lindemann-udtrykket nrmalt en tilstrcekkelig gd beskrivelse af trykafluengigheden. Her vii afvigelsen typisk 8

21 vrere mindre end 30%. Fr st~rre mlekyler bliver den beregnede hastighed imidlertid fte uacceptabelt h~j i fall-ff-mrådet g her kan det vrere n!lldvendigt med en bedre tilnrermelse. Fr de reaktiner, hvr Lindemann-udtrykket ikke er tilstrrekkeligt n~jagtigt, er det muligt at anvende et 9-parameterudtryk til at beskrive reaktinshastigheden i fall-ff mrådet. Udtryk af denne type er pstillet af hhv. Tre (1977, 1979, 1983) g SR! Internatinal (Stewart et al. 1988). I denne tilnrermelse antager man, at den unimlekylrere reaktinshastighed kan reprresenteres sm funktin af tryk g temperatur ved et udtryk, hvri indgår k, k 00 g en "centerkrrektinsparameter", Fe. Fe er et mål fr afvigelsen af den beregnede eller eksperimentelt besterute hastighedsknstant fra den vrerdi, der frudsiges udfra Lindemann-udtrykket ved centrum af fall-ff kurven, dvs. ved det tryk, hvr k = k 00 I SRIs versin finder man, at k= k k/k px 00 1+k/k c (9) h vr x- l - l+ lg 2 (k/k 00 ) (10) Fe udtrykkes sm funktin af temperaturen sm F,= aexp( -b/t)+ exp( -T fe). (11) Beklageligv:is kan h verken 6- eller 9-parameterudtrykkene bruges sm input i standardversinen af CHEMKIN, kun det traditinelle Arrhenius ud try k. Fr de reaktiner, der er i fall-ff mrådet under de aktuelle temperaturg tryklrhld er man således D!lldt til at pst.ille et tilnrermet Arrhenius ud try k. Fr en rrekke af de trykafurengige reaktiner i lavtryksmrådet er der rapprteret kllisinseffektiviteter (third bdy effektiviteter). Disseangives i 9

22 databasen i det mfang, de er tilgrengelige. H vr intet er anfs!irt, grelder reaktinshastigheden fr en inert third bdy (Ar eller N2). De i databasen citerede reaktinshastigheder kan vrere fremkmmet udfra reaktinsspecifikke eksperimenter eller udfra teretiske analyser såsm RRKM. De kan endvidere v<ere estimeret (f.eks. -udfra analgi med andre reaktiner) eller afledt af ikke-reaktinsspecifikke eksperimenter. Fr <i.t give et indtryk af pålideligheden af de refererede data er det tanken, at tabellerne skal indehlde plysninger m, hvrdan reaktinshastigheden er fremkmmet. Er den eksperimentelt bestemt skal der vrere en krt beskrivelse af den anvendte eksperimentelle teknik, dvs. reaktrtype, kilde til de reaktive kmpnenter, g analysemetde til prdukterfreaktinshastighed. F0Igende frkrtetser vil her blive anvendt: REACTOR TYPE SR statisk reaktr ST shck tube FR fiw reaktr FL flarnrue RADIKAL PRODUKTION TH termisk DI discharge PH phtlysis FP flash phtlysis HG H g sensitizatin PR pulse radilysis ANALYSE 10

23 GC gaschrmatgraphi UA uv absrptin UE uv emissin UE ir emissin RA resnans absrptin RF resnans fl.urescence LF laserinduceret fl.urescence P tryk råling MS masse spektrmetri LS laser schlieren ES elektrn spin resnans LM laser magnetisk resnans se mc:etningsstrism (saturatin current) CP katalytisk prbe CL chemiluminescence 2.2 Kilder Den freliggende database er ap bygget på grundlag primrert af tilgc:engelige samlinger af elementrere hastighedskefficienterer i litteraturen. Disse ind~ befatter: Baulch, D.L., Drysdale, D.D., Hrne, D.G., & Llyd, A.C., Evaluated Kinetic Data fr High Temperature Reactins, Vl. 1, CRC Press, Cleveland, 1973 Baulch, D.L., Drysdale, D.D., Hrne, D.G., & Llyd, A.C., Evaluated Kinetic Data fr High Temperature Reactins, Vl. 2, CRC Press, Cleveland, 1973 Il

24 Ba.ulch, D.L., Drysda.le, D.D., Duxbury, J., & Grant, S.J., Evaluated Kinetic Data fr High Temperature Reactins, Vl. 3, Butterwrth, Lndn, 1976 Chen, N., & Westberg, K., "ChemicaJ Kinetic Data Sheets fr High Temperature Chemical Reactins", J.Pbys.Chem.Ref.Data. 12, 531, 1983 Warnatz, J., "Ra.te Cefficients in the C/H/0 System", Gmbustian Chemistry (W.C. Gardiner, Jr., ed.), Springer~ Verlag, New Yrk, 1984 Hansn, R.K., & Salimian, S., "Survey f Ra.te Cnstants in the N/ H /0 System", Gmbustian Chemistry (W.C. Gardiner, Jr., ed.), Springer-Verlag, New Yrk, 1984 CODATA: "Evaluated Kinetic a.nd PhtchemJcaJ Data fr Atmspheric Chemistry: Supplement ll. CODATA Task Grup n Gas Phase Chemical Kinetics", J.Pbys.Chem.Ref.Data. 13, 1259, 1984 Tsang, W., & Hampsn, R.F., "Chemical Kinetic DataBasefr Cmbustin Chemistry. Part l. Methane and Related Cmpunds", J. Phys.Chem.Ref.Da.ta., 15, 3, 1087, 1986 Herrn, J.T., "Evaluated Chemical Kinetic Data fr the Reactins f Atmic Oxygen 0(3 P) with Saturated Organic Cmpunds in the Gas Phase", J.Phys.Chem.Ref.Data., 17, 3, 967, 1988 Disse kilder er suppleret med hastighedsdata publiceret i litteraturen. En systematisk gennerngang af hele litteraturen ligger udenfr rammerne af dette prjekt. Istedet udv.elges en r<ekke relevante kilder, frtrinsvis tidsskrifter fr fysisk kemi. Imidlertid vil gså. rga.ner, sm prim<ert beska!ftiger sig med frbr<ending, kunne indehlde hastighedsdata fr kemiske reaktiner. Tidsskrifter g knferenceprceedings, der ffentligg!zir denne type data, inkluderer: ACS Sympsium Series Bunsengeschellschaft fiir Physikalische Chemie, Berichte Chemical Physics 12

25 Gbemical Pbysics Letters Gmbustian & Flame Gmbustian Science and Tecbnlgy Internatinal Jurnal f Chemical Kinetics Jurnal f Chemica.l Pbysics Jurnal f Physical Gbemistry Jurnal f Physical and Cbemical Reference Data Jurnal f the American Cbemical Sciety Jurnal f the Chemical Sciety Faraday Transactins Prgress in Energy and Cmbustin Science Review f Ghemical In termediates Sympsium (Internatinal) n Gmbustian Sympsium n Sbck Tubes and Waves 2.3 status En prelimincer udgave af databasen er gengivet i appendiks A. Frmat g indhld skal defineres ncermere af prjektdeltagerne g NGC. Dette må naturligvis ske under hensyntagen til, at der kun er afsat begrcensede ressurcer til arbejdet med databasen. Databasen i sin nuvrerende frm er ufuldstcendig. Således er kilder kun angivet med frfatter/år; de n0jagtige referencer er endnu ikke lagt ind. Det valgte (frel0bige) frmat er ikke gennemf0rt knsekvent endnu. Trads sine mangler indehlder databasen imidlertid allerede nu vigtig infrmatin, hvilket har vreret baggrunden fr at inkludere den i hele sin udstrcekning i denne statusrapprt. Der er ikke i databasen givet anbefa.linger fr de enkelte reaktiner, men i appendiks B gives en prelimincer liste med anbefalede hastighedskefficienter fr en rrekke vigtige reaktiner (se nceste sektin). 13

26 3 DEN KEMISK KINETISKE MODEL En preliminrer versin af den kemisk kinetiske mdel er listet i appendiks B. Denne rnadel tager primrert sigte på at kunne beskrive kvrelstfkemien ved NOr-reduktin gennem reburning med naturgas. Mdellen er hvedsaglig baseret på mekanismen af Glarbrg et al. (1986). Iridlertid er mdellen blevet revideret udfra arbejdet med databasen. Endvidere er inkrpreret en del rendringer freslået af Miller & Bwman (1989) ideres nylige review af kvrelstfkemien ved frbramding. De eksperimentelle data, der frthsbende anvendes til at teste den kinetiske mde} indbefatter: Kncentratinsprfiler fra lavtryks-, laminare fiarmer Data fra shck tu be frs0g Data fra fl.w reaktr frs0g Data fra mixed-flw reaktr frsfl!g Således er H/C/0-rea.ktinsmekanismen blevettestet md bl.a. kncentratinsprfiler fr C Hi-kmpnenter g fri radikaler i flarnmer (se CH4/02/ Arflammen vist på figur 2} g H- g 0-atmprfiler fra shck-tube eksperimenter med frskellige blandinger inkl. CH 4 jar, C2H6/Ar, C H4/02/Ar g C2H 6 j0 2 j Ar. Beregning af kncentratinsprfiler fr radikaler g kulbrintefragmenter er en langt mere krcevende test end mdellering af prfilerue fr de mere stabile kmpnenter såsm CH4, 0 2, CO, etc. ilaminare flammer. Hele H /C/ N /O-systemet er blevet testet md data fra laminare flarnmer, flw-reaktrer g mixed-flw-reaktrer. På grundlag bl.a. af disse beregninger har det vceret muligt at udpege ngle delarnråder af den kinetiske mdel, der skal frbedres. Disse indbefatter: H/C/O-systemet: Under brcendselsrige frhld (Iuftverskudstal < 0.80} 14

27 8.3 5 ~ ~.!: e.2 ~ ~ 8.1 \.. 8 CH4 02 H20 c " C ~~ ;< _.. \+ -,....-.,. t.. 4.~""&-Og D -...,....,., ~. --l< "~~- -- g---~ /~ " x D 4 ~ ~ u ~ D 2 ~!V., ~...., l.,. ". - "~-,,,:,..-t... CH3 CH2 x CH l J Oitnce f" rm burnr- (cm) Figure 2: Sammenligning mellem målte (Hennesey et al. 1986) g beregnede (kurver) kncentratinsprfiler fr en lavtryks-, bramder-stabiliseret CH4./02/Ar flamme. - I middeltemperaturmrådet (1200-lSOOK) C Hi-reaktiner Kulbrinte+kv<elstf reaktiner H/N/O-systemet, specielt H NO-reaktiner 4 Referencer Gardiner, W.C., Jr., & Tre, J., (1984); "Rate Ceffidents f ThermaJ Dissciatin, Ismerizatin and Recmbinatin Reactins" 1 Cmbustin Chemistry (W.C. Gardiner, Jr. 1 ed.), Springer-Verlag, New Yrk,

28 Glarbrg, P., Miller, J.A., & Kee, R.J., (1986); Cmb.Flame 65, 177 Hennesey, R.J., Rbinsn, R., & Smith, D.B., (1986); 21. Symp. (Int.) Cmb., p. 761, 1986 Kee, R.J., Miller, J.A., & Jeffersn, T.H., (1980); "CHEMKIN: A General Purpse, Prblem-Independent, Transprtabel FORTRAN Chemical Kinetics Cde Package", Sandia Reprt SAND80~8003, San~ dia Natinal Labratries, Livermre, CA 94550, USA Miller, J.A., & Bwman, C. T., (1989); Prg.Energy & Cmb.Sci., under udgivelse Stewart, P.H., Rtb~m, T., & Glden, D.M., (1988); 22. Symp. (In t.) Cmb., under udgivelse Tre, J., (1977); J.Chem.Phys. 66, 4758 Tre, J., (1979); J.Phys.Chem. 83, 114 Tre, J., (1983); Ber.Bunsenges.Pbys.Chem. 87,

29 Appendiks A: Database 17

30 18 REACTION surce methd Arrhenius expressln temp. est.max. (K) rel.dev. H+H+~ " H2+M Tsang & Rampsn 1985 review N El8 -l. 3 plm Dixn-Lewis 1981 FL TH l..ooel.s ?-2000 H2,H20,C02/0/ FL TH H2 9.20E FL TH H E FL TH C E plm Dixn-Lewis 1981 plm Dixn-Lewis 1981 plm Dixn-Lewis 1981 H2+M " H+H+M Tsang & Rampsn 1985 Baulch ea 1972 review review N2 4.60E19 -]..~ El H+O+M " OH+M H20/5/ m Dixn-Lewis 1986 Tsang & Rampsn 1985 Westbrk & Dryer 84 FL TH review review 6.20El6 4.70El8 1. OOE l. O H+OH+M " H20+M m Dixn-Lewis 1986 Tsang & Rampsn 1985 pl Miller & Kee 1977 Baulch 1972 H20+M :. H+OH+M Tsang & Rampsn 1985 FL TH 1.60E H20\5\ review 2. 20E22-2. O O review 7. 50E2J -2.6 review 1. 40E22-2. O review 3. 50El5 O H+02 " OH+O Fujii ea 1988 ST TH l Glarbrg 1987 review Dixn-Lewis 1986 FL TH Frank & Just 1985 ST Tl:l RA tt Che:r: & Westberg 1983 review Miller ea 1981 review Chiang & Skinner 1979 ST TB Bwman 1975 ST TH Schtt 1973 ST TH Baulch ea 1972 revie ; OH+O " H+02 m Miller Cbs ea 1985 thejrev Warnatz 1984 review Chen & Westberg 1983 review Brune ea 1983 FR Baulch ea 1972 review B. BOE14 l. 40E14 <:. 20E E El7 5.10El6 l.10e14 6. OOE E EH El E El3 0.0 c 52El El El3 H+02+M E H02+M m Dixn-Lewis 1986 FL TH Ar J.6lE H20/18.6/ C02/4.2/ H2j2.86/ Tsang & Rampsn 1985 review El8-1. Tsang & Hampsn 1985 review N2 6.40El8-1.0 warnatz 1984 review Ar 7.00E CH4/18.6/ H20/18.6/ C02j4.2/ p l p l p l Slack 1977 Slack 1977 Slack 1977 Baulch ea ,N2/0/ review N Ar 2.10E18-1. O 6.70E E E15 O l " 000 C0/2.1l/ N2j1.26/ J J H2/2.86/ C0/2.11/ N2/ O+O+M "" 02+M m Tsang & Rampsn 1985 review 02+M " O+O+M Tsang & Rampsn 1985 review l.b9e El J

31 19 warnatz 1964 review 1.20EH p l Miller 1981 review 1. 90Ell Baulch ea 1976 rev1-ew 1.80E18 -l O+OH+M = H02+M Westbrk Dryer " review Ar 1.00El.7 O+H2 = OH+H Dixn-Lewis 1986 FL TH l. 80E Sutherland 1986 ST FP l..86eh sutherland 1986 SR FP RF 4.32El ml SUtherland ea 1986 review 5.QOE Frank Just 1985 ST TH RA l. 85E C Warnatz 1984 review l. SDEQi p Baulch 1972 review l. B DElO LO OH+Oll ~ H20+0 Harding.. Wagner 1988 thejrev l. 23E Plm Chen westberg 1979 review 6.00E Baulch 1972 review 6. 30E Chen westberg 1983 rev i et. l. 08E04 " 592l ] C hen westberg 1983 review 2.11E08 l DH+H2. H20+H Frank Just: 1985 ST TH RA 4.74E Warnatz 1984 review l.ooeos l.& Chen p lm Dixn-Lewis ,1986 FL TH 1.10E09 l Baulch B72 review 2.20El H2+02 = DH+OH plm Miller Kee 1977 review l. 70El Westberg review 6.38ED H02+H = {a): H2+02 {b): OH+OH m (c): H2C+O Dixn-Lewis 1986 FL TH Warnat revj.ew l. 20El3 Tsang Rampsn 1985 review 6.62El El p l Llyd 1974 review 2. 50El3 300 Baulch 1972 review 2.50E Dixn-Lewis 1986 FL b l.40el " Warnatz 198.t; review b 1.50El p l Llyd 1974 review b 2. 50El Baulch 1972 review b 2. 50E JOO- 800 Westbrk review c S.OOE H02+0 = OH+02 Dryer " Dixn-Lewis 1986 FL TH l. 40E CODATA 1984 review 1. 75E warnat~ 1984 review 2. O O El J Brune 1983 FR 3.lOElJ 300 Baulch ea 1976 review 6.30E JOO- s p l Llyd 1974 review 4.80E H02+0B., H20+02 m Dixn-Lewis 1986 FL TH 6.50E12 Tsang " 1.25 Kampsn 1985 revfest l. 44E16 -LO Warnatz 1984 review 2.00El p l Llyd 1974 review 5. OOE H02+H02 = Tsang Rampsn 1985 review 1.80E12 J warnat~ 1984 review 2. OOE

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Sundhedsregnskabet VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING. InterAction

Sundhedsregnskabet VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING. InterAction VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING InterActin Indhldsfrtegnelse. Indhldsfrtegnelse....2 Frrd....3 Frmål...4 Baggrund...5 Metde...6 Måling af sygefravær....7 Måling af psykscialt

Læs mere

STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN

STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN 2. juli 2012 Den her beskrevne perspektivplan er resultatet af en løbende interaktin

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl.

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Hjemmesiden: Organisatinens ansigt udadtil 2015 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Mellemrum: 168082 Stine Netman Abstract The Danish sciety has becme digital. Living

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Forunders0gelse af minigasturbine

Forunders0gelse af minigasturbine Forunders0gelse af minigasturbine Nils Peter Astrupgaard & Mogens Weel Hansen OK-TEKNIK Nordisk Gasteknisk Center Nordie Gas Technology Centre Forunders0gelse af minigasturbine Nils Peter Astrupgaard

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Målingsterminologi. En introduktion. Målingsterminologi. juni 2010. www.krevi.dk

Målingsterminologi. En introduktion. Målingsterminologi. juni 2010. www.krevi.dk Målingsterminlgi En intrduktin KREVI Denne intrduktin er udarbejdet på baggrund af en studiekreds i KREVI m målingsterminlgi. I studiekredsen deltg Anders Kirkedal Nielsen, Jørgen Tietze, Stinne Højer

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics. Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens indflydelse

DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics. Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens indflydelse lnformationsgruppen The Information Service DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics Notat 30 Note No. 30 Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Performance Gym Århus

Performance Gym Århus Perfrmance Gym Århus Navn: Andreas Quade Kaalby Hld: BA Sprt Management (pbsa0712) Praktiksted: Perfrmance Gym Århus Kntaktpersn(er): Casper Jespersen g Birgitte Møller Larsen Vejleder: Per Justesen Anslag:

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011

Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011 Klinisk Farmaklgisk Afdeling Årsrapprt 2011 Indhldsfrtegnelse INDLEDNING.. 3 FASTE AKTIVITETER. 4 MedicinInf. 4 Giftlinien 5 Zel fase I enhed.. 6 Klinisk Farmaklgisk Labratrium. 7 Regin Hvedstadens Lægemiddelkmite

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere