Modellering og Kemisk Reaktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modellering og Kemisk Reaktion"

Transkript

1 Mdellering g Kemisk Reaktin Statusrapprt: Reaktinskinetisk database/ Den kemisk kinetiske mdel Peter Glarbrg & Sven Hadvig Danmarks Tekniske Hjskls Nrdisk Gasteknisk Center Nrdie Gas Technlgy Centre

2

3 MODELLERING OG KEMISK REAKTION Statusrapprt: Reaktinskinetisk database/den kemisk kinetiske mde! Peter Glarbrg & Sven Radvig Labratriet fr Varme- & Klirnateknik Danmarks Tekniske HJ1Sjskle NGC-rapprt Frbraendingsteknik & MiljJ1S Juli 1989

4

5 NGCs prjakter "Mdellering af frbrcendingsprcesser" g "Reburning". Der fkuseres 1 disse år på mulighederne fr at reducere emissinen af kv~lstfxider, NOx, fra frbr~ndingsprcesser. Naturgas, der er et meget rent br~ndsel, kan generelt frbrrendes med lav emissin af frurenende stffer, men dg ikke uden dannelse af en vis mrengde kvrelstfilter. Nrdisk Gasteknisk Center gennemf0rer med start prim 1989 g slutning ultim 1990 t prjekter, der skal lede til en bedre frståelse af dannelsen af NOx g dermed skabe bedre muligheder fr at nedbringe emissinen af NOx fra frbrrendingsprcesser. De t prjekters titler er Mdellering af frbr~ndingsprcesser g Reburnfng. 1. Mdellering af frbrcendingsprcesser. Prjektet "Mdellering af frbrrendingsprcesser" har til frmål at udvikle en EDB-mdel, der ved integratin af flwg frbrrendingsmdeller samt en detaljeret beskrivelse af de reaktiner, der leder til dannelse af kvrelstfilter, kan anvendes til udvikling af frbrrendingsprcesser med lav NOxemissin. Prgrammet skal i detaljer muligg0re studier af fr eksempel brrenderudfrmning, frbrrendingsrummets st0rrelse g udfrmning samt driftsfrhld. Prjektet afsluttes med et antal scenarier, hvr mulighederne fr at pnå lavere NOx-emssin vurderes.

6 Prjektet udf0res af Sintef, Trndheim Avdeling fr Varmeteknikk Danmarks Tekniske H0jskle, Lyngby Labratriet fr varme- g Klirnateknik Åb Akademi, Åb Kemisk Tekniska Fakulteten. 2. Reburning. Reburning er en prces, hvr naturgas arrvendes sm et additiv, der ved tils~tning til r0ggas fra fr eksempel frbrrending af kul, reducerer r0ggassens indhld af kv~lstfilter. Naturgas injiceres efter den prim~re frbr~ndingszne, hvrved der skabes en zne med reducerende frhld, den såkaldte reburningszne. Her nedbrydes kv~lstfilterne af reaktinsvillige kulbrinteradikaler. Efter reburningsznen tilledes luft, sådan at ufrbramdt naturgas xideres f0r r0ggassen går til kedlens knvektinspart. Ved labratrie- g piltskalafrs0g er det vist, at reduktin af kv~lstfilteemissinen på ver 50% er mulig med prcessen, men betydningen af prcesparametre sm primrt g sekundrert luftverskud, temperaturfrhld, phldstid g tilsat mrengde naturgas er endnu ikke fuldstndigt beskrevet. Disse faktrer unders0ges i dette prjekt. Under anvendelse af det evenfr beskrevne beregningsvrerkt0j, der mdificeres til gså at beskrive reburningsfrhld er det frmålet at ptimere reburningprcessen, blandt arrdet under inddragelse af

7 resultater fra afsluttede g igangvrerende demnstatinsprjekter i anden regi. Prjektet udf0res af Sintef, Trndheim Avdeling fr Varmeteknik Danmarks Tekniske H0jskle, Lyngby Labratriet fr varme- g Klirnateknik Äb Akademi, Äb Kemisk Tekniska Fakulteten Kungliga Tekniska Högsklan Institutinen för Värme- ch Ugnsteknik. 3. Publicering af prjektresultater. Resultaterne fra de t prjekter beskrives i en rrekke rapprter, sm udarbejdes af de enkelte prjektdeltagere, efterhånden sm arbejdet skrider frem. Disse rapprter tjener flere frmål, blandt andet skal de sikre frmidlingen af resultater mellem de enkelte deltagere. Da rapprterne vil indehlde den nyeste viden på mrådet, g da Nrdisk Gasteknisk Center 0nsker at udbrede kendskabet til nye anvendelsesmråder fr naturgassen, ffentligg0res prjektrapprterne efterhånden sm de udfrerdiges. Det skal bemrerkes, at rapprterne udgives af NGC, men ptrykkes urendret, sm de er udarbejdet af de enkelte knsulenter. Rapprterne giver altså ikke n0dvendigvis udtryk fr hldninger, der kan tillregges NGC. Det er vrt håb, at der må vrere interesse fr disse udgivelser.

8

9 Resume Denne statusrapprt beskriver de igangv~rende bestrrebelser på at pstille en pålidelig kemisk kinetisk rnadel fr frbr~nding af naturgas, herunder dannelse g nedbrydning af u0nskede frbrrendingsprdukter såsm NOx. Prjektet er et delprjekt under NGC-prjektet Mdellering g kemisk reaktin. Delprjektet indehlder f!<slgende faser: l) pbygning af en reaktinskinetisk databasefr frbramding af naturgas, 2) pstilling af kemisk kinetisk mdel på grundlag af databasen, g 3) verifikatin g revisin af mde} g delmekanismer gennem test md udvalgte eksperimentelle data. Omfang g frmat fr databasen diskuteres, g en prelimin<er udgave af databasen gengives i appendiks A. Der g!llres status fr den kemisk kinetiske mdel g vises eksempler på sammenligninger mellem mdelberegninger g eksperimentelle data. En frel!<sbig anbefalet reaktinsmekanisme til beskrivelse af kv<elstfkemien ved naturgasfyring, f.eks. i frbindelse med simulering af reburning, er listet i appendiks B. Dele af den kinetiske mdel, der kr<ever yderligere frskningsindsats, identificeres.

10 Abstract This status reprt describes the nging effrts t develpe a reliable chemica.l k.inetic mdel fr cmbustin f natural gas, including frmatin and destructin f pllutanta such as NO z. The prject is part f the NGC~ prject Mdelling f Chemirlly Reactive Turbulent Flw. This part f the prject cntains the fllwing phases: l) cllectin f a chemical k.inetic databasefr cmbustin f natural gas, 2) develpment f a chemical kinetic mdel, using the data base, and 3) verificatin and revisin f mdel and submechanisms thrugh test againat selected experimental data. The scpe and the frmat f the data base is discussed, and a preliminary versin f the database is listed in appendix A. A status is made fr the chemical kinetic mde! g exarples f cmparisn between predietians and experimental data are shwn. A preliminary recmmended reactin mecha~ nism describing the nitrgen chemistry in natural gas cmbustin that can be used t simulate e.g. reburning is shwn in appendix B. Parts f the kinetic mdel that require huther research are identi-fied.

11 Indhldsfrtegnelse l. lndledning.... l 1.1 Baggrund... l 1.2 Strategi fr pstilling af kinetisk mdel Databasen Organisatin g znfang Kilder Status Den kemisk kinetiske mdel...,,...,.,, Referencer..., Appendiks A: Da.ta.basen,...,, Appendiks B: Den kemisk kinetiske mdel.,,,,...,,...,... 52

12

13 l INDLEDNING Denne rapprt er en statusrapprt fr en af delaktiviteterne i NGC-prjektet Mdellering g kemisk reaktin: ud vi kling g verifikatin af en kemisk kinetisk mdel, der kan beskrive gasfasekemien ved frbrcending af naturgas, herunder dannelse g nedbrydning af U!llnskede frbnendingsprdukter såsm NOz. Delprjektet indehlder f0lgende faser: Opbygning af en reaktinskinetisk database fr frbrrending af naturg". Opstilling af kemisk kinetisk rnadel på grundlag af databasen. Verifikatin g revisin af rnadel g delmekanismer gennem test md udvalgte eksperimentelle data. Disse tre faser gennemf(bres ikke krnlgisk; snarere brer de sidel(6bende hen gennem prjektet. Dette er beskrevet i afsnit Baggrund I de kmrende år vil der bli ve stillet stadig stj!rre milj!zim<essige krav til frbramdingsprcesser. Fr at im!zidekmme disse krav bliver det n!zidvendigt at ptimere frbrtendingsprcesserne med henblik på at minimere emissinen af u!zinskede frbrtendingsprdukter. Detteer baggrunden fr, at der g0res en str indsats fr at udvikle mdeller til beskrivelse af frbr..endingsprcessen. Ved hj..elp af disse mdeller vil det bli ve muligt at få et verblik ver, hvrledes frskellige frbr..endingsparametre påvirker sammensretningen af frbr..endingsprdukterne, herunder indhldet af NOx g andre u0nskede emittanter. Fr kvantitativt at kunne beregne sammensretningen af frbrtendingsprdukterne er det n0dvendigt at beskrive selve frbrcendingsprcessen på elementrett reaktinsniveau. Dette sker med en kemisk kinetisk mdel. Kemisk l

14 kinetisk mdellering hrenger sm frskningsmråde t<et sammen med frbrrending. Frskningen indenfr mrådet blev sa.t iga.ng af usredvanlige frbrrendingsfammener såsm eksplsinsgr;:enser, a.ntrendingsfrsinkelse g inhibering. Disse f<enmener kan kun frklares udfra samspillet mellem de elementrere gasreaktiner, sm gradvist er blevet identificeret gennem mange års frskning. Anvendelsen af kemisk kinetisk mdellering er et relativt nyt frenmen i de nrdiske lande. Det er gså f~rst i dis se år, at frskningen har nået et niveau, der medf~rer praktiske anvendelsesmuligheder. At man er kmmet så langt skyldes bl.a. udviklingen af kraftige cmputere g uj:lviklingen af bedre måleteknikker baseret på laserteknlgi. Den kinetiske mdellering har isrer vist sig nyttig indenfr energimdannelsessystemer, men begynder gså at få anvendelse indenfr vurdering af sikkerhedsfaktrer ved plagring, transprt g brug af flyden de g gasfrmige brrendsler. Indenfr frskning i frbrrendingsmtrer bruges denne type mdellering bl.a, til at analysere årsagerne til bankning (knck) g til at vurdere effekten af ptentielle antiknck-tilsretningsstffer. lndenfr udvikling af statinrere frbr<endingssystemer anvendes kinetisk mdellering bl.a. til at analysere da.nnelsen af u~nskede kemiske kmpnenter, såsm NOx, PAR, klrinerede kulbrinter g sd. Det vigtigste anvendelsesmråde bar denne type mdellering måske haft i frbindelse med ud viklingen g brugen af selektive ikke- katalytiske N Ox-reduktinsteknikker, såsm termisk de-n O x (traditinel SNR med ammniak) g rapre-no x (SNR med cyanursyre). I ~jeblikket sker der en rfattende anvendelse af kinetiske mdeller i frbindelse med udvikling g ptimering af lav-nox-teknikken reburning. Dette stiller imidlertid rueget stre krav til den kinetiske mdel. Reburning er kemisk en rueget kmpliceret prces, idet den er styret af dannelse g nedbrydning af kulbrinte- g kvcelstfradikaler, sm er rueget reaktive g kun tilstede i sprkncentratiner. Gennem dette arbejde frs~ger vi at udvikle en kinetisk mdel, der pfylder dlsse krav. 1.2 strategi fr pstilling af kinetisk mde! Opdelingen af verrdnede prcesser i en rrekke af elemen trere reaktiner medf~ref en rrekke vanskeligbeder. Under prcessen dannes g nedbrydes 2

15 en rrekke intermedirere kmpnenter, hvraf mange er srerdeles reaktive, kun tilstede i sprkncentratiner g med en krt levetid-g alligevel med str indflydelse på frbrrendingsprcessen g frbrrendingsprdukterne. Dette kan gfl)re det til en srerdeles vanskelig pgave at pnå en detaljeret frståelse af et sådant system. Opgaven kan imidlertid simplificeres betydeligt ved at pdele systemet i delsystemer, sm kan analyseres på et simplere niveau. Kemisk kinetiske reaktinsmekanismer er strengt hierarkisk ap bygget, idet mekanismerne fr frbrrending af mere kmplekse brrendslet indehlder delmekanismer fr sim~ plere brrendselsmlekyler. Således indehlder mekanismen fr xidatin af GO i fugtig luft sm et delsystem kinetikken fr H2/02-systemet. Den re~ sulterende GO f H2/0:l~mekanisme er en del af kinetikken fr xidatin af GH20, sm igen er en delmekanisme ved GH4-frbrrending. Denne hierarkiske prces kan viderefillres til de st0rre kulbrinter, hvr hver ny mekanisme bygger på mekanismer fr simplere mlekyler. En reaktins~ mekaniarue kan derfr udvikles systematisk, ved at begynde med de sim~ pleste kmpnenter g reaktiner, g derefter gradvist at indarbejde mere kmplekse specier. På hvert n.iveau er det kun den sidst tilf0jede del af mekanismen, der krrever en grundig unders\ligelse. Opbygningen af en reaktinsmekanisme fr et givet system sker så vidt muligt udfra eksperimentelle resultatet. Man kan skelne imellem t typer kemisk kinetiske eksperimenter. Den f!i!rste type kan betegnes reaktinsspecifik g består af eksperimenter, sm er designet til at islere g måle hastighedskefficienter fr bestern te elementrere kemiske reaktiner. Den anden type, ikke-reaktins-specijik, kan kun give plysninger m besterute blandinger af brrendsel g xidant. Frtlkning af sidstnrevnte type eksperi men ter, f.eks. kmpsitinsprfiler fr lavtryksflammer, flammehastigheder eller induktinstider ved shck-tube eksperimenter, krrever nrmalt en kmpleks kemisk kinetisk rnadel Metden til at pstille en reaktinsmekanisme fr et giver system er at frtlke en rrekke ikke-reaktins-specifikke eksperimen ter udfra alle til rådighed vrerende reaktinsspecifikke data. Databasen, der pbygges i prjektet, indehlder så vidt muligt den tilgrengelige reaktinsspecifikke infrmatin. På grundlag af databasen pstilles en kinetisk mdel. Mdellen testes md udvalgte ikke-reaktins-specifikke eksperimentelle data. F0lsmhedsanalyse g rate-f-prductian analyse 3

16 viser hvilke reaktiner g delmekanismer, der har st0rst betydning. Viser databasen, at der er str usikkerhed på de pågceldende reaktinshastigheder, stl!ges yderligere reaktinsspecifikt materiale fr disse reaktiner samtidig med, at pågreldende delmekanismer testes md egnede eksperimentelle data. På basis af dette revideres mdellen, hvrefter prceduren kan gentages. 2 DATABASEN Databasen skal fungere sm basis fr pstilling af kemisk kinetiske mdeller, der kan beskrive gasfasekemien ved frbrrending af naturgas, herunder dannelse g nedbrydning af u~nsked.e frbrrendingsprdukter såsm NOz. [litteraturen findes allerede adskillige databaser, sm indehlder mfattende samlinger af elementrere hastighedskefficienter. H vrfr pbygge endnu een? Detteskyldes t frhld: De publicerede databaser er utilstrt.ekkelige. I litteraturen findes databaser fr reaktiner i C f H /O-systemet g N f H /O-systemet. lmidlertid dcekker ingen publicerede databaser hele H /C/ N /O-systemet inkl. reaktiner mellem kulbriter g kvrelstffrbindelser g xidatin af cyanidfrbindelser, Disse reaktiner er n0dvendige fr at kunne beskrive dannelse g nedbrydning af NO ved frbrrending af naturgas. De publicerede databaser må ajurf{lres. Videnspbygn.ingen indenfr dette mråde sker så hurtigt, at en database frceides i lt21bet af ganske krt tid, fte 1-2 år. Kun få elementrere reaktinshastigheder er bestemt eksperimentelt med så str sikkerhed, at det verfl0digg111r nye data. Fr langt hvedparten af reaktinerne indenfr H/G/N/Osystemet er der stadig betydelige usikkerheder med hensyn til reaktinshastighed g i ngle tilf<elde tillige prduktkanaler. Det er derfr vigtigt frtlt21bende at pdatere databaser g derudfra de kinetiske mdeller. 4

17 2.1 Organisatin g mfang Skulle databasen drekke alle aspekter af frbrcendingskemien ved natur gasfyring, ville den kmme til at mfatte ver hundrede kmpnenter g ver tusind elementcere reaktiner. Dette ligger klart udenfr rammerne a.f ncervcerellde prjekt. Det har vceret n~dvendigt at fretage en afgrcensning. I f0rste mgang har vi valgt at afgrcense mfanget af databasen på f0lgende måde: Databasen dcekker kun reaktiner g kmpnenter, der har betydning ved frbrcending af naturgas. Databasen dakker frtrinsvis C t- g C2-kulbrinter g kvcelstfuldige kmpnenter. Fr at kunne beskrive underst!l1kimetrisk frbrcending tilfredsstillende er der dg medtaget enkel te specier indehldende mere end t kulstfatmer. Databasen dcekker frtrinsvis reaktiner af betydning i temperatur mrådet 130D--2500K. Der er således lagt vagt på at dcekke frbrcendingskemien fr de km pnenter, der har betydding fr selve frbrcendingsprcessen, samt kvcel stfkemien, der ha.r interesse af milj0mcessige grunde. Dannelse af tungere kulbriter, herunder P AH, dcekkes ikke af databasenidens nuvcerende frm. Med disse begrcensninger mfatter databasen f0lgende delsystemer g km pnenter: C f H /0-,ystemet: H2/02--systemet: - H, O, OH, H2, 02, H20, H02, H202 COjH2/02-systemet: avenstående plus -ca, ca, CH4/02-systemet: avenstående plus 5

18 - CH,, CH 3, CH 3 0, CH 2 0H, CH,O, HCO CH 2, CH 2 (s), CH, C CzH6/0r-systemet: avenstående plus reaktiner fr udvalgte C3 ~ g C 4 -specier: H /G/N/O-systemet: N H 3 /0,rsystemet: Hz/O:r-systemet plus - NH3, NH2, NR, N, N 2 H 4, NzHJ, NzHz, N N H, N 2 NO, HNO, N0 2, N 2 0 HG N/02-systemet: N H3/02-systemet g CO /H2/02-systemet plus HCN, CN, NCO, HCNO, HOCN, HNCO, H2CN, C 2 N 2, NGN reaktiner mellem kulbrinter g kvrelstffrbindelser samt resten af H/C/O-systemet Databasen er rganiseret efter venn<evnte struktur. Hastighedskefficienter prcesenteres f!llrst fr R 2 /0 2 -systemet, dermest fr reaktiner med CO g C0 2 g så kulbrintereaktiner rdnet efter st!llrrelse fra C 1 til C 4 Demrest f!lllger reaktinshastigheder fra N J H jo-systemet, reaktiner med cyanider g til slut reaktiner mellem kulbrinte- g kvcelstfspecier, rganiseret efter kulbrinterne. Hastighedskefficienter er givet sm Arrhenius-udtryk på frmen k= AT~exp(-E/RT), (l) 6

19 Den temperaturuafhrengige del, A, af den prreekspnentielle faktr er givet i enheden (cm 3 /ml)n-ls- 1, sm er afhrengig af reaktinsrdenen n. Ekspnenten {J er dimensinsl0s, g aktiveringsenergien E er givet i enheden calfml. I tilfrelde af, at en reaktinshastighed kun er målt ved een temperatur eller er ua.fhrengig af temperatur, grelder A= k. Enheder g frm er valgt i verensstemrnelse med det krrevede input til det amerikanske prgrambiblitek CHEMKIN (Kee et al. 1980). CHEMKIN kan betragtes sm et h0jniveau cmputersprg till0sning af kemisk kinetiske prbierner. Fr de trykafb.rengige reaktiner er det målet at medtage hastighedsudtryk fr både h0jtryksgrrensen g lavtryksgrrensen i det mfang, de er tilgrengelige. Ved lavtryksgrrensen, beskrives reaktinen ved hastighedsudtrykket A+B+M-+AB+M, (2) mens der ved h0jtryksgrrensen, k = A 0 TP exp( -E 0 / RT), (3) g<elder udtrykket A+B~ AB, (4) I mellem h~jtryks- g lavtryksgramsen, i fall--ff mrådet, g:ej.der ingen af de t hastighedsudtryk. Detteer illustreret på figur l, hvr k g k 00 er tegnet ind på et lgaritmisk plt. Den fuldt ptrukne kurve viser den bserverede fall--ff pf~rsel. En måde at beskrive trykafhrengigheden på matematisk er at benytte et 6- parameterudtryk aflindemann-frmen. Her beregnes den aktuelle hastighed ved udtrykket (5) 7

20 0.1 0_ lo [M]!{}.1] Figure 1: Fall-ff~kurve fr dissciatins- eller rekmbinatins-reaktin. Den punkterede kurve er heregnet udfra en 6-parameter-tiln<Ermelse (Lindemann), mens den fuldt ptrukne kurve viser den bserverede fall-ffpf0rsel. (Gardiner & Tre 1984). k= k (l+ a/[m]) (6) Her er a givet ved (7) g [M] beregnes af p [M]= RT (8) På figur l er vist en sammenligning mellem den bserverede fall-ff kurve (fuldt ptrukken) g fall-ff kurven heregnet ved Lindemann-udtrykket (punkteret ). Fr små mlekyler giver Lindemann-udtrykket nrmalt en tilstrcekkelig gd beskrivelse af trykafluengigheden. Her vii afvigelsen typisk 8

21 vrere mindre end 30%. Fr st~rre mlekyler bliver den beregnede hastighed imidlertid fte uacceptabelt h~j i fall-ff-mrådet g her kan det vrere n!lldvendigt med en bedre tilnrermelse. Fr de reaktiner, hvr Lindemann-udtrykket ikke er tilstrrekkeligt n~jagtigt, er det muligt at anvende et 9-parameterudtryk til at beskrive reaktinshastigheden i fall-ff mrådet. Udtryk af denne type er pstillet af hhv. Tre (1977, 1979, 1983) g SR! Internatinal (Stewart et al. 1988). I denne tilnrermelse antager man, at den unimlekylrere reaktinshastighed kan reprresenteres sm funktin af tryk g temperatur ved et udtryk, hvri indgår k, k 00 g en "centerkrrektinsparameter", Fe. Fe er et mål fr afvigelsen af den beregnede eller eksperimentelt besterute hastighedsknstant fra den vrerdi, der frudsiges udfra Lindemann-udtrykket ved centrum af fall-ff kurven, dvs. ved det tryk, hvr k = k 00 I SRIs versin finder man, at k= k k/k px 00 1+k/k c (9) h vr x- l - l+ lg 2 (k/k 00 ) (10) Fe udtrykkes sm funktin af temperaturen sm F,= aexp( -b/t)+ exp( -T fe). (11) Beklageligv:is kan h verken 6- eller 9-parameterudtrykkene bruges sm input i standardversinen af CHEMKIN, kun det traditinelle Arrhenius ud try k. Fr de reaktiner, der er i fall-ff mrådet under de aktuelle temperaturg tryklrhld er man således D!lldt til at pst.ille et tilnrermet Arrhenius ud try k. Fr en rrekke af de trykafurengige reaktiner i lavtryksmrådet er der rapprteret kllisinseffektiviteter (third bdy effektiviteter). Disseangives i 9

22 databasen i det mfang, de er tilgrengelige. H vr intet er anfs!irt, grelder reaktinshastigheden fr en inert third bdy (Ar eller N2). De i databasen citerede reaktinshastigheder kan vrere fremkmmet udfra reaktinsspecifikke eksperimenter eller udfra teretiske analyser såsm RRKM. De kan endvidere v<ere estimeret (f.eks. -udfra analgi med andre reaktiner) eller afledt af ikke-reaktinsspecifikke eksperimenter. Fr <i.t give et indtryk af pålideligheden af de refererede data er det tanken, at tabellerne skal indehlde plysninger m, hvrdan reaktinshastigheden er fremkmmet. Er den eksperimentelt bestemt skal der vrere en krt beskrivelse af den anvendte eksperimentelle teknik, dvs. reaktrtype, kilde til de reaktive kmpnenter, g analysemetde til prdukterfreaktinshastighed. F0Igende frkrtetser vil her blive anvendt: REACTOR TYPE SR statisk reaktr ST shck tube FR fiw reaktr FL flarnrue RADIKAL PRODUKTION TH termisk DI discharge PH phtlysis FP flash phtlysis HG H g sensitizatin PR pulse radilysis ANALYSE 10

23 GC gaschrmatgraphi UA uv absrptin UE uv emissin UE ir emissin RA resnans absrptin RF resnans fl.urescence LF laserinduceret fl.urescence P tryk råling MS masse spektrmetri LS laser schlieren ES elektrn spin resnans LM laser magnetisk resnans se mc:etningsstrism (saturatin current) CP katalytisk prbe CL chemiluminescence 2.2 Kilder Den freliggende database er ap bygget på grundlag primrert af tilgc:engelige samlinger af elementrere hastighedskefficienterer i litteraturen. Disse ind~ befatter: Baulch, D.L., Drysdale, D.D., Hrne, D.G., & Llyd, A.C., Evaluated Kinetic Data fr High Temperature Reactins, Vl. 1, CRC Press, Cleveland, 1973 Baulch, D.L., Drysdale, D.D., Hrne, D.G., & Llyd, A.C., Evaluated Kinetic Data fr High Temperature Reactins, Vl. 2, CRC Press, Cleveland, 1973 Il

24 Ba.ulch, D.L., Drysda.le, D.D., Duxbury, J., & Grant, S.J., Evaluated Kinetic Data fr High Temperature Reactins, Vl. 3, Butterwrth, Lndn, 1976 Chen, N., & Westberg, K., "ChemicaJ Kinetic Data Sheets fr High Temperature Chemical Reactins", J.Pbys.Chem.Ref.Data. 12, 531, 1983 Warnatz, J., "Ra.te Cefficients in the C/H/0 System", Gmbustian Chemistry (W.C. Gardiner, Jr., ed.), Springer~ Verlag, New Yrk, 1984 Hansn, R.K., & Salimian, S., "Survey f Ra.te Cnstants in the N/ H /0 System", Gmbustian Chemistry (W.C. Gardiner, Jr., ed.), Springer-Verlag, New Yrk, 1984 CODATA: "Evaluated Kinetic a.nd PhtchemJcaJ Data fr Atmspheric Chemistry: Supplement ll. CODATA Task Grup n Gas Phase Chemical Kinetics", J.Pbys.Chem.Ref.Data. 13, 1259, 1984 Tsang, W., & Hampsn, R.F., "Chemical Kinetic DataBasefr Cmbustin Chemistry. Part l. Methane and Related Cmpunds", J. Phys.Chem.Ref.Da.ta., 15, 3, 1087, 1986 Herrn, J.T., "Evaluated Chemical Kinetic Data fr the Reactins f Atmic Oxygen 0(3 P) with Saturated Organic Cmpunds in the Gas Phase", J.Phys.Chem.Ref.Data., 17, 3, 967, 1988 Disse kilder er suppleret med hastighedsdata publiceret i litteraturen. En systematisk gennerngang af hele litteraturen ligger udenfr rammerne af dette prjekt. Istedet udv.elges en r<ekke relevante kilder, frtrinsvis tidsskrifter fr fysisk kemi. Imidlertid vil gså. rga.ner, sm prim<ert beska!ftiger sig med frbr<ending, kunne indehlde hastighedsdata fr kemiske reaktiner. Tidsskrifter g knferenceprceedings, der ffentligg!zir denne type data, inkluderer: ACS Sympsium Series Bunsengeschellschaft fiir Physikalische Chemie, Berichte Chemical Physics 12

25 Gbemical Pbysics Letters Gmbustian & Flame Gmbustian Science and Tecbnlgy Internatinal Jurnal f Chemical Kinetics Jurnal f Chemica.l Pbysics Jurnal f Physical Gbemistry Jurnal f Physical and Cbemical Reference Data Jurnal f the American Cbemical Sciety Jurnal f the Chemical Sciety Faraday Transactins Prgress in Energy and Cmbustin Science Review f Ghemical In termediates Sympsium (Internatinal) n Gmbustian Sympsium n Sbck Tubes and Waves 2.3 status En prelimincer udgave af databasen er gengivet i appendiks A. Frmat g indhld skal defineres ncermere af prjektdeltagerne g NGC. Dette må naturligvis ske under hensyntagen til, at der kun er afsat begrcensede ressurcer til arbejdet med databasen. Databasen i sin nuvrerende frm er ufuldstcendig. Således er kilder kun angivet med frfatter/år; de n0jagtige referencer er endnu ikke lagt ind. Det valgte (frel0bige) frmat er ikke gennemf0rt knsekvent endnu. Trads sine mangler indehlder databasen imidlertid allerede nu vigtig infrmatin, hvilket har vreret baggrunden fr at inkludere den i hele sin udstrcekning i denne statusrapprt. Der er ikke i databasen givet anbefa.linger fr de enkelte reaktiner, men i appendiks B gives en prelimincer liste med anbefalede hastighedskefficienter fr en rrekke vigtige reaktiner (se nceste sektin). 13

26 3 DEN KEMISK KINETISKE MODEL En preliminrer versin af den kemisk kinetiske mdel er listet i appendiks B. Denne rnadel tager primrert sigte på at kunne beskrive kvrelstfkemien ved NOr-reduktin gennem reburning med naturgas. Mdellen er hvedsaglig baseret på mekanismen af Glarbrg et al. (1986). Iridlertid er mdellen blevet revideret udfra arbejdet med databasen. Endvidere er inkrpreret en del rendringer freslået af Miller & Bwman (1989) ideres nylige review af kvrelstfkemien ved frbramding. De eksperimentelle data, der frthsbende anvendes til at teste den kinetiske mde} indbefatter: Kncentratinsprfiler fra lavtryks-, laminare fiarmer Data fra shck tu be frs0g Data fra fl.w reaktr frs0g Data fra mixed-flw reaktr frsfl!g Således er H/C/0-rea.ktinsmekanismen blevettestet md bl.a. kncentratinsprfiler fr C Hi-kmpnenter g fri radikaler i flarnmer (se CH4/02/ Arflammen vist på figur 2} g H- g 0-atmprfiler fra shck-tube eksperimenter med frskellige blandinger inkl. CH 4 jar, C2H6/Ar, C H4/02/Ar g C2H 6 j0 2 j Ar. Beregning af kncentratinsprfiler fr radikaler g kulbrintefragmenter er en langt mere krcevende test end mdellering af prfilerue fr de mere stabile kmpnenter såsm CH4, 0 2, CO, etc. ilaminare flammer. Hele H /C/ N /O-systemet er blevet testet md data fra laminare flarnmer, flw-reaktrer g mixed-flw-reaktrer. På grundlag bl.a. af disse beregninger har det vceret muligt at udpege ngle delarnråder af den kinetiske mdel, der skal frbedres. Disse indbefatter: H/C/O-systemet: Under brcendselsrige frhld (Iuftverskudstal < 0.80} 14

27 8.3 5 ~ ~.!: e.2 ~ ~ 8.1 \.. 8 CH4 02 H20 c " C ~~ ;< _.. \+ -,....-.,. t.. 4.~""&-Og D -...,....,., ~. --l< "~~- -- g---~ /~ " x D 4 ~ ~ u ~ D 2 ~!V., ~...., l.,. ". - "~-,,,:,..-t... CH3 CH2 x CH l J Oitnce f" rm burnr- (cm) Figure 2: Sammenligning mellem målte (Hennesey et al. 1986) g beregnede (kurver) kncentratinsprfiler fr en lavtryks-, bramder-stabiliseret CH4./02/Ar flamme. - I middeltemperaturmrådet (1200-lSOOK) C Hi-reaktiner Kulbrinte+kv<elstf reaktiner H/N/O-systemet, specielt H NO-reaktiner 4 Referencer Gardiner, W.C., Jr., & Tre, J., (1984); "Rate Ceffidents f ThermaJ Dissciatin, Ismerizatin and Recmbinatin Reactins" 1 Cmbustin Chemistry (W.C. Gardiner, Jr. 1 ed.), Springer-Verlag, New Yrk,

28 Glarbrg, P., Miller, J.A., & Kee, R.J., (1986); Cmb.Flame 65, 177 Hennesey, R.J., Rbinsn, R., & Smith, D.B., (1986); 21. Symp. (Int.) Cmb., p. 761, 1986 Kee, R.J., Miller, J.A., & Jeffersn, T.H., (1980); "CHEMKIN: A General Purpse, Prblem-Independent, Transprtabel FORTRAN Chemical Kinetics Cde Package", Sandia Reprt SAND80~8003, San~ dia Natinal Labratries, Livermre, CA 94550, USA Miller, J.A., & Bwman, C. T., (1989); Prg.Energy & Cmb.Sci., under udgivelse Stewart, P.H., Rtb~m, T., & Glden, D.M., (1988); 22. Symp. (In t.) Cmb., under udgivelse Tre, J., (1977); J.Chem.Phys. 66, 4758 Tre, J., (1979); J.Phys.Chem. 83, 114 Tre, J., (1983); Ber.Bunsenges.Pbys.Chem. 87,

29 Appendiks A: Database 17

30 18 REACTION surce methd Arrhenius expressln temp. est.max. (K) rel.dev. H+H+~ " H2+M Tsang & Rampsn 1985 review N El8 -l. 3 plm Dixn-Lewis 1981 FL TH l..ooel.s ?-2000 H2,H20,C02/0/ FL TH H2 9.20E FL TH H E FL TH C E plm Dixn-Lewis 1981 plm Dixn-Lewis 1981 plm Dixn-Lewis 1981 H2+M " H+H+M Tsang & Rampsn 1985 Baulch ea 1972 review review N2 4.60E19 -]..~ El H+O+M " OH+M H20/5/ m Dixn-Lewis 1986 Tsang & Rampsn 1985 Westbrk & Dryer 84 FL TH review review 6.20El6 4.70El8 1. OOE l. O H+OH+M " H20+M m Dixn-Lewis 1986 Tsang & Rampsn 1985 pl Miller & Kee 1977 Baulch 1972 H20+M :. H+OH+M Tsang & Rampsn 1985 FL TH 1.60E H20\5\ review 2. 20E22-2. O O review 7. 50E2J -2.6 review 1. 40E22-2. O review 3. 50El5 O H+02 " OH+O Fujii ea 1988 ST TH l Glarbrg 1987 review Dixn-Lewis 1986 FL TH Frank & Just 1985 ST Tl:l RA tt Che:r: & Westberg 1983 review Miller ea 1981 review Chiang & Skinner 1979 ST TB Bwman 1975 ST TH Schtt 1973 ST TH Baulch ea 1972 revie ; OH+O " H+02 m Miller Cbs ea 1985 thejrev Warnatz 1984 review Chen & Westberg 1983 review Brune ea 1983 FR Baulch ea 1972 review B. BOE14 l. 40E14 <:. 20E E El7 5.10El6 l.10e14 6. OOE E EH El E El3 0.0 c 52El El El3 H+02+M E H02+M m Dixn-Lewis 1986 FL TH Ar J.6lE H20/18.6/ C02/4.2/ H2j2.86/ Tsang & Rampsn 1985 review El8-1. Tsang & Hampsn 1985 review N2 6.40El8-1.0 warnatz 1984 review Ar 7.00E CH4/18.6/ H20/18.6/ C02j4.2/ p l p l p l Slack 1977 Slack 1977 Slack 1977 Baulch ea ,N2/0/ review N Ar 2.10E18-1. O 6.70E E E15 O l " 000 C0/2.1l/ N2j1.26/ J J H2/2.86/ C0/2.11/ N2/ O+O+M "" 02+M m Tsang & Rampsn 1985 review 02+M " O+O+M Tsang & Rampsn 1985 review l.b9e El J

31 19 warnatz 1964 review 1.20EH p l Miller 1981 review 1. 90Ell Baulch ea 1976 rev1-ew 1.80E18 -l O+OH+M = H02+M Westbrk Dryer " review Ar 1.00El.7 O+H2 = OH+H Dixn-Lewis 1986 FL TH l. 80E Sutherland 1986 ST FP l..86eh sutherland 1986 SR FP RF 4.32El ml SUtherland ea 1986 review 5.QOE Frank Just 1985 ST TH RA l. 85E C Warnatz 1984 review l. SDEQi p Baulch 1972 review l. B DElO LO OH+Oll ~ H20+0 Harding.. Wagner 1988 thejrev l. 23E Plm Chen westberg 1979 review 6.00E Baulch 1972 review 6. 30E Chen westberg 1983 rev i et. l. 08E04 " 592l ] C hen westberg 1983 review 2.11E08 l DH+H2. H20+H Frank Just: 1985 ST TH RA 4.74E Warnatz 1984 review l.ooeos l.& Chen p lm Dixn-Lewis ,1986 FL TH 1.10E09 l Baulch B72 review 2.20El H2+02 = DH+OH plm Miller Kee 1977 review l. 70El Westberg review 6.38ED H02+H = {a): H2+02 {b): OH+OH m (c): H2C+O Dixn-Lewis 1986 FL TH Warnat revj.ew l. 20El3 Tsang Rampsn 1985 review 6.62El El p l Llyd 1974 review 2. 50El3 300 Baulch 1972 review 2.50E Dixn-Lewis 1986 FL b l.40el " Warnatz 198.t; review b 1.50El p l Llyd 1974 review b 2. 50El Baulch 1972 review b 2. 50E JOO- 800 Westbrk review c S.OOE H02+0 = OH+02 Dryer " Dixn-Lewis 1986 FL TH l. 40E CODATA 1984 review 1. 75E warnat~ 1984 review 2. O O El J Brune 1983 FR 3.lOElJ 300 Baulch ea 1976 review 6.30E JOO- s p l Llyd 1974 review 4.80E H02+0B., H20+02 m Dixn-Lewis 1986 FL TH 6.50E12 Tsang " 1.25 Kampsn 1985 revfest l. 44E16 -LO Warnatz 1984 review 2.00El p l Llyd 1974 review 5. OOE H02+H02 = Tsang Rampsn 1985 review 1.80E12 J warnat~ 1984 review 2. OOE

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

SAS Forum Danmark 2010

SAS Forum Danmark 2010 SAS Frum Danmark 2010 Kurser v. Gerg Mrsing Kursusversigt Kursusnr. Titel Sted Varighed Dat Kursus 1 Tips g tricks i SAS Fundatin Kursus 2 Tips g Tricks i SAS Fundatin Skanderbrg 1 dag 31. maj 2010 København

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Kort brugervejledning - Grove Art Online

Kort brugervejledning - Grove Art Online Krt brugervejledning - Grve Art Online Indhldsfrtegnelse: 1. Krt m Grve Art Online... 2 1.2 What's Inside... 3 2. Quick Start... 4 2.1 Searching... 4 2.1.1 Søg i Alle Kilder... 4 2.1.2 Leder du efter et

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Reburning. Status over internatianale erfaringer. Peter Glarborg & Sven Hadvig Danmarks Tekniske Skole. Nordisk Gasteknisk Center

Reburning. Status over internatianale erfaringer. Peter Glarborg & Sven Hadvig Danmarks Tekniske Skole. Nordisk Gasteknisk Center Reburning Status over internatianale erfaringer Peter Glarborg & Sven Hadvig Danmarks Tekniske Skole Nordisk Gasteknisk Center Nordie Gas Technology Centre REBURNING status over internationale erfaringer

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0 Ord g begreber KMD Opus Øknmi Versin 1.0 1.1 SAP mdulbetegnelser FI: Finansregnskab Finansregnskabet indehlder anlægskarttek, debitrer, kreditrer,

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget fr Andragender PETI_OJ(2011)202_1 FORSLAG TIL GSORDEN SEMINAR i samarbejde med KOMMISSIONEN - Retlige anliggender Trsdag den 6. ktber 2011 kl. 9.00-12.30 g kl. 14.00-17.00

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

I kraft af mine roller som personaleansvarlig har motivation af medarbejdere været nøglen til succes foruden de rent forretningsmæssige ambitioner.

I kraft af mine roller som personaleansvarlig har motivation af medarbejdere været nøglen til succes foruden de rent forretningsmæssige ambitioner. JENS HOLST-ANDERSEN VESTRE ALLE 4 KIRKE VÆRLØSE 3500 VÆRLØSE +45 2944 4428 JJHA@MAIL.DK CURRICULUM VITAE Prfessinel prfil Jeg er uddannet frstkandidat, hvilket er en lederuddannelse med på fkus på langsigtet

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Notat 02-09-2009 LHP /-

Notat 02-09-2009 LHP /- Ntat 02-09-2009 LHP /- Vedrørende: Udkast til revideret handlingsplan fr Materialeplatfrmen 2009 Frdeling: Styregruppen g Brugergruppen fr Materialeplatfrmen, UNI C Skrevet af: Le Højshlt-Pulsen, Tmmy

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X

Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X Vejledning til peratinsmanual (RPAS/UAS OM) fr at pnå gdkendelse af rganisatin. Denne vejledning er tiltænkt sm et eksempel udarbejdet af Trafikstyrelsen fr at standardisere den perative g tekniske dkumentatin

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Klima-, Energi- g Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 334 Offentligt N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Effektvurdering af ecdesign- g energimærkningskrav fr prdukter Energistyrelsen

Læs mere

KARIERREVEJE I HOSPITALSOMRÅDET En kvalitativ undersøgelse af karriereveje for akademiske, ikke-lægelige forskere og specialister i hospitalsområdet

KARIERREVEJE I HOSPITALSOMRÅDET En kvalitativ undersøgelse af karriereveje for akademiske, ikke-lægelige forskere og specialister i hospitalsområdet KARIERREVEJE I HOSPITALSOMRÅDET En kvalitativ undersøgelse af karriereveje fr akademiske, ikke-lægelige frskere g specialister i hspitalsmrådet FORSKNINGS- ADJUNKT POST DOC STATISTIKER LEKTOR KONSULENT

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Trends og tendenser som vil præge fødevareinnovation i 2015. Tomas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innovation www.gemba.dk

Trends og tendenser som vil præge fødevareinnovation i 2015. Tomas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innovation www.gemba.dk Trends g tendenser sm vil præge fødevareinnvatin i 2015 Tmas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innvatin www.gemba.dk Agenda 1. Innva s glbale analyse g database 10 trends t watch fr in 2015 Dem viser jeg (hurtigt!)

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark Kntakt Interreg Deutschland-Danmark Sekretariat i Kruså Flensbrgvej 26a DK-6340 Kruså Hannah Nagler han@rsyd.dk, Tlf. +45 76638235 Mbil +45 29201481 Anna Kindberg aki@rsyd.dk, Tlf. +45 76638234 Mbil +45

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Kursus i ISPS sikring for PSO / PFSO

Kursus i ISPS sikring for PSO / PFSO Dat: 23. december 2014 Versin: 23/12/14 6.39 am Antal Sider: 7 Udfærdiget af: Jhnny Dalgaard ISO 9001:2008 Certificeret af Dansk Institut fr Certificering, sm uvildig sikringsrådgiver, medlem af SikkerhedsBranchen

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere